GRØNT REGNSKAB Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRØNT REGNSKAB 2014. Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal"

Transkript

1 GRØNT REGNSKAB 2014 Samsø Kommune, Samsø Kommune Søtofte Samsø Telefon: Hjemmeside:

2 BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: Virksomheden ejes af: Virksomheden drives af: Søtofte 10, Tranebjerg, 8305 Samsø Samsø Kommune, Søtofte 10, 8305 Samsø Samsø Kommune, Søtofte 10, 8305 Samsø CVR-nummer: P-nummer: (genbrugscenteret) (deponeringsanlæg) Branchebetegnelse og Listepunkt: Deponeringsanlæg for affald K105 samt K203, K204, K211, K212 mv. Hovedaktivitet: Tilsynsmyndigheder: Deponeringsanlæg for affald. Biaktiviteter er forbehandling af diverse affaldstyper. For miljøforhold herunder afledning af overfladevand: Miljøstyrelsen Aarhus. For arbejdsmiljø: Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 4. Miljødataperiode: 1. januar december Miljøgodkendelser: Nedenfor er nævnt miljøgodkendelser mm., der er gældende for deponiet ved. Miljøgodkendelser for forbehandlingsaktiviteter på affaldscenteret er ikke med i opgørelsen: 1. Miljøgodkendelse til etablering af kontrolleret losseplads og fyldplads, Århus Amt, Miljøgodkendelse for en forhøjelse af lossepladsens slutkoter, Århus Amt, Revision af analyseprogram vilkårsændringer, Århus Amt, Miljøgodkendelse af indbygning af landbrugsplast i jordvold, Århus Amt, Miljøgodkendelse af etablering af afbrændingsplads for rent træ, Århus Amt, Tillæg til godkendelse vedr. etablering af ny etape 4 på affaldscenteret, udvidelse i forhold til tidligere miljøgodkendelse af 12. juni 1987 (til kontrolleret losseplads og fyldplads), Århus Amt,

3 7. Accept vedr. etablering af lossepladsens etape 6, Århus Amt, Tillæg til miljøgodkendelse vedr. behandlingsanlæg for olieforurenet jord, Århus Amt, (udløbet den 1. januar 2009) 9. Accept af revideret projektmateriale til etape 7, Århus Kommune, Tillæg til miljøgodkendelse vedr. indvinding af lossepladsgas og energifremstilling samt afgørelse om ikke-vvm pligt, Århus Kommune, (udløbet den 14. november 2009) 11. Tillæg til Miljøgodkendelse - Omlastestation for affald samt afgørelse om ikke VVM pligt, Århus Kommune, (udløbet den 16. juli 2009) 12. Tillæg til miljøgodkendelse vedr. behandlingsanlæg for olieforurenet jord, Århus Kommune, juli Tilsynsmyndigheden har truffet afgørelse om overgangsplan og revurdering for Affaldscenter Harpesdal i 14. december Dette indebærer, at vilkårene i miljøgodkendelserne angivet som nr. 1, 2, 3, 4, 5 og 6 nu er revurderet. Kontaktpersoner: Driftsleder Rene Thorngaard Teknisk Afd.: Claus Dahl Thomsen 3

4 MILJØBERETNING Politikker på miljø-, energi- og arbejdsmiljøområdet i Samsø Kommune: Der findes ikke en specifik miljøpolitik for. I Samsø Kommunes affaldsplan for søges følgende målsætninger og initiativer gennemført: De overordnede mål for affaldsbortskaffelsen er: en forøget bevidsthed hos borgere og i virksomheder om betydningen af en velfungerende affaldshåndtering via kampagner og formidling af viden en minimering af affaldsmængden, der normalt skal deponeres på den kontrollerede losseplads således at der opnås en forøget levetid af Affaldscenter Harpesdal udvidelse/iværksættelse af nye indsamlingsordninger af f.eks. storskrald så yderligere opdeling af blandede affaldsfraktioner kan resultere i mere genanvendelse og dermed en forøget levetid af. implementering af de nationale indsatsområder i størst mulig omfang Samsø Kommune stiler efter at opfylde følgende specifikke målsætninger i planperioden: en gradvis implementering af tiltag, der kan fremme den affaldsminimering, som alle kommuner opfordres til at gøre noget ved jf. den nationale affaldsstrategi. Tiltagene skal, for Samsø Kommunes vedkommende, primært omfatte velafprøvede, affaldsbegrænsende metoder størst mulig udnyttelse af de distribuerede kompostbeholdere samt forøget indsamling af genbrugsmaterialerne pap, papir og glas en affaldshåndtering, dvs. indsamling og behandling/deponering, der gennemføres med mindst mulig miljøbelastning og med sikring af det bedst mulige arbejdsmiljø. Derigennem kan der stilles konkrete mål for de fremtidige mål på affaldshierarkiets behandlingsformer en omlægning af affaldsregistreringssystemet, så affald frembragt i kommunen kan kvantificeres på et højt detaljeringsniveau Miljøkortlægning I henhold til vilkårene i den af tilsynsmyndigheden trufne afgørelse om overgangsplan og revurdering for i 14. december 2009 skal der udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering af perkolatrensningen set i forhold til eventuel påvirkning af den kystnære vandkvalitet. Miljøkonsekvensvurderingen er endnu ikke gennemført, da staten endnu ikke har vedtaget vandplanerne for de enkelte regioner og dermed ikke fastsat vandkvaliteten for den kyststrækning, hvorpå er placeret. Vandplanerne forventes først vedtaget endeligt medio

5 MILJØDATA Deponeret affald Der er i 2013 deponeret 199 tons affald, hvilket er et fald i forhold til 2012-mængden på 76 tons. Dertil skal lægges 310 tons muldjord/ råjord, hvoraf 125 tons er benyttet til daglig afdækning, mens de resterende 185 tons er benyttet til slutafdækning af deponeringsenhederne 1-5 alternativt henlagt til videreførelse af den terrænregulering, der etableres uden om deponerings-enhederne. Perkolat Perkolatet, frembragt på affaldscenterets deponeringsdel, består af bidrag fra deponeringsenhederne 1 7 og en mindre mængde overfladevand fra afgrænsede køre-/ pladsarealer, der kan være påvirket af stoffer, så vandet skal renses før afledning til nedsivningsanlæg. Der er i tabel 1 og tabel 2 opstillet en oversigt over miljøforholdene på Affaldscenter Harpesdal. Tabel 1 viser nøgletal for tilførte og forbrugte materialer/ ressourcer ved drift af affaldscenteret. Tabel 2 viser nøgletal for de almindeligt forekommende miljøbelastende udledninger, der genereres under affaldscenterets drift. I henhold til Bekendtgørelse nr. 210 af 03/03/2010 om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, har pligt til at udarbejde et grønt regnskab for både deponeringsdelen og for de biaktiviteter, der er omfattet af den samlede godkendelse. Nøgletal for Affaldscenter Harpesdal Tilført Metode 1 Enhed Bemærkninger/væsentlige afvigelser Potentielle affaldsmængder til deponeringsenheder Dagrenovation og småt brændbart affald Storskrald inkl. stort brændbart affald M Tons M Tons Haveaffald M Tons Erhvervs og industriaffald 2 M Tons Slam o. lign M Tons Total M Tons Jord til afdækning M Tons Dagrenovationen Inkl. dagrenovationslignende affald fra erhverv og institutioner, indsamlet sammen med Indsamles ved husstanden, via containerplads i Nordby eller via genbrugspladsen på affaldscenteret. Indsamles ved husstanden, via containerplads i Nordby eller via genbrugspladsen på affaldscenteret. Blandet bygge-/ anlægs-affald inkluderet Råjord til daglig afdækning og til slutafdækning 5

6 Tilført genanvendelse sanlæg mv. Papir M Tons Pap M Tons Glas M Tons Fra decentrale opsamlingsenheder og genbrugsplads Fra decentrale opsamlingsenheder og genbrugsplads Fra decentrale opsamlingsenheder og genbrugsplads Skrot M Tons Fra genbrugsplads Dæk M Tons Fra genbrugsplads Tegl/ betonbrokker og natursten M Tons Samlet oplag ved årets udgang er tons Farligt affald M Tons Se bilag 2 for detaljer WEEE M Tons Fra genbrugsplads Olieforurenet jord Forbrug M Tons Samlet oplag ved årets udgang Diesel S liter Fyringsolie M liter Vand M m Forskellen mellem 2012 og 2013 er øgede anlægsaktiviteter herunder nedgravning af ny trykledning, udgravning til nyt sandfang foran rodzoneanlæg, flytning af jord og neddelt haveaffald til slutafdækning af deponeringsenheder mv. Forbrugsstigningen tilskrives den lange vinter, de kraftige storme mv. Forbrugsreduktionen kan ikke begrundes specifikt. El M kwh Faldet tilskrives en reduceret mængde til komprimering. Tabel 1. Opgørelse over væsentlige nøgletal for input ved 1) M, B og S står for hhv. målt, beregnet og skønnet og angiver den metode, der er anvendt til opgørelse af data 2) Hovedparten af erhvervs- og industriaffaldet registreres på vægten, da det leveres i containere. Herefter afleveres det på sorteringspladsen eller på deponeringsanlægget. Der leveres dog også en del affald på genbrugspladsen i mindre cvr-registrerede biler, der også vejes mhp. betaling eller i private biler, der ikke vejes. 6

7 Nøgletal for Frakørt Metod e 1 Enhed Bemærkninger Affald Dagrenovation og småt brændbart affald M Tons Til forbrænding i Århus og Reno Syd. Inkl. udgravet materiale fra etape 7. Stort brændbart affald M Tons Til forbrænding i Reno Syd Haveaffald M Tons Afventer mulighed for rentabel neddeling. Rene tegl- og betonbrokker M Tons Afventer mulighed for rentabel neddeling. Papir og pap M Tons Til genanvendelse i Jylland Rent træaffald M Tons Til genanvendelse i Jylland Dæk M Tons Afventer mulighed for rentabel neddeling. Glas M Tons Til genanvendelse i Vamdrup Skrot M Tons Til forbehandling i Århus Eternit og asbestholdigt affald M tons Til deponering på Reno Djurs WEEE M tons Til behandling i Jylland Farligt affald M tons Spildevand Perkolat S m Emissioner til luft Gas Støv - - Til behandling på Kommune- Kemi Med den gennemførte afskæring af yderligere overfladevand vurderes belastningen nu at være ca. 8,5 m 3 /døgn. Hvorvidt belastningen kan reduceres yderligere, må tiden vise. Metanudslippet er via PRTRsystemet 2008 beregnet til 139 tons Der har ikke været anledning til gennemførelse af er Støj - - Der har ikke været anledning til gennemførelse af er Lugt - - Der har ikke været anledning til gennemførelse af er Tabel 2. Opgørelse over væsentlige nøgletal for output fra 1) M, B og S står for hhv. målt, beregnet og skønnet og angiver den metode, der er anvendt til opgørelse af data 7

8 Status, affaldscenterets tilstand Perkolat-transportsystemet har efter udskiftning af perkolatpumpe og trykledning fungeret uden problemer. være muligt at udbedre skader. I 2014 er der arbejdet yderligere med affaldscenterets afløbssystem mhp. afskæring af overflade-vand fra perkolatsystemet. Hvor der i 2012 blev registreret en gennemsnitlig daglig mængde perkolat på ca. 14 m 3, er der i løbet af 2014 nået en daglig afledning af perkolat på ca. 8,5 m 3. Dette niveau er tæt på rodzoneanlæggets dimensionerede kapacitet dvs. 7 m 3 / døgn. Overfladevand fra køre- og pladsarealer, der utilsigtet - ved gravitation - er afledt til perkolatsystemet via skrotpladsens forbindelse til en olieudskiller hhv. garageanlæggets vaskeplads er nu afskåret i markant omfang. Deponeringsenhedernes slutafdækningslag er yderligere udbygget og tilført jordforbedringsmiddel (neddelt haveaffald), så nedbør holdes tilbage på enhederne til gavn for tilførsel af vand til nedbrydnings-processen i det deponerede affald. Dette kan medføre perkolatdannelse, men ikke i stor mængde, da det organiske indhold kræver en del vand for at kunne opretholde den anaerobe nedbrydningsproces. I 2014 er der også foretaget en række ændringer brugernes mulighed for at sortere det leverede affald i behandlingsegnede fraktioner f.eks. i direkte genanvendelige produkter samt forbrændingsegnede og deponeringsegnede produkter. Dette har reduceret mængden af affald til deponi. Der vil i 2015 blive arbejdet videre med afløbssystemet for overfladevand. 8

9 RESUME AF EGENKONTROL Støv: Der foretages løbende kontrol med evt. støvspredning i forbindelse med aflæsning af affald hhv. kørsel på interimsveje. Eventuel støvdannelse bekæmpes med vand. Der er ikke modtaget naboklager over støvspredning. Støj/lugt: Der er ikke modtaget naboklager over støjgener fra affaldscenteret. Endvidere er der ikke modtaget naboklager over lugtgener fra affaldscenteret. Perkolat og grundvand I henhold til moniterings- og kontrolprogrammet skal der: - 2 gange årligt udtages vandprøver fra hhv.1 kontrolboring (K1) og to kontrolbrønde er (B1 og B2) - 4 gange årligt udtages prøver af perkolat i indløb til og udløb fra rodzoneanlægget Formålet med moniterings- og kontrolprogrammet er: - at beskrive og overvåge kvaliteten af drænvand og grundvand efter passage af affaldscenteret - at karakterisere perkolatet og beskrive en eventuel udvikling i perkolatets sammensætning og styrke - at overvåge rodzoneanlæggets rensningseffekt Boring K1 er en opstrøms kontrolboring, der benyttes til at monitere grundvandets kvalitet, før det passerer under affaldscenteret. B1 er en kontrolbrønd, hvorfra vandprøver kan udtages til analyse af overfladevand fra pladsarealer. B2 er en kontrolbrønd, der har forbindelse til et kontroldræn, etableret i et geologisk dybdepunkt under deponeringsenhed 3 s polymermembran med henblik på overvågning af membranernes tæthed. Grundvand mv.: Der er i 2013 udtaget to vandprøver fra boring K1 til analyse hhv. d. 19. april og d. 30. oktober. I tabel 3 er vist resultatet for 2013 sammenlignet med gennemsnit af resultatet for perioden Boring K1 Forår Efterår 2014 Gennemsnit Gennemsnit COD (mg/l) 13,0 6,6 9,9 9,1 ph 7,2 6,8 6,9 7,4 Ledningsevne (ms/m) Ammoniak (mg/l) x 0,03 0,05 0,05 Natrium (mg/l) 33, ,0 31,6 9

10 Boring K1 Forår Efterår Sulfat (mg/l) Calcium (mg/l) Klorid (mg/l) Tabel 3. Analyseresultater fra K1 Som det fremgår af tabel 3, er der ingen entydig sammenhæng mellem årets analyseresultater og de beregnede gennemsnit mht. klorid. Det er specielt i 2013 og 2014, at koncentrationen af klorid er steget med godt 50 % ift. til det gennemsnitlige niveau for de forudgående 11 år. Det er endnu ikke lykkedes at finde en forklaring på denne afvigelse. Perkolat, kontrolbrønde: Der er i 2014 udtaget to vandprøver til laboratorieanalyse fra hver af kontrolbrøndene B1 og B2 henholdsvist den 9. april og den 3. november. I tabel 4 og 5 er vist resultatet for 2014 sammenlignet med 2013 / Sammenligningsgrundlaget er ikke stort i forhold til brønd B1, da analyseprogrammet er ændret i efteråret Brønd B1 Forår Efterår / / 12 Lugt Ikke målt / I.M. I.M. / I.M. Farve / I.M / 19 Udseende klar Partikler / I.M. partikler Klar / Lidt uklar ph 7,50 7,31 / I.M. 8,05 7,53 / 7,65 Ledningsevne (ms/m) ,5 / I.M. 70,5 103 / 85,5 Jern (mg/l) 3,84 4,57 / I.M. 14,6 2,92 / 3,83 Klorid (mg/l) / I.M / 87 Zink (yg/l) 6,6 7 / I.M ,8 / 12 BI5 2,2 < 2 / I.M. 4,4 2,0 / 4,0 COD (mg/l) / I.M / 31 Ammoniak-N (mg/l) Ammonium-N (mg/l) 0,35 0,51 / I.M. 0,24 0,23 / 0,57 0,35 0,51 / I.M. 0,24 0,23 / 0,57 Tot-N 4,4 4,2 / I.M. 6,3 2,9 / 4,8 Tot-P 0,11 0,11 / I.M. 1,5 0,12 / 0,11 NVOC 7,2 8,0 / I.M. 19 8,6 / 10 Tabel 4. Analyseresultater fra B1 I.M. betyder Ikke målt 10

11 Sammenlignes de tre hovedparametre (Total-N, Total-P og BI 5 ), som benyttes til at bedømme det udledte rensede perkolat fra rodzoneanlægget (se bilag 1) til recipienten, er belastningsniveauet meget lavt. I tabel 5 sammenlignes analysedata fra 2014 med gennemsnittet af analyseresultater fra perioden Brønd B2 Forår Efterår 2014 Gennemsnit Gennemsnit COD (mg/l) , ,7 ph 7,0 7,1 6,9 7,0 Ledningsevne (ms/m) Ammonium (mg/l) x 3,0 5,2 3,0 Natrium (mg/l) 83, ,9 83 Sulfat (mg/l) Calcium (mg/l) Klorid (mg/l) Tabel 5. Analyseresultater fra B2 Som det fremgår af tabel 5, er der niveaumæssigt et entydige sammenfald mellem de gennemsnitlige værdier for forår/ efterår, mens årets resultater udviser store variationer. Generelt er afvigelserne dog ikke så entydige, at der kan aflæses tegn på manglende tæthed af polymermembranen under deponeringsenhed 3 og 4. Sammenholdes analyseresultaterne i tabel 3 (kontrolboring K1) og tabel 5 (kontrolbrønd B2) ses store forskelle i analyseparametrenes koncentrationsniveauer. Ved gennemgang af de seneste 12 års analyseresultater genfindes samme niveauforskel, så det høje niveau tilskrives indtrængning af belastet markvand fra det dyrkede naboareal til det drænede vådområde, beliggende under deponeringsenhed 4. Spormetaller Analyseprogrammet er udvidet fra og med efteråret 2012, så det afspejler overgangsplanens forskrifter. Dette medfører, at der er tilføjet en række nye parametre, se tabel 6. Til sammenligning af forholdene før og efter grundvandets passage under affaldsdeponiet er resultaterne fra boring K1 og brønd B2 vist i tabellen. Parameter 2014 Gennemsnit Kontrolbrønd B2 Kontrolboring K1 Kontrolbrønd B2 Kontrolboring K1 Arsen (mg/l) 0, , ,0220 0,0004 Selen (mg/l) 0, , ,0010 0,0002 NOVC (mg/l) 15 3,1 19 3,6 Vanadium (mg/l) Molybdæn (mg/l) 0,0005 0,0005 0,0020 0,0011 0, , ,0006 0,

12 Parameter 2014 Gennemsnit Kontrolbrønd B2 Kontrolboring K1 Kontrolbrønd B2 Kontrolboring K1 Nikkel (mg/l) 0, , ,011 0,008 Zink (mg/l) 0,0083 0,0100 0,0150 0,0089 Mineralsk olie I.M. I.M. 0,020 0,020 (mg/l) Tabel 6. Analyseresultater fra K1 og B2 udtaget hhv. d. 3. november 2014 og d. 25. november 2014 Resultaterne viser, at deponiet eventuelt kan påvirke grundvandets renhedsgrad. Imidlertid er koncentrationerne af de udvalgte parametre så lave, at behovet for etablering af særlige afværgeforanstaltninger vurderes lille. Endeligt skal det bemærkes, at der er gennemført en analyse af perkolat fra kontrolbrønd B2 (den 3. november) mhp. bestemmelse af et eventuelt indhold af klorerede forbindelser. Der er analyseret for i alt 11 parametre, der alle havde en koncentration på < 0,0001 mg/l. Perkolat, rodzoneanlæg: Der er i 2014 udtaget fire vandprøver fra hhv. indløb og udløb af rodzoneanlægget. Dette er foretaget den 5. februar, 25. april, 9. juli og 4. november. I bilag 1 vises resultaterne af de parametre, som anvendes til at beskrive rodzoneanlæggets renseeffektivitet. Tabellerne i 1 bilag viser, at rodzoneanlæggets rensningseffekt generelt er høj. Et stort antal analyser viser således rensningseffekter på % for alle tre parametre på prøveudtagningsdato. Det er i denne periode, at der afskæres en stor mængde overfladevand fra perkolatet, hvilket medfører at det tilledte perkolat er mere koncentreret. Dette påvirker ikke rodzoneanlæggets rensningsgrad negativt. Der er i forbindelse med de udtagne prøver den 25. april og 4. november ligeledes analyseret for tilledning af kulbrinter og tungmetaller. Resultatet af analysen fremgår af tabel 7. Parametre (mg/l) Indløb 2014 Indløb forår efterår forår efterår Phenol < 0,001 0,004 < 0,001 0,0015 Mineralsk olie 1,7 2,0 0,3 0,2 Ni 0,024 0,024 0,046 0,041 Zn 0,10 0,24 0,145 0,035 Hg < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 Pb 0,012 0,0019 0,021 0,004 Cd < 0,0003 < 0,0003 0,001 0,0003 Cr 0,015 0,016 0,019 0,014 Cu 0,038 0,034 0,017 0,014 Tabel 7. Analyse af kulbrinter og tungmetaller En sammenligning af disse værdier med grænseværdier for tilsvarende parametre i udledt spildevand fra alm. erhvervsvirksomheder viser, at affaldscenteret overholder 12

13 virksomhedernes grænseværdier, allerede inden perkolatet gennemgår en biologisk rensning og en efterfølgende rensning i jordmedie (nedsivningsanlæg), før det når recipienten Samsø Bælt. 13

14 BILAG 1 Perkolat analyser og rensningseffektivitet Til- og udløbskoncentrationer samt rensningsgrad Total Kvælstof Ind Ud Udløb Dato for prøve Total N mg/l Total - N mg/l Vandføring m3/døgn Rensningsgrad ,11 72% ,12 76% ,8 2,4 98% ,4 82% ,5 39% % % ,8 23% ,1 28% ,8 50% ,4 66% ,5 69% ,6 32% ,5 54% ,2 83% ,9-74% ,1 29% ,5 14% ,1-34% ,6 59% % I.M. 70% I.M. 77% I.M. 0% I.M. 40% I.M. 73% I.M. 75% I.M. 16% I.M. 9% I.M. 20% I.M. 63% I.M. 38% 14

15 I.M. 26% I.M. 42% I.M. 47% I.M. 8% I.M. 48% I.M. 79% I.M. 69% I.M. 72% I.M. 56% I.M. 64% I.M. 76% I.M. 68% I.M. 47% I.M. 16% I.M. 80% I.M. 65% Note: I.M. betyder ikke målt. Blå felter angiver negative rensningseffekter. Grønne felter angiver lave rensningseffekter. 15

16 Total Fosfor Ind Ud Udløb Dato for prøve Total - P mg/l Total - P mg/l Vandføring m3/døgn Rensningsgrad ,1 0,84 11,11 80% ,4 1 7,12 77% ,2 0,74 2,4 77% ,49 4,4 76% ,9 2 12,5 31% ,4 0, % ,1 0, % ,95 38,8 68% ,4 0,8 17,1 76% ,6 1,3 5,8 50% ,7 0,55 7,4 85% ,4 0,53 2,5 78% ,3 0,98 15,6 57% ,8 0,79 6,5 72% ,8 0,66 2,2 86% ,4 1,1 25,9 21% ,4 2 11,1 17% ,1 1,7 33,5 19% ,7 1,4 43,1 12% ,2 1,6 9,6 50% ,5 0, % ,9 1,4 I.M. 71% ,8 0,53 I.M. 71% ,8 1,5 I.M. 17% ,9 0,92 I.M. 52% ,1 1,1 I.M. 65% ,5 0,91 I.M. 80% ,7 3,4 I.M. -100% ,6 1,5 I.M. 6% ,9 3,4 I.M. -17% ,5 0,83 I.M. 67% ,66 2 I.M. -25% ,88 0,53 I.M. 40% ,4 0,8 I.M. 43% ,6 0,66 I.M. 59% 16

17 ,3 59 I.M. 55% ,6 0,7 I.M. 56% ,8 0,59 I.M. 79% ,4 0,29 I.M. 91% ,4 0,58 I.M. 83% ,6 3,2 I.M. -23% ,9 0,35 I.M. 82% ,6 0,43 I.M. 91% ,8 0,34 I.M. 81% ,2 0,66 I.M. 70% ,3 0,77 I.M. 67% ,0 0,75 I.M. 81% ,2 0,38 I.M. 83% Note: I.M. betyder ikke målt. Blå felter angiver negative rensningseffekter. Grønne felter angiver lave rensningseffekter. 17

18 BI5 Ind Ud Udløb Dato for prøve BI5 mg/l BI5 mg/l Vandføring m3/døgn Rensningsgrad ,11 93% ,5 7,12 88% ,7 2,4 85% ,4 38% ,5 80% ,2 5 94% ,7 0 95% ,9 38,8 78% ,9 17,1 86% ,8 75% ,8 7,4 92% ,3 2,5 90% ,6 84% ,8 6,5 94% ,7 2,2 96% ,3 9,4 25,9-1% ,1 84% ,5 79% ,1 55% ,2 9,6 83% % I.M. 87% ,6 I.M. 88% I.M. -247% ,3 I.M. 86% I.M. 84% I.M. 99% I.M. 87% I.M. 16% I.M. 91% I.M. 54% I.M. 55% I.M. 71% I.M. 58% I.M. -38% 18

19 I.M. -100% ,4 I.M. 84% I.M. 79% ,9 I.M. 99% I.M. 22% I.M. -56% ,2 I.M. 94% ,5 I.M. 99% ,3 I.M. 95% I.M. 61% I.M. 94% I.M. 89% ,7 I.M. 91% Note: I.M. betyder ikke målt. Blå felter angiver negative rensningseffekter. Grønne felter angiver lave rensningseffekter. 19

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Containerhaven Rudersdal Kommune

Containerhaven Rudersdal Kommune Containerhaven Rudersdal Kommune Miljøberetning 2007 Indledning Fra årets start blev Containerhavens åbningstider harmoniseret med kommunens anden genbrugsplads, og antallet af åbningstimer blev dermed

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger D R I F T S J O U R N A L, F R E D E R I K S S U N D 2012 Indledning Generelle oplysninger Virksomhedens oplysninger CVR-nr. 10866111 P-nummer Frederikssund: 1002718878 I/S Vestforbrænding Frederikssund,

Læs mere

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads Jammerbugt kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lisbeth Kroman Direkte 7257 7605 lkr@jammerbugt.dk 14-12-2015 Sagsnr.: 06.01.15-P19-3-15

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2008

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2008 Grønt regnskab 2008 Basisoplysninger Hørsholmvej 43 3490 Kvistgård CVR-nr.: 14-74-85-39 P-nummer: 1.003.277.633 Drives og ejes af: I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Tilsynsmyndighed: Statens

Læs mere

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST I/S Skovsted Losseplads Grønt Regnskab 2013 0943084\L00241-2-AGST Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 2. Miljøberetning... 7 3. Miljødata... 9 4. Egenkontrol... 12 Kommentar til analyseresultater...

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads Arwos Forsyning A/S Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Odense J.nr. MST-1270-00518 Ref. jemma/idhan Den 27. maj 2011 Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Miljøredegørelse - 2001

Miljøredegørelse - 2001 Miljøredegørelse - 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Virksomheden... 3 Daglig ledelse... 3 Driftsenhederne... 4 Renosyds miljøpolitik... 5 De væsentligste miljøforhold... 5 Resultater for 2001...

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Grønt regnskab. Deponier

Grønt regnskab. Deponier Grønt regnskab 2007 Deponier Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Miljøstyrelsen Teknisk Notat Juni 2003 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Læs mere

BILAG 1 OVERORDNET INDRETNING AF ANLÆGGET

BILAG 1 OVERORDNET INDRETNING AF ANLÆGGET BILAG 1 OVERORDNET INDRETNING AF ANLÆGGET 69 Overordnet indretning af anlægget BILAG 2 BEREDSKABSPLAN 70 Den lokale Beredskabsplan for Odense Nord Miljøcenter og Stige Ø 21-12-2009 1 Beredskabsplan Odense

Læs mere

grønt regnskab INTERESSENTSKABET Reno-Nord

grønt regnskab INTERESSENTSKABET Reno-Nord grønt regnskab 2006 INTERESSENTSKABET Reno-Nord Grønt regnskab 2006 Indholdsfortegnelse Side Udarbejdelse/opbygning...2 Basisoplysninger. Energianlæg...3-4 Ledelsens redegørelse. Energianlæg...5-6 Forbrug

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2014 AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N Virksomheden ejes af:

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2012 (data fra 2011) Deponering

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2012 (data fra 2011) Deponering BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2012 (data fra 2011) Deponering Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af Miljøstyrelsen.

Læs mere

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege Stege Renseanlæg 1 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 19. juni, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse. I bilag

Læs mere

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1 Anlægsidentifikation Kommune Anlægsnavn og nr. Jægerspris Tørslev 225-19 Adresse Strandvej 2 Gerlev 3630 Jægerspris Matr.nr. Anlægstype 4ah Tørslev MBNDK Dimensioneringsforudsætninger Tørvejr inkl. indsivning

Læs mere

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende: P-nummer: 1.003.387.611 Tilsynsmyndighed: Miljøstyrelsen Godkendelsespunkt: 5.2: Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg. Hovedaktivitet:

Læs mere

VVM-anmeldelse Dansk Affald jf. VVM-bekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1184 af 06/11/2014). Dato: 23-10-2015, rev.2.0

VVM-anmeldelse Dansk Affald jf. VVM-bekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1184 af 06/11/2014). Dato: 23-10-2015, rev.2.0 VVM-anmeldelse Dansk Affald jf. VVM-bekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1184 af 06/11/2014). Dato: 23-10-2015, rev.2.0 Basisoplysninger Dette er en VVM-anmeldelse af den samlede drift af Dansk Affalds

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Petersværft Renseanlæg

Petersværft Renseanlæg Petersværft Renseanlæg 2010 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 12. juni 1991, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

BILAG 3. Restkapacitet. Opstartet/ Forventes opstartet. Nuværende /fremtidig aktivitet. Areal m 2. Volumen m 3. pr. ultimo 2009.

BILAG 3. Restkapacitet. Opstartet/ Forventes opstartet. Nuværende /fremtidig aktivitet. Areal m 2. Volumen m 3. pr. ultimo 2009. 1 BILAG 3 Etape 1 C 2 A 2 B 2 C 3 A 3 B 4 A 4 B 5 A 5 B 5 K 6 A 6 B SD Status i drift / i drift etableret etableret etableret i drift. Skal ombygges Etableres - ej i drift i drift Nuværende /fremtidig

Læs mere

MÅBJERGVÆRKET A/S. Grønt regnskab for 2009

MÅBJERGVÆRKET A/S. Grønt regnskab for 2009 MÅBJERGVÆRKET A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 07 01 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2005. Reno-Nord INTERESSENTSKABET ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING

GRØNT REGNSKAB 2005. Reno-Nord INTERESSENTSKABET ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING GRØNT REGNSKAB 2005 INTERESSENTSKABET Reno-Nord ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING Indholdsfortegnelse Udarbejdelse/opbygning Side 2 Basisoplysninger. Energianlæg Side 3 Ledelsens redegørelse. Energianlæg Side

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Miljøredegørelse for Bramming Genbrugsplads

Miljøredegørelse for Bramming Genbrugsplads Miljøredegørelse for Bramming Genbrugsplads 2014 Esbjerg Kommune Affald 01-10-2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledende oplysninger... 3 1.1 Love, regler og myndighedskrav... 6 1.2 Energi, vand og varme...

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG

DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG Gældende udgave, revisionsnummer: 1 Dato: 23.03.2016 Indhold 1.0 Åbningstider... 2 1.1 Aktiviteter på pladsen... 2 1.2 Indvejning

Læs mere

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Samarbejdet mellem Hørsholm Kommune, Fredensborg Kommune og Nordforbrænding om driften af genbrugspladsen har varet i tre år, og det kan konstateres,

Læs mere

HCS. Miljøansøgning for genbrugsplads Industrivej 71, 5750 Ringe. Indholdsfortegnelse. Side 1 af 28

HCS. Miljøansøgning for genbrugsplads Industrivej 71, 5750 Ringe. Indholdsfortegnelse. Side 1 af 28 Side 1 af 28 HCS Miljøansøgning for genbrugsplads Industrivej 71, 5750 Ringe Juli 2014 Indholdsfortegnelse A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold 3 1. Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer 3 2. Virksomhedens

Læs mere

Svendborg Kommune Teknik og Miljø. Ramsherred 5 5700 Svendborg

Svendborg Kommune Teknik og Miljø. Ramsherred 5 5700 Svendborg Svendborg Kommune Teknik og Miljø ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Ramsherred 5 5700 Svendborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 7. okt. 2014 SIDE 1/15 REF SMBJ/SNS/KLM

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Revideret spildevandstilladelse, Topsil Semiconductor Materials A/S

Revideret spildevandstilladelse, Topsil Semiconductor Materials A/S Tilladelse til udledning af spildevand Revideret spildevandstilladelse, Topsil Semiconductor Materials A/S Udarbejdet af: mfjel Datablad Spildevandstilladelse i henhold til Bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast

Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast Forlev Miljøanlæg AffaldPlus Dato: 09-04-2014 1. Indledning...4 2. Affaldsdata...6 2.1. Indvejede affaldsmængder fordelt på affaldsklasser...6 2.2. Resultater

Læs mere

Undersøgelse af korrosion, belægninger og vandbehandling i varmeanlæg

Undersøgelse af korrosion, belægninger og vandbehandling i varmeanlæg Undersøgelse af korrosion, belægninger og vandbehandling i varmeanlæg 31. oktober 2005 Udført for Gartneri eksempel 1 Kemi- og Vandteknik Undersøgelsesrapport Baggrund Mange gartnerier oplever alt for

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 04 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 1 Stamdata for TDC Virksomhedens navn og adresse TDC A/S Herlev Central Snehvidevej 2 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 14773908 P-nr. 1013874960

Læs mere

UDKAST af 08.11.2010. Bekendtgørelsens område m.v.

UDKAST af 08.11.2010. Bekendtgørelsens område m.v. UDKAST af 08.11.2010 Bekendtgørelse om genanvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om genanvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald I medfør af 7, stk. 1, 7 a,

Læs mere

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år.

Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1 Håndhævelsesvejledning for opfølgning ved konstatering af utilfredsstillende drikkevandskvalitet for vandforsyningsanlæg < 3.000 m 3 /år. 1. Lovgivning Lovgrundlaget for drikkevandskvalitet på enkeltanlæg:

Læs mere

Launis Fiskekonserves A/S og Nielsens Fiskeeksport A/S Industrivej Nord 2 og 6 9982 Ålbæk Att.: Ole Holm. Via mail: oh@nielsens-fiskeeksport.

Launis Fiskekonserves A/S og Nielsens Fiskeeksport A/S Industrivej Nord 2 og 6 9982 Ålbæk Att.: Ole Holm. Via mail: oh@nielsens-fiskeeksport. Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Launis Fiskekonserves A/S og Nielsens Fiskeeksport A/S Industrivej Nord 2 og 6 9982 Ålbæk Att.: Ole Holm Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2009

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2009 Grønt regnskab 2009 Basisoplysninger Hørsholmvej 43 3490 Kvistgård CVR-nr.: 14-74-85-39 P-nummer: 1.003.277.633 Drives og ejes af: I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Tilsynsmyndighed: Statens

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Affaldscenter Tandskov, Tandskovvej 17C, 8600 Silkeborg

MILJØGODKENDELSE. For: Affaldscenter Tandskov, Tandskovvej 17C, 8600 Silkeborg Silkeborg Genbrug Og Affald A/S Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Att: Erich Bech [EHUB@Silkeborgforsyning.dk] 06-11-2014 MILJØGODKENDELSE For: Affaldscenter Tandskov, Tandskovvej 17C, 8600 Silkeborg Matrikel

Læs mere

ANSØGNING I henhold til miljøbeskyttelseslovens 33

ANSØGNING I henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 ANSØGNING I henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 Aktivitet for indsamling, sortering og opbevaring af ikke-farligt affald samt elektrisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse på ejendommen

Læs mere

Miljøredegørelse 2012 for Grindsted Genbrugsplads, Billund Genbrugsplads, Vorbasse Genbrugsplads

Miljøredegørelse 2012 for Grindsted Genbrugsplads, Billund Genbrugsplads, Vorbasse Genbrugsplads Sagsnr.: 11/14 196 Miljøredegørelse 2012 for Grindsted Genbrugsplads, Billund Genbrugsplads, Vorbasse Genbrugsplads Billund Genbrugsplads Havremarken 8, 7190 Billund Vorbasse Genbrugsplads Bøgelundvej

Læs mere

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1.

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 10-09-2014 NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S CVR: 30518438 P-nummer: 1014291403 Sagsnr. 2014-0097809 Dokumentnr. 2014-0097809-5 Vilkårsændring,

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2013 for

MILJØREDEGØRELSE 2013 for MILJØREDEGØRELSE 213 for Udarbejdet februar 214 Miljøredegørelse 213 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Vurdering og prioritering... 4 Vurdering og

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

KARA/NOVEREN påbydes hermed at anvende perkolat fra Audebo Deponi til GSA-røggasrensning på ovn 3 og 4.

KARA/NOVEREN påbydes hermed at anvende perkolat fra Audebo Deponi til GSA-røggasrensning på ovn 3 og 4. KARA/NOVEREN Håndværkervej 70 4000 Roskilde Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-432-00048 Ref. ANNJE 18. juli 2008 Påbud om anvendelse af perkolat fra Audebo Deponi til GSArøggasrensning på ovn 3 og

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

Randers Affaldsterminal Status vedrørende driften 2012.

Randers Affaldsterminal Status vedrørende driften 2012. Randers Affaldsterminal Status vedrørende driften 2012. Information til Miljø- og teknikudvalg Virksomhedsplan Randers Affaldsterminal Miljø og teknik Virksomhedsplan Randers Affaldsterminal 2012 Side

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 31080258 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

I alt tilført 117.389 117.706 49 Kalk til røgrensning 1.476 1.468 I alt 118.865 119.174

I alt tilført 117.389 117.706 49 Kalk til røgrensning 1.476 1.468 I alt 118.865 119.174 Kraftvarmeværket Fraført til deponering 17 Sorteret affald fra deponi 1.015 3.598 18 Depotaffald afhentet 7.875 10.944 19 Neddelt affald fra deponi 4.524 9.051 101 Dagrenovation K 31.151 31.905 131 Øvrigt

Læs mere

Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Ejendomme, Bjarne Johansen

Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Ejendomme, Bjarne Johansen Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Ejendomme, Bjarne Johansen Center for Kultur, Idræt og byplanlægning, Snekkersten Idrætsanlæg, Hans Henrik Schmidt Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Tillæg til Affaldsplan 2007

Tillæg til Affaldsplan 2007 Silkeborg Kommune Tillæg til Affaldsplan 2007 December 2009 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Organisation og struktur...4 2.1 Samarbejder på affaldsområdet...4 3. Status forbrændingsegnet

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Bekendtgørelsen om særbidrag for særligt forurenet spildevand er trådt i kraft den 16. oktober 2014.

Bekendtgørelsen om særbidrag for særligt forurenet spildevand er trådt i kraft den 16. oktober 2014. Klimatilpasning, vandsektor og Grundvand J.nr. NST-4400-00029 24. oktober 2014 malas/hedis/todue/masor Vejledning om bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand Indledning Spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Samsø Kommune. Affaldsplan 2009-2012

Samsø Kommune. Affaldsplan 2009-2012 1 Samsø Kommune Affaldsplan 2009-2012 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Affaldsplanens indhold 3 2. Kortlægning hvordan gør vi i dag? 4 2.1 Affaldsmængder 4 2.1.1 Affaldskilder med relaterede

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01211 Ref. nijol/ Dato: 7. juli 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Affaldscenter Tandskov Tandskovvej 17, 8600

Læs mere

TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013

TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013 TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013 I maj 2013 er en ny tilsynsbekendtgørelse trådt i kraft med krav om, at alle kommuner skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder herunder landbrug. Tilsynsplanen

Læs mere

LEGO System A/S Åstvej 1 7190 Billund

LEGO System A/S Åstvej 1 7190 Billund LEGO System A/S Åstvej 1 7190 Billund Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning med oppumpning og bortledning af indtil 100.000 m³ grundvand Billund Kommune meddeler hermed LEGO System A/S tilladelse

Læs mere

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 24 02 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2015 (data fra 2014) Deponering

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2015 (data fra 2014) Deponering Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 215-16 EFK Alm.del Bilag 126 Offentligt BEATE Benchmarking af affaldssektoren 215 (data fra 214) Deponering Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 16.09.2015 CVR-nummer 20165715 P-nummer 1002999152 Virksomhed Danfoss A/S Adresse Jens Juuls Vej 9 Postnummer

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 1 Stamdata for HOFOR A/S Smedeholm 1 og 4 Virksomhedens navn og adresse HOFOR A/S Smedeholm 1+4 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 10073022 P-nr.

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042. Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13

Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042. Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13 Gunnar Lund Olieservice A/S Reg. nr. 164042 Statusopgørelse D. 01.05.12 30.04.13 Præsentation af selskabet Selskabet: Gunnar Lund Olieservice A/S Olievej 10-12 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 86 00 Fax 75 13 04

Læs mere

Indledning Kortlægning og status Anlæg og kapacitet

Indledning Kortlægning og status Anlæg og kapacitet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning 1 1.1 Affaldsplanens formål 2 1.2 Læsevejledning 3 2 Kortlægning og status 4 2.1 Regulativer for affald 4 2.2 Datagrundlag 4 2.3 Kortlægning og beskrivelse af ordninger

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2017 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Vision og overordnede temaer... 5 Temaer... 6 Initiativer under Tema 1 - Mere effektiv

Læs mere