Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011"

Transkript

1 Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011 September 2012 Sagsid

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Basisoplysninger 3 3 Miljøberetning Ledelsens redegørelse 3.2 Miljøpolitik 3.3 Miljøkrav til leverandører 3.4 Værdigrundlag 3.5 Medarbejderinddragelse 3.6 Arbejdsmiljø 3.7 Generelle bemærkninger vedrørende anlæggets drift i Miljødata Affaldsmængder 4.2 Forbrug af energi, vand og råvarer 4.3 Perkolat og overfladevand 4.4 Grundvand 4.5 Deponigas 4.6 Støj-, støv- og lugtforhold 4.7 Afvigelser i driften 4.8 Klager og afhjælpning 4.9 Opgørelse over sikkerhedsstillelse Grønt regnskab 2011, Måde Deponeringsanlæg 1

3 1 Indledning Måde Deponeringsanlæg skal i henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts 2010 udarbejde grønt regnskab. Gennem det grønne regnskab ønsker vi at formidle viden om de aktiviteter der foregår på Måde Deponeringsanlæg, og udviklingen i de deraf forbundne miljøpåvirkninger. Det grønne regnskab dækker perioden fra 1. januar til 31. december Esbjerg Kommune indgik pr. 1. januar 2011 i det fælleskommunale deponeringssamarbejde, Deponi Syd I/S. Aktive deponeringsenheder er overgået til Deponi Syd I/S og afrapporteres derfor ikke i nærværende grønne regnskab. Aktiviteter forbundet med efterbehandling af nedlukkede deponeringsenheder er indeholdt i regnskabet. Det grønne regnskab skal indeholde: Virksomhedens basisoplysninger, en miljøberetning og en miljødatadel. Måde Jord Det grønne regnskab for Måde Deponeringsanlæg omfatter også miljødata (affaldsdata og ressourceforbrug) for Måde Jord. Miljødataene er medtaget for at give et fuldstændigt billede af de miljømæssige forhold omkring Måde Deponeringsanlæg. Måde Jord er et selvstændigt terrænprofileringsprojekt der har til hensigt at regulere terrænet langs Vadehavet på afsluttede deponeringsenheder på Måde Deponeringsanlæg i henhold til deponiets terrænprofileringsplan. Måde Jord er omfattet af selvstændig miljøgodkendelse, og ikke indeholdt i miljøgodkendelser for Måde Deponeringsanlæg. Grønt regnskab 2011, Måde Deponeringsanlæg 2

4 2 Basisoplysninger Basisoplysninger Virksomhedens navn Adresse Kontaktpersoner CVR-nummer P-nummer Offentliggørelse Modervirksomhed Branchebetegnelse Tilsynsmyndighed Hovedaktivitet Måde Deponeringsanlæg Mådevej 93, 6705 Esbjerg Ø Tlf.: , Afdelingsleder: Dorthe H. Ibsen, Driftsleder: Erhardt Stougaard, Miljøkoordinator: Hanne Vatnan, (Esbjerg Kommune) (Måde Deponeringsanlæg) Det grønne regnskab 2011 er offentliggjort på Esbjerg Kommunes hjemmeside: Esbjerg Kommune Torvegade 74, 6700 Esbjerg Tlf.: , Behandling og bortskaffelse af ikke farligt affald Miljøstyrelsen Odense K105 Deponeringsanlæg for affald Efter indtræden i det fælleskommunale deponeringssamarbejde, Deponi Syd I/S, er anlæggets hovedaktivitet ikke længere deponering. Der arbejdes på en revurdering af anlæggets miljøgodkendelse. Når revurderingen er afsluttet, vil anlæggets hovedaktivitet/biaktiviteter blive opdateret. Væsentlige biaktiviteter Væsentligste miljøgodkendelser K214 - Komposteringsanlæg K212 Oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke farligt affald K206 Nyttiggørelse af ikke-farligt affald (Måde Jord) Tilslutningstilladelse af 18. januar 2002 (spildevand) Miljøgodkendelse af 13. juli 2004 (udvidelse af Måde Deponeringsanlæg og ændrede vilkår i eksisterende miljøgodkendelser). Miljøgodkendelse af 11. januar 2005 (oplagsplads). Miljøgodkendelse af 26. april 2005 (genbrugsterminal). Miljøgodkendelse af 14. februar 2006 (neddeling af træaffald) Miljøgodkendelse af 31. oktober 2007 (Måde Jord) Grønt regnskab 2011, Måde Deponeringsanlæg 3

5 Antal ansatte Væsentligste ressourceog miljømæssige forhold Miljøgodkendelse af 24. marts 2010 (imprægneret træ) Miljøgodkendelse af 26. november 2010 (neddeling af stort brændbart affald) 7 medarbejdere Forbrug af ressourcer / input: Affald, energi og vand Produktion (af restprodukter) / output: Affald, kompost, genanvendelige materialer Emissioner til luft, jord og vand: Støj, perkolat, dræn- og overfladevand, gas (methan, kuldioxid mv.) Grønt regnskab 2011, Måde Deponeringsanlæg 4

6 3 Miljøberetning 3.1 Ledelsens redegørelse Det er niende gang, der udarbejdes grønt regnskab for Måde Deponeringsanlæg. Det grønne regnskab er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts Miljøpolitik Måde Deponeringsanlæg har ikke en separat vedtaget miljøpolitik, men er omfattet af Esbjerg Kommunes miljøpolitik beskrevet i Affaldsplan Esbjerg Kommune vil de kommende år arbejde med håndtering af borgernes og erhvervslivets affald ud fra nedenstående målsætninger: Dannelse af affald skal forebygges Ressourcerne i affald skal udnyttes bedst muligt Miljøbelastningen fra affald skal nedsættes Alle grupper skal have et højt vidensniveau om affaldsordningerne Esbjerg Kommunes egne virksomheder skal vise vejen Byen skal fremstå æstetisk og ren Kommunens indsats på affaldsområdet skal afvejes med hensyn til økonomi, service og miljø 3.3 Miljøkrav til leverandører I Esbjerg Kommunes erhvervsaffaldsregulativ er det angivet, hvilke typer affald, der ikke må anvises til deponi. Det er muligt at pålægge et gebyr, hvis det modtagne affald er fejlsorteret. Esbjerg Kommune har formuleret en indkøbspolitik. Kortfattet kan indkøbspolitikken beskrives som følger: Ved indkøb af varer og tjenesteydelser skal der tages hensyn til en helhedsvurdering af formål, behov, anvendelsesmønster, teknologi, arbejdsmiljø, miljøforhold og økonomi. Endvidere stiller Måde Deponeringsanlæg krav til eksterne håndværkere og entreprenører om efterlevelse af kravene, både hvad angår miljø og arbejdsmiljø. 3.4 Værdigrundlag Der er udarbejdet et fælles værdigrundlag for Teknik & Miljø forvaltningen i Esbjerg Kommune. Service vi yder god service ved at Skabe helhed i ydelserne Være løsningsorienterede Kommunikere åbent, ansvarligt og loyalt Udvise forståelse for andres behov Faglighed vi udøver faglighed ved at Være kompetente og levere ydelser af høj kvalitet Give rum til nytænkning og overskue konsekvenserne Finde bæredygtige løsninger Grønt regnskab 2011, Måde Deponeringsanlæg 5

7 Arbejde tværfagligt Respekt vi udviser respekt ved at Lytte Være troværdige og synlige Have forståelse for forskellighed og andres situation Trivsel vi skaber trivsel og arbejdsglæde ved at Vise tillid Have råderum og udfordringer Bruge humor Udvise engagement og fleksibilitet Være hjælpsomme og ordentlige Tage ansvar 3.5 Medarbejderinddragelse Esbjerg Kommune har indgået en lokalaftale MED-systemet om MEDindflydelse og MED-bestemmelse, som omfatter alle ansatte i kommunen. Aftalen er udarbejdet i henhold til Rammeaftalen mellem Kommunernes Landsforening og KTO (De Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte) samt Sundhedskartellet og bygger på følgende forudsætninger: At der er gensidig tillid mellem parterne At aftalen medvirker til at forbedre arbejdsmiljøet og øge arbejdsglæden At aftalen skal være let at forstå og administrere, så ledere og medarbejdere kan bruge kræfterne på deres daglige arbejde At der på den enkelte arbejdsplads skabes et fælles holdning mellem ledelse og medarbejdere til prioritering af opgaverne, og hvordan disse skal løses At MED-aftalen respekterer de gældende aftaler de centrale parter har indgået MED-systemet har følgende formål: At skabe grundlag for forbedring og udvikling af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i Esbjerg Kommune At sikre, at alle medarbejdere har ret til medindflydelse og medbestemmelse At styrke og effektivisere sikkerheds- og sundhedsarbejdet gennem en organisering, hvor arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold koordineres og drøftes i sammenhæng i en eenstrenget struktur 3.6 Arbejdsmiljø Måde Deponeringsanlæg har egen arbejdsmiljøgruppe. Gruppen afholder som minimum 4 årlige sikkerhedsmøder med efterfølgende sikkerhedsrunderinger. Ligeledes er gruppen repræsenteret i Miljø MED-udvalg, der ligeledes afholder 4 obligatoriske møder årligt. Gruppen har udarbejdet en sikkerhedsinstruks for de ansatte på Måde Deponeringsanlæg, der har til formål at sikre, at ingen ansatte udsættes for større risici for arbejdsbetingede skader/lidelser og nedslidning. Grønt regnskab 2011, Måde Deponeringsanlæg 6

8 På anlægget er den største arbejdsmiljøbelastning selve håndteringen og behandlingen af affaldet. Denne belastning består især af støv og fysisk kontakt med affaldet. Belastningen søges nedbragt ved hjælp af bl.a. overtryk i maskinernes førerkabiner og brug af personlige værnemidler (relevant beklædning, sko, handsker, høreværn, filtermasker og lignende). Ligeledes skal al færden på pladsen foregå med omtanke og sund fornuft. Fokusområder i 2011 Der er fortsat fokus på arbejdsmiljøet, specielt med fokus på: Trivselsundersøgelse (psykisk arbejdsmiljø) Nærved-ulykker Arbejdspladsbrugsanvisninger Sygefravær Sikkerhedsrunderinger Intern/ekstern audit Arbejdsskader og AT-påbud Der har ikke været arbejdsskader i Arbejdstilsynet har ikke været på anmeldt eller uanmeldt besøg i Det skete der overordnet i 2011 Esbjerg Kommune indgik pr. 1. januar 2011 i det fælleskommunale deponeringssamarbejde Deponi Syd I/S. Det betyder at aktive deponeringsenheder ejes og drives af Deponi Syd I/S, og derfor ikke afrapporteres i nærværende grønne regnskab. Renovering af Hal 10 og plads 4. Ny skiltning på anlægget. Grønt regnskab 2011, Måde Deponeringsanlæg 7

9 3.7 Generelle bemærkninger vedrørende anlæggets drift i 2011 Der er opsat ny skiltning på anlægget i form af pladsskiltning og henvisning til pladser. Genbrugsområde Vejrstation I forbindelse med håndtering af have-/park affald på plads 1, føres der logbog over vindforholdene i forhold til evt. lugtgener. Der er i 2011 opsat en vejrstation på gasmodul C på de nedlukkede deponeringsenheder, etape 1 og 2. Vejrdata aflæses og opsamles løbende, og afrapporteres dagligt / hver måned. Dataene indgår fremadrettet i den årlige afrapportering fra anlægget. Hal 10 og plads 4 I 2011 overtog Esbjerg Kommune L90-hallen (Hal 10) der tidligere blev anvendt for ballering af brændbart affald. Hal 10 er i 2011 renoveret og mindre bygningsdele nedrevet. Hal 10 anvendes herefter til modtagelse og neddeling af stort brændbart affald. Samtidig er dele af plads 4 blevet renoveret således, at arbejdsforholdene for håndtering af rent træ til genanvendelse er forbedret. Nedlukkede deponeringsenheder (etape 1 og 2) I efteråret 2011 er der konstateret afstrømning af vand ud for nedlukket deponeringsenhed, etape 1. Afklaringsarbejde i forbindelse med revurdering af miljøgodkendelse for nedlukkede deponeringsenheder, etape 1 og 2 er igangsat. Grønt regnskab 2011, Måde Deponeringsanlæg 8

10 4 Miljødata Oplysninger om miljøforholdene/miljødata på Måde Deponeringsanlæg gives som: Samlet beskrivelse af væsentligste massestrømme på Måde Deponeringsanlæg i 2011, Udviklingen i affaldsmængder for de enkelte funktioner Genbrugsområde, Komposteringsanlæg og Måde Jord, Udvikling i emissioner til luft, jord og vand for hele anlægget. Massestrømme Måde Deponeringsanlæg 2010 (inkl. Måde Jord) Modtagne mængder Genbrugsområde (plads 1, 2, 4, 5 og 10) Have- og parkaffald tons tons Nedlukket deponerings enhed (imprægneret træ) tons Måde Jord Jord til terrænregulering på afsluttede deponienheder. Projektet er kaldes Måde Jord (1) Ressourceforbrug tons Fraførte mængder Genanvendelse Kompost Forbrænding Specialbehandling Emissioner tons tons tons 28 tons El kwh Perkolat m 3 Vand 424 m 3 Deponigas (gasproduktion) Nm 3 Diesel ltr. Kuldioxid (CO 2 ), lugt, støj og støv Olier, blå benzin mv ltr. Grønt regnskab 2011, Måde Deponeringsanlæg 9

11 Note 1): Måde Jord er ikke omfattet af miljøgodkendelsen for Måde Deponeringsanlæg. Måde Jord er et selvstændigt terrænprofileringsprojekt der har til hensigt at regulere terrænet langs Vadehavet på afsluttede deponeringsenheder på Måde Deponeringsanlæg i henhold til deponiets terrænprofileringsplan. Miljødata (affaldsdata og ressourceforbrug) for Måde Jord indgår for fuldstændigheden i det grønne regnskab for Måde Deponeringsanlæg. Det fremgår af ovenstående oversigt, at der er håndteret tons affald på Måde Deponeringsanlæg, og tons jord på Måde Jord. Der er i alt indvejet tons affald i Affaldsmængder Tilkørte affaldsmængder til Genbrugsområde (genbrugeligt affald, håndtering og mellemlagring af brændbart), Have- og parkaffald (neddeling og kompostering), Deponi / Nedlukket deponeringsenhed og Måde Jord. Affaldsmængder Enhed Genbrugsområde tons Flasker/glas (indsamling fra private) - Gips - Gulvtæpper - EE-affald og CFC-holdige kølemøbler - Landbrugsfolie - PVC - Træ til oparbejdning - Kontrol af brændbart - Stort brændbart til neddeling Have- og parkaffald tons Deponi, ex jord tons Deponi - Asbest/eternit - Imprægneret træ neddeling/forbrænding - Jord (daglig afdækning) Måde Jord tons Tabel 1. Affaldsmængder modtaget på Måde Deponeringsanlæg, opdelt på Genbrugsområde (genbrugeligt affald), Have-/parkaffald (kompostering), Deponi (frem til 2011) og Måde Jord. Grønt regnskab 2011, Måde Deponeringsanlæg 10

12 Genbrugsområde Genbrugsområdet består af modtage- og mandskabsfaciliteter, kontrolhal for brændbart affald, oplagrings- og neddelingsplads for stort brændbart affald og rent træ, genbrugsterminal (modtagelse, sortering og omlastning af enkelte affaldstyper fra private husstande), PVC-plads, gips-plads og L90-hal for midlertidig oplagring af brændbart affald når L90 er i revision. De modtagne affaldsmængder på genbrugsområdet er i 2011 på samme niveau som i Mindre variationer ses på mængden af træ til oparbejdning, kontrol af brændbart og stort brændbart til neddeling. Have- og parkaffald (komposteringsanlæg) Have- og parkaffald modtages til neddeling og efterfølgende kompostering. Mængden er i 2011 på samme niveau som i Nedlukke deponerings enheder Imprægneret træ modtages til neddelt på afsluttet deponeringsenhed, etape 1, med efterfølgende afsætning til forbrænding på godkendt anlæg i EU. Mængden af imprægneret træ til neddeling og efterfølgende forbrænding på godkendt anlæg i EU er i 2011 steget med 10% i forhold til niveauet i Måde Jord Måde Jord blev etableret i Mængden af tilkørt jord følger byggeog anlægsaktiviteterne i kommunen. 4.2 Forbrug af energi, vand og råvarer Det væsentligste forbrug på deponeringsanlægget er el og dieselolie. Forbruget er angivet i tabel 2. El-forbruget går til lys i bygninger og arbejdsarealer, og opvarmning af vejerbod, personalerum og værksted. Forbruget af vand går til sanitære formål, vask af køretøjer og arbejdstøj. Dieselolie og div. olier anvendes til anlæggets maskiner (drift og vedligeholdelse). Benzin anvendes til slåning af græs. Forbrug energi, vand og råvarer Enhed El kwh Vand m Dieselolie liter Olier, benzin mv. liter Tabel 2. Forbrug energi, vand og råvarer Grønt regnskab 2011, Måde Deponeringsanlæg 11

13 Forbruget af el og vand er i 2011 faldet i forhold til niveauet i 2009 og Der gøres opmærksom på, at el-forbruget reelt er ca kwh lavere i 2009 og 2010 end ovenfor angivet. Forbruget af olier mv. er faldet fra 2010 til 2011 som følge af nedskæring i mandskab og maskiner. 4.3 Perkolat og overfladevand Perkolat fra deponeringsenhederne og genbrugsområde, ledes sammen med det sanitære spildevand fra mandskabsfaciliteterne til rensning på Rensningsanlæg Øst. Deponeringsenhederne omfatter etape Etape 3A er angivet fra ibrugtagning i 2009 til og med Genbrugsområdet omfatter befæstede arealer for neddeling-/kompostering af have-/parkaffald og neddeling af rent træ. Overfladevand fra øvrige befæstede arealer ledes via forsinkelsesbassin til Vadehavet. Mængder - perkolat, overfladevand og nedbør Enhed Perkolat, etape 1 + 2, areal: 8,54 ha Perkolat, etape 3A, areal: 1,35 ha Genbrugsområde, areal: 1,19 ha Overfladevand, lergrav 5 m m m m Nedbør mm Tabel 3. Mængder - perkolat, overfladevand og nedbør Som det fremgår af tabel 3 er perkolatmængden fra etape i 2011 i samme størrelsesorden som de to foregående år. Udledning af overfladevand fra lergrav 5 til Vadehavet er i 2011 væsentlig lavere end mængden i Grønt regnskab 2011, Måde Deponeringsanlæg 12

14 Analyseresultater - perkolat, etape Enhed COD mg/l 798 (6) 725 (6) 628 (6) 777 (6) 708 (6) BOD-5 mg/l 40,0 (2) 47,3 (3) 44,3 (3) 46,3 (6) 45,2 (6) Total-N mg/l 580 (6) 510 (6) 543 (6) 543 (6) 498 (6) NH 3 +NH 4 -N mg/l 558 (6) 492 (6) 552 (5) 513 (4) 500 (4) Total-P mg/l 3,80 (2) 5,05 (2) 5,05 (2) 2,00 (2) 2,05 (2) Susp.Stof mg/l 250 (6) 188 (6) 172 (5) 223 (4) 175 (4) Ledningsevne ms/m (6) (6) (4) (6) (6) Klorid mg/l (6) (6) (4) (6) (6) Sulfat mg/l 30,3 (6) 41,2 (5) 40,8 (5) 36,0 (4) 40,8 (4) Sulfid mg/l 0,01 (2) 0,01 (4) 0,02 (5) 0,03 (4) 0,25 (4) Flurid mg/l 0,27 (6) 0,18 (4) 0,78 (5) 0,68 (4) 0,82 (4) NVOC mg/l 197 (6) 210 (4) 220 (4) 207 (6) 213 (6) Phenol µg/l 1,90 (1) (0) 14,2 (5) 21,5 (4) 12,0 (4) Chlorphenol µg/l (0) (0) (0) 5,07 (2) 4,55 (2) Natrium mg/l (2) (2) (2) (2) (2) Jern mg/l 51,0 (2) 65,5 (2) 53,0 (2) 36,0 (2) 38,0 (2) Cadmium µg/l 0,03 (2) 0,03 (2) 0,03 (2) 0,14 (2) 0,03 (2) Chrom (total) µg/l 36,5 (2) 39,0 (2) 37,5 (2) 32,0 (2) 34,5 (2) Nikkel µg/l 50,5 (2) 52,0 (2) 43,5 (2) 54,5 (2) 49,0 (2) Arsen µg/l 17,5 (2) 16,0 (2) 15,0 (2) 24,0 (2) 12,0 (2) Kulbrinter µg/l 440 (1) (0) 490 (2) 285 (2) 255 (2) ph, min - max 7,0-7,4 (6) 7,1 7,6 (6) 7,0-7,1 (4) 7,1-7,9 (6) 7,4-7,6 (6) Tabel 4. Analyseresultater perkolat, etape Middelværdier. Tal i parentes viser antal udtagne prøver. Grønt regnskab 2011, Måde Deponeringsanlæg 13

15 I årsopgørelsen 2011 har den godkendende myndighed gjort følgende bemærkninger til analyseresultaterne for etape 1 + 2: Over de senest 4 år har indholdet af COD, total-n og total-p været konstant i perkolatet fra etape 1 + 2, med de små variationer der naturligt vil forekomme. I 2011 var perkolatets indhold af stoffer med undtagelse af klorid alle lavere end de vejledende grænseværdier angivet i Miljøstyrelsens vejledning om Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg. Den vejledende grænseværdi for klorid er fastsat til mg/l. Denne er fastsat af hensyn til minimering af korrosion først og fremmest i kloaksystemet. Det høje indhold af klorid i perkolatet er naturligvis en følge af indholdet af klorid i det affald som er blevet deponeret, og kan som sådan ikke fjernes uden ved hjælp af rensning. Det vurderes at være forbundet med særdeles store omkostninger, som ikke står mål med risikoen for korrosion af kloakken. Grønt regnskab 2011, Måde Deponeringsanlæg 14

16 Analyseresultater - perkolat, genbrugsområde Enhed COD mg/l (6) (6) (7) 760 (4) (6) BOD-5 mg/l 606 (6) 166 (6) 300 (7) 188 (4) 578 (6) Total-N mg/l 106 (6) 41,3 (6) 49,1 (7) 25,8 (4) 59,5 (6) NH 3 +NH 4 -N mg/l 40,6 (2) 13 (1) 12,5 (3) 1,3 (1) 36,5 (2) Total-P mg/l 19,7 (6) 8,4 (6) 11,0 (7) 5,05 (4) 9,25 (6) Susp.Stof mg/l (6) 858 (6) 954 (7) 298 (4) 359 (6) Ledningsevne ms/m 203 (6) 84,1 (6) 84,1 (7) 64,3 (4) 103 (6) Klorid mg/l 278 (6) 116 (6) 105 (7) 81,8 (4) 104 (6) Sulfat mg/l 60,8 (6) 32 (6) 32,4 (7) 20,4 (4) 34,9 (6) Sulfid mg/l 0,10 (1) 0,28 (3) 0,10 (1) 0,33 (2) Flurid mg/l 0,33 (2) 0,79 (1) 0,95 (3) 0,19 (1) 1,52 (2) NVOC mg/l 497 (6) 362 (6) 84,1 (7) 206 (4) 369 (6) Phenol µg/l 816 (2) 190 (1) 140 (3) 3,4 (1) 230 (2) Chlorphenol µg/l (0) 876 (3) 0,40 (1) 1,89 (2) Natrium mg/l 96,0 (2) 25,0 (1) 30,0 (3) 18,0 (1) 48,0 (2) Jern mg/l 20,0 (2) 25,5 (2) 41,3 (3) 6,1 (1) 14,0 (2) Cadmium µg/l 1,75 (2) 1,60 (2) 1,97 (3) 0,36 (1) 1,50 (2) Kobber µg/l 121 (2) 145 (2) 214 (3) 41,0 (1) 180 (2) Chrom (total) µg/l 45,0 (1) 81,7 (3) 12,0 (1) 27,0 (2) Nikkel µg/l 39,5 (2) 26,5 (2) 101 (3) 18,0 (1) 25,0 (2) Arsen µg/l 730 (2) 750 (2) 1110 (3) 5,6 (1) 18,0 (2) Zink µg/l 86,0 (2) 119 (2) 162 (3) 200 (1) 730 (2) Bly % 34,0 (2) 19,0 (1) 39,3 (3) 31,0 (1) 77,0 (2) ph, min - max 7,1 7,7 6,9 7,5 5,7 7,7 5,7 7,3 5,3 7,4 Tabel 5. Analyseresultater perkolat, genbrugsområde. Middelværdier. Tal i parentes viser antal udtagne prøver. Grønt regnskab 2011, Måde Deponeringsanlæg 15

17 I årsopgørelsen 2011 har den godkendende myndighed gjort følgende bemærkninger til analyseresultaterne: Indholdet af de forurenende stoffer i perkolatet / overfladevandet fra Genbrugsområdet har over den 4-årige periode fra 2008 til 2011 generelt været meget stabilt med de naturlige udsving der altid vil forekomme. Der har i 3 af de 4 år været overskridelser af de vejledende grænseværdier for kobber og arsen, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 om Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandssystemer. Industrimiljø har ingen umiddelbar forklaring på overskridelsen for disse stoffer. Da de årlige vandmængder fra Genbrugsområdet ikke udgør en væsentlig belastning på rensningsanlæg Øst, så vurderer vi pt., at der ikke vil være proportionalitet i at kræve nærmere undersøgelser. I 2011 var der igen overskridelse af de vejledende grænseværdier vedrørende spildevands ph. I 2 prøver blev spildevandet målt til en ph < 6,5. Den vejledende grænseværdi er fastsat til minimum 6,5. Som i 2010 forekommer de lave værdier i de 2 prøver der har det største COD indhold, og sammenhængen med kompostering af organisk haveaffald er derfor nærliggende. Afledning af fint organisk materiale indeholder en del H + -ioner som sænker ph. Analyseresultater overfladevand, lergrav 4/bundfældningsbassin Enhed Ledningsevne ms/m ,5 (6) 86,8 (4) 83,8 (6) Susp. Stof mg/l 2,7 (1) 3,0 (3) COD mg/l ,2 (6) 57,5 (4) 57,7 (6) Total-N mg/l 10,1 5,2 15,9 (6) 3,7 (4) 2,4 (6) NH 3 +NH 4 -N mg/l 4,6 1,1 12,7 (6) 0,9 (4) 0,4 (6) ph, min - max 7,6 8,2 7,9 8,2 7,7 8,2 7,7 8,0 7,5 8,0 Tabel 6. Analyseresultater overfladevand, lergrav 4 / bundfældningsbassin. Middelværdier. Tal i parentes viser antal udtagne prøver. Over de seneste 4 år har niveauet for COD, total-n og NH 3 +NH 4 -N varieret en del. I 2011 er der konstateret 3 overskridelser på enkeltanalyser for COD og 1 overskridelse på NH 3 +NH 4 -N. Grønt regnskab 2011, Måde Deponeringsanlæg 16

18 Analyseresultater overfladevand, lergrav 5 Enhed Ledningsevne ms/m ,7 (6) 78,5 (6) 85,0 (4) Susp. Stof mg/l 25,6 (6) 341,8 (6) 37,0 (4) COD mg/l Total-N mg/l ,4 (6) 1,7 (6) 1,9 (4) NH 3 +N mg/l 5,3 5,9 2,0 (6) 0,3 (6) 0,8 (4) ph, min - max 7,4 7,8 6,4 7,8 5,7 7,7 6,8 7,9 6,4 7,1 Tabel 7. Analyseresultater overfladevand, lergrav 5. Middelværdier. Tal i parentes viser antal udtagne prøver. Over de seneste 4 år har niveauet for Suspenderet stof og NH 3 +NH 4 -N varieret en del. I 2011 er der konstateret 3 overskridelser på enkeltanalyser for Suspenderet stof. I 2011 er den registrerede bortpumpede vandmængde fra lergrav 5 til Vadehavet væsentlig lavere end tidligere års registreringer. Grønt regnskab 2011, Måde Deponeringsanlæg 17

19 4.4 Grundvand Kontrol af grundvandskvaliteten uden for anlæggets område foretages for at sikre, at det omkringliggende grundvand ikke påvirkes/forurenes af udsivende perkolat fra deponeringsenhederne. Monitering af grundvandsboringerne gennemføres 4 gange årligt. I hver moniteringsrunde udføres: Pejling af 6 boringer Udtagning af vandprøver i 8 positioner 6 boringer og 2 perkolatdræn Rambøll har for Esbjerg Kommune, Affald, moniteret anlæggets grundvandsboringer, og udarbejdet en årsrapport for Rapporten er sammen med anlæggets årsrapport tilsendt Miljøstyrelsen Odense. Der er igen i 2011 konstateret overskridelser af kontrolgrænserne for NVOC i flere boringer. Esbjerg Kommune ønsker fortsat, i samarbejde med Miljøstyrelsen Odense, at fastsætte nye kontrolgrænseværdier for NVOC. 4.5 Deponigas På Måde Deponeringsanlæg indvindes der gas fra de afsluttede deponeringsenheder: Ukontrollerede depot nr Etape Den producerede strøm og den udviklede varme fra gasmotoren placeret på Rensningsanlæg Øst afsættes til det offentlige el-net og fjernvarmenet. På Måde Deponeringsanlæg er der 2 MPR-moduler (Måle Pumpe Regulering). Til hvert indvindingsmodul er knyttet 24 boringer, men gasindvindingsanlægget er udvidet med yderligere ca. 24 boringer. Deponigas Enhed Gasproduktion Nm CH 4, middelværdi % Tabel 8. Gasproduktion. Grønt regnskab 2011, Måde Deponeringsanlæg 18

20 4.6 Støj-, støv- og lugtforhold Støj fra deponeringsanlægget kommer primært fra neddeling af haveaffald, rent træ, imprægneret træ og stort brændbart affald, samt ved anden maskinel håndtering af affald. Ligeledes kommer der støj fra lastbilkørsel til og fra anlægget. Der er i forbindelse med neddeling af haveaffald, rent træ og stort brændbart affald mulighed for støvdannelse. 4.7 Afvigelser i driften Der er konstateret en afvigelse i driften: Formodet udsivning af urent overfladevand over membrankrone, etape 1, jf. Afvigelsesrapport D-6 ( ). Afklaring af hændelse pågår. 4.8 Klager og afhjælpning Der er ikke indkommet klager over driften på Måde Deponeringsanlæg. 4.9 Opgørelse over sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelse, Etape På anfordringskonto er der siden 2004 og frem til 16. juni 2009, hensat midler til nedlukning/efterbehandling af etape Beløbet er pr : ,05 kr. ex moms. Grønt regnskab 2011, Måde Deponeringsanlæg 19

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST I/S Skovsted Losseplads Grønt Regnskab 2013 0943084\L00241-2-AGST Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 2. Miljøberetning... 7 3. Miljødata... 9 4. Egenkontrol... 12 Kommentar til analyseresultater...

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr. 245492

SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr. 245492 INDHOLDSFORTEGNELSE. LEDELSENS REDEGØRELSE 4 Virksomhedens mål 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger 4 Vigtige begivenheder i regnskabsåret 5 Medarbejderinddragelse 5 Forventninger til fremtiden

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET

grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET Grønt regnskab 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 1 Basisoplysninger. Energianlæg... 2-4 Miljøberetning. Energianlæg... 5-6 Miljødata. Energianlæg...

Læs mere

Grønt regnskab for Klintholm i/s 2014

Grønt regnskab for Klintholm i/s 2014 Grønt regnskab for Klintholm i/s 2014 Klintholm i/s Klintholmvej 50 DK-5874 Hesselager Telefon: 62253086 Telefax: 62253076 Mail: Website: Klintholm@klintholm-is.dk www.klintholm-is.dk Dato: 26-03-2015

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Grønt regnskab for Klintholm i/s 2013

Grønt regnskab for Klintholm i/s 2013 Grønt regnskab for Klintholm i/s 2013 Klintholm i/s Klintholmvej 50 DK-5874 Hesselager Telefon: 62253086 Telefax: 62253076 Mail: Website: Klintholm@klintholm-is.dk www.klintholm-is.dk Dato: 12-03-2014

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 DEPONIER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 DEPONIER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 DEPONIER /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse Skive Kommune Skive Renovation 4-S Kåstrupvej 20 7860 Spøttrup Plan- og Virksomhedsafdelingen J.nr. AAR-432-00120 Ref. krrst/nijol 5. november 2010 Skive renovation 4-S Afgørelse om ændringer til positivliste

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

INTERESSENTSKABET. Reno-Nord

INTERESSENTSKABET. Reno-Nord INTERESSENTSKABET Reno-Nord GRØNT REGNSKAB 2007 Grønt regnskab 2007 Indholdsfortegnelse Side Udarbejdelse/opbygning...2 Basisoplysninger. Energianlæg...3-4 Ledelsens redegørelse. Energianlæg...5-6 Forbrug

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 ØVRIGE ANLÆG

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 ØVRIGE ANLÆG /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 ØVRIGE ANLÆG /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord Budget 2005 INTERESSENTSKABET Reno-Nord (1.000 kr.) Koncernen Regnskab 2003 Budget 2005 Budget 2004 Omsætning: Energianlæg... 76.049 85.620 68.300 Losseplads... 16.028 12.300 12.150 Køleskabsordning...

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10. 16. december 2011 1587 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Ingen

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formelle oplysninger...3 Navn og beliggenhed...3 Miljøtilsynsmyndighed...3

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Deponering

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Deponering BEATE Benchmarking af affaldssektoren 211 Deponering Rapporten er udarbejdet af Affald Danmark, RenoSam, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af Miljøstyrelsen.

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

Grønt regnskab Sydsjæl and: 2012

Grønt regnskab Sydsjæl and: 2012 Grønt regnskab Sydsjælland: 212 Grafer Pesticid belastning på hele banen Gødning: kvælstof-forbrug for spil-arealet Pesticid belastning for spil-arealet Vandforbrug for spil-arealet Brændstof-forbrug

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03.04.2014 CVR-nummer 32664083 P-nummer 1015779418 Journal nr. NM/09/01314 Virksomhed Hilton Foods Danmark A/S Adresse Brunagervej

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2015 fastsættes: Kapitel 1 Bekendtgørelsens område

Læs mere

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed:

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Adresse: Kontaktperson: Tilstede ved tilsynet: Tlf: CVR - nr.: P - nr: Journal nr.: Side: 1 af 7 Basis Data Hovedaktivitet: Er

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Til orientering/efterretning.

Til orientering/efterretning. Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 15. september 2015 Til orientering/efterretning. 1. Status Feldballe Genbrugsstation Bestyrelsen meddelte på møde den 19. september 2012 (sag nr. 24-12) bevilling

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE 2014 Indhold Forord.... 3 Beskrivelse af virksomhederne.... 4 Miljøpolitik.... 5 Oversigt over afdelingernes miljøforhold.... 6 Miljøledelsessystemet.... 8

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43 59 10 00 www.htk.dk Rockwool A/S og Rockwool International A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Att.: Kurt Henningsen Frems. epost:

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015

Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune. xx.xx.2015 Miljøtilsynsplan for Læsø Kommune xx.xx.2015 Side 2/8 Indhold 1. Baggrund...3 2. Planens geografiske område...3 3. Vurdering af de væsentligste miljøproblemer i Læsø Kommune...3 4. Fortegnelse over specielle

Læs mere

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING HELSINGØR FREDENSBORG NORDFORBRÆNDING HØRSHOLM ALLERØD RUDERSDAL 2 NORDFORBRÆNDING Er et fælleskommunalt affaldsselskab stiftet i 1965. INTERESSENTERNE ER: Allerød

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Afgørelse om revurdering af moniteringsprogram for Audebo Affaldsdeponi

Afgørelse om revurdering af moniteringsprogram for Audebo Affaldsdeponi 1 KARA/NOVEREN Håndværksvej 70 4000 Roskilde Sent som mail til Berit Nielsen: bn@karanoveren.dk København J.nr. MST-1272-00632 Ref. suand/anbri Den 23. april 2013 Afgørelse om revurdering af moniteringsprogram

Læs mere

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS

KMA-redegørelse 2013. Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA-redegørelse 2013 Udarbejdet: 10. maj 2014 Udarbejdet af: KM Kontrolleret af: MS KMA redegørelse 2013 Beskrivelse af virksomheden Søndergaard Nedrivning A/S er en familievirksomhed grundlagt i 1958

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2012 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2012 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Undervisningsnote til emne 11:

Undervisningsnote til emne 11: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 11: Alternative regnskabsformer Valdemar Nygaard Alternative regnskabsformer: Indledning: Igennem en lang tidsperiode har det eksterne årsregnskab

Læs mere

Agendaplan for Galgebakken 2011-2014

Agendaplan for Galgebakken 2011-2014 Agendaplan for Galgebakken 2011-2014 Årsrevision 2011-2012 Galgebakkens Agendaplan. Årsrevision 2011-2012 Side 1 af 8 Historie Driften af boligafdelingen Galgebakken har igennem årene investeret mange

Læs mere

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Brancheblad for Slagterier Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Input til dialog om grøn virksomhedsprofil og nye markeder for restprodukter September

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab).

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab). Sagsnr. 17.10-00-1103 Vores ref. MLK/lni Deres ref. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Den 14. august 2000 Att. Charlotte Thy, Industrikontoret Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 1

GRØNT REGNSKAB 2014 1 GRØNT REGNSKAB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 INTRODUKTION... 3 1.2 TILSYNSMYNDIGHEDENS UDTALELSE... 3 1.3 OFFENTLIGGØRELSE... 3 2. BASISOPLYSNINGER... 4 2.1 SELSKABET... 4 2.2 BESTYRELSE...

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Årsrapport 2011. Kig ud over Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads

Årsrapport 2011. Kig ud over Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads Årsrapport 2011 Kig ud over Uggeløse Losseplads Uggeløse Losseplads Årsrapport 2011 Uggeløse Losseplads Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Kontrolprogram 2 3. Deponi III, Matr. Nr. 4 a og 4 o 4 3.1.

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 2013

Virksomhedsplan 2012 2013 Virksomhedsplan 2012 2013 Forord Nærværende virksomhedsplan er udarbejdet i forlængelse af Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012-2016, som blev vedtaget af bestyrelsen den 30. april 2012. Virksomhedsplanen

Læs mere