Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne."

Transkript

1 Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere ændringer i vedtægterne, herunder beslutning om eventuel ophævelse af foreningen, skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Foreningsområdet omfatter ejendommene matrikel nummer 9bp - 9dæ, 9ff - 9hs, 9ht - 9io, 9ip - 9ke, 9kg - 9lu, 10z - 10av og 10ax - 10db, samt fællesarealerne 9c, 9bn og 10df, alle af Herstedøster by og sogn. 2. Foreningens formål er at skabe og bevare et gunstigt boligmiljø for voksne og børn samt at administrere de rettigheder og pligter, som er pålagt foreningen og foreningsområdet i medfør af den for området gældende deklaration af 14. maj 1969, lyst 6. juni 1969 med tilhørende allonger lyst 13. november 1971, 22. marts 1972, 11. marts 1975 og 18. februar Foreningen varetager medlemmernes fællesinteresser og formidler orientering foreningen og medlemmerne imellem. Medlemmerne. 3. Enhver nuværende og fremtidig ejer af en parcel i foreningsområdet har pligt til at være medlem af grundejerforeningen og til at deltage i foreningens udgifter, således som nævnt i den for området gældende deklaration. Medlemskabet indtræder ved underskrift af slutseddel eller skøde med den i adkomstdokumentet nævnte overtagelsesdato som skæringsdato og vedvarer, indtil medlemmet frigøres ved, at ny køber overtager det Vedtægter side 1 af 5

2 pågældende medlems ejendom. Skæringsdato for udtræden er det nye adkomstdokuments overtagelsesdato. Refusionsopgørelsen mellem sælger og køber skal indeholde opgørelse i relation til de beløb, der skal betales til grundejerforeningen. Både den tidligere og den nye ejer er pligtige at anmelde ejerskift til foreningen ved dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn, stilling samt parcellens beliggenhed. 4. Ethvert medlem er underkastet foreningens til enhver tid gældende vedtægter, dog kan der aldrig pålægges det enkelte medlem økonomiske forpligtelser udover, hvad der følger af fællesskabet, jævnfør 2. Generalforsamlingen. 5. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 6. Foreningens ordinære generalforsamling holdes i Albertslund kommune hvert år inden udgangen af maj måned. Generalforsamlinge indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved direkte skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem. Ekstraordinær generalforsamling holdes efter generalforsamlingens eller bestyrelsens beslutning eller efter skriftlig motiveret anmodning til bestyrelsen fra mindst 40 medlemmer. Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling skal ske inden 14 dage efter anmodningen mad samme varsel som i stk. 2 fastsat. 7. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal lyde således: 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællingsudvalg. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent. 6. Valg af bestyrelse og suppleanter. 7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter. Forslag fra medlemmerne må, for af komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingsdatoen. 8. Kun medlemmer og deres husstand har adgang til generalforsamlingen. Der kan afgives to stemmer pr parcel. Der kan gives møde ved skriftlig fuldmagt, Vedtægter side 2 af 5

3 dog kan hvert tilstedeværende medlem kun medbringe en fuldmagt (to stemmer). 9. Dirigenten leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende stemmeafgivelsen samt sagernes behandlingsmåde. Generalforsamlingen kan ved simpel stemmeflerhed vedtage, at der skal ske skriftlig afstemning. Generalforsamlingens sekretær kan, hvis det skønnes hensigtsmæssigt, vælges blandt den siddende bestyrelse, mens dirigent og stemmetællingsudvalg (bestående af mindst 4 medlemmer) vælges udenfor bestyrelse. 10. Generalforsamlingen er, når lovlig indkaldelse har fundet sted, beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange der har givet møde. Generalforsamlingen afgør alle anliggender ved simpel stemmeflerhed. Til vedtagelse af: 1. Ændring af vedtægterne 2. Forslag om foreningens ophævelse eller sammenslutning med anden forening eller selskab. kræves, at mindst 3/4 af foreningens stemmeberettigede er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Er det nævnte antal stemmeberettigede ikke repræsenteret på den pågældende generalforsamling, men vedtages beslutningen med 3/4 af de stemmeberettigede, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget da kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer. Et sådant forslag er dog først gyldigt, når det er godkendt af Albertslund kommune. 11. Referat af generalforsamlingen indføres i en protokol, der underskrives af dirigenten og sekretæren, hvorefter den har fuld beviskraft. Bestyrelsen 12. Bestyrelsen, der konstituerer sig selv, består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og 3 medlemmer, der alle vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. På generalforsamlngen vælges desuden 4 suppleanter til bestyrelsen. Opstår der vakance, kan bestyrelsen supplere sig selv med nye medlemmer, indtil valg kan finde sted på førstkommende generalforsamling. Genvalg af bestyrelse kan finde sted. Generalforsamlingen kan på budgettet fastsætte vederlag til bestyrelsen. I øvrigt refunderes efter regning alle direkte på forhånd af bestyrelsen godkendte udlæg. 13 Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens anliggender, herunder dispositioner vedrørende foreningens formue samt drift og vedligeholdelse af fællesanlæg. Vedtægter side 3 af 5

4 Bestyrelsens medlemmer forpligter foreningen på gyldig måde og med bindende virkning ved deres underskrift to i forening, hvoriblandt formanden og i dennes forfald næstformanden. Ved almindelige ekspeditioner underskriver formanden alene på bestyrelsens vegne. Bestyrelsen foretager de dispositioner, der i henhold til de enkelte medlemmers skøde og de på ejendommen lyste servitutter er pålagt foreningen at træffe, samt udøver tilsyn i henhold til de af Albertslund kommune meddelte forskrifter. Bestyrelsen ansætter om fornødent inspektør eller anden medhjælp til varetagelse af foreningens forpligtelser. Ingen af grundejerforeningen ansat må være medlem af bestyrelsen. 14. Bestyrelsen afholder periodiske møder og iøvrigt, når et medlem af bestyrelsen finder det nødvendigt. 15. Ingen bestyrelsesbeslutning er gyldigt vedtaget, med mindre mindst 4 medlemmer har stemt for. 16. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i afstemning vedrørende aftale mellem foreningen og ham selv eller spørgsmål mod ham selv; ej heller må et bestyrelsesmedlem deltage i afstemning angående spørgsmål mellem foreningen og trediemand, for så vidt han deri har betydelig interesse, der kan være stridende mod foreningens. Et sådant inhabilt bestyrelsesmedlem har adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, men ikke ret til at være til stede under afstemningen. Hvad ovenfor er nævnt i denne paragraf, gælder for alle medlemmer af foreningen under generalforsamlingen. 17. Formanden sørger for, at der tages referat af bestyrelsesmøderne i en særlig protokol, og at denne underskrives af bestyrelsens tilstedeværende medlemmer. Kassereren er pligtig til at stille kaution eller tegne kautionsforsikring efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Omkostningerne hertil betales af foreningen. 18. Bestyrelsen sørger for, at der føres medlemsprotokol indeholdende hvert medlems navn og bopæl. Regnskab og revision. 19. Revision af foreningens regnskab foretages af en statsautoriseret revisor. Blandt foreningens medlemmer vælges en revisor og en revisorsuppleant til at foretage kritisk revision. Vedtægter side 4 af 5

5 Revisorene og suppleanten vælges for et år ad gangen på generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted. 20. Foreningens regnskabsår er fra 1. april til 31. marts. 21. Generalforsamlingen fastsætter størrelsen af medlemmernes bidrag til administrations- vedligeholdelses- og driftsomkostninger. Kontingentet (førnævnte bidrag) forfalder halvårsvis forud henholdsvis 1/4 og 1/10 og betales portofrit for foreningen til kassereren senest den 8/4 og 8/10. Såfremt noget medlem undlader rettidig betaling af kontingentet, ordinært eller ekstraordinært, er bestyrelsen berettiget til at overgive beløbet til retslig inkasso skadesløst for foreningen. 22. Såfremt det i regnskabsåret måtte vise sig, at de vedtagne bidrag er eller har været utilstrækkelige, er bestyrelsen efter sit eget skøn berettiget til for den resterende del af regnskabsåret at opkræve forhøjet a conto bidrag. Særlige bestemmelser. 23. Bestyrelsen kan med generalforsamlingens bemyndigelse optage lån til etablering af bredsbåndsnet til maksimum kr. pr. parcel. Løbetiden for lånet må maksimum være 15 år. Opkrævning af afdrag og renter for lån sker sammen med kontingent opkrævet efter Så længe der påhviler foreningen gæld, kan den ikke ophæves. Hvis foreningen ophæves, skal Albertslund kommune overtage de foreningen tilhørende arealer, ligesom dens formue skal tilfalde kommunen. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 11. august 2005 Godkendt af Albertslund Kommune 14. september o Vedtægter side 5 af 5

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Lund d. 16. august 2008. Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj

Lund d. 16. august 2008. Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj Lund d. 16. august 2008 Vedtægter For Grundejerforeningen Anhøj Revideret på grundejerforeningens generalforsamling d. 16. august 2008 1 Foreningens navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Anhøj 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere