Tune Idrætsforening En forening fra fortid til nutid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tune Idrætsforening En forening fra fortid til nutid"

Transkript

1 Tune Idrætsforening En forening fra fortid til nutid 1

2 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Tune før Fritidsakt En forening forude 14 Tune IF stiftes 15 Fester/arr. i 20 erne 16 Op gennem 30 erne 22 Selvejende baner 27 Ærmerne smøges op Skete i 40 erne Flere jordhandler Besættelsen mærkes Befrielsen Café Tinghøj erne 59 Dilettant Projekt klubhus 66 Andespil 68 Juletræsfester erne 77 Side Vedtægtsændring Nyt anlæg & hal erne 83 Ny struktur Hal Hal Idrætsfritidsklub 124 GFIS 124 Tunetrolden 125 Stævner/som.fest 125 Idræt i natten 126 Klubnyt 126 Foregangsmænd 127 Resumé 128 Tune IF s profil Udviklingen i tal 133 Tune IF og fremtiden 137 Visionerne 138 Afd. præsenterer 139 Epilog 151 Bilagsliste 152 2

3 TUNE IDRÆTSFORENING Forord. I anledning af at Tune Idrætsforening den 20. juni 2009 kunne fejre 85 års jubilæum, har et udvalg med dette skrift prøvet på at samle noget af foreningens historie, så den kan fastholdes for eftertiden. Det er naturligvis ikke muligt at få hele foreningens historie med, men et udpluk af årstalsrelaterede begivenheder, bestyrelsesarbejdet og en række mærkedage kan forhåbentlig give læseren et indtryk af foreningens udvikling op gennem årene. Udvalget har fundet det rigtigt også at forsøge at belyse noget af den baggrund for bysamfundet, hvorfra foreningen er opstået. Byen og idrætten. Tune Idrætsforening har siden stiftelsen i 1924 været en væsentlig kulturfaktor i et mindre samfund, som strækker sig fra landsbysamfundet over udbygningsfasen til det nuværende Tune. Det kan derfor være interessant at se, hvordan Tune Idrætsforening har udviklet sig gennem tiden. Også set i lyset af den fortid, der befolkningsmæssigt og bymæssigt dannede baggrund for, at foreningen kunne opstå og videreudvikles. For at give et lidt mere historisk billede af fortiden, er det interessant at gå rimelig langt tilbage i tiden og forsøge at belyse nogle af de forhold, der dengang rådede, og hvoraf bysamfundet er opstået. Ved gennemlæsning af tidligere beskrivelser, studie af gamle kort og nye teorier om fortiden kan der drages visse konklusioner, rigtige eller forkert e, men dog tænkelige. Det er derfor nødvendigt at pointere, at det skrevne vedrørende fortiden ikke skal ses som et videnskabeligt værk, men skal betragtes som mere eller mindre sandsynligt, set i relation til de konklusioner og teorier, der indgår i det materiale, der har været til rådighed. 3

4 Som kilder til diverse oplysninger er bl.a. udgivelser fra Greve Lokalhistoriske Forening : Lidt om gamle dage af Johs. Hansen 1994, Der var engang en landsby af Poul Gehl 1997, Oldermandslauget i Tune af Jakob Kjær Oplysninger, der vedrører selve Tune Idrætsforening, er hentet fra gamle forhandlingsprotokoller og referater og er udformet som et resumé af bestyrelsesarbejdet gennem tiderne, med hovedvægten på de mest interessante og skelsættende afgørelser og episoder. Det er desværre ikke lykkedes at opdrive de allerførste protokoller, da der muligvis ikke de første par år er blevet skrevet ret meget, eller også har man anvendt kladdehæfter, som så er gået tabt. Den ældste protokol, som er intakt, er dateret 19. oktober Da skribenten er ud af en familie, der var med ved foreningens stiftelse og op gennem årene har været meget aktiv i bestyrelsesarbejdet, er der ved familiesammenkomster diskuteret meget vedrørende foreningen og noget af dette kan endnu være i hukommelsen, hvorfor det skrevne kan sammenfattes som: Hvad har du læst? Hvad har du fået fortalt? Og hvad har du selv oplevet? Tune boplads. Tune er én af Hedeboegnens ældste bopladser, hvilket man mener at kunne aflæse ud fra flere sammenfaldende teorier og formodninger om fortiden. Navnet har op gennem tiderne vær et stavet på forskell ig måde bl.a. som Thunæ Thune og Tune. Tune nævnes ifølge beretninger første gang i året 1085, hvor man træffer begrebet TUNÆHERATHI der menes at betyde Tune Herred. Det må antages, at bopladsen Tunæ er anlagt meget før, at man gav et større område (Herred) navnet efter bopladsen, altså Tuneområdet eller Tune Retskreds. Herrederne har også siden reformationen dannet grundlag for Danmarks inddeling i provstier. Herred er et gammelt begreb, der består endnu. Herred betyder et større administrativt område og en retskreds uden for købstæderne. Herredet blev ledet af en herredsfoged, der både var politimester og dommer, og denne retsinstans virkede indtil retsplejelovens ikrafttræden i De nuværende underretskredse uden for købstæderne er stadig herredsinddelt. 4

5 At Tune er en meget gammel boplads er der et andet eksempel på nemlig Tune Kirke. De ældste dele af kirken er opført i 1200 tallet og det beviser, at der må have været et vist befolkningsunderlag til stede på dette tidspunkt. I 1184 og 1251 optræder navnet Tunæ, og igen i forbindelse med begrebet Herred. Tune Herreds segl er fra En ting, der også peger på at Tune er en meget gammel boplads, er de mange oldtidshøje, der er, eller har været på egnen, f. eks. Baldershøj, Allershøj, Grønhøj, Villershøj, Maglehøj, Tinghøj m.fl. Tune ligger meter (området med skolen) over havets overflade og på Heden. Ordet Hede betyder skovløs slette. Området mellem Greve Landsby og Tune kaldes Tune Hede. Tune ligger midt i Hedeboegnen, som er trekantområdet mellem København, Roskilde og Køge. Ordet Hede er i vores område ikke et udtryk for mager jord, som det f.eks. er i Jylland, da Hedeboegnen har noget af Danmarks bedste landbrugsjord. 5

6 Navnet Tune. Det menes, at navnet Tune stammer fra ordet TUN, som er en gammel nordisk betegnelse for et beskyttet eller indelukket område tæt ved en gård. Men TUN har også været brugt om en fælles plads, eller fælles afgræsningsmark i midten af gårde på alle sider, hvilket passer godt med Tune. Gamle kort viser nemlig at Tune var en rundby eller mangekantby. Gårdene lå i en tydelig firkant med 5 6 gårde i hver af de fire sider, så der opstod dette fælles tun i midten, i dag stort set hele den gamle bydel. Det er sandsynligt, at dette tun blev udnyttet som fælles afgræsningsareal, da det lå godt beskyttet og indeholdt 3 gadekær, hvoraf de 2 fortsat eksisterer, kun Hørkæret, som lå ved nuværende Tune Bygade nr. 24, er blevet fyldt op. På et tidspunkt i 1200 tallet blev der inddraget et stykke af Tunet til opførelse af Tune kirke, og også tingstedet, hvor alle vigtige beslutninger i gamle dage blev truffet, havde plads i det sydøstlige hjørne. Da Tune var en herredsby, har der sandsynligvis også været flere rettersteder i byen og omegnen, og det menes, at tingstedet har været et af disse. I nærheden lå også tingmandens hus. Tingmanden var en slags retsvidne. Det oprindelige tingsted, der lå på hjørnet af Østergade og Tune Bygade blev helt sløjfet i 1965 på grund af vejudvidelse, men blev i 1967 genskabt og placeret på det nuværende sted lige vest for kirken, dog i en reduceret udgave. Tune bærer i dag fortsat præg af den gamle mangekantby, hvor gårdene lå i en firkant omkring Tunet, hvis man ser på vejnettet, der dog dengang kun var hjulspor og uden fast grund, så de ofte var rene pløregader. Mod nordvest var vejen mod Roskilde, mod nordøst mod København, mod sydøst mod Køge og mod sydvest mod Snoldelev og Ringsted, altså en firkant med veje ud i alle 4 hjørner. Hvis de mange antagelser og teorier, sammenlagt med tidligere beskrivelser og gamle kort er korrekte, vil det kunne udledes, at resterne af det omtalte Tun midt i byen sandsynligvis er den gamle idrætsplads, som Tune Idrætsforening har anlagt og ejet i perioden 1933 til

7 Det skal bemærkes at gårdenes navne er opstået langt senere, men er her anført udelukkende til orientering om disses oprindelige beliggenhed i bykernen. Bysamfundet. Fra gammel tid var der 29 gårde og nogle få huse, men i 1658 under svenskerkrigen brændte halvdelen af gårdene, og resten blev mere eller mindre ødelagt. Ikke alle gårde blev genopført, for det er angivet, at 25 gårde ved 7

8 udflytningen omkring 1780 fik et samlet jordtilliggende. I alt 12 gårde blev liggende i byen og resten blev flyttet ud på markerne. Indtil 1841 blev bysamfundet ledet af oldermandslavet, som bestod af ejerne af de største gårde. I 1881 blev der givet kommunalt selvstyre i form af et såkaldt sogneforstanderskab, der skulle bestå af sognepræsten, de lodsejere, der havde mere end 32 tdr. hartkorn og 4 andre mænd, der var fyldt 25 år og var uberygtede ejere af ejendomme af nærmere angiven størrelse. Disse råd blev i 1867 afløst af sognerådene, hvortil alle mænd, som var fyldt 25 år og ikke skyldte i skat elle r afgifter kunne vælges. Tune blev først en selvstændig kommune i 1905, indtil da havde Tune og Snoldelev været én kommune. Inden for det kirkelige er der ikke sket nogen adskillelse, da det fortsat hedder Tune Snoldelev pastorat med fælles præster. Tune nåede at være en selvstændig kommune i 65 år, før der i 1970 ved kommunalreformen skete sammenlægning mellem kommunerne Karlslunde og Greve/Kildebrønde til den nuværende Greve kommune. 8

9 9

10 Parti fra nuværende Nørregade 1906 med sprøjtehuset i midten af billedet. Der var Tunes hestetrukne sprøjte placeret, og det gik på tur til egnens gårdejer hvem der ved brand skulle bringe sprøjten til brandstedet. Motiv fra Nørregade

11 Skolevæsenet. Undervisning i Tune kan spores helt tilbage til før reformationen. De første undervisere var ældre elever fra Roskilde latinskole, som blev sendt rundt for at hjælpe præsterne med at undervise i kristendom og dansk. De blev kaldt løbedegne, og hvis de fik fast bopæl, blev de kaldt sædedegne. Datidens undervisning foregik i kirken eller Anneksgården. Den første egentlige skole blev oprettet i 1743 på østsiden af kirken. Den fungerede indtil 1841, hvor den blev flyttet over på den anden side af vejen (Nørregade). I 1843 var der 89 elever. Der blev opført en gymnastiksal til skolen i Denne sal skulle også fungere som forsamlingshus. I 1919 blev en ny skolefløj med 2 klasseværelser opført (i dag Atlantic). Ud over selve hovedskolen var der i 1886 oprettet en pogeskole for de yngste elever, d. v. s. 1. og 2. klasse, som så senere blev flyttet til, som man sagde, den store skole. Forskolen lå på hjørnet af nuværende Nørregade og Østergade og er nu ombygget til 2 beboelser. I 1963 blev den nuværende skole indviet. Den indeholdt 7 klasseværelser, gymnastiksal og skolekøkken plus andre birum. Der var 7 lærere og 132 børn. Næste udvidelse af Tune skole var i 1967, hvor 2 pavilloner blev taget i brug med tilsammen 4 klasseværelser foruden faglokaler, samt et stort kælderlokale som beskyttelsesrum. Det var lovgivningen der krævede, at der skulle være et beskyttelsesrum. Idrætsforeningens bordtennisafdeling kom til at nyde gavn af denne kældersal, da afdelingen kunne flytte deres aktiviteter til meget bedre forhold, end de før havde haft i den gamle skole. I 1968 havde skolen 11 klasser og 11 lærere, og der var 240 elever. Der var 65 elever, der gik i klasse i Karlslunde. Børneantallet voksede fortsat, og i 1972 og 1973 indviedes igen en ny tilbygning (firkløveret), og skolen beregnedes nu til ca. 800 elever. Op gennem 70 erne steg børneantallet fortsat, og Tune Skole fik en stor overbelægning på op mod 40 %, hvilket medførte, at det blev nødvendigt med en aflastningsskole. Denne blev opført på Lundegården og taget i brug i 1978 med navnet Lundegårdsskolen. Skolen er tosporet til og med 5. klassetrin, hvorefter eleverne flyttes til Tune Skoles overbygning. 11

12 I 1866 var der oprettet en folkehøjskole, der senere blev til Tune Landboskole. Der var kurser for landboungdommen af varierende længde, oftest 9 måneder. og det kom senere til at få en del indflydelse på idrætslivet, da mange af eleverne dyrkede gymnastik og fodbold i Tune Idrætsforening. Byudviklingen. Årstal Indbyggertal Kommentar hustande hustande Stat. årsbog 9/ Stat. Årsbog 1/ Ca. Ca. Ifølge Greve kommune Ifølge Greve kommune Tilbagegangen i indbyggertallet de senere år skyldes især faldende børnetal. Som det fremgår af tallene, var der en stor tilvækst i befolkningstallet op gennem 60erne og 70erne, hvilket skyldtes at der i 1960 blev udstykket 12 tdr. land (Runevej og Odinsvej). En byggegrund kostede 3000 kr., og der var hurtigt udsolgt. Gennem 60 erne gik det stærkt, yderligere 35 tdr. land blev udstykket (vejene med trænavne på nordsiden af Tune Parkvej) og industrigrundene længst mod øst. 12

13 Senere skete udstykning på Lundegården (grundejerforeningen Fortuna ) nord for Tune Parkvej. Denne udstykning blev den sidste private udstykning. Herefter blev det kommunen, der opkøbte arealer, byggemodnede og videresolgte grundene i et lidt mere roligt tempo, planlagt som ca. 10 % udvikling pr. år. Det var jordarealer helt fra Roskildevej, dele af Højgård, Nordgård, Elkjærgård, resten af Bakkegård, Strømsagergård og Tinggård ved Karlslundevejen. Ca. 20 tdr. land blev udlagt til idrætsformål. Tune i centrum. Tune har altid været, og er det stadig, et aktivt bysamfund med et efter forholdene stort opland. Selv om der op gennem 40 erne og 50 erne kun var indbyggere, kunne der eksistere mange håndværkere og handlende. Der var således 3 smedjer, 1 karetmager, 3 tømrermestre, 2 murermestre, 1 urmager, 2 skomagere, 2 træskomænd, 1 sadelmager, 2 slagtere, 1 bager, 1 mekanikerværksted, 1 barbersalon og 2 gartnere. Af handlende var foruden bageren 1 brugsforening, 3 købmænd, 2 slagterbutikker, 1 apoteksudsalg og også Tatol og en manufakturforretning kunne eksistere. De to sidstnævnte dog i 60 erne. Jo, der var god gang i den også dengang. Tune har gennem tiderne haft en central placering, hvad angår forsvar af landets hovedstad. Under 1. verdenskrig blev Tunestillingen bygget. Dette forsvarsværn for København bestod af en række skyttegrave og maskingeværstillinger og gik fra Roskilde fjord over Himmelev, Vindinge, Tune og Karlslunde til Mosedefortet ved Køge Bugt. I efterkrigsårene efter anden verdenskrig ( ) opstod der store spændinger mellem de østlige og de vestlige stormagter. Berlin blev delt i en østog en vestzone. Staten DDR blev dannet. Mange flygtede fra den kommunistiske og diktatoriske østblok til det mere frie og velstående vesten. For at forhindre denne flugt påbegyndte østblokken i 1961 at opføre en høj mur mellem de to zoner. Opdelingen af Berlin varede helt frem til den 9. november 1989, før der blev åbnet en fri grænseovergang, og man påbegyndte nedrivning af muren., således at Berlin igen blev én hel by. Også under den kolde krig kom Tune i centrum, da militæret i begyndelsen af 60erne opførte både en radarstation og et raketbatteri som var tænkt som et værn mod eventuel russisk invasion. 13

14 Seneste eksempel for Tune i centrum er lufthavnen som i daglig tale i hele landet kaldes Tune Lufthavn, selvom det officielle navn er Københavns Lufthavn Roskilde. Fritidsaktiviteter anno Der var dengang ikke mange fritidsaktiviteter for de unge. På den anden side eksisterede der heller ikke de fritidsproblemer, vi kender i dag. Otte timers arbejdsdagen var ikke slået igennem på landet i begyndelsen af tyverne. Bortset fra spisepause og middagssøvn var en timers arbejdsdag absolut ikke noget særsyn. De fleste unge var beskæftiget som karle og piger på egnens gårde, og især i høstens tid, hvor både karle og piger deltog, var det et hårdt arbejde, så det var tidligt i seng, så der eksisterede ikke nogle lange aftener, der skulle slås ihjel. Begrebet weekend var heller ikke opfundet, så det var for de flestes vedkommende søndagene, der for en stor del kunne føles lidt lange og kedsommelige. Der var godt nok et par foreninger, bl.a. Afholdsforeningen og Skytteforeningen, der arrangerede nogle foredrag og sammenkomster af forskellig art, men det var hovedsagelig for den mere modne del af befolkningen, så egentlige fritidsaktiviteter for ungdommen var det småt med. Det skal her nævnes, at Tune først fik elektricitet i starten af 1920erne. Den første gadelampe blev tændt i En forening forude. Tunes store drenge og karle har vel været lige så legesyge som ungdommen i dag. Og hvad er mere tænkeligt end at det også dengang, som i dag, var en rund bold, der fik fortrinsret i legen. Det startede efter sigende med enten en kludebold eller en oppustet svineblære, for senere at blive en bold af læder med en gummiblære. Selvom Tune er en gammel by, er tanken om at starte en idrætsforening ikke så gammel, da der allerede meget tidligere var opstået idrætsforeninger eller fodboldklubber, f.eks. kan nævnes B93 B 1903 i København, RB 1906 i Roskilde og også i flere mindre byer i området f. eks. Viby i 1909, Greve omkring år Legen med bolden i Tune foregik hovedsagelig i en kalvefold på Højgården, eller på Nordgårdens roekuleplads, og efter spillet slappede man af i vejgrøften. Det var efter sigende under en sådan afslapning, at ideen med at starte en egentlig 14

15 forening opstod. Hjælp og gode råd, om hvordan man kunne starte en forening, bl.a. udformning af vedtægter og andre praktiske ting, kunne fås i bl.a. Afholds og foreningen Skytteforeningen. Tune Idrætsforening stiftes. Det var denne flok fodboldinteresserede unge, der stod sammen om at indkalde til stiftende generalforsamling den 20. juni De udarbejdede vedtægter blev godkendt, hvilket betød, at der skulle vælges 5 bestyrelsesmedlemmer, som så selv konstituerede sig med formand og kasserer. Holger Nielsen (Tømrerens Holger) blev den første formand. Generalforsamlingen blev afholdt i Tømrerens lysthus. Hvor mange der deltog, er uvist, da det ikke er lykkedes at opspore forhandlingsprotokol el. lign. frem til 19. oktober 1926, men der har været forlydender om ca deltagere, måske flere. Foreningens aktiviteter var de første år selvsagt fodbold, og man lejede hvert år en græsmark på en af egnens gårde, og selvom jævnhed og græsbestand ikke var det bedste, lykkedes det at indrette en, efter datidens forhold, brugelig fodboldbane. Lejeprisen var omkring 200 kroner årligt. Omklædning foregik i det fri, og brusebad var et ukendt begreb, som kun kunne foregå i regnvejr! Spillet var udelukkende træningskampe samt deltagelse i forskellige stævner og sommerfester, helt frem til foreningen i 1933 blev indmeldt i Sjællands Boldspils Union. Allerede i sæson 1925/26 blev idrætsgren nr. 2 sat på programmet, nemlig gymnastik. Den lokale skytteforening havde i et par sæsoner forsøgt med lidt vintergymnastik, men uden større held. Bedre gik det, da Idrætsforeningen tog gymnastik på programmet. Der var god tilslutning allerede fra starten. Sæsonen sluttede hvert forår med en gymnastikopvisning, men her manglede noget, som man havde set, andre foreninger havde, nemlig en foreningsfane. Derfor besluttede bestyrelsen at indkøbe en sådan fane, og for at skaffe penge til købet, afholdtes i 1926 fastelavnsridning, og det lykkedes at indsamle 142,51 kr. Men da fanen kostede 155 kr. måtte der opkræves det manglende beløb som ekstra kontingent af gymnasterne. 15

16 Det var en stor begivenhed, da fanen skulle hentes i København. Hele bestyrelsen, 5 mand høj, tog af sted for at hente den. Den officielle faneindvielse skete ved gymnastikopvisningen den 3.april At det var en stor begivenhed at få sin egen fane, kan også læses af programmet for indvielsen: Flere bestyrelde fik hver sit emne for sesmedlemmer skulle holde tale, og talen: Holger Rasmussen: Velkomsttale, Holger Nielsen: Kammeratskab, H. Møller: Fanen, Ejnar Andersen: Foreningen, og en tak til beboerne i Tune. Entre til opvisningen var 50 øre for voksne, 25 øre for børn, og ved det efterfølgende bal 1,25 kr. for voksne 50 øre for børn. Valg af fanebærer blev tilføjet i vedtægterne. Den 6. juli 1927 blev foreningens vedtægter ændret for første gang, da den halvårlige generalforsamling vedtog bestyrelsens forslag om, at formand og kasserer fremover skulle vælges skiftevis på den halvårlige generalforsamling. Fester og arrangementer i tyverne. Alle fester og arrangementer, såvel sportslige som div. møder, foredrag m.m. blev afholdt i skolens gymnastiksal eller i det tilstødende mødelokale, som i daglig tale altid blev benævnt skænkestuen. Selve salen var på størrelse med en badmintonbane med kun cm uden for stregerne. I indgangsenden var placeret en stor rund kakkelovn, men størrelsen af salen var så kneben, at kakkelovnen stod cm inde over baglinjen på badmintonbanen. Skænkestuen var på ca. 25 kvm, og fra en lille gang på 5 6 kvm var der trappe til balkonen på første sal til et lokale på ca. 20 kvm. Endvidere var der et lille køkken på ca. 10 kvm. Toiletterne, som også var skolens toiletter, var i en særskilt bygning, der lå parallelt med gymnastiksalen på østsiden af denne. Der var langt for såvel elever som brugere af gymnastiksalen. Eleverne skulle over legepladsen og om på den modsatte side af gymnastiksalen, og dennes indgangsdør var på modsatte side som toiletbygningen. Det var barskt at blive trængende specielt om vinteren, da der hverken var lys eller varme, så en god selskabsblære var næsten nødvendig. Toiletterne var i den gammelkendte type lokum med tønde, og det var ikke altid man huskede at tømme spandene, så de hygiejniske forhold var ringe. Toiletterne kunne endvidere ikke aflåses, så det 16

17 var ofte et led i løjerne nytårsaften, at der blev smidt gær i tønderne med en meget ulækker opkogning til følge. Toiletbygningen indeholdt også udhus for skolelærerne samt rejsestald med båse for 6 heste. Toiletterne blev benyttet af skolen helt frem til slutningen af 40 erne, hvor man først da fik indrettet træk og slip toiletter i den ene ende af skolens vestlige gangareal. Det var virkelig en forbedring af forholdene. Hestestalden blev også brugt som cykelstald for såvel skolens elever som for deltagere i arrangementer m.m. i gymnastiksalen. 17

18 Skitse af gymnastiksal og toilet/staldbygning opført i 1911 til brug for skolen og samtidig fungere som forsamlingshus for byens borgere. 18

19 1) Gymnastiksal 2) Toiletbygning og stald 3) Lærerboliger 4) 2 Klasseværelser Luftfoto af Tune skole fra 1954, der viser den store afstand for skoleeleverne når de skulle på toilettet og også forholdene for trængende når der var komsammen i gymnastiksalen. Læg mærke til indgangs døren i gymnastiksalen der var placeret i øverste højre hjørne af skolegården. Hestestalden var fra gammel tid beregnet for postvognen fra Roskilde, men blev også om søndagen brugt af bønderne, når de kom kørende i hestevogn til kirken. Her kunne hestene opstaldes, mens gudstjenesten eller anden kirkelig handling foregik. Senere blev en del af stalden anvendt som brændselsrum for skolen, og det var især i krigsårene, der var brug for megen plads, idet det var tørv, der blev anvendt som brændsel. Fester og arrangementer har lige siden foreningens spæde start været et meget vigtigt element. Det er vel meget forståeligt, når man tænker på, hvor få adspredelser der var i gamle dage. Stort set alle arrangementer havde efterfølgende bal til 3 eller 4 mands orkester. Blandt andet kan nævnes: Fastelavnsfest, gymnastikopvisning, sommerfest, fodbold og håndboldstævner, andespil, juletræsfest og senere kom også dilettant, trylleshow og maskerade samt folkedansopvisning på programmet. Festerne var stort set alle årligt tilbagevendende, så det blev til en 5 6 faste arrangementer, der dog ofte blev suppleret med enkelte løse arrangementer, såsom pakkefest, udflugter, foredragsaftener m.v. Det var specielt juletræsfesterne, der krævede en hel del arbejde, idet bestyrelsen skulle besøge alle husstande for at forny medlemskort eller tegne nye medlemmer, men også for at tegne interesserede på deltagerliste til juletræsfesten og selvfølgelig for at få et overblik over, hvor mange penge man 19

20 kunne disponere over. Tilmeldingsbeløbet størrelse var frivillig. At det var et frivilligt beløb, man betalte, gjorde at det var med at få de familier, man erfaringsmæssigt vidste, gav de største beløb, til at stå øverst på listen, for der blev selvsagt skævet lidt til, hvad andre havde betalt. Der var gerne stor tilslutning til disse juletræsarrangementer, f. eks. kan nævnes julen Der var fra tegningslisterne indkommet 125,50 kr. og tilmeldt 80 børn. Der skulle købes ind hos byens handlende: 80 poser julegodter i brugsen, 200 appelsiner hos købmand Olsen, 70 cigarer hos købmand Christensen samt 70 marcipanstænger hos bager Larsen. Baltegn kostede 1,25 kr. for voksne, børn samt balkonbilletter 50 øre. Overskud på juletræsfesten blev endda 30,10 kr. Fodboldbanen var i 1928 blevet flyttet til Langagergård på vejen mod Snoldelev. Ved det afholdte fodboldstævne havde kioskejer Holger Mortensen fået tilladelse til at sælge øl og sodavand, is m.v., mod at foreningen fik halvdelen af fortjenesten. Enhver indtægt var kærkommen, og man rettede også henvendelse til sognerådet om at få skolen til at anvende banen mod betaling. At det var helt andre beløbsstørrelser, man den gang opererede med i forbindelse med planlægning af arrangementer og fastlæggelse af kontingenter, fremgår af protokollerne. Således kan det læses, at på den halvårlige generalforsamling den 23. november 1928 aflagde kassereren regnskab, der havde en balancesum på hele 383,05 kr.. På samme generalforsamling blev der for første gang indvalgt kvinder i bestyrelsen, idet vedtægterne blev ændret, så bestyrelsen blev udvidet fra 5 til 7 medlemmer, hvoraf de 2 skulle være kvinder. Det var de kvindelige gymnaster, der havde presset på for at blive repræsenteret i foreningens ledelse. Søndag den 28. april 1929 blev der opført revy med lokale kræfter. Billetter for reserverede pladser kostede 1,50 kr., øvrige pladser 1 kr., baltegn 1,25 kr. Om lørdagen var der generalprøve for børn til 50 øre pr. billet. Scenen blev lejet af afholdsforeningen for 10 kr. På det efterfølgende bestyrelsesmøde blev det økonomiske resultat gjort op. Indtægterne var: Generalprøven 41,25 kr., revyen søndag 246 kr., ballet 100 kr. 20

21 og solgte medlemskort 5,45 kr. i alt indtægter 392,70 kr. Men der var udgifter på 403,60 kr., altså et underskud på 10,90 kr. Om det var dette underskud, der blev afgørende for, at man på den følgende generalforsamling den 14. maj 1929 vedtog en forhøjelse på 100 % af medlemskontingentet til 25 øre halvårligt i stedet for 25 øre helårligt, er nok sandsynligt. På et bestyrelsesmøde den 23. maj 1929 blev det vedtaget at afholde stiftelsesfest den 16. juni, da foreningen den 20. juni havde bestået i 5 år. Arrangementet skulle om eftermiddagen bestå af ringridning, kugleridning, stafetløb, sækkeløb og cykelløb. Om aftenen fælles kaffebord, bortlodning (amerikansk lotteri) og derefter bal til 2 mands orkester, klaver og violin. Der blev også på mødet vedtaget udflugt til Møns klint søndag den 7. juli med rutebil, afgang kl. 5 præcis. Hele dagen skulle udnyttes. Allerede den 22. september blev der festet igen, der blev afholdt pakkefest og bal. Mindste værdi for pakker var sat til 25 øre. Under ballet var der ballondans med 2 præmier. Der var også bortlodning (amerikansk lotteri) og numrene blev solgt forud. Prisen var fastsat til at man betalte nummerets tal i ører, og der var 3 præmier i hver serie. Hele fire personer var udpeget til at købe gevinsterne for i alt ca. 40 kr. Da regnskabet på næste bestyrelsesmøde blev gjort op, viste det et overskud på ballet med 18,61 kr. og bortlodningen med 62,30 kr. Alt i alt et flot resultat. I slutningen af 20 erne begyndte det at knibe med tilslutningen til gymnastik, og man vedtog på bestyrelsesmødet den 20. november 1929 at stoppe med gymnastikken den kommende vinter og i stedet prøve med folkedans, da man havde erfaret, at der var stor interesse for dette i andre foreninger. Der forelå et tilbud fra fru Skjoldgaard, Roskilde, om at lede folkedansen for 10 kr. pr. aften + rejseomkostninger. Startdato var den 1. december, og hermed var foreningens 3. idrætsgren startet. Da der ikke fandtes TV eller dårlig nok radioer eller anden adspredelse til fritiden, og da Tune var et udpræget landområde med mange karle og tjenestepiger rundt om på egnens gårde, blev dette initiativ hilst velkomment, også fordi der her var en god mulighed for at flirte lidt med det modsatte køn. Interessen for folkedans holdt dog kun en kort periode, men kom senere stærkt igen med større succes. Også juletræsfesten i 1929 havde et dalende deltagerantal, men blev dog gennemført anden nytårsdag. Der deltog 50 børn mod tidligere år ca. 80. Det 21

22 indsamlede beløb var på 139,50 kr. De samlede udgifter var 224,20 kr. og overskuddet blev 33 kr. Kampholdet Rich. Nielsen, Aksel Lambrik, Ejner Nielsen,?, Otto Olsen, Peter Nielsen, Otto Andersen, Johs. Andersen, Peter Andersen, Holger Rasmussen, Otto Hansen. Spillertrøjen er med langsomme striber Op gennem trediverne Klik her for stort billede Torsdag den 30. januar 1930 blev der holdt bestyrelsesmøde, hvor der skulle vælges næstformand. 3 navngivne personer blev foreslået, nemlig Hans Madsen, Karl Larsen og Folmer Sørensen. Citat fra referat: Efter lang diskussion blev Hans Madsen valgt enstemmigt. Hans Madsen takkede bevæget for valget. Han ville ellers ikke så gerne modtage valg, da han ikke ville anskaffe telefon, men han havde en god cykel, så det opvejede det andet. Vintergymnastikken blev genoptaget efter 1 års pause med start den 8. november, tirsdage for skolepiger og unge piger, onsdage for drenge og karle. Kontingent 2 kr. for børn og 3 kr. for voksne. Sognerådet bevilgede som tidligere 100 kr. i tilskud til rengøring og leje af gymnastiksalen. Juletræsfesten 3.juledag 1930 havde igen et rimeligt deltagerantal, nemlig 85 børn, samlet overskud inkl. baltegn og medlemskort blev 12 kr. Den næste fest, maskerade og bal, blev planlagt til afholdelse søndag den 8. februar Det blev vedtaget, at der skulle være præmier til de 2 mest komiske herrer og til de 2 smukkeste damer. Førstepræmie 8 kr. og 3 kr. som andenpræmie. Alle maskerede gratis adgang. Tilskuerpris 50 øre for voksne og 25 øre for børn. Baltegn kostede 1,25 kr. til 3 mands orkester. På grund af mund og klovsyge måtte arrangementet dog flyttes til den 22. februar med samme program og priser. 22

Tune Idrætsforening. 20. juni 1924-1999. 75 år

Tune Idrætsforening. 20. juni 1924-1999. 75 år Tune Idrætsforening 20. juni 1924-1999 75 år 1 Hovedformanden har ordet... Tune Idrætsforening er en stor flerstrenget idrætsforening med 11 aktive afdelinger og 2800 medlemmer, fordelt på alle aldersgrupper

Læs mere

Troværdighed Fællesskab Demokrati - Samarbejde

Troværdighed Fællesskab Demokrati - Samarbejde Tune Idrætsforening - 85 år - 20. juni 2009 Indledning Endnu en stor mærkedag i Tune IF s historie. Det er værd at stoppe op og se på den store udvikling, der er sket i TUNE IF igennem de mange år og samtidig

Læs mere

Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006

Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006 Øster Hornum Idrætsforening 1931 2006 Redigeret af Niels Nørgaard Nielsen i samarbejde med jubilæumsudvalget at samle ungdommen til god og sund idræt Ved et møde der er afholdt i byen af idrætsinteresserede,

Læs mere

Jerslev gennem 100 år

Jerslev gennem 100 år Jerslev gennem 100 år Ved udarbejdelsen af artiklerne til denne bog har jeg benyttet mig af de oplysninger, jeg har kunnet finde frem til på Det lokalhistoriske arkiv i Jerslev. Jeg har dels søgt i protokoller,

Læs mere

ORIENT s HISTORIE. nogle net, blev der indkøbt et sæt for kr. 35,-, for net skulle der være på en Den 1. maj 1932 stiftedes Boldklubben

ORIENT s HISTORIE. nogle net, blev der indkøbt et sæt for kr. 35,-, for net skulle der være på en Den 1. maj 1932 stiftedes Boldklubben GYMNASTIK-OG IDRÆTSFORENINGEN ORIENT ORIENT s HISTORIE. BOLDKLUBBEN "ORIENT". nogle net, blev der indkøbt et sæt for kr. 35,-, for net skulle der være på en Den 1. maj 1932 stiftedes Boldklubben rigtig

Læs mere

PÅ GENNEMREJSE I HORNE I P EN KULTURPERLE

PÅ GENNEMREJSE I HORNE I P EN KULTURPERLE PÅ GENNEMREJSE I HORNE I P EN KULTURPERLE Indledning og forord til denne beretning En beretning som ikke rigtig er en Jubilæumsskrift, men alligevel en rejse gennem tiden i de 75 år Horne Idrætspark har

Læs mere

Jubilæumsskrift. December 2006. Træk af Ejby Idrætsforenings 100 årige historie

Jubilæumsskrift. December 2006. Træk af Ejby Idrætsforenings 100 årige historie Jubilæumsskrift December 2006 Træk af Ejby Idrætsforenings 100 årige historie Kære Ejby IF Tillykke med de 100 år - og velkommen til Køge kommune Vi glæder os til samarbejdet. Læs Køges idrætspolitiske

Læs mere

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du 1949-2007 Kolonihavernes historie Kolonihave, lille jordstykke, anlagt på kommunal eller statsejet jord for et begrænset åremål. Jordstykkerne blev

Læs mere

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Program Stiftet 10. december 1958 Forårsopvisning Lørdag d. 15. marts kl. 14.00 i Langesøhallen i Morud kl.14.00 Indmarch kl.14.15 Drenge 0.+1.kl. Chris, Nicholaj, Mads,

Læs mere

Dilettant i Stenløse Af: Benny og Bente Holm

Dilettant i Stenløse Af: Benny og Bente Holm Dilettant i Stenløse Af: Benny og Bente Holm Dilettantforestillingerne i Stenløse Forsamlingshus har mange år på bagen. I de gamle protokoller kan vi se, at allerede i 1907 søgte ungdomsforeningen om at

Læs mere

Tistrup Boldklub gennem 100 år

Tistrup Boldklub gennem 100 år Børge Espensen har i anledning af Tistrup Boldklub's 100 års jubilæum i 2002, samlet alt tilgængeligt materiale vedrørende klubben. Materialet er blevet bearbejdet af Børge, hvilket har resulteret i en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte.

Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte. 1959-2009 Foreningens formål er at arbejde for en legemlig og åndelig sund ungdom - og dette søges nået gennem idrætsaktiviteter og andet opdragende ungdomsarbejde Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger

Læs mere

Vand i 100 år Fakse Ladeplads Vandværk ApS 1914-2014

Vand i 100 år Fakse Ladeplads Vandværk ApS 1914-2014 Vand i 100 år Fakse Ladeplads Vandværk ApS 1914-2014 Jubilæumsskrift, marts 2014 Oplag: 200 stk. Layout og tryk: Faxe Bogtryk/Grafisk ISBN: 978-87-997285-0-3 Vand i 100 år Fakse Ladeplads Vandværk ApS

Læs mere

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Marts 1998 Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Løssalgspris: 25 kr. Henvendelse: Lokalhistorisk Arkiv, adr. Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S 66 15 01 81 Foreningen: Formand:

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 Tune IF Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 1. Indledning: Vor forening Tune IF er blevet en stor idrætsforening med mange aktiviteter. Vi er blevet store, ikke fordi vi ønsker at blive store, men fordi

Læs mere

Øster Hornum andelsmejeri Skrevet 2006 af Niels Nørgaard Nielsen

Øster Hornum andelsmejeri Skrevet 2006 af Niels Nørgaard Nielsen Øster Hornum andelsmejeri Skrevet 2006 af Niels Nørgaard Nielsen Som så ofte, når man skal skrive om afgørende begivenheder i Øster Hornums historie, kan man tage udgangspunkt i lærer Jens Sørensen Marks

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

Tappen. Nr. 1 48. årg. Marts 2015. Beboerblad for Tapdrup og Omegn

Tappen. Nr. 1 48. årg. Marts 2015. Beboerblad for Tapdrup og Omegn Tappen Nr. 1 48. årg. Marts 2015 Beboerblad for Tapdrup og Omegn Redaktionen Af Erling Hosbond. Så er forårsudgaven af Tappen lige på trapperne. Vi har resultaterne af tre generalforsamlinger, hvor der

Læs mere

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem.

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem. ...fortsat fra Årsskrift 2012 23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... En blæsende forårsdag opstår der brand ved fyret i bryggerset. Ilden får fat i det gamle tørre loft, brænder sig hurtigt igennem og

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

jubilæumsskrift 1935-2010

jubilæumsskrift 1935-2010 jubilæumsskrift 1935-2010 75 år randers politihundeforening JUBILÆUM 75 ÅR RANDERS POLITIHUNDEFORENING 1935-2010 Formænd i gennem tiderne 1935 1944 Peter Madsen 1944 1945 Formandsstolen tom på grund af

Læs mere

75 års forskel i dansk idræt

75 års forskel i dansk idræt 75 års forskel i dansk idræt Små og store begivenheder i Dansk Arbejder Idrætsforbund 1929-2004 2 Forord Med dette jubilæumsskrift har jeg forsøgt at give læseren et billede af DAI s udvikling og arbejde

Læs mere

Nyd de fire årstider. forår - sommer - efterår - vinter

Nyd de fire årstider. forår - sommer - efterår - vinter Nyd de fire årstider forår - sommer - efterår - vinter BJERRE kommer man ikke uden om INDHOLD Forord Historisk tilbageblik Et tidsbilled af Bjerre Bjerre i dag Bjerre Kredsen Tilbud i Bjerre og omegn Foreninger

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 24 APRIL 2015 INDHOLD: SIDE 4: Kværndrup Fjernvarme etablerer solvarmeanlæg SIDE 6: Årets frivillig- sociale ildsjæl SIDE 8: Kværndrup på vægten SIDE 9: 3E-Butikken skaber energi OBS Kirkeblad og Program

Læs mere

Birkerød Roklubs 60 års jubilæum

Birkerød Roklubs 60 års jubilæum Birkerød Roklubs 60 års jubilæum 2009 Indholdsfortegnelse: Birkerød Roklub gennem 60 år v/ Gorm Praefke 4 Morgenroning, v/ Erik Vogler 36 Morgenroning - også et af klubbens tilbud 38 Det er sommer det

Læs mere

BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1. 31. årgang Nr. 2 juni 2008. En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton.

BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1. 31. årgang Nr. 2 juni 2008. En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton. BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side 1 31. årgang Nr. 2 juni 2008 En stolt Samar Damond blev klubmester i badminton. B r a b r a n d I d r æ t s f o r e n i n g BIF nr.2 2008.qxd 31-05-2008 17:01 Side

Læs mere

Foreninger i forandring

Foreninger i forandring Foreninger i forandring HÆFTE IV fra forskningsprojektet Folkelig gymnastik i en moderne motionskultur Bjarne Ibsen og Peter Mindegaard Møller Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk

Læs mere