Tune Idrætsforening En forening fra fortid til nutid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tune Idrætsforening En forening fra fortid til nutid"

Transkript

1 Tune Idrætsforening En forening fra fortid til nutid 1

2 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Tune før Fritidsakt En forening forude 14 Tune IF stiftes 15 Fester/arr. i 20 erne 16 Op gennem 30 erne 22 Selvejende baner 27 Ærmerne smøges op Skete i 40 erne Flere jordhandler Besættelsen mærkes Befrielsen Café Tinghøj erne 59 Dilettant Projekt klubhus 66 Andespil 68 Juletræsfester erne 77 Side Vedtægtsændring Nyt anlæg & hal erne 83 Ny struktur Hal Hal Idrætsfritidsklub 124 GFIS 124 Tunetrolden 125 Stævner/som.fest 125 Idræt i natten 126 Klubnyt 126 Foregangsmænd 127 Resumé 128 Tune IF s profil Udviklingen i tal 133 Tune IF og fremtiden 137 Visionerne 138 Afd. præsenterer 139 Epilog 151 Bilagsliste 152 2

3 TUNE IDRÆTSFORENING Forord. I anledning af at Tune Idrætsforening den 20. juni 2009 kunne fejre 85 års jubilæum, har et udvalg med dette skrift prøvet på at samle noget af foreningens historie, så den kan fastholdes for eftertiden. Det er naturligvis ikke muligt at få hele foreningens historie med, men et udpluk af årstalsrelaterede begivenheder, bestyrelsesarbejdet og en række mærkedage kan forhåbentlig give læseren et indtryk af foreningens udvikling op gennem årene. Udvalget har fundet det rigtigt også at forsøge at belyse noget af den baggrund for bysamfundet, hvorfra foreningen er opstået. Byen og idrætten. Tune Idrætsforening har siden stiftelsen i 1924 været en væsentlig kulturfaktor i et mindre samfund, som strækker sig fra landsbysamfundet over udbygningsfasen til det nuværende Tune. Det kan derfor være interessant at se, hvordan Tune Idrætsforening har udviklet sig gennem tiden. Også set i lyset af den fortid, der befolkningsmæssigt og bymæssigt dannede baggrund for, at foreningen kunne opstå og videreudvikles. For at give et lidt mere historisk billede af fortiden, er det interessant at gå rimelig langt tilbage i tiden og forsøge at belyse nogle af de forhold, der dengang rådede, og hvoraf bysamfundet er opstået. Ved gennemlæsning af tidligere beskrivelser, studie af gamle kort og nye teorier om fortiden kan der drages visse konklusioner, rigtige eller forkert e, men dog tænkelige. Det er derfor nødvendigt at pointere, at det skrevne vedrørende fortiden ikke skal ses som et videnskabeligt værk, men skal betragtes som mere eller mindre sandsynligt, set i relation til de konklusioner og teorier, der indgår i det materiale, der har været til rådighed. 3

4 Som kilder til diverse oplysninger er bl.a. udgivelser fra Greve Lokalhistoriske Forening : Lidt om gamle dage af Johs. Hansen 1994, Der var engang en landsby af Poul Gehl 1997, Oldermandslauget i Tune af Jakob Kjær Oplysninger, der vedrører selve Tune Idrætsforening, er hentet fra gamle forhandlingsprotokoller og referater og er udformet som et resumé af bestyrelsesarbejdet gennem tiderne, med hovedvægten på de mest interessante og skelsættende afgørelser og episoder. Det er desværre ikke lykkedes at opdrive de allerførste protokoller, da der muligvis ikke de første par år er blevet skrevet ret meget, eller også har man anvendt kladdehæfter, som så er gået tabt. Den ældste protokol, som er intakt, er dateret 19. oktober Da skribenten er ud af en familie, der var med ved foreningens stiftelse og op gennem årene har været meget aktiv i bestyrelsesarbejdet, er der ved familiesammenkomster diskuteret meget vedrørende foreningen og noget af dette kan endnu være i hukommelsen, hvorfor det skrevne kan sammenfattes som: Hvad har du læst? Hvad har du fået fortalt? Og hvad har du selv oplevet? Tune boplads. Tune er én af Hedeboegnens ældste bopladser, hvilket man mener at kunne aflæse ud fra flere sammenfaldende teorier og formodninger om fortiden. Navnet har op gennem tiderne vær et stavet på forskell ig måde bl.a. som Thunæ Thune og Tune. Tune nævnes ifølge beretninger første gang i året 1085, hvor man træffer begrebet TUNÆHERATHI der menes at betyde Tune Herred. Det må antages, at bopladsen Tunæ er anlagt meget før, at man gav et større område (Herred) navnet efter bopladsen, altså Tuneområdet eller Tune Retskreds. Herrederne har også siden reformationen dannet grundlag for Danmarks inddeling i provstier. Herred er et gammelt begreb, der består endnu. Herred betyder et større administrativt område og en retskreds uden for købstæderne. Herredet blev ledet af en herredsfoged, der både var politimester og dommer, og denne retsinstans virkede indtil retsplejelovens ikrafttræden i De nuværende underretskredse uden for købstæderne er stadig herredsinddelt. 4

