Referat Generalforsamling Region Nord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Generalforsamling Region Nord"

Transkript

1 Referat Generalforsamling Region Nord Lørdag den 14. april 2012 på Hotel Comwell, Rebild Bakker Formanden bød velkommen til vandværker, firmaer, ansatte fra FVD og gæster fra andre regioner. Som stemmetællere blev valgt Kristian Larsen, Løkken og Kjeld Andersen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Mogens Christensen, Løkken blev foreslået og valgt og takkede for valget. Han Konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 2. Bestyrelsens årsberetning. Bestyrelsen har ligesom tidligere år holdt møde ca. hver anden måned. Formand og næstformand har deltaget i 6 bestyrelsesmøder i FVD. Hele bestyrelsen har deltager hvert år i et repræsentantskabs-seminar, samt et repræsentantskabsmøde. Foreningen har pt. 401medlemmer. Den oktober arrangerede vi i samarbejde med Wavin i Hammel, samt Grundfos i Wahlstadt i Tyskland, et 2 dages fabriksbesøg. En stor tak til de 2 leverandører. Foreningen har her i februar måned, sammen med Vandposten udsendt et kursusprogram over 4 kurser her i første halvår. Kurserne er ligeledes offentliggjort på vores hjemmeside, og der vil før hvert kursus blive udsendt en huske mail. Det første bliver afholdt allerede nu den 18. april på Kimbrer Kroen i Aars, i håndbog 3, driftsbidrag og takstblad. Den 25. april på Hotel Søparken, Aabybro, håndbog 1, bestyrelsesarbejde, især for nye bestyrelsesmedlemmer. Jeg vil gerne opfordre vore medlemmer til, at slutte op om vores kurser. Den fysiske sikringszone på 10 meter omkring vore indvindingsboringer er ved lov blevet udvidet til 25 meter. Der er kommet en ny vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg. Vejledningen har baggrund i lov om vandforsyning og bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandbehandlingsanlæg og særligt bekendtgørelsens kapitel 5 om tilsyn med tekniske anlæg og kapitel 6 om indberetningspligt. Økonomisk har 2011 givet et underskud på kr. Men der var budgetteret med et underskud på kr. Generalforsamlingen i 2011 gav et mindre underskud på 4746 kr.

2 Vandrådsarbejdet. I samarbejde med Lars Kærsgaard, arbejder vi på at optimere vandrådene, så de er klædt på til fremtiden. Det går ikke lige godt alle steder, men det stopper os ikke. Vi har afholdt kursus for de kommunalt ansatte som arbejder med vand, i tilstandsrapporter og vandanalyser. Bestyrelsen havde den oktober arrangeret møde i Regionsvandrådet, hvor formanden for Limfjordsrådet, Poul Rosen fra Mors, samt embedslæge Niels Holm Nielsen, kom med et indlæg Der er afholdt 2 kurser for kommunernes sagsbehandlere, samlede i Erfa-grupper, inden for vand. Kursus i håndbog nr. 4 vandanalyser, samt håndbog nr, 5 tilstandsrapport og handlingsplan, med Jørgen Krogh Andersen som instruktør. Næste kursus i håndbog nr. 6, vandværksdrift, instruktør Henrik Laugesen, den 10. maj. EU` s Vandrammedirektiv. EU` s vandrammedirektiv fastlægger rammerne for beskyttelsen af vandløb og søer, kystvande og grundvand i alle EU-lande. Den 22. december 2000, trådte vandrammedirektiv i kraft, og direktivets formål er at fastlægge rammerne for beskyttelse af vandløb og søer, kystvande og grundvand i alle EU-lande. Vandrammedirektivet er implementeret i dansk lovgivning i miljømålsloven. Den foreskriver, at staten udarbejder vandplaner med tilhørende indsatsprogrammer, som redegør for, hvordan vi i Danmark vil nå EU-målet om god tilstand for de danske vandområder, inden udgangen Den 22. december 2011, meddelte miljøministeriet, at vandplanerne var færdige. Målene er sat for den indsats der frem til 2015 skal sikre renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer. Nu er det op til kommunerne at føre planerne ud i livet. Der gøres opmærksom på, at ud over en reduktion af kvælstof på de 9000 tons, udestår en yderligere kvælstofreduktion på minimum tons. Danmark er opdelt i 6 vandområdedistrikter, og der er udarbejdet 23 vandplaner, og den plan der mest interesse for os hedder, Limfjorden. Limfjordsområdet hovedvandsopland er godt km2, og dækker en 1/6 af Danmarks samlede areal fra Hals i øst til Thyborøn i vest. I alt 18 kommuner har arealer i hovedoplandet til Limfjorden. Der bor indbyggere. De 18 kommuner er: Brønderslev, Herning, Hjørring, Holstebro, Ikast/Brande, Jammerbugt, Lemvig, Mariagerfjord, Morsø, Randers, Silkeborg, Skive, Struer,Rebild, Thisted, Vesthimmerland, Viborg og Aalborg. Vandplanen omfatter km. vandløb, 158 søer, og 59 grundvandsforekomster. 588 almene vandforsyninger der tilsammen har en årlig indvindingstilladelse på 54 millioner m3. vand. Der er 82 kortlægningsområder, hvor der skal laves indsatsplaner.

3 Vandplanens store mål er at nedsætte kvælstofudledningen til Limfjorden med 9000 tons om året. Der er nedsat et Limfjordsråd, som omfatter de 11 kommuner i den statslige region, som Poul Rosen fra Mors er formand for. Udledningen af kvælstof til Limfjorden bliver landbruget altid skyldt for. Oplandet til Limfjorden er naturligt nok stærkest repræsenteret, fordi det er her kravene til landbruget er størst. Men en række nye analyser viser, at landbrug omkring Limfjorden kun udleder en tredjedel af den mængde kvælstof, der er lagt til grund for vandplanen for fjorden. Landboforeningen Landbo/Nord har taget over 70 vandprøver fra dræn i landbrugsarealer i foreningens område de fleste i oplandet til Limfjorden. De er nu blevet analyseret af DCE ved Aarhus Universitet (det tidligere Danmarks Miljøundersøgelser), og hos Landbo/Nord finder man resultaterne opsigtsvækkende. De kvælstofværdier, der er fundet i vandprøverne fortæller, at landbrugene omkring Limfjorden kun udleder procent af det kvælstof, som det får skyld for. Det tyder på, at vandplanen ikke tager udgangspunkt i virkeligheden. Og det må være utroligt svært for politikerne at stille krav om indgreb, der ikke er talmæssigt belæg for. Mange af de nuværende vandindvindingsområder vandværkerne har, er placeret i nitratfølsomme områder. De 82 kortlægningsområder som er i den nye vandplan, må man gå ud fra, at de ligger i OSD områder, (områder med særlig drikkevandsinteresser), En professor skriver, at vandplanerne sender Danmark tilbage til fortiden, Danmark forsumpes som for 250 år siden. Op mod en sjettedel af den danske landbrugsjord kan blive taget ud af drift, når EU` s vandrammedirektiv gennemføres og EU` s landbrugsstøtte lægges om. Fødevareministeriet har meddelt, at den 1.september 2012, træder en ny lov i kraft, der påbyder landbruget en randzone på 10 meter på hver side af vandløbene, hvor der hverken må dyrkes, gødes og sprøjtes. Jeg vil endnu engang opfordre vandværkerne til at få lavet en tilstandsport over egne forhold. Der skal nu inden 2015, laves en indsatsplan i de 82 indsatsområder der er kortlagt. De indsatsplaner skal laves af kommunerne. Flere steder er der lavet indsatsplaner, men de er ikke forhandlet og kapitaliseret med lodsejerne. Af de mange indsatsplaner, der blev lavet af amterne inden de blev nedlagt, står de fleste på hylderne, og de forudsætninger, som de i sin tid blev udarbejdet efter, gælder ikke i dag, og der forestår en stor og kostbar revision af disse indsatsplaner.

4 En midtjysk kommune, har pålagt et vandværk en indsatsplan til 20 millioner kr. Kommunen tror, at vandværket i fremtiden får nitratproblemer. Vandværket har nu fået udarbejdet en tilstandsrapport og handlingsplan, som kommunen ikke bryder sig om. FVD er med i sagsforløbet. Jeg nævner denne sag for at klargøre hvor store problemer vandværkerne kan komme ud for, når der skal udarbejdes 82 indsatsplaner. Ingen rådgivningsfirmaer tør nok ikke være med til at hjælpe vandværkerne? hvis de gør det, vil regioner og kommuner sætte dem på venteliste for arbejde. Afslutning. Til slut vil jeg takke vore medlemmer for et godt samarbejde i det forløbne år. Ligeledes en stor tak til vore leverandører for støtte til vor indbydelse. Også en stor tak til vore medarbejdere i FVD for et godt og solidt arbejde. Til mine kollegaer i bestyrelsen, samt Lars Kærsgaard en stor tak for aktiv og god indsats. Til slut kan jeg oplyse, at næste års generalforsamling afholdes lørdag den 6.april Bemærkninger fra salen: Alfred Møller ville høre om økonomien angående udvidelsen af beskyttelseszonen til 25 m. Kristen svarede, at udvidelsen fra 10 til 25 m ville koste 426 kr. pr boring. Ib Rasmussen mente ikke, at man skulle bruge så meget tid på, at varetage landmændenes interesser, de var i forvejen godt klædt på og det var ikke FVD s opgave. I stedet skulle man som DANVA opfordrer til, få vandværkerne til at være mere aktive mht. opkøb af jord og skovrejsning mv. Kristen kommenterede med, at Staten yder tilskud til kommuner der opkøber jord på kr pr. ha. Ved ekspropriation har beløbet været op til kr pr. ha. så man kunne nok forvente en del slagsmål desangående. Bent Jensen spurgte om der ikke var lov for, hvilken skov man plantede, da nåletræer kan give problemer med triclormetan. John Werner tilsluttede sig dette. Kristen svarede, at der er forskel på løv- og nåletræer og at det anbefales, at det er løvtræer der plantes. Preben Uldahl beklagede sig over det forbandede arbejde i medfør af Vandsektorloven og roste FVD for det udmærkede svar til Naturstyrelsen desangående. Kristen oplyste, at han ikke udtaler sig landspolitisk, det har vi en formand til, som senere sikkert ville kommentere loven. Beretning blev herefter godkendt. 3. Indkomne forslag. Grønhøj Vandværk havde indsendt et forslag om forenkling og besparing, således, at forårsudstilling og generalforsamling blev afholdt samme dag. Kristen svarede, at det var dejligt at man for en gangs skyld mødte op og deltog fra Grønhøj, så man kunne se og føle, hvad der foregik på FVD Nords generalforsamling. Han kunne oplyse, at generalforsamlingen giver overskud blandt andet på grund af det store fremmøde. Efter udstillingen i FVD Øst gik over halvdelen af deltagerne hjem efter kaffen og deltog således ikke i den efterfølgende generalforsamling. Hos FVD Nord deltager i år 130 medlem-

5 mer som har en faglig og festlig dag, til dels også som en påskønnelse for deres daglige indsats. Han foreslog, at generalforsamling og udstilling skulle fortsætte hver for sig, som det hidtil har været. Helge Sølvgaard fra Grønhøj : Det var rigtig nok, at det var første gang han deltog i generalforsamlingen, da han repræsenterde et sommerhusvandværk. De havde i bestyrelsen valgt at dele opgaverne imellem sig, så nogle tog på udstilling og nogle til generalforsamling men det var svært, at få tid til begge dele. Han ville appelere til, at man agerede lidt mere praktisk og professionelt fremover. Han kunne dog godt fornemme den gode stemning der var på generalforsamlingen og trak derfor samtidig forslaget. Dirigenten spurgte for en sikkerheds skyld endnu engang om forslaget var trukket. Dette var tilfældet og det kom derfor ikke til afstemning. 4. Regiones årsrapport for Per gennemgik regnskab med påtegninger som blev godkendt. 5. Regionens forslag til budget for Som noget nyt går budgettet et år længere frem. Per gennemgik budgettet som blev godkendt. 6. Valg til bestyrelsen for 2 år. Efter tur afgik Erik Skjøtt, Klarup og Jørgen Petersen, Gudumholm. Begge modtog genvalg. Der blev foreslået Keld Ahlmann, Åbybro, Albert Veggerby Andersen, Løgstør, og Alfred Møller, Ø. Brønderslev. Efter skriftlig afstemning blev følgende valgt: Erik Skjøtt, Klarup Albert Veggerby Andersen, Løgstør 7. Valg af 2 suppleanter for 1 år. Palle Nielsen, Fjerritslev og Alfred Møller, Ø. Brønderslev, modtog begge genvalg. Derudover blev Keld Ahlmann, Åbybro og Jørgen Petersen, Gudumholm foreslået. Efter skriftlig afstemning blev følgende valgt: Keld Ahlmann, Åbybro Jørgen Petersen, Gudumholm 8. Valg af revisor for 2 år og revisorsuppleant for 1 år. Kristian Larsen, Løkken blev genvalgt som revisor. Poul Erik Jensen, Ø. Brønderslev blev valgt suppleant. 9. Eventuelt. Der blev fra salen rejst spørsmålet om termofotografering. FVD havde udsendt forskellige meldinger om det var 0,7 m2 eller 0,7 m3 en styretavle skulle være, for at der skulle termofotograferes. Der var mange forskellig bud på, hvad sådan en fotografering havde kostet eller burde koste, der var beløb lige fra kr til kr Ligeledes hvem der skulle fortage fotograferingen. Direktør Bent Soelberg beklagede, at der var skabt forvirring om beregningsmetoden. Der blev arbejdet på, at få lavet en mere udførlig vejledning. Han gik dog ud fra, at alle ville få det bragt i orden. Det var vigtigt, at man benyttede sig af auto-

6 riserede firmaer. Prisen burde ligge på omkring kr hvert andet år. De største problemer var angående forsikringen. Dels var der selvrisikoen x 5 og selve forsikringspræmien. Der ville blive afholdt et møde med forsikringsselskabet for at løse problemerne. Til slut var der et indlæg fra landsformand Ole Wiil som havde karakter af en peptalk. Han indledte med, at understrege vigtigheden af den decentrale vandforsyning, der forsyner næsten halvdelen af landets befolkning. Han beklagde den manglende forståelse for Vandsektorlovens virkninger. Der var afholdt møde den 10. april i forligskredsen omkring loven og der skulle være møde igen engang i maj. FVD havde sendt et brev til ministeren angående problemerne og landsformanden mente, at politikernes intentioner var ok, men de forstod ikke forskellen på de store vandforsyningsselskaber og den decentrale vandforsyning, deres krav gik mere på en forsyningssikkerhed af rent vand.derfor er det vigtigt, at hvert eneste vandværk lever op til kravene om hygiejne, administration og drift. I det daglige går det da også meget godt og 95 % har ingen problemer. Men dokumentationen skal være i orden og bestyrelsesarbejdet skal være i orden. Det kan være en fare for den decentrale vandforsyning, hvis bestyrelsen selv skal udføre alle funktioner. Man må sørge for, at adskille daglige vandværksfunktioner og bestyrelsesarbejde ad. Sammenlægning med nabovandværker kan være en løsning og teknik og administration bør udliciteres, så bestyrelsen kan tage sig af de overordnede beslutninger, så som tilstandsrapporter, hanlingsplaner, kildepladsbeskyttelse, boringer, vandværk, tyveri, hærværk, digitale kort mv. Der vil blive afholdt hygiejnekursus med afsluttende bevis den 25. september i Fredericia og den 23. oktober i Greve. Pris kr incl. overnatning. Han afsluttede med ordene : Vi bestemmer selv. Der var ikke mere under eventuelt, så formanden takkede Jørgen Petersen for en stor indsats som kursusansvarlig i bestyrelsen og takkede dirigenten for en kompetent udøvelse af hvervet. Dirigenten afsluttede generalforsamling med at takke for god ro og orden og udbragte et leve for FVD Nord. Referent: Martin N. Andersen Dato Dirigent Mogens Christensen

Sikker vandforsyning. posten. Registrering af vandværkernes. Store heddinge Vandværk 100 år. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark

Sikker vandforsyning. posten. Registrering af vandværkernes. Store heddinge Vandværk 100 år. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark posten juni nr. 184 2012 vandtilstandsrapporter Sikker vandforsyning Registrering af vandværkernes ledningsnet Store heddinge Vandværk 100 år Xergi a

Læs mere

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer

Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Referat af repræsentantskabsmødet 16. april 2013 Deltagere fra vandrådet i Herning Kommune: Alan Lunde Sørvad Formand Henning J. Rasmussen Snejbjerg Johannes Støttrup Sdr. Felding Kasserer Torben Jensen

Læs mere

Dialog med kommunen gav fornuftig indsatsplan fremfor BNBO. FVD om atomaffald: Gør som Holland. Generalforsamlinger. i regionerne.

Dialog med kommunen gav fornuftig indsatsplan fremfor BNBO. FVD om atomaffald: Gør som Holland. Generalforsamlinger. i regionerne. vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark juni nr. 194 2014 Generalforsamlinger i regionerne Fra side 9 Dialog med kommunen gav fornuftig indsatsplan fremfor BNBO FVD om atomaffald:

Læs mere

Spildevandsforsyninger har brug for målerdata

Spildevandsforsyninger har brug for målerdata medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark februar nr. 182 2012 posten Ny FVD drikkedunk Spildevandsforsyninger har brug for målerdata Klokken er 7 om morgenen, og kaffen snurrer på kanden... Til

Læs mere

På vej: Nye regler om hygiejne- og driftskursus og kvalitetsstyring. Siger vi farvel til. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark

På vej: Nye regler om hygiejne- og driftskursus og kvalitetsstyring. Siger vi farvel til. medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark februar nr. 187 2013 Siger vi farvel til vandsektorloven i 2013? På vej: Nye regler om hygiejne- og driftskursus og kvalitetsstyring Fuld dokumenteret

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 15. november 2011 i Brørup. Dato: 15-11-2011 Ref.: BHJ Kopi: Velkomst Udbud vandanalyser 2012 2015 v/peder Dall Jørgensen Gennemgang af den

Læs mere

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden

27 stemmeberettigede medlemmer incl. bestyrelsen. Fordeling: Bestyrelsen, suppleanter samt offentliggørelse på hjemmesiden Granly Vandværk a.m.b.a. Mødereferat fra ordinær generalforsamling Dato/tid: 15. april 2013 kl. 18.00 Sted: Vejgaardhallen, Aalborg Deltagere: Palle Frank (PF) John Olesen (JO) Thomas Puggaard (TP) Niels

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tid: Torsdag den 27. september 2012 Kl. 19.30 Sted: Naturvidenskabernes Hus - Bjerringbro Ref.: CWH Deltagere: Til generalforsamlingen var fremmødt ca. 150 andelshavere,

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Dato: 13-11-2014 Ref.: BHJ Kopi: 1. Velkomst ved vandrådets formand Arne Welcher Christensen og valg af dirigent.

Læs mere

Sådan fungerer det på Hesselager Vandværk

Sådan fungerer det på Hesselager Vandværk vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark februar nr. 192 2014 Stor reportage fra Roskildeudstillingen Læs også: Erfarne folk glade for kurser Vandværker: Vi kan godt lide Tethys Bliv

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Kend dine livliner i en nødsituation

Kend dine livliner i en nødsituation medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark April nr. 183 2012 posten Kend dine livliner i en nødsituation Har vandværket en tilstandsrapport? Gratis energigevinst med genbrugsvarme i Vindeby Lunderskov

Læs mere

Padborg Vandværk A.m.b.a.

Padborg Vandværk A.m.b.a. Referat fra Ordinær generalforsamling i Padborg Vandværk A.m.b.a. Tirsdag den 12. april 2011 kl. 19.30 på Frøslev Kro Fremmødte: 30 stemmeberettigede + revisor. Formanden Jeppe B. Jørgensen bød velkommen

Læs mere

Generalforsamling. Region Øst. Hotel Comwell, Køge Torsdag den 9. april 2015 Strandvejen 111, 4600 Køge

Generalforsamling. Region Øst. Hotel Comwell, Køge Torsdag den 9. april 2015 Strandvejen 111, 4600 Køge Generalforsamling Region Øst 2015 Hotel Comwell, Køge Torsdag den 9. april 2015 Strandvejen 111, 4600 Køge Tilmelding til arrangementet Kl. 17.00 senest torsdag d. 26. marts på www.fvd.dk Side 2 Aftenens

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00

R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 R e f e r a t fra Ordinær Generalforsamling i Roskilde og Omegns Jagtforening torsdag d. 7. februar 2013 kl. 19:00 Generalforsamlingen afholdt på Jagtgården i Svogerslev. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen

Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen Referat af generalforsamlingen den 12. marts 2015 kl. 10h30 på m m v Resort & Spa **** Cannes Mandelieu Formanden, Flemming Elikofer, bød velkommen til de fremmødte medlemmer og meddelte, at rækkefølgen

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 2 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292 Referat fra den ordinære generalforsamling 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Klarup Vandværk a.m.b.a.

Klarup Vandværk a.m.b.a. Klarup Vandværk a.m.b.a. Referat af generalforsamling på Klarup Kro Torsdag den 28. februar 2013 kl. 19:30 1. Valg af dirigent a. Per Vagn Nielsen blev valgt b. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE

HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE HAVESELSKABET BARTHOLINE JØRGENSENS MINDE GENERALFORSAMLING DEN 13. FEBRUAR 2013 BERETNING FOR 2012 Året 2012 var igen lidt turbulent mht. sammensætning af bestyrelsen. Det var først på en ekstraordinær

Læs mere

2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen.

2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen. Bestyrelsens beretning 2011 2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen. Bestyrelsen finder at samarbejdet

Læs mere