Access Private Equity A/S. Investorinformation. 24. juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Access Private Equity A/S. Investorinformation. 24. juni 2015"

Transkript

1 Access Private Equity A/S Investorinformation 24. juni

2 INDHOLDFORTEGNELSE 1. Indledning Resumé Selskabet Handel med Selskabets Kapitalandele Tilbagekøb af Selskabets kapitalandele og udbytte Investor segment Indberetning af ejerandele Risikoprofil Juridisk struktur Fakta om Selskabet Investorinformationens offentliggørelse Anbefalinger for god selskabsledelse Væsentlige aftaler og vederlag Eventuelle rets- og voldgiftssager Større kapitalejere De vigtigste retlige konsekvenser ved investering i Selskabet Investeringsstrategi Investeringsfilosofi Investeringspolitik samt investerings- og risikorammer Risikofaktorer Fastlæggelse af investeringsstrategi og risikorammer samt ændring heraf Regnskab og værdiansættelse Årsregnskab Værdiansættelse Offentliggørelse af indre værdi Beskatning af investorer Beskatning i Selskabet Generalforsamling Afholdelse og deltagelse Orientering om evt. nye ordninger til styring af likviditet samt Selskabets aktuelle risikoprofil

3 1. Indledning Denne investorinformation, der er udarbejdet på dansk, henvender sig til danske investorer og er udarbejdet med henblik på at opfylde 62 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ( LAIF ) ( Investorinformationen ). Distribution af Investorinformationen kan i visse lande være underlagt særlige restriktioner. Personer, der kommer i besiddelse af Investorinformationen, er forpligtet til selv at være opmærksom på og undersøge sådanne restriktioner. Oplysninger i Investorinformationen er ikke et tilbud eller en opfordring til at gøre tilbud i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt, eller til personer over for hvem, et sådant tilbud eller en sådan opfordring til at gøre tilbud ikke er tilladt. De andele, der er omfattet af Investorinformationen, må ikke udbydes eller sælges i USA, Canada og Storbritannien, og Investorinformationen må ikke udleveres til investorer hjemmehørende i disse lande, medmindre det er tilladt efter de pågældende landes lovgivning. Oplysninger i Investorinformationen kan ikke betragtes som rådgivning om investerings- eller skattemæssige forhold, og enhver potentiel investor opfordres til at søge sagkyndig bistand hos egne rådgivere, før der investeres på baggrund af Investorinformationen. Potentielle investorer bør være særligt opmærksomme på de oplysninger, der findes i Investorinformationens afsnit omkring risikofaktorer. Investering i Selskabet bør betragtes som en langsigtet investering, og Access Private Equity A/S kan ikke garantere de beskrevne afkastforventninger i Investorinformationen. 3

4 2. Resumé 2.1 Selskabet Access Private Equity A/S ( Selskabet ) er et investeringsselskab, stiftet den 28. november 2014, som har til formål at udøve investeringsvirksomhed for egne midler ved en langsigtet investering i SEB Private Equity Opportunity Fund III S.C.A., SICAV SIF ( Fonden ). Selskabet investerer udelukkende i SEB Private Equity Opportunity Fund III S.C.A., SICAV SIF, dog kan likviditet, som Fonden endnu ikke har kaldt, placeres kontant. Selskabet forvaltes af Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S ( Forvalter ), der er specialiseret i at forvalte og administrere danske investerings- og kapitalforeninger, samt andre alternative investeringsfonde. Selskabets investering foretages efter anbefaling fra Selskabets rådgiver Skandinaviske Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige ( Rådgiver ). Selskabets aktier er unoterede og kan derfor ikke handles på en almindelig fondsbørs. 2.2 Handel med Selskabets Kapitalandele Selskabets kapitalandele er unoterede og desuden underlagt en omsætningsbegrænsning i Selskabets vedtægter hvoraf følger, at enhver erhverver af kapitalandele i Selskabet skal godkendes af bestyrelsen i Selskabet. Investorer kan derfor ikke forvente, at der er et sekundært marked for handel med kapitalandelene i Selskabet. Ved handel med Selskabets kapitalandele i det sekundære marked vil en potentiel investor også skulle forpligte sig til at erhverve kapitalandele i Selskabet for mindst euro samt skriftligt erklære at være bekendt med de risici, der er forbundet med investeringen i Selskabet, idet Selskabet ikke har en markedsføringstilladelse til detailkunder. Som følge af disse betingelser henvender Selskabet sig alene til semi-professionelle investorer. 2.3 Tilbagekøb af Selskabets kapitalandele og udbytte Efterhånden, som Fonden begynder at foretage exits i selskabsporteføljen, vil Selskabet modtage kontantprovenu fra disse exits. Selskabet vil søge at returnere dette kontantprovenu til kapitalejerne og vil gøre det ud fra kapitalejernes bedste interesse, hvilket f.eks. kan indebære, at beløbene ikke udbetales som udbytte, men i stedet udbetales ved Selskabets tilbud til kapitalejerne om at tilbagekøbe egne kapitalandele jf. nedenfor. Tilbuddet om tilbagekøb af egne kapitalandele vil blive elektronisk og/eller skriftligt fremsendt til kapitalejerne med angivelse af, hvor mange kapitalandele og til hvilken pris Selskabet tilbyder at tilbagekøbe til på en given dato. 4

5 Når Selskabet har modtaget sidste udbetaling fra Fonden, vil Selskabet påbegynde likvidation, og når denne er endeligt gennemført, vil kapitalejerne få udbetalt den sidste værdi af Selskabet. Udbytte Fonden kan efter eget skøn vælge at udbetale likviditet til sine partnere/investorer (dvs. Selskabet). Det kan eksempelvis være likviditet fra et eventuelt løbende afkast eller fra salg (exit) af en virksomhed i Fondens portefølje. Når Selskabet modtager en udbyttebetaling eller lignende fra Fonden, vil Selskabet indenfor rimelig tid herefter udbetale denne til kapitalejerne i Selskabet ved enten ordinær eller ekstraordinær udbyttebetaling eller ved tilbagekøb af egne kapitalandele. 2.4 Investor segment Selskabet henvender sig til et snævert segment af semi-professionelle investorer, der både forstår, kan bære risikoen i Private Equity-investeringer, og som kan binde det investerede beløb i hele Selskabets levetid på mellem ni og 13 år. (Se også kravene til semi-professionelle investorer i punkt 2.2 i Investorinformationen). Både selskaber og personer kan investere i Selskabet. Det er ikke muligt at investere i Selskabet for pensionsmidler. Kapitalandelene i Selskabet er kategoriseret som værende en rød investering, jf. bekendtgørelsen om risikomærkning af investeringsprodukter. Rådgivning om Selskabets kapitalandele kræver rød certificering i henhold til Finanstilsynets certificeringsordning for rådgivere. Der er ingen investorer i Selskabet, som opnår en fortrinsbehandling frem for andre investorer Selskabet. 2.5 Indberetning af ejerandele Med henvisning til selskabslovens 55 skal alle aktionærer i Access Stratego A/S give meddelelse til selskabets forvalter Investeringsforvaltningsselskabet SEBInvest A/S, når de råder over 5% eller mere af selskabets kapital eller stemmeret. Meddelesen skal ske senest 14 dage efter erhvervelsen af aktierne. Erhverves efterfølgende aktier i selskabet skal der gives meddelelse herom, hvis aktionærerne efter den nye erhvervelse råder over 10, 15, 20, 25, 50, 90 eller 100% af aktierne eller stemmeretten i selskabet. 5

6 2.6 Risikoprofil Selskabet har en risikoprofil, der er højere end risikoen på det nordiske aktiemarked for noterede aktier. Selskabet har en markedsrisiko i Fonden på op til 100 pct. af selskabets formue. De risici, der knytter sig til en investering i Selskabet, består dels af risici, der knytter sig til Selskabets investering i Fonden, og dels af risici, der knytter sig specifikt til forvaltningen af Selskabet. I et bredt historisk perspektiv har Private Equity investeringer levereret gode afkast, dog er risikoen i denne type investeringer også betydelig højere end traditionelle aktieinvesteringer i likvide og børsnoterede aktier. 2.7 Juridisk struktur Selskabet er stiftet som et aktieselskab i henhold til lov om aktie- og anpartsselskaber. Rent skattemæssigt falder Selskabet ind under kategorien investeringsselskab i henhold til bestemmelserne i aktieavancebeskatningslovens 19. Selskabet er registreret i Erhvervsstyrelsen. Selskabet er registreret som en alternativ investeringsfond i Finanstilsynet. Selskabet betragtes som en alternativ investeringsfond og er omfattet af reglerne i lovbekendtgørelse nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.. Selskabet forvaltes af Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. Selskabet modtager investeringsrådgivning fra Skandinaviske Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige. Selskabet har indgået depositaraftale med Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) Sverige ( Depositar ). 6

7 3. Fakta om Selskabet Selskabsnavn: Access Private Equity A/S CVR. nr: Hjemstedsadresse: c/o Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige Bernstorffsgade København V Tlf Hjemstedskommune: København Stiftelsesdato: Seneste vedtægtsdato: Selskabstype: Selskabets formål: Investeringsselskab (ikke børsnoteret) Selskabets formål er, at udøve investeringsvirksomhed for egne midler i SEB Private Equity Opportunity Fund III. Selskabets midler kan tillige placeres kontant. Nominel aktiekapital: DKK Regnskabsår: Første regnskabsår: Lovgivning: Selskabsrevisor: Bestyrelse: Selskabet er underlagt lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) samt lov om Forvaltere af alternative investeringsfonde. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup CVR nr: Peter Kock c/o SEB Wealth Management Bernstorffsgade København V Jens Nødsskov c/o SEB Wealth Management Bernstorffsgade 50 7

8 1577 København V Andreas Brännström c/o SEB Wealth Management Bernstorffsgade København V Forvalter: Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Bernstorffsgade København V Telefon FT reg. nr CVR nr Direktør: Jens Lohfert Jørgensen Med hensyn til Forvalterens kapitalforhold har Forvalteren forøget sit kapitalgrundlag, således at det er passende til at dække eventuelle risici for erstatningskrav som følge af pligtforsømmelse, jf. 16, stk. 5, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde. Depositar Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige Bernstorffsgade København V CVR nr Investeringsrådgiver Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige Bernstorffsgade København V CVR nr Ingen medlemmer af direktionen eller bestyrelsen i Selskabet er tidligere blevet frakendt retten til at fungere som medlem af direktionen eller bestyrelsen i Selskabet eller lignende selskaber. Der vurderes heller ikke at foreligge potentielle interessekonflikter mellem medlemmer af direktionen eller bestyrelsen i Selskabet og deres private interesser og/eller øvrige forpligtelser. 8

9 3.1 Investorinformationens offentliggørelse Investorinformationen er offentliggjort den på Selskabets hjemmeside. 3.2 Anbefalinger for god selskabsledelse Grundet Selskabets størrelse, samt den kendsgerning at Selskabet ikke er børsnoteret, har Selskabets ledelse valgt ikke at følge/forholde sig til anbefalingerne for god selskabsledelse udstedt af Komitéen for god selskabsledelse i maj Ovennævnte beslutning ændrer ikke ved, at Selskabets ledelse prioriterer god selskabsledelse højt, hvorfor der løbende bliver arbejdet på at vedligeholde og udvikle principperne for Selskabets ledelse. Det sker naturligt gennem bestyrelsens forretningsorden og direktionsinstruks, som bliver gennemgået mindst én gang årligt. 4. Væsentlige aftaler og vederlag Forvalteraftale Selskabet har indgået en forvaltningsaftale med Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. Udover den daglige forvaltning (administration) af Selskabet, som omfatter risikostyring og porteføljeforvaltning, påtager Forvalter sig blandt andet også at udføre regnskabsmæssige opgaver, kvartalsvis beregning af indre værdi samt vedligeholdelse af Selskabets hjemmeside. Vederlag Selskabet betaler et årligt forvaltningsvederlag til SEBInvest A/S (IFS). Forvaltningsvederlaget udgør 0,10 % af Selskabets gennemsnitlige egenkapital målt pr. måned dog minimum DKK p.a. Depositaraftale Selskabet har indgået en depositaraftale med Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige ( Depositar ). Udover at levere alm. depotbank services til Selskabet påtager Depositar sig at udføre de kontroller og afstemninger m.v., der følger af kapitel 8 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Vederlag for depositaropgaven Selskabet betaler et årligt vederlag på kr. Beløbet tillægges moms. 9

10 Rådgivningsaftale Forvalter har på vegne af Selskabet indgået en rådgivningsaftale med Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige ( Rådgiver ). Rådgiver påtager sig, at yde rådgivning vedrørende Selskabets investeringer med udgangspunkt i Selskabets investeringspolitik- og profil. Vederlag: Rådgiver oppebærer som investeringsrådgiver ikke noget vederlag fra Selskabet. Vederlag til selskabets bestyrelse Selskabets bestyrelse modtager ikke noget vederlag. Omkostninger som opkræves i regi af Fonden: For fuldkommen beskrivelse af omkostningerne i Fonden henvises til Appendix 1, særligt kapitel VIII. DISTRIBUTION POLICY samt kapitel IX. FEES AND EXPENSES i Private Placement Memorandummet for Fonden, der er tilgængelig på Selskabets hjemmeside. Nedenstående beskrivelse er kun af overordnet karakter. (N.B. Henvisningen til Private Placement Memorandummet for Fonden skal ikke opfattes som værende udbud af andele i Fonden) Management Fee General Partner vil beregne Management Fee på 2 % årligt af Selskabets investeringstilsagn i hele investeringsperioden, hvor Fonden finder egnede investeringscases. Investeringsperioden kan vare op til seks år. Når Fonden er fuldt investeret, vil General Partner beregne Management Fee af porteføljeværdien (Net Asset Value). Performance Fee Investorerne og General Partner vil fordele alle fremtidige udbetalinger i forholdet 80/20, dog vil General Partner ikke modtage nogen tildeling før end udbetalingerne fra porteføljeinvesteringerne har bevirket, at investorerne har modtaget sin løbende fordring tillagt 8 % p.a. Herefter har General Partner krav på Catch Up, hvilket vil sige at General Partner modtager 100 % af de kommende udbetalinger indtil et vist punkt, hvorefter investorerne og General Partner fordeler alle fremtidige udbetalinger i forholdet 80/20. Driftsudgifter Alle driftsudgifter, der er i forbindelse med driften af Fonden, herunder depot, administration, revision og juridiske omkostninger, bliver afholdt af Fonden. Desuden vil alle udgifter i forbindelse med transaktioner og porteføljeinvesteringer tillige blive afholdt af Fonden. 10

11 4.1 Eventuelle rets- og voldgiftssager Ledelsen i Selskabet er ikke bekendt med eventuelle rets- eller voldgiftssager, som er anlagt eller muligvis bliver anlagt mod Selskabet. 4.2 Større kapitalejere Ved stiftelsen af selskabet d. 28. november 2014 er der 8 kapitalejere, der ejer over fem procent af Selskabets aktiekapital. 4.3 De vigtigste retlige konsekvenser ved investering i Selskabet Ved investering i Selskabet hæfter investorerne alene med sit indskud. Investorernes investering i Selskabet er underlagt dansk ret, hvorfor investorernes ejerskab til kapitalandelene i Selskabet sker ved registrering i VP Securities A/S. Det er de enkelte investorers eget pengeinstitut, der sørger for registreringen af ejerskabet i VP Securities A/S. 5. Investeringsstrategi Selskabets overordnede mål er at opnå eksponering til unoterede nordiske virksomheder i small- og lower mid cap segmentet. Eksponeringen opnås alene gennem en langsigtet investering i SEB Private Equity Opportunity Fund lll S.C.A., SICAV-SIF ( Fonden ). Selskabet placerer sin formue i en langsigtet investering i Fonden. Selskabet afgiver et investeringstilsagn (Commitment Agreement) svarende til selskabets egenkapital. Investeringen aktiveres herefter i takt med, at Fonden identificerer og investerer i virksomheder til porteføljen. Fondens selskabsportefølje forventes fuld etableret indenfor 6 år, på det tidspunkt vil Selskabets tilsvarende investeringsbeløb (iht. den indgåede Commitment Agreement) tillige være fuldt investeret. Investeringshorisonten vil være minimum 9 år med mulighed for forlængelse i op til 13 år. Selskabet er udelukkende investeret i SEB Private Equity Fond, dog kan likviditet som Fonden endnu ikke har kaldt placeres kontant. Målsætningen er at levere et afkast, der er højere end det traditionelle nordiske aktiemarked, men med en tilsvarende højere risiko. Selskabet foretager ikke gearing, men kan optage lån på maksimum 30 % af egenkapitalen. Selskabet har ikke mulighed for at anvende afledte instrumenter. Der anvendes ikke benchmark. 11

12 Info vedr. Fondens investeringsstrategi.* Fondens strategi er, at investere i unoterede nordiske virksomheder i small og lower mid cap segmentet. Virksomhederne der fokuseres på, vurderes at have en mulighed for strategisk og operationel værdiskabelse. På tidspunktet for en investering skal virksomheden enten have hovedsæde og/eller hovedparten af deres indtægter i Norden, primært i Sverige. Det er en del af strategien, at Fondens investeringer også giver mulighed for at få væsentlig indflydelse i virksomhederne gennem bestyrelsesposter eller lignende. En betydelig del af investeringerne vil dog blive foretaget i virksomheder, hvor Fonden vil være mindretalskapitalejer. Det forventes, at Fonden vil have cirka 15 forskellige virksomheder i porteføljen. Fonden vil foretage investeringerne ud fra miljømæssige, sociale og governance hensyn (ESG). Op til 30 % af kapitalen i Fonden må investeres uden for hovedstrategien. Sådanne investeringsmuligheder omfatter, men er ikke begrænset til, investeringer uden for Norden. Fonden kan også investere sammen med andre private equity-investorer, herunder investering i andre private equity-fonde. I den kontekst kan Fonden også investere i enheder/selskaber, der er ejet sammen med andre medinvestorer og reguleret under en fælles investeringsaftale, når den metode findes mest hensigtsmæssig for at optimere en given investering. * Gælder således ikke for Selskabet. 5.1 Investeringsfilosofi Private Equity er en attraktiv aktivtype, der har gode afkastmuligheder med tilsvarende høj risiko. Private Equity er et værdsat element for investorer i en samlet diversificeret porteføljeallokering. Investering i Private Equity er dog ofte svært tilgængelig pga. bl.a. kompleksitet og kapitalkrav, hvorfor det sjældent benyttes i et porteføljeallokeringsaspekt. Det er Selskabets ønske, at gøre muligheden for investering i Private Equity tilgængelig for udvalgte kvalificerede investorer. Investorerne får således ved køb af kapitalandele i Selskabet mulighed for at investere Private Equity via Fonden. Ved Selskabets investering i Fonden bliver Selskabet investor i og en del af partnerskabet for Fonden. Selskabet bliver limited partner og hæfter kun med det investeringstilsagn (Commitment Agreement), som er afgivet, samt et løbende management fee, overfor Fonden. Private Equity investeringer har i et bredt historisk perspektiv leveret attraktive afkast. Fokus på nordiske Private Equity investeringer er særlig interessant fordi de nordiske lande generelt har et positivt investeringsklima. Dels har de nordiske lande ikke en tung gældsbyrde, der vil hæmme fremtidig vækst, og dels har bankerne fri kapital til at finansiere interessante virksomheder med en god case. 12

