Dagsorden til møde Onsdag den 27. november 2013 kl i Byrådssalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til møde Onsdag den 27. november 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen"

Transkript

1 Byrådet Dagsorden til møde Onsdag den 27. november 2013 kl i Byrådssalen MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard (A) Hanne Kyvsgaard (C) Jens Ross Andersen (V) Jesper Henriksen (A) Jesper Wittenburg (A) Jette Christensen (V) John Schmidt Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kenneth Jensen (A) Kim Rockhill (A) Kirsten Weiland (A) Kristian Moberg (V) Lis Olsen (V) Morten Skovgaard (V) Pia Adelsteen (O) Poul Henrik Hedeboe (F) Susan Stauersbøl (F) Tina Tving Stauning (A) Torben Petterson (A) 1 / 45

2 Indhold ÅBENT MØDE Sag nr. 125 Budgetopfølgning pr. 30. september samlet sag Sag nr. 126 Godkendelse af takster budget 2014 Sag nr. 127 Forslag til ny styrelsesvedtægt fra 1. januar 2014 Sag nr. 128 Sag nr. 129 Sag nr. 130 Lejerbo Slangerup. Afd. Banevænget. Godkendelse af låneoptagelse med kommunal garanti og lejeforhøjelse. Budgetter og husleje for kommunalt ejede almene ældre- og plejeboliger AKU Center - nye muligheder til nye tider Sag nr. 131 Kvalitetsrapport for folkeskolen Sag nr. 132 Sag nr. 133 Sag nr. 134 Sag nr. 135 Sag nr. 136 Folkeskolereform Forslag til kommuneplantillæg 001 til kommuneplan for offentligt område og tankstation ved Skoven Forslag til lokalplan 062 for offentligt område og tankstation ved Skoven Forslag om ophævelse af Lokalplan 72 - svømmebadet Hellas, Skibby Kommuneplantillæg - Klimatilpasningsplan Sag nr. 137 Partnerskabskommune i Gate 21 Sag nr. 138 Sag nr. 139 Beredskabsplan Frederikssund Kommune Meddelelser 2 / 45

3 LUKKET MØDE Sag nr. 140 Sag nr. 141 Klage over afslag på ansøgning om dispensation til helårsbeboelse i sommerhus Genforhandling af lejekontrakt Kulturhuset Rejsestalden Sag nr. 142 Kvalitetsrapport for folkeskolen / 45

4 Journal nr.: Sag nr. 125 Budgetopfølgning pr. 30. september samlet sag Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse 40. Sagsfremstilling: Fagområderne har i samarbejde med Økonomi foretaget en budgetopfølgning pr. 30. september Budgetopfølgningen indeholder resultatet af udvalgsbehandlinger i Opvækstog Uddannelsesudvalget, Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Plan- og Udviklingsudvalget samt Økonomiudvalget med henblik på Byrådets endelige godkendelse af de bevillingsmæssige konsekvenser. Resultat af budgetopfølgning pr. 30. september kr. Budget pr. 30. sep Egentlig Mellem udvalg Total Korrigeret budget Drift Anlæg Skatter, tilskud og udligning Renter Finansielle poster Forsyning I alt Overførsler mellem udvalg bør i sagens natur gå i nul. Årsagen til at de summerer op til -0,006 mio. kr. er, at der ved denne budgetopfølgningen er blevet rettet op på manglende overførelse fra Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget til Opvækst- og Uddannelsesudvalget ved budgetopfølgningen 30/6. Herefter går 4 / 45

5 overførelser mellem udvalg i nul set over hele året. Samlet set giver budgetopfølgningen anledning til en tillægsbevilling på - 24,091 mio. kr., hvorefter årets forventede resultat udgør et kassetræk på 55,982 mio. kr. Dette tal skal imidlertid korrigeres for forventede overførsler - som er udtryk for forbrugsforskydninger mellem årerne og derfor ikke lægges i kassen - på 60,937 mio. kr. (35,000 mio. kr. på drift og 25,937 mio. kr. på anlæg). Herefter udgør årets forventede resultat et overskud på 4,955 mio. kr. Tillægsbevilling på drift fordelt på udvalg kr. Budget pr. 30. sep Egentlig Mellem udvalg Total Korrigeret budget Økonomiudvalget Opvækstog Uddannelsesudvalget Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Plan- og Udviklingsudvalget I alt / 45

6 I forhold til driften har budgetopfølgningen i alt givet anledning til en tillægsbevilling -13,749 mio. kr., hvorefter årets forventede resultat udgør et forbrug på 2,544 mia. kr. Efter korrektion for overførsler på drift på 35,000 mio. kr. udgør årets forventede forbrug 2,509 mia. kr. Serviceudgifter - udgør 75 pct. af de samlede driftsudgifter kr. Budget pr. 30. sep Egentlig Mellem udvalg Total Korrigeret budget Såfremt de samlede serviceudgifter i kommunerne overstiger den aftalte serviceramme, vil sanktionslovgivningen træde i kraft. En evt. sanktion vil have en kollektiv del og en individuel del. Om hvorvidt en kommune rammes af den individuelle del afhænger af, om det kommunespecifikke sigtepunkt overskrides. Serviceudgifter I forhold til serviceudgifter har budgetopfølgningen givet anledning til tillægsbevillinger på i alt -3,042 mio. kr., hvorefter der forventes afholdt serviceudgifter for i alt 1,919 mia. kr. i Efter korrektion for overførsler på 40,000 mio. kr. forventes de samlede serviceudgifter i 2013 at udgøre 1,879 mia. kr., hvilket er ca. 2 pct. under Frederikssunds sigtepunkt på 1,924 mia. kr. For en nærmere gennemgang af tillægsbevillinger fordelt på udvalg, drift og anlæg mv. henvises til vedhæftede oversigtsnotat. Bevilling: Budgetopfølgningen pr. 30. september har givet anledning til tillægsbevillinger på i alt -24,091 mio. kr., der fordeler sig på følgende måde: -13,749 mio. kr. på drift, heraf -3,042 mio. kr. vedr. serviceudgifter. -8,016 mio. kr. på anlæg. -4,000 mio. kr. vedr. renter. 1,674 mio. kr. vedr. forsyningsvirksomheder. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. 6 / 45

7 Indstilling: Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Plan- og Udviklingsudvalget samt Økonomiudvalget har indstillet budgetopfølgningen for deres områder til Byrådets godkendelse. Økonomichefen anbefaler på baggrund af fagudvalgenes behandling af de enkelte områder, at det overfor Byrådet anbefales, at: 1. Tillægsbevilling på i alt -13,749 mio. kr. (mindreudgift) på drift i 2013 godkendes. 2. Tillægsbevilling på i alt -8,016 mio. kr. (mindreudgift) på anlæg i 2013 godkendes. 3. Tillægsbevilling på i alt -4,000 mio. kr. (mindreudgift) vedr. renter i 2013 godkendes. 4. Tillægsbevilling på i alt 1,674 mio. kr. (merudgift) vedr. forsyningsvirksomheder i 2013 godkendes Tidligere beslutninger: Beslutning i Økonomiudvalget, Fredag den 22. november 2013 Anbefales. Pia Adelsteen (O) var ikke til stede. Bilag: Oversigtsnotat / 45

8 Journal nr.: Sag nr. 126 Godkendelse af takster budget 2014 Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Vedlagte takstbilag indeholder de beregnede takster for budgetåret Taksterne er beregnet med udgangspunkt i budget 2014, som blev endeligt vedtaget af Byrådet den 9. oktober Bevilling: Det forudsættes, at eventuelle forslag til ændringer holdes indenfor de økonomiske rammer, som er forudsat i det vedtagne budget Samtlige takster godkendes endeligt af Byrådet den 27. november Takstarket har i november måned været forelagt det enkelte fagudvalg med henblik på at indstille takster indenfor fagudvalgets område, til Økonomiudvalgets og Byrådets endelige godkendelse. Økonomiudvalget bedes forholde sig til taksterne indenfor eget område og sammen med fagudvalgenes indstillinger anbefale det samlede takstark til Byrådets endelige godkendelse. Den kommunale Kloak- og Vandforsyning varetages af Frederikssund Forsyning A/S, eller private vandværker. Taksterne fastsættes af selskabernes bestyrelser, og vil i december måned blive fremsendt til Økonomiudvalgets og Byrådets endelige godkendelse. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: De beregnede takster svarer til de beløbs- og indholdsmæssige forudsætninger, som er indeholdt i det vedtagne budget Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at: 1. Taksterne indenfor Økonomiudvalgets område godkendes. 2. Øvrige takster godkendes på baggrund af fagudvalgenes indstillinger. De berørte fagudvalg har anbefalet taksterne, som de fremgår af takstbilaget. Tidligere beslutninger: Beslutning i Økonomiudvalget, Fredag den 22. november 2013 Anbefales. Pia Adelsteen (O) var ikke til stede. 8 / 45

9 Bilag: Forslag til takstark til de politiske dagsordener 9 / 45

10 Journal nr.: Sag nr. 127 Forslag til ny styrelsesvedtægt fra 1. januar 2014 Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Lov om kommunernes styrelse. Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv. Antallet af udvalg og deres opgaver m.v., samt regler vedr. vederlæggelse af udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer, fastsættes i en styrelsesvedtægt, som typisk revideres forud for en ny byrådsperiode. Styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum, og såfremt en ny styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune skal være vedtaget inden det konstituerende møde i det nye byråd, som skal afholdes i første halvdel af december, vil en oplagt tidsplan være flg.: 23. oktober 2013: Økonomiudvalget udarbejder forslag til styrelsesvedtægt. 30. oktober 2013: Byrådet 1. behandler forslaget. 19. november 2013: Kommunalvalg. 22. november 2013: Økonomiudvalget 2. behandler forslaget og kan indarbejde evt. ændringer som følge af valget og konstitueringen. 27. november 2013: Byrådet godkender ny styrelsesvedtægt endeligt. Primo december 2013: Konstituerende møde i Byrådet med valg til nye udvalg m.v. 1. januar 2014: Ny styrelsesvedtægt og nye udvalg m.v. træder i funktion. Indholdet af en ny styrelsesvedtægt har tidligere været drøftet uformelt i Økonomiudvalget, og administrationen er blevet bedt om at udarbejde et forslag til styrelsesvedtægt på baggrund af disse drøftelser. Byrådssekretariatet har derfor udarbejdet et forslag, som fremsendes til behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Forslaget, der er vedlagt som bilag, tager udgangspunkt i den nuværende styrelsesvedtægt med en række sproglige forenklinger og præciseringer samt opdateringer af henvisninger til lovgivning m.v. Derudover indeholder forslaget en række væsentlige ændringer i forhold til den nuværende styrelsesvedtægt, nemlig: Øget adgang til indkaldelse af stedfortræder Det har længe været sådan, at stedfortræder kun kunne indkaldes, såfremt et medlem havde (lovligt) forfald i en forventet periode på en måned eller mere. Eneste undtagelse var det konstituerende møde samt Byrådets 2. behandling af budget, hvor der kunne indkaldes stedfortræder for et medlem med forfald 10 / 45

11 af kortere varighed. Lovgivningen er nu ændret, således at det i styrelsesvedtægten kan besluttes, at give adgang til at indkalde stedfortrædere ved kortere fravær. I forslaget er der åbnet mulighed herfor i 2. Færre stående udvalg Der er i dag 6 stående udvalg foruden Økonomiudvalget. I forslaget nedbringes dette til 4 udvalg, nemlig: Opvækst- og Uddannelsesudvalget, som fortsætter med uændret ansvarsområde. Teknik- og Miljøudvalget, som er en sammenlægning af det nuværende Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalg og det nuværende Plan- og Udviklingsudvalg. Det nye udvalg indeholder alle opgaver fra de to nuværende udvalg, bortset fra erhvervspolitik og -service, som placeres i Økonomiudvalget. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, som fortsætter med uændret ansvarsområde. Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, som er en sammenlægning af det nuværende Social-, Ældre- og Sundhedsudvalg og det nuværende Beskæftigelsesudvalg. I forslaget fastholdes 7 medlemmer i hvert udvalg. Ændringerne i antallet af udvalg har betydning for vederlag til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer. Da lovgivningen fastlægger rammerne for de samlede vederlag medfører færre udvalgs- og formandsposter mulighed for højere vederlag pr. post, hvilket også kan betegnes som rimeligt set i forhold til en stigende arbejdsbyrde pr. post. I forslaget er den samlede tilladte ramme på 305 procent af borgmestervederlaget til formands- og udvalgsvederlag udnyttet fuldt ud, idet det foreslås, at formænd for de 4 stående udvalg hver modtager 40 procent af borgmestervederlagt, formanden for Folkeoplysningsudvalget 7 procent af borgmestervederlaget, formanden for det særlige børneog ungeudvalg 3 procent af borgmestervederlaget og at der afsættes 135 procent af borgmestervederlag til udvalgsvederlag. Hvor udvalgsvederlaget med den nuværende udvalgsstruktur fordeles på 40 udvalgspladser, fordeles det i det nye forslag på kun 30 pladser. Supplerende sagsfremstilling til Byrådets møde 30. oktober 2013: Økonomiudvalgets ændringer er indarbejdet i forslag til styrelsesvedtægt, der vedlægges som bilag. Med ændringen reduceres de samlede udvalgs- og formandsvederlag til 265 procent af borgmesterens vederlag. Dette medfører, at der er en uudnyttet ramme på 40 procent. Denne kan f.eks. anvendelse til formands- og udvalgsvederlag til medlemmer af 17, stk. 4-udvalg. Nærmere beslutning herom kan træffes i forbindelse med den konkrete nedsættelse af sådanne udvalg. 11 / 45

12 Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. De vederlag, som er fastsat i den nuværende styrelsesvedtægt, udgør 272,5 procent af borgmestervederlagt, mens vederlagene i forslaget til ny styrelsesvedtægt udgør 305 procent af borgmestervederlaget. Forslaget indeholder således umiddelbart merudgifter, svarende til 32,5 procent af borgmestervederlaget, men det forventes, at færre udvalg vil medføre andre forenklinger og besparelser, f.eks. på sekretariatsbetjening og udvalgs deltagelse i årsmøder m.v., således at udgifterne kan afholdes inden for den eksisterende budgetramme. Sekretariats- og udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget, at: 1. Forslaget til ny styrelsesvedtægt drøftes og fremsendes til behandling i Byrådet med evt. tilretninger. Tidligere beslutninger: Beslutning i Økonomiudvalget, Onsdag den 23. oktober 2013 Forslaget fremsendes til Byrådet med flg. ændringer: - Turisme placeres i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. - Beskæftigelse placeres i Økonomiudvalget, og Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget ændres til "Social- og Sundhedsudvalget". - Vederlag til formænd for stående udvalg reduceres til 30 procent af borgmestervederlaget, således at der skabes mulighed for vederlæggelse af medlemmer af evt. 17, stk. 4-udvalg. - Vederlag til formænd for Folkeoplysningsudvalget og det særlige børne- og ungeudvalg fastsættes, for begge udvalgs vedkommende, til 5 procent af borgmestervederlaget. Det bemærkes, at forslaget anses som et foreløbigt udgangspunkt for de videre drøftelser. Beslutning i Byrådet, Onsdag den 30. oktober 2013 Økonomiudvalgets anbefaling tiltrådt. Kirsten Weiland (A) var ikke til stede. 12 / 45

13 Beslutning i Økonomiudvalget, Fredag den 22. november 2013 Økonomiudvalget konstaterer, at konstitueringsaftalen, indgået efter kommunalvalget, medfører en række ændringer til styrelsesvedtægten, væsentligst, at der nedsættes flg. stående udvalg: Uddannelsesudvalg Teknisk udvalg Fritidsudvalg Sundhedsudvalg Velfærdsudvalg Vækstudvalg Økonomiudvalget anbefaler, at forslaget til styrelsesvedtægt tilrettes i overensstemmelse med konstitueringsaftalen inden Byrådets møde. Pia Adelsteen (O) var ikke til stede. Bilag: Økonomiudvalgets forslag til ny styrelsesvedtægt 13 / 45

14 Journal nr.: Sag nr. 128 Lejerbo Slangerup. Afd. Banevænget. Godkendelse af låneoptagelse med kommunal garanti og lejeforhøjelse. Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Almenboligloven, almenlejeloven og driftsbekendtgørelsen. Boligorganisationen Lejerbo Slangerup har ansøgt om godkendelse af lejeforhøjelse samt optagelse af lån med kommunal garanti til ekstraordinære renoveringsarbejder til kollektiv råderet i afdeling Banevænget. Afdelingen består af 50 familieboliger (3.995 m2), der er opført i Afdelingsmødet i afdeling Banevænget har besluttet, at lejerne i afdelingen skal have mulighed for at få udskiftet køkkener. Beslutningen er truffet efter almenboliglovens 37b (kollektiv råderet). Det betyder, at den enkelte lejer selv vælger, om køkkenforbedringen skal udføres i boligen mod en lejeforhøjelse. De lejere, som ønsker nyt køkken, betaler en huslejeforhøjelse i 10 år på 637 kr. pr. måned pr. bolig. Boligerne er i varierende størrelse fra m2, og huslejen udgør pr. 1. maj 2013 mellem kr. og kr. pr. måned pr. bolig. Boligorganisationen ansøger om, at der godkendes en lejeforhøjelse med mellem 8,6 % og 20,76 %, svarende til en beløbsramme pr. køkken på kr. Lejeforhøjelsen gennemføres i forbindelse med udarbejdelsen af byggeregnskabet, hvilket vil sige, når byggearbejderne er færdige. Lejeforhøjelser på mere end 5 % som følge af forbedringsarbejder kræver kommunal godkendelse i henhold til almenlejelovens 10, stk. 3. Administrationen vurderer, at der ikke vil være problemer med genudlejning af boligerne som følge af, at den enkelte lejer har benyttet den kollektive råderet. Køkkener, som opføres, finansieres via låneoptagelse. Der ansøges derfor om, at der samlet godkendes en låneoptagelse til et 10-årigt realkreditlån med en effektiv rente på 3,50 %. Lånets hovedstol udgør 2,653 mio. kr. og hjemtages i takt med, at de enkelte lejere får opført deres køkkener. Låneoptagelse med pant i ejendommen kræver kommunal godkendelse efter 29 i almenboliglo- 14 / 45

15 ven. Der kræves ifølge den foreløbige låneoplysning fra realkreditinstituttet en 100 % kommunal garanti for lånet, som vil blive placeret efter det støttede lån i prioritetsrækken. Det støttede lån udgjorde ved det seneste offentligt tilgængelige regnskab 28,509 mio. kr. I henhold til almenboliglovens 98 kan kommunen yde garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder. Kommunen forudsættes ikke at skulle foretage yderligere godkendelser, heller ikke af byggeregnskaber, forudsat, at de ansøgte kriterier overholdes. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Økonomi bemærker, at kommunen har mulighed for at yde den ønskede garanti uden modregning i kommunens låneramme, jf. lånebekendtgørelsens 3, stk. 2. Sagen har derfor kun økonomiske konsekvenser i tilfælde af, at garantien på et tidspunkt skal indfries. Sekretariats- og udviklingschefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at: 1. Optagelse af lån med pant i afdelingens faste ejendom til finansiering af køkkener, i alt 2,653 mio. kr., godkendes. 2. Der ydes en kommunal garanti for lånet på 2,653 mio. kr. 3. Godkende lejeforhøjelsen for de enkelte lejemål, som benytter den kollektive råderet. Tidligere beslutninger: Beslutning i Økonomiudvalget, Fredag den 22. november 2013 Anbefales. Pia Adelsteen (O) var ikke til stede. 15 / 45

16 Journal nr.: Sag nr. 129 Budgetter og husleje for kommunalt ejede almene ældre- og plejeboliger Lovgrundlag: Almenboligloven. Driftsbekendtgørelsen. Sagsfremstilling: Budgetter for de kommunalt ejede almene ældre- og plejeboliger på ældreområdet for 2014 fremlægges hermed til endelig godkendelse. Budgetteknisk er budgetterne allerede indarbejdet i det af Byrådet godkendte budget for De kommunalt ejede almene ældre- og plejeboliger omfatter: Omsorgscenter Solgården, Slangerup. Omsorgscenter Haven, Frederiksborgvej 4, Frederikssund. Omsorgscenter Pedershave, Frederikssund. Omsorgscenter Tolleruphøj, Frederikssund. Omsorgscenter De Tre Ege, Jægerspris. Omsorgscenter Nordhøj, Skibby. Ældreboliger Solhøjvej, Slangerup. Ældreboliger Nordhøj II, Skibby. Der har været afholdt årlige beboermøder i samtlige afdelinger, hvor budgetterne for 2014 blev godkendt. Afdelingernes administration forestås af byrådssekretariatets ejendomsafdeling. Der er varslet huslejestigning fra 1. januar 2014 på: Solhøjvej. Huslejen stiger med 4,6 %. Der er ikke varslet huslejestigninger for de øvrige ældre- og plejeboliger. Oversigt over årlige huslejer pr. kvm for 2014: 16 / 45

17 Afdeling Solgården Haven Pedershave Tolleruphøj De Tre Ege Nordhøj Solhøjvej Nordhøj II Årlig godkendt husleje pr. kvm kr kr kr kr kr kr. 969 kr kr. Byggeri og kommunale ejendomme har for omsorgscentrene udarbejdet driftsog vedligeholdelsesplaner for ejendommene. Drift- og vedligeholdelsesplaner for ældreboligerne på Nordhøj II og Solhøjvej er under udarbejdelse. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Sekretariats- og udviklingschefen indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at: 1. Budgetter og husleje for kommunalt ejede almene ældre- og plejeboliger godkendes. Tidligere beslutninger: Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 06. november 2013 Anbefales. Kristian Moberg (V) og Grethe Olsen (F) var ikke til stede. Beslutning i Økonomiudvalget, Fredag den 22. november 2013 Anbefales. Pia Adelsteen (O) var ikke til stede. 17 / 45

18 Journal nr.: Sag nr. 130 AKU Center - nye muligheder til nye tider Lovgrundlag: Lov om Social Service 103 og 104. Lov nr. 564 om Særlig Tilrettelagt Uddannelse. Sagsfremstilling: Handicapplanen lægger op til politisk dialog og stillingtagen til fremtidens beskæftigelsestilbud, samværks- og aktivitetstilbud samt uddannelsestilbud til voksne borgere med funktionsnedsættelser i Frederikssund Kommune. Ændrede markedsvilkår på området stiller særlige krav til retningen af AKU Centerets fremtidige udvikling, idet der, de kommende år, ses en udfordring i at rekruttere og fastholde borgere til centerets ydelser. I Social- og borgerservice (Dag- og døgnafdelingen) regi blev der i juli 2012 nedsat en styregruppe og to procesgrupper med henblik på at redefinere tilbuddene på AKU Center Ejegod og Højagergaard, og med det overordnede formål at få skabt en opfølgning på Handicapplanen, som kan sikre den nødvendige omstilling og tilpasning af kommunens tilbud på henholdsvis Ejegod og Højagergaard. En proces der således rækker ud over år Målene for arbejdet i grupperne var defineret som: At forberede AKU Centeret på de udfordringer de ændrede markedsvilkår byder. At udvikle stærke faglige miljøer, der medvirker til at fremtidssikre AKU Centeret. At sikre en fortsat søgning til tilbuddene. Procesgrupperne har i perioden forholdt sig til AKU Centerets sammensætning og paragraffer; herunder en overgang fra SEL 103 til 104 på Ejegod, og efterspørgslen fra Fonden Mariehjemmene om tilbud på Ejegod til beboere fra det nyoprettede botilbud "Lykke Marie" på Hauge Møllevej i Slangerup. Procesgrupperne har forholdt sig til udvikling på værkstedsområdet, samt drøftet hvordan en adgang til det ordinære arbejdsmarked kan understøttes. Endelig har procesgrupperne forholdt sig til tilbud, der tilgodeser aldersgruppen 65 plus,og unge der har krav på ungeuddannelse for unge med særlige behov (STU). 18 / 45

19 Som afslutning på procesgruppernes arbejde fremlægges nu til politisk beslutning et forslag til omstilling af AKU Center Slangerup, med det formål at få fastlagt rammen for den fremtidige indsats og udvikling i ydelser til borgere i tilbud på Højagergaard og Ejegod. Forslaget "Nye muligheder til nye tider" sætter fokus på følgende punkter: Fra passiv omsorg til aktiv udvikling Mere målrettede tilbud Skræddersyede tilbud Gør det, der virker. Fokus på dokumentation Arbejds- og fritidsliv skal tilpasses den enkeltes behov Tilskyndelse til uddannelse og arbejde for målgruppen på støttede vilkår på det ordinære arbejdsmarked Videreudvikling af STU uddannelsen på AKU Center Slangerup AKU Center Slangerup yder et fleksibelt tilbud Det er administrationens intention, at omstillingen: "AKU Center Slangerup - nye muligheder til nye tider" implementeres pr. 1. januar Fortsat sagsbehandling: Sagen genoptages efter at været sendt i høring i Handicaprådet. Handicaprådet har afgivet følgende høringssvar: "Handicaprådet finder, at de nye tiltag på det overordnede plan tjener til at bevæge tilbuddene til handicappede på AKU center Ejegod og Højagergaard hen imod opfyldelse af FNs handicapkonvention i forhold til retten til et ligeværdigt socialt liv med en form for aktiviteter/arbejde, som er tilpasset den enkelte borgers formåen. Alt med det sigte at forbedre livskvaliteten for de berørte borgere. Handicaprådet mener, at idékataloget for Ejegod er på et så overordnet plan, at Rådet ikke ser helt konkrete udsagn, som kan give anledning til en supplerende udtalelse. Idékataloget for Højagergaard er derimod særdeles omfattende og indeholder mange detaljer. Handicaprådet mener derfor ikke, at vi har mulighed for at fremkomme med kvalificerede bemærkninger hertil." Bevilling: Ingen. 19 / 45

20 Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige konsekvenser. Social- og borgerservicechefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at: 1. Udvalget drøfter "AKU Center Slangerup - nye muligheder til nye tider". 2. Sagen sendes til høring i Handicaprådet. 3. Sagen genoptages i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget den 6. november Indstilling til møde den 6. november 2013 Social- og borgerservicechefen indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at: 1. Omstillingsplanen "AKU Center Slangerup - nye muligheder til nye tider" godkendes. Tidligere beslutninger: Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 09. oktober 2013 Pkt. 1 drøftet. Mindre justeringer i teksten er foretaget. Pkt. 2 og 3 godkendt. Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 06. november 2013 Anbefales. Kristian Moberg (V) og Grethe Olsen (F) var ikke til stede. Beslutning i Økonomiudvalget, Fredag den 22. november 2013 Anbefales. Pia Adelsteen (O) var ikke til stede. Bilag: Fremtidens beskyttet beskæftigelse version oktober / 45

21 Journal nr.: Sag nr. 131 Kvalitetsrapport for folkeskolen Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Folkeskoleloven. Kvalitetsrapporten for Folkeskolerne i Frederikssund Kommune består af en fælles Kvalitetsrapport og en rapport, hvor alle skolers udviklingsrapport er samlet. Den fælles kvalitetsrapport har i perioden den 18. september 2013 til den 9. oktober 2013 været til høring i skolebestyrelserne, og alle høringssvar fremgår i kvalitetsrapporten. Generelle fokuspunkter i høringssvarene: Positivt at læseresultater, afgangsresultater og overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse er stigende. Bekymrende at en del resultater fortsat ligger under landsgennemsnittet. Det er uklart, hvad segregeringsprocenten kan bruges til, og der mangler ressourcer til at løse inklusionsopgaven ude på skolerne. Kort opsummering af resultater Sprog og læsning Læseresultaterne på klassetrin fortsætter den positive udvikling, hvor Frederikssund Kommune samlet set ligger over landsgennemsnittet. Resultaterne på 3. klassetrin har fastholdt sidste års niveau og følger landsgennemsnittet. På 4. klassetrin er andelen af hurtige og sikre læsere steget, men Frederikssund Kommunes gennemsnit ligger lidt under landsgennemsnittet. Stavetesten på 5. klassetrin viser en positiv udvikling, men samlet set ligger Frederikssund Kommune dog stadig under landsnormen. På 7. klassetrin er gruppen af Middel samlet for kommunen større end landsnormen, mens gruppen af Under middel og Over middel er mindre end landsnormen. 21 / 45

22 Folkeskolens afgangsprøver Resultaterne ved 9. kl. afgangsprøver for Frederikssund Kommune er for andet år i træk steget i fagene dansk, engelsk, fysik/kemi og for den obligatoriske projektopgave. I matematik steg karaktererne i perioden fra til , og dette niveau er fastholdt i Da landsgennemsnittet for først bliver offentliggjort i foråret 2014, er det endnu ikke muligt at sammenligne med landsgennemsnittet. Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse De seneste tal for hvor mange unge der gennemfører en ungdomsuddannelse i Frederikssund Kommune er fra 2011 og viser, at 92,2 % opnår en ungdomsuddannelse, hvor landsgennemsnittet er 92,1 % - målt i Undervisningsministeriets profilmodel. Andelen af Frederikssund Kommunes unge, som tager en gymnasial uddannelse er steget markant fra 56,4 % i 2010 til 62,9 % i Andelen af Frederikssund Kommune unge, der tager en erhvervsuddannelse er steget fra 33,8 % i 2010 til 35,3 % i 2011, samtidig med at andelen på landsplan fortsat er faldende. Elevernes trivsel Elevernes trivsel er steget både i 2., 5. og 8. klassetrin. På 2. og 5. klassetrin ligger den generelle tilfredshed med skolen fortsat lidt under landsgennemsnittet, men på 8. klassetrin ligger det nu på linje med landsgennemsnittet. Segregering Det samlede antal elever, der er henvist til et specialtilbud, er faldet fra 275 i 2012 til 268 i Forældretilfredshed Den generelle tilfredshed med SFO en er steget, mens den generelle tilfredshed med skolen er faldet i forhold til sidste år. Samlet vurdering Frederikssund Kommunes skolevæsen er inde i en positiv udvikling, og på en række centrale områder er der sket en væsentlig forbedring af resultaterne. De forbedrede faglige resultater, og opbremsningen i segregeringen til specialklasser og specialskoler, sker samtidig med, at der er målt en øget elevtrivsel både i indskoling, mellemtrin og udskoling. Denne udvikling og sammenhæng mellem faglige resultater, trivsel og segregering vil blive fulgt nøje. De 22 / 45

23 enkelte skoler er i gang med udviklingsprocesser, hvor de med afsæt i lokale udfordringer og ressourcer, arbejder målrettet med flere indsatsområder med fokus på blandt andet inklusion, læringsmål, matematikområdet og digitalisering. Fælleskommunale indsatsområder I skoleåret har skolevæsenets indsatsområder været koncentreret omkring udviklingsprojektet Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund (FFF). Projektgrupperne har i arbejdet med at formulere projektindsatser ud fra viden og forskning på de respektive områder. I løbet af skoleåret vil FFF grupperne tilbyde at komme ud på skolerne for at formidle de vigtigste erfaringer og forskning samt projektindsatser direkte til skolernes personale. Anbefalinger til indsatsområder I skoleåret har Frederikssund Kommune to fælles indsatsområder, der går på tværs af skolevæsenet. Det ene er målsætningen om en øget inklusion, og det andet indsatsområde er styrkelse af matematikundervisningen. Ud over disse to fælles indsatsområder vil skoleåret være præget af forberedelserne til implementering af folkeskolereformen. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige konsekvenser. Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at: 1. Kvalitetsrapporten for folkeskolerne tages til efterretning. 2. Skolevæsenets indsatsområder for skoleåret er styrkelse af inklusions- og matematikområdet samt implementering af folkeskolereformen. Tidligere beslutninger: Beslutning i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Mandag den 04. november 2013 Ad 1) Kvalitetsrapporten for folkeskolerne tages til efterretning, idet udvalget er opmærksom på den faldende forældretilfredshed og læseresultaterne i 4. klasse, som udvalget ønsker, at skolerne fremadrettet er opmærksomme på forbedres. Ad 2) Anbefales. 23 / 45

Plan- og Udviklingsudvalget

Plan- og Udviklingsudvalget Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra møde Onsdag den 6. november 2013 kl. 15.15 i mødelokale Skjalm Hvide, Slangerup Mødet slut kl. 17.45 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 27. november 2013 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 27. november 2013 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 27. november 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 21.45 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Fredag den 22. november 2013 kl i Borgmesterens kontor

Økonomiudvalget. Referat fra møde Fredag den 22. november 2013 kl i Borgmesterens kontor Økonomiudvalget Referat fra møde Fredag den 22. november 2013 kl. 09.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 11.35 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill

Læs mere

Referat fra møde i Byrådet

Referat fra møde i Byrådet Referat fra møde i Byrådet Torsdag den 18. februar 2010 Kl. 17.30 i Byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Byrådet 2014 Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 19.45 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Onsdag den 15. december 2010 kl. 17.00 i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Plan- og Udviklingsudvalget

Plan- og Udviklingsudvalget Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 15.15 i mødelokale Skjalm Hvide, Slangerup Mødet slut kl. 16.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 25. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 25. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 25. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 20.30 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 21.00 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Opvækst- og Uddannelsesudvalget Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde Mandag den 4. november 2013 kl. 15.30 i F2 Mødet slut kl. 19.00 MØDEDELTAGERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 10. oktober 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 10. oktober 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 10. oktober 2012 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 21.50 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

REFERAT. Ekstraordinært møde. Byrådet. Mandag den 22. december 2008 kl. 17.00. i byrådssalen

REFERAT. Ekstraordinært møde. Byrådet. Mandag den 22. december 2008 kl. 17.00. i byrådssalen REFERAT Ekstraordinært møde Mandag den 22. december 2008 kl. 17.00 i byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen, Anne-Mette Worch, Knud B. Christoffersen, Hans Henning Bjørnsen, Kim Rockhill, Morten Skovgaard,

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 001

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 001 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 001 Tillæg til Kommuneplan 2013 2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LL 6.1 Offentligt fremlagt i perioden den 2. december 2013 til og med den 27. januar 2014.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Dagsorden til møde Tirsdag den 13. januar 2015 kl. 16.00 i F 6

Sundhedsudvalget. Dagsorden til møde Tirsdag den 13. januar 2015 kl. 16.00 i F 6 Sundhedsudvalget Dagsorden til møde Tirsdag den 13. januar 2015 kl. 16.00 i F 6 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A) Kristian

Læs mere

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 2. november 2010 Kl. 16.00 i F7, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Jesper Henriksen (A) Ole Søbæk (C) Susan

Læs mere

Uddannelsesudvalget. Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6

Uddannelsesudvalget. Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6 Uddannelsesudvalget Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6 MØDEDELTAGERE Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie Tang (V) Jørgen Bech (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Pelle

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Onsdag den 21. marts 2012 kl. 17.00 i F 2 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 17.00 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Ældrerådet Mandag den 12.01.2015 kl. 09:15 12:30 i lokale F2 på Rådhuset MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Christian Heiberg

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 19-12-2016 Økonomiudvalget - 19-12-2016 19.12.2016 kl. 16:45 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Fritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6

Fritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6 Fritidsudvalget Referat fra møde Onsdag den 13. august 2014 kl. 16.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (V) Anne-Lise Kuhre (A) Kenneth Jensen (A) Kristian Moberg (V) Lars Jepsen-Sølvhøj

Læs mere

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281 SOLRØD KOMMUNE PÆDAGOGISK UDVIKLING NOTAT Emne: Til: Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur Familie og Uddannelsesudvalget Dato: 10. november 2010 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.:

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. februar 2014 kl. 08.30 i Fællessalen, Pedershave

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. februar 2014 kl. 08.30 i Fællessalen, Pedershave Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. februar 2014 kl. 08.30 i Fællessalen, Pedershave Mødet slut kl. 10.50 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse.

budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse. Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Virksomhedsbesøg hos Falck i Ballerup Udvalget har besluttet besøge lokale virksomheder, og Falck er en virksomhed

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 16.00 i F7 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard (V)

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Børn og ungeudvalget den 2. april 2001 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Børn og Ungeudvalget 2. april 2001 kl. 16.30 i Byrådssalen og mødelokale 6 Mødedeltagere: Morten Andersen, Finn Vester,

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Den 19. oktober 2005 Århus Kommune

Den 19. oktober 2005 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Beredskabskommissionen og Magistraten Magistratens 2. Afdeling Den 19. oktober 2005 Århus Kommune Århus Brandvæsen Magistratens 2. Afdeling Godkendelse af beredskabsplan

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Referat fra møde Onsdag den 2. november 2011 kl. 08.15 i F 10 Mødet slut kl. 12:00 MØDEDELTAGERE Tina Tving Stauning (A) Anne-Lise Kuhre (A) Kasper Andersen (O) Kristian

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

REFERAT. Opvækst- og Uddannelsesudvalget. mandag den 7. januar 2008 kl i mødelokale F5

REFERAT. Opvækst- og Uddannelsesudvalget. mandag den 7. januar 2008 kl i mødelokale F5 REFERAT mandag den 7. januar 2008 kl. 15.00 i mødelokale F5 mødet indledes i Byrådssalen med fællesmøde med institutionslederne Mødedeltagere: Anne-Mette Worch, Jesper Henriksen, John Schmidt Andersen,

Læs mere

NOTAT 3.9.2013. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2

NOTAT 3.9.2013. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2 NOTAT 3.9. Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 2 Arbejdsgruppe 2 Dokumentation i relation til folkeskolen Kommissorium 1. Arbejdsgruppen skal udarbejde et oplæg til politisk beslutning som sammentænker de

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol

Børne- og Skoleudvalget. Beslutningsprotokol Børne- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. december 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:45 Ole Jespersgaard, Formand (A) Peter H. S. Kristensen (A) Adnan Jedon (A) Bodil

Læs mere

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg

Dagsorden. til Børn & Familieudvalg Dagsorden til Børn & Familieudvalg Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 8:00 Mødested: Signaturskolen, Kvaglund, Askekrattet 8 Deltagere: Diana Mose Olsen (F), Jesper Frost Rasmussen (V),

Læs mere

Skabelon til høringssvar angående kvalitetsrapport 2014/2015

Skabelon til høringssvar angående kvalitetsrapport 2014/2015 Til: Skolebestyrelser MED-udvalg SektorMED skole DLF og BUPL Handicaprådet Rådet for socialt udsatte Ungerådet Center for Uddannelse Langes Gård 10, 4200 Slagelse Centerforuddannelse@slagelse.dk Januar

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. november 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn- og Ungeudvalget 8. august 2006 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 8. august 2006 kl. 17.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget onsdag den 13. april 2011 kl. 12.00 i F2, Frederikssund Mødet sluttede kl. 15.07 Mødedeltagere: John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 45 TIRSDAG DEN 1. DECEMBER 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 1. december 2009 Side: 2 Fraværende: Anders Fog-Petersen

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 28. november 2017 Start kl.: 17:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Tirsdalens Skole Aftalemål 2017

Tirsdalens Skole Aftalemål 2017 Tirsdalens Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Asferg Skole Aftalemål 2017

Asferg Skole Aftalemål 2017 Asferg Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Dagsorden til møde Onsdag den 7. marts 2012 kl. 08.15 i F 5 MØDEDELTAGERE Tina Tving Stauning (A) Anne-Lise Kuhre (A) Grethe Olsen (F) Kasper Andersen (O) Kristian Moberg

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 7. oktober 2014 kl i Mødelokale F 6, Frederikssund. Mødet slut kl. 12.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 7. oktober 2014 kl i Mødelokale F 6, Frederikssund. Mødet slut kl. 12. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 08.30 i Mødelokale F 6, Frederikssund Mødet slut kl. 12.00 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget

Referat fra møde i Økonomiudvalget Referat fra møde i Økonomiudvalget onsdag den 9. februar 2011 kl. 16.00 i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (C) Pia Adelsteen

Læs mere

Havndal Skole Aftalemål 2017

Havndal Skole Aftalemål 2017 Havndal Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Kantinen Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Kantinen Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 15:00-15:50 Mødested: Kantinen Hedensted Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Jesper T. Lund,

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 REFERAT Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis,

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 18. oktober Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 18. oktober Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 18. oktober 2005 Vederlagsordning til formænd for og medlemmer af faste udvalg og Udvalget for børn og unge (tvangsforanstaltninger

Læs mere