Toelt Losseplads Grønt regnskab 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Toelt Losseplads Grønt regnskab 2009"

Transkript

1 Grønt regnskab 2009

2 Basisoplysninger Hørsholmvej Kvistgård CVR-nr.: P-nummer: Drives og ejes af: I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Tilsynsmyndighed: Statens Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde. Godkendelsesmyndighed: Fredensborg Kommune, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal. Branchebetegnelse: Drift af deponeringsanlæg. Listepunkt: K105 1 : Deponeringsanlæg for affald, som enten modtager mere end 10 tons affald pr. dag, eller som har en samlet kapacitet på mere end tons, med undtagelse af anlæg for deponering af inert affald (i). K 203: Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald, forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse. K 212:Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke farligt affald, forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse. Hovedaktivitet: Drift af deponeringsanlæg. Biaktiviteter: Modtagelse af olie- og kemikalieaffald. Sæsonforskydningslager. Jordkarteringsplads. Genanvendelse af slagger og lettere forurenet jord. Godkendelser: Godkendelse af modtageplads for olie- og kemikalieaffald af 3. november Revision af vilkår af 13. december Miljøgodkendelse af mellemlagring af forbrændingsegnet affald, 24. oktober Afgørelse om godkendelsespligt for ændret placering af mellemlager for brændbart affald samt ændring af vilkår i miljøgodkendelse. Miljøgodkendelse af jordkarteringsplads af 5. februar 2009 Tillæg til Miljøgodkendelse af jordkarteringsplads om genanvendelse af slagger og lettere forurenet jord af 26. august 2009 Kvalitativ beskrivelse af miljø- og ressourceforhold: De væsentligste ressourcemæssige forhold omfatter forbrug af brændstof til køretøjerne og strøm til mandskabsbygning, belysning og pumper. De væsentligste miljømæssige forhold er knyttet til mængde, indholdsstoffer og bortskaffelse af perkolat fra det deponerede affald. Dertil er støj- og lugtgener i forhold til omgivelserne vigtige at holde på et minimum. 1 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr af 13. december Side 2 af 19

3 Indledning Den 16. juli 2009 blev deponeringsaktiviteten på, som følge af ny EU lovgivning, reduceret til udelukkende at omfatte inert affald, mens øvrige aktiviteter ikke er berørt vil nok desværre mest blive husket for branden i sæsonforskydningslageret i oktober. En brand der medførte en stor slukningsindsats, og som ikke kunne undgå at berøre de omkringboende naboer. Nordforbrænding vil gerne her benytte lejligheden til at takke de mange brandfolk og entreprenører, der arbejdede under branden, og samtidig beklage de gener, som branden medførte for naboerne. Lagerplads efter brand Spørgsmål og kommentarer modtages gerne. God læselyst! Hørsholm, marts 2010 Morten Slotved Formand Tonny Juul Jensen Adm. direktør Side 3 af 19

4 Resumé Der er i 2009 deponeret ton affald på, hvilket er et fald på 3 procent sammenlignet med året før, hvor der blev deponeret ton. Faldet skyldes primært, at der er tilført mindre mængder blandet affald til deponering. I figur 1. nedenfor ses udviklingen i affaldsmængderne de seneste 5 år. Der frasorteres hvert år jern, metal, plast, PVC og brændbart affald, som bortskaffes til henholdsvis genanvendelse og forbrænding. I 2009 er imprægneret træ desuden fraført til nyttiggørelse. Figur 1. Oversigt over deponeret affald Ton År Inert Mineralsk Blandet Fraført jern, plast og brændbart I alt deponeret Spildevand bortledes til rensning på Nivå Renseanlæg. Spildevandet er en blanding af perkolat 2, sanitetsspildevand fra mandskabsbygningen, overfladevand fra sæsonforskydningslager, overfladevand fra jordkarteringsplads og overfladevand fra et befæstet areal foran bygningerne. Nordforbrænding er i dialog med Fredensborg Kommune om at få udarbejdet en ny samlet spildevandstilladelse. De seneste 5 års spildevandsmængder og den beregnede, nedsivet perkolatmængde ses i tabel 1. nedenfor. Tabel 1. Bortledt spildevand/perkolat Flydende affald Enhed Spildevand til renseanlæg* m Perkolat (nedsevet)** m Sanitesspildevand*** m *Målt af Fredensborg Forsyning ** Beregnet på baggrund af bl.a. meteorologiske data, fordampning osv. *** Sanitetspildevand sættes lig med vandforbruget 2 Perkolat er den væske, der siver ned gennem affaldet og drænes bort til rensning. Side 4 af 19

5 Ledelsens redegørelse Lørdag den 17. oktober 2009 udbrød der brand i sæsonforskydningslageret. Selvom brandvæsenet hurtigt var på pladsen udviklede branden sig desværre. Slukningen af branden medførte i perioder en større røgudvikling, der når man stod i røgfanen kunne virke irriterende. Under branden udtog Kemisk Beredskab derfor prøver af røggassen for at konstatere røgens giftighed. Heldigvis var røggassen ikke farlig, men naboer blev for en sikkerheds skyld rådet til at holde sig ude af røgen. Der blev også under branden udtaget jordprøver rundt om. Danmarks Miljøundersøgelser analyserede jorden for indhold af blandt andet dioxiner og resultaterne påviste ingen forhøjede værdier. Da branden opstod lå der tons forbrændingsegnet affald, hvilket oversteg den gældende miljøgodkendelse på ton. Årsagen til den større mængde beror på tekniske problemer på forbrændingsanlægget over sommeren. Miljøcenter Roskilde indskærpede, at lagret skulle nedbringes, men har efterfølgende også politianmeldt sagen. Branden gav stor mediebevågenhed og efter branden besluttede Nordforbrændings bestyrelse, at oplagring af brændbart affald stoppes øjeblikkeligt, og at sæsonforskydningslageret tømmes. Sæsonlageret tages ikke i brug igen, før Nordforbrændings bestyrelse har taget stilling til, hvordan sæsonlagringsfunktionen skal løses fremover. I oktober 2009 blev der etableret en m 2 stor oplagsplads til jordkartering. Pladsen er lavet med tæt asfaltunderlag med opsamling af overfladevand til spildevandssystemet. Pladsen blev brugt under branden som oplagsplads for det forbrændingsegnede affald, der blev fjernet fra sæsonforskydningslageret. Begrundelse for væsentlighed De informationer, der er præsenteret i dette grønne regnskab, er valgt ud fra, hvad der har størst betydning for arbejdsmiljø, miljø og omgivelserne på såvel kort som lang sigt. Derudover er informationerne valgt ud fra, hvad der kan være af interesse for naboer og øvrige interesserede. Miljøpolitik mål og resultater Det er vigtigt for Nordforbrænding løbende at reducere såvel miljø- som arbejdsmiljøbelastningen og være på forkant med udviklingen. Dette opnås bl.a. ved et godt samarbejde med miljø- og arbejdsmiljømyndighederne. Miljøkrav til leverandører Nordforbrænding stiller ikke formaliserede miljøkrav til leverandører, men påser, at relevante bestemmelser og regulativer overholdes. Inddragelse af medarbejderne i miljøarbejdet og uddannelse Alle Nordforbrændings afdelinger og anlæg har repræsentanter i virksomhedens samarbejdsudvalg og sikkerhedsudvalg. Her igennem sikres dialog og udveksling af ideer og meninger om både drifts- og miljømæssige forhold. Arbejdsmiljømæssige forhold De ansatte på er en del af Nordforbrændings sikkerhedsorganisation. Side 5 af 19

6 Herved er der mulighed for at få indflydelse på de arbejdsmiljømæssige forhold, samt foreslå forbedringer og være på forkant med udviklingen. Afvigelser i forhold til forrige grønne regnskaber Dette års grønne regnskab er bygget op og viser de samme data som forrige års regnskaber. Dertil kommer data om jord, der nu analyseres før endelig slutbehandling. De største arbejdsmiljømæssige risici, der er forbundet med at arbejde på en losseplads, er ved arbejdet med maskiner, støj fra maskiner, støv og luftbårne mikroorganismer. I 2009 blev der indkøbt hjertestarter til. I den forbindelse fik det faste personale et tre timers kursus i brugen af apparatet. Hjertestarteren er registreret i Trykfondens kartotek over hjertestartere i Danmark, på Der har i år 2009 ikke været arbejdsulykker på. Forebyggelse af vilkårsovertrædelser Alle resultater fra egenkontrollen kan ses i tabellerne 7 til 12, hvor der ligeledes er kommentarer til resultaterne. Miljøcenter Roskilde har i 2009 givet en indskærpelse til. Indskærpelsen omhandlede forholdene på sæsonforskydningslageret, jævnfør ovenfor. Indskærpelsen er efterkommet. Klager Der har i 2009 været en klage til Miljøcenter Roskilde fra en nabo over kørsel i weekend og lugt. Miljøcenter Roskilde har vurderet, at vilkåret om kørsel i weekenden er overholdt. Miljøcenteret har bedt klager henvende sig til miljøcenteret, så snart der konstateres lugtgener fra lossepladsen. Desuden medførte branden i oktober forståeligt nok mange reaktioner. Side 6 af 19

7 Data om miljø- og ressourceforhold herunder egenkontrol I nedenstående flowdiagram er de forskellige in- og output illustreret. Støj, støv NO x, CO 2 Affald til: - deponering - mellemlagring - omlastning Fraført affald Energi Vand Hjælpestoffer Perkolat Spildevand, overfladevand FAKTA har fungeret som losseplads siden 1981 og frem til 2003 blev der deponeret ca m 3 blandet affald primært fra den tidligere Fredensborg- Humlebæk Kommune. Den 1. januar 2003 blev Fredensborg Kommune interessent i Nordforbrænding, og Nordforbrænding overtog i den forbindelse. Driftsansvaret overtog Nordforbrænding den 1. juli Der er fortsat en deponeringskapacitet på ca m 3. Den 13. december 2005 blev en revision af miljøgodkendelsen godkendt. Den 24. oktober 2006 blev miljøgodkendt mellemlager til forbrændingsegnet affald. Den 5. februar 2009 blev miljøgodkendt jordkarteringsplads. Side 7 af 19

8 Affald tilført lossepladsen Tabel 2 Enhed Til deponering Klasse 2 jord ton Affald fra sandfang ton Spildevandsslam ton Inert affald ton Mineralsk affald ton Blandet affald til deponering ton PVC ton Imprægneret træ til deponering ton Asbest (ikke støvende) ton Asbest (støvende) ton I alt tilført til deponering* ton Andet Rødder/træstød til lager ton Brændbart affald til mellemlagrer ton Jord til kartering ton Ren jord til afdækning/retablering ton I alt tilført ton *Inklusiv det affald, der ved den efterfølgende sortering af blandet affald til deponering frasorteres. Se tabel 5 Alle mængder er vejet. Der er i år 2009 ikke afvist læs. Aktiviteternes placering på ses på billedet på næste side. Deponeringen er foregået på område 2 og 3. Side 8 af 19

9 2m 2l 18 Rødder og stød 1q 2f Etape 3 Deponi, under opfyldning og slutafdækning Etape 2 Deponi, under opfyldning og slutafdækning 2r Etape 1 Deponi, opfyldt og slutafdækket Aflæsning, kontrol og sortering Farligt affald 2d Etape 4.4 Karteringsplads Etape 4.1 Ubenyttet Etape 4.2 Ubenyttet Etape 4.3 Sæsonforskydningslager 2c Oversigt over lossepladsens områdeinddeling og de forskellige aktiviteter Omlastning/sortering af farligt affald på modtageplads Tabel 3 Enhed Farligt affald fra Højvangen/ Bakkegårdsvej (omlastning) ton a Tilført energi, vand og hjælpestoffer Tabel 4 Enhed Miljødiesel til maskiner* liter Timeforbrug maskiner** timer El til mandskabsbygning og belysning MWh Vand til mandskabsbygning m * Der blev brugt store mængder diesel under branden også til fremmede maskiner ** Øget forbrug skyldes ekstraordinær kørsel under branden Ændringer i forbrug af diesel og maskintimer skyldes en generel stigning i anvendelsen af de enkelte maskiner på grund af øget aktivitet, samt indkøb af en dumper, der primært benyttes til kørsel med jord. Dertil kommer et ekstraordinært forbrug af diesel til fremmede entreprenører, der blev brugt under branden, samt at egne maskiner kørte i døgndrift under branden. Side 9 af 19

10 nr. 1 nr. 4 nr. 7 nr. 10 nr. 13 nr. 16 nr. 19 nr. 22 nr. 25 nr. 28 nr. 31 nr. 34 nr. 37 nr. 40 nr. 43 nr. 46 nr. 49 nr. 52 nr. 2 perkolat m3/uge nedbør mm/d Grønt regnskab 2009 Fraført fast affald Tabel 5 Fraført affald fra deponi Enhed Frasorteret jern og metal ton Frasorteret brændbart affald ton PVC til genanvendelse ton Imprægneret træ fraført til nyttiggørelse ton Fraført i alt Fraført rødder og stød ton Fraført fra mellemlager* ton Fraført jordkarteringsplads Klasse 2+3 jord ton Klasse 4 jord ton Fraført i alt ton *Inklusiv nedbør og slukningsvand Alle værdier er målte. Fraført - flydende affald Tabel 6 Flydende affald Enhed Spildevand til renseanlæg* m Perkolat (nedsevet)** m Sanitetsspildevand*** m * Målt af Fredensborg Forsyning ** Beregnet på baggrund af bl.a. meteorologiske data, fordampning osv. Der er i modellen ikke regnet med slukningsvandet fra branden. *** Sanitetsspildevand sættes lig med vandforbruget Figur 2 viser sammenhæng mellem den månedlige mængde spildevand og nedbør. Figur 2. Spildevand og nedbør Pumpemængder og nedbør i Uge Side 10 af 19

11 Egenkontrol På de følgende sider vises resultaterne af den egenkontrol, der finder sted på. Resultaterne bliver kommenteret i et særligt afsnit kaldet Kommentarer til egenkontrollen Siden lossepladsen blev etableret i 1981, er der stillet krav om egenkontrol, med enkelte ændringer undervejs. Den seneste ændring af egenkontrollen fandt sted i forbindelse med revisionen af miljøgodkendelsen i Alle detaljer findes i Revision af vilkår af 13. december 2005, som trådte i kraft den 1. januar For lettere at kunne forstå de mange tabeller, er egenkontrollen forsøgt beskrevet nedenfor. 2m 2l Sparebassin D 18 B1 P1A Rødder og stød B18 B3 2f P2 Etape 3 Deponi, under opfyldning og slutafdækning Etape 2 Deponi, under opfyldning og slutafdækning 2r Etape 1 Deponi, opfyldt og slutafdækket P1B F Aflæsning, kontrol og sortering Farligt affald B19 1q 2d Etape 4.1 Ubenyttet Etape 4.2 Ubenyttet Etape 4.3 Sæsonforskydningslager Etape 4.4 Karteringsplads B20 B2 2c Oversigt over prøvetagningsstederne B4 P1A = Perkolatbrønd 1A P1B = Perkolatbrønd 1B P2 = Perkolatbrønd 2 2a D = Drænbrønd F = Fyldplads B1-B4 og B18-B20 = Moniteringsboringer Monitering 3 Egenkontrollen er delt i 3 overordnede moniteringsenheder: o Perkolat (3 forskellige målepunkter) Tabel 7A, 7B og 7C o Grundvand (6 forskellige målepunkter) Tabel 8 og 9 o Overfladevand (3 forskellige målepunkter) Tabel 10, 11 og 12 3 Overvågning Side 11 af 19

12 Der er tre forskellige niveauer for moniteringen: Reduceret, Normal og Skærpet niveau. Der findes en række kriterier for, hvornår niveauet for moniteringen ændrer sig til reduceret og skærpet niveau. Moniteringen udføres i øjeblikket på normalt niveau. Den normale monitering er tillige delt i henholdsvis en rutine prøvetagning og i en udvidet prøvetagning. Den udvidede prøvetagning skal finde sted i april måned og gælder alle målepunkter. Mens rutineprøvetagningen kun gælder udvalgte målepunkter, nemlig perkolat, 3 ud af de 6 grundvandsboringer og ét enkelt målepunkt for overfladevand. Rutineprøvetagningen omfatter derudover et mindre antal analyseparametre. Alle analyseresultater sendes til tilsynsmyndigheden umiddelbart efter at resultaterne foreligger. Alle resultater er målte, idet både prøvetagning og analyser udføres af et akkrediteret firma. Øvrig egenkontrol Der sker løbende en vurdering af deponeringsanlæggets topografi 4, sætninger i det deponerede affald og om der sker skader på den slutafdækning, der allerede er etableret. Der er ikke observerede sætninger af affald. Østsiden af etape 1 er blevet suppleret med jord og beplantet. Topografien ændrer sig løbende ved deponering af affald, og ved hjælp af de opstillede pæle med højdeafmærkninger kan ændringerne løbende følges. I det område, der i dag bruges til deponering af affald (se oversigtskort), er den maksimale deponeringshøjde endnu ikke nået. Det fremtidige terræn for hele lossepladsområdet er beskrevet i en plan vedtaget af kommunen. Deponeringsområderne 2 og 3 fyldes i takt med det forventede, som beskrevet i overgangsplanen 5 for lossepladsen. Med udgangspunkt i den beregnede restvolumen fra april 2002, den deponerede affaldsmængde i perioden og den skønnede mængde forbrugte ren jord til afdækning, er der fortsat plads til at deponere ca m 3 affald. Kommentarer til egenkontrollen 2009 Perkolatvand Det ses i tabellerne 7A, 7B og 7C, at perkolatvandet årligt analyseres for bl.a. totalkulbrinter 6, BTEX 7 og klorerede opløsningsmidler 8. Såfremt analyseresultatet er mere end 5 gange deponeringsbekendtgørelsens grænseværdi, skal analyserne af de stoffer, der overskrider grænseværdierne, også foretages på grundvandsboringerne. Resultatet af analyserne udført i 2009 viser, at perkolatvandet overskrider grænseværdierne for pesticidrester og total kulbrinter mere end 5 gange, og der måles derfor for disse komponenter i 2010 i grundvandet. 4 Beskrivelse af landskabet 5 Overgangsplan for, juli Rester fra olieprodukter. 7 Flygtige organiske forbindelser, der bl.a. forekommer i benzin og andre olieprodukter. 8 Rester fra diverse opløsningsmidler indeholdende klor (Cl) Side 12 af 19

13 Overfladevand Som det ses af tabel 10 og 11 kontrolleres overfladevandet også for en række parametre. Analyseresultaterne på overfladevandet viser relativt stabile indhold af parametrene igennem tiden. Dog er indholdene af jern, mangan og ammonium noget højere i 2009 end i de foregående år. Årsagen til det forhøjede indhold kendes ikke, men der holdes øje med udviklingen ved fremtidige moniteringer. Grundvand Det er resultaterne fra de kemiske analyser af grundvandet i moniteringsboringerne, der er afgørende for, om moniteringen udføres på Reduceret, Normalt eller Skærpet niveau. Moniteringen udføres i øjeblikket på normalt niveau. Ud over at analysere grundvandet for diverse stoffer, foretages der en pejling i alle brønde af vandstanden, for at fastslå grundvandets strømningsretning. Resultaterne heraf har ikke indgået i de tidligere grønne regnskaber, men vil indgå fremover. Det bemærkes i den forbindelse, at der som følge af pejlingerne gennem de seneste år er blevet etableret en ny grundvandsboring, som forhåbentlig kan medvirke til en endnu bedre monitering. Hvis ledningsevne eller indholdet af klorid, totalkulbrinter eller chlorerede opløsningsmidler i grundvandet i én eller flere moniteringsboringer overskrider nogle fastsatte kriterier, kan det udløse skærpet monitering. Disse kriterier er 200 ms/m for ledningsevnen, 200 mg/liter for klorid, 50 µg/liter for totalkulbrinter og 25 µg/liter for chlorerede opløsningsmidler. Ledningsevne og indholdet af klorid skal, udover at overskride de angivne kriterier, vise en stigende tendens for at udløse skærpet monitering. Ledningsevnen og indhold af klorid i boring B1 lå tidligere hhv. omkring og over kriterierne, men uden at udvise en stigende tendens. Boringen gav meget lidt vand, og det blev vurderet, at vandet i boringen ikke repræsenterede grundvandet under. Fra 2009 blev boringen derfor udtaget af moniteringsprogrammet. De øvrige moniteringsboringer overholder alle kriterierne for ledningsevne og indhold af klorid. Moniteringsboringerne undersøges for totalkulbrinter, fordi indholdet af totalkulbrinter i perkolatvandet overskrider grænseværdierne med mere end 5 gange. Moniteringsboringerne undersøges ikke for chlorerede opløsningsmidler, da indholdet af disse ligger langt under grænseværdierne. Der er kun i en enkelt moniteringsboring påvist totalkulbrinter i Indholdet var meget lavt, og under kriteriet for udløsning af skærpet monitering. Moniteringen fortsættes på normalt niveau i Desuden analyseres grundvandet i 2010 for totalkulbrinter og pesticider, på grund af indholdet i perkolatet. Samtidig med at moniteringsboring B1 udgik af moniteringsprogrammet i 2009 er der etableret en ny moniteringsboring på. Denne moniteringsboring er placeret så kontrollen af grundvandet under lossepladsen kan udføres endnu bedre end tidligere, og boringen skal samtidig bruges til at opnå en mere detaljeret viden om grundvandets strømning i området. Den nye moniteringsboring vil indgå i moniteringsprogrammet i Side 13 af 19

14 Egenkontrol - perkolat Tabel 7A. Perkolatområde 1 A Perkolatområde 1 A Analyseparameter Enhed Udvidet Rutine Udvidet Rutine Udvidet Rutine Udvidet Rutine Udvidet Rutine ph værdi - 7,0 7,1 7,0 6,6 6,7 7,4 7,4 7,5 7,5 7,5 8,1 Ledningsevne ms/m ) 147 Ilt mg/l 5,0 5,0 76,0 1,6 2,2 5,9 2,9 5,8 9,1 6,9 4,6 Ammonium mg/l 15,0 34,0 4,8 27,6 31,0 59,0 41,0 42,0 11,2 44,0 31,0 Nitrat mg/l - 0,5-3,1-0,3-1,2 8,4 1,3 - Jern mg/l - 17,0-12,0-8,2-13,0 5,0 13,0 - Mangan mg/l - 1,9-1,7-1,5-1,2 0,5 1,5 - Sulfat mg/l NVOC mg/l COD mg/l BOD mg/l 5,2 5,9 18,0 3,0 6,0 5,5 8,8 8,5 4,6 5,2 29,0 Total-N mg/l Klorid mg/l Cadmium 2) µg/l <0, <0,2 - <0,1 - <0,1 - Krom 2) µg/l 3, <3-3,0-2,0 - Nikkel 2) µg/l 9, ,0-7,0-6,0 - Metan mg/l ,5 - <0,01 - <0,01 <0,01 <0,01 - BTEX (total) 1) µg/l 1,77 1,97-1,60 - i.p. - 0,00 i.p. 0,18 - Total kulbrinter 1) µg/l <5-160 < Klorerede opløsningsmidler 1) µg/l 0,25 0,02-0,17 - i.p. - 0,13 - i.p. - Pesticider (total) 1)2) µg/l 1, ,95-4,23-8,80 - Tabel 7B. Perkolatområde 1 B Perkolatområde 1 B Analyseparameter Enhed Udvidet Rutine Udvidet Rutine Udvidet Rutine Udvidet Rutine ph værdi - 6,8 6,9 6,7 6,9 6,8 7,0 6,8 6,8 Ledningsevne ms/m ) 3 4) Ilt mg/l 2,2 2,7 0,8 6,1 1,6 5,0 1,3 0,6 Ammonium mg/l 39,7 51,0 60,0 85,0 55,0-57,0 66,0 Nitrat mg/l 0,1-0,1-0,3 0,2 0,1 - Jern mg/l 36,0-21,0-28,0 35,0 28,0 - Mangan mg/l 2,2-1,3-1,6 2,0 1,6 - Sulfat mg/l NVOC mg/l COD mg/l BOD mg/l 7,0 3,0 2,9 8,2 25,0 5,5 2,9 2,5 Total-N mg/l Klorid mg/l Cadmium 2) µg/l - - <0,2 - <0,1 - <0,1 - Krom 2) µg/l - - <3-4,0-3,0 - Nikkel 2) µg/l - - 8,0-14,0-8,0 - Metan mg/l 3,3-0,2-0,1 0,2 4,0 - BTEX (total) 1) µg/l 0,99-1,30-2,80 påvist 2,30 - Total kulbrinter 1) µg/l 62 - < Klorerede opløsningsmidler 1) µg/l <0,02 - i.p. - 0,01 påvist 0,06 - Pesticider (total) 1)2) µg/l ,58-4,98-7,80 - Side 14 af 19

15 Tabel 7C. Perkolatområde 2 Perkolatområde Analyseparameter Enhed Udvidet Rutine Udvidet Rutine Udvidet Rutine Udvidet Rutine Udvidet 3) Rutine ph værdi - 6,9 7,1 6,9 6,9 6,9-7,0 6,8 8,7-7,1 Ledningsevne ms/m Ilt mg/l - 46,0 54,0 5,5 4,6 3,9 3,9 4,8 6,4-3,3 Ammonium mg/l 8,6 17,0 28,0 22,0 34,0 46,0 22,0 28,0 49,0-73,0 Nitrat mg/l - 1,1-15,0-0,7-1,5 4,0 - - Jern mg/l - 7,1-23,0-9,5-8,2 0,7 - - Mangan mg/l - 0,8-1,3-1,2-1,0 0,5 - - Sulfat mg/l NVOC mg/l COD mg/l BOD mg/l 2,5 4,6 7,5 9,0 4,9 4,1 7,0 3,7 1,8-4,0 Total-N mg/l Klorid mg/l Cadmium 2) µg/l 0, <0,2 - <0, Krom 2) µg/l 4, ,0-6, Nikkel 2) µg/l 6, ,0-13, Metan mg/l ,9-0,3-0,1 0,2 - - BTEX (total) 1) µg/l 0,81 1,40 - <0,02-1,60-0,72 <0, Total kulbrinter 1) µg/l 15 < < Klorerede opløsningsmidler 1) µg/l 0,04 0,03-0,09 - i.p. - 0,07 i.p. - - Pesticider (total) 1)2) µg/l 3, ,30-2, Grænseværdierne trådte i kraft 1. januar ) Ved overskridelse større end 5 gange grænseværdien skal analysen også udføres på moniteringsboringerne. 2) Analysen skal udføres hvert 3. år. 3) Resultater for perkolatområde 2 mangler. Prøven er sandsynligvis ikke udtaget i forbindelse med prøvetagningen i april ) Usædvanlig lav værdi for målingen af ledningsevne. Muligvis en målefejl. Hvis målingerne i 2010 har tilsvarende lave værdier, vil forholdet blive undersøgt nærmere. Tabel 7D. Absolut udledning fra perkolatområde Perkolatområde Analyseparameter Enhed Ammonium kg/år Nitrat kg/år Jern kg/år Mangan kg/år Sulfat kg/år Total-N kg/år Klorid kg/år Cadmium kg/år - 0,00 0,00 0,00 Krom kg/år - 0,06 0,05 0,02 Nikkel kg/år - 0,12 0,13 0,07 Methan kg/år BTEX g/år 10,4 15,9 11,9 11,7 Total kulbrinter g/år Klorerede opløsningsmidler g/år 1,11 0,30 0,23 0,28 Pesticider (total) g/år Perkolatmængde m Udledningen er udregnet som et gennemsnit af målingerne i tabel 7A-C. Side 15 af 19

16 Egenkontrol grundvandsmonitering Tabel 8. Gamle grundvandsboringer Boring 18 Analyseparameter Enhed ph 8,0 8,2 7,7 7,6 7,9 7,5 Ledningsevne ms/m Ilt mg/l - 49,0 4,5 4,6 5,6 4,8 Ammonium mg/l 0,04 0,02 0,53 0,02 0,01 <0,004 Nitrat mg/l <0,1 <0,015 0,13 <0,03 <0,03 0,07 Jern mg/l 3,7 0,6 17,0 1,4 0,4 1,1 Mangan mg/l 0,08 0,09 0,15 0,08 0,18 Sulfat mg/l NVOC mg/l 0,78 2,10 0,80 0,80 1,60 1,10 COD mg/l - 9 <10 <10 <10 <10 BOD mg/l - 3,4 3,0 <1 1,2 <1 Total-N mg/l - 0,1 0,7 0,0 0,1 0,0 Klorid mg/l Total kulbrinter 1) µg/l <5 <5 <5 Pesticider total 1) µg/l Boring 19 Analyseparameter Enhed ph 7,8 7,8 7,9 7,3 7,5 7,5 Ledningsevne ms/m Ilt mg/l - 3,0 3,9 2,2 3,3 4,1 Ammonium mg/l 0,57 0,57 0,76 0,62 0,63 0,56 Nitrat mg/l <0,1 <0,015 0,06 <0,03 0,09 0,09 Jern mg/l 3,2 2,6 5,5 2,4 3,3 2,6 Mangan mg/l - 0,15 0,14 0,15 0,17 0,16 Sulfat mg/l NVOC mg/l 1,50 1,60 1,90 1,60 1,90 2,00 COD mg/l - <5 16 <10 <10 <10 BOD mg/l - 0,7 3,0 <1 1,4 <1 Total-N mg/l - 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 Klorid mg/l Total kulbrinter 1) µg/l <5 <5 <5 Pesticider total 1) µg/l Boring 20 Analyseparameter Enhed ph 7,7 7,7 7,6 7,5 7,4 7,3 Ledningsevne ms/m Ilt mg/l - 3,0 3,6 2,8 1,9 2,1 Ammonium mg/l 0,06 0,06 0,53 0,04 0,01 <0,004 Nitrat mg/l <0,1 <0,015 0,15 <0,03 0,05 0,06 Jern mg/l 1,2 1,3 1,7 1,2 1,2 1,4 Mangan mg/l - 0,25 0,05 0,26 0,25 0,28 Sulfat mg/l - 98 <0, NVOC mg/l 1,60 1,70 1,10 1,20 1,10 1,50 COD mg/l - <5 16 <10 10 <10 BOD mg/l - <0,5 <1 <1 <1 <1 Total-N mg/l - 0,1 0,7 0,1 0,1 0,1 Klorid mg/l Total kulbrinter 1) µg/l <5 <5 <5 Pesticider total 1) µg/l ) Analysen udføres, hvis indholdet i perkolatet overskrider grænseværdien med mere end en faktor 5. Side 16 af 19

17 Tabel 9. Nye grundvandsboringer Boring Analyseparameter Enhed Udvidet Rutine Udvidet 2) Rutine Udvidet Rutine Udvidet Rutine Udvidet 3) Rutine 3) ph 7,2 7,7 6,8-6,7 7,1 7,1 7,1 7,3 - - Ledningsevne ms/m Ilt mg/l - 69,0 32,5-4,5 8,1 1,9 3,0 4,1 - - Ammonium mg/l 0,14 0,12 0,14-0,11 0,28 0,20 0,13 0, Nitrat mg/l 0,18 0, ,05-0, Jern mg/l 6,2 490, ,0-13, Mangan mg/l - 13, ,00-3, Sulfat mg/l NVOC mg/l 79,00 56, ,20-3, COD mg/l BOD mg/l - 20,0 28,0-2,0 <1 12,2 7,6 2,5 - - Total-N mg/l - 3,8 2,3-1,2 2,8 3,6 1,2 0,6 - - Klorid mg/l Total kulbrinter 1) µg/l <5 - < Pesticider total 1) µg/l , Boring ) Analyseparameter Enhed Udvidet Rutine 2) Udvidet 2) Rutine Udvidet Rutine Udvidet Rutine Udvidet Rutine ph - 7, ,6 7,4 7,4 7,7 7,7 7,4 6,5 Ledningsevne ms/m Ilt mg/l - 36, ,6 2,7 4,6 7,3 6,8 8,8 Ammonium mg/l - 0, ,10 0,21 0,13 0,04 0,03 <0,004 <0,004 Nitrat mg/l - 3, ,00-25,40-22,50 - Jern mg/l - 100, ,0-3,5-4,7 - Mangan mg/l - 4, ,20-1,20-3,00 - Sulfat mg/l NVOC mg/l - 59, ,70-2,00-3,00 - COD mg/l <10 < BOD mg/l - 35, ,3 <1 5,9 <1 <1 9,5 6,3 Total-N mg/l - 6, ,2 4,4 5,3 5,8 4,7 5,7 5,8 Klorid mg/l Total kulbrinter 1) µg/l <5 - < Pesticider total 1) µg/l i.p Boring ) Analyseparameter Enhed Udvidet Rutine Udvidet 2) Rutine 2) Udvidet Rutine Udvidet Rutine Udvidet Rutine ph - 7,8 7, ,0 7,3 7,0 7,1 6,4 Ledningsevne ms/m Ilt mg/l - 40,0 46, ,5 2,0 3,6 5,9 5,2 2,1 Ammonium mg/l - 0,37 0, ,12 0,35 0,07 0,17 <0,004 <0,004 Nitrat mg/l - 0, ,08-0,32-0,38 - Jern mg/l , ,0-3,2-0,2 - Mangan mg/l - 30, ,50-0,96-0,14 - Sulfat mg/l NVOC mg/l - 75, ,00-1,60-2,30 - COD mg/l < BOD mg/l - 46,0 19, ,2 <1 <1 <1 4,1 2,9 Total-N mg/l - 5,4 1, ,8 0,4 0,7 0,2 0,8 0,2 Klorid mg/l Total kulbrinter 1) µg/l <5 - <5 - <5 - Pesticider total 1) µg/l ) Analysen udføres, hvis indholdet i perkolatet overskrider grænseværdien med mere end en faktor 5. 2) Ikke muligt at udtage en vandprøve, pga. manglende vand i boring. 3) Boringen er udgået af moniteringsprogrammet fra Side 17 af 19

18 Egenkontrol - overfladevand Tabel 10. Drænbrønd Drænbrønd Analyseparameter Enhed ) ph - - 7,7 7,7-7,8 6,9 Ledningsevne ms/m Ilt mg/l - 31,0 1,6 3,5 5,4 4,9 Ammonium mg/l - 0,1 73,5 2,8 0,6 27,0 Nitrat mg/l - 2,8 0,7 0,9 10,8 1,6 Jern mg/l - 0,22 0,34 0,35 0,14 46,00 Mangan mg/l - 0,01 0,18 0,07 0,02 1,60 Sulfat mg/l NVOC mg/l COD mg/l BOD mg/l - 3,3 42,0 38,0 9,1 7,9 Total-N mg/l - 2,8 61,6 5,4 3,9 26,9 Klorid mg/l ) Efter aftale med tilsynsmyndigheden, er der ikke udtaget prøver til analyse. Tabel 11. Sparebassin Sparebassin 2004 Analyseparameter Enhed 1) Udvidet Rutine Udvidet Rutine Udvidet Rutine Udvidet Rutine Udvidet Rutine ph - - 7,5 7,9 7,9 7,9 7,6 7,6 7,7 7,9 7,3 7,4 Ledningsevne ms/m Ilt mg/l - 29,0 62,0 10,1 6,5 1,8 2,3 6,3 2,2 8,7 7,8 Ammonium mg/l - 0,1 0,0 0,5 0,1 0,3 0,4 0,2 0,0 <0,004 0,3 Nitrat mg/l - 1,5-4,8-13,2-14,4-8,4 - Jern mg/l - 0,33-0,03-0,17-0,12-0,16 - Mangan mg/l - 0,07-0,01-0,10-0,01-0,01 - Sulfat mg/l NVOC mg/l COD mg/l BOD mg/l - 1,3 2,7 <1 <1 <1 5,2 1,7 <1 <1 <1 Total-N mg/l - 2,4 1,4 1,2 1,1 4,1 2,0 3,6 1,2 2,6 1,8 Klorid mg/l ) Efter aftale med tilsynsmyndigheden, er der ikke udtaget prøver til analyse. Vandet fra sparebassinet ledes til Munkesø Vandløbet Side 18 af 19

19 Tabel 12. Fyldplads Fyldplads Analyseparameter Enhed ) ) ) ) ) ph , Ledningsevne ms/m Ilt mg/l - - 6, Ammonium mg/l - - 0, Nitrat mg/l - - 1, Jern mg/l , Mangan mg/l - - 5, Sulfat mg/l NVOC mg/l COD mg/l BOD mg/l , Total-N mg/l , Klorid mg/l ) Efter aftale med tilsynsmyndigheden, er der ikke udtaget prøver til analyse. 2) Ingen vand i brønden på prøveudtagningstidspunktet. Side 19 af 19

20

21

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2008

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2008 Grønt regnskab 2008 Basisoplysninger Hørsholmvej 43 3490 Kvistgård CVR-nr.: 14-74-85-39 P-nummer: 1.003.277.633 Drives og ejes af: I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Tilsynsmyndighed: Statens

Læs mere

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2006

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2006 Grønt regnskab 2006 Basisoplysninger Hørsholmvej 43 3490 Kvistgård CVR-nr.: 14-74-85-39 P-nummer: 1.003.277.633 Drives og ejes af: I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Tilsynsmyndighed: Statens

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast

Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast Forlev Miljøanlæg AffaldPlus Dato: 09-04-2014 1. Indledning...4 2. Affaldsdata...6 2.1. Indvejede affaldsmængder fordelt på affaldsklasser...6 2.2. Resultater

Læs mere

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST I/S Skovsted Losseplads Grønt Regnskab 2013 0943084\L00241-2-AGST Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 2. Miljøberetning... 7 3. Miljødata... 9 4. Egenkontrol... 12 Kommentar til analyseresultater...

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Samarbejdet mellem Hørsholm Kommune, Fredensborg Kommune og Nordforbrænding om driften af genbrugspladsen har varet i tre år, og det kan konstateres,

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Containerhaven Rudersdal Kommune

Containerhaven Rudersdal Kommune Containerhaven Rudersdal Kommune Miljøberetning 2007 Indledning Fra årets start blev Containerhavens åbningstider harmoniseret med kommunens anden genbrugsplads, og antallet af åbningstimer blev dermed

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal

GRØNT REGNSKAB 2014. Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal GRØNT REGNSKAB 2014 Samsø Kommune, Samsø Kommune Søtofte 10 8305 Samsø Telefon: 8792 2200 E-mail: kommune@samsoe.dk Hjemmeside: www.samsoe.dk BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: Virksomheden ejes af: Virksomheden

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011

Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011 Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011 September 2012 Sagsid. 2012-6638 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Basisoplysninger 3 3 Miljøberetning 5 3.1 Ledelsens redegørelse 3.2 Miljøpolitik 3.3 Miljøkrav

Læs mere

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 24 02 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 32651798 Virksomhedstype

Læs mere

Ekokem A/S Lindholmsvej Nyborg. 29. februar 2016

Ekokem A/S Lindholmsvej Nyborg. 29. februar 2016 Ekokem A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg Erhverv, Bolig og Kultur Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til nedsivning af drænvand fra etape

Læs mere

Grønt regnskab 2010 Miljøcenter Gerringe

Grønt regnskab 2010 Miljøcenter Gerringe 11-04-2011 Grønt regnskab 2010 Miljøcenter Gerringe Basisoplysninger Virksomhedens navn: REFA Miljøcenter Gerringe CVR-nummer: 78-95-18-18 P-nummer: Gerringe:1.003.387.623 Tilsynsmyndighed: Tilsynsmyndighed

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads Arwos Forsyning A/S Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Odense J.nr. MST-1270-00518 Ref. jemma/idhan Den 27. maj 2011 Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Læs mere

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014 NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr. 245492

SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr. 245492 INDHOLDSFORTEGNELSE. LEDELSENS REDEGØRELSE 4 Virksomhedens mål 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger 4 Vigtige begivenheder i regnskabsåret 5 Medarbejderinddragelse 5 Forventninger til fremtiden

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

Bilag E. Affaldsbehandling

Bilag E. Affaldsbehandling Bilag E Affaldsbehandling 129 Bilag E Affaldsbehandling Bilag C indeholder en beskrivelse af placeringen og affaldsoplandene for de større affaldsbehandlingsanlæg i Fyns Amt som affaldsdeponeringsanlæg

Læs mere

Årsrapport 2011. Kig ud over Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads

Årsrapport 2011. Kig ud over Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads Årsrapport 2011 Kig ud over Uggeløse Losseplads Uggeløse Losseplads Årsrapport 2011 Uggeløse Losseplads Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Kontrolprogram 2 3. Deponi III, Matr. Nr. 4 a og 4 o 4 3.1.

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Årsrapport 2012. Foto: Finn R. Jensen

Årsrapport 2012. Foto: Finn R. Jensen Årsrapport 212 Foto: Finn R. Jensen 1. udgave 28. februar 213 Årsrapport 212 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. AV Miljø 212 1 3. Affaldsmængder og opland 2 4. Modtagekontrol 4 5. Mellemdeponering

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

Grønt regnskab. Deponier

Grønt regnskab. Deponier Grønt regnskab 2007 Deponier Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Drikkevand August 2014 Tilsyn Miljø og Teknik fører tilsyn med drikkevandet

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 DEPONIER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 DEPONIER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 DEPONIER /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år.

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1 Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1. Lovgivning Lovgrundlaget for drikkevandskvalitet på enkeltanlæg:

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43 59 10 00 www.htk.dk Rockwool A/S og Rockwool International A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Att.: Kurt Henningsen Frems. epost:

Læs mere

Forlev Miljøanlæg Årsrapport 2015

Forlev Miljøanlæg Årsrapport 2015 Forlev Miljøanlæg Årsrapport 2015 Forlev Miljøanlæg AffaldPlus Dato: 31-03-2016 1. Indledning...4 2. Affaldsdata...6 2.1. Indvejede affaldsmængder fordelt på affaldsklasser...6 2.2. Resultater af udvaskningstests...6

Læs mere

Årsrapport 2010. Foto : Finn R. Jensen

Årsrapport 2010. Foto : Finn R. Jensen Foto : Finn R. Jensen 1. udgave 24. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. AV Miljø 2010 1 3. Affaldsmængder og opland 2 4. Modtagekontrol 3 5. Mellemdeponering af forbrændingsegnet affald

Læs mere

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen.

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen. Forsyning Helsingør, Helsingør Kraftvarmeværk Att.: Claus Bo Frederiksen Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

Faxe Miljøanlæg - Årsrapport 2014

Faxe Miljøanlæg - Årsrapport 2014 Faxe Miljøanlæg - Årsrapport 2014 Faxe Miljøanlæg AffaldPlus Dato: 24-02-2015 1. Indledning... 4 2. Affaldsdata... 6 2.1. Indvejede affaldsmængder fordelt på affaldsklasser... 6 2.2. Resultater af udvaskningstests...

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

Årsrapport Vejeboden Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads

Årsrapport Vejeboden Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads Årsrapport 214 Vejeboden Uggeløse Losseplads Uggeløse Losseplads Årsrapport 214 Uggeløse Losseplads Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Kontrolprogram 2 3. Deponi III, Matr. Nr. 4 a og 4 o 4 3.1. Kontrol

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2014 AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N Virksomheden ejes af:

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

efter 41 i bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af miljøbeskyttelsesloven, jf. bekendtgørelse nr. 252 af 31. marts 2009 om deponeringsanlæg.

efter 41 i bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af miljøbeskyttelsesloven, jf. bekendtgørelse nr. 252 af 31. marts 2009 om deponeringsanlæg. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. februar 2011 J.nr.: NMK-10-00058 Ref.: bjens AFGØRELSE i sag om Reno Djurs I/S, Glatved Miljøgodkendelse ny etape IIa

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01213 Ref. Nijol/ Dato: 25.11.2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Randers Affaldsterminal Romalt Boulevard 64, 8960

Læs mere

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Vigtigste miljøgodkendelser og revision godkendelserne: REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! September 2007 Forord De gældende bestemmelser om drikkevand skal sikre alle forbrugere drikkevand af god kvalitet, og der skal derfor

Læs mere

Bilag 1 Grundvandsanalyser og grænseværdier

Bilag 1 Grundvandsanalyser og grænseværdier Bilag 1 Grundvandsanalyser og grænseværdier I miljøgodkendelsen for Faxe Miljøanlæg er der fastsat alarmgrænser for tre parametre: klorid, COD og AOX. Grænseværdierne for de tre parametre varierer fra

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

/2008 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2008 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2008 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud Miljøstyrelsen varslede den 25. juni 2013 påbud om ændring af egenkontrolprogram for Dybdal Deponi.

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud Miljøstyrelsen varslede den 25. juni 2013 påbud om ændring af egenkontrolprogram for Dybdal Deponi. Affaldsregion Nord I/S Tingvejen 1 6500 Vojens Att.: Lene Christensen Kun sendt pr. mail til: lec@danskaffald.dk CC: John Skov jsk@dge.dk, Henrik Kjær Nielsen hkn@dge.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00669

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger D R I F T S J O U R N A L, F R E D E R I K S S U N D 2012 Indledning Generelle oplysninger Virksomhedens oplysninger CVR-nr. 10866111 P-nummer Frederikssund: 1002718878 I/S Vestforbrænding Frederikssund,

Læs mere

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING HELSINGØR FREDENSBORG NORDFORBRÆNDING HØRSHOLM ALLERØD RUDERSDAL 2 NORDFORBRÆNDING Er et fælleskommunalt affaldsselskab stiftet i 1965. INTERESSENTERNE ER: Allerød

Læs mere

Fladså losseplads - Årsrapport 2015

Fladså losseplads - Årsrapport 2015 Fladså losseplads - Årsrapport 5 Fladså Losseplads AffaldPlus Dato: 2-6 1. Indledning... 2. Affaldsdata... 4 2.1. Indvejede affaldsmængder fordelt på affaldsklasser... 4 2.2. Resultater af udvaskningstests...

Læs mere

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009 DONG A/S, Skærbækværket Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 31 03 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. DIBIV/LOPED Dato:

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. DIBIV/LOPED Dato: Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01690 Ref. DIBIV/LOPED Dato: 14.09.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 15807830 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg

Affaldsforbrændingsanlæg Affaldsforbrændingsanlæg Miljøberetning 2011 I. Miljøberetning 2011 1 1. Miljøpolitik Nordforbrændings hovedformål er på et højt fagligt grundlag at drive en effektiv forsyningsvirksomhed inden for miljø-

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00809 Ref. LOPED / PEMJE Dato: 8. oktober 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00809 Ref. LOPED / PEMJE Dato: 8. oktober 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00809 Ref. LOPED / PEMJE Dato: 8. oktober 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 29189129 Virksomhedstype

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. loped / tisch Dato: 8. august 2016

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. loped / tisch Dato: 8. august 2016 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00657 Ref. loped / tisch Dato: 8. august 2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse KMC Syd CVR nummer 64942212 Virksomhedstype

Læs mere

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010 DONG Energy Power A/S Svanemølleværket Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 16 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! Juni 2013 Forord De gældende

Læs mere

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen.

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen. Forsyning Helsingør, Helsingør Kraftvarme Claus Bo Frederiksen Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 09.07.2015

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse Skive Kommune Skive Renovation 4-S Kåstrupvej 20 7860 Spøttrup Plan- og Virksomhedsafdelingen J.nr. AAR-432-00120 Ref. krrst/nijol 5. november 2010 Skive renovation 4-S Afgørelse om ændringer til positivliste

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Grønt regnskab. Reno-Nord

Grønt regnskab. Reno-Nord Grønt regnskab 20 I N T E R E S S E N T S K A B E T Reno-Nord Indledning Grønt regnskab 2011 er udarbejdet med baggrund i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts 2010 om visse virksomheders

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. jemma/katam Dato: 2. februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. jemma/katam Dato: 2. februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01234 Ref. jemma/katam Dato: 2. februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 33045859 Virksomhedstype

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. loped / suand Dato: 7. januar 2016

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. loped / suand Dato: 7. januar 2016 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00848 Ref. loped / suand Dato: 7. januar 2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse I/S AV Miljø CVR nummer 25463242 Virksomhedstype

Læs mere

Årsrapport Vejebod på Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads

Årsrapport Vejebod på Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads Årsrapport 2016 Vejebod på Uggeløse Losseplads Uggeløse Losseplads Årsrapport 2016 Uggeløse Losseplads Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Kontrolprogram 2 3. Miljøgodkendelse 2 4. Deponi III, Matr.

Læs mere

Grønt regnskab. Genbrugspladser

Grønt regnskab. Genbrugspladser Grønt regnskab 2007 Genbrugspladser Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

BILAG 1 OVERORDNET INDRETNING AF ANLÆGGET

BILAG 1 OVERORDNET INDRETNING AF ANLÆGGET BILAG 1 OVERORDNET INDRETNING AF ANLÆGGET 69 Overordnet indretning af anlægget BILAG 2 BEREDSKABSPLAN 70 Den lokale Beredskabsplan for Odense Nord Miljøcenter og Stige Ø 21-12-2009 1 Beredskabsplan Odense

Læs mere

Høringssvar fra Kalvebod Miljøcenter. Kalvebod Miljøcenter, Jens Nejrup COWI A/S, Jens Kjems Toudal og Steen Stentsøe

Høringssvar fra Kalvebod Miljøcenter. Kalvebod Miljøcenter, Jens Nejrup COWI A/S, Jens Kjems Toudal og Steen Stentsøe Memo Titel Dato 2 december 2009 Til Kopi Fra Høringssvar fra Kalvebod Miljøcenter DAKOFA Kalvebod Miljøcenter, Jens Nejrup COWI A/S, Jens Kjems Toudal og Steen Stentsøe COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens

Læs mere

Overgangsplan og revurdering

Overgangsplan og revurdering Afgørelse om Overgangsplan og revurdering For: Affaldscenter Rom, Fabjergkirkevej 28, Rom, 7620 Lemvig Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-432-00110 Ref. krrst/katam Den 21.12.2009 Afgørelsen omfatter:

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANVED, ANAJE Dato:

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANVED, ANAJE Dato: Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00553 Ref. ANVED, ANAJE Dato: 18.09.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Vejle Havns deponi for havnesediment Virksomhedens adresse Sydkajen

Læs mere

STENLILLE NATURGASLAGER

STENLILLE NATURGASLAGER Miljøregnskab 2010 Miljøregnskab 2013 STENLILLE NATURGASLAGER Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Basisoplysninger... 3 Virksomhedsprofil... 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger...

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formelle oplysninger...3 Navn og beliggenhed...3 Miljøtilsynsmyndighed...3

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, Frederikssund

Læs mere