INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB"

Transkript

1

2 INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB Kontingent AKUT-fondsrefusion Renteindtægter Andre indtægter Indtægter i alt UDGIFTER Personaleudgifter Styrelsesudgifter Tillidsrepræsentanter Lokaleudgifter Administration Information Medlemsaktiviteter Udgifter i alt Resultat før afskrivninger Afskrivninger ÅRETS RESULTAT Kredsen kommer ud af 2014 med et underskud som trods alt er lavere end det forventede resultat. Der kan ikke umiddelbart peges på enkelte konkrete årsager til budgetafvigelsen. Det er små forskydninger på de enkelte områder der tilsammen giver lavere udgiftsniveau end ventet. Samlet set står kredsen med en fornuftig økonomi grundet en forholdsvis stor egenkapital. Men på den lange bane er der ubalance mellem indtægter og udgifter. Medlemstallet - og dermed kontingentindtægterne - har været jævnt faldende gennem flere år pga. af nedlæggelse af lærerstillinger. Desværre kan konsekvensen af de vedtagne strukturændringer og besparelser forstærke denne tendens yderligere fremadrettet.

3 Note 1 Personaleudgifter Løn, ansatte Løn, rengøring Honorarer Medarbejderpensioner Lønsumsafgift Øvrige personaleudgifter Personaleudgifter i alt Tillidsrepræsentanter Note 3 Honorar, tillidsrepræsentanter Kørselsgodtgørelse, TR TR-kursus (inkl. frikøb) TR-møder Medlemsmøder, faglig klub Arbejdsmiljørepræsentanter Tillidsrepræsentanter i alt Note 2 Styrelsesudgifter Kredsstyrelsens frikøb Kørselsgodtgørelse, KS Mødeaktivitet Kurser og uddannelse Generalforsamling Kongres Faglitteratur, aviser mv Repræsentation, gaver mv Kredssamarbejde Forsikringer, KS Styrelsesudgifter i alt Lokaleudgifter Note 4 Amtmandstoften, Hjørring FME, Frederikshavn Lokaleudgifter i alt Note 5 Administration Kontorhold Gebyrer Kopiudgifter Porto Telefon, fax og internet IT - licenser, service mv Kontingentopkrævning Nyanskaffelser (IT) Administration i alt Der påhviler kredsen feriepengeforpligtigelse for kredsstyrelsesmedlemmer ved jobskifte til anden arbejdsgiver. Feriepengeforpligtigelse til ansat personale (pt. 2 sagsbehandlere og 1 kontorassistent) udgør i runde tal kr Beløbene er ikke afsat i balancen.

4 Lejeindtægt, Amtmandstoften Rente- og udbytteindtægter Indtægter i alt Konfliktstøtte Forsikring Ejendomsskat Vedligeholdelse Pedel Revision Administrationsbidrag, kredsen Gebyr m.v Omkostninger i alt Resultat før skat Beregnet skat Regulering skat tidligere år 0 11 ÅRETS RESULTAT AKTIVER Amtmandstoften 4 (kontantværdi 2011) Forbedringer Kunst Værdipapirer jf. note Indestående pengeinstitutter jf. note Periodeafgrænsning rente AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital 1. januar Årets resultat Fald i ejendomsværdi 0 0 Kursregulering værdipapirer Egenkapital 31. december Skat af årets resultat Anden gæld, jf. note Gæld i alt PASSIVER I ALT

5 Note 1 - Værdipapirer Nom. Anskaff. Kurs Kurs værdi sum Obligationer BRF, 4%, Investeringsforeninger Rationel korte obl Rationel obligationer I alt Note 2 - Indestående pengeinstitutter Lån og Spar Bank Spar Nord Bank Jyske Bank Indestående pengeinstitutter i alt Note 3 - Anden gæld Revisor Pedel Adm. bidrag til kredsen Anden gæld i alt

6 AKTIVER PASSIVER Likvider Egenkapital Konto, Lån & Spar Bank Egenkapital primo Årsgaranti, Lån & Spar Bank Periodens resultat Garantbevis, Drl. Sparekasse Jyske Bank Egenkapital, Særlig Fond Nordjyske Bank Egenkapital i alt Periodeafgrænsning renter 0 Dronninglund Sparekasse Henlæggelser Likvider i alt Frikøb Fratrædelsesordning Aktiver i øvrigt Henlæggelser i alt Tilgodehavender Gæld Kunst Skyldig A-skat mv Forudbetalte omkostninger Skyldig ATP, Lønsumsafgift Depositum, FME Skyldige pensionsbidrag 0 Aktiver i øvrigt i alt Skyldige feriepenge 318 Gæld kommuner Gæld Særlig Fond Aktiver i kredsen i alt Skyldige omkostninger Aktiver, Særlig Fond Gæld i alt AKTIVER I ALT PASSIVER I ALT Kredsens regnskab for 2014 er gennemgået af kredsens kritiske revisorer, Svend Thuen og Niels Toft den 23. februar De kritiske revisorer fandt ikke anledning til bemærkninger. På kredsstyrelsesmødet den 26. februar blev regnskabet fremlagt for kredsstyrelsen. Årsregnskabet for Lærerkreds Nord samt for Særlig Fond blev underskrevet af kredsstyrelsen og indstillet til generalforsamlingens godkendelse. Endelig har kredsens eksterne revisor Net- Revision v/ reg. revisor Mads Bødker revideret årsregnskabet for 2014 og underskrevet en blank påtegning. Revisionsprotokol, ledelsespåtegning, revisionserklæring fra de kritiske revisorer samt revisionspåtegning fra den eksterne revisor kan ses på kredsens hjemmeside.

7

8 Kredsformanden er fuldtidsfrikøbt. Generalforsamlingen afsætter i budgettet en økonomisk ramme for frikøbets omfang. Frikøbet fordeles efter arbejdsopgaver og ansvarsområder af formanden efter samråd med kredsstyrelsen. Der kan af budgettet til frikøbsmidler hensættes en pulje til ad hoc opgaver for kredsstyrelsesmedlemmer og menige medlemmer, der indgår i ad hoc opgaver. Frikøbsbeløbene skal som udgangspunkt bruges til afregning hos arbejdsgiveren for frikøb efter regning, men kan i særlige tilfælde og efter beslutning i kredsstyrelsen konverteres til og udbetales som honorar. Kredsstyrelsesmedlemmer tiltræder normalt den 1. april og arbejder frem til 1. august samme år uden frikøb. Kredsstyrelsesmedlemmer fratræder normalt den 1. april og kredsen betaler frikøb indtil den 1. august samme år. I særlige tilfælde kan frikøbet træde i kraft allerede ved valget (eks. ved nyvalg af kredsformand). Såfremt et kredsstyrelsesmedlem overgår til lønnet stilling, ophører frikøbet fra ansættelsen i denne. Ansat personale Kontorpersonale indplaceres og aflønnes efter overenskomst med HK. Konsulenter og faglige sagsbehandlere aflønnes efter overenskomst mellem S.A.K.S. og PDK. Andre Gældende overenskomst på området. Valgte Principper: Kredsstyrelsesmedlemmer tiltræder normalt den 1. april og arbejder frem til 1. august samme år uden honorar. Kredsstyrelsesmedlemmer fratræder normalt den 1. april og kredsen udbetaler honorar indtil den 1. august samme år. Hensigten er, at ingen efter fratræden skal stilles økonomisk ringere end kolleger frem til det nye skoleårs begyndelse. Der udbetales ikke diæter, men i stedet for anvendes statens gaveregulativ. Der udbetales kørsel efter statens højeste sats ved kørsel i kredsens tjeneste, herunder kørsel til kredskontor. Kredsformand Kredsformanden er administrativ leder af kredskontoret og honoreres i henhold til overenskomst mellem S.A.K.S. og PDK og indplaceres som konsulent på slutløn.

9 Kredsstyrelsen Kredsstyrelsesmedlemmer honoreres for frikøbte timer i henhold til overenskomst mellem S.A.K.S. og PDK og indplaceres som faglig sagsbehandler på slutløn. Hertil kommer evt. kommunalt tillæg for FTRfunktionen. Det enkelte kredsstyrelsesmedlem kan vælge at få fri avis, som modregnes i honoraret. Tillidsrepræsentanter Til TR ydes et årligt honorar på kr Honoraret dækker opgaven som kontaktperson mellem kreds og skole, samt udførelse af administrative opgaver for kredsen. Diæter Der udbetales ikke mødediæter, men i stedet gives der julegave indenfor rammerne af statens gaveregulativ. Fratrædelsesordningen skal sikre, at kredsformanden efter ophøret med organisationsarbejde har mulighed for at planlægge og forberede fremtidigt arbejde. Ordningen gælder ikke hvis organisationsarbejdet forlades for at tiltræde et andet job, ligesom ordningen også bortfalder, hvis vedkommende får andet arbejde i den periode, hvor det opsparede beløb udbetales. Når kredsformanden fratræder efter et kredsstyrelsesvalg pr. 1. april, fortsætter frikøbet indtil 31. juli samme år. Desuden optjenes en måneds fuld løn pr. frikøbsår, ud over 4 år. Der kan maksimalt opspares 12 måneder. Lønnen udregnes i relation til aktuel aflønning ved fratrædelsestidspunktet og udbetales månedsvis. Ordningen gælder ikke ved udtræden af kredsstyrelsen i utide. Ordningen gælder dog i tilfælde af udtræden af kredsstyrelsen som følge af mistillidsvotum. Afviklingen af den opsparede tid påbegyndes normalt ved starten af det kommende skoleår. Såfremt det kan begrundes i en konkret situation eller et konkret kursus, vil der dog være mulighed for, ved aftale mellem den pågældende og kredsstyrelsen, at den opsparede tid fordeles over en længere periode (eksempelvis et modulopbygget kursus). Såfremt kredsformanden på grund af frikøb i flere organisatoriske sammenhænge sammenlagt opnår fuldtidsfrikøb, må kredsen søge udgiften til fratrædelsesordningen fordelt på de involverede parter. Det vil ikke være muligt ved opsparing flere steder at opnå vilkår, der går ud over det ovenfor beskrevne. Overgang til anden organisationsvalgt post betragtes ikke som udtræden i utide. Et eventuelt opsparet beløb fastfryses til senere udbetaling. Finansiering Det opsparede beløb til fratrædelsesordningen hensættes i kredsens regnskab. Tvist Kredsstyrelsen afgør enhver uenighed om fortolkningen af denne ordning.

10 INDTÆGTER Kontingent AKUT-fondsrefusion Renteindtægter Andre indtægter Indtægter i alt UDGIFTER Personaleudgifter Styrelsesudgifter Tillidsrepræsentanter Lokaleudgifter Administration Information Medlemsaktiviteter Udgifter i alt Resultat før afskrivninger Afskrivning (kontorfornyelse) RESULTAT Kontingentstigning Kredsstyrelsen foreslår en kontingentstigning på 36 kr./md. Hermed er kontingent rullet tilbage til niveauet ved kredssammenlægningen i AKUT-fonden Forventet refusion fra AKUT-fonden (tildelte midler til TR-uddannelse). Personaleudgifter Posten indeholder lønudgifter inkl. pension mv. til ansat personale (sekretær, 2 sagsbehandlere og rengøring) samt honorarer. Styrelsesudgifter Frikøbsrammen udgør en fuldtidsfrikøbt kredsformand, en ugentlig frikøbsdag pr. kredsstyrelsesmedlem samt en pulje på 35 procent af en fuldtidsstilling til næstformands og kassereropgaven. Derudover udmøntes lønrefusionen fra formandens arbejde i hovedstyrelsen også til frikøb. Besparelsen ved ks-medlems orlov i 2015 er indregnet i budgettet. Øvrige poster - kørsel, møder, kurser/ uddannelse, generalforsamling, kongres, faglitteratur/aviser, repræsentation samt rådgivningsforsikring - fastlagt med udgangspunkt i regnskabstal fra Tillidsrepræsentanter Beløbet udgøres primært af møder, kørsel, kurser, uddannelse, faglig klub samt hono-

11 rar + julegave til tillids- og arbejdsmiljørepræsentanterne. Lokaleudgifter Husleje + forbrug for Lærernes Hus i Hjørring og kontoret på FME i Frederikshavn. Medlemsaktiviteter Rammen er inkl. midler afsat til aktiviteter for kredsens fraktion 4 medlemmer. Selvom årets resultat blev bedre end ventet, finder kredsstyrelsen det nødvendigt at hæve kontingentet, for at fastholde serviceniveauet overfor medlemmerne. Kontingentet blev nedsat med 36 kr./ måned i 2008 og nu foreslås satsen tilbage til udgangspunktet ved kredssammenlægningen. Medlemstallet for fraktion 1 og 2 faldet med over 300 siden 2006, hvilket svarer til kr. årligt i manglende indtægter. I samme periode er lønniveauet steget i omegnen af 25 %, så gabet mellem indtægter og udgifter er blevet større og større. Det er efter kredsstyrelsens opfattelse ikke længere muligt at rationalisere yderligere end de tiltag der allerede er gennemført de seneste år. Kredsstyrelsen indstiller på baggrund af ovennævnte budget en kontingentstigning på 36 kr./måned for fraktion 1 og 2 samt en stigning på 36. kr./år for fraktion 4 og 6. Kontingentsatserne for de enkelte fraktioner fremgår af nedenstående tabel. Udover nedenstående kompenseres kredsen med 200 kr./måned pr. medlem af fraktion 1 og 2 så længe der betales konfliktlån/kontingent. Kredskontingent DLF centralt Samlet kontingent Fraktion 1 og 2 - pr. måned (lærere og bhkl-ledere) Fraktion 4 - pr. år (efterlønnere og pensionister) Fraktion 6 - pr. år (særlige medlemmer) Vedr. punkt 7 på dagsordenen Udpegning af ekstern revisor for det følgende kalenderår. Kredsstyrelsen indstiller, at NetRevision v/ reg. Revisor FSR. Mads Bødker, Sindal udpeges af generalforsamlingen som Lærerkreds Nords eksterne revisor.

12 Lærerkreds Nord Amtmandstoften Hjørring tlf

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015 VEJLE LÆRERKREDS Generalforsamling 2015 Bygningen i Vejle torsdag den 19. marts 2015 kl. 18.00 Skriftlig beretning INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN 4 FORRETNINGSORDEN 4 LANDSPOLITISK 5 VEJLE KOMMUNE 5 ANSÆTTELSESFORHOLD

Læs mere

Viborg Lærerkreds DLF s kreds 140

Viborg Lærerkreds DLF s kreds 140 Viborg Lærerkreds DLF s kreds 140 en nærværende fagforening KREDSGUIDEN FOR VIBORG LÆRERKREDS Indholdsfortegnelse: Side 1. Vedtægter for Viborg Lærerkreds.. 2 2. Mission vision strategi. 6 3. Strategier

Læs mere

Hedensted Lærerkreds

Hedensted Lærerkreds Generalforsamling Marts 2013 Særudgave 13.marts 2013 Hedensted Lærerkreds Indhold: Endelig dagsorden 1 Referencer 2 Kredsgeneralforsamling Hedensted Lærerkreds kreds 116 onsdag d. 13 marts 2013 kl. 17.00

Læs mere

GENERALFORSAMLING Fredag d. 20. marts 2015 kl. 17.00 på Hundested Skole - Storebjerg Dagsorden:

GENERALFORSAMLING Fredag d. 20. marts 2015 kl. 17.00 på Hundested Skole - Storebjerg Dagsorden: Generalforsamling Kære kolleger Igen i år er der god grund til at møde op og deltage i generalforsamlingen. Selvom der i Halsnæs ikke er lang vej til TR og kredsstyrelsen, er generalforsamlingen noget

Læs mere

Kontorberetning MARTS 2012 GENERAL FORSAM LING

Kontorberetning MARTS 2012 GENERAL FORSAM LING Af Kenneth Reinholt Formand MARTS 2012 GENERAL FORSAM LING Kontorberetning VI HAR I HEDENSTED RY FOR, at vi kan snakke om tingene, også når det er svært. Vi hører ofte om dette i Hoved MED, hvor andre

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo 2014 Generalforsamling Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Ann Hagbarth ANHA@dlf.org Kommunerep.,

Læs mere

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING TIRSDAG D. 22. MARTS 2011 KL. 16.00 Uglegårdsskolen Personalerum Netversion den 12.3.2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Indholdsfortegnelse 3 Forslag til forretningsorden

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Endnu en vigtig generalforsamling

Endnu en vigtig generalforsamling Nr. 2 Marts 2014 27. årgang Endnu en vigtig generalforsamling Sidste år havde vi en truende lockout med til generalforsamlingen. I år har vi særdeles konfrontatoriske udmeldinger fra et nyvalgt byråd med.

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Noter til regnskab 2014.

Noter til regnskab 2014. Noter til regnskab 2014. 1 Renter ekstraordinære store pga mgl frikøbsafregning med kommunen 2 Pga mange nye TR og sygemelding var der kun 3 deltagere på St. kursus/fr.dal Desuden blev begge konferencer

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening 1 Navn Kredsens navn er Lolland-Falsters Lærerforening, kreds 68 af Danmarks Lærerforening. Foreningen omfatter Guldborgsund kommune og Lolland kommune. Foreningens

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

GENERALFORSAMLING KREDS 110

GENERALFORSAMLING KREDS 110 GENERALFORSAMLING KREDS 110 HORSENS LÆRERFORENING ASV (Akademiet for Specialundervisning til unge og Voksne) Nørrebrogade 38 A, Horsens Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Kontor: Rubinvej 2, 8700 Horsens

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo 2015 Generalforsamling Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Karina Pedersen KAPE@dlf.org

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 BILAG C 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere

Noter til regnskab 2013.

Noter til regnskab 2013. Noter til regnskab 2013. 1 En deltager færre på St. kursus på Fr.dal. Den ene kredskonference var kun på en dag og egne omgivelser Den anden konference afholdt i lånt hus. (Dette kan ikke vides på forhånd)

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

DANSK LÆRERFORENING SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. MARTS 2011 KL. 18.45 GOTTORP-SKOLEN

DANSK LÆRERFORENING SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. MARTS 2011 KL. 18.45 GOTTORP-SKOLEN DANSK LÆRERFORENING I SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. MARTS 2011 KL. 18.45 GOTTORP-SKOLEN Husk tilmelding til kredskontoret, hvis du vil deltage i spisningen kl. 18.00 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 marts 2014 18. årgang - særnummer Generalforsamling 2014 Foto: Pernille Reenberg, Nyager Skole Dagsorden Ordinær generalforsamling RLF fredag den 14. marts 2014 kl. 16.00 på Hendriksholm Skole, lærerværelset.

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44 SKRIFTLIG BERETNING 2013 LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS Tr-stormøde i Odense d. 5. marts 2013 SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 15. MARTS 2013 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 ÅRSREGNSKAB 2014 - HLF Ved Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Generelt Regnskabet opdeles i indtægter og udgifter og er, igen i år, fælles for HLF og Særlig Fond, da disse i jurydisk forstand tilsammen

Læs mere

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012

Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 Overenskomst mellem DANSKE ARK og KF pr. 1. april 2012 1 Overenskomstens område Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Konstruktørforeningen (KF), og er gældende

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder:

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder: Budget 2015 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Vores regnskab for 2014 tegner driftens new-normal efter vores store investering i 2013, lejligheden. Vi har fortsat, som forventet, et underskud på

Læs mere