JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual. Version 1.0. Juni 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual. Version 1.0. Juni 2007"

Transkript

1 JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual Version 10 Juni 2007

2 JAR Brugermanual Version 10 Juni 2007 Dokument nr 1 Revision nr 10 Udgivelsesdato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt TVB MKT TVB

3 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 11 Velkomst 4 12 Udvikling af systemet 4 13 Kun unikke data vedligeholdes i JAR 5 14 Oplysninger er geografisk stedfæstet 5 15 Internet-browser-baseret 6 2 Kom i gang 7 3 Generel JAR funktionalitet 8 31 Overordnet arkitektur i JAR 8 32 Skærmbilledet 9 33 Om at gemme indtastede data Kontrol i forhold til valideringskrav Brugere, roller og rettigheder Print fra skærm GIS - funktionalitet 23 4 Min status 27 5 Søgning Skærmbillede Tekstsøgning Skærmbillede Avanceret søgning Skærmbilledet GIS søgning Skærmbilledet Resultatvisning - tekst Kombineret Tekst- og GIS-søgning Quick søgning 39 6 Lokalitet Opret lokalitet Skærmbilledet Stamdata - Lokalitet Skærmbilledet GIS - Lokalitet 51

4 2 64 Skærmbilledet Sagsforløb Skærmbilledet Stoffer Skærmbilledet Indsatsområder Skærmbilledet Aktiviteter Skærmbilledet Projekter 72 7 Matrikler og Ejendomme Skærmbilledet Matrikel stamdata Skærmbilledet Ejendoms stamdata OIS Ejendomsdata 85 8 Projekt Skærmbillede Stamdata - Projekt Skærmbillede GIS - Projekt Skærmbillede Projektforløb Skærmbilledet Udgifter Skærmbillede Aktører Skærmbillede Faser 99 9 Fase Skærmbillede Stamdata - Fase Skærmbillede GIS - Fase Skærmbillede Afværge Skærmbillede Hydrogeo Skærmbillede Prøver/Resultater Skærmbillede Fase Konti Historiske aktiviteter Skærmbilledet Stamdat - historiske aktiviteter Skærmbilledet GIS - Forureningskilde Menupunktet Funktioner Pulje Aktivitetslog MST-validering Slet hel lokalitet kataloger Aktive boringer Skærmbillede Stamdata - Boring Skærmbillede Prøver/pejlinger Lukkede boringer 149

5 3 125 Aktører Konti Borgerservice Abonnementer Nyhedsbrev Administration 162

6 4 1 Indledning 11 Velkomst Velkommen som bruger af JAR (Jordforureningslovens Arealregister) JAR er et internet-browser-baseret GIS- & databasesystem, som er udviklet udelukkende med henblik på at understøtte regionale og lokale myndigheders håndtering og administration af forurenede lokaliteter 12 Udvikling af systemet COWI og Ementor har forestået udviklingen af JAR i tæt samarbejde med en følgegruppe bestående af repræsentanter for Viborg Amt, Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Århus Amt, Vejle Amt, Ribe Amt, Sønderjyllands Amt, Fyns Amt, Roskilde Amt, Københavns Amt og Frederiksberg Kommune Efter kommunalreformen den 1 januar 2007, er følgegruppen overgået til at repræsentere Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Hovedstaden Udvikling af systemet er foregået ud fra tre klare visioner: systemet skal understøtte og lette myndighedernes arbejde med håndtering og administration af forurenede og muligt forurenede lokaliteter oplysninger er geografisk stedfæstet sagsbehandlere, der anvender systemet ikke skal indtaste og vedligeholde oplysninger, som er skabt og vedligeholdt af andre myndigheder systemet er internet-browser-baseret 121 Understøttelse af myndighedernes arbejde Som nævnt er JAR udviklet udelukkende med henblik på at understøtte regionale og lokale myndigheders håndtering og administration af forurenede lokaliteter Ved udviklingen af JAR er der med stor arbejdsindsats fra følgegruppen foretaget analyser af arbejdsgange og dataflow i sagsbehandlerarbejdet Dette betyder at såvel systemarkitekturen som hvert enkelt skærmbillede er udviklet med henblik på at give så optimal information til brugeren som muligt Dette bevirker bla at oplysninger om et bestemt emne kan være vist på flere forskellige skærmbilleder, idet oplysningerne ofte indgår i flere forskellige sammenhæng JAR giver mulighed for at indlæse oplysninger, som de tidligere databasesystemer ROKA, GeoEnviron og MMS ikke gav mulighed for Arbejdsgangene i JAR afspejler således ikke nødvendigvis de samme arbejdsgange som de tidli-

7 5 gere databasesystemer har gjort nødvendige, men forhåbentligt nye og forbedrede arbejdsrutiner 13 Kun unikke data vedligeholdes i JAR En af visionerne med JAR er, at sagsbehandlere, der anvender JAR ikke skal indtaste og vedligeholde oplysninger, som er skabt og vedligeholdt af andre myndigheder, feks matrikulære oplysninger JAR er derfor opbygget med opkoblinger til feks Kort- & Matrikelstyrelsen og til OIS Matrikelkortet i JAR bliver dagligt opdateret, hvilket sikrer nye kortlægninger foretages efter gældende matrikelkort JAR har ligeledes en indbygget alarmfunktion der holder styr på om der sker matrikulære ændringer på kortlagte områder, og som giver besked til sagsbehandler hvis der sker ændringer matrikulære på en kortlagt ejendom Dette betyder at matrikulære oplysninger en lokalitet altid er opdateret i JAR Opkoblingen til OIS betyder, at JAR ligeledes altid er opdaterede med de nyeste oplysninger om ejendommene, herunder adresser og arealanvendelse Opkoblingerne til de eksterne systemer bevirker, at de oplysninger som ligger i JAR hele tiden er opdateret og i overensstemmelse med de nyeste oplysninger som andre myndigheder ligger inde med Men opkoblingen bevirker også, at det ikke længere er nødvendigt for miljøsagsbehandleren at indtaste og vedligeholde oplysninger som ikke er unikke for JAR systemet 14 Oplysninger er geografisk stedfæstet JAR er et integreret GIS og databaseværktøj Det er filosofien i JAR, at data i højere grad skal være geografisk stedfæstede, bla for at sikre at systemet er uafhængigt af matrikulære ændringer og feks ændringer i vejnavne og husnumre Den geografiske stedfæstelse af data betyder også, at det er muligt at foretage overlags-analyser i forhold til feks matrikler og indvindingsoplande Hvis grundvandsmyndigheden ændrer på indvindingsoplande eller klassificeringen af grundvandsressourcen, så vil dette straks afspejles i JAR Som for matrikelkortet har JAR en indbygget alarmfunktion der holder styr på om ændringer i indvindingsområder, har betydning for kortlagte lokaliteter, og som giver besked til sagsbehandler såfremt dette er tilfældet Dette betyder at grundvands oplysninger for en lokalitet altid er opdateret i JAR 15 Internet-browser-baseret JAR er internet-browser-baseret, hvilket betyder at JAR kan tilgås fra alle Pc'er, der er opkoblet på Internettet Opkoblingen til JAR kræver naturligvis, at man

8 6 har kendskab til adressen på den JAR-server, som man vil i kontakt med, og at man har kendskab til den rigtige kombination af brugerlogin og password Det er de fire regioner (Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark og Hovedstaden) som har licensrettighederne til JAR Det betyder, at det er op til regionerne at bestemme, hvem der har adgang til JAR, og at der ikke skal købes licenser når nye brugere skal tilknyttes JAR At JAR er internet-browser-baseret betyder også, at JAR kan afvikles fra alle Pc'er uden at der skal installeres specialsoftware JAR kræver dog at der skal installeres en Activ-X komponent for at GIS-delen af JAR fungerer

9 7 2 Kom i gang JAR opstartes ved at skrive adressen på den mailserver JAR er beliggende på i Internet Explorer Det nemmeste er dog, at have JAR liggende som et genvejsikon på skrivebordet eller ved at have JAR server adressen lagt ind som favorit i Internet Explorer Den første side man kommer ind på når man starter JAR er siden "Min Status" Siden er som alle andre sider i JAR opdelt i 2 hovedområder, et område med generel JAR-funktionalitet og en datavisningsdel Den generelle JAR funktionalitet er beskrevet i kapitel 3, medens indholdet i datavisningen er beskrevet i de efterfølgende kapitler Generel JARfunktionalitet Data visning Figur 21 Eksempel på skærmbillede i JAR (det er siden "Min Status")

10 8 3 Generel JAR funktionalitet 31 Overordnet arkitektur i JAR Skærmbillederne i JAR er indplaceret i en række fanebladssystemer Hvert fanebladssystem indeholder data om et afgrænset emneområde: Søgning - indeholder faneblade til anvendelse for de søgefaciliteter der findes i JAR samt fanebladet "Min Status" Fanebladssystemets skærmbilleder, dataindhold og funktionalitet beskrives nærmere i kapitel 5 Lokalitet - fanebladssystemet indeholder oplysninger om stamdata for en lokalitet Fanebladssystemets skærmbilleder, dataindhold og funktionalitet beskrives nærmere i kapitel 6 Matrikel og ejendom indeholder stam oplysninger om de matrikler og ejendomme som er knyttet til en eller flere matrikler Skærmbilledernes dataindhold og funktionalitet beskrives nærmere i kapitel 7 Projekt - Fanebladssystemet indeholder oplysninger om stamdata for et projekt under en lokalitet Et projekt er typisk opdelt i flere faser, hvorfor faser har sit eget fanebladssystem Dette fanebladssystem er beskrevet i kapitel 9 Fanebladssystemets for projekt indeholder typisk oversigter og sammenfatninger af data fra de enkelte faser Fanebladssystemet "Projekt" beskrives nærmere i kapitel 8 Historiske oplysninger - De historiske oplysninger er samlet i sit eget fanebladssystem, som beskrives i kapitel 10 Skærmbilleder uden fanebladssystem - Der er en række emneområder som kan samles på et enkelt skærmbillede Disse emneområder tilhører derfor ikke et fanebladssystem, men er samlet under menupunktet Funktioner Enkeltskærmbilledernes dataindhold og funktionalitet beskrives nærmere i kapitel 11 Foruden de data som er knyttet til lokaliteter findes der også data af mere administrativ karakter Disse data er samlet enten i fanebladssystemer eller som enkelte selvstændige skærmbilleder Beskrivelse af disse skærmbilleder og fanebladssystemer findes i kapitel 12 til 14 Alle væsentlige skærmbilleder er indsat som faneblad under et fanebladssystem, medens mindre væsentlige skærmbilleder nås som pop-ups fra relaterede faneblade

11 9 32 Skærmbilledet I de følgende afsnit beskrives hovedkomponenterne i skærmbillederne, idet der henvises til nummereringen i nedenstående figur Hovedmenu (1) Hovedmenuen giver adgang til alle væsentlige skærmbilleder Alle menupunkter kan også tilgås vha genvejstaster dvs [Alt]+det understregede bogstav Det er i vid udstrækning muligt at tilgå systemets skærmbilleder, funktioner, og knapper ved hjælp af genvejstaster Ved at trykke på Hovedmenu punktet eller ved at kalde genvejstasten (eks [ALT] + S for Søg) vises en undermenu med de faner/skærmbilleder til det valgte menupunkt Hvert menupunkt repræsenterer som udgangspunkt et fanebladssystem, jf kapitel 31 Hovedmenuen indeholder følgende menuer: Menupunkterne vil blive gennemgået i hvert deres kapitel

12 Ikonmenu (2) Ikonmenuen indeholder en række fastdefinerede ikoner, som følger med rundt på alle skærmbilleder Ny/Opret lokalitet 2 Gem (som kladde) 3 Godkend lokalitet 4 Kladde/godkendt (skift mellem at se oplysninger for kladde eller godkendt) 5 Opret Kladde 6 Print 7 Validering i forhold Miljøstyrelsens regler 8 Søg (åbner Quick søg - se kapitel 56) 9 Afvis Kladde 10 Log ud Ikonernes navne fremgår ved mouse-over Ikonerne er enten aktive eller inaktive på et faneblad Er ikonet inaktivt, dimmes det 323 Navigator (3) Navigatoren er en værktøjslinie, der vises øverst i alle skærmbilleder i systemet Formålet med Navigatoren er at lette bladningen mellem forskellige lokaliteter og projekter, der er fremfundet ved søgning Navigator består af tre komponenter: Kommune, Lokalitet og Projekt Lokaliteter i søgeresultatet Når brugeren udfører en søgning, udfyldes navigatoren automatisk med de fundne søgeresultater, som så følger med rundt, når brugeren browser på en lokalitet Således kan bruger på et vilkårligt skærmbillede skifte til en ny lokalitet fra det seneste søgeresultat Så længe der skiftes mellem lokaliteter fra resultatet af en søgning anvendes udelukkende komponenten "Lokalitet" (den midterste drop-down), medens den venstre drop-down viser "Vælg Kommune"

13 11 Indholdet af komponenten "Lokalitet" er som udgangspunkt lokalitetsnavnet, og indholdet er sorteret stigende på lokalitetsnummer Sorteringen kan vha ikonet til venstre for Projekt-valglisten ændres til at vise lokalitetsnummer, sorteret stigende på lokalitetsnummer Hvis man klikker endnu engang på ikonet ændres indholdet endnu en gang tilbage til at vise lokalitetsnavnet, men denne gang stigende efter lokalitetsnavn Ved efterfølgende tryk på ikonet skifter indholdet også mellem lokalitetsnavnet og lokalitetsnummeret, sorteret stigende efter det der bliver vist Indholdet af komponenten "Projekt" viser alle tilknyttede projekter på den valgte lokalitet Vælges et specifikt projekt hoppes til stamdata for dette projekt Som default vises blot teksten "Projekter" øverst i valglisten Alle lokaliteter Navigatoren kan også anvendes til at skifte mellem alle lokaliteter i regionen Dette gøres ved at anvende komponenten "Kommune" (den venstre drop dovn) Indholdet af komponenten "Kommune" er alle kommuner i regionen Ved valg af ny kommune, vises alle lokaliteter for den pågældende kommune i komponenten "lokalitet" Når der vælges en kommune fra komponenten "Kommune" slettes det oprindelige søgeresultatet i navigatoren og erstattes af lokaliteterne for den pågældende kommune Det er ikke muligt at komme tilbage til det oprindelige søgeresultat 324 Brødkrummesti (4) Brødkrummestien er placeret mellem ikonmenuen/navigator og hovedmenuen Funktionen visualiserer brugerens placering i JAR-systemet vha hierarkiske links, der viser tilbage til højere niveauer i navigationssystemet Således kan brugeren både se, hvor i systemet han befinder sig og samtidig linke tilbage til et tidligere niveau Ex: Bruger står på en fase I brødkrummestien kan følgende sti aflæses: Lokalitetsnavn Projektnavn Fasenavn Hvis længden af denne tekst tilsammen overstiger skærmens brede afskæres teksten fra højre Ved klik på "Lokalitet" hoppes til fanebladssystemet Lokalitet Da bruger kan have set flere faneblade på samme fanebladssystem, vises altid stamdata Tilsvarende ved hop til fanebladssystemet Projekt eller fanebladssystemet Fase Brødkrummestien skifter farve afhængigt af hvilket fanebladssystem brugeren står i (feks Søgning, Lokalitet, Projekt, Fase, Aktivitet, Administration, Funktioner, Matrikler, Prøver)

14 Fanebladene (5) Der skiftes mellem de enkelte skærmbilleder i fanebladssystemet ved at klikke på fanebladet med musen eller ved at bruge genvejstaster ([Alt]+nr på faneblad) 326 Kortudsnit (6) På mange skærmbilleder vil der i øverste højre hjørne være et lille kortudsnit Kortudsnittet er et såkaldt semi-dødt kort, dvs at kortet viser de aktuelle forhold, men det er ikke muligt at navigere i kortet, eller at zoome ind eller ud fra kortet Ved at dobbeltklikke med musen på kortet kommer en pop-up med kortet vist i et større vindue, således at detaljer er lettere at se Det er heller ikke i pop-up'en muligt at navigere i kortet 327 Bemærkningsfelter (7) Der kan dobbeltklikkes på stort set alle bemærkningsfelter, hvorved feltet vil blive vist i en pop-up der giver mulighed for at se så meget af feltindholdet ad gangen som muligt Det er også muligt at redigere data i pop-up en (ligesom det er på selve skærmbilledet) 328 Tabeller (8) I JAR-systemet er der brugt ét princip for det er oprette, redigere og slette rækker i en tabel, som beskrives i det følgende: 1 Tilføj række: Når en bruger trykker på denne knap vil der blive oprettet en ny række i tabellen i redigerings-mode [Tilføj række] vil åbne en pop-up form hvor data kan indtastes 2 Slet række: Når en bruger vælger en række i en tabel og trykker på [Slet række] vil rækken i tabellen blive slettet Det er ikke alle tabeller hvor det er muligt at slette oplysninger 3 Rediger række: Redigering af en række kan foregå på to måder Ved nogle tabeller er der en [Rediger række] knap, medens det i andre tabeller er nødvendigt at dobbeltklikke på linien hvis man ønsker at redigere i rækkens indhold I begge tilfælde vil åbne den samme pop-up som [Tilføj Række], dog hvor popup'ens felter er udfyldt med de data som tidligere indlæste for rækken I nogle tabellerne er det ikke muligt at redigere i de enkelte linier i tabellen, når den først er oprettet Dette hænger sammen med at det oftest kun er få oplysninger i hver linie i tabellen Skal en linie rettes oprettes en ny linie med den rigtige ordlyd/værdi, og den forkerte slettes I enkelte tabeller vil der dog være mulighed for at foretage rettelser af linierne

15 13 Der er i skærmbillederne en række tabeller til visning af data fra andre skærmbilleder I disse tabeller kan der ikke oprettes, redigeres eller slettes data, da data vedligeholdes på andre skærmbilleder I visse tilfælde vil det være muligt at hoppe til indtastningsskærmbillederne ved at dobbeltklikke i den linie som indeholder de data som man vil redigere eller hvor man vil se yderligere kommentarer 329 Tooltips (9) Systemet indeholder fast definerede tooltips for alle felter og ikoner i systemet Teksten vises nederst til venstre på skærmbilledet, når musen/markøren holdes over feltet/kontrollen, og tjener således som en hjælp til forstå feltets indhold/kontrollens funktion For administratoren af systemet er der mulighed for, til hver enkelt felt og kontrol i systemet, at redigere i den tekst/det tooltip tilknytte Det er således regionerne selv der skal forestå registreringen af tooltips, hvilket giver mulighed for at lave individuelle tooltips fra region til region 33 Om at gemme indtastede data Indtastning/redigering I hovedparten af skærmbillederne kan brugeren redigere i samtlige felter direkte på skærmbilledet Enkelte felter og tabeller kan være låst for redigering, idet disse felter vedligeholdes på andre skærmbilleder Indtastning og redigering af data der er placeret i tabeller kan foretages i et popup skærmbillede som indeholder alle relevante indtastningsfelter Data gemmes Det skal generelt bemærkes, at data først gemmes i databasen efter at brugeren eksplicit har bedt om det For at gemme skal brugeren altså først trykke på en gem-knap Hvis bruger skifter skærmbillede uden at have gemt samtidig med at der er redigeret/tilføjet i felter, vil systemet præsentere brugeren for en pop-up, hvor brugeren skal tage stilling til om data skal gemmes, godkendes eller ignoreres Såfremt brugeren vælger helt at forlade JAR, feks ved helt lukke browseren ned, vil eventuelle ikke-gemte data gå tabt Gem/Godkend/Ignorering af data indtastet i pop-ups følger det tilhørende hovedskærmbillede Såfremt brugeren feks redigerer i data i såvel hovedskærmbilledet som i en tilhørende pop-up, og senere, når skærmbilledet forlades, vælger at ignorere de registrerede data, gemmes hverken data registreret på hovedskærmbilledet eller i pop-up

16 Kladder og godkendt Data i systemet kan enten have status kladde eller status godkendt Status Forklaring Synlig i offdel Kladde Godkendt Data med denne status betragtes som en foreløbig intern arbejdskopi, som brugere med rettigheder til det kan forespørge på og redigere i Dette er data som regionen indestår for, og som altså kan betragtes som korrekte og fuldstændige Afhængig af brugeren rettigheder kan der forespørges på disse data Der kan ikke redigeres i godkendte data (hvis brugeren redigerer i godkendte data, får de rettede data status kladde som efterfølgende må eksplicit godkendes) Nej Ja Det er vigtigt at være opmærksom på, at versioneringen gælder samtlige data vedr en lokalitet Det vil med andre ord sige, at godkendelse af data ikke sker på skærmbilledeniveau, på databasetabelniveau eller på andel logisk delmængde af en samlet lokalitet Generelt gælder, at der ikke kan sameksistere flere kladder eller flere godkendte versioner af data vedr en lokalitet Der kan derimod udmærket sameksistere en kladde og en godkendt version af data vedr en given lokalitet Når man gemmer indtastede data kan man vælge enten at gemme data som kladde (Gem), eller at gemme data som godkendte (Godkendt) På skærmbilledet "stamdata for lokaliteten" - der er det skærmbillede som vises, ved fremsøgning af en lokalitet - angives i feltet version om data alle data som vises er kladde eller godkendte Figur 31 Udsnit af skærmbilledet "Stamdata for lokaliteten" som viser om data er godkendt eller kladde Hvilken versionsstatus, der vises for lokaliteten, kan også aflæses i ikonmenuen: 1 For en lokalitet med version godkendt, og hvor der ikke findes en kladde ser ikonlinien ud som vist nedenfor A B C D A: Ikonerne for gem og godkend lokalitet er inaktive (dimmet) B: Ikonet for at skifte mellem kladde og godkendt er inaktivt (dimmet)

17 15 C: Ikonet for opret kladde er aktivt D: Ikonet for afvis kladde er inaktivt (dimmet) 2 For en lokalitet der vises i versionen godkendt, men hvor der også findes en kladde, ser ikonlinien ud som vist nedenfor A B C D A: Ikonerne for gem og godkend lokalitet er inaktive (dimmet) B: Ikonet for at skifte mellem kladde og godkendt er aktivt C: Ikonet for opret kladde er inaktivt (dimmet) D: Ikonet for afvis kladde er inaktivt (dimmet) 3 For en lokalitet der kun findes en kladde, (feks en nyoprettet lokalitet hvor der ikke findes en godkendt), ser ikonlinien ud som vist nedenfor A B C D A: Ikonerne for gem og godkend lokalitet er aktive B: Ikonet for at skifte mellem kladde og godkendt er inaktivt (dimmet) C: Ikonet for opret kladde er inaktivt (dimmet) D: Ikonet for afvis kladde er inaktivt (dimmet) 4 For en lokalitet der vises i versionen kladde, men hvor der også findes en godkendt, ser ikonlinien ud som vist nedenfor A B C D A: Ikonerne for gem og godkend lokalitet er aktive B: Ikonet for at skifte mellem kladde og godkendt er aktivt, men ligesom trukket tilbage C: Ikonet for opret kladde er inaktivt (dimmet) D: Ikonet for afvis kladde er aktivt Data i kladdeform Data kan gemmes i kladdeform hvis man feks ønsker at gemme på et tidspunkt hvor der endnu mangler at blive indtastet oplysninger, eller hvis man er usikker på rigtigheden af de indtastede oplysninger, således at det er nødvendigt at checke data før disse godkendes Hvis man gemmer data som kladde, foretages der ingen validering af de indtastede data, udover at data naturligvis skal matche dataformaterne for de enkelte felter I visse skærmbilleder, er der felter som skal udfyldes for at data kan gemmes, feks skal en lokalitet tildeles et lokalitetsnummer Data som er gemt i kladdeform vil ikke blive offentliggjort, dvs at de ikke vil kunne ses i den offentlige del på regionens hjemmeside, og at data ikke vil blive udvekslet med Miljøportalen

18 16 Gennem rettighedsstyringen er det muligt at definere, at en given type af brugere alene har mulighed for at gemme data i kladdeform Disse data må så efterfølgende checkes og godkendes af en bruger, der har rettigheder til at gemme som godkendt Godkendte data Hvis sagsbehandleren mener, at de indtastede data har en sådan kvalitet, at de kan offentliggøres, kan der klikkes [godkendt] Dette kræver naturligvis at sagsbehandleren har rettigheder hertil Data som er godkendte, vil kunne ses i den offentlige del på regionens hjemmeside, og vil blive udvekslet med Miljøportalen Når data godkendes, er det i praksis kladden der ophøjes, dvs at der efter godkendelsen ikke længere er en kladde-version Såfremt der inden godkendelsen var en anden godkendt version, overskrives denne Sammenstilling af kladde og godkendt Da JAR består af mange informationer fordelt over mange forskellige skærmbilleder kan det være svært at se hvilke data som er rettet i kladden i forhold til de godkendte data For at holde styr på dette findes en funktion, som viser hvilke ændringer der er foretaget for en lokalitet Funktionen hedder Aktivitetslog, og kaldes frem fra menupunktet "Funktioner" Figur 32 Menuen "Aktivitetslog" under menupunktet "Funktioner" Aktivitetsloggen er en oversigt der pr lokalitet viser de registrerede ændringer i data Loggen beskrive alle ændringer der er foretaget på kladden trin for trin, og via det anførte link kan der navigeres til siden, hvorpå ændringen er foretaget Værdierne før og efter ændringen vil ikke kunne i loggen, men alene et overblik og et link til det skærmbillede hvor de ændrede data vil kunne ses Hvis brugeren på de detaljerede skærmbilleder der linkes til, ønsker præcist at se forskellen mellem en kladde og en godkendt, kan dette gøres ved at skifte mellem de to versioner ved hjælp af toggle-ikonet i menuen

19 17 Figur 33 Eksempel på en aktivitetslog 332 Undtagelser for reglen om kladde og godkendt Reglerne om kladde og godkendt gælder for alle data som er knyttet til en bestemt lokalitet Data som er knyttet til en ejendom eller en matrikel er/eller kan være knyttet til mere end en lokalitet, og kan derfor ikke følge reglerne for kladde og godkendt Oplysninger som er knyttet til en ejendom eller en matrikel er derfor altid godkendte, så snart der klikkes på en gem tast Oplysninger som er knyttet til en ejendom eller en matrikel findes i deres egne skærmbilleder for henholdsvis ejendom og matrikel se kapitel 7 På skærmbilledet Indsatsområde er oplysningerne om Offentlig indsats ligeledes knyttet til matriklen og ikke lokaliteten, hvorfor disse altid er godkendte uanset lokalitetens status

20 18 Administrative data Data som indtastes skærmbilleder under de administrative menuer er heller ikke omfattet af regler om kladde og godkendt Så snart data er gemt, er de gældende for alle brugere af systemet 34 Kontrol i forhold til valideringskrav Denne funktionalitet anvendes til at kontrollere, om data for en lokalitet lever op til de specificerede valideringsregler som er udstukket af feks Miljøstyrelsen Administratoren(-erne) i regionen kan selv opsætte og vedligeholde de regler regionen ønsker at opfylde, herunder reglerne fra Miljøstyrelsen Det er desuden muligt at opsætte en kontrol af samtlige lokaliteter ved en batchkørsel, jf afsnit 113 Når ikonet til kontrol af valideringskravene aktiveres, gennemfører systemet en kontrol af om de valgte regler for den pågældende lokalitets statuskode er overholdt Resultatet vises i nedenstående skærmbillede, hvorfra der kan hoppes direkte til de skærmbilleder med fejlbehæftede data:

21 19 Figur 34 Eksempel på skærmbillede for kontrol af valideringskrav Billedet forbliver åbent indtil brugeren selv lukker det Billedet kan åbnes fra et hvilket som helst skærmbillede, som indeholder data relateret til en lokalitet, således at brugeren kan vendes tilbage til det og behandle evt yderligere valideringsfejl 35 Brugere, roller og rettigheder JAR er gennem et avanceret bruger/rolle/rettighedsbegreb muligt at konfigurere til mange forskellige typer af brugere, således at kravene til konfidentialitet, integritet og brugervenlighed er opfyldt Der er i systemet defineret en mængde rettigheder som administratoren af systemet kan anvende således at den enkelte bruger eller gruppe af brugere få de rettigheder som regionen måtte ønske 351 Typer af brugere Den professionelle del af JAR er indrettet med henblik på at opfylde informationsbehov hos tre forskellige hovedtyper af brugere, nemlig: Regional brugere Kommunale brugere Anonyme brugere (feks en gymnasieklasse) Afhængig af typen af bruger, er det som udgangspunkt muligt at forespørge på og opdatere data i systemet på følgende måde, idet det dog skal bemærkes, at den enkelte region jf ovenfor har mulighed for at udforme andre roller og/eller tildele rettighederne på anden måde:

22 20 Type Regional bruger Rettigheder Den sagsbehandler i regionen er den for en lokalitet øverste myndighed og har derfor bemyndigelse til at kvalitetssikre og godkende indholdet af lokaliteter Derfor er det kun den sagsbehandler i regionen, der er tildelt rettighed til at godkende en lokalitet således at den kan eksporteres til Miljøportalen Sagsbehandler i regionen har adgang til at se, rette og slette al information uden for administrationsog funktionsmodulerne, dvs lokaliteter med status Uafklaret, V1-kortlagt, V2-kortlagt, V1 og V2 kortlagt, Udgået før kortlægning, Udgået efter kortlægning Til den sagsbehandler i regionen er oprettet en rolle der hedder: Regional_Sagsbehandler Kommunal bruger Den kommunale sagsbehandler er bidragsyder og opretter af nye lokaliteter Derfor kan kommunale sagsbehandlere forespørge, oprette og redigere men ikke slette lokaliteter, uanset deres status Når en kommunal bruger godkender data, er konsekvensen lidt anderledes end når en regional bruger godkender, idet der sker følgende: 1 Hovedsagsbehandleren i regionen adviseres og kan foretage den passende kvalitetssikring før godkendelse til Miljøportalen samt publicering på den offentlige del af JAR 2 Der genereres en i html-format omfattende samtlige de registrerede data en sendes til adressen registreret i brugeradministrationsdelen under den kommunale sagsbehandlers der godkendte de pågældende data 3 Er det en ændring til en allerede registreret lokalitet, sendes samme desuden til lokalitetens hovedsagsbehandler Administrator/ Superbruger Anonym bruger Til den kommunale sagsbehandler er oprettet en rolle der hedder: Kommunal_Sagsbehandler Administratoren eller superbrugeren er den i regionen uddannede person der varetager systemadministrationen mht brugere, valgliste værdier, sammenknytninger, aktører og funktionseksekveringen Dette vil sige i forbindelse med rapportering til MST er det denne rolle der har adgang til og ansvaret for at køre valideringsrapporten Det er ligeledes administratoren, der administrerer brugere, roller og rettigheder Administratorrollen er ikke mulig at slette eller redigere, da den er en forudsætning for administration af systemet Til administratoren/superbrugeren er oprettet en rolle der hedder: Administrator Som bruger af den offentlige del er der gennem den begrænsede informationsmængde og funktionalitet en begrænsning i hvilke data der kan ses For at tilgodese beho-

23 21 Type Rettigheder vet for en større indsigt i systemets registreringer for visse interessenter, er der mulighed for at give en begrænset adgang forespørgselsadgang til systemet, dvs således at kun lokaliteter med status V1-kortlagt, V2-kortlagt, V1- og V2-kortlagt, Udgået før kortlægning og Udgået efter kortlægning) og uden mulighed for at redigere, slette eller oprette Til at holde styr på, hvilke rettigheder anonyme brugere skal have, såvel på den offentlige del som på den interne del af løsningen, er der oprettet en rolle, der hedder Anonym Administratoren i regionen har mulighed for, i JAR's administrationsmodul, at ændre i rettighederne for andre grupper 36 Print fra skærm Lige som ved andre WEB-sider er det muligt at printe indholdet af et skærmbillede Men da WEB er designet til stor fleksibilitet på tværs af den enkelte bruges desktop setup, printer installationer etc er det ikke muligt fra JAR-systemet at styre sådan print og det kræver derfor lidt af brugeren Normalt vil den simple operation neden for at printe indholdet på en A4-side 1 Tryk printer ikonet i JAR-systemets menu bjælken (alternativt benyt IE s printer-genvej) 2 Sæt print til Landskabe (afhængigt af printer-driveren sker dette på forskellig vis) 3 Under effekter sæt dokumentet til at udskrive på A4 og skaler til at passe Tryk på Print 37 GIS - funktionalitet Følgende generelle funktionaliteter gælder for alle GIS faneblade i systemet: Der kan være forskel på tilgængelig funktionalitet alt efter om GEO-JAR er i opret/rediger eller vis mode Der vil være mulighed for at fastlægge ét sæt tooltips, som er fælles for alle regioner, på GIS-ikonerne

JAR kommune minimanual. Ver 2.1 2. juli 2009

JAR kommune minimanual. Ver 2.1 2. juli 2009 JAR kommune minimanual Ver 2.1 2. juli 2009 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Generelt om navigering...3 GEM og GODKEND knapperne...4 Startsiden...4 Søg efter en kortlagt grund...4 Opret ny lokalitet...5

Læs mere

JAR-Manual, Version 2.1.3.0

JAR-Manual, Version 2.1.3.0 JAR-Manual, Version 2.1.3.0 JAR-manual 1 INDLEDNING... 3 1.1 OVERSIGT OVER SYSTEMET... 3 1.2 DE ENKELTE IKONER... 3 1.3 KLADDE OG GODKENDT... 3 1.4 MIN STATUS... 3 1.4.1 Alarmer... 3 1.5 SØGNING OG NAVIGATION...

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

JAR 2.1.1 Løsningsbeskrivelse

JAR 2.1.1 Løsningsbeskrivelse JAR 2.1.1 Løsningsbeskrivelse Kunde: Regioner Leverandør: COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Traen A/S Borupvang 5D DK- 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. OM DOKUMENTET... 10 1.1 VERSIONSSTYRING...

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Vejledning til brug af KortVordingborg

Vejledning til brug af KortVordingborg Vejledning til brug af KortVordingborg På Vordingborg Kommunes interaktive kort har du mulighed for at se en række af de oplysninger kommunen registrerer på kort. Denne vejledning giver en kort introduktion

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Vejledning i brug af Kommunen på kort

Vejledning i brug af Kommunen på kort Vejledning i brug af Kommunen på kort Indhold Adgang til Kommunen på kort... 2 Kortvindue og infolinje... 2 Målforhold... 2 Zoom... 3 Signaturforklaring... 3 Værktøjslinjen den øverste sorte del... 3 Navn...

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Hvordan fungerer e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø i praksis? Hvordan anvendes funktionerne?. Dette og meget mere gives der svar

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Integration mellem Acadre og GeoEnviron

Integration mellem Acadre og GeoEnviron 1. MÅLSÆTNING... 1 2. OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 2.1 KL journalplan... 2 2.2 Parametre til GeoEnvirons mappe-struktur... 3 3. FUNKTIONALITET I GE BYGGESAG... 4 3.1 Oprettelse af ejendomme... 4 3.2 Søgning

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas.

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Indledning Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Målgruppen for denne manual er ScanPas-brugere uden for HR-afdelingen

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8

GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS INTEGRATION BRUGERMANUAL, VERSION 2 I G I S 2 0 0 8 GIS-OIS integration BRUGERMANUAL Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GS GIS-OIS integration Brugermanual Software manual Udgave: 1 Dato: 20-05-2008

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Betjeningsvejledning vedr. elektronisk indberetning i indberetningssystemet INDB Opdateret d. 20/2 2012

Betjeningsvejledning vedr. elektronisk indberetning i indberetningssystemet INDB Opdateret d. 20/2 2012 Betjeningsvejledning vedr. elektronisk indberetning i indberetningssystemet INDB Opdateret d. 20/2 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Log på systemet 1 1.2 Generel arbejdsgang 3 1.3 Knapper og

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke WebGIS September 2014 WebGIS er en webside, der viser HMN Naturgas gasledninger. Private kan se hvor gas stikledningen ligger på deres egen grund. Visse samarbejdspartnere har fået lidt udvidet adgang

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Vejledning i brug af Natur-GIS - vildtreservater, fredninger, matrikelafgrænsning, skov, m.m.

Vejledning i brug af Natur-GIS - vildtreservater, fredninger, matrikelafgrænsning, skov, m.m. Vejledning i brug af Natur-GIS - vildtreservater, fredninger, matrikelafgrænsning, skov, m.m. Biodiversitet og arter Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 1. Brug info -knappen.2 2. Zoom ind på kortet...

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Rapporter / Udskrifter

Rapporter / Udskrifter Rapporter / Udskrifter Fra CompuClock kan der udskrives et meget stort antal oplysninger og kunsten består tit i at begrænse sig for ikke at drukne i papir. All udskrivning foregår under menuen Udskrifter.

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får

Læs mere

UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER

UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER Til UVM Dokumenttype Brugervejledning Dato 2009-07-02 UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER Revision 1 Dato 2009-07-02 Udarbejdet af Henrik Dall

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Manual til Thvilum WebGIS

Manual til Thvilum WebGIS Manual til Thvilum WebGIS Thvilum A/S, Rønhøjvej 12, 8300 Odder, Tlf. 86 54 62 33, www.thvilum.dk Indledning. Denne manual er en vejledning i nogle af de grundlæggende funktioner i programmet. Den kan

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006

Brugervejledning til SAVE V. 5.01 Århus Kommune. Teknik og Miljø. januar 2006 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og formål... 3 Systemets indhold... 3 1. Opslag via adresse... 4 2. Informationer fra ejendomsregistrene... 5 3. Vurdering af bevaringsværdi... 6 4. Fotos...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Frivillignet Intra kom godt i gang. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra.

Frivillignet Intra kom godt i gang. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra. Få et kodeord og log ind Adgang til Intra kræver et kodeord. For at få det, skal du være oprettet i Intra, og have oplyst

Læs mere

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk

Elev vejledning. Elev vejledning version 2.0 - Januar 2011 1. Figur 1 - Forsiden af Optagelse.dk Elev vejledning Denne vejledning omhandler ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse og beskriver, hvordan du som elev skal udfylde felterne i din uddannelsesplan på Optagelse.dk. Vigtigt! Der er

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang 2012 KMD A/S Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Opret omposteringsbilag... 3 2 Godkendelse af omposteringsbilag... 11 3 Håndter afviste omposteringsbilag...

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

UVpraktik Brugermanual

UVpraktik Brugermanual UVpraktik Brugermanual 1 Indhold UVpraktik formål og anvendelse... 3 Log ind i UVpraktik... 4 Dataindlæsning i UVpraktik... 7 Nyttige genveje i UVpraktik... 8 Indhold af menuer... 9 Sorter... 9 Kartoteker...

Læs mere

Vejledning til brug af digitale kort på Ringsted Kommunes hjemmeside

Vejledning til brug af digitale kort på Ringsted Kommunes hjemmeside Vejledning til brug af digitale kort på Ringsted Kommunes hjemmeside Indledning Digitale kort er en mulighed til alle borgere om at se en række af de oplysninger, som Ringsted Kommune har registreret på

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

BusinessInsight Bibliotek Brugervejledning

BusinessInsight Bibliotek Brugervejledning BusinessInsight Bibliotek Brugervejledning side 1 Brugervejledning til BusinessInsight Indhold 1. Velkommen... 3 1.1 Første side... 3 2. Firmaopslag... 3 2.1 Firmaprofil... 4 2.2. Årsregnskaber i PDF-format...

Læs mere

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk

Version P12A-DB10. www.multilogik.dk Version P12A-DB10 www.multilogik.dk Indholdsfortegnelse Side Systemkrav og installation... 3 Generelt... 4 Indlæsning af kontoplan og momskoder... 5 Saldokonti... 6 Kassekladden... 7 Indtastning af debet/kredit-beløb...

Læs mere

Vejledning til Tælleplansmodul

Vejledning til Tælleplansmodul Vejledning til Tælleplansmodul Hvad er en tælleplan, og hvad bruger man den til? En tælleplan er basalt set en samling af snit, som man vil tælle på i et givet år. Tælleplaner kan være organiseret forskelligt

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Klippekorts Styring i Qmanager

Klippekorts Styring i Qmanager Indholdsfortegnelse Opsætning (NOVAQ Administrator)... 2 Licensnøgle... 2 Rettighedsopsætning (Default opsætning)... 2 Hvem kan administrere en kundes klippekortkonto... 2 Hvem kan administrere en kundes

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3

Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3 Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3 Formålet med dette dokument er at forklare, hvordan de enkelte brugere i forskellige vejbestyrelser anvender den metode til generering af stræknificerede

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

EASY - Vejledning til administratorer

EASY - Vejledning til administratorer EASY - Vejledning til administratorer Opdateret september 2009 EASY brugergrænseflade EASYs nye brugergrænseflade blev idriftsat i november 2008. Den har fået nye roller og rettigheder, mulighed for at

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse

Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse GEOKON A/S Juli 2012 Vejledning til GE WEB Rottebekæmpelse Version 2.3.1 (beta manual) Indhold INDLEDNING... 3 LOGIN... 3 FORSIDEN... 3 SØGNING... 4 OM ADRESSER...

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.2 januar 2015 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Online data fra Miljøportalen

Online data fra Miljøportalen Online data fra Miljøportalen Generelt er to betegnelser for eksterne data hentet via internet ind i Næsgaard Markkort. WMS WMS står for Web Map Services og er en standard til at udveksle data mellem en

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.22.0. Den 4. august 2011. J.nr. 4004-V0890-11

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.22.0. Den 4. august 2011. J.nr. 4004-V0890-11 Versionsbrev LUDUS Web version 2.22.0 Den 4. august 2011 J.nr. 4004-V0890-11 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/sundhed, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Oprettelse af udbud til de videregående uddannelser Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0

Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0 Nyheder i GeoEnviron Version 7.5.0 GeoEnviron 7.5.0 Ændringer i ver. 7.5.0 Ændringer i GeoEnviron ver. 7.5.0 Indhold Denne manual er en beskrivelse af programændringerne i GeoEnviron version 7.5.0 - set

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere