SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr. 245492"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE. LEDELSENS REDEGØRELSE 4 Virksomhedens mål 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger 4 Vigtige begivenheder i regnskabsåret 5 Medarbejderinddragelse 5 Forventninger til fremtiden 5 Anvendt regnskabspraksis 6 SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr Affald tilført anlægget 7 Forbrug 8 Affald til deponering og affald fraført til henholdsvis forbrænding og genbrug 8 Udledninger 9 KOMPOSTERINGSANLÆG 1 DIV-nr DIV-nr DIV-nr DIV-nr Have- og grenaffald tilført 1 Kompost fraført og lagerbeholdning pr Forbrug 11 Udledninger 11 CONTAINERPLADSER 12 Affald tilført 12 Affald fraført til genbrug 12 Affald fraført til forbrænding og mellemdeponi 13 Affald fraført til deponering 13 Affald til specialbehandling 13 Forbrug 14 GENERELLE OPLYSNINGER 15 Navn og beliggenhed 15 Listepunkt og miljøtilsynsmyndighed 15 Gældende miljøgodkendelser 16

2 I det følgende er opstillet grønt regnskab for I/S Alssund Affald s aktiviteter. I/S Alssund Affald er et fælleskommunalt affaldsselskab bestående af kommunerne Augustenborg, Broager,, Nordborg, Sundeved, Sydals og Sønderborg. I/S Alssund Affald driver 11 kommunalt ejede bemandede containerpladser og et kontrolleret deponi i Skodsbøl. På fire af containerpladserne er der indrettet område til komposteringsaktiviteter. Skodsbøl DIV-nr Kompostering og deponi DIV-nr Kompostering DIV-nr Kompostering DIV-nr Kompostering DIV-nr Kompostering Regnskabet er udarbejdet i henhold til Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 975 af 13. december 1995 om visse godkendelsespligtige virksomheders pligt til at udarbejde grønt regnskab. Dette er det sjette grønne regnskab I/S Alssund Affald udarbejder for året 21. 3

3 LEDELSENS REDEGØRELSE. Virksomhedens mål. I/S Alssund Affalds hovedmål er Service niveau: Nødvendige og vigtige faciliteter på affaldsområdet skal findes lokalt i en sådan udstrækning, at uhensigtsmæssigt dyre løsninger undgås. I/S Alssund Affald skal sikre at serviceniveauet (den daglige betjening) er så højt, at mere end 9% af brugerne udtrykker tilfredshed med organisationen. Begge disse overordnede målsætninger opnås bedst ved: Overskuelige og ukomplicerede løsninger for erhvervslivet. God vejledning, personlig betjening og godt generelt informationsniveau. Rimeligt prisniveau Miljøhensyn: Service- og prisniveauet skal sikre, at genbrugsprocenterne i området ligger på højde med landets bedste og altid over regeringens krav. Væsentlige ressourceforbrug og miljøforhold. Det grønne regnskab omfatter alle væsentlige ressourceforbrug og forureningskilder. Kun almindelige rengøringsmidler og lignende husholdningskemikalier er udeladt. De væsentligste ressourcer til drift er El (til diverse pumper, lys, etc.), diesel (til diverse entreprenørmaskiner) og rent jord til afdækning på deponiet (afdækningsjord). Den væsentligste forureningskilde på komposteringsanlæggene er det brændstof der anvendes til entreprenørmaskinerne. Det skal understreges, at ressourceforbrug ved transport af affald fra affaldsproducenter til Skodsbøl Deponi ikke er omfattet af det grønne regnskab. Den væsentligste forureningskilde på deponeringsanlægget er det regnvand, der siver gennem affaldet og opsamles i anlæggets drænsystem i form af perkolat. 4

4 Vigtige begivenheder i regnskabsåret. Information. For at fremme forståelsen for korrekt affaldshåndtering og dermed overholde de opstillede målsætninger er der, som i foregående år, udsendt en kalender til alle borgere i Alssundkommunerne. Kalenderen indeholder dels oplysninger om, hvordan borgerne kan bortskaffe forskellige typer affald og dels orientering om nye aktiviteter/tiltag. ASA har deltaget i messer, informeret via dagspressen og afholdt borgermøder i forbindelse med ny affaldsplan. Vi prøver at oplyse om de råstofværdier affaldet indeholder. De kan lettere udnyttes ved korrekt kildesortering. Medarbejderinddragelse. Medarbejderne på de enkelte anlæg foretager i vid udstrækning selv registrering af ressourceforbrug, besøgstal og indkomne mængder have-/grenaffald og bygningsaffald og er dermed inddraget i indsamling af data til det grønne regnskab. Afvigelser i forhold til sidste års regnskab. I en periode er dagrenovationen kørt på deponi i stedet for forbrænding. Det skyldes delvis uforudsete reparationsarbejder på Sønderborg Kraftvarmeværk i forbindelse med den årlige revision. Forventninger til fremtiden. Etablering af stor ny containerplads nær Sønderborg som erstatning for nogle mindre pladser. Derved opnås letter aflæsning og mulighed for bedre sortering og udnyttelse af affaldet. Etableringer i 21. Nyt indvejningssystem blev etableret i 21 samt brovægt i containerplads. Det sætter os i stand til at følge affaldsstrømmene mere detaljeret end før, og giver affaldskonsulenterne et godt værktøj til rådgivningsarbejdet med områdets virksomheder. 5

5 Anvendt Regnskabspraksis. Dette grønne regnskab er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens bekendtgørelse nr. 975 af 13. december 1995 om visse godkendelsespligtige virksomheders pligt til udarbejdelse af Grønt Regnskab. Det grønne regnskab er ikke revideret af en sagkyndig og der foreligger derfor ikke en revisorerklæring. Sønderborg, den 25. juni 22 Erling Lundsgaard Bestyrelsesformand Jørn Rørbæk Direktør 6

6 Skodsbøl DIV ❶ Affald tilført ➋ Forbrug El Vand Hjælpestoffer: - miljødiesel - afdækningsjord ❹ nedbør Skodsbøl Deponi Udledninger: perkolat spildevand lugt ❸ Affald fraført til: genanvendelse forbrænding specialbehandling deponering ❶ Affald tilført På Skodsbøl Deponi modtages affald fra de syv interessentkommuner. På anlægget blev der i 21, ud over affald til deponi, modtaget affald til behandling m.h.p. genbrug. Yderligere blev der modtaget brændbart affald til mellemdeponi m.h.p. senere afbrænding. [tons] Slagge og aske Slam og filterjord Have- og grenaffald til kompost Træstød Tegl, beton og asfalt til genbrug Brændbart til mellemdeponi Pap til genbrug Andet ubrændbart affald Forurenet jord Dagrenovation

7 ➋ Forbrug El [mwh] Vand [m 3 ] Brændstof [m 3 ] Afdækningsjord [1t] Udspecificering af brændstofforbrug [l] Kompostering Andre entreprenørmaskiner ❸ Affald til deponering og affald fraført til henholdsvis genbrug og forbrænding [t] Nedknust asfalt Nedknust bygningsaffald til genbrug Affald til forbrænding i alt Affald til deponering i alt

8 ❹ Udledninger På et deponi dannes perkolat, når regnvand trænger igennem affaldslaget. Væsken opsamles og sendes til rensning på henholdsvis Broager og Sønderborg renseanlæg. Yderligere udledes CO 2 fra henholdsvis energiforbrug og kompostering, methangas og lugt. Disse parametre er ikke kortlagt. Perkolat [m 3 ] - til Broager renseanlæg - til Sønderborg renseanlæg Perkolatsammensætning: N-total [mg/l] Cadmium [µg/l] Sulfid [mg/l] Sulfat [mg/l] NVOC [mg/l] AOX [µg/l] 15,5 <,

9 Komposteringsanlæg DIV-nr Kompostering DIV-nr Kompostering DIV-nr Kompostering DIV-nr Kompostering nedbør ❶ Have- og grenaffald tilført ➋ Forbrug: Komposteringsanlæg ❸ Kompost fraført - miljødiesel ❹ Udledninger: CO 2 Varme Svampesporer,, og Containerpladser er indrettet med tilstødende område til kompostering af have- og grenaffald. Ved komposteringsprocessen nedknuses det indkomne have- og grenaffald og henlægges i miler. Her ligger det i ca. ¾ år, hvorved en naturlig omdannelse til muld sker. Efterfølgende sorteres komposten, således at større, endnu ikke nedbrudte grenstykker fjernes. ❶ Have- og grenaffald tilført Nedknust [t] Sigtet [t] DIV-nr DIV-nr DIV-nr DIV-nr

10 ➋ Forbrug Ved komposteringsprocessen anvendes en del brændstof i form af miljødiesel til at drive knuser og sorteringsanlæg. DIV-nr DIV-nr DIV-nr DIV-nr Brændstof [l] ❸ Kompost fraført og lagerbeholdning pr ASA har siden 1997 fremstillet 3 komposttyper med hver deres egenskaber. Disse er standardkompost, som er sorteret på 25 mm, finkompost, der er standardkompost sigtet på 8 mm sold og sidst topdressing, som er finkompost tilsat 2 dele bakkesand. Fraført [t] Lager [t] DIV-nr DIV-nr DIV-nr DIV-nr ❹ Udledninger Varme udviklet ved kompostering skønnes uden betydning for miljøet, og er derfor ikke kortlagt. Under komposteringen dannes CO 2 som følge af nedbrydning af kulstof. Dette giver ikke anledning til øget CO 2 i atmosfæren, da der er tale om biomasse, som genopbygges. 11

11 nedbør ❶ Affald tilført ❸ Forbrug: Containerpladser ➋ Affald fraført til - genbrug - forbrænding - deponering - specialbehandling ❶ Affald tilført Borgere i Alssundkommunerne kan gratis aflevere alt affald i mindre mængder på containerpladserne. Yderligere kan erhverv aflevere farligt affald i mindre mængder. Der er ikke etableret vægt på nogle af containerpladserne og der foreligger derfor ikke tal på indkommet affald. Mængden af affald tilført skønnes lig med mængden der fraføres. ➋ Affald fraført Affald indsamlet på containerpladserne bortskaffes til henholdsvis genbrug, forbrænding, deponering og specialbehandling. Ved aflevering på modtageanlæg vejes affaldet. - til genbrug [t] Glas Aviser Pap Jern/metal Nørrekob. Hørtoftvej Skodsbøl Sundeved Skovby Augustenb. Guderup Nørrekob. Hørtoftvej Skodsbøl Sundeved Skovby Augustenb. Guderup Haveaffald Bygningsaffald

12 - til forbrænding og mellemdeponering [t] Nørrekob. Hørtoftvej Skodsbøl Sundeved Skovby Augustenb. Guderup forbrænding mellemdeponi til deponering [t] Nørrekob. Hørtoftvej Skodsbøl Sundeved Skovby Augustenb. Guderup deponi afdækningsjord til specialbehandling [t] Nørrekob. Hørtoftvej Skodsbøl Sundeved Skovby Augustenb. Guderup Farligt affald 17,3 3,2 15,8 11,3 4,8 8,7 3,3 4,5 5,6 3,2 12,5 9, Elektronikskrot

13 ❸ Forbrug Det væsentligste ressourceforbrug på containerpladserne er i form af vand og el. Elforbruget går til comprimatorcontainere, ballepressere og lys. Dvs. at elforbruget er delvis uafhængig af affaldsmængden. Vandforbruget er afhængig af antal mandetimer brugt på den enkelte plads. Nørrekobbel høje forbrug skyldes ballepresser + makulator. Nørrekob. Hørtoftvej Skodsbøl Sundeved Skovby Augustenb. Guderup El [mwh] 37,1 3,7 16,8 75,1 4,5 5,8 3,7 6,3 4,9 4,1 2,9 182,9 Vand [m 3 ]

14 GENERELLE OPLYSNINGER. Navn og beliggenhed. Augustenborg Langgade Augustenborg Skodsbøl (K,D) Nybølnorvej Broager (K) Ravnsbjergvej 63 Guderup Smedevænget Nordborg (K) Færgevej Nordborg Sundeved Kasmosevej Sønderborg Skovby Skovmosevej Sydals Nørrekobbel Nørrekobbel 7 64 Sønderborg (K) Hørtoftvej vej 14a 647 Sydals Hørtoftvej 1a 64 Sønderborg (K) Aug.borg Landevej 79a 64 Sønderborg (K) en fungerer samtidig som komposteringsanlæg. (D) Deponeringsanlæg beliggende på samme adresse. Listepunkt og miljøtilsynsmyndighed. Af bilag til bekendtgørelsen fremgår det, at Skodsbøl Deponeringsanlæg og komposteringsanlæggene er omfattet af listepunkt K2 - behandling eller oparbejdning af affald samt nedknusning af affald. Sønderjyllands Amt er miljøtilsynsmyndighed på samtlige af virksomhedens aktiviteter. 15

15 Gældende miljøgodkendelser. Skodsbøl Dato Vedrørende Dato Vedrørende 27. juli 1981 Godkendelse til at etablere kontrolleret losseplads, samt til udledning af spildevand 3. juli 1989 Tillægsgodkendelse til at ændre driften samt et årligt midlertidigt deponi af brændbart affald i plansilo. 26. april 1994 Godkendelse til indretning og drift af mellemdepot for brændbart affald, komposteringsplads samt område for bygningsaffald 24. marts 1997 Tillægsgodkendelse til etablering og drift af lager og nedknusning af opbrudt asfalt. Nørrekobbel 21. dec. 199 Godkendelse til indretning og drift af containerplads. 18. feb Godkendelse til nedknusning og lager for genanvendeligt bygningsaffald. 2. juli 1991 Godkendelse til opførelse af maskingarage. 24. marts 1997 Tillægsgodkendelse til etablering og drift af lager og nedknusning af opbrudt asfalt. Dato Vedrørende Dato Vedrørende 28. april 1977 Godkendelse til etablering af modtageplads for kemikalieaffald og udvidelse af modtageplads for olieaffald 28. okt Godkendelse til drift af eksisterende containerplads 15. april 1991 Godkendelse til etablering og drift af genbrugs- /containerplads. 2. jan Godkendelse til nedknusning af bygningsaffald samt til etablering samt drift af lager. Hørtoftvej G råsten Dato Vedrørende Dato Vedrørende 22.dec 1988 Godkendelse til etablering af miljøstation på matr.nr. 45 Dybbøl. 6. aug. 199 Godkendelse til etablering og drift af container-/haveaffaldsplads og modtageplads for olieog kemikalieaffald. 14. juni 1991 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra befæstet areal på containerplads. 16

16 Augustenborg Skovby Dato Vedrørende Dato Vedrørende 15. april 1991 Godkendelse til etablering af container-/genbrugsstation på Langgade 2 i Augustenborg 15. april 1991 Godkendelse til etablering af container/genbrugsstation på Skovmosevej 1 i Sydals Guderup Dato Vedrørende Dato Vedrørende 13. aug. 199 Godkendelse til etablering og drift af containerplads på Smedevænget i Guderup. 2. okt 1999 Godkendelse til etablering og drift af containerplads. Sundeved. Dato Vedrørende 2. okt.1999 Tillægsgodkendelse til etablering og drift af lager og nedknusning af opbrudt asfalt. 3. april 1989 Godkendelse til etablering og drift af containerplads på Kasmosevej samt tilladelse til udledning af overfladevand til kommunevandløb nr. 1a 17

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formelle oplysninger...3 Navn og beliggenhed...3 Miljøtilsynsmyndighed...3

Læs mere

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE 2014 Indhold Forord.... 3 Beskrivelse af virksomhederne.... 4 Miljøpolitik.... 5 Oversigt over afdelingernes miljøforhold.... 6 Miljøledelsessystemet.... 8

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING A/S FRIVILLIGT. Grønt Regnskab 2011

HOLBÆK FORSYNING A/S FRIVILLIGT. Grønt Regnskab 2011 HOLBÆK FORSYNING A/S FRIVILLIGT Grønt Regnskab 2011 Godkendt af Bestyrelsen den 24. april 2012 Indhold Holbæk Forsyning A/S... 3 Indledning... 3 Visioner... 3 Virksomhedsoplysninger... 4 Holbæk Affald

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

RenoSam. Benchmarking på affaldsområder for 2009

RenoSam. Benchmarking på affaldsområder for 2009 Indhold 1. Indledning 1 1.1 Baggrund og formål 1 1.2 Deltagere 2 2. Metode 4 2.1 Indsamling og kvalitetssikring af data 4 2.2 Definitioner og nøgletal 6 2.2.1 Definitioner 6 2.2.2 Nøgletal 6 2.2.3 Støtteprocesser

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 1

GRØNT REGNSKAB 2014 1 GRØNT REGNSKAB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 INTRODUKTION... 3 1.2 TILSYNSMYNDIGHEDENS UDTALELSE... 3 1.3 OFFENTLIGGØRELSE... 3 2. BASISOPLYSNINGER... 4 2.1 SELSKABET... 4 2.2 BESTYRELSE...

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Tornved-pladsen

UDBUD. Rådgiverudbud Tornved-pladsen UDBUD Rådgiverudbud Tornved-pladsen Oktober 2013 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET... 3 2. UDBUDSBETINGELSER...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004 Grønt regnskab Boliger og erhverv 24 Forord Marts 26 2. årgang Grønt regnskab sort på hvidt Udgiver Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 9 273 Herlev Tlf. 4452 7 www.herlev.dk herlev@herlev.dk

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet

Miljøredegørelse for kalenderåret 2013. A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse for kalenderåret 2013 A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Miljøredegørelse 2013. Shell-Raffinaderiet i Fredericia. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSENS BERETNING... 3 1. BASISOPLYSNINGER...

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2002 Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Et arbejdsredskab til kommunerne til at planlægge, justere og effektivisere anvisnings- og indsamlingsordninger

Læs mere

Bæredygtighedsrapport

Bæredygtighedsrapport Bæredygtighedsrapport Status 2007 Forord Aalborg Kommune er i gang med at udarbejde en Bæredygtighedsstrategi 2007-11, som skal fremme en miljømæssig bæredygtig udvikling for de kommende 4 år og fastlægge

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Håndbog i Miljøstyring

Håndbog i Miljøstyring Håndbog i Miljøstyring UDGAVE AF JUNI 2008 Annullerer alle tidligere udgaver. abp 0. FORORD Det er lysten, der driver værket Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult. Denne indledning

Læs mere

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S RAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Basisoplysninger... 4 3 Ledelsens beretning... 7 3.1 Begrundelse for valg af indeksering... 7 3.2 Historie... 8

Læs mere

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv Grønt regnskab 29 for Novo Nordisk i Måløv Maj 21 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Måløv...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4 Oplysninger om miljøforhold...5

Læs mere

Miljøredegørelse 2009. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Miljøredegørelse 2009. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Miljøredegørelse 2009 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Fakta om Århus Sygehus... 4 Nøgletal... 4 Om sygehuset... 5 Rammerne for miljøarbejdet

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udgivet 14. oktober 2014 Denne redegørelse verificeret af DNV-GL den 10. oktober 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Miljøgodkendelse til Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår...7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7 3. Støj...

Læs mere

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S

Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab 2013 Statoil Refining Denmark A/S Indholdsfortegnelse Det grønne regnskab 2013... 3 Statoil Refining Denmark A/S... 4 Miljøuheld 12 Brand 12 Klager 12 Basisoplysninger... 5 Dialog 13 Ledelsens

Læs mere

årsrapport INTERESSENTSKABET Reno-Nord

årsrapport INTERESSENTSKABET Reno-Nord årsrapport INTERESSENTSKABET Reno-Nord Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Interessentoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4-5 Ledelsesberetning... 6-7 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

NØGLEORD: AFFALDSHÅNDERTING, ENERGIOPTIMERING, GENANVENDELSE, AFFALDSFRAKTIONER, AFFALDSFORBRÆNDING

NØGLEORD: AFFALDSHÅNDERTING, ENERGIOPTIMERING, GENANVENDELSE, AFFALDSFRAKTIONER, AFFALDSFORBRÆNDING Kursusnr. 11427 2. december 2013 OPTIMERING AF VARMEPRODUKTION FRA AFFALDSFORBRÆNDING I SISIMIUT VED FRASORTERING OG GENANVENDELSE AF UDVALGTE FRAKTIONER Mie Ostenfeldt Bachelor i By-, Energi- og Miljøplanlægning,

Læs mere

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Generelle oplysninger Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Nordic Cement Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Tlf.: 98 16 77 77 Fax: 98 10 11

Læs mere

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 INDHOLD Generelle informationer 1 Forord 2 Aktiviteter på Amagerværket 4 Beskrivelse af Amagerværket 4 Væsentlige miljøforhold 6 Oversigt over miljøpåvirkninger 8 Målsætninger

Læs mere

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing

Grønt regnskab 2009/10. Nordic Sugar Nykøbing Grønt regnskab 2009/10 Nordic Sugar Nykøbing Introduktion Branchebetegnelse Virksomhedens branchekode er 15.83.00 Sukkerfabrikker og -raffinade rier. Fabrikken er omfattet af miljøbeskyt telseslovens liste

Læs mere