Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011"

Transkript

1 Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011 September 2012 Sagsid

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Basisoplysninger 3 3 Miljøberetning Ledelsens redegørelse 3.2 Miljøpolitik 3.3 Miljøkrav til leverandører 3.4 Værdigrundlag 3.5 Medarbejderinddragelse 3.6 Arbejdsmiljø 3.7 Generelle bemærkninger vedrørende anlæggets drift i Miljødata Affaldsmængder 4.2 Forbrug af energi, vand og råvarer 4.3 Perkolat og overfladevand 4.4 Grundvand 4.5 Deponigas 4.6 Støj-, støv- og lugtforhold 4.7 Afvigelser i driften 4.8 Klager og afhjælpning 4.9 Opgørelse over sikkerhedsstillelse Grønt regnskab 2011, Måde Deponeringsanlæg 1

3 1 Indledning Måde Deponeringsanlæg skal i henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts 2010 udarbejde grønt regnskab. Gennem det grønne regnskab ønsker vi at formidle viden om de aktiviteter der foregår på Måde Deponeringsanlæg, og udviklingen i de deraf forbundne miljøpåvirkninger. Det grønne regnskab dækker perioden fra 1. januar til 31. december Esbjerg Kommune indgik pr. 1. januar 2011 i det fælleskommunale deponeringssamarbejde, Deponi Syd I/S. Aktive deponeringsenheder er overgået til Deponi Syd I/S og afrapporteres derfor ikke i nærværende grønne regnskab. Aktiviteter forbundet med efterbehandling af nedlukkede deponeringsenheder er indeholdt i regnskabet. Det grønne regnskab skal indeholde: Virksomhedens basisoplysninger, en miljøberetning og en miljødatadel. Måde Jord Det grønne regnskab for Måde Deponeringsanlæg omfatter også miljødata (affaldsdata og ressourceforbrug) for Måde Jord. Miljødataene er medtaget for at give et fuldstændigt billede af de miljømæssige forhold omkring Måde Deponeringsanlæg. Måde Jord er et selvstændigt terrænprofileringsprojekt der har til hensigt at regulere terrænet langs Vadehavet på afsluttede deponeringsenheder på Måde Deponeringsanlæg i henhold til deponiets terrænprofileringsplan. Måde Jord er omfattet af selvstændig miljøgodkendelse, og ikke indeholdt i miljøgodkendelser for Måde Deponeringsanlæg. Grønt regnskab 2011, Måde Deponeringsanlæg 2

4 2 Basisoplysninger Basisoplysninger Virksomhedens navn Adresse Kontaktpersoner CVR-nummer P-nummer Offentliggørelse Modervirksomhed Branchebetegnelse Tilsynsmyndighed Hovedaktivitet Måde Deponeringsanlæg Mådevej 93, 6705 Esbjerg Ø Tlf.: , Afdelingsleder: Dorthe H. Ibsen, Driftsleder: Erhardt Stougaard, Miljøkoordinator: Hanne Vatnan, (Esbjerg Kommune) (Måde Deponeringsanlæg) Det grønne regnskab 2011 er offentliggjort på Esbjerg Kommunes hjemmeside: Esbjerg Kommune Torvegade 74, 6700 Esbjerg Tlf.: , Behandling og bortskaffelse af ikke farligt affald Miljøstyrelsen Odense K105 Deponeringsanlæg for affald Efter indtræden i det fælleskommunale deponeringssamarbejde, Deponi Syd I/S, er anlæggets hovedaktivitet ikke længere deponering. Der arbejdes på en revurdering af anlæggets miljøgodkendelse. Når revurderingen er afsluttet, vil anlæggets hovedaktivitet/biaktiviteter blive opdateret. Væsentlige biaktiviteter Væsentligste miljøgodkendelser K214 - Komposteringsanlæg K212 Oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke farligt affald K206 Nyttiggørelse af ikke-farligt affald (Måde Jord) Tilslutningstilladelse af 18. januar 2002 (spildevand) Miljøgodkendelse af 13. juli 2004 (udvidelse af Måde Deponeringsanlæg og ændrede vilkår i eksisterende miljøgodkendelser). Miljøgodkendelse af 11. januar 2005 (oplagsplads). Miljøgodkendelse af 26. april 2005 (genbrugsterminal). Miljøgodkendelse af 14. februar 2006 (neddeling af træaffald) Miljøgodkendelse af 31. oktober 2007 (Måde Jord) Grønt regnskab 2011, Måde Deponeringsanlæg 3

5 Antal ansatte Væsentligste ressourceog miljømæssige forhold Miljøgodkendelse af 24. marts 2010 (imprægneret træ) Miljøgodkendelse af 26. november 2010 (neddeling af stort brændbart affald) 7 medarbejdere Forbrug af ressourcer / input: Affald, energi og vand Produktion (af restprodukter) / output: Affald, kompost, genanvendelige materialer Emissioner til luft, jord og vand: Støj, perkolat, dræn- og overfladevand, gas (methan, kuldioxid mv.) Grønt regnskab 2011, Måde Deponeringsanlæg 4

6 3 Miljøberetning 3.1 Ledelsens redegørelse Det er niende gang, der udarbejdes grønt regnskab for Måde Deponeringsanlæg. Det grønne regnskab er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts Miljøpolitik Måde Deponeringsanlæg har ikke en separat vedtaget miljøpolitik, men er omfattet af Esbjerg Kommunes miljøpolitik beskrevet i Affaldsplan Esbjerg Kommune vil de kommende år arbejde med håndtering af borgernes og erhvervslivets affald ud fra nedenstående målsætninger: Dannelse af affald skal forebygges Ressourcerne i affald skal udnyttes bedst muligt Miljøbelastningen fra affald skal nedsættes Alle grupper skal have et højt vidensniveau om affaldsordningerne Esbjerg Kommunes egne virksomheder skal vise vejen Byen skal fremstå æstetisk og ren Kommunens indsats på affaldsområdet skal afvejes med hensyn til økonomi, service og miljø 3.3 Miljøkrav til leverandører I Esbjerg Kommunes erhvervsaffaldsregulativ er det angivet, hvilke typer affald, der ikke må anvises til deponi. Det er muligt at pålægge et gebyr, hvis det modtagne affald er fejlsorteret. Esbjerg Kommune har formuleret en indkøbspolitik. Kortfattet kan indkøbspolitikken beskrives som følger: Ved indkøb af varer og tjenesteydelser skal der tages hensyn til en helhedsvurdering af formål, behov, anvendelsesmønster, teknologi, arbejdsmiljø, miljøforhold og økonomi. Endvidere stiller Måde Deponeringsanlæg krav til eksterne håndværkere og entreprenører om efterlevelse af kravene, både hvad angår miljø og arbejdsmiljø. 3.4 Værdigrundlag Der er udarbejdet et fælles værdigrundlag for Teknik & Miljø forvaltningen i Esbjerg Kommune. Service vi yder god service ved at Skabe helhed i ydelserne Være løsningsorienterede Kommunikere åbent, ansvarligt og loyalt Udvise forståelse for andres behov Faglighed vi udøver faglighed ved at Være kompetente og levere ydelser af høj kvalitet Give rum til nytænkning og overskue konsekvenserne Finde bæredygtige løsninger Grønt regnskab 2011, Måde Deponeringsanlæg 5

7 Arbejde tværfagligt Respekt vi udviser respekt ved at Lytte Være troværdige og synlige Have forståelse for forskellighed og andres situation Trivsel vi skaber trivsel og arbejdsglæde ved at Vise tillid Have råderum og udfordringer Bruge humor Udvise engagement og fleksibilitet Være hjælpsomme og ordentlige Tage ansvar 3.5 Medarbejderinddragelse Esbjerg Kommune har indgået en lokalaftale MED-systemet om MEDindflydelse og MED-bestemmelse, som omfatter alle ansatte i kommunen. Aftalen er udarbejdet i henhold til Rammeaftalen mellem Kommunernes Landsforening og KTO (De Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte) samt Sundhedskartellet og bygger på følgende forudsætninger: At der er gensidig tillid mellem parterne At aftalen medvirker til at forbedre arbejdsmiljøet og øge arbejdsglæden At aftalen skal være let at forstå og administrere, så ledere og medarbejdere kan bruge kræfterne på deres daglige arbejde At der på den enkelte arbejdsplads skabes et fælles holdning mellem ledelse og medarbejdere til prioritering af opgaverne, og hvordan disse skal løses At MED-aftalen respekterer de gældende aftaler de centrale parter har indgået MED-systemet har følgende formål: At skabe grundlag for forbedring og udvikling af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i Esbjerg Kommune At sikre, at alle medarbejdere har ret til medindflydelse og medbestemmelse At styrke og effektivisere sikkerheds- og sundhedsarbejdet gennem en organisering, hvor arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold koordineres og drøftes i sammenhæng i en eenstrenget struktur 3.6 Arbejdsmiljø Måde Deponeringsanlæg har egen arbejdsmiljøgruppe. Gruppen afholder som minimum 4 årlige sikkerhedsmøder med efterfølgende sikkerhedsrunderinger. Ligeledes er gruppen repræsenteret i Miljø MED-udvalg, der ligeledes afholder 4 obligatoriske møder årligt. Gruppen har udarbejdet en sikkerhedsinstruks for de ansatte på Måde Deponeringsanlæg, der har til formål at sikre, at ingen ansatte udsættes for større risici for arbejdsbetingede skader/lidelser og nedslidning. Grønt regnskab 2011, Måde Deponeringsanlæg 6

8 På anlægget er den største arbejdsmiljøbelastning selve håndteringen og behandlingen af affaldet. Denne belastning består især af støv og fysisk kontakt med affaldet. Belastningen søges nedbragt ved hjælp af bl.a. overtryk i maskinernes førerkabiner og brug af personlige værnemidler (relevant beklædning, sko, handsker, høreværn, filtermasker og lignende). Ligeledes skal al færden på pladsen foregå med omtanke og sund fornuft. Fokusområder i 2011 Der er fortsat fokus på arbejdsmiljøet, specielt med fokus på: Trivselsundersøgelse (psykisk arbejdsmiljø) Nærved-ulykker Arbejdspladsbrugsanvisninger Sygefravær Sikkerhedsrunderinger Intern/ekstern audit Arbejdsskader og AT-påbud Der har ikke været arbejdsskader i Arbejdstilsynet har ikke været på anmeldt eller uanmeldt besøg i Det skete der overordnet i 2011 Esbjerg Kommune indgik pr. 1. januar 2011 i det fælleskommunale deponeringssamarbejde Deponi Syd I/S. Det betyder at aktive deponeringsenheder ejes og drives af Deponi Syd I/S, og derfor ikke afrapporteres i nærværende grønne regnskab. Renovering af Hal 10 og plads 4. Ny skiltning på anlægget. Grønt regnskab 2011, Måde Deponeringsanlæg 7

9 3.7 Generelle bemærkninger vedrørende anlæggets drift i 2011 Der er opsat ny skiltning på anlægget i form af pladsskiltning og henvisning til pladser. Genbrugsområde Vejrstation I forbindelse med håndtering af have-/park affald på plads 1, føres der logbog over vindforholdene i forhold til evt. lugtgener. Der er i 2011 opsat en vejrstation på gasmodul C på de nedlukkede deponeringsenheder, etape 1 og 2. Vejrdata aflæses og opsamles løbende, og afrapporteres dagligt / hver måned. Dataene indgår fremadrettet i den årlige afrapportering fra anlægget. Hal 10 og plads 4 I 2011 overtog Esbjerg Kommune L90-hallen (Hal 10) der tidligere blev anvendt for ballering af brændbart affald. Hal 10 er i 2011 renoveret og mindre bygningsdele nedrevet. Hal 10 anvendes herefter til modtagelse og neddeling af stort brændbart affald. Samtidig er dele af plads 4 blevet renoveret således, at arbejdsforholdene for håndtering af rent træ til genanvendelse er forbedret. Nedlukkede deponeringsenheder (etape 1 og 2) I efteråret 2011 er der konstateret afstrømning af vand ud for nedlukket deponeringsenhed, etape 1. Afklaringsarbejde i forbindelse med revurdering af miljøgodkendelse for nedlukkede deponeringsenheder, etape 1 og 2 er igangsat. Grønt regnskab 2011, Måde Deponeringsanlæg 8

10 4 Miljødata Oplysninger om miljøforholdene/miljødata på Måde Deponeringsanlæg gives som: Samlet beskrivelse af væsentligste massestrømme på Måde Deponeringsanlæg i 2011, Udviklingen i affaldsmængder for de enkelte funktioner Genbrugsområde, Komposteringsanlæg og Måde Jord, Udvikling i emissioner til luft, jord og vand for hele anlægget. Massestrømme Måde Deponeringsanlæg 2010 (inkl. Måde Jord) Modtagne mængder Genbrugsområde (plads 1, 2, 4, 5 og 10) Have- og parkaffald tons tons Nedlukket deponerings enhed (imprægneret træ) tons Måde Jord Jord til terrænregulering på afsluttede deponienheder. Projektet er kaldes Måde Jord (1) Ressourceforbrug tons Fraførte mængder Genanvendelse Kompost Forbrænding Specialbehandling Emissioner tons tons tons 28 tons El kwh Perkolat m 3 Vand 424 m 3 Deponigas (gasproduktion) Nm 3 Diesel ltr. Kuldioxid (CO 2 ), lugt, støj og støv Olier, blå benzin mv ltr. Grønt regnskab 2011, Måde Deponeringsanlæg 9

11 Note 1): Måde Jord er ikke omfattet af miljøgodkendelsen for Måde Deponeringsanlæg. Måde Jord er et selvstændigt terrænprofileringsprojekt der har til hensigt at regulere terrænet langs Vadehavet på afsluttede deponeringsenheder på Måde Deponeringsanlæg i henhold til deponiets terrænprofileringsplan. Miljødata (affaldsdata og ressourceforbrug) for Måde Jord indgår for fuldstændigheden i det grønne regnskab for Måde Deponeringsanlæg. Det fremgår af ovenstående oversigt, at der er håndteret tons affald på Måde Deponeringsanlæg, og tons jord på Måde Jord. Der er i alt indvejet tons affald i Affaldsmængder Tilkørte affaldsmængder til Genbrugsområde (genbrugeligt affald, håndtering og mellemlagring af brændbart), Have- og parkaffald (neddeling og kompostering), Deponi / Nedlukket deponeringsenhed og Måde Jord. Affaldsmængder Enhed Genbrugsområde tons Flasker/glas (indsamling fra private) - Gips - Gulvtæpper - EE-affald og CFC-holdige kølemøbler - Landbrugsfolie - PVC - Træ til oparbejdning - Kontrol af brændbart - Stort brændbart til neddeling Have- og parkaffald tons Deponi, ex jord tons Deponi - Asbest/eternit - Imprægneret træ neddeling/forbrænding - Jord (daglig afdækning) Måde Jord tons Tabel 1. Affaldsmængder modtaget på Måde Deponeringsanlæg, opdelt på Genbrugsområde (genbrugeligt affald), Have-/parkaffald (kompostering), Deponi (frem til 2011) og Måde Jord. Grønt regnskab 2011, Måde Deponeringsanlæg 10

12 Genbrugsområde Genbrugsområdet består af modtage- og mandskabsfaciliteter, kontrolhal for brændbart affald, oplagrings- og neddelingsplads for stort brændbart affald og rent træ, genbrugsterminal (modtagelse, sortering og omlastning af enkelte affaldstyper fra private husstande), PVC-plads, gips-plads og L90-hal for midlertidig oplagring af brændbart affald når L90 er i revision. De modtagne affaldsmængder på genbrugsområdet er i 2011 på samme niveau som i Mindre variationer ses på mængden af træ til oparbejdning, kontrol af brændbart og stort brændbart til neddeling. Have- og parkaffald (komposteringsanlæg) Have- og parkaffald modtages til neddeling og efterfølgende kompostering. Mængden er i 2011 på samme niveau som i Nedlukke deponerings enheder Imprægneret træ modtages til neddelt på afsluttet deponeringsenhed, etape 1, med efterfølgende afsætning til forbrænding på godkendt anlæg i EU. Mængden af imprægneret træ til neddeling og efterfølgende forbrænding på godkendt anlæg i EU er i 2011 steget med 10% i forhold til niveauet i Måde Jord Måde Jord blev etableret i Mængden af tilkørt jord følger byggeog anlægsaktiviteterne i kommunen. 4.2 Forbrug af energi, vand og råvarer Det væsentligste forbrug på deponeringsanlægget er el og dieselolie. Forbruget er angivet i tabel 2. El-forbruget går til lys i bygninger og arbejdsarealer, og opvarmning af vejerbod, personalerum og værksted. Forbruget af vand går til sanitære formål, vask af køretøjer og arbejdstøj. Dieselolie og div. olier anvendes til anlæggets maskiner (drift og vedligeholdelse). Benzin anvendes til slåning af græs. Forbrug energi, vand og råvarer Enhed El kwh Vand m Dieselolie liter Olier, benzin mv. liter Tabel 2. Forbrug energi, vand og råvarer Grønt regnskab 2011, Måde Deponeringsanlæg 11

13 Forbruget af el og vand er i 2011 faldet i forhold til niveauet i 2009 og Der gøres opmærksom på, at el-forbruget reelt er ca kwh lavere i 2009 og 2010 end ovenfor angivet. Forbruget af olier mv. er faldet fra 2010 til 2011 som følge af nedskæring i mandskab og maskiner. 4.3 Perkolat og overfladevand Perkolat fra deponeringsenhederne og genbrugsområde, ledes sammen med det sanitære spildevand fra mandskabsfaciliteterne til rensning på Rensningsanlæg Øst. Deponeringsenhederne omfatter etape Etape 3A er angivet fra ibrugtagning i 2009 til og med Genbrugsområdet omfatter befæstede arealer for neddeling-/kompostering af have-/parkaffald og neddeling af rent træ. Overfladevand fra øvrige befæstede arealer ledes via forsinkelsesbassin til Vadehavet. Mængder - perkolat, overfladevand og nedbør Enhed Perkolat, etape 1 + 2, areal: 8,54 ha Perkolat, etape 3A, areal: 1,35 ha Genbrugsområde, areal: 1,19 ha Overfladevand, lergrav 5 m m m m Nedbør mm Tabel 3. Mængder - perkolat, overfladevand og nedbør Som det fremgår af tabel 3 er perkolatmængden fra etape i 2011 i samme størrelsesorden som de to foregående år. Udledning af overfladevand fra lergrav 5 til Vadehavet er i 2011 væsentlig lavere end mængden i Grønt regnskab 2011, Måde Deponeringsanlæg 12

14 Analyseresultater - perkolat, etape Enhed COD mg/l 798 (6) 725 (6) 628 (6) 777 (6) 708 (6) BOD-5 mg/l 40,0 (2) 47,3 (3) 44,3 (3) 46,3 (6) 45,2 (6) Total-N mg/l 580 (6) 510 (6) 543 (6) 543 (6) 498 (6) NH 3 +NH 4 -N mg/l 558 (6) 492 (6) 552 (5) 513 (4) 500 (4) Total-P mg/l 3,80 (2) 5,05 (2) 5,05 (2) 2,00 (2) 2,05 (2) Susp.Stof mg/l 250 (6) 188 (6) 172 (5) 223 (4) 175 (4) Ledningsevne ms/m (6) (6) (4) (6) (6) Klorid mg/l (6) (6) (4) (6) (6) Sulfat mg/l 30,3 (6) 41,2 (5) 40,8 (5) 36,0 (4) 40,8 (4) Sulfid mg/l 0,01 (2) 0,01 (4) 0,02 (5) 0,03 (4) 0,25 (4) Flurid mg/l 0,27 (6) 0,18 (4) 0,78 (5) 0,68 (4) 0,82 (4) NVOC mg/l 197 (6) 210 (4) 220 (4) 207 (6) 213 (6) Phenol µg/l 1,90 (1) (0) 14,2 (5) 21,5 (4) 12,0 (4) Chlorphenol µg/l (0) (0) (0) 5,07 (2) 4,55 (2) Natrium mg/l (2) (2) (2) (2) (2) Jern mg/l 51,0 (2) 65,5 (2) 53,0 (2) 36,0 (2) 38,0 (2) Cadmium µg/l 0,03 (2) 0,03 (2) 0,03 (2) 0,14 (2) 0,03 (2) Chrom (total) µg/l 36,5 (2) 39,0 (2) 37,5 (2) 32,0 (2) 34,5 (2) Nikkel µg/l 50,5 (2) 52,0 (2) 43,5 (2) 54,5 (2) 49,0 (2) Arsen µg/l 17,5 (2) 16,0 (2) 15,0 (2) 24,0 (2) 12,0 (2) Kulbrinter µg/l 440 (1) (0) 490 (2) 285 (2) 255 (2) ph, min - max 7,0-7,4 (6) 7,1 7,6 (6) 7,0-7,1 (4) 7,1-7,9 (6) 7,4-7,6 (6) Tabel 4. Analyseresultater perkolat, etape Middelværdier. Tal i parentes viser antal udtagne prøver. Grønt regnskab 2011, Måde Deponeringsanlæg 13

15 I årsopgørelsen 2011 har den godkendende myndighed gjort følgende bemærkninger til analyseresultaterne for etape 1 + 2: Over de senest 4 år har indholdet af COD, total-n og total-p været konstant i perkolatet fra etape 1 + 2, med de små variationer der naturligt vil forekomme. I 2011 var perkolatets indhold af stoffer med undtagelse af klorid alle lavere end de vejledende grænseværdier angivet i Miljøstyrelsens vejledning om Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg. Den vejledende grænseværdi for klorid er fastsat til mg/l. Denne er fastsat af hensyn til minimering af korrosion først og fremmest i kloaksystemet. Det høje indhold af klorid i perkolatet er naturligvis en følge af indholdet af klorid i det affald som er blevet deponeret, og kan som sådan ikke fjernes uden ved hjælp af rensning. Det vurderes at være forbundet med særdeles store omkostninger, som ikke står mål med risikoen for korrosion af kloakken. Grønt regnskab 2011, Måde Deponeringsanlæg 14

16 Analyseresultater - perkolat, genbrugsområde Enhed COD mg/l (6) (6) (7) 760 (4) (6) BOD-5 mg/l 606 (6) 166 (6) 300 (7) 188 (4) 578 (6) Total-N mg/l 106 (6) 41,3 (6) 49,1 (7) 25,8 (4) 59,5 (6) NH 3 +NH 4 -N mg/l 40,6 (2) 13 (1) 12,5 (3) 1,3 (1) 36,5 (2) Total-P mg/l 19,7 (6) 8,4 (6) 11,0 (7) 5,05 (4) 9,25 (6) Susp.Stof mg/l (6) 858 (6) 954 (7) 298 (4) 359 (6) Ledningsevne ms/m 203 (6) 84,1 (6) 84,1 (7) 64,3 (4) 103 (6) Klorid mg/l 278 (6) 116 (6) 105 (7) 81,8 (4) 104 (6) Sulfat mg/l 60,8 (6) 32 (6) 32,4 (7) 20,4 (4) 34,9 (6) Sulfid mg/l 0,10 (1) 0,28 (3) 0,10 (1) 0,33 (2) Flurid mg/l 0,33 (2) 0,79 (1) 0,95 (3) 0,19 (1) 1,52 (2) NVOC mg/l 497 (6) 362 (6) 84,1 (7) 206 (4) 369 (6) Phenol µg/l 816 (2) 190 (1) 140 (3) 3,4 (1) 230 (2) Chlorphenol µg/l (0) 876 (3) 0,40 (1) 1,89 (2) Natrium mg/l 96,0 (2) 25,0 (1) 30,0 (3) 18,0 (1) 48,0 (2) Jern mg/l 20,0 (2) 25,5 (2) 41,3 (3) 6,1 (1) 14,0 (2) Cadmium µg/l 1,75 (2) 1,60 (2) 1,97 (3) 0,36 (1) 1,50 (2) Kobber µg/l 121 (2) 145 (2) 214 (3) 41,0 (1) 180 (2) Chrom (total) µg/l 45,0 (1) 81,7 (3) 12,0 (1) 27,0 (2) Nikkel µg/l 39,5 (2) 26,5 (2) 101 (3) 18,0 (1) 25,0 (2) Arsen µg/l 730 (2) 750 (2) 1110 (3) 5,6 (1) 18,0 (2) Zink µg/l 86,0 (2) 119 (2) 162 (3) 200 (1) 730 (2) Bly % 34,0 (2) 19,0 (1) 39,3 (3) 31,0 (1) 77,0 (2) ph, min - max 7,1 7,7 6,9 7,5 5,7 7,7 5,7 7,3 5,3 7,4 Tabel 5. Analyseresultater perkolat, genbrugsområde. Middelværdier. Tal i parentes viser antal udtagne prøver. Grønt regnskab 2011, Måde Deponeringsanlæg 15

17 I årsopgørelsen 2011 har den godkendende myndighed gjort følgende bemærkninger til analyseresultaterne: Indholdet af de forurenende stoffer i perkolatet / overfladevandet fra Genbrugsområdet har over den 4-årige periode fra 2008 til 2011 generelt været meget stabilt med de naturlige udsving der altid vil forekomme. Der har i 3 af de 4 år været overskridelser af de vejledende grænseværdier for kobber og arsen, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 om Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandssystemer. Industrimiljø har ingen umiddelbar forklaring på overskridelsen for disse stoffer. Da de årlige vandmængder fra Genbrugsområdet ikke udgør en væsentlig belastning på rensningsanlæg Øst, så vurderer vi pt., at der ikke vil være proportionalitet i at kræve nærmere undersøgelser. I 2011 var der igen overskridelse af de vejledende grænseværdier vedrørende spildevands ph. I 2 prøver blev spildevandet målt til en ph < 6,5. Den vejledende grænseværdi er fastsat til minimum 6,5. Som i 2010 forekommer de lave værdier i de 2 prøver der har det største COD indhold, og sammenhængen med kompostering af organisk haveaffald er derfor nærliggende. Afledning af fint organisk materiale indeholder en del H + -ioner som sænker ph. Analyseresultater overfladevand, lergrav 4/bundfældningsbassin Enhed Ledningsevne ms/m ,5 (6) 86,8 (4) 83,8 (6) Susp. Stof mg/l 2,7 (1) 3,0 (3) COD mg/l ,2 (6) 57,5 (4) 57,7 (6) Total-N mg/l 10,1 5,2 15,9 (6) 3,7 (4) 2,4 (6) NH 3 +NH 4 -N mg/l 4,6 1,1 12,7 (6) 0,9 (4) 0,4 (6) ph, min - max 7,6 8,2 7,9 8,2 7,7 8,2 7,7 8,0 7,5 8,0 Tabel 6. Analyseresultater overfladevand, lergrav 4 / bundfældningsbassin. Middelværdier. Tal i parentes viser antal udtagne prøver. Over de seneste 4 år har niveauet for COD, total-n og NH 3 +NH 4 -N varieret en del. I 2011 er der konstateret 3 overskridelser på enkeltanalyser for COD og 1 overskridelse på NH 3 +NH 4 -N. Grønt regnskab 2011, Måde Deponeringsanlæg 16

18 Analyseresultater overfladevand, lergrav 5 Enhed Ledningsevne ms/m ,7 (6) 78,5 (6) 85,0 (4) Susp. Stof mg/l 25,6 (6) 341,8 (6) 37,0 (4) COD mg/l Total-N mg/l ,4 (6) 1,7 (6) 1,9 (4) NH 3 +N mg/l 5,3 5,9 2,0 (6) 0,3 (6) 0,8 (4) ph, min - max 7,4 7,8 6,4 7,8 5,7 7,7 6,8 7,9 6,4 7,1 Tabel 7. Analyseresultater overfladevand, lergrav 5. Middelværdier. Tal i parentes viser antal udtagne prøver. Over de seneste 4 år har niveauet for Suspenderet stof og NH 3 +NH 4 -N varieret en del. I 2011 er der konstateret 3 overskridelser på enkeltanalyser for Suspenderet stof. I 2011 er den registrerede bortpumpede vandmængde fra lergrav 5 til Vadehavet væsentlig lavere end tidligere års registreringer. Grønt regnskab 2011, Måde Deponeringsanlæg 17

19 4.4 Grundvand Kontrol af grundvandskvaliteten uden for anlæggets område foretages for at sikre, at det omkringliggende grundvand ikke påvirkes/forurenes af udsivende perkolat fra deponeringsenhederne. Monitering af grundvandsboringerne gennemføres 4 gange årligt. I hver moniteringsrunde udføres: Pejling af 6 boringer Udtagning af vandprøver i 8 positioner 6 boringer og 2 perkolatdræn Rambøll har for Esbjerg Kommune, Affald, moniteret anlæggets grundvandsboringer, og udarbejdet en årsrapport for Rapporten er sammen med anlæggets årsrapport tilsendt Miljøstyrelsen Odense. Der er igen i 2011 konstateret overskridelser af kontrolgrænserne for NVOC i flere boringer. Esbjerg Kommune ønsker fortsat, i samarbejde med Miljøstyrelsen Odense, at fastsætte nye kontrolgrænseværdier for NVOC. 4.5 Deponigas På Måde Deponeringsanlæg indvindes der gas fra de afsluttede deponeringsenheder: Ukontrollerede depot nr Etape Den producerede strøm og den udviklede varme fra gasmotoren placeret på Rensningsanlæg Øst afsættes til det offentlige el-net og fjernvarmenet. På Måde Deponeringsanlæg er der 2 MPR-moduler (Måle Pumpe Regulering). Til hvert indvindingsmodul er knyttet 24 boringer, men gasindvindingsanlægget er udvidet med yderligere ca. 24 boringer. Deponigas Enhed Gasproduktion Nm CH 4, middelværdi % Tabel 8. Gasproduktion. Grønt regnskab 2011, Måde Deponeringsanlæg 18

20 4.6 Støj-, støv- og lugtforhold Støj fra deponeringsanlægget kommer primært fra neddeling af haveaffald, rent træ, imprægneret træ og stort brændbart affald, samt ved anden maskinel håndtering af affald. Ligeledes kommer der støj fra lastbilkørsel til og fra anlægget. Der er i forbindelse med neddeling af haveaffald, rent træ og stort brændbart affald mulighed for støvdannelse. 4.7 Afvigelser i driften Der er konstateret en afvigelse i driften: Formodet udsivning af urent overfladevand over membrankrone, etape 1, jf. Afvigelsesrapport D-6 ( ). Afklaring af hændelse pågår. 4.8 Klager og afhjælpning Der er ikke indkommet klager over driften på Måde Deponeringsanlæg. 4.9 Opgørelse over sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelse, Etape På anfordringskonto er der siden 2004 og frem til 16. juni 2009, hensat midler til nedlukning/efterbehandling af etape Beløbet er pr : ,05 kr. ex moms. Grønt regnskab 2011, Måde Deponeringsanlæg 19

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2008

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2008 Grønt regnskab 2008 Basisoplysninger Hørsholmvej 43 3490 Kvistgård CVR-nr.: 14-74-85-39 P-nummer: 1.003.277.633 Drives og ejes af: I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Tilsynsmyndighed: Statens

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast

Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast Forlev Miljøanlæg AffaldPlus Dato: 09-04-2014 1. Indledning...4 2. Affaldsdata...6 2.1. Indvejede affaldsmængder fordelt på affaldsklasser...6 2.2. Resultater

Læs mere

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST I/S Skovsted Losseplads Grønt Regnskab 2013 0943084\L00241-2-AGST Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 2. Miljøberetning... 7 3. Miljødata... 9 4. Egenkontrol... 12 Kommentar til analyseresultater...

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 24 02 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal

GRØNT REGNSKAB 2014. Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal GRØNT REGNSKAB 2014 Samsø Kommune, Samsø Kommune Søtofte 10 8305 Samsø Telefon: 8792 2200 E-mail: kommune@samsoe.dk Hjemmeside: www.samsoe.dk BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: Virksomheden ejes af: Virksomheden

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2009

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2009 Grønt regnskab 2009 Basisoplysninger Hørsholmvej 43 3490 Kvistgård CVR-nr.: 14-74-85-39 P-nummer: 1.003.277.633 Drives og ejes af: I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Tilsynsmyndighed: Statens

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger D R I F T S J O U R N A L, F R E D E R I K S S U N D 2012 Indledning Generelle oplysninger Virksomhedens oplysninger CVR-nr. 10866111 P-nummer Frederikssund: 1002718878 I/S Vestforbrænding Frederikssund,

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009 DONG A/S, Skærbækværket Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 31 03 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010 DONG Energy Power A/S Svanemølleværket Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 16 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr. 245492

SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr. 245492 INDHOLDSFORTEGNELSE. LEDELSENS REDEGØRELSE 4 Virksomhedens mål 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger 4 Vigtige begivenheder i regnskabsåret 5 Medarbejderinddragelse 5 Forventninger til fremtiden

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2014 AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N Virksomheden ejes af:

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01325 Ref. ANVED/SOEJA Dato: 27. august 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 32065791 Virksomhedstype

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014 NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2006

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2006 Grønt regnskab 2006 Basisoplysninger Hørsholmvej 43 3490 Kvistgård CVR-nr.: 14-74-85-39 P-nummer: 1.003.277.633 Drives og ejes af: I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Tilsynsmyndighed: Statens

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

Grønt regnskab. Reno-Nord

Grønt regnskab. Reno-Nord Grønt regnskab 20 I N T E R E S S E N T S K A B E T Reno-Nord Indledning Grønt regnskab 2011 er udarbejdet med baggrund i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts 2010 om visse virksomheders

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Miljøredegørelse 2012 for Grindsted Genbrugsplads, Billund Genbrugsplads, Vorbasse Genbrugsplads

Miljøredegørelse 2012 for Grindsted Genbrugsplads, Billund Genbrugsplads, Vorbasse Genbrugsplads Sagsnr.: 11/14 196 Miljøredegørelse 2012 for Grindsted Genbrugsplads, Billund Genbrugsplads, Vorbasse Genbrugsplads Billund Genbrugsplads Havremarken 8, 7190 Billund Vorbasse Genbrugsplads Bøgelundvej

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. jemma/sujuh Dato: 24. august 2017

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. jemma/sujuh Dato: 24. august 2017 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01234 Ref. jemma/sujuh Dato: 24. august 2017 Sendt som digital post til CVR 33045859. Kopi sendt til Paul Rygaard, pr@arwos.dk. Tilsynsrapport

Læs mere

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads Jammerbugt kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lisbeth Kroman Direkte 7257 7605 lkr@jammerbugt.dk 14-12-2015 Sagsnr.: 06.01.15-P19-3-15

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

Industrimiljø Teknik & Miljø. Affald Torvegade 74 6700 Esbjerg (Sendt som E-post)

Industrimiljø Teknik & Miljø. Affald Torvegade 74 6700 Esbjerg (Sendt som E-post) Affald Torvegade 74 6700 Esbjerg (Sendt som E-post) Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 24. juni 2014 Sagsbehandler H. Sonne-Frederiksen/sgk Telefon direkte 76 16 13 93 Sags id 14/2872 Ændring af vilkår i

Læs mere

grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET

grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET Grønt regnskab 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 1 Basisoplysninger. Energianlæg... 2-4 Miljøberetning. Energianlæg... 5-6 Miljødata. Energianlæg...

Læs mere

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.)

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00093 Ref. INLTH/NIEHA Dato: 24. februar 2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Affaldscenter Rom CVR nummer 14760504

Læs mere

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Vigtigste miljøgodkendelser og revision godkendelserne: REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00632 Ref. suand/anbri Dato: 13. marts 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00632 Ref. suand/anbri Dato: 13. marts 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00632 Ref. suand/anbri Dato: 13. marts 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Audebo Deponi Virksomhedens adresse 4520 Svinninge, Hagesholmvej

Læs mere

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010 Roskilde Forbrændingsanlæg Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 09 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Samarbejdet mellem Hørsholm Kommune, Fredensborg Kommune og Nordforbrænding om driften af genbrugspladsen har varet i tre år, og det kan konstateres,

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. jemma/katam Dato: 2. februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. jemma/katam Dato: 2. februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01234 Ref. jemma/katam Dato: 2. februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 33045859 Virksomhedstype

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01213 Ref. Nijol/ Dato: 25.11.2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Randers Affaldsterminal Romalt Boulevard 64, 8960

Læs mere

STENLILLE NATURGASLAGER

STENLILLE NATURGASLAGER Miljøregnskab 2010 Miljøregnskab 2013 STENLILLE NATURGASLAGER Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Basisoplysninger... 3 Virksomhedsprofil... 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger...

Læs mere

Miljøredegørelse for Bramming Genbrugsplads

Miljøredegørelse for Bramming Genbrugsplads Miljøredegørelse for Bramming Genbrugsplads 2014 Esbjerg Kommune Affald 01-10-2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledende oplysninger... 3 1.1 Love, regler og myndighedskrav... 6 1.2 Energi, vand og varme...

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 32651798 Virksomhedstype

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01211 Ref. nijol/ Dato: 7. juli 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Affaldscenter Tandskov Tandskovvej 17, 8600

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Årsrapport 2012. Foto: Finn R. Jensen

Årsrapport 2012. Foto: Finn R. Jensen Årsrapport 212 Foto: Finn R. Jensen 1. udgave 28. februar 213 Årsrapport 212 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. AV Miljø 212 1 3. Affaldsmængder og opland 2 4. Modtagekontrol 4 5. Mellemdeponering

Læs mere

AFFALDSSTRATEGI December 2003

AFFALDSSTRATEGI December 2003 AFFALDSSTRATEGI December 2003 Forsvarsministeriets Affaldsstrategi FORORD Vi lever i et miljøbevidst samfund i en tid, hvor der konstant arbejdes for en bæredygtig udvikling. Fokus er rettet mod alle dele

Læs mere

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Billund Kommune Jorden Rundt 1 Dato: 27. oktober 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af Grindsted Genbrugsplads, Ribe Landevej 6, Kommunens afgørelse Billund Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Grønt regnskab. Deponier

Grønt regnskab. Deponier Grønt regnskab 2007 Deponier Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Petersværft Renseanlæg

Petersværft Renseanlæg Petersværft Renseanlæg 2010 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 12. juni 1991, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Netværket for bygge- og anlægsaffald

Netværket for bygge- og anlægsaffald Netværket for bygge- og anlægsaffald Arbejdsprogram 2015-2017 Idégrundlag og formål Bygge- og anlægsaffald (B&A- affald) betragtes som en ressource. Ressourcerne skal i hele værdikæden håndteres således,

Læs mere

Matr. nr. 14k og 20c, Vormark by, Hesselager Udvidelsen ligger på Matr. 13e Vormark by, Hesselager

Matr. nr. 14k og 20c, Vormark by, Hesselager Udvidelsen ligger på Matr. 13e Vormark by, Hesselager Svendborg Kommune Att. Jacob Haass Svendsen. Ramsherred 5 5700 Svendborg ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 15. maj 2014 SIDE 1/8

Læs mere

grønt regnskab INTERESSENTSKABET Reno-Nord

grønt regnskab INTERESSENTSKABET Reno-Nord grønt regnskab 2006 INTERESSENTSKABET Reno-Nord Grønt regnskab 2006 Indholdsfortegnelse Side Udarbejdelse/opbygning...2 Basisoplysninger. Energianlæg...3-4 Ledelsens redegørelse. Energianlæg...5-6 Forbrug

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 04 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn,

Læs mere

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege Stege Renseanlæg 1 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 19. juni, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse. I bilag

Læs mere

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Forord Dette grønne regnskab for A/S Peder Nielsen Beslagfabrik (PN-Beslag) omfatter alle aktiviteter på adressen Nørregade 25, 9700 Brønderslev. Virksomheden

Læs mere

Containerhaven Rudersdal Kommune

Containerhaven Rudersdal Kommune Containerhaven Rudersdal Kommune Miljøberetning 2007 Indledning Fra årets start blev Containerhavens åbningstider harmoniseret med kommunens anden genbrugsplads, og antallet af åbningstimer blev dermed

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00894 Ref. Nijol/Suand Dato: 26.02.2015 Miljøtilsyn på Skibstrup Affaldscenter den 09. december 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00092 Ref. ANAJE/KATAM Dato: 20. februar 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00092 Ref. ANAJE/KATAM Dato: 20. februar 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00092 Ref. ANAJE/KATAM Dato: 20. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 29189889 Virksomhedstype

Læs mere

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 322 Offentligt Den Hjul! 2012 Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Læs mere

BUDGET 2011. INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET

BUDGET 2011. INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET BUDGET 2011 INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET Koncernen Regnskab 2009 Budget 2010 Omsætning: Energianlæg... 149.665 134.000 127.700 Losseplads... 16.131 15.600 14.300 Kølemøbler og elektronikaffald...

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads Arwos Forsyning A/S Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Odense J.nr. MST-1270-00518 Ref. jemma/idhan Den 27. maj 2011 Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området 1. Beskrivelse af området Miljø- og teknikudvalgets budget er fordelt på 2 bevillingsområder: det skattefinansierede og det brugerfinansierede. På det brugerfinansierede område er der udgifter for i alt

Læs mere

Grønt regnskab for Klintholm i/s 2014

Grønt regnskab for Klintholm i/s 2014 Grønt regnskab for Klintholm i/s 2014 Klintholm i/s Klintholmvej 50 DK-5874 Hesselager Telefon: 62253086 Telefax: 62253076 Mail: Website: Klintholm@klintholm-is.dk www.klintholm-is.dk Dato: 26-03-2015

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

Grønt regnskab for Klintholm i/s 2013

Grønt regnskab for Klintholm i/s 2013 Grønt regnskab for Klintholm i/s 2013 Klintholm i/s Klintholmvej 50 DK-5874 Hesselager Telefon: 62253086 Telefax: 62253076 Mail: Website: Klintholm@klintholm-is.dk www.klintholm-is.dk Dato: 12-03-2014

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen.

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen. Forsyning Helsingør, Helsingør Kraftvarmeværk Att.: Claus Bo Frederiksen Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere