EU-UDBUD BEFORDRING AF SILKEBORG KOMMUNES BORGERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU-UDBUD BEFORDRING AF SILKEBORG KOMMUNES BORGERE"

Transkript

1 Udkast til Udbudsmateriale for EU-UDBUD AF BEFORDRING AF SILKEBORG KOMMUNES BORGERE Faste kørsler (almindelig og handicapkørsel) med bus og mindre køretøjer, ad hoc liggende kørsler og lejrskolekørsler med bus Anja Bergman Thuesen Direkte tlf.: Dato: Fællesstaben Byrådssekretariatet, Juridisk Enhed Sagsnr.: 07/60713 Silkeborg Kommune Søvej 1 Tlf.:

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE I. INDLEDNING 3 II. BESKRIVELSE AF BEFORDRINGSOPGAVERNE 3 1. Generel beskrivelse af befordringsopgaverne 3 2. Befordringspakkerne 4 3. Arbejdsmiljøforhold 5 III. UDVÆLGELSESKRITERIER OG TILDELINGSKRITERIER 5 4. Minimumskrav til tilbudsgiverne (udvælgelseskriterier) 5 5. Tildelingskriterier ved valg af tilbud 7 IV. UDBUDSPROCESSEN OG TILBUDSGIVNING 7 6. Udbudsprocessen 7 7. Tilbudsgivning 8 BILAG A Kort over Silkeborg Kommune 11 BILAG B Baggrundsoplysninger, kørsler i BILAB C Tro og love-erklæring 13 BILAG D Erklæring om ansøgning om tilladelser m.v. 14 BILAG E Underleverandørerklæring 15 BILAG E Underleverandørerklæring 15 BILAG F Tilbudsskema: Kvalitets- og serviceniveau, arbejdsmiljø og sikkerhed samt driftssikkerhed 16 BILAG G Tilbudsskema, pris 21 BILAG H - Kontraktudkast 22 BILAG 1 - KRAVSPECIFIKATIONER 38 PAKKE 1: Specialkørsel, specialbørnehaven Solsikken 38 PAKKE 2: Specialkørsel til Aktivitetstilbuddene ved Søerne 41 PAKKE 3 og 4: Daghjemskørsel af demente (borgere med særlige behov) 45 PAKKE 5, 6, 7 og 8: Daghjemskørsel af øvrige borgere (ikke demens) 49 PAKKE 9 13: Distriktsskolekørsel (lukkede skoleruter) 54 PAKKE 14 18: Specialklassekørsel, ikke særlige behov 59 PAKKE 19 25: Specialklassekørsel, særlige behov 65 PAKKE 26 29: Svømme- og idrætskørsel 71 PAKKE 30: Liggende akut-kørsel til læge / speciallæge 77 PAKKE 31: Lejrture og lign. for skoleelever 80 BILAG 2 PRISER 83 BILAG 3 FAKTURERING 84 KVITTERING FOR MODTAGELSE AF TILBUD 85

3 3 HUSKELISTE TIL TILBUDSGIVERE 86 I. INDLEDNING De inviteres hermed til at afgive tilbud på faste kørsler, liggende ad hoc-lægekørsler og lejrskolekørsler af Silkeborg Kommunes borgere inden for skoleområdet og det sociale område. Der udbydes forskellige typer af befordring i pakker, og tilbudsgivere kan byde på én eller flere pakker. Silkeborg Kommune er udbyder, og kommunen bliver aftalepart i forhold til de aftaler, som vil blive indgået efterfølgende. Kontrakterne bliver gældende for samtlige afdelinger, institutioner m.v., der hører under kommunen. Bestilling vil blive varetaget decentralt af de enkelte afdelinger m.v. Vindere af udbuddet har hverken ret eller pligt til at overtage personale fra tidligere leverandører, jf. virksomhedsoverdragelsesloven. Der sker heller ikke overdragelse af materiel m.v. Aftalerne vil blive indgået for 2 år med option på forlængelse i yderligere 1 år + 1 år. Der påtænkes ikrafttræden pr. 1. august Dog påtænkes ikrafttræden pr. 1. august 2010 i forhold til pakke 1. II. BESKRIVELSE AF BEFORDRINGSOPGAVERNE 1. Generel beskrivelse af befordringsopgaverne 1.1. Geografisk område Kørslerne vil primært foregå inden for Silkeborg Kommunes grænser, se evt. bilag A. Kommunen har et areal på 864,89 km2. Der vil også være enkelte kørsler, som sker til eller fra destinationer uden for kommunens grænser. Dette fremgår under kravspecifikationerne under de enkelte befordringspakker (bilag 1) Omfanget af befordringsopgaverne Nogle af befordringsopgaverne er lovbundne, hvilket vil sige, at kommunen er forpligtet til at sørge for befordring af eller evt. befordringsgodtgørelse til bestemte borgere, når bestemte betingelser er opfyldt. Andre befordringsopgaver løses efter bestemmelser, hvor kommunen kan vælge at yde befordring som led i kommunens serviceniveau ( merbefordring ). I forhold til nogle af befordringsopgaverne har borgerne ret til at vælge befordringsgodtgørelse i stedet for befordring. Kommunen har derfor ikke altid mulighed for at bestemme, at borgeren skal vælge den befordring, som kommunen tilbyder. Omfanget af befordringsopgaverne efter dette udbud kan derfor ændre sig, hvis forudsætningerne ændrer sig. Det kan f.eks. være hvis: 1) Lovgivningen ændres eller fortolkning af lovgivningen ændres, så kommunen enten skal yde mere befordring eller ikke længere lovlig kan tilbyde borgerne befordring i samme omfang som hidtil 2) Kommunen ændrer serviceniveau i forhold til merbefordringen 3) Demografiske ændringer fører til en ændring i antallet af borgere, som efter lovgivningen er berettiget til befordring 4) Flere eller færre borgere vælger befordringsgodtgørelse i stedet for befordring, hvor de har ret til dette 5) Kommunen vælger at visitere borgerne til andre institutioner / tilbud end hidtil 6) Kommunen nedlægger eller opretter institutioner / tilbud 7) Midttrafik vælger at nedlægge en eller flere offentlige busruter, hvorefter der bliver behov for mere særlig eller individuel kørsel Kommunen kan derfor ikke garantere et bestemt volumen af befordring eller en bestemt omsætning.

4 4 En aftale efter dette udbud vil dog være bindende for alle de af kommunens afdelinger eller institutioner, som bestiller befordring, der er omfattet aftalen (bortset fra de ikke-obligatoriske tilkøbsydelser), og kommunen er således forpligtet til at benytte den vindende leverandør i det omfang, at kommunen skal tilbyde borgerne eller vælger at tilbyde borgerne befordringen. Kommunen kan med andre ord ikke vælge at lade en anden ekstern leverandør yde befordringen. Kommunen vil endvidere i aftaleperioden ikke hjemtage opgaver, som er omfattet af aftalen, til kommunal udførelse. Det hidtidige antal kørsler eller det forventede antal kørsler fremgår af kravspecifikationerne (bilag 1). Desuden fremgår den nuværende geografiske fordeling af afhentningsadresser i nogle af pakkerne af bilag B. 2. Befordringspakkerne Pakke 1: Specialkørsel, specialbørnehaven Solsikken Transport af svært handicappede børn (0 6 år) mellem hjem og specialbørnehave på alle hverdage. Se side 38. Pakke 2: Specialkørsel til Aktivitetstilbuddene ved Søerne Transport af handicappede voksne (18 65 år) til aktivitetstilbud på to adresser. Se side 41. Pakke 3 og 4: Daghjemskørsel med demente Transport af demente borgere mellem hjem og to forskellige daghjem på alle hverdage. Se side 45. Pakke 5 8: Daghjemskørsel med ikke-demente Transport af ikke-demente borgere (ofte bevægelseshæmmede) mellem hjem og fire forskellige daghjem på alle hverdage. Se side 49. Pakke 9 13: Almindelig distriktsskolekørsel Kørsel af skoleelever til distriktsskole, hvor der ikke er tilstrækkelige offentlige transportmuligheder. Se side 54. Pakke 14-18: Specialklassekørsel, ikke særlige behov Kørsel af skoleelever til specialundervisning og lign. Elever, som ikke har særlige behov under kørslen. Se side 59. Pakke 19 25: Specialklassekørsel, særlige behov Kørsel af skoleelever til specialundervisning og lign. Elever, som kan have særlige behov under kørslen. Se side 65. Pakke 26 29: Svømme- og idrætskørsel for skoler Kørsel af skoleelever mellem skole og svømme- eller idrætshal. Se side 71. Pakke 30: Liggende akutkørsler til læge / speciallæge Transport af borgere til læge / speciallæge eller flytning til døgntilbud. Ad hoc-bestilling. Se side 77. Pakke 31: Lejrture og lign. med skolebørn (delvist ikkeobligatorisk) Kørsler til lejrskole, ekskursioner og lign. med folkeskolebørn. Se side 80. De enkelte pakker er beskrevet i bilag 1 på de sider, som er oplyst ovenfor.

5 5 3. Arbejdsmiljøforhold I forhold til nogle af befordringspakkerne gør der sig en række særlige arbejdsmiljøforhold gældende, som kan ligge udover de arbejdsmiljøforhold, som almindeligvis følger af den pågældende type af kørsler. Disse forhold er udtrykkeligt nævnt i kravspecifikationerne for de respektive pakker (bilag 1). I det omfang, at chaufførerne kan risikere voldelig adfærd fra brugerne, skal leverandøren sørge for, at der er klare og kendte retningslinjer for, hvordan leverandøren og chaufføren skal forholde sig, når brugerne er truende eller voldelige. Leverandøren skal udarbejde en beredskabsplan, som indeholder tiltag til forebyggelse og håndtering af vold og trusler (f.eks. instruktion af chaufførerne i konfliktforebyggelse og konflikthåndtering samt kriseberedskab). Dette krav følger af arbejdsmiljølovgivningen. Silkeborg Kommune skal i øvrigt gøre opmærksom på Arbejdstilsynets miljøvejviser nr. 30 fra 2008 om transport af passagerer, Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros vejledning om transport af kørestolsbrugere, Arbejdstilsynets vejledning om udbud af tjenesteydelser og Arbejdstilsynets checkliste til udbydere for udarbejdelse af udbudsmateriale ved transport af patienter og handicappede. Det kan i øvrigt oplyses, at Silkeborg Kommune ikke stiller krav til arbejdsmiljø, som ligger ud over det, som fremgår af arbejdsmiljølovgivningen. Dog kan en tilbudsgiver under tildelingskriteriet Arbejdsmiljø og sikkerhed (bilag F, pkt og 2.2) angive, hvis tilbudsgiveren selv har valgt at gøre noget ud over lovgivningens krav, f.eks. ved at lade sig arbejdsmiljøcertificere. Dette vil blive skrevet ind i kontrakten og således være bindende mellem parterne. III. UDVÆLGELSESKRITERIER OG TILDELINGSKRITERIER 4. Minimumskrav til tilbudsgiverne (udvælgelseskriterier) Silkeborg Kommune indgår kun aftale med eksterne leverandører, som efter kommunens opfattelse har en reel mulighed for at udføre opgaven i overensstemmelse med lovgivningens krav, kommunens serviceniveau, kvalitetskravene, krav til leveringssikkerhed og eventuelle andre krav, der måtte være stillet. Kommunen udvælger derfor kun leverandører, som har den nødvendige økonomiske og finansielle formåen samt faglige og tekniske viden og evne. Silkeborg Kommune indgår ikke aftale med: 1. Tilbudsgivere mod hvem, der er afsagt endelig dom om a) deltagelse i en kriminel organisation som defineret i artikel 2, stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/773/RIA, b) bestikkelse som defineret i henholdsvis artikel 3 i Rådets retsakt af 26. maj 1997 og artikel 3, stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/742/RIA, c) svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, eller d) hvidvaskning af penge som defineret i artikel 1 i Rådets direktiv 91/308/EØF af 10. juni 1991 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge. 2. Tilbudsgivere, a) som er under konkurs, likvidation eller tvangsakkord uden for konkurs, er i betalingsstandsning, har indstillet sin virksomhed eller befinder sig i en anden lignende situation, b) som er begæret taget under konkursbehandling, behandling med henblik på likvidation, tvangsakkord uden for konkurs, betalingsstandsning eller enhver anden lignende behandling, c) som ved en retskraftig dom i henhold til dansk lovgivning er dømt for et strafbart forhold, der rejser tvivl om leverandørens faglige hæderlighed, eller

6 6 d) som har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, der overstiger kr., medmindre tilbudsgiver i rimelig tid inden tilbudstidspunktet har indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om en afviklingsordning og denne ordning er overholdt. Silkeborg Kommune stiller herudover krav om, at der skal foreligge den eller de fornødne tilladelser til erhvervsmæssig personbefordring, inden kørsel påbegyndes (EP-tilladelse, taxitilladelse og / eller sygetransporttilladelse osv.). Derfor skal tilbudsgiveren 1) allerede have de fornødne tilladelser, eller 2) opfylde kravene til at kunne opnå de fornødne tilladelser, eller 3) have en forhåndsaftale med underleverandører, som har de fornødne tilladelser eller som opfylder kravene for at kunne opnå disse. En leverandør kan benytte underleverandører. I så fald skal tilbudsgiveren i forbindelse med tilbudsafgivningen sikre sig, at disse underleverandører vil påtage sig opgaverne, hvis der bliver indgået en aftale om befordring, og at de kan leve op til de samme krav som leverandøren. Flere leverandører kan indgå i et samarbejde om at afgive et fælles tilbud. Parterne skal i så fald oplyse i forbindelse med tilbudsgivningen, hvem af leverandørerne der skal være kontraktpart over for kommunen, og de øvrige leverandører vil blive betragtet som underleverandører. Tilbudsgivere skal derfor med tilbuddet indsende følgende: 1. En serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, som er højst 2 måneder gammel (bemærk, at der kan være ventetid på indhentning af serviceattest) 2. En tro og love-erklæring (bilag C) 3. Dokumentation for nuværende tilladelser til den erhvervsmæssige personbefordring, der gives tilbud på (F.eks. EP-tilladelse, taxibevilling og / eller sygetransporttilladelse. Ikke førerkort.) 4. Erklæring om mulighed for at opnå yderligere tilladelser (Bilag D) 5. Regnskab for de seneste 3 år. Hvis tilbudsgiver er en nyopstartet virksomhed: Forretningsplan samt et etableringsbudget og et driftsbudget Referencelister over de betydeligste aftaler / kontrakter, der er indgået i løbet af de sidste 3 år med angivelse af kundenavn og evt. kontaktperson (gælder ikke nyopstartede virksomheder). Ved indsendelsen giver tilbudsgiver tilladelse til, at kommunen kan kontakte de pågældende kunder. Hvis tilbudsgiveren har gæld, som overstiger kr., medsendes også: 7. Dokumentation for afdragsordning med Inddrivelsesmyndigheden Bemærk, at tilbudsgiver skal indsende disse dokumenter både for sig selv og for påtænkte underleverandører. Hvis der benyttes underleverandører medsendes desuden: 8. Erklæringer fra underleverandører (dokumentation for forhåndsaftaler), som tilbudsgiveren har i sinde at benytte, hvis der indgås aftale med kommunen (bilag E). (Skal kun indsendes, hvis tilbudsgiver har i sinde at benytte underleverandør.) Den angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet. Såfremt den krævede dokumentation ikke medsendes, kan tilbuddet ikke tages i betragtning. 1 Se f.eks. på Væksthusenes hjemmeside:

7 7 Silkeborg Kommune kan afvise at tage tilbudsgivers tilbud i betragtning, hvis ovennævnte dokumenter eller udtalelser fra referencer giver kommunen anledning til tvivl om leverandørens økonomiske og finansielle formåen eller faglige og tekniske viden eller evne. Hvis dokumenterne m.v. vedrørende en underleverandør giver kommunens anledning til tvivl om dennes egnethed, kan kommunen anmode tilbudsgiver om nærmere dokumentation for, at kontrakten vil kunne opfyldes, uanset underleverandørens situation. 5. Tildelingskriterier ved valg af tilbud Ordren vil blive tildelt den tilbudsgiver (som opfylder udvælgelseskriterierne), der afgiver det økonomisk mest fordelagtige bud. Kommunen lægger således både vægt på pris og på andre kriterier. Kommunen vil i forhold til de andre kriterier vurdere, i hvilket omfang tilbudsgiver tilbyder mere end kommunens minimumskrav. Kommunens minimumskrav fremgår af kontraktudkastet i bilag H med bilag. Tildelingskriterierne er: Pris: % Kvalitets- og serviceniveau: % Arbejdsmiljø og sikkerhed:15 20 % Driftssikkerhed: % Tilbudsgiver skal udfylde tilbudslisterne, som fremgår af bilag G (pris). Der bedes generelt om en timepris på kørslerne. Dog bedes der i pakke 30 om en km-pris. Tilbudsgiver skal endvidere besvare spørgsmålene, som fremgår af bilag F (kvalitets- og serviceniveau, driftssikkerhed samt arbejdsmiljø og sikkerhed). De tre sidste tildelingskriterier er opdelt i en række underkriterier, som fremgår af bilag F. IV. UDBUDSPROCESSEN OG TILBUDSGIVNING 6. Udbudsprocessen Udbudsprocessen sker efter reglerne i udbudsdirektivet 2. Dette uanset, at nogle af opgaverne alene er undergivet tilbudslovens 3 regler om annoncering. Tidsplanen er: 29. april 2009 Afsendelse af bekendtgørelse i EU-tidende, offentliggørelse på kommunens hjemmeside under Virksomhed, Udbud og licitationer og på 12. maj 2009 Spørgemøde for alle potentielle tilbudsgivere 19. maj 2009 Frist for tilbudsgivernes indsendelse af spørgsmål 2 Europaparlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåden ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Gennemført i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 937 af 16. september Lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

8 8 25. maj 2009 Frist for kommunens offentliggørelse af svar på spørgsmål Den 8. juni 2009, kl Uge 24 Frist for indsendelse af tilbud Tilbudsvurdering Uge 26 Forventet valg af leverandører og meddelelse herom til alle tilbudsgivere 10 dage efter meddelelse om valg af leverandører Uge 28 Uge 28 Stand still-periode Kontraktforhandling Endelig indgåelse af aftaler med leverandørerne Afsendelse af bekendtgørelse til EU-tidende om indgåelse af aftaler Den 1. august 2009 Aftalerne træder i kraft (Dog først d. 1. august 2010 for pakke 1) 7. Tilbudsgivning 7.1. En eller flere pakker Tilbudsgiver kan byde på én, flere eller alle befordringspakker. Der udfyldes kun ét bilag F (Kvalitet m.v.), uanset tilbudsgiver byder på flere pakker. Der udfyldes derimod et bilag G (Pris) for hver pakke tilbudsgiver byder på Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsgiver opfordres til nøje at gennemgå udbudsmaterialet, idet kommunen vil være både berettiget og forpligtet til at afvise tilbud, som ikke opfylder alle krav i udbudsmaterialet (bortset dog fra tilladte forbehold se nedenfor). Der afholdes et spørgemøde 12. maj 2009 Kl [Sted] Tilmelding kan ske til: senest den 9. maj Tilbudsgiverne må meget gerne forinden sende skriftlige spørgsmål til Nanna Lilhav. Der vil også være mulighed for at stille skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet senest den 19. maj Spørgsmål kan sendes pr. til Spørgsmål og svar vil senest den 25. maj 2009 blive offentliggjort (i anonym form) samme sted på kommunens hjemmeside som selve udbudsmaterialet. Desuden fremsendes spørgsmål og svar direkte til alle, som har udtrykt ønske herom. Ønske om at modtage spørgsmål og svar direkte sendes til

9 9 I tilfælde af at tilbudsgiver efter fristen for skriftlige spørgsmål bliver opmærksom på uklarheder i udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver i tilbuddet angive, hvilke forudsætninger, der er lagt til grund for tilbuddet Tilbudsgivers alternative bud eller forbehold Alternative bud Alternative bud 4 betragtes som ukonditionsmæssige og vil ikke blive taget i betragtning ved tildeling af kontrakt. Forbehold Tilbud betragtes også som ukonditionsmæssige og vil ikke blive taget i betragtning, hvis de indeholder forbehold 5, som har en ikke ubetydelig indflydelse på kvalitets- og serviceniveau, arbejdsmiljø og sikkerhed eller driftssikkerhed. Det samme gælder tilbud, som indeholder forbehold for grundlæggende elementer i kravspecifikationerne. Tilbud med forbehold betragtes som konditionsmæssige og vil blive taget i betragtning, hvis forbeholdene er af bagatelagtig karakter f.eks. bagatelagtige ændringer i forhold til mere tekniske kontraktbestemmelser (f.eks. betalingsterminer). Det er dog et krav, at tilbudsgiver prissætter forbeholdet ved at omregne den økonomiske fordel for tilbudsgiveren til et beløb pr. den prisenhed, som der gives tilbud på. Denne fordel skal fremgå af tilbudslisterne i det særlige forbeholdsfelt, som indgår i tilbudslisterne. (Forbeholdet prissættes til 0 kr., hvis forbeholdet ikke repræsenterer nogen målbar økonomisk fordel for tilbudsgiveren.) Formålet med prissætningen er at sikre, at tilbudsgiver ikke som følge af sit forbehold opnår en urimelig økonomisk fordel på de øvrige tilbudsgivers bekostning Formalia ved tilbudsgivning Tilbudsfrist Tilbud skal ligge i en pakke eller kuvert og være mærket: Må ikke åbnes - Tilbud på personbefordring og være modtaget af udbyder Senest den 8. juni, kl på adressen: Silkeborg Kommune, Fællesstaben, Indkøb Att.: Henning Trillingsgaard Søvej 1, Eller pr. Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning. Det er tilbudsgiver, der bærer ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem, uanset om det sendes pr. post eller . Formkrav Tilbuddene skal indeholde bilag C, D, E, F og G udfyldt og med uændret indhold. Der må gerne henvises til yderligere bilag. Tilbud og bilag fremsendes elektronisk eller skriftligt i et eksemplar. Sendes tilbuddet skriftligt, skal der medfølge en CD-rom eller en USB-stick med filer med tilbudslister og øvrige bilag. Tilbudslisterne skal fremsendes i MicroSoft Excel-format. Øvrige bilag fremsendes i MicroSoft Word- 4 Alternativt bud: Forslag til en anderledes løsning af opgaven end den, som fremgår af kontraktudkast og kravspecifikation 5 Forbehold: Når tilbudsgiveren giver et tilbud, som afviger fra det, som fremgår af kontraktudkast og kravspecifikation.

10 10 format. (Om muligt i Office 2003.) Benytter leverandøren ikke MicroSofts programmer, fremsendes materialet i PDF-format. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af materialet. Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag vil ikke blive returneret. Tilbuddet skal have en vedståelsesfrist til tidligst 15. juli Tilbuddets behandling Tilbuddene vil blive behandlet med diskretion og vil blive åbnet samtidig. Åbningen foretages af kommunens personale, der har fuldmagt hertil. Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud eller til at få oplysninger om indholdet i de øvrige tilbud udover det, der følger af forvaltningslovens regler. Alle deltagere i tilbudsgivningen vil modtage skriftlig underretning om det afgivne tilbuds antagelse eller forkastelse hurtigst muligt efter kommunen har truffet endelig beslutning herom. Tilbuddene vil i øvrigt blive vurderet i anonym form.

11 11 BILAG A Kort over Silkeborg Kommune

12 12 BILAG B Baggrundsoplysninger, kørsler i 2008 Pakke 3 8: Daghjemskørsel, demente og ikke-demente

13 13 BILAB C Tro og love-erklæring Tro og love-erklæring Tilbudsgiver erklærer hermed, at der ikke er afsagt endelig dom mod tilbudsgiver om 1) deltagelse i en kriminel organisation som defineret i artikel 2, stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/773/RIA, 2) bestikkelse som defineret i henholdsvis artikel 3 i Rådets retsakt af 26. maj 1997 og artikel 3, stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/742/RIA, 3) svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, eller 4) hvidvaskning af penge som defineret i artikel 1 i Rådets direktiv 91/308/EØF af 10. juni 1991 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge. Hvis tilbudsgiver har hovedsæde i et andet land end Danmark, erklærer tilbudsgiver endvidere, at denne ikke har ubetalt, forfalden gæld til offentlige myndigheder i det pågældende land. Ved gæld til offentlige myndigheder forstås: o forfaldne ubetalte skatter o forfaldne ubetalte afgifter, herunder forbrugsafgifter o forfaldne ubetalte bidrag til sociale sikringsordninger Undertegnede erklærer hermed på tro og love, at ovenfor angivne oplysninger er korrekte, samt giver samtykke til, at Silkeborg Kommune må kontrollere oplysningerne hos de relevante myndigheder. Dato og sted Underskrift og stempel CVR-nr.:

14 14 BILAG D Erklæring om ansøgning om tilladelser m.v. Tilbudsgiver erklærer hermed, at tilbudsgiver og / eller underleverandør vil ansøge om (antal) Taxibevillinger (antal) Sygetransportbevillinger (antal) EP-tilladelser (bus) hvis tilbudsgiver får tildelt den eller de kontrakter, som tilbudsgiver har afgivet tilbud på. Tilbudsgiver erklærer endvidere, at tilbudsgiver / underleverandør opfylder betingelserne for at opnå disse bevillinger / tilladelser. Underskrift

15 15 BILAG E Underleverandørerklæring Undertegnede underleverandør erklærer hermed at ville udføre befordringsopgaver for tilbudsgiver, såfremt tilbudsgiver måtte vinde en kontrakt under Silkeborg Kommunes udbud om befordring af borgere. Undertegnede er bekendt med udbudsmaterialet og de krav, som stilles til en kommende leverandør. Undertegnede er endvidere bekendt med, at disse krav også gælder for underleverandører. Undertegnede giver samtykke til, at Silkeborg Kommune kan indhente oplysninger om undertegnedes økonomiske og finansielle formåen samt faglige og tekniske viden og evne i samme omfang som i forhold til tilbudsgiver. Befordringsopgaver, som vil blive udført af underleverandøren: Beskrivelse af typen af kørsler (henvisning til udbudspakke): For Virksomhedens navn CVR-nummer Dato Navn på underskriver

16 16 BILAG F Tilbudsskema: Kvalitets- og serviceniveau, arbejdsmiljø og sikkerhed samt driftssikkerhed Tildelingskriterierne er: Pris: % Kvalitets- og serviceniveau: % Arbejdsmiljø og sikkerhed:15 20 % Driftssikkerhed: % Dette bilag omfatter de tre sidste kriterier. Svarene i dette bilag bruges af kommunen til at vurdere tilbudsgivers tilbud ud fra andre kriterier end pris. Såfremt tilbudsgiver tildeles opgaven, vil relevante oplysninger blive gengivet i kontrakten. Med chauffører menes alle chauffører, som påtænkes at udføre opgaver efter kontrakten, både tilbudsgiverens egne chauffører og eventuelle underleverandørers chauffører. Med køretøj menes alle de køretøjer, som påtænkes anvendt til opgaverne efter kontrakten, både tilbudsgiverens egne køretøjer, underleverandørernes køretøjer og køretøjer, som tilbudsgiver påtænker at anskaffe, hvis tilbudsgiver tildeles kontrakten. Bemærk: Ikke alle underkriterier er relevante for alle pakker se under de enkelte underkriterier. Tilbudsgiver skal kun besvare spørgsmålene i forhold til de relevante pakker. Der skal kun udfyldes et skema for hver tilbudsgiver, selvom tilbudsgiver byder på flere pakker. 1. Kvalitets- og serviceniveau (20-25 %) 1.1. Uddannelse af buschauffører (Pakker, hvori der indgår busser) Baggrund for tildelingskriteriet: Fra 10. september 2008 gælder der nye regler om uddannelse af buschauffører. De nye chauffører skal desuden efteruddannes løbende 6. For de chauffører, som har taget kørekort til bus før 10. september 2008, gælder en særlig indfasningsordning, der betyder, at de skal igennem en efteruddannelse inden for de næste 5 år. Hvornår efteruddannelsen skal være gennemført, afhænger af chaufførens fødselsdato. Efteruddannelse (både for nye og gamle chauffører) består af en obligatorisk del (3 dage) og en valgfri del (2 dage). Kommunen finder den nye uddannelse og efteruddannelsen meget væsentlig for den kvalitet, som ydes over for brugerne. Kommunen vil derfor ved tildelingsbeslutningen lægge vægt på, om tilbudsgiver (eller tilbudsgivers underleverandører) fremskynder indfasningen, så den finder sted hurtigere, end reglerne kræver. Kommunen vil endvidere lægge vægt på, hvordan tilbudsgiver i øvrigt har tænkt sig at tilrettelægge efteruddannelsen, herunder hvilke valgfri kurser, tilbudsgiver har tænkt sig at prioritere højest. Kommunen vil navnlig lægge vægt på kurser, som fremmer kvaliteten og sikkerheden i forhold til brugerne. Køres der med kørestolsbrugere, lægger kommunen særlig vægt på deltagelse i kursus vedr. befordring af bevægelseshæmmede. 6 Kravene fremgår af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport (bekendtgørelse nr. 337 af 28. april 2008)

17 17 Tilbudsgiveren bedes beskrive, om tilbudsgiveren har i sinde at fremskynde indfasningen for de gamle chauffører (så den sker hurtigere end reglerne kræver), og i givet fald hvordan / hvor hurtigt. Desuden bedes tilbudsgiver beskrive, hvordan tilbudsgiver i øvrigt har tænkt sig at tilrettelægge efteruddannelsen, herunder en beskrivelse af, hvilke valgfri kurser tilbudsgiver har tænkt sig prioritere højest Efteruddannelse af taxi- og sygetransportchauffører (Pakker, hvori der indgår taxi- eller sygetransportkørsler) Baggrund for tildelingskriteriet: Der udbydes kurser i befordring af bevægelseshæmmede, som henvender sig til chauffører, som udfører handicap- og sygebefordring. Kommunen lægger vægt på, at flest mulige af chaufførerne deltager i et sådant kursus. Derudover kan der være andre relevante kurser for chaufførerne, som kan fremme kvaliteten af kørslen i forhold til brugerne. Tilbudsgiveren bedes oplyse, hvor stor en andel af chaufførerne, som har været på kursus i befordring af bevægelseshæmmede, eller som vil komme på et sådant kursus inden for det første år i kontraktens løbetid. Tilbudsgiver bedes oplyse, i hvilket omfang tilbudsgiver i øvrigt sørger for efteruddannelse af chaufførerne, navnlig i form af kurser, som fremmer kvaliteten af kørslen i forhold til brugerne Alder på køretøjer (alle pakker) Tilbudsgiver bedes beskrive alderssammensætningen på de køretøjer, som vil stå til rådighed for opgaverne (både egne og underleverandørers). Hvis der påtænkes anskaffet nye køretøjer, hvis tilbudsgiver tildeles en kontrakt, bedes tilbudsgiver beskrive alderssammensætningen for de køretøjer, som tilbudsgiver vil søge at anskaffe Temperaturregulering

18 18 Tilbudsgiver bedes oplyse, om der benyttes særlig temperaturregulering i vognene i form af klimaanlæg eller lign. Herunder hvor stor en andel af vognene, der i så fald har et sådant anlæg Kontinuitet blandt chaufførerne (alle pakker) Baggrund for tildelingskriteriet: Næsten alle de brugergrupper, som der køres med efter dette udbud, er mere eller mindre sårbare brugere (børn eller personer med særlige behov). For disse grupper er det af stor betydning, at der sker så lille udskiftning af chaufførerne som muligt. I nogle pakker stiller kommunen krav om, at leverandøren lader den samme chauffør køre hver dag. Men dette sikrer ikke imod, at chauffører vælger at søge nyt job. En leverandør kan på forskellig vis søge at opnå en så stor kontinuitet i sin chaufførstab som muligt. Leverandøren kan f.eks. have en fastholdelsespolitik eller tilbyde personalegoder eller særlige velfærdsforanstaltninger. Arbejdet med et godt arbejdsmiljø kan også have betydning for kontinuiteten. Tilbudsgiver kan f.eks. have særlige tilbud til udbrændte chauffører eller andet, som gør det attraktivt for chaufførerne at blive ved med at køre for vognmanden og køre de konkrete ruter. Tilbudsgiveren bedes beskrive, hvad tilbudsgiveren har tænkt sig at gøre for at opnå størst mulig kontinuitet blandt chaufførerne Erfaring blandt chauffører (alle pakker) Tilbudsgiver bedes oplyse, i hvilket omfang tilbudsgivers / underleverandørers chauffører har erfaring på mindst 3 år med kørsel med samme persongrupper som den eller de pakker, der bydes på. Tilbudsgiver bedes desuden oplyse, i hvilken omfang og i så fald hvordan tilbudsgiver / underleverandører vil søge at ansætte chauffører for fremtiden med mindst 3 års erfaring Renholdning af køretøjer (alle pakker) Tilbudsgiver bedes beskrive, hvor ofte og evt. hvordan køretøjerne vil blive rengjort indvendig Kvalitetssikring og kontrol (alle pakker) Hvordan sikrer tilbudsgiver kvaliteten i forhold til kørslerne (f.eks. hensynsfuld kørsel, overholdelse af fartgrænser, venlig optræden og lign.)? Og hvordan fører tilbudsgiver kontrol med kvaliteten?

19 19 2. Arbejdsmiljø og sikkerhed for brugerne (15 20 %) 2.1. Arbejdsmiljø generelt (alle pakker) Baggrund for tildelingskriteriet: Der gælder en række regler for arbejdsmiljø. Der henvises pkt. 6 på side 5 ovenfor. Leverandører efter dette udbud skal leve op til disse regler, jf. kontraktudkastets 26. Arbejdspladser bør arbejde systematiseret med arbejdsmiljø, men der er ikke nogle præcise krav for, hvordan det skal ske. Det kan ske på forskellige måder. Arbejdspladser har bl.a. mulighed for at styrke arbejdsmiljøet på arbejdspladsen ved at indføre et arbejdsmiljøledelsessystem og lade sig arbejdsmiljøcertificere. Silkeborg Kommune er selv undergivet arbejdsmiljøcertificering og tillægger det derfor positiv vægt, hvis en leverandør lader sig arbejdsmiljøcertificere. Tilbudsgiver bedes oplyse, hvordan tilbudsgiver arbejder med arbejdsmiljøet generelt blandt chauffører og andre medarbejdere, herunder om leverandøren er arbejdsmiljøcertificeret Arbejdsmiljø børn og voksne med særlige behov (pakke 1 8, og 30) Baggrund for tildelingskriteriet: Nogle af befordringspakkerne byder på særlige arbejdsmiljømæssige udfordringer på grund af brugernes særlige behov. Det kan skyldes handicaps eller adfærdsmæssige vanskeligheder. Der henvises til pkt. 3 på side 5 ovenfor og de enkelte kravspecifikationer for pakke 1 8, og 30. Det fremgår af bekendtgørelse nr af 17. december 2001 med senere ændringer, 4, stk. 4, at en udbyder i udbudsmaterialet skal opfordre tilbudsgivere til i tilbudsmaterialet at beskrive, hvordan tilbudsgiver vil varetage de særlige, væsentlige arbejdsmiljøforhold, som udbyder har oplyst om i udbudsmaterialet, og hvordan tilbudsgiver løbende vil føre effektivt tilsyn og kontrol med sikkerheden og sundheden i forbindelse med håndteringen af disse. Kommunen har besluttet, at denne redegørelse som altså skal gives under alle omstændigheder skal indgå som et tildelingskriterium. Tilbudsgiver bedes oplyse, hvordan tilbudsgiver vil varetage de særlige arbejdsmiljøforhold for medarbejdere, som transporterer børn eller voksne med særlige behov i ovennævnte pakker? Tilbudsgiver bedes oplyse, hvordan tilbudsgiver løbende vil føre effektivt tilsyn og kontrol med sikkerheden og sundheden i forbindelse med en forsvarlig håndtering af arbejdsmiljøforhold for medarbejdere, som transporterer børn og voksne med særlige behov i ovennævnte pakker? 2.3. Sikkerhed for kørestolsbrugere (pakke 1 8 +??) Baggrund for tildelingskriteriet: Efter de nugældende regler om kørestolsbeslag, skal køretøjer, der benyttes til befordring af personer i kørestol, være forsynet med beslag til fastholdelse af kørestolen, kørestolsbeslag skal være solidt fastgjort til køretøjet, og kørestol skal være solidt fastgjort til køretøjets kørestolsbeslag 7. De Samvirkende Invalideorganisationer og Danske Busvognmænd har imidlertid anbefalet, at de nyeste standarder for kørestolsbespænding bør udløse en konkurrencemæssig fordel i forbindelse med udbud 8. I den forbindelse har de nævnt standarderne ISO og SAE J2249. Tilbudsgiver bedes oplyse, hvilket udstyr køretøjerne har til fastspænding af kørestole, som benyttes af brugeren under kørslen. 7 Detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 2007, pkt Jf. Vejledning ved udarbejdelse af udbud af handicap- og specialkørsel, maj 2007, pkt

20 Vedligeholdelse af køretøjer og udstyr Tilbudsgiver bedes oplyse, hvordan tilbudsgiver vil sikre en løbende vedligeholdelse af køretøjer og udstyr herunder udstyr til fastspænding af kørestole og brugerne. Angiv eventuelle faste terminer for eftersyn / vedligeholdelse. 3. Driftssikkerhed (10-15 %) 3.1. Beredskab ved nedbrud (alle pakker) Tilbudsgiver bedes oplyse, hvordan tilbudsgiver vil håndtere nedbrud af køretøjer under eller i umiddelbar forbindelse med kørslen. Herunder om tilbudsgiver / underleverandører har reservemateriel stående klar eller har aftaler med andre vognmænd Beredskab ved sygdom og lign. (alle pakker) Tilbudsgiver bedes oplyse, hvordan tilbudsgiver vil håndtere udeblivelse af chauffører f.eks. p.g.a. sygdom. Herunder om tilbudsgiver / underleverandører har et fast vikarkorps eller har aftaler med andre vognmænd Kørselsplanlægning (alle pakker) Hvordan håndterer leverandøren kørselsplanlægningen? (Har leverandøren f.eks. et særligt kørselsplanlægningssystem?)

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested

Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Prækvalifikation: Tilbudsindhentning på levering af cafedrift i et aktiveringstilbud/åbent værested Beskrivelse af opgaven Tilbudsindhentningen vedrører cafedrift i et aktiveringstilbud/ åbent værested

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Bilag 1 Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om ansøger... 3 3. Beskrivelse af virksomheden... 3 4. Udvælgelse og mindstekrav

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EU-UDBUD

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014. Bilag 1 Gribvand Spildevand A/S - Udbud af SRO-arbejde - Tilbudsliste (TBL) Side 1 af 8 Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med

Læs mere

Bilag 1 - Udelukkelsesforhold

Bilag 1 - Udelukkelsesforhold Bilag 1 - Udelukkelsesforhold I henhold til Direktiv 2004/18/EF - artikel 45, stk. 1-2 opstilles følgende kriterier for kvalitativ udvælgelse. Fra deltagelse i en udbudsprocedure skal udelukkes enhver

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE Offentliggjort på www.udbud.dk: [23.08.2013] SKABELON

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Tro- og loveerklæring Støttende virksomhed

Tro- og loveerklæring Støttende virksomhed Rammeaftale for ydelser vedrørende ajourføring af tegningsmateriale for indvendige arealer 2015 Tro- og loveerklæring Støttende virksomhed Version 1 Side 1 af 6 Dokumentets anvendelse Hvis tilbudsgiver

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

ERKLÆRINGER UDBUD AF IT-DRIFT OG SUPPORT

ERKLÆRINGER UDBUD AF IT-DRIFT OG SUPPORT ERKLÆRINGER UDBUD AF IT-DRIFT OG SUPPORT INDHOLD 1. Tro og love erklæring Gæld til det offentlige 1 2. Tro og love erklæring vedr. udelukkelse fra deltagelse i udbud 2 3. Erklæring vedr. økonomiske nøgletal

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Generelle oplysninger om ansøger

Generelle oplysninger om ansøger Skabelon til brug for afgivelse af prækvalifikationsoplysninger vedrørende Arbejdsskadestyrelsens begrænsede udbud af kontrakt vedrørende udvikling af anmeldesystem vedrørende arbejdsulykker, jf. udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Dato: dd.mm.aaaa Side 1 af 9 Indhold Bilag 2a Underskrift og oplysninger... 3 Bilag 2b - Nøgletal... 7 Bilag 2c - Referenceliste... 8 Bilag

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE

LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE SOLRØD KOMMUNE UDBUD & INDKØB UDBUD LOVPLIGTIG SKORSTENSFEJERARBEJDE FOR HUSEJERE Oktober 2016 Indledning Solrød Kommune udbyder hermed lovpligtig skorstensfejerarbejde for husejere i Solrød Kommune. Byrådet

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

ENTREPRISE 1 Tømning af papir- og glaskuber i Skive Kommune, samt levering og tømning af glaskuber i Holstebro og Lemvig Kommuner

ENTREPRISE 1 Tømning af papir- og glaskuber i Skive Kommune, samt levering og tømning af glaskuber i Holstebro og Lemvig Kommuner ENTREPRISE 1 Tømning af papir- og glaskuber i Skive Kommune, samt levering og tømning af glaskuber i Holstebro og Lemvig Kommuner Rettet Tilbudsliste November 2014 Nomi4s i/s 1. Hovedtilbud Tilbuddet skal

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Bilag 2 Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse

Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb. dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Bilag 2 Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse Udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for a- dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere Bilag 2 Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse Tilbudsgivers navn Vesthimmerlands Kommune - Jobcenter Vesthimmerland

Læs mere

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Udbudsannonce 14. januar 2015 Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Aarhus Kommune, Teknik og Miljø udbyder herved udførelse af teknisk isolering i begrænset

Læs mere

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Tilbudsindhentning På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Viborg Kommune Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Tidsplan...

Læs mere

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING INDHOLD 1. Tro og love erklæring Gæld til det offentlige 1 2. Tro og

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter.

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. 25. juni 2009 Udbudsbekendtgørelse Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att: Kontoret for Integrationspolitik

Læs mere

For yderligere oplysninger vedrørende kravsspecifikationer, kontakt venligst mekaniker Jens Wigh, mobil nr. 23445750

For yderligere oplysninger vedrørende kravsspecifikationer, kontakt venligst mekaniker Jens Wigh, mobil nr. 23445750 Afsender: Drifts- og anlægsafdelingen 16. februar 2015 ANONCERING AF INDKØB CPR / CVR: BrevID.: 1857640 Medarbejder: BKK Levering af 1 stk. fabriksny traktor, 105-115 HK 4WD 1. UDBYDER Drifts og Anlægsafdelingen

Læs mere

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr.

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr. Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010 Udbudsmateriale Offentligt udbud Nr. 2007/S 235-286415 Udbud af låneramme Til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Offentligt udbud På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Dagcenter- og træning Læge og Speciallæge Sundhedscenter og genoptræning Handicapkørsel 1 1 Udbudsbetingelser... 3 1.1

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Udbud på levering af arbejdsbeklædning mv. til Århus Kommune

Udbud på levering af arbejdsbeklædning mv. til Århus Kommune Udbud på levering af arbejdsbeklædning mv. til Århus Kommune 1. Beskrivelse af udbuddet Udbuddet gennemføres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Skabelon vedrørende Tro- og love erklæring - Tilbudsgiver

Skabelon vedrørende Tro- og love erklæring - Tilbudsgiver Skabelon - Tilbudsgiver Version 1 Side 1 af 5 Dokumentets anvendelse Dette dokument udfyldes på tro og love af tilbudsgiver. Ved en sammenslutning af virksomhed (f.eks. et konsortium) udfyldes dokumentet

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Udbudsbetingelser for prækvalifikation, 36. udbud Holstebro Bybusser. Juni 2013 UDB UDSMATERI ALE. midttrafik.dk

Udbudsbetingelser for prækvalifikation, 36. udbud Holstebro Bybusser. Juni 2013 UDB UDSMATERI ALE. midttrafik.dk Udbudsbetingelser for prækvalifikation, 36. udbud Holstebro Bybusser Juni 2013 UDB UDSMATERI ALE midttrafik.dk J.nr. 1-23-4-216-1-12 MIDTTRAFIKS 36. UDBUD HOLSTEBRO BYBUSSER Juni 2013 UBUDSBETINGELSER

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER Begrænset udbud af indkøbsordning September 2015 1. Indledning Disse prækvalifikationsbetingelser gælder for Aarhus Kommunes (herefter benævnt "Ordregiver") udbud af indkøbsordning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens. SOSU Nord

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens. SOSU Nord Tilbudsbetingelser Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsmaterialet... 3 4. Udbudsform... 4

Læs mere

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation 8. juli 2014 Udbud af kontrakt om nyt intranet til Prækvalifikation har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af det danske, statsejede

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet Udbudsbetingelser Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Ordregiver og kontaktperson... 3 2. Udbudsmateriale... 3 3. Opgavens omfang... 3 4. Kontraktvilkår...

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

ANNONCERING BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION

ANNONCERING BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION ANNONCERING BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud kantinedrift på Campus Emdrup Maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Generel beskrivelse af indkøbet og formålet...

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Bilag 3 - Tro- og love-erklæring i henhold til direktivets artikel 45

Bilag 3 - Tro- og love-erklæring i henhold til direktivets artikel 45 Bilag 3 - Tro- og love-erklæring i henhold til direktivets artikel 45 I henhold til Direktiv 2004/18/EF - artikel 45, stk. 1 og 2 opstilles følgende kriterier for kvalitativ udvælgelse. Fra deltagelse

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION. Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud af bygge- og anlægsarbejde på Støvring Gymnasium 1 Indledning: 1.1 Disse betingelser gælder for prækvalifikation til Støvring Gymnasiums ombygning af gymnasiet.

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau.

Tilbudsbetingelser. Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau. Tilbudsbetingelser Kontrakt om levering af velfærdsteknologi til styrkelse af såvel fysisk som kognitivt funktionsniveau SOSU Nord Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsmaterialet...

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Udbudsbetingelser Begrænset udbud af Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Horsens Kommune Renovering af inderhavnen Opslag om prækvalifikation

Horsens Kommune Renovering af inderhavnen Opslag om prækvalifikation Horsens Kommune Renovering af inderhavnen Opslag om prækvalifikation Sagsnr. 15.015 Dok. Navn Opslag om prækvalifikation Version A Dato 2016.02.03 Rev. - Udarbejdet JJ Kontrol ES Godkendt JJ 1 1. Projektorientering

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att: Kontoret for Integrationspolitik

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Skabelon vedrørende Tro- og love erklæring. Deltager i en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium)

Skabelon vedrørende Tro- og love erklæring. Deltager i en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) Skabelon Deltager i en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) Version 1 Side 1 af 7 Dokumentets anvendelse Når tilbud afgives af en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium)

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013 Begrænset licitation Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Aarhus Kommune udbyder herved udførelse af el-tekniske

Læs mere

Levering af vintermateriel

Levering af vintermateriel Levering af vintermateriel Saltspredere til kørebaner og stier Juli 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Orientering 3 3 Bestemmelser om udbud og tilbud 4 3.1 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse,

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer Udbudsbetingelser til offentligt udbud af flishugning på stormfaldsarealer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse af

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 Prækvalifikationsbetingelser 1. Prækvalifikationsbetingelser 1.1 Indledning 1.2 Ordregiver 1.3 Kontakt og spørgsmål 1.4 Tidsplan og frister mv. 1.5 Informationsmateriale

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere