I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab \L AGST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST"

Transkript

1 I/S Skovsted Losseplads Grønt Regnskab \L AGST

2 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger Miljøberetning Miljødata Egenkontrol Kommentar til analyseresultater Kommentar til PRTR-indberetning

3 1. Basisoplysninger I/S Skovsted Losseplads Kanstrupvej 3 Hillerslev 7700 Thisted Telefon: Telefax: CVR nr.: P nr.: Hjemsted: Skovsted Miljødataperiode: 1. januar december 2013 Interessenter: Bestyrelsen: Driftsleder: Morsø Kommune Thisted Kommune Henning Holm Thisted Henrik Gregersen Thisted Peter Sørensen Thisted Viggo Vangsgaard Morsø Ansgar Riis Nygaard Morsø Søren Funder Larsen Kontor og kontaktperson vedr. grønt regnskab: Kontor: Berith V. Ottesen Thisted Kommune Affald og beredskab Kirkevej Hurup

4 Grønt regnskab: Søren Funder Larsen Thisted Kommune Affald og beredskab Kirkevej Hurup Revision: BDO Kommunernes Revision Havnen Thisted Miljøledelse: Virksomheden er ikke miljøcertificeret efter EMAS-forordningen eller ISO Miljøtilsynsmyndighed: Miljøstyrelsen Lyseng Alle Højbjerg Branche: I/S Skovsted Losseplads fungerer som losseplads for de 2 interessentkommuner Morsø og Thisted. Deponeringsanlægget er godkendt i henhold til nedenstående listepunkter, idet der dog p.t. ikke findes en deponeringsenhed, der er godkendt til deponering af farligt affald. Listepunkt: K 105 (i) Deponeringsanlæg Listepunkt: K 103 (i) Deponeringsanlæg for farligt affald Listepunkt: K 206 Oplag og nedknusning af rent byggeaffald og trærødder Hovedaktivitet og væsentlige biaktiviteter: Virksomhedens hovedaktivitet er deponering af affald. De væsentlige biaktiviteter er oplag og nedknusning af rent byggeaffald og trærødder - 4 -

5 Miljøgodkendelse/afgørelser I/S Skovsted Losseplads miljøgodkendelser m.v. Godkendelses dato 1. Lokalplan nr. 6 Etablering af fælleskomm. kontroll. losseplads 25/ Godkendelse Etablering af losseplads 17/ Microsilica-pulver (aktiviteten er ophørt) 7/ Miljøgodkendelse Asbetholdigt materiale 27/ Lokalplan nr. 8 Fyldplads og udvidelse af losseplads 19/ Godkendelse Tungmetalforurenet jord 26/ Minkgødning (aktiviteten er ophørt) 16/ Retningslinier Anvendelse af sort bygningsaffald (accepten inddraget) 27/ Miljøgodkendelse Kviksølvforurenet affald 26/ Amtets vurdering om deponering 2/ Godkendelse Bygge- og anlægsaffald 23/ Miljøgodkendelse Tidsbegrænset godkendelse shredderaffald begrænset til 1/ / Godkendelse Udvidelse etape 4 23/ Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til neddeling af trærødder til flis på Skovsted Losseplads 22/ Midlertidig godkendelse Accept af midlertidigt oplag af asbestholdigt affald. 12/ Ang. afledning af spildevand (perkolat) og overfladevand: Der er i februar 2000 etableret pumpeledning fra I/S Skovsted Losseplads til Thisted Renseanlæg for overførsel af spildevand (perkolat) fra deponeringsanlægget til renseanlægget

6 Revision af miljøgodkendelserne: Den 14. december 2009 modtog I/S Skovsted Losseplads afgørelsen om overgangsplan og revurdering af miljøgodkendelser fra Miljøcenter Århus. D. 9. maj 2012 modtog I/S Skovsted Losseplads en revideret positivliste hvor de væsentligste ændringer i forholdt til den tidligere er, at det nu er muligt at modtage asbest- og ikke-farligt PCB-affald til deponering i selvstændige celler i den eksisterende deponeringsenhed for blandet affald

7 2. Miljøberetning 1) Miljøpolitik Virksomheden har ikke en miljøpolitik, men i vedtægterne s 3 er anført: Interessentskabets formål er at etablere de fornødne anlæg til behandling af interessenternes ikke brændbare affald i henhold til lossepladsernes miljøgodkendelser og på disse anlæg at behandle dette affald i det omfang en fælles behandling af disse affaldsarter efter bestyrelsens vurdering findes mest hensigtsmæssigt for interessenterne ud fra en økonomisk og miljømæssig afvejning. 2) Miljøforhold, der vedrører væsentlige miljøpåvirkninger Den væsentligste miljøpåvirkning fra I/S Skovsted Losseplads stammer fra håndtering af affald. Sortering og håndtering af affaldet har også betydning for ressourceforbrug og graden af efterfølgende forurening. Forbruget af hjælpestoffer begrænser sig stort set til almindelig rengøring, opvarmning og toiletbesøg, hvorfor det vurderes, at disse parametre er mindre væsentlige i forhold til virksomhedens samlede miljøpåvirkning. Virksomheden fokuserer derfor i det daglige, i forhold til miljøbelastningen fra anlægget, på affaldshåndteringen herunder sorteringen hvorved virksomhedens miljøpåvirkning søges mindsket mest muligt. Leverandører af affald til I/S Skovsted Losseplads skal sikre, at der er foretaget en kildesortering af affaldet samt sikre, at affaldet overholder de sorteringsregler, der er beskrevet i de af kommunens godkendte affaldsregulativer. Desuden foretager virksomhedens medarbejdere visuel inspektion af affald i forbindelse med deponeringen. Endeligt gennemføres med jævne mellemrum sortering af et affaldslæs for at konstatere, om sorteringen ved affaldsproducenten er gennemført korrekt. Sorteringerne viser, at der bliver sorteret korrekt. En væsentlig miljøpåvirkning kunne være påvirkning af grundvandet med udsivende perkolat. For at konstatere, om dette skulle ske, er der etableret moniteringsboringer op- og nedstrøms deponeringsanlægget, og der gennemføres monitering af grundvandet i disse boringer i henhold til vilkår i afgørelsen af overgangsplanen. Der har hidtil ikke vist sig tegn på, at anlægget skulle påvirke grundvandet. Når deponeringsanlægget er fyldt op, bliver der løbende slutafdækket med jord og beplantet med træer og buske i henhold til den retableringsplan, der til enhver tid er gældende for anlægget. 3) Miljømål i forhold til væsentlige miljøforhold samt virksomhedens overvejelser om, hvordan disse miljøpåvirkninger kan reduceres Virksomheden har ikke defineret specifikke miljømål, men forsøger løbende at forbedre sine miljøforhold. Dette løbende arbejde uddybes i nedenstående afsnit

8 4) Indsats og resultater samt overensstemmelse med miljømål Den samlede mængde affald tilført Skovsted Losseplads til deponering har i har i perioden været konstant faldende og der er sket et markant fald i mængden fra Det er især fraktionerne industriaffald, ikke forbrændingsaffald og ren jord til afdækning, der er faldet meget i mængde. I 2013 er der sket en markant stigning af salg fra genbrugspladsen. Dette skyldes bl.a. der pr var en større mængde ikke knust materiale som er blevet knust i Deponeringskapacitet: Der er i 2013 gennemført en opmåling af deponeringsenhed 5 for at konstatere restkapaciteten og dermed den forventede levetid af enheden. Resultatet af opmålingen har vist, at restkapaciteten på opmålingstidspunktet (januar måned 2014) var ca m 3, hvis enheden afsluttes lodret mod nord. Med en forventet vægtfylde på indbygget affald på ca. 800 kg/m 3. giver det med den nuværende mængde affald tilført til deponering en levetid på ca. 4 år, hvis der tages højde for, at der ikke kan deponeres lodret. Deponeringsenheder forventes derfor opfyldt omkring år 2018/2019. Der er igangsat en proces med opnåelse af godkendelse for udvidelse af deponeringsanlægget med yderligere deponeringsenheder. Denne proces er dog sat i stå, idet Miljøstyrelsen har vurderet, at deponeringsanlægget ikke er beliggende kystnært. Denne afgørelse har Skovsted Losseplads anket, og processen med myndighedsgodkendelse af en udvidelse af anlægget vil først blive genoptaget, når anlægget er vurderet at være beliggende kystnært. I/S Skovsted Losseplads har i 2011 tegnet medlemskab af RenoSam. Konsulentbesøg: Erhvervsaffaldskonsulentens virke: Skovsted Losseplads har p.t. ingen erhvervsaffaldskonsulent. Arbejdsmiljø: Der er i 2013 ikke registreret arbejdsskader på I/S Skovsted Losseplads

9 5) Redegørelse for virksomhedens løbende miljøteknologiske forbedringer Virksomheden har ikke i det forløbne år gennemført miljøteknologiske forbedringer 3. Miljødata Kvantitative opgørelser: Det væsentligste forbrug på I/S Skovsted Losseplads udgøres af dieselolie, el og vand. Forbruget er angivet i tabellen nedenunder. Forbrug af ressourcer El (KWh) Vandværksvand (m 3 ) Diesel egne maskiner (l) Udledninger Percolat incl. Spildevand (m 3 ) Dieselolien anvendes til kompaktor, gummiged og traktor El anvendes til opvarmning af mandskabsbygninger, perkolatpumper m.m. Vand anvendes til sanitære formål, vask af køretøjer samt befugtning af støv

10 Affald tilført losseplads (tons): (ifølge statistik) Til deponering Asbestholdigt affald, container som indeholder mere end 20% asbest 2400,56 55, , , ,60 Bygge- og anlægsaffald, forurenet 1497, ,13 924, , ,67 Industriaffald, ikke forbrændingsaffald 7.617, , , , ,26 Olieforurenet jord < 5% 115,96 10,14 40,14 0,00 204,30 Slagger 674,4 768,15 16,18 13,60 0,00 Spildevandsslam 477,52 312,99 141,92 165,98 151,84 Storskrald, ikke forbrændingsegnet 100,48 30,21 9,18 1,72 0,00 Bygge- og anlægsaffald, uforurenet (Jord og sten) 1246,84 921,35 954,24 891,18 885,56 Ren jord til afdækning 3703,58 277,01 15,90 0,00 0,00 Tilført til deponi i alt , , , , ,23 Til genanvendelse Bygningsaffald, sorteret(mursten,beton) 4.131, , , , ,18 Bygningsaffald, sorteret(kraftigt jernbeton) 269,08 83,24 580,66 134, ,64 Større trærødder 820,64 464,52 690,00 434,64 358,86 Tilført til genanvendelse i alt 5.221, , , , ,68 I alt tilført losseplads , , , , ,91 Virksomheden beskæftiger sig med håndtering af affald. Det vurderes, at de affaldsmængder, virksomheden selv producerer i denne sammenhæng, er ubetydelige

11 Affald fraført losseplads (tons): (ifølge statistik) Genbrugsplads, Salg Beton, groft 376, ,7 872,52 155, ,30 Beton, blandet 20,48 22,02 3,98 17,84 612,92 Beton, fint 1.137, , , , ,95 Beton, ikke knust 0 Knuste trærødder 266,08 175,32 240,74 197,72 Fraført til genanvendelse i alt 1.800, , , , ,89 Fraført Jern og metal, fraført 2,92 0 2,50 0,00 Jern fra beton fraført 2,92 0 2,50 0,00 22,28 Asbestfrie tagplader til eget brug 88,46 Knust beton til eget brug 44,46 Fraført i alt 155,20 I alt fraført losseplads 1.803, , , , ,

12 4. Egenkontrol Perkolat fra deponiet pumpes til Thisted Renseanlæg. Jf. vilkår I7 i afgørelse om overgangsplan skal der ske monitering af perkolat fra det samlede deponeringsanlæg samt særskilt fra etape 5. Resultatet af denne monitering fremgår af bilag 1-2 i form af grafer over de vigtigste stoffer i moniteringsprogrammet. Analyseattester omfattende samtlige parametre kan fremsendes på anmodning. Der indhentes meteorologiske data for nedbør og fordampning gældende for anlægget. Som det ses af nedenstående tabel, er nedbøren steget i perioden , mens nedbørsmængde i 2013 er på niveau med Fordampningen har ligget nogenlunde konstant i perioden. Nettonedbøren har varieret med ca. 200 mm i perioden. Denne variation i nettonedbøren afspejler sig ikke i perkolatmængden idet der tilsyneladende ikke er sammenhæng mellem nettonedbøren og den målte perkolatmængde Dette kan skyldes, at der er gennemført en løbende slutretablering af opfyldte deponeringsenheder i form af en beplantning, og at denne beplantning har opnået en betydelig højde, hvilket både reducerer nedsivningen og forøger fordampningen. Nedbør mm Fordampning mm Nettonedbør mm Perkolatmængde m3/år ,8 626,7 100, ,1 602,2 212, ,4 597,4 330, ,9 632,1 107, Membranen i lossepladsens sider og bund, hindrer udslip af perkolat til omgivelserne. Som kontrol af effektiviteten af membransystemet mod forurening af grundvandet er etableret kontrolboringer både opstrøms og nedstrøms deponeringsanlægget. Der gennemføres monitering i boringer op- og nedstrøms deponeringsanlægget. Der er udarbejdet grafer over de væsentligste parametre i forbindelse med monitering i grundvandsboringer op- og nedstrøms deponeringsanlægget. Figurerne er vedlagt som bilag 3-6. Den komplette oversigt over analyserne kan fremsendes, hvis det ønskes. Kommentar til analyseresultater Laboratoriet (LabVest) er ikke akkrediteret til analyse af alle parametrene. Tilsynsmyndigheden har dog accepteret, at laboratoriet anvendes i forbindelse med monitering af perkolat fra deponeringsanlægget

13 Som det fremgår af analyser af perkolatet (se bilag 1-2) er der tale om forholdsvist tyndt spildevand set i forhold til husspildevand. At der er tale om tungnedbrydeligt spildevand kan ses af, at COD/BI 5 -forholdet er højt (godt 10). Koncentrationen af forurenende stoffer i deponeringsenhed 5 er lidt højere end for det samlede anlæg, hvilket sandsynligvis er en kombination af nyere affald samt, at der må formodes at være en større nedsivning, da enheden ikke er slutafdækket. Indholdet af kvælstof er højt og ph er neutralt. Indholdet af tungmetaller i grundvandet ligger forholdsvist lavt. Som det fremgår af bilag 3-6 overholdes relevante alarmgrænser med god margin for monitering gennemført i Undtaget herfor er dog ph, der i visse tilfælde ligger lidt over den øverste grænseværdi både opstrøms og nedstrøms deponiet. Dette kan måske skyldes indhold af kridt/kalk i området. Ved en sammenligning af monitering i grundvandet op- og nedstrøms deponeringsanlægget er der ikke noget der tyder på, at der skulle ske forurening af grundvandet ved passage af deponiet (bilag 3-6). For visse parametre er der måske et lidt højere indhold opstrøms deponiet i forholdt til nedstrøms (f.eks. hydrogencarbonat, nitrat, calcium og nikkel) og for andre, er det omvendt (f.eks. kobber). I afgørelsen af overgangsplanen er anført såkaldte alarmtærskelværdier for grundvandet. Der skal gennemføres vurderinger, hvis grundvandet overholder disse værdier (kaldet øvre grænse på graferne). Grundvandet op- og nedstrøms anlægget overholder ikke altid disse alarmtærskelværdier for så vidt angår ph og konduktivitet/ledningsevne. Dette skyldes med stor sandsynlighed indholdet af kalk i jorden omkring deponeringsanlægget. Det kan derfor overvejes, at ændre alarmtærskelværdierne for disse to parametre, da der som nævnt ikke er noget der tyder på, at der sker en forurening af grundvandet med perkolat fra deponeringsanlægget. Kommentar til PRTR-indberetning Standardarket til PRTR-indberetning for hhv. perkolat og deponigas benyttes. Et udfyldt skema er vedhæftet det grønne regnskab (3). I det følgende kommenteres data og metoder benyttet i denne indberetning. Perkolat Beregningsarket indeholder to forskellige metoder til indberetning af stoffer udledt til vand via perkolat: Niveau 1 og niveau 2. Benyttelse af niveau 2 kræver indtastning af flere oplysninger vedrørende perkolat og indholdsstoffer end niveau 1. Dette indebærer, at niveau 2 giver et mere præcist billede af udledningen for det pågældende anlæg. Benyttelse af niveau 2 beregningsmetoden kræver bl.a., at deponiets perkolat moniteres for følgende parametre: Total Kvælstof Total Organisk Kulstof Arsen Krom Kobber

14 Kviksølv Nikkel DEHP Moniteringsprogrammet for Skovsted Losseplads indeholder i henhold til afgørelsen på overgangsplanen ikke stofferne totalt organisk kulstof, arsen og DEHP lige som der alene analyseres for total-n én gang om året. Der er dog alligevel anvendt beregningsmetoden 2 med anvendelse af de parametre, der indgår i moniteringsprogrammet. Som det ses, viser beregningerne, at tærskelværdierne overholdes med god sikkerhedsmargin. Deponigas Beregningsarket indeholder to forskellige metoder til beregning af dannelse af deponigas: Niveau 1 og niveau 2. Niveau 2 giver et mere præcist resultat end niveau 1, men kræver indtastning af deponerede affaldsmængder fordelt på type og år helt tilbage til deponiets etablering. Virksomhedens affaldsregistrering har ændret form i løbet af årene og er ikke tilpasset de affaldstyper, der skal indtastes, hvorfor metode 1 anvendes. Resultatet må derfor betragtes med en vis usikkerhed. Der er i 2013 gennemført en registrering af dannelsen af deponigas i anlægget. Resultatet af undersøgelsen er fremsendt til Miljøstyrelsen. Undersøgelsen viste, at der ikke er problemer med dannelse af deponigas i anlægget. Resultatet er accepteret af Miljøstyrelsen

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2008

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2008 Grønt regnskab 2008 Basisoplysninger Hørsholmvej 43 3490 Kvistgård CVR-nr.: 14-74-85-39 P-nummer: 1.003.277.633 Drives og ejes af: I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Tilsynsmyndighed: Statens

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal

GRØNT REGNSKAB 2014. Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal GRØNT REGNSKAB 2014 Samsø Kommune, Samsø Kommune Søtofte 10 8305 Samsø Telefon: 8792 2200 E-mail: kommune@samsoe.dk Hjemmeside: www.samsoe.dk BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: Virksomheden ejes af: Virksomheden

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 24 02 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010

DONG Energy Power A/S Svanemølleværket. Grønt regnskab for 2010 DONG Energy Power A/S Svanemølleværket Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 16 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2009

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2009 Grønt regnskab 2009 Basisoplysninger Hørsholmvej 43 3490 Kvistgård CVR-nr.: 14-74-85-39 P-nummer: 1.003.277.633 Drives og ejes af: I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Tilsynsmyndighed: Statens

Læs mere

Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast

Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast Forlev Miljøanlæg AffaldPlus Dato: 09-04-2014 1. Indledning...4 2. Affaldsdata...6 2.1. Indvejede affaldsmængder fordelt på affaldsklasser...6 2.2. Resultater

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009 DONG A/S, Skærbækværket Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 31 03 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Containerhaven Rudersdal Kommune

Containerhaven Rudersdal Kommune Containerhaven Rudersdal Kommune Miljøberetning 2007 Indledning Fra årets start blev Containerhavens åbningstider harmoniseret med kommunens anden genbrugsplads, og antallet af åbningstimer blev dermed

Læs mere

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Samarbejdet mellem Hørsholm Kommune, Fredensborg Kommune og Nordforbrænding om driften af genbrugspladsen har varet i tre år, og det kan konstateres,

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01325 Ref. ANVED/SOEJA Dato: 27. august 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 32065791 Virksomhedstype

Læs mere

Matr. nr. 14k og 20c, Vormark by, Hesselager Udvidelsen ligger på Matr. 13e Vormark by, Hesselager

Matr. nr. 14k og 20c, Vormark by, Hesselager Udvidelsen ligger på Matr. 13e Vormark by, Hesselager Svendborg Kommune Att. Jacob Haass Svendsen. Ramsherred 5 5700 Svendborg ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 15. maj 2014 SIDE 1/8

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen. Virksomheder J.nr. MST-1272-00105 Ref. chccl/inlth Dato: 4. september 2014

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

Grønt regnskab 2010 Miljøcenter Gerringe

Grønt regnskab 2010 Miljøcenter Gerringe 11-04-2011 Grønt regnskab 2010 Miljøcenter Gerringe Basisoplysninger Virksomhedens navn: REFA Miljøcenter Gerringe CVR-nummer: 78-95-18-18 P-nummer: Gerringe:1.003.387.623 Tilsynsmyndighed: Tilsynsmyndighed

Læs mere

efter 41 i bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af miljøbeskyttelsesloven, jf. bekendtgørelse nr. 252 af 31. marts 2009 om deponeringsanlæg.

efter 41 i bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af miljøbeskyttelsesloven, jf. bekendtgørelse nr. 252 af 31. marts 2009 om deponeringsanlæg. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. februar 2011 J.nr.: NMK-10-00058 Ref.: bjens AFGØRELSE i sag om Reno Djurs I/S, Glatved Miljøgodkendelse ny etape IIa

Læs mere

Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011

Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011 Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011 September 2012 Sagsid. 2012-6638 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Basisoplysninger 3 3 Miljøberetning 5 3.1 Ledelsens redegørelse 3.2 Miljøpolitik 3.3 Miljøkrav

Læs mere

Som varslet med brev af 24. maj 2016 påbydes I/S Skovsted Losseplads beliggende Kanstrupvej 3, 7700 Thisted hermed ændring af positivliste.

Som varslet med brev af 24. maj 2016 påbydes I/S Skovsted Losseplads beliggende Kanstrupvej 3, 7700 Thisted hermed ændring af positivliste. I/S Skovsted Losseplads Asylgade 30 7700 Thisted Virksomheder J.nr. MST-1272-00105 Ref. chccl/bevch Den 10.06. 2016. Sendt digitalt til CVR: 30811526 Sendt pr. e-mail til Søren Funder: SFL@thisted.dk og

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANVED, ANAJE Dato:

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANVED, ANAJE Dato: Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00553 Ref. ANVED, ANAJE Dato: 18.09.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Vejle Havns deponi for havnesediment Virksomhedens adresse Sydkajen

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Grønt regnskab. Reno-Nord

Grønt regnskab. Reno-Nord Grønt regnskab 20 I N T E R E S S E N T S K A B E T Reno-Nord Indledning Grønt regnskab 2011 er udarbejdet med baggrund i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts 2010 om visse virksomheders

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00092 Ref. ANAJE/KATAM Dato: 20. februar 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00092 Ref. ANAJE/KATAM Dato: 20. februar 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00092 Ref. ANAJE/KATAM Dato: 20. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 29189889 Virksomhedstype

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn,

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00632 Ref. suand/anbri Dato: 13. marts 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00632 Ref. suand/anbri Dato: 13. marts 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00632 Ref. suand/anbri Dato: 13. marts 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Audebo Deponi Virksomhedens adresse 4520 Svinninge, Hagesholmvej

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00894 Ref. Nijol/Suand Dato: 26.02.2015 Miljøtilsyn på Skibstrup Affaldscenter den 09. december 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00809 Ref. LOPED / PEMJE Dato: 8. oktober 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00809 Ref. LOPED / PEMJE Dato: 8. oktober 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00809 Ref. LOPED / PEMJE Dato: 8. oktober 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 29189129 Virksomhedstype

Læs mere

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2006

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2006 Grønt regnskab 2006 Basisoplysninger Hørsholmvej 43 3490 Kvistgård CVR-nr.: 14-74-85-39 P-nummer: 1.003.277.633 Drives og ejes af: I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Tilsynsmyndighed: Statens

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 32651798 Virksomhedstype

Læs mere

I/S Skovsted Losseplads Optagelse af nye affaldstyper på positivliste for blandet affald

I/S Skovsted Losseplads Optagelse af nye affaldstyper på positivliste for blandet affald I/S Skovsted Losseplads Aarhus Kanstrupvej 3 J.nr. MST-1272-00105 Hillerslev Ref. inlth/nijol 7700 Thisted Dato 9. maj 2012 Kun sendt pr. mail til: sl@thisted.dk Med kopi til Søren Funder Larsen sfl@thisted.dk

Læs mere

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse Skive Kommune Skive Renovation 4-S Kåstrupvej 20 7860 Spøttrup Plan- og Virksomhedsafdelingen J.nr. AAR-432-00120 Ref. krrst/nijol 5. november 2010 Skive renovation 4-S Afgørelse om ændringer til positivliste

Læs mere

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 322 Offentligt Den Hjul! 2012 Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Læs mere

Bilag E. Affaldsbehandling

Bilag E. Affaldsbehandling Bilag E Affaldsbehandling 129 Bilag E Affaldsbehandling Bilag C indeholder en beskrivelse af placeringen og affaldsoplandene for de større affaldsbehandlingsanlæg i Fyns Amt som affaldsdeponeringsanlæg

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2012 (data fra 2011) Deponering

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2012 (data fra 2011) Deponering BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2012 (data fra 2011) Deponering Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af Miljøstyrelsen.

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2014 AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N Virksomheden ejes af:

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr. 245492

SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr. 245492 INDHOLDSFORTEGNELSE. LEDELSENS REDEGØRELSE 4 Virksomhedens mål 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger 4 Vigtige begivenheder i regnskabsåret 5 Medarbejderinddragelse 5 Forventninger til fremtiden

Læs mere

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald i Dragør Kommune 1 Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Tillæg 3 til Regulativ for Erhvervsaffald Dragør Kommune Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01211 Ref. nijol/ Dato: 7. juli 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Affaldscenter Tandskov Tandskovvej 17, 8600

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Deponering

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2011 Deponering BEATE Benchmarking af affaldssektoren 211 Deponering Rapporten er udarbejdet af Affald Danmark, RenoSam, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af Miljøstyrelsen.

Læs mere

grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET

grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET Grønt regnskab 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 1 Basisoplysninger. Energianlæg... 2-4 Miljøberetning. Energianlæg... 5-6 Miljødata. Energianlæg...

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Høringssvar fra Kalvebod Miljøcenter. Kalvebod Miljøcenter, Jens Nejrup COWI A/S, Jens Kjems Toudal og Steen Stentsøe

Høringssvar fra Kalvebod Miljøcenter. Kalvebod Miljøcenter, Jens Nejrup COWI A/S, Jens Kjems Toudal og Steen Stentsøe Memo Titel Dato 2 december 2009 Til Kopi Fra Høringssvar fra Kalvebod Miljøcenter DAKOFA Kalvebod Miljøcenter, Jens Nejrup COWI A/S, Jens Kjems Toudal og Steen Stentsøe COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens

Læs mere

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010 Roskilde Forbrændingsanlæg Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 09 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

TOTALLØSNINGER INDEN FOR GENANVENDELSE

TOTALLØSNINGER INDEN FOR GENANVENDELSE TOTALLØSNINGER INDEN FOR GENANVENDELSE IF RECYCLING A/S Det er IF Recycling A/S vision at tilbyde totalløsninger inden for genanvendelse af affald og salg af råstoffer. Hos os er udvikling af nye muligheder

Læs mere

ANMELDESKEMA 3. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer

ANMELDESKEMA 3. Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer Anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald som erstatning for primære råstoffer Det skal anmeldes til Frederikssund Kommune, hvis der genanvendes bygge- og anlægsaffald som erstatning for

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01213 Ref. Nijol/ Dato: 25.11.2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Randers Affaldsterminal Romalt Boulevard 64, 8960

Læs mere

BUDGET 2011. INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET

BUDGET 2011. INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET BUDGET 2011 INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET Koncernen Regnskab 2009 Budget 2010 Omsætning: Energianlæg... 149.665 134.000 127.700 Losseplads... 16.131 15.600 14.300 Kølemøbler og elektronikaffald...

Læs mere

Ravnshøj Miljøanlæg, Stenvej 8, Frederikshavn: Afgørelse om klassificering af deponeringsenhed til mineralsk affald og ændringer til positivliste.

Ravnshøj Miljøanlæg, Stenvej 8, Frederikshavn: Afgørelse om klassificering af deponeringsenhed til mineralsk affald og ændringer til positivliste. AVØ A/S Knivholtvej 14 9900 Frederikshavn Sendt elektronisk til: genbrug@avoe.dk Att: Tore Vedelsdal (tv@avoe.dk) og Lisbeth Hultfeldt (lch@avoe.dk) Plan- og Virksomhedsafdelingen J.nr. AAR-432-00141 Ref.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 33 i miljøbeskyttelsesloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 33 i miljøbeskyttelsesloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. januar 2015 J.nr.: NMK-10-00835 Ref.: BJENS/SMA AFGØRELSE i sag om udvidelse af Reno Djurs I/S, deponeringsanlæg i Balle

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANAJE/MABAG Dato: 4. februar 2016

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANAJE/MABAG Dato: 4. februar 2016 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00123 Ref. ANAJE/MABAG Dato: 4. februar 2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Havbundssedimentdepot Rønland 673-9 Virksomhedens adresse

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10. 16. december 2011 1587 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Ingen

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 2013 RENO DJURS' BEHANDLINGSANLÆG I GLATVED MARTS 2014

DRIFTSRAPPORT 2013 RENO DJURS' BEHANDLINGSANLÆG I GLATVED MARTS 2014 DRIFTSRAPPORT 2013 RENO DJURS' BEHANDLINGSANLÆG I GLATVED MARTS 2014 Driftsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Organisation... 3 2.1 Hovedaktiviteter... 4 2.2 Sikkerhedsstillelse...

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG

DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG Gældende udgave, revisionsnummer: 1 Dato: 23.03.2016 Indhold 1.0 Åbningstider... 2 1.1 Aktiviteter på pladsen... 2 1.2 Indvejning

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. LOBMA/CHOLE Dato:

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. LOBMA/CHOLE Dato: Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00113 Ref. LOBMA/CHOLE Dato: 02-12-2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 55133018 Virksomhedstype Lystrupvej

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Baggrund for gasemission og monitering på danske deponier

Baggrund for gasemission og monitering på danske deponier Baggrund for gasemission og monitering på danske deponier Peter Kjeldsen og Charlotte Scheutz Lossepladser State of the Art Møde i ATV Jord og Grundvand, 10. september 2014 Introduktion Danske lossepladser

Læs mere

STENLILLE NATURGASLAGER

STENLILLE NATURGASLAGER Miljøregnskab 2010 Miljøregnskab 2013 STENLILLE NATURGASLAGER Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Basisoplysninger... 3 Virksomhedsprofil... 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger...

Læs mere

Horsens Havn, Havnechef Peter Larsen Ove Jensens Allé 35 8700 Horsens. Enslydende breve sendt elektronisk iht. liste s. 6

Horsens Havn, Havnechef Peter Larsen Ove Jensens Allé 35 8700 Horsens. Enslydende breve sendt elektronisk iht. liste s. 6 Horsens Havn, Havnechef Peter Larsen Ove Jensens Allé 35 8700 Horsens Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-431-00047 Ref.anbhe/katam Den 15. december 2009 Enslydende breve sendt elektronisk iht. liste

Læs mere

grønt regnskab 08 Reno-Nord INTERESSENTSKABET ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING

grønt regnskab 08 Reno-Nord INTERESSENTSKABET ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING grønt regnskab 08 INTERESSENTSKABET Reno-Nord ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING Grønt regnskab 2008 Indholdsfortegnelse Side Udarbejdelse/opbygning...2 Basisoplysninger. Energianlæg...3-4 Ledelsens redegørelse.

Læs mere

Overgangsplan og revurdering

Overgangsplan og revurdering Afgørelse om Overgangsplan og revurdering For: Skovsted Losseplads, Kanstrupvej 3, Hillerslev, 7700 Thisted i Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-432-00112 Ref. krrst/nijol 14.december.2009 Afgørelsen

Læs mere

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008 ANSØGNING OM SPILDEVANDSTILLADELSE TIL VIRKSOMHEDER Baggrund Kommunalbestyrelsen skal ifølge Miljøbeskyttelsesloven 1 og Spildevandsbekendtgørelsen 2 give tilladelse til tilslutning til offentlige spildevandsanlæg.

Læs mere

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen.

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen. Forsyning Helsingør, Helsingør Kraftvarmeværk Att.: Claus Bo Frederiksen Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANVED Dato:

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANVED Dato: Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00895 Ref. ANVED Dato: 22.12.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Holbæk Havn CVR nummer 24191974 Virksomhedstype

Læs mere

Afgørelsen er begrundet i, at der ikke er dokumenteret en entydig og ubrudt grundvandsstrømning fra deponeringsanlægget mod kysten.

Afgørelsen er begrundet i, at der ikke er dokumenteret en entydig og ubrudt grundvandsstrømning fra deponeringsanlægget mod kysten. Skive Kommune Skive Renovation 4-S Kåstrupvej 20 7860 Spøttrup Kun sendt pr. mail til: 4-S@4-S.dk med kopi til Svend Pedersen, SVP@skivekommune.dk og Carl Ejnar Fjordside, CEFJ@skivekommune.dk Aarhus J.nr.

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

DRIFTSRAPPORT 2010 RENO DJURS' BEHANDLINGSANLÆG I GLATVED FEBRUAR 2011

DRIFTSRAPPORT 2010 RENO DJURS' BEHANDLINGSANLÆG I GLATVED FEBRUAR 2011 DRIFTSRAPPORT 2010 RENO DJURS' BEHANDLINGSANLÆG I GLATVED FEBRUAR 2011 Driftsrapport 2010 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Organisation... 3 2.1 Hovedaktiviteter... 4 2.2 Sikkerhedsstillelse...

Læs mere

grønt regnskab INTERESSENTSKABET Reno-Nord

grønt regnskab INTERESSENTSKABET Reno-Nord grønt regnskab 2006 INTERESSENTSKABET Reno-Nord Grønt regnskab 2006 Indholdsfortegnelse Side Udarbejdelse/opbygning...2 Basisoplysninger. Energianlæg...3-4 Ledelsens redegørelse. Energianlæg...5-6 Forbrug

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

Miljøredegørelse 2012 for Grindsted Genbrugsplads, Billund Genbrugsplads, Vorbasse Genbrugsplads

Miljøredegørelse 2012 for Grindsted Genbrugsplads, Billund Genbrugsplads, Vorbasse Genbrugsplads Sagsnr.: 11/14 196 Miljøredegørelse 2012 for Grindsted Genbrugsplads, Billund Genbrugsplads, Vorbasse Genbrugsplads Billund Genbrugsplads Havremarken 8, 7190 Billund Vorbasse Genbrugsplads Bøgelundvej

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. CHOLE/LOBMA Dato:

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. CHOLE/LOBMA Dato: Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00120 Ref. CHOLE/LOBMA Dato: 25.01.2017 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Edslev Losseplads CVR nummer 55133018 Virksomhedstype

Læs mere