ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÆNDRINGSFORSLAG 1-52"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en kombineret ansøgningsprocedure for en kombineret tilladelse til tredjelandsstatsborgere til at tage ophold og arbejde på en medlemsstats område og om et sæt fælles rettigheder for arbejdstagere fra tredjelande, der har lovligt ophold i en medlemsstat (KOM(2007)0638 C7-0470/ /0229(COD)) AM\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 AM_Com_LegOpinion PE v /29 AM\ doc

3 1 Sari Essayah Betragtning 9 (9) Da der ikke findes horisontale fællesskabsforskrifter, er tredjelandsstatsborgeres rettigheder meget forskellige afhængig af den medlemsstat, de arbejder i, og deres nationalitet. De har ikke de samme rettigheder som statsborgere i medlemsstaten eller andre EU-borgere. Med henblik på yderligere at udvikle en sammenhængende indvandringspolitik, mindske uligheden med hensyn til rettigheder for EU-borgere og tredjelandsstatsborgere, der har lovligt arbejde, og supplere de eksisterende regler for indvandring, bør der fastsættes et regelsæt, der præciserer, på hvilke politikområder der gælder de samme rettigheder for medlemsstaternes egne statsborgere og arbejdstagere fra tredjelande, der har lovligt ophold i en medlemsstat, men endnu ikke har status som fastboende udlændinge. Sådanne bestemmelser skal skabe lige vilkår i EU, så det anerkendes, at tredjelandsstatsborgere, der arbejder lovligt i en medlemsstat, bidrager til EU's økonomi via deres arbejde og skat, og sikre, at illoyal konkurrence mellem medlemsstaternes egne statsborgere og tredjelandsstatsborgere som følge af en eventuel udnyttelse af sidstnævnte mindskes. (9) Da der ikke findes horisontale EUforskrifter, er tredjelandsstatsborgeres rettigheder meget forskellige afhængig af den medlemsstat, de arbejder i, og deres nationalitet. Med henblik på yderligere at udvikle en sammenhængende indvandringspolitik, mindske uligheden med hensyn til rettigheder for EU-borgere og tredjelandsstatsborgere, der har lovligt arbejde, og supplere de eksisterende regler for indvandring, bør der fastsættes et regelsæt, der præciserer, på hvilke politikområder der gælder de samme rettigheder for medlemsstaternes egne statsborgere og arbejdstagere fra tredjelande, der har lovligt ophold i en medlemsstat, men endnu ikke har status som fastboende udlændinge. Sådanne bestemmelser skal skabe et minimum af lige vilkår i EU, så det anerkendes, at tredjelandsstatsborgere, der arbejder lovligt i en medlemsstat, bidrager til EU's økonomi via deres arbejde og skat, og sikre, at illoyal konkurrence mellem medlemsstaternes egne statsborgere og tredjelandsstatsborgere som følge af en eventuel udnyttelse af sidstnævnte mindskes. En "arbejdstager fra et tredjeland" defineres i artikel 2, litra b), i dette direktiv som "enhver tredjelandsstatsborger, der er indrejst på en medlemsstats område, har lovligt ophold og har tilladelse til at arbejde i et lønnet forhold i medfør af national lovgivning og/eller i overensstemmelse med national praksis i den pågældende medlemsstat", uden at det berører fortolkningen af begrebet AM\ doc 3/29 PE v01-00

4 "ansættelsesforhold" i anden EUlovgivning. Begrundelse Formålet med dette forslag er at præcisere, at definitionen af en "arbejdstager fra et tredjeland" ikke må påvirke fortolkningen af begrebet "ansættelsesforhold" i andre EUretsakter, fordi der ikke findes nogen ensartet definition af dette begreb i EU's arbejdsret. Desuden synes definitionen i kommissionsforslaget at afvige fra den definition, der i øjeblikket anvendes af i det mindste nogle af medlemsstaterne. 2 Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Rui Tavares Betragtning 9 (9) Da der ikke findes horisontale fællesskabsforskrifter, er tredjelandsstatsborgeres rettigheder meget forskellige afhængig af den medlemsstat, de arbejder i, og deres nationalitet. De har ikke de samme rettigheder som statsborgere i medlemsstaten eller andre EU-borgere. Med henblik på yderligere at udvikle en sammenhængende indvandringspolitik, mindske uligheden med hensyn til rettigheder for EU-borgere og tredjelandsstatsborgere, der har lovligt arbejde, og supplere de eksisterende regler for indvandring, bør der fastsættes et regelsæt, der præciserer, på hvilke politikområder der gælder de samme rettigheder for medlemsstaternes egne statsborgere og arbejdstagere fra tredjelande, der har lovligt ophold i en medlemsstat, men endnu ikke har status som fastboende udlændinge. Sådanne bestemmelser skal skabe lige vilkår i EU, så det anerkendes, at tredjelandsstatsborgere, der arbejder (9) Da der ikke findes horisontale fællesskabsforskrifter, er tredjelandsstatsborgeres rettigheder meget forskellige afhængig af den medlemsstat, de arbejder i, og deres nationalitet. De har ikke de samme rettigheder som statsborgere i medlemsstaten eller andre EU-borgere. Med henblik på yderligere at udvikle en sammenhængende indvandringspolitik, mindske uligheden med hensyn til rettigheder for EU-borgere og tredjelandsstatsborgere, der har lovligt arbejde, og supplere de eksisterende regler for indvandring, bør der fastsættes et regelsæt, der præciserer, på hvilke politikområder der gælder de samme rettigheder for medlemsstaternes egne statsborgere og arbejdstagere fra tredjelande, der har lovligt ophold i en medlemsstat, men endnu ikke har status som fastboende udlændinge. Sådanne bestemmelser skal skabe lige vilkår i EU, sikre anerkendelse af tredjelandsstatsborgeres bidrag til det PE v /29 AM\ doc

5 lovligt i en medlemsstat, bidrager til EU's økonomi via deres arbejde og skat, og sikre, at illoyal konkurrence mellem medlemsstaternes egne statsborgere og tredjelandsstatsborgere som følge af en eventuel udnyttelse af sidstnævnte mindskes. europæiske samfund og bekæmpe illoyal konkurrence mellem medlemsstaternes egne statsborgere og tredjelandsstatsborgere som følge af en eventuel udnyttelse af sidstnævnte. 3 Betragtning 12 (12) Tredjelandsstatsborgere, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser, og tredjelandsstatsborgere, der indrejser i en medlemsstat i medfør af forpligtelser i en international aftale, som gør det lettere for bestemte kategorier af fysiske personer inden for handel og investering at indrejse og få midlertidigt ophold, bør ikke omfattes af dette direktiv, da de ikke betragtes som en del af arbejdsmarkedet i den pågældende medlemsstat. (12) Tredjelandsstatsborgere, der er udstationeret, er ikke omfattet af dette direktiv. Dette bør ikke forhindre tredjelandsstatsborgere, der har lovligt ophold og lovlig beskæftigelse i én medlemsstat, og som er udstationeret i en anden medlemsstat, i at have samme rettigheder som udsendelsesmedlemsstatens egne statsborgere under hele deres udstationering med hensyn til de arbejdsog ansættelsesvilkår, som ikke berøres af anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser. AM\ doc 5/29 PE v01-00

6 4 Betragtning 14 a (ny) (14a) Udtrykket arbejdsvilkår omfatter i dette direktiv mindst løn og afskedigelse, arbejdsmiljø, arbejdstid og ferie under hensyntagen til gældende kollektive overenskomster. 5 Betragtning 15 (15) Erhvervsmæssige kvalifikationer, som en tredjelandsstatsborger erhverver i en anden medlemsstat, bør anerkendes på samme måde som for EU-borgere, og der bør tages højde for kvalifikationer erhvervet i et tredjeland i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. (15) Erhvervsmæssige kvalifikationer, som en tredjelandsstatsborger erhverver i en anden medlemsstat, bør anerkendes på samme måde som for EU-borgere, og der bør tages højde for kvalifikationer erhvervet i et tredjeland i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Retten til ligebehandling af arbejdstagere fra tredjelande med hensyn til anerkendelse af eksamensbeviser og lignende beviser samt andre faglige kvalifikationer i overensstemmelse med de relevante nationale procedurer berører ikke medlemsstaternes kompetence til at give disse arbejdstagere fra tredjelande adgang til deres arbejdsmarked. PE v /29 AM\ doc

7 6 Alejandro Cercas Betragtning 16 (16) Tredjelandsstatsborgere, der arbejder på en medlemsstats område, bør omfattes af ligebehandling, hvad angår social sikring. De sociale sikringsgrene er defineret i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet. Rådets forordning (EF) nr. 859/2003 af 14. maj 2003 om udvidelse af bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1408/71 og forordning (EØF) nr. 574/72 til at omfatte tredjelandsstatsborgere, der ikke allerede er omfattet af disse bestemmelser udelukkende på grund af deres nationalitet, udvider bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1408/71 til at omfatte tredjelandsstatsborgere, der har lovligt ophold i Den Europæiske Union, og som befinder sig i en grænseoverskridende situation. Bestemmelserne om ligebehandling med hensyn til social sikring i dette direktiv gælder også for personer, der kommer til en medlemsstat direkte fra et tredjeland. Ikke desto mindre bør direktivet ikke give flere rettigheder end de rettigheder, der allerede eksisterer ifølge gældende fællesskabslovgivning, hvad angår social sikring for tredjelandsstatsborgere, som har tilknytning til flere medlemsstater. (16) Tredjelandsstatsborgere, der arbejder på en medlemsstats område, bør omfattes af ligebehandling, hvad angår social sikring. De sociale sikringsgrene er defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger. Bestemmelserne om ligebehandling med hensyn til social sikring i dette direktiv gælder også for personer, der kommer til en medlemsstat direkte fra et tredjeland. AM\ doc 7/29 PE v01-00

8 7 Betragtning 16 (16) Tredjelandsstatsborgere, der arbejder på en medlemsstats område, bør omfattes af ligebehandling, hvad angår social sikring. De sociale sikringsgrene er defineret i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet. Rådets forordning (EF) nr. 859/2003 af 14. maj 2003 om udvidelse af bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1408/71 og forordning (EØF) nr. 574/72 til at omfatte tredjelandsstatsborgere, der ikke allerede er omfattet af disse bestemmelser udelukkende på grund af deres nationalitet, udvider bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1408/71 til at omfatte tredjelandsstatsborgere, der har lovligt ophold i Den Europæiske Union, og som befinder sig i en grænseoverskridende situation. Bestemmelserne om ligebehandling med hensyn til social sikring i dette direktiv gælder også for personer, der kommer til en medlemsstat direkte fra et tredjeland. Ikke desto mindre bør direktivet ikke give flere rettigheder end de rettigheder, der allerede eksisterer ifølge gældende fællesskabslovgivning, hvad angår social sikring for tredjelandsstatsborgere, som har tilknytning til flere medlemsstater. (16) Arbejdstagere fra tredjelande bør omfattes af ligebehandling, hvad angår social sikring. De sociale sikringsgrene er defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger. Bestemmelserne om ligebehandling med hensyn til social sikring i dette direktiv gælder også for arbejdstagere, der kommer til en medlemsstat direkte fra et tredjeland. Ikke desto mindre bør direktivet ikke give arbejdstagere fra tredjelande flere rettigheder end de rettigheder, der allerede eksisterer ifølge gældende EU-lovgivning, hvad angår social sikring for tredjelandsstatsborgere, som har tilknytning til flere medlemsstater. Direktivet bør endvidere ikke tildele rettigheder i relation til situationer, der ligger uden for EU-lovgivningens anvendelsesområde, for eksempel familiemedlemmer, der opholder sig i et tredjeland. Dette direktiv giver udelukkende rettigheder til de familiemedlemmer, der sammen med en arbejdstager fra et tredjeland flytter til en medlemsstat på grundlag af familiesammenføring, eller til de familiemedlemmer, der allerede lovligt opholder sig i den pågældende medlemsstat. PE v /29 AM\ doc

9 8 Alejandro Cercas Betragtning 16 a (ny) (16a) EU-lovgivningen begrænser ikke medlemsstaternes beføjelser til at tilrettelægge deres sociale sikringsordninger. Da der ikke er nogen harmonisering på EU-niveau, er det den enkelte medlemsstats lovgivning, der fastsætter betingelserne for tilkendelse af sociale sikringsydelser samt ydelsernes størrelse og varighed. Medlemsstaterne bør dog udøve deres beføjelser på dette område i overensstemmelse med EUlovgivningen. 9 Betragtning 16 b (ny) (16b) Medlemsstaterne bør i det mindste sikre ligebehandling af arbejdstagere fra tredjelande, der er i beskæftigelse, eller som efter at have været beskæftiget i en minimumsperiode er registreret som arbejdsløse. Enhver begrænsning af retten til ligebehandling med hensyn til social sikring, der følger af dette direktiv, bør ikke berøre de rettigheder, der er tillagt i henhold til Rådets og Europa- Parlamentets forordning (EU) nr. 1231/2010 af 24. november 2010, der udvider forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2000 til at omfatte tredjelandsstatsborgere, der ikke AM\ doc 9/29 PE v01-00

10 allerede er dækket af disse bestemmelser, udelukkende på grund af deres nationalitet 1. 1 EUT L 344 af , s Sari Essayah Betragtning 16 a (ny) (16a) Ligebehandling af tredjelandsstatsborgere omfatter ikke foranstaltninger inden for erhvervsuddannelsesområdet, der er finansieret under sociale bistandsordninger. 11 Alejandro Cercas Betragtning 16 b (ny) (16b) Medlemsstaterne bør ratificere den internationale konvention om beskyttelse af vandrende arbejdstageres og deres familiemedlemmers rettigheder, der blev vedtaget af FN's generalforsamling den 18. december PE v /29 AM\ doc

11 12 Artikel 1 litra a a) en kombineret ansøgningsprocedure for udstedelse af en kombineret tilladelse til tredjelandsstatsborgere til at tage ophold og arbejde på en medlemsstats område for at forenkle indrejseproceduren og lette kontrollen af deres status a) en kombineret ansøgningsprocedure for udstedelse af en kombineret tilladelse til tredjelandsstatsborgere til at tage ophold for at arbejde på en medlemsstats område for at forenkle indrejseproceduren og lette kontrollen af deres status 13 Alejandro Cercas Artikel 2 litra b b) "arbejdstager fra et tredjeland": enhver tredjelandsstatsborger, der er indrejst på en medlemsstats område, og som har tilladelse til at arbejde lovligt i den pågældende medlemsstat b) "arbejdstager fra et tredjeland": enhver tredjelandsstatsborger, der er indrejst på en medlemsstats område, har lovligt ophold og har tilladelse til at arbejde i medfør af national lovgivning eller i overensstemmelse med national praksis i den pågældende medlemsstat, uden at det berører fortolkningen af begrebet "ansættelsesforhold" i anden EUlovgivning AM\ doc 11/29 PE v01-00

12 14 Artikel 2 litra b b) "arbejdstager fra et tredjeland": enhver tredjelandsstatsborger, der er indrejst på en medlemsstats område, og som har tilladelse til at arbejde lovligt i den pågældende medlemsstat b) "arbejdstager fra et tredjeland": enhver tredjelandsstatsborger, der er indrejst på en medlemsstats område, har lovligt ophold og har tilladelse til at arbejde i et lønnet forhold i medfør af national lovgivning og/eller i overensstemmelse med national praksis i den pågældende medlemsstat 15 Jean Lambert Artikel 3 stk. 1 litra b a (nyt) ba) enhver tredjelandsstatsborger, medmindre der opnås et højere rettighedsniveau i anden EU-lovgivning 16 Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Rui Tavares Artikel 3 stk. 2 litra b b) der er omfattet af direktiv 96/71/EF, så længe de er udstationeret udgår PE v /29 AM\ doc

13 17 Alejandro Cercas Artikel 3 stk. 2 litra b b) der er omfattet af direktiv 96/71/EF, så længe de er udstationeret b) der er omfattet af direktiv 96/71/EF, så længe de er udstationeret, og berører ikke medlemsstaternes ansvar for tredjelandsstatsborgeres adgang til og optagelse på deres arbejdsmarkeder 18 Artikel 3 stk. 2 litra b b) der er omfattet af direktiv 96/71/EF, så længe de er udstationeret b) der er udstationeret, så længe de er udstationeret og omfattet af direktiv 96/71/EF 19 Sari Essayah Artikel 3 stk. 2 litra b b) der er omfattet af direktiv 96/71/EF, så længe de er udstationeret b) der er udstationeret, så længe de er udstationeret AM\ doc 13/29 PE v01-00

14 20 Gesine Meissner Artikel 3 stk. 2 litra b b) der er omfattet af direktiv 96/71/EF, så længe de er udstationeret b) der er udstationeret, så længe de er udstationeret 21 Artikel 12 stk. 1 indledning Arbejdstagere fra tredjelande skal have samme rettigheder som medlemsstaternes egne statsborgere, hvad angår: Arbejdstagere fra tredjelande som omhandlet i litra b) og c) i artikel 3, stk. 1, skal have samme rettigheder som statsborgerne i den medlemsstat, hvor de bor, hvad angår: 22 Jean Lambert Artikel 12 stk. 1 litra a a) arbejdsvilkår, herunder løn og afskedigelse samt arbejdsmiljøet a) arbejdsvilkår, herunder løn og afskedigelse, arbejdsmiljøet, arbejdstid, ferie og disciplinære procedurer, under PE v /29 AM\ doc

15 Begrundelse hensyntagen til gældende generelle kollektive overenskomster, samt ret til at søge nyt arbejde En vandrende arbejdstager skal i lighed med enhver anden arbejdstager have ret til at vælge og skifte arbejdsgiver, jf. Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO's) konvention nr Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Rui Tavares Artikel 12 stk. 1 litra a a) arbejdsvilkår, herunder løn og afskedigelse samt arbejdsmiljøet a) arbejdsvilkår, herunder løn, ferie, arbejdstid og afskedigelse samt arbejdsmiljøet under hensyntagen til gældende generelle kollektive overenskomster 24 Alejandro Cercas Artikel 12 stk. 1 litra a a) arbejdsvilkår, herunder løn og afskedigelse samt arbejdsmiljøet a) arbejdsvilkår, herunder løn og afskedigelse samt arbejdsmiljøet, arbejdstid og ferie under hensyntagen til gældende generelle kollektive overenskomster AM\ doc 15/29 PE v01-00

16 25 Alejandro Cercas Artikel 12 stk. 1 litra e e) de sociale sikringsgrene som defineret i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet. Forordning (EF) nr. 859/2003 om udvidelse af bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1408/71 og forordning (EØF) nr. 574/72 til at omfatte tredjelandsstatsborgere, der ikke allerede er dækket af disse bestemmelser udelukkende på grund af deres nationalitet, finder tilsvarende anvendelse e) de sociale sikringsgrene som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/ Artikel 12 stk. 1 litra e e) de sociale sikringsgrene som defineret i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet. Forordning (EF) nr. 859/2003 om udvidelse af bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1408/71 og forordning (EØF) nr. 574/72 til at omfatte tredjelandsstatsborgere, der ikke allerede er dækket af disse bestemmelser e) de sociale sikringsgrene som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 PE v /29 AM\ doc

17 udelukkende på grund af deres nationalitet, finder tilsvarende anvendelse 27 Alejandro Cercas Artikel 12 stk. 1 litra g g) skattefordele g) skattefordele, forudsat at arbejdstageren betragtes som fastboende i beskatningsmæssig henseende i den pågældende medlemsstat 28 Artikel 12 stk. 1 litra g g) skattefordele g) skattefordele, forudsat at arbejdstageren betragtes som fastboende i beskatningsmæssig henseende i den pågældende medlemsstat AM\ doc 17/29 PE v01-00

18 29 Alejandro Cercas Artikel 12 stk. 1 litra h h) adgang til varer og tjenester samt opnåelse af varer og tjenester, der stilles til rådighed for offentligheden, herunder procedurer til opnåelse af boliger og bistand ydet af arbejdsformidlinger. h) adgang til varer og tjenester samt opnåelse af varer og tjenester, der stilles til rådighed for offentligheden, herunder procedurer til opnåelse af boliger samt bistand og rådgivningstjenester ydet af arbejdsformidlinger i overensstemmelse med den nationale lovgivning. 30 Artikel 12 stk. 1 litra h h) adgang til varer og tjenester samt opnåelse af varer og tjenester, der stilles til rådighed for offentligheden, herunder procedurer til opnåelse af boliger og bistand ydet af arbejdsformidlinger. h) adgang til varer og tjenester samt opnåelse af varer og tjenester, der stilles til rådighed for offentligheden, herunder procedurer til opnåelse af boliger i overensstemmelse med den nationale lovgivning. Dette berører ikke aftalefrihed i overensstemmelse med EU-lovgivningen og national lovgivning. PE v /29 AM\ doc

19 31 Artikel 12 stk. 1 litra h a (nyt) ha) rådgivningstjenester, der ydes af arbejdsformidlinger. 32 Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Rui Tavares Artikel 12 stk. 2 litra a a) ved at kræve bevis for tilstrækkelige sprogkundskaber for at få adgang til uddannelse. Adgang til universiteter kan betinges af, at de pågældende opfylder særlige uddannelsesmæssige krav udgår 33 Artikel 12 stk. 2 litra a a) ved at kræve bevis for tilstrækkelige sprogkundskaber for at få adgang til uddannelse. Adgang til universiteter kan betinges af, at de pågældende opfylder a) i henhold til stk. 1, litra c): AM\ doc 19/29 PE v01-00

20 særlige uddannelsesmæssige krav ved at begrænse anvendelsen til de arbejdstagere fra tredjelande, der er i beskæftigelse ved at udelukke de arbejdstagere fra tredjelande, der er indrejst i medlemsstaten i overensstemmelse med direktiv 2004/114/EF ved at udelukke studie- og uddannelseslegater og -lån eller andre legater og lån ved at indføre specifikke krav, herunder krav om sprogkundskaber og betaling af studiegebyrer i overensstemmelse med national lovgivning, for at få adgang til universitetsuddannelser og videregående uddannelser samt faglige uddannelser, der ikke hænger direkte sammen med den konkrete beskæftigelse 34 Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Rui Tavares Artikel 12 stk. 2 litra b b) ved at begrænse rettighederne ifølge stk. 1, litra c), hvad angår stipendier udgår PE v /29 AM\ doc

21 35 Artikel 12 stk. 2 litra b b) ved at begrænse rettighederne ifølge stk. 1, litra c), hvad angår stipendier udgår 36 Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Rui Tavares Artikel 12 stk. 2 litra c c) ved at begrænse rettighederne ifølge stk. 1, litra h), hvad angår sociale boliger, til de tilfælde, hvor tredjelandsstatsborgeren har opholdt sig eller har ret til at opholde sig i medlemsstaten i mindst tre år udgår 37 Jean Lambert Artikel 12 stk. 2 litra c c) ved at begrænse rettighederne ifølge stk. 1, litra h), hvad angår sociale boliger, til de tilfælde, hvor tredjelandsstatsborgeren har opholdt sig udgår AM\ doc 21/29 PE v01-00

22 eller har ret til at opholde sig i medlemsstaten i mindst tre år 38 Alejandro Cercas Artikel 12 stk. 2 litra d d) ved at begrænse rettighederne ifølge stk. 1, litra a), b) og g), til arbejdstagere fra tredjelande, der er i beskæftigelse udgår 39 Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Rui Tavares Artikel 12 stk. 2 litra d d) ved at begrænse rettighederne ifølge stk. 1, litra a), b) og g), til arbejdstagere fra tredjelande, der er i beskæftigelse udgår PE v /29 AM\ doc

23 40 Artikel 12 stk. 2 litra d d) ved at begrænse rettighederne ifølge stk. 1, litra a), b) og g), til arbejdstagere fra tredjelande, der er i beskæftigelse udgår 41 Jean Lambert Artikel 12 stk. 2 litra d d) ved at begrænse rettighederne ifølge stk. 1, litra a), b) og g), til arbejdstagere fra tredjelande, der er i beskæftigelse d) ved at begrænse rettighederne ifølge stk. 1, litra a), til arbejdstagere fra tredjelande, der er i beskæftigelse 42 Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Rui Tavares Artikel 12 stk. 2 litra e e) ved at begrænse rettighederne ifølge stk. 1, litra e), til arbejdstagere fra tredjelande, der er i beskæftigelse, bortset fra arbejdsløshedsdagpenge. udgår AM\ doc 23/29 PE v01-00

24 43 Jean Lambert Artikel 12 stk. 2 litra e e) ved at begrænse rettighederne ifølge stk. 1, litra e), til arbejdstagere fra tredjelande, der er i beskæftigelse, bortset fra arbejdsløshedsdagpenge. udgår 44 Alejandro Cercas Artikel 12 stk. 2 litra e e) ved at begrænse rettighederne ifølge stk. 1, litra e), til arbejdstagere fra tredjelande, der er i beskæftigelse, bortset fra arbejdsløshedsdagpenge. e) ved at anvende opholdskriterier (på opholdsrelaterede, men ikke beskæftigelsesrelaterede fordele), hvis opholdstilladelsen er udstedt til andre formål end arbejde, men giver mulighed for at arbejde. 45 Artikel 12 stk. 2 litra e e) ved at begrænse rettighederne ifølge stk. 1, litra e), til arbejdstagere fra tredjelande, der er i beskæftigelse, bortset fra e) rettighederne ifølge stk. 1, litra e), for arbejdstagere fra tredjelande kan kun begrænses for arbejdstagere, der har PE v /29 AM\ doc

25 arbejdsløshedsdagpenge. været beskæftiget i en periode på mindre end seks måneder, og kan ikke begrænses for arbejdstagere, der er registreret som arbejdsløse. Medlemsstaterne kan endvidere beslutte, at stk. 1, litra e), ikke, for så vidt angår familieydelser, skal finde anvendelse på tredjelandsstatsborgere, som har fået tilladelse til at arbejde på en medlemsstats område for et tidsrum på ikke over seks måneder, på tredjelandsstatsborgere, der har fået indrejsetilladelse med henblik på studier, eller på tredjelandsstatsborgere, der fået arbejdstilladelse på grundlag af et visum. 46 Sari Essayah Artikel 12 stk. 2 litra e e) ved at begrænse rettighederne ifølge stk. 1, litra e), til arbejdstagere fra tredjelande, der er i beskæftigelse, bortset fra arbejdsløshedsdagpenge. e) ved at indskrænke rettighederne ifølge stk. 1, litra e), for arbejdstagere fra tredjelande, men må ikke begrænse disse rettigheder for arbejdstagere fra tredjelande, der er i beskæftigelse, eller som har været beskæftiget i mindst 6 måneder, og som er registreret som arbejdsløse. Medlemsstaterne kan endvidere beslutte, at stk. 1, litra e), ikke, for så vidt angår familieydelser, skal finde anvendelse på tredjelandsstatsborgere, som har fået tilladelse til at arbejde på en medlemsstats område for et tidsrum på ikke over seks måneder, på tredjelandsstatsborgere, der har fået indrejsetilladelse med henblik på studier, eller på tredjelandsstatsborgere, der fået arbejdstilladelse på grundlag af et visum. AM\ doc 25/29 PE v01-00

26 47 Gesine Meissner Artikel 12 stk. 2 litra e e) ved at begrænse rettighederne ifølge stk. 1, litra e), til arbejdstagere fra tredjelande, der er i beskæftigelse, bortset fra arbejdsløshedsdagpenge. e) ved at indskrænke rettighederne ifølge stk. 1, litra e), for arbejdstagere fra tredjelande, men må ikke begrænse disse rettigheder for arbejdstagere fra tredjelande, der er i beskæftigelse, eller som har været beskæftiget i mindst 6 måneder, og som er registreret som arbejdsløse. Medlemsstaterne kan endvidere beslutte, at stk. 1, litra e), ikke, for så vidt angår familieydelser, skal finde anvendelse på tredjelandsstatsborgere, som har fået tilladelse til at arbejde på en medlemsstats område for et tidsrum på ikke over seks måneder, på tredjelandsstatsborgere, der har fået indrejsetilladelse med henblik på studier, eller på tredjelandsstatsborgere, der fået arbejdstilladelse på grundlag af et visum. 48 Artikel 12 stk. 2 litra e a (nyt) ea) for så vidt angår stk. 1, litra g): ved at indskrænke rettighederne til situationer, hvor det registrerede eller PE v /29 AM\ doc

27 sædvanlige opholdssted for familiemedlemmer, som vedkommende ansøger om ydelser til, ligger inden for den pågældende medlemsstats område. 49 Sari Essayah Artikel 12 stk. 2 a (nyt) 2a. Arbejdstagere fra tredjelande, der flytter til et tredjeland, eller efterladte efter sådanne arbejdstagere, der har ophold i et tredjeland på det tidspunkt, hvor de opnår deres rettigheder fra arbejdstageren, får udbetalt lovbestemte ydelser ved alderdom, invaliditet eller dødsfald, der er baseret på arbejdstagerens tidligere beskæftigelse og erhvervet i overensstemmelse med den lovgivning, der er omhandlet i artikel 3 i forordning (EF) nr. 883/2004, på samme vilkår og med samme satser som statsborgere i den pågældende medlemsstat, når de flytter til et tredjeland. Medlemsstaterne kan betinge anvendelsen af denne bestemmelse af eksistensen af bilaterale aftaler, som anerkender den gensidige eksport af pensioner og etablerer et teknisk samarbejde. AM\ doc 27/29 PE v01-00

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger 2004R0883 DA 28.06.2012 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1971R1408 DA 01.09.2001 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING(EØF) Nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 *»Unionsborgerskab arbejdskraftens frie bevægelighed princippet om ligebehandling artikel 45, stk. 2, TEUF forordning nr. 1612/68/EØF artikel 7, stk. 2

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002)119 endelig 2002/0061 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Vejledning om rettighederne i direktiv 2004/38/EF Kapitel 1 Unionsborgerskab Unionsborgerskab Borgerne i

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004L0018 DA 15.09.2008 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU 1.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 142/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * INGENIØRFORENINGEN I DANMARK DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * I sag C-499/08, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Vestre Landsret

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19...

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19... Side 1 af 8 VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3099 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt B e s k æ f t i g e l s e s m i n i s t e r i e t S o c i a l m i n i s t e r i e t Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1992L0096 DA 17.11.2000 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 92/96/EØF af 10. november 1992 om samordning af love og

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 5/10 1. juli 2010 Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF 28.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 94/65 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

De juridiske aspekter vedrørende EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked

De juridiske aspekter vedrørende EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 21 De juridiske aspekter vedrørende EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked Lynn Roseberry SYDDANSK UNIVERSITETSFORLAG Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.2.2002 KOM(2002) 107 endelig 2000/0212(COD). Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om medlemsstaternes håndtering af krav

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 5.6.2015 L 141/73 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213, L 217/18 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 21 endelig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere