I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab \L AGST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST"

Transkript

1 I/S Skovsted Losseplads Grønt Regnskab \L AGST

2 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger Miljøberetning Miljødata Egenkontrol Kommentar til analyseresultater Kommentar til PRTR-indberetning

3 1. Basisoplysninger I/S Skovsted Losseplads Kanstrupvej 3 Hillerslev 7700 Thisted Telefon: Telefax: CVR nr.: P nr.: Hjemsted: Skovsted Miljødataperiode: 1. januar december 2013 Interessenter: Bestyrelsen: Driftsleder: Morsø Kommune Thisted Kommune Henning Holm Thisted Henrik Gregersen Thisted Peter Sørensen Thisted Viggo Vangsgaard Morsø Ansgar Riis Nygaard Morsø Søren Funder Larsen Kontor og kontaktperson vedr. grønt regnskab: Kontor: Berith V. Ottesen Thisted Kommune Affald og beredskab Kirkevej Hurup

4 Grønt regnskab: Søren Funder Larsen Thisted Kommune Affald og beredskab Kirkevej Hurup Revision: BDO Kommunernes Revision Havnen Thisted Miljøledelse: Virksomheden er ikke miljøcertificeret efter EMAS-forordningen eller ISO Miljøtilsynsmyndighed: Miljøstyrelsen Lyseng Alle Højbjerg Branche: I/S Skovsted Losseplads fungerer som losseplads for de 2 interessentkommuner Morsø og Thisted. Deponeringsanlægget er godkendt i henhold til nedenstående listepunkter, idet der dog p.t. ikke findes en deponeringsenhed, der er godkendt til deponering af farligt affald. Listepunkt: K 105 (i) Deponeringsanlæg Listepunkt: K 103 (i) Deponeringsanlæg for farligt affald Listepunkt: K 206 Oplag og nedknusning af rent byggeaffald og trærødder Hovedaktivitet og væsentlige biaktiviteter: Virksomhedens hovedaktivitet er deponering af affald. De væsentlige biaktiviteter er oplag og nedknusning af rent byggeaffald og trærødder - 4 -

5 Miljøgodkendelse/afgørelser I/S Skovsted Losseplads miljøgodkendelser m.v. Godkendelses dato 1. Lokalplan nr. 6 Etablering af fælleskomm. kontroll. losseplads 25/ Godkendelse Etablering af losseplads 17/ Microsilica-pulver (aktiviteten er ophørt) 7/ Miljøgodkendelse Asbetholdigt materiale 27/ Lokalplan nr. 8 Fyldplads og udvidelse af losseplads 19/ Godkendelse Tungmetalforurenet jord 26/ Minkgødning (aktiviteten er ophørt) 16/ Retningslinier Anvendelse af sort bygningsaffald (accepten inddraget) 27/ Miljøgodkendelse Kviksølvforurenet affald 26/ Amtets vurdering om deponering 2/ Godkendelse Bygge- og anlægsaffald 23/ Miljøgodkendelse Tidsbegrænset godkendelse shredderaffald begrænset til 1/ / Godkendelse Udvidelse etape 4 23/ Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til neddeling af trærødder til flis på Skovsted Losseplads 22/ Midlertidig godkendelse Accept af midlertidigt oplag af asbestholdigt affald. 12/ Ang. afledning af spildevand (perkolat) og overfladevand: Der er i februar 2000 etableret pumpeledning fra I/S Skovsted Losseplads til Thisted Renseanlæg for overførsel af spildevand (perkolat) fra deponeringsanlægget til renseanlægget

6 Revision af miljøgodkendelserne: Den 14. december 2009 modtog I/S Skovsted Losseplads afgørelsen om overgangsplan og revurdering af miljøgodkendelser fra Miljøcenter Århus. D. 9. maj 2012 modtog I/S Skovsted Losseplads en revideret positivliste hvor de væsentligste ændringer i forholdt til den tidligere er, at det nu er muligt at modtage asbest- og ikke-farligt PCB-affald til deponering i selvstændige celler i den eksisterende deponeringsenhed for blandet affald

7 2. Miljøberetning 1) Miljøpolitik Virksomheden har ikke en miljøpolitik, men i vedtægterne s 3 er anført: Interessentskabets formål er at etablere de fornødne anlæg til behandling af interessenternes ikke brændbare affald i henhold til lossepladsernes miljøgodkendelser og på disse anlæg at behandle dette affald i det omfang en fælles behandling af disse affaldsarter efter bestyrelsens vurdering findes mest hensigtsmæssigt for interessenterne ud fra en økonomisk og miljømæssig afvejning. 2) Miljøforhold, der vedrører væsentlige miljøpåvirkninger Den væsentligste miljøpåvirkning fra I/S Skovsted Losseplads stammer fra håndtering af affald. Sortering og håndtering af affaldet har også betydning for ressourceforbrug og graden af efterfølgende forurening. Forbruget af hjælpestoffer begrænser sig stort set til almindelig rengøring, opvarmning og toiletbesøg, hvorfor det vurderes, at disse parametre er mindre væsentlige i forhold til virksomhedens samlede miljøpåvirkning. Virksomheden fokuserer derfor i det daglige, i forhold til miljøbelastningen fra anlægget, på affaldshåndteringen herunder sorteringen hvorved virksomhedens miljøpåvirkning søges mindsket mest muligt. Leverandører af affald til I/S Skovsted Losseplads skal sikre, at der er foretaget en kildesortering af affaldet samt sikre, at affaldet overholder de sorteringsregler, der er beskrevet i de af kommunens godkendte affaldsregulativer. Desuden foretager virksomhedens medarbejdere visuel inspektion af affald i forbindelse med deponeringen. Endeligt gennemføres med jævne mellemrum sortering af et affaldslæs for at konstatere, om sorteringen ved affaldsproducenten er gennemført korrekt. Sorteringerne viser, at der bliver sorteret korrekt. En væsentlig miljøpåvirkning kunne være påvirkning af grundvandet med udsivende perkolat. For at konstatere, om dette skulle ske, er der etableret moniteringsboringer op- og nedstrøms deponeringsanlægget, og der gennemføres monitering af grundvandet i disse boringer i henhold til vilkår i afgørelsen af overgangsplanen. Der har hidtil ikke vist sig tegn på, at anlægget skulle påvirke grundvandet. Når deponeringsanlægget er fyldt op, bliver der løbende slutafdækket med jord og beplantet med træer og buske i henhold til den retableringsplan, der til enhver tid er gældende for anlægget. 3) Miljømål i forhold til væsentlige miljøforhold samt virksomhedens overvejelser om, hvordan disse miljøpåvirkninger kan reduceres Virksomheden har ikke defineret specifikke miljømål, men forsøger løbende at forbedre sine miljøforhold. Dette løbende arbejde uddybes i nedenstående afsnit

8 4) Indsats og resultater samt overensstemmelse med miljømål Den samlede mængde affald tilført Skovsted Losseplads til deponering har i har i perioden været konstant faldende og der er sket et markant fald i mængden fra Det er især fraktionerne industriaffald, ikke forbrændingsaffald og ren jord til afdækning, der er faldet meget i mængde. I 2013 er der sket en markant stigning af salg fra genbrugspladsen. Dette skyldes bl.a. der pr var en større mængde ikke knust materiale som er blevet knust i Deponeringskapacitet: Der er i 2013 gennemført en opmåling af deponeringsenhed 5 for at konstatere restkapaciteten og dermed den forventede levetid af enheden. Resultatet af opmålingen har vist, at restkapaciteten på opmålingstidspunktet (januar måned 2014) var ca m 3, hvis enheden afsluttes lodret mod nord. Med en forventet vægtfylde på indbygget affald på ca. 800 kg/m 3. giver det med den nuværende mængde affald tilført til deponering en levetid på ca. 4 år, hvis der tages højde for, at der ikke kan deponeres lodret. Deponeringsenheder forventes derfor opfyldt omkring år 2018/2019. Der er igangsat en proces med opnåelse af godkendelse for udvidelse af deponeringsanlægget med yderligere deponeringsenheder. Denne proces er dog sat i stå, idet Miljøstyrelsen har vurderet, at deponeringsanlægget ikke er beliggende kystnært. Denne afgørelse har Skovsted Losseplads anket, og processen med myndighedsgodkendelse af en udvidelse af anlægget vil først blive genoptaget, når anlægget er vurderet at være beliggende kystnært. I/S Skovsted Losseplads har i 2011 tegnet medlemskab af RenoSam. Konsulentbesøg: Erhvervsaffaldskonsulentens virke: Skovsted Losseplads har p.t. ingen erhvervsaffaldskonsulent. Arbejdsmiljø: Der er i 2013 ikke registreret arbejdsskader på I/S Skovsted Losseplads

9 5) Redegørelse for virksomhedens løbende miljøteknologiske forbedringer Virksomheden har ikke i det forløbne år gennemført miljøteknologiske forbedringer 3. Miljødata Kvantitative opgørelser: Det væsentligste forbrug på I/S Skovsted Losseplads udgøres af dieselolie, el og vand. Forbruget er angivet i tabellen nedenunder. Forbrug af ressourcer El (KWh) Vandværksvand (m 3 ) Diesel egne maskiner (l) Udledninger Percolat incl. Spildevand (m 3 ) Dieselolien anvendes til kompaktor, gummiged og traktor El anvendes til opvarmning af mandskabsbygninger, perkolatpumper m.m. Vand anvendes til sanitære formål, vask af køretøjer samt befugtning af støv

10 Affald tilført losseplads (tons): (ifølge statistik) Til deponering Asbestholdigt affald, container som indeholder mere end 20% asbest 2400,56 55, , , ,60 Bygge- og anlægsaffald, forurenet 1497, ,13 924, , ,67 Industriaffald, ikke forbrændingsaffald 7.617, , , , ,26 Olieforurenet jord < 5% 115,96 10,14 40,14 0,00 204,30 Slagger 674,4 768,15 16,18 13,60 0,00 Spildevandsslam 477,52 312,99 141,92 165,98 151,84 Storskrald, ikke forbrændingsegnet 100,48 30,21 9,18 1,72 0,00 Bygge- og anlægsaffald, uforurenet (Jord og sten) 1246,84 921,35 954,24 891,18 885,56 Ren jord til afdækning 3703,58 277,01 15,90 0,00 0,00 Tilført til deponi i alt , , , , ,23 Til genanvendelse Bygningsaffald, sorteret(mursten,beton) 4.131, , , , ,18 Bygningsaffald, sorteret(kraftigt jernbeton) 269,08 83,24 580,66 134, ,64 Større trærødder 820,64 464,52 690,00 434,64 358,86 Tilført til genanvendelse i alt 5.221, , , , ,68 I alt tilført losseplads , , , , ,91 Virksomheden beskæftiger sig med håndtering af affald. Det vurderes, at de affaldsmængder, virksomheden selv producerer i denne sammenhæng, er ubetydelige

11 Affald fraført losseplads (tons): (ifølge statistik) Genbrugsplads, Salg Beton, groft 376, ,7 872,52 155, ,30 Beton, blandet 20,48 22,02 3,98 17,84 612,92 Beton, fint 1.137, , , , ,95 Beton, ikke knust 0 Knuste trærødder 266,08 175,32 240,74 197,72 Fraført til genanvendelse i alt 1.800, , , , ,89 Fraført Jern og metal, fraført 2,92 0 2,50 0,00 Jern fra beton fraført 2,92 0 2,50 0,00 22,28 Asbestfrie tagplader til eget brug 88,46 Knust beton til eget brug 44,46 Fraført i alt 155,20 I alt fraført losseplads 1.803, , , , ,

12 4. Egenkontrol Perkolat fra deponiet pumpes til Thisted Renseanlæg. Jf. vilkår I7 i afgørelse om overgangsplan skal der ske monitering af perkolat fra det samlede deponeringsanlæg samt særskilt fra etape 5. Resultatet af denne monitering fremgår af bilag 1-2 i form af grafer over de vigtigste stoffer i moniteringsprogrammet. Analyseattester omfattende samtlige parametre kan fremsendes på anmodning. Der indhentes meteorologiske data for nedbør og fordampning gældende for anlægget. Som det ses af nedenstående tabel, er nedbøren steget i perioden , mens nedbørsmængde i 2013 er på niveau med Fordampningen har ligget nogenlunde konstant i perioden. Nettonedbøren har varieret med ca. 200 mm i perioden. Denne variation i nettonedbøren afspejler sig ikke i perkolatmængden idet der tilsyneladende ikke er sammenhæng mellem nettonedbøren og den målte perkolatmængde Dette kan skyldes, at der er gennemført en løbende slutretablering af opfyldte deponeringsenheder i form af en beplantning, og at denne beplantning har opnået en betydelig højde, hvilket både reducerer nedsivningen og forøger fordampningen. Nedbør mm Fordampning mm Nettonedbør mm Perkolatmængde m3/år ,8 626,7 100, ,1 602,2 212, ,4 597,4 330, ,9 632,1 107, Membranen i lossepladsens sider og bund, hindrer udslip af perkolat til omgivelserne. Som kontrol af effektiviteten af membransystemet mod forurening af grundvandet er etableret kontrolboringer både opstrøms og nedstrøms deponeringsanlægget. Der gennemføres monitering i boringer op- og nedstrøms deponeringsanlægget. Der er udarbejdet grafer over de væsentligste parametre i forbindelse med monitering i grundvandsboringer op- og nedstrøms deponeringsanlægget. Figurerne er vedlagt som bilag 3-6. Den komplette oversigt over analyserne kan fremsendes, hvis det ønskes. Kommentar til analyseresultater Laboratoriet (LabVest) er ikke akkrediteret til analyse af alle parametrene. Tilsynsmyndigheden har dog accepteret, at laboratoriet anvendes i forbindelse med monitering af perkolat fra deponeringsanlægget

13 Som det fremgår af analyser af perkolatet (se bilag 1-2) er der tale om forholdsvist tyndt spildevand set i forhold til husspildevand. At der er tale om tungnedbrydeligt spildevand kan ses af, at COD/BI 5 -forholdet er højt (godt 10). Koncentrationen af forurenende stoffer i deponeringsenhed 5 er lidt højere end for det samlede anlæg, hvilket sandsynligvis er en kombination af nyere affald samt, at der må formodes at være en større nedsivning, da enheden ikke er slutafdækket. Indholdet af kvælstof er højt og ph er neutralt. Indholdet af tungmetaller i grundvandet ligger forholdsvist lavt. Som det fremgår af bilag 3-6 overholdes relevante alarmgrænser med god margin for monitering gennemført i Undtaget herfor er dog ph, der i visse tilfælde ligger lidt over den øverste grænseværdi både opstrøms og nedstrøms deponiet. Dette kan måske skyldes indhold af kridt/kalk i området. Ved en sammenligning af monitering i grundvandet op- og nedstrøms deponeringsanlægget er der ikke noget der tyder på, at der skulle ske forurening af grundvandet ved passage af deponiet (bilag 3-6). For visse parametre er der måske et lidt højere indhold opstrøms deponiet i forholdt til nedstrøms (f.eks. hydrogencarbonat, nitrat, calcium og nikkel) og for andre, er det omvendt (f.eks. kobber). I afgørelsen af overgangsplanen er anført såkaldte alarmtærskelværdier for grundvandet. Der skal gennemføres vurderinger, hvis grundvandet overholder disse værdier (kaldet øvre grænse på graferne). Grundvandet op- og nedstrøms anlægget overholder ikke altid disse alarmtærskelværdier for så vidt angår ph og konduktivitet/ledningsevne. Dette skyldes med stor sandsynlighed indholdet af kalk i jorden omkring deponeringsanlægget. Det kan derfor overvejes, at ændre alarmtærskelværdierne for disse to parametre, da der som nævnt ikke er noget der tyder på, at der sker en forurening af grundvandet med perkolat fra deponeringsanlægget. Kommentar til PRTR-indberetning Standardarket til PRTR-indberetning for hhv. perkolat og deponigas benyttes. Et udfyldt skema er vedhæftet det grønne regnskab (3). I det følgende kommenteres data og metoder benyttet i denne indberetning. Perkolat Beregningsarket indeholder to forskellige metoder til indberetning af stoffer udledt til vand via perkolat: Niveau 1 og niveau 2. Benyttelse af niveau 2 kræver indtastning af flere oplysninger vedrørende perkolat og indholdsstoffer end niveau 1. Dette indebærer, at niveau 2 giver et mere præcist billede af udledningen for det pågældende anlæg. Benyttelse af niveau 2 beregningsmetoden kræver bl.a., at deponiets perkolat moniteres for følgende parametre: Total Kvælstof Total Organisk Kulstof Arsen Krom Kobber

14 Kviksølv Nikkel DEHP Moniteringsprogrammet for Skovsted Losseplads indeholder i henhold til afgørelsen på overgangsplanen ikke stofferne totalt organisk kulstof, arsen og DEHP lige som der alene analyseres for total-n én gang om året. Der er dog alligevel anvendt beregningsmetoden 2 med anvendelse af de parametre, der indgår i moniteringsprogrammet. Som det ses, viser beregningerne, at tærskelværdierne overholdes med god sikkerhedsmargin. Deponigas Beregningsarket indeholder to forskellige metoder til beregning af dannelse af deponigas: Niveau 1 og niveau 2. Niveau 2 giver et mere præcist resultat end niveau 1, men kræver indtastning af deponerede affaldsmængder fordelt på type og år helt tilbage til deponiets etablering. Virksomhedens affaldsregistrering har ændret form i løbet af årene og er ikke tilpasset de affaldstyper, der skal indtastes, hvorfor metode 1 anvendes. Resultatet må derfor betragtes med en vis usikkerhed. Der er i 2013 gennemført en registrering af dannelsen af deponigas i anlægget. Resultatet af undersøgelsen er fremsendt til Miljøstyrelsen. Undersøgelsen viste, at der ikke er problemer med dannelse af deponigas i anlægget. Resultatet er accepteret af Miljøstyrelsen

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv Grønt regnskab 29 for Novo Nordisk i Måløv Maj 21 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Måløv...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4 Oplysninger om miljøforhold...5

Læs mere

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE 2014 Indhold Forord.... 3 Beskrivelse af virksomhederne.... 4 Miljøpolitik.... 5 Oversigt over afdelingernes miljøforhold.... 6 Miljøledelsessystemet.... 8

Læs mere

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formelle oplysninger...3 Navn og beliggenhed...3 Miljøtilsynsmyndighed...3

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

Grønt regnskab 2011-2013 for. Novo Nordisk A/S i Bagsværd

Grønt regnskab 2011-2013 for. Novo Nordisk A/S i Bagsværd Grønt regnskab 2011-2013 for Novo Nordisk A/S i Bagsværd Maj 2014 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 3 Introduktion... 3 Novo Nordisk i Bagsværd... 3 Miljøforhold generelt... 3 Ledelsens redegørelse...

Læs mere

Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43 59 10 00 www.htk.dk Rockwool A/S og Rockwool International A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Att.: Kurt Henningsen Frems. epost:

Læs mere

RenoSam. Benchmarking på affaldsområder for 2009

RenoSam. Benchmarking på affaldsområder for 2009 Indhold 1. Indledning 1 1.1 Baggrund og formål 1 1.2 Deltagere 2 2. Metode 4 2.1 Indsamling og kvalitetssikring af data 4 2.2 Definitioner og nøgletal 6 2.2.1 Definitioner 6 2.2.2 Nøgletal 6 2.2.3 Støtteprocesser

Læs mere

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse for kalenderåret 2013 A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse 2013. Shell-Raffinaderiet i Fredericia. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSENS BERETNING... 3 1. BASISOPLYSNINGER...

Læs mere

2 Esbjerg Forsyning A/S

2 Esbjerg Forsyning A/S miljøredegørelse 2 Esbjerg Forsyning A/S Indhold 1. Esbjerg Forsyning A/S........................................................ 4 2. Ledelsens beretning...........................................................

Læs mere

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg Grønt regnskab 2010 for Novo Nordisk A/S i Kalundborg Maj 2011 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Kalundborg...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4

Læs mere

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 INDHOLD Generelle informationer 1 Forord 2 Aktiviteter på Amagerværket 4 Beskrivelse af Amagerværket 4 Væsentlige miljøforhold 6 Oversigt over miljøpåvirkninger 8 Målsætninger

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing Grønt regnskab 2009/10 Nordic Sugar Nykøbing Introduktion Branchebetegnelse Virksomhedens branchekode er 15.83.00 Sukkerfabrikker og -raffinade rier. Fabrikken er omfattet af miljøbeskyt telseslovens liste

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S RAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Basisoplysninger... 4 3 Ledelsens beretning... 7 3.1 Begrundelse for valg af indeksering... 7 3.2 Historie... 8

Læs mere

Fynsværket. Grønt regnskab 2013

Fynsværket. Grønt regnskab 2013 Fynsværket Grønt regnskab 2013 Fynsværket Grønt regnskab 2013 INDHOLD Vattenfall i 2013 3 Basisoplysninger 5 Ledelsens redegørelse 14 Oplysninger om miljøforhold 22 Miljødata 28 Myndighedsudtalelse 34

Læs mere

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Generelle oplysninger Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Nordic Cement Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Tlf.: 98 16 77 77 Fax: 98 10 11

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2002 Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Et arbejdsredskab til kommunerne til at planlægge, justere og effektivisere anvisnings- og indsamlingsordninger

Læs mere

Håndbog i Miljøstyring

Håndbog i Miljøstyring Håndbog i Miljøstyring UDGAVE AF JUNI 2008 Annullerer alle tidligere udgaver. abp 0. FORORD Det er lysten, der driver værket Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult. Denne indledning

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

n nord djurs ril Tillæg til milj øgodkendelse Deponeringsenheden etape llla 30. april2014 ko'mmufte JJJ/ a -) Reno Djurs l/s Nymandsvej 11 8444 Batte

n nord djurs ril Tillæg til milj øgodkendelse Deponeringsenheden etape llla 30. april2014 ko'mmufte JJJ/ a -) Reno Djurs l/s Nymandsvej 11 8444 Batte JJJ/ n nord djurs ko'mmufte a -) J = (J o (, co Tillæg til milj øgodkendelse ril Deponeringsenheden etape llla Og VVM-tilladelse Reno Djurs l/s Nymandsvej 11 8444 Batte 3. april214 Norddjurs Kommune. Torvet

Læs mere

Det Grønne Regnskab Raffinaderiet Kalundborg

Det Grønne Regnskab Raffinaderiet Kalundborg Det Grønne Regnskab Raffinaderiet Kalundborg 2002 Indledning 3 4 4 Det grønne regnskab Danmarks største olieraffinaderi Lovmæssig virksomhedspræsentation Ledelsens redegørelse 6 7 7 8 9 Politik og holdninger

Læs mere

Grønt regnskab 2012/2013. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland

Grønt regnskab 2012/2013. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland 2012 2013 Grønt regnskab 2012/2013 Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland Side 1 Forord. Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2012/2013 (1. maj 2012 30. april 2013) er det sekstende grønne regnskab

Læs mere

Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer

Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer Miljøprojekt Nr. 717 2002 Gennemsigtighed i kommunale renovationsgebyrer Anders Faber Carl Bro A/S Henrik Holst PricewaterhouseCoopers Niels Remtoft KL Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S

Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S S Miljøgodkendelse til Gærings- og oprensningsfabrik, bygning JD, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Side Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår... 7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7

Læs mere

årsrapport INTERESSENTSKABET Reno-Nord

årsrapport INTERESSENTSKABET Reno-Nord årsrapport INTERESSENTSKABET Reno-Nord Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Interessentoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4-5 Ledelsesberetning... 6-7 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

Grønt Regnskab 2013 07.03.2014. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer.

Grønt Regnskab 2013 07.03.2014. Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm. Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55. info@bioneer.dk www.bioneer. Grønt Regnskab 2013 07.03.2014 Bioneer A/S Kogle Allé 2 DK-2970 Hørsholm Tel + 45 45 16 04 44 Fax + 45 45 16 04 55 info@bioneer.dk www.bioneer.dk Indhold INDLEDNING... 1 1. BASISOPLYSNINGER... 2 2. MILJØBERETNING...

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING A/S FRIVILLIGT. Grønt Regnskab 2011

HOLBÆK FORSYNING A/S FRIVILLIGT. Grønt Regnskab 2011 HOLBÆK FORSYNING A/S FRIVILLIGT Grønt Regnskab 2011 Godkendt af Bestyrelsen den 24. april 2012 Indhold Holbæk Forsyning A/S... 3 Indledning... 3 Visioner... 3 Virksomhedsoplysninger... 4 Holbæk Affald

Læs mere