JAR-Manual, Version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JAR-Manual, Version 2.1.3.0"

Transkript

1 JAR-Manual, Version

2 JAR-manual 1 INDLEDNING OVERSIGT OVER SYSTEMET DE ENKELTE IKONER KLADDE OG GODKENDT MIN STATUS Alarmer SØGNING OG NAVIGATION Quick-søgning Tekstsøgning Avanceret søgning GIS SØGNING RESULTATVISNING Søgning via navigator GIS FUNKTIONER GIS-søgning Oversigts GIS en på lokalitetsniveau Rediger/opret sagsforløb/projekt Beskrivelse af ikoner OPRETTELSE AF LOKALITET, SAGSTRIN, PROJEKTFASE OG AKTIVITETER ETC Opret Lokalitet Opret Sagstrin Opret Indsats Opret Projekt Opret Projekttrin Opret Fase Opret Afværge/monitering Opret Aktivitet FANEBLADE PÅ LOKALITETSNIVEAU STAMDATA Matrikelstamdata Ejendomsstamdata SAGSFORLØB Tilknytning af dokumenter STOFFER INDSATSOMRÅDE AKTIVITETER PROJEKTER FANEBLADENE PÅ PROJEKTNIVEAU PROJEKT STAMDATA PROJEKTTRIN UDGIFTER AKTØRER FANEBLADENE PÅ FASENIVEAU FASE STAMDATA AFVÆRGE/MONITERING HYDROGEOLOGI PRØVER/RESULTATER FASEKONTI FANEBLADE PÅ AKTIVITETSNIVEAU AKTIVITETER STAMDATA... 3 Side 2 af 72

3 1 Indledning Velkomst Velkommen som bruger af JAR (Jordforureningslovens Arealregister). JAR er et internetbrowser baseret GIS- og databasesystem, som er udviklet udelukkende med henblik på at understøtte regionale og lokale myndigheders håndtering og administration af forurenede lokaliteter. Hvem har JAR? JAR-systemet er et fælles sagsbehandlingssystem for regionerne inden for jordforureningsområdet. Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Hovedstaden benytter pt. JAR. Fire klare visioner Systemet skal understøtte og lette myndighedernes arbejde med håndtering og administration af forurenede og muligt forurenede lokaliteter. Oplysninger er geografisk stedfæstet. Sagsbehandlere, der anvender systemet skal ikke indtaste og vedligeholde oplysninger, som er skabt og vedligeholdt af andre myndigheder. Systemet er internet-browser baseret. JAR systemets kommunikation med andre systemer En af visionerne med JAR er, at sagsbehandlere ikke skal indtaste og vedligeholde oplysninger, som er skabt og vedligeholdt af andre myndigheder. JAR er derfor opbygget med opkoblinger til f.eks. Kort- & Matrikelstyrelsen og til OIS (ESR/BBR). Matrikelkortet i JAR bliver opdateret, når regionerne modtager et nyt fra KMS, hvilket sikrer, at nye kortlægninger foretages efter nyeste matrikelkort. JAR har ligeledes en indbygget alarmfunktion, der giver sagsbehandlere besked, hvis der sker matrikulære ændringer på kortlagte områder. Der er ligeledes en opkobling til OIS databasen. Dette betyder, at matrikulære oplysninger og oplysninger om ejendommene, herunder adresser og arealanvendelse på en lokalitet altid er opdateret i JAR. Side 3 af 72

4 JAR giver mulighed for integration med regionernes ESDH systemer. Der er udarbejdet en integrationsplatform i forbindelse med Region Midtjyllands integration med deres ESDH system. Ulempen ved opkoblingen til andre systemer er dog, at forkerte data i de eksterne systemer også overføres og vises i JAR. Såfremt de eksterne kortsystemer som f.eks. KMS er ude af drift, vises der en fejl i GIS kortet i JAR. Data fra JAR overføres til det landsdækkende databasesystem DK-jord, når en lokalitet godkendes. Miljøstyrelsen og Kort- og Matrikelstyrelsen kan trække oplysninger fra DK-jord databasen. DK-jord viser fladeoplysningerne med lokaliteter og deres status (V1 og V2) på Danmarks Informations System (DAI). DAI har ligesom JAR en offentlig søgeside, hvor jordforureningsdata om matrikler og adresser vises. Oplysninger er geografisk stedfæstet JAR er et integreret GIS og databaseværktøj. Data i JAR er geografisk stedfæstet, bl.a. for at sikre, at systemet er uafhængigt af matrikulære ændringer og f.eks. ændringer i vejnavne og husnumre. Den geografiske stedfæstelse af data betyder også, at det er muligt at indhente andre oplysninger i forhold til f.eks. matrikler, adresser og indvindingsoplande. Hvis grundvandsmyndigheden ændrer på indvindingsoplande eller klassificeringen af grundvandsressourcen, vil dette straks afspejles i JAR, såfremt regionen har adgang til disse oplysninger. Her er ligeledes en indbygget alarmfunktion, som det er tilfældet for matrikulære ændringer. Regionen kan udnævne en bestemt person til at administrere og rette generelle alarmer som fx matrikelalarmer, OIS alarmer mv. Internet-browser-baseret JAR er internet-browser-baseret, hvilket betyder, at JAR kan tilgås fra alle computere, der er opkoblet på internettet. Regionernes JAR webadresser: Region Nord: Region Syddanmark: Region Midt: Region Hovedstaden: Opkoblingen til JAR kræver naturligvis, at man har adgangsoplysninger. Adgangsoplysninger udleveres af de enkelte regioner. At JAR er internet baseret betyder også, at JAR kan afvikles fra alle computere, hvor det blot kræves, at der skal installeres ActivX komponenten GeoJAR for at GIS delen af JAR fungerer. Installation af GeoJAR kræver lokale administrationsrettigheder til PC en. Blokering af pop op-vinduer Det anbefales, at blokering af pop op-vinduer slås fra, idet JAR åbnes som i et pop opvindue. Side 4 af 72

5 Gå ind under Funktioner og vælg Blokering af pop op-vinduer det skal se ud som ovenstående skærmbillede. Du skal ikke trykke hvis der står Slå blokering af pop opvinduer til. Hvis der i stedet vises Slå blokering af pop op-vinduer fra, så skal du trykke på den. Google Toolbar og PDF-Creator blokerer også for pop op-vinduer. Google Toolbar s blokering fjernes ved et højreklik i det grå menuområde og fjern fluebenet ved Google. PDF-Creator skal også slås fra, men det er vigtigt, at du klikker OK for at den deaktiveres ellers vil den også lukke JAR ned. Windows 7 computere Benyttes Windows 7 som styresystem anbefales Kompatibilitetsvisning. Start Internet Explorer og under Funktioner og vælg Indstillinger for Kompatibilitetsvisning. Side 5 af 72

6 I vinduet Indstilling for Kompatibilitetsvisning indtastes internet adressen på regionens webside f.eks..regionsyddanmark.dk,.rm.dk eller.regionh.dk. Husk at sætte et flueben i Vis websteder i Kompatibilitetsvisning. 1.1 Oversigt over systemet Lokaliteten er den grundlæggende bestanddel af systemet. Dette betyder at uden en lokalitet, vil det ikke være muligt at fremfinde nogle underliggende data, så som projekt Side 6 af 72

7 eller fase. Man kan fra lokaliteten på flere måder navigere til de underliggende projekter, faser eller aktiviteter gennem forskellige trævisninger eller opsummerings tabeller. Lokalitets-fanebladssystemet alene er en kompleks størrelse (jf. figuren nedenfor) med mange underliggende informationsdetaljer og opsummeringer. Figuren viser skærmbilleder i og omkring fanebladssystemet Lokalitet 1.2 De enkelte ikoner Ikonmenuen indeholder en række fastdefinerede funktioner, som følger med rundt på alle skærmbilleder. 1. Oprettelseswizard 2. Gem ændringer 3. Godkend lokalitet 4. Toggle (skifter mellem det aktuelle skærmbillede på lokalitetens kladde-/godkendte version, HVIS begge versioner findes). 5. Opret kladde 6. Hent rapport 7. Validering (MST) 8. Kviksøg 9. Afvis kladde 10. Slet lokalitet (kladde og godkendt) 11. Log ud Ikonernes navne fremgår ved mouse-over. Ikonerne er enten aktive eller inaktive på et faneblad. Er ikonet inaktivt, bliver det gråtonet. Side 7 af 72

8 1.3 Kladde og godkendt Data i systemet kan enten have status kladde eller status godkendt. Status Forklaring Kladde Data med denne status betragtes som en foreløbig intern arbejdskopi, som brugere med rettigheder kan forespørge på og redigere i. Kladder vises med grøn baggrund. Godkendt Dette er data, som regionen indestår for, og som altså kan betragtes som korrekte og fuldstændige. Afhængig af brugerens rettigheder kan der forespørges på disse data. Der kan ikke redigeres i godkendte data, uden først at oprette en kladde. Godkendte lokaliteter vises med rød baggrund. Det er vigtigt at være opmærksom på, at kladde-/godkendt-status gælder samtlige data vedr. en lokalitet. Generelt gælder, at der ikke kan eksistere flere kladder eller flere godkendte versioner af data vedr. en lokalitet. Der kan derimod udmærket eksistere en kladde og en godkendt version af data vedr. en given lokalitet. Når man gemmer indtastede data kan man vælge enten at gemme data som kladde (Gem), eller at gemme data som godkendte (Godkendt). For at tydeliggøre overfor brugeren, hvad status er på de aktuelle data på en lokalitet, er lokalitet stamdata øverst til højre udstyret med følgende boks: Samtidig vises dato for seneste oprettelse af enten kladde/godkendt og hvem der har oprettet den. Værdien for 'Valideret' vil som standard være 'Nej', som her betyder at MSTvalideringen aldrig er kørt for denne version. Når valideringen køres vil 'værdien blive enten 'Ja' eller 'Nej' sammen med brugernavn og dato og vil afspejle resultatet af valideringen. Valideringsoplysningerne fra kladden overføres til den godkendte version. Side 8 af 72

9 1.4 Min Status Min status giver overblik over alarmer, seneste visninger samt kladder. Siden, Min status, vises som første skærmbillede, når der logges på systemet. Ønskes det senere at vende tilbage til Min status, gøres det ved at vælge Søg -> Min status i menu-bjælken. En anden sagsbehandler kan vælges for f.eks. at se, hvad vedkommende har til at ligge som Kladder eller du kan vælge Alle og se f.eks. alle Kladder lokaliteter. Nr. Navn Funktionalitet 1 Sagsbehandler Angiv hvilken sagsbehandler, der vises Min status for, dvs. alarmer m.m. Udgangspunktet er den bruger, der er logget ind. Vælges alle vises alle alarmer og kladder på systemet. 2 Alarmer Her vises oversigt over alarmerne. For nærmere beskrivelse af alarmer se afsnit Seneste visninger Viser liste over de seneste lokaliteter, der har været åbne. Dobbeltklik for at åbne lokaliteten. 4 Kladder Tabellen "Kladder" viser lokaliteter, hvor der forekommer data, som ikke er godkendt, dvs. i kladde status, og hvor du er anført som Side 9 af 72

10 5 Vis udløbet/slet valgte hovedsagsbehandler. Dobbeltklik for at åbne lokaliteten. Udløbne alarmer kan ses ved at trykke på Vis udløbet. Ved hjælp af flueben kan alarmer slettes med Slet valgte Alarmer Der findes mange typer af alarmer. Fælles for dem er, at de går til den person, som er hovedsagsbehandler. De kan være udløst af, at en anden end hovedsagsbehandleren opdaterer sagen, at der er overskredne frister eller at matrikelkort/osd-oplysninger ændres. Tabellen Alarmer viser alle alarmer og påmindelser, som brugeren skal håndtere. Ved klik på en alarm/påmindelse bringes brugeren til den pågældende lokalitet, som skal håndteres. Alarmer for andre sagsbehandlere kan vælges i drop-down-menu, Sagsbehandler. Ved sletning af alarm via flueben og Slet valgte forsvinder alarmen med det samme. Ved inddatering af manglende data (eks Afgørelsesdato) forsvinder alarmen ved den natlige alarmopdatering. Hvilke alarmer brugeren skal se, kan være forskelligt fra region til region og kan sættes op i JAR s administrationsdel. 1.5 Søgning og navigation Der er flere måder at søge oplysninger frem i JAR. Quick-søgning: GIS søgning: Tekstsøgning: Avanceret søg: Navigator: Hvor man slår et lokalitetsnummer op. Søgning via kortopslag Simpel søgning på tekstfelter Avanceret søgning på tekstfelter Hvor man kan slå en eller flere lokaliteter op. Desuden er der en søgning på offentlige websites til ejendomsforespørgslerne fra borgere og ejendomsmæglere (dog ikke Region Hovedstaden) Quick-søgning Bruges til hurtigt at finde en lokalitet, når lokalitetsnummeret eller lokalitetsnavnet kendes. Anvendes når man har et unikt søgekriterium (eks lokalitetsnummer). Det returnerer kun et resultat. På JAR knapbjælke klikkes på knappen og følgende pop op vises: Side 10 af 72

11 Nr. Navn Funktionalitet Lokalitetsnummer Indtast et lokalitetsnummer og tryk på SØG eller Enter og stamdatasiden for den indtastede lokalitet vises. Det er ikke nødvendigt at indtaste foranstillede 0 og bindestreg. F.eks. kan du søge den samme lokalitet frem ved at skrive: Generisk søg Indtast i feltet generisk søg og der søges i felterne lokalitetsnavn, lokalitetsnummer, adresse, hus nr. og journal-nummer både nye og gamle. Når der trykkes Søg, vises den første lokalitet, der opfylder søgekriteriet. NB! Der kan godt være flere resultater, som opfylder søgningen, men det er kun det første resultat, som vises. Ønskes det at se alle lokaliteter, der opfylder indtastede kriterier, skal tekstsøgning eller avanceret søgning benyttes. 1 Resultatfelt Her vises f.eks., hvis lokaliteten ikke kunne findes Tekstsøgning Man kommer til søgefunktionerne via dropdown i toppen under Søg. Side 11 af 72

12 Her kan man søge i JAR via simpel tekstsøgning i et udvalg af felter. Vær obs på, at når man søger på ejerlav og/eller matrikel søges der både i aktuelle og historiske, aktive og slettede matrikler. Navn Funktionalitet Nr. 1 Generisk søg Her søges efter det angivne i både lokalitetsnavn, lokalitetsnummer, adresse, hus nr. og journal-nummer. 2 Hjælpeknapper Knapperne med tre prikker bruges til at hjælpe med udfyldelse af feltet. Indtast først tre tegn og tryk dernæst på knappen. Herefter fås en dropdown, hvorfra man kan vælge værdien, man vil søge efter. 3 Søg Når man har indtastet kriterierne trykkes Søg, hvorefter resultatvisning vises. Se afsnit Slet Nulstiller søgeformularen. 4 Gemte søgninger Her vises gemte søgninger. Ved dobbeltklik åbnes avanceret søg med kriterierne, der ligger defineret i de gemte søgninger. Herefter kan man justere og køre søgningen. Hvordan man gemmer søgninger fremgår af afsnit Avanceret søgning Fungerer lidt som almindelig tekstsøgning, men der er her mulighed for at definere OG / ELLER i kriteriet mellem søgefelterne, og større end, mindre end og lignende kan bruges. Desuden kan der søges i flere forskellige felter end ved almindelig tekstsøgning. Der er ikke samme hjælpefunktioner som ved almindelig tekstsøgning (afsnit 1.5.2). Side 12 af 72

13 Nr. Navn Funktionalitet 1 søgekriterier Her angives søgekriterierne. I dropdown yderst til venstre kan søgefeltet vælges. I anden dropdown har man mulighed for at vælge =, <, > og ~. = bruges til at definere at feltet skal matche det angivne præcist. < og > bruges til talfelter eller datoer, men kan også bruges til tekstfelter. ~ bruges, når værdien ikke skal matche helt. Det er primært relevant til tekstfelter som f.eks. bemærkningsfelter. Det skal bruges i kombination med % tegnet, som angives i søgefeltet. Eksempelvis kan man angive Her findes alle lokaliteter med sagsforløb der har hændelser, hvor kortl indgår. Dvs. at f.eks. V1-kortlægning og udgået af kortl søges frem. Yderst til højre kan enten og eller eller angives, hvilket definerer, om der skal søges med og eller med eller mellem dette og det næste søgekriterium. Det blå X yderst til højre bruges til at slette et søgekriterium. 2 Tilføj søgekriterier Bruges til at tilføje et søgekriterium. Vælg feltet i dropdown og tryk Tilføj. Herefter kommer feltet med i søgekriterierne (øverst på siden). Når disse dropdowns anvendes får man indholdet af valglisterne vist og kan vælge. 3 Søg Når man har indtastet kriterierne, kan man trykke Søg, hvorefter resultatvisningen vises (afsnit 1.7). Side 13 af 72

14 3 Slet Nulstiller søgeformularen 1.6 GIS søgning GIS søgning benyttes til at fremsøge lokaliteter via et kort. GIS søgningen benyttes med fordel, når man vil se lokaliteter, der ligger på eller omkring en bestemt adresse eller matrikel. Søgningen kan kombineres med tekstsøgning, avanceret søgning og resultatvisning. For yderligere beskrivelse se afsnit Bemærk at GIS-søgninger ikke kan gemmes, men de kan overføres til Excel fra Resultatvisning, afsnit Resultatvisning Når man søger lokaliteter enten ved brug af tekstsøgning, avanceret søgning eller GISsøgning, kan man få resultatet af sin søgning vist på en oversigt. Denne oversigt vises på resultatvisning skærmbilledet: For at komme til resultatlisten for en tidligere udført søgning vælges Søg -> Vis resultat. Skærmbilledet er opdelt i to dele. Resultatlisten til venstre viser liste med de fundne lokaliteter. Højre del valgte, bruges til at udvælge lokaliteter fra resultatlisten til videre arbejde i JAR. Nr. Navn Funktionalitet 1 Resultatlisten Viser de lokaliteter (og deres matrikler) som opfyldte søgekriterier fra enten tekstsøgning, avanceret søgning eller GIS søgning. Side 14 af 72

15 Overfør til navigator (knap under resultatlisten) For at vælge en lokalitet til videre arbejde dobbeltklikkes på lokaliteten og Stamdata for denne åbnes (se afsnit 2.1). Fjern dubletter - Ønskes det at reducere resultatlisten, så en lokalitet kun optræder én gang, trykkes på fjern dubletter. Ønskes det, at arbejde videre med alle fundne lokaliteter kan man trykke på overfør til navigator (under resultatlisten). Herved lægges resultatlisten ind i navigatoren, se afsnit Den første lokalitet vises. Ønsker man kun at arbejde videre med et udvalg af de fundne lokaliteter, skal man bruge tilvalg knapperne. 2 Valgte Viser de udvalgte lokaliteter fra søgeresultatlisten, som man vil arbejde videre med i JAR. For at vælge lokaliteter fra resultatvisningen til videre arbejde skal man bruge knapperne: << fravælg alle < fravælg valgte lokalitet fra valgte > vælg valgte lokalitet fra resultatvisningen >> vælg alle Overfør til navigator (knap under valgte) Ved at trykke på overfør til navigator (under listen valgte ), overføres de udvalgte lokaliteter til navigatoren. Den første lokalitet vises. (Læs mere om navigatoren i afsnit 1.7.1) Overfører søgeresultatet til Excel Genererer en rapport ud fra de udvalgte lokaliteter i listen valgte (ikke fra lokaliteterne i søgeresultat listen) Det er muligt at gemme søgekriterierne således, at brugeren senere kan fremsøge igen. Ved tryk på knappen [Gem søgning] fremkommer der en pop op, hvor det er muligt at gemme som privat, hvilket vil sige, at søgning kun kan ses af den aktuelle bruger, der er logget på systemet, lokal hvilket vil sige, at det kun er i den pågældende region søgningen kan ses og global, hvilket vil sige, at alle kan fremfinde og benytte de gemte søgekriterier. Der kan ikke gemmes flere søgninger med samme navn. Ønskes en erstatning for en tidligere gemt søgning, skal denne slettes inden den nye søgning kan gemmes. Gør ingenting. Bliver fjernet i en fremtidig version. Viser de valgte lokaliteter fra valgte listen på et GIS kort. Side 15 af 72

16 1.7.1 Søgning via navigator Navigatoren viser resultatet af en tekstsøgning eller GIS-søgning, og gør det nemt at bladre imellem de fundne lokaliteter. Navigatoren kan også bruges som quick-søg, ved søgning på lokalitetsnummer. Man kan også taste en del af lokalitetsnavn eller del af lokalitetsnummer, hvorefter navigator-dropdown vil fyldes med alle lokaliteter, som opfylder det søgte kriterium. Tasterne < og > kan bruges til at bladre imellem lokaliteterne. Klik på krydset til højre for navigator-dropdown for at nulstille navigatoren. 1.8 GIS funktioner GIS er en essentiel del af JAR, eftersom de fleste data er geografisk stedfæstede. GIS sikrer, at systemet er uafhængigt af matrikulære ændringer, samt ændringer i vejnavne og husnumre. Der er mange ikoner (muligheder) i GIS-delen, som skifter afhængigt af, hvor man er i GISdelen (f.eks. oprettelse af ny lokalitet, redigering af sagsforløb, redigering af projekter, GISsøgning eller blot ved anvendelse af GIS til oversigt) De næste skærmbilleder viser, hvordan GIS fladen ændrer sig, alt efter om der oprettes en ny lokalitet, aktivitet og lignende eller laves en GIS søgning. Overblik over hvad de enkelte ikoner betyder, og hvilken funktion de har i GIS-delen er også beskrevet GIS-søgning GIS søgning benyttes til at fremsøge lokaliteter via et kort. GIS søgningen benyttes med fordel, når man vil se lokaliteter, der ligger på eller omkring en bestemt adresse eller matrikel. Bemærk at GIS-søgninger ikke kan gemmes, men de kan overføres til Excel fra Resultatvisning, afsnit 1.7. Man kommer til GIS-søgning ved på menubjælken at vælge Søg -> GIS-søgning Side 16 af 72

17 Er du allerede blandt søgefunktionerne, kan fanebladet GIS-søgning vælges. Herefter vises kort med hele regionen: Herefter finder man en ejendom ved brug af søgeknappen ønsket område vha. GIS knapperne (2). (1), eller ved zoom på et Nr. Navn Funktionalitet 1 OIS knappen benyttes til at fremsøge en bestemt matrikel eller adresse via oplysninger fra den offentlige informations service (OIS). En pop op søgeformular vises: Side 17 af 72

18 Vælg først kommune øverst inden søgningen kan fortsætte. Herefter vælges enten at søge via vej og husnummer (venstre side) eller via ejerlav, matrikel og ejendom (højre side). Benyttes søgning via matrikel, skal der i nogle tilfælde vælges mellem flere ejendomsnumre, inden der kan fortsættes. Når en adresse eller ejendom er valgt, trykkes der på Søg knappen, hvorefter GIS vinduet opdateres med den fremsøgte ejendom. Herefter kan lokaliteter tilvælges (se punkt 3 og 4) eller lokalitetsnummeret kan aflæses fra GIS billedet og så kan quick-søgningen bruges (se afsnit 1.5.1). 2 GIS knapper GIS knapperne kan benyttes til bl.a. at zoome ind og ud og vælge hvilke baggrundskort, som skal vises. GIS knap-funktionerne er beskrevet nærmere senere i afsnittet. 3 Tilvælg knapper Når en ejendom er fremsøgt (punkt 1), eller der er zoomet tilstrækkeligt ind til visning af lokaliteter, kan der udvælges lokaliteter til søgelisten. Til dette benyttes tilvælg knapperne Når en eller flere lokaliteter er valgt, trykkes på Søg nederst til venstre. bruges til at vælge lokaliteter enkeltvis. Klik på knappen og dernæst på de lokalitetsflader som skal med. De valgte lokaliteter markeres ved at fladernes knudepunkter vises. Under GIS vinduet vises statustekst for tilvalgene. bruges til at vælge alle lokaliteter indenfor et areal. Klik på knappen og tegn et areal ved at klikke rundt på kortet. Brug ESC når du er færdig. De valgte er fremhævet. Side 18 af 72

19 JAR-Manual vers bruges til at fravælge en lokalitet man allerede har valgt. Klik ovenpå den lokalitet som skal fravælges. Når man har udvalgt de ønskede lokaliteter (punkt 3) klikkes på Vis valgte. Herefter fås oversigt over de valgte lokaliteter på fanebladet resultatvisningen. Se resultatvisning i afsnit Vis valgte 5 6 Vis kladder Vis godkendte Temastyring Checkfelterne gør det muligt at vælge hvilke typer af flader der skal vises i GIS-vinduet på både kladder og på godkendte lokaliteter. Menu til temastyring af hvilke lag og baggrundskort der vises. 7 Signaturforklaring Signaturforklaring. Viser kun aktive flader/kort. Hvad der typisk går galt: Hvis du mangler et GIS-kort, er der to muligheder - I visse regioner duer JAR ikke i Citrix. Start i stedet JAR via Internet Explorer. - Du mangler en GIS-komponent (GeoJAR) - kontakt en superbruger. Søgning ved hjælp af OIS: - Du har søgt på en matrikel, men ender på en helt anden matrikel. Grunden til dette er, at JAR har fremsøgt hovedmatrikler via OIS (x,y-koordinaterne på den ønskede matrikel ligger på hovedmatriklen). For at finde den rigtige matrikel prøv at zoome Side 19 af 72

20 lidt ud, i de fleste tilfælde vil den ønskede matrikel kunne findes. - Du har valgt en kommune og efterfølgende markeret ejerlav, matr.nr. og ejendomsnr. JAR popper op med en meddelelse om, at x,y-koordinator mangler. Det er nødvendigt at søge på en af nabomatriklerne for at finde den ønskede matrikel, da der ikke er indtastet x,y-koordinater på den pågældende matrikel. - OIS-søgning: Ejendomsnummer mangler - Kontakt superbrugerne. Tips Ved zoom-funktionen kan Scroll med mus eller page up/down på tastatur bruges Oversigts GIS en på lokalitetsniveau Når GIS åbnes på en bestemt lokalitet, vises hele lokaliteten Rediger/opret sagsforløb/projekt Når der redigeres eller oprettes sagsforløb/projekter, er der de samme muligheder, som når der skal oprettes en lokalitet Beskrivelse af ikoner Antallet af ikoner der vises i GIS-skærmbilledet afhænger af, hvor i JAR du er. Nedenfor er vist og forklaret de ikoner der findes. Zoom ind Zoomvinduet kan gøres større eller mindre ved hjælp af: scroll-funktionen på musen mousetrapperne ved at holde knappen længst til højre nede, mens du kører op eller ned på Side 20 af 72

21 løbebåndet Page up/down på tastaturet. Zoom ud Mulighed for at zoome ud fra vist billede. Nyt centrum Mulighed for at flytte skærmbilledet. Vis aktiv lokalitet Zoomer ud og billedet centreres i forhold til de aktive flader. På den måde er det let at overskue alle aktive flader i et sagsforløb med et enkelt klik. Nemmeste og hurtigste måde at zoome ud på. Information om udpeget flade Klik på + knappen og vælg din flade. Tryk på og igen på den valgte flade. Ny flade Klik på og tegn fladen. - Efter fladen er tegnet trykkes Esc (på tastaturet) for at afslutte fladen. - Sidste punkt kan fortrydes ved at højreklikke med musen. Bruges ved frihåndstegning f.eks., hvis en lille del af matriklen skal kortlægges, eller en aktivitet eller fase skal indtegnes. Vær opmærksom på, at det ikke er hensigtsmæssigt at benytte funktionen tæt ved skel benyt i stedet for, og. Opret hul i flade eller klip midt i flade Udgangspunktet er en hel flade, f.eks. hele matriklen. Klik på og tegn det hul, der ønskes i den eksisterende flade. - Det er muligt at fortryde sidste punkt ved at højreklikke med musen. - Afslut hullet ved at trykke på Esc (på tastaturet). - Tag stilling til, om der skal oprettes flade på hul. JA: der oprettes en flade på hullet NEJ: der oprettes ingen flade på hullet. Når sagtrinnet er afsluttet, er der et hul i fladen Hvis der svares nej til at oprette flade i hullet er det altid muligt at oprette en flade ved at vælge. Side 21 af 72

22 Tæt ved skel benyttes i stedet for. OBS: Systemet spørger, om der skal oprettes en flade i hullet. Svar nej, hvis et hul ønskes og ikke en ny flade. Svar ja, hvis der ønskes en flade i hullet. Opret flade på hul Hvis et hul ønskes ændret til en flade. Skift flade status Fladetypen afhænger af, hvad der er valgt i starten af sagstrinet. Hvis den forkerte fladestatus er valgt, vil der komme en pop op der viser at fladetypen ikke stemmer overens med det valgte sagstrin. Klik på og klik på den flade, der skal skiftes status på. Systemet spørger om status skal ændres. Fladen skifter til den valgte statusfladefarve ved dette eksempel bliver den blå, da det er en V1-flade. Skal der skiftes status på et hul, vær opmærksom på om hullet eller fladen i hullet rammes. Der kan skiftes mellem hul/flade ved at klikke på højre musetast. Tag stilling til om fladen skal ændre status - Ja: Der skiftes status - Nej: Der skiftes ikke status Eksempel på statusændring på flade i hul Udgangspunkt vælg derefter fladen i midten. og klik på Fladen bliver svag gul det betyder, at den har fanget hullet i stedet for fladen, højreklik med musen en enkelt gang. Side 22 af 72

23 Fladen er nu valgt, det kan ses ved, at fladen i midten går fra gul til blålig venstreklik med musen og tag stilling til om fladen skal skifte status - Ja: Der skiftes status - Nej: Der skiftes ikke status Placer tyngde punktet Det lille x i midten af den viste matrikel er tyngdepunktet for matriklen. Adressen på den matrikel, hvor tyngdepunktet ligger, bliver hovedadressen for lokaliteten. Læg mærke til, hvordan tyngdepunktet flytter sig, når der kommer flere matrikler på. Med kan der placeres et nyt tyngdepunkt, f.eks. hvor tidligere aktiviteter har foregået. Klik på og herefter på den matrikel, der ønskes som hovedmatrikel, herved flyttes tyngdepunktet derhen, hvor der trykkes Den øverste matrikel er nu valgt til hovedmatrikel. Kopier fra baggrundskort Mulighed for at kopiere fra baggrundskort ved at anvende og efterfølgende udpege den matrikel, der ønskes kopieret. Vigtigt, at sætte offset til den regionsspecifikke skrumpning før matriklen kopieres, herved skrumper systemet fladen hele vejen rundt. Dette er en nødvendighed pt. for matrikelkortet ændrer sig løbende. Skrumpning aftales lokalt. Pt. kan der kun kopieres fra matrikelkortet, det vil sige, den flade, der kopieres, er identisk med matriklen. Klik på og efterfølgende den matrikel der ønskes kopieret. Fladen får som udgangspunkt fladetype Lokaliseret (Uafklaret). Hvis fladen i stedet skal være V2-kortlagt, vælges først fladetype og efterfølgende den ønskede matrikel. Side 23 af 72

24 Beskær flade med baggrundskort eller anden flade. Alle flader kan beskæres på baggrund af matrikelkortet. F.eks. hvis en stor V2-flade dækker mange matrikler, og en matrikel midt i det hele udgår af kortlægningen. vælges og derefter markeres den matrikel, der skal skæres ud. Vælges matrikler midt i fladen, vil systemet spørge, om der skal Oprettes flade JA/NEJ. Hvis yderkanten af fladen beskæres, skæres fladen ud, som ved Del flade og efterfølgende skiftes status på fladen med. Pt. virker den ikke særlig godt, hvis matriklen ligger i yderkanten af fladen. Derfor må den ikke anvendes i yderkanten af fladen kun i midten. Hvilket baggrundskort eller hvilken flade, der skal beskæres med, vælges i menuen til højre for kortet. Kopier flade eller målsætning Det er muligt at kopiere en flade, der er tegnet, ved at benytte dette ikon. Klik på og efterfølgende den flade der ønskes kopieret. Når fladen er flyttet til det ønskede sted, klikkes en enkelt gang med musen. - Husk der ikke kan ligge to aktive flader ovenpå hinanden. Flyt flade eller målsætning Systemet giver mulighed for at flytte en flade, der er tegnet, ved at benytte denne funktion. Klik på og efterfølgende den flade, der ønskes flyttet. Når fladen er det ønskede sted, klikkes en enkelt gang med musen. Slet flade eller målsætning Anvendes når der er tegnet flader, der ønskes slettet. Klik på og klik på den/de flade(r), der ønskes slettet. Fladen skifter farve (svært at se, hvis det er en V1-kortlægning, der skal slettes). Der trykkes på delete på tastaturet. - Ja, fladen slettes. Side 24 af 72

25 OBS i dette eksempel vil det være en god ide at flytte tyngdepunktet, så hovedadressen kommer til at ligge på en af de uafklarede flader. Dan buffer flade - Sæt et flueben i Længde lås og skriv den ønskede bufferbredde (er i meter). Klik på og klik på den flade du ønsker en buffer uden om. OBS: den oprindelige flade kan ikke ses efterfølgende. Del flader Der klikkes på. Start udenfor den flade, der ønskes delt. Der tegnes en split-streg igennem den flade, der ønskes delt. Afslut udenfor den flade der ønskes delt. Der trykkes på Esc på tastaturet for at afslutte delingen. Før deling af fladen Vær opmærksom på, at flader med huller ikke kan deles, men at flader, der ligger inde i hullet, kan deles. Det er en god ide at benytte, hvis der er en flade, der ligger helt op til skel. Det nemmeste er at kopiere hele matriklen med, klippe den del af fladen ud, der skal bruges og slette den overskydende flade med. På den måde slippes der for at få for mange matrikler med. Efter deling af fladen Eksemplet viser en vej, hvortil der skal lægges et lille stykke af vejen til V2-kortlægningen (V2- varsling). Her kopieres hele vejen. Med vælges og vejfladen deles Side 25 af 72

26 Den overskydende flade slettes vha. Der er nu oprettet en V2-varslet flade på vejarealet. Samle flader Giver mulighed for at samle to flader af gangen. Her er tre flader. Der klikkes på på flade 2. og efterfølgende på flade 1 og Systemet spørger om fladerne skal lægges sammen. - Ja fladerne lægges sammen Pas på ikke at skabe huller mellem fladerne, så går det galt. Indsæt nyt punkt Med denne funktion kan der indsættes et ekstra punkt på en aktiv flade. Ved at klikke på og efterfølgende på en af fladens linjer oprettes der et ekstra punkt. Med musen trækkes punktet hen hvor det skal være. Ved at klikke med musen oprettes den nye flade. Der er nu tilføjet et nyt punkt på den aktive flade. Side 26 af 72

27 Flyt punkt Funktionen anvendes, når der er tegnet en flade, der skal redigeres. Klik på og derefter på det/de hjørnepunkt/er, der ønskes flyttet. Punkterne er de små cirkler i hjørnerne Punktet flyttes derhen, hvor det skal være og klik. Flyt punkter i hul Punkter i huller kan også flyttes, men vær opmærksom på at hvis der er en flade i hullet, så skal der flyttes to sæt punkter. Et sæt for fladen i hullet og et for fladen udenom. Vær opmærksom på, hvilken af fladens punkter der flyttes med den flade, der flyttes på, bliver blå. Eksempel Udgangspunkt før flytning af punkter Her er der snappet til hullets punkter fladen i midten er lysegul. Her er det der snappet til fladens punkter - Side 27 af 72

28 fladen i midten er blågrå. Slet punkt Med denne funktion kan der slettes et punkt i en aktiv flade. Klik på og klik på det punkt der ønskes slettet på den aktive flade (de små cirkler i hjørnerne på fladerne). - Tag stilling til om punktet ønskes slettet - Ja punktet bliver slettet Hjørnepunktet er nu slettet på den aktive flade. Tegn ny målsætning Det er ved hjælp af denne funktion muligt at angive mål på den tegnede flade det slår ikke igennem på det endelige kort, men skal ses som en hjælp til at måle ud, hvor fladen skal tegnes henne i forhold til f.eks. en bygning. Klik på og klik på f.eks. hjørnepunkt på bygning og klik der hvor fladen skal starte. Der kan snappes til en målsætning. Undo, Genindlæser oprindelige flader Denne funktion findes, når der oprettes nye sagsforløb funktionen er ikke med i forbindelse med oprettelse af ny lokalitet. Hvis det, der er tegnet, ikke helt er, som det skal være, f.eks. hvis der er slettet noget, som ikke skulle slettes, så kan anvendes, og systemet indlæser de oprindelige flader. Side 28 af 72

29 1.9 Oprettelse af lokalitet, sagstrin, projektfase og aktiviteter etc. Step Handling Skærmbillede og forklaring 1 Start med at søge den lokalitet frem, der skal oprettes noget på. Bemærk at du kun kan foretage rettelser i kladde version. Opret kladde med, hvis lokaliteten er godkendt. Efterfølgende kan lokaliteten godkendes igen med. 2 Opret ny ved at klikke på Skærmbillede med lokalitetens stamdata åbnes. Kladde version. Ny 3 Vælg det ønskede Opret Lokalitet Step Handling Skærmbillede og forklaring 1 Vælg Lokalitet Se afsnit 1.9 punkt 2 og 3. 2 Der åbnes et vindue med et GIS kort, og søgningen af lokaliteten foregår på samme måde som en GIS-søgning. Se GIS-søgning i afsnit Tegn en flade eller tag en kopi af hele matriklen fra baggrundskortet. Tryk fortsæt. Side 29 af 72

30 4 Tjek de data der er hentet ind og tilføj data som beskrevet i tjeklisten. Tryk Gem og afslut. Lokaliteten er nu oprettet og du kommer tilbage til stamdatabilledet, se afsnit Opret Sagstrin Step Handling, skærmbillede og forklaring 1 Vælg Sagstrin. Se afsnit 1.9 punkt 2 og 3. 2 Følgende skærmbillede åbnes: 3 Her udfyldes følgende: Afgørelsestype: Her vælges fra en dropdownliste med de afgørelsestyper, der er defineret i systemet. Hændelse: Fra dropdownliste vælges en hændelse, der er tilknyttet den pågældende afgørelsestype. Lovgrundlag: Der vælges lovgrundlag ( ) fra dropdownliste. Begrundelse: Fra dropdownliste vælges en begrundelse for det pågældende sagstrin. Tilladelse/frigivet til: Der vælges fra dropdownliste indeholdende mulige anvendelsestyper. Dette felt anvendes typisk for sagstrin omhandlende 8 tilladelser. Side 30 af 72

31 Feltet er som udgangspunkt sat til Ikke oplyst. Sagsbehandler: Standard er den sagsbehandler, der er logget på. Det kan ændres til en anden sagsbehandler. Oprettelsesdato: Dato for oprettelsen af sagstrinnet. Er automatisk sat til oprettelsesdatoen. Svarfristdato: Den dato, hvor en afgørelse skal være truffet inden. Hvis denne overskrides (ingen dato i afgørelsesdato) modtager sagsbehandleren en alarm på Min status, se afsnit 1.4. Svarfristdatoen sættes til dagsdato plus det antal dage, som den enkelte region har defineret som en passende sagsbehandlingstid (defineres i administrationsdelen). Afgørelsesdato: Den dato afgørelsen træffes. Bemærkning: Et bemærkningsfelt der er specifikt for det pågældende sagstrin. Projekt/Fase: Valgfrit felt, hvor det er muligt at angive den fase, der ligger til grund for det pågældende sagstrin. De forskellige faser, oprettet på projektet, kan vælges. 4 Ved klik på knappen Annuller annulleres indtastningen, og brugeren returnerer til den side, der sidst var aktiv. Ved klik på næste skiftes til det aktive GIS skærmbillede, hvor fladen for det pågældende sagstrin skal tegnes. For beskrivelse af GIS funktionaliteten se afsnit Efter fladen er tegnet trykkes næste. 5 Følgende skærmbillede åbnes: Tjek de data der er hentet ind og tryk Gem og afslut, hvis alt er i orden. Sagstrinet er nu oprettet og du kommer tilbage til fanebladet Sagsforløb på lokalitesniveau, se afsnit 2.2. Side 31 af 72

32 1.9.3 Opret Indsats Step Handling Skærmbillede og forklaring 1 Vælg Indsats Se afsnit 1.9 punkt 2 og 3. 2 Nyt skærmbillede åbnes: Vælg ny 3 Vælg den passende indsats fra dropdownliste. Den oprindelige flade kan beholdes eller der kan tegnes en ny flade vha. GIS. For beskrivelse af GIS funktionaliteten, se afsnit Tryk næste Side 32 af 72

33 4 Den offentlige indsats vurderes og ændres ved at klikke fluebenene til eller fra for hver matrikel, der er omfattet. Der kan angives: Befæstelse Nærmeste boringer Risikogruppe Recipienter Afslut med gem. Du kommer tilbage til fanebladet Indsatsområde på lokalitetsniveau, se afsnit 2.4. Side 33 af 72

34 1.9.4 Opret Projekt Step Handling Skærmbillede og forklaring 1 Vælg Projekt Se afsnit 1.9 punkt 2 og 3. 2 En dialogboks til indtastning af data om projektet vises: 3 Følgende skal udfyldes, når man opretter projektet: Bemærk at type, projektnavn, lovgrundlag og startdato skal være udfyldt. Type: vælg f.eks. Projekt, finansieret af OM. Navn: Her skrives projektnavnet. Navnet varierer fra region til region, så tjek din region. Lovgrundlag: Vælg det lovgrundlag, som passer til projektet. Financier: Vælg den financier, der betaler projektet. Indsats: Vælg den primære begrundelse for projektet. Bemærk at man på Projekt stamdata kan vælge mere end en Indsats. Startdato: Skriv den dato hvor projektet påbegyndes. Slutdato: Hvis projektet er afsluttet, skrives datoen for projekt slut. Ellers er udfyldelse unødvendig. Bemærkning: Skriv som minimum dato og navn. Efter indtastning klikkes på. Side 34 af 72

35 Vinduet Projekt vises med 5 nye faneblade. Den øverste bjælke er her bordeaux (Projektlag) i stedet for grøn (Lokalitetslag) Opret Projekttrin Anvendes ikke længere, men her ligger oplysninger i nogle af regionernes lokaliteter Opret Fase Step Handling Skærmbillede og forklaring 1 Vælg Projekttrin Se afsnit 1.9 pkt. 3 Oprettelse af en ny fase kan ske fra et vilkårligt sted i JAR. Hvis det gøres fra et projekt eller en fase, er det overliggende projekt valgt som standard. Hvis det gøres fra andre steder i JAR, skal der først vælges På Projekt. 2 Ved valg af en fasetype Etablering af anlæg vil JAR spørge, om der samtidig skal etableres den tilhørende driftfase. Ved OK bliver den højre del af skærmbilledet i punkt 3 udfyldt, og man opretter i princippet faser til en arbejdsgang. Hvis der trykkes Annuller, er det kun venstre side af skærmbilledet i punkt 3, der kommer frem. 3 Fasenavn og diverse dato- og bemærkningsfelter udfyldes. Alle faser oprettes med en flade. Man kan vælge at lade systemet genbruge Statusfladerne (kopier fra lokalitet), eller man kan vælge selv at tegne en specifik flade (Ny flade) se GIS afsnit 1.8. Valget træffes ved markering i en bullet i linjen Stedfæst. Når alle krævede data er udfyldt, bliver knappen Fortsæt aktiv, og faseoprettelsen kan fuldføres. Side 35 af 72

36 Vinduet Fase vises med 5 nye faneblade. Den øverste bjælke er her karrygul (Faseniveau) i stedet for grøn (Lokalitetsniveau) eller bordeaux (Projektniveau) Opret Afværge/monitering Step Handling Skærmbillede og forklaring 1 Vælg Afværge/monitering Se afsnit 1.9 punkt 2 og 3. 2 Se Afværge/monitering afsnit 4.2. Side 36 af 72

37 1.9.8 Opret Aktivitet Step Handling Skærmbillede og forklaring 1 Vælg Aktivitet Se afsnit 1.9 punkt 2 og 3. 2 Nyt skærmbillede åbnes: Vælg vindue. så åbnes et nyt 3 Søg først på branche, f.eks. transport. Søg på aktivitetstype, f.eks. olie. Vælg de passende. Gem og luk for at overføre de valgte aktiviteter til næste vindue. Side 37 af 72

38 4 Udfyld Firmanavn, Aktivitetsnavn og udfyld i Arkiv, hvor oplysningerne om aktiviteten er fundet. Forureningsårti skal udfyldes. Stedfæst angiver, om der skal oprettes ny flade eller kopieres fra lokaliteten. Vælg næste og oplysningerne føres videre til et nyt vindue, hvor der kan udfyldes yderligere informationer, hvis disse findes, f.eks. oplysninger om tanke mv. 5 Her kan der udfyldes yderligere informationer, hvis disse findes, f.eks. oplysninger om tanke mv. For nærmere beskrivelse af fanebladene under Aktiviteter, se kapitel 5. Side 38 af 72

39 2 Faneblade på lokalitetsniveau 2.1 Stamdata Skærmbilledet Lokalitet stamdata viser stamoplysningerne om lokaliteten. Lokalitetsstatus og matrikelstatus vises, og det er muligt at vedligeholde stamoplysninger. Nr. Navn 1 Lokalitetsnavn Lokalitetsnummer Journalnumre Funktionalitetsbeskrivelse Lokalitetsnavnet kan ændres. Lokalitetsnummeret kan ikke ændres. Når lokaliteten først er oprettet, er nummeret fastlagt. Hvis man vil give den et nyt nummer er man nødt til at oprette en ny lokalitet og slette den gamle (sletning kan kun udføres af brugere med administratorrettigheder). Hvis man ændrer lokalitetsnavn eller journalnummer gemmes det gamle navn og nummer automatisk under pop op en Tidligere journalnumre. Tallet i parentes på trykknappen viser antallet af linjer i pop op (se nedenfor). I pop op'en kan der tilføjes og slettes journalnumre og lokalitetsnavne. Side 39 af 72

40 2 Lokalitetsstatus og statusdato Visning af lokalitetsstatus og statusdato for lokaliteten. Lokalitetsstatus afspejler den status som de aktive statusflader medfører. Hvis der f.eks. er en V2 flade og en udgået inden kortlægningsflade, så er V2 fladen worst case og medfører en V2-status. Datoen bliver fastlagt ud fra lokalitetsstatus, således at datoen for det ældste sagstrin med lokalitetsstatus bliver statusdato for lokaliteten. Registreringsdato (der ses lidt længere nede) er også automatisk og viser, hvornår lokaliteten er oprettet i JAR. 3 Sagsbehandlere Hovedsagsbehandler området viser, hvem der er ansvarlig for lokaliteten. Vedkommende får lokalitetens alarmer på skærmbilledet Min status. Hvis man vil skifte hovedsagsbehandler, gøres det ved at åbne dropdown, hvorefter man får nedenstående, og en ny sagsbehandler kan vælges. I samme dropdown vises initialer, navn, telefonnummer samt en mailto funktion, som opretter en mail til den pågældende. 4 Version og MST validering Hvis man vil tilføje yderligere sagsbehandlere, bruges knappen Tilføj række og tilsvarende, hvis man vil slette en tilknyttet sagsbehandler, vælges Slet række -knappen. Version angiver om den version, man er på, er en "kladde eller en godkendt udgave. Valideret angiver om valideringsprocedurerne er kørt uden fejl. Valideringsproceduren kan sættes i gang med den "grønne tragt i ikon linjen. 5 GIS billedet GIS billedet viser lokalitetens gældende statusflader. Ved at klikke på billedet åbnes et større billede. Her er det muligt at zoome ind og ud. 6 Aktiviteter Dropdownfelt hvor alle lokalitetens aktiviteter præsenteres. Hvis man klikker på en linje i dropdownlisten skiftes til den pågældende aktivitet på skærmbilledet Aktiviteter (se kapitel 5.) 7 Åbn i eksternt journalsystem Knappen åbner den respektive sag i regionens ESDH system. Det er en forudsætning, at denne funktion er tilvalgt i regionen. 8 Bemærkninger JAR s hovedbemærkningsfelt. Alle bemærkninger skrives ind i toppen af feltet og skal indledes med sagsbehandler og dato (kan variere fra region til region: Følg den aktuelle regions tjekliste). Hvis man dobbeltklikker på feltet, kommer det op i stor størrelse. Feltet kan ikke indeholde specialtegn så som <, >, &. 9 Sagsforløb Feltet viser de vigtigste sagstrin og faser på lokaliteten. Lokal opsætning afgør, hvilke typer der vises. 10 Adresser og Genberegning af matrikler og adresser Hovedadressen er den adresse, der indberettes til DKjord og dermed Miljøstyrelsen. Den oprettes automatisk, når man opretter kortlægningssagstrin og defineres ud fra fladernes tyngdepunkt. Hovedadressen kan redigeres via trykknappen Øvrige adresser, hvor tallet i parentes angiver, hvor mange adresser lokaliteten omfatter. Side 40 af 72

41 Når man opretter nye adresser, skal man angive adressetypen. En lokalitet kan kun have én hovedadresse. 11 Relaterede lokaliteter og Vis historiske Genberegning af matrikler og adresser startes ved tryk på knappen Genberegn lok.. Skærmbilledet viser om der findes yderligere/andre adresser og matrikler. Der gemmes et sagstrin i mappen Genberegning i sagsforløb skærmbilledet, se afsnit 2.2. Relaterede lokaliteter: Hvis der findes flere lokaliteter på nogle af lokalitetens matrikler, vises de i denne pop op. Antallet vises i parentes på trykknappen. Det er muligt at oprette relaterede lokaliteter samt slette sammenknytningen. Desuden er det muligt at vise en af de relaterede lokaliteter ved tryk på Hop til lokalitet. Denne knap aktiveres ved at klikke på linien med den relaterede lokalitet, så denne bliver farvet. Vis historiske: Ved at klikke på Vis historiske fremkommer en pop op, se nedenfor. Her fremgår det hvis en matrikel har været tilknyttet lokaliteten samt hvornår matriklen er fjernet fra lokaliteten. Ved enten at dobbeltklikke på matriklen eller vælge matriklen via knappen Vis matrikel åbnes vinduet med matrikelstamdata, se afsnit Side 41 af 72

42 12 Matrikler Denne tabelvisning opsummerer oplysninger vedrørende de enkelte matrikler på lokaliteten. Matriklernes godkendte status vises sammen med nuancering og det markeres, om matriklerne eksisterer på andre lokaliteter. Det vises også, om matriklen er oprettet i nogle kladder. Matriklernes godkendte status beregnes på baggrund af alle de godkendte og gældende statusflader som berører matriklerne. Det betyder at de lokaliteter, som den enkelte matrikel eksisterer på, bidrager til beregningen af matrikelstatus og yderligere, at kladder ikke indgår i beregningen. Når der tilføjes nye matrikler, får de først status, når lokaliteten godkendes (indtil da er statusfeltet blankt). Matriklernes status afspejler worst case. Hvis der findes en Godkendt version af lokaliteten, hvor der er en V1 flade, og man på Kladde versionen har ændret denne flade til Udgået efter kortlægning, så vil matrikelstatus fortsat have status V1. Dette skyldes, at der ikke må gives ukorrekte udtalelser om matrikelstatus, hverken via telefon eller via selvbetjeningsattester på hjemmesiden. Indsatsområdekolonnerne viser, om der på matriklerne er offentlig indsats. Der vises de vurderinger som senest er blevet godkendt på de enkelte matrikler. 13 Vis indsatsvurdering Vis statusberegning Ved dobbeltklik på en matrikel kommer man over på Matrikelstamdata, der er beskrevet særskilt i næste afsnit, se afsnit Når en matrikel er markeret kan der klikkes på Vis indsatsvurdering eller Vis statusberegning. Vis indsatsvurdering viser samtlige vurderinger der er foretaget for den enkelte matrikel, på tværs af alle lokaliteter som den er tilknyttet. Yderligere angives det, om vurderingerne er godkendte eller ej (godkendelse af vurderinger sker, når lokaliteten godkendes). Side 42 af 72

43 Vis statusberegning viser nuværende og fremtidig status for den valgte matrikel: Nuværende status er baseret på alle godkendte lokaliteter hvor den valgte matrikel indgår, mens fremtidig status også medregner kladdeversioner, hvis de godkendes i deres aktuelle version Matrikelstamdata Denne pop op giver adgang til bl.a. online opslag hos OIS samt redigering af anvendelsen på matriklen. Hvis der er to eller flere lokaliteter på den pågældende matrikel, er det de samme data, man ser/redigerer uanset, hvilken lokalitet man kommer fra. Side 43 af 72

44 Nr. Navn Funktionalitetsbeskrivelse 1 Deklaration Tekstfelt der kan indeholde eventuelle tinglyste deklarationer. 2 Adresser Adresser tilhørende den pågældende ejendom (matrikel). 3 Supplerende adresser Mulighed for at skrive supplerende oplysninger ind om placeringen. Eks. Fra kilometersten a til kilometersten b (kunne være relevant for kortlagte vejmatrikler). 4 Supplerende datoer Mulighed for at skrive datoer ind for tinglysninger, afmeldinger og frigivelser - er typisk data, der stammer fra affaldsdepotlovens tid. 5 Bemærkninger Bemærkningsfelt der hører til matriklen. 6 Anvendelser fra OIS Dette er et online opslag i OIS. Det viser hvilke oplysninger om arealanvendelser, der er registreret i OIS. 7 Nuværende arealanvendelse Her skrives den nuværende arealanvendelse. Ved oprettelse af nye lokaliteter og nye matrikler på en lokalitet udfyldes dette felt automatisk på baggrund af oplysninger fra OIS. Det er muligt at tilpasse indholdet med Tilføj række og Slet række. Indholdet af feltet overføres til DK-jord og dermed til MST. 8 Anvendelse på kortlægningstidspunktet Her skal/kan stå, hvad den konkrete arealanvendelse var på det tidspunkt, hvor matriklen blev kortlagt. 9 OIS Matrikeldata Mulighed for at se OIS oplysningerne for den pågældende matrikel. Her kan bl.a. ses ejeroplysninger mm. 10 Udskriv attest Mulighed for at udskrive en attest tilsvarende den som borgerne kan trække fra hjemmesiden. Hvis der er flueben i Anvend dynamisk zoomniveau, vælger systemet selv et zoomniveau, der gør, at man kan se matriklen på detailkortet. Ved brug af zoomniveau kan man selv bestemme, hvor langt der skal være zoomet ind. Side 44 af 72

45 11 Gem Gemmer de indtastede oplysninger 12 Luk vindue Lukker vinduet og man vender tilbage til Lokalitet stamdata. 13 GIS billede Viser GIS billede, hvor der er zoomet til den pågældende matrikel. Ved klik på billedet åbner det i stor størrelse. 14 Kortlægningsstatus og -dato Viser matriklens kortlægningsmæssige status samt dato for kortlægningen. Desuden vises, om matriklen er Historisk eller Aktuel. Historisk betyder, at den ikke findes længere i det gældende matrikelkort fra KMS. Slettet hos KMS kan enten være JA eller NEJ. KMS-slettede matrikler (som vil fremgå med et JA) er historiske matrikler og vil ikke længere findes på matrikelkortet og dermed vil de heller ikke være relateret til en lokalitet. På lokalitetsniveau vil det fremgå, hvilke matrikler som tidligere var relateret til lokaliteten, men ikke er det mere samt hvornår de forsvandt fra lokaliteten. Se pkt. 11 i afsnit 2.1. For knappen Vis statusberegning se pkt. 13 i afsnit Ejendomsnummer Viser hvilke ejendomsnumre, der hører til den pågældende matrikel. Ved dobbeltklik på et ejendomsnummer åbnes skærmbilledet Ejendomsstamdata, der er beskrevet i næste afsnit Ejendomsstamdata Ejendomsstamdata indeholder oplysninger, der er specifikke for den konkrete ejendom. Man kommer hertil ved tryk på ejendomsnummer på Matrikelstamdata. Nr. Navn Funktionalitetsbeskrivelse 1 Bemærkning Bemærkningsfelt med oplysninger om den konkrete ejendom 2 Adresse Adresseoplysninger om den pågældende ejendom. Feltet vedligeholdes Side 45 af 72

46 automatisk. 3 Historiske adresser Historiske adresseoplysninger. F.eks. i tilfælde hvor en ejendom har skiftet adresse. Her vises den tidligere og nu historiske adresse. Feltet vedligeholdes automatisk. 4 Matrikler Indeholder oplysninger om hvilke matrikler, der er tilknyttet den pågældende ejendom. Der vises desuden, om matriklerne findes i JAR. Hvis en ejendom f.eks. består af tre matrikler, hvor kun den ene er kortlagt og findes i JAR, vil alle tre stå i denne tabel. Den kortlagte matrikel vil vises som Ja og de to andre som Nej. 5 GIS GIS billede af den pågældende ejendom. Billedet vil automatisk vise hele ejendommen. Klik på billedet for at åbne i stor størrelse. 6 Aktører Mulighed for at have oplysninger om aktører på den pågældende ejendom, f.eks. advokater, entreprenører, rådgivere mm. Ved tryk på tilføj åbnes følgende pop op. 7 OIS ejendomsdata Her vælges Aktør rolle, så Fundne aktører bliver udfyldt. Man vælger en på listen og trykker på Tilknyt. Manglende aktører på valglisten kan oprettes af bruger med administratorrettigheder. Mulighed for at se OIS oplysningerne for den pågældende ejendom. 8 Gem Gemmer de indtastede oplysninger. 9 Luk vindue Lukker det pågældende vindue, og returnerer brugeren til skærmbilledet Matrikel stamdata. Side 46 af 72

Vejledning til NaturAppl

Vejledning til NaturAppl Vejledning til NaturAppl Værktøj til inddatering af naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en introduktion til funktionerne i NaturAppl. Indholdsfortegnelse Klik og hold CTRL-tasten

Læs mere

B R U G E R V E J L E D N I N G

B R U G E R V E J L E D N I N G B R U G E R V E J L E D N I N G 1 Indholdsfortegnelse Indhold B R U G E R V E J L E D N I N G... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Præsentation af BSS... 6 1.0 Opstart af programmet... 6 2.0 Hurtigstart

Læs mere

Modulet Byggesag Superbruger version

Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag_v712_1Udg_Beta_pdf.doc Antal sider: 96 Udskrevet d. 11-10-10 GeoEnviron 6.4 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Manual for indholdsredaktører til Plone 3

Manual for indholdsredaktører til Plone 3 Manual for indholdsredaktører til Plone 3 Ophavsretten til denne manual tilhører Headnet ApS. Manualen er udgivet under Creative Commons Attribution-Sharealike -licens. En beskrivelse af den gældende licens

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28 December 2008 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. NAVIGATION I D4INFONET... 7 2. RETTIGHEDER OG ROLLEFORDELING I D4INFONET...8 2.1. Administrator... 8 2.2. Rollefordeling af administrator/redaktør... 8 2.2.1.

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm DESIGN-PARTNER VEJLEDNING af Vivian Høxbro og Jubbe Netterstrøm FORORD 29. april 2014 Design-Partner er udviklet med specielt henblik på den professionelle strikdesigner. Ved hjælp af Design-Partner er

Læs mere

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00

Brugermanual. September 2014 Udgave 3.00 Brugermanual September 2014 Udgave 3.00 Indhold Indhold... 2 1. Bliv bruger af EK-Pro... 4 1.1. Login... 4 2. Overblik... 5 2.1. Kopiering fra version 4 til version 5... 5 3. Opret en sag... 6 3.1. Energimærke

Læs mere

Brugervejledning for v5.0 til administratorer

Brugervejledning for v5.0 til administratorer Brugervejledning for v5.0 til administratorer Version pr 20120127 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning for v5.0 til administratorer

Brugervejledning for v5.0 til administratorer Brugervejledning for v5.0 til administratorer Version pr 20111206 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Dato Oktober 2014 BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 06 Dato 2014-10-01 Udarbejdet af JNN

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 08. august 2013 Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 1 Indholdsfortegnelse: Ved at klikke med musen på et punkt i indholdsfortegnelsen kan man komme til det ønskede punkt i vejledningen. 1. Indledning....

Læs mere

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 31.08.1999 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...1 2. Organisation og assistance...2 3. Introduktion...4 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner...4 3.2. Dialogen med programmet...4 3.3. Begreber

Læs mere

Baggrund Forord Luk Filer Gem

Baggrund Forord Luk Filer Gem Lectio Lectio Elevmodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund Forord

Læs mere

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Lotus Notes i Hillerød Kommune Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Indhold Sådan bruger du denne guide Sådan bruger du denne guide 3 Notes for første gang

Læs mere

Brugermanual Energy10

Brugermanual Energy10 Brugermanual Energy10 Sådan kommer du i gang Version 4.0 januar 2015 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk Web: www.energysystems.dk

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets

Læs mere