5 At Tune er en meget gammel boplads er der et andet eksempel på nemlig Tune Kirke. De ældste dele af kirken er opført i 1200 tallet og det beviser, at der må have været et vist befolkningsunderlag til stede på dette tidspunkt. I 1184 og 1251 optræder navnet Tunæ, og igen i forbindelse med begrebet Herred. Tune Herreds segl er fra En ting, der også peger på at Tune er en meget gammel boplads, er de mange oldtidshøje, der er, eller har været på egnen, f. eks. Baldershøj, Allershøj, Grønhøj, Villershøj, Maglehøj, Tinghøj m.fl. Tune ligger meter (området med skolen) over havets overflade og på Heden. Ordet Hede betyder skovløs slette. Området mellem Greve Landsby og Tune kaldes Tune Hede. Tune ligger midt i Hedeboegnen, som er trekantområdet mellem København, Roskilde og Køge. Ordet Hede er i vores område ikke et udtryk for mager jord, som det f.eks. er i Jylland, da Hedeboegnen har noget af Danmarks bedste landbrugsjord. 5

6 Navnet Tune. Det menes, at navnet Tune stammer fra ordet TUN, som er en gammel nordisk betegnelse for et beskyttet eller indelukket område tæt ved en gård. Men TUN har også været brugt om en fælles plads, eller fælles afgræsningsmark i midten af gårde på alle sider, hvilket passer godt med Tune. Gamle kort viser nemlig at Tune var en rundby eller mangekantby. Gårdene lå i en tydelig firkant med 5 6 gårde i hver af de fire sider, så der opstod dette fælles tun i midten, i dag stort set hele den gamle bydel. Det er sandsynligt, at dette tun blev udnyttet som fælles afgræsningsareal, da det lå godt beskyttet og indeholdt 3 gadekær, hvoraf de 2 fortsat eksisterer, kun Hørkæret, som lå ved nuværende Tune Bygade nr. 24, er blevet fyldt op. På et tidspunkt i 1200 tallet blev der inddraget et stykke af Tunet til opførelse af Tune kirke, og også tingstedet, hvor alle vigtige beslutninger i gamle dage blev truffet, havde plads i det sydøstlige hjørne. Da Tune var en herredsby, har der sandsynligvis også været flere rettersteder i byen og omegnen, og det menes, at tingstedet har været et af disse. I nærheden lå også tingmandens hus. Tingmanden var en slags retsvidne. Det oprindelige tingsted, der lå på hjørnet af Østergade og Tune Bygade blev helt sløjfet i 1965 på grund af vejudvidelse, men blev i 1967 genskabt og placeret på det nuværende sted lige vest for kirken, dog i en reduceret udgave. Tune bærer i dag fortsat præg af den gamle mangekantby, hvor gårdene lå i en firkant omkring Tunet, hvis man ser på vejnettet, der dog dengang kun var hjulspor og uden fast grund, så de ofte var rene pløregader. Mod nordvest var vejen mod Roskilde, mod nordøst mod København, mod sydøst mod Køge og mod sydvest mod Snoldelev og Ringsted, altså en firkant med veje ud i alle 4 hjørner. Hvis de mange antagelser og teorier, sammenlagt med tidligere beskrivelser og gamle kort er korrekte, vil det kunne udledes, at resterne af det omtalte Tun midt i byen sandsynligvis er den gamle idrætsplads, som Tune Idrætsforening har anlagt og ejet i perioden 1933 til

7 Det skal bemærkes at gårdenes navne er opstået langt senere, men er her anført udelukkende til orientering om disses oprindelige beliggenhed i bykernen. Bysamfundet. Fra gammel tid var der 29 gårde og nogle få huse, men i 1658 under svenskerkrigen brændte halvdelen af gårdene, og resten blev mere eller mindre ødelagt. Ikke alle gårde blev genopført, for det er angivet, at 25 gårde ved 7

8 udflytningen omkring 1780 fik et samlet jordtilliggende. I alt 12 gårde blev liggende i byen og resten blev flyttet ud på markerne. Indtil 1841 blev bysamfundet ledet af oldermandslavet, som bestod af ejerne af de største gårde. I 1881 blev der givet kommunalt selvstyre i form af et såkaldt sogneforstanderskab, der skulle bestå af sognepræsten, de lodsejere, der havde mere end 32 tdr. hartkorn og 4 andre mænd, der var fyldt 25 år og var uberygtede ejere af ejendomme af nærmere angiven størrelse. Disse råd blev i 1867 afløst af sognerådene, hvortil alle mænd, som var fyldt 25 år og ikke skyldte i skat elle r afgifter kunne vælges. Tune blev først en selvstændig kommune i 1905, indtil da havde Tune og Snoldelev været én kommune. Inden for det kirkelige er der ikke sket nogen adskillelse, da det fortsat hedder Tune Snoldelev pastorat med fælles præster. Tune nåede at være en selvstændig kommune i 65 år, før der i 1970 ved kommunalreformen skete sammenlægning mellem kommunerne Karlslunde og Greve/Kildebrønde til den nuværende Greve kommune. 8

9 9

10 Parti fra nuværende Nørregade 1906 med sprøjtehuset i midten af billedet. Der var Tunes hestetrukne sprøjte placeret, og det gik på tur til egnens gårdejer hvem der ved brand skulle bringe sprøjten til brandstedet. Motiv fra Nørregade

11 Skolevæsenet. Undervisning i Tune kan spores helt tilbage til før reformationen. De første undervisere var ældre elever fra Roskilde latinskole, som blev sendt rundt for at hjælpe præsterne med at undervise i kristendom og dansk. De blev kaldt løbedegne, og hvis de fik fast bopæl, blev de kaldt sædedegne. Datidens undervisning foregik i kirken eller Anneksgården. Den første egentlige skole blev oprettet i 1743 på østsiden af kirken. Den fungerede indtil 1841, hvor den blev flyttet over på den anden side af vejen (Nørregade). I 1843 var der 89 elever. Der blev opført en gymnastiksal til skolen i Denne sal skulle også fungere som forsamlingshus. I 1919 blev en ny skolefløj med 2 klasseværelser opført (i dag Atlantic). Ud over selve hovedskolen var der i 1886 oprettet en pogeskole for de yngste elever, d. v. s. 1. og 2. klasse, som så senere blev flyttet til, som man sagde, den store skole. Forskolen lå på hjørnet af nuværende Nørregade og Østergade og er nu ombygget til 2 beboelser. I 1963 blev den nuværende skole indviet. Den indeholdt 7 klasseværelser, gymnastiksal og skolekøkken plus andre birum. Der var 7 lærere og 132 børn. Næste udvidelse af Tune skole var i 1967, hvor 2 pavilloner blev taget i brug med tilsammen 4 klasseværelser foruden faglokaler, samt et stort kælderlokale som beskyttelsesrum. Det var lovgivningen der krævede, at der skulle være et beskyttelsesrum. Idrætsforeningens bordtennisafdeling kom til at nyde gavn af denne kældersal, da afdelingen kunne flytte deres aktiviteter til meget bedre forhold, end de før havde haft i den gamle skole. I 1968 havde skolen 11 klasser og 11 lærere, og der var 240 elever. Der var 65 elever, der gik i klasse i Karlslunde. Børneantallet voksede fortsat, og i 1972 og 1973 indviedes igen en ny tilbygning (firkløveret), og skolen beregnedes nu til ca. 800 elever. Op gennem 70 erne steg børneantallet fortsat, og Tune Skole fik en stor overbelægning på op mod 40 %, hvilket medførte, at det blev nødvendigt med en aflastningsskole. Denne blev opført på Lundegården og taget i brug i 1978 med navnet Lundegårdsskolen. Skolen er tosporet til og med 5. klassetrin, hvorefter eleverne flyttes til Tune Skoles overbygning. 11

12 I 1866 var der oprettet en folkehøjskole, der senere blev til Tune Landboskole. Der var kurser for landboungdommen af varierende længde, oftest 9 måneder. og det kom senere til at få en del indflydelse på idrætslivet, da mange af eleverne dyrkede gymnastik og fodbold i Tune Idrætsforening. Byudviklingen. Årstal Indbyggertal Kommentar hustande hustande Stat. årsbog 9/ Stat. Årsbog 1/ Ca. Ca. Ifølge Greve kommune Ifølge Greve kommune Tilbagegangen i indbyggertallet de senere år skyldes især faldende børnetal. Som det fremgår af tallene, var der en stor tilvækst i befolkningstallet op gennem 60erne og 70erne, hvilket skyldtes at der i 1960 blev udstykket 12 tdr. land (Runevej og Odinsvej). En byggegrund kostede 3000 kr., og der var hurtigt udsolgt. Gennem 60 erne gik det stærkt, yderligere 35 tdr. land blev udstykket (vejene med trænavne på nordsiden af Tune Parkvej) og industrigrundene længst mod øst. 12

13 Senere skete udstykning på Lundegården (grundejerforeningen Fortuna ) nord for Tune Parkvej. Denne udstykning blev den sidste private udstykning. Herefter blev det kommunen, der opkøbte arealer, byggemodnede og videresolgte grundene i et lidt mere roligt tempo, planlagt som ca. 10 % udvikling pr. år. Det var jordarealer helt fra Roskildevej, dele af Højgård, Nordgård, Elkjærgård, resten af Bakkegård, Strømsagergård og Tinggård ved Karlslundevejen. Ca. 20 tdr. land blev udlagt til idrætsformål. Tune i centrum. Tune har altid været, og er det stadig, et aktivt bysamfund med et efter forholdene stort opland. Selv om der op gennem 40 erne og 50 erne kun var indbyggere, kunne der eksistere mange håndværkere og handlende. Der var således 3 smedjer, 1 karetmager, 3 tømrermestre, 2 murermestre, 1 urmager, 2 skomagere, 2 træskomænd, 1 sadelmager, 2 slagtere, 1 bager, 1 mekanikerværksted, 1 barbersalon og 2 gartnere. Af handlende var foruden bageren 1 brugsforening, 3 købmænd, 2 slagterbutikker, 1 apoteksudsalg og også Tatol og en manufakturforretning kunne eksistere. De to sidstnævnte dog i 60 erne. Jo, der var god gang i den også dengang. Tune har gennem tiderne haft en central placering, hvad angår forsvar af landets hovedstad. Under 1. verdenskrig blev Tunestillingen bygget. Dette forsvarsværn for København bestod af en række skyttegrave og maskingeværstillinger og gik fra Roskilde fjord over Himmelev, Vindinge, Tune og Karlslunde til Mosedefortet ved Køge Bugt. I efterkrigsårene efter anden verdenskrig ( ) opstod der store spændinger mellem de østlige og de vestlige stormagter. Berlin blev delt i en østog en vestzone. Staten DDR blev dannet. Mange flygtede fra den kommunistiske og diktatoriske østblok til det mere frie og velstående vesten. For at forhindre denne flugt påbegyndte østblokken i 1961 at opføre en høj mur mellem de to zoner. Opdelingen af Berlin varede helt frem til den 9. november 1989, før der blev åbnet en fri grænseovergang, og man påbegyndte nedrivning af muren., således at Berlin igen blev én hel by. Også under den kolde krig kom Tune i centrum, da militæret i begyndelsen af 60erne opførte både en radarstation og et raketbatteri som var tænkt som et værn mod eventuel russisk invasion. 13

14 Seneste eksempel for Tune i centrum er lufthavnen som i daglig tale i hele landet kaldes Tune Lufthavn, selvom det officielle navn er Københavns Lufthavn Roskilde. Fritidsaktiviteter anno Der var dengang ikke mange fritidsaktiviteter for de unge. På den anden side eksisterede der heller ikke de fritidsproblemer, vi kender i dag. Otte timers arbejdsdagen var ikke slået igennem på landet i begyndelsen af tyverne. Bortset fra spisepause og middagssøvn var en timers arbejdsdag absolut ikke noget særsyn. De fleste unge var beskæftiget som karle og piger på egnens gårde, og især i høstens tid, hvor både karle og piger deltog, var det et hårdt arbejde, så det var tidligt i seng, så der eksisterede ikke nogle lange aftener, der skulle slås ihjel. Begrebet weekend var heller ikke opfundet, så det var for de flestes vedkommende søndagene, der for en stor del kunne føles lidt lange og kedsommelige. Der var godt nok et par foreninger, bl.a. Afholdsforeningen og Skytteforeningen, der arrangerede nogle foredrag og sammenkomster af forskellig art, men det var hovedsagelig for den mere modne del af befolkningen, så egentlige fritidsaktiviteter for ungdommen var det småt med. Det skal her nævnes, at Tune først fik elektricitet i starten af 1920erne. Den første gadelampe blev tændt i En forening forude. Tunes store drenge og karle har vel været lige så legesyge som ungdommen i dag. Og hvad er mere tænkeligt end at det også dengang, som i dag, var en rund bold, der fik fortrinsret i legen. Det startede efter sigende med enten en kludebold eller en oppustet svineblære, for senere at blive en bold af læder med en gummiblære. Selvom Tune er en gammel by, er tanken om at starte en idrætsforening ikke så gammel, da der allerede meget tidligere var opstået idrætsforeninger eller fodboldklubber, f.eks. kan nævnes B93 B 1903 i København, RB 1906 i Roskilde og også i flere mindre byer i området f. eks. Viby i 1909, Greve omkring år Legen med bolden i Tune foregik hovedsagelig i en kalvefold på Højgården, eller på Nordgårdens roekuleplads, og efter spillet slappede man af i vejgrøften. Det var efter sigende under en sådan afslapning, at ideen med at starte en egentlig 14

15 forening opstod. Hjælp og gode råd, om hvordan man kunne starte en forening, bl.a. udformning af vedtægter og andre praktiske ting, kunne fås i bl.a. Afholds og foreningen Skytteforeningen. Tune Idrætsforening stiftes. Det var denne flok fodboldinteresserede unge, der stod sammen om at indkalde til stiftende generalforsamling den 20. juni De udarbejdede vedtægter blev godkendt, hvilket betød, at der skulle vælges 5 bestyrelsesmedlemmer, som så selv konstituerede sig med formand og kasserer. Holger Nielsen (Tømrerens Holger) blev den første formand. Generalforsamlingen blev afholdt i Tømrerens lysthus. Hvor mange der deltog, er uvist, da det ikke er lykkedes at opspore forhandlingsprotokol el. lign. frem til 19. oktober 1926, men der har været forlydender om ca deltagere, måske flere. Foreningens aktiviteter var de første år selvsagt fodbold, og man lejede hvert år en græsmark på en af egnens gårde, og selvom jævnhed og græsbestand ikke var det bedste, lykkedes det at indrette en, efter datidens forhold, brugelig fodboldbane. Lejeprisen var omkring 200 kroner årligt. Omklædning foregik i det fri, og brusebad var et ukendt begreb, som kun kunne foregå i regnvejr! Spillet var udelukkende træningskampe samt deltagelse i forskellige stævner og sommerfester, helt frem til foreningen i 1933 blev indmeldt i Sjællands Boldspils Union. Allerede i sæson 1925/26 blev idrætsgren nr. 2 sat på programmet, nemlig gymnastik. Den lokale skytteforening havde i et par sæsoner forsøgt med lidt vintergymnastik, men uden større held. Bedre gik det, da Idrætsforeningen tog gymnastik på programmet. Der var god tilslutning allerede fra starten. Sæsonen sluttede hvert forår med en gymnastikopvisning, men her manglede noget, som man havde set, andre foreninger havde, nemlig en foreningsfane. Derfor besluttede bestyrelsen at indkøbe en sådan fane, og for at skaffe penge til købet, afholdtes i 1926 fastelavnsridning, og det lykkedes at indsamle 142,51 kr. Men da fanen kostede 155 kr. måtte der opkræves det manglende beløb som ekstra kontingent af gymnasterne. 15

16 Det var en stor begivenhed, da fanen skulle hentes i København. Hele bestyrelsen, 5 mand høj, tog af sted for at hente den. Den officielle faneindvielse skete ved gymnastikopvisningen den 3.april At det var en stor begivenhed at få sin egen fane, kan også læses af programmet for indvielsen: Flere bestyrelde fik hver sit emne for sesmedlemmer skulle holde tale, og talen: Holger Rasmussen: Velkomsttale, Holger Nielsen: Kammeratskab, H. Møller: Fanen, Ejnar Andersen: Foreningen, og en tak til beboerne i Tune. Entre til opvisningen var 50 øre for voksne, 25 øre for børn, og ved det efterfølgende bal 1,25 kr. for voksne 50 øre for børn. Valg af fanebærer blev tilføjet i vedtægterne. Den 6. juli 1927 blev foreningens vedtægter ændret for første gang, da den halvårlige generalforsamling vedtog bestyrelsens forslag om, at formand og kasserer fremover skulle vælges skiftevis på den halvårlige generalforsamling. Fester og arrangementer i tyverne. Alle fester og arrangementer, såvel sportslige som div. møder, foredrag m.m. blev afholdt i skolens gymnastiksal eller i det tilstødende mødelokale, som i daglig tale altid blev benævnt skænkestuen. Selve salen var på størrelse med en badmintonbane med kun cm uden for stregerne. I indgangsenden var placeret en stor rund kakkelovn, men størrelsen af salen var så kneben, at kakkelovnen stod cm inde over baglinjen på badmintonbanen. Skænkestuen var på ca. 25 kvm, og fra en lille gang på 5 6 kvm var der trappe til balkonen på første sal til et lokale på ca. 20 kvm. Endvidere var der et lille køkken på ca. 10 kvm. Toiletterne, som også var skolens toiletter, var i en særskilt bygning, der lå parallelt med gymnastiksalen på østsiden af denne. Der var langt for såvel elever som brugere af gymnastiksalen. Eleverne skulle over legepladsen og om på den modsatte side af gymnastiksalen, og dennes indgangsdør var på modsatte side som toiletbygningen. Det var barskt at blive trængende specielt om vinteren, da der hverken var lys eller varme, så en god selskabsblære var næsten nødvendig. Toiletterne var i den gammelkendte type lokum med tønde, og det var ikke altid man huskede at tømme spandene, så de hygiejniske forhold var ringe. Toiletterne kunne endvidere ikke aflåses, så det 16

17 var ofte et led i løjerne nytårsaften, at der blev smidt gær i tønderne med en meget ulækker opkogning til følge. Toiletbygningen indeholdt også udhus for skolelærerne samt rejsestald med båse for 6 heste. Toiletterne blev benyttet af skolen helt frem til slutningen af 40 erne, hvor man først da fik indrettet træk og slip toiletter i den ene ende af skolens vestlige gangareal. Det var virkelig en forbedring af forholdene. Hestestalden blev også brugt som cykelstald for såvel skolens elever som for deltagere i arrangementer m.m. i gymnastiksalen. 17

18 Skitse af gymnastiksal og toilet/staldbygning opført i 1911 til brug for skolen og samtidig fungere som forsamlingshus for byens borgere. 18

19 1) Gymnastiksal 2) Toiletbygning og stald 3) Lærerboliger 4) 2 Klasseværelser Luftfoto af Tune skole fra 1954, der viser den store afstand for skoleeleverne når de skulle på toilettet og også forholdene for trængende når der var komsammen i gymnastiksalen. Læg mærke til indgangs døren i gymnastiksalen der var placeret i øverste højre hjørne af skolegården. Hestestalden var fra gammel tid beregnet for postvognen fra Roskilde, men blev også om søndagen brugt af bønderne, når de kom kørende i hestevogn til kirken. Her kunne hestene opstaldes, mens gudstjenesten eller anden kirkelig handling foregik. Senere blev en del af stalden anvendt som brændselsrum for skolen, og det var især i krigsårene, der var brug for megen plads, idet det var tørv, der blev anvendt som brændsel. Fester og arrangementer har lige siden foreningens spæde start været et meget vigtigt element. Det er vel meget forståeligt, når man tænker på, hvor få adspredelser der var i gamle dage. Stort set alle arrangementer havde efterfølgende bal til 3 eller 4 mands orkester. Blandt andet kan nævnes: Fastelavnsfest, gymnastikopvisning, sommerfest, fodbold og håndboldstævner, andespil, juletræsfest og senere kom også dilettant, trylleshow og maskerade samt folkedansopvisning på programmet. Festerne var stort set alle årligt tilbagevendende, så det blev til en 5 6 faste arrangementer, der dog ofte blev suppleret med enkelte løse arrangementer, såsom pakkefest, udflugter, foredragsaftener m.v. Det var specielt juletræsfesterne, der krævede en hel del arbejde, idet bestyrelsen skulle besøge alle husstande for at forny medlemskort eller tegne nye medlemmer, men også for at tegne interesserede på deltagerliste til juletræsfesten og selvfølgelig for at få et overblik over, hvor mange penge man 19

20 kunne disponere over. Tilmeldingsbeløbet størrelse var frivillig. At det var et frivilligt beløb, man betalte, gjorde at det var med at få de familier, man erfaringsmæssigt vidste, gav de største beløb, til at stå øverst på listen, for der blev selvsagt skævet lidt til, hvad andre havde betalt. Der var gerne stor tilslutning til disse juletræsarrangementer, f. eks. kan nævnes julen Der var fra tegningslisterne indkommet 125,50 kr. og tilmeldt 80 børn. Der skulle købes ind hos byens handlende: 80 poser julegodter i brugsen, 200 appelsiner hos købmand Olsen, 70 cigarer hos købmand Christensen samt 70 marcipanstænger hos bager Larsen. Baltegn kostede 1,25 kr. for voksne, børn samt balkonbilletter 50 øre. Overskud på juletræsfesten blev endda 30,10 kr. Fodboldbanen var i 1928 blevet flyttet til Langagergård på vejen mod Snoldelev. Ved det afholdte fodboldstævne havde kioskejer Holger Mortensen fået tilladelse til at sælge øl og sodavand, is m.v., mod at foreningen fik halvdelen af fortjenesten. Enhver indtægt var kærkommen, og man rettede også henvendelse til sognerådet om at få skolen til at anvende banen mod betaling. At det var helt andre beløbsstørrelser, man den gang opererede med i forbindelse med planlægning af arrangementer og fastlæggelse af kontingenter, fremgår af protokollerne. Således kan det læses, at på den halvårlige generalforsamling den 23. november 1928 aflagde kassereren regnskab, der havde en balancesum på hele 383,05 kr.. På samme generalforsamling blev der for første gang indvalgt kvinder i bestyrelsen, idet vedtægterne blev ændret, så bestyrelsen blev udvidet fra 5 til 7 medlemmer, hvoraf de 2 skulle være kvinder. Det var de kvindelige gymnaster, der havde presset på for at blive repræsenteret i foreningens ledelse. Søndag den 28. april 1929 blev der opført revy med lokale kræfter. Billetter for reserverede pladser kostede 1,50 kr., øvrige pladser 1 kr., baltegn 1,25 kr. Om lørdagen var der generalprøve for børn til 50 øre pr. billet. Scenen blev lejet af afholdsforeningen for 10 kr. På det efterfølgende bestyrelsesmøde blev det økonomiske resultat gjort op. Indtægterne var: Generalprøven 41,25 kr., revyen søndag 246 kr., ballet 100 kr. 20

21 og solgte medlemskort 5,45 kr. i alt indtægter 392,70 kr. Men der var udgifter på 403,60 kr., altså et underskud på 10,90 kr. Om det var dette underskud, der blev afgørende for, at man på den følgende generalforsamling den 14. maj 1929 vedtog en forhøjelse på 100 % af medlemskontingentet til 25 øre halvårligt i stedet for 25 øre helårligt, er nok sandsynligt. På et bestyrelsesmøde den 23. maj 1929 blev det vedtaget at afholde stiftelsesfest den 16. juni, da foreningen den 20. juni havde bestået i 5 år. Arrangementet skulle om eftermiddagen bestå af ringridning, kugleridning, stafetløb, sækkeløb og cykelløb. Om aftenen fælles kaffebord, bortlodning (amerikansk lotteri) og derefter bal til 2 mands orkester, klaver og violin. Der blev også på mødet vedtaget udflugt til Møns klint søndag den 7. juli med rutebil, afgang kl. 5 præcis. Hele dagen skulle udnyttes. Allerede den 22. september blev der festet igen, der blev afholdt pakkefest og bal. Mindste værdi for pakker var sat til 25 øre. Under ballet var der ballondans med 2 præmier. Der var også bortlodning (amerikansk lotteri) og numrene blev solgt forud. Prisen var fastsat til at man betalte nummerets tal i ører, og der var 3 præmier i hver serie. Hele fire personer var udpeget til at købe gevinsterne for i alt ca. 40 kr. Da regnskabet på næste bestyrelsesmøde blev gjort op, viste det et overskud på ballet med 18,61 kr. og bortlodningen med 62,30 kr. Alt i alt et flot resultat. I slutningen af 20 erne begyndte det at knibe med tilslutningen til gymnastik, og man vedtog på bestyrelsesmødet den 20. november 1929 at stoppe med gymnastikken den kommende vinter og i stedet prøve med folkedans, da man havde erfaret, at der var stor interesse for dette i andre foreninger. Der forelå et tilbud fra fru Skjoldgaard, Roskilde, om at lede folkedansen for 10 kr. pr. aften + rejseomkostninger. Startdato var den 1. december, og hermed var foreningens 3. idrætsgren startet. Da der ikke fandtes TV eller dårlig nok radioer eller anden adspredelse til fritiden, og da Tune var et udpræget landområde med mange karle og tjenestepiger rundt om på egnens gårde, blev dette initiativ hilst velkomment, også fordi der her var en god mulighed for at flirte lidt med det modsatte køn. Interessen for folkedans holdt dog kun en kort periode, men kom senere stærkt igen med større succes. Også juletræsfesten i 1929 havde et dalende deltagerantal, men blev dog gennemført anden nytårsdag. Der deltog 50 børn mod tidligere år ca. 80. Det 21

22 indsamlede beløb var på 139,50 kr. De samlede udgifter var 224,20 kr. og overskuddet blev 33 kr. Kampholdet Rich. Nielsen, Aksel Lambrik, Ejner Nielsen,?, Otto Olsen, Peter Nielsen, Otto Andersen, Johs. Andersen, Peter Andersen, Holger Rasmussen, Otto Hansen. Spillertrøjen er med langsomme striber Op gennem trediverne Klik her for stort billede Torsdag den 30. januar 1930 blev der holdt bestyrelsesmøde, hvor der skulle vælges næstformand. 3 navngivne personer blev foreslået, nemlig Hans Madsen, Karl Larsen og Folmer Sørensen. Citat fra referat: Efter lang diskussion blev Hans Madsen valgt enstemmigt. Hans Madsen takkede bevæget for valget. Han ville ellers ikke så gerne modtage valg, da han ikke ville anskaffe telefon, men han havde en god cykel, så det opvejede det andet. Vintergymnastikken blev genoptaget efter 1 års pause med start den 8. november, tirsdage for skolepiger og unge piger, onsdage for drenge og karle. Kontingent 2 kr. for børn og 3 kr. for voksne. Sognerådet bevilgede som tidligere 100 kr. i tilskud til rengøring og leje af gymnastiksalen. Juletræsfesten 3.juledag 1930 havde igen et rimeligt deltagerantal, nemlig 85 børn, samlet overskud inkl. baltegn og medlemskort blev 12 kr. Den næste fest, maskerade og bal, blev planlagt til afholdelse søndag den 8. februar Det blev vedtaget, at der skulle være præmier til de 2 mest komiske herrer og til de 2 smukkeste damer. Førstepræmie 8 kr. og 3 kr. som andenpræmie. Alle maskerede gratis adgang. Tilskuerpris 50 øre for voksne og 25 øre for børn. Baltegn kostede 1,25 kr. til 3 mands orkester. På grund af mund og klovsyge måtte arrangementet dog flyttes til den 22. februar med samme program og priser. 22

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for Hjortespring Rideklub

Vedtægter for Hjortespring Rideklub Vedtægter for Hjortespring Rideklub Klubbens navn er Hjortespring Rideklub. Forkortelse: HJOR Klubbens stiftelse: 10. september 1996 Klubbens hjemsted er Herlev kommune. Klubbens formål er: 1) At fremme

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Grundejerforeningen Saloparken af 1998

Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Årsberetning for året 2003 I 2003 har bestyrelsens arbejde især koncentreret sig om 2 mærkesager. Vi har afholdt 4 ordinære møder og et ekstraordinært det vender

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011.

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Visning af lov Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Til bunden 1. Navn, hjemsted og medlemsskab Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. FORMÅL 1 Lindholm Badminton Klub, der er stiftet den 30. september 1949 og hjemmehørende i Aalborg kommune ser det som sit formål at fremme interessen for badminton og herunder at tilbyde kvalitet for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

F O D B O L D A F D E L I N G E N

F O D B O L D A F D E L I N G E N AFDELINGSREGULATIV FOR F O D B O L D A F D E L I N G E N UNDER POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN. 2 1: FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er POLITIETS IDRÆTSFORENING, KØBENHAVN, FODBOLDAFDE-

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB SSHK

SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB SSHK - Som er ændret: SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB Ved generalforsamling den 29 januar 1980. Ved generalforsamling den 17 april 1986. Ved generalforsamling den 15 april 1991. Ved generalforsamling den

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Hundslund IF s historie

Hundslund IF s historie Foreningens start Gym Skytter HIF 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Foreningerne Hundslund IF s historie Hundslund Sogns Gymnastikforening - ca. 1916 Hundslund Sogns

Læs mere

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand

VEDTÆGTER. Grundejerforeningen Vejlby Strand VEDTÆGTER Grundejerforeningen Vejlby Strand 1, stk. a Grundejerforeningen Vejlby Strand er stiftet ved deklaration af 11. september 1974 af ejerne af matrikelnumrene 67i, 67k, 68a, 70a og 70ab. 1, stk.

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Åben skole i hårdt kvarter

Åben skole i hårdt kvarter 20 Åben skole i hårdt kvarter Tema I En ting er at tage hegnet ned og åbne et skoleområde for alle i et roligt parcelhuskvarter. Noget andet er at gøre det i et storbykvarter med tunge sociale udfordringer,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Bjerringbro IF - Fodbold

Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold I Bjerringbro IF har vi en vision om at tilbyde fodbold og fællesskab for alle. For at nå det har vi nogle værdier, vi ønsker at arbejde ud fra i Bjerringbro

Læs mere