Dagsorden til møde Onsdag den 27. november 2013 kl i Byrådssalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til møde Onsdag den 27. november 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen"

Transkript

1 Byrådet Dagsorden til møde Onsdag den 27. november 2013 kl i Byrådssalen MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard (A) Hanne Kyvsgaard (C) Jens Ross Andersen (V) Jesper Henriksen (A) Jesper Wittenburg (A) Jette Christensen (V) John Schmidt Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kenneth Jensen (A) Kim Rockhill (A) Kirsten Weiland (A) Kristian Moberg (V) Lis Olsen (V) Morten Skovgaard (V) Pia Adelsteen (O) Poul Henrik Hedeboe (F) Susan Stauersbøl (F) Tina Tving Stauning (A) Torben Petterson (A) 1 / 45

2 Indhold ÅBENT MØDE Sag nr. 125 Budgetopfølgning pr. 30. september samlet sag Sag nr. 126 Godkendelse af takster budget 2014 Sag nr. 127 Forslag til ny styrelsesvedtægt fra 1. januar 2014 Sag nr. 128 Sag nr. 129 Sag nr. 130 Lejerbo Slangerup. Afd. Banevænget. Godkendelse af låneoptagelse med kommunal garanti og lejeforhøjelse. Budgetter og husleje for kommunalt ejede almene ældre- og plejeboliger AKU Center - nye muligheder til nye tider Sag nr. 131 Kvalitetsrapport for folkeskolen Sag nr. 132 Sag nr. 133 Sag nr. 134 Sag nr. 135 Sag nr. 136 Folkeskolereform Forslag til kommuneplantillæg 001 til kommuneplan for offentligt område og tankstation ved Skoven Forslag til lokalplan 062 for offentligt område og tankstation ved Skoven Forslag om ophævelse af Lokalplan 72 - svømmebadet Hellas, Skibby Kommuneplantillæg - Klimatilpasningsplan Sag nr. 137 Partnerskabskommune i Gate 21 Sag nr. 138 Sag nr. 139 Beredskabsplan Frederikssund Kommune Meddelelser 2 / 45

3 LUKKET MØDE Sag nr. 140 Sag nr. 141 Klage over afslag på ansøgning om dispensation til helårsbeboelse i sommerhus Genforhandling af lejekontrakt Kulturhuset Rejsestalden Sag nr. 142 Kvalitetsrapport for folkeskolen / 45

4 Journal nr.: Sag nr. 125 Budgetopfølgning pr. 30. september samlet sag Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse 40. Sagsfremstilling: Fagområderne har i samarbejde med Økonomi foretaget en budgetopfølgning pr. 30. september Budgetopfølgningen indeholder resultatet af udvalgsbehandlinger i Opvækstog Uddannelsesudvalget, Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Plan- og Udviklingsudvalget samt Økonomiudvalget med henblik på Byrådets endelige godkendelse af de bevillingsmæssige konsekvenser. Resultat af budgetopfølgning pr. 30. september kr. Budget pr. 30. sep Egentlig Mellem udvalg Total Korrigeret budget Drift Anlæg Skatter, tilskud og udligning Renter Finansielle poster Forsyning I alt Overførsler mellem udvalg bør i sagens natur gå i nul. Årsagen til at de summerer op til -0,006 mio. kr. er, at der ved denne budgetopfølgningen er blevet rettet op på manglende overførelse fra Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget til Opvækst- og Uddannelsesudvalget ved budgetopfølgningen 30/6. Herefter går 4 / 45

5 overførelser mellem udvalg i nul set over hele året. Samlet set giver budgetopfølgningen anledning til en tillægsbevilling på - 24,091 mio. kr., hvorefter årets forventede resultat udgør et kassetræk på 55,982 mio. kr. Dette tal skal imidlertid korrigeres for forventede overførsler - som er udtryk for forbrugsforskydninger mellem årerne og derfor ikke lægges i kassen - på 60,937 mio. kr. (35,000 mio. kr. på drift og 25,937 mio. kr. på anlæg). Herefter udgør årets forventede resultat et overskud på 4,955 mio. kr. Tillægsbevilling på drift fordelt på udvalg kr. Budget pr. 30. sep Egentlig Mellem udvalg Total Korrigeret budget Økonomiudvalget Opvækstog Uddannelsesudvalget Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Plan- og Udviklingsudvalget I alt / 45

6 I forhold til driften har budgetopfølgningen i alt givet anledning til en tillægsbevilling -13,749 mio. kr., hvorefter årets forventede resultat udgør et forbrug på 2,544 mia. kr. Efter korrektion for overførsler på drift på 35,000 mio. kr. udgør årets forventede forbrug 2,509 mia. kr. Serviceudgifter - udgør 75 pct. af de samlede driftsudgifter kr. Budget pr. 30. sep Egentlig Mellem udvalg Total Korrigeret budget Såfremt de samlede serviceudgifter i kommunerne overstiger den aftalte serviceramme, vil sanktionslovgivningen træde i kraft. En evt. sanktion vil have en kollektiv del og en individuel del. Om hvorvidt en kommune rammes af den individuelle del afhænger af, om det kommunespecifikke sigtepunkt overskrides. Serviceudgifter I forhold til serviceudgifter har budgetopfølgningen givet anledning til tillægsbevillinger på i alt -3,042 mio. kr., hvorefter der forventes afholdt serviceudgifter for i alt 1,919 mia. kr. i Efter korrektion for overførsler på 40,000 mio. kr. forventes de samlede serviceudgifter i 2013 at udgøre 1,879 mia. kr., hvilket er ca. 2 pct. under Frederikssunds sigtepunkt på 1,924 mia. kr. For en nærmere gennemgang af tillægsbevillinger fordelt på udvalg, drift og anlæg mv. henvises til vedhæftede oversigtsnotat. Bevilling: Budgetopfølgningen pr. 30. september har givet anledning til tillægsbevillinger på i alt -24,091 mio. kr., der fordeler sig på følgende måde: -13,749 mio. kr. på drift, heraf -3,042 mio. kr. vedr. serviceudgifter. -8,016 mio. kr. på anlæg. -4,000 mio. kr. vedr. renter. 1,674 mio. kr. vedr. forsyningsvirksomheder. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. 6 / 45

7 Indstilling: Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget, Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, Plan- og Udviklingsudvalget samt Økonomiudvalget har indstillet budgetopfølgningen for deres områder til Byrådets godkendelse. Økonomichefen anbefaler på baggrund af fagudvalgenes behandling af de enkelte områder, at det overfor Byrådet anbefales, at: 1. Tillægsbevilling på i alt -13,749 mio. kr. (mindreudgift) på drift i 2013 godkendes. 2. Tillægsbevilling på i alt -8,016 mio. kr. (mindreudgift) på anlæg i 2013 godkendes. 3. Tillægsbevilling på i alt -4,000 mio. kr. (mindreudgift) vedr. renter i 2013 godkendes. 4. Tillægsbevilling på i alt 1,674 mio. kr. (merudgift) vedr. forsyningsvirksomheder i 2013 godkendes Tidligere beslutninger: Beslutning i Økonomiudvalget, Fredag den 22. november 2013 Anbefales. Pia Adelsteen (O) var ikke til stede. Bilag: Oversigtsnotat / 45

8 Journal nr.: Sag nr. 126 Godkendelse af takster budget 2014 Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Vedlagte takstbilag indeholder de beregnede takster for budgetåret Taksterne er beregnet med udgangspunkt i budget 2014, som blev endeligt vedtaget af Byrådet den 9. oktober Bevilling: Det forudsættes, at eventuelle forslag til ændringer holdes indenfor de økonomiske rammer, som er forudsat i det vedtagne budget Samtlige takster godkendes endeligt af Byrådet den 27. november Takstarket har i november måned været forelagt det enkelte fagudvalg med henblik på at indstille takster indenfor fagudvalgets område, til Økonomiudvalgets og Byrådets endelige godkendelse. Økonomiudvalget bedes forholde sig til taksterne indenfor eget område og sammen med fagudvalgenes indstillinger anbefale det samlede takstark til Byrådets endelige godkendelse. Den kommunale Kloak- og Vandforsyning varetages af Frederikssund Forsyning A/S, eller private vandværker. Taksterne fastsættes af selskabernes bestyrelser, og vil i december måned blive fremsendt til Økonomiudvalgets og Byrådets endelige godkendelse. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: De beregnede takster svarer til de beløbs- og indholdsmæssige forudsætninger, som er indeholdt i det vedtagne budget Økonomichefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at: 1. Taksterne indenfor Økonomiudvalgets område godkendes. 2. Øvrige takster godkendes på baggrund af fagudvalgenes indstillinger. De berørte fagudvalg har anbefalet taksterne, som de fremgår af takstbilaget. Tidligere beslutninger: Beslutning i Økonomiudvalget, Fredag den 22. november 2013 Anbefales. Pia Adelsteen (O) var ikke til stede. 8 / 45

9 Bilag: Forslag til takstark til de politiske dagsordener 9 / 45

10 Journal nr.: Sag nr. 127 Forslag til ny styrelsesvedtægt fra 1. januar 2014 Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Lov om kommunernes styrelse. Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv. Antallet af udvalg og deres opgaver m.v., samt regler vedr. vederlæggelse af udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer, fastsættes i en styrelsesvedtægt, som typisk revideres forud for en ny byrådsperiode. Styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum, og såfremt en ny styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune skal være vedtaget inden det konstituerende møde i det nye byråd, som skal afholdes i første halvdel af december, vil en oplagt tidsplan være flg.: 23. oktober 2013: Økonomiudvalget udarbejder forslag til styrelsesvedtægt. 30. oktober 2013: Byrådet 1. behandler forslaget. 19. november 2013: Kommunalvalg. 22. november 2013: Økonomiudvalget 2. behandler forslaget og kan indarbejde evt. ændringer som følge af valget og konstitueringen. 27. november 2013: Byrådet godkender ny styrelsesvedtægt endeligt. Primo december 2013: Konstituerende møde i Byrådet med valg til nye udvalg m.v. 1. januar 2014: Ny styrelsesvedtægt og nye udvalg m.v. træder i funktion. Indholdet af en ny styrelsesvedtægt har tidligere været drøftet uformelt i Økonomiudvalget, og administrationen er blevet bedt om at udarbejde et forslag til styrelsesvedtægt på baggrund af disse drøftelser. Byrådssekretariatet har derfor udarbejdet et forslag, som fremsendes til behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Forslaget, der er vedlagt som bilag, tager udgangspunkt i den nuværende styrelsesvedtægt med en række sproglige forenklinger og præciseringer samt opdateringer af henvisninger til lovgivning m.v. Derudover indeholder forslaget en række væsentlige ændringer i forhold til den nuværende styrelsesvedtægt, nemlig: Øget adgang til indkaldelse af stedfortræder Det har længe været sådan, at stedfortræder kun kunne indkaldes, såfremt et medlem havde (lovligt) forfald i en forventet periode på en måned eller mere. Eneste undtagelse var det konstituerende møde samt Byrådets 2. behandling af budget, hvor der kunne indkaldes stedfortræder for et medlem med forfald 10 / 45

11 af kortere varighed. Lovgivningen er nu ændret, således at det i styrelsesvedtægten kan besluttes, at give adgang til at indkalde stedfortrædere ved kortere fravær. I forslaget er der åbnet mulighed herfor i 2. Færre stående udvalg Der er i dag 6 stående udvalg foruden Økonomiudvalget. I forslaget nedbringes dette til 4 udvalg, nemlig: Opvækst- og Uddannelsesudvalget, som fortsætter med uændret ansvarsområde. Teknik- og Miljøudvalget, som er en sammenlægning af det nuværende Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalg og det nuværende Plan- og Udviklingsudvalg. Det nye udvalg indeholder alle opgaver fra de to nuværende udvalg, bortset fra erhvervspolitik og -service, som placeres i Økonomiudvalget. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, som fortsætter med uændret ansvarsområde. Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget, som er en sammenlægning af det nuværende Social-, Ældre- og Sundhedsudvalg og det nuværende Beskæftigelsesudvalg. I forslaget fastholdes 7 medlemmer i hvert udvalg. Ændringerne i antallet af udvalg har betydning for vederlag til udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer. Da lovgivningen fastlægger rammerne for de samlede vederlag medfører færre udvalgs- og formandsposter mulighed for højere vederlag pr. post, hvilket også kan betegnes som rimeligt set i forhold til en stigende arbejdsbyrde pr. post. I forslaget er den samlede tilladte ramme på 305 procent af borgmestervederlaget til formands- og udvalgsvederlag udnyttet fuldt ud, idet det foreslås, at formænd for de 4 stående udvalg hver modtager 40 procent af borgmestervederlagt, formanden for Folkeoplysningsudvalget 7 procent af borgmestervederlaget, formanden for det særlige børneog ungeudvalg 3 procent af borgmestervederlaget og at der afsættes 135 procent af borgmestervederlag til udvalgsvederlag. Hvor udvalgsvederlaget med den nuværende udvalgsstruktur fordeles på 40 udvalgspladser, fordeles det i det nye forslag på kun 30 pladser. Supplerende sagsfremstilling til Byrådets møde 30. oktober 2013: Økonomiudvalgets ændringer er indarbejdet i forslag til styrelsesvedtægt, der vedlægges som bilag. Med ændringen reduceres de samlede udvalgs- og formandsvederlag til 265 procent af borgmesterens vederlag. Dette medfører, at der er en uudnyttet ramme på 40 procent. Denne kan f.eks. anvendelse til formands- og udvalgsvederlag til medlemmer af 17, stk. 4-udvalg. Nærmere beslutning herom kan træffes i forbindelse med den konkrete nedsættelse af sådanne udvalg. 11 / 45

12 Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. De vederlag, som er fastsat i den nuværende styrelsesvedtægt, udgør 272,5 procent af borgmestervederlagt, mens vederlagene i forslaget til ny styrelsesvedtægt udgør 305 procent af borgmestervederlaget. Forslaget indeholder således umiddelbart merudgifter, svarende til 32,5 procent af borgmestervederlaget, men det forventes, at færre udvalg vil medføre andre forenklinger og besparelser, f.eks. på sekretariatsbetjening og udvalgs deltagelse i årsmøder m.v., således at udgifterne kan afholdes inden for den eksisterende budgetramme. Sekretariats- og udviklingschefen indstiller til Økonomiudvalget, at: 1. Forslaget til ny styrelsesvedtægt drøftes og fremsendes til behandling i Byrådet med evt. tilretninger. Tidligere beslutninger: Beslutning i Økonomiudvalget, Onsdag den 23. oktober 2013 Forslaget fremsendes til Byrådet med flg. ændringer: - Turisme placeres i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. - Beskæftigelse placeres i Økonomiudvalget, og Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget ændres til "Social- og Sundhedsudvalget". - Vederlag til formænd for stående udvalg reduceres til 30 procent af borgmestervederlaget, således at der skabes mulighed for vederlæggelse af medlemmer af evt. 17, stk. 4-udvalg. - Vederlag til formænd for Folkeoplysningsudvalget og det særlige børne- og ungeudvalg fastsættes, for begge udvalgs vedkommende, til 5 procent af borgmestervederlaget. Det bemærkes, at forslaget anses som et foreløbigt udgangspunkt for de videre drøftelser. Beslutning i Byrådet, Onsdag den 30. oktober 2013 Økonomiudvalgets anbefaling tiltrådt. Kirsten Weiland (A) var ikke til stede. 12 / 45

13 Beslutning i Økonomiudvalget, Fredag den 22. november 2013 Økonomiudvalget konstaterer, at konstitueringsaftalen, indgået efter kommunalvalget, medfører en række ændringer til styrelsesvedtægten, væsentligst, at der nedsættes flg. stående udvalg: Uddannelsesudvalg Teknisk udvalg Fritidsudvalg Sundhedsudvalg Velfærdsudvalg Vækstudvalg Økonomiudvalget anbefaler, at forslaget til styrelsesvedtægt tilrettes i overensstemmelse med konstitueringsaftalen inden Byrådets møde. Pia Adelsteen (O) var ikke til stede. Bilag: Økonomiudvalgets forslag til ny styrelsesvedtægt 13 / 45

14 Journal nr.: Sag nr. 128 Lejerbo Slangerup. Afd. Banevænget. Godkendelse af låneoptagelse med kommunal garanti og lejeforhøjelse. Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Almenboligloven, almenlejeloven og driftsbekendtgørelsen. Boligorganisationen Lejerbo Slangerup har ansøgt om godkendelse af lejeforhøjelse samt optagelse af lån med kommunal garanti til ekstraordinære renoveringsarbejder til kollektiv råderet i afdeling Banevænget. Afdelingen består af 50 familieboliger (3.995 m2), der er opført i Afdelingsmødet i afdeling Banevænget har besluttet, at lejerne i afdelingen skal have mulighed for at få udskiftet køkkener. Beslutningen er truffet efter almenboliglovens 37b (kollektiv råderet). Det betyder, at den enkelte lejer selv vælger, om køkkenforbedringen skal udføres i boligen mod en lejeforhøjelse. De lejere, som ønsker nyt køkken, betaler en huslejeforhøjelse i 10 år på 637 kr. pr. måned pr. bolig. Boligerne er i varierende størrelse fra m2, og huslejen udgør pr. 1. maj 2013 mellem kr. og kr. pr. måned pr. bolig. Boligorganisationen ansøger om, at der godkendes en lejeforhøjelse med mellem 8,6 % og 20,76 %, svarende til en beløbsramme pr. køkken på kr. Lejeforhøjelsen gennemføres i forbindelse med udarbejdelsen af byggeregnskabet, hvilket vil sige, når byggearbejderne er færdige. Lejeforhøjelser på mere end 5 % som følge af forbedringsarbejder kræver kommunal godkendelse i henhold til almenlejelovens 10, stk. 3. Administrationen vurderer, at der ikke vil være problemer med genudlejning af boligerne som følge af, at den enkelte lejer har benyttet den kollektive råderet. Køkkener, som opføres, finansieres via låneoptagelse. Der ansøges derfor om, at der samlet godkendes en låneoptagelse til et 10-årigt realkreditlån med en effektiv rente på 3,50 %. Lånets hovedstol udgør 2,653 mio. kr. og hjemtages i takt med, at de enkelte lejere får opført deres køkkener. Låneoptagelse med pant i ejendommen kræver kommunal godkendelse efter 29 i almenboliglo- 14 / 45

15 ven. Der kræves ifølge den foreløbige låneoplysning fra realkreditinstituttet en 100 % kommunal garanti for lånet, som vil blive placeret efter det støttede lån i prioritetsrækken. Det støttede lån udgjorde ved det seneste offentligt tilgængelige regnskab 28,509 mio. kr. I henhold til almenboliglovens 98 kan kommunen yde garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder. Kommunen forudsættes ikke at skulle foretage yderligere godkendelser, heller ikke af byggeregnskaber, forudsat, at de ansøgte kriterier overholdes. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Økonomi bemærker, at kommunen har mulighed for at yde den ønskede garanti uden modregning i kommunens låneramme, jf. lånebekendtgørelsens 3, stk. 2. Sagen har derfor kun økonomiske konsekvenser i tilfælde af, at garantien på et tidspunkt skal indfries. Sekretariats- og udviklingschefen indstiller, at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler, at: 1. Optagelse af lån med pant i afdelingens faste ejendom til finansiering af køkkener, i alt 2,653 mio. kr., godkendes. 2. Der ydes en kommunal garanti for lånet på 2,653 mio. kr. 3. Godkende lejeforhøjelsen for de enkelte lejemål, som benytter den kollektive råderet. Tidligere beslutninger: Beslutning i Økonomiudvalget, Fredag den 22. november 2013 Anbefales. Pia Adelsteen (O) var ikke til stede. 15 / 45

16 Journal nr.: Sag nr. 129 Budgetter og husleje for kommunalt ejede almene ældre- og plejeboliger Lovgrundlag: Almenboligloven. Driftsbekendtgørelsen. Sagsfremstilling: Budgetter for de kommunalt ejede almene ældre- og plejeboliger på ældreområdet for 2014 fremlægges hermed til endelig godkendelse. Budgetteknisk er budgetterne allerede indarbejdet i det af Byrådet godkendte budget for De kommunalt ejede almene ældre- og plejeboliger omfatter: Omsorgscenter Solgården, Slangerup. Omsorgscenter Haven, Frederiksborgvej 4, Frederikssund. Omsorgscenter Pedershave, Frederikssund. Omsorgscenter Tolleruphøj, Frederikssund. Omsorgscenter De Tre Ege, Jægerspris. Omsorgscenter Nordhøj, Skibby. Ældreboliger Solhøjvej, Slangerup. Ældreboliger Nordhøj II, Skibby. Der har været afholdt årlige beboermøder i samtlige afdelinger, hvor budgetterne for 2014 blev godkendt. Afdelingernes administration forestås af byrådssekretariatets ejendomsafdeling. Der er varslet huslejestigning fra 1. januar 2014 på: Solhøjvej. Huslejen stiger med 4,6 %. Der er ikke varslet huslejestigninger for de øvrige ældre- og plejeboliger. Oversigt over årlige huslejer pr. kvm for 2014: 16 / 45

17 Afdeling Solgården Haven Pedershave Tolleruphøj De Tre Ege Nordhøj Solhøjvej Nordhøj II Årlig godkendt husleje pr. kvm kr kr kr kr kr kr. 969 kr kr. Byggeri og kommunale ejendomme har for omsorgscentrene udarbejdet driftsog vedligeholdelsesplaner for ejendommene. Drift- og vedligeholdelsesplaner for ældreboligerne på Nordhøj II og Solhøjvej er under udarbejdelse. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger. Sekretariats- og udviklingschefen indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at: 1. Budgetter og husleje for kommunalt ejede almene ældre- og plejeboliger godkendes. Tidligere beslutninger: Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 06. november 2013 Anbefales. Kristian Moberg (V) og Grethe Olsen (F) var ikke til stede. Beslutning i Økonomiudvalget, Fredag den 22. november 2013 Anbefales. Pia Adelsteen (O) var ikke til stede. 17 / 45

18 Journal nr.: Sag nr. 130 AKU Center - nye muligheder til nye tider Lovgrundlag: Lov om Social Service 103 og 104. Lov nr. 564 om Særlig Tilrettelagt Uddannelse. Sagsfremstilling: Handicapplanen lægger op til politisk dialog og stillingtagen til fremtidens beskæftigelsestilbud, samværks- og aktivitetstilbud samt uddannelsestilbud til voksne borgere med funktionsnedsættelser i Frederikssund Kommune. Ændrede markedsvilkår på området stiller særlige krav til retningen af AKU Centerets fremtidige udvikling, idet der, de kommende år, ses en udfordring i at rekruttere og fastholde borgere til centerets ydelser. I Social- og borgerservice (Dag- og døgnafdelingen) regi blev der i juli 2012 nedsat en styregruppe og to procesgrupper med henblik på at redefinere tilbuddene på AKU Center Ejegod og Højagergaard, og med det overordnede formål at få skabt en opfølgning på Handicapplanen, som kan sikre den nødvendige omstilling og tilpasning af kommunens tilbud på henholdsvis Ejegod og Højagergaard. En proces der således rækker ud over år Målene for arbejdet i grupperne var defineret som: At forberede AKU Centeret på de udfordringer de ændrede markedsvilkår byder. At udvikle stærke faglige miljøer, der medvirker til at fremtidssikre AKU Centeret. At sikre en fortsat søgning til tilbuddene. Procesgrupperne har i perioden forholdt sig til AKU Centerets sammensætning og paragraffer; herunder en overgang fra SEL 103 til 104 på Ejegod, og efterspørgslen fra Fonden Mariehjemmene om tilbud på Ejegod til beboere fra det nyoprettede botilbud "Lykke Marie" på Hauge Møllevej i Slangerup. Procesgrupperne har forholdt sig til udvikling på værkstedsområdet, samt drøftet hvordan en adgang til det ordinære arbejdsmarked kan understøttes. Endelig har procesgrupperne forholdt sig til tilbud, der tilgodeser aldersgruppen 65 plus,og unge der har krav på ungeuddannelse for unge med særlige behov (STU). 18 / 45

19 Som afslutning på procesgruppernes arbejde fremlægges nu til politisk beslutning et forslag til omstilling af AKU Center Slangerup, med det formål at få fastlagt rammen for den fremtidige indsats og udvikling i ydelser til borgere i tilbud på Højagergaard og Ejegod. Forslaget "Nye muligheder til nye tider" sætter fokus på følgende punkter: Fra passiv omsorg til aktiv udvikling Mere målrettede tilbud Skræddersyede tilbud Gør det, der virker. Fokus på dokumentation Arbejds- og fritidsliv skal tilpasses den enkeltes behov Tilskyndelse til uddannelse og arbejde for målgruppen på støttede vilkår på det ordinære arbejdsmarked Videreudvikling af STU uddannelsen på AKU Center Slangerup AKU Center Slangerup yder et fleksibelt tilbud Det er administrationens intention, at omstillingen: "AKU Center Slangerup - nye muligheder til nye tider" implementeres pr. 1. januar Fortsat sagsbehandling: Sagen genoptages efter at været sendt i høring i Handicaprådet. Handicaprådet har afgivet følgende høringssvar: "Handicaprådet finder, at de nye tiltag på det overordnede plan tjener til at bevæge tilbuddene til handicappede på AKU center Ejegod og Højagergaard hen imod opfyldelse af FNs handicapkonvention i forhold til retten til et ligeværdigt socialt liv med en form for aktiviteter/arbejde, som er tilpasset den enkelte borgers formåen. Alt med det sigte at forbedre livskvaliteten for de berørte borgere. Handicaprådet mener, at idékataloget for Ejegod er på et så overordnet plan, at Rådet ikke ser helt konkrete udsagn, som kan give anledning til en supplerende udtalelse. Idékataloget for Højagergaard er derimod særdeles omfattende og indeholder mange detaljer. Handicaprådet mener derfor ikke, at vi har mulighed for at fremkomme med kvalificerede bemærkninger hertil." Bevilling: Ingen. 19 / 45

20 Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige konsekvenser. Social- og borgerservicechefen indstiller til Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, at: 1. Udvalget drøfter "AKU Center Slangerup - nye muligheder til nye tider". 2. Sagen sendes til høring i Handicaprådet. 3. Sagen genoptages i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget den 6. november Indstilling til møde den 6. november 2013 Social- og borgerservicechefen indstiller, at Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at: 1. Omstillingsplanen "AKU Center Slangerup - nye muligheder til nye tider" godkendes. Tidligere beslutninger: Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 09. oktober 2013 Pkt. 1 drøftet. Mindre justeringer i teksten er foretaget. Pkt. 2 og 3 godkendt. Beslutning i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget, Onsdag den 06. november 2013 Anbefales. Kristian Moberg (V) og Grethe Olsen (F) var ikke til stede. Beslutning i Økonomiudvalget, Fredag den 22. november 2013 Anbefales. Pia Adelsteen (O) var ikke til stede. Bilag: Fremtidens beskyttet beskæftigelse version oktober / 45

21 Journal nr.: Sag nr. 131 Kvalitetsrapport for folkeskolen Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Folkeskoleloven. Kvalitetsrapporten for Folkeskolerne i Frederikssund Kommune består af en fælles Kvalitetsrapport og en rapport, hvor alle skolers udviklingsrapport er samlet. Den fælles kvalitetsrapport har i perioden den 18. september 2013 til den 9. oktober 2013 været til høring i skolebestyrelserne, og alle høringssvar fremgår i kvalitetsrapporten. Generelle fokuspunkter i høringssvarene: Positivt at læseresultater, afgangsresultater og overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse er stigende. Bekymrende at en del resultater fortsat ligger under landsgennemsnittet. Det er uklart, hvad segregeringsprocenten kan bruges til, og der mangler ressourcer til at løse inklusionsopgaven ude på skolerne. Kort opsummering af resultater Sprog og læsning Læseresultaterne på klassetrin fortsætter den positive udvikling, hvor Frederikssund Kommune samlet set ligger over landsgennemsnittet. Resultaterne på 3. klassetrin har fastholdt sidste års niveau og følger landsgennemsnittet. På 4. klassetrin er andelen af hurtige og sikre læsere steget, men Frederikssund Kommunes gennemsnit ligger lidt under landsgennemsnittet. Stavetesten på 5. klassetrin viser en positiv udvikling, men samlet set ligger Frederikssund Kommune dog stadig under landsnormen. På 7. klassetrin er gruppen af Middel samlet for kommunen større end landsnormen, mens gruppen af Under middel og Over middel er mindre end landsnormen. 21 / 45

22 Folkeskolens afgangsprøver Resultaterne ved 9. kl. afgangsprøver for Frederikssund Kommune er for andet år i træk steget i fagene dansk, engelsk, fysik/kemi og for den obligatoriske projektopgave. I matematik steg karaktererne i perioden fra til , og dette niveau er fastholdt i Da landsgennemsnittet for først bliver offentliggjort i foråret 2014, er det endnu ikke muligt at sammenligne med landsgennemsnittet. Overgangsfrekvens til ungdomsuddannelse De seneste tal for hvor mange unge der gennemfører en ungdomsuddannelse i Frederikssund Kommune er fra 2011 og viser, at 92,2 % opnår en ungdomsuddannelse, hvor landsgennemsnittet er 92,1 % - målt i Undervisningsministeriets profilmodel. Andelen af Frederikssund Kommunes unge, som tager en gymnasial uddannelse er steget markant fra 56,4 % i 2010 til 62,9 % i Andelen af Frederikssund Kommune unge, der tager en erhvervsuddannelse er steget fra 33,8 % i 2010 til 35,3 % i 2011, samtidig med at andelen på landsplan fortsat er faldende. Elevernes trivsel Elevernes trivsel er steget både i 2., 5. og 8. klassetrin. På 2. og 5. klassetrin ligger den generelle tilfredshed med skolen fortsat lidt under landsgennemsnittet, men på 8. klassetrin ligger det nu på linje med landsgennemsnittet. Segregering Det samlede antal elever, der er henvist til et specialtilbud, er faldet fra 275 i 2012 til 268 i Forældretilfredshed Den generelle tilfredshed med SFO en er steget, mens den generelle tilfredshed med skolen er faldet i forhold til sidste år. Samlet vurdering Frederikssund Kommunes skolevæsen er inde i en positiv udvikling, og på en række centrale områder er der sket en væsentlig forbedring af resultaterne. De forbedrede faglige resultater, og opbremsningen i segregeringen til specialklasser og specialskoler, sker samtidig med, at der er målt en øget elevtrivsel både i indskoling, mellemtrin og udskoling. Denne udvikling og sammenhæng mellem faglige resultater, trivsel og segregering vil blive fulgt nøje. De 22 / 45

23 enkelte skoler er i gang med udviklingsprocesser, hvor de med afsæt i lokale udfordringer og ressourcer, arbejder målrettet med flere indsatsområder med fokus på blandt andet inklusion, læringsmål, matematikområdet og digitalisering. Fælleskommunale indsatsområder I skoleåret har skolevæsenets indsatsområder været koncentreret omkring udviklingsprojektet Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund (FFF). Projektgrupperne har i arbejdet med at formulere projektindsatser ud fra viden og forskning på de respektive områder. I løbet af skoleåret vil FFF grupperne tilbyde at komme ud på skolerne for at formidle de vigtigste erfaringer og forskning samt projektindsatser direkte til skolernes personale. Anbefalinger til indsatsområder I skoleåret har Frederikssund Kommune to fælles indsatsområder, der går på tværs af skolevæsenet. Det ene er målsætningen om en øget inklusion, og det andet indsatsområde er styrkelse af matematikundervisningen. Ud over disse to fælles indsatsområder vil skoleåret være præget af forberedelserne til implementering af folkeskolereformen. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger, da der ikke er bevillingsmæssige konsekvenser. Direktøren for Opvækst, Uddannelse og Kultur indstiller, at Opvækst- og Uddannelsesudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at: 1. Kvalitetsrapporten for folkeskolerne tages til efterretning. 2. Skolevæsenets indsatsområder for skoleåret er styrkelse af inklusions- og matematikområdet samt implementering af folkeskolereformen. Tidligere beslutninger: Beslutning i Opvækst- og Uddannelsesudvalget, Mandag den 04. november 2013 Ad 1) Kvalitetsrapporten for folkeskolerne tages til efterretning, idet udvalget er opmærksom på den faldende forældretilfredshed og læseresultaterne i 4. klasse, som udvalget ønsker, at skolerne fremadrettet er opmærksomme på forbedres. Ad 2) Anbefales. 23 / 45

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget

Referat fra møde i Økonomiudvalget Referat fra møde i Økonomiudvalget onsdag den 9. februar 2011 kl. 16.00 i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (C) Pia Adelsteen

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 REFERAT Onsdag den 14. maj 2014 kl. 11.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel Nielsen,

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 6. november 2012 kl. 16.00 i F 7 Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 REFERAT Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen, Inger Lundsberg indkaldes som suppleant. Susanne Olufsen. Martin Hulgaard indkaldt som suppleant.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN Referat af Beredskabskommissionens møde tirsdag d. 26. august 2014 kl. 14.00 Afbud: ingen Mødested: Femern A/S Rødbyhavn Infocenter Vestre Kaj 50 C DK-4970 Rødby 1 Indholdsfortegnelse: Side: 1. Gennemgang

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere