Historiske metoder. Ved Jens Pietras, Læreruddannelsen Holbæk, CFU Sjælland Informationssamlingen/Slagelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historiske metoder. Ved Jens Pietras, Læreruddannelsen Holbæk, CFU Sjælland Informationssamlingen/Slagelse"

Transkript

1 1 Historiske metoder Ved Jens Pietras, Læreruddannelsen Holbæk, CFU Sjælland Informationssamlingen/Slagelse

2 2 Kildekritik Hvad er forskellen på en god historie og faget historie? Forskellen er, at en fortæller af en god historie ikke er bundet op på et ideal om et tilstræbt sandhedskrav, hvorimod det er faghistorikerens vigtigste mål, ud fra tilgængelige kilder søge at rekonstruere sandheden om fortiden så korrekt som muligt. Historie som videnskabsfag er, som formuleret af den tyske historiker Leopold von Ranke ( ), forpligtet til at beskrive fortiden som den virkelig var ( wie es eigentlich gewesen ). For at møde sandhedskravet benytter historikeren sig af en række værktøjer, som tilsammen betegnes historisk metode. Det væsentligste historiske værktøj, metoden til at etablere kildebelagt sikker viden om fortiden, er kildekritikken. Kildekritikken er historikerens værktøj i historikerens værksted. Et er et grundlæggende ideal om at gengive fortiden så korrekt som muligt. Da fortiden ikke mere er fysisk til stede og kun findes i enten erindringen eller som efterladte kilder og spor opstår der et problem mellem sandhedskravet og muligheden for at rekonstruere fortiden. En bare nogenlunde troværdig rekonstruktion af fortiden er fysisk umulig. Dette skisma sætter historikeren i et dilemma, som i nyere historieforskning har bevirket, at sandhedskravet grundlæggende består som ideal, men at indsigten i det umulige rekonstruktionsprojekt er afløst af et mere pragmatisk humanistisk konstruktionsprojekt. Hvor historikeren med baggrund i nutiden og nutidige væsentlige og vedkommende problemstillinger spørger til fortiden og de efterladte kilder og spor og tolker disse med henblik på mening. I GADs historieleksikon er historikerens håndværk, den historiske metode defineret på følgende måde. Historisk metode er betegnelsen for den eller de fremgangsmåder som faghistorikere benytter sig af, når de forsker i fortidige eller nutidige forhold. Historie er videnskaben om samfundets reelle udvikling over tid. Studiet af fortiden deles ofte op i arkæologi og historie, hvor arkæologien arbejder med den historiske udvikling frem til fremkomsten af de skriftlige kilder, og hvor historikeren primært arbejder med perioden, hvor vi har skriftlige kilder til vores rådighed. Historikere tolker også de perioder, hvor der ikke findes skriftlige kilder. Skillelinjen i Danmark mellem arkæologi og historie går gennem vikingetiden, hvor vi får de første skriftlige kilder runestenene. Samtidig er historie studiet af de tanker og ideer som påvirker menneskets syn på sig selv og dets omverden og deraf afledt også det enkelte menneskes værdier, holdninger og ikke mindst handlinger. Historie som videnskabsfag trækker jf. ovenstående præmisser på en positivistisk arv, orienterer sig primært inden for et hermeneutisk humanistisk paradigme samt låner elementer fra samfundsvidenskaben. Da historiefaget ikke er en eksakt videnskab som fx naturvidenskaben må den opfinde en legitimering som videnskab. Det sker via den historiske metode og kildekritikken. Det er primært den historiske metode, der gør historie til et

3 3 videnskabsfag. Fagets genstandsfelt er al menneskelig handlen og refleksioner over egne og andres handlinger i tid og rum. Historiefaget er derfor et hermeneutisk tolkende fag. Samfundsvidenskabernes metoder benyttes af historiefaget til at kvalificere de tolkninger som frembringes af historikerne. Samfundsvidenskaberne leverer endvidere en kritisk dimension til faget. (figur historie videnskabsteori - trekant) Positivisme o Historie Hermeneutik Samfundsvidenskab Grækerne tilskrives at have opfundet historieforskningen og historieskrivningen. Herodot fra Halikarnassos (ca ) skrev i sin levetid et værk med titlen Historia, som eftertiden har betegnet som den første verdenshistorie. Historie Det græske ord for historie betyder undersøgelse og ikke fortid. Herodots idé var, at skrive om hele den kendte verden. Han ville forklare baggrunden for, hvorfor de græske polis/bystater kunne besejre stormagten Perserriget. Hans forklaringer blandede både menneskelige og guddommelige motiver og handlinger sammen, men han må alligevel betegnes som historiker, da han systematisk forsøgte at besvare et væsentligt samfundsmæssigt spørgsmål i samtiden. En anden græker, Thukydid (ca ) tilskrives at være kildekritikkens fader. Han opstillede i sine skrifter en hypotese og efterprøvede denne på de kilder han havde til rådighed. Thukydid krydrede sine fremstillinger med egne tolkninger og tilskrivninger. Dobbeltheden mellem videnskabelig metode og digtning over og med kilderne har præget alt historie siden. Historikeren beskæftiger sig med at opstille teorier og drage konklusioner om fortiden ud fra de historiske spor, der findes, og som er til vores rådighed i nutiden. De historiske spor kalder vi under et kilder. En kilde er enhver ting eller udsagn fra fortiden, som kan give os viden om fortiden. Kilderne kan opdeles i to hovedgrupper de ikke skriftlige kilder levn, som fx stenøkser, bygninger, ruiner, statuer, våben, mønter etc. og de skriftlige kilder, som fx love, dagbøger, avisartikler, skillingsviser og andre sange etc. Historikeren har i sin forskning brug for et sæt anvisninger på, hvordan man mest relevant kan arbejde med de historiske spor. Anvisningerne udgør tilsammen den historiske forskningsproces. Den fortidige virkelighed kan kun iagttages og studeres gennem de historiske spor fra fortiden som findes i nutiden. Nogle spor er meget tydelige andre utydelige. Historikerens arbejde kan sammenlignes med at lægge et puslespil, hvor hvert spor svarer til en brik i puslespillet. Historikeren Sebastian Olden-Jørgensen (Olden-Jørgensen 2001: 17) definerer kildekritikken som den kritiske refleksion over forholdet mellem kilderne og

4 4 historikerens rekonstruktion af den fortidige virkelighed. Historieforskning er en problemstyret aktivitet, dvs. at den bygger på historikerens faglige undren og spørgsmål til kilderne. Det er historikerens spørgsmål og undersøgelse der afgør hvordan et historisk spor tolkes. En fortidig genstand fx et vikingesværd eller et brev fra Christian d. 4 til den udvalgte prins er i sig selv fortidige spor, men det er historikerens spørgsmål der får sporene til at afgive udsagn om fortiden. Spørgsmålene styrer processen. Man taler derfor om et funktionelt kildesyn. Udgangspunktet for historikerens undersøgelse er en undren eller nysgerrighed, som forskeren omsætter til en hypotese eller problemstilling, herefter opstiller han en række spørgsmål og foranstalter en systematisk undersøgelse af et udvalgt kildemateriale. Undersøgelsen forgår som en dialog mellem historikeren og kildematerialet. Historikeren søger gennem en række faglige spørgsmål at få svar i en stadig mere kvalificerende spørgeproces. Historikeren opnår gennem undersøgelsen stadig dybere indsigt i det område, han undersøger, og hans metoder og teorier forfines kontinuerligt. Historikeren arbejder derfor efter det såkaldte hermeneutiske spiralprincip. På baggrund af sine studier fremkommer historikeren med nogle historisk kildebelagte begrundede svar. Når historikeren har afsluttet sine undersøgelser sammenskriver han disse til en fremstilling som offentliggøres. Historikeren selv eller andre kan herefter godtage eller anfægte den historiske viden, som historikeren er fremkommet med. Historiske sandheder er per definition kun midlertidige sandheder. En anden historiker vil nemlig kunne komme frem til en anden historisk sandhed ved brug af det samme kildemateriale. Dette sker ofte. Historiefremstillinger er derfor ikke neutrale og objektive. De bygger altid på værdier, valg og tolkninger. Den historiske forskningsproces er ikke værdifri og neutral. Historikeren der vælger at undersøge et fortidigt historisk fænomen indgår selv i undersøgelsesprocessen. Historie er både navnet på basisfaget videnskabsfaget og samtidig navnet på dets genstandsfelt. Problemet med historiefaget er at fortiden som er genstandsfeltet et borte, og at den derfor kun findes i historikernes fremstillinger. Historikerne H. P. Clausen beskrev dette forhold ved at skelne mellem historie 1 og historie 2. Historie 1 er fortiden som historisk realitet, historiens objekt, mens historie 2 er den viden om fortiden, som den historiske videnskab kan etablere. (Clausen 1963: 53). Det er derfor umuligt at skelne mellem historiske fakta og historikerens tolkninger. Det betyder dog ikke at alle tolkninger er lige gode og lige gyldige. Historikeren vil altid være en del af forskningsprocessen. Hans baggrund, skoling og uddannelse, menneske- og samfundssyn samt fagsyn og egne interesseområder vil farve hans forskning. Men hans forskning vil alligevel være gennemsyret af ønsket om at søge sandheden om fortiden og at gengive den så historisk korrekt som muligt. Historikeren H.P. Clausen

5 5 Den historiske forskningsproces Metode kildekritikkens centrale kernebegreber Historiker Problemstilling Spørgsmål Historiske udsagn Forforståelse Historiske svar Materialer - kilder Den historiske forskningsproces består grundlæggende af fire dele: en problemformuleringsfase kendetegnet ved tvivl og undren, en materialeindsamlingsfase, dataindsamling, en materialeundersøgelse via brug af kildekritikkens kerneelementer (hypotese og afprøvning) og endelig en afsluttende teoridannelse, svarfase syntesefase og hvor historikeren konkluderer på baggrund af sine undersøgelser. De materialer som historikeren arbejder med i indsamlings- og undersøgelsesfasen er kilder og andre historikeres fremstillinger. De svar historikeren fremkommer med har foreløbig karakter. Nye fund kan dukke op, de samme kilder vil kunne give andre svar etc.. I den traditionelle kildekritik som i dansk sammenhæng blev introduceret af historikeren Kristian Erslev ( ) kort efter 1900 i grundbogen Historisk teknik, og som indvarslede en videnskabeliggørelse af historiefaget arbejder man med de fortidige spor kilderne og deres anvendelse i den historiske forskningsproces. Kilderne kan anvendes og tolkes som henholdsvis levn og som beretning alt afhængig af den problemstilling som historikeren ønsker at undersøge. Hvis en historiker fx vil undersøge daværende statsminister Buhls tale til nationen fra sensommeren 1942, hvori han betegner aktiv modstand mod tyskerne og den tyske besættelse af Danmark som landsforræderi som beretning, søger han at finde ud af hvad kilden fortæller om Danmark under tysk besættelse og hvordan en ledende statsmand forholdt sig til den begyndende aktive modstand mod tyskerne. Historikeren undersøger hvad kilden kan sige noget dansk besættelsestidshistorie. Kilden kan også anvendes som et levn her fortæller kilden noget om den tid og den stemning der herskede på det tidspunkt den blev til i, dvs. sensommeren Kristian Erslev skelnede skarpt mellem historieforskeren og historieskriveren. Han mente, at der skulle være en arbejdsdeling mellem de to og at ingen kunne mestre begge dele lige godt. Denne skelnen mellem forskning i og formidling af historie har været et kontinuerligt paradoks i dansk historieskrivning lige siden. Et brobygningsforsøg mellem forskning og formidling blev etableret af historikeren Erik Arup som fra 1920erne og frem formulerede sig sådan, at det

6 6 var/er i orden at digte over og med kilderne men aldrig imod kilderne. Den sidste position er stadig gældende. I dag forventes det at en historieforsker også kan formidle til et bredt publikum og at formidleren er bekendt med den historiske metodes konventioner og overholder disse. I nutidens historiefag benyttes de traditionelle kildekritiske begreber i en vis udstrækning stadig sammen med en bred vifte af andre nyudviklede metoder. Valget af metode afhænger af det valgte problem og forskningsområde. Hvis man om historiker ønsker at undersøge en meddelende kilde, som fx et dansk soldaterbrev fra den anden Slesvigske krig i 1864 hjem til familien skrevet natten forud for stormen på Dybbøl Skanse d. 18. april 1864, så benytter historikeren en hermeneutisk metode (en fortolkende metode). Hvis vi er interesserede i brevets virkning hjemme hos soldatens forældre, da de senere erfarer at sønnen er faldet i slaget, så arbejder historikeren med receptionshistorie. Hvis historikeren derimod ønsker at arbejde med hvor mange soldater, der deltog i slaget så benyttes statistiske metoder. Hvis interessefeltet er, hvad tabet af Slesvig Holsten og Lauenborg fik af økonomiske konsekvenser for det danske kongerige og den danske økonomi, så arbejdes der med økonomisk historie. Hvis historikeren er interesseret i hvordan historikere har valgt at gengive 1864 krigen i fx danske skolebøger sidenhen arbejder historikeren med erindringsmæssig brug af historie. Historikeren arbejder ikke kun med de fysiske spor - kilder, men også med tolkninger af disse i fx historiske fremstillinger. Historiske fremstillinger er de bøger, som historikere har skrevet som et resultat af deres undersøgelser. Som historiker er det vigtigt, at man hele tiden forholder sig kritisk til det materiale man benytter. Det er en åbenlys pointe ikke at sætte lighedstegn mellem det tilgængelige materiale og virkeligheden. Man skal hele tiden forholde sig til kildernes eller fremstillingernes udsagn og informationer. Selvom en historiker benytter andre historikeres undersøgelser i form af fremstillinger i deres egne undersøgelser, så er kilderne det eneste bindeled mellem historikeren og den fortidige virkelighed. Kildekritik går i sin mest enkle form ud på, at finde ud af hvad vi kan bruge kilden til i vores historiske undersøgelse. For at finde ud af det skal vi stille nogle spørgsmål til kilden. Den taler ikke selv til os, men kun gennem de spørgsmål vi stiller. Ikke alle historikere arbejder med de rå kilder. Nogle veksler mellem egentlige kildestudier og læsning og tolkning af fremstillinger. Endnu andre arbejder primært med læsning og tolkning af andres fremstillinger, som danner grundlag for egne fremstillinger. Historiebøger til folkeskolens historieundervisning skrives oftest ikke af faghistorikere, men af historielærere der benytter faghistorikernes fremstillinger som grundlag for deres egne skriverier og udgivelser. Hensigten med en historisk undersøgelse er at finde frem til at: Give en troværdig fagligt funderet fremstilling af baggrunde for og sammenhænge mellem kontinuitet og forandring - tilstande og udviklingstendenser. Disse kan eventuelt deles op i udløsende årsager og bagvedliggende årsager. Efterfulgt af begrundede og dokumenterede tolkninger og vurderinger af tilstande og udviklingstendenser, som igen kan deles op i kortsigtede og langsigtede konsekvenser.

7 7 Grundlæggende ønsker historikeren af finde ud af følgende. Hvad ved vi om fortiden? Hvor ved vi det fra? og kan vi stole på den viden vi har? Historikere opstiller for at få svar på de stillede spørgsmål en række kernespørgsmål. De stiller spørgsmål til de historiske spor til kilderne. En række standardspørgsmål til en skriftlig kilde kan være følgende HV-spørgsmål Hvad er det for en kilde kildens genre? Er kilden ægte eller falsk? Hvem har skrevet/fremstillet kilden (kildens ophavsmand partskilde eller uvildig kilde)? Hvor og hvornår er kilden skrevet/fremstillet (kildens ophavssituation)? Er det en første eller andenhåndskilde? Er det en primær eller sekundær kilde til besvarelse det spørgsmål historikeren har stillet? Hvad handler kilden om? Hvordan er kildens opbygning? Hvad er forfatterens/ophavsmandens hensigt og formål med kilden? Hvad er kildens problemstilling, argumentation og konklusion? Hvem er modtageren? Hvad er kildens synsvinkel eller tendens? Hvordan er kilden overleveret i original form eller som en afskrift? Er kilden underlagt censur? Er der nogen der har kontrolleret kilden? Hvor brugbar er kilden? Hvilke historiske begivenheder eller historiske fænomener kan kilden belyse? En kildekritisk undersøgelse kan også sammenlignes med en detektivs undersøgelse af og opklaring af en forbrydelse eller en politibetjents undersøgelse af fx et færdselsuheld. Ligesom detektiven og politibetjenten prøver at finde ud af hvad der reelt er foregået, så søger historikeren at afdække den historiske sandhed om et historisk fænomen så tæt på fortidens begivenheder og præmisser som muligt. En professionel historiker arbejder sjældent med kun en kilde. Det sker kun, hvis der ikke findes andre kilder til belysning af problemfeltet. Hvis man ønsker at finde ud af et historisk fænomen arbejdes der normalt med flere af hinanden uafhængige kilder for at nå frem til en så korrekt rekonstruktion af de historiske begivenheder, udviklinger etc. som muligt. Når man påbegynder arbejdet med kilder er det først vigtigt at finde ud af, hvad det er for en kilde man vil undersøge. Er det en genstand eller en skriftlig kilde. Er det en offentlig eller en privat kilde mv.? Dernæst er det vigtigt at afdække om kilden er sand eller falsk. En falsk kilde kan dog stadig være en god kilde, hvis man er interesseret i hvorfor den er falsk. Ophavsmand og ophavssituationen viser noget om, hvem der har lavet skrevet fremstillet kilden og i hvilken historisk sammenhæng kilden er blevet til. En førstehåndskilde er en kilde, hvor ophavsmanden

8 8 forfatteren selv har oplevet de begivenheder, som han beskriver (et øjenvidne). En andenhåndskilde er en kilde, hvor ophavsmanden ikke selv har oplevet de eller den begivenhed, han beskriver, men hvor han har hørt eller læst om dem fra andre. En førstehåndskilde er som regel bedre end en andenhåndskilde, da historikere generelt arbejder med et nærhedsprincip og fordi jo flere led en historie har været igennem, jo større chance er der for misforståelser, forglemmelser, bevidste og ubevidste fordrejninger og tab af detaljer. Kildernes indbyrdes afhængighed interesserer også historikeren. En primær kilde er den bevarede kilde, der ligger tættest på den beskrevne begivenhed. En primær kilde er ikke altid en god kilde. Denne kan være en farvet kilde, dvs. en tendentiøs kilde. En sekundær kilde er en kilde der har sine oplysninger fra en kilde vi i forvejen kender og har adgang til. Opsamling, kan en primær kilde være en første håndskilde, ja det kan den godt. Hvis dette er tilfældet bliver historikerne glade, da primære førstehåndskilder opfattes som de bedste kilder. Kan en primær kilde være en andenhåndskilde? Ja det kan den godt, hvis den eller de primære kilder ikke findes mere. Kan en sekundær kilde være en førstehåndskilde. Nej det er umuligt, da en sekundær kilde altid vil have sin viden fra en eller flere andre kilder. Endelig kan en sekundær kilde være en andenhåndskilde. Ja det er muligt. Sekundære andenhåndskilder er ofte uinteressante for historikerne. For historikere er det vigtigt at kunne læse og afkode kilderne. I nogle tilfælde forudsætter en relevant tolkning af en kilde specialviden. Det er endvidere vigtigt at afdække hvem kilden er møntet på, dvs. dens målgruppe. Kildens formål fremgår nogen gange direkte, andre gange må man læse mellem linjerne for at gennemskue kildens værdier og holdninger partiskhed, dvs. kildens tendens. Kilder er ikke neutrale og vil altid rumme elementer af tendens. I nogle sammenhænge kan det være en idé at undersøge om kilden har været underlagt censur eller om afsenderen frit har kunnet formulere sig. Ytringsfrihed er ikke en naturret og har aldrig været det. I den enevældige periode mellem 1660 og 1849 har der været udbredt censur i Danmark. Censur udøves også i dag i visse lande. Afslutningsvis undersøges hvad kilden kan bidrage med i forhold til det man ønsker at undersøge. Er kilden repræsentativ eller ikke? Når historikeren har afsluttet sit kildearbejde kan han begynde at formulere synteser og skrive fremstillinger om det undersøgte genstandsfelt. Det er ikke en god idé at udsætte alle kilder og materialer man arbejder med for en systematisk kildekritisk analyse. Men at foretage undersøgelser af udvalgte kilder, fremstillinger og materialer. Kildekritiske færdigheder opøves bedst funktionelt og ved kontinuerlig brug. Man kan aldrig blive udlært i kildekritik. I en kildekritisk undersøgelse kan endvidere indgå overvejelser over magt- og interesser. Hvor på den samfundsmæssige rangliste er forfatteren til kilden placeret? Hvilke tydelige eller skjulte interesser har forfatteren haft? Hvad har kilden haft af virkningshistorie i samtiden og eventuelt eftertiden? Et problem for historie er, at kildematerialet til belysning af fortiden er af meget forskellig karakter. Til studiet af ældre historie er kildematerialet ofte mangelfuldt og til nyere og den nyeste historie er materialet ofte meget omfangsrigt. En anden problemstilling der må tages i betragtning

9 9 er, at eliten og mænd ofte er overrepræsenteret i det kildemateriale der foreligger. En selvstændig pointe er at sejrherrerne skriver historien, dvs. at taberne i historiske konflikter har svært ved at komme til orde, fx er det i dag svært at finde historikere der kritiserer USA og dets handlinger under den kolde krig, hvorimod Sovjetunionen og Østblokken dæmoniseres. Efter Berlinmurens fald og kommunismens sammenbrud i 1989 har der været en tendens til at enkeltindivider fylder mere i de historiske fremstillinger. Fremstillinger vil ofte være påvirket af den tid de er skrevet i, dvs. at historikeren og lærebogsforfatteren er et barn af sin tid. Eksempel Svend Lorensen et al. præsenterer en illustrativ lille kildeøvelse i Grundbog metoder og begreber, 1978 side 28 om en norsk konges myrderier i 1200-tallet. Hvem slog kong Håkon egentlig ihjel? Følgende kildeøvelse er gengivet efter forlægget i Grundbog metoder og begreber. Lod kong Håkon sin egen søn dræbe? Fra 1217 til 1263 levede i Norge en konge ved navn Håkon. I nogle gamle bøger fortælles det, at Håkon omkring 1240 lod nogle mennesker dræbe. Hvem lod kongen myrde? Kilde 1 Rydårbogen skrevet omkring 1300 i Ryd kloster i Jylland ved Flensborg Fjord Skule, Norges hertug, blev med sin søn dræbt af kong Håkon. Kilde 2 Detmars lybske krønike. Detmar var munk i Lübeck. Han døde i I det Kristi år I det samme r lod kong Håkon af Norge dræbe hertugen og hans søn. Kilde 3 Herman Korner, formentlig død ca Håkon, Norges konge, dræbte ifølge den lybske krønike sin egen søn sammen med en anden af sit riges hertuger. Kilde 4 Albert Krantz (død 1517) Da Håkon en lang tid havde nydt ro og fred ramtes han af den skæbne at han fattede had mod det, der er alle levende væsener kærligst, sit eget barn. Han syntes at være grebet af vanvid, hvilket stundom hænder for konger, og uden at den unge mand havde begået nogen forbrydelse

10 10 (sagen ligger nemlig i mørke, da den er slet overleveret fra forfædrene), lod han sin eneste søn rydde af vejen. Og ikke tilfreds med denne vildskab lod han også en af sit eget riges mest fremtrædende hertuger følge sønnen i døden. Og det var i det Kristi år 1240, eller deromkring. Kildeøvelsen kan relevant løses ved at besvare Hv-spørgsmålene til kilderne? Hvis man er interesseret i flere forskellige teoretiske begrundede bud og synsvinkler på den historiske metode kan følgende EMU-link til ungdomsuddannelserne meget anbefales. Her finder man divergerende syn på historisk metode og kildekritikkens anvendelse i historiefaget, i uddannelsessystemet og i samfundet som helhed. Se link: Kildekritik i skolen Kildekritik er historikernes metode, ja men hvilken betydning og nytte har den for undervisningen i historie i folkeskolen i nutiden? Mange historielærere har selv tidligere erfaringer med kildekritik i skolen, som var meget anvendt i sidste del af 1960erne og 1970erne. Deres erfaringer er ofte negative og præget af at kildekritik er støvet, svært og nørdet. Dette kan godt være sandt, hvis kildekritik bliver grebet forkert an. Kildekritik lægger op til at eleven arbejder ligesom den professionelle historiker, dvs. analyserer og er rationel, nøgtern og distancerende. I denne arbejdsform ligger derfor en fare for at nedtone de mere oplevelsesmæssige dimensioner i faget. Historiefaget skal gå på to ben, dvs. at der både skal arbejdes med hovedet og med kroppen både det rationelle og det mere følelsesbetonede. Efter Berlinmurens fald og de store fortællingers sammenbrud fremkom en række postmoderne eklektiske opfattelser om anything goes, som også udfordrede historiefaget. De postmoderne historieopfattelser indebærer i deres mere ekstreme former, at historie er et privat anliggende, hvor den personlige tolkning og konstruktion af historien er lige så gyldig som den professionelle. Historie og historiske fremstillinger opfattedes efter den såkaldte litterære vending repræsenteret ved primært den engelske historiker Hayden White og hans værk Metahistory fra 1973, som fiktion. Konsekvensen blev at en række postmoderne historikere forkastede den traditionelle kildekritiske metode og de der holdt ved blev udfordret i forhold til at modernisere og opdatere den historiske metode. Historiefaget i skolen oplevede en afsmittende virkning af de professionelle historikeres fagkampe, idet kildekritikken næsten forsvandt fra undervisningen. Dette var og er dog et problem, da der er et klart og voksende behov for, at eleverne behersker relevante metoder til at håndtere, sortere i og vurdere de store mængder af informationer om historie og ikke mindst brug af historie, som de udsættes for. Kilde- og materialekritik har derfor sin berettigelse og direkte brugs- og nytteværdi på flere områder i nutidens historiefag. Historikernes forskning afspejler sig i de fremstillinger der skrives. Disse ligger til grund for de historiesystemer og lærebøger der skrives. Man kan sige at den historiske viden som historikerne producerer siver ned igennem systemet for at ende i

11 11 historiesystemer og andre læremidler (nedsivningsteori). Nytteværdien af kildekritiske færdigheder for eleverne er, en grundlæggende metafærdighed i at forholde sig kritisk, analyserende og vurderende til de mange informationer som de møder både i og uden for skolen fx i skolebøger, på TV og i de digitale medier. Desuden som en kvalificerende færdighed i elevens arbejde med at løse de prøvespørgsmål som de møder til den afsluttende mundtlige historieprøve efter 9. klasse. For relevant at kunne besvare de spørgsmål som historielæreren stiller i prøvespørgsmålene må eleverne kunne beherske kildekritikkens kernebegreber og have haft mulighed for at øve korrekt anvendelse af disse. Kildekritik skal øves i den daglige undervisning i forbindelse med fagets emner og temaer med problemstillinger, hvor man som historielærer kan lade eleverne forholde sig til de kilder og fremstillinger, som man som historielærere lader indgå i undervisningen. I faglige problemløsende arbejder kan man lade eleverne forholde sig til de kilder og fremstillinger som de selv finder på skolens bibliotek eller på internettet til belysning af den eller de problemstillinger de ønsker at afdække og kvalificere. Op til den afsluttende prøve er det endvidere en god idé at arbejde med prøvespørgsmål, hvori der indgår kildekritiske elementer. I Fælles Mål 2009 nævnes kildekritik i flere omgange. Her forventes det at eleverne introduceres til kildekritikken på mellemtrinnet dvs. i fase 2 (5. 6. klasse) og at de ved udgangen af 9. klasse mestrer kildekritik generelt og konkret i forhold til prøven. Elverne skal jf. fagets slutmål efter 9. klasse have erhvervet sig færdigheder i at definere almindeligt brugte begreber og anvende kildekritik, at søge oplysninger i forskellige fremstillinger og ved hjælp af historiske begreber og metoder at bearbejde disse oplysninger og endelig at vurdere troværdighed af forskellige fremstillinger, som gives af fortiden. Det forventes at eleverne i løbet af historieforløbet skal opøve en indsigt i både hvad vi ved om et historisk fænomen og hvordan denne viden er blevet produceret og tilvejebragt. Historiesystemer er oftest elevernes væsentligste møde med historie i skolen. Det er derfor vigtigt at arbejde med, at lærebøgerne også er udtryk for forskellige fagsyn, og at lærebøgerne meget ofte behandler et historisk fænomen forskelligt over tid. En øvelse kunne være at sammenligne en ældre lærebog og en ny for at se om et emne fx Kalmarunionen er skildret på samme måde i de to systemer. Hvis ikke, at gøre sig en række refleksioner over forskellene. Der hvor historiekanonens kanonpunkter kommer i spil i undervisningen kan man relevant anvende bogen Thomas Meloni Rønn et al.: Historie kilder til kanonen fra forlaget Geografforlaget. Her findes en kort gennemgang af kildekritikkens kerneområder suppleret af et kildeafkrydsningsskema. Bogen består af opslag om hvert kanonpunkt med brødtekst, kilder og spørgsmål. Historielæreren kan i sin undervisning med emner og temaer med problemstillinger, hvori der indgår elementer fra historiefagets særlige aktiviteter, lade disse i større eller mindre grad udsættes for kildekritiske analyser. Det drejer sig om den historiske fortælling, museer og

12 12 skoletjenester, historisk rekonstruktions- og værkstedsarbejde, historiebrug, IT og medier samt i den allerede ovenomtalte kilde- og materialekritik. I Fælles Mål indgik endvidere kontrafaktiske metoder. Arbejdet med disse er udskrevet af Fælles Mål 2009, men har stadig deres berettigelse. Den mundtlige afsluttende prøve efter 9. klasse har genaktualiseret et intenst arbejde med kildekritik i undervisningen. I historieundervisningens arbejde forud for den afsluttende prøve må der arbejdes med et bredt kildebegreb. Her forstås kilder som alle historieformidlende materialer, der bruges til at opnå viden om et emne eller et tema. Arbejdet med skriftlige kilder er fortsat vigtigt og skal kontinuerligt øves, men må suppleres med kildearbejde knyttet til de såkaldte andre udtryksformer, fx billeder, film, digitale medie, genstande og kort og atlas samt diverse historiske statistikker. Et særligt opmærksomhedsfelt må være de elektroniske medier, herunder internettet. Det er dog kontraproduktivt at arbejde med kildekritik i særlige kursusforløb, måske undtagen i et kort repeterende forløb umiddelbart forud for den afsluttende prøve. Kildekritiske færdigheder tilegnes bedst i funktionelle forløb. Historiefaglig billedtolkning Det er ikke kun tekster der bruges i historieundervisningen. Tegninger, malerier, plakater og fotos indgår ofte også i historieundervisningen. Når der arbejdes med billeder etc. i historiefaget er det en god idé at undersøge i hvilket omfang eleverne opøves i billedlæsning i andre fag, såsom dansk og billedkunst. Metoder fra disse fag kan kvalificere en historiefaglig billedlæsning og afkodning, men kan ikke stå alene, da vi i historiefaget ikke primært er interesseret i billedets komposition og virkemidler, men i det historiske indhold i billedet. Det kan være hensigtsmæssigt at skelne mellem to hovedkategorier af billeder. Malede billeder, tegninger, plakater mv. og fotos. I den første gruppe har kunstneren haft mulighed for at forme sit billede uafhængigt af tid og rum. Fotoet gengiver en samtidig fysisk virkelighed indenfor nogle bestemte tekniske rammer. Fotografen var/er tilstede on location da fotoet tages. Fotos siges derfor at være mere autentiske end malerier etc.. Siden fotografiets opfindelse i midten af 1800-tallet har fotos givet mulighed for at dokumentere fortiden og udgør derfor en meget vigtig kilde til vores historiske viden om de sidste ca. 150 år. Der findes forskellige analysemodeller til historisk billedlæsning. Som udgangspunkt kan man stille de samme spørgsmål til et historisk billede eller foto som man stiller til en skriftlig kilde. Dog må der også stilles særlige tillægsspørgsmål til billeder og fotos. I den historiske billedanalyse skal billederne ikke kun læses som udtryk for forskellige opfattelser i den til billedet er blevet til i, men også som et udtryk for et historisk fænomen i fortiden eller samtiden.

13 13 Historisk billedanalyse Eksempel Hvad ser du faktuelt på billedet? Hvad er det for en slags billede maleri, foto, tegning, plakat etc.? Billeddata billedets ophavsmand (afsender) og ophavssituation (hvor, og hvornår er billedet lavet taget, er det et autentisk billede eller er det iscenesat?) Billedsprog billedets opbygning og virkemidler, herunder perspektiv, farver, symbolik etc. Hvilken historisk begivenhed eller fænomen henviser billedet til? Billedets tendens billedets værdier og holdninger, billedets hensigt Billedets virkningshistorie, herunder brug af historie Tilbagetoget fra Dannevirke februar 1864 kildeangivelse: Niels Simonsen, malet 1865 billedet hænger i dag på Frederiksborgmuseet i Hillerød Når der arbejdes med billeder i historieundervisningen er det vigtigt også at undersøge om billedet eller fotoet er forfalsket eller manipuleret. Der findes en række klassiske berømte eksempler på billedforfalskninger.

14 14 Prag d. 1. maj 1968 med Dubcek Prag d. 1. maj 1968 uden Dubcek Fotografen der tager et historisk foto er et førstehåndsvidne, som bare ved sin blotte tilstedeværelse påvirker den virkelighed som han fotograferer. Et foto er ikke en objektiv gengivelse af virkeligheden, men en bevidst udvalgt del af denne som fotograferes med et bestemt formål for øje. Et foto kan afkodes og tolkes som ethvert andet billede jf. billedanalysemodellen. Forfalskede og manipulerede billeder kan introducere eleverne til begreberne retouchering, klipning og montage. Nogle historiske fotos er efterhånden blevet til ikonbilleder, fx billedet af det første menneske på månen fra En god billedkildeøvelse med eleverne er at finde gamle billeder fra lokalsamfundet fra det lokalhistoriske arkiv og lade eleverne med deres mobiltelefoner eller digitalkameraer forevige de samme historiske steder og lokaliteter som findes på de gamle

15 15 fotos. Disse billeder kan bruges til refleksioner over kontinuitet og forandring. Historiebilleder, fx den samling der findes på Frederiksborg slot og andre museer, udgør en unik samling af nationalromantiske fremstillinger af væsentlige begivenheder og personer fra dansk historie. Disse billeder udtrykker en særlig danskhedstolkning og eliteselvopfattelse indeholdende stærke nationale og politiske undertoner. Disse billeder er derfor gode at benytte til kildekritiske analyser. Det samme gør sig gældende for historiebillederne i fx Roskilde Domkirke og Dronningens gobeliner på Christiansborg slot. Karikaturtegninger, politiske plakater og sange som fx Dengang jeg drog af sted (om de slesvigske krige) og Danmark af Natascha er gode til at aflæse tendens, da de ofte er meget tydelige i deres udtryk. Film Eleverne er storforbrugere af medier, herunder film. Det siges at vi bevæger os fra en skriftkultur til en billedkultur. Derfor er bl.a. vigtigt i historieundervisningen at inddrage film (dokumentar og historiske spillefilm) i de emner og temaer med problemstillinger, man arbejder med i den daglige undervisning. Film benyttes i nogle sammenhænge af historielærere ureflekteret til at fylde undervisningstiden ud med eller som belønning. Denne oplevelsesbaserede anvendelse er en direkte kontraproduktiv brug af film. En anden udbredt praksis er, at vise film som en intro eller som afslutning på et emne. At bruge film i den introducerende fase kan være relevant, hvis man forud for visningen tematiserer filmen og er meget tydelig i de forventninger man har til elevernes oplevelse og senere faglige brug af filmen. Man kan på forhånd udpege udvalgte scener eller særlige fokusområder, som eleverne skal rette deres opmærksomhed på, når de ser filmen. Hvis man viser filmen sidst i et forløb gør det samme sig gældende. Man kan ofte mest relevant nøjes med at vise udvalgte dele af en film. Dokumentarfilm er ifølge traditionen troværdige gengivelser af fortiden eller nutiden. Det er desværre forkert. Dokumentarfilm er udtryk for en udvalgt, bearbejdet virkelighedsgengivelse, som man derfor må stille de samme kildekritiske spørgsmål til som til skriftlige kilder og billeder/fotos. Historiske spillefilm, dvs. film hvis handling foregår i fortiden og som er fiktive fortællinger benyttes af mange historielærere. En spillefilm kan være ren fiktion med opfundne personer og en frit formuleret handling eller den kan være et forsøg på en troværdig skildring af historiske og gendigtning af reelle historiske begivenheder. I hvilken grad filmen er det ene eller det andet er vigtigt at afdække i en kildekritisk analyse. Historiske film er producenter af historisk bevidsthed og erindring er. Som eksempel kan nævnes matadorserien som i dag fremtræder som en troværdig gengivelse af Danmark i perioden Hvis spillefilm lever op til en række grundlæggende krav som troværdighed i miljø-, person-, konflikt- og løsningsskildring, indeholder de en række didaktiske potentialer. Film kan for det første reflektere et tidsbillede eller en

16 16 historisk periode i forhold til gengivelsen af samtidige tidstypiske karakteristika som påklædning, genstande, sproglige ord og vendinger mv.. For det andet er visuel vidensformidling en stærk påvirkningskilde. For det tredje er film et stærkt medie til at formidle emotionelle følelser. For det fjerde kan film anskueliggøre den historieskabende proces, dvs. hvordan en instruktør vælger at bruge de foreliggende historiske kilder til at skabe en sammenhængende historie. Endelig kan spillefilm medvirke til at skabe overblik og sammenhæng i et emne eller en historisk periode. Gode historiske spillespil kan på en og samme gang påvirke både hovedet og kroppen/hjertet. Spillefilm har også en række åbenlyse iboende begrænsninger. Film er ofte meget overfladiske i forhold til reelle historiske forløb. Film er et dårligt medie til arbejde med de dybere lag af historien og langt de fleste film viser kun en version af et historisk forløb og egner sig dårligt til at diskutere forskellige fagligt begrundede tolkninger. Langt de fleste historiske film er opbygget efter fortælletekniske skabeloner fx varianter af aktant- og/eller berettermodellen. En udbredt praksis er den lille mands kamp imod de store eller systemet. En anden udbredt praksis er skabelonen hjemme ude hjemme, og endelig ender rigtig mange historiske film med en happy end. Individet som historiebærer og selve historiens motor ligger også i fortællingen, herunder også i den historiske spillespils fortællinger. Samspillet mellem aktører og strukturer er ofte nedtonet i filmene. Enkeltpersoner det idealistiske historiesyn tillægges ofte alt for stor værdi og betydning i forhold til forhold bundet op på gældende historisk viden. Forud for en egentlig analyse og brug af filmen anbefales det at lave et handlingsreferat efter følgende skabelon Anslag Præsentation af filmens konflikt Uddybning af konflikten Point of no return Konfliktoptrapning Klimaks high noon Udtoning slutning filmens morale/tendens Det kan anbefales at anvende spillefilm på følgende to måder. Beretningsanvendelse, dvs filmen som en fortælling om et historisk fænomen, hvor filmen er en filmet historie/fortælling af fænomenet. Denne anvendelse af spillefilm er den mest udbredte. Her kan stilles spørgsmål om filmens hensigt, filmens gengivelse af det historiske samfund, filmens virkemidler, filmens hovedhistorie og eventuelle sidehistorier, filmens konfliktstof både den udløsende begivenhed og dens løsning, historiens motor, dvs. forholdet mellem den lille og den store historie og endelig filmens afslutning morale/tendens. Levnsanvendelse. En spillespil fortæller også noget om det samfund og den tid den er blevet til i filmens ophavssituation på produktionstidspunktet fx viser den amerikanske

17 17 film Soldier Blue om amerikanske kavaleristers massakre på en indianerlandsby under indianerkrigene sig også at indeholde indirekte henvisninger til Vietnamkrigen og amerikanske US-marines nedslagtning af civile vietnamesere. Den danske besættelsestidsfilm Flammen og Citronen fortæller om stikkerlikvideringerne under krigen, men er tillige et spejl på historieforskningen niveau efter år 2000, hvor den såkaldte modstandsmyte er blevet udfordret af en modmyte, som har kastet meget ny historieforskning af sig inden for områder der tidligere var utænkelige at forske i. Modstandsfolkene skildres ikke mere kun ensidigt som heroiske helte, men som personer på godt og ondt, der også begik fejl. Begge anvendelser lægger om til overvejelser om filmenes tendens, dvs. hensigt og værdigrundlag. Spillefilm giver anledning til refleksioner over forskellige tidsperioder. Den fortalte tid (handlingstiden), fortællertiden (ophavs- og produktionstiden), og filmbrugerens egen tid (publikumstid). Hvis man bruger historiske spillespil, kan man finde to eller flere film der handler om den samme person, den samme begivenhed, men som er produceret på to forskellige tidspunkter. Et eksempel er fx filmen Alamo, som handler om modige amerikanere der kæmper mod en mexicansk overvældende styrke i forbindelse med staten Texas frihedskamp i 1830erne. Amerikanerne taber kampen og dør, men deres heroisme og patriotisme er forbilledlig. Filmen findes i en 1960erversion med John Wayne, hvor filmen ud over at skildre Texas-historien også handler om USA s deltagelse i Vietnamkrigen. Filmen er genindspillet i en nyere udgave efter år 2000, hvor filmen ud over sin historiske fortælling handler om USA og krigen mod terror i skyggen af d. 11. september 2001 og terrorangrebet på World Trade Center. Det kan anbefales at benytte uddrag af både dokumentar- og spillefilm i de prøvespørgsmål der udarbejdes i forbindelse med den afsluttende mundtlige prøve. Vær opmærksom på de anvendte klips længde. Klip på maksimum 3 5 minutter anbefales. Internettet Eleverne i skolen googler emner, når de skal finde oplysninger om dette eller hint i undervisningen. Det gælder også i historieundervisningen. Dette betyder, at man må øve relevant internetsøgning med sine historieelever. Der findes på internettet mange muligheder for solid og relevant information i forbindelse med materiale- og anden litteratursøgning. Det gælder først og fremmest diverse portaler artikelbaser og bibliotekernes hjemmesider. Men det er ikke uproblematisk at lade eleverne benytte internettet i undervisningen. Kvaliteten af det materiale man kan finde på internettet er meget svingende.

18 18 På internettet kan alle lægge hvad som helst. Når man arbejder med internettet er det derfor vigtigt at finde ud af hvem der er afsender af det dokument du sidder med. Der er stor forskel på om det er en officiel side eller en privat side du arbejder med. Alt andet er de mest pålidelige informationskilder offentlige sider eller portaler. Sider der er produceret af politiske partier, foreninger og privatpersoner skal man forholde sig kritisk til. De grundlæggende kildekritiske begreber og færdigheder som anvendes på internettet er grundlægende de samme som når man arbejder med skriftlige kilder. Følgende kildekritiske områder er specielt vigtige, når der arbejdes med internettet. Det gælder identifikationen af websiden. Herefter er det vigtigt at afdække websidens ægthed. Dette må følges op af studier af mediernes medskabende virke i forhold til historiske begivenheder. En række begivenheder ville angiveligt ikke have fundet sted, hvis der ikke var et kamerahold tilstede. Det er desuden vigtigt at eleverne i deres historieforløb opøves i en stadig mere kvalificeret afkodning af forskellige kilder og kildetyper i forhold til førsteog andenhåndsvidner, primære og sekundære kilder. Websidernes hensigter, interesser og tendens bør tematiseres grundigt. Den oprindelige kildekritik arbejdede med, at eleverne skulle nå frem til en vurdering af anvendeligheden af udvalgte kilder til belysning af en given historisk problemstilling. En opdateret kildekritik fokuserer endvidere på brugen af kilderne i erindringspolitisk ærinde, dvs. brug og udnyttelse af historien til særlige formål. Der findes eksempelvis hjemmesider der benægter holocaust og frikender nazisterne for det jødiske folkedrab, se fx hvor historierevisionistisk propaganga findes på dansk bl.a. sitet 66 spørgsmål og svar om holocaust. Som udgangspunkt kan man stille følgende spørgsmål til websider: Hvem har lavet websiden? Hvad er formålet med siden? Hvem er målgruppen for siden? Hvilke kilder bygger websidens oplysninger på? Sidens tendens værdier og holdninger At udvikle elevernes evne til relevant at søge på internettet, det vil sige at udvikle søgekriterier om det emne eller den problemstilling man arbejder med er altid en vigtig opgave. I en øvesammenhæng vil det være en god idé at historielæreren på forhånd har udvalgt hvilke internetsider, sites og portaler eleverne skal arbejde i forhold til en given opgave. Senere kan man tillade eleverne selv at søge på nettet under forudsætning af at de dokumenterer hvor de har deres oplysninger fra og at de kan indgå i en faglig dialog om de anvendte siders troværdighed og tendens. Eleverne må ud over at anvende internettet til informationssøgning også øves i dets anvendelse i forbindelse med præsentationer. Når de digitale medier anvendes som præsentationsværktøj må de også her overholde de kildekritiske konventioner. På internettet findes on-line og til download en lang række historiske spil og simulationer. Disse kan relevant inddrages i historieundervisningen. Nogle giver direkte anledning til

19 19 refleksioner og overvejelser over kildekritik som fx som omhandler omstændighederne og begivenhederne der ledte frem til Saxos Danmarkskrønike (Gesta Danorum) omkring 1200 bestilt af biskop Absalon. Den norske historiker Erik Lund anbefaler at man udarbejder et IT-historiekørekort til eleverne, som indeholder følgende områder: Færdigheder i Tekstbehandling Databasekendskab Internettet a) kilder b) åbensource medier Præsentationsværktøj, animationer, billeder og lyd Historiske spil og simulationer Henvisninger fra internettet Hvis man har anvendt materiale fra internettet skal det normalt anføres i litteratur og kildelisten. Man kan ikke nøjes med at skrive fx google.dk eller emu.dk. Man skal altid angive hele adressen (URL-adressen). Historiske genstande genstandsundervisning glæden ved det konkrete Genstande/artefakter er meget velegnede til at bruge i elevernes første møde med kilde- og materialekritik, da de appellerer til alle sanser, men kan også relevant indgå senere med henblik på at udvikle elevernes historiske tænkning. Genstande er gode til at udvikle både faglige begreber og styrke elevernes historiske viden, da ting provokerer tanker. Hvis børn lærer at tolke genstande fra deres egen samtid og eget nærmiljø, vil de ofte kunne forbinde disse genstande med genstande fra fortiden, til de mennesker der dengang levede og brugte lignende genstande. Historielæreren kan lægge en eller flere genstande i en gammel kasse/æske eller kuffert og inddrage genstandene i undervisningen, når de funktionelt kan bidrage til at kvalificere undervisningen. Læreren kan med fordel fortælle en historie forud for præsentationen af genstanden eller efter. Det er vigtigt at eleverne har arbejdet med nutidige genstande forud for arbejdet med ældre genstande. Arbejde med genstande inviterer til at eleven optræder som detektiv. Genstande er som udgangspunkt levn, dvs. tavse kilder. De begynder først at give oplysninger fra sig, når man begynder at spørge ind til dem. Brug af spørgemanualer er meget anvendelige på begyndertrinnet (3. 4. klasse) og mellemtrinnet (5. 6. klasse). Man kan som i Piet van Deurs gamle spørgeleg fra TV starte med spørgsmålene, tid, sted og anvendelse. Spørgemanualerne kan herefter indeholde spørgsmål om ægthed eller kopi, alder, farve, form, struktur, størrelse, vægt, temperatur, materiale, funktion, brug og værdi. Genstande i sammenhænge kan etableres ved at sammenligne

20 20 genstande med andre genstande af samme slags eller fra den samme tidsperiode. Billeder kan vise genstandene i deres oprindelige kontekst. Man kan endvidere lave små arkæologiske øvelser med eleverne, hvor historielæreren på forhånd har nedgravet et antal genstande i et nærmere bestemt område. Klassen kan derefter lede efter genstandene og opgrave disse. Genstandene kan dokumenteres in situ via fotos. Man kan også lave en klar kasse med flere kulturlag indeholdende udvalgte genstande fra forskellige perioder, hvor de nederste er de ældste, og hvor de øverste er de nyeste, princippet med visuelle kulturlag kendes fra Børnenes museum på Nationalmuseet. Genstandene kan analyseres som et levn fra fortiden eller forsøges analyseret som en beretning, dvs. genstanden i en fortidig kontekst. En brugbar manual til genstandsundervisning er udarbejdet af den engelske didaktiker Eilean Hooper-Greenhill og findes bl.a. i Lene Floris: Glæden ved det konkrete i Henning Brinckmann et al. (red): Historieskabte såvel som historieskabende, OP-forlag 1996 side 90ff. Spørgeguide til ældre genstande Hvordan ser genstanden ud? Hvordan føles den? Hvad er den lavet af? Har du tidligere set en lignende genstand? Hvordan brugtes/bruges genstanden genstandens udbredelse og anvendelse? Hvordan ville det være at bruge genstanden i dag? En anden måde at få en faglig undersøgende samtale om genstandene er, at bede smågrupper af elever om at formulere en række spørgsmål på papir til en given genstand, som de stiller til resten af klassen/de andre grupper. De andre gruppe laver lignende spørgsmål til andre genstande. Den gruppe der præsenterer en given genstand forventes at indhente relevant faglig viden om genstanden, sådan at de selv kan svare på de spørgsmål de stiller til de andre elever. Det kan endvidere anbefales at lade eleverne tegne den eller de genstande de arbejder med. Hvis man arbejder med en mængde genstande kan en relevant øvelse være at lade eleverne ordne disse efter alder og placere dem i forhold til en tidslinje. Genstande kan skaffes på mange måder. En professionel historielærer opbygger i løbet af sin karriere en samling af både originale og kopigenstande en museumskasse. Genstande kan fx købes billigt i genbrugsbutikker. Disse kan indgå i undervisningen. Mange historielærere lader eleverne medbringe genstande hjemmefra som for dem er historie. Denne praksis kan udvikle sig til et helt klassemuseum, hvor elevernes genstande udstilles i kortere eller længere perioder i klasselokalet. CFU erne ligger inde med faglige tematiske genstandskasser, som kan hjemlånes i en periode.

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Selvvalgte problemstillinger og kildebank

Selvvalgte problemstillinger og kildebank HistorieLab http://historielab.dk Selvvalgte problemstillinger og kildebank Date : 22. juni 2016 Hvordan tricker du dine elever til at arbejde problemorienteret? I efteråret 2016 iværksætter HistorieLab

Læs mere

Grauballemanden.dk i historie

Grauballemanden.dk i historie Lærervejledning: Gymnasiet Grauballemanden.dk i historie Historie Introduktion I historieundervisningen i gymnasiet fokuseres der på historisk tid begyndende med de første bykulturer og skriftens indførelse.

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder

Færdigheds- og vidensområder Klasse: Jupiter Historie Skoleår: 2016/2017 Uge/måned Emne Kompetenceområde(r) Augustseptember Den Kolde Krig: Østtysklands sammenbrud. Sovjetunionen til 15 nye stater. De blå lejesvende. Den kolde krig

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 5. KLASSE

ÅRSPLAN FOR 5. KLASSE Eksempler på smål At arbejde med kilder med afsæt i bruge kildekritiske i arbejdet med historiske spor, medier og andre udtryksformer forklare, hvad centrale kildekritiske betyder til at analysere og tolke

Læs mere

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning

På kant med EU. Fred, forsoning og terror - lærervejledning På kant med EU Fred, forsoning og terror - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 6. KLASSE

ÅRSPLAN FOR 6. KLASSE Eksempler på smål At arbejde med kilder med afsæt i identificere historiske problemstillinger Eleven har viden om kendetegn ved historiske problemstillinger stille relevante spørgsmål, der er rettet mod

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSOMRÅDER FÆLLES Forløbet om køn og seksualitet tager udgangspunkt i følgende kompetence-, færdigheds- og vidensmål for dansk, historie, samfundsfag, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab:

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 7. KLASSE

ÅRSPLAN FOR 7. KLASSE Eksempler på smål Bondelandet på bagrund af forklare hvorfor historisk udvikling i perioder var præget af kontinuitet og i andre af brud Eleven har viden om historisk udvikling karakterisere træk ved udvalgte

Læs mere

Tak til Danmarks Lærerforening for samarbejdet

Tak til Danmarks Lærerforening for samarbejdet Tak til Danmarks Lærerforening for samarbejdet Jakob Ragnvald Egstrand - Lærer på 9. år. Underviser i kristendomskundskab, samfundsfag og historie primært udskolingen Arbejdet som kommunal netværkskonsulent

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Undervisningsplan for faget historie

Undervisningsplan for faget historie RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

På jagt efter... Tre læremidler til brug i grundskolens historieundervisning. Lærervejledning

På jagt efter... Tre læremidler til brug i grundskolens historieundervisning. Lærervejledning På jagt efter... Tre læremidler til brug i grundskolens historieundervisning Lærervejledning Historien er et overstået kapitel. Det er præmissen for de tre læremidler På jagt efter... i Den Fynske Landsby.

Læs mere

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an?

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? METODER I FAGENE Hvad er en metode? - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? - Hvordan man går frem i arbejdet med sin genstand (historisk situation, roman, osv.) Hvad er

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 8. KLASSE

ÅRSPLAN FOR 8. KLASSE Eksempler på smål Drømmen om det gode liv udvandringen til Amerika i 1800- tallet på bagrund af sætte begivenheders forudsætninger, forløb og følger i kronologisk sammenhæng Eleven har viden om begivenheders

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

Sådan kan man arbejde med læremidlet

Sådan kan man arbejde med læremidlet Sådan kan man arbejde med læremidlet Læremidlet er tilrettelagt, så eleverne arbejder med emnet med afsæt i selvvalgte problemstillinger som de søger at besvare eller belyse ved hjælp af kilder. I det

Læs mere

Forenklede Fælles Mål, læringsmål og prøven

Forenklede Fælles Mål, læringsmål og prøven Forenklede Fælles Mål, læringsmål og prøven Hvordan er sammenhængen mellem Forenklede Fælles Mål og læremidlet, og hvordan kan det begrundes i relation til prøven i historie, der baserer sig på elevernes

Læs mere

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Et enkeltkunstnermuseum som J. F. Willumsens Museum er særdeles velegnet i kunstformidling til børn og unge. Tilegnelsen af værkerne bliver mere overskuelig,

Læs mere

Undervisningsplan for historie 9. klasse 2015/16

Undervisningsplan for historie 9. klasse 2015/16 Undervisningsplan for historie 9. klasse 2015/16 Formålet: Formålet med faget er at fremme elevernes historiske forståelse, at få eleverne til at forstå deres fortid såvel som deres nutid og fremtid. Formålet

Læs mere

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab

Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Baggrunden for dilemmaspillet om folkedrab Ideen med dilemmaspillet er at styrke elevernes refleksion over, hvilket ansvar og hvilke handlemuligheder man har, når man som borger, stat eller internationalt

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

7.klasse historie Årsplan for skoleåret 2013/2014.

7.klasse historie Årsplan for skoleåret 2013/2014. Ahi Internationale Skole 7.klasse historie Årsplan for skoleåret 2013/2014. Formål: Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af historiske

Læs mere

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne.

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne. Carl-Johan Bryld, forfatter AT FINDE DET PERSPEKTIVRIGE Historikeren og underviseren Carl-Johan Bryld er aktuel med Systime-udgivelsen Verden efter 1914 i dansk perspektiv, en lærebog til historie i gymnasiet,

Læs mere

Årsplan 9 & 10 Klasse Dansk Skoleåret 2015/16

Årsplan 9 & 10 Klasse Dansk Skoleåret 2015/16 Hovedformål med faget De forskellige danskfaglige dimensioner skal i stigende grad integreres i arbejdet med sprog og alle typer tekster i afgangsklasserene, inden for de fire kompetenceområder: Læsning,

Læs mere

Danmarkshistorisk oversigtsforløb med særligt fokus på forandringer og periodisering.

Danmarkshistorisk oversigtsforløb med særligt fokus på forandringer og periodisering. Danmarkshistorisk oversigtsforløb med særligt fokus på forandringer og periodisering. Forløbets faglige mål: Dette forløb dækker dels over den obligatoriske danmarkshistoriske oversigtslæsning og dels

Læs mere

Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger

Eleven kan på bagrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger Kompetencemål Kompetenceområde Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Kronologi og sammenhæng Eleven kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv Eleven kan

Læs mere

Myte: Vi reddede jøderne

Myte: Vi reddede jøderne Myte: Vi reddede jøderne Intro I dette forløb skal der arbejdes med jødeaktionen i Odense. Jødeaktionen i oktober 1943 er traditionelt blevet fremstillet som en moderne heltemyte, hvor det danske folk

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål Billedkunst Status Eleverne i 5.klasse skal have billedkunst i 60 min. Ugentligt. Det er første år, de skal have mig til faget. Via spørgeskema har jeg forsøgt at evaluere sidste skoleår samt danne mig

Læs mere

Historie. Formål og perspektiv. Emneområder

Historie. Formål og perspektiv. Emneområder Vidar Skolen en eksamensfri friskole der tager dit barns indlæring alvorligt Du er på denne side > Forside > Pædagogik > Kompetenceplaner for overskolen > Historie Historie Formål og perspektiv Historie

Læs mere

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M

Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab O M Forste / indtryk -ligeva e rd og fa ellesskab T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse, filmspot og diskussion. Eleverne skal ved hjælp af billeder arbejde med deres egne forventninger til og fordomme

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Historie

Faglige delmål og slutmål i faget Historie Faglige delmål og slutmål i faget Historie Fagets generelle formål og indhold. Dette afsnit beskriver hvorfor og hvordan vi arbejder med historiefaget på Højbo. Formålet med undervisningen i historie er

Læs mere

Undervisningsmaterialet Historien om middelalderen (kan downloades som PDF via hjemmesiden eller fås ved henvendelse til Middelaldercentret)

Undervisningsmaterialet Historien om middelalderen (kan downloades som PDF via hjemmesiden eller fås ved henvendelse til Middelaldercentret) Lærevejledning til forberedelse før besøg på Middelaldercentret. - Daglejren, Byens borgere og Middelalderen på egen hånd Før I kommer til daglejeren og til en dag i middelalderen, er det en god ide at

Læs mere

Målgruppe: klasse Titel: Arkæolog for en dag

Målgruppe: klasse Titel: Arkæolog for en dag Målgruppe: 4.-6. klasse Titel: Arkæolog for en dag Fagområder: Historie, natur/teknologi Kort beskrivelse: Forløbet præsenterer en sanselig tilgang til kulturhistorien, hvor eleverne gennem genstande,

Læs mere

At aktivere elevernes forhåndsviden Åben diskussion 20-25 minutter

At aktivere elevernes forhåndsviden Åben diskussion 20-25 minutter Forløb korstogene Faglige mål: reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende formidle historisk indsigt på forskellige måder og begrunde dem redegøre for centrale udviklingslinjer og

Læs mere

Historiebrug. Historiekultur og -brug. Date : 1. oktober 2014

Historiebrug. Historiekultur og -brug. Date : 1. oktober 2014 HistorieLab http://historielab.dk Historiebrug Date : 1. oktober 2014 I en række blogindlæg vil Jens Aage Poulsen præsentere de tre hovedfokusområder for de nye læringsmål i historiefaget. Det første indlæg

Læs mere

Det fælles i det faglige. Ph.d. Bodil Nielsen

Det fælles i det faglige. Ph.d. Bodil Nielsen Det fælles i det faglige Ph.d. Bodil Nielsen bodilnsti@gmail.com Det fælles i det faglige kompetencer på tværs Undersøgelse og dialog Eleverne skal lære at - forholde sig undersøgende til omverdenen -

Læs mere

færdigheds- og vidensområder

færdigheds- og vidensområder FÆLLES mål Forløbet om køn og seksualitet tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, historie, samfundsfag, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: DANSK (efter 9.

Læs mere

Læseplan for historie. 4. 9. klassetrin

Læseplan for historie. 4. 9. klassetrin Læseplan for historie 4. 9. klassetrin Læseplanen angiver historiefagets progression over fire forløb, og i hvert forløb arbejdes med fagets tre centrale kundskabs- og færdighedsområder. I det daglige

Læs mere

Til stor glæde for historiefaget i stx kom denne meddelelse fra fagkonsulenterne i AT:

Til stor glæde for historiefaget i stx kom denne meddelelse fra fagkonsulenterne i AT: Oktoberklummen 2010 AT og eksamen for en elev/selvstuderende Til stor glæde for historiefaget i stx kom denne meddelelse fra fagkonsulenterne i AT: Information om prøven i almen studieforberedelse, stx

Læs mere

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel Udskoling, 7.-10. klasse Farlig Ungdom Version: 200901 Forfatter: Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen

Læs mere

Lærervejledning. Familien Sørensen

Lærervejledning. Familien Sørensen Lærervejledning Familien Sørensen Intro Vi glæder os til at byde dig og dine elever velkomne til undervisningsforløbet Familien Sørensen på Arbejdermuseet. Lærervejledningen er udarbejdet med det formål,

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

Workshop om Analyserende artikler. Digitale opgaver Forsøg med skriftlig dansk hf

Workshop om Analyserende artikler. Digitale opgaver Forsøg med skriftlig dansk hf Workshop om Analyserende artikler Digitale opgaver Forsøg med skriftlig dansk hf Program Om analyserende opgaver med digitale tekster Eksempel på digital tekst Gruppearbejde: a) Analyse af digitalt eksempel

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Historie i SRP. Hvordan får man fagligheden med?

Historie i SRP. Hvordan får man fagligheden med? Historie i SRP Hvordan får man fagligheden med? Det skal I kunne I bekendtgørelsen for SRP står: Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle

Læs mere

History Makers elever skaber historiske monumenter

History Makers elever skaber historiske monumenter HistorieLab http://historielab.dk History Makers elever skaber historiske monumenter Date : 25. januar 2016 Hvordan kan man få elever til at reflektere over deres egen rolle som medskabere af historie?

Læs mere

Det handler bl.a. om:

Det handler bl.a. om: Når du arbejder med Læseraketten og Hele Verden i skole-projektet får du og dine elever en oplagt mulighed for at opfylde flere af formålene i folkeskoleloven landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002.

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Historie Klasse: 8.b Lærer: Jytte Pedersen Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Historie Klasse: 8.b Lærer: Jytte Pedersen Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Historie Klasse: 8.b Lærer: Jytte Pedersen Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal have kendskab til : Kildekritik 33-34 Hvordan man forholde sig kildekritisk til tekster mm Fra

Læs mere

Tegn på læring til de 4 læringsmål

Tegn på læring til de 4 læringsmål Plot 6, kapitel 1 At spejle sig Side 10-55 Oplevelse og indlevelse fase 1 Eleven kan læse med fordobling at læse på, mellem og bag linjerne Eleven kan udtrykke en æstetisk s stemning måder at udtrykke

Læs mere

Undervisningsplan historie 9.klasse

Undervisningsplan historie 9.klasse Undervisningsplan historie 9.klasse (underviser: Stine Rødbro) Mål: Undervisningen i historie vil tage udgangspunkt i udviklings- og sammenhængsforståelse, kronologisk overblik og fortolkning og formidling.

Læs mere

UNDERVISNINGSINSPIRATION ESBJERG MUSEUM HSB

UNDERVISNINGSINSPIRATION ESBJERG MUSEUM HSB UNDERVISNINGSINSPIRATION Undervisningsinspiration til MODSTAND Esbjerg Ribe Bramming 1940-45 Særudstilling på Esbjerg Museum 03.05.15-08.01.17 Fag: Historie Målgruppe: 7.-9. klasse Kompetenceområde: Kildearbejde

Læs mere

Dansk 1960erne-70erne

Dansk 1960erne-70erne Dansk 1960erne-70erne Introduktion Dansk bliver i 1900-tallets midte lige så stille grundskolens vigtigste fag. I Den Blå betænkning er faget det første, der beskrives, og det sker med de indledende ord:

Læs mere

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab Formål for faget billedkunst Billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål. færdigheds- og vidensområder

FÆLLES mål. kompetencemål. kompetenceområder. færdigheds- og vidensområder. færdigheds- og vidensmål. færdigheds- og vidensområder FÆLLES mål Forløbet om krop tager udgangspunkt i følgende kompetence-, for dansk, idræt, samfundsfag, historie, billedkunst og sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab: DANSK (efter 9. klassetrin)

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Delmål og slutmål; synoptisk

Delmål og slutmål; synoptisk Historie På Humlebæk lille Skole indgår historie i undervisningen på alle 10 klassetrin: i Slusen og i Midten i forbindelse med emneuger og tematimer og som en del af faget dansk, i OB som skemalagt undervisning,

Læs mere

Undervisningsvejledning

Undervisningsvejledning Undervisningsvejledning Baggrund Undervisningsvejledning Denne undervisningsvejledning er lavet med henblik på at understøtte undervisningen af unge uledsagede asylansøgere ud fra filmen It s Your Safety-net!.

Læs mere

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært)

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært) Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Målgruppe: Fag: Fælles mål: Undervisningsmateriale: Materialet omhandler: 6. klasse Historie (primært) Dansk (sekundært) Forløbet er tilrettelagt

Læs mere

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge

Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge Af Linda Nørgaard Andersen, Skoletjenesten Arbejdermuseet Uanset hvilket linjefag

Læs mere

5. Bertel Thorvaldsen. Årsplan (Billedkunst MVM)

5. Bertel Thorvaldsen. Årsplan (Billedkunst MVM) Årsplan for 5.B.T billedkunst 2016/2017- Malene von der Maase Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere,

Læs mere

Fagplan for billedkunst

Fagplan for billedkunst FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for billedkunst Der undervises i billedkunst på 0. - 3. klassetrin 2 timer. På 3. 4- klassetrin undervises

Læs mere

Dagens program. 1. Didaktiske overvejelser - Hvordan små børn oplever film - Fælles Mål i faget dansk - Udvikling af børns mediekompetence

Dagens program. 1. Didaktiske overvejelser - Hvordan små børn oplever film - Fælles Mål i faget dansk - Udvikling af børns mediekompetence Dagens program 1. Didaktiske overvejelser - Hvordan små børn oplever film - Fælles Mål i faget dansk - Udvikling af børns mediekompetence 2. Undervisningsforslag til film: - Drengen i kufferten - Bondegårdens

Læs mere

Målgruppe: 7-9 kl. Familien Jacobsen - en arbejderfamilie i medgang og modgang. Praktiske oplysninger. Fagområder: dansk, historie og samfundsfag

Målgruppe: 7-9 kl. Familien Jacobsen - en arbejderfamilie i medgang og modgang. Praktiske oplysninger. Fagområder: dansk, historie og samfundsfag Målgruppe: 7-9 kl. Familien Jacobsen - en arbejderfamilie i medgang og modgang Fagområder: dansk, historie og samfundsfag Kort beskrivelse: Undervisningsforløbet Familien Jacobsen en arbejderfamilie i

Læs mere

Årsplan for fag: Historie 7. årgang 2015/2016

Årsplan for fag: Historie 7. årgang 2015/2016 Årsplan for fag: Historie 7. årgang 2015/2016 Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Fortælle om Uge 33 37 middelalderen i Danmark og nogle af de personer, der spillede en vigtig rolle

Læs mere

Fortid kontra Historie

Fortid kontra Historie HistorieLab http://historielab.dk Fortid kontra Historie Date : 20. maj 2016 Ordet historie bruges med mange forskellige betydninger, når man interviewer lærere og elever om historiefaget og lytter til,

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Slutmål efter 9. klassetrin er identiske med folkeskolens:

Slutmål efter 9. klassetrin er identiske med folkeskolens: FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for historie Signalement af faget Der undervises i historie på 3. - 9. klassetrin. De centrale kundskabs- og

Læs mere

Kontrafaktisk historie - med inddragelse af innovation og science fiction

Kontrafaktisk historie - med inddragelse af innovation og science fiction Kontrafaktisk historie - med inddragelse af innovation og science fiction Formidlingskonference ved HistorieLab 2. marts 2016 Henriette Aaby Pædagogisk Leder på Juelsminde Skole Uddannet lærer i 2014 med

Læs mere

Materielt Design 2. 6. klasse

Materielt Design 2. 6. klasse Materielt Design 2. 6. klasse Faget Materielt Design på Interskolen er en samtænkning af følgende af folkeskolens fag: håndarbejde, sløjd og billedkunst. Undervisningen vil derfor i praksis inddrage alle

Læs mere

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG

TIL. ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg DANMARK I DEN KOLDE KRIG TIL ELEV E N DANMARK I DEN KOLDE KRIG ARBEJDSOPGAVER UDARBEJDET AF: Charlotte Sørensen lærer v. Morten Børup Skolen, Skanderborg 1 ELEVARK 1 INTRODUKTION Du skal arbejde med emnet Danmark i den kolde krig

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Det da løgn. Tegn på læring til læringsmålene kan være. Færdigheds- og vidensmål. Plot 4, kapitel 1. Side 10-55 FORTOLKNING

Det da løgn. Tegn på læring til læringsmålene kan være. Færdigheds- og vidensmål. Plot 4, kapitel 1. Side 10-55 FORTOLKNING Plot 4, kapitel 1 Det da løgn Side 10-55 FORTOLKNING Oplevelse og indlevelse Eleven kan dramatisere litteratur og andre æstetiske tekster gennem oplæsning og tegning mundtlige, kropslige og billedlige

Læs mere

ind i historien 3. k l a s s e

ind i historien 3. k l a s s e find ind i historien 3. k l a s s e»find Ind i Historien, 3.-5. klasse«udgør sammen med historiesystemet for de ældste klassetrin»ind i Historien Danmark og Verden, 6.-8. klasse«og»ind i Historien Danmark

Læs mere

Undervisningsplan for faget Historie Ørestad Friskole januar 2007

Undervisningsplan for faget Historie Ørestad Friskole januar 2007 Undervisningsplan for faget Historie Der undervises i historie på 3. - 9. klassetrin. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I historie skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert

Læs mere

Undervisningsforløb KRIGEN 1864

Undervisningsforløb KRIGEN 1864 Undervisningsforløb KRIGEN 1864 Den digitale Historiebog - Undervisningsforløb - Krigen 1864 2015 Meloni Forfatter: Malene Lund Smidt Redaktør: Sanne Bundgaard DTP: Tore Lübeck Forlaget Meloni Pakhusgården

Læs mere

Uddannelse under naturlig forandring

Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring 2. udgave Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag 2017 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Historie beskæftiger sig med begivenheder, udviklingslinjer og sammenhænge fra oldtiden til i dag. Fagets kerne er menneskers

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015. Vestegnen HF og VUC. HFe Fag

Læs mere

eller har jubelen lagt sig?

eller har jubelen lagt sig? eller har jubelen lagt sig? Hvem er vi? Terkel Jessen Jensen Lars A. Haakonsen Pæd. konsulent i Aalborg. Arbejder på Tofthøjskolen i Storvorde. Læreruddannet fra Aalborg Seminarium i 1984. Pæd. konsulent

Læs mere

Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin

Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin Kompetencemål for Matematik, 1.-6. klassetrin Matematik omhandler samspil mellem matematiske emner, matematiske kompetencer, matematikdidaktik samt matematiklærerens praksis i folkeskolen og bidrager herved

Læs mere

Tematik: København, elevernes egen verden går herfra. De bedste arkivalier, mulighed for at koble på elevernes egen verden og hverdag.

Tematik: København, elevernes egen verden går herfra. De bedste arkivalier, mulighed for at koble på elevernes egen verden og hverdag. Undervisning onsdag d.18.2.15 Unge Stemmer Tematik: København, elevernes egen verden går herfra. De bedste arkivalier, mulighed for at koble på elevernes egen verden og hverdag. Grupperne skal arbejde

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

ÅRSPLAN FOR VIDENSFAG 4. KLASSE 2016/2017, EVA BAK NYHUUS

ÅRSPLAN FOR VIDENSFAG 4. KLASSE 2016/2017, EVA BAK NYHUUS ÅRSPLAN FOR VIDENSFAG 4. KLASSE 2016/2017, EVA BAK NYHUUS Form og indhold Vidensfag er sammensat af 3 fag natur/teknologi, religion og historie. Årsplanen er lavet således, at vi veksler mellem disse 3

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Mærkning / Annoncering. børn under 7 år

Mærkning / Annoncering. børn under 7 år Mærkning / Annoncering Tilladt for alle Tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år Tilladt for børn over 11 år Tilladt for børn over 15 år Program 1. Didaktiske overvejelser - Hvordan små børn oplever

Læs mere

Den mundtlige prøve i historie og samfundsfag. Henrik Smedegaard Larsen

Den mundtlige prøve i historie og samfundsfag. Henrik Smedegaard Larsen Den mundtlige prøve i historie og samfundsfag Henrik Smedegaard Larsen Historiebrug af vikingerne Ups! Historiebrug af Absalon Begreber Eksempler fra slutmål i samfundsfag: Blandingsøkonomi Demokrati Gruppeidentiteter

Læs mere

Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning

Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning Projektskrivning - tips og tricks til projektskrivning Program Generelt om projektskrivning Struktur på opgaven Lidt om kapitlerne i opgaven Skrivetips GENERELT OM PROJEKTSKRIVNING Generelt om projektskrivning

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Analysemodel for gennemgang af sagprosa

Analysemodel for gennemgang af sagprosa Sagprosa er ikke-fiktive tekster, f.eks. artikler, afhandlinger og rapporter. Altså sagprosa er tekster, der vedrører forhold i den faktiske virkelighed. Sagprosaen søger at fremstille verden som den forekommer

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere