DANSKE KINESIOLOGERS VEDTÆGTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSKE KINESIOLOGERS VEDTÆGTER"

Transkript

1 DANSKE KINESIOLOGERS VEDTÆGTER 1: Foreningens navn og hjemsted. Stk. 1. Navnet er Danske Kinesiologer Stk. 2. Hjemsted er den til enhver tid fungerende formands adresse. Stk. 3. Foreningen er en landsorganisation. 2: Foreningens formål. Stk.1. Foreningens væsentligste formål er at repræsentere medlemmerne i faglige spørgsmål, herunder at varetage de enkelte medlemmers interesser og rettigheder. 2a: Foreningens øvrige formål. Stk.1. At sikre at medlemmerne løbende vedligeholder og opdaterer deres faglige viden.. Stk.2. At være samlings- og kommunikationsorgan for medlemmerne. Stk.3. At udbrede kendskab til kinesiologien til glæde og gavn for helheden og det enkelte menneske. Stk.4. At varetage Gr.3, Gr.4 og Gr.5 medlemmers økonomiske interesser gennem bl.a. tegning af fælles ansvarsforsikring og andre aftaler. Stk.5. At varetage og administrere Lov nr. 351 af 19. maj 2004 om Brancheadministreret Registreringsordning for Alternative Behandlere. Stk.6. At søge alle egne i landet repræsenteret ved lokalforeninger, der skal varetage de enkelte medlemmers interesser og samarbejde.

2 2b. stk.1: Fagidentitet: FAGIDENTITET - FORKLARINGSMODEL Danske Kinesiologer. Foreningen blev dannet i 1983 og udgiver bladet Muskeltrykket. Foreningens sekretariat: Myntevej Hedensted tlf.: (aften) . og Formand Vibeke Rønne Sørensen Nøddekrigevej Hjørring tlf mobil Web: Historie Kinesiologien blev opfundet i 1964 af kiropraktor George Goodheart. Han kaldte det for Applied Kinesiology / anvendt kinesiologi. George Goodheart fandt ud af at forbinde muskler, nerver og organer med østens viden om meridianers sammenhæng med organer. De to opfattelser blev bragt sammen og danner tilsammen kinesiologiens grundlag. Kort tid efter skrev John F. Thie med tilladelse fra George Goodheart bogen Touch for Health / Kropsafbalancering. Et kursus for det almindelige menneske ikke kun et kursus for kiropraktorer, som Applied Kinesiology er henvendt til. Mange andre kinesiologisystemer har udviklet sig, f.eks. Biokinesiologi, One Brain, Pædagogisk Kinesiologi, PKP, Blueprint m.fl. Anvendte afbalanceringsteknikker Af afbalanceringsteknikker i forbindelse med muskeltest kan nævnes akupressur, stressfrigørelse, vitamin/mineraltilskud, affirmationer, fysiske øvelser m.v. Kinesiologien kan bruges Når man ønsker at genskabe balance i krop/kemi, tanke og følelse I arbejdet med et bestemt tema / problem / mål Til at overvinde magtesløshed og negative tanker i forbindelse med sygdom eller andre problemer Til at lære at lytte til hvad kroppen fortæller Når mennesker vil tage aktiv del i at genvinde eller bevare sundhed og god energi I forbindelse med personlig udvikling Af såvel børn og voksne som dyr Menneskeopfattelse Kinesiologien bygger på det holistiske menneskesyn, hvilket betyder, at mennesker er tanker og følelser, sind og krop, kemi og energi, samt at ethvert menneske er unikt.

3 Sundhedsbegreb Sundhed består i, at det enkelte menneske er i psykisk, fysisk og eksistentiel balance og derfor har energi, der flyder frit. Dermed er det enkelte menneske selv i stand til, at arbejde for at bevare sin egen sundhedsmæssige tilstand. Sygdomsbegreb Dette betyder, at det enkelte menneske er i fysisk og psykisk ubalance, og derfor ikke er i stand til at vælge og handle frit grundet energimæssige blokeringer. Derved bliver sundhedstilstanden dårligere, og dette kan medføre sygdomme. Metode Kinesiologien bruger muskeltest til at afdække de ubalancer, som det enkelte menneske har. Ved afbalanceringer påvirkes kroppens energisystem således, at den enkelte selv kan arbejde for at komme i balance igen. Kinesiologen bruger sit håndværk til at kortlægge, hvor der er blokeringer, og hvordan disse kan afbalanceres både i fortid, nutid og fremtid. Derved kommer energien igen til at flyde frit hos klienten. Teori og uddannelse Danske Kinesiologers godkendte uddannelser er uddannelsen til Dyrekinesiolog, Helhedskinesiolog, Professionel Praktiserende Kinesiolog, Transformationskinesiolog og en sammensat uddannelse, som består af dels obligatoriske, dels selvvalgte kurser. Uddannelsen til Corrective Sounds Practitioner er godkendt på generalforsamlingen 2011 og ligger udenfor lagkagemodellen. Uddannelsesmodel: Uddannelsernes opbygning skitseres som en lagkagemodel. 1. lag. Kropsafbalancering 1-4/Touch for Health. Obligatorisk i alle uddannelser. Der afsluttes med bestået eksamen. 2. lag. BLOK 1: Stress 1 og 2 samt Indlæringskinesiologi 1-2 eller BLOK 2: BUK, Pædagogisk Kinesiologi 1 samt Pædagogisk Kinesiologi 2 eller BLOK 3: Kommunikation med den Intelligente Krop A, B, C og D eller BLOK 4: Dyrekinesiologi eller BLOK 5: Optimal integration, Energetisk Anatomi, Transformationskinesiologi I og Transformationskinesiologi II Der besvares skriftlige spørgsmål (hv-typen) efter hvert kursus i den valgte blok. Efter det sidste kursus i den valgte blok afsluttes med bestået eksamen. 3. lag. Frit valg blandt Danske Kinesiologers godkendte kinesiologikurser Lag 1, 2 og 3 skal tilsammen indeholde minimum 250 undervisningstimer/lektioner i kinesiologi. Hvert kursus afsluttes med bestået eksamen.

4 4. lag. 200 undervisningstimer/lektioner i anatomi og fysiologi, som afsluttes med bestået eksamen. 100 undervisningstimer/lektioner i sygdomslære, som afsluttes med bestået eksamen. 50 undervisningstimer/lektioner i psykologi, 10 undervisningstimer/lektioner i klinikdrift og klientvejledning og information om basal sundhedslovgivning, herunder autorisationslovenes bestemmelser om forbeholdt virksomhed og lægelovens øvrige kvaksalveribestemmelser, 50 undervisningstimer/lektioner i introduktion til andre alternative behandlingsformer. Heraf min. 25 undervisningstimer/lektioner i faget kost og ernæring. 12 undervisningstimer/lektioner førstehjælp. 5. lag. Efter minimum 250 timers kinesiologi, 442 obligatoriske timer (fjerde lag) samt minimum 10 timers praktik og bestået eksamen i grunduddannelse i Kinesiologi er der mulighed for at søge om at blive Kinesiolog RAB / Kinesiolog SA. 6. lag. Minimum 150 undervisningstimer/lektioner i kinesiologi vælges blandt Danske Kinesiologers godkendte kurser, 50 timers praktisk træning med supervision af instruktør. 7. lag. Specialeskrivning og eksamen til DK-Kinesiolog For at være Gr.3., Gr.4. og Gr.5. medlem af Danske Kinesiologer skal medlemmet mindst opfylde reglerne fra Sundhedsstyrelsen omhandlende anden egentlig sundhedspleje. RAB-registrering. For at blive RAB-registreret skal et medlem mindst opfylde lag 5 i Danske Kinesiologers uddannelsesmodel. Såfremt eksamen efter lag 5 eller lag 7 i uddannelsesmodellen er mere end 2 år gammel, skal medlemmet dokumentere at have vedligeholdt sin uddannelse på lige fod med allerede RABregistrerede medlemmer. Titel Medlemmer af Danske Kinesiologer har ret til at anvende titlen DK-Kinesiolog, hvis de opfylder mindst et af nedenstående kriterier: 1. Bestået eksamen i en af Danske Kinesiologer godkendt uddannelse (se afsnittet Teori og uddannelse ) 2. Medlemmer, som inden den kunne dokumentere at have deltaget i mindst 300 timers kinesiologikurser afholdt af instruktører godkendt af Danske Kinesiologer (1999- ordningen) 3. Et professionelt medlem, der har ret til at bruge titlen DK-Kinesiolog efter 1999-ordningen, kan efter hvilende medlemskab på op til 1 år generhverve denne ret. Logo Alle GR.3, GR.4 og GR.5 medlemmer af Danske Kinesiologer har ret til at anvende Danske Kinesiologers logo. Forskning Danske Kinesiologer har et forskningsråd, der har til opgave at hjælpe medlemmer, der ønsker at forske.

5 2c. Etiske regler. Stk. 1. Jeg overholder gældende lovgivning. Stk. 2. Jeg udviser omhu og samvittighedsfuldhed i mit faglige virke, og gør kun brug af forsvarlige midler og metoder, som jeg er kvalificeret til at benytte. Stk. 3. Jeg arbejder med mine klienter og kursister med respekt for deres integritet, og jeg overholder tavshedspligten med hensyn til de oplysninger om private forhold og andre fortrolige oplysninger, som jeg gennem min faglige virksomhed får om mine klienter. Stk. 4. Jeg arbejder med mine klienter på en sådan måde, at det står klart, at jeg respekterer klientens autoritet. Det er klientens valg at fortolke og anvende den information, der fremkommer gennem brugen af kinesiologien. Stk. 5. Jeg forpligter mig til overfor klienterne at give saglig og nøgtern information om behandlingen, og jeg giver ikke løfte om helbredelse. Stk. 6. Jeg forpligter mig til at føre optegnelser over behandlinger af den enkelte klient, herunder om indikation for behandlingen og om den behandling og information, der er givet. Stk. 7. Jeg forpligter mig til at anbefale klienter at søge læge, hvor dette må anses for indiceret. Stk. 8. Jeg afstår fra at fraråde en lægeordineret behandling eller benytte behandlingsmetoder, som det er forbeholdt bestemte autoriserede sundhedspersoner at anvende. Jeg stiller ikke medicinske diagnoser, ordinerer eller regulerer ikke medicin og behandler ikke sygdomme, medmindre jeg har en uddannelse /autorisation, der berettiger mig dertil. Stk. 9. Jeg anvender udelukkende muskeltesten som et værktøj, der kan give feedback til klienten om nye og bedre muligheder. Stk.10. Når jeg udtaler mig i egenskab af kinesiolog, tilstræber jeg saglighed på en sådan måde, at misforståelser eller skade for erhvervet og kinesiologien undgås. Stk.11. Jeg forpligter mig til at leve op til almindelig god forretningsmoral. Stk.12. Jeg behandler mine kolleger etisk og kollegialt, som jeg selv ønsker at blive behandlet. Stk.13. Jeg fremsætter ikke over for klienter eller offentligheden kritik af den behandlervirksomhed, som udføres af en kollega. Stk.14. Finder jeg, at en anden terapeut driver uforsvarlig behandlervirksomhed bør jeg henvende mig herom til pågældende. Er det ikke muligt at henvende mig til pågældende terapeut, henvender jeg mig til pågældendes faglige organisation. Stk.15. Enhver kan indhente vejledning hos eller indbringe en sag for Etisk Råd Stk. 16. Jeg forpligter mig til løbende at vedligeholde og opdatere min faglige viden.

6 2d. Regler for Danske Kinesiologers Etiske Råd. Stk. 1. Danske Kinesiologers Etiske Råd består af 5 medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling. Mindst 3 medlemmer skal være Gr.3., Gr.4. eller Gr.5 medlemmer. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Der tilstræbes en bred repræsentation fra alle foreningens grupper. Stk. 2. Danske Kinesiologers Etiske Råd behandler klager, der er indgivet til Rådet fra klienter, medlemmer af Danske Kinesiologer eller andre, der ønsker at indbringe en klage. Klagen skal indsendes skriftligt til Rådet, og en kopi af klagen skal tilgå den indberettede kinesiolog. Sagsbehandlingen skal være afsluttet inden 8 uger. Stk. 3. Ingen af Etisk Råds medlemmer må være medlem af Danske Kinesiologers forretningsudvalg, medlem af foreningens udvalg eller være ansat i en stilling, der vil kunne svække tilliden til Etisk Råd. Stk. 4. Etisk Råd skal have en sammensætning, der er betryggende for parterne i en klagesag. Et medlem af Etisk Råd kan ikke deltage i behandlingen af en sag, hvor vedkommende har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, eller have tætte relationer til personer, der har en sådan interesse. Endvidere må ingen personer deltage i en sagsbehandling, såfremt der i øvrigt foreligger omstændigheder, der kan vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Stk. 5. Klienter kan klage over den behandling, de har fået af en af Danske Kinesiologers medlemmer, herunder over en manglende overholdelse af Danske Kinesiologers etiske regler og god klinisk praksis. Nuværende og tidligere medlemmer samt ansøgere om medlemskab og registrering kan indbringe sager om berettigelsen af foreningens afgørelser i relation til medlemskab og registrering for Etisk Råd. I øvrigt kan enhver indhente vejledning hos og/eller indbringe en sag for Etisk Råd. Stk. 6. Etisk Råd skal tilstræbe en hurtig sagsbehandling af indbragte sager. Stk. 7. Der skal ske partshøring over forslag til afgørelser. Parterne skal efter anmodning have indsigt i det materiale, der indgår i sagen, inden for 4 uger efter anmodningens modtagelse. Etisk råd skal indhente relevante oplysninger til sine afgørelser. Viser der sig senere at være væsentlige ændringer i afgørelsesgrundlaget, giver det adgang til at genoptage sagen. Frist for indbringelse af sag for Etisk Råd er 2 år fra behandlingen blev afsluttet eller afgørelsen vedrørende medlemskab eller registrering blev meddelt til den pågældende alternative behandler. Stk. 8. Etisk Råd kan anmode sagens parter om at give personligt møde. Stk. 9. Etisk Råd skal skriftligt begrunde afgørelserne. Stk. 10. Etisk Råd kommer med en kort årsberetning på generalforsamlingen. Stk. 11. Danske Kinesiologers Etiske Råd vurderer, om nye uddannelser opfylder foreningens etiske kriterier, som beskrevet i Danske Kinesiologers fagidentitet, hvorpå en indstilling til generalforsamlingen om eventuel optagelse af den nye uddannelse kan finde sted. Stk. 12. Sager afgøres ved simpelt flertal. Stemmeresultatet i afgørelsen skal offentliggøres. Stk. 13. Danske Kinesiologers Etiske Råd har mulighed for at indkalde konsulentbistand, når dette skønnes formålstjenstligt.

7 Stk. 14. Danske Kinesiologers Etiske Råd skal tilse, at Danske Kinesiologers medlemmer overholder gældende lovgivning, foreningens etiske regler og regler for god klinisk praksis. Finder Danske Kinesiologers Etiske Råd, at et medlem overtræder gældende lovgivning, Danske Kinesiologers etiske regler og regelsæt for god klinisk praksis, kan rådet sanktionere medlemmet ved irettesættelse, eksklusion eller afregistrering. 3: Medlemskreds. 3. Stk. 1. Der er følgende 5 medlemsgrupper i foreningen Gr. 1. Støttemedlemmer Gr. 2. Studerende/seniorer Gr. 3. Kinesiolog med ret til at blive Kinesiolog RAB (registreret alternativ behandler), Kinesiolog SA (Sundhedsautoriseret anerkendt) Gr. 4. DK-Kinesiologer. GR.5. Instruktører Stk. 1a. Som Gr.1. Støttemedlemmer optages enhver, der har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Stk. 1b. Som Gr.2. Studerende/seniorer optages studerende, der er i gang med uddannelse til kinesiolog eller seniorer der ønsker seniormedlemskab. Stk. 1c. Som gr. 3 Kinesiolog, Kinesiolog RAB og Kinesiolog SA kan medlemmer optages, der opfylder 5. lag i Danske Kinesiologers uddannelsesmodel, jf. 2b stk. 1 Stk. 1d. Som gr. 4 DK Kinesiologer kan medlemmer optages, der har uddannelse jf. 2b stk. 1. Alle gr. 4 og gr. 5 medlemmer er berettigede til at blive Registreret Alternativ Behandler eller sundhedspersonale med autorisation. Gr. 4 kinesiologer der har søgt Danske Kinesiologer om og er blevet Registreret Alternativ Behandler (RAB) kan anvende titlen DK-Kinesiolog RAB eller DK-Kinesiolog Registreret Alternativ Behandler (RAB). DK-Kinesiologer med Sundhedsautorisation kan anvende titlen DK- Kinesiolog SA. Stk. 1e. Som Gr.5 Instruktører kan medlemmer optages, når de opfylder 3 stk.1c eller 1d. og har gennemgået instruktøruddannelse. Alle i instruktørgruppen skal have taget Almen Voksenpædagogisk Grunduddannelse (AVG) eller tilsvarende. Stk.1f. Gr.3., Gr.4. og Gr.5 medlemmer kan ved ansøgning til forretningsudvalget opnå hvilende medlemskab i op til et år. Dette kræver, at medlemmet betaler kontingent som støttemedlem. Stk. 2. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. Stk. 3. Gr.2 Studerende/seniorer, der har mindst 72 undervisningstimer/lektioner dokumenteret undervisning i kinesiologi, Gr.3., Gr.4. og Gr.5. medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Stk. 4. Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til foreningens sekretariat. Stk. 5. Medlemmerne skal overholde foreningens regler, herunder de etiske retningslinjer. Ved overtrædelse af foreningens regler vil sanktioner blive iværksat jf. regler for Danske Kinesiologers Etiske Råd. Ved grovere eller gentagne overtrædelser fratages medlemmet såvel medlemskab som registrering. Afgørelser truffet af foreningen i konkrete tvister hindrer ikke parterne i at benytte adgangen til at anlægge søgsmål ved domstolene.

8 Stk. 6. Får en ansøger afslag på medlemskab, kan han/hun indsende en skriftlig klage til Danske Kinesiologers Etiske Råd. 4: Møder i landsforeningen. Stk. 1. Forretningsudvalget afholder mindst 3 møder årligt. 5: Kontingent og medlemsår. Stk.1. Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen og opkræves for Gr.1. og Gr.2. medlemmer helårligt forud pr. 1. april for perioden 1. april 31. marts det følgende år. For Gr.3., Gr.4. og Gr.5. medlemmer opkræves kontingentet halvårlig forud pr. 1. april for perioden 1. april 30. september og pr. 1. oktober for perioden 1. oktober til 31.marts. Stk. 2. Nye medlemmer betaler et nedsat kontingentbeløb i forhold til indmeldelseskvartalet. Medlemskab er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. Stk. 3. Såfremt forfaldent kontingent ikke betales senest 3 måneder efter opkrævningen, vil medlemskabet blive slettet. Stk. 4. Medlemmer uden for Danmark betaler 100 kr. mere i kontingent end medlemmer bosat i Danmark. 6: Generalforsamling. Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Dog har instruktørkredsen fuld kompetence til at tage beslutninger vedrørende eksisterende uddannelser. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i marts måned og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel i Muskeltrykket, hvor der angives dato, tid og sted for mødet. Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer i henhold til 3 stk. 3. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt. Stk. 4. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Ved forslag om vedtægtsændringer skal 2/3 af de på generalforsamlingen stemmeberettigede medlemmer stemme for forslaget. Der stemmes ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, hvis blot én af de stemmeberettigede begærer det. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Der stemmes samlet på kandidaterne, og der kan på stemmesedlen angives højst så mange forskellige kandidatnavne uden prioritering, som der er ledige poster at besætte. Stk. 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent, som ikke behøver at være medlem, og referent. 2. Valg af stemmetællere. 3. Forretningsudvalgets beretning. 4. Udvalgsberetninger. 5. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

9 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Fastsættelse af kontingent til hovedforening og lokalforening. 8. Fremlæggelse og godkendelse af budget. 9. Valg af formand. 10. Valg af 1 medlem og 2 suppleanter til forretningsudvalget. 11. Valg til Danske Kinesiologers Etiske Råd. 12. Valg af udvalgsmedlemmer og definition af kompetencen for udvalget. 13. Valg af revisor og revisorsuppleant. 14. Eventuelt. Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt senest 6 uger før generalforsamlingen. Stk. 7. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af forretningsudvalget. 7: Ekstraordinær generalforsamling. Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når forretningsudvalget finder det nødvendigt, eller når 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig anmodning herom over for formanden med angivelse af de punkter, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 7 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab. Stk. 2. Indkaldelse til generalforsamlingen sker skriftligt med mindst 3 ugers varsel. 8: Foreningens daglige ledelse. Stk. 1 Foreningens daglige ledelse varetages af et forretningsudvalg på 2 generalforsamlingsvalgte medlemmer, 2 suppleanter og formanden. Formanden vælges på generalforsamlingen for en 2 års periode og honoreres med et beløb, der hvert år fastsættes på generalforsamlingen. Suppleanter til FU vælges for en 1-årig periode. Forretningsudvalget konstituerer sig selv med næstformand og menigt medlem blandt de generalforsamlingsvalgte medlemmer. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling. Forretningsudvalget vælges for en 2-årig periode. I lige år vælges formand og et medlem, i ulige år vælges et medlem til forretningsudvalget. Genvalg muligt. Stk. 2. Forretningsudvalget leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Stk. 3. Forretningsudvalget fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver, hvor kompetencen defineres af forretningsudvalget, og forretningsudvalget er direkte ansvarligt over for generalforsamlingen.

10 Stk. 4. Formanden for hver lokalforening eller en fast stedfortræder - valgt af lokalforeningens bestyrelse kan deltage i forretningsudvalgsmøderne med stemmeret, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 5. Formanden og i hans/hendes fravær næstformanden indkalder og leder forretningsudvalgets møder. Indkaldelse med angivelse af dagsorden sker skriftligt, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst 2 medlemmer af forretningsudvalget fremsætter ønske om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab. Stk. 6. Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af forretningsudvalgets medlemmer er til stede. 9: Økonomi, regnskab og revision. Stk. 1. Foreningens regnskab følger kalenderåret. Stk. 2. Forretningsudvalget er over for generalforsamlingen ansvarligt for budget samt regnskab. Stk. 3. Foreningens regnskab føres af foreningens lønansatte sekretær/forretningsfører. Denne fører tillige foreningens medlemsregister og varetager den daglige service vedrørende oplysning til forbrugere om kinesiologi, uddannede registrerede kinesiologer samt oplysninger angående uddannelse. Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor eller dennes suppleant. 10: Tegningsregler og hæftelser. Stk. 1. Forretningsudvalget samt lokalbestyrelserne må ikke stifte gæld ud over, hvad der følger af den daglige drift. Stk. 2. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden (i tilfælde af dennes fravær af næstformanden) og sekretæren/forretningsføreren i forening. Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 11: Lokalforeninger. Stk. 1. Alle lokalforeninger skal følge foreningsvedtægterne og generalforsamlingens beslutninger. Stk. 2. Lokalforeningsbestyrelsen arbejder under ansvar over for forretningsudvalget og generalforsamlingen. Stk. 3. Lokalforeningsbestyrelsen har meddelelsespligt over for forretningsudvalget. Stk. 4. Lokalforeningerne arrangerer møder, kurser, deltagelse i messer og lignende efter medlemmernes ønsker.

11 Stk. 5. Hvor vedtægterne ikke er fyldestgørende for bestemmelser i lokalforeningerne, rådføres med forretningsudvalget. 12: Generalforsamling i lokalforeningerne. Stk. 1. Generalforsamling i lokalforeningen afholdes hvert i år inden udgangen af februar måned. Vedtægterne og retningslinjerne for landsgeneralforsamlingen skal i øvrigt følges. 13: Vedtægtsændringer. Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres ifølge 6, stk. 4, hvor ændringsforslagene fremgår af generalforsamlingens dagsorden. Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på. 14: Udvalgsmedlemmer valgt på generalforsamlingen. Stk. 1. Udvalget har altid orienteringspligt over for generalforsamlingen og forretningsudvalget. Beslutningsreferater skal udarbejdes og tilsendes både formand og sekretariat løbende. 15: Opløsning af foreningen. Stk. 1. Opløsning af foreningen kan ske efter beslutning herom på mindst 2 generalforsamlinger med mindst 3 måneders mellemrum, hvor 4/5 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for. Stk. 2. Foreningens midler ved en opløsning skal tilfalde beslægtede formål. 16: Opløsning af lokalforening. Stk. 1. Dersom medlemsgrundlaget ikke længere er til stede, eller andre ting taler for en opløsning, kan en lokalforening nedlægges efter beslutning herom på mindst 2 lokalgeneralforsamlinger med mindst 3 måneders mellemrum, hvor 4/5 af de på lokalgeneralforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for. Stk. 2. Ved opløsning tilfalder lokalforeningens midler hovedforeningen. Undtagelse herfra er evt. kommunal støtte som i følge visse kommuners regler evt. skal føres tilbage til den pågældende kommune.

12 17: Regler for instruktørkredsen i Danske Kinesiologer. Stk.1. I Danske Kinesiologer er der oprettet en instruktørkreds, bestående af samtlige Danske Kinesiologers godkendte instruktører. Stk. 2. Instruktørkredsen vælger ved kredsens ordinære årsmøde et forretningsudvalg blandt kredsens medlemmer. Forretningsudvalget består af 3 personer. I lige år vælges 2 medlemmer, i ulige år 1 medlem. Stk.3. Instruktørernes forretningsudvalg sørger for at sende mødereferater fra instruktørgruppen til forretningsudvalget og modtager ligeledes mødereferater fra forretningsudvalget. Stk. 4. Instruktørernes forretningsudvalg aflægger beretning overfor generalforsamlingen om instruktørkredsens virke. Stk. 5. Instruktørkredsen fastsætter egne regler for kredsens virke i overensstemmelse med Danske Kinesiologers formålsparagraf. Der overføres hvert år på Generalforsamlingen et beløb til instruktørkredsen. Instruktørkredsen administrerer selv beløbet. Evt. overskud overføres til næste års regnskab i instruktørkredsen. Et revideret regnskab fremlægges på generalforsamlingen. 18: Uddannelse. Stk. 1. Instruktørkredsen er ansvarlig for udarbejdelse og koordinering af uddannelserne til DK- Kinesiolog dog jfr. 17, stk. 5. Stk. 2. Nye uddannelser behandles i forretningsudvalg, Instruktørkreds og Danske Kinesiologers Etiske Råd og sendes til godkendelse på generalforsamlingen. 19: Foreningens medie Muskeltrykket. Stk. 1. Foreningens skriftlige medie udgives og udsendes til medlemmer mindst 3 gange om året i bladform eller elektronisk. Stk. 2. Bladets redaktør udpeges af forretningsudvalget og arbejder efter dennes retningslinier. 20: Datering. Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 21. marts Revideret på generalforsamlingen d. 25. marts Revideret på generalforsamlingen d. 25. marts 2001 Revideret på generalforsamlingen d. 24. marts Revideret på generalforsamlingen d. 23. marts 2003 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling og ekstra- ekstraordinær generalforsamling d. 29. august 2003 Revideret på Generalforsamlingen d. 21.marts 2004.

13 Revideret på generalforsamlingen d. 13. marts 2005 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling d. 13. marts Revideret på ekstraordinær generalforsamling d. 22. juni 2005 og endelig godkendt på ekstra - ekstraordinær generalforsamling d. 22. juni Revideret på generalforsamlingen d. 26. marts 2006 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling d. 24. marts Revideret på generalforsamlingen d. 25. marts Revideret på generalforsamlingen d. 9. marts Revideret på generalforsamlingen d. 22. marts 2009 Revideret på generalforsamlingen d. 21.marts 2010 Revideret på ekstraordinær generalforsamling 23. april 2010 Revideret på generalforsamlingen d. 27. marts 2011 Revideret på generalforsamlingen d. 25. marts 2012 Revideret på generalforsamlingen d. 17. marts 2013 Revideret på generalforsamlingen d. 23. marts 2014 Revideret på generalforsamlingen d. 22. marts 2015

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse.

Foreningens navn er: Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører, forkortet FRFM. Hjemsted er sekretærens adresse. 1 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 7/4 2013 Foreningen Registrerede Fysiurgiske Massører 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemskab 4 Medlemspligter og regler for god klinisk

Læs mere

ZoneConnection Terapeutforening (zct)

ZoneConnection Terapeutforening (zct) 1. Foreningens navn og hjemsted ZoneConnection Terapeutforening (zct) Foreningens navn er ZoneConnection Terapeutforening (zct). Foreningen har hjemsted på den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PRAKTISERENDE AKUPUNKTØRER.

VEDTÆGTER FOR PRAKTISERENDE AKUPUNKTØRER. VEDTÆGTER FOR PRAKTISERENDE AKUPUNKTØRER. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: PRAKTISERENDE AKUPUNKTØRER (PA), Akupunktørernes Faglige Sammenslutning. Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle UDKAST Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle 1. Navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er FOF Horsens-Hedensted-Vejle.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

NEW PATRIOTIC PARTY DANMARK VEDTÆGTER

NEW PATRIOTIC PARTY DANMARK VEDTÆGTER NEW PATRIOTIC PARTY DANMARK VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Navnet på foreningen skal være New Patriotic Party, Danmark (forkortet NPP- Denmark). Stk. 2. Foreningens hjemsted er Ishøj kommune. 2.

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere