GENERALFORSAMLING Fredag d. 20. marts 2015 kl på Hundested Skole - Storebjerg Dagsorden:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLING Fredag d. 20. marts 2015 kl. 17.00 på Hundested Skole - Storebjerg Dagsorden:"

Transkript

1 Generalforsamling Kære kolleger Igen i år er der god grund til at møde op og deltage i generalforsamlingen. Selvom der i Halsnæs ikke er lang vej til TR og kredsstyrelsen, er generalforsamlingen noget helt særligt. Det er på generalforsamlingen, der er mulighed for at få en grundigere uddybning samt debattere kredsstyrelsens arbejde igennem årets løb. Der er også en oplagt mulighed for at skabe et rum med fokus på egne og kollegaers behov, i en alt for travl hverdag, hvor skolen, forældre og elevers ofte kommer i første række. På generalforsamlingen sætter vi også fokus på det sociale og faglige sammen med nye og gamle kollegaer på kryds af matrikler og skoler i Halsnæs Kommune. Og så bliver der nok at tale om. Et nyt forhandlingsresultat OK15, besparelser igen igen i Halsnæs Kommune samt de igangværende forhandlinger om ny arbejdstid lokalt m.v. Jeg vil derfor gerne opfordre alle til at møde op og deltage i generalforsamlingen på Storebjergafdelingen, Hundested Skole fredag den 20. marts kl Kredsstyrelsen anbefaler et JA til OK15! Det er ikke alt der kan måles og vejes - sommetider er det væsentligste resultat de signaler, der skrives mellem linjerne og præger værdigrundlaget i aftalerne. Vi har i kredsstyrelsen forhåbninger om, at vi lokalt i vores forhandlinger med kommunen kan udfolde det værdisæt, 15-punktspapiret bygger på. Derfor er jeg også glad for at kredsstyrelsen anbefaler et Ja til OK15. Nedenstående er klippet fra kredsstyrelses referat d. 11/3: 1 Kredsstyrelsen anbefaler at stemme ja (2 fraværende). Det er beklageligt, at det ikke lykkedes at få en arbejdstidsaftale til erstatning for L punktspapiret er et skridt i den rigtige retning, såfremt det efterleves. Løndelen er ok. Alt i alt vurderes resultatet som det bedst opnåelige i situationen. Vi er godt klar over, at gode signaler ikke løser problemerne med L409 eller underfinansieringen centralt/ lokalt af Folkeskolereformen. Men vi tror på, at første skridt er at få genetableret aftaleretten og forhandlingsrummet mellem leder og TR, så vi kan genskabe den demokratiske samtale om Folkeskolen. Det er derfor særligt vigtigt, at I bruger jeres stemme og stemmer til OK15. Afstemningen slutter mandag den 16/3 kl Vi har lokalt en konkurrence kørende om påskebryg til den afdeling, der får den højeste stemmeprocent. Se vinderen tirsdag på kredsens Facebook side: Danmarks Lærerforening - Kreds 38 (Halsnæskredsen). Michael Bie Andersen GENERALFORSAMLING Fredag d. 20. marts 2015 kl på Hundested Skole - Storebjerg Dagsorden: 1. Forretningsorden 2. Valg af dirigent 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Vedtægtsændringer 7. Budget og fastsættelse af kontingent 8. Valg af kasserer pr Evt.

2 Ad 1) Forretningsorden: 1. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. 2. Generalforsamlingens medlemmer må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser 3. Talerne får ordet i den rækkefølge, de er indtegnet hos dirigenten. Dog kan formanden, styrelsesmedlemmer og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 4. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses, og at debatten afsluttes efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning, kan kun formanden og forslagsstilleren yderligere tildeles ordet. 5. Formanden kan midlertidigt suspendere generalforsamlingen for afholdelse af et kort kredsstyrelsesmøde. Forslag og ændringsforslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestemmer, i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning. 6. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, dog undtaget vedtægtsændringer, som kræver 2/3 flertal. Afstemninger foregår ved håndsoprækning, men skal være skriftlige, såfremt ét medlem eller dirigenten begærer det. 7. Man kan stemme på en kandidat, der ikke er til stede, hvis der foreligger skriftlig accept på generalforsamlingen. Ad 5) Indkomne forslag Kredsstyrelsen forslår, at jubilæumsfonden nedlægges og indeståendet tilbageføres til kredsens drift. Det kan ske i henhold til servituttuernes 5. Heraf fremgår det, at generalforsamlingen kan nedlægge jubilæumsfonden såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for. Forslaget er begrundet i, at der i de senere år har været meget få ansøgere, at efteruddannelse skal bekostes af arbejdsgiveren og ikke finde sted i medlemmernes fritid og at kredsen midler kan anvendes til bedre formål. Ad 6) Vedtægtsændringer 1 Kredsens navn er Halsnæskredsen Halsnæs Lærerkreds. Den udgør kreds 38 af Danmarks Lærerforening og omfatter Halsnæs Kommune. Tilsvarende ændres navnet, hvor det er nævnt, i de øvrige paragraffer i vedtægten. Begrundelse: Kredsstyrelsen foreslår at ændre kredsens navn fra Halsnæskredsen til Halsnæs Lærerkreds. Herved tydeliggøres, at kredsens medlemmer er lærere. Andre foreninger kalder sig også Halsnæskredsen herunder partiforeninger. Ved navneskiftet lægger kredsen sig op af navnene på flertallet af kredse under Danmarks Lærerforening, i det 36 kredse kalder sig for NN Lærerkreds, 29 kredse sig for NN Lærerforening og blot 6 kredse for NNkredsen. Ad 8 Valg af kasserer pr Følgende medlemmer har meddelt at de stiller op: Helle van Driel - lærer og TR på Magleblik afd. 2

3 Danmarks Lærerforening Kreds 38 Regnskab 2014 konto nr. art: Regnskab 2014 Budget 2014 Regnskab 2013 Indtægter 100 Kontingenter , , Renter , , AKUT-fond , , Adm. bidrag Særlig Fond , , FAK kontorhold 250, , Indtægter i alt , Udgifter Kontingent: 160 Amtskredskontingent , ,00 Styrelse: 200/201 Frikøb/løn kredsstyrelse (akut) , , Frikøb sekretær , , Honorar fmd, næst, kass , , Formands/næstformandsskifte , , Mødefortæring mv , , Avisabonnement , , Kongres 430, , Lønsumsafgift , , Kørsel 8.098, , Kursusdiæter 614, ,36 Kontor: 400 Husleje , , El og varme , , Porto 1.460, , Telefon/Telekommunikation , , Kopiering 2.802, , Forsikringer 3.679, , Kontorartikler 4.324, , IT software/service 3.176, , Faglitt./abonnement 8.081, , Rengøring 7.931, , Inventar (heraf afskrevet ) , , Indvendig vedligehold (hensat) 5.000, ,00 Kurser: 500 Kursus , , Medlemskursus 0, ,60 Medlemmer: 600 Generalforsamling , , Medlemsmøder (heraf hens25.000) , , Gaver (heraf straksafskrevet 3.420) , , Pensionister (heraf hensat 500) 6.070, , Jubilæumsfond 0,00 0 0,00 Kampagner: 800 Kampagner valgannoncer 0, ,00 Gebyrer: 900 Gebyrer , , Udgifter i alt , Resultat: ,

4 Aktiver: 1010 Bank , Højrentekonto bank , Kontant 168, Kopimaskine 4.875, Tilgodehavende DLF kont dec , Aktiver i alt ,99 Passiver: 1200 Skyldige frikøb , lp-pension 1.131, Hensat medlemsevent , dobb frikøb , akut , frikøb HL , frikøb SS , indvendig vedligeholdelse , pensionister 500, Egenkapital primo , Årets resultat , Passiver i alt ,99 Egenkapital driften ultimo ,43 Kredsens indbo er pt. forsikret for kr _ Særlig Indtægter: Overskud fra huset ,79 Fond Kursgevinst obligationer 8.245,00 Renter ,21 Indtægter i ,00 Udgifter: alt Administration ,00 Revision 7.250,00 Udgifter i alt ,00 Resultat: ,00 Aktiver: Bank Husværdi - Særlig Fonds andel , ,00 Kursværdi obligationer ,00 Husets egenkapital ultimo 9.385,07 Aktiver i alt ,23 Passiver: Egenkapital primo ,23 Årets resultat ,00 Passiver i alt ,23 Egenkapital Særlig Fond ultimo ,23 _ Jubilæums Indtægter: Overført fra kredsen 0,00 Fond Renter 55,62 Indtægter i 55,62 Udgifter: alt Uddeling/gebyrer 0,00 Udgifter i alt 0,00 Resultat: 55,62 Aktiver: Bank Tilgodehavende ,06 0,00 Aktiver i alt ,06 Passiver: Egenkapital primo ,44 Årets resultat 55,62 Passiver i alt ,06 Egenkapital Jubilæumsfonden ultimo ,06 Kredsens samlede egenkapital ,72 4

5 Danmarks Lærerforening Kreds 38 Budget 2015 Antal almindelige medlemmer: Antal pensionister: 275 (fuldkontingent) 100 (betalende) konto nr. art: budget regnskab budget INDTÆGTER: Kontingent kredsen , Renter , AKUT-fond , Adm. Bidrag Særlig Fond , FAK kontorhold 0 250, Indtægter i alt , UDGIFTER: 160 FAK-kontingent , /201 Frikøb/løn kredsstyrelsen (AKUT) , Frikøb sekretær , Kassererskifte , Honorar formand/næstf/kass/sek , Mødefortæring , Avisabonnement , Kongres , Lønsumsafgift , Kørselsgodtgørelse , Time/dagpenge ved overnatning , Husleje , El og varme , Porto , Telefon/ADSL , Kopiering incl kredsblad , Forsikringer , Kontorartikler , IT software/service , Faglitt./abonnementer , Rengøring , Inventar incl afskrivn på kopmaskin , Indvendig vedligeholdelse , Kurser , Medlemskursus , Generalforsamling , Medlemsmøder , Gaver , Pensionister , Jubilæunsfond 0 0, Kampagne , Gebyrer , i alt resultat ved nedennævnte kontingentforslag kontingentforslag: arbejdende (frak 1-2) 498 kr heraf 213 kr til hovedforeningen (stigning 0 kr) pensionister (frak 4) 98 kr heraf 71 kr til hovedforeningen (stigning 0 kr) En evt. kontingentforhøjelse på 10 kr/md reducerer underskudet med ca (2015) (2016-) 5

6 Konto Bemærkning 100 Fraktion 6, særlige medlemmer, halvt kredskontingent. 120 Lån & Sparbank 0,5%, FIH erhvervsbank højrente 2,25% 130 Kredsen forventes tildelt ca kr/tr 140 For kredsens arbejde vedr. ejendommen. Tilsyn, vedligeholdelse regnskab/budget, huslejeopkrævning mv. Administration af den passivt anbragte del af Særlig Fond 160 FAK-kontingent 100 kr/år/fraktion 1-2 medlem (indeholder også rådgivningsansvarsforsikr) 200 Nedennævnte tal er vejledende timetal til fordeling Formand 690 bruttotimer/år Næstformand 720 bruttotimer/år Kasserer 385 bruttotimer/år Arbejdsmiljø 77 bruttotimer/år 7 TR á 18 nettotimer på opgaveoversigten Ad hoc opgaver 20 timer 202 Sekretær 770 bruttotimer/år 207 Pensionsgivende honorar i niveau 31/3 2000: Formand , næstformand og kasserer hver Møder, øl, vand, kaffe, brød mv. 215 Fri avis/tidsskrifter op til 1500 kr/tr, formand/næstf/kass 3000 kr.udbetaling: se konto Arbejdsgiverafgift på ca 5 % af lønudgiften til ansatte: rengøring og sekretær 295 Transportgodtgørelse for faktisk afholdte udgifter: Bilkørsel: statens lave takst. I kredsens ærinde (skattefrit) samt til og fra kredskontoret (Gælder ikke honorarmodtagere) Beregnes normalt fra skolen. Kørsel mere end 60 gange/2 år er skattepligtig! Der kan aldrig udbetales mere end for den faktisk kørte strækning Udgifter til offentlig transport godtgøres mod bilag. Registreres løbende, bogføres på personlige konti, udbetales ultimo juni/dec. 395 Til kurser/møder med overnatning. Ikke kredsstyrelsens egne kurser og Store Kursus. Højeste skattefri sats. Udbetaling:se konto 295 (gælder ikke åbne kurser) 400 Husleje ca 800 kr/m2/år nettoareal 405 Opgøres i marts efter fordelingstal 410 Breve og øvrige forsendelser. Gælder også de faglige klubber telefonlinier: telefon og ADSL/fax øre/sort-hvid kopi. 50 øre/farvekopi. Dækker også evt. kopiering i faglig klub. 440 Arbejdsskadeforsikr, ansvarsforsikr, erhvervsforsikr, rådgivningsansvar (del af FAK-kont) 450 Alm. kontorartikler, papir, printertoner, fortrykte konvolutter mv. Dækker også evt. kontorartikler i de faglige klubber. 460 Medlems- og finanssystem, webhotel, bærbart bredbånd, edb programmer mv. 470 Folkeskolens regelsamling, Danske Kommuner, Årbog for folkeskolen mv time/uge. Løn 150 kr/time + feriepenge (12,5%) 490 Computere, kontormøbler,småanskaffelser mv. 495 Maling og anden indvendig vedligekoldelse af kredskontoret. 500 En 2-dages konference samt Store Kursus for kredsstyrelsen. Andre kurser/konferencer 510 Medlemskursus i lige år. Der hensættes hvert år ca. halvdelen af de skønnede udgifter. 600 Underskudsdækning. 610 Ca 15 kr/deltager til medlemsmøder på skolene. Dækker også møder i de faglige klubber. 620 Lærerkaleneren. Ved medlemmers 25/40 års jubilæum og pensionering: 2 fl. rødvin eller anden gave til en værdi af ca. 190 kr. Julegave kredsstyrelsen 630 Til pensionistudflugter mv. efter pensionistudvalgets dispositioner. 640 Hensættelse til jubilæumsfonden. Der udbetales max kr/år fra jubilæumsfonden. 800 Kampagner i forb. med overenskomstindgåelse, kommunevalg mv. 900 Bankgebyrer, kontingentopkrævning DLF centralt 6

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING TIRSDAG D. 22. MARTS 2011 KL. 16.00 Uglegårdsskolen Personalerum Netversion den 12.3.2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Indholdsfortegnelse 3 Forslag til forretningsorden

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden:

MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden: MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden: 1. Valg af dirigent og godkendelse af forretningsorden.

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev Juni 2013 Fra lockout til knockout. 2013 Kredsformand Grete Andersen Store Bededag vedtog Folketinget det lovindgreb, som regeringen præsenterede torsdag den 25. april,

Læs mere

Fornyelse af samarbejdsgrundlaget

Fornyelse af samarbejdsgrundlaget DLF kreds 45 Solrød Lærerforening Egeparken 31 B, 3.tv 2680 Solrød Strand Tlf. 56 14 43 30 E-mail: 045@dlf.org www.srlf.dk www.solrødlærerforening.dk Kredskontorets åbningstider: Mandag kl. 09 16 Tirsdag

Læs mere

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder:

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder: Budget 2015 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Vores regnskab for 2014 tegner driftens new-normal efter vores store investering i 2013, lejligheden. Vi har fortsat, som forventet, et underskud på

Læs mere

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Foreningen fylder 40 i år 133 FEBRUAR 2013 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Deltagere: Steen Solvang Jensen (formand), Jan Peiter (kasserer), Ole

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere

Fredericia Lærerkreds

Fredericia Lærerkreds Fredericia Lærerkreds Generalforsamling 20. marts 2015 Mundtlig beretning Kære medlemmer Det er dejligt igen at se så mange til den årlige generalforsamling her i Fredericia Lærerkreds. Godt at se og mærke,

Læs mere

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013)

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Nedenfor er der opstillet en række spørgsmål, der er blevet rejst i forhold til Arbejdstidsaftale 2008,

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 BILAG C 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Generalforsamlingsblad KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden

Læs mere