DANSKE KINESIOLOGERS VEDTÆGTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSKE KINESIOLOGERS VEDTÆGTER"

Transkript

1 DANSKE KINESIOLOGERS VEDTÆGTER 1: Foreningens navn og hjemsted. Stk. 1. Navnet er Danske Kinesiologer Stk. 2. Hjemsted er den til enhver tid fungerende formands adresse. Stk. 3. Foreningen er en landsorganisation. 2: Foreningens formål. Stk.1. Foreningens væsentligste formål er at repræsentere medlemmerne i faglige spørgsmål, herunder at varetage de enkelte medlemmers interesser og rettigheder. 2a: Foreningens øvrige formål. Stk.1. At sikre at medlemmerne løbende vedligeholder og opdaterer deres faglige viden.. Stk.2. At være samlings- og kommunikationsorgan for medlemmerne. Stk.3. At udbrede kendskab til kinesiologien til glæde og gavn for helheden og det enkelte menneske. Stk.4. At varetage Gr.3, Gr.4 og Gr.5 medlemmers økonomiske interesser gennem bl.a. tegning af fælles ansvarsforsikring og andre aftaler. Stk.5. At varetage og administrere Lov nr. 351 af 19. maj 2004 om Brancheadministreret Registreringsordning for Alternative Behandlere. Stk.6. At søge alle egne i landet repræsenteret ved lokalforeninger, der skal varetage de enkelte medlemmers interesser og samarbejde.

2 2b. stk.1: Fagidentitet: FAGIDENTITET - FORKLARINGSMODEL Danske Kinesiologer. Foreningen blev dannet i 1983 og udgiver bladet Muskeltrykket. Foreningens sekretariat: Myntevej Hedensted tlf.: (aften) . og Formand Vibeke Rønne Sørensen Nøddekrigevej Hjørring tlf mobil Web: Historie Kinesiologien blev opfundet i 1964 af kiropraktor George Goodheart. Han kaldte det for Applied Kinesiology / anvendt kinesiologi. George Goodheart fandt ud af at forbinde muskler, nerver og organer med østens viden om meridianers sammenhæng med organer. De to opfattelser blev bragt sammen og danner tilsammen kinesiologiens grundlag. Kort tid efter skrev John F. Thie med tilladelse fra George Goodheart bogen Touch for Health / Kropsafbalancering. Et kursus for det almindelige menneske ikke kun et kursus for kiropraktorer, som Applied Kinesiology er henvendt til. Mange andre kinesiologisystemer har udviklet sig, f.eks. Biokinesiologi, One Brain, Pædagogisk Kinesiologi, PKP, Blueprint m.fl. Anvendte afbalanceringsteknikker Af afbalanceringsteknikker i forbindelse med muskeltest kan nævnes akupressur, stressfrigørelse, vitamin/mineraltilskud, affirmationer, fysiske øvelser m.v. Kinesiologien kan bruges Når man ønsker at genskabe balance i krop/kemi, tanke og følelse I arbejdet med et bestemt tema / problem / mål Til at overvinde magtesløshed og negative tanker i forbindelse med sygdom eller andre problemer Til at lære at lytte til hvad kroppen fortæller Når mennesker vil tage aktiv del i at genvinde eller bevare sundhed og god energi I forbindelse med personlig udvikling Af såvel børn og voksne som dyr Menneskeopfattelse Kinesiologien bygger på det holistiske menneskesyn, hvilket betyder, at mennesker er tanker og følelser, sind og krop, kemi og energi, samt at ethvert menneske er unikt.

3 Sundhedsbegreb Sundhed består i, at det enkelte menneske er i psykisk, fysisk og eksistentiel balance og derfor har energi, der flyder frit. Dermed er det enkelte menneske selv i stand til, at arbejde for at bevare sin egen sundhedsmæssige tilstand. Sygdomsbegreb Dette betyder, at det enkelte menneske er i fysisk og psykisk ubalance, og derfor ikke er i stand til at vælge og handle frit grundet energimæssige blokeringer. Derved bliver sundhedstilstanden dårligere, og dette kan medføre sygdomme. Metode Kinesiologien bruger muskeltest til at afdække de ubalancer, som det enkelte menneske har. Ved afbalanceringer påvirkes kroppens energisystem således, at den enkelte selv kan arbejde for at komme i balance igen. Kinesiologen bruger sit håndværk til at kortlægge, hvor der er blokeringer, og hvordan disse kan afbalanceres både i fortid, nutid og fremtid. Derved kommer energien igen til at flyde frit hos klienten. Teori og uddannelse Danske Kinesiologers godkendte uddannelser er uddannelsen til Dyrekinesiolog, Helhedskinesiolog, Professionel Praktiserende Kinesiolog, Transformationskinesiolog og en sammensat uddannelse, som består af dels obligatoriske, dels selvvalgte kurser. Uddannelsen til Corrective Sounds Practitioner er godkendt på generalforsamlingen 2011 og ligger udenfor lagkagemodellen. Uddannelsesmodel: Uddannelsernes opbygning skitseres som en lagkagemodel. 1. lag. Kropsafbalancering 1-4/Touch for Health. Obligatorisk i alle uddannelser. Der afsluttes med bestået eksamen. 2. lag. BLOK 1: Stress 1 og 2 samt Indlæringskinesiologi 1-2 eller BLOK 2: BUK, Pædagogisk Kinesiologi 1 samt Pædagogisk Kinesiologi 2 eller BLOK 3: Kommunikation med den Intelligente Krop A, B, C og D eller BLOK 4: Dyrekinesiologi eller BLOK 5: Optimal integration, Energetisk Anatomi, Transformationskinesiologi I og Transformationskinesiologi II Der besvares skriftlige spørgsmål (hv-typen) efter hvert kursus i den valgte blok. Efter det sidste kursus i den valgte blok afsluttes med bestået eksamen. 3. lag. Frit valg blandt Danske Kinesiologers godkendte kinesiologikurser Lag 1, 2 og 3 skal tilsammen indeholde minimum 250 undervisningstimer/lektioner i kinesiologi. Hvert kursus afsluttes med bestået eksamen.

4 4. lag. 200 undervisningstimer/lektioner i anatomi og fysiologi, som afsluttes med bestået eksamen. 100 undervisningstimer/lektioner i sygdomslære, som afsluttes med bestået eksamen. 50 undervisningstimer/lektioner i psykologi, 10 undervisningstimer/lektioner i klinikdrift og klientvejledning og information om basal sundhedslovgivning, herunder autorisationslovenes bestemmelser om forbeholdt virksomhed og lægelovens øvrige kvaksalveribestemmelser, 50 undervisningstimer/lektioner i introduktion til andre alternative behandlingsformer. Heraf min. 25 undervisningstimer/lektioner i faget kost og ernæring. 12 undervisningstimer/lektioner førstehjælp. 5. lag. Efter minimum 250 timers kinesiologi, 442 obligatoriske timer (fjerde lag) samt minimum 10 timers praktik og bestået eksamen i grunduddannelse i Kinesiologi er der mulighed for at søge om at blive Kinesiolog RAB / Kinesiolog SA. 6. lag. Minimum 150 undervisningstimer/lektioner i kinesiologi vælges blandt Danske Kinesiologers godkendte kurser, 50 timers praktisk træning med supervision af instruktør. 7. lag. Specialeskrivning og eksamen til DK-Kinesiolog For at være Gr.3., Gr.4. og Gr.5. medlem af Danske Kinesiologer skal medlemmet mindst opfylde reglerne fra Sundhedsstyrelsen omhandlende anden egentlig sundhedspleje. RAB-registrering. For at blive RAB-registreret skal et medlem mindst opfylde lag 5 i Danske Kinesiologers uddannelsesmodel. Såfremt eksamen efter lag 5 eller lag 7 i uddannelsesmodellen er mere end 2 år gammel, skal medlemmet dokumentere at have vedligeholdt sin uddannelse på lige fod med allerede RABregistrerede medlemmer. Titel Medlemmer af Danske Kinesiologer har ret til at anvende titlen DK-Kinesiolog, hvis de opfylder mindst et af nedenstående kriterier: 1. Bestået eksamen i en af Danske Kinesiologer godkendt uddannelse (se afsnittet Teori og uddannelse ) 2. Medlemmer, som inden den kunne dokumentere at have deltaget i mindst 300 timers kinesiologikurser afholdt af instruktører godkendt af Danske Kinesiologer (1999- ordningen) 3. Et professionelt medlem, der har ret til at bruge titlen DK-Kinesiolog efter 1999-ordningen, kan efter hvilende medlemskab på op til 1 år generhverve denne ret. Logo Alle GR.3, GR.4 og GR.5 medlemmer af Danske Kinesiologer har ret til at anvende Danske Kinesiologers logo. Forskning Danske Kinesiologer har et forskningsråd, der har til opgave at hjælpe medlemmer, der ønsker at forske.

5 2c. Etiske regler. Stk. 1. Jeg overholder gældende lovgivning. Stk. 2. Jeg udviser omhu og samvittighedsfuldhed i mit faglige virke, og gør kun brug af forsvarlige midler og metoder, som jeg er kvalificeret til at benytte. Stk. 3. Jeg arbejder med mine klienter og kursister med respekt for deres integritet, og jeg overholder tavshedspligten med hensyn til de oplysninger om private forhold og andre fortrolige oplysninger, som jeg gennem min faglige virksomhed får om mine klienter. Stk. 4. Jeg arbejder med mine klienter på en sådan måde, at det står klart, at jeg respekterer klientens autoritet. Det er klientens valg at fortolke og anvende den information, der fremkommer gennem brugen af kinesiologien. Stk. 5. Jeg forpligter mig til overfor klienterne at give saglig og nøgtern information om behandlingen, og jeg giver ikke løfte om helbredelse. Stk. 6. Jeg forpligter mig til at føre optegnelser over behandlinger af den enkelte klient, herunder om indikation for behandlingen og om den behandling og information, der er givet. Stk. 7. Jeg forpligter mig til at anbefale klienter at søge læge, hvor dette må anses for indiceret. Stk. 8. Jeg afstår fra at fraråde en lægeordineret behandling eller benytte behandlingsmetoder, som det er forbeholdt bestemte autoriserede sundhedspersoner at anvende. Jeg stiller ikke medicinske diagnoser, ordinerer eller regulerer ikke medicin og behandler ikke sygdomme, medmindre jeg har en uddannelse /autorisation, der berettiger mig dertil. Stk. 9. Jeg anvender udelukkende muskeltesten som et værktøj, der kan give feedback til klienten om nye og bedre muligheder. Stk.10. Når jeg udtaler mig i egenskab af kinesiolog, tilstræber jeg saglighed på en sådan måde, at misforståelser eller skade for erhvervet og kinesiologien undgås. Stk.11. Jeg forpligter mig til at leve op til almindelig god forretningsmoral. Stk.12. Jeg behandler mine kolleger etisk og kollegialt, som jeg selv ønsker at blive behandlet. Stk.13. Jeg fremsætter ikke over for klienter eller offentligheden kritik af den behandlervirksomhed, som udføres af en kollega. Stk.14. Finder jeg, at en anden terapeut driver uforsvarlig behandlervirksomhed bør jeg henvende mig herom til pågældende. Er det ikke muligt at henvende mig til pågældende terapeut, henvender jeg mig til pågældendes faglige organisation. Stk.15. Enhver kan indhente vejledning hos eller indbringe en sag for Etisk Råd Stk. 16. Jeg forpligter mig til løbende at vedligeholde og opdatere min faglige viden.

6 2d. Regler for Danske Kinesiologers Etiske Råd. Stk. 1. Danske Kinesiologers Etiske Råd består af 5 medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling. Mindst 3 medlemmer skal være Gr.3., Gr.4. eller Gr.5 medlemmer. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Der tilstræbes en bred repræsentation fra alle foreningens grupper. Stk. 2. Danske Kinesiologers Etiske Råd behandler klager, der er indgivet til Rådet fra klienter, medlemmer af Danske Kinesiologer eller andre, der ønsker at indbringe en klage. Klagen skal indsendes skriftligt til Rådet, og en kopi af klagen skal tilgå den indberettede kinesiolog. Sagsbehandlingen skal være afsluttet inden 8 uger. Stk. 3. Ingen af Etisk Råds medlemmer må være medlem af Danske Kinesiologers forretningsudvalg, medlem af foreningens udvalg eller være ansat i en stilling, der vil kunne svække tilliden til Etisk Råd. Stk. 4. Etisk Råd skal have en sammensætning, der er betryggende for parterne i en klagesag. Et medlem af Etisk Råd kan ikke deltage i behandlingen af en sag, hvor vedkommende har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, eller have tætte relationer til personer, der har en sådan interesse. Endvidere må ingen personer deltage i en sagsbehandling, såfremt der i øvrigt foreligger omstændigheder, der kan vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Stk. 5. Klienter kan klage over den behandling, de har fået af en af Danske Kinesiologers medlemmer, herunder over en manglende overholdelse af Danske Kinesiologers etiske regler og god klinisk praksis. Nuværende og tidligere medlemmer samt ansøgere om medlemskab og registrering kan indbringe sager om berettigelsen af foreningens afgørelser i relation til medlemskab og registrering for Etisk Råd. I øvrigt kan enhver indhente vejledning hos og/eller indbringe en sag for Etisk Råd. Stk. 6. Etisk Råd skal tilstræbe en hurtig sagsbehandling af indbragte sager. Stk. 7. Der skal ske partshøring over forslag til afgørelser. Parterne skal efter anmodning have indsigt i det materiale, der indgår i sagen, inden for 4 uger efter anmodningens modtagelse. Etisk råd skal indhente relevante oplysninger til sine afgørelser. Viser der sig senere at være væsentlige ændringer i afgørelsesgrundlaget, giver det adgang til at genoptage sagen. Frist for indbringelse af sag for Etisk Råd er 2 år fra behandlingen blev afsluttet eller afgørelsen vedrørende medlemskab eller registrering blev meddelt til den pågældende alternative behandler. Stk. 8. Etisk Råd kan anmode sagens parter om at give personligt møde. Stk. 9. Etisk Råd skal skriftligt begrunde afgørelserne. Stk. 10. Etisk Råd kommer med en kort årsberetning på generalforsamlingen. Stk. 11. Danske Kinesiologers Etiske Råd vurderer, om nye uddannelser opfylder foreningens etiske kriterier, som beskrevet i Danske Kinesiologers fagidentitet, hvorpå en indstilling til generalforsamlingen om eventuel optagelse af den nye uddannelse kan finde sted. Stk. 12. Sager afgøres ved simpelt flertal. Stemmeresultatet i afgørelsen skal offentliggøres. Stk. 13. Danske Kinesiologers Etiske Råd har mulighed for at indkalde konsulentbistand, når dette skønnes formålstjenstligt.

7 Stk. 14. Danske Kinesiologers Etiske Råd skal tilse, at Danske Kinesiologers medlemmer overholder gældende lovgivning, foreningens etiske regler og regler for god klinisk praksis. Finder Danske Kinesiologers Etiske Råd, at et medlem overtræder gældende lovgivning, Danske Kinesiologers etiske regler og regelsæt for god klinisk praksis, kan rådet sanktionere medlemmet ved irettesættelse, eksklusion eller afregistrering. 3: Medlemskreds. 3. Stk. 1. Der er følgende 5 medlemsgrupper i foreningen Gr. 1. Støttemedlemmer Gr. 2. Studerende/seniorer Gr. 3. Kinesiolog med ret til at blive Kinesiolog RAB (registreret alternativ behandler), Kinesiolog SA (Sundhedsautoriseret anerkendt) Gr. 4. DK-Kinesiologer. GR.5. Instruktører Stk. 1a. Som Gr.1. Støttemedlemmer optages enhver, der har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Stk. 1b. Som Gr.2. Studerende/seniorer optages studerende, der er i gang med uddannelse til kinesiolog eller seniorer der ønsker seniormedlemskab. Stk. 1c. Som gr. 3 Kinesiolog, Kinesiolog RAB og Kinesiolog SA kan medlemmer optages, der opfylder 5. lag i Danske Kinesiologers uddannelsesmodel, jf. 2b stk. 1 Stk. 1d. Som gr. 4 DK Kinesiologer kan medlemmer optages, der har uddannelse jf. 2b stk. 1. Alle gr. 4 og gr. 5 medlemmer er berettigede til at blive Registreret Alternativ Behandler eller sundhedspersonale med autorisation. Gr. 4 kinesiologer der har søgt Danske Kinesiologer om og er blevet Registreret Alternativ Behandler (RAB) kan anvende titlen DK-Kinesiolog RAB eller DK-Kinesiolog Registreret Alternativ Behandler (RAB). DK-Kinesiologer med Sundhedsautorisation kan anvende titlen DK- Kinesiolog SA. Stk. 1e. Som Gr.5 Instruktører kan medlemmer optages, når de opfylder 3 stk.1c eller 1d. og har gennemgået instruktøruddannelse. Alle i instruktørgruppen skal have taget Almen Voksenpædagogisk Grunduddannelse (AVG) eller tilsvarende. Stk.1f. Gr.3., Gr.4. og Gr.5 medlemmer kan ved ansøgning til forretningsudvalget opnå hvilende medlemskab i op til et år. Dette kræver, at medlemmet betaler kontingent som støttemedlem. Stk. 2. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. Stk. 3. Gr.2 Studerende/seniorer, der har mindst 72 undervisningstimer/lektioner dokumenteret undervisning i kinesiologi, Gr.3., Gr.4. og Gr.5. medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Stk. 4. Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til foreningens sekretariat. Stk. 5. Medlemmerne skal overholde foreningens regler, herunder de etiske retningslinjer. Ved overtrædelse af foreningens regler vil sanktioner blive iværksat jf. regler for Danske Kinesiologers Etiske Råd. Ved grovere eller gentagne overtrædelser fratages medlemmet såvel medlemskab som registrering. Afgørelser truffet af foreningen i konkrete tvister hindrer ikke parterne i at benytte adgangen til at anlægge søgsmål ved domstolene.

8 Stk. 6. Får en ansøger afslag på medlemskab, kan han/hun indsende en skriftlig klage til Danske Kinesiologers Etiske Råd. 4: Møder i landsforeningen. Stk. 1. Forretningsudvalget afholder mindst 3 møder årligt. 5: Kontingent og medlemsår. Stk.1. Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen og opkræves for Gr.1. og Gr.2. medlemmer helårligt forud pr. 1. april for perioden 1. april 31. marts det følgende år. For Gr.3., Gr.4. og Gr.5. medlemmer opkræves kontingentet halvårlig forud pr. 1. april for perioden 1. april 30. september og pr. 1. oktober for perioden 1. oktober til 31.marts. Stk. 2. Nye medlemmer betaler et nedsat kontingentbeløb i forhold til indmeldelseskvartalet. Medlemskab er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. Stk. 3. Såfremt forfaldent kontingent ikke betales senest 3 måneder efter opkrævningen, vil medlemskabet blive slettet. Stk. 4. Medlemmer uden for Danmark betaler 100 kr. mere i kontingent end medlemmer bosat i Danmark. 6: Generalforsamling. Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Dog har instruktørkredsen fuld kompetence til at tage beslutninger vedrørende eksisterende uddannelser. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i marts måned og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel i Muskeltrykket, hvor der angives dato, tid og sted for mødet. Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer i henhold til 3 stk. 3. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt. Stk. 4. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Ved forslag om vedtægtsændringer skal 2/3 af de på generalforsamlingen stemmeberettigede medlemmer stemme for forslaget. Der stemmes ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, hvis blot én af de stemmeberettigede begærer det. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Der stemmes samlet på kandidaterne, og der kan på stemmesedlen angives højst så mange forskellige kandidatnavne uden prioritering, som der er ledige poster at besætte. Stk. 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent, som ikke behøver at være medlem, og referent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Forretningsudvalgets beretning. 4. Udvalgsberetninger. 5. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

9 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Fastsættelse af kontingent til hovedforening og lokalforening. 8. Fremlæggelse og godkendelse af budget. 9. Valg af formand. 10. Valg af 1 medlem og 2 suppleanter til forretningsudvalget. 11. Valg til Danske Kinesiologers Etiske Råd. 12. Valg af udvalgsmedlemmer og definition af kompetencen for udvalget. 13. Valg af revisor og revisorsuppleant. 14. Eventuelt. Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt senest 6 uger før generalforsamlingen. Stk. 7. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af forretningsudvalget. 7: Ekstraordinær generalforsamling. Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når forretningsudvalget finder det nødvendigt, eller når 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning herom over for formanden med angivelse af de punkter, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 7 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab. Stk. 2. Indkaldelse til generalforsamlingen sker skriftligt med mindst 3 ugers varsel. 8: Foreningens daglige ledelse. Stk. 1 Foreningens daglige ledelse varetages af et forretningsudvalg på 2 generalforsamlingsvalgte medlemmer, 2 suppleanter og formanden. Formanden vælges på generalforsamlingen for en 2 års periode og honoreres med et beløb, der hvert år fastsættes på generalforsamlingen. Suppleanter til FU vælges for en 1-årig periode. Forretningsudvalget konstituerer sig selv med næstformand og menigt medlem blandt de generalforsamlingsvalgte medlemmer. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling. Forretningsudvalget vælges for en 2-årig periode. I lige år vælges formand og et medlem, i ulige år vælges et medlem til forretningsudvalget. Genvalg muligt. Stk. 2. Forretningsudvalget leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Stk. 3. Forretningsudvalget fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver, hvor kompetencen defineres af forretningsudvalget, og forretningsudvalget er direkte ansvarligt over for generalforsamlingen.

10 Stk. 4. Formanden for hver lokalforening eller en fast stedfortræder - valgt af lokalforeningens bestyrelse kan deltage i forretningsudvalgsmøderne med stemmeret, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 5. Formanden og i hans/hendes fravær næstformanden indkalder og leder forretningsudvalgets møder. Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker skriftligt, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst 2 medlemmer af forretningsudvalget fremsætter ønske om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab. Stk. 6. Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af forretningsudvalgets medlemmer er til stede. 9: Økonomi, regnskab og revision. Stk. 1. Foreningens regnskab følger kalenderåret. Stk. 2. Forretningsudvalget er over for generalforsamlingen ansvarligt for budget samt regnskab. Stk. 3. Foreningens regnskab føres af foreningens lønansatte sekretær/forretningsfører. Denne fører tillige foreningens medlemsregister og varetager den daglige service vedrørende oplysning til forbrugere om kinesiologi, uddannede registrerede kinesiologer samt oplysninger angående uddannelse. Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor eller dennes suppleant. 10: Tegningsregler og hæftelser. Stk. 1. Forretningsudvalget samt lokalbestyrelserne må ikke stifte gæld ud over, hvad der følger af den daglige drift. Stk. 2. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden (i tilfælde af dennes fravær af næstformanden) og sekretæren/forretningsføreren i forening. Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 11: Lokalforeninger. Stk. 1. Alle lokalforeninger skal følge foreningsvedtægterne og generalforsamlingens beslutninger. Stk. 2. Lokalforeningsbestyrelsen arbejder under ansvar over for forretningsudvalget og generalforsamlingen. Stk. 3. Lokalforeningsbestyrelsen har meddelelsespligt over for forretningsudvalget. Stk. 4. Lokalforeningerne arrangerer møder, kurser, deltagelse i messer og lignende efter medlemmernes ønsker.

11 Stk. 5. Hvor vedtægterne ikke er fyldestgørende for bestemmelser i lokalforeningerne, rådføres med forretningsudvalget. 12: Generalforsamling i lokalforeningerne. Stk. 1. Generalforsamling i lokalforeningen afholdes hvert i år inden udgangen af februar måned. Vedtægterne og retningslinjerne for landsgeneralforsamlingen skal i øvrigt følges. 13: Vedtægtsændringer. Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres ifølge 6, stk. 4, hvor ændringsforslagene fremgår af generalforsamlingens dagsorden. Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på. 14: Udvalgsmedlemmer valgt på generalforsamlingen. Stk. 1. Udvalget har altid orienteringspligt over for generalforsamlingen og forretningsudvalget. Beslutningsreferater skal udarbejdes og tilsendes både formand og sekretariat løbende. 15: Opløsning af foreningen. Stk. 1. Opløsning af foreningen kan ske efter beslutning herom på mindst 2 generalforsamlinger med mindst 3 måneders mellemrum, hvor 4/5 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for. Stk. 2. Foreningens midler ved en opløsning skal tilfalde beslægtede formål. 16: Opløsning af lokalforening. Stk. 1. Dersom medlemsgrundlaget ikke længere er til stede, eller andre ting taler for en opløsning, kan en lokalforening nedlægges efter beslutning herom på mindst 2 lokalgeneralforsamlinger med mindst 3 måneders mellemrum, hvor 4/5 af de på lokalgeneralforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for. Stk. 2. Ved opløsning tilfalder lokalforeningens midler hovedforeningen. Undtagelse herfra er evt. kommunal støtte som i følge visse kommuners regler evt. skal føres tilbage til den pågældende kommune.

12 17: Regler for instruktørkredsen i Danske Kinesiologer. Stk.1. I Danske Kinesiologer er der oprettet en instruktørkreds, bestående af samtlige Danske Kinesiologers godkendte instruktører. Stk. 2. Instruktørkredsen vælger ved kredsens ordinære årsmøde et forretningsudvalg blandt kredsens medlemmer. Forretningsudvalget består af 3 personer. I lige år vælges 2 medlemmer, i ulige år 1 medlem. Stk.3. Instruktørernes forretningsudvalg sørger for at sende mødereferater fra instruktørgruppen til forretningsudvalget og modtager ligeledes mødereferater fra forretningsudvalget. Stk. 4. Instruktørernes forretningsudvalg aflægger beretning overfor generalforsamlingen om instruktørkredsens virke. Stk. 5. Instruktørkredsen fastsætter egne regler for kredsens virke i overensstemmelse med Danske Kinesiologers formålsparagraf. Der overføres hvert år på Generalforsamlingen et beløb til instruktørkredsen. Instruktørkredsen administrerer selv beløbet. Evt. overskud overføres til næste års regnskab i instruktørkredsen. Et revideret regnskab fremlægges på generalforsamlingen. 18: Uddannelse. Stk. 1. Instruktørkredsen er ansvarlig for udarbejdelse og koordinering af uddannelserne til DK- Kinesiolog dog jfr. 17, stk. 5. Stk. 2. Nye uddannelser behandles i forretningsudvalg, Instruktørkreds og Danske Kinesiologers Etiske Råd og sendes til godkendelse på generalforsamlingen. 19: Foreningens medie Muskeltrykket. Stk. 1. Foreningens skriftlige medie udgives og udsendes til medlemmer mindst 3 gange om året i bladform eller elektronisk. Stk. 2. Bladets redaktør udpeges af forretningsudvalget og arbejder efter dennes retningslinier. 20: Datering. Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 21. marts Revideret på generalforsamlingen d. 25. marts Revideret på generalforsamlingen d. 25. marts 2001 Revideret på generalforsamlingen d. 24. marts Revideret på generalforsamlingen d. 23. marts 2003 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling og ekstra- ekstraordinær generalforsamling d. 29. august 2003 Revideret på Generalforsamlingen d. 21.marts 2004.

13 Revideret på generalforsamlingen d. 13. marts 2005 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling d. 13. marts Revideret på ekstraordinær generalforsamling d. 22. juni 2005 og endelig godkendt på ekstra - ekstraordinær generalforsamling d. 22. juni Revideret på generalforsamlingen d. 26. marts 2006 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling d. 24. marts Revideret på generalforsamlingen d. 25. marts Revideret på generalforsamlingen d. 9. marts Revideret på generalforsamlingen d. 22. marts 2009 Revideret på generalforsamlingen d. 21.marts 2010 Revideret på ekstraordinær generalforsamling 23. april 2010 Revideret på generalforsamlingen d. 27. marts 2011 Revideret på generalforsamlingen d. 25. marts 2012 Revideret på generalforsamlingen d. 17. marts 2013 Revideret på generalforsamlingen d. 23. marts 2014 Revideret på generalforsamlingen d. 22. marts 2015

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse.

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse. 1 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 7/4 2013 Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemskab 4 Medlemspligter og regler for god klinisk

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg

Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister Esbjerg. Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er en selvstændig del af landsorganisationen

Læs mere

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt.

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt. Vedtægter for Torskehalerne 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er: Torskehalerne. Foreningens hjemsted er: [Den til enhver tid siddende formands adresse] Slåenvej 24.2. 2 Formål. Stk.1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er Silkeborg Motor Sport forkortet SMS Stk.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af/

Læs mere

Støtteforeningen TUBAs Venner

Støtteforeningen TUBAs Venner UDKAST VEDTÆGTER FOR Støtteforeningen TUBAs Venner 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Støtteforeningen TUBAs Venner, forkortet TUBAs Venner. Den har hjemsted i Silkeborg Kommune. Hovedadressen er hos

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

tkz foreningen Vedtægter for tkz foreningen NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er

tkz foreningen Vedtægter for tkz foreningen NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er tkz tkz foreningen brancheorganisation for traditionel kinesisk zoneterapi Telefon 7025 4425 hjemmeside: www.tkz.dk Vedtægter for foreningen NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er tkz foreningen brancheorganisation

Læs mere

ZoneConnection Terapeutforening (zct)

ZoneConnection Terapeutforening (zct) 1. Foreningens navn og hjemsted ZoneConnection Terapeutforening (zct) Foreningens navn er ZoneConnection Terapeutforening (zct). Foreningen har hjemsted på den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter Hjørring Vinterbader- og Issvømmerforening

Vedtægter Hjørring Vinterbader- og Issvømmerforening Vedtægter Hjørring Vinterbader- og Issvømmerforening 1. Navn og hjemsted stk. 1 Foreningens navn er Hjørring Vinterbader- og Issvømmerforening forkortet HVIF. Foreningen har hjemsted i Hjørring Kommune.

Læs mere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere Side 1 af 6 Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere BEK nr 702 af 25/06/2004 (Gældende) LOV Nr. 351 af 19/05/2004 Lovgivning som forskriften vedrører Senere

Læs mere

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg

Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg Vedtægter for foreningen for Socialøkonomisk Salg 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen for Socialøkonomisk Salg (herefter SØS). 1 1.2 Foreningens hjemsted er Torvegade 97, 7160 Tørring.

Læs mere

tkz foreningen Vedtægter for foreningen tkz NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er

tkz foreningen Vedtægter for foreningen tkz NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er brancheorganisation for traditionel kinesisk zoneterapi Telefon 7025 4425 hjemmeside: www.tkz.dk Formand Olejann Malchau Nyvej 12 4540 Fårevejle Telefon 9673 3000 e-mail: formand@tkz.dk Sagsbeh.: Lene

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Grobund, Ebeltoft

Vedtægter for Foreningen Grobund, Ebeltoft Vedtægter for Foreningen Grobund, Ebeltoft 1. Foreningens navn er Grobund, Ebeltoft 2. Foreningens formål 1. At oprette, Fonden Grobund, der en almennyttig fond, hvis formål er at erhverve og eje jord

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR)

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn 1 Foreningens navn, hjemsted og tilsynsforhold Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) OR er en forening, der drives af private personer med

Læs mere

VEDTÆGTER. 21. November 2015 SHINWONHWA TAEKWON-DO ACADEMY. Dansk Shin Won Hwa Skole

VEDTÆGTER. 21. November 2015 SHINWONHWA TAEKWON-DO ACADEMY. Dansk Shin Won Hwa Skole 21. November 2015-1 - 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Shinwonhwa Taekwon-Do Academy, forkortet STA. Stk. 2. Shinwonhwa Taekwon-Do Academy har hjemsted i Ballerup Kommune. Stk. 3. STA er

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Borgerlige Jurister

Vedtægter for Foreningen for Borgerlige Jurister Vedtægter for Foreningen for Borgerlige Jurister Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Foreningen for Borgerlige Jurister på Aarhus Universitet, i daglig tale forkortet FBJ. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter for Reality Bites Oktober 2016 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Reality Bites. Stk. 2. Foreningens hjemsted følger kassererens hjemadresse. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480 Vedtægter for Gladsaxe Oplysnings Forbund til godkendelse på bestyrelsesmødet 8/11-2007 og efterfølgende vedtagelse på generalforsamlingen 30/4-2008. Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune. SwingShoes vedtægter Foreningens vedtægter (revideret ved generalforsamling i 2015) 1. Navn og adresse samt stiftelse Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands.

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller. Ændringsforslag

Vedtægter for Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller. Ændringsforslag Vedtægter for Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller Ændringsforslag 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er: Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller, herefter kaldet Landsforeningen. Stk.

Læs mere

Stk. 1. Generalforsamlingen er udvalgets højeste myndighed.

Stk. 1. Generalforsamlingen er udvalgets højeste myndighed. Vedtægter SAND Fyn 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er SAND Fyn Stk. 2. SAND udvalget er medlem af SAND De hjemløses landsorganisation, og er forpligtet til at arbejde inden for rammerne af de vedtægter,

Læs mere

13. Datering Stk. 1. Således vedtaget på generalforsamling d.

13. Datering Stk. 1. Således vedtaget på generalforsamling d. VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD)

VEDTÆGTER. for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) VEDTÆGTER for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) Vedtaget på generalforsamlingen den 05.10.2009. Seneste ændring vedtaget på generalforsamlingen den 21.11.2013 VERSION 1.3 SIDE 1 AF 5 1. Navn Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring

VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring Ændret 10-10-2016 Vedtægter for LILLE SKOLE for VOKSNE i HJØRRING. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Lille Skole for Voksne i Hjørring, forkortet

Læs mere

Vedtægter for Liberal Alliance Gladsaxe

Vedtægter for Liberal Alliance Gladsaxe Vedtægter for Liberal Alliance Gladsaxe UDGÅR 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Liberal Alliance Gladsaxe, forkortet LA Gladsaxe. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Gladsaxe Kommune. Stk. 3.

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

VEDTÆGTER DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD)

VEDTÆGTER DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) VEDTÆGTER for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) Vedtaget på generalforsamlingen den xx.xx.2009. 1. Navn Foreningens navn er Danish Software Testing Board (DSTB). 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

1.2 Foreningens internationale navn er Danish Crowdfunding Association.

1.2 Foreningens internationale navn er Danish Crowdfunding Association. København April 2015 Sagsnr. 059513-0001 ekh/ekh/cma Vedtægter for Dansk Crowdfunding Forening (CVR-nr. 35366032) 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Crowdfunding Forening. 1.2 Foreningens internationale

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp 1 NAVN OG HJEMSTED FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp Thisted kommune 2 FORMÅL Organisationen er en frivillig, social og kulturel sammenslutning,

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter Familieidræt København

Vedtægter Familieidræt København Vedtægter Familieidræt København 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Familieidræt København. 1.2 Foreningen hører hjemme i Københavns Kommune. 1.3 Foreningen er medlem af DGI. 2. Formål 2.1

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

Vedtægter for Gødvad GIF - Håndbold:

Vedtægter for Gødvad GIF - Håndbold: Vedtægter for Gødvad GIF - Håndbold: 1 Navn: Stk 1: Afdelingens navn er Gødvad GIF Håndbold. Afdelingen er medlem af Gødvadd GIF - Hovedforening. Stk 3: Afdelingen er tilsluttet Danske Gymnastik & Idrætsforeninger

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune.

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægtsændringer i forhold til at SA erne nu igen er RAB ere.

Vedtægtsændringer i forhold til at SA erne nu igen er RAB ere. Bilag 1: Vedtægtsændring i forhold til Klangmassører. Vedtægter som de er i dag: 3.2.1 For Nordlys Massører gælder: Det samlede minimumstimetal udgør 660 undervisnings timer. Uddannelsen består af både

Læs mere

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er Vedtægter for Kommentarer 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er 1.2 Foreningens hjemsted er 1.3 Foreningen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund. 2. Formål 2.1 Foreningens primære formål er at forestå

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Personaleforeningen i NFS. Vedtægter. Stk. 2. Foreningens hjemsted er NFS, hvis adresse er Dampskibskajen 3, 3700 Rønne.

Personaleforeningen i NFS. Vedtægter. Stk. 2. Foreningens hjemsted er NFS, hvis adresse er Dampskibskajen 3, 3700 Rønne. 1 Foreningen: Stk. 1. Foreningens navn er: Personaleforeningen i NFS. Stk. 2. Foreningens hjemsted er NFS, hvis adresse er Dampskibskajen 3, 3700 Rønne. 2 Formål og funktion: Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er E.I.F. SVØMMEAFDELING, hjemhørende i Syddjurs Kommune. Klubben er stiftet torsdag den 28. august 1980. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vandreforeningen STREJFERNE

Vandreforeningen STREJFERNE Vedtægter for Vandreforeningen STREJFERNE 1 Navn og hjemsted Navn: Vandreforeningen Strejferne Tilsluttet Dansk motions forbund (DMF) & Lolland Sportsråd Stiftet den 4. September 1979 Foreningen er hjemhørende

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen for Entertainment- og Medieret

VEDTÆGTER for Foreningen for Entertainment- og Medieret Side 1 af 6 VEDTÆGTER for Foreningen for Entertainment- og Medieret Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen for Entertainment- og Medieret. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

1.2 Foreningens adresse er og foreningens hjemsted er Kommune.

1.2 Foreningens adresse er <adresse> og foreningens hjemsted er <kommune navn> Kommune. VEDTÆGTER Vedtægter for den lokale netværksforening af Powerjobsøgerne 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Powerjobsøgerne 1.2 Foreningens adresse er og foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere