grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET"

Transkript

1 grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET

2 Grønt regnskab 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 1 Basisoplysninger. Energianlæg Miljøberetning. Energianlæg Miljødata. Energianlæg Basisoplysninger. Rærup Deponi Miljøberetning. Rærup Deponi Miljødata. Rærup Deponi Ordforklaring Bilag Grønt regnskab

3 Indledning Grønt regnskab 2012 er udarbejdet med baggrund i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts 2010 om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger. Det grønne regnskab er i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser opdelt i 2 særskilte regnskaber: Energianlægget. Deponiet. Hvert af de 2 regnskaber omfatter: Basisoplysninger Miljøberetning Miljødatadel Grønt regnskab 1

4 Energianlæg. Basisoplysninger VIRKSOMHEDEN Energianlægget er beliggende Troensevej 2 DK-9220 Aalborg Øst Telefon : Telefax : CVR nr. : P-nummer : EAN-nr. : INTERESSENTER Følgende kommuner deltager i interessentskabet Reno-Nord: Brønderslev Jammerbugt Mariagerfjord Rebild Aalborg BESTYRELSE Formand, byrådsmedlem Kristian Schnoor... Aalborg Næstformand , byrådsmedlem Jørgen Hammer Sørensen... Mariagerfjord Byrådsmedlem Hildo Rasmussen... Brønderslev Byrådsmedlem Morten Marinus Jørgensen... Jammerbugt Byrådsmedlem Morten Lem... Rebild Byrådsmedlem Rasmus Brask... Aalborg Byrådsmedlem Mads Duedahl... Aalborg Byrådsmedlem Poul Erik Lyngdorf... Aalborg Byrådsmedlem John G. Nielsen... Aalborg Byrådsmedlem Tina Staun Sørensen... Aalborg Byrådsmedlem Mads Sølver Pedersen... Aalborg Byrådsmedlem Jane Østergaard... Aalborg Medarbejderrepræsentant Jens Aage Jensen... I/S Reno-Nord DIREKTION Henrik Skovhaug PÅTEGNINGSBERETTIGET Kristian Schnoor, formand Henrik Skovhaug, direktør BRANCHEBETEGNELSE, GODKENDELSESPUNKTER OG TILSYNSMYNDIGHED BRANCHEBETEGNELSE I/S Reno-Nords energianlæg er omfattet af følgende branchebetegnelse i henhold til Branchekode 2007: Bortskaffelse af affald med energiproduktion. Biaktiviteterne omfatter følgende branchekoder: Grønt regnskab 2

5 Energianlæg. Basisoplysninger Behandling og bortskaffelse af farligt affald (forbrænding) Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner m.v. (kun sortering og omlastning forud for adskillelse og oparbejdning). LISTEPUNKTER I/S Reno-Nords energianlæg er godkendt under følgende listepunkter i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder: Hovedaktivitet: K106 - Anlæg til forbrænding af dagrenovations- eller dagrenovationslignende affald med en kapacitet på mere end 3 tons/time. (i)(s) Miljøministeriet har i 2012 bekræftet at en række danske forbrændingsanlæg, herunder I/S Reno-Nords energianlæg, kan klassificeres som nyttiggørelsesanlæg. Klassificeringen gælder forbrænding af ikke-farligt affald samt fraktioner af farligt affald med brændværdi på mindst 11 MJ/kg. Biaktiviteter: K Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. punkterne R12 og R13 i Bilag 6B og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen, forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m 3, bortset fra de under pkt. K 211 nævnte anlæg. K102 - Anlæg for bortskaffelse af farligt affald efter en af metoderne D1-D13, som nævnt i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen. (i) TILSYNSMYNDIGHED Tilsynsmyndigheden for energianlægget er: Miljøministeriet Miljøstyrelsen Aarhus Lyseng Allé Højbjerg Telefon : MILJØGODKENDELSER Energianlægget reguleres af Nordjyllands Amts miljøgodkendelse af 7. marts Denne godkendelse omfatter en revision af energianlæggets tidligere miljøgodkendelse. Der er den 11. april 2003 givet tilladelse til etablering og drift af en ny affaldsforbrændingslinje (ovn 4) på det eksisterende affaldsforbrændingsanlæg. Miljøstyrelsen har den 9. november 2004 stadfæstet afgørelsen med visse ændringer og bemærkninger. Der er den 18. februar 2005 meddelt tilladelse til anvendelse af forurenet jord ved etablering af nyt slaggelager. Nordjyllands Amt har den 20. januar 2006 meddelt revision af en række vilkår i godkendelsen til ovn 4. Nordjyllands Amt har den 6. oktober 2006 meddelt tilladelse til fortsat drift af ovn 3. Tilladelsen er påklaget til Miljøstyrelsen og herfra videresendt til Miljøankenævnet. Der er truffet endelig afgørelse den 9. november SPILDEVAND I/S Reno-Nord udleder spildevand til både det offentlige kloaksystem og direkte til recipient. Sanitært spildevand og rengøringsvand fra aflæssehal m.m. udledes til det kommunale kloaksystem mens overfladevand udledes til Aalborg Kommunes regnvandssystem og herfra til Landbækken, der løber til Romdrup Å. Grønt regnskab 3

6 Energianlæg. Basisoplysninger Aalborg Kommune meddelte den 29. november 2006 midlertidig tilladelse til afledning af overskudsspildevand fra ovn 4 til det offentlige kloaksystem. Denne tilladelse blev forlænget og udløb 30. oktober Nye tilladelsesdatoer 5. marts 2008, 1. oktober 2009 og 21. juni 2010 I forbindelse med godkendelsen til etableringen af den 4. ovnlinje på Reno-Nord har Nordjyllands Amt, som en del af miljøgodkendelsen, givet tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 til udledning af m 3 spildevand årligt fra røggasrensningen direkte til Limfjorden. OPLYSNING OM HOVEDAKTIVITETER OG VÆSENTLIGE BIAKTIVITETER Energianlæggets hovedaktivitet er forbrænding af affald med energiudnyttelse. De biaktiviteter, der udføres inden for energianlæggets matrikel er: Sortering og oplagring af slagger samt omlastning og sortering af affald omfattet producentansvarsreglerne (elektronik, hvidevarer og batterier). MILJØDATAPERIODE, CERTIFICERING OG KVALITETSKONTROL Miljødataperioden på energianlægget følger kalenderåret, dvs. nærværende afrapportering af miljøoplysninger omfatter år I/S Reno-Nord er ikke miljøcertificeret i henhold til EMAS-forordningen eller ISO Kvalitetsvurderingen af Reno-Nords miljødata foretages af tilsynsmyndigheden, dvs. Miljøstyrelsen, Aarhus. Grønt regnskab 4

7 Energianlæg. Miljøberetning Inden for affaldsbranchen opleves stigende krav om dokumentation af miljøpræstationer, samtidig med at der er en forventning om løbende forbedringer af effektiviteten. Reno-Nord har vurderet, at fokus på miljø, arbejdsmiljø og kvalitet hænger sammen, og har derfor valgt at styre miljø, arbejdsmiljø og kvalitet i et integreret ledelsessystem, som er under opbygning. Den overordnede ramme for systemet er Reno-Nords politik for Miljø, arbejdsmiljø og kvalitet (MAK). POLITIK FOR MILJØ, ARBEJDSMILJØ OG KVALITET I/S Reno-Nord gennemfører miljørigtig håndtering og bortskaffelse af affald for kommuner, virksomheder og private. Vi tilstræber at besidde den nyeste viden på området og at anvende de mest energi- og miljørigtige teknologier i vores processer. I/S Reno-Nords medarbejdere medvirker i fællesskab til at levere kvalitetsbevidst og troværdig servicering af vore kunder og øvrige interessenter. Under I/S Reno-Nords politik for Miljø, Arbejdsmiljø og Kvalitet vil vi arbejde for: princippet om mest mulig genanvendelse eller energiudnyttelse af affaldet, at håndterings- og behandlingsmetoder tilrettelægges ud fra miljømæssige, arbejdsmiljømæssige og økonomiske betragtninger, at inddrage hensynet til miljø og arbejdsmiljø ved valg af og i samarbejdet med leverandører, at sikre at virksomhedens aktiviteter lever op til gældende lovkrav og andre bestemmelser, systematisk at forebygge forurening og arbejdsskader, og sætte mål for løbende forbedringer samt at sikre en åben dialog med medarbejdere og andre interessenter. MILJØFORHOLD, DER MEDFØRER VÆSENTLIGE MILJØPÅVIRKNINGER Følgende miljøforhold i forbindelse med driften af energianlægget medfører væsentlige miljøpåvirkninger: Frembringelsen af røggasser, som bl.a. indeholder saltsyre, svovldioxid, dioxin, kulilte, NOx, tungmetaller og støv. Røggassen renses i et avanceret røgrensningsanlæg, som er baseret på en våd proces. Dannelsen af forurenet spildevand i forbindelse med rensningen af røggassen. Spildevandet udledes efter grundig rensning til Limfjorden Produktion af restprodukter fra røgrensningsanlægget. Frembringelse af slagger. MILJØMÅL I FORHOLD TIL VÆSENTLIGE MILJØFORHOLD Reno-Nord har ikke fastsat miljømål for væsentlige miljøpåvirkninger, men arbejder løbende på at sikre at virksomhedens aktiviteter lever op til de krav der følger af lovgivningen, godkendelser og tilladelser. Fra 2012/2013 arbejdes der konkret med klare og veldefinerede miljømål jævnfør den certificeringsproces, som er igangsat. INDSATS OG RESULTATER OG OVERENSSTEMMELSE MED MILJØMÅL Generelt har Reno-Nord levet op til de fastsatte godkendelser og krav gældende for 2012, med undtagelse af enkelt stående episoder på energianlægget primært forårsaget af mekaniske svigt, som alle er indberettet iflg. gældende regler. Den maximale udledning af spildevand på m 3 blev overskredet, idet der blev udledt m 3, en mindre overskridelse end i Der arbejdes med en vilkårsændring samt løbende procestiltag til reduktion af mængde. Grønt regnskab 5

8 Energianlæg. Miljøberetning LØBENDE MILJØTEKNOLOGISKE FORBEDRINGER Reno-Nord vurderer, at ovn 4 fortsat ligger i front med hensyn til anvendt miljøteknologi. Både med hensyn til driftsstyring og overvågning, luftrensning og rensning af spildevand. UDVIKLINGEN I VIRKSOMHEDSSPECIFIKKE NØGLETAL. Reno-Nord har pt. ikke defineret virksomhedsspecifikke nøgletal. Grønt regnskab 6

9 Energianlæg. Miljødata I dette afsnit redegøres for udledninger af forurenende stoffer til luft, vand og jord, bortskaffelse af affald samt væsentlige forbrug af energi, vand og råstoffer i henhold til 10 i bekendtgørelsen om miljøoplysninger. OVERSIGT 240 ELPRODUKTION: MWh SALG TIL NETTET: MWh RØGGAS EGET FORBRUG: MWh AFFALD MODTAGET: Dagrenovation tons Storskrald tons Erhvervsaffald tons Miljøfarligt affald tons Mellemdeponeret affald tons I alt tons BIOBRÆNDSEL: Træflis direkte silo tons Træflis lager til silo tons Biobrændsel tilført fra kontrolleret losseplads tons I alt tons FORBRUG: Elektricitet MWh Diesel m.m tons Fyringsolie tons Syrer/baser tons Kalk, røgrensningsanlæg tons Vand, Romdrup Å m 3 Vandværksvand m 3 Spædevand til kedler (fra fjernvarmenet) m 3 Perkolat fra Rærup tons EL- PRODU- CERENDE ANLÆG ENERGIANLÆG 2012 UDGÅEDE MÆNGDER: Elektricitet MWh Fjernvarme MWh RESTPRODUKTER AFSAT TIL SPECIALDEPONI: Fraført flyveaske tons Fraført filterkager tons Fraført filterkager tons Fraført gips tons Fraført restprodukt fra semitørt anlæg tons AFSAT TIL GENANVENDELSE: Fraført slagge tons Fraført stort forbrændingsjern tons Fraført småt forbrændingsjern tons Fraført ikke-magnetiske metaller tons Fraført jern og metalskrot fra aflæssehal tons Plast til genanvendelse kg Pap/papir kg SPILDE- VAND Se side 10 OFFENTLIG KLOAK- SYSTEM: m 3 LIM- FJORDEN: m 3 I det efterfølgende refererer punkterne til punkter i massebalancen. Grønt regnskab 7

10 Energianlæg. Miljødata MODTAGET AFFALD/BIOBRÆNDSEL MODTAGET TIL FORBRÆNDING Dagrenovation... tons Storskrald... tons Erhvervsaffald... tons Miljøfarligt affald (inkl. kreosotbehandlet træ)... tons Mellemdeponeret affald... tons I alt modtaget... tons BIOBRÆNDSEL TIL FORBRÆNDING Træflis direkte silo... tons Træflis lager til silo... tons Neddelte trærødder lager direkte silo... tons 92 - Biobrændsel tilført fra losseplads... tons I alt modtaget... tons ART OG MÆNGDE AF FORURENENDE STOFFER, DER UDLEDES TIL LUFT Inden røggassen sendes ud i atmosfæren er langt hovedparten af de miljøbelastende stoffer renset fra i anlæggets røgrensningsanlæg. De resterende miljøbelastende stoffer i røggassen er opgjort på følgende side. Grønt regnskab 8

11 Energianlæg. Miljødata RØGGASSENS INDHOLD AF MILJØBELASTENDE STOFFER 1 Årsgennemsnit af egne kontrolmålinger mg/nm 3* Grænseværdier mg/nm 3* Støv... 0,3 10 Total kulstof... TOC 1,3 10 Kulilte... CO 3,2 100 Saltsyre... HCl 0,2 10 Svovldioxid... SO 2 4,0 50 NO x År Udledning g/ton affald Totaludledning for året kg 2008 ~ 0 ~ ~ 0 ~ ~ 0 ~ , , , , ~ 0 ~ , , , , , , , , , ~ 0 ~ , , , , , , Hvor konfidensintervallet er fratrukket miljørapportværdierne, og det har haft væsentligt indflydelse på resultatet, er det tillagt igen. Grønt regnskab 9

12 Energianlæg. Miljødata ART OG MÆNGDE AF FORURENENDE STOFFER, DER UDLEDES TIL VAND SPILDEVAND Spildevand til offentlig kloak... m Spildevand til Limfjorden... m SPILDEVAND Den største kilde til spildevand på energianlægget er røgrensningsanlægget på ovnlinje 4, der ved en våd adskillelse renser røgen for sure gasser og andre forurenende stoffer. I røgrensningsanlægget dannes der vand ved kondensering af røggassen. Al spildevand fra ovnlinje 4 røgrensningsanlæg renses og udledes til Limfjorden. Øvrige kilder til spildevand er følgende: Rent vand fra kedlen. Opstår ved fremstilling af dionat til kedlen Processpildevand Slaggeperkolat, som er udledt efter rensning Rengøringsvand Husholdnings- og sanitetsvand. Alt øvrigt spildevand udledes til kloak. Udledning til offentlig kloak: Rent spildevand fra kedel... m Processpildevand... m Slaggeperkolat efter rensning i MetClean-anlæg... m Husholdning/sanitetsspildevand... m Rengøringsvand fra aflæssehal... m I alt... m Udledning til Limfjorden: Spildevand fra røgrensning... m Reno-Nord fører løbende egenkontrol med udledningen af spildevand. Egenkontrollen for udledningen til Limfjorden vurderes med udgangspunkt i Dansk Standard for afløbskontrol (DS 2399). Kontrollen viser, at alle krav med hensyn til koncentration og udledte stofmængder er overholdt. Grønt regnskab 10

13 Energianlæg. Miljødata SPILDEVAND, SOM UDLEDES TIL LIMFJORDEN, INDHOLD AF MILJØBELASTENDE STOFFER Grænseværdier koncentration Grænseværdier årlig mængde kg Ammonium... 0,40 mg/l 0,36 mg/l 0,67 mg/l 0,57 mg/l 1,28 mg/l 8 mg/l Totalt udledt 16,79 kg 13,78 kg 26,59 kg 26,80 kg 55,19 kg 320 Antimon... Sb 109,9 µg/l 224,4 µg/l * Totalt udledt 5,13 kg 9,68 kg * Arsen... As 4,01 µg/l 4,92 µg/l 4,48 µg/l 1,34 µg/l 1,83 µg/l 40 µg/l Totalt udledt 0,17 kg 0,19 kg 0,18 kg 0,08 kg 0,08 kg 1,6 Bly... Pb 6,35 µg/l 1,09 µg/l 2,27 µg/l 1,38 µg/l 0,59 µg/l 56 µg/l Totalt udledt 0,26 kg 0,04 kg 0,09 kg 0,06 kg 0,03 kg 2,2 Cadmium... Cd 0,70 µg/l 0,14 µg/l 1,68 µg/l 0,11 µg/l 0,14 µg/l 25 µg/l Totalt udledt 0,03 kg 0,01 kg 0,07 kg 0,01 kg 0,01 kg 1 Chrom... Cr 3,39 µg/l 5,11 µg/l 3,73 µg/l 1,55 µg/l 1,2 µg/l 10 µg/l Totalt udledt 0,14 kg 0,20 kg 0,15 kg 0,07 kg 0,05 kg 0,4 Cobalt... Co 1,45 µg/l 3,5 µg/l * Totalt udledt 0,07 kg 0,15 kg * Kobber... Cu 11,74 µg/l 14,65 µg/l 23,68 µg/l 1,30 µg/l 1,35 µg/l 29 µg/l Totalt udledt 0,49 kg 0,57 kg 0,94 kg 0,06 kg 0,06 kg 1,2 Kviksølv... Hg 2,53 µg/l 2,71 µg/l 2,73 µg/l 2,05 µg/l 2,17 µg/l 3 µg/l Totalt udledt 0,11 kg 0,11 kg 0,11 kg 0,10 kg 0,09 kg 0,12 Molybdæn... Mb 57,50 µg/l 32,73 µg/l * Totalt udledt 2,69 kg 1,41 kg * Nikkel... Ni 11,29 µg/l 6,08 µg/l 5,72 µg/l 4,73 µg/l 8,89 µg/l 83 µg/l Totalt udledt 0,47 kg 0,24 kg 0,23 kg 0,22 kg 0,38 kg 3,3 Olie... 1,11 mg/l 0,20 mg/l 0,98 mg/l 0,33 mg/l 0,27 mg/l 10 mg/l Totalt udledt 46,10 kg 7,80 kg 38,90 kg 15,19 kg 11,56 kg 400 Suspenderende 12,83 mg/l 10,86 mg/l 9,46 mg/l 9,00 mg/l 10,71 mg/l 30 mg/l stoffer... Totalt udledt 534,80 kg 421,50 kg 374,83 kg 420,27 kg 461,79 kg Sølv... Ag 1,01 µg/l 1,01 µg/l 1,12 µg/l 1,00 µg/l 1,06 µg/l 5 µg/l Totalt udledt 0,04 kg 0,04 kg 0,04 kg 0,05 kg 0,05 kg 0,2 Thallium... Tl 0,67 µg/l 2,37 µg/l 3,37 µg/l 1,29 µg/l 0,57 µg/l 40 µg/l Totalt udledt 0,03 kg 0,09 kg 0,13 kg 0,06 kg 0,02 kg 1,6 Vanadium... V 2,88 µg/l 1,4 µg/l * Totalt udledt 0,13 kg 0,06 kg * Zink... 57,76 µg/l 28,18 µg/l 141,31 µg/l 7,24 µg/l 6,4 µg/l 860 µg/l Totalt udledt 2,41 kg 1,09 kg 5,60 kg 0,34 kg 0,28 kg 34 Dioxin... 0,01ng/l 0,0043 ng/l 0,0038 ng/l 0,0043 ng/l 0,0036 ng/l 0,1 ng/l Totalt udledt 0, kg 0, kg 0, kg 0, kg 0, kg 0, * Der er endnu ikke fastsat grænseværdi for stoffet. Grønt regnskab 11

14 Energianlæg. Miljødata AFFALDSMÆNGDER OG BORTSKAFFELSE UDGÅENDE MÆNGDER Afsat til genanvendelse Slagger... tons Forbrændingsjern... tons Ikke-magnetiske metaller fra slagger... tons Jern- og metalskrot fra aflæssehal... tons Plast til genanvendelse... kg Pap/papir... kg Slaggerne anvendes til anlægsprojekter. 2 Der er indgået kontrakt om afhentning af forbrændingsjern med: meldgaard MILJØ A/S Askelund 10 Aabenraa 3 Der er indgået kontrakt om afhentning af ikke-magnetiske metaller fra slagger med: meldgaard MILJØ A/S Askelund 10 Aabenraa 4 Jern- og metalskrot fra aflæssehal afhentes af: Uniscrap A/S Engholmen Nørresundby 5 Plast til genanvendelse afhentes af: Marius Pedersen A/S Korinthvej Aalborg Øst 6 Pap/papir til genanvendelse afhentes af: Marius Pedersen A/S Korinthvej Aalborg Øst OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED GRÆNSEOVERSKRIDENDE TRANSPORT AF AFFALD UDGÅENDE MÆNGDER Restprodukter afsat til specialdeponi 1 Flyveaske... tons Filterkager... tons Grønt regnskab 12

15 Energianlæg. Miljødata Gips... tons Restprodukt fra semitørt anlæg... tons Der er indgået kontrakt om transport og bortskaffelse af restprodukter med Dansk RestproduktHåndtering A.m.b.a. Vestergade 86, Odense Restprodukterne modtages til nyttiggørelse hos NDH-Entsorgungsbetreibergesellschaft mbh Nordhäuser Strasse 70 D Bleicherode Tyskland OPLYSNINGER OM UDLEDNINGER TIL VAND LUFT ELLER JORD I FORBINDELSE MED UHELD Der har i 2012 ikke været uheld. VÆSENTLIGE FORBRUG AF VAND, ENERGI OG RÅVARER FORBRUG Elektricitet... MWh Diesel m.m.... tons Fyringsolie... tons Syrer/baser... tons Kalk, røgrens... tons Vand, Romdrup Å... m Vandværksvand... m Spædevand til kedler (fra fjernvarmenet)... m Perkolat fra Rærup... tons Grønt regnskab 13

16 Rærup Deponi. Basisoplysninger VIRKSOMHEDEN Rærup Deponi og genbrugsanlæg er beliggende Halsvej 70, Rærup DK-9310 Vodskov Telefon : Telefax : CVR nr. : P-nummer : EAN-nr. : INTERESSENTER I/S Reno-Nord omfatter kommunerne: Brønderslev Jammerbugt Mariagerfjord Rebild Aalborg BESTYRELSE Formand, byrådsmedlem Kristian Schnoor... Aalborg Næstformand , byrådsmedlem Jørgen Hammer Sørensen... Mariagerfjord Byrådsmedlem Hildo Rasmussen... Brønderslev Byrådsmedlem Morten Marinus Jørgensen... Jammerbugt Byrådsmedlem Morten Lem... Rebild Byrådsmedlem Rasmus Brask... Aalborg Byrådsmedlem Mads Duedahl... Aalborg Byrådsmedlem Poul Erik Lyngdorf... Aalborg Byrådsmedlem John G. Nielsen... Aalborg Byrådsmedlem Tina Staun Sørensen... Aalborg Byrådsmedlem Mads Sølver Pedersen... Aalborg Byrådsmedlem Jane Østergaard... Aalborg Medarbejderrepræsentant Jens Aage Jensen... I/S Reno-Nord DIREKTION Henrik Skovhaug PÅTEGNINGSBERETTIGET Kristian Schnoor, formand Henrik Skovhaug, direktør BRANCHEBETEGNELSE, GODKENDELSESPUNKTER OG TILSYNSMYNDIGHED BRANCHEBETEGNELSE I/S Reno-Nords Deponi er omfattet af følgende branchebetegnelse i henhold til Branchekode 2007: Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald Grønt regnskab 14

17 Rærup Deponi. Basisoplysninger Biaktiviteterne omfatter følgende branchekoder: Behandling og bortskaffelse af farligt affald (forbrænding) LISTEPUNKTER I/S Reno-Nords Deponi er godkendt under følgende listepunkter i bilag 1 til bekendtgørelse om miljøoplysninger: Hovedaktivitet: K105 - Deponeringsanlæg for ikke-farligt affald, som enten modtager mere end 10 tons affald pr. dag, eller som har en samlet kapacitet på mere end tons, med undtagelse af anlæg for deponering af inert affald. (i) Affald, der afleveres til deponering, indeholder ofte affald, der kan frasorteres til forbrænding eller genbrug. På pladsen sorteres affald, så mindst muligt deponeres. Sorteringen foregår maskinelt. Biaktiviteter: K203 - Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald2), jf. punkterne R12 og R13 i Bilag 6B og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen3) forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse, 5) bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 og K 212 nævnte anlæg. K Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder, jf. punkterne R12 og R13 i Bilag 6 B, og D14 og D 15 i bilag 6 A til affaldsbekendtgørelsen3) med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m 3. K Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr) jf. punkterne R12 og R13 og D14 og D15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen), forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse) med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m 3, bortset fra de under pkt. K 211 nævnte anlæg. K Anlæg til biologisk eller fysisk-kemisk behandling, som defineret i pkt. D8 og D9 i bilag 6 A til affaldsbekendtgørelsen3), af ikke-farligt affald forud for bortskaffelse med en kapacitet på mere end 50 tons affald pr. dag. (i) TILSYNSMYNDIGHED Tilsynsmyndigheden for Rærup Deponi er: Miljøministeriet Miljøstyrelsen Aarhus Lyseng Allé Højbjerg Telefon : MILJØGODKENDELSER Deponiet er miljøgodkendt af Nordjyllands Amt den 11. februar Der er den 25. oktober 2002 meddelt vilkårsændring vedrørende specialdepotet for metalforurenet jord Der er den 12. november 2003 meddelt tillæg til godkendelsen. Tillægget omfatter godkendelse til udvidelse med et mellemlager for brændbart affald. Der er den 18. november 2003 meddelt dispensation til genanvendelse af slagge til bundsikring af mellemlager. Der er den 21. april 2004 meddelt vilkårsændring af vilkår 8 til udvidelse med et mellemlager for brændbart affald. Der er den 27. december 2005 meddelt godkendelse til etablering og ibrugtagning af nye deponeringsenheder på Rærup Deponi. Der er den 7. november 2006 meddelt midlertidig tilladelse til udlægning af affald i overhøjde på Rærup Deponi Der er samtidig i forbindelse med ansøgningen om ny miljøgodkendelse udarbejdet et nyt grundvandskontrolprogram, hvilket er godkendt af amtets grundvandskontor. OPLYSNING OM HOVEDAKTIVITETER OG VÆSENTLIGE BIAKTIVITETER Grønt regnskab 15

18 Rærup Deponi. Basisoplysninger Deponiets hovedaktivitet er deponering af affald, der ikke er egnet til genbrug eller forbrænding samt sortering og nedknusning af bygge- og anlægsaffald, som derefter genanvendes. Mellemlagring af brændbart storskrald og industriaffald. Modtagelse, behandling og oparbejdning af biobrændsel. MILJØDATAPERIODE, CERTIFICERING OG KVALITETSKONTROL Miljødataperioden på Rærup Deponi følger kalenderåret, dvs. nærværende afrapportering af miljøoplysninger omfatter år I/S Reno-Nord er ikke miljøcertificeret i henhold til EMAS-forordningen eller ISO Kvalitetsvurderingen af Reno-Nords miljødata foretages af tilsynsmyndigheden, dvs. Miljøstyrelsen, Aarhus. Grønt regnskab 16

19 Rærup Deponi. Miljøberetning Inden for affaldsbranchen opleves stigende krav om dokumentation af miljøpræstationer, samtidig med at der er en forventning om løbende forbedringer af effektiviteten. Reno-Nord har vurderet, at fokus på miljø, arbejdsmiljø og kvalitet hænger sammen, og har derfor valgt at styre miljø, arbejdsmiljø og kvalitet i et integreret ledelsessystem, som er under opbygning. Den overordnede ramme for systemet er Reno-Nords politik for Miljø, arbejdsmiljø og kvalitet (MAK). POLITIK FOR MILJØ, ARBEJDSMILJØ OG KVALITET I/S Reno-Nord gennemfører miljørigtig håndtering og bortskaffelse af affald for kommuner, virksomheder og private. Vi tilstræber at besidde den nyeste viden på området og at anvende de mest energi- og miljørigtige teknologier i vores processer. I/S Reno-Nords medarbejdere medvirker i fællesskab til at levere kvalitetsbevidst og troværdig servicering af vore kunder og øvrige interessenter. Under I/S Reno-Nords politik for Miljø, Arbejdsmiljø og Kvalitet vil vi arbejde for: princippet om mest mulig genanvendelse eller energiudnyttelse af affaldet, at håndterings- og behandlingsmetoder tilrettelægges ud fra miljømæssige, arbejdsmiljømæssige og økonomiske betragtninger, at inddrage hensynet til miljø og arbejdsmiljø ved valg af og i samarbejdet med leverandører, at sikre at virksomhedens aktiviteter lever op til gældende lovkrav og andre bestemmelser, systematisk at forebygge forurening og arbejdsskader, og sætte mål for løbende forbedringer samt at sikre en åben dialog med medarbejdere og andre interessenter. MILJØFORHOLD, DER MEDFØRER VÆSENTLIGE MILJØPÅVIRKNINGER Følgende miljøforhold i forbindelse med driften af den kontrollerede losseplads medfører væsentlige miljøpåvirkninger: Den væsentligste miljøparameter, der kendetegner hovedaktiviteten, er udledning af perkolat. Pladsen er forsynet med membran og drænsystem, således at perkolatet ledes til kloak og dermed undgås forurening af grundvandet. Udledningen af perkolat sker i henhold til Afledningstilladelse fra Aalborg Kommune af den 29. april 1998, der fastsætter grænseværdier for de forskellige miljøbelastende stoffer samt fastsætter de kontrolforanstaltninger, som skal udføres. Kontrol af grundvand. To gange pr. år tages der prøver af grundvandet i 2 drænområder. Prøverne gennemgår en omfattende analyseundersøgelse. Eksternt firma afrapporterer til tilsynsmyndigheden. Ekstern støj. Rambøll har i juni 2004 udarbejdet en rapport om ekstern støj, som konkluderer at grænseværdien på 55 dba overholdes såvel i den nuværende som i den fremtidige driftssituation. MILJØMÅL I FORHOLD TIL VÆSENTLIGE MILJØFORHOLD Reno-Nord har ikke fastsat miljømål for væsentlige miljøpåvirkninger, men arbejder løbende på at sikre at virksomhedens aktiviteter lever op til de krav der følger af lovgivningen, godkendelser og tilladelser. Fra 2012/2013 arbejdes der konkret med klare og veldefinerede miljømål jævnfør den certificeringsproces, som er igangsat. Grønt regnskab 17

20 Rærup Deponi. Miljøberetning INDSATS OG RESULTATER OG OVERENSSTEMMELSE MED MILJØMÅL I/S Reno-Nord har i 2010 tilsluttet sig Deponets charter for bæredygtig deponering og vil dermed arbejde for, at der tages miljøhensyn både på kort sigt i driftsfasen og på langt sigt efter nedlukningen uden at det medfører et for stort og langvarigt forbrug af ressourcer. LØBENDE MILJØTEKNOLOGISKE FORBEDRINGER Grønt regnskab 18

21 Rærup Deponi. Miljødata I dette afsnit redegøres for udledninger af forurenende stoffer til luft, vand og jord, bortskaffelse af affald samt væsentlige forbrug af energi, vand og råstoffer i henhold til 10 i bekendtgørelsen om miljøoplysninger. OVERSIGT DEPONERINGSANLÆG AFFALD MODTAGET: Deponering tons Dieselolie l El kwh Vandværksvand m 3 Nedbør mm Smøreolie l DEPONERINGSANLÆG 2012 Udstødningsgas CO tons Perkolat... * m 3 Perkolat afleveret til energianlæg tons Olieaffald l * Heraf m 3 fra RGS 90 anlæg. I det efterfølgende refererer punkterne til punkter i massebalancen. OPARBEJDNING AFFALD MODTAGET: Oparbejdning tons Dieselolie l El kwh Brøndvand m 3 Smøreolie l OPARBEJDNING 2012 Fraførte materialer tons Udstødningsgas CO tons Jern til oparbejdning.. 19 tons Olieaffald l I det efterfølgende refererer punkterne til punkter i massebalancen. Grønt regnskab 19

22 Rærup Deponi. Miljødata MIDLERTIDIG OPLAGRING, FORBRÆNDINGSEGNET / IMPRÆGNERET TRÆ / BIOBRÆNDSEL AFFALD MODTAGET: Erhvervsaffald tons Storskrald tons Shredderaffald tons Kreosotbehandlet træ tons Forbrændingsegnet fra sortering tons I alt tons Biomasse tons MIDLERTIDIG OPLAGRING, FORBRÆNDINGSEGNET / IMPRÆGNERET TRÆ / BIOBRÆNDSEL 2012 FRAFØRT TIL ENERGIANLÆG: Mellemlageret affald fra mellemlager tons Biomasse: Energianlæg tons BLANDET AFFALD TIL SORTERING BLANDET AFFALD TIL SORTE- RING: Lagerbeholdning tons Genbrugspladser tons Erhverv tons Brændbart neddeling/lager tons I alt tons SORTERINGSPLADS 2012 FRAFØRT TIL: Deponi tons Forbrænding tons Genbrug: Jern... 9 tons Kabler og ledninger... 0 tons Specialbehandling: Gips tons PVC tons Imprægneret træ tons Elektronik affald.. 2 tons I alt tons Grønt regnskab 20

GRØNT REGNSKAB 2014 1

GRØNT REGNSKAB 2014 1 GRØNT REGNSKAB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 INTRODUKTION... 3 1.2 TILSYNSMYNDIGHEDENS UDTALELSE... 3 1.3 OFFENTLIGGØRELSE... 3 2. BASISOPLYSNINGER... 4 2.1 SELSKABET... 4 2.2 BESTYRELSE...

Læs mere

årsrapport INTERESSENTSKABET Reno-Nord

årsrapport INTERESSENTSKABET Reno-Nord årsrapport INTERESSENTSKABET Reno-Nord Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Interessentoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4-5 Ledelsesberetning... 6-7 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE 2014 Indhold Forord.... 3 Beskrivelse af virksomhederne.... 4 Miljøpolitik.... 5 Oversigt over afdelingernes miljøforhold.... 6 Miljøledelsessystemet.... 8

Læs mere

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 INDHOLD Generelle informationer 1 Forord 2 Aktiviteter på Amagerværket 4 Beskrivelse af Amagerværket 4 Væsentlige miljøforhold 6 Oversigt over miljøpåvirkninger 8 Målsætninger

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv Grønt regnskab 29 for Novo Nordisk i Måløv Maj 21 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Måløv...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4 Oplysninger om miljøforhold...5

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing Grønt regnskab 2009/10 Nordic Sugar Nykøbing Introduktion Branchebetegnelse Virksomhedens branchekode er 15.83.00 Sukkerfabrikker og -raffinade rier. Fabrikken er omfattet af miljøbeskyt telseslovens liste

Læs mere

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formelle oplysninger...3 Navn og beliggenhed...3 Miljøtilsynsmyndighed...3

Læs mere

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Generelle oplysninger Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Nordic Cement Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Tlf.: 98 16 77 77 Fax: 98 10 11

Læs mere

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse for kalenderåret 2013 A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse 2013. Shell-Raffinaderiet i Fredericia. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSENS BERETNING... 3 1. BASISOPLYSNINGER...

Læs mere

Fynsværket. Grønt regnskab 2013

Fynsværket. Grønt regnskab 2013 Fynsværket Grønt regnskab 2013 Fynsværket Grønt regnskab 2013 INDHOLD Vattenfall i 2013 3 Basisoplysninger 5 Ledelsens redegørelse 14 Oplysninger om miljøforhold 22 Miljødata 28 Myndighedsudtalelse 34

Læs mere

Regnskabet er udarbejdet i samarbejde med ekstern rådgiver. Regnskabet er ikke revideret, men tal og beregninger er gennemgået af ekstern rådgiver.

Regnskabet er udarbejdet i samarbejde med ekstern rådgiver. Regnskabet er ikke revideret, men tal og beregninger er gennemgået af ekstern rådgiver. GRØNT REGNSKAB 2005 / 2006 Side 1 Forord Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2005/2006 (1. maj 2005 30. april 2006) er det tredje grønne regnskab for iht. bekendtgørelse nr. 594 af 5.juli 2002 om visse

Læs mere

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation For: Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager Aarhus J.nr. MST-1270-00155

Læs mere

Grønt regnskab 2012/2013. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland

Grønt regnskab 2012/2013. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland 2012 2013 Grønt regnskab 2012/2013 Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland Side 1 Forord. Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2012/2013 (1. maj 2012 30. april 2013) er det sekstende grønne regnskab

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING A/S FRIVILLIGT. Grønt Regnskab 2011

HOLBÆK FORSYNING A/S FRIVILLIGT. Grønt Regnskab 2011 HOLBÆK FORSYNING A/S FRIVILLIGT Grønt Regnskab 2011 Godkendt af Bestyrelsen den 24. april 2012 Indhold Holbæk Forsyning A/S... 3 Indledning... 3 Visioner... 3 Virksomhedsoplysninger... 4 Holbæk Affald

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Foto: Linne Lauesen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Generel information... 5 Stamoplysninger...

Læs mere

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S RAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Basisoplysninger... 4 3 Ledelsens beretning... 7 3.1 Begrundelse for valg af indeksering... 7 3.2 Historie... 8

Læs mere

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljømyndighed Nordfyns Kommune Godkendt den 18. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-138845 Sags nr. 480-2011-48313 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Grønt regnskab 2011-2013 for. Novo Nordisk A/S i Bagsværd

Grønt regnskab 2011-2013 for. Novo Nordisk A/S i Bagsværd Grønt regnskab 2011-2013 for Novo Nordisk A/S i Bagsværd Maj 2014 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 3 Introduktion... 3 Novo Nordisk i Bagsværd... 3 Miljøforhold generelt... 3 Ledelsens redegørelse...

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg Grønt regnskab 2010 for Novo Nordisk A/S i Kalundborg Maj 2011 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Kalundborg...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

2 Esbjerg Forsyning A/S

2 Esbjerg Forsyning A/S miljøredegørelse 2 Esbjerg Forsyning A/S Indhold 1. Esbjerg Forsyning A/S........................................................ 4 2. Ledelsens beretning...........................................................

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Ledelsespåtegning 2. Revisionspåtegning 3. Selskabsoplysninger 5. 5 års nøgletal 7. Ledelsesberetning 8.

ÅRSRAPPORT 2012. Ledelsespåtegning 2. Revisionspåtegning 3. Selskabsoplysninger 5. 5 års nøgletal 7. Ledelsesberetning 8. ÅRSRAPPORT 2012 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Selskabsoplysninger 5 5 års nøgletal 7 Ledelsesberetning 8 Årets resultat 21 Anvendt regnskabspraksis 23 Resultatopgørelse

Læs mere

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg TripleNine Pharma a/s, Esbjerg Revurdering af miljøgodkendelser og Miljøgodkendelse af ændret udløbssted for kølevand samt af ændring af rensnings af procesluft Odense J.nr. MST-1271-00036 Ref. rukso/anaar

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2012 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2012 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415. Lovtidende A 2011 Udgivet den 31. december 2011 12. december 2011. Nr. 1415. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere