INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Cura Pleje. Uanmeldt tilsyn marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Cura Pleje. Uanmeldt tilsyn marts 2013"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts

2 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen privat leverandør Cura Pleje Marts 2013 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger. Herefter følger en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt om det konkrete tilbud. Sidste del af rapporten indeholder de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer og ved gennemgang af dokumentation. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra den indsamlede data og øvrige indtryk. Disse vurderinger ligger til grund for den samlede vurdering, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes ud fra dette. 1

3 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen privat leverandør Cura Pleje Marts 2013 Indholdsfortegnelse 1 Formalia Samlet tilsynsresultat Begrundelse for tilsynsresultatet Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Datagrundlag Tilsynets formål Indhold og metode Vurderingsskala Yderligere oplysninger

4 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen privat leverandør Cura Pleje Marts Formalia Hjemmeplejen - Privat leverandørs navn og adresse Cura Pleje, Hejrevang 15, 3450 Allerød Leder Daglig leder Charlotte Kastrup Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg 18. marts 2013 kl Datagrundlag Særlige forhold f.eks. manglende kvalitetsstandarder eller manglende visitation Beboerne har givet tilsagn om deltagelse i tilsynet Ved tilsynet er der foretaget gennemgang af faglig dokumentation samt observationer hos borgerne. Tilsynet har interviewet 4 borgere ud af 5 planlagte. tilsynstidspunktet på trods af aftale om besøg. Tilsynet har desuden gennemført interview med 3 medarbejdere: En borger kunne ikke kontaktes på 2 social- og sundhedshjælpere. Heraf blev 1 medarbejder interviewet i forhold til 2 borgere. Tilsynsførende 1 ufaglært (dyrlæge) Gitte Ammundsen, Chefkonsulent og sygeplejerske Karin Kappel, Chefkonsulent og sygeplejerske 3

5 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen privat leverandør Cura Pleje Marts Samlet tilsynsresultat BDO KR har på vegne af Allerød Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn i hjemmeplejen privat leverandør Cura Pleje. På baggrund af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende analyse heraf, vurderer BDO KR, at Den private leverandør Cura Pleje er godkendt med mangler ved det uanmeldte tilsyn. Samlet vurdering Godkendt Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder. Forholdene i hjemmeplejeenheden vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. x Godkendt med mangler Dette betyder, at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har mangler eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder. Alvorlige fejl og mangler Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller mangler, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder. Manglerne er af et sådan omfang, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere beboere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. 4

6 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen privat leverandør Cura Pleje Marts Begrundelse for tilsynsresultatet Tilsynsresultatet præsenteres dels ud fra en samlet vurdering dels ud fra en beskrivelse af, hvilke mål og indikatorer manglerne forekommer Styrker På baggrund af tilsynet vurderes det, at Privat leverandør Cura Pleje er karakteriseret ved følgende styrker: Siden sidste tilsyn har Cura Pleje udarbejdet en handleplan omkring den sundhedsfaglige dokumentation og har arbejdet målrettet med at skabe sammenhæng imellem borgerens funktionsvurdering, de visiterede ydelser og den skriftlige dokumentation. I forbindelse med delegerede opgaver har Cura Pleje ligeledes fået udarbejdet skriftlig dokumentation. Cura Pleje har desuden arbejdet målrettet på at få ajourført borgernes APV er og har i den forbindelse haft fokus på information af medarbejderne. Medarbejderne kender borgerens visiterede ydelser. Alle leverede ydelser registreres og borgerne tilkendegiver at modtage de registrerede besøg. Medarbejderne kender regler for både aflysninger, tilbagemelding til leder ved ændringer, samt ydelsesbytning. Medarbejderne kan fagligt beskrive borgernes hjælp til personlig hygiejne og kan samtidig beskrive, hvordan borgerens egne ressourcer inddrages heri. Borgerne giver ikke udtryk for bekymringer om helbredsmæssige risici, der ikke er taget hånd om. Medarbejderne kan identificere relevante risici i forhold til borgerens situation. Borgerne er bevidste om, hvor de kan få hjælp, ved evt. behov for at klage Medarbejderne kan beskrive, hvilke ønsker borgerne har i forhold til respekt. Den sundhedsfaglige dokumentation er beskrevet i et neutral, sagligt og forståeligt sprog. Borgerne giver udtryk for, at medarbejderne taler respektfuldt til dem. Medarbejderne kan redegøre for særlige hygiejniske risici i borgernes hjem. Boligerne fremstår i en hygiejnisk forsvarlig tilstand. Der vurderes sammenhæng imellem de delgerede opgavers kompleksitet og de anvendte kompetencer. Principperne for delegering af sygeplejeopgaver er kendte af medarbejderne og medarbejderne ved, hvordan en opgave overdrages. Der foreligger APV er i alle boliger og der er sammenhæng mellem de observerbare forhold i boligern og APV en. Medarbejderne kan redegøre for intentionerne bag udarbejdelsen af APV er og kan redegøre for håndtering af en evt. uenighed mellem borger og medarbejder. Mangler På baggrund af tilsynet vurderes det, at Privat leverandør Cura Pleje har følgende mangler: 5

7 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen privat leverandør Cura Pleje Marts 2013 Mål 2 dokumentation Der er mangler vedrørende beskrivelse af visiterede ydelser i en døgnrytmeplan. Mål 2 borger Der er mangler vedrørende borgernes ønsker indenfor eksisterende ramme. Mål 3 dokumentation Der er mangler i forhold til beskrivelserne af tilrettelæggelsen af borgernes personlige pleje. Mål 3 observation Der er mangler i forhold til sammenhæng mellem de beskrevne opgaver og borgernes tilstand. Mål 3 borger Der er mangler i forhold til borgernes tilfredshed med kvaliteten af den udførte personlige pleje. Mål 3 medarbejder Der er mangler i forhold til medarbejdernes kendskab til døgnrytmeplanen. Mål 4 dokumentation Der er mangler i forhold til beskrivelsen af borgernes ressourcer. Mål 5 - dokumentation Der er mangler i forhold til beskrivelsen af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Mål 7 - borger Der er mangler i forhold til kommunikationen med borgerne. Mål 8 medarbejder En medarbejder har svært ved at redegøre for hensyn der skal tages i forhold til kommunikation med borger. Mål 9 borger Der er mangler i forhold til borgernes tilfredshed med den praktiske hjælp. Mål 10 dokumentation Der er mangler i forhold til opfølgning på delegerede opgaver. Mål 10 borger Der er mangler i forhold til borgernes oplevelse af måden, hvorpå hjælpen leveres og medarbejdernes kompetencer i forhold hertil. Mål 10 medarbejderne Der er mangler i forhold til medarbejdernes viden omkring opfølgning på delegerede opgaver. Mål 11 dokumentation 6

8 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen privat leverandør Cura Pleje Marts APV indeholder ikke relevant og aktuel handleplan til forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer. Alvorlige fejl På baggrund af tilsynet er der ikke fundet alvorlige fejl og mangler i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstidspunktet. 7

9 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen privat leverandør Cura Pleje Marts 2013 Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til hjemmeplejen - Privat leverandør Cura Plejes fremadrettede udvikling: Bemærkninger 1. Tilsynet bemærker, at Anbefalinger De visiterede ydelser ikke er beskrevet gennem hele døgnet i døgnrytmeplanerne. Aftalte tidspunkter for levering af den praktiske hjælp ikke altid overholdes. Aftaler imellem Cura Plejes medarbejdere og en borgers ægtefælle ikke fremgår tydeligt i den sundhedsfaglige dokumentation og misforståelser opstår. Døgnrytmeplanerne er ikke ajourførte og fremstår ikke tilstrækkelig handlevejledende og individuelt beskrevet gennem hele døgnet. Døgnrytmeplanerne mangler generelt beskrivelse af den psykiske pleje og omsorg. Borgerne oplever ikke tilfredshed med udførelsen af den personlige pleje. Medarbejderne har sparsomt kendskab til døgnrytmeplanerne. Dokumentationen af borgernes ressourcer (fysisk, psykisk/mentalt og socialt) er kun delvist beskrevet eller mangler helt. Den sundhedsfremmende og forebyggende indsats er sparsomt beskrevet i døgnrytmeplanerne. Borgerne oplever, at der ikke er respekt omkring deres levevis. En medarbejder har svært ved at redegøre for, hvordan sproget anvendes som værktøj i forbindelse med udøvelsen af pleje og omsorg for borgeren. Borgerne oplever ikke tilfredshed med rengøringsstandarden. Der foreligger ingen dokumentation for opfølgning på de delegerede opgaver. Borgerne føler sig ikke trygge i forhold til måden, hvorpå borgerens behov for hjælp løses. Medarbejderne kan ikke redegøre for opfølgning på delegerede opgaver. Der foreligger ikke en relevant og aktuel handleplan til forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer. 1. Tilsynet anbefaler, at Cura Pleje underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i udarbejdelsen af døgnrytmeplaner, således at disse fremstår handlevejledende og individuelt beskrevet gennem hele døgnet. Herunder anbefales det, at medarbejderne bliver bevidstgjorte om betydningen af døgnrytmeplanerne og anvendelsen af disse som et vigtigt arbejdsredskab i hverdagen. Cura Pleje indarbejder en arbejdsgang således at det sikres, at alle døgnrytmeplaner ajourføres ved ændringer i forhold til borgernes behov og ressourcer. Cura Pleje underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i udarbejdelsen af døgnrytmeplaner, således at disse indeholder beskrivelser af borgernes behov for psykisk pleje og omsorg. Cura Pleje underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i udarbejdelsen af døgnrytmeplaner, således at disse indeholder beskrivelser af borgernes ressourcer og medinddragelsen heraf samt indeholder beskrivelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats Cura Pleje udarbejder en arbejdsgang, således at det sikres, at alle borgere 8

10 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen privat leverandør Cura Pleje Marts 2013 informeres om eventuelle forsinkelser i forhold til aftalte tidspunkter for levering af den tildelte hjælp. Cura Pleje fortsætter fokuseringen på ansættelse af faglært personale, således at borgerne oplever kvalitet i den sundhedsfaglige indsats i forbindelse med hjælpen til personlig pleje og omsorg. Herunder anbefales det at sikre løbende kompetenceudvikling af medarbejderne. Cura Pleje underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i at indgå i et respektfuldt samarbejde med borgerne. Cura Pleje underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i at anvende sproget som værktøj i udøvelsen af pleje og omsorg hos borgeren. Cura Pleje underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i at sikre en tilstrækkelig information til borgerne om udførelsen af den visiterede rengøringshjælp og sikrer, at borgerne informeres og tildeles erstaningsbesøg ved behov for aflysninger. Cura Pleje sikrer, at der i forbindelse med delegation af sygeplejeopgaver er dokumenteret opfølgning på disse og at medarbejderne er informeret om opfølgningen. Cura Pleje er fokuserede på, at medarbejderne er kompetente til de opgaver, de skal løse i borgernes hjem, således at borgerne føler sig trygge ved medarbejdernes hjælp. Cura Pleje underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i at udarbejde handleplaner til forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer. 9

11 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen privat leverandør Cura Pleje 3 Datagrundlag På de følgende sider præsenteres resultaterne af dataindsamlingen i relation til hvert målepunkt samt generelle bemærkninger til hvert mål. Det skriftlige grundlag i henhold til vejledning nr. 2 jævnfører lov om social service og kommunens kvalitetsstandarder Mål 1 Der er sammenhæng mellem visitation og leveret pleje og omsorg Ja Delvis Nej Bemærkninger Dokumentation (1) x Hos alle borgere er der overensstemmelse mellem funktionsvurderingen, visitators sammenfatning og ydelsestildelingen. Observation (1) x Hos alle 4 borgere er der overensstemmelse mellem funktionsvurderingen og borgerens tilstand. Observation (2) x Hos alle borgere er der sammenhæng mellem visiterede ydelser og borgerens tilstand. Borger x Borgerne er bevidste om, hvor de kan få hjælp ved behov for at klage. Borgerne fortæller, at de evt. vil tage kontakt til kommunen, teamleder eller pårørende ved evt. behov for at klage. Medarbejder x Medarbejderne har kendskab til borgerens visiterede ydelser. Mål 2 Borgeren får leveret de registrerede ydelser Ja Delvis Nej Bemærkninger Dokumentation (1) x Alle leverede besøg registreres i en mappe i borgerens hjem. Dokumentation (2) x Generelt er de visiterede ydelser beskrevet i døgnrytmeplanen. 1 døgnrytmeplan mangler beskrivelse af hjælpen om aftenen. Borger (1) x Alle borger oplyser at have modtaget de senest registrerede besøg med henblik på tidspunkt, varighed og hyppighed. Borger (2) x 1 borger oplever, at leverandørens medarbejdere lytter til ønsker indenfor de eksisterende rammer. 1borger giver udtryk for utilfredshed med, at de aftalte tidspunkter og ønsker for rengøring ofte ikke overholdes. 1 borger oplyser, at hendes ønske om hjælp på et specielt tidspunkt en dag, ikke blev imødekommet med 10

12 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen privat leverandør Cura Pleje begrundelsen om, at medarbejderen havde fri. 1 borger oplyser, at hjælpen udeblev søndag den 17. marts om eftermiddagen og aftenen. Borgeren blev ikke kontaktet forinden vedr. dette. Tilsynet bemærker, at der er rask ægtefælle i hjemmet, som hjælper til med den personlige pleje af sin syge hustru. Ægtefælle oplyser, at der er indgået aftale med Cura Pleje om, hvilke opgaver ægtefællen klarer og på hvilke tidspunkter. Døgnrytmeplanen indeholder ingen oplysninger om disse aftaler. Tilsynet anbefaler, at disse aftaler bør beskrives detaljeret og handlevejledende, så der ikke opstår misforståelser. Medarbejder (1) x Medarbejderne har kendskab til reglerne for registrering af besøg herunder aflysningsårsager. Medarbejder (2) x Medarbejderne kan redegøre for principper vedr. tilbagemelding til nærmeste leder ved ændringer i hjemmet. Medarbejder (3) x Medarbejderne har kendskab til reglerne for bytteydelser. Personlig pleje i henhold til lov om social service 83 samt kommunens kvalitetsstandarder Mål 3 Borgeren modtager den visiterede hjælp til personlig pleje i en tilfredsstillende kvalitet Ja Delvis Nej Bemærkninger Dokumentation x Der er udarbejdet døgnrytmeplaner for alle 4 borgere. 1 døgnrytmeplan fremstår kortfattet - men handlevejledende og individuelt beskrevet. 3 døgnrytmeplaner er meget kortfattet beskrevet og fremstår ikke tilstrækkelig handlevejledende og individuelt beskrevet. Eksempelvis fremgår det hos 1 borger, at der skal ydes støtte til morgenpleje. Hjælpen er ikke nærmere defineret. I forhold til en anden borger foreligger beskrivelse af morgenpleje og aftenpleje. Borgeren modtager også besøg om eftermiddagen. Indholdet i eftermiddagsbesøgene fremgår ikke tydeligt af døgnrytmeplanen. I forhold til en tredje borger er morgenpleje og det ugentlige bad beskrevet. Borgeren modtager også besøg ved frokosttid, eftermiddag og aften. Disse besøg er ikke beskrevet i døgnrytmeplanen. Tilsynet bemærker, at der i forhold til 2 døgnrytmeplaner mangler ajourføring. Eksempelvis er det oplyst, at borgeren selv kan gå op i badekarret. Borgeren kan ikke magte dette længere. I 11

13 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen privat leverandør Cura Pleje funktionsvurderingen dateret 30. januar 2013 fremgår det tydeligt, at borgeren ikke selv kan komme op i badet, og derfor har fået badestol med hjul. I forhold til en anden borger mangler ajourføring af, hvorledes borgeren forflyttes fra seng til stol. I døgnrytmeplanen er der beskrivelser af brugen af stålift og drejetårn. Tilsynet bemærker, at der i hjemmet findes en hængelift. Det fremgår ikke tydeligt, hvornår de forskellige hjælpemidler anvendes. Den psykiske pleje og omsorg er sparsomt beskrevet. I forhold til en borger fremgår det eksempelvis, at borgeren får støtte til at få styr på sin hverdag, planlæggelse af mad og indkøb og hvad der ellers skal ske. Tilsynet vurderer, at beskrivelsen bør være mere handlevejledende beskrevet. Observation x På baggrund af de ovenstående mangler i døgnrytmeplanerne er det tilsynets vurdering, at der kun er delvis sammenhæng mellem de beskrevne plejeopgaver og borgernes tilstand. Borger x 1 borger udtrykker tilfredshed med hjælpen til den personlige pleje. 3 borgere udtrykker utilfredshed med hjælpen til personlig pleje. Eksempelvis er det borgernes opfattelse, at hjælpen til personlig pleje går alt for stærkt. En borger fortæller med et smil på læben, at vedkommende dårligt når at blive våd på hele kroppen, inden hjælpen til det ugentlige bad er overstået. Medarbejderne opleves stressede. De 3 borgere oplyser til tilsynet, at det er deres opfattelse, at nogle af medarbejderne ikke har de nødvendige kompetencer og fremtræder uvidende og usikre på, hvordan hjælpen skal ydes. Eksempelvis oplyser en af borgerne, at en medarbejder spurgte borgeren om vedkommende kunne rejse sig fra stolen og selv gå på badeværelset. Borgeren er fast kørestolsbruger, har stærkt nedsat kraft i begge ben og kan kun forflyttes med støtte. En anden borger fortæller, at medarbejderne ikke har den tilstrækkelige viden til at betjene en lift. Borgeren må introducere medarbejderen til dette. Alle 4 borgere giver udtryk for utilfredshed med de mange forskellige medarbejdere i hjemmet. Medarbejder (1) x 1 medarbejder udtrykker kendskab til døgnrytmeplanen. I forhold til 3 borgere kender medarbejderen ikke indholdet i døgnrytmeplanerne. 1 af disse medarbejdere er kommet i borgerens hjem i 2 år. 1 medarbejder oplyser til tilsynet, at det er længe siden, at døgnrytmeplanen er læst sidst. 12

14 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen privat leverandør Cura Pleje Medarbejder (2) x Medarbejderne kan fortælle om fagligheden bag den udførte hjælp. Sundhedsfremme og forebyggelse Mål 4 Borgeren anvender egne ressourcer i opgaveløsningen Ja Delvis Nej Bemærkninger Dokumentation x I forhold til 3 døgnrytmeplaner er beskrivelserne af borgerens ressourcer kortfattet. Eksempelvis beskrives det som eneste oplysning i forhold til borgerens ressourcer, at borgeren selv kan bade eller at borgeren selv kan rede hår og bruse kroppen. Beskrivelserne i døgnrytmeplanerne indeholder generelt ikke fyldestgørende oplysninger om borgernes fysiske ressourcer i forhold til den personlige pleje og i forhold til borgerens mobilisering og eventuelle behov for støtte af hjælpemidler/gangredskaber. I forhold til 1 borger er beskrivelsen af borgerens fysiske ressourcer ikke ajourført i forhold til borgerens nuværende funktionsniveau. Der er angivelser af ressourcer, som borgeren ikke længere besidder. I forhold til 1 borger bemærker tilsynet, at der er uoverensstemmelse mellem beskrivelsen for dag og aften. For dag er det oplyst, at borgeren får børstet tænder - for aften er det oplyst, at borgeren selv børster tænder. Tilsynet bemærker, at borgernes mentale og sociale ressourcer ikke fremgår af de 4 døgnrytmeplaner. Det er tilsynets vurdering, at der i døgnrytmeplanerne i højere grad bør fokuseres på dokumentationen og medinddragelsen af borgernes egne ressourcer. Borger x Borgerne kan redegøre for egen indsats i forbindelse med udførelsen af personlig pleje og/eller praktisk hjælp. En borger giver udtryk for, at vedkommende ikke oplever, at medarbejderne har fokus på medinddragelse af borgerens egne ressourcer. Borgeren giver udtryk for en oplevelse af, at medarbejderne blot følger en procedure. Medarbejder x Medarbejderne kan redegøre for, hvordan borgerne medinddrages i udførelsen af personlig pleje og/eller praktisk hjælp. Det er tilsynets vurdering, at medarbejdernes fokus på medinddragelse af borgernes ressourcer med fordel kan prioriteres i højere grad. 13

15 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen privat leverandør Cura Pleje Mål 5 Opgaveløsning understøtter Sundhedsfremme og forebyggelse Ja Delvis Nej Bemærkninger Dokumentation x Den sundhedsfremmende og forebyggende indsats er kortfattet beskrevet i forhold til 2 borgere. Eksempelvis fremgår det i en døgnrytmeplan, at borgeren får smurt sine ben med creme efter at støttestrømper er taget af. I en anden døgnrytmeplan fremgår det, at drejetårn skal anvendes, idet dette er træning for borgeren. I forhold til 2 borgere fremgår der ingen beskrivelse af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Observation x Døgnrytmeplanerne indeholder ikke alle relevante risici. Eksempelvis bemærker tilsynet, at der i forhold til en døgnrytmeplan mangler beskrivelse af borgerens tryksår. Borger x Borgerne udtrykker ikke bekymringer for helbredsmæssige risici, der ikke er taget hånd om. Medarbejder X Medarbejderne kan redegøre for særlig indsats vedr. relevante risici i forhold til borgernes situation. Eksempelvis fortæller en medarbejder om særlig indsats i forhold til forebyggelse af urinvejsinfektion. Medicinhåndtering i henhold til gældende retningslinjer vedr. medicinhåndtering Mål 6 Borgeren modtager den visiterede hjælp til medicinindtagelse, hvor Allerød Kommune er ansvarlig for medicindosering. Ja Delvis Nej Bemærkninger Dokumentation Ingen af de 4 borgere der indgik i tilsynet er visiteret til hjælp til medicinindtagelse. Observation Borger Medarbejder 14

16 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen privat leverandør Cura Pleje Generelle målepunkter Mål 7 Borgeren oplever respekt i hverdagen Ja Delvis Nej Bemærkninger Observation Der var ingen medarbejdere tilstede, da tilsynet var hos de udvalgte borgere. Borger x Borgerne giver udtryk for, at medarbejderne generelt taler pænt til dem. En enkelt borger giver udtryk for, at der i forhold til nogle medarbejdere er sproglige forståelsesproblemer. 3 ud af 4 borgere oplever ikke, at der er respekt for deres levevis. En borger giver udtryk for, ikke at føle, at der bliver lyttet til hende. En anden borger giver udtryk for en manglende forståelse for borgerens situation. En tredje borger fortæller, at hendes behov for at sove til middag, ikke bliver respekteret og hun får tilbud om rengøring i det tidsrum, hun har udtrykt ønske om ikke at blive forstyrret. En pårørende til en borger fortæller, at hun ikke bryder sig om, at medarbejderne går ind på de tæppebelagte gulve med sko på. Medarbejder x Medarbejderne kan generelt give udtryk for, hvilke ønsker borgeren har i forhold til respekt. En medarbejder fortæller bl.a. at hun er meget opmærksom på at optræde roligt hos en af sine borgere, da borgeren ellers bliver nervøs. Mål 8 Medarbejderen anvender sproget som professionelt værktøj ifm. udøvelse af pleje og omsorg for borgeren Ja Delvis Nej Bemærkninger Dokumentation x Der anvendes et neutralt, sagligt og forståelig sprog i dokumentationen. Observation Der er ingen medarbejdere tilstede under tilsynets besøg hos borgerne. Borger x Borgerne oplever generelt, at medarbejderne motiverer til selvhjælp. Eksempelvis fortæller borgeren, at hun selv står for, at temperere vandet ved hjælp til bad. Medarbejder x Medarbejderne kan generelt redegøre for, hvordan de anvender sproget som professionelt værktøj. En medarbejder fortæller, at hun bruger sin egen krop til at guide borgeren med og siger samtidig, hvad 15

17 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen privat leverandør Cura Pleje borger skal gøre. En anden medarbejder beskriver, hvordan hun anvender humor i udøvelsen af pleje og omsorg hos en borger. En enkelt medarbejder har svært ved at redegøre for hvilke særlige hensyn, hun vil tage i kommunikation med en borger, der har svære talevanskeligheder pga. Parkinsonisme. Praktisk hjælp i henhold til 83 Mål 9 Borgeren sikres hygiejnemæssig forsvarlig renholdelse af boligen Ja Delvis Nej Bemærkninger Dokumentation x Der er beskrivelser af borgernes hjælp til rengøring i døgn- og ugeplanerne. Det er beskrevet, hvorledes borgeren inddrages i rengøringen i et af de besøgte hjem. Observation x Tilsynet observerer en hygiejnemæssig forsvarlig rengøringsstandard i de besøgte hjem. I en af de besøgte boliger var der mange ting, hvilket tilsynet vurderer, må vanskeliggøre hjælpen til rengøring i hjemmet. Borger x 2 ud af de 4 interviewede borgere får hjælp til rengøring. Den ene borger oplyser, at hun ikke får tørret støv af og oplever, at den aftalte tid for rengøring ikke bliver overholdt. Den anden borger oplyser, at hun ikke oplever, at hun får hjælp nok til rengøring og at hun er blevet sprunget over to gange. Kun den sidste gang blev rengøringen erstattet efter, at borgeren havde rettet henvendelse til Cura Pleje. Medarbejder x Medarbejderne kan redegøre for særlige hygiejniske risikofaktorer hos borgerne. En medarbejder oplyser bl.a. at hun er opmærksom på at få tømt toiletspanden hver dag, idet borgeren selv kommer våde bleer heri. 16

18 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen privat leverandør Cura Pleje Medarbejderkompetencer Mål 10 Styrket indsats vedrørende Medarbejderkompetencer Ja Delvis Nej Bemærkninger Dokumentation (1) Dokumentation (2) x x Der foreligger kompetenceoversigt og principper for delegering i Cura Pleje. Cura pleje har et antal medarbejdere, som er oplært af Allerød kommunes hjemmesygeplejersker til at give sondeernæring via PEG-sonde. Der foreligger delegeringsskemaer for hver af disse medarbejdere. Dokumentation (3) Observation (1) x Der findes ingen aktuel dokumentation for opfølgning på de delegerede opgaver. (sondeernæring) Tilsynet går forgæves hos den borger, som modtager hjælp til opgaver, der er uddelegeret. (sondeernæring) Observation (2) x Der vurderes sammenhæng imellem sygeplejeopgavens kompleksitet og de hertil anvendte kompetencer. Borger x 3 interviewede borgere giver udtryk for at føle sig trygge ved den faste hjælper. 1 borger synes hendes faste hjælper før i tiden var tillidsvækkende og lydhør, men nu optræder ukoncentreret og travl. Alle borgere giver udtryk for, at der ofte kommer mange forskellige hjælpere i hjemmet. Borgerne giver udtryk for, at de er usikre på om medarbejderne er uddannede og oplærte, idet hjælpen bærer præg af, at medarbejderen ikke ved, hvad de skal hjælpe med. En borger beskriver, at en medarbejder har en klodset tilgang. En borger beskriver medarbejdere, som er usikre på korrekt brug af borgerens hjælpemidler. En borger beskriver medarbejdere, som ikke kender borgerens grundsygdomme og særlige udfordringer. Medarbejder (1) x Medarbejderne kan redegøre for principperne for delegering. En medarbejder fortæller bl.a. at hun tidligere har været oplært i at tilbyde inhalationsmedicin. Medarbejderen blev oplært af kollega. Medarbejder (2) x Medarbejderen kan redegøre for, hvordan en opgave overdrages. Medarbejder (3) x Ingen medarbejdere kan redegøre for konkret opfølgning på delegerede sygeplejeopgaver. 17

19 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen privat leverandør Cura Pleje Arbejdsmiljø Mål 11 Styrket indsats vedrørende arbejdsmiljø Ja Delvis Nej Bemærkninger Dokumentation (1) Dokumentation (2) x Der er udarbejdet APV i alle besøgte hjem. x Der er svaret ja til arbejdsmiljøproblemer i 1 ud af 5 APV er. I denne APV findes ingen udarbejdet handleplan til forebyggelse af omtalte arbejdsmiljøproblemer. Observation (1) x Der er sammenhæng imellem APV og observerbare forhold i hjemmet. Observation (2) x Der er ingen handleplaner. Borger (1) x Borgerne kender generelt formålet med udarbejdelse af APV. En borger ved ikke, at der bliver udarbejdet APV. Borger (2) x Der er beskrevet arbejdsmiljømæssige udfordringer i 1 APV. Borgeren er enig i disse problemer. Borger (3) x Borger er indstillet på at efterleve krav om arbejdsmiljøforhold for personalet. Problemerne i hjemmet er løst. Medarbejder (1) x Alle interviewede medarbejdere kan redegøre for intentionerne bag udarbejdelse af APV. Medarbejder (2) x Alle medarbejdere kan redegøre for håndteringen af en evt. uenighed imellem borger og personale. En medarbejder fortæller, hun først vil forsøge at komme i dialog med borger, men at hun, hvis det ikke lykkes, vil kontakte teamleder for rådgivning. Medarbejder (3) x 3 af de interviewede medarbejdere kan redegøre for kommunens retningslinjer, såfremt forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer ikke efterleves. En medarbejder oplyser, at det bliver man undervist i kommunens retningslinjer ved ansættelsen i Cura Pleje. 18

20 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør Cura Pleje Marts Tilsynets formål Formålet med tilsyn i Allerød Kommune er at afdække, hvorvidt der er sammenhæng mellem de beskrevne og vedtagne rammer, og den praksis der udføres på stedet samt at bidrage til den løbende udvikling og kvalitetsforbedring af tilbuddets rammer og indhold. Sammenfattende er formålet med de uanmeldte tilsyn i Allerød Kommune at: Kontrollere og belyse, om der i forhold til ældreområdet er sammenhæng mellem den konkrete afgørelse, der er truffet for den enkelte beboer og de ydelser, der leveres til den enkelte. Kontrollere, om der på det enkelte plejecenter udføres forsvarligt fagligt arbejde i forhold til beboere, og at gældende lovregler, kvalitetsstandarder, serviceniveau og administrative retningslinjer efterleves. Kontrollere, om der hos hjemmeplejens kommunale og/eller private leverandører udføres forsvarligt fagligt arbejde i forhold til borgerne, og at gældende lovregler, kvalitetsstandarder, serviceniveau og administrative retningslinjer efterleves. Understøtte en fremadrettet og løbende udvikling af kvaliteten i ydelserne over for beboerne gennem en anerkendende og konstruktiv tilgang til medarbejdere og ledelse. Skabe grundlag for refleksion over egen praksis hos både medarbejdere og ledelse. Afdække styrker og forbedringsmuligheder i plejecentrenes og hjemmeplejens måde at håndtere opgaverne på, og identificere potentielle udviklingsmuligheder. 4.1 Indhold og metode I BDO s tilsynskoncept for uanmeldte tilsyn i hjemmeplejen i Allerød Kommune er der udarbejdet 11 mål, som tager udgangspunkt i Kommunes kvalitetsstandarder, ydelseskatalog og retningslinjer. De uanmeldte tilsyn tager udgangspunkt i en helhedsvurdering af hjemmeplejeenheden ved hjælp af følgende målemetoder: Kontrol af hjemmeplejens faglige dokumentation. Observation i udvalgte borgeres boliger. Interview med borgere, evt. pårørende og medarbejdere. Drøftelse med ledelsen. I de uanmeldte tilsyn i hjemmeplejen arbejder BDO ud fra indikatorer på seks forskellige kvalitets - områder 1) dokumentation, 2) personlig pleje og omsorg, 3) medicin håndtering, 4) praktisk hjælp og generelle forhold, 5) medarbejder kompetencer 6) arbejdsmiljø. Der indsamles data ud fra fire forskellige datakilder, hhv. faglig dokumentation, observation, interview med borgeren og interview med en relevant medarbejder. Samlet set giver de fire metodiske tilgange en dybdegående viden om og dermed belæg for at vurdere kvaliteten af de ydelser, som borgerne modtager i hjemmeplejen. 19

21 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør Cura Pleje Marts 2013 Følgende punkter indgår i tilsynskonceptet: Omsorgs- og plejemæssige praksis Det skriftlige grundlag for ydelsen Personlig pleje Praktisk hjælp Vedligeholdelse af fysiske og mentale færdigheder Organisatoriske og personalemæssige forhold Medarbejder kompetencer Arbejdsmiljø Øvrige Medicinhåndtering Der er i alt defineret 58 målepunkter. 4.2 Vurderingsskala Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til hjemmeplejens fremadrettede udvikling: Vurderingen Godkendt er kendetegnet ved gode og tilfredsstillende forhold, som kan give anledning til at påpege udviklingspunkter i form af bemærkninger eller anbefalinger, som angiver hvordan stedet kan arbejde med yderligere kvalitetsforbedring. Vurderingen Godkendt med mangler på enkelte områder giver anledning til anbefalinger om hvilke områder, der skal arbejdes med for at rette op på de pågældende forhold. Vurderingen Alvorlige fejl og mangler giver anledning til, at tilsynet giver anbefaling om, at kommunen giver besked om en strakshandling, samt foretager et efterfølgende op følgende tilsyn efter en nærmere aftalt periode. 20

22 Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør Cura Pleje Marts Kontaktoplysninger Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: Margit Kure Ulriksen Manager, MHM Mobil nr BDO Rådgivning Havneholmen København V 5.1 Underskrifter 25. marts 2013 Gitte Ammundsen Chefkonsulent, sygeplejerske Karin Kappel Chefkonsulent, sygeplejerske 21

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Hjemmeplejen privat leverandør Helles Pleje og Service

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Hjemmeplejen privat leverandør Helles Pleje og Service INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen privat leverandør Helles Pleje og Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør HeltRent HjemmeService

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør HeltRent HjemmeService INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør HeltRent HjemmeService Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice ApS

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice ApS WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Frederiksværk

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Frederiksværk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen Frederiksværk Uanmeldt tilsyn november 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Melby

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Melby INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen Melby Uanmeldt tilsyn oktober 2013 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Melby Oktober 2013

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension. Hjemmeplejen Stranden. Anmeldt tilsyn Maj

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension. Hjemmeplejen Stranden. Anmeldt tilsyn Maj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Ældre og pension Hjemmeplejen Stranden Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Kommunal leverandør hjemmepleje/sygepleje April 2013 Forord

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Marts 2014 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Mimosen Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Mimosen Juli 2012 Forord Rapporten er opbygget

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Privat leverandør Estrids Pleje A/S

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Privat leverandør Estrids Pleje A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen Privat leverandør Estrids Pleje A/S Uanmeldt tilsyn November2013 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn,

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af praktisk hjælp Vitapleje ApS. Uanmeldt tilsyn December 2015

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af praktisk hjælp Vitapleje ApS. Uanmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Sundhed og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Vitapleje ApS Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Social og sundhedsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand Cura Pleje og Service Hejrevang 15,1 3450

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg. Boenheden Kisumparken

Tilsynsrapport Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg. Boenheden Kisumparken INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Boenheden Kisumparken Uanmeldt tilsyn oktober 2013 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Boenheden Kisumparken September

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn maj 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Engholm Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Engholm Uanmeldt tilsyn februar2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Villestofte Plejecenter. Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Herluf Trolle Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Herluf Trolle Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn februar 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO.

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje Rønneallé 41 3450 Allerød Tilsynet

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm

Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm Uanmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Faxe Kommune. Center for sundhed & pleje Hjemmeplejen Privat Leverandør Lottes Rengøring

Tilsynsrapport Faxe Kommune. Center for sundhed & pleje Hjemmeplejen Privat Leverandør Lottes Rengøring Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for sundhed & pleje Hjemmeplejen Privat Leverandør Lottes Rengøring Uanmeldt tilsyn Oktober 2017 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Tilsynsrapport Billund Kommune Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Uanmeldt tilsyn Juni 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Plejecenter Hundested Uanmeldt tilsyn april 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp 5-stjernet Rengøring

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp 5-stjernet Rengøring Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp 5-stjernet Rengøring Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Gribskov Kommune. Privat leverandør Helt Rent Hjemmeservice

Tilsynsrapport Gribskov Kommune. Privat leverandør Helt Rent Hjemmeservice Tilsynsrapport Gribskov Kommune Privat leverandør Helt Rent Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn Oktober 2016 INDHOLD 1.0 Tilsynets samlede Vurdering 3 1.1 Tilsynets samlede vurdering 3 1.2 Tilsynets anbefalinger

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Hjemmeplejedistrikt Billund Centergruppen

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Hjemmeplejedistrikt Billund Centergruppen Tilsynsrapport Billund Kommune Ældreområdet Hjemmeplejedistrikt Billund Centergruppen Uanmeldt tilsyn Juni 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 4 3.0 Datagrundlag

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Bomi-Parken Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Faxe Kommune. Center for sundhed & pleje Hjemmepleje Privat leverandør Egebjerg Rengøring ApS

Tilsynsrapport Faxe Kommune. Center for sundhed & pleje Hjemmepleje Privat leverandør Egebjerg Rengøring ApS Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for sundhed & pleje Hjemmepleje Privat leverandør Egebjerg Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn Oktober 2017 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn september 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Den Kommunale Hjemmepleje, Hjemmeplejedistrikt Tønder Vest

Den Kommunale Hjemmepleje, Hjemmeplejedistrikt Tønder Vest INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje, Hjemmeplejedistrikt Tønder Vest Uanmeldt tilsyn Juli 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Syvogtyve Tyve ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Syvogtyve Tyve ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Syvogtyve Tyve ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 17. November 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn:

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Indhold. Uanmeldt tilsyn på Fanø Plejecenter, november 2016

Indhold. Uanmeldt tilsyn på Fanø Plejecenter, november 2016 Indhold Forord... 2 1. SAMLET TILSYNSRESULTAT... 2 Anbefaling... 3 2. FORMALIA... 3 3. DATAGRUNDLAG... 3 3.1 Skriftligt grundlag... 3 3.2 Personlig pleje... 4 3.3 Aktivitet og træning... 4 3.4 Praktisk

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød Allerød Kommune Ældre og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 15. juni 2011, kl. 13.30-16.15 af sygeplejerske, chefkonsulent Lisbeth

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Clara Service Gruppen ApS Uanmeldt tilsyn august 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 1 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Tychsens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Tychsens Hjemmeservice Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Tychsens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport Gribskov Kommune. Privat leverandør Helt rent

Tilsynsrapport Gribskov Kommune. Privat leverandør Helt rent Tilsynsrapport Gribskov Kommune Privat leverandør Helt rent Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Tilsynets samlede Vurdering 3 1.1 Tilsynets samlede vurdering 3 1.2 Tilsynets anbefalinger 4 2.0 Oplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Københavns

Læs mere

Tilsynsrapport Egedal Kommune. Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Porsebakken

Tilsynsrapport Egedal Kommune. Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Porsebakken INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Porsebakken Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Ældre og sundhed Privat leverandør Aleris

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Ældre og sundhed Privat leverandør Aleris Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Aleris Uanmeldt tilsyn Maj 2018 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 2. Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5 3.0 Datagrundlag 6

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. PlejeDanmark. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 20. Januar 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. PlejeDanmark. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 20. Januar 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn PlejeDanmark Dato og tidspunkt for tilsyn: Den

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Hundested Plejecenter Uanmeldt tilsyn Oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej 47 6780 Skærbæk Januar 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2

Læs mere

Hvidovre kommune. Børn og Velfærd. Sundheds- og ældreafdelingen. Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord

Hvidovre kommune. Børn og Velfærd. Sundheds- og ældreafdelingen. Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Nord Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og ældreafdelingen Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Nord Dato og tidspunkt for tilsyn: d. 5. december 2016 1. Baggrund, mål og metode for at

Læs mere

Området for Forebyggelse og Sundhed Frederiksværk Plejecenter Solhjem

Området for Forebyggelse og Sundhed Frederiksværk Plejecenter Solhjem INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Frederiksværk Plejecenter Solhjem Uanmeldt tilsyn Oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Brøndby Kommune Social og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg. Æblehaven

Tilsynsrapport Brøndby Kommune Social og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg. Æblehaven INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Social og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Æblehaven Uanmeldt tilsyn oktober 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Området for Forebyggelse og Sundhed. Hjemmeplejen privat leverandør Hånd i Hånd

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Området for Forebyggelse og Sundhed. Hjemmeplejen privat leverandør Hånd i Hånd Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Hjemmeplejen privat leverandør Hånd i Hånd Uanmeldt tilsyn April 2018 INDHOLD 1.0 Formalia 2 2.0 Samlet Tilsynsresultat 3 2.1 Tilsynets

Læs mere

Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Hjemmeplejen Vester

Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Hjemmeplejen Vester INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Din Pleje

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Din Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Din Pleje Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Området for Forebyggelse og Sundhed. Hjemmeplejen privat leverandør Vika Pleje

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Området for Forebyggelse og Sundhed. Hjemmeplejen privat leverandør Vika Pleje Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Hjemmeplejen privat leverandør Vika Pleje Uanmeldt tilsyn April 2018 INDHOLD 1.0 Formalia 2 2.0 Samlet Tilsynsresultat 3 2.1 Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmeplejen Danmark Uanmeldt tilsyn oktober 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl

Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn. Human Care. Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9. november 2015 kl Hvidovre kommune Børn og Velfærd Sundheds- og Træningsafdelingen Visitationen visitationen@hvidovre.dk November 2015 Rapport for kommunalt uanmeldt tilsyn Human Care Dato og tidspunkt for tilsyn: Den 9.

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Tilsynsrapport Dragør Kommune. Sundhed og Omsorg Privat leverandør Dragør Pleje Omsorg

Tilsynsrapport Dragør Kommune. Sundhed og Omsorg Privat leverandør Dragør Pleje Omsorg Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Privat leverandør Dragør Pleje Omsorg Uanmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5 3.0

Læs mere

Tilsynsrapport Albertslund Kommune. Sundhed, Pleje og Omsorg Privat leverandør Aleris

Tilsynsrapport Albertslund Kommune. Sundhed, Pleje og Omsorg Privat leverandør Aleris Tilsynsrapport Albertslund Kommune Sundhed, Pleje og Omsorg Privat leverandør Aleris Uanmeldt tilsyn April 2018 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5 3.0 Datagrundlag

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Tønder Øst. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Tønder Øst. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Tønder Øst Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjem og Pleje

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjem og Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjem og Pleje Uanmeldt tilsyn september 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere