Access Private Equity A/S. Investorinformation. 24. juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Access Private Equity A/S. Investorinformation. 24. juni 2015"

Transkript

1 Access Private Equity A/S Investorinformation 24. juni

2 INDHOLDFORTEGNELSE 1. Indledning Resumé Selskabet Handel med Selskabets Kapitalandele Tilbagekøb af Selskabets kapitalandele og udbytte Investor segment Indberetning af ejerandele Risikoprofil Juridisk struktur Fakta om Selskabet Investorinformationens offentliggørelse Anbefalinger for god selskabsledelse Væsentlige aftaler og vederlag Eventuelle rets- og voldgiftssager Større kapitalejere De vigtigste retlige konsekvenser ved investering i Selskabet Investeringsstrategi Investeringsfilosofi Investeringspolitik samt investerings- og risikorammer Risikofaktorer Fastlæggelse af investeringsstrategi og risikorammer samt ændring heraf Regnskab og værdiansættelse Årsregnskab Værdiansættelse Offentliggørelse af indre værdi Beskatning af investorer Beskatning i Selskabet Generalforsamling Afholdelse og deltagelse Orientering om evt. nye ordninger til styring af likviditet samt Selskabets aktuelle risikoprofil

3 1. Indledning Denne investorinformation, der er udarbejdet på dansk, henvender sig til danske investorer og er udarbejdet med henblik på at opfylde 62 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ( LAIF ) ( Investorinformationen ). Distribution af Investorinformationen kan i visse lande være underlagt særlige restriktioner. Personer, der kommer i besiddelse af Investorinformationen, er forpligtet til selv at være opmærksom på og undersøge sådanne restriktioner. Oplysninger i Investorinformationen er ikke et tilbud eller en opfordring til at gøre tilbud i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt, eller til personer over for hvem, et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt. De andele, der er omfattet af Investorinformationen, må ikke udbydes eller sælges i USA, Canada og Storbritannien, og Investorinformationen må ikke udleveres til investorer hjemmehørende i disse lande, medmindre det er tilladt efter de pågældende landes lovgivning. Oplysninger i Investorinformationen kan ikke betragtes som rådgivning om investerings- eller skattemæssige forhold, og enhver potentiel investor opfordres til at søge sagkyndig bistand hos egne rådgivere, før der investeres på baggrund af Investorinformationen. Potentielle investorer bør være særligt opmærksomme på de oplysninger, der findes i Investorinformationens afsnit omkring risikofaktorer. Investering i Selskabet bør betragtes som en langsigtet investering, og Access Private Equity A/S kan ikke garantere de beskrevne afkastforventninger i Investorinformationen. 3

4 2. Resumé 2.1 Selskabet Access Private Equity A/S ( Selskabet ) er et investeringsselskab, stiftet den 28. november 2014, som har til formål at udøve investeringsvirksomhed for egne midler ved en langsigtet investering i SEB Private Equity Opportunity Fund III S.C.A., SICAV SIF ( Fonden ). Selskabet investerer udelukkende i SEB Private Equity Opportunity Fund III S.C.A., SICAV SIF, dog kan likviditet, som Fonden endnu ikke har kaldt, placeres kontant. Selskabet forvaltes af Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S ( Forvalter ), der er specialiseret i at forvalte og administrere danske investerings- og kapitalforeninger, samt andre alternative investeringsfonde. Selskabets investering foretages efter anbefaling fra Selskabets rådgiver Skandinaviske Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige ( Rådgiver ). Selskabets aktier er unoterede og kan derfor ikke handles på en almindelig fondsbørs. 2.2 Handel med Selskabets Kapitalandele Selskabets kapitalandele er unoterede og desuden underlagt en omsætningsbegrænsning i Selskabets vedtægter hvoraf følger, at enhver erhverver af kapitalandele i Selskabet skal godkendes af bestyrelsen i Selskabet. Investorer kan derfor ikke forvente, at der er et sekundært marked for handel med kapitalandelene i Selskabet. Ved handel med Selskabets kapitalandele i det sekundære marked vil en potentiel investor også skulle forpligte sig til at erhverve kapitalandele i Selskabet for mindst euro samt skriftligt erklære at være bekendt med de risici, der er forbundet med investeringen i Selskabet, idet Selskabet ikke har en markedsføringstilladelse til detailkunder. Som følge af disse betingelser henvender Selskabet sig alene til semi-professionelle investorer. 2.3 Tilbagekøb af Selskabets kapitalandele og udbytte Efterhånden, som Fonden begynder at foretage exits i selskabsporteføljen, vil Selskabet modtage kontantprovenu fra disse exits. Selskabet vil søge at returnere dette kontantprovenu til kapitalejerne og vil gøre det ud fra kapitalejernes bedste interesse, hvilket f.eks. kan indebære, at beløbene ikke udbetales som udbytte, men i stedet udbetales ved Selskabets tilbud til kapitalejerne om at tilbagekøbe egne kapitalandele jf. nedenfor. Tilbuddet om tilbagekøb af egne kapitalandele vil blive elektronisk og/eller skriftligt fremsendt til kapitalejerne med angivelse af, hvor mange kapitalandele og til hvilken pris Selskabet tilbyder at tilbagekøbe til på en given dato. 4

5 Når Selskabet har modtaget sidste udbetaling fra Fonden, vil Selskabet påbegynde likvidation, og når denne er endeligt gennemført, vil kapitalejerne få udbetalt den sidste værdi af Selskabet. Udbytte Fonden kan efter eget skøn vælge at udbetale likviditet til sine partnere/investorer (dvs. Selskabet). Det kan eksempelvis være likviditet fra et eventuelt løbende afkast eller fra salg (exit) af en virksomhed i Fondens portefølje. Når Selskabet modtager en udbyttebetaling eller lignende fra Fonden, vil Selskabet indenfor rimelig tid herefter udbetale denne til kapitalejerne i Selskabet ved enten ordinær eller ekstraordinær udbyttebetaling eller ved tilbagekøb af egne kapitalandele. 2.4 Investor segment Selskabet henvender sig til et snævert segment af semi-professionelle investorer, der både forstår, kan bære risikoen i Private Equity-investeringer, og som kan binde det investerede beløb i hele Selskabets levetid på mellem ni og 13 år. (Se også kravene til semi-professionelle investorer i punkt 2.2 i Investorinformationen). Både selskaber og personer kan investere i Selskabet. Det er ikke muligt at investere i Selskabet for pensionsmidler. Kapitalandelene i Selskabet er kategoriseret som værende en rød investering, jf. bekendtgørelsen om risikomærkning af investeringsprodukter. Rådgivning om Selskabets kapitalandele kræver rød certificering i henhold til Finanstilsynets certificeringsordning for rådgivere. Der er ingen investorer i Selskabet, som opnår en fortrinsbehandling frem for andre investorer Selskabet. 2.5 Indberetning af ejerandele Med henvisning til selskabslovens 55 skal alle aktionærer i Access Stratego A/S give meddelelse til selskabets forvalter Investeringsforvaltningsselskabet SEBInvest A/S, når de råder over 5% eller mere af selskabets kapital eller stemmeret. Meddelesen skal ske senest 14 dage efter erhvervelsen af aktierne. Erhverves efterfølgende aktier i selskabet skal der gives meddelelse herom, hvis aktionærerne efter den nye erhvervelse råder over 10, 15, 20, 25, 50, 90 eller 100% af aktierne eller stemmeretten i selskabet. 5

6 2.6 Risikoprofil Selskabet har en risikoprofil, der er højere end risikoen på det nordiske aktiemarked for noterede aktier. Selskabet har en markedsrisiko i Fonden på op til 100 pct. af selskabets formue. De risici, der knytter sig til en investering i Selskabet, består dels af risici, der knytter sig til Selskabets investering i Fonden, og dels af risici, der knytter sig specifikt til forvaltningen af Selskabet. I et bredt historisk perspektiv har Private Equity investeringer levereret gode afkast, dog er risikoen i denne type investeringer også betydelig højere end traditionelle aktieinvesteringer i likvide og børsnoterede aktier. 2.7 Juridisk struktur Selskabet er stiftet som et aktieselskab i henhold til lov om aktie- og anpartsselskaber. Rent skattemæssigt falder Selskabet ind under kategorien investeringsselskab i henhold til bestemmelserne i aktieavancebeskatningslovens 19. Selskabet er registreret i Erhvervsstyrelsen. Selskabet er registreret som en alternativ investeringsfond i Finanstilsynet. Selskabet betragtes som en alternativ investeringsfond og er omfattet af reglerne i lovbekendtgørelse nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.. Selskabet forvaltes af Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. Selskabet modtager investeringsrådgivning fra Skandinaviske Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige. Selskabet har indgået depositaraftale med Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) Sverige ( Depositar ). 6

7 3. Fakta om Selskabet Selskabsnavn: Access Private Equity A/S CVR. nr: Hjemstedsadresse: c/o Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige Bernstorffsgade København V Tlf Hjemstedskommune: København Stiftelsesdato: Seneste vedtægtsdato: Selskabstype: Selskabets formål: Investeringsselskab (ikke børsnoteret) Selskabets formål er, at udøve investeringsvirksomhed for egne midler i SEB Private Equity Opportunity Fund III. Selskabets midler kan tillige placeres kontant. Nominel aktiekapital: DKK Regnskabsår: Første regnskabsår: Lovgivning: Selskabsrevisor: Bestyrelse: Selskabet er underlagt lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) samt lov om Forvaltere af alternative investeringsfonde. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup CVR nr: Peter Kock c/o SEB Wealth Management Bernstorffsgade København V Jens Nødsskov c/o SEB Wealth Management Bernstorffsgade 50 7

8 1577 København V Andreas Brännström c/o SEB Wealth Management Bernstorffsgade København V Forvalter: Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Bernstorffsgade København V Telefon FT reg. nr CVR nr Direktør: Jens Lohfert Jørgensen Med hensyn til Forvalterens kapitalforhold har Forvalteren forøget sit kapitalgrundlag, således at det er passende til at dække eventuelle risici for erstatningskrav som følge af pligtforsømmelse, jf. 16, stk. 5, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde. Depositar Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige Bernstorffsgade København V CVR nr Investeringsrådgiver Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige Bernstorffsgade København V CVR nr Ingen medlemmer af direktionen eller bestyrelsen i Selskabet er tidligere blevet frakendt retten til at fungere som medlem af direktionen eller bestyrelsen i Selskabet eller lignende selskaber. Der vurderes heller ikke at foreligge potentielle interessekonflikter mellem medlemmer af direktionen eller bestyrelsen i Selskabet og deres private interesser og/eller øvrige forpligtelser. 8

9 3.1 Investorinformationens offentliggørelse Investorinformationen er offentliggjort den på Selskabets hjemmeside. 3.2 Anbefalinger for god selskabsledelse Grundet Selskabets størrelse, samt den kendsgerning at Selskabet ikke er børsnoteret, har Selskabets ledelse valgt ikke at følge/forholde sig til anbefalingerne for god selskabsledelse udstedt af Komitéen for god selskabsledelse i maj Ovennævnte beslutning ændrer ikke ved, at Selskabets ledelse prioriterer god selskabsledelse højt, hvorfor der løbende bliver arbejdet på at vedligeholde og udvikle principperne for Selskabets ledelse. Det sker naturligt gennem bestyrelsens forretningsorden og direktionsinstruks, som bliver gennemgået mindst én gang årligt. 4. Væsentlige aftaler og vederlag Forvalteraftale Selskabet har indgået en forvaltningsaftale med Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. Udover den daglige forvaltning (administration) af Selskabet, som omfatter risikostyring og porteføljeforvaltning, påtager Forvalter sig blandt andet også at udføre regnskabsmæssige opgaver, kvartalsvis beregning af indre værdi samt vedligeholdelse af Selskabets hjemmeside. Vederlag Selskabet betaler et årligt forvaltningsvederlag til SEBInvest A/S (IFS). Forvaltningsvederlaget udgør 0,10 % af Selskabets gennemsnitlige egenkapital målt pr. måned dog minimum DKK p.a. Depositaraftale Selskabet har indgået en depositaraftale med Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige ( Depositar ). Udover at levere alm. depotbank services til Selskabet påtager Depositar sig at udføre de kontroller og afstemninger m.v., der følger af kapitel 8 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Vederlag for depositaropgaven Selskabet betaler et årligt vederlag på kr. Beløbet tillægges moms. 9

10 Rådgivningsaftale Forvalter har på vegne af Selskabet indgået en rådgivningsaftale med Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige ( Rådgiver ). Rådgiver påtager sig, at yde rådgivning vedrørende Selskabets investeringer med udgangspunkt i Selskabets investeringspolitik- og profil. Vederlag: Rådgiver oppebærer som investeringsrådgiver ikke noget vederlag fra Selskabet. Vederlag til selskabets bestyrelse Selskabets bestyrelse modtager ikke noget vederlag. Omkostninger som opkræves i regi af Fonden: For fuldkommen beskrivelse af omkostningerne i Fonden henvises til Appendix 1, særligt kapitel VIII. DISTRIBUTION POLICY samt kapitel IX. FEES AND EXPENSES i Private Placement Memorandummet for Fonden, der er tilgængelig på Selskabets hjemmeside. Nedenstående beskrivelse er kun af overordnet karakter. (N.B. Henvisningen til Private Placement Memorandummet for Fonden skal ikke opfattes som værende udbud af andele i Fonden) Management Fee General Partner vil beregne Management Fee på 2 % årligt af Selskabets investeringstilsagn i hele investeringsperioden, hvor Fonden finder egnede investeringscases. Investeringsperioden kan vare op til seks år. Når Fonden er fuldt investeret, vil General Partner beregne Management Fee af porteføljeværdien (Net Asset Value). Performance Fee Investorerne og General Partner vil fordele alle fremtidige udbetalinger i forholdet 80/20, dog vil General Partner ikke modtage nogen tildeling før end udbetalingerne fra porteføljeinvesteringerne har bevirket, at investorerne har modtaget sin løbende fordring tillagt 8 % p.a. Herefter har General Partner krav på Catch Up, hvilket vil sige at General Partner modtager 100 % af de kommende udbetalinger indtil et vist punkt, hvorefter investorerne og General Partner fordeler alle fremtidige udbetalinger i forholdet 80/20. Driftsudgifter Alle driftsudgifter, der er i forbindelse med driften af Fonden, herunder depot, administration, revision og juridiske omkostninger, bliver afholdt af Fonden. Desuden vil alle udgifter i forbindelse med transaktioner og porteføljeinvesteringer tillige blive afholdt af Fonden. 10

11 4.1 Eventuelle rets- og voldgiftssager Ledelsen i Selskabet er ikke bekendt med eventuelle rets- eller voldgiftssager, som er anlagt eller muligvis bliver anlagt mod Selskabet. 4.2 Større kapitalejere Ved stiftelsen af selskabet d. 28. november 2014 er der 8 kapitalejere, der ejer over fem procent af Selskabets aktiekapital. 4.3 De vigtigste retlige konsekvenser ved investering i Selskabet Ved investering i Selskabet hæfter investorerne alene med sit indskud. Investorernes investering i Selskabet er underlagt dansk ret, hvorfor investorernes ejerskab til kapitalandelene i Selskabet sker ved registrering i VP Securities A/S. Det er de enkelte investorers eget pengeinstitut, der sørger for registreringen af ejerskabet i VP Securities A/S. 5. Investeringsstrategi Selskabets overordnede mål er at opnå eksponering til unoterede nordiske virksomheder i small- og lower mid cap segmentet. Eksponeringen opnås alene gennem en langsigtet investering i SEB Private Equity Opportunity Fund lll S.C.A., SICAV-SIF ( Fonden ). Selskabet placerer sin formue i en langsigtet investering i Fonden. Selskabet afgiver et investeringstilsagn (Commitment Agreement) svarende til selskabets egenkapital. Investeringen aktiveres herefter i takt med, at Fonden identificerer og investerer i virksomheder til porteføljen. Fondens selskabsportefølje forventes fuld etableret indenfor 6 år, på det tidspunkt vil Selskabets tilsvarende investeringsbeløb (iht. den indgåede Commitment Agreement) tillige være fuldt investeret. Investeringshorisonten vil være minimum 9 år med mulighed for forlængelse i op til 13 år. Selskabet er udelukkende investeret i SEB Private Equity Fond, dog kan likviditet som Fonden endnu ikke har kaldt placeres kontant. Målsætningen er at levere et afkast, der er højere end det traditionelle nordiske aktiemarked, men med en tilsvarende højere risiko. Selskabet foretager ikke gearing, men kan optage lån på maksimum 30 % af egenkapitalen. Selskabet har ikke mulighed for at anvende afledte instrumenter. Der anvendes ikke benchmark. 11

12 Info vedr. Fondens investeringsstrategi.* Fondens strategi er, at investere i unoterede nordiske virksomheder i small og lower mid cap segmentet. Virksomhederne der fokuseres på, vurderes at have en mulighed for strategisk og operationel værdiskabelse. På tidspunktet for en investering skal virksomheden enten have hovedsæde og/eller hovedparten af deres indtægter i Norden, primært i Sverige. Det er en del af strategien, at Fondens investeringer også giver mulighed for at få væsentlig indflydelse i virksomhederne gennem bestyrelsesposter eller lignende. En betydelig del af investeringerne vil dog blive foretaget i virksomheder, hvor Fonden vil være mindretalskapitalejer. Det forventes, at Fonden vil have cirka 15 forskellige virksomheder i porteføljen. Fonden vil foretage investeringerne ud fra miljømæssige, sociale og governance hensyn (ESG). Op til 30 % af kapitalen i Fonden må investeres uden for hovedstrategien. Sådanne investeringsmuligheder omfatter, men er ikke begrænset til, investeringer uden for Norden. Fonden kan også investere sammen med andre private equity-investorer, herunder investering i andre private equity-fonde. I den kontekst kan Fonden også investere i enheder/selskaber, der er ejet sammen med andre medinvestorer og reguleret under en fælles investeringsaftale, når den metode findes mest hensigtsmæssig for at optimere en given investering. * Gælder således ikke for Selskabet. 5.1 Investeringsfilosofi Private Equity er en attraktiv aktivtype, der har gode afkastmuligheder med tilsvarende høj risiko. Private Equity er et værdsat element for investorer i en samlet diversificeret porteføljeallokering. Investering i Private Equity er dog ofte svært tilgængelig pga. bl.a. kompleksitet og kapitalkrav, hvorfor det sjældent benyttes i et porteføljeallokeringsaspekt. Det er Selskabets ønske, at gøre muligheden for investering i Private Equity tilgængelig for udvalgte kvalificerede investorer. Investorerne får således ved køb af kapitalandele i Selskabet mulighed for at investere Private Equity via Fonden. Ved Selskabets investering i Fonden bliver Selskabet investor i og en del af partnerskabet for Fonden. Selskabet bliver limited partner og hæfter kun med det investeringstilsagn (Commitment Agreement), som er afgivet, samt et løbende management fee, overfor Fonden. Private Equity investeringer har i et bredt historisk perspektiv leveret attraktive afkast. Fokus på nordiske Private Equity investeringer er særlig interessant fordi de nordiske lande generelt har et positivt investeringsklima. Dels har de nordiske lande ikke en tung gældsbyrde, der vil hæmme fremtidig vækst, og dels har bankerne fri kapital til at finansiere interessante virksomheder med en god case. 12

13 Desuden har Norden et meget smidigt arbejdsmarked, hvor virksomhederne har adgang til kvalificerede medarbejdere, som relativt nemt kan tilpasses i både op- og nedgangstider. Samtidig har Norden stærke forbrugere med en høj beskæftigelsesrate, hvilket gør, at de rigtige virksomheder med de rigtige produkter har god mulighed for at finde afsætning blandt de nordiske forbrugere. 6. Investeringspolitik samt investerings- og risikorammer Selskabets investeringspolitik samt investerings- og risikorammer fastsættes af Forvalter inden for de rammer, der fremgår af Selskabets vedtægter. Med udgangspunkt i Selskabets investeringspolitik samt investerings- og risikorammer er der defineret følgende rammer/grænser: Selskabet investerer, via bindende tilsagn, 100 % af egenkapitalen i SEB Private Equity Opportunity Fund III S.C.A., SICAV SIF. Likviditet, som Fonden endnu ikke har kaldt, placeres kontant. Selskabet anvender alene Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige, som pengeinstitut. Selskabet foretager ikke gearing, men kan optage lån på maksimum 30 % af egenkapitalen. Selskabet kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter. Der anvendes ikke benchmark. 6.1 Risikofaktorer De risici, der knytter sig til en investering i Selskabet, består dels af risici, der knytter sig til investeringen i Fonden og dels af risici, der knytter sig specifikt til Selskabet og forvaltningen heraf. Markeds-/handelsrisiko Selskabets kapitalandele er unoterede. Det forhold, at der ikke findes en officiel handelsplads for Selskabets kapitalandele, indebærer en risiko for at en investor, som ønsker at sælge sine kapitalandele, ikke kan finde en køber. Der er ligeledes en risiko for, at en potentiel køber ikke vil betale en fair pris for kapitalandelene, hvilket vil medføre, at sælger må sælge til en lavere pris end forventet. Selskabet og SEB Wealth Management vil, i det omfang det er muligt, forsøge at bistå sælger bedst muligt med at finde en køber. En køber i det sekundære marked vil skulle opfylde et par betingelser for at kunne erhverve kapitalandele i Selskabet, jf. punkt 2.2 i Investorinformationen. I forhold til Selskabets strategi, dvs. investeringen i Fonden, er der risiko for at afkastforventningerne ikke kan indfries. Generelle markedsvilkår og den samfundsøkonomiske udvikling kan resultere i 13

14 ændrede eller vanskelige forhold for Fondens porteføljeselskaber, hvorved profitable exits vil blive tilsvarende vanskeliggjort. Kredit- og modpartsrisiko Selskabets investering/egenkapital aktiveres ( bliver kaldt ) løbende efterhånden som Fonden investerer i udvalgte virksomheder. Selskabets egenkapital vil derfor i en periode være placeret på en kontantkonto i Selskabets navn hos Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige. Selskabet, og dermed indirekte kapitalejerne i Selskabet, har derfor i en periode en ikke uvæsentlig modpartsrisiko på Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige.SEB. Operationel risiko Den operationelle risiko er risikoen for, at der opstår fejl som følge af mangler ved forvaltningen af Selskabet eller Fonden. Selskabet er med forvaltningsaftalen med IFS til stadighed afhængig af, at IFS til enhver tid har den fornødne personalemæssige kompetence samt systemmæssige ressourcer til at levere tilfredsstillende ydelser i henhold til de indgåede aftaler. IFS har forpligtet sig til, via forsikring, at afdække tab som følge af operationelle fejl. Desuden er Selskabet indirekte afhængig af, at Fondens administrator, SEB Asset Management S.A., også har de fornødne kompetencer og ressourcer. Valutarisiko Selskabet påtager sig en valutarisiko som følge af, at investeringerne er denomineret i andre valutaer end DKK. Valutarisiko afdækkes ikke. Vedr. Afledte finansielle instrumenter og gearing Selskabet kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter. Selskabet anvender ikke gearing og har derfor ingen risiko i forhold til gearing. 14

15 7. Fastlæggelse af investeringsstrategi og risikorammer samt ændring heraf Selskabets investeringsstrategi og risikoprofil fastlægges på vedtægtsniveau og fremgår af Selskabets vedtægter. En ændring af Selskabets investeringsstrategi kræver en generalforsamlingsbeslutning herom. Forvalteren skal fastlægge risikorammer (fondsinstruks) for Selskabet, der ligger inden for vedtægternes investeringsstrategi og risikoprofil, jf. den mellem Selskabet og Forvalter indgåede aftale om forvaltning af Selskabet. Forvalteren kan til enhver tid ændre de fastlagte risikorammer for Selskabet under forudsætning af, at ændringen kan holdes indenfor Selskabets gældende investeringsstrategi og risikoprofil. 8. Regnskab og værdiansættelse 8.1 Årsregnskab Årsregnskabet vil, når det foreligger, være tilgængelig på Selskabets hjemmeside Årsregnskab kan, når det foreligger, desuden rekvireres ved henvendelse til Forvalter. 8.2 Værdiansættelse Forvalter vil på vegne af Selskabet kvartalsvis offentligøre en vejledende indre værdi for Selskabet. Denne vil være tilgængelig på Selskabets hjemmeside. Den vejledende kvartalsvise indre værdi vil blive justeret for de løbende omkostninger samt for de kendte værdiskabelser, som Fonden løbende oplyser Selskabet om. For så vidt angår Selskabets udgifter til administration, forvaltning samt øvrige udgifter, beregnes en omkostningsprocent på baggrund af Selskabets budget. Som investor er det vigtigt at være opmærksom på, at den endelige værdi af investeringen først foreligger, når Selskabet afvikles og summen af likvidationsprovenuet samt tidligere udbetalinger, som Selskabet har betalt investor i form af udbytte og tilbagekøb af kapitalandele, gøres endeligt op. 15

16 8.3 Offentliggørelse af indre værdi Selskabets indre værdi offentliggøres kvartalsvis og kan findes på Selskabets hjemmeside 8.4 Beskatning af investorer Der henvises til notatet Beskatning af investorer i et investeringsselskab, hvor de skattemæssige forhold for personers frie midler, selskaber og virksomhedsordningen er beskrevet. Notatet er tilgængeligt på Selskabets hjemmeside 8.5 Beskatning i Selskabet Selskabet er som hovedregel undtaget fra skattepligt og betaler ikke dansk skat. Beskatningen pålægges på investorniveau. 9. Generalforsamling 9.1 Afholdelse og deltagelse Generalforsamlingen er Selskabets højeste myndighed. Selskabets ordinære generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan offentliggøres inden fem måneder efter årsregnskabsårets udløb. Enhver kapitalejer i Selskabet har ret til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende seneste tre dage forud for generalforsamlingens afholdelse har løst adgangskort. En kapitalejer er berettiget til at deltage i generalforsamlingen sammen med en rådgiver eller ved fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på kapitalejerens vegne. Fuldmagten skal være skriftlig, dateret og må ikke være givet for mere end et år. Stemmeret kan udøves for de kapitalandele, der er noteret i Selskabets ejerbog, eller er anmeldt og dokumenteret over for Selskabet. Hver kapitalejer har en (1) stemme for hver kapitalandel á nominel DKK 10. På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal, medmindre andet følger af selskabsloven. 9.2 Orientering om evt. nye ordninger til styring af likviditet samt Selskabets aktuelle risikoprofil På Selskabets ordinære generalforsamling vil kapitalejerne blive orienteret om, såfremt Forvalter har indført nye ordninger til styring af Selskabets likviditet. Derudover vil kapitalejerne blive orienteret om Selskabets aktuelle risikoprofil samt de risikostyringssystemer, som Forvalter benytter til at styre Selskabets risici. 16

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45 Prospekt af 20. august 2013 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45 Fuldstændigt prospekt for Hedgeforeningen Mermaid Nordic 1 Indledning Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender

Læs mere

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Secure Globale Aktier Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1. at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Kapitalforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL. Investoroplysninger

Kapitalforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL. Investoroplysninger Kapitalforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Investoroplysninger Offentliggjort 27. juni 2014 Indledning Dette dokument er betegnet Investoroplysninger og er udarbejdet af Formuepleje

Læs mere

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST AUGUST 2015 Prospekt for Investeringsforeningen Fundamental Invest ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Prospekt for Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest August 2015 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens

Læs mere

Kapitalforeningen BI Private Equity

Kapitalforeningen BI Private Equity Prospekt for Kapitalforeningen BI Private Equity 25. marts 2015 FORENINGEN Foreningens navn og adresse Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks

Læs mere

VALUE AKTIER AKKUMULERENDE

VALUE AKTIER AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING VALUE AKTIER AKKUMULERENDE 25. JUNI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Ansvar for prospekt for Afdeling Value Aktier Akkumulerende...

Læs mere

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971)

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971) 1 4 5 7 8 9 10 11 1 1 14 15 1 17 18 19 0 1 4 5 7 8 9 0 1 4 5 7 8 9 40 41 4 4 44 45 4 47 48 49 50 51 5 5 Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 8500971) Rettet udbud af

Læs mere

PROSPEKT. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL

PROSPEKT. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL PROSPEKT Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Fuldstændigt prospekt Offentliggjort d.08. januar 2014 Side 2 af

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Danmark Akkumulerende 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Prospektet er offentliggjort den 29. maj 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Ansvar Ansvar

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer Hedgeforeningen HP Danske obligationer Prospekt Offentliggjort den 3. september 2012 Tegningssted: HP Fondsmæglerselskab A/S Telefon: 33 15 00 34 Kronprinsessegade 18, 1. Sal Telefax: 33 37 90 79 Dk-1306

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospektet er offentliggjort den 26.august 2013. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Ansvar Ansvar for prospektet

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST Afdeling Aktie & ObligationsMix II Februar 2008 INDHOLD Ansvar for Prospektet... 3 1. Oplysninger om foreningens forhold... 4 1.1. Foreningens og afdelingens

Læs mere

Nielsen Global Value

Nielsen Global Value 1/20 Prospekt for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen Nielsen Global Value, afdeling Nielsen Global Value. Ansvar for prospektet

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Afdeling Global High Yield Bonds Prospekt Offentliggjort den 12. december 2011 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Årsrapport 2011. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Årsrapport 2011. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Årsrapport 2011 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsens beretning for 2011 2 Bestyrelsens tillidshverv 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne

Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for aktieafdelingerne Alm. Brand Invest, Danske Aktier Alm. Brand Invest, Europæiske Aktier Alm. Brand Invest,

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospektet er offentliggjort den 14. januar 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Årsrapport 2012. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. Årsrapport 2014. Kapitalforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Årsrapport 2012. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. Årsrapport 2014. Kapitalforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Årsrapport 2012 Hedgeforeningen Mermaid Nordic Årsrapport 2014 Kapitalforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsens beretning 2 Bestyrelsens tillidshverv

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Tegningsprospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1. at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge

Læs mere