April Kritisk Debat, April 2014 side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April 2014. Kritisk Debat, April 2014 side 1"

Transkript

1 April 2014 Kritisk Debat, April 2014 side 1

2 Indhold Lederen... 3 Opgør om lønmodtagerrettigheder... 4 Spidsartikel... 8 Keynesianismens muligheder og begrænsninger i en progressiv politisk strategi... 9 Politik og økonomi Linjer for en socialistisk reformstrategi Stat, Kapitalisme og organisk krise Verden kan forandres og den trænger til det! Systemkritik Den forestillede videns syndrom Fagbevægelse og arbejdsmarked LO og FTF - et anstrengt fornuftsægteskab forude eller en ny klassealliance OK-15 i den offentlige sektor er under opsejling. Arbejdsgiverne ved hvad de vil. Hvad vil fagbevægelsen? Koncerner: Tyranniet bag facaderne Det truede arbejdsliv - hvad er prekært arbejde? Ingen overlades til sig selv! Om kampen for at give mennesker noget at leve for snarere end noget at leve af Hverdagsliv og modstandsformer Billeder af håb Internationalt Ukraine og vestens hykleri Fremtiden for venstrefløjen i Sydøstasien Kommentar og debat Demokrati: Det uperfekte folkestyre Non-Governmental Organizations Kritisk Debat, April 2014 side 2

3 Lederen Kritisk Debat, April 2014 side 3

4 Opgør om lønmodtagerrettigheder Af Kritisk Debats redaktion Der udspiller sig et absurd teaterstykke lige nu på det danske arbejdsmarked. På den ene side deltager OAO, FTF og AC i arbejdet med en Tillidsreform, der styres af indenrigsminister Margrethe Vestager. På den anden side forbereder de offentlige arbejdsgivere orkestreret af Moderniseringsstyrelsen i det socialdemokratisk ledede finansministerium et frontalt opgør med de selv samme faglige organisationer til Overenskomstforhandlingerne i Midt i dette spil har OAO, FTF og AC indgået en aftale med indenrigsmisteren om, at hun sammen med KL og Danske Regioner kan indlede forsøg med fritagelse for overenskomstmæssige bindinger. I et brev til ministre, regionsformænd og borgmestre skriver Margrete Vestager sammen med formændene fra henholdsvis KL og Danske Regioner, at nu igangsætter vi initiativet om forsøg med fravigelse af overenskomster i både staten, regionerne og kommunerne. Formålet med forsøgsordningen er at vurdere, om de nuværende overenskomster udgør en barriere for en smartere indretning af opgaveløsningen. Herefter kan parterne eventuelt aftale fravige de generelle overenskomster. Nogle få generelle aftaler er undtaget fra forsøget, og FOA og LC (lærernes centralorganisation) deltager ikke i ordningen. Det er nøjagtig samme melodi, som Produktivitetskommissionen er slået ind på i sin afsluttende rapport. Underforstået: Målet er, at det er arbejdsgivernes definition af opgaveløsningen og af, hvad der er en smartere opgaveløsning, der skal sætte rammerne for overenskomsterne og ikke de offentlige lønmodtageres legitime krav om ordentlige løn- og arbejdsforhold. Det nærmer sig det bizarre, at det er en socialdemokratisk ledet regering, en socialdemokratisk formand for Danske Regioner og en socialdemokratisk formand for KL s arbejdsmarkedsudvalg, der er slået ind på en linje op til overenskomsterne, som har som sit primære formål at undergrave de centrale overenskomster, lønmodtagernes rettigheder og at reducere de faglige organisationers styrke som aftalepart. Men det bizarre bliver først for alvor absurd, fordi fagbevægelsens hovedorganisationer overhovedet ikke er gået til modangreb. Nu kunne det selvfølgelig forholde sig sådan, at man i OAO, FTF og AC ikke har opdaget, hvad der er på vej. Det forekommer dog ikke troligt. Det virker mere overbevisende, at man i sin tid lod sig fange ind af regeringens tillidsudspil en slags mini trepartsforhandling og nu ikke kan komme ud af saksen uden at tabe ansigt. Hellere deltage i dette bizarre spil end at gå ud og forklare medlemmerne, at man tog fejl, og at det ender med en konfrontation ved OK-15. Desværre må man konstatere, at det er historien, som gentager sig. De faglige organisationer gjorde heller ikke op til OK-13 meget for at advare medlemmerne om, hvad der var på spil. Tværtimod valgte man at holde lav profil i håbet om, at man kunne undgå den store konfrontation. Det lykkedes dengang. Man lod lærerne tage den ulige kamp med regeringen og KL, og trods megen forargelse og forbitrelse gjorde resten af fagbevægelsen reelt intet for at støtte lærerne. Men selv om det i 2013 faktisk lykkedes at undgå den store konfrontation, lykkedes det ikke at få gjort regeringen, KL og Danske Regioner klart, at man ikke er til sinds at acceptere deres krav om udvidet ledelsesret, øget individuel løndannelse, færre tillidsrepræsentanter, øget fleksibel arbejdstid og reduktion af organisationernes aftaleret. Kritisk Debat, April 2014 side 4

5 Arbejdsgivernes radikale krav blev i 2013 nedtonet, men ikke afvist, og nu stiller de samme arbejdsgivere nøjagtig de samme krav igen samtidig med, at erfaringerne fra 2013 fortæller dem, at organisationernes sammenhold og vilje til at kæmpe ikke er imponerende. Man har ikke mødt nogen kritik af målene, og man har ikke mødt nogen kritik af KL, der på organisationens hjemmeside skriver, at man vil reducere, antallet af områder, hvor organisationerne har forhandlings- og aftaleret, og have færre regler i MED systemet og færre TR beskyttede. Organisationernes tavshed er alarmerende, al den stund finansministeriet, indenrigsministeriet, KL og Danske Regioner har lagt sig entydigt fast på den linje, som Produktivitetskommissionen har trukket op i sin endelige rapport: Der skal indgås brede og fleksible overenskomster, der åbner for færre centrale og bindende aftaler og flere rammeaftaler, som de lokale parter helt ude på den enkelte arbejdsplads skal udfylde. Arbejdstidsreglerne skal blødes op, så de nemmere kan tilpasses opgaveløsningen, som arbejdsgiverne i øvrigt definerer. Kompetencen til at indgå lokale aftaler om bedre udnyttelse af arbejdstiden decentraliseres, så lederne, medarbejderne og de lokale tillidsrepræsentanter får bedre muligheder for at indgå sådanne aftaler. En større del af løndannelsen skal foregå lokalt eller ved individuelle aftaler mellem ledelsen og den enkelte medarbejder. Lønnen skal knyttes til resultater og præstationer, som ledelsen også her definerer. Selv om det er Produktivitetskommissionen, der har formuleret disse ønsker i den afsluttende rapport, adskiller de sig ikke nævneværdigt fra de ønsker og krav, som personalestyrelsen (nu Moderniseringsstyrelsen), KL og Danske Regioner allerede formulerede op til OK-11. Som i 2013 trak arbejdsgiverne også kravene tilbage i 2011, men i det samlede forløb har de over to overenskomster fået præciseret og modnet det tema, der skal kæmpes om i 2015: Markant udvidelse af ledelsesretten og markante begrænsninger af organisationernes aftale- og forhandlingsret. Det, der adskiller det aktuelle spil fra forløbene op til OK-11 og OK-13, er at både regeringen, produktivitetskommissionen, KL og Danske Regioner i fællesskab er ved at tegne et billede, som gør det mere eller mindre illegitimt for lønmodtagerne at fastholde retten til at sælge deres arbejdskraft på en måde, der sikrer dem ordentlige arbejds- og levebetingelser. Overenskomsterne, som strengt taget ikke handler om andet, skal underordnes hensynet til en eller anden borger i centrum eller en patient i centrum, der i øvrigt ikke eksisterer i den virkelige verden. Borgeren i centrum er en arbejdsgiverskabt figur. Det er arbejdsgiveren, som både definerer, hvad centrum er, og hvad der skal præsteres for at indfri den fiktive borgers forventninger. Derved bliver det selvfølgelig også arbejdsgiveren, som opnår retten til at bestemme større dele af løndannelsen, arbejdstidsplanlægningen, arbejdsklimaet, medbestemmelsesomfanget og så videre. På den led tegner man allerede nu det billede, som skal anvendes i kampen om den offentlige mening og støtte, så KL og Danske Regioner denne gang kan sætte trumf på det, man gik efter i 2011 og 2013, og som Moderniseringsstyrelsen går efter i 2015: at løn bliver et strategisk ledelsesredskab, og at kravene understøtter arbejdet med løn og arbejdstid i staten som en væsentlig og integreret del af udgiftspolitikken. Hvis ikke det billede udfordres af de faglige organisationer hvad der ikke er meget, der tyder på lige nu så vil både regeringen, den borgerlige opposition, KL og Danske Regioner uden tøven kunne udstille de faglige organisationer og deres medlemmer som ufølsomme overfor borgernes ve og vel, når de alene fremsætter krav, Kritisk Debat, April 2014 side 5

6 der skal sikre de ansatte rimelige løn- og arbejdsforhold, uanset om de konflikter med høj service og øget produktivitet. Præmissen er således allerede formuleret, og indtil videre ser det ud til, at toneangivende fagligere ledere har købt den. Formanden for OAO, Bodil Otto fra HK, mener, at mulighederne for at imødekomme Produktivitetskommissionens anbefalinger allerede eksisterer i dag. Og Dennis Kristensen fra FOA afviser yderligere lokal løndannelse med den begrundelse, at det alligevel altid er de bedst uddannede, som løber med den største del af kagen. Underforstået at forholdt det sig omvendt, kunne man godt tale om øget decentralisering af løndannelsen. Ikke et eneste ord om intentionerne om at reducere organisationernes forhandlings- og aftaleret. Ikke et ord om, at øget lokal- og individuel løndannelse vil svække lønmodtagernes stilling generelt og skabe øget splid. Ikke et ord om, at løndannelsen absolut ikke er et strategisk værktøj for arbejdsgiverne, men tværtimod prisen for salget af arbejdskraft, og at denne pris selvfølgelig nu skal forhandles centralt, hvor lønmodtagerne står stærkest. Ikke et ord om, at man vil svække MED systemet yderligere samtidig med, at regeringen og kommunerne er ved at flyde over af gode intentioner om mere tillid. Ikke et ord om, at øget fleksibel arbejdstidstilrettelæggelse, der skal lette opgaveløsningen, vil reducere medlemmernes helt elementære rettigheder og mulighed for at planlægge deres egen fri tid. Ikke et ord om, at hele den orkestrerede iscenesættelse af OK-15 har som formål at udvide ledelsesretten på alle områder i et omfang, som gør den næsten totalitær i den forstand, at medarbejderne og deres tillidsrepræsentanter vil have stadigt færre rettigheder at støtte sig til. Og ikke et ord om, at konsekvenserne af arbejdsgivernes krav for så vidt de får held til at tvinge dem igennem vil være, at hele det faglige retssystem undergraves og så er den danske model først for alvor blevet til en tom skal. Selvfølgelig vil der på et eller andet tidspunkt komme en modreaktion fra de faglige ledere. Om ikke før så når arbejdsgivernes offensiv bliver så åben og konsekvenserne så tydelige, at medlemmerne, de lokale organisationer og tillidsrepræsentanter begynder at reagere. Problemet er, at reaktionen kan komme så sent, at det for det første bliver vanskeligt at mobilisere medlemmerne og for det andet umuligt at nå at forberede dem og resten af den danske fagbevægelse på den konflikt, som kan blive resultatet. Dertil kommer, at en eventuel konflikt med den socialdemokratisk ledede regering vil løbe hele foråret, hvor der senest skal afholdes folketingsvalg i efteråret. Så hele overenskomstforløbet vil om noget være politiseret fra start til slut, og den borgerlige opposition vil selvfølgelig vide at tage tråden op, hvis fagbevægelsen taber overenskomstkampen, og den selv vinder valget. Med et socialdemokrati, der selv har indledt opgøret med fagbevægelsens relative styrke, og en fagbevægelse, der ikke har formået at tilbagevise den socialdemokratisk ledede regerings offensiv, skal den borgerlige opposition bære sig ualmindelig tåbeligt ad for ikke at udnytte situationen fuldt ud til at tromle sin egen politik igennem på rekordtid. Det er det, der er på spil allerede nu. Af samme grund stiller det også hele venstrefløjen både i og udenfor fagbevægelsen overfor den opgave at gøre forberedelserne til OK-15 til en af de væsentligste kampfelter resten af året. Hvis ikke de faglige ledere kan finde ud af at forberede medlemmerne og resten af fagbevægelsen på, hvad der er i vente og ikke mindst de langsigtede konsekvenser, falder ansvaret for, at det alligevel sker, på venstrefløjen både i S, SF og EL. Kritisk Debat, April 2014 side 6

7 Som det klart fremgår af arbejdsgivernes udspil, skal der opbygges en modoffensiv på to fronter. For det første skal alle bestræbelserne for at underordne overenskomsterne hensynet til de arbejdsgiverbestemte borgere i centrum og de arbejdsgiverbestemte krav til produktiviteten modargumenteres og afsløres. Det bliver en central opgave at spolere det billede og i stedet fremstille modbilledet: At overenskomstforhandlingerne selvfølgelig handler om, at lønmodtagerne har en legitim ret til at kæmpe for de bedst mulige løn- og arbejdsforhold. Herunder rimelige arbejdstidsregler, som sikrer dem et liv udenfor arbejdet. Hvis borgeren skal sættes i centrum og produktiviteten skal øges, så må arbejdsgiverne Finansministeriet, KL og Danske Regioner finde ud af det med skyldig hensyntagen til de indgåede aftaler. De har jo ledelsesretten! For det andet skal det øverst på dagsordenen, at ledelsesretten ikke skal udvides, fordi det indebærer en indskrænkning af medarbejdernes rettigheder. Hertil kommer, at med arbejdsgivernes fremfærd er der intet som taler for at udvide den lokale løndannelse. Tværtimod har arbejdsgiverne skabt en situation og blotlagt deres hensigter i en sådan grad, at det faktisk ligger lige for at styrke de centrale aftaler. Det er medlemmernes bedste beskyttelse og giver TR de bedste betingelser for at begrænse ledernes vilkårlige dispositioner. Kollektivet er individets bedste beskyttelse! En sådan modoffensiv fra fagbevægelsen vil selvfølgelig blive angrebet for at udbygge de stive regler og vanskeliggøre ledernes mulighed for at gøre den offentlige sektor mere produktiv og fleksibel. Men det er af afgørende vigtighed, at denne argumentation kan modbevises: Fastholdelse af kollektive, generelle aftaler på arbejdsmarkedet er den bedste beskyttelse af den enkelte medarbejders rettigheder. Opgiver man dem, så prisgiver man medarbejderne. Og dermed også borgerne. Det er præcist på dette tema, at den poliske kamp skal føres og vil blive ført. Modsvaret fra fagbevægelsen og den politiske venstrefløj må allerede formuleres nu: Hverken den socialdemokratisk ledede regering, KL eller Danske Regioner skal gøre sig forhåbninger om reelle Tillidsreformer og øget ansvarlighed blandt medarbejderne, når man reelt går efter den totale ledelsesret. Det skal ikke være de offentligt ansatte lønmodtagere, der med tab af faglige rettigheder, præstationsløn, forringede arbejdsvilkår og så videre skal betale for at holde en velfærdsstat i live, som de siddende regeringer siden 2001 systematisk har forringet og stort set afskaffet. Hvis det politiske system virkelig vil sætte borgeren i centrum og øge produktiviteten, så ligger løsningen lige for: Indskrænk ledelsesretten, udvid medarbejdernes myndighed (den ansattes ret til at træffe afgørelser på et fagligt grundlag), følg de vedtagne regler og demokratiser beslutningsgangen i hele forvaltningen. Det skal være det centrale budskab det budskab, som der kan og skal mobiliseres på. Kritisk Debat, April 2014 side 7

8 Spidsartikel Kritisk Debat, April 2014 side 8

9 Keynesianismens muligheder og begrænsninger i en progressiv politisk strategi Af Morten Hofmann Rytter Da vi med finanskrisen stod i den værste økonomisk krise siden 1929, forudsagde flere, at Keynes ideer var på vej tilbage. Her 6 år efter krisens start må det konstateres, at Keynes ikke har fået en renæssance, og det mener jeg er forstemmende. Ikke bare fordi Keynes indsigter burde høste større anerkendelse, men fordi det viser meget om hvilke problemer venstreorienterede står i. En revitalisering af Keynes er i min optik et vigtigt skridt på vejen mod en mere progressiv økonomisk politik. Jeg ved jo godt hvorfor, men alligevel forundres jeg igen og igen over, at Keynes ideer ikke fik fodfæste under krisen. Alle forudsætninger var til stede med en krise som i 1929, og krisepolitikken begyndte faktisk også med en keynesiansk inspireret strategi i hele EU med ekspansiv finanspolitik for at øge efterspørgselen og dermed afbøde krisen, som dog hurtigt blev opgivet. Hvilke forhold, der gjorde, at Keynes slog igennem i 1940 erne, og hvorfor han ikke slog tilbage i 2000 erne, mener jeg skal erkendes for at skabe grundlag for en politisk-økonomisk strategi. Svarene kan ikke alene forklares ud fra de økonomiske paradigmers evne til at forklare virkeligheden, men er også politiske, hvorfor der er et komplekst samspil mellem økonomisk teori, ministerier og embedsmænd, interesseorganisationer, globale forhold og den førte og artikulerede politik. Den økonomiske teori er derfor en slags kerne, der i sig selv kan være så objektiv som forskning nu en gang er, men forstås aldrig isoleret fra en politisk virkelighed. I denne artikel vil jeg forsøge både at forklare nogle af de fundamentale forskelle i de økonomiske paradigmer, som gør, at keynesianismen både teoretisk og politisk giver mulighed for en progressiv strategi, men jeg vil også berøre, hvilken sammenhæng Keynes ideer er benyttet politisk. Den sidste del af artiklen vil diskutere mulighederne for keynesianisme i et politisk projekt, men også komme ind på de begrænsninger, der ligger heri, og hvordan et politisk projekt kan få nytte af Keynes. Keynes og de mange paradigmer Grundideen i Keynes skelsættende værk fra 1936 The General Theory on Employment, Interests and Money er en afvisning ideen om generel ligevægt, der er kendt fra Adam Smith, og som igen i dag dominerer økonomisk forståelse. Dette nybrud havde andre økonomer arbejdet med, og særligt Stockholm-skolen arbejdede før Keynes med lignende ideer, ligesom andre skandinaviske økonomer, der fik stor indflydelse på opbygningen af velfærdsstaterne. Men Keynes var fremkommet med et nærmest komplet nyt tankesæt, og derfor står han stadig som hovedfiguren i det ny paradigme. Ligevægtstankegangen tilsiger, at prisen på fx arbejdskraft fastsættes, hvor udbud og efterspørgsel finder en ligevægt, og markedet vil altid selv justere sig imod dette ligevægtspunkt. Opstår arbejdsløshed er det alt andet lige udtryk for, at lønnen er for høj og må ned, for at arbejdsgiverne ansætter flere. Eftersom fuld beskæftigelse antages, så vil politiske forsøg på at øge beskæftigelsen altid medføre lønstigninger og inflation, hvilket blot forværrer problemet på længere sigt. Keynes var egentlig enig i at der kunne være situationer med fuld beskæftigelse, hvor offentlige investeringer ville medføre inflation, men mente, at den neoklassiske generelle model var et særtilfælde, mens arbejdsløshed var normalen. Kritisk Debat, April 2014 side 9

10 Han gjorde op med Says lov: at udbud (produktion) altid skaber sin egen efterspørgsel. Keynes udviklede i stedet teorien om den effektive efterspørgsel. Her bestemmes beskæftigelsen af, hvor mange ansatte, det er rentabelt for virksomhederne at have ansat i forhold til, hvilke varer de kan afsætte. Da 1930'erne største økonomiske problem var arbejdsløshed, blev Keynes naturligt en vigtig stemme i den debat, men ideerne blev kun i mindre grad overført til politik før 2. Verdenskrig. Ideerne blev heller ikke kun benyttet i den form Keynes selv præsenterede. Han pointerede hele tiden kompleksiteten i økonomien, det umulige i fuld information og det vanskelige i at forudsige den økonomiske udvikling, når den ikke per automatik bevægede sig mod en ligevægt. Forventningsdannelsen og dermed også fx virksomheders investeringer blev tilmed påvirket af menneskelig psykologi, der ikke gjorde det lettere at regne den økonomiske udvikling ud. Selvom Keynes gjorde meget ud af at komme med politikforslag, så var hans teori kompleks. Det førte til, at amerikaneren Hicks populariserede Keynes med den berømte IS-LM model (Investment, Savings Liquidity, Money). Modeller er et af økonomernes standardværktøjer, hvor der arbejdes med bestemte forudsætninger og forsimplinger, for at kunne sige noget om fx opsparing. I politisk øjemed var modellen især brugbar til at beregne effekter af penge- og finanspolitik, dog med den spidsfindighed, at alt efter, hvad man forudsatte i sin beregninger, kunne man få ganske forskellige udfald, så både neoklassikere og keynesianere i modellen kunne finde opbakning til sine oprindelige policyanbefalinger. Modellens brugbarhed og fleksibilitet gjorde den altså populær og var med til at fremme keynesianismen, dog i en modereret udgave, hvor der ikke var samme fokus på usikkerhed. Alt i alt fik keynesianisme stor indflydelse både med opbygningen af et internationalt valutasystem fra 1944, skærpet regulering af den finansielle sektor og en økonomisk politik jobskabelse og velfærd, der gav et mere stabilt konjunkturforløb med automatiske stabilisatorer. Men det siger på sin vis sig selv, at en teori om usikkerheden ved økonomiske forudsigelser og en model med gode egenskaber til økonomiske forudsigelser indeholder en indre modsætning, der medvirkede til at keynesianismen led en hård skæbne. I 1970 erne var der - som nu igen - måske en for stor tiltro til muligheden for at forudsige og detailstyre økonomien, og keynesianismen mistede troværdighed, da modellerne ikke kunne forklare stagflationen. Stålsatte keynesianere vil nu påstå at teorierne sagtens kunne forklare fænomenerne, men at der politisk blev ført en økonomisk politik modsat de keynesianske anbefalinger. Sikkert er det dog, at monetarismen med Friedman vandt frem, og den neoklassiske dominans begyndte. Den tog til i 1980 erne, hvor mange økonomer betragtede keynesianismen som rent sludder, indtil bl.a. Gregory Mankiw satte gang i den ny-keynesianske teoriretning i Den ny-keynesianske retning må nu siges at være den dominerende i Danmark, hvor økonomstanden er temmelig homogen. Ny-keynesianismen bygger på ligevægtsmodeller fra neoklassisk økonomi, men gav den indrømmelse til Keynes, at markedet på kort sigt har visse tilpasningsvanskeligheder, fx træg nedadgående justering af lønninger (folk går ikke bare ned i løn, bl.a. pga. fagforeninger). Dermed kan fx en ekspansiv finanspolitik være tilrådelig, fordi det kan udbedre nogle af markedsfejlene. Det vil dog kræve den rette timing, størrelse og udfasning, da markedet skal have mulighed for at finde sin ligevægt på længere sigt. Kritisk Debat, April 2014 side 10

11 Keynesianisme var derfor på sin vis tilbage i lærebøger og finansministerier, men dog i en ganske anden udgave end før I mellemtiden er hele valutasystemet ændret, euroen indført, og alle centralbanker er styret uafhængigt af demokratiske instanser, ligesom organisationer som IMF og Verdensbanken har medvirket til en økonomisk ensretning. Politikerne står derfor med meget mere begrænsede muligheder end tidligere for at ændre makropolitikken, der er kommet i stramme neoklassiske rammer. Den økonomiske kamp har altså siden 1990 erne været begrænset til de som troede på finanspolitiske effekter på kort sigt, og dem som ikke troede på det virkede. Resten af den økonomiske tankegang har egentlig været præget af konsensus, fordi den neoklassiske og den ny-keynesianske tilgang begge bygger på en generel ligevægtsmodel. På sidelinjen har post-keynesianerne, der ikke tilslutter sig Mankiws ny-keynesianisme (ja, det er lidt forvirrende), imidlertid forsøgt at genskabe en økonomisk teori, der bygger på Keynes oprindelige grundlag, som jeg mener, kan danne udgangspunkt for et alternativ til den førte økonomiske politik. I de kommende afsnit beskriver jeg derfor nogle af de væsentligste indsigter hos Keynes, som jeg mener skal fremmes. Keynesianisme er mere end ekspansiv finanspolitik Det er et problem, at det eneste økonomiske alternativ til den førte politik, som findes i dagens politiske diskurs er et spørgsmål om at lave ekspansiv finanspolitik i dårligere tider. Det er naturligvis væsentligt særligt i en krise som nu men et troværdigt økonomisk alternativ skal have et stærkere fundament. Et sådan fundament tilbyder keynesianismen, der på de følgende punkter adskiller sig fra neoklassisk økonomi. 1) Menneskesynet er ganske anderledes, idet neoklassisk økonomi bygger på antagelsen om rationelle individer homo economicus. Dermed fraskrives (eller negligeres) egentlig alle andre former for teorier om menneskelig adfærd som psykologi, antropologi, sociologi, og man løsriver sig fra en historisk og empirisk forståelse af mennesket og samfundet. Keynes afviser ikke økonomisk rationalitet, men nuancerer det, så det indeholder flere komponenter, fx psykologi, ikke ulig den udvikling marxismen har været igennem med fx frankfurterskolen. 2) Makroøkonomi forstås af neoklassikere blot som aggregerede mikromarkeder og dermed findes der reelt ikke makroøkonomi! Alt forstås på individniveau. Fordelen ved denne og ovennævnte antagelse er, at alt er forudsigeligt. Dermed kan der laves stringente matematiske modeller, der med computerkraftens hjælp kan fremskrive økonomien. Modellerne har visse empiriske problemer, som i særlig grad blev udtalt under krisen. Antagelsen gør også, at makroøkonomi anskues som en husholdningsøkonomi, hvor det jo er vigtigt at sætte tæring efter næring og dermed er målet at sikre balance på statens budgetter. Med Keynes kom netop forståelsen af økonomien som et hele, hvor mine (og statens) udgifter er din indtægt, og det at spare derfor kan gøre os alle fattigere. Den logik synes fuldstændig at være forsvundet, hvilket ikke kun rammer muligheden for ekspansiv finanspolitik, men også vores tilgang til sociale ydelser, der er kraftigt udhulet de sidste årtier. 3) Hvad eller hvem styrer økonomien? Neoklassisk teori bygger på den usynlige hånd og på, at mest muligt skal styres af markedet selv, hvorfor politikere skal have mindst mulig indflydelse på økonomien, da de træffer dårlige beslutninger (politikere er som de eneste individer altså ikke rationelle...). Der er derfor altid uanset den konkrete konjunktursituation altid dette samme svar fra neoklassikere: Sænk skatterne, lav inflation, dereguler, spar på de offentlige udgifter. Keynesianisme er langt mere nuanceret, hvor forskellige økonomiske situationer kræver forskellige svar. 4) Arbejdsløshed forstås af neoklassikere som frivillig, i den forstand, at hvis blot en arbejdsløs sænkede sine lønkrav, så ville vedkommende få arbejde. Udbuddet af arbejdskraft styrer altså antallet i arbejde. Kritisk Debat, April 2014 side 11

12 Antagelsen er absurd, men alligevel en del af grundlaget for neoklassiske teori, selvom meget empiri taler imod (den store depression var i denne optik en massekoordineret ferie synes at være konklusionen ). Der er naturligvis et vist hold i, at udbuddet af arbejdskraft har indflydelse på pris og efterspørgsel af arbejdskraft, men igen ryger alle nuancer over bord. For Keynes var det den effektive efterspørgsel (efter varer), der primært afgjorde beskæftigelsen, og dermed er der politiske muligheder for at sænke arbejdsløsheden ved fx offentlige investeringer. Her er det værd at bemærke, at den klassiske philips-kurve, der viser en negativ sammenhæng mellem inflation og arbejdsløshed, måske afgik ved døden for tidligt og stadig har relevans. Den lave inflation kan altså godt have haft negativ indflydelse på arbejdsløsheden. Forskellene kommer også stærk til udtryk, når det omsættes til politik. At forstå økonomien som et hele, betyder også at lavere løn ikke blot fører til større beskæftigelse, som en simpel betragtning af udbud og efterspørgsel tilsiger. Lavere løn betyder mindre købekraft og mindre efterspørgsel og produktion. Derfor kan keynesianismen bruges til at argumentere imod social dumping, for højere dagpenge, høje overenskomstlønninger og for et progressivt skattesystem, samtidigt med, at man har høj velstand. Den væsentligste pointe er dog, at keynesianismen opererer uden dogmer og fastlåste matematiske modeller, men tager udgangspunkt i virkelighedens problemer. De kan så løses ud fra en bestemt forståelse, men med forskellige redskaber og med en politisk debat om konsekvenser. Demokratiet opretholdes derfor og kan sågar øges indenfor rammerne af keynesiansk økonomisk politik. Gennemgangen herover synes jeg viser, at en reel kamp for at styrke keynesiansk tankegang i den politiske debat bestemt har sin berettigelse. I de kommende afsnit vil jeg diskutere, på hvilken vis keynesianismen kan bidrage, hvor den har sine mangler, og komme tilbage til, hvad jeg mener der skal til for at revitalisere Keynes. Keynesianismen kan øge vores forståelse af kapitalismen Det er åbenlyst, at hvis Keynes kan bidrage et sted, er det til analysen af økonomien og på den måde dygtiggøre os i at tænke i løsninger og forandringer af økonomiske forhold. Det er nødvendig både for at skærpe de politiske budskaber, men jo især når der skal laves konkret politik og måske endda regeres. Jeg tror ganske enkelt, at venstrefløjen har interesseret sig for lidt for økonomien og har overladt det til de borgerlige i Danmark at skabe det økonomiske fundament, som venstrefløjen, så har kunnet udfylde med fornuftig politik. Uden en viden og analyse af økonomiske strukturer og forhold bliver det unægtelig svært at bruge sin politiske indflydelse til at forandre det økonomiske fundament og forhindre markedets indtog på centrale områder som infrastruktur og kernevelfærd (Fx el-området, hvor liberalisering skulle føre til lavere priser, men ikke har gjort det). Jeg mener der ganske enkelt mangler grundlæggende økonomisk kompetence i Socialdemokratiet og nok også SF, som er befolket af statskundskabere (som mig selv), der alle er blevet indhyllet i de neoklassiske/nykeynesianske ideer uden særlig stor kritisk refleksion. Dermed mangler en grundlæggende analyse, og dermed en sammenhængende argumentation mod koret af økonomer, erhvervsliv og finansministeriet, der med løfter om store velfærdsgevinster har forført Socialdemokratiet. Det forsøges igen aktuelt med produktivitetskommissionens forslag om øget privatisering, som er fuldstændig uden dokumentation, men udelukkende bygger på den generelle ligevægtsmodels princip om at øget konkurrence er godt for økonomien. Kritisk Debat, April 2014 side 12

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 1 semester merit Hus: P10 Dansk projekttitel: Offentlige investeringer og vækst et casestudie Engelsk projekttitel: Governmental investments

Læs mere

DU BETALER FOR KRISEN

DU BETALER FOR KRISEN [Nummer 314 11. november, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK N E U N D N E E S L E F F U SK Finansiel krise eller? Den vigtigste årsag til den økonomiske krise er ikke banker eller

Læs mere

ØKONOMISKE OG MILJØMÆSSIGE KRISER - muligheder for sammenhængende løsninger

ØKONOMISKE OG MILJØMÆSSIGE KRISER - muligheder for sammenhængende løsninger ØKONOMISKE OG MILJØMÆSSIGE KRISER - muligheder for sammenhængende løsninger Speciale indleveret Juli 2012 Emil Urhammer Vejleder: Inge Røpke Innovation og Bæredygtighed, DTU Management Engineering Danmarks

Læs mere

1 Problemfelt... 3. 1.1 Problemformulering... 6. 1.1.1 Arbejdsspørgsmål... 7. 2 Projektdesign... 8. 3. Metode og Videnskabsteori...

1 Problemfelt... 3. 1.1 Problemformulering... 6. 1.1.1 Arbejdsspørgsmål... 7. 2 Projektdesign... 8. 3. Metode og Videnskabsteori... Indholdsfortegnelse 1 Problemfelt... 3 1.1 Problemformulering... 6 1.1.1 Arbejdsspørgsmål... 7 2 Projektdesign... 8 3. Metode og Videnskabsteori... 10 3.1 Videnskabsteoretiske overvejelser... 10 3.2 Del

Læs mere

Disse forslag blev af PP konferencen 9. marts sendt videre til årsmødet:

Disse forslag blev af PP konferencen 9. marts sendt videre til årsmødet: Disse forslag blev af PP konferencen 9. marts sendt videre til årsmødet: 3.1.1 ÆF 3.1.7 ÆF 3.1.8 ÆF 3.1.11 ÆF 3.1.15 ÆF 3.1.16 ÆF 3.1.20 ÆF 3.1.22 ÆF 3.1.24 ÆF 3.1.28 ÆF 3.1.29 ÆF 3.1.30.a ÆF 3.1.32 ÆF

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

Fagbevægelsens forandringstid - Et idepaper af Ceveas Magasinet Politik

Fagbevægelsens forandringstid - Et idepaper af Ceveas Magasinet Politik Fagbevægelsens forandringstid - Et idepaper af eveas Magasinet Politik Idepaper Fagbevægelsens forandringstid Redigeret af Svend yrholm Pedersen med bidrag af Bjørn Hansen, Kristian Weise, Rune Baastrup,

Læs mere

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik.

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik. [Nummer 335 16. januar, 2014] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK REGERINGENS POLITIK SKABER FATTIGDOM RACISMEFRI BY Racismefri By er et forsøg på at opbygge bredt og lokalt imod racisme

Læs mere

Den danske model i to varianter og i forandring

Den danske model i to varianter og i forandring Den danske model i to varianter og i forandring Af Herman Knudsen og Jens Lind Aalborg Universitet Indledning Ligesom begrebet det udviklende arbejde oprindeligt stammer fra den svenske fagbevægelse, var

Læs mere

Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet

Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet 087 OK 2008 Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet Forskningsnotat udarbejdet for Månedsmagasinet Undervisere Jesper Due og Jørgen Steen Madsen oktober 2007 ISBN nr. 87-91833-21-3 Employment

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer 03/2012 1 NR./ÅRG. 03/2012 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / løsninger / holdninger / innovation / udfordringer TEMA: DEN DANSKE MODEL Den danske arbejdsmarkedsmodel

Læs mere

Indledning... 2 Problemformulering:... 2. Læsevejledning... 3. Del 1: Det moderne samfund... 3

Indledning... 2 Problemformulering:... 2. Læsevejledning... 3. Del 1: Det moderne samfund... 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering:... 2 Læsevejledning... 3 Del 1: Det moderne samfund... 3 Det moderne samfund... 3 Overgangen til velfærdsstaten... 4 Overgangen mod konkurrencestaten

Læs mere

Nr. 12 16. årg. 2012 8. juni - 22. juni Støttepris 20 kr. Folkets parlament: For et solidarisk Danmark

Nr. 12 16. årg. 2012 8. juni - 22. juni Støttepris 20 kr. Folkets parlament: For et solidarisk Danmark Demonstration mod regeringens nedskæringer og besparelser Rådhuspladsen København 4. juni 2012 Folkets parlament: For et solidarisk Danmark Nr. 12 16. årg. 2012 8. juni - 22. juni Støttepris 20 kr. TEMA:

Læs mere

En hyldest til MED-systemet. Festskrift 2012

En hyldest til MED-systemet. Festskrift 2012 En hyldest til MED-systemet Festskrift 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord Forord Side 3 FTF & OAO Tillidsreform og nye partnerskaber Side 4 Bente Sorgenfrey, Formand FTF OAO om MED-systemet Side 8 Dennis

Læs mere

Vejen til socialisme?

Vejen til socialisme? SI NR. 241 Maj 2012 Vejen til socialisme? >> Strategidebat anno 2012 Læs også om: Sejr for antirascismen Arabiske revolutioner S-R-SF-regeringen FRA REDAKTIONEN Programdiskussion og socialis sk strategi

Læs mere

Kr. 29,75. DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012. Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11

Kr. 29,75. DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012. Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11 Kr. 29,75 DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2012 Læs inde i bladet: 1. maj side 19-20 OK12 side 8-11 Side 2 Indholdsfortegnelse DKP side 4 Rød kommunalpolitik under nutidens vilkår side 5 Fagligt

Læs mere

Forord. 1 Tre, hvis man tæller regeringen med

Forord. 1 Tre, hvis man tæller regeringen med Indhold Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Metode... 6 Hermeneutik... 6 Den hermeneutiske cirkel... 7 Kvalitativ eller kvantitativ empiri.... 8 Udvælgelse af interviewpersoner.... 9 Fremgangsmåde... 10

Læs mere

Den danske model i modvind

Den danske model i modvind 128 Den danske model i modvind Et debatoplæg udarbejdet for FTF Søren Kaj Andersen, Mikkel Mailand & Christian Lyhne Ibsen November 2012 ISBN 978-87-91833-76-2 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier

Læs mere

Den danske model i modvind

Den danske model i modvind 128 Den danske model i modvind Et debatoplæg udarbejdet for FTF Søren Kaj Andersen, Mikkel Mailand & Christian Lyhne Ibsen November 2012 ISBN 978-87-91833-76-2 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier

Læs mere

MODSTAND OVERKLASSEPOLITIK SKAL MØDES MED ADVARSLER OG HÅB FRA GRÆKENLAND SU-PROTESTER OK2013 ET ANGREB WWW.SOCIALISTER.DK. Læs side 7-10.

MODSTAND OVERKLASSEPOLITIK SKAL MØDES MED ADVARSLER OG HÅB FRA GRÆKENLAND SU-PROTESTER OK2013 ET ANGREB WWW.SOCIALISTER.DK. Læs side 7-10. WWW.SOCIALISTER.DK [Nummer 327 11. marts, 2013] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] OVERKLASSEPOLITIK SKAL MØDES MED MODSTAND ADVARSLER OG HÅB FRA GRÆKENLAND Grækenland er lige nu stedet, hvor EU s nedskæringspolitik

Læs mere

Aktivering Disciplinering til arbejde

Aktivering Disciplinering til arbejde Aktivering Disciplinering til arbejde Januar 2008 Iver Hornemann Møller, Jens Lind & Henning Hansen Aktivering Disciplinering til arbejde CASA, Februar, Januar 2008 ISBN 978-87-91795-73-2 Elektronisk udgave:

Læs mere

Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv

Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv Dansk valutakurspolitik i et EU-økonomisk perspektiv Analyse, kritik og alternativer Af Jesper Jespersen Forord af Niels I. Meyer og Drude Dahlerup December 2008 Hvem er NyAgenda NyAgenda-Fonden har til

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitikken og aktivering af arbejdsløse

Arbejdsmarkedspolitikken og aktivering af arbejdsløse Jens Lind og Iver Hornemann Møller Arbejdsmarkedspolitikken og aktivering af arbejdsløse Aktivering af arbejdsløse også kaldet workfare er her i 1990erne blevet en væsentlig ingrediens i dansk og europæisk

Læs mere

VENSTRE KOMMER TIL AT RYKKE SIG OG 23 ANDRE ARTIKLER FRA RÆSON

VENSTRE KOMMER TIL AT RYKKE SIG OG 23 ANDRE ARTIKLER FRA RÆSON VENSTRE KOMMER TIL AT RYKKE SIG OG 23 ANDRE ARTIKLER FRA RÆSON VENSTRE KOMMER TIL AT RYKKE SIG OG 23 ANDRE ARTIKLER FRA RÆSON RÆSON MEDIER 8. januar, 2014 Redigeret af Kristian Basballe, Sarah Borger,

Læs mere

Ingen velfærd uden menneskeværd

Ingen velfærd uden menneskeværd Den Alternative Velfærdskommission Ingen velfærd uden menneskeværd Redaktion: Birthe Gamst og Lole Møller Socialpolitisk Forlag Ingen velfærd uden menneskeværd Redaktion: Birthe Gamst Lole Møller Illustrationer:

Læs mere

Iforåret 2011 fandt en bemærkelsesværdig

Iforåret 2011 fandt en bemærkelsesværdig Anna Ilsøe Den danske model til eksamen et casestudie af CSC-konflikten Antallet af konflikter på det danske arbejdsmarked har vist en faldende tendens over de seneste 15 år. Imidlertid begynder vi nu

Læs mere

Den økonomiske vækst i Kina

Den økonomiske vækst i Kina Den økonomiske vækst i Kina - - Hvem får flest ris i skålen? Udarbejdet af: Julie Holt Søren Tams Stine Malmskov Sebastian Enemark Mygh Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, RUC 1 3. Semester 05/06

Læs mere

Debat. Administrativ. Ambitioner for udvikling af den offentlige sektor. Embedsmænd på slingrekurs. Tillid til embedsværket

Debat. Administrativ. Ambitioner for udvikling af den offentlige sektor. Embedsmænd på slingrekurs. Tillid til embedsværket Administrativ Debat #1 / MAJ 2015 Udgivet af den danske afdeling af Nordisk Administrativt Forbund Lisbeth KNUdsen Embedsmænd på slingrekurs side 7 Peter StensgAArd Mørch Tillid til embedsværket og fejlkultur

Læs mere

3F OG GLOBALISERING FAGLIGT FÆLLES FORBUND

3F OG GLOBALISERING FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F OG GLOBALISERING FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F nedsatte i 2006 et udvalg omkring globalisering, som har bidraget til at koordinere vore aktiviteter på området. Næstformand Steen Andersen er formand for

Læs mere

STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE DEMO 17. JUNI FOR EN ANSTÆNDIG ASYLPOLITIK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK LUKKER GRÆKENLAND?

STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE DEMO 17. JUNI FOR EN ANSTÆNDIG ASYLPOLITIK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK LUKKER GRÆKENLAND? [Nummer 298. 2. juni, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE WWW.SOCIALISTER.DK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK Hvis ikke man er indstillet på at betale for kapitalismens

Læs mere