Dagsorden til møde Onsdag den 27. november 2013 kl i Byrådssalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til møde Onsdag den 27. november 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen"

Transkript

1 Byrådet Dagsorden til møde Onsdag den 27. november 2013 kl i Byrådssalen MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard (A) Hanne Kyvsgaard (C) Jens Ross Andersen (V) Jesper Henriksen (A) Jesper Wittenburg (A) Jette Christensen (V) John Schmidt Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kenneth Jensen (A) Kim Rockhill (A) Kirsten Weiland (A) Kristian Moberg (V) Lis Olsen (V) Morten Skovgaard (V) Pia Adelsteen (O) Poul Henrik Hedeboe (F) Susan Stauersbøl (F) Tina Tving Stauning (A) Torben Petterson (A) 1 / 45

2 Indhold ÅBENT MØDE Sag nr. 125 Budgetopfølgning pr. 30. september samlet sag Sag nr. 126 Godkendelse af takster budget 2014 Sag nr. 127 Forslag til ny styrelsesvedtægt fra 1. januar 2014 Sag nr. 128 Sag nr. 129 Sag nr. 130 Lejerbo Slangerup. Afd. Banevænget. Godkendelse af låneoptagelse med kommunal garanti og lejeforhøjelse. Budgetter og husleje for kommunalt ejede almene ældre- og plejeboliger AKU Center - nye muligheder til nye tider Sag nr. 131 Kvalitetsrapport for folkeskolen Sag nr. 132 Sag nr. 133 Sag nr. 134 Sag nr. 135 Sag nr. 136 Folkeskolereform Forslag til kommuneplantillæg 001 til kommuneplan for offentligt område og tankstation ved Skoven Forslag til lokalplan 062 for offentligt område og tankstation ved Skoven Forslag om ophævelse af Lokalplan 72 - svømmebadet Hellas, Skibby Kommuneplantillæg - Klimatilpasningsplan Sag nr. 137 Partnerskabskommune i Gate 21 Sag nr. 138 Sag nr. 139 Beredskabsplan Frederikssund Kommune Meddelelser 2 / 45

3 LUKKET MØDE Sag nr. 140 Sag nr. 141 Klage over afslag på ansøgning om dispensation til helårsbeboelse i sommerhus Genforhandling af lejekontrakt Kulturhuset Rejsestalden Sag nr. 142 Kvalitetsrapport for folkeskolen / 45

4 Journal nr.: Sag nr. 125 Budgetopfølgning pr. 30. september samlet sag Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse 40. Sagsfremstilling: Fagområderne har i samarbejde med Økonomi foretaget en budgetopfølgning pr. 30. september Budgetopfølgningen indeholder resultatet af udvalgsbehandlinger i Opvækstog Uddannelsesudvalget, Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Plan- og Udviklingsudvalget samt Økonomiudvalget med henblik på Byrådets endelige godkendelse af de bevillingsmæssige konsekvenser. Resultat af budgetopfølgning pr. 30. september kr. Budget pr. 30. sep Egentlig Mellem udvalg Total Korrigeret budget Drift Anlæg Skatter, tilskud og udligning Renter Finansielle poster Forsyning I alt Overførsler mellem udvalg bør i sagens natur gå i nul. Årsagen til at de summerer op til -0,006 mio. kr. er, at der ved denne budgetopfølgningen er blevet rettet op på manglende overførelse fra Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget til Opvækst- og Uddannelsesudvalget ved budgetopfølgningen 30/6. Herefter går 4 / 45

5 overførelser mellem udvalg i nul set over hele året. Samlet set giver budgetopfølgningen anledning til en tillægsbevilling på - 24,091 mio. kr., hvorefter årets forventede resultat udgør et kassetræk på 55,982 mio. kr. Dette tal skal imidlertid korrigeres for forventede overførsler - som er udtryk for forbrugsforskydninger mellem årerne og derfor ikke lægges i kassen - på 60,937 mio. kr. (35,000 mio. kr. på drift og 25,937 mio. kr. på anlæg). Herefter udgør årets forventede resultat et overskud på 4,955 mio. kr. Tillægsbevilling på drift fordelt på udvalg kr. Budget pr. 30. sep Egentlig Mellem udvalg Total Korrigeret budget Økonomiudvalget Opvækstog Uddannelsesudvalget Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Plan- og Udviklingsudvalget I alt / 45

6 I forhold til driften har budgetopfølgningen i alt givet anledning til en tillægsbevilling -13,749 mio. kr., hvorefter årets forventede resultat udgør et forbrug på 2,544 mia. kr. Efter korrektion for overførsler på drift på 35,000 mio. kr. udgør årets forventede forbrug 2,509 mia. kr. Serviceudgifter - udgør 75 pct. af de samlede driftsudgifter kr. Budget pr. 30. sep Egentlig Mellem udvalg Total Korrigeret budget Såfremt de samlede serviceudgifter i kommunerne overstiger den aftalte serviceramme, vil sanktionslovgivningen træde i kraft. En evt. sanktion vil have en kollektiv del og en individuel del. Om hvorvidt en kommune rammes af den individuelle del afhænger af, om det kommunespecifikke sigtepunkt overskrides. Serviceudgifter I forhold til serviceudgifter har budgetopfølgningen givet anledning til tillægsbevillinger på i alt -3,042 mio. kr., hvorefter der forventes afholdt serviceudgifter for i alt 1,919 mia. kr. i Efter korrektion for overførsler på 40,000 mio. kr. forventes de samlede serviceudgifter i 2013 at udgøre 1,879 mia. kr., hvilket er ca. 2 pct. under Frederikssunds sigtepunkt på 1,924 mia. kr. For en nærmere gennemgang af tillægsbevillinger fordelt på udvalg, drift og anlæg mv. henvises til vedhæftede oversigtsnotat. Bevilling: Budgetopfølgningen pr. 30. september har givet anledning til tillægsbevillinger på i alt -24,091 mio. kr., der fordeler sig på følgende måde: -13,749 mio. kr. på drift, heraf -3,042 mio. kr. vedr. serviceudgifter. -8,016 mio. kr. på anlæg. -4,000 mio. kr. vedr. renter. 1,674 mio. kr. vedr. forsyningsvirksomheder. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. 6 / 45

7 Indstilling: Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Plan- og Udviklingsudvalget samt Økonomiudvalget har indstillet budgetopfølgningen for deres områder til Byrådets godkendelse. Økonomichefen anbefaler på baggrund af fagudvalgenes behandling af de enkelte områder, at det overfor Byrådet anbefales, at: 1. Tillægsbevilling på i alt -13,749 mio. kr. (mindreudgift) på drift i 2013 godkendes. 2. Tillægsbevilling på i alt -8,016 mio. kr. (mindreudgift) på anlæg i 2013 godkendes. 3. Tillægsbevilling på i alt -4,000 mio. kr. (mindreudgift) vedr. renter i 2013 godkendes. 4. Tillægsbevilling på i alt 1,674 mio. kr. (merudgift) vedr. forsyningsvirksomheder i 2013 godkendes Tidligere beslutninger: Beslutning i Økonomiudvalget, Fredag den 22. november 2013 Anbefales. Pia Adelsteen (O) var ikke til stede. Bilag: Oversigtsnotat / 45

8 Journal nr.: Sag nr. 126 Godkendelse af takster budget 2014 Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Vedlagte takstbilag indeholder de beregnede takster for budgetåret Taksterne er beregnet med udgangspunkt i budget 2014, som blev endeligt vedtaget af Byrådet den 9. oktober Bevilling: Det forudsættes, at eventuelle forslag til ændringer holdes indenfor de økonomiske rammer, som er forudsat i det vedtagne budget Samtlige takster godkendes endeligt af Byrådet den 27. november Takstarket har i november måned været forelagt det enkelte fagudvalg med henblik på at indstille takster indenfor fagudvalgets område, til Økonomiudvalgets og Byrådets endelige godkendelse. Økonomiudvalget bedes forholde sig til taksterne indenfor eget område og sammen med fagudvalgenes indstillinger anbefale det samlede takstark til Byrådets endelige godkendelse. Den kommunale Kloak- og Vandforsyning varetages af Frederikssund Forsyning A/S, eller private vandværker. Taksterne fastsættes af selskabernes bestyrelser, og vil i december måned blive fremsendt til Økonomiudvalgets og Byrådets endelige godkendelse. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: De beregnede takster svarer til de beløbs- og indholdsmæssige forudsætninger, som er indeholdt i det vedtagne budget Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at: 1. Taksterne indenfor Økonomiudvalgets område godkendes. 2. Øvrige takster godkendes på baggrund af fagudvalgenes indstillinger. De berørte fagudvalg har anbefalet taksterne, som de fremgår af takstbilaget. Tidligere beslutninger: Beslutning i Økonomiudvalget, Fredag den 22. november 2013 Anbefales. Pia Adelsteen (O) var ikke til stede. 8 / 45

9 Bilag: Forslag til takstark til de politiske dagsordener 9 / 45

10 Journal nr.: Sag nr. 127 Forslag til ny styrelsesvedtægt fra 1. januar 2014 Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Lov om kommunernes styrelse. Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv. Antallet af udvalg og deres opgaver m.v., samt regler vedr. vederlæggelse af udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer, fastsættes i en styrelsesvedtægt, som typisk revideres forud for en ny byrådsperiode. Styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum, og såfremt en ny styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune skal være vedtaget inden det konstituerende møde i det nye byråd, som skal afholdes i første halvdel af december, vil en oplagt tidsplan være flg.: 23. oktober 2013: Økonomiudvalget udarbejder forslag til styrelsesvedtægt. 30. oktober 2013: Byrådet 1. behandler forslaget. 19. november 2013: Kommunalvalg. 22. november 2013: Økonomiudvalget 2. behandler forslaget og kan indarbejde evt. ændringer som følge af valget og konstitueringen. 27. november 2013: Byrådet godkender ny styrelsesvedtægt endeligt. Primo december 2013: Konstituerende møde i Byrådet med valg til nye udvalg m.v. 1. januar 2014: Ny styrelsesvedtægt og nye udvalg m.v. træder i funktion. Indholdet af en ny styrelsesvedtægt har tidligere været drøftet uformelt i Økonomiudvalget, og administrationen er blevet bedt om at udarbejde et forslag til styrelsesvedtægt på baggrund af disse drøftelser. Byrådssekretariatet har derfor udarbejdet et forslag, som fremsendes til behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Forslaget, der er vedlagt som bilag, tager udgangspunkt i den nuværende styrelsesvedtægt med en række sproglige forenklinger og præciseringer samt opdateringer af henvisninger til lovgivning m.v. Derudover indeholder forslaget en række væsentlige ændringer i forhold til den nuværende styrelsesvedtægt, nemlig: Øget adgang til indkaldelse af stedfortræder Det har længe været sådan, at stedfortræder kun kunne indkaldes, såfremt et medlem havde (lovligt) forfald i en forventet periode på en måned eller mere. Eneste undtagelse var det konstituerende møde samt Byrådets 2. behandling af budget, hvor der kunne indkaldes stedfortræder for et medlem med forfald 10 / 45

11 af kortere varighed. Lovgivningen er nu ændret, således at det i styrelsesvedtægten kan besluttes, at give adgang til at indkalde stedfortrædere ved kortere fravær. I forslaget er der åbnet mulighed herfor i 2. Færre stående udvalg Der er i dag 6 stående udvalg foruden Økonomiudvalget. I forslaget nedbringes dette til 4 udvalg, nemlig: Opvækst- og Uddannelsesudvalget, som fortsætter med uændret ansvarsområde. Teknik- og Miljøudvalget, som er en sammenlægning af det nuværende Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalg og det nuværende Plan- og Udviklingsudvalg. Det nye udvalg indeholder alle opgaver fra de to nuværende udvalg, bortset fra erhvervspolitik og -service, som placeres i Økonomiudvalget. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, som fortsætter med uændret ansvarsområde. Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, som er en sammenlægning af det nuværende Social-, Ældre- og Sundhedsudvalg og det nuværende Beskæftigelsesudvalg. I forslaget fastholdes 7 medlemmer i hvert udvalg. Ændringerne i antallet af udvalg har betydning for vederlag til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer. Da lovgivningen fastlægger rammerne for de samlede vederlag medfører færre udvalgs- og formandsposter mulighed for højere vederlag pr. post, hvilket også kan betegnes som rimeligt set i forhold til en stigende arbejdsbyrde pr. post. I forslaget er den samlede tilladte ramme på 305 procent af borgmestervederlaget til formands- og udvalgsvederlag udnyttet fuldt ud, idet det foreslås, at formænd for de 4 stående udvalg hver modtager 40 procent af borgmestervederlagt, formanden for Folkeoplysningsudvalget 7 procent af borgmestervederlaget, formanden for det særlige børneog ungeudvalg 3 procent af borgmestervederlaget og at der afsættes 135 procent af borgmestervederlag til udvalgsvederlag. Hvor udvalgsvederlaget med den nuværende udvalgsstruktur fordeles på 40 udvalgspladser, fordeles det i det nye forslag på kun 30 pladser. Supplerende sagsfremstilling til Byrådets møde 30. oktober 2013: Økonomiudvalgets ændringer er indarbejdet i forslag til styrelsesvedtægt, der vedlægges som bilag. Med ændringen reduceres de samlede udvalgs- og formandsvederlag til 265 procent af borgmesterens vederlag. Dette medfører, at der er en uudnyttet ramme på 40 procent. Denne kan f.eks. anvendelse til formands- og udvalgsvederlag til medlemmer af 17, stk. 4-udvalg. Nærmere beslutning herom kan træffes i forbindelse med den konkrete nedsættelse af sådanne udvalg. 11 / 45

12 Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. De vederlag, som er fastsat i den nuværende styrelsesvedtægt, udgør 272,5 procent af borgmestervederlagt, mens vederlagene i forslaget til ny styrelsesvedtægt udgør 305 procent af borgmestervederlaget. Forslaget indeholder således umiddelbart merudgifter, svarende til 32,5 procent af borgmestervederlaget, men det forventes, at færre udvalg vil medføre andre forenklinger og besparelser, f.eks. på sekretariatsbetjening og udvalgs deltagelse i årsmøder m.v., således at udgifterne kan afholdes inden for den eksisterende budgetramme. Sekretariats- og udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget, at: 1. Forslaget til ny styrelsesvedtægt drøftes og fremsendes til behandling i Byrådet med evt. tilretninger. Tidligere beslutninger: Beslutning i Økonomiudvalget, Onsdag den 23. oktober 2013 Forslaget fremsendes til Byrådet med flg. ændringer: - Turisme placeres i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. - Beskæftigelse placeres i Økonomiudvalget, og Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget ændres til "Social- og Sundhedsudvalget". - Vederlag til formænd for stående udvalg reduceres til 30 procent af borgmestervederlaget, således at der skabes mulighed for vederlæggelse af medlemmer af evt. 17, stk. 4-udvalg. - Vederlag til formænd for Folkeoplysningsudvalget og det særlige børne- og ungeudvalg fastsættes, for begge udvalgs vedkommende, til 5 procent af borgmestervederlaget. Det bemærkes, at forslaget anses som et foreløbigt udgangspunkt for de videre drøftelser. Beslutning i Byrådet, Onsdag den 30. oktober 2013 Økonomiudvalgets anbefaling tiltrådt. Kirsten Weiland (A) var ikke til stede. 12 / 45

13 Beslutning i Økonomiudvalget, Fredag den 22. november 2013 Økonomiudvalget konstaterer, at konstitueringsaftalen, indgået efter kommunalvalget, medfører en række ændringer til styrelsesvedtægten, væsentligst, at der nedsættes flg. stående udvalg: Uddannelsesudvalg Teknisk udvalg Fritidsudvalg Sundhedsudvalg Velfærdsudvalg Vækstudvalg Økonomiudvalget anbefaler, at forslaget til styrelsesvedtægt tilrettes i overensstemmelse med konstitueringsaftalen inden Byrådets møde. Pia Adelsteen (O) var ikke til stede. Bilag: Økonomiudvalgets forslag til ny styrelsesvedtægt 13 / 45

14 Journal nr.: Sag nr. 128 Lejerbo Slangerup. Afd. Banevænget. Godkendelse af låneoptagelse med kommunal garanti og lejeforhøjelse. Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Almenboligloven, almenlejeloven og driftsbekendtgørelsen. Boligorganisationen Lejerbo Slangerup har ansøgt om godkendelse af lejeforhøjelse samt optagelse af lån med kommunal garanti til ekstraordinære renoveringsarbejder til kollektiv råderet i afdeling Banevænget. Afdelingen består af 50 familieboliger (3.995 m2), der er opført i Afdelingsmødet i afdeling Banevænget har besluttet, at lejerne i afdelingen skal have mulighed for at få udskiftet køkkener. Beslutningen er truffet efter almenboliglovens 37b (kollektiv råderet). Det betyder, at den enkelte lejer selv vælger, om køkkenforbedringen skal udføres i boligen mod en lejeforhøjelse. De lejere, som ønsker nyt køkken, betaler en huslejeforhøjelse i 10 år på 637 kr. pr. måned pr. bolig. Boligerne er i varierende størrelse fra m2, og huslejen udgør pr. 1. maj 2013 mellem kr. og kr. pr. måned pr. bolig. Boligorganisationen ansøger om, at der godkendes en lejeforhøjelse med mellem 8,6 % og 20,76 %, svarende til en beløbsramme pr. køkken på kr. Lejeforhøjelsen gennemføres i forbindelse med udarbejdelsen af byggeregnskabet, hvilket vil sige, når byggearbejderne er færdige. Lejeforhøjelser på mere end 5 % som følge af forbedringsarbejder kræver kommunal godkendelse i henhold til almenlejelovens 10, stk. 3. Administrationen vurderer, at der ikke vil være problemer med genudlejning af boligerne som følge af, at den enkelte lejer har benyttet den kollektive råderet. Køkkener, som opføres, finansieres via låneoptagelse. Der ansøges derfor om, at der samlet godkendes en låneoptagelse til et 10-årigt realkreditlån med en effektiv rente på 3,50 %. Lånets hovedstol udgør 2,653 mio. kr. og hjemtages i takt med, at de enkelte lejere får opført deres køkkener. Låneoptagelse med pant i ejendommen kræver kommunal godkendelse efter 29 i almenboliglo- 14 / 45

15 ven. Der kræves ifølge den foreløbige låneoplysning fra realkreditinstituttet en 100 % kommunal garanti for lånet, som vil blive placeret efter det støttede lån i prioritetsrækken. Det støttede lån udgjorde ved det seneste offentligt tilgængelige regnskab 28,509 mio. kr. I henhold til almenboliglovens 98 kan kommunen yde garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder. Kommunen forudsættes ikke at skulle foretage yderligere godkendelser, heller ikke af byggeregnskaber, forudsat, at de ansøgte kriterier overholdes. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Økonomi bemærker, at kommunen har mulighed for at yde den ønskede garanti uden modregning i kommunens låneramme, jf. lånebekendtgørelsens 3, stk. 2. Sagen har derfor kun økonomiske konsekvenser i tilfælde af, at garantien på et tidspunkt skal indfries. Sekretariats- og udviklingschefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at: 1. Optagelse af lån med pant i afdelingens faste ejendom til finansiering af køkkener, i alt 2,653 mio. kr., godkendes. 2. Der ydes en kommunal garanti for lånet på 2,653 mio. kr. 3. Godkende lejeforhøjelsen for de enkelte lejemål, som benytter den kollektive råderet. Tidligere beslutninger: Beslutning i Økonomiudvalget, Fredag den 22. november 2013 Anbefales. Pia Adelsteen (O) var ikke til stede. 15 / 45

16 Journal nr.: Sag nr. 129 Budgetter og husleje for kommunalt ejede almene ældre- og plejeboliger Lovgrundlag: Almenboligloven. Driftsbekendtgørelsen. Sagsfremstilling: Budgetter for de kommunalt ejede almene ældre- og plejeboliger på ældreområdet for 2014 fremlægges hermed til endelig godkendelse. Budgetteknisk er budgetterne allerede indarbejdet i det af Byrådet godkendte budget for De kommunalt ejede almene ældre- og plejeboliger omfatter: Omsorgscenter Solgården, Slangerup. Omsorgscenter Haven, Frederiksborgvej 4, Frederikssund. Omsorgscenter Pedershave, Frederikssund. Omsorgscenter Tolleruphøj, Frederikssund. Omsorgscenter De Tre Ege, Jægerspris. Omsorgscenter Nordhøj, Skibby. Ældreboliger Solhøjvej, Slangerup. Ældreboliger Nordhøj II, Skibby. Der har været afholdt årlige beboermøder i samtlige afdelinger, hvor budgetterne for 2014 blev godkendt. Afdelingernes administration forestås af byrådssekretariatets ejendomsafdeling. Der er varslet huslejestigning fra 1. januar 2014 på: Solhøjvej. Huslejen stiger med 4,6 %. Der er ikke varslet huslejestigninger for de øvrige ældre- og plejeboliger. Oversigt over årlige huslejer pr. kvm for 2014: 16 / 45

17 Afdeling Solgården Haven Pedershave Tolleruphøj De Tre Ege Nordhøj Solhøjvej Nordhøj II Årlig godkendt husleje pr. kvm kr kr kr kr kr kr. 969 kr kr. Byggeri og kommunale ejendomme har for omsorgscentrene udarbejdet driftsog vedligeholdelsesplaner for ejendommene. Drift- og vedligeholdelsesplaner for ældreboligerne på Nordhøj II og Solhøjvej er under udarbejdelse. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Sekretariats- og udviklingschefen indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at: 1. Budgetter og husleje for kommunalt ejede almene ældre- og plejeboliger godkendes. Tidligere beslutninger: Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 06. november 2013 Anbefales. Kristian Moberg (V) og Grethe Olsen (F) var ikke til stede. Beslutning i Økonomiudvalget, Fredag den 22. november 2013 Anbefales. Pia Adelsteen (O) var ikke til stede. 17 / 45

18 Journal nr.: Sag nr. 130 AKU Center - nye muligheder til nye tider Lovgrundlag: Lov om Social Service 103 og 104. Lov nr. 564 om Særlig Tilrettelagt Uddannelse. Sagsfremstilling: Handicapplanen lægger op til politisk dialog og stillingtagen til fremtidens beskæftigelsestilbud, samværks- og aktivitetstilbud samt uddannelsestilbud til voksne borgere med funktionsnedsættelser i Frederikssund Kommune. Ændrede markedsvilkår på området stiller særlige krav til retningen af AKU Centerets fremtidige udvikling, idet der, de kommende år, ses en udfordring i at rekruttere og fastholde borgere til centerets ydelser. I Social- og borgerservice (Dag- og døgnafdelingen) regi blev der i juli 2012 nedsat en styregruppe og to procesgrupper med henblik på at redefinere tilbuddene på AKU Center Ejegod og Højagergaard, og med det overordnede formål at få skabt en opfølgning på Handicapplanen, som kan sikre den nødvendige omstilling og tilpasning af kommunens tilbud på henholdsvis Ejegod og Højagergaard. En proces der således rækker ud over år Målene for arbejdet i grupperne var defineret som: At forberede AKU Centeret på de udfordringer de ændrede markedsvilkår byder. At udvikle stærke faglige miljøer, der medvirker til at fremtidssikre AKU Centeret. At sikre en fortsat søgning til tilbuddene. Procesgrupperne har i perioden forholdt sig til AKU Centerets sammensætning og paragraffer; herunder en overgang fra SEL 103 til 104 på Ejegod, og efterspørgslen fra Fonden Mariehjemmene om tilbud på Ejegod til beboere fra det nyoprettede botilbud "Lykke Marie" på Hauge Møllevej i Slangerup. Procesgrupperne har forholdt sig til udvikling på værkstedsområdet, samt drøftet hvordan en adgang til det ordinære arbejdsmarked kan understøttes. Endelig har procesgrupperne forholdt sig til tilbud, der tilgodeser aldersgruppen 65 plus,og unge der har krav på ungeuddannelse for unge med særlige behov (STU). 18 / 45

19 Som afslutning på procesgruppernes arbejde fremlægges nu til politisk beslutning et forslag til omstilling af AKU Center Slangerup, med det formål at få fastlagt rammen for den fremtidige indsats og udvikling i ydelser til borgere i tilbud på Højagergaard og Ejegod. Forslaget "Nye muligheder til nye tider" sætter fokus på følgende punkter: Fra passiv omsorg til aktiv udvikling Mere målrettede tilbud Skræddersyede tilbud Gør det, der virker. Fokus på dokumentation Arbejds- og fritidsliv skal tilpasses den enkeltes behov Tilskyndelse til uddannelse og arbejde for målgruppen på støttede vilkår på det ordinære arbejdsmarked Videreudvikling af STU uddannelsen på AKU Center Slangerup AKU Center Slangerup yder et fleksibelt tilbud Det er administrationens intention, at omstillingen: "AKU Center Slangerup - nye muligheder til nye tider" implementeres pr. 1. januar Fortsat sagsbehandling: Sagen genoptages efter at været sendt i høring i Handicaprådet. Handicaprådet har afgivet følgende høringssvar: "Handicaprådet finder, at de nye tiltag på det overordnede plan tjener til at bevæge tilbuddene til handicappede på AKU center Ejegod og Højagergaard hen imod opfyldelse af FNs handicapkonvention i forhold til retten til et ligeværdigt socialt liv med en form for aktiviteter/arbejde, som er tilpasset den enkelte borgers formåen. Alt med det sigte at forbedre livskvaliteten for de berørte borgere. Handicaprådet mener, at idékataloget for Ejegod er på et så overordnet plan, at Rådet ikke ser helt konkrete udsagn, som kan give anledning til en supplerende udtalelse. Idékataloget for Højagergaard er derimod særdeles omfattende og indeholder mange detaljer. Handicaprådet mener derfor ikke, at vi har mulighed for at fremkomme med kvalificerede bemærkninger hertil." Bevilling: Ingen. 19 / 45

20 Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige konsekvenser. Social- og borgerservicechefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at: 1. Udvalget drøfter "AKU Center Slangerup - nye muligheder til nye tider". 2. Sagen sendes til høring i Handicaprådet. 3. Sagen genoptages i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget den 6. november Indstilling til møde den 6. november 2013 Social- og borgerservicechefen indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at: 1. Omstillingsplanen "AKU Center Slangerup - nye muligheder til nye tider" godkendes. Tidligere beslutninger: Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 09. oktober 2013 Pkt. 1 drøftet. Mindre justeringer i teksten er foretaget. Pkt. 2 og 3 godkendt. Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 06. november 2013 Anbefales. Kristian Moberg (V) og Grethe Olsen (F) var ikke til stede. Beslutning i Økonomiudvalget, Fredag den 22. november 2013 Anbefales. Pia Adelsteen (O) var ikke til stede. Bilag: Fremtidens beskyttet beskæftigelse version oktober / 45

21 Journal nr.: Sag nr. 131 Kvalitetsrapport for folkeskolen Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Folkeskoleloven. Kvalitetsrapporten for Folkeskolerne i Frederikssund Kommune består af en fælles Kvalitetsrapport og en rapport, hvor alle skolers udviklingsrapport er samlet. Den fælles kvalitetsrapport har i perioden den 18. september 2013 til den 9. oktober 2013 været til høring i skolebestyrelserne, og alle høringssvar fremgår i kvalitetsrapporten. Generelle fokuspunkter i høringssvarene: Positivt at læseresultater, afgangsresultater og overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse er stigende. Bekymrende at en del resultater fortsat ligger under landsgennemsnittet. Det er uklart, hvad segregeringsprocenten kan bruges til, og der mangler ressourcer til at løse inklusionsopgaven ude på skolerne. Kort opsummering af resultater Sprog og læsning Læseresultaterne på klassetrin fortsætter den positive udvikling, hvor Frederikssund Kommune samlet set ligger over landsgennemsnittet. Resultaterne på 3. klassetrin har fastholdt sidste års niveau og følger landsgennemsnittet. På 4. klassetrin er andelen af hurtige og sikre læsere steget, men Frederikssund Kommunes gennemsnit ligger lidt under landsgennemsnittet. Stavetesten på 5. klassetrin viser en positiv udvikling, men samlet set ligger Frederikssund Kommune dog stadig under landsnormen. På 7. klassetrin er gruppen af Middel samlet for kommunen større end landsnormen, mens gruppen af Under middel og Over middel er mindre end landsnormen. 21 / 45

22 Folkeskolens afgangsprøver Resultaterne ved 9. kl. afgangsprøver for Frederikssund Kommune er for andet år i træk steget i fagene dansk, engelsk, fysik/kemi og for den obligatoriske projektopgave. I matematik steg karaktererne i perioden fra til , og dette niveau er fastholdt i Da landsgennemsnittet for først bliver offentliggjort i foråret 2014, er det endnu ikke muligt at sammenligne med landsgennemsnittet. Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse De seneste tal for hvor mange unge der gennemfører en ungdomsuddannelse i Frederikssund Kommune er fra 2011 og viser, at 92,2 % opnår en ungdomsuddannelse, hvor landsgennemsnittet er 92,1 % - målt i Undervisningsministeriets profilmodel. Andelen af Frederikssund Kommunes unge, som tager en gymnasial uddannelse er steget markant fra 56,4 % i 2010 til 62,9 % i Andelen af Frederikssund Kommune unge, der tager en erhvervsuddannelse er steget fra 33,8 % i 2010 til 35,3 % i 2011, samtidig med at andelen på landsplan fortsat er faldende. Elevernes trivsel Elevernes trivsel er steget både i 2., 5. og 8. klassetrin. På 2. og 5. klassetrin ligger den generelle tilfredshed med skolen fortsat lidt under landsgennemsnittet, men på 8. klassetrin ligger det nu på linje med landsgennemsnittet. Segregering Det samlede antal elever, der er henvist til et specialtilbud, er faldet fra 275 i 2012 til 268 i Forældretilfredshed Den generelle tilfredshed med SFO en er steget, mens den generelle tilfredshed med skolen er faldet i forhold til sidste år. Samlet vurdering Frederikssund Kommunes skolevæsen er inde i en positiv udvikling, og på en række centrale områder er der sket en væsentlig forbedring af resultaterne. De forbedrede faglige resultater, og opbremsningen i segregeringen til specialklasser og specialskoler, sker samtidig med, at der er målt en øget elevtrivsel både i indskoling, mellemtrin og udskoling. Denne udvikling og sammenhæng mellem faglige resultater, trivsel og segregering vil blive fulgt nøje. De 22 / 45

23 enkelte skoler er i gang med udviklingsprocesser, hvor de med afsæt i lokale udfordringer og ressourcer, arbejder målrettet med flere indsatsområder med fokus på blandt andet inklusion, læringsmål, matematikområdet og digitalisering. Fælleskommunale indsatsområder I skoleåret har skolevæsenets indsatsområder været koncentreret omkring udviklingsprojektet Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund (FFF). Projektgrupperne har i arbejdet med at formulere projektindsatser ud fra viden og forskning på de respektive områder. I løbet af skoleåret vil FFF grupperne tilbyde at komme ud på skolerne for at formidle de vigtigste erfaringer og forskning samt projektindsatser direkte til skolernes personale. Anbefalinger til indsatsområder I skoleåret har Frederikssund Kommune to fælles indsatsområder, der går på tværs af skolevæsenet. Det ene er målsætningen om en øget inklusion, og det andet indsatsområde er styrkelse af matematikundervisningen. Ud over disse to fælles indsatsområder vil skoleåret være præget af forberedelserne til implementering af folkeskolereformen. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige konsekvenser. Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at: 1. Kvalitetsrapporten for folkeskolerne tages til efterretning. 2. Skolevæsenets indsatsområder for skoleåret er styrkelse af inklusions- og matematikområdet samt implementering af folkeskolereformen. Tidligere beslutninger: Beslutning i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Mandag den 04. november 2013 Ad 1) Kvalitetsrapporten for folkeskolerne tages til efterretning, idet udvalget er opmærksom på den faldende forældretilfredshed og læseresultaterne i 4. klasse, som udvalget ønsker, at skolerne fremadrettet er opmærksomme på forbedres. Ad 2) Anbefales. 23 / 45

Referat fra møde i Økonomiudvalget

Referat fra møde i Økonomiudvalget Referat fra møde i Økonomiudvalget Tirsdag den 18. maj 2010 Kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (C) Pia Adelsteen

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud. Refer Refer Mødedo: 30. maj 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Flemming Gjelstrup og Christian Friis ved afbud. 30. maj 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 28. maj 2013. Mødetidspunkt: 18:00 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Benthe Viola Holm, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Carsten

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

REFERAT. Byrådet. Tirsdag den 28. august 2007 kl. 19.00. i byrådssalen

REFERAT. Byrådet. Tirsdag den 28. august 2007 kl. 19.00. i byrådssalen REFERAT Tirsdag den 28. august 2007 kl. 19.00 i byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen, Anne-Mette Worch, Knud B. Christoffersen, Hans Henning Bjørnsen, Kim Rockhill, Morten Skovgaard, Tina Tving Stauning,

Læs mere

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: Svend Sønnichsen Mødet hævet kl. 12.35 Pkt. Tekst Side 99 Regnskab 2007 118 100 Likviditet og Resultater

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. oktober 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Byrådet, 27-05-2013 Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. maj 2013 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Borgmester: Kenny Bruun

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard Ladefoged, Søren Laulund,

Læs mere

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen

Punkt 6 - Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 17. marts 2014 kl. 14:30 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Punkt 1 - Leif Wilson Laustsen Punkt 2 - Leif Wilson Laustsen Punkt 3 - Leif Wilson Laustsen Punkt 4 -

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V),

Læs mere