13 Desuden har Norden et meget smidigt arbejdsmarked, hvor virksomhederne har adgang til kvalificerede medarbejdere, som relativt nemt kan tilpasses i både op- og nedgangstider. Samtidig har Norden stærke forbrugere med en høj beskæftigelsesrate, hvilket gør, at de rigtige virksomheder med de rigtige produkter har god mulighed for at finde afsætning blandt de nordiske forbrugere. 6. Investeringspolitik samt investerings- og risikorammer Selskabets investeringspolitik samt investerings- og risikorammer fastsættes af Forvalter inden for de rammer, der fremgår af Selskabets vedtægter. Med udgangspunkt i Selskabets investeringspolitik samt investerings- og risikorammer er der defineret følgende rammer/grænser: Selskabet investerer, via bindende tilsagn, 100 % af egenkapitalen i SEB Private Equity Opportunity Fund III S.C.A., SICAV SIF. Likviditet, som Fonden endnu ikke har kaldt, placeres kontant. Selskabet anvender alene Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige, som pengeinstitut. Selskabet foretager ikke gearing, men kan optage lån på maksimum 30 % af egenkapitalen. Selskabet kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter. Der anvendes ikke benchmark. 6.1 Risikofaktorer De risici, der knytter sig til en investering i Selskabet, består dels af risici, der knytter sig til investeringen i Fonden og dels af risici, der knytter sig specifikt til Selskabet og forvaltningen heraf. Markeds-/handelsrisiko Selskabets kapitalandele er unoterede. Det forhold, at der ikke findes en officiel handelsplads for Selskabets kapitalandele, indebærer en risiko for at en investor, som ønsker at sælge sine kapitalandele, ikke kan finde en køber. Der er ligeledes en risiko for, at en potentiel køber ikke vil betale en fair pris for kapitalandelene, hvilket vil medføre, at sælger må sælge til en lavere pris end forventet. Selskabet og SEB Wealth Management vil, i det omfang det er muligt, forsøge at bistå sælger bedst muligt med at finde en køber. En køber i det sekundære marked vil skulle opfylde et par betingelser for at kunne erhverve kapitalandele i Selskabet, jf. punkt 2.2 i Investorinformationen. I forhold til Selskabets strategi, dvs. investeringen i Fonden, er der risiko for at afkastforventningerne ikke kan indfries. Generelle markedsvilkår og den samfundsøkonomiske udvikling kan resultere i 13

14 ændrede eller vanskelige forhold for Fondens porteføljeselskaber, hvorved profitable exits vil blive tilsvarende vanskeliggjort. Kredit- og modpartsrisiko Selskabets investering/egenkapital aktiveres ( bliver kaldt ) løbende efterhånden som Fonden investerer i udvalgte virksomheder. Selskabets egenkapital vil derfor i en periode være placeret på en kontantkonto i Selskabets navn hos Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige. Selskabet, og dermed indirekte kapitalejerne i Selskabet, har derfor i en periode en ikke uvæsentlig modpartsrisiko på Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige.SEB. Operationel risiko Den operationelle risiko er risikoen for, at der opstår fejl som følge af mangler ved forvaltningen af Selskabet eller Fonden. Selskabet er med forvaltningsaftalen med IFS til stadighed afhængig af, at IFS til enhver tid har den fornødne personalemæssige kompetence samt systemmæssige ressourcer til at levere tilfredsstillende ydelser i henhold til de indgåede aftaler. IFS har forpligtet sig til, via forsikring, at afdække tab som følge af operationelle fejl. Desuden er Selskabet indirekte afhængig af, at Fondens administrator, SEB Asset Management S.A., også har de fornødne kompetencer og ressourcer. Valutarisiko Selskabet påtager sig en valutarisiko som følge af, at investeringerne er denomineret i andre valutaer end DKK. Valutarisiko afdækkes ikke. Vedr. Afledte finansielle instrumenter og gearing Selskabet kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter. Selskabet anvender ikke gearing og har derfor ingen risiko i forhold til gearing. 14

15 7. Fastlæggelse af investeringsstrategi og risikorammer samt ændring heraf Selskabets investeringsstrategi og risikoprofil fastlægges på vedtægtsniveau og fremgår af Selskabets vedtægter. En ændring af Selskabets investeringsstrategi kræver en generalforsamlingsbeslutning herom. Forvalteren skal fastlægge risikorammer (fondsinstruks) for Selskabet, der ligger inden for vedtægternes investeringsstrategi og risikoprofil, jf. den mellem Selskabet og Forvalter indgåede aftale om forvaltning af Selskabet. Forvalteren kan til enhver tid ændre de fastlagte risikorammer for Selskabet under forudsætning af, at ændringen kan holdes indenfor Selskabets gældende investeringsstrategi og risikoprofil. 8. Regnskab og værdiansættelse 8.1 Årsregnskab Årsregnskabet vil, når det foreligger, være tilgængelig på Selskabets hjemmeside Årsregnskab kan, når det foreligger, desuden rekvireres ved henvendelse til Forvalter. 8.2 Værdiansættelse Forvalter vil på vegne af Selskabet kvartalsvis offentligøre en vejledende indre værdi for Selskabet. Denne vil være tilgængelig på Selskabets hjemmeside. Den vejledende kvartalsvise indre værdi vil blive justeret for de løbende omkostninger samt for de kendte værdiskabelser, som Fonden løbende oplyser Selskabet om. For så vidt angår Selskabets udgifter til administration, forvaltning samt øvrige udgifter, beregnes en omkostningsprocent på baggrund af Selskabets budget. Som investor er det vigtigt at være opmærksom på, at den endelige værdi af investeringen først foreligger, når Selskabet afvikles og summen af likvidationsprovenuet samt tidligere udbetalinger, som Selskabet har betalt investor i form af udbytte og tilbagekøb af kapitalandele, gøres endeligt op. 15

16 8.3 Offentliggørelse af indre værdi Selskabets indre værdi offentliggøres kvartalsvis og kan findes på Selskabets hjemmeside 8.4 Beskatning af investorer Der henvises til notatet Beskatning af investorer i et investeringsselskab, hvor de skattemæssige forhold for personers frie midler, selskaber og virksomhedsordningen er beskrevet. Notatet er tilgængeligt på Selskabets hjemmeside 8.5 Beskatning i Selskabet Selskabet er som hovedregel undtaget fra skattepligt og betaler ikke dansk skat. Beskatningen pålægges på investorniveau. 9. Generalforsamling 9.1 Afholdelse og deltagelse Generalforsamlingen er Selskabets højeste myndighed. Selskabets ordinære generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan offentliggøres inden fem måneder efter årsregnskabsårets udløb. Enhver kapitalejer i Selskabet har ret til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende seneste tre dage forud for generalforsamlingens afholdelse har løst adgangskort. En kapitalejer er berettiget til at deltage i generalforsamlingen sammen med en rådgiver eller ved fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på kapitalejerens vegne. Fuldmagten skal være skriftlig, dateret og må ikke være givet for mere end et år. Stemmeret kan udøves for de kapitalandele, der er noteret i Selskabets ejerbog, eller er anmeldt og dokumenteret over for Selskabet. Hver kapitalejer har en (1) stemme for hver kapitalandel á nominel DKK 10. På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal, medmindre andet følger af selskabsloven. 9.2 Orientering om evt. nye ordninger til styring af likviditet samt Selskabets aktuelle risikoprofil På Selskabets ordinære generalforsamling vil kapitalejerne blive orienteret om, såfremt Forvalter har indført nye ordninger til styring af Selskabets likviditet. Derudover vil kapitalejerne blive orienteret om Selskabets aktuelle risikoprofil samt de risikostyringssystemer, som Forvalter benytter til at styre Selskabets risici. 16

Access Small Cap A/S

Access Small Cap A/S Access Small Cap A/S Investorinformation 25. juni 2015 1 Ansvar for Investorinformation Vi erklærer herved, at oplysningerne i investorinformationen os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2014

FAIF nyhedsservice. Maj 2014 FAIF nyhedsservice Maj 2014 Fokus på markedsføring, den seneste udvikling og udarbejdelse af FAIF-ansøgning I dette nyhedsbrev sætter vi i lyset af de seneste lovændringer fokus på reglerne om markedsføring

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Investorinformation. for. Kapitalforening SEB Kontoførende Afdeling 5 - Japan Hybrid (DIAM)

Investorinformation. for. Kapitalforening SEB Kontoførende Afdeling 5 - Japan Hybrid (DIAM) Investorinformation for Kapitalforening SEB Kontoførende Afdeling 5 - Japan Hybrid (DIAM) Kapitalforeningen SEB Kontoførende, Afdeling 5 Japan Hybrid (DIAM) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Selskabets opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne

Selskabets opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne Notat Omhandlende: Udarbejdet af: Fortsættelse eller opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne for Access Small Cap A/S (herefter Selskabet ). Bestyrelsen for Selskabet. Selskabets opløsning i henhold

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter Formuepleje Fokus A/S vedtægter FORMUE PLEJE Fokus FoRmuepleje Fokus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Fokus A/S. Selskabets hjemsted

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Selskabet Access Small Cap c/o Skandinaviska Enskilda Banken Filial af Skandinaviska Enskilda Banken A/S (publ) Bernstorffsgade 50 1577 København V Telefon

Læs mere

Introduktion til. Investeringsselskabet Rationel Aktieinvestering A/S

Introduktion til. Investeringsselskabet Rationel Aktieinvestering A/S Introduktion til Investeringsselskabet Velkommen til Rationel Aktieinvestering Hvorfor være afhængig af stigende aktiemarkeder? Vores strategi muliggør, at vi kan tjene penge uanset aktiemarkedets udvikling.

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

Momentum Markets Globale Aktier A/S

Momentum Markets Globale Aktier A/S Momentum Markets Globale Aktier A/S Tegningstilsagn Tegningsblanket for køb af aktier i Momentum Markets Globale Aktier A/S. I tilknytning til dette tegningstilsagn erklærer investorer tillige at have

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr. 21443379, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr. 21443379, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Aktionærerne i

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen. KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES BERLIN IV A/S, CVR-NUMMER 29 14 98 60 Den 10. oktober 2014, klokken 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Berlin IV A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

Investorinformation for Kapitalforeningen Mermaid Nordic

Investorinformation for Kapitalforeningen Mermaid Nordic Investorinformation for Kapitalforeningen Mermaid Nordic 1 1 Indledning Denne investorinformation, der er udarbejdet på dansk, henvender sig til danske investorer og er udarbejdet med henblik på at opfylde

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 04/2007 Silkeborg, den 6. februar 2007 Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger

Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Politik for best practice for ledelse af investeringsforeninger Gældende fra og med den 28. november 2014 1. Baggrund og formål Nærværende politik er fastsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen PFA

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger November 2010 Nyhedsbrev Corporate / M&A Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger Indledning Europa-Parlamentet har den 11. november 2010 vedtaget et direktiv (2009/0064(COD))

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

Investorinformation. for. Kapitalforeningen Wealth Invest. TDC Danske Aktier

Investorinformation. for. Kapitalforeningen Wealth Invest. TDC Danske Aktier Investorinformation for Kapitalforeningen Wealth Invest TDC Danske Aktier Kapitalforeningen Wealth Invest TDC Danske Aktier 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Basisoplysninger om Kapitalforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag fra bestyrelsen: Forslag fra bestyrelsen: Bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier Bestyrelsen er indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til, at erhverve egne aktier for op til 10 % af bankens aktiekapital,

Læs mere

Onsdag, den 12. juni 2013 kl. 9.00 på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Onsdag, den 12. juni 2013 kl. 9.00 på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S

TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S TIL AKTIONÆRERNE I FCM HOLDING A/S FCM Holding A/S ("Selskabet") afholder ekstraordinær generalforsamling søndag den 4. oktober 2015 kl. 17:30 i diskoteket bag cafeteriet i IBF Arena, Stadion Alle 2B,

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S. vedtægter

Formuepleje Merkur A/S. vedtægter Formuepleje Merkur A/S vedtægter FORMUE PLEJE Merkur Fomuepleje merkur A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Merkur A/S. Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

Investering i Andelskassen

Investering i Andelskassen Investering Investering i Andelskassen Investeringsrådgivning 1 Investeringsrådgivning Funktionerne på fondsområdet er samlet ét sted Andelskassen har samlet alle funktioner, der er relateret til fondsområdet,

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Epikur FORMUEPLEJE EPIKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Epikur A/S. Selskabets

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER FORMUEPLEJE SAFE A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune.

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere