Rasmussen, Bente. Vedlagt fremsendes kommentar fra nabo til Østerild Klitplantage. Bekræft venligst modtagelsen heraf.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "20-10-2009. Rasmussen, Bente. Vedlagt fremsendes kommentar fra nabo til Østerild Klitplantage. Bekræft venligst modtagelsen heraf."

Transkript

1 Side 1 af 2 Rasmussen, Bente Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober :42 Til: Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testområde til vindmøller Birgitte og Lars Ballebye Jensen - 11 argumenter for nej til placering Vedhæftede filer: Testcenter til vindmøller.doc Hermed bekræftes modtagelse af kommentarer. Jette Brøndum Teknisk Designer Plankontoret Dir tlf.: (+45) Miljøministeriet Miljøcenter Århus Lyseng Allé 1 DK-8270 Højbjerg TLF.: Fra: Mikkelsen, Kirsten L.K. På vegne af AAR - Aarhus hovedpostkasse Sendt: 19. oktober :36 Til: Brøndum, Jette Cc: Gregor, Ole Emne: VS: Testområde til vindmøller Fra: Lars Ballebye Jensen Sendt: søndag 18. oktober :43 Til: AAR - Aarhus hovedpostkasse Emne: Testområde til vindmøller Vedlagt fremsendes kommentar fra nabo til Østerild Klitplantage. Bekræft venligst modtagelsen heraf. Lars Ballebye Jensen Bådsgårdsvej Hanstholm Telefon

2 Side 2 af 2 Revision Limfjord Ansvarsfralæggelse Denne meddelelse (incl. vedhæftede filer), forbliver fortrolig information, tilsigtet en bestemt person, med et bestemt formål. Meddelelsen er beskyttet af lovgivningen. Hvis du ikke er den påtænkte modtager, skal du slette denne meddelelse, og er hermed bekendt med at alle former for afsløring, kopiering, distribution herunder udføre handlinger på grundlag af denne meddelelse er strengt forbudt

3 Miljøcenter Århus Att. Testområde for vindmøller Lyseng Allé Højbjerg Frøstrup, den 18. oktober 2009 Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage: Drømmer jeg, eller er jeg vågen 2960 ha i Østerild og Hjardemål Klitplantager berøres af nyt testcenter for vindmølle og 1500 ha skov skal ryddes. Vi er nabo til plantagen og følger med stor interesse og frygt debatten i disse dage. Alt hvad vi har kæmpet for bliver med et penselstrøg fjernet fra landkortet og det hjem vi sammen med familien har etableret og brugt alt vort hjerteblod og formue på de sidste 15 år risikere at blive værdiløst på alle måder. Området Tovsig rundt Bredlundvej og Klitvejen var årsagen til, at vi netop valgte at etablerer så her midt i denne fantastiske natur. Tag en tur til Tovsig og gå en tur rundt søen under de store bøgetræer og du vil som os, ønske at du stadig drømmer. VVM undersøgelse igen igen. Det er desværre ikke førte gang vi må kæmpe for vores klitplantage. Vi havde en tilsvarende oplevelse i år 2001 hvor der ligeledes blev igangsat en VVM undersøgelse, i forbindelse med ønske om etablering af produktion ved råstofvirksomheden Danopal. Området ved Danopal blev på grund af råstofforekomst udlagt til råstofgraveområde. Udvalget for Miljø og Teknik udtalte i sagsfremstillingen under Miljømæssig vurdering at Det kan indvendes mod produktionen, at den principielt er forkert placeret midt i dette i øvrigt øde og forholdsvis uberørte område. Her burde kun aktiviteter, som er helt eller delvist baseret på det lokale råstof kvartssandet placeres. Den 14. maj 2002 opgives denne VVM undersøgelse. Forurening med støj og lys. Vi har hørt fra vores naboer, at De har modtaget materiale vedr. 39 DB zonen. Det undre os, at vi ikke har modtaget tilsvarende materiale samt, at denne zonen ej er indtegnet på kortet på ministeriets hjemmeside det blev i øvrigt lovet på borgermødet den 8. oktober. Yderligere kan det på kortet ses at 44 DB zonen er indtegnet med lige store afstande til møllerne både øst og vest for placeringen dette er kun muligt hvis der er vindstille. Vi som bor i nærheden af vindmøller ved at støjen absolut er størst når man opholder sig i vindretningen øst for møllerne. Ud fra egne oplevelser med støj fra vores 50 meters møller er det vores udokumenterede påstand, at afstanden skal være ca. det dobbelte mod øst i forhold til afstanden mod vest. Det bør derfor overvejes om mølle placeringen kan flyttes længere mod vest eller alternativt, om der skal eksproprieres flere ejendomme mod øst. Øst for møllerne bliver områderne ved Tovsig og Bredlundvej/Klitvejen ramt af nuværende placering. Områder som for både Østerild og Frøstrup rummer nogle af de mest attraktive arealer og ejendomme. Et område som er en betingelse for den fremtidige turisme og bosætningsstrategi for Østerild og Frøstrup.

4 Støjfri områder skal friholdes fra støjende aktivitet, og der må ikke i deres nærhed etableres aktiviteter, som påvirker området med støj Oplevelse af generende støj er sundhedsskadeligt for mennesker..forebyggelse af støjgener kan først og fremmest ske ved, at der skabes god afstand mellem støjkilder og boliger, rekreative områder.. Det er efter amtsrådets opfattelse vigtigt, at der kan tilbydes befolkningen områder med fred og ro.. De støjfri områder skal så vidt muligt friholdes for nye væsentlige støjkilder. Kilde: Viborg Amts retningslinje 24 Forurening med støj og lys. Hver møllehat vil få højintensivt, hvidt blinkende lys svarende til lyset på Storebæltsbroens pyloner. Jf. Viborg amts retningslinjer indeholder naturbeskyttelsesloven 21et forbud mod lysreklame i det åbne landskab og det gælder specielt for de store, øde naturområder hvor kraftige lyskilder ødelægger oplevelsen af naturen. Østerild og Hjardemål Klitplantager er et stort, mørkt og øde naturområde og er udpeget som støjfri område. Plantagen og grundvand. I Danmark ønsker vi mere skov. Det gør vi, fordi skove kan tilgodese en lang række forskellige interesser på samme tid og sted: produktion af træ, friluftsliv, naturhensyn, beskyttelse af grundvandet m.m. Det langsigtede mål er en fordobling af det danske skovareal. Kilde: Skov og naturstyrelsen Skovbrug. Udgangspunktet er den stigende interesse fra samfundets side for at sikre grundvandet som en fortsat ren drikkevandsressource. Skovrejsning er en oplagt mulighed, fordi skovdrift kun involverer meget få eller ingen miljøfremmede stoffer. Fredskovspligtig skov er desuden sikret varigt som skov og kan ikke senere omlægges til andre anvendelser. Kilde: Skov og naturstyrelsen Skovrejsning og grundvand Der skal i forbindelse med testcenteret ryddes 1500 ha skov. Viborg amt har udpeget netop dette område som et område med særlige drikkevandsinteresser. Skovrydning og CO2»Ved at reducere skovrydning kan vi opnå de største, hurtigste og billigste nedskæringer i globale drivhusgas udledninger.«. Sådan lød det for nylig fra Norges statsminister Jens Stoltenberg under en FN konference, hvor politikerne forholdt sig til tal fra FN s Klimapanel, der viste, at 20 procent af al menneskeskabt CO2 udledning stammer fra skovrydninger verden over. Ældre træer gavner miljøet mere end yngre Nye undersøgelser peger på, at vi især bør bevare klodens ældste træer, der både indeholder og optager store mængder CO2. Kilde: Ingeniøren 29. september 2008 Testcenter bliver på 2960 ha og der ryddes ca. 15 kvadratkilometer skov. Arealerne i Østerild og Hjardemål Klitplantager blev tilplantet i perioden af vore fremsynede forfædre og rummer mange gamle træer. Bosætning Vi er tilflyttere fra Aalborg og for os var det naturen, som afgjorde valget for hvor vi ville etablere os. Vi flyttede til området for 15 år siden og er faldet utroligt godt til i lokalområdet og alle deltager aktivt i

5 foreningslivet. Vi har i perioden stiftet venskaber både med indfødte og tilflyttere. Lykken var stor da det blev muligt at erhverve en ejendom med plantagen som nabo. Birgitte har i alle årene arbejdet som sygeplejerske på Thisted Sygehus og Lars som selvstændig i Hanstholm med 10 ansatte. Virksomheden i Hanstholm har betydet at Lars i flere omgang har deltaget i arbejdsgrupper omkring emnet bosætning i Hanstholm. Hanstholm har et pendler problem, idet alt for mange pendler til området. Hanstholm burde ud fra antal arbejdspladser være ca. 5 gange så stor. Gruppearbejdet har hver eneste gang konkluderet at Hanstholm mangler miljø, et miljø som blev glemt i forbindelse med udvikling af erhvervslivet, og det blev desværre kun til krokodilletårer når der kom et opråb fra aktionsgruppen. I dag betaler Hanstholm/Thisted kommune prisen i form af manglen skatteindtægter mm. fra pendlerne. Vi vil med garanti se samme mønster for den kommende bosætningen i Østerild/Hjardemål og Frøstrup såfremt testcenteret etableres. Der er ingen der bosætter sig her på grund af møller. Det er vigtigt, at vi i stedet ser på Klitmøller vores lille Surferby lidt ned ad kysten. Her er bosætningen til fulde lykkes og nøgleordet er natur og miljø. Der er faktisk allerede en stor gruppe af naturinteresserede tilflyttere i vores område og lokale aktiviteter er igangsat. I 2009 vil Velfærdsministeriet lægge særlig vægt på projekter, som sætter fokus på, hvordan det bliver mere attraktivt at bosætte sig i landdistrikterne. Kilde: Landdistriktspuljen 2009 Konklusion Testcenter i Østerild Klitplantage, vi siger nej fordi: Industri er principielt forkert placeret i dette forholdsvise øde og uberørte område. Tidligere VVM undersøgelse er opgivet i maj Støjfri områder skal friholdes fra støjende aktivitet og der må ikke i deres nærhed etableres aktivitet, som påvirker området med støj. Oplevelse af støj er sundhedsskadeligt. Der skal tilbydes befolkningen områder med ro og fred. Kraftige lyskilder ødelægger oplevelsen af natur og der er derfor et forbud i naturbeskyttelsesloven 21. I Danmark ønsker vi mere skov blandt andet for beskyttelse af grundvandsinteresser. Ved at reducere skovrydning kan vi opnå de største, hurtigste og billigste nedskæringer i globale drivhusgas udledninger. Ældre træer gavner miljøet mere end yngre. Natur og miljø skal sikre bosætningen i området. Velfærdsministeriet lægger særlig vægt og fokus på at det skal være mere attraktivt at bosætte sig i landområderne Vi har i overstående belyst hvorfor testcenter i Østerild klitplantage på alle måde ikke harmonere med den politiske dagsorden anno 2009 og bemærk vi har end ikke omtalt konsekvenserne for den store bestand af kronvildt, ynglepladser for traner, havørnene osv. osv. osv. Testcenter i Østerild klitplantage vil være danmarkshistoriens største miljøkatastrofe. Birgitte og Lars Ballebye Jensen Gl.aalborgvej Frøstrup

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO DATO November 2012 RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO VVM-UNDERSØGELSE >>> HØRINGSNOTAT Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Teknik og Miljø BILAG 2a Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Maj 2011 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 BEMÆRKNINGER, HOVEDFORSLAG - HER BENÆVNT FORSLAG

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014. Hvidbog. For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup.

Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014. Hvidbog. For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup. Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014 Hvidbog For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup. Lokalplan 1135 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resume af henvendelser...

Læs mere

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse Indsiger Navn Side 1 Odense Bys Museer 1 2 Mogens Larsen Bøjden 2 3 Lokalrådet Pusser (Faldsled, Svanninge m.fl.) 5 4 Ann og Henning Wiesinger

Læs mere

Borgermøde/paneldebat om etablering af vindmøllepark

Borgermøde/paneldebat om etablering af vindmøllepark Borgermøde/paneldebat om etablering af vindmøllepark Rollekort 1: NABO Du indbydes hermed til paneldebat og offentlig høring vedrørende kommunens planer om at bygge en vindmøllepark. Din Kommune har besluttet

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

Planstrategi 2011 Hedensted Kommune

Planstrategi 2011 Hedensted Kommune Planstrategi 2011 Hedensted Kommune Indhold Forord... 3 Vurdering af planlægning... 4 Tema: Bosætning... 6 Tema: Erhvervsudvikling... 8 Tema: Klima & energi... 10 Tema: Lokalt engagement... 12 Agenda 21...

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Endvidere har Natur- og Miljøklagenævnet udbedt sig elektronisk fremsendelse af relevant materiale, som er indgået i sagens bedømmelse.

Endvidere har Natur- og Miljøklagenævnet udbedt sig elektronisk fremsendelse af relevant materiale, som er indgået i sagens bedømmelse. Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (Sendes pr. mail til nmkn@nmkn.dk og c.c. til Jette Rosenkvist Jørgensen jerjo@nmkn.dk) Svar på klage over endelig vedtagelse af lokalplan

Læs mere

48. møde. Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1

48. møde. Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1 Tirsdag den 1. februar 2011 (D) 1 48. møde Tirsdag den 1. februar 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 20: Forespørgsel til miljøministeren om affolkning af landdistrikterne.

Læs mere

Notat Dato. Byggesag/PLAN. 4. juni 2014 8297-14. Naboorientering/partshøring, fældning af avnbøg, Lokalplan 140

Notat Dato. Byggesag/PLAN. 4. juni 2014 8297-14. Naboorientering/partshøring, fældning af avnbøg, Lokalplan 140 Notat Dato 4. juni 204 Skrevet af Byggesag/PLAN Journal nr. 8297-4 Stevns Kommune Postboks 83 4660 Store Heddinge www.stevns.dk Naboorientering/partshøring, fældning af avnbøg, Lokalplan 40 Telefon: +45

Læs mere

Venlig hilsen Jan Williams

Venlig hilsen Jan Williams Nedenstående skrevet med rødt, er en mail fra fra vindfirmaet Eco Partner og som blev sendt den 11. februar 2014 til et byrådsmedlem i Norddjurs Kommune. Mailens ordlyd er et typisk eksempel på, hvordan

Læs mere

Hvidbog. Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan. Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen.

Hvidbog. Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan. Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen. Hvidbog Høringssvar efter miljørapport og forslag til vindmølleplan Høringsperiode: 6. maj til 1. juli 2014 Bilag til Vejen Byråds behandling af vindmølleplanen. Hvidbog fra høring af forslag til vindmølleplan

Læs mere

Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg

Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg Opsamling af høringssvar Indhold Høringssvar fra Bavnehøj 9, 5560 Aarup:...2 Høringssvar fra Skovhusevej 10, 5560 Aarup...3

Læs mere

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge.

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge. La L L andsforeningen Landsbynyt Juni 2009 19. årg. nr. 3 Det lysner lidt for de forfaldne huse Fra Kaj Møldrup Christensen Formand for Panel for Udvikling i Landdistrikter og Fiskeriområder i Region Midtjylland(S).

Læs mere

SBi 2010:52. Tilflyttere til yderområder: forandring, integration og strategier

SBi 2010:52. Tilflyttere til yderområder: forandring, integration og strategier SBi 2010:52 Tilflyttere til yderområder: forandring, integration og strategier Tilflyttere til yderområder: forandring, integration og strategier Helle Nørgaard Jesper Ole Jensen Carola Simon Hans Skifter

Læs mere

Høringssvar fra borgerne i Sennels

Høringssvar fra borgerne i Sennels Høringssvar fra borgerne i Sennels Indhold Forord... 3 Høringssvarets hovedpunkter... 3 Landsbyen: Det stærkeste våben mod affolkning... 3 LØSNINGSFORSLAG:... 3 THY-Skolen... 3 1: Konsekvenser af udviklingsplanens

Læs mere

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER Til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Dokument type Notat Date Januar, 2013 VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

Læs mere

Vindmølleplan. Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Vindmølleplan. Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet. Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Vindmølleplan Illustrationsfoto: Vindmøllesekretariatet Kommuneplantillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 2 Kommuneplantillæg nr. 20 Kommuneplantillæg nr. 20 - Vindmølleplan Indholdsfortegnelse

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

BUDGET- OG DEBATAVIS FOR BORGERNE I VIBORG AMT DECEMBER 2003

BUDGET- OG DEBATAVIS FOR BORGERNE I VIBORG AMT DECEMBER 2003 REGIONALT BUDGET- OG DEBATAVIS FOR BORGERNE I VIBORG AMT DECEMBER 2003 BJERRINGBRO FJENDS HANSTHOLM HVORSLEV KARUP KJELLERUP MORSØ MØLDRUP SALLINGSUND SKIVE SPØTTRUP SUNDSØRE SYDTHY THISTED TJELE VIBORG

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM

SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM 29. december 2011 Indkomne indsigelser i forbindelse med offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 36-002 for et område til boligformål ved Langdalsvænget i Sejs/Svejbæk Indkomne bemærkninger:

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

Hvidbog. Forslag til Råstofplan 2008. Behandling af henvendelser i for-offentlighedsfasen

Hvidbog. Forslag til Råstofplan 2008. Behandling af henvendelser i for-offentlighedsfasen Hvidbog Forslag til Råstofplan 2008 Behandling af henvendelser i for-offentlighedsfasen Indsigelsesoversigt Navn: Adresse: By: Erhvervsvirksomheder Mors 3 virksomheder, v/lsp. Jørgen Knudsen Bredgade 38,

Læs mere

danskernes holdninger

danskernes holdninger Affald i skov danskernes holdninger Bygningsaffald, Ryegård. 2/3 af danskerne synes der ligger meget affald i skovene. Så godt som alle synes det er et problem, især fordi det er grimt at se på. Kun 2%

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Strategier modtages løbende

Strategier modtages løbende Nyhedsbrev nr. 39 September 2003 Strategier modtages løbende Vi vil gerne opfordre alle kommuner og amter til at huske at sende de vedtaget lokal Agenda 21-strategier til Miljøministeriet. Inden udgangen

Læs mere