Dynamoen i dansk fødevareproduktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dynamoen i dansk fødevareproduktion"

Transkript

1 Dynamoen i dansk fødevareproduktion Rapport, 31. marts 2007 Museet på Sønderskov, Linda Klitmøller Elmuseet, Jytte Thorndahl Poul la Cour Museet, Povl-Otto Nissen. Dynamoen i dansk fødevareproduktionen 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning 1 Projektets formål og problemformulering 3 Projektets formål 3 Problemformulering 3 Den valgte metode 3 Om Forsøgsmøllen og DVES af Povl-Otto Nissen: De elektriske forudsætninger for dynamoen 4 Ørsteds opdagelse 4 Faradays opdagelse af induktion 5 Dynamoprincippet 6 Elektrisk lys buelyset 7 Elværker 7 Udviklingen i Askov den første strømproducerende vindmølle 8 Kratostaten 8 Knaldluftslyset et trin på vejen 12 Dansk Vind Elektrisitets Selskab, DVES 13 Tidsskrift for Vindelektrisitet 21 Forsøgsmøllens og DVES s aktiviteter 22 Undervisningsmaterialet 22 Mejerister på kurser for Ejere og Passere af smaa Elværker 22 Kursusplaner for Ejere og Passere 23 Kursus til uddannelse af Landlige Elektrikere 30 Elværker med installationshjælp fra DVES 33 Kilder 37 Om slagterier af Jytte Thordahl: Slagterier 38 Skive Andelsslagteri 42 De Samvirkende Danske Andelssvineslagterier og slagteriernes konsulenter 44 Litteratur 46 Om mejerier af Linda Klitmøller: Indledning 48 Dansk Mejeristforening og Mælkeritidende 49 Ladelund og Dalum Mejeriskoler 53 Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab 54 Landøkonomisk Forsøgslaboratorium 55 Elektrificeringen af de enkelte mejerier 56 Firmaer 60 Aktører 62 Litteratur og kilder 63 Bilag 65 2

3 Som Himlens lys gør lyst for vort Øje, så Tanken tændes af Lyset fra det Høje Poul la Cour Dynamoen i dansk fødevareproduktion, Indledning Titlen på dette projekt er bevidst valgt med flertydig dybde. Projektet handler om at undersøge og beskrive indførelsen og anvendelsen af den decentrale elektricitetsproduktion i landområderne i Danmark fra 1880 til Dette skete i betydelig udstrækning i nær tilknytning til landbruget og dettes forarbejdning af fødevarer, såsom mælk, smør, kød, margarine og kornprodukter. Med ordet Dynamoen i titlen er der fokuseret direkte på det elektriske apparat, som kan omdanne mekanisk arbejde til elektricitet. Hvornår og hvordan blev den taget i anvendelse i Danmark? Hvad var forudsætningen for, at det kunne lade sig gøre? Hvilken betydning fik det? Dynamoen kan lige så vel opfattes som synonym for de personer, hvis visioner og praktiske handlinger satte udviklingen i gang. Her tænkes først og fremmest på Poul la Cour ( ), opfinder, vindmøllepioner og højskolelærer i Askov, men andre personer var også aktive i processen. Man kan inden for den angivne tidsramme fornemme en generel dynamovirkning i samfundet som helhed i form af den teknologioptimisme, der bredte sig i kølvandet på de store naturvidenskabelige og teknologiske opfindelser i løbet af det 19. århundrede. Dette faldt i Danmark sammen med parløbet mellem højskolebevægelsen og andelsbevægelsen i landbruget. Denne mentale dynamovirkning blev kraftigt forstærket ved etableringen af Dansk Vindelektrisitets Selskab, DVES, Se mere om dette, side 13, hvor en række af de mentale menneskedynamoer, der var med til at skabe udviklingen, er præsenterede. 3

4 Den mentale igangsættende dynamovirkning er analog til det elektromagnetiske dynamoprincip, som blev opfundet i 1854 af danskeren Søren Hjorth, men som først i 1866 blev udviklet til praktisk anvendelse af Werner von Siemens. En lille smule naturlig medfødt magnetisme i støbejern, den såkaldte remanente magnetisme, kan ved anvendelse som jernkerne i en dynamos spoler frembringe en elektrisk strøm, som forstærker den nævnte magnetisme, som så efterfølgende bliver i stand til at frembringe en endnu stærkere strøm. Her kan Poul la Cour opfattes som et af de igangsættende grundkim i Danmark, da han med historien som drivkraft indførte naturvidenskaben i folkehøjskolens idémæssige ramme. Hans virke i det - også i andre henseender - åndelige kraftcentrum i og omkring Askov og Ladelund fik en lang række praktiske betydninger ved at inspirere andre idérige og initiativrige folk. Det var Poul la Cour, som i 1891 fik etableret det første vindelektricitetværk i Danmark, og som allerede i 1892 opfandt et apparat til kraftudjævning, kaldet Kratostaten. Denne teknik blev hurtigt taget i anvendelse til elektricitetsproduktionen, men også på flere mejerier til forbedring af jævnheden i centrifugernes rotation. Der blev derved konstateret en påviselig forbedring af smørudbyttet, hvilket kan dokumenteres ved flere samtidige mejeristers udtalelser. Det bør bemærkes, at Kratostaten fra starten blev produceret og forhandlet af Konstantin Hansen & Schrøders Maskinfabrik i Kolding. Denne virksomhed har efterfølgende udviklet sig til Danske Mejeriers Maskinfabrik. Det er således bemærkelsesværdigt, at der allerede inden den egentlige og decentrale elektrificering fra omkring århundredskiftet har været kontakt og udveksling af teknologi mellem Poul la Cour på Askov Højskole og landbrugets tiltagende industrielle forarbejdning af fødevarer. 4

5 Projektets formål og problemformulering, som den fremgår af ansøgningen til Kulturarvsstyrelsen, som er indsendt af Egnsmuseet Sønderskov før 1.oktober 2005: Formål: At få belyst aktørerne og netværket omkring dansk fødevareindustris egen produktion af elektricitet i perioden , og deres betydning for Danmarks elektrificering. Ved periodens start var der kun ganske få virksomheder omkring 720 som anvendte dampkraft, og dermed havde muligheden for at lade dampmaskinen trække en dynamo til elektricitetsproduktion. I 1914 var dette antal steget til næsten virksomheder. Fødevareindustrien udgjorde en forholdsvis stor procentdel af disse virksomheder. Problemformulering: Projektet skal undersøge introduktionen og udbredelsen af elektricitet på danske mejerier, især i landområderne. Hvem tog initiativet? Hvor kom inspirationen fra? Hvad betød elektrificeringen for dansk mejeridrift, og hvordan spredte elektrificeringen sig til andre brancher indenfor dansk fødevareindustri som margarinefabrikation og slagterier? Hvem var med og hvem valgte fra? Hvilken rolle spillede de relevante uddannelsessteder? Og var der en sammenhæng mellem mejeriernes elektrificering og fremkomsten af de første offentlige elværker på landet og i landsbyerne? De netværk og aktører, som er opstået omkring disse fødevareindustrier og indførelse af el skal indkredses og undersøges for at forstå, hvorledes den elektriske teknologi spredte sig fra 1880 til 1920 såvel indenfor fabrikkerne som til offentlig elforsyning. Herunder også statens og uddannelsesstedernes rolle i denne udvikling. Den valgte metode for den historiske dokumentation: - arkivstudier af virksomhedsarkiver fra mejerier, slagterier og margarinefabrikkerarkivstudier af brancheforeningsarkiver fra især mejeriforeningerne - arkivstudier af Poul la Cours arkiv, som findes på Poul la Cour Museet, som også omfatter DVES s arkiv og de kurser, som har været afholdt i selskabets regi. - arkivstudier fra de maskinfabrikker, som leverede maskiner til fødevareindustrien. Mejerierne og margarinefabrikkerne købte i stor udstrækning identiske maskiner hos de samme leverandører. - trykte kilder: Mælkeritidende, Landøkonomisk Tidsskrift m.fl. samt Tidsskrift for Vindelektrisitet, Elektronisk Tidsskrift og Ingeniørforeningens Tidsskrift, statistikker over elforsyningen i Danmark m.v. Første afsnit om Forsøgsmøllen og Dansk Vind-Elektricitets Selskab, DVES, er beskrevet med udgangspunkt i Poul la Cour Museets arkiv af Povl-Otto Nissen, Poul la Cour Museet. 5

6 De elektromagnetiske forudsætninger for dynamoen: Der findes mange indikationer på, at kendskabet til såvel magnetisme som elektricitet er meget gammel. Man har i begge tilfælde naturligt nok fokuseret på det, der var anledningen til, at man overhovedet kunne få øje på de specielle egenskaber, nemlig tiltrækningen og frastødningen. Der findes beskrivelser af, at man allerede 2600 f.kr. i Kina anvendte magnetjernsten som kompas på landjorden, mens det formentlig først er taget i anvendelse i større udstrækning til søs omkring år Parallelt hertil kunne den græske filosof Thales omkring år 600 f.kr. omtale naturmaterialet elektron, der anvendt som smykker kunne tiltrække støvpartikler, fnug, hår og garn. Det græske elektron er det, vi på dansk kender som rav. Men det græske ord elektron er gået ind og er blevet grundstamme for beskrivelser af alt, som har med elektricitet at gøre. I dag er en elektron navnet på den partikel, som - når den bevæger sig - udgør den elektriske strøm. De elektriske egenskaber ved rav og andre stoffer, såsom svovl, er et overfladefænomen, som kan frembringes ved gnidning. Fænomenet blev i første omgang anvendt som underholdning, idet man ved automatisering af gnidningen kunne frembringe ret høje spændinger og dermed elektriske stød og ligefrem gnister, de såkaldte elektricérmaskiner. En forudsætning for at komme videre var naturligvis, at man kunne skelne mellem de to typer af tiltrækning og frastødning, altså den magnetiske og den elektriske. Dette blev på udmærket vis gjort første gang i år 1600 af William Gilbert, som var livlæge for den engelske dronning Elisabeth. Alligevel gik der mange år før man kunne lave elektrisk strøm med en dynamo. Ørsteds opdagelse Det er klart, at den teknologiske indsigt i, at mekanisk bevægelsesenergi skulle kunne omdannes til elektrisk energi, fik sit startskud, da Hans Christian Ørsted ( ) med sit berømte forsøg i 1820 opdagede koblingen mellem elektrisk strøm og magnetisme. Det grundlæggende naturfænomen er, at enhver elektrisk strøm dvs. elektriske ladninger, der bevæger sig er omgivet af et cirkulært magnetfelt i rummet vinkelret på den retning, som ladningen bevæger sig i, sædvanligvis ledningens retning. Det betyder, at en magnetnål i nærheden af den strømførende ledning vil forsøge at stille sig på tværs af ledningen. I skolen lærer vi dette som den såkaldte højrehåndsregel eller tommelfingerregel: Læg højre hånd tæt ved ledningen med fingerspidserne i strømmens retning (fra + mod - ) og håndfladen vendt mod ledning og magnetnål. Nordpolen vil da slå ud til tommelfingersiden. Figur 1: Højrehåndsreglen, fra Tidsskr. f.vindelektr., maj

7 For at kunne beskrive magnetfeltet har man defineret dettes positive retning som den vej en magnetisk nordpol vil blive skubbet/trukket. Fænomenet betyder også, at to parallelle strømførende ledninger med samme strømretning vil tiltrække hinanden, og at de vil frastøde hinanden, når deres strømretninger er modsat rettede. Meget hurtigt efter offentliggørelsen af Ørsteds opdagelse, fandt den franske gymnasielærer Andrés Ampère, at konsekvensen af dette var, at en strømførende ledning opviklet som en spole virker som en stangmagnet med henholdsvis en nord- og en sydpol i hver sin ende. Den såkaldte Ampères Solenoide. Med denne opdagelse lå vejen åben for udviklingen af såvel telegrafteknologien som for en videre udforskning af koblingen mellem magnetisme og elektrisk strøm. Figur 2: Spolemagntisme, fra Tidsskr. f. Vindelektr. Maj 1907 Faradays opdagelse af induktion Denne videre udforskning tog sin begyndelse, da Michael Faraday ( ) blev ansat som assistent for Humphry Davy ( ) på The Royal Institution i London. Faraday var den første som eksperimentelt påviste, at det var muligt ved hjælp af den magnetiske kobling at inducere spændingsvariationen i en strømkreds over i en anden strømkreds, - i princippet en transformator. Hans eksperimenter førte i 1831 til formuleringen af lovene for den elektromagnetiske induktion, hvilket også betød, at man med mekanisk bevægelse af magnetfelter og ledninger i forhold til hinanden kunne frembringe en elektrisk strøm. Derefter lå vejen åben for konstruktion af egentlige dynamoer og generatorer. Figur 3: Påvisning af Induktion, tegning fra la Cours og Appels "Historisk Fysik II" Den første dynamo Allerede kort tid efter opdagelsen af induktionen konstruerede den parisiske instrumentmager Pixii en såkaldt magneto-elektrisk maskine, hvor en hesteskomagnet blev roteret rundt foran nogle spoler, hvori der blev induceret en spænding, og som derfor kunne levere strøm. Det ændredes siden til omvendt, at spolerne bevægede sig foran faste magneter, og det blev nødvendigt/hensigtsmæssigt at opfinde en strømvender (kommutator) på den roterende aksel for at kunne aftage jævnstrøm. Den videre udvikling var, at magneterne også blev erstattet af spoler, som fik fødestrøm til magnetismen fra et batteri. Figur 4: Den første dynamo, grafik fra Historisk Fysik II. 7

8 Dynamoprincippet Som aktør i denne udvikling må nævnes tyskeren Werner von Siemens ( ). I 1866 udviklede han en dynamo baseret på den såkaldte remanente magnetisme. Det har imidlertid vist sig, at danskeren Søren Hjorth allerede fik engelsk patent på dette dynamoprincip i 1854, eng. pat. nr Poul la Cour henleder opmærksomheden på sagen med en artikel om Søren Hjorth i sit Tidsskrift for Vindeletrisitet, 2. hæfte, marts 1907, og han følger det op med en nærmere beskrivelse af dynamoen og elektromotoren i 3. hæfte, maj Poul la Cour henviser til en artikel af cand.polyt. ingeniør Sigurd Smith i tidsskriftet Elektroteknikeren, 25. januar 1907 om Søren Hjorth, Dynamoprincippets Opfinder. Søren Hjorth er i øvrigt kendt som den sekretær Hjorth, der spillede en stor rolle som initiativtager i forbindelse med etableringen af den første jernbane i Danmark. Figur 5: Søren Hjorths "batteri", dynamo. Figur 6: Elmotor/dynamo, anno 1907 Et andet dynamoprincip med spolen viklet op på et ringformet anker udvikledes også i denne periode og blev kendt i 1872 som Grammes ring. En maskine af denne type blev Danmarks første dynamo, da det danske søminevæsen indkøbte en sådan i Zénobe-Théophile Gramme var en belgisk instrumentmager, som levede ( ). Figur 7: Dynamo og elmotor, baserede på "Grammes Ring", grafik fra "Den elektriske ABC" i Tidsskr. f. Vindelektr., maj

9 Elektrisk lys buelyset. De første bestræbelser på at skaffe sig vedvarende elektrisk lys var baseret på kendskabet til elektriske gnister frembragt af elektricérmaskiner og lagret på Leydnerflasker. Men buelyset kom på banen ved et naturforskermøde i Géneve i 1820, og da Humphry Davy ( ) i 1821 tog et batteri på 2000 galvaniske elementer - som jo er baseret på elektrokemiske processer - i anvendelse, kunne der laves en længerevarende lysbue. Ved at sætte mange celler i serie og parallel kunne spændingen blive høj nok og strømstyrken stærk nok til kulbuelamper. Kulbuelyset blev senere i Danmark især anvendt til medicinsk lysbehandling (Finsen), ligesom det anvendtes som kraftig lyskilde i filmfremvisere i biograferne. Figur 8: Til venstre: Forsøgsmøllen/la Cour Museets kulbuelampe, foto p-o.n. Figur 9: Til høsjre: Buelysmekanisme fra en filmfremviser, foto p-o.n. Efter opdagelsen af den elektromagnetiske induktion blev de høje spændinger frembragt af induktionsapparater, opkaldt efter den franske instrumentmager og konstruktør Daniel Ruhmkorff ( ). De blev fortrinsvist anvendt til røntgen og til katodestråler, som efterhånden udvikledes til lysstofrør og TV-skærme. Elværker Et egentlig elværk så først dagens lys i 1882, da Thomas Alva Edison ( ) havde udviklet en anvendelig og nogenlunde holdbar glødelampe. Edisons elværk bestod af 6 dynamoer trukket af hver deres dampmaskine. I Danmark var der efterfølgende hovedsageligt private virksomheder, der var først på banen med eget elektricitetsværk. De første offentlige elværker i Danmark etableredes i 1891 i Køge og Odense. København kom med i 1892 med 4 damptrukne dynamoer i kommunens elværk i Gothersgade. Der var endnu lang vej til, at landområderne kunne forsynes med elektricitet fra elværkerne i byerne, da jævnstrøm tabes ret hurtigt i lange ledninger. Dette var situationen, da meteorologen og opfinderen, højskolelærer Poul la Cour i Askov i 1891 fik idéen til at lade en vindmølle producere elektricitet. Ganske vist var der beregninger, der viste, at det ikke kunne svare sig. Man måtte have en lagringsmulighed til vindstille perioder, men den bedst kendte lagringsmetode i akkumulatorer af bly var for dyr. De hollandske kornmøller og de amerikanske vindroser til vandpumpning var heller ikke effektive nok til formålet. 9

10 Udviklingen i Askov den første strømproducerende vindmølle Når Poul la Cour fik mulighed for at udvikle sin idé, var det fordi han havde løst lagringsproblematikken. I stedet for blyakkumulatorer valgte han den langt billigere løsning at adskille vand til brint og ilt ved hjælp af den elektriske strøm fra jævnstrømsdynamoen. Der bobler brint op ved den negative elektrode og ilt op ved den positive. Luftarterne skulle blot gemmes i store lagertanke. Møllen, der trak dynamoen med en lodret aksel ned gennem tårnet, fik også et helt andet udseende end de kendte. Det lykkedes i januar 1891 med hjælp fra broderen Jørgen Carl la Cour ( ) at få indenrigsministeren gjort interesseret, og staten stillede 4000 kr i udsigt for Poul la Cour som støtte til en opfindelse. Allerede i maj 1891 stod møllen færdig på et areal umiddelbart syd for Askov. Bygningen af møllen blev forestået af møllebygger N.J. Poulsen fra Esbjerg. Figur 10: Vindelektricitetsværket i Askov, kaldet "Lysmøllen", den første el-producerende vindmølle uden for USA, Indskannet fra glasplade, la Cour Museets arkiv. Kratostaten Den opfindelse, der var nødvendig at gøre, kom til at hedde Kratostaten. Sagen er den, at der er så store variationer i vindhastighederne, der påvirker en mølle, at den løber ujævnt. Det belaster såvel remtræk som dynamo på en uhensigtsmæssig måde. Dette kunne kratostaten udjævne til en konstant rotation ved populært sagt - at gemme energien fra de kraftige vindstød midlertidigt ved at løfte et tungt lod i tyngdefeltet. Når vinden løjede af, leverede loddet energien tilbage til systemet ved at sænke sig. De allerkraftigste vindstød blev dog smidt væk. Dels ved at klapperne på vingerne kunne give efter, og dels ved at der et sted i systemet var indbygget en mulighed for at remtrækket kunne glide på en kontrolleret måde. Det viste sig ret hurtigt efter opfindelsen i , at kratostaten løste sin opgave så godt, at den også kunne gøre trækket fra en dampmaskine mere jævn. Da dampmaskiner allerede var taget i brug på mejerierne til at trække centrifuger og smørkerner, blev kratostaten taget i brug på mange mejerier med en øget produktion af smør som resultat. 10

11 Figur 11: Fire forskellige versioner af Kratostaten. Øverst til højre trækker den en centrifuge. Nederst til højre trækker den en dynamo. Figuren nederst til venstre er den type kratostat, der anvendtes til dampmaskiner, altså på mejerierne. En nærmere beskrivelse af la Cours forsøg med at udvikle Kratostaten samt efterfølgende afprøvning ved statens landøkonomiske konsulentkontor fremgår af et særtryk af Tidsskrift for Landøkonomi (Kjøbenhavn 1892), hvor der er gengivet et foredrag, Regulering af Vindkraft og andre Kraftmaskiner, som Poul la Cour holdt den 5. oktober 1892 i det kgl. Landhusholdningsselskab. I samme tidsskrift er trykt en Betænkning til Indenrigsministeriet givet af statskonsulent H. F. K. Dencker, efter en analyse af smørudbyttet ved nogle kontrollerede sammenlignende forsøg over Kratostatens reguleringsevne i forhold til dampmaskinernes traditionelle centrifugalregulatorer. Anledningen var, at la Cour, som havde fået 4000 kr. til sin opfindelse i 1891 og yderligere 6000 kr. i 1892, nu yderligere søgte midler til at fortsætte forsøgene i 1893 og 94. Forsøgene blev gennemført dels på Kolding Andelsmejeri og dels på Vejstrup-Hejls Andelsmejeri. Mælkeanalyserne blev foretaget af professor V. Steins laboratorium. Forsøgene viste en pæn forøgelse af smørudbyttet ved anvendelse af Kratostaten, og efterfølgende kunne t Konstantin Hansen & Schrøders Maskinfabrik i 1893 reklamere med nedenstående anbefalinger fra flere mejerier. 11

12 Figur 12: Anbefalinger, et dokument i Poul la Cour Museets arkiv. Mejeristerne, som udtaler sig på denne anbefaling for kratostaten er: P.K. Poulsen Sloth, Bestyrer, Mejeriet Buurgaarden, Illum pr. Varde, 5/ Niels Mikkelsen, Mejeribestyrer, Ulkær Mejeri, 13/ Esper Andersen, Mejeribestyrer, Jebjerg, i juni A. Jensen, Bestyrer, Tersløse Mejeri pr Sorø, den 19. juni P. Jensen, Mejeribestyrer, Mejlby pr. Lintrup, den 29. juni Mosberg, Tobøl Mejeri pr. Holsted, den 5. Juli R. Petersen, Bestyrer, Kolding Mejeri, den 12. juli

13 I et andet dokument fra Poul la Cour Museets arkiv, Udtog af senere Anbefalinger, findes andre tre anbefalinger fra følgende: 1. S. Lunøe, Aktieselskabet Kollindsund, Fannerupgaard, den 23/ Der er i anbefalingen tale om en vandmølle, som trækker en centrifuge. Der er således tale om mejerivirksomhed og andet, hvor kratostaten har gjort god fyldest. 2. Chr. N. P. Kullmann, Gudhjem Mølle, den 25/ Dette er en vindmølle, som også er omtalt i Poul la Cours første rapport om vindforsøgene, Forsøg angaaende Vindkraftens Anvendelse I, Kolding Med rapporten følger et sæt tegninger, Plan 1, 2, 3 og 4, hvor de tre første planer er tegninger af møllen, og plan 4 er tegninger af kratostaten. Disse tegninger har dannet grundlag for rekonstruktionen af kratostaten, som nu befinder sig i Poul la Cour Museet, og fronttegningen fra plan 4 er også anvendt som et af museets bannere. Se endvidere Kratostaten En opfindelse af Poul la Cour, ISBN R. Schmidt, Sortedams Dampmølle, Kjøbenhavn, den 25/ Schmidt skriver bl.a. Ved Nærværende beder jeg Dem at modtage min forbindtligste Tak for den mig i sin Tid givne Tilladelse til at anvende deres Kratostat til Gangen i min herværende elektriske Lysmaskine, samt for Deres velvilligt ydede Assistance til Øjemedets Opnaaelse. Som De vil erindre, arbejder Dynamoen normalt ved 110 Volt & Ampère og er beregnet til at give Lys for Glødelamper, hvoraf der er ca. 50 Stk. 16 Lys og 9 25 Lys i stadig Virksomhed under den Arbejdstid, hvori kunstigt Lys paakræves; - i nærværende Tid Timer af Døgnet. Det fremgår, at det her er tale om en dampmaskine, hvor kratostaten hjælper maskinen med at komme lettere over dødpunkterne med en mere jævnt lys til følge. Vi ser altså her, at Poul la Cours rådgivning vedrørende elektricitet allerede forekom, mens han endnu gik og tumlede med elektrolysen og knaldluftlyset i Askov. Dette var cirka 10 år tidligere end starten på Dansk Vind-Elektrisitets Selskab (DVES) og de elektriske vindkraftværker. Men først i oktober 1901 blev oplysningen vedrørende elektricitets på opfordring sat i system med etableringen af Kursus for Ejere og Passere af smaa Elværker ved forsøgsmøllen. Fra 1904 etableredes også en egentlige vindelektrikeruddannelse. Se videre om disse kurser nedenfor. For kratostatens vedkommende blev der oprettet et selskab, og Poul la Cours patent på kratostaten, som blev stillet til rådighed for potentielle brugere for et symbolsk beløb på 1 krone. I praksis blev det oftest Konstantin Hansen & Schrøders Maskinfabrik i Kolding, der kom til at stå for udførelsen. Dette firma udviklede sig senere til De Danske Mejeriers Maskinfabrik. Mere om det senere. 13

14 Knaldluftslyset et trin på vejen Efter mange eksperimenter med elektrolysen lykkedes det først for Poul la Cour at få den praktiske anvendelighed til at fungere i oktober 1894 i sit private hjem, og i januar 1895 installerede han de første knaldluftlamper i foredragssalen og spisestuen på Askov Højskole. Knaldluft er betegnelsen for netop den blanding af ilt og brint, som opstår i forholdet 1:2 ved elektrolyse af vand, og som er meget eksplosionsfarlig. De to luftarter skulle derfor holdes adskilte, først i to lagertanke på forsøgsmøllens grund, og videre cirka 300 meter frem til højskolen i hver sit blyrør, hvor der også blev etableret nogle tanke før den videre fordeling til lamperne inde i skolen. Fordelen var mærkbar og sensationel. Tællelys og petroleumslamper blev erstattet af et klart hvidt lys fra det zirkonium-holdige glødeobjekt i lamperne, som havde en styrke som lyset fra 40 stearinlys (normallys). Højskolen blev på denne måde forsynet med brint og ilt til belysning i 7 år fra 1895 til 1902, hvor man skiftede over til elektrisk lys. At denne form for energilagring af vedvarende energi også betød en miljømæssig forbedring, idet der ved forbrændingen igen dannes vand som forbrændingsprodukt, hæftede man sig ikke så meget ved den gang. Men i lyset af det nutidige fokus på brintteknologien som den, der skal rette op på denne verdens forureningsproblemer og globale opvarmning, bør det i dag bemærkes, at danskeren Poul la Cour allerede viste løsningen på dette problem for 115 år siden i Askov. Figur 13: Til venstre et elektrolyseapparat til adskillelse af vand til ilt og brint. I midten "Den elektrolytiske kælder", elektrolysekarrene befinder sig under trælågene. Til højre en grafik, der viser den anvendte "Knaldluftslampe". De to fotos findes i la Cour Museets arkiv. Grafikken stammer fra Menneskeaandens Sejre af Helge Holst og Poul la Cour. I relation til formålet med denne rapport om elektrificeringen af fødevareproduktionen i Danmark har denne side af historien kun en fundamentskabende betydning, idet sensationen med brintlyset skabte den offentlige opmærksomhed, som gav grundlag for udvidelsen af forsøgsmøllen med en større mølle på en stenbygning i Det bør bemærkes, at stenbygningen er tegnet af den berømte arkitekt P. V. Jensen-Klint, vistnok hans første hus. Bygningen rummer i dag Poul la Cour Museet. Det var her Poul la Cour udførte de banebrydende målinger på de aerodynamiske kræfter omkring vindmøllevinger ved hjælp af et par vindtunneler og sin kratostat. I den nye bygnings kælder var der også ved siden af elektrolyseapparaterne blevet plads og råd til et batteri af akkumulatorer med en maksimal spænding på 110 volt jævn. 14

15 Figur 14: Til venstre, et postkort af Forsøgsmøllen fra Den 6-vingede keglerotor blev leveret af møllebygger Chr. Sørensen fra Skanderborg. Tilhøjre: Forsøgsmøllen, som den så ud i år 1900, hvor fotoet pryder la Cours forsøgsrapport, Forsøgsmøllen I og II. La Cour og møllebygger Chr. Sørensen havde indledningsvist et godt samarbejde omkring de aerodynamiske målinger på små møllemodeller. Men da Keglevindfanget i praksis viste sig for tungt i stor størrelse, måtte det udskiftes. Dette gav anledning til en bitter strid mellem Sørensen og la Cour, men krisen for Forsøgsmøllen blev vendt til den positive udvikling, som er beskrevet i det følgende. Om denne dramatiske del af historien kan læses nærmere i Poul la Cour og vindmøllerne, Polyteknisk Forlag 2003, eller i artiklen Det teknologiske og oplysende kraftcentrum i Askov, side 9-15, i 3. årgang af Kapitler af vindkraftens historie, ISBN Dansk Vind Elektrisitets Selskab, DVES Efter at forsøgsmøllen var gået over til at fungere som rent elektricitetsværk fra 1902 med levering af elektricitet også til andre brugere end højskolen, var det næste betydningsfulde skridt i retning af at udbrede kendskabet til elektricitet i landområder, såvel som til den konkrete etablering af de små decentrale elektricitetsværker, oprettelsen af Dansk Vind-Elektricitets Selskab, DVES. Selskabet blev stiftet ved et møde i København den 28. oktober 1903 af 22 mænd, Poul la Cour medregnet. Figur 15: Oversigten over stifterne er en indskanning fra 1. Hæfte af Tidsskrift for Vindelektrisitet, januar

16 Personkredsen bestod af personer på betydningsfulde poster i samfundet, men afspejlede klart selskabets oplysende og rådgivende funktion i forhold til en elektrificering af landdistrikterne. En kort præsentation af de øvrige 21 mænd vil derfor være relevant: Lensgreve C.J. F. Ahlefeldt- Laurvigen ( ), politiker og godsejer. Han var ved selskabets oprettelse i 1903 en af landets største jordbesiddere, ejer af grevskabet Langeland og stamhusene Ahlefeldt og Lundsgård. Han havde fra 1874 været formand for Langelands landøkonomiske forening, og i perioden var han formand for De Samvirkende Landboforeninger i Fyns Stift. Fra 1883 til 1910 var han medlem af Landstinget, og i perioden var han medlem af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs (LHS) bestyrelsesråd. Jacob Appel ( ), politiker og højskoleforstander. Som søn af Cornelius Appel tilhørte han nærmest fra fødslen kredsen omkring Askov Højskole. Dette fik betydning for hans uddannelse. Ludvig Schrøders og især faderen Cornelius Appels uvilje mod den sorte skole afholdt ham fra at gå eksamensvejen. I stedet gennemførte han en femårig fri uddannelse ved Polyteknisk Læreanstalt. I 1890 blev han lærer i matematik ved Askov Højskole og senere Poul la Cours assistent ved Forsøgsmøllen. I 1899 blev han medbestyrer af Askov Højskole og i 1908 blev han skolens forstander. Fra var han minister i Klaus Berntsens regering, og i 1920 trådte han igen ind i politik, denne gang som undervisningsminister, fra 1922 både som undervisnings- og kirkeminister. Han var minister frem til I 1928 overlod han forstanderposten på Askov Højskole til J. Th. Arnfred, som havde efterfulgt Poul la Cour på Forsøgsmøllen. Carl Adolph Rothe Bech ( ), godsejer Han var oprindelig uddannet cand. polit. (1870), men efter at han i 1873 havde købt godset Engelsholm ved Vejle, lærte han landvæsen på Tirsbæk og blev aktiv landmand. Allerede i 1878 blev han formand for Vejle Amts Vesteregns Landboforening; en post som han beholdt til 1893, hvor han blev formand for Foreningen af Jyske Landboforeninger. Denne post opgav han i 1909, hvor han blev præsident i LHS, en post som han beholdt til I 1879 var han blevet valgt til repræsentant i Det Danske Hedeselskab og i perioden var han formand for repræsentantskabet. Fra 1909 til 1912 var han direktør i Hedeselskabet. Marcus Peter Blem ( ), politiker, kreditforeningsdirektør og landmand. Han købte i 1873 gården Engegård i Nylars på Bornholm og var fra da selvstændig landmand. Samme år blev han taksationsmand for Østifternes Kreditforening, i 1890 blev han medlem af repræsentantskabet i Østifternes Kreditforening, og i 1907 blev han direktør i selskabet. Han var medstifter af Bornholms Andelssvineslagteri, hvis første formand han blev i I 1898 blev han formand for De Samvirkende Danske Andelssvineslagterier og året efter formand for Andelsudvalget. Han fratrådte disse poster i 1908 for at koncentrere sig om arbejdet som direktør i Østifternes Kreditforening var han medlem af Folketinget for Rønnekredsen. 16

17 C.V. Birk ( ), maskiningeniør, statskonsulent. Han var af uddannelse klejnsmed og uddannede sig efterfølgende til maskiningeniør på Polyteknisk Læreanstalt. I 1880 erne drev han en omfattende konsulentvirksomhed på landbrugsmaskinområdet, især på mejeriområdet. Han konkurrerede, men tabte til Dencher om stillingen som statskonsulent på redskabs- og maskinområdet. I de følgende år arbejdede han som ingeniør på forskellige maskinvirksomheder. Ved statskonsulent Denckers død i 1898 blev han hans efterfølger. Han skulle ifølge sin instruks holde sig a jour med redskaber og maskiner til markens og afgrøderne behandling, men kom i de første år mest til at beskæftige sig med maskinanlæggene på mejerierne. Han udarbejdede vejledningen til kontrolfyringen og foranledede, at mejerierne gik over til at anvende spilddampen til vandopvarmning, hvilket gav en langt bedre fyringsøkonomi, og banede vejen for dynamoens udbredelse på mejerierne. Peter Berend Feilberg ( ), kulturtekniker. Han var i 1856 som en af de tre første i Danmark blevet optaget på Polyteknisk Læreanstalt til at gennemgå det 2-årige landbrugsstudium. Efter endt uddannelse blev hans virkefelt grundforbedring. Han var i 1862 med til at udtørre Sjørring sø, og i forestod han udtørringen af Næsbyholm Sø i Skåne. Hans livsværk var udtørringen og kultiveringen af Søborg Sø i Nordsjælland Fra 1896 til 1910 var han bestyrer af Søborggård. Fra 1882 til 1898 var han medlem af LHS bestyrelsesråd. Gustav Adolph Hagemann ( ), ingeniør og industrileder. Han var af uddannelse ingeniør og havde i flere år arbejdet i udlandet, da han af C.F. Tietgen i 1872 blev tilknyttet A/S De danske Sukkerfabrikker som en slags overkemiker. Fra 1882 til 1897 var han teknisk direktør i De danske Sukkerfabrikker. I 1898 blev han bestyrelsesformand i De Danske Sukkerfabrikker og samtidig blev han på Tietgens ønske bestyrelsesformand i Burmeister & Wain. Han havde i 1892 været aktiv ved stiftelsen af Dansk Ingeniørforening, og han blev foreningens første næstformand og dens formand I 1902 blev han udnævnt til direktør for Polyteknisk Læreanstalt, hvor han styrkede undervisningen i elektroteknikken og den landbotekniske kemi. Stillingen som direktør for Polyteknisk Læreanstalt beholdt han til Carl Hansen ( ), redaktør og politiker. Han blev uddannet ved landbruget og i 1891 overtog han den fædrene gård, som han beholdt til I den periode solgte han de spredt liggende lodder fra og beholdt kun bygningen og de omliggende 3 ha. Kort sagt han reducerede ejendommen fra at være en gård til at blive et husmandssted. Han var først og fremmest andelsbevægelsens mand. Fra 1893 til 1903 var han formand for Skive Landsogns Mejeri , og fra 1900 til 1906 var han formand for De Samvirkende Jyske Mejeriforeninger. Desuden var han fra 1900 til 1906 medlem af Andelsudvalget. Han stod bag oprettelsen af Husmandsforeningen Fremad, hvis formand han var i perioderne og I 1902 blev indvalgt i Folketinget for Skivekredsen og i 1906 fik han dannet et garantselskab af venstremænd til køb af Skive Folkeblad, hvis redaktør han var

18 Hans Frederik Hansen ( ), forsøgsleder og statskonsulent i plantekultur. Han var af uddannelse landbrugskandidat og blev i 1884 ansat som lærer ved Askov Højskole. Året efter købte han Øster Havgård i Askov, og her grundlagde han statens første planteavlsforsøgsstation i Jylland. Ved forsøgsvirksomhedens omlægning i 1893 udnævntes han til forsøgsleder og statskonsulent i plantekultur for Jylland. Han holdt nu op med at være lærer på Askov Højskole. Fra 1903 til sin død i 1921 var han formand for Kolding Omegns Landboforening, derudover sad han i bestyrelsen for De Samvirkende Jyske Landboforeninger, var medlem af bestyrelsen for De Samvirkende Danske Landboforeninger og var medlem af Landbrugsrådet og Vildmosekommissionen. Povl Hansen ( ), højskoleforstander. Han var et barn af den danske folkehøjskole var han elev på Askov Højskole, de følgende vintre var han elev på Vallekilde Højskole, derefter var han igen et par vintre elev på Askov Højskole, og i 1881 blev han ansat på Vallekilde Højskole som lærer. Ved Ernst Triers død i 1892 blev han forstander for Vallekilde Højskole og i 1900 købte han sammen med sin bror skolen. Svend Høgsbro ( ), højesteretssagfører, minister. Som søn af Sofus Høgsbro havde han fra fødslen en nær tilknytning til Askov Højskole. Han tog juridisk embedseksamen i 1879, blev overretssagfører i 1881 og højesteretssagfører i Han huskes i dag mest for hans stærke engagement i andelssagen. I 1892 blev han bestyrelsesmedlem i Fællesforeningen for Danske Brugsforeninger, fra 1898 var han foreningens repræsentant i Andelsudvalget, hvis sekretær han var fra 1898 til Han blev i 1895 valgt til Folketinget, og fra 1905 til 1908 var han minister for offentlige arbejder, derefter var han justitsminister i et år. Jens Jensen-Sønderup ( ), minister. Han nåede aldrig at få nogen formel uddannelse, da der tidligt var brug for ham hjemme som bestyrer af den fædrenegård, som han overtog allerede i Hans vej ind i politik gik over lokalpolitik. Han var sognefoged fra 1893 til 1896 og sognerådsformand fra 1893 til Andelssagen stod især hans hjerte nært, og fra 1898 til 1908 var formand for andelsmejeriernes gensidige ulykkesforsikring blev han medlem af Folketinget og i 1901 blev han medlem af Finansudvalget var han trafikminister, derefter næstformand i Folketinget og fra 1910 til 1913 var han indenrigsminister. I 1920 trådte han ud af Rigsdagen og fra 1921 til 1932 var han administrerende direktør for Kongeriget Danmarks Hypoteksbank. Johannes Lauridsen ( ), gårdejer, fabrikant, nationalbankdirektør. Johannes Lauridsen var uddannet landmand, og i 1877 overtog han den fædrene gård Grønvang i Vejen. Her anlagde han i 1878 et cikorietørreri. Det blev i 1889 udvidet til at blive Cikoriefabrikken Nørrejylland. I 1897 var han initiativtager til oprettelsen af Margarinefabrikken Alfa, hvis første direktør han også blev. I 1902 solgte han Nørrejylland til De Danske Cikoriefabrikker, hvor han efterfølgende fik stillingen som teknisk direktør i koncernen. I 1902 tog han initiativet til oprettelsen af Banken for Vejen og Omegn og i 1907 til Tagpapfabrikken Phønix. I 1907 blev han valgt til Landstinget, og i 1908 blev han kongevalgt landbrugskyndig direktør i Nationalbanken. Som landmand havde især mejeribruget hans interesse. Han havde allerede i 1880 oprettet et privat fællesmejeri. I 1891 tog han initiativet til oprettelsen af Vejen Andelsmejeri, 18

19 hvis første formand han blev. I den egenskab var han i 1894 medstifter af Ribe Amts Mejeriforening, hvor han sad i bestyrelsen fra 1894 til Johannes Lauridsen var knyttet nært til Askov Højskole og Poul la Cour, som ved oprettelsen af A/S Margarinefabrikken Alfa blev aktionær og bestyrelsesmedlem. Johannes Leegaard ( ), inspektør Han blev færdig som landbrugskandidat i 1873 og de efterfølgende år arbejdede han først i en kort periode ved jernbaneanlæg, så var han en tid lærer på Høng Højskole,og derefter lærte han under professor Segelckes mejeribrug både på Gjeddesdal og hos Hanne Nielsen på Havartigården. Han blev 1875 mejeriassistent først på Sydsjælland, senere i Thy. I 1878 blev han tilknyttet docent Fjords forsøgsvirksomhed. Fra 1882 til 1886 boede han med sin familie på Ladelundgård. Som forsøgsassistent arbejdede han primært med mælkens næringsværdi, mælkens afregning og pasteurisering af mælk. I 1886 blev han tilbudt og accepterede tillingen som inspektør på gården Rosvang (den udtørrede Sjørring Sø). Her fandtes en stor malkebesætning, og han var i mange år formand for Thisted Amts Mejeriforening samt censor ved afgangsprøverne på Ladelund Mejeriskole. Han var fra 1894 til 1909 landvæsenskommissær og medlem af LHS s bestyrelsesråd. Niels Pedersen ( ), landbrugs- og mejeriskoleforstander. Han blev landbrugskandidat i 1877 og straks derefter blev han bestyrer af Ludvig Schrøders gård og lærer i naturfag på Askov Højskole. I 1879 købte han Ladelundgård i Malt Sogn og oprettede her Jyllands første grundtvigske landbrugsskole. Niels Pedersens store interesse var mejeribruget og fra 1882 var skolen forsøgsstation under Landøkonomisk Forsøgslaboratorium. Niels Pedersen var levende interesseret i forsøgsvirksomheden og en aktiv deltager i en række mejeriforsøg, som dels blev udført i skolens mejeri dels på Brørup Mejeri og i Johannes Lauridsens fællesmejeri. Det førte i 1887 til at han som den første i landet oprettede et fem måneders teoretisk kursus for mejerister. Han var fra 1886 til 1903 formand for Kolding Omegns Landboforening, fra oprettelse i 1894 til sin død i 1910 var han formand for Ribe Amts Mejeriforening og fra 1894 til 1910 næstformand i De samvirkende Jyske Mejeriforeninger. Jørgen Petersen ( ), landbrugsskoleforstander. Han blev landbrugskandidat i 1882, derefter var han i et år tilknyttet Testrup Højskole. Fra 1883 til 1885 var han ansat som lærer på Ladelund Landbrugsskole, hvorefter han blev assistent ved Landøkonomisk Forsøgslaboratorium. I 1886 købte han Christen Kolds gamle højskole og oprettede her i et nært samarbejde med Hans Appel Dalum Landbrugsskole. I 1889 blev skolen udvidet med en mejeriskole, og allerede fra starten har skolen en nær forbindelse til Dansk Mejeristforening, idet Hans Appel i en årrække er sekretær i foreningen og redaktør af Mælketidende. Jørgen Petersen var med til at oprette Odense Omegns landboforening i 1898 og han blev foreningens første formand. Han var bestyrelsesmedlem i De Samvirkende Fynske Landboforeninger og havde sæde i LHS bestyrelsesråd. Ludvig Schrøder ( ), højskoleforstander. Han tog teologisk embedseksamen i 1860, og blev et par år efter Sofus Høgsbros efterfølger som forstander for Rødding Højskole. Efter nederlaget i krigen 1864 lukkede skolen, og i 1865 flyttede han sin skolevirksomhed til Askov. Skolen blev landets fø- 19

20 rende folkehøjskole og i 1878 blev den omdannet til Askov Udvidede Højskole med Poul la Cour som lærer i naturfag. I en kort periode fra 1886 til 1890 var Ludvig Schrøder medlem af Landstinget. På sine ældre dage blev han stærkt optaget af Hedeselskabets virksomhed, og i 1890 blev han medlem af repræsentantskabet. Ved Dalgas død i 1894 blev han medlem af Hedeselskabets tremandsbestyrelse. Knud Sehested ( ), godsejer, landbrugsminister. Han tog juridisk embedseksamen 1874, og i 1876 blev han volontør i Indenrigsministeriet, hvor han i 1878 blev udnævnt til assistent, i 1886 fulgte udnævnelsen til fuldmægtig og i 1893 blev han kontorchef. I 1894 blev chef for det nyoprettede landbrugsdepartement, og i 1896 blev han udnævnt til landbrugsminister, den første i Danmark. Posten som landbrugsminister havde han kun i et år. I 1898 blev han valgt til præsident for LHS. Heinrich Valentiner ( ), godsejer. Han startede sin karriere som landmand i 1857, først som ejer af Sallerupgård ved Vordingborg, og fra 1868 også af Gjeddesdal, hvis rang som mønstergård han opretholdt og videreudviklede. Han var foregangsmand på mejeribrugets område, og en lang række af Th. Segelckes og Niels Fjords mejeriforsøg fandt sted på Gjeddesdal. Han var fra 1872 til 1911 medlem af LHS bestyrelsesråd, formand for Københavns Amts Landboforening fra 1879 til 1892, formand for De Samvirkende Landboforeninger i Sjællands Stift fra 1890 til 1908 og tillige medlem af De Samvirkende Danske landboforeningers forretningsudvalg. Niels Jensen Villemoes ( ) er født Hjermhede. I 1879 forpagtede Niels Villemoes Skærum Mølle ved Vemb. Denne vandmølle ejedes på det tidspunkt af familien Valeur på godset Nørre Vosborg. Til møllen hørte et lille højovnsteglværk. Niels Villemoes, der havde studeret teglværksdrift syd for grænsen (Kongeåen), udviklede derefter et fuldt moderne teglværk ved Skærum Mølle, og satte sammen med sin broder og fætteren Peter Thrige (bror til Thomas) mange andre projekter i gang. I 1905 fik Niels Villemoes tilbud om selv at købe Skærum Mølle komplekset, hvor der i mellemtiden også var blevet oprettet et mejeri. Stedet har så været i familiens eje indtil 1986, hvor det blev overtaget af den selvejende institution Folkeuniversitetscenteret. Teglværket fungerede frem til 1957 og er nu historisk præsenteret i form af et teglværksmuseum i den gamle smedje, ligesom der i Per Kirkebys tegldesign er bygget et kombineret geologisk museum og astronomisk observatorium. Noget tyder på, at Niels Villemoes og Poul la Cour har kendt hinanden allerede fra de unge år. Af Tidsskrift for Vindelektricitets fremgår det, at Niels Villemoes, som medstifter af Dansk Vindelektrisitets Selskab, også var med til at nedlægge selskabet i 1916, da det havde løst sin opgave. Han døde 9. maj 1934 på Skærum Mølle, 84 år gammel. Ib Windfeld-Hansen ( ), ingeniør, belysningsdirektør. Han blev cand. polyt. i 1871, og efter at have arbejdet som ingeniør ved en række anlægsopgaver rundt om i landet blev han 1877 ansat som assistent for gasværksbestyrer Howitz ved opførelse af Østre Gasværk i København. Efter afslutningen af byggeriet blev han 1879 teknisk fuldmægtig ved gasværket. Han stod i 1889 bag en indstilling til 20

1. Permanente magneter

1. Permanente magneter E4 1. Permanente magneter På sin rejse til Kina i 1270-erne fik Marco Polo forevist en såkaldt "sydviser". Det var en figur, der var let drejelig om en lodret akse. I den udstrakte højre arme var en tynd

Læs mere

EL GENNEM 400 ÅR. OPGAVER TIL THRIGE LAB 5. 7. klasse

EL GENNEM 400 ÅR. OPGAVER TIL THRIGE LAB 5. 7. klasse EL GENNEM 400 ÅR OPGAVER TIL THRIGE LAB 5. 7. klasse Dette opgavehæfte lærer dig om elektricitetens historie, sådan som Thrige laboratoriets udstilling fortæller den. I Thrige lab kan du se forskellige

Læs mere

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning.

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning. E2 Elektrodynamik 1. Strømstyrke Det meste af vores moderne teknologi bygger på virkningerne af elektriske ladninger, som bevæger sig. Elektriske ladninger i bevægelse kalder vi elektrisk strøm. Når enderne

Læs mere

Energilagring i knaldluft á la Cour, 1894

Energilagring i knaldluft á la Cour, 1894 Energilagring i knaldluft á la Cour, 1894 Tekst og layout: Povl-Otto Nissen. Udgivet af Poul la Cour Museets Venner, 2009,. Højskolelæreren, meteorologen, cand.mag. i fysik og matematik, Poul la Cour (1846-1908)

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Opgavesæt om vindmøller

Opgavesæt om vindmøller Opgavesæt om vindmøller ELMUSEET 2000 Indholdsfortegnelse: Side Forord... 1 Opgaver i udstillingen 1. Poul la Cour... 1 2. Vindmøllens bestrøgne areal... 3 3. Effekt... 4 4. Vindmøller og drivhuseffekt...

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Kratostaten. En opfindelse af Poul la Cour. Udgivet af Poul la Cour Museets Venner, 2004.

Kratostaten. En opfindelse af Poul la Cour. Udgivet af Poul la Cour Museets Venner, 2004. Kratostaten En opfindelse af Poul la Cour Udgivet af Poul la Cour Museets Venner, 2004. Dette lille hefte om Poul la Cours opfindelse, Kratostaten, er baseret på dokumenter og fotos, som findes i Poul

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

ENERGIOPSAMLER. Vores produkt består af: NICKLAS FREDERIKSEN MATHIAS SKIFTER ANDERSEN RASMUS KEIWE 8.B Antvorskov Skole

ENERGIOPSAMLER. Vores produkt består af: NICKLAS FREDERIKSEN MATHIAS SKIFTER ANDERSEN RASMUS KEIWE 8.B Antvorskov Skole ENERGIOPSAMLER ) Vores produkt består af: - Rapport, 23 sider - 3D printet vandmølle - En Energiopsamler - Poster NICKLAS FREDERIKSEN MATHIAS SKIFTER ANDERSEN RASMUS KEIWE 8.B Antvorskov Skole Energiopsamler

Læs mere

Mælkebehandling og teknologihistorie

Mælkebehandling og teknologihistorie Bioteknologi 2, Tema 3 Opgave www.nucleus.dk 2 b Mælkebehandling og teknologihistorie Man kan beskrive og forstå teknologihistorie på mange måder. Det kan være interessant at se film og rekonstruktioner

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv U N D E R VISNINGS MATERIALE - opfindelser - Når vi taler om 1800-tallet, taler vi også ofte om industrialiseringen. Det var en tid, hvor der skete en stor udvikling i samfundet. Der kom flere og flere

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

En opfinder bliver til.

En opfinder bliver til. En opfinder bliver til. Hvad er en opfinder, hvem er opfindere, hvordan bliver man opfinder, hvordan ser en opfinder ud? Det er nogle af de spørgsmål mange går og tænker på igennem livet. Der er ikke et

Læs mere

Energi Biogas, kulkraft og elektrolytenergi

Energi Biogas, kulkraft og elektrolytenergi Holstebro Tekniske Gymnasium Teknologi B, Projekt 02 Energi Biogas, kulkraft og elektrolytenergi Hvordan skal jeg dog få energi til at stå her og sove Udleveret: Tirsdag den 27. september 2005 Afleveret:

Læs mere

Ordliste. Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter

Ordliste. Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter Ordliste Teknisk håndbog om magnetfelter og elektriske felter Afladning Atom B-felt Dielektrika Dipol Dosimeter E-felt Eksponering Elektricitetsmængde Elektrisk elementarladning Elektrisk felt Elektrisk

Læs mere

Weitemeyers Kilde 2011:2. Emnerne for foreningens efterårsarrangementer. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde 2011:2. Emnerne for foreningens efterårsarrangementer. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Emnerne for foreningens efterårsarrangementer Vognserup, ca. 1945 N.V.E., ca. 1940 2011:2 Svinninge Lokalhistoriske Arkivs årskalender

Læs mere

NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10

NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10 NATURFAG Fysik/kemi Folkeskolens afsluttende prøver Terminsprøve 2009/10 Elevens navn: CPR-nr.: Skole: Klasse: Tilsynsførendes navn: 1 Tilstandsformer Tilstandsformer Opgave 1.1 Alle stoffer har 3 tilstandsformer.

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A =

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A = E3 Elektricitet 1. Grundlæggende Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! I E1 og E2 har vi set på ladning (som måles i Coulomb C), strømstyrke I (som måles i Ampere A), energien pr. ladning, også

Læs mere

Jegindø Elværks start 1929

Jegindø Elværks start 1929 EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1999 (26. årgang ). Siderne 34-40. Jegindø Elværks start 1929 af John Knudsen, Tjørring. John Knudsen, født på Jegindø i 1959 som søn af Sv.

Læs mere

Integreret energisystem Elevvejledning

Integreret energisystem Elevvejledning Integreret energisystem Elevvejledning Baggrund Klodens klima påvirkes af mange faktorer. For at kunne erstatte energiforsyningen fra fossile brændsler som kul, olie og naturgas, skal der bruges vedvarende

Læs mere

Flersætsperforatorernes nålesæt

Flersætsperforatorernes nålesæt Flersætsperforatorernes nålesæt Flersætsperforatorernes nålesæt: 2, 3, 4, 5, 8, 10 og 50 sæts, deres perfinbilleder, deres hovedtyper og deres undertyper: Afsnittet Flersætsperforatorernes nålesæt: 2,

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Bogen er udarbejdet af ELFOR, Elselskaberne i Danmark, i samarbejde med Elsparefonden.

Bogen er udarbejdet af ELFOR, Elselskaberne i Danmark, i samarbejde med Elsparefonden. Bogen er udarbejdet af ELFOR, Elselskaberne i Danmark, i samarbejde med Elsparefonden. Bogen er tilegnet landets skoleelever og deres lærere samt elselskabernes energirådgivere. Bogen er udviklet i samarbejde

Læs mere

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber

MODUL 5 ELLÆRE: INTRONOTE. 1 Basisbegreber 1 Basisbegreber ellæren er de mest grundlæggende størrelser strøm, spænding og resistans Strøm er ladningsbevægelse, og som det fremgår af bogen, er strømmens retning modsat de bevægende elektroners retning

Læs mere

Maskiner og robotter til leg og læring

Maskiner og robotter til leg og læring Se dig om i din hverdag. Overalt vil du kunne finde forskellige slags værktøjer og sindrige maskiner, der kan hjælpe dig eller andre med forskellige opgaver i hverdagen. Mennesker har altid brugt redskaber

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

Vandets kredsløb Den samlede mængde af vand, der findes på kloden, bevæger sig i et evigt kredsløb.

Vandets kredsløb Den samlede mængde af vand, der findes på kloden, bevæger sig i et evigt kredsløb. DET VIGTIGE VAND Vandets kredsløb Den samlede mængde af vand, der findes på kloden, bevæger sig i et evigt kredsløb. VIDSTE DU DET? Vand er en forudsætning for alt liv. Ingen levende organismer, hverken

Læs mere

Dansk Ammoniakfabrik. Af Rikke Kristensen

Dansk Ammoniakfabrik. Af Rikke Kristensen Dansk Ammoniakfabrik Af Rikke Kristensen Grundlæggelsen I 1902 grundlagde P. Korsgaard en ammoniakfabrik i Nyborg. Fabrikken blev anlagt på det daværende nye havneareal, og selve byggeriet blev i oktober

Læs mere

Palle Hansen, formand for Danmarks Fysik- og Kemilærerforening.

Palle Hansen, formand for Danmarks Fysik- og Kemilærerforening. Her er virkelig tale om en ny, alsidig og spændende undervisningsbog med fokus på el, energi og energibesparelser. Bogen om Energien er særdeles velegnet, både til erstatning af og som supplement til den

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

HØNG GYMNASIUM 1913-2015

HØNG GYMNASIUM 1913-2015 HØNG GYMNASIUM 1913-2015 Historien bag Høng Gymnasium Høng Gymnasium og HF-kursus har sine rødder i den danske folkehøjskole, og det bestræbes i hverdagen at dette kan mærkes i skolens liv og holdning.

Læs mere

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen Lærervejledning EVU El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat 2007 Højnæsvej 71, 2610 Rødovre, tlf. 3672 6400, fax 3672 6433 www.evu.nu, e-mail: mail@sekretariat.evu.nu Lærervejledning El-kørekortet

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Foruden det her omtalte Aktiv vidensformidling var 2008 præget af et nyt projekt, som bidrog til en større aktivitet på centeret.

Foruden det her omtalte Aktiv vidensformidling var 2008 præget af et nyt projekt, som bidrog til en større aktivitet på centeret. Folkecenterets ledelsesberetning for år 2008 Den primære aktivitet på Folkecenteret har også i 2008 været projektet Aktiv Vidensformidling. Som vi før har sagt så er projektet et fireårigt projekt, som

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ELMUSEET 1998 Bjerringbrovej 44, 8850 Bjerringbro Tlf: 86 68 42 11 Fax: 86 68 04 70 E-mail: elmus@elmus.dk Web: www.elmus.

Indholdsfortegnelse. ELMUSEET 1998 Bjerringbrovej 44, 8850 Bjerringbro Tlf: 86 68 42 11 Fax: 86 68 04 70 E-mail: elmus@elmus.dk Web: www.elmus. Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Hvorledes virker en vindmølle?... 1 3. Hvor går strømmen hen?... 2 4. Hvor skal en vindmølle placeres?... 4 5. Hvorfor drejer møllevinger rundt?... 4 6. Vinden og

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Læringsmål i fysik - 9. Klasse

Læringsmål i fysik - 9. Klasse Læringsmål i fysik - 9. Klasse Salte, syrer og baser Jeg ved salt er et stof der er opbygget af ioner. Jeg ved at Ioner i salt sidder i et fast mønster, et iongitter Jeg kan vise og forklare at salt, der

Læs mere

Vejen. Danish Crown. Danmarks nye fødevarecentrum. Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed. Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen

Vejen. Danish Crown. Danmarks nye fødevarecentrum. Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed. Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen Vejen fødevarecentrum Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed Side 3 Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen Side 4 Derfor valgte vi Vejen: Danish Crown SPF-Danmark og Eurofins fortæller

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

50 år som ingeniørrådgiver Historien om Leif Hansen

50 år som ingeniørrådgiver Historien om Leif Hansen 50 år som ingeniørrådgiver Historien om Leif Hansen Milepæle 1959 En lille specialist Om grundlæggelsen af virksomheden, det første projekt og de første år. 1972-1989 Byggerådgiver i bred forstand Om nye

Læs mere

Bliv klog på dit klima

Bliv klog på dit klima 1 Energitjenesten Nordjylland Gugvej 146B, 1 sal 9210 Aalborg SØ 2 Energitjenesten Midtjylland Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus C 3 Energitjenesten Midtjylland Lokalafdeling Bredgade 108 6900 Skjern 4

Læs mere

Bortset fra kendskabet til atomer, kræver forløbet ikke kendskab til andre specifikke faglige begreber, så det kan placeres tidligt i 7. klasse.

Bortset fra kendskabet til atomer, kræver forløbet ikke kendskab til andre specifikke faglige begreber, så det kan placeres tidligt i 7. klasse. Elektricitet Niveau: 7. klasse Varighed: 5 lektioner Præsentation: I forløbet Elektricitet arbejdes med grundlæggende begreber indenfor elektricitet herunder strømkilder, elektriske kredsløb, elektrisk

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Lav jeres egen vandmølle Placering: ved kornmøllen

Lav jeres egen vandmølle Placering: ved kornmøllen Lav jeres egen vandmølle Placering: ved kornmøllen Der har været fem vandmøller i Mallings Kløft, og I står nu ved den første, der har været brugt til at male korn. Det var vigtigt for mølleren at få så

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen I det følgende beskrives et projekt, der sigter på at give matematik- og naturfagsundervisningen, i første omgang på Risbjergskolen

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Maskiner og robotter til bevægelse og styring

Maskiner og robotter til bevægelse og styring Hjulet blev opfundet for at mindske gnidningsmodstanden. Derved fik menneskene nye muligheder for at transportere sig selv og andet over længere afstande på landjorden. Lige siden hjulet har mennesker

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Studenterkurset

Læs mere

Sug det op. Sug det op. Ingeniørens udfordring Elevhæfte. Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet;

Sug det op. Sug det op. Ingeniørens udfordring Elevhæfte. Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet; hu6 1 Sug det op Sug det op Ingeniørens udfordring Elevhæfte Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet; Engineer. Tekst og redaktion: Læringskonsulent, Experimentarium: Mette Rehfeld Meltinis

Læs mere

Dansk Datahistorisk Forening COMAL fylder 40 år

Dansk Datahistorisk Forening COMAL fylder 40 år Dansk Datahistorisk Forening COMAL fylder 40 år Jubilæumsarrangement på Tapeten Lørdag den 28. februar 2015 Genoptryk af nogle udvalgte artikler om COMAL m.v. fra de første numre af Datalæreforeningens

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab Turen til Mars I Opgaven Internationale rumforskningsorganisationer planlægger at oprette en bemandet rumstation på overfladen af Mars. Som led i forberedelserne ønsker man at undersøge: A. Iltforsyningen.

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Jysk Svømmebads-Teknik A/S ElectroCell A/S

Jysk Svømmebads-Teknik A/S ElectroCell A/S Jysk Svømmebads-Teknik A/S ElectroCell A/S 1 2 1976 Den første svømmehal 1978 Den første svømmehal i udlandet 1979 Det første vandland 1983 Fuldautomatiske doseringsautomatikker Offentlige svømmeanlæg

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august)

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Deltagere: Klaus, Carsten, Lis, referent: Lis. Afbud fra Rikke, Karin og Helle 1. Fastsættelse af

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 79 96 51 60 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 KALENDER FOR : NOVEMBER

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Innovationsprojekt. elementer af matematik (økonomi, besparelser, lån osv) og fysik (bølgelængder og lys)

Innovationsprojekt. elementer af matematik (økonomi, besparelser, lån osv) og fysik (bølgelængder og lys) Innovationsprojekt Gruppen Emma, Frida, Isabella, Martin & Sabine Ideen Vores ide går ud på at nytænke lyskurven. Lyskurven blev opfundet for over 150 år siden og har ikke skiftet design siden, selvom

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

El-Fagets Uddannelsesnævn

El-Fagets Uddannelsesnævn El-Fagets Uddannelsesnævn El-kørekort Lærervejledning El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknik første fase. Ved at arbejde med elementær el-lære er det vores håb, at eleverne

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

Andelsbevægelsen i Danmark

Andelsbevægelsen i Danmark Andelsbevægelsen i Danmark Inspirationen fra England 1844 Væveriarbejdere og små håndværkere i Rochdale et enkelt mål/arbejdsprogram og med nogle brugbare spilleregler/vedtægter. 1. hvert medlem én stemme

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Fremstilling af elektricitet

Fremstilling af elektricitet Hvad er strøm? For at forstå, hvad elektrisk strøm er, skal vi se nærmere på det mindste, denne verden er bygget op af - atomet. Atomerne består af en kerne, der er ladet med positiv elektricitet, og rundt

Læs mere

Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter

Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter Oktober 2012 Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter Da læreplanen for fysik på A-niveau i stx blev revideret i 2010, blev kernestoffet udvidet med emnet Elektriske

Læs mere

Sprog og fag på Strandgårdskolen

Sprog og fag på Strandgårdskolen Sprog og fag på Strandgårdskolen Plan for oplæg 1. Præsentation 2. Vores viden og udfordringer 3. Brush up på genrepædagogik 4. Dele af genrepædagogikken i praksis 5. Opsamling og afslutning Udviklingen

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

Teknologisk udvikling i Industrisamfundet i Danmark 1880-1940 Elektrificering i samfundet 1880-1940

Teknologisk udvikling i Industrisamfundet i Danmark 1880-1940 Elektrificering i samfundet 1880-1940 2011 Teknologisk udvikling i Industrisamfundet i Danmark 1880-1940 Elektrificering i samfundet 1880-1940 Af: Rami Kaddoura, Safa Sarac, Martin Schmidt. Fag: Teknologi og Teknologihistorie. Vejleder: Arne

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund.

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den digitale verden et barn af oplysningstiden Af redaktionen Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den elektroniske computer er blevet

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE

Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE Søndag d. 15. november 15.00 17.00 Ankomst og indkvartering. Kaffe og boller i spisesalen 17.00 Rundvisning ved højskolelærer Ulla Henningsen du hører lidt

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere