Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt"

Transkript

1 Udkast Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Teknik og Miljø Naturkontoret december 2003

2 2 Naturkontoret

3 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Grundlag for tillægsregulativet Betegnelse af vandløbene Vedligeholdelse Revision Tillægsregulativets ikrafttræden Bilag Bilag Bilag: 1. Baggrunden for og konsekvenserne af tillægsregulativet 2. Fortegnelse over strækninger af amtsvandløb, hvor tillægsregulativet gælder, og bestemmelser om grødeskæringsterminer 3. Oversigtskort Forside: Lindenborg å ved Voldsted Peter A. Larsen, Naturkontoret Naturkontoret 3

4 4 Naturkontoret

5 1. Grundlag for tillægsregulativet Grundlag for regulativet Tillægget er udarbejdet på baggrund af lovbekendtgørelse nr. 632 af 23. juni 2001 om vandløb (vandløbsloven), samt miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om klassifikation og registrering af vandløb og om regulativer for offentlige vandløb. De bestående regulativer og tillæg til regulativerne for amtsvandløbene og er fortsat gældende for vandløbene i det omfang, at disses bestemmelser ikke ophæves eller ændres af tillægsregulativet. Reguleringskendelsen af 14. januar 2003 vedrørende Etablering af vådområde ved amtsvandløbet Villestrup Å nr. 134 og ved det private vandløb Ouebækken er fortsat gældende i det omfang, at vilkår i tilladelsen ikke ændres af tillægsregulativet. Naturkontoret 5

6 6 Naturkontoret

7 2. Betegnelse af vandløbene Vandløb hvor tillægget er gældende Bestemmelserne i tillægget gælder for de vandløb og strækninger af vandløb, som fremgår af bilag 2. De er alle optaget som amtsvandløb i Nordjyllands Amt og administreres af Nordjyllands Amtsråd. Naturkontoret 7

8 8 Naturkontoret

9 3. Vedligeholdelse Tillægsregulativet fastlægger bestemmelser om grødeskæringsterminer. Grødeskæringsterminer 3.1 Grødeskæringen udføres én gang inden hver af de datoer som fremgår af bilag 2. Bestemmelser om supplerende grødeskæring følger af de gældende regulativer for hvert enkelt af de vandløb, som omfattes af tillægsregulativet. 3.2 På de vandløbsstrækninger som vedligeholdes med båd, kan vandløbsmyndigheden fravige datoerne i nedbørsfattige år, såfremt sejlads med grødeskæringsbåde ikke er mulig. Naturkontoret 9

10 10 Naturkontoret

11 4. Revision Revision Tillægsregulativets bestemmelser gælder indtil næste revision af de regulativer, som ændres med tillægsregulativet. Naturkontoret 11

12 12 Naturkontoret

13 5. Tillægsregulativets ikrafttræden Ikrafttræden Tillægsregulativet har efter offentlig bekendtgørelse været fremlagt for offentligheden til gennemsyn i perioden fra den 7. januar 2004 til den 3. marts 2004 med opfordring til enhver med væsentlig interesse i vandløbet om at fremsende eventuelle indsigelser og ændringsforslag til amtsrådet inden den 3. marts Regulativet træder i kraft fra datoen for dets endelige vedtagelse. Således vedtaget af Nordjyllands Amt, den Naturkontoret 13

14 14 Naturkontoret

15 6. Bilag 1 Baggrunden for og konsekvenserne af tillægsregulativet Nordjyllands Amt ændrer datoerne for udførelse af grødeskæring på de strækninger af amtsvandløb som fremgår af bilag 2. Antallet af terminer og bestemmelserne om vedligeholdelsen i de enkelte vandløb forbliver uændret i forhold til de gældende regulativer. De fastsatte grødeskæringsterminer er de datoer, til hvilke vandløbsvedligeholdelsen senest skal være udført. Det vil sige, at der op til 1. grødeskæring og mellem terminerne er et råderum, hvor det er op til vandløbsmyndigheden at beslutte, hvornår grødeskæringen skal iværksættes. Baggrund Konsekvenser af regulativet Erfaringer med grødeskæringen i de berørte vandløb har vist, at de gældende terminer ikke er fastlagt optimalt i forhold til variationen i grødens vækstsæson. Den første grødeskæring skal ifølge de gældende regulativer således udføres så tidligt, at den nogle år ingen betydende effekt har på vandafledningen, fordi grødevæksten er meget sparsom. Samtidig er perioden indtil næste ordinære grødeskæring så lang, at der ofte vil være store grødemængder i vandløbet inden der skal skæres igen. Datoerne for udførelse af den ordinære vedligeholdelse flyttes for at optimere vedligeholdelsen. Med ændringen opnås et større råderum i planlægningen af vedligeholdelsen, som i højere grad gør det muligt at tage hensyn til grødeudviklingen. Første grødeskæringsdato fastsættes til det tidspunkt, hvor der erfaringsmæssigt kan forventes at være udviklet en betydelig grødemængde. Det vil for de fleste vandløbs vedkommende sige 2-3 uger senere end i de gældende regulativer; i enkelte vandløb er der tale om en ændring på flere uger. I en række af vandløbene medfører det, at også den eller de efterfølgende terminer rykkes for at Naturkontoret 15

16 opretholde det råderum mellem terminerne, som er nødvendigt for at tilrettelægge den mest optimale vedligeholdelse i forhold til grødens vækst. I enkelte vandløb er den sidste termin rykket op til en uge frem. Denne ændring er en tilpasning til nuværende praksis som betyder, at sidste grødeskæring udføres på et tidspunkt hvor grøden endnu er i vækst og ikke først når den naturlige henfaldningsproces er sat ind og grødeskæring dermed er overflødig. Med ændringen opnås en større fleksibilitet i planlægningen af vedligeholdelsen, som vil betyde, at grødeskæringen i højere grad kan tilpasses den naturlige tidsmæssige variation i grødeudviklingen. Amtet vil løbende føre tilsyn med vandløbene op til grødeskæringsterminerne og iværksætte grødeskæringen, når grødevæksten har nået et for de afvandingsmæssige interesser betydende omfang. Den afvandingsmæssige effekt umiddelbart efter grødeskæringerne forventes således optimeret, fordi de nu tilstræbes udført, når behovet af hensyn til afvandingen er størst. Hvorvidt ændringerne vil påvirke vandløbsmiljøet afhænger blandt andet af artssammensætningen af vandplanter i de enkelte vandløb. Den generelle vurdering er dog, at ændringerne vil kunne skabe grundlag for en større variation i vandløbene. Enkelt pindsvineknop er en dominerende og problemskabende art i mange af de berørte vandløb og undersøgelser viser, at grødeskæring har den uheldige effekt, at plantens vækst fremmes. Erfaringer med skæring af arten tyder desuden på, at i særdeleshed tidlig grødeskæring fremmer dannelsen af udløbere (jordstængler), som er med til at øge dens vækstpotentiale. Ved en senere udført 1. grødeskæring forventes det at andre arter vil kunne opnå bedre konkurrencebetingelser i det mindste først på sæsonen. Kan der opnås en ændring af plantesammensætningen i de vandløb hvor pindsvineknop dominerer, vil det være grundlag for en generel forbedring af vandløbsmiljøet. 16 Naturkontoret

17 7. Bilag 2 Fortegnelse over strækninger af amtsvandløb, hvor tillægsregulativet gælder, og bestemmelser om grødeskæringsterminer Vandløb, nr. Vandløb/ vandløbs-strækning 201 Albæk Ryå 102 Bjørnsholm Å/ Vilsted Å Øvre ende af Herredsbæk til Bjørnsholm Å 105 Dybvad Å Limfjorden 202 Elling Å Fra okkerværket til Staebæk bro 203 Fannegrøft Fra øvre ende til udløb i Ulvedybet 106 Gerå Østsiden af hovedlandevej E3 til udløb i Kattegat 140 Guldbæk Østerå 109 Halkær Å Limfjorden Poulholm Bæk Halkær Å Station, m /8, 1/10 Ordinær grødeskæring inden /7, 20/ /7, 25/ / /6, 15/ /8, 1/ /7, 20/ /7, 15/8, 20/9 Naturkontoret 17

18 217 Hallund Å Ryå 111 Hasseris Å Øvre ende v. Gl. Nibevej til udløb i Limfjorden 115 Korup Å Mariager Fjord 119 Lindenborg Å Fra Lille Blåkilde til Buderup Bro til den sydligste jernbanebro til Håls Bro til udløb i Limfjorden 120 Lindholm Å Limfjorden 204 Liver Å Øvre ende til Liver Mølle Bro til udløb i Vesterhavet 218 Nørre Å Ryå 131 Onsild Å Øvre ende til 135 m opstrøms styrt ved Salfær til udløb i Mariager Fjord 207 Rakkeby Å Liver Å 124 Romdrup Å Limfjorden 208 Ryå Øvre ende til Clausens Bro 125 Skibsted- Lyngby Å Fra vestsiden af Lyngdrup Bro til Gl. Skibsted Bro til udløb i Lindenborg Å 126 Skovåen Limfjorden 143 Sønderup Å Øvre ende til Hyldal Mølle 211 Tiende bæk Ryå /8, 1/ /7, 10/ /7, 10/ /8, 1/10 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 1/8, 1/ /8, 1/ /7, 1/8, 1/9, 1/10 1/8, 1/10 1/ /8, 1/ /8 15/6, 20/ /8, 1/ /7, 25/ /8, 1/10 1/8, 1/10 1/7, 1/8, 1/9, 1/ /6, 10/ /7, 25/ /8, 1/10 18 Naturkontoret

19 128 Trend Å Udløb ved dambrug til udløb i Limfjorden 213 Uggerby Å Tilløb af Boller Møllebæk til Sindal Bro /6, 1/8, 20/ Villestrup Å * 1/8, 1/9,1/10 1/8, 1/10 1/8, 1/10 * Strækningen ligger inden for Barsbøl projektområdet; stationeringen følger regulativ for Villestrup Å af 15. januar Naturkontoret 19

I De anførte koter er i G.I. system.

I De anførte koter er i G.I. system. Lall.J.brugn:ni.nla.erle!s sieupu 1:papir til 'h:rug /;::r lan :ivæ:senel'ett'.lr ~!1 af.tancllj:tg11lrnmm.lujone2 ~ 1 ~ '\fe!l ud.tær d.igelu af udøkrlfte r og til dobn1en1u m.v., dez i::al 11ohre11 l

Læs mere

Regulativ for Værebro Å

Regulativ for Værebro Å Roskilde Amt Regulativ for Værebro Å Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. REGULATIV FOR VÆREBRO Å... 5 1.1. Grundlaget for regulativet...

Læs mere

Udarbejdelse af vandløbsregulativer

Udarbejdelse af vandløbsregulativer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder Udarbejdelse af vandløbsregulativer Erfaringsopsamling og ny viden Juni 2007 Notat til inspiration for vandløbsmyndigheder

Læs mere

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden

Miljørapport for vandplan. 1.2 Limfjorden Miljørapport for vandplan 1.2 Limfjorden INDHOLD 1. IKKE-TEKNISK RESUMÉ AF MILJØRAPPORTEN... 6 1.1 Udarbejdelse af miljøvurderingen... 6 1.2 Alternativer... 6 1.3 Indvirkning på miljøet... 7 1.4 Afhjælpende

Læs mere

Redegørelse om lovovervågning af Lov om drift af landbrugsjorder

Redegørelse om lovovervågning af Lov om drift af landbrugsjorder Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 81 Offentligt Plantedirektoratet Sektor for Miljø Den 7 januar 2008 J.nr.: PD 07-440-000001 SMJ / MEDH Redegørelse om lovovervågning

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Udbudsmateriale. for. Vedligeholdelse af kommunale vandløb i. Holstebro Kommune og Struer Kommune 2015-2019

Udbudsmateriale. for. Vedligeholdelse af kommunale vandløb i. Holstebro Kommune og Struer Kommune 2015-2019 Udbudsmateriale for Vedligeholdelse af kommunale vandløb i Holstebro Kommune og Struer Kommune 2015-2019 19. FEBRUAR 2015 v. 8 Afleveringsfrist: Mandag den 18. marts 2015 kl. 10.00 på Holstebro Rådhus

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 049079834

EU-UDBUD 2013/S 049079834 EU-UDBUD 2013/S 049079834 Vedligeholdelse af offentlige vandløb i Ikast-Brande Kommune Marts 2013 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1 Orientering... 2 1.1 Udbudsmaterialets opbygning... 2 1.2 Opgavens

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø Lovforslag nr. L 177 Folketinget 2010-11 Fremsat den 30. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Risikobaseret tilsyn, differentierede

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB

VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB VIRKEMIDLER TIL FORBEDRING AF DE FYSISKE FORHOLD I VANDLØB Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 86 214 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Vandløbsmøde Kalundborg Kommune og Landboforeningen Gefion

Vandløbsmøde Kalundborg Kommune og Landboforeningen Gefion Vandløbsmøde Kalundborg Kommune og Landboforeningen Gefion ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 CVR 29 98 46 03 politik@gefion.dk www.gefion.dk Tid Torsdag den 23.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 230. Virksomhedsplan 2011 - Teknik og Beredskabs opgaveområder 3 231. Ensretning

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2012-13. Fremsat den 20. marts 2013 af miljøministeren (Ida Auken) til

Forslag. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2012-13. Fremsat den 20. marts 2013 af miljøministeren (Ida Auken) til Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag til Lov om ændring af lov om vandforsyning, lov om vandløb og lov om forpligtende kommunale samarbejder

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere