UDKAST TIL UDTALELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL UDTALELSE"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender /0081(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier, elevudveksling, lønnet og ulønnet praktik, volontørtjeneste og au pairansættelse (COM(2013)0151 C7-0080/ /0081(COD)) Ordfører for udtalelse: Antigoni Papadopoulou PA\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 PA_Legam PE v /45 PA\ doc

3 KORT BEGRUNDELSE Ordføreren glæder sig over det foreliggende forslag fra Kommissionen, som har til formål at levere et nyttigt redskab, der kan styrke de sociale, kulturelle og økonomiske forbindelser mellem EU og tredjelande yderligere. Forslaget udgør efter ordførerens mening et godt grundlag, som kan forbedres yderligere gennem en omfattende dialog og meningsudveksling. Formålet er på bedst mulig måde at fremme overførsel af kompetencer og knowhow, styrke EU's konkurrenceevne og samtidig sikre en fair behandling af forskellige grupper af tredjelandsstatsborgere. Ordføreren mener, at en bedre forvaltning af migrationsstrømmene er afgørende for at udvikle en fælles immigrationspolitik i EU og gennemføre Europa strategien mere effektivt. er udformet som et direktiv om ændring og omarbejdning af Rådets direktiver 2004/114/EF og 2005/71/EF. Med henblik på at optimere fordelene opdaterer det den politiske kontekst og forsøger at tackle de risici og mangler, der er påpeget i gennemførelsesrapporterne for de to direktiver. Det ændrede og omformulerede kommissionsforslag sigter mod at forbedre bestemmelserne vedrørende forskere, studerende, skoleelever, ulønnede praktikanter og volontører fra tredjelande. Det sigter desuden mod at anvende fælles bestemmelser for to nye kategorier af tredjelandsstatsborgere, nemlig lønnede praktikanter og au pairer, som der endnu ikke findes juridisk vedtagne fælles regler for. Behovet for forbedring og for et omarbejdet direktiv forstærkes af de aktuelle forhold og udfordringer, idet EU i dag står over for store strukturelle udfordringer af både demografisk og økonomisk karakter. Det forventes, at den erhvervsaktive andel af befolkningen vil blive mindre i de kommende år, mens den observerede tendens i beskæftigelsesvæksten, hvor der er et øget behov for uddannet arbejdskraft, vil fortsætte. EU står desuden over for en "innovationskrise". Europa bruger årligt 0,8 % af BNP mindre end USA og 1,5 % mindre end Japan på forskning og udvikling. Selv om EU-markedet fortsat er det største i verden, er det fragmenteret og ikke tilstrækkeligt innovationsvenligt. For at opfylde målet i Europa 2020-strategien og dets flagskibsinitiativ "Innovation i EU" om øgede investeringer i forskning og udvikling, anslås det, at der er behov for en million flere forskningsjob i Europa. Indvandring fra lande uden for EU er én måde at sikre adgang til højtuddannet arbejdskraft på, og især studerende og forskere fra tredjelande er den gruppe, der er mest behov for. EU kan aktivt tiltrække velkvalificeret arbejdskraft og menneskelig kapital til at imødegå de nævnte udfordringer. Menneskelige kontakter og mobilitet er en del af EU's eksterne politik, navnlig over for de lande, der er omfattet af den europæiske naboskabspolitik, og EU's strategiske partnere. Hvis tredjelandsstatsborgere får mulighed for at tilegne sig kompetencer og viden i forbindelse med et uddannelsesforløb i Europa, vil det fremme "hjernemobilitet" og støtte samarbejdet med tredjelande, hvilket er til fordel for både det udsendende og det modtagende land. Globaliseringen kræver styrkede forbindelser mellem EU-virksomheder og udenlandske markeder, og praktikanters og au pairers bevægelighed fremmer udviklingen af menneskelig kapital, hvilket resulterer i gensidig berigelse for migranterne, deres oprindelsesland og værtslandet og skaber større forståelse mellem kulturerne. Ordføreren er bekymret for, at der i mangel af en klar lovgivningsmæssig ramme er risiko for udnyttelse af særligt lønnede praktikanter, forskere og au pairer med en deraf følgende risiko PA\ doc 3/45 PE v01-00

4 for unfair konkurrence, og hun mener, at sådanne bekymringer skal undersøges og håndteres behørigt. Ordføreren glæder sig over det overordnede mål med, som er at sikre et ensartet regelsæt, som er specifikt målrettet forskellige grupper af tredjelandsstatsborgere, der kommer til Den Europæiske Union. Hun forstår fuldt ud formålet med at forenkle og strømline de nuværende bestemmelser for de forskellige grupper og at samle dem i én retsakt. Hun understreger dog, at der er tale om en meget kompleks opgave, da der er langt flere forskelle mellem disse forskellige grupper af tredjelandsstatsborgere i forhold til deres få fælles karakteristika. Ordføreren anbefaler derfor en række ændringer, som kan styrke forslaget yderligere og støtte dets mål. Ordføreren har undersøgt ud fra et beskæftigelsesmæssigt synspunkt. savner klarhed og favoriserer en generalisering ved at blande forskellige ansættelsesforhold, som gælder henholdsvis for lønnede praktikanter, forskere, au pairer og studerende. Forslaget indeholder herudover ikke nogen klar skelnen eller reference med henblik på at styrke de pågældende gruppers ansættelsesforhold for så vidt angår ansættelsesaftaler, social sikkerhed og social beskyttelse. Ordføreren har derfor stået over for et dilemma, enten: a) at bede om at få fjernet lønnede praktikanter, forskere og au pairer fra direktivet ved at stille et horisontalt ændringsforslag ledsaget af en begrundelse og bede Kommissionen om at tage disse kategorier med i et andet direktiv eller andre direktiver. I artikel 2 foreslår ordføreren derfor, at man af hensyn til klarheden udelukker alle kategorier af tredjelandsstatsborgere, som i forvejen er omfattet af andre eksisterende direktiver (lønnede praktikanter, virksomhedsinterne udstationeringer, indehavere af det blå EU-kort, sæsonarbejdere og udstationerede arbejdstagere). b) eller at ændre teksten i det omarbejdede direktiv ved at fylde alle de mulige smuthuller med henblik på at skabe en minimumsharmonisering, som svarer til og er i overensstemmelse med direktiver, som allerede er vedtaget (det blå kort, kombineret tilladelse), eller som er under drøftelse (virksomhedsintern udstationering, sæsonarbejdere). Ordføreren har valgt denne mulighed. Det er velkendt, at den vedvarende finansielle krise har forstørret det sociale og økonomiske skel mellem medlemsstaterne i Syd- og Nordeuropa, hvilket har ført til forskelle i den økonomiske og sociale politik i EU. I den forbindelse er migrationsstrømme et presserende problem, som skaber en ekstra finansiel byrde, hvis de ikke reguleres effektivt. I betragtning af den aktuelle situation på arbejdsmarkedet i mange medlemsstater og problemet med social dumping på det indre marked har ordføreren to mål, nemlig dels at styrke arbejdsmarkederne, således at kvalifikationerne passer bedre til arbejdsmarkedets behov, og dels at garantere ligebehandling og ikkediskrimination for alle kategorier af arbejdstagere internt i EU og fra tredjelande. Dette kræver, at der garanteres et minimumsniveau af beskyttelse, samtidig med at man sikrer adgangsvilkårene for kvalificeret arbejdskraft. Ordføreren støtter fuldt ud bestræbelserne på at udforme en velforvaltet og PE v /45 PA\ doc

5 proaktiv migrationspolitik for at tiltrække højtkvalificerede tredjelandsstatsborgere til EU. Hun mener dog, at forslagene om at medtage bestemmelserne for de lønnede praktikanter og au pairer under obligatoriske kategorier bør baseres på en bredere lovgivningsramme, som sikrer social beskyttelse og ligebehandling. Supplerende bestemmelser om adgang til arbejdsmarkedet for familiemedlemmer til berettigede personer eller andre bestemmelser om forlængelse af opholdstilladelsen for forskere efter afslutningen af deres aktiviteter bør tage hensyn til nærhedsprincippet og bør ikke påvirke medlemsstaternes kompetence til at regulere disse spørgsmål. Vi kan trods alt ikke ignorere, at det nuværende arbejdsløshedsniveau i mange medlemsstater har skabt en hidtil uset samfundsøkonomisk krise, som tvinger EU-borgere til at søge arbejde uden for EU. Ordføreren har foretaget adskillige ændringer i betragtningerne for at sikre, at tredjelandsstatsborgere nyder lige sociale rettigheder (betragtning 7), at "hjernemobilitet" fremmes, og at "hjerneflugt" undgås (betragtning 8a). Andre ændringer har til formål at præcisere gensidigheden og lovgrundlaget for værtsaftaler for forskere (betragtning 9a), at overføre formuleringen i eksisterende direktiver på en måde, så forskeres familieenhed sikres (betragtning 11) og at definere vilkårene for at inkludere ph.d.-studerende som forskere (betragtning 12). En række supplerende ændringsforslag omhandler følgende emner: løntærskler (betragtning 12a), status for au pairer (betragtning 19, 21, 22), ansættelseskontrakter (betragtning 23), den finansielle status for ansøgningsgebyrer og relaterede gebyrer for behandling af ansøgninger om tilladelser (betragtning 25), betingelserne for at forlænge opholdsperioden i en ny medlemsstat (betragtning 31), studerendes adgang til arbejdsmarkedet (betragtning 33, 33a, 33b, 33c), forudsætningerne for studerendes/forskeres adgang til arbejdsmarkedet (betragtning 34). Ordføreren for udtalelsen fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Rettigheder fokuserede især på de centrale emner i artikel 3, 7, 12, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 og 31 (da der var en meget stram deadline for denne udtalelse). I artikel 3 lægges der vægt på at præcisere definitionerne af "lønnede praktikanter", "au pairer", "aflønning", "ansættelse", "arbejdsgiver", "familiemedlemmer", "videregående uddannelseskvalifikationer", "ulønnet praktikant" og "værtsfamilie". I artikel 7 indføres begrundelsen for et rent ansættelsesforhold mellem forskeren og den akademiske institution for at beskytte begge parter ved at medtage bestemmelser, som findes i eksisterende direktiver om forskere og det blå kort. I artikel 12 præciseres de specifikke betingelser for, at en ulønnet eller lønnet praktikant fra et tredjeland kan få visum til ophold i en medlemsstat under særlig hensyntagen til praktikaftalen eller ansættelseskontrakten og forudgående videregående uddannelseskvalifikationer. I artikel 14 understreges den særlige status for au pairer og vigtigheden af en juridisk bindende aftale med værtsfamilien for at sikre deres arbejdsvilkår og sociale dækning i EU og dermed undgå, at de udnyttes. Ordføreren understreger behovet for at udstede specifikke retningslinjer og et særligt direktiv for at regulere au pair-branchen. Hun sletter "moderskab" for at undgå situationer, hvor bestemmelsen kan misbruges, og udvider værtsfamiliens ansvar PA\ doc 5/45 PE v01-00

6 for at yde nødhjælp til au pairer. I artikel 21 sikres tredjelandsforskeres ret til ligebehandling med hensyn til social sikring. I artikel 23 understreges det, at det maksimalt tilladte antal arbejdstimer pr. uge eller dage eller måneder pr. år for arbejdende studerende ikke må være under 10 timer pr. uge. I artikel 24 støtter ordføreren den opfattelse, at spørgsmål som udvidelse af opholdstilladelsen for forskere og studerende til andre medlemsstater bør være valgfri og udelukkende underlagt medlemsstatens kompetence. Samtidig bør der være en passende minimumsharmonisering med hensyn til omfanget af indrejsekvoter. I artikel 25 støtter ordføreren, at afvigelserne fra retten til familiesammenføring ikke bør være i strid med tanken om "hjerneflugt" i tredjelandsoprindelseslandene og altid bør være i tråd med de værdier og principper, som er anerkendt af medlemsstaterne. Kønsneutral terminologi indføres i artikel 27 og 28 for så vidt angår retten for forskere og studerende, som er omfattet af EU-programmer, til mobilitet og ophold i en anden medlemsstat. I artikel 31 styrker ordføreren ideen om ligebehandling med hensyn til de gebyrer, som ansøgere skal betale for deres ansøgninger. Disse gebyrer bør stå i et rimeligt forhold til deres finansielle status eller evne med særligt fokus på de ulønnede kategorier såsom de ulønnede praktikanter og au pairer. ÆNDRINGSFORSLAG Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning: 1 Betragtning 3 (3) Dette direktiv bør bidrage til Stockholmprogrammets mål om en indbyrdes tilnærmelse af de nationale lovgivninger om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere. Indvandring fra lande uden for Unionen er én måde at sikre adgang til højtuddannet arbejdskraft på, og især studerende og forskere efterspørges i stigende grad. De spiller en (3) Dette direktiv bør bidrage til Stockholmprogrammets mål om en indbyrdes tilnærmelse af de nationale lovgivninger om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere. Migration internt i Unionen og indvandring fra lande uden for Unionen kan være én måde at sikre adgang til højtuddannet arbejdskraft på, og især studerende og forskere efterspørges i PE v /45 PA\ doc

7 vigtig rolle, idet de er med til at skabe Unionens vigtigste aktiv - menneskelig kapital - og dermed sikre intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst og altså bidrage til opfyldelsen af målene i Europa 2020-strategien. stigende grad. De kan spille en vigtig rolle, idet de er med til at skabe Unionens vigtigste aktiv - menneskelig kapital - og dermed sikre intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst og altså bidrage til opfyldelsen af målene i Europa strategien. 2 Betragtning 4 (4) De mangler, der er fremhævet i rapporterne om gennemførelsen af de to direktiver, vedrører primært indrejsebetingelser, rettigheder, processuelle garantier, studerendes adgang til arbejdsmarkedet under studier, mobilitet inden for Unionen samt manglende harmonisering, da medlemsstaterne selv kunne bestemme, om de ville lade visse grupper, såsom volontører, skoleelever og ulønnede praktikanter, være omfattet af reglerne eller ej. Efterfølgende større høringer har desuden påpeget et behov for bedre jobsøgningsmuligheder for forskere og studerende og bedre beskyttelse af au pairer og lønnede praktikanter, som ikke er omfattet af de nuværende regler. (4) De mangler, der er fremhævet i rapporterne om gennemførelsen af de to direktiver om tredjelandsstatsborgere, vedrører primært indrejsebetingelser, rettigheder, processuelle garantier, studerendes adgang til arbejdsmarkedet under studier, mobilitet inden for Unionen samt manglende minimumsharmonisering, da medlemsstaterne selv kunne bestemme, om de ville lade visse grupper, såsom volontører, skoleelever og ulønnede praktikanter, være omfattet af reglerne eller ej. Efterfølgende større høringer har desuden påpeget et behov for bedre jobsøgningsmuligheder for forskere og studerende og bedre beskyttelse af au pairer og lønnede praktikanter, som ikke er omfattet af de nuværende regler. 3 Betragtning 7 PA\ doc 7/45 PE v01-00

8 (7) Migration med henblik på de i dette direktiv omhandlede formål bør fremme frembringelsen og opnåelsen af viden og kompetencer. Det er berigende for både de pågældende migranter og for deres hjemland og værtslandet, og den bidrager generelt til en bedre forståelse kulturerne imellem. (7) Gennemførelsen af dette direktiv kan fremme den gensidige frembringelse og opnåelse af viden og kompetencer for studerende, lønnede og ulønnede praktikanter, forskere, volontører og au pairer. Desuden bør forskere, lønnede praktikanter og au pairer under deres ophold nyde samme sociale rettigheder som værtslandets statsborgere. Begrundelse Formuleringen afspejler Rådets direktiv 2005/71, artikel 15, stk Betragtning 8 a (ny) Begrundelse (8a) Gennemførelsen af dette direktiv bør ikke fremme hjerneflugten fra de nye vækstlande og udviklingslandene. Der bør derfor træffes foranstaltninger og indføres mekanismer, som letter forskernes tilbagevenden til hjemlandene. Hvis tredjelandsstatsborgere får mulighed for at tilegne sig kompetencer og viden i forbindelse med et uddannelsesforløb i Europa, bør det fremme "hjernemobilitet" til fælles gavn og ikke hjerneflugt til skade for oprindelseslandene. Hvis tredjelandsstatsborgere får mulighed for at tilegne sig kompetencer og viden i forbindelse med et uddannelsesforløb i Europa, bør det fremme "hjernemobilitet" til fælles gavn og ikke hjerneflugt til skade for oprindelseslandene. PE v /45 PA\ doc

9 5 Betragtning 9 a (ny) (9a) Adgangsproceduren for forskere bør principielt være baseret på en gensidig juridisk bindende og gyldig værtsaftale mellem forskeren fra tredjelandet og forskningsorganisationen, der er vært, og være defineret af et ansættelsesforhold i henhold til gældende lov i en medlemsstat og/eller reguleret af den gældende lov i en medlemsstat. Der skal derfor foruden opholdstilladelsen også kræves en arbejdstilladelse. 6 Betragtning 11 (11) For at gøre Unionen mere tiltrækkende for forskere fra tredjelande bør forskeres familiemedlemmer som defineret i Rådets direktiv 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring have ret til indrejse sammen med dem. De bør omfattes af bestemmelserne om mobilitet inden for Unionen, og de bør også have adgang til arbejdsmarkedet. (11) For at gøre Unionen mere tiltrækkende for højtuddannede og kvalificerede forskere fra tredjelande er det vigtigt at støtte sammenføringen af forskernes familiemedlemmer. Forskeres familiemedlemmer som defineret i Rådets direktiv 2003/86/EF af 22. september 2003 bør have ret til familiesammenføring og mobilitet inden for Unionen. Adgang til arbejdsmarkedet for familiemedlemmer til berettigede tredjelandsstatsborgere bør ikke påvirke medlemsstaternes kompetence til at regulere dette under hensyntagen til situationen på deres arbejdsmarkeder. Medlemsstaterne opfordres til at indføre PA\ doc 9/45 PE v01-00

10 Begrundelse Afspejler formuleringen i direktivet om det blå kort. integrationsbetingelser og foranstaltninger såsom sprogundervisning. Retten til familiesammenføring bør dog ikke gives som et ekstra incitament til hjerneflugt fra oprindelseslandene. 7 Betragtning 12 (12) Når det er relevant, bør medlemsstaterne tilskyndes til at behandle ph.d.-studerende som forskere. (12) Traditionelle indrejsemuligheder såsom beskæftigelse og praktikophold bør opretholdes for ph.d.-studerende, der udfører forskning som studerende. Under særlige omstændigheder, navnlig hvis deres akademiske ekspertise på særlige forskningsområder kan være en merværdi for EU's innovations- og vækstprogrammer, kan medlemsstaterne behandle disse ph.d.-studerende som forskere. Begrundelse Kommissionens formulering er for generel, den skal være mere specifik ved at bruge en ny formulering i overensstemmelse med Rådets direktiv 2005/71/EF. 8 Betragtning 12 a (ny) PE v /45 PA\ doc

11 Begrundelse (12a) Direktivet bør fastsætte en fleksibel, efterspørgselsafhængig indrejseordning specielt for forskere og lønnede praktikanter, der er baseret på objektive kriterier som f.eks. en minimumsløntærskel, som er sammenlignelig med lønniveauet i medlemsstaterne, og på akademiske kvalifikationer. Det er nødvendigt at fastsætte en mindste fællesnævner for løntærsklen for at sikre en minimumsharmonisering af indrejsebetingelserne i hele Fællesskabet. Løntærsklen angiver et minimumsniveau, men medlemsstaterne kan fastsætte en højere løntærskel. Medlemsstaterne bør fastsætte deres løntærskel efter situationen og organisationsmåden på deres respektive arbejdsmarkeder og deres generelle indvandringspolitikker. Bestemmelse svarende til direktivet om det blå kort og direktivet om udstationering af medarbejdere. 9 Betragtning 19 a (ny) (19a) Behandlingen af au pairer fra tredjelande i dette direktiv er imidlertid for begrænset til at have nogen nævneværdig harmoniseringseffekt. Der bør derfor stilles et målrettet og specifikt forslag til et særskilt direktiv for deres situation i EU. PA\ doc 11/45 PE v01-00

12 Begrundelse Der bør sikres en minimumsharmonisering for så vidt angår au pairer, som defineres af dette direktiv, men specificeres med et særskilt direktiv, som udelukkende fokuserer på denne kategori. 10 Betragtning 20 (20) Lønnede praktikanter, der kommer for at arbejde i Unionen som virksomhedsinternt udstationerede, bør ikke være omfattet af direktivet, da de falder ind under anvendelsesområdet for [direktiv 2013/xx/EU om virksomhedsintern udstationering]. udgår Begrundelse Integreret i artikel 2, hvor der er en klar henvisning til "praktikanter" i direktivet om virksomhedsintern udstationering - virksomhedsintern udstationering er ikke omfattet af dette direktiv. 11 Betragtning 21 (21) Da der i dag ikke findes et regelsæt på EU-plan vedrørende au pairer fra tredjelande, der sikrer dem en fair behandling, bør der indføres bestemmelser, der tager hensyn til deres specifikke behov som en særligt udsat gruppe. Dette direktiv bør fastsætte betingelser, som både au pairen og værtsfamilien skal opfylde, især hvad angår aftalen mellem dem, som bør indeholde oplysninger om bl.a. udbetaling (21) En au pair hører hverken til kategorien studerende eller kategorien arbejdstager, men til en særlig kategori, som indeholder træk fra begge disse kategorier. Det er derfor nødvendigt at udstede retningslinjer, som sikrer, at au pairers særlige status anerkendes og sikres, at deres arbejdsvilkår og sociale sikring er fastsat, og at au pair-branchen er passende reguleret på nationalt og internationalt niveau. Da der i dag ikke PE v /45 PA\ doc

13 af lommepenge. findes et regelsæt på EU-plan vedrørende au pairer fra tredjelande, der sikrer dem en fair behandling, bør der indføres bestemmelser, der tager hensyn til deres specifikke behov som en særligt udsat gruppe. Dette direktiv bør fastsætte betingelser, som både au pairen og værtsfamilien skal opfylde, især hvad angår aftalen mellem dem, som bør være juridisk bindende, give au pairer passende social beskyttelse 1, klart angive deres rettigheder, ansvar og arten af deres pligter, ugentlige arbejdstid, størrelsen af lommepenge og beskytte dem mod at blive potentielle ofre for menneskehandel og seksuel udnyttelse 2. 1 Den europæiske socialpagt. Begrundelse 2 GAATW dokument og notat fra Europa- Parlamentets temaafdeling C om misbrug af hushjælp i Europa: Au pairer. Au pairer udgør en særlig kategori, som indeholder træk fra både arbejdstager- og studerende-kategorien. Der bør derfor vedtages særlige bestemmelser for dem. 12 Betragtning 23 (23) I tilladelserne bør angives tredjelandsstatsborgerens status og de respektive EU-programmer, der omfatter mobilitetsforanstaltninger. Medlemsstaterne kan angive yderligere oplysninger i papirformat eller elektronisk, såfremt dette ikke medfører ekstra betingelser. (23) I tilladelserne bør angives tredjelandsstatsborgerens juridiske status og civilstand, eventuelle ansættelseskontrakter, tilbud om ulønnet praktikophold, arten af studier og aftalt frivilligt arbejde samt de respektive EUforskningsprogrammer og andre programmer, der omfatter mobilitetsforanstaltninger. Medlemsstaterne kan angive yderligere PA\ doc 13/45 PE v01-00

14 Begrundelse oplysninger i papirformat eller elektronisk, såfremt dette ikke medfører ekstra betingelser. Den nævnte juridiske status og civilstand henviser til personens statsborgerskab og civilstand, som er direkte relateret til retten til familiesammenføring. 13 Betragtning 25 (25) Medlemsstaterne kan kræve, at ansøgerne betaler gebyr for behandling af ansøgninger om tilladelser. Gebyret bør stå i rimeligt forhold til formålet med opholdet. (25) Medlemsstaterne kan kræve, at ansøgerne betaler gebyr for behandling af ansøgninger om tilladelser. Gebyret bør stå i rimeligt forhold til formålet med opholdet og ansøgerens finansielle status, og der bør være mulighed for refusion fra værtsinstansen eller -familien for ulønnede praktikanter og au pairer. 14 Betragtning 31 (31) Mobiliteten inden for Unionen for forskere, studerende og lønnede praktikanter fra tredjelande bør fremmes. Hvad forskere angår, bør dette direktiv forbedre reglerne for, hvor længe den tilladelse, som den første medlemsstat har udstedt, bør gælde ved ophold i en anden medlemsstat, uden at der kræves en ny værtsaftale. Situationen for studerende og (31) Hvad forskere angår, bør dette direktiv forbedre reglerne for muligheden for at forlænge den eksplicit definerede periode, hvor den tilladelse, som den første medlemsstat har udstedt, kan gælde ved ophold i en anden medlemsstat, uden at der kræves en ny værtsaftale. Dette vil imidlertid kræve samtykke fra den nye medlemsstat under forudsætning af, at en PE v /45 PA\ doc

15 for lønnede praktikanter, som er en ny gruppe, bør forbedres, således at de kan opholde sig i en anden medlemsstat i perioder på mellem tre og seks måneder, forudsat at de opfylder de generelle betingelser i dette direktiv. For praktikanter fra tredjelande, der kommer til Unionen som virksomhedsinternt udstationerede, bør særlige bestemmelser for mobilitet inden for Unionen, som udformes i henhold til karakteren af deres udstationering, finde anvendelse i henhold til [direktiv 2013/xx/EU om virksomhedsintern udstationering]. sådan forlængelse inkluderes i den oprindelige ansættelseskontrakt som en del af de særlige behov i det forskningsprogram, der følges. Situationen for studerende og for lønnede praktikanter, som er en ny gruppe, bør forbedres, således at de kan opholde sig i en anden medlemsstat i klart definerede perioder på mellem tre og seks måneder, forudsat at de opfylder de generelle betingelser i dette direktiv, og at der er truffet passende foranstaltninger til at undgå risiko for misbrug. For praktikanter fra tredjelande, der kommer til Unionen som virksomhedsinternt udstationerede, bør særlige bestemmelser for mobilitet inden for Unionen, som udformes i henhold til karakteren af deres udstationering, finde anvendelse i henhold til [direktiv 2013/xx/EU om virksomhedsintern udstationering]. 15 Betragtning 33 (33) For at give studerende fra tredjelande bedre mulighed for selv at dække en del af deres studieudgifter, bør de have bedre adgang til arbejdsmarkedet på de vilkår, der er fastsat i dette direktiv, dvs. have ret til at arbejde mindst 20 timer om ugen. Det bør være en hovedregel, at studerende har adgang til arbejdsmarkedet. I særlige tilfælde bør medlemsstaterne dog kunne tage situationen på deres nationale arbejdsmarked i betragtning, uden at dette dog risikerer helt at tilsidesætte retten til at arbejde. (33) For at give studerende fra tredjelande bedre mulighed for selv at dække en del af deres studieudgifter, bør de have samme muligheder og adgang til arbejdsmarkedet som studerende EUborgere, under hensyntagen til, at medlemsstaterne bør kunne evaluere den aktuelle situation på deres nationale arbejdsmarked og give forhåndsgodkendelse til en arbejdstilladelse til studerende, som ønsker at udøve en økonomisk aktivitet. Adgangen til arbejdsmarkedet bør ikke berøre medlemsstaternes kompetence til at regulere denne adgang. PA\ doc 15/45 PE v01-00

16 16 Betragtning 33 a (ny) (33a) Godkendelse af og adgang for studerende fra tredjelande på skoler og universiteter bør ikke udelukke mulighederne for deltidsbeskæftigelse under forudsætning af, at dette ikke forringer uddannelsen, som er opholdets primære formål. 17 Betragtning 33 b (ny) (33b) Muligheden for at arbejde over 10 timer om ugen bør ikke udelukkes, men bør kun tillades, såfremt den potentielle arbejdsgiver ikke kan rekruttere en lige så kvalificeret person, som er registreret hos medlemsstatens jobformidling. 18 Betragtning 33 c (ny) PE v /45 PA\ doc

17 Begrundelse (33c) Beskæftigelse for studerende bør tillades og overvåges af den respektive institution i samarbejde med medlemsstatens jobformidling. Det bør være en forudsætning for beskæftigelse, at de studerende opfylder deres akademiske opgaver tilfredsstillende, især under dette direktivs anvendelsesområde. Der mangler en præcisering af tredjelandsstatsborgerens status som studerende og som deltidsarbejdstager og af institutionens ansvar. 19 Betragtning 34 (34) Som led i indsatsen for at sikre en dygtig arbejdsstyrke, der kan dække fremtidens behov, bør medlemsstaterne give studerende, der afslutter deres uddannelse i Unionen, ret til at blive på deres område med henblik på at søge arbejde eller etablere en virksomhed i 12 måneder efter den oprindelige tilladelses udløb. Dette bør også gælde forskere efter afslutning af deres forskningsprojekt som beskrevet i værtsaftalen. Dette bør ikke automatisk give ret til adgang til arbejdsmarkedet eller til at etablere en virksomhed. De kan blive pålagt at fremlægge dokumentation i henhold til artikel 24. (34) Som led i indsatsen for at sikre en dygtig arbejdsstyrke, der kan dække fremtidens behov, bør medlemsstaterne have beføjelse til at give studerende, der afslutter deres uddannelse i Unionen, ret til at blive på deres område med henblik på at søge arbejde eller etablere en virksomhed i 6 måneder efter den oprindelige tilladelses udløb. Dette bør også gælde forskere efter afslutning af deres forskningsprojekt afhængigt af værtsaftalen, ansættelseskontrakten og forholdene på arbejdsmarkedet i den enkelte medlemsstat. Dette bør ikke være ensbetydende med en automatisk ret til adgang til arbejdsmarkedet eller til at etablere en virksomhed, men det bør være en beslutning, som påhviler medlemsstaterne under visse forudsætninger, og en anmodning om at fremlægge dokumentation i henhold til PA\ doc 17/45 PE v01-00

18 artikel Betragtning 36 (36) For at gøre Unionen mere tiltrækkende for forskere, studerende, elever, praktikanter, volontører og au pairer fra tredjelande er det vigtigt at sikre dem en fair behandling i overensstemmelse med traktatens artikel 79. Disse grupper har på visse områder ret til samme behandling som værtsmedlemsstatens statsborgere i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/98/EU af 13. december 2011 om én enkelt ansøgningsprocedure for en kombineret tilladelse til tredjelandsstatsborgere til at opholde sig og arbejde på en medlemsstats område og om et sæt fælles rettigheder for arbejdstagere fra tredjelande, der har lovligt ophold i en medlemsstat 24. Den gunstigere ret til samme behandling som værtsmedlemsstatens egne statsborgere med hensyn til sociale sikringsgrene som defineret i forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger bør, ud over de rettigheder, der gives i henhold til direktiv 2011/98/EU, fastholdes for forskere fra tredjelande. I henhold til sidstnævnte direktiv kan medlemsstaten i dag begrænse retten til ligebehandling med hensyn til de sociale sikringsgrene, herunder familieydelser, og denne mulighed for begrænsning kunne berøre forskere. Uanset om EU-retten eller værtsmedlemsstatens nationale lovgivning giver skoleelever, volontører, ulønnede praktikanter og au pairer fra tredjelande adgang til (36) For at gøre Unionen mere tiltrækkende for forskere, studerende, elever, praktikanter, volontører og au pairer fra tredjelande er det vigtigt at sikre dem en fair behandling i overensstemmelse med traktatens artikel 79. Ret til samme behandling som værtsmedlemsstatens egne statsborgere med hensyn til sociale sikringsgrene er defineret i forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og bør, ud over de rettigheder, der gives i henhold til direktiv 2011/98/EU, fastholdes for forskere fra tredjelande. I henhold til sidstnævnte direktiv kan medlemsstaten i dag begrænse retten til ligebehandling med hensyn til de sociale sikringsgrene, herunder familieydelser, og denne mulighed for begrænsning kunne berøre forskere. Uanset om EU-retten eller værtsmedlemsstatens nationale lovgivning giver skoleelever, volontører, ulønnede praktikanter og au pairer fra tredjelande adgang til arbejdsmarkedet, bør de desuden have ret til samme behandling som værtsmedlemsstatens egne statsborgere med hensyn til adgang til varer og tjenesteydelser og levering af varer og tjenesteydelser, der stilles til rådighed for offentligheden. PE v /45 PA\ doc

19 arbejdsmarkedet, bør de desuden have ret til samme behandling som værtsmedlemsstatens egne statsborgere med hensyn til adgang til varer og tjenesteydelser og levering af varer og tjenesteydelser, der stilles til rådighed for offentligheden. 21 Artikel 1 litra a a) betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold på medlemsstaternes område i en periode på mindst 90 dage med henblik på forskning, studier, elevudveksling, lønnet eller ulønnet praktik, volontørtjeneste eller au pairansættelse a) betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold og arbejde på medlemsstaternes område i en periode på mindst 90 dage med henblik på forskning, studier, elevudveksling, lønnet eller ulønnet praktik, volontørtjeneste eller au pairansættelse 22 Artikel 1 litra b b) de betingelser, der gælder for studerende og lønnede praktikanter fra tredjelande med hensyn til indrejse og ophold i en periode på mindst 90 dage i andre medlemsstater end den medlemsstat, som først giver tredjelandsstatsborgeren en tilladelse på grundlag af dette direktiv. b) de betingelser, der gælder for studerende og lønnede praktikanter fra tredjelande med hensyn til indrejse og ophold og arbejde i en periode på mindst 90 dage i andre medlemsstater end den medlemsstat, som først giver tredjelandsstatsborgeren en tilladelse på grundlag af dette direktiv PA\ doc 19/45 PE v01-00

20 23 Artikel 1 litra c c) de betingelser, der gælder for forskere fra tredjelande med hensyn til indrejse og ophold i andre medlemsstater end den medlemsstat, som først giver tredjelandsstatsborgeren en tilladelse på grundlag af dette direktiv. c) de betingelser, der gælder for forskere fra tredjelande med hensyn til indrejse og ophold og arbejde i andre medlemsstater end den medlemsstat, som først giver tredjelandsstatsborgeren en tilladelse på grundlag af dette direktiv. 24 Artikel 2 stk. 2 litra g g) der er praktikanter og kommer til Unionen som virksomhedsinternt udstationerede i henhold til [direktiv 2013/xx/EU om virksomhedsintern udstationering]. g) der er lønnede praktikanter og kommer til Unionen som virksomhedsinternt udstationerede og hører under anvendelsesområdet for [direktiv 2013/xx/EU om virksomhedsintern udstationering]. 25 Artikel 2 stk. 2 litra g a (nyt) ga) der ansøger om tilladelse til ophold og indrejse i en medlemsstat som "indehavere af det blå EU-kort" i henhold til direktiv 2009/50/EF for at PE v /45 PA\ doc

21 arbejde som højt kvalificerede ansatte på en medlemsstats område. 26 Artikel 2 stk. 2 litra g b (nyt) gb) der har fået tilladelse til indrejse på en medlemsstats område som sæsonarbejdere. 27 Artikel 2 stk. 2 litra g c (nyt) gc) der er omfattet af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser 1, så længe de er udstationeret på den pågældende medlemsstats område. 1 EFT L 18 af , s. 22. Begrundelse Kategorier, som allerede er behandlet i andre direktiver, bør udelukkes fra denne af hensyn til klarheden. PA\ doc 21/45 PE v01-00

22 28 Artikel 3 litra f f) "lønnet praktikant": en tredjelandsstatsborger, der har fået tilladelse til indrejse på en medlemsstats område med henblik på et praktikophold, hvor vedkommende modtager løn for sit arbejde i overensstemmelse med den pågældende medlemsstats nationale lovgivning f) "lønnet praktikant": en tredjelandsstatsborger med forudgående relevant uddannelse eller kvalifikationer, som er ansat i en uddannelsesstilling, arbejder under en ansættelseskontrakt og har fået tilladelse til indrejse på en medlemsstats område med henblik på et praktikophold, hvor vedkommende modtager løn for sit arbejde i overensstemmelse med den pågældende medlemsstats nationale lovgivning eller gældende kollektive aftaler Begrundelse Den nuværende definition nævner ikke betalte praktikanter eller det ansættelsesforhold, som er forbundet med aflønningen. 29 Artikel 3 litra i i) "au pair": en tredjelandsstatsborger, som midlertidigt får kost og logi hos en familie på en medlemsstats område mod udførelse af lettere husligt arbejde og børnepasning med henblik på at forbedre sine sprogkundskaber og sit kendskab til værtslandet i) "au pair": en ung, voksen tredjelandsstatsborger i alderen år, som midlertidigt får kost og logi hos en værtsfamilie på en medlemsstats område i en defineret periode, hvor han/hun forbedrer sin uddannelse, sine sprogkundskaber og sit kulturelle kendskab til værtslandet mod udførelse af lettere husligt arbejde og børnepasning PE v /45 PA\ doc

23 Begrundelse Formulering i overensstemmelse med formuleringen i Europarådets europæiske overenskomst af 1968 og af den internationale au pair-sammenslutning, og som kan findes i Europa- Parlamentets temarapport om emnet. 30 Artikel 3 litra m m) "løn": betaling, uanset form, der modtages som vederlag for udført arbejde, og som i henhold til national lovgivning eller gældende praksis betragtes som en grundlæggende del af et ansættelsesforhold m) "løn": løn eller gage og ethvert andet vederlag, i kontanter eller i naturalier, som en arbejdstager modtager direkte i kraft af sin ansættelse fra sin arbejdsgiver, og som svarer til det udførte arbejde, og som i henhold til national lovgivning eller gældende kollektive aftaler eller gældende praksis betragtes som en grundlæggende del af et ansættelsesforhold. Begrundelse Definitionen er svag, især for dette direktivs anvendelsesområde, som omfatter au pairer. Det er vigtigt at understrege ansættelsesforholdet. 31 Artikel 3 litra n n) "beskæftigelse": udøvelse af aktiviteter, der omfatter alle former for arbejde reguleret ved national ret eller gældende praksis, for og under ledelse og opsyn af en arbejdsgiver n) "beskæftigelse": udøvelse af aktiviteter, der omfatter en form for arbejde reguleret ved national ret, gældende kollektive aftaler eller gældende praksis, for og under ledelse og opsyn af en arbejdsgiver; den indebærer en juridisk aftale mellem to parter, arbejdsgiveren og arbejdstageren, som skaber gensidige rettigheder og pligter mellem arbejdstageren og PA\ doc 23/45 PE v01-00

24 arbejdsgiveren 32 Artikel 3 litra n a (nyt) na) "arbejdsgiver": en fysisk person eller retlig enhed, for hvem eller under hvis ledelse og/eller opsyn beskæftigelsen udføres 1 1 Direktiv 2009/52/EF. 33 Artikel 3 litra n b (nyt) nb) "familiemedlemmer": tredjelandsstatsborgere som defineret i artikel 4 i direktiv 2003/86/EF 34 Artikel 3 litra n c (nyt) nc) "kvalifikation fra en højere uddannelsesinstitution": ethvert PE v /45 PA\ doc

25 eksamensbevis, certifikat og andet uddannelsesbevis udstedt af en kompetent myndighed, der bekræfter, at den pågældende har gennemført en uddannelse ud over sekundærniveauet, dvs. en nærmere bestemt række kurser på en uddannelsesinstitution, der anerkendes som en højere uddannelsesinstitution i den stat, hvori den er beliggende. Inden for dette direktivs anvendelsesområde tages en kvalifikation fra en højere uddannelsesinstitution i betragtning under forudsætning af, at den har krævet mindst tre års studier og giver adgang til en ph.d.-grad og ph.d.-programmer 1. 1 EUT L 155 af , s Artikel 3 litra n d (nyt) Begrundelse nd) "værtsfamilie": familie, herunder familier med kun en voksen, som typisk har mindst et barn under 18 år boende hjemme, og som midlertidigt modtager au pairen og lader ham/hende deltage i sit daglige familieliv på en medlemsstats område på grundlag af en juridisk bindende aftale mellem værtsfamilien og au pairen Henvisningen til familier med kun en voksen mangler, og ifølge Europarådet og andre undersøgelser er der også en aldersgrænse for familiens børn, eftersom børnepasning er en af årsagerne til, at man kan have brug for en au pair. Aftalen bør være juridisk bindende for at undgå udnyttelse og uretfærdig behandling. PA\ doc 25/45 PE v01-00

26 36 Artikel 4 stk Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes mulighed for at vedtage eller bibeholde gunstigere bestemmelser for de personer, det finder anvendelse på, hvad angår artikel 21, 22, 23, 24, 25 og 29 og især i forbindelse med mobilitetspartnerskaber. 2. Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes mulighed for at vedtage eller bibeholde gunstigere bestemmelser for de personer, det finder anvendelse på. 37 Artikel 6 litra f f) fremlægge det af medlemsstaten krævede bevis for, at vedkommende under sit ophold råder over tilstrækkelige midler til at dække sine udgifter til underhold, praktik og hjemrejse, dog med forbehold for en individuel vurdering af det enkelte tilfælde. f) fremlægge det af medlemsstaten krævede bevis for, at vedkommende under sit ophold råder over tilstrækkelige midler til at dække sine udgifter til underhold, praktik og hjemrejse, dog med forbehold for en individuel vurdering af det enkelte tilfælde. Det er nødvendigt at fremlægge et sådant bevis, selv hvis tredjelandsstatsborgeren modtager et stipendium eller har modtaget et sponsorat fra en værtsfamilie eller et fast tilbud om arbejde. Begrundelse Muligheden for stipendier og sponsorater bør nævnes og altid oplyses af tredjelandsstatsborgeren af skattehensyn og af hensyn til bedre kontrol fra medlemsstatens administrative myndigheders side. PE v /45 PA\ doc

27 38 Artikel 6 litra f a (nyt) Begrundelse Afspejler formuleringen i andre direktiver om tredjelandsstatsborgere. fa) oplyse sin adresse på medlemsstatens område. 39 Artikel 7 stk. 1 litra a a) fremlægge en værtsaftale indgået med en forskningsorganisation, jf. artikel 9, stk. 1, og artikel 9, stk. 2, a) fremlægge en gyldig værtsaftale, herunder en gyldig ansættelsesaftale eller et bindende jobtilbud som forsker, i henhold til national lovgivning, og indgået med en forskningsorganisation, jf. artikel 9, stk. 1, og artikel 9, stk. 2, 40 Artikel 7 stk. 1 litra a a (nyt) aa) fremlægge et gyldigt rejsedokument i henhold til artikel 6 og fremlægge dokumentation for, at vedkommende har eller, hvis det kræves efter national lovgivning, har søgt om en sygeforsikring, PA\ doc 27/45 PE v01-00

28 der dækker alle de risici, som den pågældende medlemsstats borgere normalt er dækket for, i de tidsrum, hvor vedkommende i forbindelse med eller som følge af arbejdsaftalen ikke er dækket af en sådan forsikring eller omfattet af tilsvarende rettigheder til ydelser 41 Artikel 7 stk. 1 litra b a (nyt) ba) fremlægge en gyldig bekræftelse fra den pågældende forskningsorganisation på de nødvendige akademiske kvalifikationer til at blive accepteret som forsker inden for et specifikt område i forbindelse med et forskningsprojekt 42 Artikel 7 stk En medlemsstat kan i overensstemmelse med national lovgivning acceptere en ansøgning, der indgives, når den berørte tredjelandsstatsborger allerede befinder sig på dens område. 5. En medlemsstat kan i overensstemmelse med national lovgivning acceptere en ansøgning, der indgives, når den berørte tredjelandsstatsborger allerede befinder sig på dens område med henblik på at færdiggøre sin ph.d.-grad. PE v /45 PA\ doc

29 43 Artikel 7 stk Medlemsstaterne bestemmer, om ansøgninger om tilladelser skal indgives af forskeren eller af den berørte forskningsorganisation. 6. Ansøgninger om tilladelser skal indgives af forskningsorganisationen i fuldt samarbejde og i enighed med den mulige forsker. 44 Artikel 7 stk. 6 a (nyt) 6a. Inden medlemsstaterne træffer afgørelse om en ansøgning eller værtsaftale, og når de overvejer forlængelser eller tilladelser i henhold til artikel 6 og 16 i løbet af det første års lovlige beskæftigelse som forsker, kan de undersøge situationen på deres arbejdsmarked og anvende deres nationale procedurer for så vidt angår ansættelseskravene for en ledig stilling. 45 Artikel 7 stk. 6 b (nyt) 6b. Hvis forudsætningerne for familiesammenføring er relevante og opfyldt, skal forskeren fra et tredjeland erklære dette og fremlægge juridisk PA\ doc 29/45 PE v01-00

30 dokumentation for sine familiemedlemmer parallelt med ansøgningen om tilladelse. Begrundelse Formulering svarende til direktiverne om forskere, det blå kort, familiesammenføring og om sanktioner over for arbejdsgivere, der beskæftiger tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold. 46 Artikel 9 stk. 1 afsnit 2 litra e e) oplysninger om retsforholdet mellem forskningsorganisationen og forskeren e) specifikationer om ansættelsesforholdet mellem forskningsorganisationen og forskeren 47 Artikel 9 stk. 1 afsnit 2 litra f f) oplysninger om forskerens arbejdsvilkår. f) specifikation af forskerens arbejdsvilkår og sociale sikring. 48 Artikel 9 stk. 1 afsnit 2 litra f a (nyt) PE v /45 PA\ doc

31 fa) oplysninger om forskerens kvalifikationer i lyset af forskningsområde og -formål. 49 Artikel 9 stk. 1 afsnit 2 litra f b (nyt) fb) bevis for, at der foreligger, eller at der er blevet søgt om en sygeforsikring, der dækker alle de risici, som er dækket for statsborgere i den pågældende medlemsstat. 50 Artikel 12 overskrift Særlige betingelser for praktikanter Særlige betingelser for ulønnede eller lønnede praktikanter 51 Artikel 12 stk. 1 afsnit 1 litra a PA\ doc 31/45 PE v01-00

32 a) have indgået en uddannelsesaftale, som om nødvendigt er godkendt af den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat i overensstemmelse med national lovgivning eller administrativ praksis, med henblik på et praktikophold i en virksomhed i den private eller den offentlige sektor eller et offentligt eller privat lærested, som er anerkendt eller finansieret af en medlemsstat i overensstemmelse med national lovgivning eller administrativ praksis a) fremlægge bevis for at have indgået en uddannelsesaftale eller ansættelsesaftale, som om nødvendigt er godkendt af den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat i overensstemmelse med national lovgivning eller administrativ praksis, med henblik på et praktikophold i en virksomhed i den private eller den offentlige sektor eller et offentligt eller privat lærested, som er anerkendt eller finansieret af en medlemsstat i overensstemmelse med national lovgivning eller administrativ praksis 52 Artikel 12 stk. 1 afsnit 1 litra b b) hvis medlemsstaten kræver det, fremlægge bevis for, at vedkommende allerede har en relevant uddannelse eller relevante kvalifikationer eller relevant erhvervserfaring, der betyder, at den pågældende kan få gavn af praktikopholdet b) hvis medlemsstaten kræver det, fremlægge bevis for, at vedkommende allerede har en relevant videregående uddannelse eller relevante kvalifikationer eller relevante erhvervskvalifikationer, der betyder, at den pågældende kan få gavn af praktikopholdet 53 Artikel 12 stk. 1 afsnit 1 litra b a (nyt) ba) fremlægge bevis for, at vedkommende PE v /45 PA\ doc

33 under sit ophold råder over tilstrækkelige midler til at dække sine udgifter til underhold, uddannelse og hjemrejse; medlemsstaterne offentliggør det månedlige minimumsbeløb, som kræves efter denne bestemmelse, uden at dette dog berører muligheden for at foretage en individuel vurdering af hvert enkelt tilfælde. 54 Artikel 12 stk. 1 afsnit 2 Den aftale, der er omhandlet i litra a), skal beskrive praktikforløbet, dets varighed, tilsynet med praktikantens gennemførelse af forløbet, den pågældendes arbejdstider, retsforholdet mellem praktikanten og værtsorganisationen, og, såfremt praktikanten aflønnes, den løn, som vedkommende modtager. Den aftale, der er omhandlet i litra a), skal beskrive praktikforløbet, dets varighed, tilsynet med praktikantens gennemførelse af forløbet, den pågældendes arbejdstider, retsforholdet mellem praktikanten og værtsorganisationen, og, såfremt praktikanten aflønnes, den løn, som vedkommende modtager og alle andre ansættelsesvilkår, herunder goder og social sikring. 55 Artikel 12 stk Medlemsstaterne kan kræve, at værtsorganisationen erklærer, at tredjelandsstatsborgeren ikke udfylder en stilling. 2. Medlemsstaterne kan kræve, at værtsorganisationen erklærer, at tredjelandsstatsborgeren ikke udfylder en stilling, med henblik på at sikre, at udenlandske arbejdstagere ikke udnyttes PA\ doc 33/45 PE v01-00

34 som "billig arbejdskraft" for at øge virksomhedernes overskud og dermed fremme social dumping. 56 Artikel 14 litra a a) være mindst 17 år, men ikke over 30 år, eller i individuelt begrundede tilfælde over 30 år a) være mindst 18 år eller have nået myndighedsalderen i henhold til deres nationale lovgivning og kunne indgå aftaler, men ikke være over 30 år Begrundelse Som bemærket i definitionen af au pairen skal man undgå situationer, hvor mindreårige bliver udnyttet, og 18 år er myndighedsalderen i de fleste lande og den alder, hvor man kan indgå aftaler uden værgens samtykke. Man bør dog være opmærksom på tredjelandes nationale lovgivning om myndighedsalder, med hvilken de fleste af voksenlivets rettigheder erhverves. 57 Artikel 14 litra b b) fremlægge bevis for, at værtsfamilien påtager sig det fulde ansvar for vedkommende under hele opholdet på den pågældende medlemsstats område, især hvad angår kost og logi, sygesikring, moderskab eller ulykkestilfælde b) fremlægge bevis for, at værtsfamilien påtager sig det fulde ansvar for vedkommende under hele opholdet på den pågældende medlemsstats område, især hvad angår kost og logi, sygesikring eller ulykkestilfælde ved at yde nødhjælp, når der er behov for det PE v /45 PA\ doc

35 Begrundelse "Moderskab" bør udgå for at undgå misbrug af direktivet. Nødhjælp er grundlæggende, når man er i udlandet, dvs. hjælp ved en uventet hændelse som f.eks. en ulykke osv. 58 Artikel 14 litra c c) fremlægge en aftale mellem au pairen og værtsfamilien, der fastlægger au pairens rettigheder og pligter, bl.a. detaljerede oplysninger om de lommepenge, som au pairen skal modtage, og passende tilrettelæggelse af arbejdstiden, der giver au pairen mulighed for at følge kurser, og deltagelse i det daglige arbejde i familien. c) fremlægge en juridisk bindende ansættelsesaftale, som fastlægger au pairens og værtsfamiliens rettigheder og kontraktlige pligter, og på grundlag af hvilken au pairen modtager kost og logi til gengæld for tjenesteydelser som let husarbejde og børnepasning i værtsfamilien, og en aftale mellem au pairen og værtsfamilien, der klart fastlægger au pairens rettigheder og pligter, bl.a. detaljerede oplysninger om de lommepenge, som au pairen skal modtage, passende tilrettelæggelse af arbejdstiden, der giver au pairen mulighed for at følge kurser, herunder mindst en hel ugentlig fridag, og deltagelse i det daglige arbejde i familien, med angivelse af det maksimale antal timer pr. dag, som må bruges til dette arbejde. Begrundelse Se GAATW (Global Alliance Against Traffic in Women), arbejdsdokument 2013, "Au Pair : Challenges to safe Migration and Decent Work". 59 Artikel 14 litra c afsnit 1 a (nyt) PA\ doc 35/45 PE v01-00

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 COM(2016) 184 final 2013/0081 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0081 (COD) 7595/16 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 5. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MIGR 72 RECH

Læs mere

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0151 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund-og nærhedsnotat om direktivforslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier,

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 151 final 2013/0081 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16. december 2002 PE 316.394/10-24 ÆNDRINGSFORSLAG 10-24 Udkast til udtalelse (PE 316.394) Luciana Sbarbati om forslag til

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE SAMMENFATNING AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE SAMMENFATNING AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 SWD(2013) 78 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE SAMMENFATNING AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato: INM 319 Grund- og nærhedsnotat notat vedrørende forslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 2009/50/EF

RÅDETS DIREKTIV 2009/50/EF 18.6.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 155/17 DIREKTIVER RÅDETS DIREKTIV 2009/50/EF af 25. maj 2009 om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0378 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0378 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0378 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: INM 318 Grund- og nærhedsnotat vedrørende forslag om indrejse- og opholdbetingelser for virksomhedsinternt udstationerede(kom(2010)378)

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

Procedure for samlet ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse ***I

Procedure for samlet ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse ***I P7_TA-PROV(2010)0115 Procedure for samlet ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. marts 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Europaudvalget 2005 UUI Alm.del Bilag 156, KOM (2005) 0669 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Europaudvalget 2005 UUI Alm.del Bilag 156, KOM (2005) 0669 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Europaudvalget 2005 UUI Alm.del Bilag 156, KOM (2005) 0669 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 9. maj 2006 Kontor: Internationalt kontor J.nr.: 2006/4050-761

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Samlenotat om Beskæftigelsesministeriets punkter på RIA-rådets dagsorden den 6.-7. juni 2013: Lovlig indvandring

Samlenotat om Beskæftigelsesministeriets punkter på RIA-rådets dagsorden den 6.-7. juni 2013: Lovlig indvandring Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3244 - RIA Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om Beskæftigelsesministeriets punkter på RIA-rådets dagsorden den 6.-7. juni 2013: Lovlig indvandring 21. maj 2013 SFR/emn,

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0638 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0638 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0638 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.10.2007 KOM(2007) 638 endelig 2007/0229 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om en kombineret ansøgningsprocedure

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 26. april 2002 PE 316.324/17-40 ÆNDRINGSFORSLAG 17-40 Udkast til udtalelse (PE 316.324) Jean Lambert Betingelserne for tredjelandsstatsborgeres

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 16-105

ÆNDRINGSFORSLAG 16-105 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16.12.2011 2011/0217(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 16-105 Udkast til udtalelse Ilda Figueiredo (PE475.999v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 15. juli 2010 (19.07) (OR. en) 12211/10 Interinstitutionel sag: 2010/0209 (COD)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 15. juli 2010 (19.07) (OR. en) 12211/10 Interinstitutionel sag: 2010/0209 (COD) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 15. juli 2010 (19.07) (OR. en) 12211/10 Interinstitutionel sag: 2010/0209 (COD) MIGR 67 SOC 462 DRS 27 CODEC 691 FORSLAG fra: Kommissionen modtaget den: 13.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed

Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed I. Generelle spørgsmål (artikel 1 og 2) I.2. Spørgsmål om den udstationerende virksomhed Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed 1. 1. 1 Hvem anses efter national lovgivning

Læs mere

INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD I SEKRETARIATET FOR GRUPPEN FOR DET EUROPÆISKE FOLKEPARTI (PPE) I EUROPAPARLAMENTET

INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD I SEKRETARIATET FOR GRUPPEN FOR DET EUROPÆISKE FOLKEPARTI (PPE) I EUROPAPARLAMENTET INTERNE REGLER FOR PRAKTIKOPHOLD I SEKRETARIATET FOR GRUPPEN FOR DET EUROPÆISKE FOLKEPARTI (PPE) I EUROPAPARLAMENTET Indhold Artikel 1: Almindelige bestemmelser...3 Artikel 2: Forskellige former for praktikophold...3

Læs mere

Europa-Parlamentet OG Rådets Direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser

Europa-Parlamentet OG Rådets Direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser Europa-Parlamentet OG Rådets Direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser EF-Tidende nr. L 018 af 21/01/1997 s. 0001-0006 EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 27.10.2010 2010/0067(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0378 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0378 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0378 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT 1. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget, Sundhedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 8. januar 2009 Grønbog om sundhedspersonalet i

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 19.2.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1112/2009 af Velina Stefanova Stefanova, bulgarsk statsborger, og 46 medunderskrivere, om manglende

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 11-45

ÆNDRINGSFORSLAG 11-45 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2012/0340(COD) 6.9.2013 ÆNDRINGSFORSLAG 11-45 Udkast til udtalelse Zoltán Bagó (PE513.263v01-00) Tilgængeligheden af offentlige organers websteder

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.06.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0461/2011 af Martin Stauns Hansen, dansk statsborger, om det danske integrationsministeriums fortolkning

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 25.9.2013 2013/2174(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forsikringsdækning af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer (2013/2174(INI)) Økonomi-

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 21.6.2013 2013/2077(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om målrettet EU-regulering og nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet - 19. rapport om bedre lovgivning

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

5.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 327/9. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde

5.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 327/9. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde 5.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 327/9 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

*** Baggrundsdokument

*** Baggrundsdokument 1 Offentlig høring om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet ("direktivet om den skriftlige erklæring") *** Baggrundsdokument

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16.10.2013 2013/0085 (NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0025/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0025/2016 4.2.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0248 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.6.2005 KOM(2005) 248 endelig 2002/0061 (COD) UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN i henhold til EF-traktatens

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes:

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes: BEK nr 568 af 19/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-1465 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10. EUROPA-PARLAMENTET 2009 2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2013/0253(COD) 10.10.2013 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0285(NLE) 2.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 22.4.2013 2012/0180(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0204/2. Ændringsforslag. Brando Benifei, ordfører

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0204/2. Ændringsforslag. Brando Benifei, ordfører 29.6.2016 A8-0204/2 2 Henvisning 9 a (nyt) - der henviser til Kommissionens meddelelse af 7. juni 2016 med titlen: "Handlingsplan for integration af tredjelandsstatsborgere" (COM(2016)0377), 29.6.2016

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 2002/0110(COS) 11. juni 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2008/2331(INI)

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2008/2331(INI) EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2008/2331(INI) 27.1.2009 ÆNDRINGSFORSLAG 1-27 Jamila Madeira (PE415.219v01-00) En fælles indvandringspolitik for Europa: Principper,

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

14708/16 kf/top/ikn 1 DGD 1B

14708/16 kf/top/ikn 1 DGD 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0133 (COD) 2016/0222 (COD) 2016/0223 (COD) 2016/0224 (COD) 2016/0225 (COD) 14708/16 ASILE 80 ASIM 157

Læs mere

RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER RÅDETS FÆLLES HOLDNING med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om vikararbejde

RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER RÅDETS FÆLLES HOLDNING med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om vikararbejde RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 15. september 2008 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2002/0072 (COD) 10599/2/08 REV 2 SOC 360 CODEC 764 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FÆLLES

Læs mere

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/

* BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0206/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0206/2016 16.6.2016 * BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af ændringsprotokollen til aftalen mellem Det Europæiske

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 22.2.2013 2011/0284(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Retsudvalget

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 5.9.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det maltesiske Repræsentanternes Hus om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (51/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Republikken Bulgariens nationalforsamling om forslag til Rådets direktiv om ændring

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere