Teknik- og Miljøforvaltningen. Bilag 2.1 Renovatørens arbejde i ASK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik- og Miljøforvaltningen. Bilag 2.1 Renovatørens arbejde i ASK"

Transkript

1 Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag 2.1 Renovatørens arbejde i ASK

2 RENOVATØRENS ARBEJDE I ASK BILAG TIL UDBUDSMATERIALE Version 1.07 Anker Hedegaard

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Definitioner Ansvar Ansvar Hotline Oprettelse af brugere Kurser Fast kørsel Tømmekalender Oversigt over faste tømninger Tømningsregistrering Bestillinger Bestillingstyper Bestillinger via renovatørsnitflade Renovatørsnitflade Automatisk Renovatørsnitflade Manuel renovatørsnitflade Annullering af bestilling via snitflade Bestillinger via avanceret søgning Eksport og Udskrift af bestillinger Bekræftelse af bestillinger Bekræftelse af tømning af tømning af ringerordning Bekræftelse af Containerbestilling Bestillinger på tømmekalender Afvigelser Klagebehandling Ændring af tømmekalender Meddelelser... 8 Bilag 1 Operativsystemer og Browsere på arbejdspladser... 9 Bilag 2 - Systemparametre Bilag 3 Bestillingstyper Bilag 4 Oversigt over faste tømninger Bilag 5 Specifikation af renovatørsnitflade Bilag 6 Specifikation af Afvigelser

4 Bilag 7 Ændring af tømmekalender Bilag 8 ASK Brugervejledning for renovatører Bilag 9 Technical Description XLM Interface for Waste Collection

5

6 1. INDLEDNING Københavns Kommune registrer alle forhold vedrørende affaldsafhentning i ASK Affalds System København. Københavns Kommune anvender systemet til registrering af alle relevante forhold vedrørende affaldsafhentningen, og det påhviler renovatøren at anvende systemet til de opgaver, der er beskrevet i dette dokument. Systemet er bygget på Microsoft Dynamics CRM, og kan anvendes på en med adgang til Internettet, men én af de understøttede browserversioner. Se liste over understøttede operativsystemer og browserversioner i Bilag 1 Operativsystemer og Browsere på arbejdspladser. Der skal ikke foretages særlig installation af klientprogrammel, men der kan, afhængig af lokale forhold, være fordele ved at installere særlige parametre til systemdatabasen på de maskiner hvorpå programmet afvikles. Eksempel på sådanne systemparametre er vedlagt som Bilag 2 - Systemparametre. For vejledning til systemet, se Bilag 8 ASK Brugervejledning for renovatører. Københavns Kommune foretager løbende udvikling på systemet, og udvikler nye funktioner. Når sådanne har relevans for renovatøren giver der meddelelse herom, og ny brugervejledning udfærdiges DEFINITIONER I dette dokument anvendes følgende definitioner: Affaldsordning - Afhentning af husholdningsaffald er opdelt i en række forskellige affaldsordninger bestemt af typen af affaldsfraktion, f.eks. dagrenovation, pap- og papir, storskrald osv. fra enten beholdere eller containere. Én affaldsordning afhentes af én renovatør i ét udbudsområde Afhentningsfrekvens - Den frekvens hvormed afhentning af affald fra en given standplads finder sted. ASK - Affalds System København ATR - Automatisk Tømnings Registrering Bekræftet dato - Den dato hvor renovatøren har bekræftet at bestillingen udføres. Bestillingsdato - Den dato, hvor en bestilling ønskes udført. 1

7 Bestillingsordning - En affaldsordning, hvor afhentning af affald sker efter kundens bestilling. Henvendelse - Alle henvendelser fra kunder og renovatører om affaldsafhentning registreres i ASK som henvendelser, ligesom alle henvendelser fra renovatører om affaldsafhentning hos kunder registreres som henvendelser. Henvendelser kan være af typerne Kundehenvendelse, Renovatørafvigelse og Renovatør-oplysning. Koordinater - Talværdier der beskriver et geografisk punkts placering på et kort. I ASK anvendes koordinater efter UTM systemet (Universal Transverse Mercator coordinate system). Kundehenvendelse - Henvendelse fra kunde om affaldsafhentningen. Løs afhentning - Afhentning af affald, der ikke er emballeret i beholdere eller andet materiel. Materiel - Til en affaldsordning er der tilknyttet materiel i form af én eller flere sække, beholdere eller containere af forskellig type. OIS - Den Offentlige Informations Server. Renovatør - En entreprenør der varetager indsamling af bestemte typer affald (affaldsordninger) i ét eller flere udbudsområder. Renovatørafvigelse - Henvendelse fra renovatør med årsag til at afhentning af affald hos en kunde ikke har fundet sted som planlagt. Renovatøroplysning - Henvendelse fra renovatør med oplysning om forhold, der generer arbejdet med afhentning af affald fra en given standplads. Rute - Renovatøren opdeler sit udbudsområde i distrikter som køres af et team af renovationsarbejdere som kører en rute med en Skraldebil. Standplads - En fysisk lokalitet hvorfra der afhentes affald og hvor der kan være opstillet Materiel. Standpladsadresse - En verificeret adresse hvor renovatøren kan parkere skraldebilen, kombineret med en beskrivelse af vejen frem til standpladsen. Særlige forhold - Oplysninger om forhold der skal iagttages ved tømning fra en standplads. Tømmedag - En dato hvor tømning af en given affaldsordning skal finde sted fra en given standplads. Tømmekalender - De datoer hvor affaldet er planlagt afhentet. Tømmekalenderen fastsættes af renovatøren. Tømning - Afhentning af affald fra en standplads. 2

8 Udbudsområde - Et geografisk område, hvorfra der afhentes én eller flere affaldsordninger, der er udbudt samlet. Udført dato - Dato hvor renovatøren har udført en given tømning. Verificeret adresse - Postadresse som angivet i OIS s adresseregister 2. ANSVAR 2.1. ANSVAR Renovatøren er ansvarlig for at det udstyr der anvendes opfylder de krav der stilles for at afvikle ASK, d.v.s. at operativsystem og browserversioner er i overensstemmelse i listen i Bilag 1. I kontraktperioden kan Københavns kommune foretage opgradering af programmellet, således at andre browserversioner kan anvendes. Renovatøren er ansvarlig for, at de arbejdspladser der anvendes til at tilgå ASK med, er i stand til at opfylde disse krav, og at der er tilstrækkelig forbindelse til Internettet.. Københavns Kommune er ansvarlig for at renovatøren kan tilgå systemet gennem kommunens firewalls HOTLINE Er renovatøren forhindret i at tilgå ASK kan fejlmelding ske til Københavns kommune, eller nærmere anvist personale, alle hverdage i tidsrummet 08:00 16:00. Udbedring af driftsforstyrrende fejl vil ske hurtigst muligt indenfor normal arbejdstid OPRETTELSE AF BRUGERE Renovatøren skal meddele Københavns Kommune, hvilke navngivne medarbejdere der skal autoriseres til at have adgang til at arbejde i ASK. Der skal meddeles Navn og CPR-nummer og adresse på hver enkelt medarbejder. Hver enkelt medarbejder får tilsendt brugernavn og adgangskode til systemet fra Københavns Kommune. Brugernavne og adgangskoder er personlige, og må ikke videregives til andre. Renovatøren forpligter sig til at meddele afgang blandt de autoriserede medarbejdere uden unødigt ophold KURSER Københavns Kommune afholder, i forbindelse med kontraktstart, og ved væsentlige programopdateringer, 1 dags kursus i renovatørens arbejde i ASK for udvalgte medarbejdere hos renovatøren. 3

9 3. FAST KØRSEL For hver enkelt kundeforhold er der oprettet affaldsordninger med tømmefrekvens og tømmekalender, samt oplysninger om Rute og Prioritet 3.1. TØMMEKALENDER Københavns Kommune registrerer bestillinger på Tømmekalendere, og renovatøren skal registrere den af ham valgte tømmekalender i ASK inden for den i kontrakten angivne svarfrist Ved større omlægninger af tømmekalendere kan funktionen Indlæsning af tømmekalender anvendes OVERSIGT OVER FASTE TØMNINGER Renovatøren skal anvende oplysninger fra ASK som grundlag for sin kørselsplanlægning. Fra ASK trækkes der Microsoft Excel regneark, (.xslx format) med oplysninger om samtlige faste tømninger i et udbudsområde. Regnearkenes kolonner er specificeret i 4

10 Bilag 4 Oversigt over faste tømninger. Renovatøren skal løbende ajourføre sit kørselsgrundlag med ændringer i de tilmeldte faste tømninger. En ajourført liste over det aktuelle grundlag kan hver dag hentes fra Renovatørsnitfladen TØMNINGSREGISTRERING I løbet af kontraktperioden forudsættes der implementeret ATR. Al datakommunikation vedrørende tømninger og afmeldinger under ATR skal anvendes den i Bilag 12 beskrevne XML snitflade mellem renovatørens tømningsregistreringssystem og ASK. 4. BESTILLINGER Københavns Kommune registrer alle bestillinger på tømninger i ASK. I de tilfælde, hvor bestillingen skal udføres af renovatøren bliver bestillingen tilgængelig i ASK umiddelbart efter registreringen. Renovatøren er selv ansvarlig for at hente de nødvendige / ønskede oplysninger for at udføre de bestillinger der er registreret, og vælger selv hvilken metode der anvendes til at hente bestillingerne, idet der er adgang til de bestillinger der skal udføres på forskellig måde, med forskellig grad af oplysninger om bestillingen BESTILLINGSTYPER Oversigt over bestillingstyper kan ses i 5

11 Bilag 3 Bestillingstyper 4.2. BESTILLINGER VIA RENOVATØRSNITFLADE RENOVATØRSNITFLADE ASK indeholder en renovatørsnitflade, hvor renovatøren kan hente bestillinger direkte til sit IT-system, eller hvor renovatøren kan udlæse bestillinger i XML-format, der kan overføres til Microsoft Excel regneark, (.xslx format). Nærmere specifikation af de XML-schemas der anvendes udleveres hvis det ønskes AUTOMATISK RENOVATØRSNITFLADE Den automatiske renovatørsnitflade består i en række webservices, der tilgås via Internettet. Bestillinger hentet via den automatiske renovatørsnitflade indeholder datafelter som beskrevet i Bilag 5 Specifikation af renovatørsnitflade. Københavns Kommune autoriserer renovatøren til at anvende den automatiske snitflade når dette ønskes MANUEL RENOVATØRSNITFLADE Den manuelle renovatørsnitflade kaldes direkte fra ASK, hvor der kan udlæses bestillinger i XML-format, der kan konverteres til Microsoft Excel regneark, (.xslx format). Bestillinger hentet via den manuelle renovatørsnitflade indeholder datafelter som beskrevet i Bilag 5 Specifikation af renovatørsnitflade ANNULLERING AF BESTILLING VIA SNITFLADE Såvel den automatiske renovatørsnitflade, som den manuelle renovatørsnitflade kan transmittere annulleringer af tidligere registrerede bestillingsnumre. Københavns Kommune kan registrere en annullering af en bestilling indtil kl. 12:00 dagen før den dato renovatøren har bekræftet at ville udføre den BESTILLINGER VIA AVANCERET SØGNING ASK indeholder mulighed for at etablere avancerede søgninger i systemets registre. Københavns Kommune bygger avancerede søgninger, der giver renovatøren mulighed for at hente bestillinger efter forskellige søgeparametre: 6

12 Bestillinger, der ikke er bekræftet Bestillinger, der er bekræftet til udførsel i indeværende måned Bestillinger der er bekræftet til udførsel i næste måned. Bestillinger der var bekræftet til udførsel i forrige måned Derudover kan renovatøren selv oprette søgninger efter specifikke bestillingstyper med avancerede søgninger i Microsoft Dynamics CRM EKSPORT OG UDSKRIFT AF BESTILLINGER Renovatøren kan eksportere bestillinger fremsøgt med avanceret søgning til et Microsoft Excel regneark, (.xslx format). ASK indeholder mulighed for at udskrive én eller flere bestillingslinjer på en særskilt rapport med én bestilling på én side BEKRÆFTELSE AF BESTILLINGER Renovatøren skal behandle de enkelte bestillinger i ASK ved for bestillinger at bekræfte hvornår bestillingen udføres. Bekræftelse skal være registreret senest dagen efter at bestillingen er registreret. Renovatøren kan registrere bekræftelse på flere linjer, med samme bekræftelsesdato, samtidigt BEKRÆFTELSE AF TØMNING AF TØMNING AF RINGERORDNING Renovatøren skal, ved bestillinger af typen Tømning af ringerordning bekræfte hvornår tømning finder sted. Kunden modtager automatisk ordrebekræftelse med den af renovatøren valgte dato BEKRÆFTELSE AF CONTAINERBESTILLING Renovatøren skal, ved bestillinger af typen Containerbestilling, bekræfte hvornår container leveres. Kunden modtager automatisk ordrebekræftelse med den af renovatøren valgte leveringsdato BESTILLINGER PÅ TØMMEKALENDER Renovatøren skal, ved bestillinger af typen Tømmekalender udbedes, registrere den af ham valgte gældende tømmekalender på det kundeforhold bestillingen vedrører. 5. AFVIGELSER For hver hændelse, hvor en tømning ikke er udført skal renovatøren registrere en henvendelse af typen Renovatørafvigelse, og anvende dertil beregnede årsagskoder. 7

13 Til henvendelsen skal der oprettes afvigelser for hvert enkelt registreret stykke materiel, der ikke er tømt. Liste over årsagskoder og deres anvendelse, ses i Fejl! Henvisningskilde ikke undet. I tilfælde af, at tømning er udført som planlagt, men hvor der er forhold der generer tømningen, og som renovatøren skal underrette kommunen om, skal renovatøren registrere en henvendelse af typen Renovatøroplysning, og anvende dertil beregnede årsagskoder. Liste over mulige årsagskoder, og deres anvendelse, ses i Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Afvigelser kan importeres fra Microsoft Excel regneark, (.xslx format), med funktionen Indlæsning af afvigelser. Specifikation af format på regnearket findes i Bilag 5 Specifikation af renovatørsnitflade 6. KLAGEBEHANDLING Alle kundeklager registreres i ASK. Renovatøren skal behandle disse klager i ASK. I ASK er der adgang til en Kø hvor henvisninger til alle henvendelser der skal behandles af renovatøren lægges. Renovatørens kommentarer til kundens henvendelse skal angives som en Note på henvendelsen, hvorefter henvendelsen sendes til Københavns Kommune. 7. ÆNDRING AF TØMMEKALENDER Renovatøren kan, efter nærmere aftale, foretage ændring af tømmekalender for en række kundeforhold. Sådanne ændringer kan indlæses fra et Microsoft Excel regneark, (.xslx format). Specifikation af regnearket kan ses i Bilag 7 Ændring af tømmekalender 8. MEDDELELSER Renovatøren skal, hvis der er større forstyrrelser af den planlagte kørsel, give meddelelse herom på siden Meddelelser. 8

14 BILAG 1 OPERATIVSYSTEMER OG BROWSERE PÅ AR- BEJDSPLADSER Microsoft Dynamics CRM 2011 er bygget til anvendelse med Internet Explorer, hvor den fulde funktionalitet opnås sikrest. De fleste funktioner kan dog p.t. afvikles på følgende kombinationer af operativsystemer og browsere. Københavns Kommune kan foretage ændringer af denne specifikation hvis Microsoft udsender sådanne. Platform Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Apple Safari Windows 7 Version 9, 10 og 11 Seneste Version Seneste Version Ikke understøttet Windows 8 Version 11 til desktoppen Seneste Version Seneste Version Ikke understøttet Apple OS X 10.8 (Mountain Lion) Ikke understøttet Ikke understøttet Ikke understøttet Seneste Version Apple ios Ikke understøttet Ikke understøttet Seneste Version Ikke understøttet 9

15 BILAG 2 - SYSTEMPARAMETRE For at sikre den bedst mulige arbejdshastighed skal ASK afvikles på maskiner med operativsystemet Windows 8 eller senere, og med mindst 3 GB hukommelse. Følgende konfiguration skal ske på alle arbejdspladser renovatøren anvender: Webstedet https://www.affaldsservice.kk.dk skal tilføjes som Websider, der er tillid til på samtlige maskiner. Blokeringer for anvendelse af Pop-up vinduer skal være slået fra. 10

16 BILAG 3 BESTILLINGSTYPER I ASK anvendes følgende typer af bestillinger, der skal udføres af renovatøren: Ydelser i ASK Containerbestilling Ekstra tømning Anvendes til Renovatør bedes levere og efter 3 dage hente container til Storskrald eller Haveaffald Renovatør bedes foretage ekstra tømning af dagrenovation på en standplads. Afhentning af løst affald Renovatør bedes foretage afhentning af uemballeret haveaffald eller storskrald fra en standplads Tømmekalender ønskes Tømning af Bestillingsordning Renovatør bedes levere tømmekalender til affaldsordning for kundeforhold Tømning af Bestillingsordning Renovatør bedes foretage tømning af bestillingsordning med fast materiel på en standplads

17 BILAG 4 OVERSIGT OVER FASTE TØMNINGER Oversigt over alle faste tømninger i et udbudsområde kan trækkes ud af ASK, og dermed danne grundlag for renovatørens kørsel. Oplysningerne leveres i et Microsoft Excel regneark, (.xslx format). Regnearket indeholder følgende kolonner: Kolonne Indhold * Udbudsområdenavn Navn på det udbudsområde tømningen tilhører * Områdenavn Navn på den bydel tømningen tilhører * RenovatørNavn Navn på den renovatør der kører i udbudsområdet * Kundeforholdsnr Nummer på kundeforholdet * Adresse Adresse på standpladsen * KoordinaterØst UTM Øst koordinat på standpladsen * KoordinaterNord UTM Nord koordinat på standpladsen * StandpladsNr Nummer på standpladsen Rum Evt. rum-nummer på standpladsen Beskrivelse Evt. beskrivelse af adgangsvejen til standpladsen Afstand Afstand i meter fra fortovskant til standpladsen Låsekode Evt. kode på lås på adgangsvejen til standpladsen Låsetype Evt. type på lås på adgangsvejen til standpladsen Materiel Navn på materiel der skal tømmes Affaldsfraktion Navn på affaldsfraktionen Affaldsordning Navn på affaldsordning Rute Evt. rute på affaldsordningen Afhentningsfrekvens Afhentningsfrekvensen TømningerPrÅr Antal tømninger pr. år Tømmekalender Tømmekalender tilknyttet denne affaldsordning Hjælpemidler Evt. hjælpemidler registreret på standpladsen Dispensationer Evt. dispensationer registreret på standpladsen OpstilletDato Dato i format DD-MM-ÅÅÅÅ for hvornår materiellet er opstillet. Prioritet Evt. prioritet på ruten registreret af renovatøren Særlige forhold Evt. særlige forhold registreret på standpladsen 12

18 BILAG 5 SPECIFIKATION AF RENOVATØRSNITFLADE Renovatørsnitfladen trækker bestillinger ud af ASK med følgende oplysninger: De enkelte felter indeholder de data, der er registreret i ASK på tidspunktet for bestillingens oprettelse. Nr. Feltnavn Indhold * 1 Ydelse Den ydelse der bestilles leveret * 2 Bestillingsnr Unikt nummer for denne bestilling * 3 CVR-nr. CVR-nummer på den renovatør, der skal udføre bestillingen * 4 Bestillingsdato Den dato bestillingen ønskes udført * 5 Kundeforholdsnr Kundens Kundeforholdsnummer i ASK 6 Kontakt1 rolle Rolle for kontaktperson hos kunden 7 Kontakt1 navn Navn på kontaktperson hos kunden 8 Kontakt1 mobiltlf Mobiltelefonnummer på kontaktperson hos kunden 9 Kontakt2 rolle Rolle på 2.kontaktperson hos kunden 10 Kontakt2 navn Navn på 2. kontaktperson hos kunden 11 Kontakt2 mobiltlf Mobiltelefonnummer på 2. kontaktperson hos kunden * 12 Ordning Kode for den Affaldsordning bestillingen vedrører 13 Afhentningsfrekvens Affaldsordningens normale afhentningsfrekvens * 14 Standpladsnr. Nummer på standpladsen vor bestillingen ønskes udført * 15 Vejkode Vejkode for den vej standpladsen er beliggende på * 16 Vejnavn Vejnavn for den vej standpladsen er beliggende på * 17 Husnr Husnummer standpladsen er beliggende på * 18 Postnr Postnummer for den adresse standpladsen er beliggende på * 19 Koordinater øst UTM koordinat Øst for standpladsen * 20 Koordinater Nord UTM koordinat Nord for standpladsen 21 Rum Rumnummer tilknyttet standpladsen 22 Dispensation1 1. dispensation tilknyttet standpladsen 23 Dispensation2 2. dispensation tilknyttet standpladsen 24 Dispensation3 3. dispensation tilknyttet standpladsen 25 Særlige forhold1 1. Særlige forhold tilknyttet standpladsen 26 Særlige forhold2 2. Særlige forhold tilknyttet standpladsen 27 Særlige forhold3 3. Særlige forhold tilknyttet standpladsen 28 Låsetype Kode for den låsetype der anvendes ved

19 adgang til standpladsen 29 Låsekode Kode der anvendes ved adgang til standpladsen 30 Beskrivelse Beskrivelse af adgangsvejen til standpladsen * 31 Materiel kode Kode for det materiel der skal tømmes * 32 Materiel Navn Navn på det stykke materiel der skal tømmes 33 Bemærkning Bemærkning tilknyttet bestillingen 34 Bekræftet dato Dato hvor renovatøren bekræfter at ville udføre bestillingen 35 Tømmekalender Tømmekalender renovatøren agter at anvende * = feltet skal være udfyldt Felt 34 anvendes til dato for hvornår renovatøren planlægger at udføre opgaven. Felt 13 anvendes kun når bestillingstypen er Tømmekalender ønskes, og felt 35 anvendes til renovatørens bekræftelse når bestillingstypen er Tømmekalender ønskes 14

20 BILAG 6 SPECIFIKATION AF AFVIGELSER Der kan foretages samlet indlæsning af afvigelser fra et Microsoft Excel regneark, (.xslx format), med følgende kolonner: Kolonnenavn Indhold * Type Ikke-udført tømning eller Ikke-udført bestilling Bestillingsnr Bestillingsnummer hvis Type = Ikke-udført bestilling * CVR-nummer CVR-nummer på den renovatør der har registreret afvigelsen * Kundeforholdsnr Kundeforholdsnummer, hvor afvigelsen er sket * Affaldsordning Affaldsordning hvor afvigelsen er sket * Standpladsnr Standplads, hvor afvigelsen er sket Materiel Materiel omfattet af afvigelsen * Dato Dato hvor afvigelsen er sket * Årsagskode Årsag til den manglende tømning eller manglende udførelse af en bestilling Kommentar Eventuel kommentar * = feltet skal være udfyldt

21 BILAG 7 ÆNDRING AF TØMMEKALENDER Der kan indlæses ændringer af tømmekalendere for en række kundeforhold på én gang med funktionen Import af tømmekalender. Ændringerne skal være i et Microsoft Excel regneark, (.xslx format), med følgende kolonner: Kolonnenavn Indhold * Kundeforholdsnr Kundeforholdsnummer for det kundeforhold ændringen vedrører * Affaldsordning Navn på den Affaldsordning, hvor tømmekalenderen ændres Rute Renovatørens rutebetegnelse for den affaldsordning der ændres Prioritet Renovatørens prioritet på ruten * Tømmekalender Navn på den nye tømmekalender * Startdato Dato i formatet DD-MM-ÅÅÅÅ hvor den nye tømmekalender skal træde i kraft. * = feltet skal være udfyldt 16

22 BILAG 8 ASK BRUGERVEJLEDNING FOR RENOVATØRER Til ASK udfærdiges der løbende en brugervejledning. P.t. er version gældende. 17

23 Brugervejledning til ASK Affalds System København for Renovatører

24 ASK BRUGERVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING Forrest i denne vejledning finder du et generelt afsnit om brugen af ASK, og bagest bilag med ordliste og oversigt over genvejstaster. Vejledningen er derudover inddelt i afsnit, hvor hver side i kortfattet form beskriver én bestemt opgave, som du kan have brug for at udføre i ASK. De fleste sider starter med en kort beskrivelse af hvornår sidens emne er relevant De enkelte sider i vejledningen er, til højre for overskriften, markeret med farver, hvor hver brugerrolle har sin farve. På den måde burde du nemt kunne identificere emner, der er relevante for dig. CC KT KoT KtT RE Adm Alle brugere Callcenter Kundeteam Konsulentteam Kontraktteam Renovatør Administratorer Vær venligst opmærksom på, at de eksempler der i vist i skærmbilleder i denne manual er dannet på forskellige systemer på forskellige tidspunkter, samt at brugerrettigheder har indflydelse på hvilke elementer, der vises i skærmbillederne. Du kan derfor ikke nødvendigvis genfinde det specifikke skærmbillede i systemet. Version , udskrevet

25 ASK BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Læsevejledning... 2 Introduktion til ASK... 5 Generelt om ASK... 6 Login... 6 Opbygning af skærmbilleder... 6 Stamdata... 7 Indstilling af ASK... 8 Indstilling af Internet Explorer Brugere i Københavns Kommune Brugere udenfor Københavns Kommune Søgning i ASK Centralt søgeskærmbillede Søg Detail oplysninger Søgning i registre Søgning i opslagslister Vejledninger til Ejendom og Kontaktperson(er) Vis ejendomsoplysninger Vis ejendom på kort Vis kontaktperson Vejledninger til Kundeforhold og Puljeordning Vis kundeforhold Vejledninger til Affaldsordninger, Standpladser og Materiel Vis affaldsordninger Ændre tømmekalender og rute for affaldsordning Ændre tømmekalenderperiode Vis standplads(er) Vis standpladsforhold Vis materiel Vis materiel på standplads Vejledning til ASK Erhverv Vejledning til Henvendelser og Bestillinger Vis henvendelser på liste Ændre visning af henvendelser Vis henvendelser på kundeforhold Vis henvendelse Vis bestilling Opret henvendelse Arbejd med en henvendelse Udskriv henvendelse Videresend henvendelse Opret henvendelse Renovatørafvigelse/OplysninG Opret henvendelse Ikke udført tømning Opret henvendelse Ikke udført bestilling Behandl henvendelse Kundehenvendelse Vis bestillinger på liste Vis bestillinger på liste pr. renovatør Vis bestillinger på kundeforhold Bekræft bestilling Udskriv bestillinger Vejledning til Køer

26 ASK BRUGERVEJLEDNING Arbejd med Køer Hurtigguide til Køelementer og køer Vejledning til Rapporter Vis rapporter Vis rapport Oversigt over afmeldte ordninger Vis rapport Tømningsordninger på adresser Vis rapport Ændringer på placeret materiel Vejledning til Dashboards Start et Dashboard Meddelelser Vidensbase Hjælp Vejledning til administrative opgaver Eksporter data til Excel Hent bestillinger Indlæs bestillinger til regneark Indlæs afvigelser fra regneark Indlæs tømmekalendere fra regneark Hent Flettefil til ændringsbreve Vejledning til Renovatørsnitflade Renovatørsnitflade Rapport med kørselsgrundlag Hent bestillinger Ordliste til ASK Tastaturgenveje i ASK Generelle genveje Genveje i dialogbokse Genveje i formularer Øget tilgængelighed med Tastaturgenveje

27 ASK BRUGERVEJLEDNING INTRODUKTION TIL ASK I ASK arbejder vi ud fra den generelle antagelse, at alt affald frembringes på en ejendom. Ejendommen er således kunden, med hvem der etableres et kundeforhold. Ejendomsregistret, med oplysninger om ejere og administratorer opdateres dagligt via OIS, med alle ændringer i BBR registret, ESR registret og ddt offentlige adresseregister. Der skal således kun undtagelsesvis rettes i data om ejendomme, ejere og administratorer, men viceværter skal vedligeholdes. Ejendomme, vi leverer ydelser til skal have oprettet et kundeforhold. Kundeforholdet bestemmer hvordan betaling for ydelserne opkræves. Alle ydelser opkræves hos ejendommens administrator eller ejer, enten via ejendomsskattebilletten, eller for særlige ydelser via en faktura. Kundeforholdet kan være en Grundordning, det vil sige direkte med ejendommen, eller en puljeordning, det vil sige at kundeforholdet omfatter flere ejendomme. Til kundeforholdet knyttes affaldsordninger med hver sin tømmefrekvens og tømmekalender, og der oprettes standpladser hvorpå materiel placeres. Standpladsen beskriver den adresse hvorfra affaldet skal afhentes samt eventuelle yderligere oplysninger der er nødvendige for at finde frem til affaldets placering. Til afhentning af affald anvendes normalt ét eller flere stykker materiel, som placeres på en standplads. Der modtages henvendelser og bestillinger af ydelser fra kunder. Disse registreres i systemet. Henvendelser overføres automatisk til den instans der skal behandle dem, medens bestillinger overføres til enten Beholderservice eller til den en renovatør der skal planlægge og udføre opgaven. Renovatører opretter henvendelser med oplysninger om afvigelser og andre forhold der har betydning for arbejdets udførelse, og disse tilknyttes den enkelte kunde. I ASK Erhverv vises gebyrpligtige virksomheder og produktionsenheder i Københavns Kommune, og deres betaling af gebyrer. 5

28 ASK BRUGERVEJLEDNING GENERELT OM ASK Topmenu Listemenu Indholdsvindue Outlookbar LOGIN ASK kan startes på en PC med adgang til Internettet ved at angive følgende adresse i Internet Explorer: https://www.affaldsservice.kk.dk. Arbejder du påå en maskine i Københavns kommune kan du blot skrive askcrm2 Brugen af ASK kræver i nogle tilfælde login med brugernavn og kodeord. Anvendes en PCC arbejdspladss på Københavns Kommunes netværk skal der ikke angives login, medens der fraa en vilkårlig PC uden for Køben havns Kommunes netværk skal logges på med angivelse af e mail adresse og adgangskode. På samme måde kan en testudgave af ASK startes med https:/ //testask.kk.dkk og test askcrm2 OPBYGNING AF SKÆRMBILLEDER Skærmbilledet i ASK er opbygget i fire hovedområder: Skærmbilledet tilpasses efter de rettigheder den enkelte bruger har til systemets skærmbilleder og registre. Listemenuen viser de menupunkter, der p.t. er tilgængelige. Outlookbar en n viser systemets hovedmenu. Indholdsvinduet viser indholdet af det valgte menupunkt. Bemærk venligst, at denne vejledning er skrevet af en bruger med administrative rettigheder. De skærmbil ler du selv ser, kan derfor adskille sig fra de skærmbilleder, der vises i dennee vejledning. 6

29 ASK BRUGERVEJLEDNING STAMDATA Hovedmenupunktet Stamdata indeholder kodelister over alle de stamregistre, der anvendes i ASK. Listemenu Brugerafhængig Vinduesmenuu Detailvindue Kodeliste Menubaren kan altid skjules (og hentes frem igen) ved at trykke på ne. I listemenuen vælges hvilket stamregister der skal arbejdes med, og indholdsvinduet viser de poster der er i registret. Nederst vises hvorr mange poster der er fundet, og der kann evt. bladres i siderne og sorteres i indholdet. Dobbeltklikkes på en post visess detailvinduet med postens indhold. ASK indeholder i mange skærmbilleder links til poster i andre registree i systemet. Links er altid markeret med en understregning, og ved v at klikke på et sådant link springer man til den pågældende post i det på rettighe gældende register. Indholdet af programmenu og detailmenuu samt vinduesmenuerne er afhængigt aff brugerrollens der. i skærmbilledets øverste højre hjør Du kan altid komme tilbage til t åbningsskærmbilledet ved at trykke påå. Du kan se de senest besøgte sider og visninger ved at trykke på. Du kan skjule" Internet Explorer, og hente den frem igen, ved tryk på p F11 7

30 ASK BRUGERVEJLEDNING INDSTILLING AF ASK Den enkelte bruger skal, under menupunktet Filer, nederst i listemenuen Indstillinger, vælge sine egne indstillinger, herunder er vist den optimale indstilling. Værdien for Standardfane skal altid sættes til Meddelelser. Se værdien for fanen Beskyttelse af personlige oplysninger på næste side 8

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

MakeRoute. Bruger manual

MakeRoute. Bruger manual MakeRoute Bruger manual Indholdsfortegnelse MakeRoute... 3 MakeRoute hjemmesiden... 4 Log på hjemmeside... 6 Opret tur... 7 Se ture... 9 Indtast adresse... 11 Upload tur... 13 MakeRoute app... 14 Download

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning

LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning Renault Nordic AB, Nebula d.o.o. Ljubljana, marts 2015, ver. 2.0 Indholdsfortegnelse 1 LYRA-SYSTEMET... 3 1.1 SYSTEMKRAV... 3 1.2 REGISTRERING I

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

UVpraktik Brugermanual

UVpraktik Brugermanual UVpraktik Brugermanual 1 Indhold UVpraktik formål og anvendelse... 3 Log ind i UVpraktik... 4 Dataindlæsning i UVpraktik... 7 Nyttige genveje i UVpraktik... 8 Indhold af menuer... 9 Sorter... 9 Kartoteker...

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015

Instruktioner for Asset Management. Udarbejdet af: Brian Bernholm brbe@business-view.dk +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 Instruktioner for Asset Management 2015 Udarbejdet af: Brian Bernholm +45 60 11 2121 Business-View 30-04-2015 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Asset Management Register... 3 3. Aktivering af Asset Management

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

IT vejledning for Studerende

IT vejledning for Studerende IT vejledning for Studerende Computere På skolen anbefales det, at du kun bruger computere med Windows installeret. Apple/Mac eller computere med Linux installeret vil have problemer med at bruge nogen

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

Browserindstillinger til EfterUddannelse.dk

Browserindstillinger til EfterUddannelse.dk Browserindstillinger til EfterUddannelse.dk 3. udgave, februar 2012 Denne vejledning er en hjælp til at løse almindelige og kendte browserproblemer, der kan forekomme i Internet Explorer 7 og 8, når du

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

KOMBIT FLIS. Teknisk Tilslutning. Version: 2.0 Forfatter: Ingo Nielsen ini@netcompany.com

KOMBIT FLIS. Teknisk Tilslutning. Version: 2.0 Forfatter: Ingo Nielsen ini@netcompany.com KOMBIT FLIS Version: 2.0 Forfatter: Ingo Nielsen ini@netcompany.com Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 Målgruppe... 3 2 TIL FLIS IMPLEMENTERINGSANSVARLIGE... 4 3 TIL KOMMUNENS IT ADMINISTRATOR...

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01 It brugervejledning for Erhvervsakademi Sjælland November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Om it systemerne... 4 1.2. Supportmuligheder... 4 1.3. SSZ helpdesk... 4 2. Kom godt i gang...

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Vejledning - Stamdata i ENAO

Vejledning - Stamdata i ENAO Vejledning - Stamdata i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvilke stamdata der kan/skal redigeres i ENAO-systemet, hvordan stamdata redigeres og hvilke funktioner stamdata har. Før du

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014) Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger.... 1 1. Indledning... 1 2. Forudsætninger... 4 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Velkommen til e-services

Velkommen til e-services Velkommen til e-services E-services giver patienterne mulighed for at kommunikere med sin læge via internettet - en mulighed som mange læger og patienter er glade for. Det giver en dejlig fleksibilitet

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Generelt om Telenor Dialer.... 5 Telenor Dialer og OneNumber.... 6 Telenor Dialer og OneNumber Mobile.... 6 Faciliteter i Telenor Dialer...7 Installation

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

mytnt Quick Guide Enkel guide for mytnt-brugere mytnt - enkelt og hurtigt

mytnt Quick Guide Enkel guide for mytnt-brugere mytnt - enkelt og hurtigt mytnt Quick Guide Enkel guide for mytnt-brugere mytnt - enkelt og hurtigt Sådan tager du mytnt i brug 1. Gå til TNTs hjemmeside www.tnt.dk 2. Klik på linket send - mytnt i menuen til venstre 3. Opret dig

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE vp.online 2011 01-10-2011 Indholdsfortegnelse 1 PROBLEMER MED AT SE VP.ONLINE... 3 2 BROWSER KONFIGURATION... 6 3 SKRIVEADGANG TIL DREV... 7 4 SESSION TIMEOUT

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning 1 Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Generelt...5 Brugerstyring...6 Brugerstyring Enkeltbruger-system(standard)...7 Brugerstyring Flerbruger-system med Logon...8 Brugervedligeholdelse

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

AU Webshop brugeradministration

AU Webshop brugeradministration AU Webshop brugeradministration 15.07.2010 / pch Indhold Formål... 1 Adgang... 1 Roller og rettigheder... 2 Brugeroversigt... 3 Oprettelse af en ny AU Webshop bruger... 5 Ændring af stamoplysninger for

Læs mere

Brugervejledning til storkunder

Brugervejledning til storkunder Version 5.0 Brugervejledning til storkunder Version pr 20110322 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Version 1 INDHOLD. MetaByg ivs. Den Digitale Byggeplads: Vejledning -> Systemadministrator. August 2014

Version 1 INDHOLD. MetaByg ivs. Den Digitale Byggeplads: Vejledning -> Systemadministrator. August 2014 August 2014 Version 1 Den Digitale Byggeplads: Vejledning -> Systemadministrator INDHOLD SÅDAN KOMMER DIT FIRMA I GANG MED DEN DIGITALE BYGGEPLADS... 2 SYSTEMADMINISTRATOR-VEJLEDNING... 2 Log ind... 2

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Booking+ Brugervejledning

Booking+ Brugervejledning Booking+ Brugervejledning Booking+ er et webbaseret, brugervenligt lokaleadministrations- og mødebookingsystem, der kan håndtere lokalereservationer fra forskellige lejere og brugere af fælles mødelokaler,

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 4.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 4.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 4.0 Psykiatriens Vikarcenter 1. Log på MinTid Åbn din browser og gå ind på hjemmesiden www.medarbejdernet.dk. VIGTIGT: Det er kun Internet Explorer i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7 Klient Indholdsfortegnelse Login 1 Glemt password 2 Ændre personlige oplysninger 2 Min side 3 Global meldingsboks 5 Administrerede sager 7 Sagsoversigt 9 Oversigt sager 11 Statistik sager 12 Beskeder 14

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere