Access Private Equity A/S. Investorinformation. 24. juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Access Private Equity A/S. Investorinformation. 24. juni 2015"

Transkript

1 Access Private Equity A/S Investorinformation 24. juni

2 INDHOLDFORTEGNELSE 1. Indledning Resumé Selskabet Handel med Selskabets Kapitalandele Tilbagekøb af Selskabets kapitalandele og udbytte Investor segment Indberetning af ejerandele Risikoprofil Juridisk struktur Fakta om Selskabet Investorinformationens offentliggørelse Anbefalinger for god selskabsledelse Væsentlige aftaler og vederlag Eventuelle rets- og voldgiftssager Større kapitalejere De vigtigste retlige konsekvenser ved investering i Selskabet Investeringsstrategi Investeringsfilosofi Investeringspolitik samt investerings- og risikorammer Risikofaktorer Fastlæggelse af investeringsstrategi og risikorammer samt ændring heraf Regnskab og værdiansættelse Årsregnskab Værdiansættelse Offentliggørelse af indre værdi Beskatning af investorer Beskatning i Selskabet Generalforsamling Afholdelse og deltagelse Orientering om evt. nye ordninger til styring af likviditet samt Selskabets aktuelle risikoprofil

3 1. Indledning Denne investorinformation, der er udarbejdet på dansk, henvender sig til danske investorer og er udarbejdet med henblik på at opfylde 62 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ( LAIF ) ( Investorinformationen ). Distribution af Investorinformationen kan i visse lande være underlagt særlige restriktioner. Personer, der kommer i besiddelse af Investorinformationen, er forpligtet til selv at være opmærksom på og undersøge sådanne restriktioner. Oplysninger i Investorinformationen er ikke et tilbud eller en opfordring til at gøre tilbud i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt, eller til personer over for hvem, et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt. De andele, der er omfattet af Investorinformationen, må ikke udbydes eller sælges i USA, Canada og Storbritannien, og Investorinformationen må ikke udleveres til investorer hjemmehørende i disse lande, medmindre det er tilladt efter de pågældende landes lovgivning. Oplysninger i Investorinformationen kan ikke betragtes som rådgivning om investerings- eller skattemæssige forhold, og enhver potentiel investor opfordres til at søge sagkyndig bistand hos egne rådgivere, før der investeres på baggrund af Investorinformationen. Potentielle investorer bør være særligt opmærksomme på de oplysninger, der findes i Investorinformationens afsnit omkring risikofaktorer. Investering i Selskabet bør betragtes som en langsigtet investering, og Access Private Equity A/S kan ikke garantere de beskrevne afkastforventninger i Investorinformationen. 3

4 2. Resumé 2.1 Selskabet Access Private Equity A/S ( Selskabet ) er et investeringsselskab, stiftet den 28. november 2014, som har til formål at udøve investeringsvirksomhed for egne midler ved en langsigtet investering i SEB Private Equity Opportunity Fund III S.C.A., SICAV SIF ( Fonden ). Selskabet investerer udelukkende i SEB Private Equity Opportunity Fund III S.C.A., SICAV SIF, dog kan likviditet, som Fonden endnu ikke har kaldt, placeres kontant. Selskabet forvaltes af Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S ( Forvalter ), der er specialiseret i at forvalte og administrere danske investerings- og kapitalforeninger, samt andre alternative investeringsfonde. Selskabets investering foretages efter anbefaling fra Selskabets rådgiver Skandinaviske Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige ( Rådgiver ). Selskabets aktier er unoterede og kan derfor ikke handles på en almindelig fondsbørs. 2.2 Handel med Selskabets Kapitalandele Selskabets kapitalandele er unoterede og desuden underlagt en omsætningsbegrænsning i Selskabets vedtægter hvoraf følger, at enhver erhverver af kapitalandele i Selskabet skal godkendes af bestyrelsen i Selskabet. Investorer kan derfor ikke forvente, at der er et sekundært marked for handel med kapitalandelene i Selskabet. Ved handel med Selskabets kapitalandele i det sekundære marked vil en potentiel investor også skulle forpligte sig til at erhverve kapitalandele i Selskabet for mindst euro samt skriftligt erklære at være bekendt med de risici, der er forbundet med investeringen i Selskabet, idet Selskabet ikke har en markedsføringstilladelse til detailkunder. Som følge af disse betingelser henvender Selskabet sig alene til semi-professionelle investorer. 2.3 Tilbagekøb af Selskabets kapitalandele og udbytte Efterhånden, som Fonden begynder at foretage exits i selskabsporteføljen, vil Selskabet modtage kontantprovenu fra disse exits. Selskabet vil søge at returnere dette kontantprovenu til kapitalejerne og vil gøre det ud fra kapitalejernes bedste interesse, hvilket f.eks. kan indebære, at beløbene ikke udbetales som udbytte, men i stedet udbetales ved Selskabets tilbud til kapitalejerne om at tilbagekøbe egne kapitalandele jf. nedenfor. Tilbuddet om tilbagekøb af egne kapitalandele vil blive elektronisk og/eller skriftligt fremsendt til kapitalejerne med angivelse af, hvor mange kapitalandele og til hvilken pris Selskabet tilbyder at tilbagekøbe til på en given dato. 4

5 Når Selskabet har modtaget sidste udbetaling fra Fonden, vil Selskabet påbegynde likvidation, og når denne er endeligt gennemført, vil kapitalejerne få udbetalt den sidste værdi af Selskabet. Udbytte Fonden kan efter eget skøn vælge at udbetale likviditet til sine partnere/investorer (dvs. Selskabet). Det kan eksempelvis være likviditet fra et eventuelt løbende afkast eller fra salg (exit) af en virksomhed i Fondens portefølje. Når Selskabet modtager en udbyttebetaling eller lignende fra Fonden, vil Selskabet indenfor rimelig tid herefter udbetale denne til kapitalejerne i Selskabet ved enten ordinær eller ekstraordinær udbyttebetaling eller ved tilbagekøb af egne kapitalandele. 2.4 Investor segment Selskabet henvender sig til et snævert segment af semi-professionelle investorer, der både forstår, kan bære risikoen i Private Equity-investeringer, og som kan binde det investerede beløb i hele Selskabets levetid på mellem ni og 13 år. (Se også kravene til semi-professionelle investorer i punkt 2.2 i Investorinformationen). Både selskaber og personer kan investere i Selskabet. Det er ikke muligt at investere i Selskabet for pensionsmidler. Kapitalandelene i Selskabet er kategoriseret som værende en rød investering, jf. bekendtgørelsen om risikomærkning af investeringsprodukter. Rådgivning om Selskabets kapitalandele kræver rød certificering i henhold til Finanstilsynets certificeringsordning for rådgivere. Der er ingen investorer i Selskabet, som opnår en fortrinsbehandling frem for andre investorer Selskabet. 2.5 Indberetning af ejerandele Med henvisning til selskabslovens 55 skal alle aktionærer i Access Stratego A/S give meddelelse til selskabets forvalter Investeringsforvaltningsselskabet SEBInvest A/S, når de råder over 5% eller mere af selskabets kapital eller stemmeret. Meddelesen skal ske senest 14 dage efter erhvervelsen af aktierne. Erhverves efterfølgende aktier i selskabet skal der gives meddelelse herom, hvis aktionærerne efter den nye erhvervelse råder over 10, 15, 20, 25, 50, 90 eller 100% af aktierne eller stemmeretten i selskabet. 5

6 2.6 Risikoprofil Selskabet har en risikoprofil, der er højere end risikoen på det nordiske aktiemarked for noterede aktier. Selskabet har en markedsrisiko i Fonden på op til 100 pct. af selskabets formue. De risici, der knytter sig til en investering i Selskabet, består dels af risici, der knytter sig til Selskabets investering i Fonden, og dels af risici, der knytter sig specifikt til forvaltningen af Selskabet. I et bredt historisk perspektiv har Private Equity investeringer levereret gode afkast, dog er risikoen i denne type investeringer også betydelig højere end traditionelle aktieinvesteringer i likvide og børsnoterede aktier. 2.7 Juridisk struktur Selskabet er stiftet som et aktieselskab i henhold til lov om aktie- og anpartsselskaber. Rent skattemæssigt falder Selskabet ind under kategorien investeringsselskab i henhold til bestemmelserne i aktieavancebeskatningslovens 19. Selskabet er registreret i Erhvervsstyrelsen. Selskabet er registreret som en alternativ investeringsfond i Finanstilsynet. Selskabet betragtes som en alternativ investeringsfond og er omfattet af reglerne i lovbekendtgørelse nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.. Selskabet forvaltes af Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. Selskabet modtager investeringsrådgivning fra Skandinaviske Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige. Selskabet har indgået depositaraftale med Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) Sverige ( Depositar ). 6

7 3. Fakta om Selskabet Selskabsnavn: Access Private Equity A/S CVR. nr: Hjemstedsadresse: c/o Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige Bernstorffsgade København V Tlf Hjemstedskommune: København Stiftelsesdato: Seneste vedtægtsdato: Selskabstype: Selskabets formål: Investeringsselskab (ikke børsnoteret) Selskabets formål er, at udøve investeringsvirksomhed for egne midler i SEB Private Equity Opportunity Fund III. Selskabets midler kan tillige placeres kontant. Nominel aktiekapital: DKK Regnskabsår: Første regnskabsår: Lovgivning: Selskabsrevisor: Bestyrelse: Selskabet er underlagt lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) samt lov om Forvaltere af alternative investeringsfonde. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup CVR nr: Peter Kock c/o SEB Wealth Management Bernstorffsgade København V Jens Nødsskov c/o SEB Wealth Management Bernstorffsgade 50 7

8 1577 København V Andreas Brännström c/o SEB Wealth Management Bernstorffsgade København V Forvalter: Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Bernstorffsgade København V Telefon FT reg. nr CVR nr Direktør: Jens Lohfert Jørgensen Med hensyn til Forvalterens kapitalforhold har Forvalteren forøget sit kapitalgrundlag, således at det er passende til at dække eventuelle risici for erstatningskrav som følge af pligtforsømmelse, jf. 16, stk. 5, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde. Depositar Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige Bernstorffsgade København V CVR nr Investeringsrådgiver Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige Bernstorffsgade København V CVR nr Ingen medlemmer af direktionen eller bestyrelsen i Selskabet er tidligere blevet frakendt retten til at fungere som medlem af direktionen eller bestyrelsen i Selskabet eller lignende selskaber. Der vurderes heller ikke at foreligge potentielle interessekonflikter mellem medlemmer af direktionen eller bestyrelsen i Selskabet og deres private interesser og/eller øvrige forpligtelser. 8

9 3.1 Investorinformationens offentliggørelse Investorinformationen er offentliggjort den på Selskabets hjemmeside. 3.2 Anbefalinger for god selskabsledelse Grundet Selskabets størrelse, samt den kendsgerning at Selskabet ikke er børsnoteret, har Selskabets ledelse valgt ikke at følge/forholde sig til anbefalingerne for god selskabsledelse udstedt af Komitéen for god selskabsledelse i maj Ovennævnte beslutning ændrer ikke ved, at Selskabets ledelse prioriterer god selskabsledelse højt, hvorfor der løbende bliver arbejdet på at vedligeholde og udvikle principperne for Selskabets ledelse. Det sker naturligt gennem bestyrelsens forretningsorden og direktionsinstruks, som bliver gennemgået mindst én gang årligt. 4. Væsentlige aftaler og vederlag Forvalteraftale Selskabet har indgået en forvaltningsaftale med Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. Udover den daglige forvaltning (administration) af Selskabet, som omfatter risikostyring og porteføljeforvaltning, påtager Forvalter sig blandt andet også at udføre regnskabsmæssige opgaver, kvartalsvis beregning af indre værdi samt vedligeholdelse af Selskabets hjemmeside. Vederlag Selskabet betaler et årligt forvaltningsvederlag til SEBInvest A/S (IFS). Forvaltningsvederlaget udgør 0,10 % af Selskabets gennemsnitlige egenkapital målt pr. måned dog minimum DKK p.a. Depositaraftale Selskabet har indgået en depositaraftale med Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige ( Depositar ). Udover at levere alm. depotbank services til Selskabet påtager Depositar sig at udføre de kontroller og afstemninger m.v., der følger af kapitel 8 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Vederlag for depositaropgaven Selskabet betaler et årligt vederlag på kr. Beløbet tillægges moms. 9

10 Rådgivningsaftale Forvalter har på vegne af Selskabet indgået en rådgivningsaftale med Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige ( Rådgiver ). Rådgiver påtager sig, at yde rådgivning vedrørende Selskabets investeringer med udgangspunkt i Selskabets investeringspolitik- og profil. Vederlag: Rådgiver oppebærer som investeringsrådgiver ikke noget vederlag fra Selskabet. Vederlag til selskabets bestyrelse Selskabets bestyrelse modtager ikke noget vederlag. Omkostninger som opkræves i regi af Fonden: For fuldkommen beskrivelse af omkostningerne i Fonden henvises til Appendix 1, særligt kapitel VIII. DISTRIBUTION POLICY samt kapitel IX. FEES AND EXPENSES i Private Placement Memorandummet for Fonden, der er tilgængelig på Selskabets hjemmeside. Nedenstående beskrivelse er kun af overordnet karakter. (N.B. Henvisningen til Private Placement Memorandummet for Fonden skal ikke opfattes som værende udbud af andele i Fonden) Management Fee General Partner vil beregne Management Fee på 2 % årligt af Selskabets investeringstilsagn i hele investeringsperioden, hvor Fonden finder egnede investeringscases. Investeringsperioden kan vare op til seks år. Når Fonden er fuldt investeret, vil General Partner beregne Management Fee af porteføljeværdien (Net Asset Value). Performance Fee Investorerne og General Partner vil fordele alle fremtidige udbetalinger i forholdet 80/20, dog vil General Partner ikke modtage nogen tildeling før end udbetalingerne fra porteføljeinvesteringerne har bevirket, at investorerne har modtaget sin løbende fordring tillagt 8 % p.a. Herefter har General Partner krav på Catch Up, hvilket vil sige at General Partner modtager 100 % af de kommende udbetalinger indtil et vist punkt, hvorefter investorerne og General Partner fordeler alle fremtidige udbetalinger i forholdet 80/20. Driftsudgifter Alle driftsudgifter, der er i forbindelse med driften af Fonden, herunder depot, administration, revision og juridiske omkostninger, bliver afholdt af Fonden. Desuden vil alle udgifter i forbindelse med transaktioner og porteføljeinvesteringer tillige blive afholdt af Fonden. 10

11 4.1 Eventuelle rets- og voldgiftssager Ledelsen i Selskabet er ikke bekendt med eventuelle rets- eller voldgiftssager, som er anlagt eller muligvis bliver anlagt mod Selskabet. 4.2 Større kapitalejere Ved stiftelsen af selskabet d. 28. november 2014 er der 8 kapitalejere, der ejer over fem procent af Selskabets aktiekapital. 4.3 De vigtigste retlige konsekvenser ved investering i Selskabet Ved investering i Selskabet hæfter investorerne alene med sit indskud. Investorernes investering i Selskabet er underlagt dansk ret, hvorfor investorernes ejerskab til kapitalandelene i Selskabet sker ved registrering i VP Securities A/S. Det er de enkelte investorers eget pengeinstitut, der sørger for registreringen af ejerskabet i VP Securities A/S. 5. Investeringsstrategi Selskabets overordnede mål er at opnå eksponering til unoterede nordiske virksomheder i small- og lower mid cap segmentet. Eksponeringen opnås alene gennem en langsigtet investering i SEB Private Equity Opportunity Fund lll S.C.A., SICAV-SIF ( Fonden ). Selskabet placerer sin formue i en langsigtet investering i Fonden. Selskabet afgiver et investeringstilsagn (Commitment Agreement) svarende til selskabets egenkapital. Investeringen aktiveres herefter i takt med, at Fonden identificerer og investerer i virksomheder til porteføljen. Fondens selskabsportefølje forventes fuld etableret indenfor 6 år, på det tidspunkt vil Selskabets tilsvarende investeringsbeløb (iht. den indgåede Commitment Agreement) tillige være fuldt investeret. Investeringshorisonten vil være minimum 9 år med mulighed for forlængelse i op til 13 år. Selskabet er udelukkende investeret i SEB Private Equity Fond, dog kan likviditet som Fonden endnu ikke har kaldt placeres kontant. Målsætningen er at levere et afkast, der er højere end det traditionelle nordiske aktiemarked, men med en tilsvarende højere risiko. Selskabet foretager ikke gearing, men kan optage lån på maksimum 30 % af egenkapitalen. Selskabet har ikke mulighed for at anvende afledte instrumenter. Der anvendes ikke benchmark. 11

12 Info vedr. Fondens investeringsstrategi.* Fondens strategi er, at investere i unoterede nordiske virksomheder i small og lower mid cap segmentet. Virksomhederne der fokuseres på, vurderes at have en mulighed for strategisk og operationel værdiskabelse. På tidspunktet for en investering skal virksomheden enten have hovedsæde og/eller hovedparten af deres indtægter i Norden, primært i Sverige. Det er en del af strategien, at Fondens investeringer også giver mulighed for at få væsentlig indflydelse i virksomhederne gennem bestyrelsesposter eller lignende. En betydelig del af investeringerne vil dog blive foretaget i virksomheder, hvor Fonden vil være mindretalskapitalejer. Det forventes, at Fonden vil have cirka 15 forskellige virksomheder i porteføljen. Fonden vil foretage investeringerne ud fra miljømæssige, sociale og governance hensyn (ESG). Op til 30 % af kapitalen i Fonden må investeres uden for hovedstrategien. Sådanne investeringsmuligheder omfatter, men er ikke begrænset til, investeringer uden for Norden. Fonden kan også investere sammen med andre private equity-investorer, herunder investering i andre private equity-fonde. I den kontekst kan Fonden også investere i enheder/selskaber, der er ejet sammen med andre medinvestorer og reguleret under en fælles investeringsaftale, når den metode findes mest hensigtsmæssig for at optimere en given investering. * Gælder således ikke for Selskabet. 5.1 Investeringsfilosofi Private Equity er en attraktiv aktivtype, der har gode afkastmuligheder med tilsvarende høj risiko. Private Equity er et værdsat element for investorer i en samlet diversificeret porteføljeallokering. Investering i Private Equity er dog ofte svært tilgængelig pga. bl.a. kompleksitet og kapitalkrav, hvorfor det sjældent benyttes i et porteføljeallokeringsaspekt. Det er Selskabets ønske, at gøre muligheden for investering i Private Equity tilgængelig for udvalgte kvalificerede investorer. Investorerne får således ved køb af kapitalandele i Selskabet mulighed for at investere Private Equity via Fonden. Ved Selskabets investering i Fonden bliver Selskabet investor i og en del af partnerskabet for Fonden. Selskabet bliver limited partner og hæfter kun med det investeringstilsagn (Commitment Agreement), som er afgivet, samt et løbende management fee, overfor Fonden. Private Equity investeringer har i et bredt historisk perspektiv leveret attraktive afkast. Fokus på nordiske Private Equity investeringer er særlig interessant fordi de nordiske lande generelt har et positivt investeringsklima. Dels har de nordiske lande ikke en tung gældsbyrde, der vil hæmme fremtidig vækst, og dels har bankerne fri kapital til at finansiere interessante virksomheder med en god case. 12

13 Desuden har Norden et meget smidigt arbejdsmarked, hvor virksomhederne har adgang til kvalificerede medarbejdere, som relativt nemt kan tilpasses i både op- og nedgangstider. Samtidig har Norden stærke forbrugere med en høj beskæftigelsesrate, hvilket gør, at de rigtige virksomheder med de rigtige produkter har god mulighed for at finde afsætning blandt de nordiske forbrugere. 6. Investeringspolitik samt investerings- og risikorammer Selskabets investeringspolitik samt investerings- og risikorammer fastsættes af Forvalter inden for de rammer, der fremgår af Selskabets vedtægter. Med udgangspunkt i Selskabets investeringspolitik samt investerings- og risikorammer er der defineret følgende rammer/grænser: Selskabet investerer, via bindende tilsagn, 100 % af egenkapitalen i SEB Private Equity Opportunity Fund III S.C.A., SICAV SIF. Likviditet, som Fonden endnu ikke har kaldt, placeres kontant. Selskabet anvender alene Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige, som pengeinstitut. Selskabet foretager ikke gearing, men kan optage lån på maksimum 30 % af egenkapitalen. Selskabet kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter. Der anvendes ikke benchmark. 6.1 Risikofaktorer De risici, der knytter sig til en investering i Selskabet, består dels af risici, der knytter sig til investeringen i Fonden og dels af risici, der knytter sig specifikt til Selskabet og forvaltningen heraf. Markeds-/handelsrisiko Selskabets kapitalandele er unoterede. Det forhold, at der ikke findes en officiel handelsplads for Selskabets kapitalandele, indebærer en risiko for at en investor, som ønsker at sælge sine kapitalandele, ikke kan finde en køber. Der er ligeledes en risiko for, at en potentiel køber ikke vil betale en fair pris for kapitalandelene, hvilket vil medføre, at sælger må sælge til en lavere pris end forventet. Selskabet og SEB Wealth Management vil, i det omfang det er muligt, forsøge at bistå sælger bedst muligt med at finde en køber. En køber i det sekundære marked vil skulle opfylde et par betingelser for at kunne erhverve kapitalandele i Selskabet, jf. punkt 2.2 i Investorinformationen. I forhold til Selskabets strategi, dvs. investeringen i Fonden, er der risiko for at afkastforventningerne ikke kan indfries. Generelle markedsvilkår og den samfundsøkonomiske udvikling kan resultere i 13

14 ændrede eller vanskelige forhold for Fondens porteføljeselskaber, hvorved profitable exits vil blive tilsvarende vanskeliggjort. Kredit- og modpartsrisiko Selskabets investering/egenkapital aktiveres ( bliver kaldt ) løbende efterhånden som Fonden investerer i udvalgte virksomheder. Selskabets egenkapital vil derfor i en periode være placeret på en kontantkonto i Selskabets navn hos Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige. Selskabet, og dermed indirekte kapitalejerne i Selskabet, har derfor i en periode en ikke uvæsentlig modpartsrisiko på Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige.SEB. Operationel risiko Den operationelle risiko er risikoen for, at der opstår fejl som følge af mangler ved forvaltningen af Selskabet eller Fonden. Selskabet er med forvaltningsaftalen med IFS til stadighed afhængig af, at IFS til enhver tid har den fornødne personalemæssige kompetence samt systemmæssige ressourcer til at levere tilfredsstillende ydelser i henhold til de indgåede aftaler. IFS har forpligtet sig til, via forsikring, at afdække tab som følge af operationelle fejl. Desuden er Selskabet indirekte afhængig af, at Fondens administrator, SEB Asset Management S.A., også har de fornødne kompetencer og ressourcer. Valutarisiko Selskabet påtager sig en valutarisiko som følge af, at investeringerne er denomineret i andre valutaer end DKK. Valutarisiko afdækkes ikke. Vedr. Afledte finansielle instrumenter og gearing Selskabet kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter. Selskabet anvender ikke gearing og har derfor ingen risiko i forhold til gearing. 14

15 7. Fastlæggelse af investeringsstrategi og risikorammer samt ændring heraf Selskabets investeringsstrategi og risikoprofil fastlægges på vedtægtsniveau og fremgår af Selskabets vedtægter. En ændring af Selskabets investeringsstrategi kræver en generalforsamlingsbeslutning herom. Forvalteren skal fastlægge risikorammer (fondsinstruks) for Selskabet, der ligger inden for vedtægternes investeringsstrategi og risikoprofil, jf. den mellem Selskabet og Forvalter indgåede aftale om forvaltning af Selskabet. Forvalteren kan til enhver tid ændre de fastlagte risikorammer for Selskabet under forudsætning af, at ændringen kan holdes indenfor Selskabets gældende investeringsstrategi og risikoprofil. 8. Regnskab og værdiansættelse 8.1 Årsregnskab Årsregnskabet vil, når det foreligger, være tilgængelig på Selskabets hjemmeside Årsregnskab kan, når det foreligger, desuden rekvireres ved henvendelse til Forvalter. 8.2 Værdiansættelse Forvalter vil på vegne af Selskabet kvartalsvis offentligøre en vejledende indre værdi for Selskabet. Denne vil være tilgængelig på Selskabets hjemmeside. Den vejledende kvartalsvise indre værdi vil blive justeret for de løbende omkostninger samt for de kendte værdiskabelser, som Fonden løbende oplyser Selskabet om. For så vidt angår Selskabets udgifter til administration, forvaltning samt øvrige udgifter, beregnes en omkostningsprocent på baggrund af Selskabets budget. Som investor er det vigtigt at være opmærksom på, at den endelige værdi af investeringen først foreligger, når Selskabet afvikles og summen af likvidationsprovenuet samt tidligere udbetalinger, som Selskabet har betalt investor i form af udbytte og tilbagekøb af kapitalandele, gøres endeligt op. 15

16 8.3 Offentliggørelse af indre værdi Selskabets indre værdi offentliggøres kvartalsvis og kan findes på Selskabets hjemmeside 8.4 Beskatning af investorer Der henvises til notatet Beskatning af investorer i et investeringsselskab, hvor de skattemæssige forhold for personers frie midler, selskaber og virksomhedsordningen er beskrevet. Notatet er tilgængeligt på Selskabets hjemmeside 8.5 Beskatning i Selskabet Selskabet er som hovedregel undtaget fra skattepligt og betaler ikke dansk skat. Beskatningen pålægges på investorniveau. 9. Generalforsamling 9.1 Afholdelse og deltagelse Generalforsamlingen er Selskabets højeste myndighed. Selskabets ordinære generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan offentliggøres inden fem måneder efter årsregnskabsårets udløb. Enhver kapitalejer i Selskabet har ret til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende seneste tre dage forud for generalforsamlingens afholdelse har løst adgangskort. En kapitalejer er berettiget til at deltage i generalforsamlingen sammen med en rådgiver eller ved fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på kapitalejerens vegne. Fuldmagten skal være skriftlig, dateret og må ikke være givet for mere end et år. Stemmeret kan udøves for de kapitalandele, der er noteret i Selskabets ejerbog, eller er anmeldt og dokumenteret over for Selskabet. Hver kapitalejer har en (1) stemme for hver kapitalandel á nominel DKK 10. På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal, medmindre andet følger af selskabsloven. 9.2 Orientering om evt. nye ordninger til styring af likviditet samt Selskabets aktuelle risikoprofil På Selskabets ordinære generalforsamling vil kapitalejerne blive orienteret om, såfremt Forvalter har indført nye ordninger til styring af Selskabets likviditet. Derudover vil kapitalejerne blive orienteret om Selskabets aktuelle risikoprofil samt de risikostyringssystemer, som Forvalter benytter til at styre Selskabets risici. 16

Access Small Cap A/S

Access Small Cap A/S Access Small Cap A/S Investorinformation 25. juni 2015 1 Ansvar for Investorinformation Vi erklærer herved, at oplysningerne i investorinformationen os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Access Small Cap A/S

Access Small Cap A/S Access Small Cap A/S Investorinformation 28. august 2014 1 1. INDLEDNING... 4 2. RESUMÉ... 5 2.1. Selskabet... 5 2.2. Tilbagekøb af aktier samt handel med Selskabets aktier... 5 2.3. Investor segment...

Læs mere

2. juli 2014 kl. 12.00

2. juli 2014 kl. 12.00 Til aktionærerne i Access Small Cap A/S København, 13. juni 2014 Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Access Small Cap A/S. Den ekstraordinære generalforsamling finder sted

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

Tegningsmateriale. Udvidelse af selskabskapitalen i Investeringsforvaltningsselskabet. Februar/marts 2014

Tegningsmateriale. Udvidelse af selskabskapitalen i Investeringsforvaltningsselskabet. Februar/marts 2014 Tegningsmateriale Udvidelse af selskabskapitalen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Februar/marts 2014 TEGNINGSLISTE om tegning af nye kapitalandele for maksimalt nominelt kr. 1.500.000.

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter

Formuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter Formuepleje LimiTTellus A/S vedtægter FORMUE PLEJE LimiTTellus FoRmuepleje limittellus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Europa. Afdelingen Value Europa Small Cap

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Europa. Afdelingen Value Europa Small Cap Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Value Europa (SE-nr.: 32546285) (den fortsættende afdeling) c/o

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Momentum Aktier (SE-nr.: 32546323) (den fortsættende afdeling)

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER 30. juni 2016 Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr. 29824088 VEDTÆGTER Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Scandinavian Private Equity A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet

Læs mere

Vedtægter. IR Erhverv A/S CVR nr

Vedtægter. IR Erhverv A/S CVR nr Vedtægter IR Erhverv A/S CVR nr. 34 08 03 21 Side 2 Indholdsfortegnelse: 1 Navn... 3 2 Hjemsted... 3 3 Formål... 3 4 Investeringspolitik og risikoprofil... 3 5 Risikorammer... 3 6 Investeringsstrategi

Læs mere

Investorinformation. for. Kapitalforening KAB/Lejerbo Invest Afdeling Obligationer 2 Lejerbo

Investorinformation. for. Kapitalforening KAB/Lejerbo Invest Afdeling Obligationer 2 Lejerbo Investorinformation for Kapitalforening KAB/Lejerbo Invest Afdeling Obligationer 2 Lejerbo 1 Ansvar for Investorinformation Vi erklærer herved, at oplysninger i investorinformation os bekendt er rigtige

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. For. Danish Crown A/S. CVR-nr VEDTÆGTER For Danish Crown A/S CVR-nr. 26 12 12 64 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Danish Crown A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Danish Crown Holding A/S, DC Holding

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

VEDTÆGTER 27. august Investeringsselskabet Artha Max A/S

VEDTÆGTER 27. august Investeringsselskabet Artha Max A/S VEDTÆGTER 27. august 2012 F O R Investeringsselskabet Artha Max A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha Max A/S. 1.2 Selskabets formål er at maksimere afkastet

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Ejendomsforeningen Danmark 11. september 2013 Anna Frost-Jensen, Kontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Indhold Introduktion Hvad er tilsynet?

Læs mere

Formuepleje LimiTTellus A/S

Formuepleje LimiTTellus A/S Formuepleje LimiTTellus A/S VEDTÆGTER LIMITTELLUS FORMUEPLEJE LIMITTELLUS A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje LimiTTellus

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 73 41 00 10) (FT-nr.: 11024) Afdeling Lav Kuponrente (den ophørende afdeling) (SE-nr. 75

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Selskabets opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne

Selskabets opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne Notat Omhandlende: Udarbejdet af: Fortsættelse eller opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne for Access Small Cap A/S (herefter Selskabet ). Bestyrelsen for Selskabet. Selskabets opløsning i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity Vedtægter for Kapitalforeningen BI Private Equity Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen BI Private Equity. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S Den 2. december 2016 Ref. 23-311/SS/MS VEDTÆGTER for Initiator Pharma A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Initiator Pharma A/S. 2 Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 3 Selskabets

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 SAGSNR. 1035412 MSN/ES DOK. NR. 45804007-1 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Japan

INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value Japan Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Value Aktier (SE-nr.: 11913962) (den fortsættende afdeling) c/o

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155426 UDKAST VEDTÆGTER FOR FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S CVR-nr. 34 08 61 92 1. SELSKABETS NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

Momentum Markets Globale Aktier A/S

Momentum Markets Globale Aktier A/S Momentum Markets Globale Aktier A/S Tegningstilsagn Tegningsblanket for køb af aktier i Momentum Markets Globale Aktier A/S. I tilknytning til dette tegningstilsagn erklærer investorer tillige at have

Læs mere

Vedtægter. i cbrain A/S CVR-Nr Selskabets navn er cbrain A/S med anvendelse af binavnet cbrain Technology A/S (cbrain A/S).

Vedtægter. i cbrain A/S CVR-Nr Selskabets navn er cbrain A/S med anvendelse af binavnet cbrain Technology A/S (cbrain A/S). Vedtægter i cbrain A/S CVR-Nr. 24 23 33 59 Navn 1. Selskabets navn er cbrain A/S med anvendelse af binavnet cbrain Technology A/S (cbrain A/S). Hjemsted 2. Selskabets hjemsted er Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2014

FAIF nyhedsservice. Maj 2014 FAIF nyhedsservice Maj 2014 Fokus på markedsføring, den seneste udvikling og udarbejdelse af FAIF-ansøgning I dette nyhedsbrev sætter vi i lyset af de seneste lovændringer fokus på reglerne om markedsføring

Læs mere

Kapitalforeninger (rød risikomærkning)

Kapitalforeninger (rød risikomærkning) Kapitalforeninger (rød risikomærkning) En kapitalforening er en alternativ investeringsfond, som kan investere i mange forskellige typer af aktiver. Med en kapitalforening kan du som et supplement til

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR. 55660018 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Victoria Properties A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder ved investering

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Gældende fra og med den 28. november 2014 1. Baggrund og formål Nærværende politik er fastsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

SOLAR A/S. Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen den 8. april 2011

SOLAR A/S. Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen den 8. april 2011 Selskabsmeddelelse nr.: 10 2011 Dato: 8. april 2011 Kontaktpersoner: CEO Flemming H. Tomdrup Telefon nr.: 79 30 00 00 SOLAR A/S Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen den 8. april 2011 Solar A/S Side

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 16. september 2015 Selskabsmeddelelse nr. 10/2015 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Investeringsforeningen Nykredit Invest (CVR-nr.: 25 26 62 18) (FT-nr.: 11.122) Afdeling Erhvervsobligationer (den ophørende afdeling) (SE-nr.

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S, CVR-nr. 32 08 02 86, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S, CVR-nr. 32 08 02 86, der afholdes Til aktionærerne i Formuepleje Fokus A/S Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr VEDTÆGTER For Blue Vision A/S, CVR- nr. 26 79 14 13 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at investere i fast ejendom.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S 1 Navn og hjemsted Selskabets navn er FIH Realkredit A/S. Dets hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Selskabets formål er at drive alle former for realkreditvirksomhed,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling..

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. juni 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 17. september 2015 Selskabsmeddelelse nr. 11/2015 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Investorinformation. for. Kapitalforening SEB Kontoførende Afdeling 5 - Japan Hybrid (DIAM)

Investorinformation. for. Kapitalforening SEB Kontoførende Afdeling 5 - Japan Hybrid (DIAM) Investorinformation for Kapitalforening SEB Kontoførende Afdeling 5 - Japan Hybrid (DIAM) Kapitalforeningen SEB Kontoførende, Afdeling 5 Japan Hybrid (DIAM) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling..

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. juni 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.. Vedlagte indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr Vedtægter A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-nr. 26 04 17 16 Med ændringer som vedtaget på ØK s ordinære generalforsamling den 24. marts 2010 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er A/S Det Østasiatiske

Læs mere