KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR"

Transkript

1 KristianKreiner 24.april2010 KONSTRUKTIVKONFLIKTKULTUR Hvordanmanfårnogetkonstruktivtudafsinekonflikter. Center for ledelse i byggeriet (CLiBYG) har fulgt et Realdaniafinansieret interventionsprojekt, Konstruktiv Konfliktkultur, hvor deltagerneietbyggeriblevuddannettilogcoachetiathåndterekonflikterpåenkonstruktivmåde.observationerfradetteinterventionsprojektgavinspirationtildentanke,atkonfliktermåskeikkealtiderså dårligeendda,ogatudfordringenmåskeliggeriatgørekonflikterne konstruktive,istedetforblothåndteringenafdem. INDLEDNING Alleerenigeom,atkonflikteribyggerietspildermangeresurseribyggeriet,somkunnehaveværetbrugtmerekonstruktivt.Menladoskonfronteredettemeddetsamme:enighederikkenødvendigvisdetbedsteudgangspunktforatkunnelærenogetnytogforbedrepåtingenestilstand. Historienharvistos,atdet,vivarmestenigeom,oftevistesigatvære forkertelleribedstefaldunuanceret.ienvirkelighed,derheletidenafslører sig som kompleks, uklar og uudforsket, er enighed måske et faresignal. Måske er konflikt en naturlig og under visse betingelser hensigtsmæssig tilstand, som vi blot ikke har lært at udnytte på den rigtige måde. Vibehøverjoikkeværeenigeometsådantperspektivforifællesskabat udforskekonfliktersaktuelleogpotentiellerolleibyggeriet.atlærenoget nytmåjonødvendigvisstartemedforskellighed,kontrastogmanglende forståelse,somsåførsttilslutledertilenny,fællesforståelseiformaf kollektiv læring. Måske kan jeg starte argumentet ved at kaste en tidlig stemmeindidebatten.i1956skrevlewiscosersinbog, TheFunctions ofsocialconflict,sompåpegedealledepositivefunktioner,somkonflikter mellem mennesker har. Hvis vi ikke havde konflikterne, ville vi blive tvungettilatfindeandremåderatknæsætteværdier,markeregrænser ogskabefællesskabpå.hvisdetervigtigtmedsådanneanledningerogså

2 KristianKreiner ietbyggeri,såvilledetikkeværeomkostningsfritatfjerneallekonflikterneellerkommeforletigennemdem. KONSTRUKTIVKONFLIKTKULTUR Deterjoellersomkostningernevedkonflikter,somalletalerom,ogsom også var rationalet for interventionsstudiet Konstruktiv Konfliktkultur. Målet var at reducere de omkostninger og forstyrrelser, som håndteringen af konflikterne indebærer. Og midlet var indarbejdelse af mediationsteknikker og en konfliktkultur, hvis vigtigste værdi var at skabe vindere,ikketabere. 1 Enhovedaktivitetiinterventionenvaretuddannelsesforløb,hvordeforskelligedeltagereblevtrænetieninteressebaserettilgangtilkonflikthåndtering.Bagdemodstridendekrav,somerkonfliktens udgangspunkt,liggerderinteresser,somerlangtnemmereatforeneend kraveneisigselv.håndteringenafkonflikterbestårderforiatafsøgedet løsningsrum,sominteresserneafgrænser,ogsomskabermulighedenfor, atkonfliktenkanendeien vind vind situation.nårmantvingersineegneløsningerigennemvedatbrugemagt,ognårmanheletideninsisterer på sine egne rettigheder, produceres der omvendt tabere, hvilket sandsynligvis gør det sværere at afslutte konflikten og risikerer at lægge gift fordetgodeogkonstruktivesamarbejdefremover.ifølgedenkonstruktivekonfliktkulturskalmanderfor,ogsåiegeninteresse,ledeefterløsninger,somikkeskabertabere. Denneultrakorteogforenklendefremstillingafinterventionsstudietviser trodsalt,atdetbyggedepådentraditionelleforestillingom,atkonflikter betyderomkostninger,sombørminimeres.deterikkestrategienomat minimereomkostningerne,deradskillerkonstruktivkonfliktkulturfratidligere forsøg, men måden at gøre det på. Budskabet kunne opfattes på denmåde,atdetlønnersigatbetragteallekonfliktersompseudokonflikteriudgangspunktet,altsåsomkonflikterderfordufter,nårmanafdækkerogfokusererpåparternesegentligeinteresser.budskabetkunneviderevære,atkonflikter,derenderiet vind vind resultat,skabergodesocialerelationeroggensidigtillidmellemparterneietbyggeri.hervedminimeres forstyrrelser af projektets fremdrift. Bemærk, at vi her kommer meget tæt på et argument om, at konflikthåndteringen har et positivt, konstruktivtbidragtilprojektet.håndteretpådenrettemådebliverkon 1 SepjecenKonstruktivKonfliktkultur omatudvikleenrummeligomgangsform.(isbn ) 2

3 KristianKreiner flikter altså en konstruktiv anledning til at opbygge og bekræfte en god samarbejdskultur.ogdetteerengodillustrationaf,atkonflikterkanhave positivefunktioner.hvissocialekonflikterikkefandtes,varvimåskenødt tilatskabeandreanledningerforatopbyggegodeogtillidsbårnerelationermellembyggerietsparter velvidende,athvisviikkeformårathåndteredemkonstruktivt,vilkonsekvensernefortsatværenegative.konflikterharaltsåmulighedforbådeatledetilnogetnegativtognogetpositivt, og kunsten i konflikthåndteringen består i at realisere de positive effekter. PROBLEMATISERINGER Allevillenaturligvisanerkende,atselvmeddebedsteintentioner,ogselv meddebedstekvalifikationertilmediation,vil vind vind situationerikke altid være resultatet. Jeg skal nedenfor illustrere, at dette heller ikke vartilfældetidetstuderedeinterventionsstudium.interessebaseretkonflikthåndteringerderformereenstrategiendengarantiforopnåelseaf konstruktive udfald af konflikterne. Det fratager ikke strategien sin betydning,mendetminderosom,atverdenerlidtmerekompliceretend somså.viernødttilatindse,atudfaldetipraksisoftevilvære vind tab og tab tab situationer.ogvimåoverveje,hvadvikangøreforogsåat gøredenslagsudfaldmerekonstruktive. Man kunne have den hypotese, at jo bedre vi bliver til at forfølge og fremelskevind vindløsninger,destostørreforventningeromkonstruktive forløbvilderopstå;ogdestovanskeligerevildetbliveathåndtereandre udfald,somindebærerenellerfleretabere.hvisviantager,atdervilvære konflikter, der af den ene eller anden grund ikke kan reduceres til pseudokonflikter, risikerer man at løbe ind i alvorlige og uhåndterlige konflikter på trods af alle de gode intentioner. Dette er den sædvanlige egenskabvedproblematikker:jomerevigørforatreducereenformfor risikoogkildetilomkostninger,destomereudsætterviosforandreformerforrisikoogomkostninger.ogsomsædvanligforestillervios,atden bedstestrategiikkevilværeatsatsealsinopmærksomhedogenergipå denenerisiko atderietvistomfangskaltageshensyntilbeggerisici. Deterderfor,atmankunnehævde,atenkonstruktivkonfliktkulturikke barebestårafvindere,menogsåaftabere,ogatdettilligeerhåndteringenafdissetabere,derskalværekonstruktiv. 3

4 KristianKreiner KONFLIKTERMELLEMHVADOGHVEM? I en konflikt er der altid modstandere. Men hvad er det, der kan være modstandere,nårvitaleromkonflikteribyggeriet? Deflestevilletageforgivet,atvitaleromsocialekonflikter,dvs.konfliktermellempersonerellervirksomheder.Virksomhederneharkontraktlige forpligtelserogrettigheder,ogpersonerneerbærereafdisseforpligtelser ogrettigheder,nårdespillerderesrollerogudførerderesarbejde.naturligvisstammermangekonflikterfradetfaktum,atalledisseparteribyggerietbliverafhængigeafhinanden,nårdeskaludførederesarbejde.de skal deles om et begrænset rum, også i abstrakt forstand i form af et løsningsrum,hvorderisikereratgåivejenforhinanden.deskalarbejde viderepåhinandensarbejdeogrisikerer,atdet,derleveres,ikkesvarertil det,dehavdeforventet.alledisseafhængighedererdet,derbegrunder engrundigplanlægningafopgaverneogprocessen.atderopstårsituationer,derikkevarplanlagte,sigersigselv,ogsondringenmellemdenløbendekoordinationogkonflikthåndteringkanværesværatdrage.jeger selv blevet overrasket, når jeg oplevede, at parterne i et projekt, som havde mange konflikter, havde hinanden som foretrukne samarbejdspartnerepådetnæsteprojekt.engangimellemmådet,derfremtræder somkonflikter,blotværeenudbredtformforløbendetilpasningogkoordination. Men selvom modstanderne er personer og virksomheder, kan der også indgåandretyperafkonflikter,sombliverafgørendefor,hvordandesocialekonflikterudspillersig.hensynellerinteresserkanogsåværeikonflikt med hinanden. Som også interventionsstudiet antog, kan der være bådeopgavemæssigeogsocialehensyn,derskalvaretages,ogdeløsninger,dertilgodeseropgavehensynet,behøverikke,menvilofteunderminere de sociale hensyn og omvendt. De individuelle og de virksomhedsmæssige interesser behøver heller ikke at gå op i en højere enhed. Det kunne fx være individuelle interesser i at få projektet til at forløbe smertefrit,somikkeharmonerermedvirksomhedernesinteresseriatfå opfyldtøkonomiskemålsætninger. Også principper eller strategier kan være i konflikt med hinanden. Dette drejer sig fx om, hvor man skal vælge at lægge sit fokus. Er det konsekvensernepådetkorteellerdetlangesigt,derliggertilgrundforhandlingerne?detkanogsådrejesigomatmødedeandrepartermedtillidel 4

5 KristianKreiner lermistillid.hvadentenmanvælgeratgøredeteneellerdetandet,ligger denandenmulighedlatent. Sådanneovervejelserskalmindeosom,atparterneienkonfliktsagtens kantænkeatværeisplidmedsigselv.vikanikkeantage,atfolkgårindi konflikter med et klart og konsistent sæt af interesser, sådan som man kunne fristes til at tro, når mediationen gøres interessebaseret. Det er muligvis ikke i afklaringen af interesserne, men i tilføjelsen af nye og modstridendeinteresser,atløsningsrummet bliver udvidet,ogvind vind situationernekanvælges.etvalgblivernemlignødvendigt,nårmanindser,atvirkelighedenerfuldafinteressemæssigedilemmaer,derpåsammetidforstærkerkompleksitetenogdynamikkenikonflikthåndteringen, mensamtidigogsågiverresursertilnyeløsninger. Hvisdeterrigtigt,atvirkelighedensinteressemæssigedilemmaerkræver etvalgafdeenkelteparter,såergrundlagetfordissevalgafgørendeat forstå.konstruktivkonfliktkulturhævder,atdissevalgkangøresrationelt og fornuftsmæssigt. I egen interesse skal man vælge de hensyn og interesser,somkanforenesmedmodpartens,ogsomderforbanervejentil etvind vindresultat.vikanimidlertidnuargumenterefor,atderkanværeandreinteresser,hensynogperspektiver,sompåsammerationelleog fornuftsmæssigegrundlagkunnelæggestilgrundforadfærden ogivissetilfældevilblivedet.selvdenmestkompetentekonflikthåndteringkan ikke reducere den underliggende kompleksitet og få folk til at negligere andrevigtigeaspekterideresarbejdeogkarriere.hviskonflikthåndteringenskalgøresrigtigkompetent,skaldenjonetopkunnehåndteredenne kompleksitet. Med til kompleksiteten hører også, at alle valg ikke er rationelle og fornuftsbestemte.ialleorganisationer,ogikkemindstirelationtilkonflikter, erdermegensymbolik.allevoreshandlingergørnogetvedverden,men desigerogsånogetomos,voresrelationerogstatus,voresholdningerog voreslæsningafsituationen.dererintet,dertyderpå,atdemeresymbolske aspekter skulle være mindre vigtige end de rationelle. Selve kulturbegrebeterihøjgradenreferencetilnetopdissesymbolskesideraf tilværelsen. Vi ved fra mange studier, at folk er villige til at tilsidesætte deres materielle og økonomiske interesser, hvis de føler sig uretfærdigt behandletogønskeratstraffe deskyldige.idissesituationerbliverkonfliktenetmålisigselv,ogingennoksåkonstruktivhåndteringvilkunne reparerepådette. 5

6 KristianKreiner Vived,atfølelserafatværebleveturetfærdigtbehandletkanopståmed storeforsinkelser.deternærliggendeattro,atnetoperfaringernemed konstruktiv konflikthåndtering, hvor parterne har valgt at nedprioritere ellernegligereandreinteresseroghensynforatnåfremtilenvind vind løsning, kan blive radikalt omfortolket, hvis man senere i processen ser, hvordan modparten fx handler egoistisk. Frygten for at ens konstruktive deltagelse i mediationen kunne opfattes som svaghed, kan få folk til at demonstrativtatværemegetlidtkonstruktiveoverforhinanden. ILLUSTRATION Idenkonkretebyggesag,somindgikiinterventionsstudiet,opstodderen rækkesituationer,hvorbeboerneføltesigchikaneretafhåndværkernepå pladsen. En enkelt situation medførte, at et murersjak blev bedt om at forladepladsen,hvilketmedførteenbetydeligomkostningtildelsatkøbe demudafakkordaftalen,delsatfindeetandetsjaktilatfærdiggørearbejdet. Konfliktenudløstesaf,atenafmurernepiftedeefterenpige,dergikforbi på vejen udenfor pladsen. Det fik folk fra nabolaget til at true med at brændehelepladsenaf,ogbådeinspektørenforbebyggelsenogformandenpåpladsentogaffæremeddetsamme.nårsituationenblevsåfaretruende,erdetsikkertikkeuafhængigtaf,atbyggerietforegikietovervejende tyrkisk nabolag i Nordsjælland. Et i dansk sammenhæng uskyldigt, om end mandschauvinistisk, pift fik pludselig en symbolsk og politisk dimension, som mobiliserede etniske modsætninger og æresfølelser. Formandenkrævede,atsjakketskulleskriveunderpå,atdeikkevillepifteaf pigerne i fremtiden. Men murerne ville ikke skrive under på noget, og derforophørtesamarbejdet. Detførste,vibemærker,ernaturligvis,atenhandlingkanbetydemeget forskelligeting.atfåsådanneforskelligeforståelserpåbanen,erenintegreretdelafkonflikthåndteringen,iformafdenfrifortælling. 2 Mendenne situation minder os om, at selvom de forskellige fortolkninger bliver erkendtafparterne,erdetingenlundesikkert,atderkanbyggesbroimellemdem. 2 Hverpartforlovtil,medegneordogudenafbrydelse,atgenfortællesineversionaf det,derskete. 6

7 KristianKreiner Dernæst ser vi, at konflikten ikke håndteres efter de spilleregler, som Konstruktiv Konfliktkultur ellers foreskriver. Det ligner en ren magt og rettighedsmæssig tilgang, som jo altså også påfører projektet og sikkert ogsåsjakketvissetab.dererintetforsøgpåathørehinandenshistorier, formankastersigdirekteudienløsning.detteerenpåmindelseom,at situationenengangimellemkræver,atmanskriderdirektetilhandling. Menhvaderdetforenalvorligsituation,somkræver,atmanskalglemme alt det, man har lært, for at løse situationen? Dette lille lærestykke om,hvadderogsåforegåridanskbyggeri,kunnerummefølgendeindsigter: 1. Ikkeallekonflikter,deropstårpåenbyggeplads,harmedarbejdetat gøre.detharatgøremedaltdet,dererrundtomarbejdet bådei bogstaveligforstand(beboerneinabolageterendelafdetkonfliktpotentiale,somskalhåndteres)ogienmereoverførtbetydning(arbejdetstilrettelæggelse,kontrakter,kultur,adfærdsnormer, ).Selvnår viforsøgeratholdetingadskilt,medfysiskeogkontraktligehegn,så blandestingenesammenipraksis. 2. Ikkeallekonflikterervigtigeafmateriellegrunde.Etpiftvilleidansk sammenhængikkebetydenoget,mendetgørdetiandrekulturer,og derforerdetsymbolikken,dertæller.piftetvilleformentligværesårendeuansetomkonfliktenblevmanifesteretiformafnaboernesorganisering.sådanerdetformentligogsåofteidealmindeligekonflikter et spørgsmål om at tabe ansigt, eller få tilgodeset nogle af de mereirrationellehensyn,somviallerummer.herundererfølelsenaf uretfærdighedenvigtigirrationeldrivkraft.defølelsesmæssige,deirrationelle og de symbolske aspekter ved konflikter er vigtige at få med. 3. En hurtig reaktion, som godt nok ikke på alle måder virker legitim, fordidenbaseredesigpåmagtogrettigheder,ermåskemesteffektiv foratbremseenkonfliktseskalering.måskeerderherengenerelafvejning mellem legitimitet og effektivitet. Og i hvert fald er der et nødvendigt fokus på det korte sigt, når nogen truer med at brænde pladsen af. Konstruktiv Konflikthåndtering anlægger et længere tidsperspektivvedfxheletidenattænkepåkonsekvenserneafdesociale relationerogdermedpåefterfølgendeepisoder.menherstårlederne medetbehovforatundgåenkatastrofeidenøjeblikkeligesituation. Detkræversynligogkontanthandling. 4. Men den øjeblikkelige handling kan jo samtidig være betinget af en lang, forudgående proces. Inspektøren og formanden kendte hinan 7

8 KristianKreiner den godt på forhånd, og det betød en meget fleksibel arbejdsdeling imellemdem.såledessyntesformandenattalebeboernetilro,mens inspektøren fyrede sjakket.deropstodenstærkalliancemellemde to,somfiktingenetilatfungerepåengensidigtillid,dermuliggjorde effektiveindgrebienlabilproces.dereshandlemulighedervarhistoriskbetinget. 5. Bagefter sagde man, at murersjakket heller ikke kvalitetsmæssigt levede op til standarden i dette byggeri. Måske var konflikten blot en måde at komme af med et dårligt sjak på. Andre mente, at det var sjakket,dervilleudafendårligakkordogbevidstpiftedeforatudløse konflikten. Man kendte mekanismen fra tidligere, hvor et albansk nedrivningssjakvarblevettruetmedbålogbrandefterogsåathave piftetefterpigerne.måskevarderibeggetilfældetaleomenefterrationalisering.menmankanunderalleomstændighedsige,atkonflikten havde flere mulige dimensioner og måske lå et helt andet sted endder,hvormanumiddelbartvilleforsøgeathåndtereden. Dette hændelsesforløb bliver først en illustration af en konstruktiv konflikthåndtering,nårviindtænkeralledeandrehensynoginteresser,som ogsåmobiliseresisituationen.derermasserafsymbolik,somvirker,fordi det sender et kraftigt signal om, hvad man er villig til at bære af omkostninger for at løse konflikten. Der er klare strategiske overvejelser, somkunneliggetilgrundfordenaktuellehandling,fordet,folkpåpladsenoginabolagetlærerafdenneepisode,vildefinerebetingelsernefor håndteringenaffremtidigekonflikteroguoverensstemmelser. Menuansethvaddekonkretestrategieroghensigtervar,kanvisedenne lilleepisodesomenillustrationaf,atkonfliktergiveranledningertilatafklare,markereogbekræftegrundlæggendeopfattelseraf,hvaddeterfor envirkelighed,manoperereri(idettetilfældeikkebareetbyggeri,men også et multikulturelt minefelt), og de værdier, der skal styre adfærden oginteraktionen.etfællesskabomsådanneopfattelserogværdier,også selvom det først opstår efter ekskludering af murersjakket, forbereder byggerietpåatmødefremtidigeturbulentesituationer,ogpådenmåde erkonfliktenetlærestykkeogenøjenåbner beggedeleeffekter,somvi kantilskrivekonfliktensomenpositivsideeffekt. KONKLUSION Der er noget, der tyder på, at byggeri rent organisatorisk er radikalt ustabilekonstruktioner.enlillepåvirkning,fxetlillepift,kanfåtingenetil 8

9 KristianKreiner at gå gruelig galt. Men illustrationen viser også, at et lille initiativ og en kloghåndteringkanreddesituationen,hvismanerensmuleheldig.derforerderalmuliggrundtilatopbyggekompetencernetilatledesådanne processer, som billedligt talt kræver, at man hele tiden holder balancen ogsørgerfor,atallepartererinteresseredei,atdetskallykkes.konstruktivkonflikthåndteringerikkenogetdårligtbudpådissekompetencer.et fokuspåsocialekompetencersynesvelvalgt. MenKonstruktivKonflikthåndtering skravom,atresultatetaltidskalvære en vind vind situation, kan udfordres. Selvom det er interesser, ikke kraveneisigselv,derskalfokuserespå,såerderengangimellemeninteresseiatproduceretabere.iprojektetsperspektivblevmurersjakkettaberne i denne sag og det var i inspektørens og formandens vurdering nødvendigt.symbolskbarsjakketomkostningerne,ikkebarevedatblive sendtbortfrapladsen,menogsåvedatfåderesfaglighedbeklikket. Atproduceretabereeraltsåikkeendårligstrategiiallesituationer.Men murersjakketforlodogsåpladsenmed enposepenge.ogdetrummer måskeenpointeisigselv.måskehandlerkonflikthåndteringikkebareom atundgåatproduceretabere,menogsåihøjgradom,hvordanmanbehandlertaberne,nårviproducererdem.selvomdevartabere,gjordede måskeogsåiegenoptikengodforretning.dettekunneværeendramatiskillustrationafetheltalmindeligtfænomen atkonflikthåndteringen engangimellemkræver,atvigiverordrerom,atnogetskallavesom og inæstemomentforsøgerathjælpedem,derfikordren,medatløseden nye opgave. Det kunne også være en model for konflikthåndtering, der måskegavendnuflereløsningsmuligheder. Vihavneraltsåienikkealtforuvantsituation,atdetikkeerprincipperne i Konstruktiv Konflikthåndtering, der er forkerte og til diskussion. Det er derimodvoresevnertilisituationenatafgøre,hvilkenstrategidererden rigtige,hvilketniveauiorganisationenløsningenbørforhandlespå,hvad der er interesserne, hvordan følelsen af at være taber sammenholdes med konsekvenserne af at være det. Det er svært at forestille sig, hvordanmanskullekunneangivemåderatafgøredissespørgsmålpåforhånd. De kræver et skøn i situationen, og om disse skøn er gode eller dårlige, kanførstafgøresbagefter. Men til diskussion er også, hvor det er, man skaber konfliktpotentialet. Betingelserneforbyggeprocessenogforsamarbejdetskabesiprocessen, sålangtervienige.menbetingelserneforsamarbejdet ogdermedde odds som man er oppe imod(graden af labilitet) er skabt andre steder, 9

10 KristianKreiner bådeitidogrum.planlægningen(ogtilfældighederne)kangiveflereeller færre situationer, som skal håndteres med fornemmelse for konfliktpotentialet.markedssituationenkanhaveinstalleretkontrakter,dermotiverer (eller tvinger) parterne til at fokusere på rettighederne og magten, hvis de skal komme igennem projektet med skindet på næsen. Arbejdet kanværestruktureretpåensådanmåde,ataltinger fastkoblet,ogat enhverlille,lokalafvigelseellerkonfliktforplantersighelevejengennem systemetogskaberproblemeretheltandetstedendder,hvorproblemet opstod.ogendeligkanfolkkendehinandenfrafør pågodtogondt.erfaringerkanikkeholdesindenfordetenkelteprojekt,menerinputtilog outputfraprojektet.reputationstyrermangeting,inklusiveparatheden tilatindgåietinteressefællesskabomløsningenafkonflikterne. Alle disse nuancer og tilføjelser rokker jo ikke ved det forhold, at KonstruktivKonflikthåndteringrepræsentererengodstrategi.Somallegode strategier kan de ikke aflæses i 1:1 i praksis. Adfærden er nødvendigvis merenuanceretendsomså,ogikkeallekonflikter,sommanbehandler sompseudokonflikter,visersigatværedet.ogligesomalleandregode strategier er succesen ikke sikret, bare fordi strategien følges. Der er mange andre ting end blot håndteringen af konflikter, der afgør, hvor konfliktfyldtetbyggeribliver.derforskalviværeligesåomhyggelige,når vi forsøger at lære af erfaringerne med konflikthåndtering, som vi skal væremedkonflikthåndteringenisigselv.determåskeisigselvdenstørste udfordring, når vi skal sørge for at få noget konstruktivt ud af vores konflikteribyggeriet atvilærernogetbåderelevantogrigtigtafvores erfaringer.hvaderfaringerneer,oghvadmankanlæreafdem,eretområde,somdernokskalopståkonfliktom.mendeterdenneuklarhedog de udfordringer i praksis, som en sådan uklarhed medfører, der også er påprogrammet,nårviuddannerfolkmedsærligekompetencerindenfor konflikthåndteringen. KristianKreiner 10

KONFLIKTER. i byggeriet

KONFLIKTER. i byggeriet konflikter _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 31 KONFLIKTER i byggeriet INTERVIEW med professor Kristian Kreiner, Center for ledelse i byggeriet / CBS I en virkelighed,

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER Militant islamisme Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 Program Baggrund og afgrænsning Hvad taler vi om? Verdensbillede og selvforståelse Omgivelsernes modtagelse Hvem befolker miljøet

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder Lektion Konflikter med kunder Dias 1/16? Konflikter med kunder Formålet med denne lektion er at lære hvad vi kan gøre i en konfliktsituation med en kunde at øve håndtering af konflikter med kunder KonfliktHåndtering

Læs mere

Trojka. Multiple choice opgaver Kapitel Ledelse i praksis, 3. udgave, 2013

Trojka. Multiple choice opgaver Kapitel Ledelse i praksis, 3. udgave, 2013 Opgave nr. 1 Lederens konfliktfokus Lederen bør i sin konflikthåndtering have fokus på: a Hvem af konfliktens parter der fagligt har ret b Om det er en konflikt, der skader produktiviteten c Uoverensstemmelser

Læs mere

Udgivet af Susan Schvartz Larsen

Udgivet af Susan Schvartz Larsen Udgivet af Susan Schvartz Larsen Kære læser Først en lille introduktion til, hvordan du kan bruge Dagenes tekster. Dine tanker styrer alt i dig det er den helt korte version. Den lange kan du få på et

Læs mere

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Til møde i MED-Hovedudvalget den 4. oktober 2016 Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Alle pakker realiseres på en måde, der understøtter det fremmende perspektiv på arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

Op- og nedtrappende adfærd

Op- og nedtrappende adfærd Op- og nedtrappende adfærd Konflikthåndteringsstile Høj Grad af egen interesse/ Interesse for sig selv Lav 1. Konkurrerende Konfronterende 2. Undvigende (Undertrykker modsætninger) 5. Kompromis (Begge

Læs mere

Konflikter findes alle vegne.

Konflikter findes alle vegne. Konflikter findes alle vegne. Konflikter er et livsvilkår. De er hverken gode eller dårlige. Men måden vi håndterer dem på, bestemmer om de er konstruktive eller destruktive. Det er som udgangspunkt ikke

Læs mere

Forandringens forandring

Forandringens forandring Forandringens forandring Hvad har vi lært om forandringer sammen med vores kunder i tiden efter finanskrisen? Del 2: Anbefalinger til udvikling af lederens rolle i en forandringsproces White paper Indhold

Læs mere

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN LEKTIE-GUIDEN S ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN - når lektiesituationen er kørt af sporet BOOKLET TIL FORÆLDRE Af Susanne Gudmandsen Autoriseret psykolog 1 S iden du har downloadet denne lille booklet,

Læs mere

Kronik: Det skal kunne betale sig at tænke sig om!

Kronik: Det skal kunne betale sig at tænke sig om! Kronik: Det skal kunne betale sig at tænke sig om! Kristian Kreiner April 2008 I denne kronik vil jeg illustrere, hvordan man i byggeriet kan komme galt af sted, når man tænker sig om og gør sig umage.

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

SAMARBEJDE. i byggeriet

SAMARBEJDE. i byggeriet samarbejde _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 23 i byggeriet INTERVIEW med professor Kristian Kreiner, Center for ledelse i byggeriet / CBS Man samarbejder i praksis, når

Læs mere

Kronik: Rationelle beslutninger med irrationelle konsekvenser

Kronik: Rationelle beslutninger med irrationelle konsekvenser Kronik: Rationelle beslutninger med irrationelle konsekvenser Kristian Kreiner Februar 2008 Det fleste af os ønsker os et værelse med udsigt, men jeg kender en, som har købt en udsigt med værelse i Brighton.

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

- men hvilket svigt?

- men hvilket svigt? Svigt i byggeriet - men hvilket svigt? Ny viden Troværdig viden Igangsættende viden: Overraskende EmpatiskE k Implikationsrig Kristian Kreiner & Lise Damkjær Center for ledelse i byggeriet 24. november

Læs mere

Konflikter og konflikttrapper

Konflikter og konflikttrapper Konflikter og konflikttrapper Konflikter er både udgangspunkt for forandring og for problemer i hverdagen. Derfor er det godt at kende lidt til de mekanismer, der kan hjælpe os til at få grundstenene i

Læs mere

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen Trinmål elevens alsidige udvikling Ansvarlighed. Ansvar drejer sig om at vise respekt for egen og andres ejendom og arbejde, samt at kunne udføre opgaver. Man udvikler ansvarlighed ved at få medbestemmelse

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Konflikthåndteringspolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje Taastrup

Konflikthåndteringspolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje Taastrup Konflikthåndteringspolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje Taastrup Forord Konflikter er en del af livets vilkår. Som udgangspunkt er uenighed og konflikter uundgåeligt, ikke mindst i en skolesammenhæng,

Læs mere

Omfang af beføjelser til at træffe beslutninger (for eksempel anbefaling eller implementering)

Omfang af beføjelser til at træffe beslutninger (for eksempel anbefaling eller implementering) Skema til brug ved oprettelse af et team Formålet med teamet Forventede aktiviteter Tilsigtede resultater Tilgængelige ressourcer Begrænsninger Nødvendige færdigheder og kvaliteter Forventede teammedlemmer

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Konfliktmægling via mediation

Konfliktmægling via mediation Konfliktmægling via mediation Fra advokat Som advokat har jeg af og til følt, at der har manglet en dimension i de sager, jeg har vundet. Det er klart, at den part, der har tabt sagen, står tilbage med

Læs mere

Den vanskelige samtale Dag 3 (26.09.14) Træningsforløb for tillidsrepræsentanter i Aalborg Kommune, 2014 v/lykke Mose, cand. psych.

Den vanskelige samtale Dag 3 (26.09.14) Træningsforløb for tillidsrepræsentanter i Aalborg Kommune, 2014 v/lykke Mose, cand. psych. Den vanskelige samtale Dag 3 (26.09.14) Træningsforløb for tillidsrepræsentanter i Aalborg Kommune, 2014 v/lykke Mose, cand. psych. Forberedelse - Hvad er mit problem? UDKLIP FRA FORBEREDELSESARK: - Hvilke

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Bliv bedre til at håndtere konflikter og gør modspillere til medspillere

Bliv bedre til at håndtere konflikter og gør modspillere til medspillere Bliv bedre til at håndtere konflikter og gør modspillere til medspillere EnviNa 29. November 2016 v/ Julia Bjerre Hunt, Ingerfair ? Konfliktens anatomi: Hvad er en konflikt, hvorfor opstår de og hvilke

Læs mere

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg

Konflikthåndtering. - Inspiration fra en anden kultur. Af Else Tranberg Konflikthåndtering - Inspiration fra en anden kultur Af Else Tranberg I oktober måned deltog to konsulenter fra Cubion i et seminar i Kenya. Temaet var tilgange til konfliktarbejde og konflikthåndtering.

Læs mere

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog'

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog' Empatisk kommunikation 'Girafsprog' En vej til åben & ærlig dialog Materialet er udarbejdet af Erhverspykologisk Rådgiver og konflikthåndteringsekspert Sebastian Nybo fra SEB Gruppen A/S, skrevet på baggrund

Læs mere

Lucia-gudstjeneste i Bejsnap 13. december s.i advent II

Lucia-gudstjeneste i Bejsnap 13. december s.i advent II I dag har vi et dejligt solskinsvejr, og det nyder vi i fulde drag, for det er småt med lyset for tiden. Mørket har magten uden for i disse dage. Det er mørkt når vi står op, og det begynder allerede at

Læs mere

Frontmedarbejderen. Indhold Definition på service Definition på relationsskabende kommunikation Redskaber til service og relationsskabende dialog

Frontmedarbejderen. Indhold Definition på service Definition på relationsskabende kommunikation Redskaber til service og relationsskabende dialog Indhold Definition på service Definition på relationsskabende kommunikation Redskaber til service og relationsskabende dialog Det du gir` får du selv! 1 Definition på service Service er det vi "pakker"

Læs mere

Trivselsundersøgelser Muligheder og faldgruber

Trivselsundersøgelser Muligheder og faldgruber Trivselsundersøgelser Muligheder og faldgruber Workshop AM2011 8.11.2011 kl. 8.45 10.15 www.amk.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Lise Bache Arbejdsmiljøkonsulent i (AMK) Master

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

Test af handlemåde i en konfliktsituation Inspireret af Kilmann s test

Test af handlemåde i en konfliktsituation Inspireret af Kilmann s test Test af handlemåde i en konfliktsituation Inspireret af Kilmann s test Introduktion Denne test er inspireret af Kilmann s test, som er designet til at fastlægge vores handlemåder i konfliktsituationer

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Introduktion til konflikthåndtering Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Beskrivelse af individet Personlighed Kultur Alment menneskelige Basale universelle menneskelige

Læs mere

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1 Feedback DANMARK Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 2 Feedback - hvordan, hvad, hvornår? Feedback kan defineres som konstruktiv kritik. Ingen kan

Læs mere

Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 13.00-16.00. Temadag konflikthåndtering. Perspektiver på At-være-proaktiv-i-egen-praksis

Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 13.00-16.00. Temadag konflikthåndtering. Perspektiver på At-være-proaktiv-i-egen-praksis Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 13.00-16.00 Temadag konflikthåndtering Perspektiver på At-være-proaktiv-i-egen-praksis Perspektiver på At-være-proaktiv-i-egen-praksis Temadag Konflikthåndtering Tirsdag den

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse Studieforløbsbeskrivelse Refleksion og læring Da vi startede på vores første projekt her på RUC, var det med blandede forventninger. På den ene side var der et ønske om at en god karakter, men på den anden

Læs mere

Kriser i ægteskabet. Ordsp. 27, 17. Jern slibes til med jern, det ene menneske sliber det andet til.

Kriser i ægteskabet. Ordsp. 27, 17. Jern slibes til med jern, det ene menneske sliber det andet til. Kriser i ægteskabet Ordsp. 27, 17. Jern slibes til med jern, det ene menneske sliber det andet til. Konflikter Naturlig konsekvens af et ægteskab Vi valgte nemlig vores modsætning Naturlig konsekvens af

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Midler/program: Kommunikation Hvordan bidrager jeg til kommunikationen Assertiv kommunikation Konflikthåndtering Konfliktløs et spil om konflikter Kommunikation Tal

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan håndterer du parforholdets faresignaler De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Faresignaler

Læs mere

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter!

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! Foto: Anne Clark Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! En konflikt løser sjældent sig selv, og konflikter tager energi og fokus fra det egentlige arbejdsområde. Du skal derfor, som leder

Læs mere

Kultur og lederopgaven

Kultur og lederopgaven Kultur og lederopgaven Jeg har hørt De kender ikke til termostater radiator på 5 og åbne vinduer Hvis man ikke passer på stiger overarbejde stille og roligt De har ikke overblik og tager ikke ansvar De

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Stress og ledelse. v. Marie Kingston, autoriseret psykolog og organisationskonsulent

Stress og ledelse. v. Marie Kingston, autoriseret psykolog og organisationskonsulent Stress og ledelse v. Marie Kingston, autoriseret psykolog og organisationskonsulent Hvad taler vi egentlig om Travlhed Kortvarig stress Langvarig stress Frustrationer og mistrivsel Trivsel Produktivitet

Læs mere

Forskellige slags samtaler

Forskellige slags samtaler Samtalens kunst Helt intuitivt har vi mange sociale og kommunikative kompetencer til at skelne mellem forskellige slags samtaler med forskellige formål Forskellige slags samtaler Smalltalk Fortællinger

Læs mere

Succes i byggeriet hvad er det, og hvordan måles det? Kristian Kreiner Netværket Ledelse i byggeriet 26. oktober 2011

Succes i byggeriet hvad er det, og hvordan måles det? Kristian Kreiner Netværket Ledelse i byggeriet 26. oktober 2011 Succes i byggeriet hvad er det, og hvordan måles det? Kristian Kreiner Netværket Ledelse i byggeriet 26. oktober 2011 En mega fiasko!?! Resultater (pris, kvalitet, tid) versus konsekvenser (påvirkninger,

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

hjælpepakke til mentorer

hjælpepakke til mentorer forventningsafstemning Ved kaffemøder: Mentee sørger for en agenda Hvor mødes vi? Hvor længe varer mødet? Hvad er ønskede udbytte af mødet? Ved længere forløb: Se hinanden an og lær hinanden lidt at kende.

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Brokrøven og jubelidioten

Brokrøven og jubelidioten Brokrøven og jubelidioten WORKSHOP Brokrøven og jubelidioten Håbløs positiv eller hamrende negativ? Hvordan kan de hver især styrke vores forandringsproces? De gavner begge virksomhedens forandringsproces.

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

Ledelsens Dag 2006. KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager

Ledelsens Dag 2006. KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager Ledelsens Dag 2006 KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager Intrapersonel Interpersonel Struktur Konflikthåndtering samarbejde eller kaos Enig Uenig Tillid Harmoni Statisk Dynamisk Mistillid

Læs mere

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter 3. Håndtering og forebyggelse af konflikter Konflikter er naturlige og opstår hele tiden. De kan både medføre positive og negative konsekvenser for skibet. Det er måden de løses på, som afgør udfaldet.

Læs mere

Kunsten at formulere udfordringer

Kunsten at formulere udfordringer Kunsten at formulere udfordringer Sådan formulerer du udfordringer, så de motiverer og frister til nytænkning! Af Lise Damkjær og Lene Bornemann Innovationsstrategi Her får du vores bud på Danmarks nye

Læs mere

Den sociale kontraktklinikkens

Den sociale kontraktklinikkens klinikkens fremtid! Tandlægeforeningens Årskursus 2012 Bella Center lørdag den 28. april 2012 v/ Jens, CBS Eksempler på cases Lægeklinikken med uenighed om udskrivning af medicin og grundsyn på patienter

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R)

Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) 1 Budget-2016-talen v. Susanne Crawley Larsen (R) Indledning Det går godt i Odense. Vi kan glæde os over, at flotte arrangementer som Tinderbox og HCA-festivals har ryddet avisernes forsider med megen

Læs mere

Dagens program. Jeres indsats. Midtvejs-evaluering

Dagens program. Jeres indsats. Midtvejs-evaluering Dagens program Opfølgning på midtvejsevaluering 3. Februar 2012 v. Britt Riber Forårets undervisning Opfølgning på sidste forelæsning Konflikthåndtering og gruppedynamik Midtvejs-evaluering Undervisningens

Læs mere

LEDELSE AF STRESS DEN INVESTERENDE LEDELSE OG NØGLESAMTALEN V/PSYKOLOG, PH.D. TANJA KIRKEGAARD

LEDELSE AF STRESS DEN INVESTERENDE LEDELSE OG NØGLESAMTALEN V/PSYKOLOG, PH.D. TANJA KIRKEGAARD LEDELSE AF STRESS DEN INVESTERENDE LEDELSE OG NØGLESAMTALEN V/PSYKOLOG, PH.D. TANJA KIRKEGAARD DEN EMPATISKE TILGANG OG DEN SNAKKENDE OG EKSPRESSIVE DEN TEORETISKE TILGANG OG DEN FRUSTREREDE OG UTÅLMODIGE

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

At hive sig op ved håret

At hive sig op ved håret At hive sig op ved håret Af Maibritt Pedersen, Mette Yde og Erik Staunstrup Artiklen er sammenfattet på baggrund af drøftelserne på IFLI medlemsmødet den 15. april 2015. Formålet med debatten har været

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Workshop om læringsmiljø Hvad, hvorfor og hvordan?

Workshop om læringsmiljø Hvad, hvorfor og hvordan? Workshop om læringsmiljø Hvad, hvorfor og hvordan? CBS/ELU konference: Videnmedarbejdere i Staten og deres kompetenceudvikling. Symbion, 26. okt. 2006 - Bent Gringer, SCKK (bg@sckk.dk) Vores antagelse:

Læs mere

kursus@thomasmilsted.dk Forandringer

kursus@thomasmilsted.dk Forandringer Forandringer 2 Stress bliver ofte opfattet som en reaktion eller et symptom på udviklingen(forandringen), men kan også opfattes som en udvej Men der findes alternative udveje Om et forhold er frusterende

Læs mere

Hvor der er mennesker - er der konflikter. Foredrag for Socialpædagogerne Lillebælt. Tirsdag den 28. april 2015

Hvor der er mennesker - er der konflikter. Foredrag for Socialpædagogerne Lillebælt. Tirsdag den 28. april 2015 Hvor der er mennesker - er der konflikter Foredrag for Socialpædagogerne Lillebælt Tirsdag den 28. april 2015 Forventninger er med til at styre vores hverdag og har indflydelse på de historier vi fortæller.

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt 4. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk Konflikthåndtering 1 !" # # 2 Hvorfor arbejde med konflikter? De er uundgåelige frugtbare og smertelige Man kan lære at håndtere dem bedre og dermed minimere vold og lidelser, spare tid, penge og energi.

Læs mere

Høring af medborgerskabspolitik

Høring af medborgerskabspolitik Høring af medborgerskabspolitik Den 9. november inviterede til borgermøde vedrørende høring af Aarhus nye medborgerskabspolitik. Tretten aarhusborgere deltog. Dette dokument indeholder vores indspil til

Læs mere

har kontakt til de andre elever fra efterskolen, og hvilke minder de har fra efterskoletiden?

har kontakt til de andre elever fra efterskolen, og hvilke minder de har fra efterskoletiden? Notat Til Efterskoleforeningen Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Tilbageblik på efterskoleopholdet Indledning I dette notat beskriver EVA hvordan et efterskoleophold kan påvirke unge med flygtninge-,

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN

Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Tal om løn med din medarbejder EN GUIDE TIL LØNSAMTALER FOR DIG SOM ER LEDER I STATEN Dialog om løn betaler sig At udmønte individuel løn handler ikke kun om at fordele kroner og øre. Du skal også skabe

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Motivation. Menneske-til-menneske-forhold, fem faser. Fremvækst af identitet. Empati Sympati Gensidig forståelse

Motivation. Menneske-til-menneske-forhold, fem faser. Fremvækst af identitet. Empati Sympati Gensidig forståelse Menneske-til-menneske-forhold, fem faser. Det indledende møde med at andet menneske Fremvækst af identitet Empati Sympati Gensidig forståelse Karakteristiske handlinger. Vi foretager observationer og gennem

Læs mere

Frimodighed og mirakler

Frimodighed og mirakler Frimodighed og mirakler MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: FRIMODIGHED OG MIRAKLER Det kan være spænende at læse om de første kristne og hvordan de vendte op ned på hele den daværende kendte verden. Når man læser

Læs mere

Sig Gud tak for stort og småt livets rige gåde; bed ham bønlig, du må blot stole på hans nåde!

Sig Gud tak for stort og småt livets rige gåde; bed ham bønlig, du må blot stole på hans nåde! PRÆDIKEN TRINITATISSØNDAG 15.JUNI 2014 VESTER AABY KL. 9 (DÅB) AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Es.49,1-6; Ef.1,3-14; Matth. 28,16-20 Salmer: 749,285, 674,364,355 Sig Gud tak for stort og småt livets rige gåde;

Læs mere

Strategiske håndjern - Hvorfor skal det være så svært?

Strategiske håndjern - Hvorfor skal det være så svært? Strategiske håndjern - Hvorfor skal det være så svært? Af Steen Madsen, Conmoto A/S I de seneste år er der sket en del ændringer i samfundet, som har fået stor betydning for virksomheder og deres strategiske

Læs mere

STORYTELLING. WORKSHOP Storytelling den positive historie

STORYTELLING. WORKSHOP Storytelling den positive historie STORYTELLING WORKSHOP Storytelling den positive historie Det kan overraske, hvor få ord der ændrer negativt sladder til positiv samtale. Og vice versa. Måden vi taler om tingene på kan alene afgøre, om

Læs mere

Hvad sker der efter døden?

Hvad sker der efter døden? Lektion 10 Hvad sker der efter døden? Teorien om alles frelse bliver af modstandere skudt i skoene, at den har et svagt bibelsk belæg, og det er sandt, at skriftstederne, der taler for alles frelse, er

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen KURSETS FORMÅL er at styrke dig i at bruge dig selv bedst muligt, når du kommunikerer på din arbejdsplads. Med nærvær og effektivitet. Du arbejder med din

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere