Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmeplejen Danmark"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmeplejen Danmark Uanmeldt tilsyn oktober

2 Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet Samlet tilsynsresultat Begrundelse for tilsynsresultat Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Oversigt over resultater for de enkelte mål Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Tilsynets formål og indhold Indhold og metode Vurderingsskalaen Yderligere oplysninger Underskrifter Bilag - Høringssvar for opklarende informationer Bilag Formel høring

3 1 Fakta om tilsynet Nedenfor præsenteres tilsynssted samt tilsynets datagrundlag og metoder kort. Leverandørens navn og adresse Hjemmeplejen Danmark, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Leder Partner Malthe Hansen og partner Morten Jørgensen Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg 2. oktober 2013 kl Datagrundlag Tilsynet omfatter 5 borgere forskellig plejetyngde. Tilsynet gennemføres på hverdage i dagtimerne. Borgerne er fordelt i 3 kategorier afhængigt af, hvor meget hjælp de modtager. Fordelingen har været: 1 borger er visiteret til hjælp mellem 0 2 timer om ugen. 2 borgere er visiteret til hjælp mellem 2 8 timer om ugen 2 borgere er til mere end 8 timers hjælp om ugen Dataindsamlingen er foretaget ved gennemgang af borgernes pleje- og omsorgsjournal (faglig dokumentation), observationer af borgeren og dennes hjem samt interview henholdsvis borgere og arbejdere. Alle 5 borgere har givet tilsagn om at deltage i tilsynet. Tilsynet har gennemført interview 2 arbejdere, heraf: 1 social- og sundhedsassistent 1 ufaglært arbejder (den ene partner) 1 arbejder er interviewet i forhold til to borgere. Den ene partner Morten Jørgensen er interviewet i forhold til tre borgere, da det ikke var muligt for tilsynet at kontakte den social- og sundhedsassistent, der var udvalgt til at deltage i forhold til borgerne. 1 borger er ikke hjemme ved tilsynet og er derfor ikke interviewet. Tilsynsførende Karin Kappel, Chefkonsulent, sygeplejerske 3

4 2 Samlet tilsynsresultat BDO KR har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn i Hjemmeplejen Danmark. På baggrund af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende kvalitative samt kvantitative analyse heraf, har BDO KR vurderet Hjemmeplejen Danmark til at være ved det uanmeldte tilsyn. Resultatet præsenteres nedenfor. Samlet vurdering Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Forholdene i Hjemmeplejen vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. x Dette betyder, at dele af den leverede ydelse og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har eller er utilfredsstillende, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige /eller, vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne beslutninger og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Manglerne er af et sådan omfang eller af en sådan karakter, at der er tale om kritisable forhold for en eller flere borgere og fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Det ovennævnte vurderingsresultat er baseret på de principper, der er udarbejdet i forbindelse gennemførelse af tilsyn på ældreområdet i Københavns Kommune (Tilsynskoncept 2013) 2.1 Begrundelse for tilsynsresultat Den overordnede vurdering begrundes nedenfor. Styrker Hjemmeplejen Danmark er en mindre virksomhed, som leverer personlig pleje og praktisk hjælp til borgere over 65 år i Københavns kommune. Virksomheden beskæftiger, udover de to partnere, tre social- og sundhedsassistenter og en social- og sundhedshjælper. Virksomheden betjener udelukkende kunder i lokalområde Nørrebro. Der er sammenhæng mellem den hjælp borgeren modtager og borgerens tilstand. Borgerne oplever, at hjælpen svarer til deres behov. Borgerne er generelt bevidste om, hvor de kan få hjælp til at klage, hvis behov herfor opstår. Borgerne har modtaget de senest planlagte besøg. Borgerne oplever generelt, at hjælpen til både personlig pleje og praktisk hjælp tilrettelægges efter vaner og ønsker. Borgerne oplever, at arbejderne motiverer til, at borgerne anvender egne ressourcer i dagligdagen. 4

5 Borgerne har fast kontaktperson og oplever god kontakt og god kommunikation arbejderne. Desuden oplever borgerne, at arbejderne udviser stor respekt for deres levevis. Medarbejderne kan redegøre for arbejdsgangen vedr. tilbagemelding til kontoret ved ændringer i hjemmet. Medarbejderne kender indholdet i retningslinjerne for tidsanvendelse og aflysningsårsager. Medarbejderne har et godt kendskab til, hvordan den personlige pleje og praktiske hjælp skal udføres hos borgeren. Medarbejderne kan redegøre for, hvordan borgerens ressourcer inddrages i opgaveløsningen samt for hvilken indsats, der skal gøres for at fastholde borgerens funktionsevne. Medarbejderne har kendskab til borgernes ønsker i forhold til tiltaleform, respekt og levevis. Mangler Der er fundet i forhold til den sundhedsfaglige dokumentation. Der er ikke fundet alvorlige i forhold til tilsynskonceptet på tilsynstidspunktet. 2.2 Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger og anbefalinger i forhold til den fremadrettede udvikling i Hjemmeplejen Danmark: Bemærkninger 1. Tilsynet bemærker, at der er manglende sammengæng mellem den visiterede hjælp og borgernes døgn- og ugeplaner. 2. Tilsynet bemærker, at døgn- og ugeplanerne eller ikke fremstår ajourførte. Der således handlevejledende og individuelle beskrivelser af hele eller af store dele af borgerens pleje og omsorg, herunder beskrivelse af borgerens psykiske pleje og omsorg. Desuden indeholder døgn- og ugeplanerne ikke beskrivelse af borgernes ressourcer og hvordan disse inddrages i den daglige pleje og omsorg for borgeren. 3. Tilsynet bemærker, at både borgere og arbejdere har manglende kendskab til døgn- og ugeplanens formål og eksistens. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, Hjemmeplejen Danmark implementerer kommunens vejledning til sundhedsfaglig dokumentation i organisationen og sikrer, at arbejderne får indsigt og viden om indholdet i vejledningen og på den baggrund kan udarbejde døgn- og ugeplaner i det nye omsorgssystem KOS2, som afspejler borgerens tildelte ydelser. 2. Tilsynet anbefaler, at Hjemmeplejen Danmark underviser, vejleder og oplærer arbejderne i udarbejdelse af døgn- og ugeplaner, således at disse fremstår ajourførte, handlevejledende og individuelt beskrevet og indeholder beskrivelse af borgernes fysiske, mentale, psykiske og sociale ressourcer. Dokumentationen skal indeholde beskrivelse af, hvorledes borgernes ressourcer inddrages i plejen. 3. Tilsynet anbefaler, at Hjemmeplejen Danmark implementerer døgn- og ugeplanen fra KOS2 og sikrer, at borgerne opnår kendskab til den, og arbejderne benytter den, som det arbejdsredsskab den er tiltænkt. 5

6 2.3 Oversigt over resultater for de enkelte mål BDO KR s samlede vurderinger Det faglige skøn kvalitativ vurdering Pointtildeling Kvantitativ vurdering Målopfyldelsesprocent Mål 1 Der er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens behov Mål 2 Der er sammenhæng mellem den visiterede og den leverede hjælp Mål 3 Kvaliteten af den praktiske hjælp er tilfredsstillende Mål 4 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende Mål 5 Kvaliteten af icinindtagelse er tilfredsstillende Mål 6 Borgeren inddrages og anvender egne ressourcer i det omfang det er muligt Mål 7 Borgeren oplever god kontakt til arbejderne og respekt i hverdagen x 75 % X 64 % X 88 % X 89 % X X 71 % X 6

7 3 Oversigt over tilsynsresultater for de enkelte mål og indikatorer Kvalitativ vurdering - det faglige skøn Kvantitativ vurdering - pointtildeling Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 1 Der er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens behov. X Tilsynet vurderer, at Hjemmeplejen Danmark har en stor udfordring i at sikre, at der er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens døgn- og ugeplan. Der observeres generelt sammenhæng mellem den hjælp borgeren modtager og borgerens tilstand. Borgerne vurderer, at den tildelte hjælp svarer til deres behov. Borgerne har generelt kendskab til, hvor de kan få hjælp ved behov for at klage. Medarbejderne kan redegøre for arbejdsgangene vedr. tilbagemelding til leverandøren ved ændringer i hjemmet. 75 % 7

8 Indikatorer Vurdering Beskrivelse Fordeling af tilsynsresultat Indikator 1.1 Dokumentation Er der sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens døgnog ugeplan? X Tilsynet vurderer, at Hjemmeplejen Danmark har en stor udfordring i at sikre, at der er sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens døgn- og ugeplan. Hjemmeplejen Danmark er ikke påbegyndt processen at overføre døgn- og ugeplanerne til KOS2 endnu. Tilsynet kan derfor ikke få udleveret døgnog ugeplaner ved tilsynets start. Tilsynet henvises til de døgn- og ugeplaner, som er i printet udgave i hjemmet fra KOS1. Opfyldt 0 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 3 Ikke relevant 1 13 % Ingen døgn- og ugeplaner afspejler borgerens visiterede ydelser. 1 døgn- og ugeplan er ajourført indenfor det sidste halve år i KOS1. Døgn- og ugeplanen afspejler dog ikke fuldstændigt borgerens massive behov for omfattende støtte til både de personlige og praktiske. I 3 tilfælde ses der ikke sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgerens døgn- og ugeplan. Borgernes døgn- og ugeplaner er fra henholdsvis 2009 og Heraf er der i et tilfælde slet ikke udarbejdet en døgn- og ugeplan. 8

9 1 borger er ikke hjemme ved tilsynets ankomst og besøges derfor ikke. Indikator 1.2 Observation Er der sammenhæng mellem den hjælp borgeren modtager og borgerens tilstand? X Der vurderes sammenhæng mellem den hjælp borgeren modtager og borgerens tilstand. I forhold til 3 borgere er der sammenhæng mellem den hjælp borgeren modtager og borgerens tilstand. 1 borger virker meget skrøbelig og forvirret. Vedkommende har desuden meget dårlig gangfunktion og balance. Borgeren får kun hjælp til at få lavet kaffe og gjort rent. Opfyldt 3 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 1 88 % 1 borger er ikke hjemme ved tilsynets ankomst og besøges derfor ikke. Indikator 1.3 Interview borger Vurderer borgeren, at den tildelte hjælp svarer til behov? X Tilsynet vurderer, at borgerne synes den tildelte hjælp, svarer til deres behov. 4 borgere vurderer, at den tildelte hjælp svarer til deres behov. 1 borger er ikke hjemme ved tilsynets ankomst og besøges derfor ikke. Opfyldt 4 Ikke relevant 1 Indikator 1.4 Interview borger Ved borgeren, hvordan man kan få hjælp til at klage? X Tilsynet vurderer, at borgerne generelt har kendskab til, hvor de kan få hjælp ved behov for at klage. 3 borgere ved, hvordan de skal få kontakt Hjemmeplejen Danmark. 1 borger tilkendegiver ikke at vide, hvor man kan få hjælp til Opfyldt 3 Ikke opfyldt 1 9

10 Indikator 1.5 Interview arbejder Kan arbejderen redegøre for arbejdsgangene vedr. tilbagemelding til gruppeleder/sygeplejen ved ændringer i hjemmet? at klage. Borger oplyses herom. 1 borger er ikke hjemme ved tilsynets ankomst og besøges derfor ikke. X Opfyldt Medarbejderne kan redegøre for arbejdsgangene vedr. tilbagemelding til leverandøren ved ændringer i hjemmet. Ikke relevant 1 75 % Opfyldt 5 Ikke relevant 0 Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 2 Er der sammenhæng mellem den planlagte hjælp og den leverede hjælp X Tilsynet vurderer, at døgn- og ugeplanerne har i forhold til kravene til den sundhedsfaglige dokumentation. Tilsynet vurderer, at borgerne har modtaget de senest registrerede besøg. Tilsynet vurderer, at borgerne modtager den hjælp, der er aftalt mellem borger og arbejder. Medarbejderne har kendskab til indholdet i retningslinjerne for tidsanvendelse og aflysningsårsager. Tilsynet vurderer, at leverandøren 64 % 10

11 har en udfordring i at sikre borgernes kendskab til døgn- og ugeplanen samt sikre, at alle arbejdere har kendskab til døgn- og ugeplanerne og kan anvende disse som et nyttigt arbejdsredskab i hverdagen. Indikatorer Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 2.1 Dokumentation Er døgn- og ugeplanen individuel og handlingsvejledende? X Tilsynet vurderer, at døgn- og ugeplanerne har alvorlige i forhold til kravene til den sundhedsfaglige dokumentation. Tilsynet finder kun døgn- og ugeplaner i tre hjem alle fra KOS1, hvoraf de to er fra henholdsvis 2009 og I det tredje hjem er en døgn- og ugeplan fra KOS1 af nyere dato. Ingen døgn- og ugeplaner opfylder kravene til den sundhedsfaglige dokumentation jfr. Vejledning til sundhedsfaglig dokumentation Københavns kommune Opfyldt 0 Ikke opfyldt 4 Ikke relevant 1 0 % Borgerens ønsker og vaner, særlige forhold, fysiske og psykiske funktionsniveau, adgangsforhold, tiltaleform og mål plejen indgår ikke i beskrivelserne. Indikator 2.2 Interview borger X Tilsynet vurderer, at borgerne har modtaget de senest registrerede Opfyldt 5 11

12 Har borgeren modtaget de senest planlagte besøg? besøg. Ikke relevant 0 Indikator 2.3 Interview borger Kender borgeren døgn- og ugeplanen? X Tilsynet vurderer, at Hjemmeplejen Danmark har en stor udfordring i forhold til at sikre borgernes kendskab til døgn- og ugeplanerne. 3 borgere tilkendegiver, at de ikke kender døgn- og ugeplanerne. Borgerne, som har en døgn- og ugeplan i hjemmet, præsenteres for den, men genkender den ikke. 1 borger har ingen døgn- og ugeplan. 1 borger er ikke hjemme ved tilsynets ankomst og besøges derfor ikke. Opfyldt 0 Ikke opfyldt 3 Ikke relevant 2 0 % Indikator 2.4 Interview borger Får borgeren den hjælp, der er beskrevet i døgnog ugeplanen/aftalt mellem borger og arbejder? X Opfyldt Alle borgere tilkendegiver, at de får den hjælp, der er aftalt mellem borger og arbejder. 1 borger er ikke hjemme ved tilsynets ankomst og besøges derfor ikke. Opfyldt 4 Ikke relevant 1 Indikator 2.5 Interview arbejder Kender arbejderen X Opfyldt Alle arbejdere redegør fyldestgørende for retningslinjerne. Opfyldt 5 12

13 indholdet i retningslinjerne for tidsanvendelse og aflysningsårsager? Ikke relevant 0 Indikator 2.6 Interview arbejderen Har arbejderen kendskab til indholdet i borgerens døgn- og ugeplan (i egen vagt)? X Tilsynet vurderer, at Hjemmeplejen Danmark har en stor udfordring i forhold til at implementere døgn- og ugeplanen fra KOS2, som det nyttige arbejdsredskab, det er tiltænkt. 2 arbejdere har kendskab til borgerens døgn- og ugeplan fra KOS1. 1 arbejder refererer til, at hun for et halvt år siden har skrevet en udførlig døgn- og ugeplan og beskriver, hvad hun har skrevet i den. Medarbejderen har et relevant og indgående kendskab til borgerens behov for pleje og omsorg, men tilsynet kan kun finde to gamle udgaver af døgnog ugeplanen fra 2009 i samarbejdsmappen. Disse er ikke ajourførte. Opfyldt 2 Delvis opfyldt 1 Ikke relevant 2 83 % 1 arbejder kommer hos en borger, hvor der ikke er en døgn- og ugeplan. 1 arbejder har aldrig været hos borgeren. 13

14 Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 3 Kvaliteten af den praktiske hjælp er tilfredsstillende X Tilsynet vurderer, at kvaliteten af den praktiske hjælp, en enkelt undtagelse, er tilfredsstillende. Tilsynet vurderer, at borgerne oplever, at hjælpen tilrettelægges efter vaner og ønsker. 88 % Indikatorer Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 3.1 Observation Er den hygiejniske tilstand i boligen forsvarlig? Toilet, håndvask, bad Køkken Foretrukne opholdssteder Hjælpemidler X Tilsynet vurderer, at Hjemmeplejen Danmark har en udfordring i forhold til rengøringen i et enkelt af de besøgte hjem. 3 hjem fremstår rengjorte. 1 borger har senest haft hjælp til rengøring to dage før tilsynet. Borgerens hjem fremstår ikke rengjort. Bl.a. er der mange nullermænd langs borgerens reol. Borgers kørestol er desuden meget beskidt. Tilsynet oplyses om, at det er den arbejder, som varetager morgenplejen, der er ansvarlig for rengøring af kørestolen. 1 borger er ikke hjemme ved tilsynets ankomst og besøges derfor ikke. Opfyldt 3 Ikke opfyldt 1 Ikke relevant 1 Indikator 3.2 X Tilsynet vurderer, at borgerne er 4 borgere er tilfredse den 75 % 14

15 Interview borgeren Oplever borgeren, at hjælpen tilrettelægges efter borgerens vaner og ønsker? tilfredse tilrettelæggelsen af den praktiske støtte. hjælp, de modtager til praktiske opgaver og fortæller, at hjælpen tilrettelægges ud fra deres ønsker og vaner. Eksempelvis fortæller en borger, som er næsten blind, at hun synes, det virker som om, arbejderne går grundigt til værks i forbindelse rengøring. Opfyldt 4 Ikke relevant 1 1 borger er ikke hjemme ved tilsynets ankomst og besøges derfor ikke. Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 4 Kvaliteten af den personlige pleje er tilfredsstillende X Tilsynet vurderer, at kvaliteten af den personlige pleje varierer. Borgerne oplever, at hjælpen tilrettelægges efter vaner og ønsker. Medarbejderne kan beskrive, hvorledes den personlige pleje skal udføres hos borgeren og fremstår kompetente i forhold hertil. 89 % Indikatorer Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 4.1 X Tilsynet vurderer, at Hjemmeplejen 1 borger, som modtager hjælp 15

16 Observation Fremstår borgeren velplejet? Danmark har udfordringer i forhold til udførelsen af den personlige pleje hos nogle af borgerne. til personlig pleje, fremstår velplejet. 2 borgere er kun delvist velplejede. Opfyldt 1 Delvis opfyldt 2 Heraf en kvindelig borger som fremstår velplejet, men borgeren har ikke rent tøj på. Der er pletter på både blusen og bukserne. Borger har desuden lange skægstubbe på hagen. Ikke relevant 2 67 % En anden borger har meget lange, sorte og flækkede negle. Desuden er borger langskægget. 1 borger modtager kun hjælp til støttestrømperne, men denne ydelse ophører d.d. 1 borger er ikke hjemme ved tilsynets ankomst og besøges derfor ikke. Borgeren modtager desuden kun hjælp til praktiske opgaver. Indikator 4.2 Interview borgeren Oplever borgeren, at hjælpen tilrettelægges efter borgerens vaner og ønsker? X Opfyldt 3 borgere tilkendegiver, at hjælpen til personlig pleje forgår på en god måde og efter borgerens ønsker og vaner. 1 borger er ikke hjemme ved tilsynets ankomst og besøges derfor ikke. Borgeren modtager desuden kun hjælp til praktiske opgaver. 1 borger får kun hjælp til Opfyldt 3 Ikke relevant 2 16

17 støttestrømper og ydelsen afsluttes på tilsynsdagen. Indikator 4.3 Interview arbejderen Kan arbejderen beskrive hvordan den personlige pleje skal udføres hos borgeren? X Tilsynet vurderer, at arbejderne har et godt kendskab til, hvordan den personlige pleje skal udføres hos borgerne. Medarbejderne fremstår meget kompetente og præsenterer en individuelt tilrettelagt pleje til borgerne. Eksempelvis fortæller en arbejder, at en borger spilder meget, fordi hun er næsten blind. Der gøres meget ud af at fortælle borger, at hun har spildt på tøjet, men borger vil helst ikke skifte tøj og mener ikke, der er nogen, der skal se på hende. Medarbejderen fortæller ligeledes, at borgeren giver udtryk for, at hun selv vil fjerne skægvækst, men ikke rigtig kan se til det. I forhold til en borger lange sorte negle fortæller arbejderen, at borgeren er svært at motivere til at få hjælp til negleklipning. Borgeren råber og slår. Det kræver en særlig indsats, hvis det skal lykkes. Der er fokus på sundhedsfremmende og forebyggende indsatser bl.a. i forhold til hygiejniske forholdsregler til forebyggelse Opfyldt 3 Ikke relevant 2 17

18 af urinvejsinfektioner. 1 borger er ikke hjemme ved tilsynets ankomst og besøges derfor ikke. Borgeren modtager desuden kun hjælp til praktiske opgaver. 1 borger får kun hjælp til støttestrømper og ydelsen afsluttes på tilsynsdagen. Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 5 Kvaliteten af icinindtagelse er tilfredsstillende X En af de besøgte borgere modtager hjælp til icinindtagelse. I dette tilfælde er icinen, der skal være givet på tilsynstidspunktet, givet. Borgeren får icinen korrekt og arbejderen kan beskrive, hvad der skal kontrolleres i relation til hjælpen til icinindtagelse. Indikatorer Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 5.1 Observation Er der givet den icin, der skal være givet, på X Opfyldt Opfyldt 1 18

19 tilsynstidspunktet? Ikke relevant 4 Indikator 5.2 Interview borger Får borgeren den ordinerede icin på de aftalte tidspunkter? X Opfyldt Opfyldt 1 Ikke relevant 4 Indikator 5.3 Interview arbejder Kan arbejderen beskrive, hvad der skal kontrolleres inden der gives icin? X Opfyldt Medarbejderen kan redegøre for, hvordan icinen kontrolleres og i borgerens tilfælde fortæller arbejderen, at hun altid ser borger tage icinen, da borger efter blodprop i hjernen har fået svært ved at synke. Opfyldt 1 Ikke relevant 4 Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 6 Borgeren inddrages og anvender egne ressourcer i det omfang, det er muligt. X Tilsynet vurderer, at døgn- og ugeplanerne har alvorlige i forhold til dokumentationen af borgernes ressourcer og beskrivelse af, hvorledes disse inddrages i 71 % 19

20 hverdagen. Borgerne oplever, at de anvender egne ressourcer i det omfang, det er muligt, og at arbejderne motiverer hertil. Medarbejderne kan fagligt redegøre for, hvordan borgernes ressourcer inddrages i hverdagen. Indikatorer Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 6.1 Dokumentation Afspejler døgn- og ugeplanen inddragelse af borgerens ressourcer? X Tilsynet vurderer, at døgn- og ugeplanerne har alvorlige i forhold til dokumentationen af borgernes ressourcer og beskrivelse af, hvorledes disse inddrages i hverdagen. Tilsynet vurderer, at selv en kortfattet beskrivelse af borgerens ressourcer kan være nyttigt i forhold til hjælpen. Tilsynet vurderer, at det fordel eventuelt kan dokumenteres i døgnog ugeplanen, hvis borgeren ikke har ressourcer, der kan inddrages i hjælpen. Her synliggøres, at der har været fokus på muligheden herfor. Ingen døgn- og ugeplaner opfylder kravene til at have en aktiverende tilgang og beskrive borgernes ressourcer. Generelt ses en sparsom inddragelse af borgernes fysiske ressourcer, men meget lidt fokus på borgernes psykiske, sociale og mentale ressourcer. 1 døgn- og ugeplaner indeholder delvise beskrivelser af borgernes ressourcer. Borgerens fysiske ressourcer er beskrevet, men der beskrivelser af borgerens sociale, mentale og psykiske ressourcer, som i tilfældet vil være meget relevant. Borger har bl.a. en søster der bor i nærheden, som er der Opfyldt 0 Delvis opfyldt 1 Ikke opfyldt 3 Ikke relevant 1 13 % 20

21 dagligt. 3 døgn- og ugeplaner enten helt eller er mangelfulde i forhold til, at beskrive borgerens ressourcer. 1 borger er ikke hjemme ved tilsynets ankomst og besøges derfor ikke. Indikator 6.2 Interview borgeren Oplever borgeren, at arbejderne motiverer til at anvende egne ressourcer? Indikator 6.3 Interview arbejderen Kan arbejderen beskrive, hvordan borgeren inddrages i opgaveløsningen samt hvilken indsats, der gøres for at fastholde borgerens funktionsevne? X Opfyldt 3 borgere tilkendegiver, at de oplever, at arbejderne motiverer til at anvende egne ressourcer. 1 borger hjælpes kun ganske lidt og udelukkende opgaver, hun ikke er i stand til at klare selv, hvorfor det ikke er relevant at inddrage borgers ressourcer heri. 1 borger er ikke hjemme ved tilsynets ankomst og besøges derfor ikke. X Opfyldt Begge arbejdere kan på særdeles kompetent vis redegøre for borgernes ressourcer og hvorledes disse inddrages i plejen. Eksempelvis fortæller en arbejder, at en borger er god til at træne sine ben. Borgeren rejser og sætter sig mange gange dagligt som træning, og det kommer borgeren og arbejderen til Opfyldt 3 Ikke relevant 2 Opfyldt 4 Ikke relevant 1 21

22 gode ved fx forflytninger. Borgerens stærke ben betyder, at borgeren selv kan klare at forflytte sig fra kørestol til toilet og er derfor selvhjulpen i forhold til toiletsøg. Borger er meget bevidst om vigtigheden af at holde sig fysisk i gang. Medarbejderen fortæller ligeledes om en anden borger, som bliver kraftigt motiveret til at gå ud til toilettet ved bleskift for at træne gangfunktion. Borger foretrækker ellers at få skiftet bleen ved fjernsynet. 1 arbejder har aldrig mødt borgeren. Vurdering Beskrivelse Målopfyldelses procent Mål 7 Borgeren oplever god kontakt til arbejderne og respekt i hverdagen X Tilsynet vurderer, at borgerne oplever respektfuld kommunikation og at aftaler overholdes. Medarbejderne kan fagligt redegøre for, hvilke ønsker borgerne har i forhold til tiltaleform, respekt og levevis. 22

23 Indikatorer Vurdering Beskrivelse Fordeling af vurderingsresultat Indikator 7.1 Interview borger Oplever borgeren en god kontakt og respekt i hverdagen, herunder: God kontakt de faste hjælpere? At aftaler overholdes, herunder at hjælperen kommer som aftalt og der gives besked om ændringer? Respektfuld tiltale og kommunikation At arbejderne udviser respekt for borgerens levevis Indikator 7.2 Interview arbejder Kan arbejderen forklare hvilke (eventuelle) ønsker borgeren har i forhold til tiltaleform, respekt og levevis X Opfyldt Alle borgere oplever respekt i hverdagen. Borgerne oplever højlige arbejdere, som spørger ind til borgernes behov og ønsker. 1 borger er ikke hjemme ved tilsynets ankomst og besøges derfor ikke. X Opfyldt Begge arbejdere kan på kompetent vis redegøre for deres indgående kendskab til borgeren. En arbejder fortæller bl.a., at borgeren godt kan lide, at arbejderne er glade og positive. Borgeren har brug for en snak hver dag. Medarbejderen skal tilberede en del mad i hjemmet og arbejderen opfordrer derfor borger til at gå i køkkenet og snakke imens Opfyldt 4 Ikke relevant 1 Opfyldt 4 Ikke relevant 1 23

24 arbejderen laver mad. 24

25 4 Tilsynets formål og indhold For at kontrollere og udvikle kvaliteten i SUF s ydelser gennemføres der løbende uanmeldte tilsyn SUF s leverandører af hjemmepleje vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp. Tilsynsopgaven varetages af BDO KR. Københavns Kommune har ønsket fokus på tre spørgsmål: 1. Får borgerne de visiterede ydelser i den faglige kvalitet, som er fastlagt af kommunen, og som borgerne har retskrav på? 2. Udføres opgaverne i overensstemmelse kommunens retningslinjer for dels faglig dokumentation og dels det daglige arbejde? 3. Inddrages borgerne i opgaveløsningen, i det omfang de har ressourcer til det? 4.1 Indhold og metode Københavns Kommune og BDO KR har i fællesskab udarbejdet en beskrivelse af Tilsynskoncept 2013, hvor rammerne for tilsynet er præciseret. I BDO KR s tilsynskoncept for uanmeldte tilsyn private leverandører af hjemmepleje personlig pleje og praktisk hjælp i Københavns Kommune er der udarbejdet syv mål, som tager udgangspunkt i Københavns Kommunes kvalitetsstandarder, ydelseskatalog og retningslinjer. Det er baggrund i disse syv mål, at der indsamles data ud fra følgende fire forskellige datakilder: 1. Faglig dokumentation 2. Observation 3. Interview borgeren 4. Interview en relevant arbejder. Samlet set giver de fire metodiske tilgange en dybdegående viden om - og der belæg for at vurdere - kvaliteten af de ydelser, som borgeren modtager i hjemmet. De fire metodiske tilgange besvares i fire kategorier (1=opfyldt, ½=delvis opfyldt, 0=ikke opfyldt samt 0=ikke relevant). Dette giver god mulighed for at nuancere bedømmelserne. BDO KR's samlede vurdering baseres på både kvalitative vurderinger (faglige skøn) og kvantitative vurderinger (point). Vurderingsskalaen, der ligger til grund herfor, gennemgås nedenfor. 25

26 4.2 Vurderingsskalaen Pointene tildeles som nævnt på baggrund af observationerne på de enkelte indikatorer. Der gives 1 point hvis indikatoren er opfyldt, ½ point ved delvis opfyldt og 0 point ved ikke opfyldt. Hvis en observation ikke er relevant (f.eks. hvis en borger ikke modtager den ydelse, som indikatoren omhandler eller hvis borgeren ikke kan deltage i interview), registreres det som ikke relevant. Målopfyldelsen for en indikator udregnes på baggrund af relevante besøg hos borgerne. Målopfyldelsesprocenten udregnes som en procentdel af. Hvis der eksempelvis er 5 relevante besøg, kan der maksimalt opnås 5 point. Målet udregnes som et gennemsnit af de indikatorer, der indgår i målet. Jo højere score, des højere grad af målopfyldelse. Den samlede score beregnes: 76- opfyldte indikatorer skaber grundlag for tilsynsvurderingen godkendt % opfyldte indikatorer skaber grundlag for tilsynsvurderingen godkendt 0-50 % opfyldte indikatorer skaber grundlag for tilsynsvurderingen alvorlige I det faglige skøn tages der højde for alvorligheden af de fejl, der er konstateret. Det kan betyde, at en eller få alvorlige fejl kan føre, at det samlede tilsynsresultat ikke godkendes, selv om der opnås mange point i den kvantitative vurdering. indebærer alvorlige konsekvenser for borgeren, herunder særligt følgende: Der er et alvorligt misforhold mellem borgerens behov og de tildelte eller leverede ydelser Der konstateres sundhedsskadelige hygiejniske forhold i hjemmet alvorlig risiko for borgerens helbred Kvaliteten i den personlige pleje fører, at der er alvorlig risiko for borgerens helbred Borgeren er udsat for dokumenterbare alvorlige krænkelser i forhold til personlige ønsker, grænser og levevis. Andre alvorlige forhold kan også føre en skærpet bedømmelse efter tilsynsførendes faglige kvalificerede vurderinger. I alle tilfælde skal afvigelser fra point-bedømmelsen beskrives særskilt, så det fremgår tydeligt, hvad begrundelsen er. 26

27 5 Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: Iben Plange Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Strategi og analysestaben Sjællandsgade København N Tlf. nr Underskrifter Dato: 4. oktober 2013 Karin Kappel Chefkonsulent, sygeplejerske BDO KR Kommunernes Revision Havneholmen København V 27

28 6 Bilag - Høringssvar for opklarende informationer Vi har gennemgået rapporten uden yderligere kommentarer. Vi har efter dit besøg fået udarbejdet og lagt døgn og ugeplan i alle borgers hjem. God dag. Med venlig hilsen Malte Hansen 28

29 7 Bilag Formel høring Vedr.: Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn 2. oktober 2013 hos 5 borgere forskellig plejetyngde, som benytter privat hjemmehjælp, Hjemmeplejen Danmark, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø. Ældrerådet har fået ovenstående rapport til høring og har følgende kommentarer: Ældrerådet har noteret sig, at rapporten er godkendt. Ældrerådet har bemærket, at der er manglende sammenhæng mellem den visiterede hjælp og borgernes døgn og ugeplaner. Disse fremstår som ikke ajourførte. Der er både manglende kendskab fra borgernes og arbejdernes side til disse planer, deres formål og eksistens. Der er ligeledes konstateret alvorlige i forhold til kravene til den sundhedsfaglige dokumentation. Det er vurderet, at den praktiske hjælp er tilfredsstillende en enkelt undtagelse, ligesom der er en udfordring hensyn til rengøringen i et enkelt af de besøgte hjem. Ældrerådet glæder sig over, at borgerne oplever en respektfuld kommunikation og at aftaler overholdes. Med venlig hilsen Kirsten Nissen Formand for sundhed og omsorgsudvalget Annette Hellmann Næstformand 29

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Syvogtyve Tyve ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Syvogtyve Tyve ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Syvogtyve Tyve ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Clara Service Gruppen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Clara Service Gruppen ApS Uanmeldt tilsyn august 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn september 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Normas Hjemmeservice Allégade 15 K 4500 Nykøbing S Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjem og Pleje

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjem og Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjem og Pleje Uanmeldt tilsyn september 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Bomi-Parken Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør HjemmeHjælpen A/S Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Din Pleje

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Din Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Din Pleje Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for. Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Human Care ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Human Care ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Human Care ApS Uanmeldt tilsyn september 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Københavns

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Solgavehjemmet Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Solgavehjemmet Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Solgavehjemmet Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4 2.1 Begrundelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Hjemmeplejen Din Pleje ApS Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Langgadehus Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 214 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Langgadehus Plejecenter August 214 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Louise Mariehjemmet Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Louise Mariehjemmet Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Louise Mariehjemmet Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Poppelbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Verdishave Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Verdishave Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Verdishave Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4 2.1

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Dansk Husmor Hjælp A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Privat leverandør. Dansk Husmor Hjælp A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Privat leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Hjemmeplejen privat leverandør Helles Pleje og Service

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Hjemmeplejen privat leverandør Helles Pleje og Service INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen privat leverandør Helles Pleje og Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn oktober 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kildevæld Sogns Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Hørgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Kærkommen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Kærkommen Uanmeldt tilsyn December 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Omsorgscentret Hjortespring Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn Maj 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Hørgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Hørgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Bispebjerg/Nørrebro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn september

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Melby

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Melby INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen Melby Uanmeldt tilsyn oktober 2013 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Melby Oktober 2013

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør HeltRent HjemmeService

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør HeltRent HjemmeService INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør HeltRent HjemmeService Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecenter Dr. Ingrids Hjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Amager Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecenter Aftensol Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4 2.1

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice ApS

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice ApS WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Rundskuedagens Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Nørrebro/Bispebjerg Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn December

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vanløse/Brønshøj/Husum Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn August

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Københavns Kommune

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Solterrasserne Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Solterrasserne Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Solterrasserne Uanmeldt tilsyn november 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Privat leverandør Estrids Pleje A/S

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Privat leverandør Estrids Pleje A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen Privat leverandør Estrids Pleje A/S Uanmeldt tilsyn November2013 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn,

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Absalonhus Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension. Hjemmeplejen Stranden. Anmeldt tilsyn Maj

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension. Hjemmeplejen Stranden. Anmeldt tilsyn Maj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Ældre og pension Hjemmeplejen Stranden Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen Nørrebro Københavns Kommune Opfølgende uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejehjemmet. Slottet Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejehjemmet. Slottet Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejehjemmet Slottet Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn august 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Kærbo Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecentret Kærbo Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecentret Kærbo Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse Brønshøj Husum

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse Brønshøj Husum INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vanløse Brønshøj Husum Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Frederiksværk

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen Frederiksværk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen Frederiksværk Uanmeldt tilsyn november 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre By/Østerbro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Indre By/Østerbro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Indre By/Østerbro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynskoncept Uanmeldte kommunale tilsyn

Tilsynskoncept Uanmeldte kommunale tilsyn 27. oktober 2014 Tilsynskoncept 2015 Uanmeldte kommunale tilsyn For at kontrollere og udvikle kvaliteten i SUFs ydelser gennemføres der løbende uanmeldte kommunale tilsyn med SUFs leverandører indenfor

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Ørestadens Plejecenter Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn November 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Bomi-Parken Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejecenter Bomi-Parken Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejecenter Bomi-Parken Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn Maj 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Samlet tilsynsresultat... 4 1.1 Begrundelse

Læs mere

Indhold. Uanmeldt tilsyn på Fanø Plejecenter, november 2016

Indhold. Uanmeldt tilsyn på Fanø Plejecenter, november 2016 Indhold Forord... 2 1. SAMLET TILSYNSRESULTAT... 2 Anbefaling... 3 2. FORMALIA... 3 3. DATAGRUNDLAG... 3 3.1 Skriftligt grundlag... 3 3.2 Personlig pleje... 4 3.3 Aktivitet og træning... 4 3.4 Praktisk

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse Brønshøj Husum

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vanløse Brønshøj Husum INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 0 Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vanløse Brønshøj Husum WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat... 4 2.1 Begrundelse for tilsynsresultatet... 5 2.2 Tilsynets overordnede bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af praktisk hjælp Vitapleje ApS. Uanmeldt tilsyn December 2015

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af praktisk hjælp Vitapleje ApS. Uanmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Sundhed og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Vitapleje ApS Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Amager. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Amager Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn September 2013 WWW.BDO.DK

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Fælledgården Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Fælledgården Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Fælledgården Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn december 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs.

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Vesterbro, Kgs. Enghave, Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn september

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Højdevang Sogn Plejehjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Højdevang Sogn Plejehjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Højdevang Sogn Plejehjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn november 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Aaholmhjemmet Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Aaholmhjemmet Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Aaholmhjemmet Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Dronning Ingrids Hjem Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Dronning Ingrids Hjem Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Dronning Ingrids Hjem Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejehjemmet Møllehuset Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Plejehjemmet Møllehuset Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Plejehjemmet Møllehuset Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Bispebjerg og Nørrebro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn oktober

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp 5-stjernet Rengøring

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp 5-stjernet Rengøring Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp 5-stjernet Rengøring Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Marts 2014 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere