SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr. 245492"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE. LEDELSENS REDEGØRELSE 4 Virksomhedens mål 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger 4 Vigtige begivenheder i regnskabsåret 5 Medarbejderinddragelse 5 Forventninger til fremtiden 5 Anvendt regnskabspraksis 6 SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr Affald tilført anlægget 7 Forbrug 8 Affald til deponering og affald fraført til henholdsvis forbrænding og genbrug 8 Udledninger 9 KOMPOSTERINGSANLÆG 1 DIV-nr DIV-nr DIV-nr DIV-nr Have- og grenaffald tilført 1 Kompost fraført og lagerbeholdning pr Forbrug 11 Udledninger 11 CONTAINERPLADSER 12 Affald tilført 12 Affald fraført til genbrug 12 Affald fraført til forbrænding og mellemdeponi 13 Affald fraført til deponering 13 Affald til specialbehandling 13 Forbrug 14 GENERELLE OPLYSNINGER 15 Navn og beliggenhed 15 Listepunkt og miljøtilsynsmyndighed 15 Gældende miljøgodkendelser 16

2 I det følgende er opstillet grønt regnskab for I/S Alssund Affald s aktiviteter. I/S Alssund Affald er et fælleskommunalt affaldsselskab bestående af kommunerne Augustenborg, Broager,, Nordborg, Sundeved, Sydals og Sønderborg. I/S Alssund Affald driver 11 kommunalt ejede bemandede containerpladser og et kontrolleret deponi i Skodsbøl. På fire af containerpladserne er der indrettet område til komposteringsaktiviteter. Skodsbøl DIV-nr Kompostering og deponi DIV-nr Kompostering DIV-nr Kompostering DIV-nr Kompostering DIV-nr Kompostering Regnskabet er udarbejdet i henhold til Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 975 af 13. december 1995 om visse godkendelsespligtige virksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab. Dette er det sjette grønne regnskab I/S Alssund Affald udarbejder for året 21. 3

3 LEDELSENS REDEGØRELSE. Virksomhedens mål. I/S Alssund Affalds hovedmål er Service niveau: Nødvendige og vigtige faciliteter på affaldsområdet skal findes lokalt i en sådan udstrækning, at uhensigtsmæssigt dyre løsninger undgås. I/S Alssund Affald skal sikre at serviceniveauet (den daglige betjening) er så højt, at mere end 9% af brugerne udtrykker tilfredshed med organisationen. Begge disse overordnede målsætninger opnås bedst ved: Overskuelige og ukomplicerede løsninger for erhvervslivet. God vejledning, personlig betjening og godt generelt informationsniveau. Rimeligt prisniveau Miljøhensyn: Service- og prisniveauet skal sikre, at genbrugsprocenterne i området ligger på højde med landets bedste og altid over regeringens krav. Væsentlige ressourceforbrug og miljøforhold. Det grønne regnskab omfatter alle væsentlige ressourceforbrug og forureningskilder. Kun almindelige rengøringsmidler og lignende husholdningskemikalier er udeladt. De væsentligste ressourcer til drift er El (til diverse pumper, lys, etc.), diesel (til diverse entreprenørmaskiner) og rent jord til afdækning på deponiet (afdækningsjord). Den væsentligste forureningskilde på komposteringsanlæggene er det brændstof der anvendes til entreprenørmaskinerne. Det skal understreges, at ressourceforbrug ved transport af affald fra affaldsproducenter til Skodsbøl Deponi ikke er omfattet af det grønne regnskab. Den væsentligste forureningskilde på deponeringsanlægget er det regnvand, der siver gennem affaldet og opsamles i anlæggets drænsystem i form af perkolat. 4

4 Vigtige begivenheder i regnskabsåret. Information. For at fremme forståelsen for korrekt affaldshåndtering og dermed overholde de opstillede målsætninger er der, som i foregående år, udsendt en kalender til alle borgere i Alssundkommunerne. Kalenderen indeholder dels oplysninger om, hvordan borgerne kan bortskaffe forskellige typer affald og dels orientering om nye aktiviteter/tiltag. ASA har deltaget i messer, informeret via dagspressen og afholdt borgermøder i forbindelse med ny affaldsplan. Vi prøver at oplyse om de råstofværdier affaldet indeholder. De kan lettere udnyttes ved korrekt kildesortering. Medarbejderinddragelse. Medarbejderne på de enkelte anlæg foretager i vid udstrækning selv registrering af ressourceforbrug, besøgstal og indkomne mængder have-/grenaffald og bygningsaffald og er dermed inddraget i indsamling af data til det grønne regnskab. Afvigelser i forhold til sidste års regnskab. I en periode er dagrenovationen kørt på deponi i stedet for forbrænding. Det skyldes delvis uforudsete reparationsarbejder på Sønderborg Kraftvarmeværk i forbindelse med den årlige revision. Forventninger til fremtiden. Etablering af stor ny containerplads nær Sønderborg som erstatning for nogle mindre pladser. Derved opnås letter aflæsning og mulighed for bedre sortering og udnyttelse af affaldet. Etableringer i 21. Nyt indvejningssystem blev etableret i 21 samt brovægt i containerplads. Det sætter os i stand til at følge affaldsstrømmene mere detaljeret end før, og giver affaldskonsulenterne et godt værktøj til rådgivningsarbejdet med områdets virksomheder. 5

5 Anvendt Regnskabspraksis. Dette grønne regnskab er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens bekendtgørelse nr. 975 af 13. december 1995 om visse godkendelsespligtige virksomheders pligt til udarbejdelse af Grønt Regnskab. Det grønne regnskab er ikke revideret af en sagkyndig og der foreligger derfor ikke en revisorerklæring. Sønderborg, den 25. juni 22 Erling Lundsgaard Bestyrelsesformand Jørn Rørbæk Direktør 6

6 Skodsbøl DIV ❶ Affald tilført ➋ Forbrug El Vand Hjælpestoffer: - miljødiesel - afdækningsjord ❹ nedbør Skodsbøl Deponi Udledninger: perkolat spildevand lugt ❸ Affald fraført til: genanvendelse forbrænding specialbehandling deponering ❶ Affald tilført På Skodsbøl Deponi modtages affald fra de syv interessentkommuner. På anlægget blev der i 21, ud over affald til deponi, modtaget affald til behandling m.h.p. genbrug. Yderligere blev der modtaget brændbart affald til mellemdeponi m.h.p. senere afbrænding. [tons] Slagge og aske Slam og filterjord Have- og grenaffald til kompost Træstød Tegl, beton og asfalt til genbrug Brændbart til mellemdeponi Pap til genbrug Andet ubrændbart affald Forurenet jord Dagrenovation

7 ➋ Forbrug El [mwh] Vand [m 3 ] Brændstof [m 3 ] Afdækningsjord [1t] Udspecificering af brændstofforbrug [l] Kompostering Andre entreprenørmaskiner ❸ Affald til deponering og affald fraført til henholdsvis genbrug og forbrænding [t] Nedknust asfalt Nedknust bygningsaffald til genbrug Affald til forbrænding i alt Affald til deponering i alt

8 ❹ Udledninger På et deponi dannes perkolat, når regnvand trænger igennem affaldslaget. Væsken opsamles og sendes til rensning på henholdsvis Broager og Sønderborg renseanlæg. Yderligere udledes CO 2 fra henholdsvis energiforbrug og kompostering, methangas og lugt. Disse parametre er ikke kortlagt. Perkolat [m 3 ] - til Broager renseanlæg - til Sønderborg renseanlæg Perkolatsammensætning: N-total [mg/l] Cadmium [µg/l] Sulfid [mg/l] Sulfat [mg/l] NVOC [mg/l] AOX [µg/l] 15,5 <,

9 Komposteringsanlæg DIV-nr Kompostering DIV-nr Kompostering DIV-nr Kompostering DIV-nr Kompostering nedbør ❶ Have- og grenaffald tilført ➋ Forbrug: Komposteringsanlæg ❸ Kompost fraført - miljødiesel ❹ Udledninger: CO 2 Varme Svampesporer,, og Containerpladser er indrettet med tilstødende område til kompostering af have- og grenaffald. Ved komposteringsprocessen nedknuses det indkomne have- og grenaffald og henlægges i miler. Her ligger det i ca. ¾ år, hvorved en naturlig omdannelse til muld sker. Efterfølgende sorteres komposten, således at større, endnu ikke nedbrudte grenstykker fjernes. ❶ Have- og grenaffald tilført Nedknust [t] Sigtet [t] DIV-nr DIV-nr DIV-nr DIV-nr

10 ➋ Forbrug Ved komposteringsprocessen anvendes en del brændstof i form af miljødiesel til at drive knuser og sorteringsanlæg. DIV-nr DIV-nr DIV-nr DIV-nr Brændstof [l] ❸ Kompost fraført og lagerbeholdning pr ASA har siden 1997 fremstillet 3 komposttyper med hver deres egenskaber. Disse er standardkompost, som er sorteret på 25 mm, finkompost, der er standardkompost sigtet på 8 mm sold og sidst topdressing, som er finkompost tilsat 2 dele bakkesand. Fraført [t] Lager [t] DIV-nr DIV-nr DIV-nr DIV-nr ❹ Udledninger Varme udviklet ved kompostering skønnes uden betydning for miljøet, og er derfor ikke kortlagt. Under komposteringen dannes CO 2 som følge af nedbrydning af kulstof. Dette giver ikke anledning til øget CO 2 i atmosfæren, da der er tale om biomasse, som genopbygges. 11

11 nedbør ❶ Affald tilført ❸ Forbrug: Containerpladser ➋ Affald fraført til - genbrug - forbrænding - deponering - specialbehandling ❶ Affald tilført Borgere i Alssundkommunerne kan gratis aflevere alt affald i mindre mængder på containerpladserne. Yderligere kan erhverv aflevere farligt affald i mindre mængder. Der er ikke etableret vægt på nogle af containerpladserne og der foreligger derfor ikke tal på indkommet affald. Mængden af affald tilført skønnes lig med mængden der fraføres. ➋ Affald fraført Affald indsamlet på containerpladserne bortskaffes til henholdsvis genbrug, forbrænding, deponering og specialbehandling. Ved aflevering på modtageanlæg vejes affaldet. - til genbrug [t] Glas Aviser Pap Jern/metal Nørrekob. Hørtoftvej Skodsbøl Sundeved Skovby Augustenb. Guderup Nørrekob. Hørtoftvej Skodsbøl Sundeved Skovby Augustenb. Guderup Haveaffald Bygningsaffald

12 - til forbrænding og mellemdeponering [t] Nørrekob. Hørtoftvej Skodsbøl Sundeved Skovby Augustenb. Guderup forbrænding mellemdeponi til deponering [t] Nørrekob. Hørtoftvej Skodsbøl Sundeved Skovby Augustenb. Guderup deponi afdækningsjord til specialbehandling [t] Nørrekob. Hørtoftvej Skodsbøl Sundeved Skovby Augustenb. Guderup Farligt affald 17,3 3,2 15,8 11,3 4,8 8,7 3,3 4,5 5,6 3,2 12,5 9, Elektronikskrot

13 ❸ Forbrug Det væsentligste ressourceforbrug på containerpladserne er i form af vand og el. Elforbruget går til comprimatorcontainere, ballepressere og lys. Dvs. at elforbruget er delvis uafhængig af affaldsmængden. Vandforbruget er afhængig af antal mandetimer brugt på den enkelte plads. Nørrekobbel høje forbrug skyldes ballepresser + makulator. Nørrekob. Hørtoftvej Skodsbøl Sundeved Skovby Augustenb. Guderup El [mwh] 37,1 3,7 16,8 75,1 4,5 5,8 3,7 6,3 4,9 4,1 2,9 182,9 Vand [m 3 ]

14 GENERELLE OPLYSNINGER. Navn og beliggenhed. Augustenborg Langgade Augustenborg Skodsbøl (K,D) Nybølnorvej Broager (K) Ravnsbjergvej 63 Guderup Smedevænget Nordborg (K) Færgevej Nordborg Sundeved Kasmosevej Sønderborg Skovby Skovmosevej Sydals Nørrekobbel Nørrekobbel 7 64 Sønderborg (K) Hørtoftvej vej 14a 647 Sydals Hørtoftvej 1a 64 Sønderborg (K) Aug.borg Landevej 79a 64 Sønderborg (K) en fungerer samtidig som komposteringsanlæg. (D) Deponeringsanlæg beliggende på samme adresse. Listepunkt og miljøtilsynsmyndighed. Af bilag til bekendtgørelsen fremgår det, at Skodsbøl Deponeringsanlæg og komposteringsanlæggene er omfattet af listepunkt K2 - behandling eller oparbejdning af affald samt nedknusning af affald. Sønderjyllands Amt er miljøtilsynsmyndighed på samtlige af virksomhedens aktiviteter. 15

15 Gældende miljøgodkendelser. Skodsbøl Dato Vedrørende Dato Vedrørende 27. juli 1981 Godkendelse til at etablere kontrolleret losseplads, samt til udledning af spildevand 3. juli 1989 Tillægsgodkendelse til at ændre driften samt et årligt midlertidigt deponi af brændbart affald i plansilo. 26. april 1994 Godkendelse til indretning og drift af mellemdepot for brændbart affald, komposteringsplads samt område for bygningsaffald 24. marts 1997 Tillægsgodkendelse til etablering og drift af lager og nedknusning af opbrudt asfalt. Nørrekobbel 21. dec. 199 Godkendelse til indretning og drift af containerplads. 18. feb Godkendelse til nedknusning og lager for genanvendeligt bygningsaffald. 2. juli 1991 Godkendelse til opførelse af maskingarage. 24. marts 1997 Tillægsgodkendelse til etablering og drift af lager og nedknusning af opbrudt asfalt. Dato Vedrørende Dato Vedrørende 28. april 1977 Godkendelse til etablering af modtageplads for kemikalieaffald og udvidelse af modtageplads for olieaffald 28. okt Godkendelse til drift af eksisterende containerplads 15. april 1991 Godkendelse til etablering og drift af genbrugs- /containerplads. 2. jan Godkendelse til nedknusning af bygningsaffald samt til etablering samt drift af lager. Hørtoftvej G råsten Dato Vedrørende Dato Vedrørende 22.dec 1988 Godkendelse til etablering af miljøstation på matr.nr. 45 Dybbøl. 6. aug. 199 Godkendelse til etablering og drift af container-/haveaffaldsplads og modtageplads for olieog kemikalieaffald. 14. juni 1991 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra befæstet areal på containerplads. 16

16 Augustenborg Skovby Dato Vedrørende Dato Vedrørende 15. april 1991 Godkendelse til etablering af container-/genbrugsstation på Langgade 2 i Augustenborg 15. april 1991 Godkendelse til etablering af container/genbrugsstation på Skovmosevej 1 i Sydals Guderup Dato Vedrørende Dato Vedrørende 13. aug. 199 Godkendelse til etablering og drift af containerplads på Smedevænget i Guderup. 2. okt 1999 Godkendelse til etablering og drift af containerplads. Sundeved. Dato Vedrørende 2. okt.1999 Tillægsgodkendelse til etablering og drift af lager og nedknusning af opbrudt asfalt. 3. april 1989 Godkendelse til etablering og drift af containerplads på Kasmosevej samt tilladelse til udledning af overfladevand til kommunevandløb nr. 1a 17

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE. I/S Alssund Affald

MILJØREDEGØRELSE. I/S Alssund Affald MILJØREDEGØRELSE I/S Alssund Affald 21-25 Miljøredegørelse 21-25 I/S Alssund Affalds Miljøredegørelse 1 Forord...2 2 Ledelsens beretning...3 2.1 Containerpladserne...3 2.2 Skodsbøl Deponianlæg...4 2.3

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Miljøredegørelse 2006-2010. Sønderborg Affald A/S

Miljøredegørelse 2006-2010. Sønderborg Affald A/S Miljøredegørelse 2006-2010 Sønderborg Affald A/S s Miljøredegørelse 1 Ledelsens beretning... 3 1.1 Containerpladserne... 3 1.2 Skodsbøl Deponi... 3 1.3 Information... 3 1.4 Miljøforhold... 4 1.5 Arbejdsmiljø...

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Samarbejdet mellem Hørsholm Kommune, Fredensborg Kommune og Nordforbrænding om driften af genbrugspladsen har varet i tre år, og det kan konstateres,

Læs mere

Kørsel af haveaffald for Sønderborg Affalds A/S komposteringsanlæg 2016-2018

Kørsel af haveaffald for Sønderborg Affalds A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Kørsel af haveaffald for Sønderborg Affalds A/S komposteringsanlæg 2016-2018 Rekvirent Sønderborg Affald A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Thomas Wind E-mail: twin@sonfor.dk Indhold 1 Generel beskrivelse...

Læs mere

Containerhaven Rudersdal Kommune

Containerhaven Rudersdal Kommune Containerhaven Rudersdal Kommune Miljøberetning 2007 Indledning Fra årets start blev Containerhavens åbningstider harmoniseret med kommunens anden genbrugsplads, og antallet af åbningstimer blev dermed

Læs mere

Miljøredegørelse 2006-2010. Sønderborg Affald A/S

Miljøredegørelse 2006-2010. Sønderborg Affald A/S Miljøredegørelse 2006-2010 Sønderborg Affald A/S s Miljøredegørelse 1 Ledelsens beretning... 3 1.1 Containerpladserne... 3 1.2 Skodsbøl Deponi... 3 1.3 Information... 3 1.4 Miljøforhold... 4 1.5 Arbejdsmiljø...

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Affaldsplanen bliver brugt i hverdagen, som et styrings- og planlægningsværktøj og skal medvirke til, at vi når vores mål.

Affaldsplanen bliver brugt i hverdagen, som et styrings- og planlægningsværktøj og skal medvirke til, at vi når vores mål. Forord Affaldsplan 2010-2020 er en del af Sønderborg Kommunes samlede indsats på miljøområdet. Affaldsplanen beskriver, hvordan Sønderborg Kommune vil håndtere kommunens affald. Affaldsplanen bliver brugt

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST I/S Skovsted Losseplads Grønt Regnskab 2013 0943084\L00241-2-AGST Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 2. Miljøberetning... 7 3. Miljødata... 9 4. Egenkontrol... 12 Kommentar til analyseresultater...

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2008

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2008 Grønt regnskab 2008 Basisoplysninger Hørsholmvej 43 3490 Kvistgård CVR-nr.: 14-74-85-39 P-nummer: 1.003.277.633 Drives og ejes af: I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Tilsynsmyndighed: Statens

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg

Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg Affaldshierarkiet og affaldssystemet i forhold til genanvendelsesanlæg natur & miljø 2016 Affaldshierarkiet Forberedelse med henblik på genbrug Genanvendelse Anden materialenyttiggørelse eller energiudnyttelse

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Regulativ og forskrift for tømning af og håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere

Regulativ og forskrift for tømning af og håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere Regulativ og forskrift for tømning af og håndtering af affald fra olie- og benzinudskillere i Augustenborg, Broager, Nordborg, Sundeved, Sydals og Sønderborg Kommune 2004 Lidt om dette regulativ Regulativet

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere

Miljøredegørelse 2008-2012. Sønderborg Affald A/S

Miljøredegørelse 2008-2012. Sønderborg Affald A/S Miljøredegørelse 2008-2012 Sønderborg Affald A/S s Miljøredegørelse 1 Ledelsens beretning... 4 1.1 Husstandsindsamling... 4 1.2 Containerpladserne... 4 1.3 Sorterings- og Komposteringsanlæg... 4 1.4 ASA-kemi...

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2012 Kortlægning og prognoser for Gentofte Kommune KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008... 4

Læs mere

Grønt regnskab 2010 Miljøcenter Gerringe

Grønt regnskab 2010 Miljøcenter Gerringe 11-04-2011 Grønt regnskab 2010 Miljøcenter Gerringe Basisoplysninger Virksomhedens navn: REFA Miljøcenter Gerringe CVR-nummer: 78-95-18-18 P-nummer: Gerringe:1.003.387.623 Tilsynsmyndighed: Tilsynsmyndighed

Læs mere

Miljøredegørelse 2012 for Grindsted Genbrugsplads, Billund Genbrugsplads, Vorbasse Genbrugsplads

Miljøredegørelse 2012 for Grindsted Genbrugsplads, Billund Genbrugsplads, Vorbasse Genbrugsplads Sagsnr.: 11/14 196 Miljøredegørelse 2012 for Grindsted Genbrugsplads, Billund Genbrugsplads, Vorbasse Genbrugsplads Billund Genbrugsplads Havremarken 8, 7190 Billund Vorbasse Genbrugsplads Bøgelundvej

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

AFFALDSSTRATEGI December 2003

AFFALDSSTRATEGI December 2003 AFFALDSSTRATEGI December 2003 Forsvarsministeriets Affaldsstrategi FORORD Vi lever i et miljøbevidst samfund i en tid, hvor der konstant arbejdes for en bæredygtig udvikling. Fokus er rettet mod alle dele

Læs mere

Sønderborg Affalds Miljøredegørelse

Sønderborg Affalds Miljøredegørelse Sønderborg Affalds Miljøredegørelse 1 Ledelsens beretning... 4 1.1 Husstandsindsamling... 4 1.2 Containerpladserne... 4 1.3 Sorterings- og Komposteringsanlæg... 4 1.4 ASA-kemi... 4 1.5 Skodsbøl Deponi...

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Anlægsspecifik beskrivelse af milekompostering (KomTek Miljø)

Anlægsspecifik beskrivelse af milekompostering (KomTek Miljø) Anlægsspecifik beskrivelse af milekompostering (KomTek Miljø) Krav til affaldet Hvilke typer affald kan anlægget håndtere? Har affaldets beskaffenhed nogen betydning (f.eks. tørt, vådt, urenheder, sammenblanding,

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Fodaftryk. Affald. Overblik over bæredygtighed UDFORDRINGER

Fodaftryk. Affald. Overblik over bæredygtighed UDFORDRINGER Fodaftryk UDFORDRINGER At reducere energiforbruget i vores processer fra kildeplads til renseanlæg At øge vores egenproduktion af grøn energi At reducere den samlede miljøbelastning i vores processer At

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013 Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG 2013 INDLEDNING - BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL FOR OMRÅDET... 4 OPGØRELSER... 5 KONKLUSION - BESKRIVELSE AF UDVIKLING... 7 OPGØRELSER/GENBRUGSPLADSERNE... 8 KONKLUSION

Læs mere

BUDGET 2011. INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET

BUDGET 2011. INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET BUDGET 2011 INTERESSENTSKABET Reno-Nord BUDGET Koncernen Regnskab 2009 Budget 2010 Omsætning: Energianlæg... 149.665 134.000 127.700 Losseplads... 16.131 15.600 14.300 Kølemøbler og elektronikaffald...

Læs mere

DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG

DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG Gældende udgave, revisionsnummer: 1 Dato: 23.03.2016 Indhold 1.0 Åbningstider... 2 1.1 Aktiviteter på pladsen... 2 1.2 Indvejning

Læs mere

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.)

Vi kortlægger vores samlede miljøbelastninger (ressourceforbrug, affald, emissioner m.v.) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Hvad er Amagerforbrænding til for? Amagerforbrænding er en integreret del af det kommunale affaldssystem og har til opgave at opfylde og sikre ejernes

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

CO 2 -opgørelse 2007/08/09

CO 2 -opgørelse 2007/08/09 CO 2 -opgørelse 2007/08/09 Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald til vejmaterialer 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Hals kommune Indledning Formålet med dette regulativ er at beskrive en kommunal ordning for aflevering af affald til Hals Kommunes 5 genbrugspladser.

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Oversigt over godkendte kommunale behandlingsanlæg og mængder september 2015

Oversigt over godkendte kommunale behandlingsanlæg og mængder september 2015 Oversigt over godkendte kommunale behandlingsanlæg og mængder september 2015 Godkendt i alt 15 sager (dækkende over 24 anlæg) med en samlet kapacitet på godt 147.450 ton. Derudover 5 anlæg uden fastsat

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Februar 2014 07.02.G02/2011-004 /bem NÆSTVED KOMPOSTERINGS- ANLÆG ÅRSRAPPORT 2013 Næstved Komposteringsanlæg Årsrapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND FOR ÅRSRAPPORTEN 3 AFFALDSMÆNGDER 3 OVERFLADEVAND

Læs mere

Oversigt over godkendte kommunale behandlingsanlæg og mængder januar 2017

Oversigt over godkendte kommunale behandlingsanlæg og mængder januar 2017 Oversigt over godkendte kommunale behandlingsanlæg og mængder januar 2017 Oprindeligt (pr. juni 2015) blev der godkendt i alt 15 sager (dækkende over 24 anlæg) med en samlet kapacitet på godt 147.450 ton.

Læs mere

I alt tilført 117.389 117.706 49 Kalk til røgrensning 1.476 1.468 I alt 118.865 119.174

I alt tilført 117.389 117.706 49 Kalk til røgrensning 1.476 1.468 I alt 118.865 119.174 Kraftvarmeværket Fraført til deponering 17 Sorteret affald fra deponi 1.015 3.598 18 Depotaffald afhentet 7.875 10.944 19 Neddelt affald fra deponi 4.524 9.051 101 Dagrenovation K 31.151 31.905 131 Øvrigt

Læs mere

kr. ekskl. moms kr. inkl. moms kr. ekskl. moms kr. inkl. moms kr. ekskl. moms kr. inkl. moms Afregnes efter vægt/individuelle aftaler

kr. ekskl. moms kr. inkl. moms kr. ekskl. moms kr. inkl. moms kr. ekskl. moms kr. inkl. moms Afregnes efter vægt/individuelle aftaler Affald - private Renovationsprisen er opdelt i et fast gebyr, et genbrugsgebyr og et tømningsgebyr. Fast gebyr Parcelhuse 700,00 875,00 Etageboliger 490,00 612,50 Kollegieværelser/enkeltværelser 350,00

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Affaldsplan. Udkast v. 2.3a 14. juli 2015

Affaldsplan. Udkast v. 2.3a 14. juli 2015 Affaldsplan 2014 2024 Udkast v. 2.3a 14. juli 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund og formål... 4 1.2 Opfyldelse af Affaldsplan 2009-2020... 4 1.3 Ordliste og definitioner... 5 2 Kortlægning...

Læs mere

Bilag E. Affaldsbehandling

Bilag E. Affaldsbehandling Bilag E Affaldsbehandling 129 Bilag E Affaldsbehandling Bilag C indeholder en beskrivelse af placeringen og affaldsoplandene for de større affaldsbehandlingsanlæg i Fyns Amt som affaldsdeponeringsanlæg

Læs mere

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 322 Offentligt Den Hjul! 2012 Aalborg Portland har i dag offentliggjort Miljøredegørelse 2011, Grønt regnskab og arbejdsmiljø for cementaktiviteterne i Danmark.

Læs mere

UDKAST til Takster 2014

UDKAST til Takster 2014 Renovation Sækketømning - 14 dgs tømning 756,00 756,00 756,00 756,00 756,00 * Vinterfradrag sommerhus - uge 44-13 -319,85-319,85-319,85-319,85-319,85 * Sommertillæg for ugetømning- uge 22-35 203,54 203,54

Læs mere

Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011

Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011 Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011 September 2012 Sagsid. 2012-6638 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Basisoplysninger 3 3 Miljøberetning 5 3.1 Ledelsens redegørelse 3.2 Miljøpolitik 3.3 Miljøkrav

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Miljøredegørelse Hornsyld Genbrugsstation

Miljøredegørelse Hornsyld Genbrugsstation Forord FORORD I 2003 blev Juelsminde Kommune fuldgyldigt medlem af Green Network. Den 14. januar 2004 godkendte Teknik- & Miljøudvalget et projektoplæg for denne miljøredegørelse, som er den første i Juelsminde

Læs mere

PRISBLAD FOR AFFALD PR. 1. JANUAR 2017

PRISBLAD FOR AFFALD PR. 1. JANUAR 2017 Renovation Dagrenovationssæk Helårstømning (52 uger) 900,00 kr. 1.125,00 kr. Helårstømning 14-dagstømning (26 uger) 550,00 kr. 687,50 kr. Sæsontømning 14-dagstømning (26 uger) 550,00 kr. 687,50 kr. Containere,

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Marius Pedersen A/S Att.: Nicolai Boss Nielsen / Jan Kastrup Nykøbingvej 76 4990 Sakskøbing E-mail: nbn@mariuspedersen.dk; jka@mariuspedersen.dk FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 13-04-2015 Marius Pedersen

Læs mere

Indledning Kortlægning og status Anlæg og kapacitet

Indledning Kortlægning og status Anlæg og kapacitet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning 1 1.1 Affaldsplanens formål 2 1.2 Læsevejledning 3 2 Kortlægning og status 4 2.1 Regulativer for affald 4 2.2 Datagrundlag 4 2.3 Kortlægning og beskrivelse af ordninger

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 32651798 Virksomhedstype

Læs mere

Grønt regnskab. Genbrugspladser

Grønt regnskab. Genbrugspladser Grønt regnskab 2007 Genbrugspladser Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Budget 20 Reno-Nord INTERESSENTSKABET

Budget 20 Reno-Nord INTERESSENTSKABET Budget 20 I N T E R E S S E N T S K A B E T Reno-Nord Koncernen Regnskab 2011 Budget 2012 Omsætning: Energianlæg... 156.805 137.400 137.500 Losseplads... 18.522 16.400 16.400 Kølemøbler og elektronikaffald...

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Vigtigste miljøgodkendelser og revision godkendelserne: REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

Læs mere

Side 1 af 51 sider Side 2 af 51 sider Side 3 af 51 sider Side 4 af 51 sider Side 5 af 51 sider Helårshuse Renovation Renovation Renovation Miljøafgift Miljøafgift Rabat Indbyggere uge 14-dages container

Læs mere

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME 31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME Døgnet rundt, året rundt bliver affald til nyttig energi. Det har miljøet godt af, og forbrugerne sparer penge. Det er lang tid siden, vi sidst har

Læs mere

Miljøredegørelse Sønderborg Affald A/S

Miljøredegørelse Sønderborg Affald A/S Miljøredegørelse 2007-2011 Sønderborg Affald A/S s Miljøredegørelse 1 Ledelsens beretning... 3 1.1 Husstandsindsamling... 3 1.2 Containerpladserne... 3 1.3 Sorterings- og Komposteringsanlæg... 3 1.4 ASA-kemi...

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG

ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG BETINGELSER VEDR. UDBUD AF DRIFT AF ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG Husmarken 2A, Tranderup, 5970 Ærøskøbing. 09.06.2016 Betingelser vedr. udbud af drift af Ærø Kommunes Affaldsanlæg

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 08-12-2009 Dato: 20-11-2009 Sag nr.: KB 214 Sagsbehandler: Poul Jessen Petersen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder M. Larsen Vognmandsfirma A/S Att.: Kim Dich Hejreskovvej 12 3490 Kvistgård kd@mlarsen.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/ Sagsbeh.

Læs mere