JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual. Version 1.0. Juni 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual. Version 1.0. Juni 2007"

Transkript

1 JAR (Jordforureningslovens ArealRegister) Brugermanual Version 10 Juni 2007

2 JAR Brugermanual Version 10 Juni 2007 Dokument nr 1 Revision nr 10 Udgivelsesdato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt TVB MKT TVB

3 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 11 Velkomst 4 12 Udvikling af systemet 4 13 Kun unikke data vedligeholdes i JAR 5 14 Oplysninger er geografisk stedfæstet 5 15 Internet-browser-baseret 6 2 Kom i gang 7 3 Generel JAR funktionalitet 8 31 Overordnet arkitektur i JAR 8 32 Skærmbilledet 9 33 Om at gemme indtastede data Kontrol i forhold til valideringskrav Brugere, roller og rettigheder Print fra skærm GIS - funktionalitet 23 4 Min status 27 5 Søgning Skærmbillede Tekstsøgning Skærmbillede Avanceret søgning Skærmbilledet GIS søgning Skærmbilledet Resultatvisning - tekst Kombineret Tekst- og GIS-søgning Quick søgning 39 6 Lokalitet Opret lokalitet Skærmbilledet Stamdata - Lokalitet Skærmbilledet GIS - Lokalitet 51

4 2 64 Skærmbilledet Sagsforløb Skærmbilledet Stoffer Skærmbilledet Indsatsområder Skærmbilledet Aktiviteter Skærmbilledet Projekter 72 7 Matrikler og Ejendomme Skærmbilledet Matrikel stamdata Skærmbilledet Ejendoms stamdata OIS Ejendomsdata 85 8 Projekt Skærmbillede Stamdata - Projekt Skærmbillede GIS - Projekt Skærmbillede Projektforløb Skærmbilledet Udgifter Skærmbillede Aktører Skærmbillede Faser 99 9 Fase Skærmbillede Stamdata - Fase Skærmbillede GIS - Fase Skærmbillede Afværge Skærmbillede Hydrogeo Skærmbillede Prøver/Resultater Skærmbillede Fase Konti Historiske aktiviteter Skærmbilledet Stamdat - historiske aktiviteter Skærmbilledet GIS - Forureningskilde Menupunktet Funktioner Pulje Aktivitetslog MST-validering Slet hel lokalitet kataloger Aktive boringer Skærmbillede Stamdata - Boring Skærmbillede Prøver/pejlinger Lukkede boringer 149

5 3 125 Aktører Konti Borgerservice Abonnementer Nyhedsbrev Administration 162

6 4 1 Indledning 11 Velkomst Velkommen som bruger af JAR (Jordforureningslovens Arealregister) JAR er et internet-browser-baseret GIS- & databasesystem, som er udviklet udelukkende med henblik på at understøtte regionale og lokale myndigheders håndtering og administration af forurenede lokaliteter 12 Udvikling af systemet COWI og Ementor har forestået udviklingen af JAR i tæt samarbejde med en følgegruppe bestående af repræsentanter for Viborg Amt, Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Århus Amt, Vejle Amt, Ribe Amt, Sønderjyllands Amt, Fyns Amt, Roskilde Amt, Københavns Amt og Frederiksberg Kommune Efter kommunalreformen den 1 januar 2007, er følgegruppen overgået til at repræsentere Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Hovedstaden Udvikling af systemet er foregået ud fra tre klare visioner: systemet skal understøtte og lette myndighedernes arbejde med håndtering og administration af forurenede og muligt forurenede lokaliteter oplysninger er geografisk stedfæstet sagsbehandlere, der anvender systemet ikke skal indtaste og vedligeholde oplysninger, som er skabt og vedligeholdt af andre myndigheder systemet er internet-browser-baseret 121 Understøttelse af myndighedernes arbejde Som nævnt er JAR udviklet udelukkende med henblik på at understøtte regionale og lokale myndigheders håndtering og administration af forurenede lokaliteter Ved udviklingen af JAR er der med stor arbejdsindsats fra følgegruppen foretaget analyser af arbejdsgange og dataflow i sagsbehandlerarbejdet Dette betyder at såvel systemarkitekturen som hvert enkelt skærmbillede er udviklet med henblik på at give så optimal information til brugeren som muligt Dette bevirker bla at oplysninger om et bestemt emne kan være vist på flere forskellige skærmbilleder, idet oplysningerne ofte indgår i flere forskellige sammenhæng JAR giver mulighed for at indlæse oplysninger, som de tidligere databasesystemer ROKA, GeoEnviron og MMS ikke gav mulighed for Arbejdsgangene i JAR afspejler således ikke nødvendigvis de samme arbejdsgange som de tidli-

7 5 gere databasesystemer har gjort nødvendige, men forhåbentligt nye og forbedrede arbejdsrutiner 13 Kun unikke data vedligeholdes i JAR En af visionerne med JAR er, at sagsbehandlere, der anvender JAR ikke skal indtaste og vedligeholde oplysninger, som er skabt og vedligeholdt af andre myndigheder, feks matrikulære oplysninger JAR er derfor opbygget med opkoblinger til feks Kort- & Matrikelstyrelsen og til OIS Matrikelkortet i JAR bliver dagligt opdateret, hvilket sikrer nye kortlægninger foretages efter gældende matrikelkort JAR har ligeledes en indbygget alarmfunktion der holder styr på om der sker matrikulære ændringer på kortlagte områder, og som giver besked til sagsbehandler hvis der sker ændringer matrikulære på en kortlagt ejendom Dette betyder at matrikulære oplysninger en lokalitet altid er opdateret i JAR Opkoblingen til OIS betyder, at JAR ligeledes altid er opdaterede med de nyeste oplysninger om ejendommene, herunder adresser og arealanvendelse Opkoblingerne til de eksterne systemer bevirker, at de oplysninger som ligger i JAR hele tiden er opdateret og i overensstemmelse med de nyeste oplysninger som andre myndigheder ligger inde med Men opkoblingen bevirker også, at det ikke længere er nødvendigt for miljøsagsbehandleren at indtaste og vedligeholde oplysninger som ikke er unikke for JAR systemet 14 Oplysninger er geografisk stedfæstet JAR er et integreret GIS og databaseværktøj Det er filosofien i JAR, at data i højere grad skal være geografisk stedfæstede, bla for at sikre at systemet er uafhængigt af matrikulære ændringer og feks ændringer i vejnavne og husnumre Den geografiske stedfæstelse af data betyder også, at det er muligt at foretage overlags-analyser i forhold til feks matrikler og indvindingsoplande Hvis grundvandsmyndigheden ændrer på indvindingsoplande eller klassificeringen af grundvandsressourcen, så vil dette straks afspejles i JAR Som for matrikelkortet har JAR en indbygget alarmfunktion der holder styr på om ændringer i indvindingsområder, har betydning for kortlagte lokaliteter, og som giver besked til sagsbehandler såfremt dette er tilfældet Dette betyder at grundvands oplysninger for en lokalitet altid er opdateret i JAR 15 Internet-browser-baseret JAR er internet-browser-baseret, hvilket betyder at JAR kan tilgås fra alle Pc'er, der er opkoblet på Internettet Opkoblingen til JAR kræver naturligvis, at man

8 6 har kendskab til adressen på den JAR-server, som man vil i kontakt med, og at man har kendskab til den rigtige kombination af brugerlogin og password Det er de fire regioner (Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark og Hovedstaden) som har licensrettighederne til JAR Det betyder, at det er op til regionerne at bestemme, hvem der har adgang til JAR, og at der ikke skal købes licenser når nye brugere skal tilknyttes JAR At JAR er internet-browser-baseret betyder også, at JAR kan afvikles fra alle Pc'er uden at der skal installeres specialsoftware JAR kræver dog at der skal installeres en Activ-X komponent for at GIS-delen af JAR fungerer

9 7 2 Kom i gang JAR opstartes ved at skrive adressen på den mailserver JAR er beliggende på i Internet Explorer Det nemmeste er dog, at have JAR liggende som et genvejsikon på skrivebordet eller ved at have JAR server adressen lagt ind som favorit i Internet Explorer Den første side man kommer ind på når man starter JAR er siden "Min Status" Siden er som alle andre sider i JAR opdelt i 2 hovedområder, et område med generel JAR-funktionalitet og en datavisningsdel Den generelle JAR funktionalitet er beskrevet i kapitel 3, medens indholdet i datavisningen er beskrevet i de efterfølgende kapitler Generel JARfunktionalitet Data visning Figur 21 Eksempel på skærmbillede i JAR (det er siden "Min Status")

10 8 3 Generel JAR funktionalitet 31 Overordnet arkitektur i JAR Skærmbillederne i JAR er indplaceret i en række fanebladssystemer Hvert fanebladssystem indeholder data om et afgrænset emneområde: Søgning - indeholder faneblade til anvendelse for de søgefaciliteter der findes i JAR samt fanebladet "Min Status" Fanebladssystemets skærmbilleder, dataindhold og funktionalitet beskrives nærmere i kapitel 5 Lokalitet - fanebladssystemet indeholder oplysninger om stamdata for en lokalitet Fanebladssystemets skærmbilleder, dataindhold og funktionalitet beskrives nærmere i kapitel 6 Matrikel og ejendom indeholder stam oplysninger om de matrikler og ejendomme som er knyttet til en eller flere matrikler Skærmbilledernes dataindhold og funktionalitet beskrives nærmere i kapitel 7 Projekt - Fanebladssystemet indeholder oplysninger om stamdata for et projekt under en lokalitet Et projekt er typisk opdelt i flere faser, hvorfor faser har sit eget fanebladssystem Dette fanebladssystem er beskrevet i kapitel 9 Fanebladssystemets for projekt indeholder typisk oversigter og sammenfatninger af data fra de enkelte faser Fanebladssystemet "Projekt" beskrives nærmere i kapitel 8 Historiske oplysninger - De historiske oplysninger er samlet i sit eget fanebladssystem, som beskrives i kapitel 10 Skærmbilleder uden fanebladssystem - Der er en række emneområder som kan samles på et enkelt skærmbillede Disse emneområder tilhører derfor ikke et fanebladssystem, men er samlet under menupunktet Funktioner Enkeltskærmbilledernes dataindhold og funktionalitet beskrives nærmere i kapitel 11 Foruden de data som er knyttet til lokaliteter findes der også data af mere administrativ karakter Disse data er samlet enten i fanebladssystemer eller som enkelte selvstændige skærmbilleder Beskrivelse af disse skærmbilleder og fanebladssystemer findes i kapitel 12 til 14 Alle væsentlige skærmbilleder er indsat som faneblad under et fanebladssystem, medens mindre væsentlige skærmbilleder nås som pop-ups fra relaterede faneblade

11 9 32 Skærmbilledet I de følgende afsnit beskrives hovedkomponenterne i skærmbillederne, idet der henvises til nummereringen i nedenstående figur Hovedmenu (1) Hovedmenuen giver adgang til alle væsentlige skærmbilleder Alle menupunkter kan også tilgås vha genvejstaster dvs [Alt]+det understregede bogstav Det er i vid udstrækning muligt at tilgå systemets skærmbilleder, funktioner, og knapper ved hjælp af genvejstaster Ved at trykke på Hovedmenu punktet eller ved at kalde genvejstasten (eks [ALT] + S for Søg) vises en undermenu med de faner/skærmbilleder til det valgte menupunkt Hvert menupunkt repræsenterer som udgangspunkt et fanebladssystem, jf kapitel 31 Hovedmenuen indeholder følgende menuer: Menupunkterne vil blive gennemgået i hvert deres kapitel

12 Ikonmenu (2) Ikonmenuen indeholder en række fastdefinerede ikoner, som følger med rundt på alle skærmbilleder Ny/Opret lokalitet 2 Gem (som kladde) 3 Godkend lokalitet 4 Kladde/godkendt (skift mellem at se oplysninger for kladde eller godkendt) 5 Opret Kladde 6 Print 7 Validering i forhold Miljøstyrelsens regler 8 Søg (åbner Quick søg - se kapitel 56) 9 Afvis Kladde 10 Log ud Ikonernes navne fremgår ved mouse-over Ikonerne er enten aktive eller inaktive på et faneblad Er ikonet inaktivt, dimmes det 323 Navigator (3) Navigatoren er en værktøjslinie, der vises øverst i alle skærmbilleder i systemet Formålet med Navigatoren er at lette bladningen mellem forskellige lokaliteter og projekter, der er fremfundet ved søgning Navigator består af tre komponenter: Kommune, Lokalitet og Projekt Lokaliteter i søgeresultatet Når brugeren udfører en søgning, udfyldes navigatoren automatisk med de fundne søgeresultater, som så følger med rundt, når brugeren browser på en lokalitet Således kan bruger på et vilkårligt skærmbillede skifte til en ny lokalitet fra det seneste søgeresultat Så længe der skiftes mellem lokaliteter fra resultatet af en søgning anvendes udelukkende komponenten "Lokalitet" (den midterste drop-down), medens den venstre drop-down viser "Vælg Kommune"

13 11 Indholdet af komponenten "Lokalitet" er som udgangspunkt lokalitetsnavnet, og indholdet er sorteret stigende på lokalitetsnummer Sorteringen kan vha ikonet til venstre for Projekt-valglisten ændres til at vise lokalitetsnummer, sorteret stigende på lokalitetsnummer Hvis man klikker endnu engang på ikonet ændres indholdet endnu en gang tilbage til at vise lokalitetsnavnet, men denne gang stigende efter lokalitetsnavn Ved efterfølgende tryk på ikonet skifter indholdet også mellem lokalitetsnavnet og lokalitetsnummeret, sorteret stigende efter det der bliver vist Indholdet af komponenten "Projekt" viser alle tilknyttede projekter på den valgte lokalitet Vælges et specifikt projekt hoppes til stamdata for dette projekt Som default vises blot teksten "Projekter" øverst i valglisten Alle lokaliteter Navigatoren kan også anvendes til at skifte mellem alle lokaliteter i regionen Dette gøres ved at anvende komponenten "Kommune" (den venstre drop dovn) Indholdet af komponenten "Kommune" er alle kommuner i regionen Ved valg af ny kommune, vises alle lokaliteter for den pågældende kommune i komponenten "lokalitet" Når der vælges en kommune fra komponenten "Kommune" slettes det oprindelige søgeresultatet i navigatoren og erstattes af lokaliteterne for den pågældende kommune Det er ikke muligt at komme tilbage til det oprindelige søgeresultat 324 Brødkrummesti (4) Brødkrummestien er placeret mellem ikonmenuen/navigator og hovedmenuen Funktionen visualiserer brugerens placering i JAR-systemet vha hierarkiske links, der viser tilbage til højere niveauer i navigationssystemet Således kan brugeren både se, hvor i systemet han befinder sig og samtidig linke tilbage til et tidligere niveau Ex: Bruger står på en fase I brødkrummestien kan følgende sti aflæses: Lokalitetsnavn Projektnavn Fasenavn Hvis længden af denne tekst tilsammen overstiger skærmens brede afskæres teksten fra højre Ved klik på "Lokalitet" hoppes til fanebladssystemet Lokalitet Da bruger kan have set flere faneblade på samme fanebladssystem, vises altid stamdata Tilsvarende ved hop til fanebladssystemet Projekt eller fanebladssystemet Fase Brødkrummestien skifter farve afhængigt af hvilket fanebladssystem brugeren står i (feks Søgning, Lokalitet, Projekt, Fase, Aktivitet, Administration, Funktioner, Matrikler, Prøver)

14 Fanebladene (5) Der skiftes mellem de enkelte skærmbilleder i fanebladssystemet ved at klikke på fanebladet med musen eller ved at bruge genvejstaster ([Alt]+nr på faneblad) 326 Kortudsnit (6) På mange skærmbilleder vil der i øverste højre hjørne være et lille kortudsnit Kortudsnittet er et såkaldt semi-dødt kort, dvs at kortet viser de aktuelle forhold, men det er ikke muligt at navigere i kortet, eller at zoome ind eller ud fra kortet Ved at dobbeltklikke med musen på kortet kommer en pop-up med kortet vist i et større vindue, således at detaljer er lettere at se Det er heller ikke i pop-up'en muligt at navigere i kortet 327 Bemærkningsfelter (7) Der kan dobbeltklikkes på stort set alle bemærkningsfelter, hvorved feltet vil blive vist i en pop-up der giver mulighed for at se så meget af feltindholdet ad gangen som muligt Det er også muligt at redigere data i pop-up en (ligesom det er på selve skærmbilledet) 328 Tabeller (8) I JAR-systemet er der brugt ét princip for det er oprette, redigere og slette rækker i en tabel, som beskrives i det følgende: 1 Tilføj række: Når en bruger trykker på denne knap vil der blive oprettet en ny række i tabellen i redigerings-mode [Tilføj række] vil åbne en pop-up form hvor data kan indtastes 2 Slet række: Når en bruger vælger en række i en tabel og trykker på [Slet række] vil rækken i tabellen blive slettet Det er ikke alle tabeller hvor det er muligt at slette oplysninger 3 Rediger række: Redigering af en række kan foregå på to måder Ved nogle tabeller er der en [Rediger række] knap, medens det i andre tabeller er nødvendigt at dobbeltklikke på linien hvis man ønsker at redigere i rækkens indhold I begge tilfælde vil åbne den samme pop-up som [Tilføj Række], dog hvor popup'ens felter er udfyldt med de data som tidligere indlæste for rækken I nogle tabellerne er det ikke muligt at redigere i de enkelte linier i tabellen, når den først er oprettet Dette hænger sammen med at det oftest kun er få oplysninger i hver linie i tabellen Skal en linie rettes oprettes en ny linie med den rigtige ordlyd/værdi, og den forkerte slettes I enkelte tabeller vil der dog være mulighed for at foretage rettelser af linierne

15 13 Der er i skærmbillederne en række tabeller til visning af data fra andre skærmbilleder I disse tabeller kan der ikke oprettes, redigeres eller slettes data, da data vedligeholdes på andre skærmbilleder I visse tilfælde vil det være muligt at hoppe til indtastningsskærmbillederne ved at dobbeltklikke i den linie som indeholder de data som man vil redigere eller hvor man vil se yderligere kommentarer 329 Tooltips (9) Systemet indeholder fast definerede tooltips for alle felter og ikoner i systemet Teksten vises nederst til venstre på skærmbilledet, når musen/markøren holdes over feltet/kontrollen, og tjener således som en hjælp til forstå feltets indhold/kontrollens funktion For administratoren af systemet er der mulighed for, til hver enkelt felt og kontrol i systemet, at redigere i den tekst/det tooltip tilknytte Det er således regionerne selv der skal forestå registreringen af tooltips, hvilket giver mulighed for at lave individuelle tooltips fra region til region 33 Om at gemme indtastede data Indtastning/redigering I hovedparten af skærmbillederne kan brugeren redigere i samtlige felter direkte på skærmbilledet Enkelte felter og tabeller kan være låst for redigering, idet disse felter vedligeholdes på andre skærmbilleder Indtastning og redigering af data der er placeret i tabeller kan foretages i et popup skærmbillede som indeholder alle relevante indtastningsfelter Data gemmes Det skal generelt bemærkes, at data først gemmes i databasen efter at brugeren eksplicit har bedt om det For at gemme skal brugeren altså først trykke på en gem-knap Hvis bruger skifter skærmbillede uden at have gemt samtidig med at der er redigeret/tilføjet i felter, vil systemet præsentere brugeren for en pop-up, hvor brugeren skal tage stilling til om data skal gemmes, godkendes eller ignoreres Såfremt brugeren vælger helt at forlade JAR, feks ved helt lukke browseren ned, vil eventuelle ikke-gemte data gå tabt Gem/Godkend/Ignorering af data indtastet i pop-ups følger det tilhørende hovedskærmbillede Såfremt brugeren feks redigerer i data i såvel hovedskærmbilledet som i en tilhørende pop-up, og senere, når skærmbilledet forlades, vælger at ignorere de registrerede data, gemmes hverken data registreret på hovedskærmbilledet eller i pop-up

16 Kladder og godkendt Data i systemet kan enten have status kladde eller status godkendt Status Forklaring Synlig i offdel Kladde Godkendt Data med denne status betragtes som en foreløbig intern arbejdskopi, som brugere med rettigheder til det kan forespørge på og redigere i Dette er data som regionen indestår for, og som altså kan betragtes som korrekte og fuldstændige Afhængig af brugeren rettigheder kan der forespørges på disse data Der kan ikke redigeres i godkendte data (hvis brugeren redigerer i godkendte data, får de rettede data status kladde som efterfølgende må eksplicit godkendes) Nej Ja Det er vigtigt at være opmærksom på, at versioneringen gælder samtlige data vedr en lokalitet Det vil med andre ord sige, at godkendelse af data ikke sker på skærmbilledeniveau, på databasetabelniveau eller på andel logisk delmængde af en samlet lokalitet Generelt gælder, at der ikke kan sameksistere flere kladder eller flere godkendte versioner af data vedr en lokalitet Der kan derimod udmærket sameksistere en kladde og en godkendt version af data vedr en given lokalitet Når man gemmer indtastede data kan man vælge enten at gemme data som kladde (Gem), eller at gemme data som godkendte (Godkendt) På skærmbilledet "stamdata for lokaliteten" - der er det skærmbillede som vises, ved fremsøgning af en lokalitet - angives i feltet version om data alle data som vises er kladde eller godkendte Figur 31 Udsnit af skærmbilledet "Stamdata for lokaliteten" som viser om data er godkendt eller kladde Hvilken versionsstatus, der vises for lokaliteten, kan også aflæses i ikonmenuen: 1 For en lokalitet med version godkendt, og hvor der ikke findes en kladde ser ikonlinien ud som vist nedenfor A B C D A: Ikonerne for gem og godkend lokalitet er inaktive (dimmet) B: Ikonet for at skifte mellem kladde og godkendt er inaktivt (dimmet)

17 15 C: Ikonet for opret kladde er aktivt D: Ikonet for afvis kladde er inaktivt (dimmet) 2 For en lokalitet der vises i versionen godkendt, men hvor der også findes en kladde, ser ikonlinien ud som vist nedenfor A B C D A: Ikonerne for gem og godkend lokalitet er inaktive (dimmet) B: Ikonet for at skifte mellem kladde og godkendt er aktivt C: Ikonet for opret kladde er inaktivt (dimmet) D: Ikonet for afvis kladde er inaktivt (dimmet) 3 For en lokalitet der kun findes en kladde, (feks en nyoprettet lokalitet hvor der ikke findes en godkendt), ser ikonlinien ud som vist nedenfor A B C D A: Ikonerne for gem og godkend lokalitet er aktive B: Ikonet for at skifte mellem kladde og godkendt er inaktivt (dimmet) C: Ikonet for opret kladde er inaktivt (dimmet) D: Ikonet for afvis kladde er inaktivt (dimmet) 4 For en lokalitet der vises i versionen kladde, men hvor der også findes en godkendt, ser ikonlinien ud som vist nedenfor A B C D A: Ikonerne for gem og godkend lokalitet er aktive B: Ikonet for at skifte mellem kladde og godkendt er aktivt, men ligesom trukket tilbage C: Ikonet for opret kladde er inaktivt (dimmet) D: Ikonet for afvis kladde er aktivt Data i kladdeform Data kan gemmes i kladdeform hvis man feks ønsker at gemme på et tidspunkt hvor der endnu mangler at blive indtastet oplysninger, eller hvis man er usikker på rigtigheden af de indtastede oplysninger, således at det er nødvendigt at checke data før disse godkendes Hvis man gemmer data som kladde, foretages der ingen validering af de indtastede data, udover at data naturligvis skal matche dataformaterne for de enkelte felter I visse skærmbilleder, er der felter som skal udfyldes for at data kan gemmes, feks skal en lokalitet tildeles et lokalitetsnummer Data som er gemt i kladdeform vil ikke blive offentliggjort, dvs at de ikke vil kunne ses i den offentlige del på regionens hjemmeside, og at data ikke vil blive udvekslet med Miljøportalen

18 16 Gennem rettighedsstyringen er det muligt at definere, at en given type af brugere alene har mulighed for at gemme data i kladdeform Disse data må så efterfølgende checkes og godkendes af en bruger, der har rettigheder til at gemme som godkendt Godkendte data Hvis sagsbehandleren mener, at de indtastede data har en sådan kvalitet, at de kan offentliggøres, kan der klikkes [godkendt] Dette kræver naturligvis at sagsbehandleren har rettigheder hertil Data som er godkendte, vil kunne ses i den offentlige del på regionens hjemmeside, og vil blive udvekslet med Miljøportalen Når data godkendes, er det i praksis kladden der ophøjes, dvs at der efter godkendelsen ikke længere er en kladde-version Såfremt der inden godkendelsen var en anden godkendt version, overskrives denne Sammenstilling af kladde og godkendt Da JAR består af mange informationer fordelt over mange forskellige skærmbilleder kan det være svært at se hvilke data som er rettet i kladden i forhold til de godkendte data For at holde styr på dette findes en funktion, som viser hvilke ændringer der er foretaget for en lokalitet Funktionen hedder Aktivitetslog, og kaldes frem fra menupunktet "Funktioner" Figur 32 Menuen "Aktivitetslog" under menupunktet "Funktioner" Aktivitetsloggen er en oversigt der pr lokalitet viser de registrerede ændringer i data Loggen beskrive alle ændringer der er foretaget på kladden trin for trin, og via det anførte link kan der navigeres til siden, hvorpå ændringen er foretaget Værdierne før og efter ændringen vil ikke kunne i loggen, men alene et overblik og et link til det skærmbillede hvor de ændrede data vil kunne ses Hvis brugeren på de detaljerede skærmbilleder der linkes til, ønsker præcist at se forskellen mellem en kladde og en godkendt, kan dette gøres ved at skifte mellem de to versioner ved hjælp af toggle-ikonet i menuen

19 17 Figur 33 Eksempel på en aktivitetslog 332 Undtagelser for reglen om kladde og godkendt Reglerne om kladde og godkendt gælder for alle data som er knyttet til en bestemt lokalitet Data som er knyttet til en ejendom eller en matrikel er/eller kan være knyttet til mere end en lokalitet, og kan derfor ikke følge reglerne for kladde og godkendt Oplysninger som er knyttet til en ejendom eller en matrikel er derfor altid godkendte, så snart der klikkes på en gem tast Oplysninger som er knyttet til en ejendom eller en matrikel findes i deres egne skærmbilleder for henholdsvis ejendom og matrikel se kapitel 7 På skærmbilledet Indsatsområde er oplysningerne om Offentlig indsats ligeledes knyttet til matriklen og ikke lokaliteten, hvorfor disse altid er godkendte uanset lokalitetens status

20 18 Administrative data Data som indtastes skærmbilleder under de administrative menuer er heller ikke omfattet af regler om kladde og godkendt Så snart data er gemt, er de gældende for alle brugere af systemet 34 Kontrol i forhold til valideringskrav Denne funktionalitet anvendes til at kontrollere, om data for en lokalitet lever op til de specificerede valideringsregler som er udstukket af feks Miljøstyrelsen Administratoren(-erne) i regionen kan selv opsætte og vedligeholde de regler regionen ønsker at opfylde, herunder reglerne fra Miljøstyrelsen Det er desuden muligt at opsætte en kontrol af samtlige lokaliteter ved en batchkørsel, jf afsnit 113 Når ikonet til kontrol af valideringskravene aktiveres, gennemfører systemet en kontrol af om de valgte regler for den pågældende lokalitets statuskode er overholdt Resultatet vises i nedenstående skærmbillede, hvorfra der kan hoppes direkte til de skærmbilleder med fejlbehæftede data:

21 19 Figur 34 Eksempel på skærmbillede for kontrol af valideringskrav Billedet forbliver åbent indtil brugeren selv lukker det Billedet kan åbnes fra et hvilket som helst skærmbillede, som indeholder data relateret til en lokalitet, således at brugeren kan vendes tilbage til det og behandle evt yderligere valideringsfejl 35 Brugere, roller og rettigheder JAR er gennem et avanceret bruger/rolle/rettighedsbegreb muligt at konfigurere til mange forskellige typer af brugere, således at kravene til konfidentialitet, integritet og brugervenlighed er opfyldt Der er i systemet defineret en mængde rettigheder som administratoren af systemet kan anvende således at den enkelte bruger eller gruppe af brugere få de rettigheder som regionen måtte ønske 351 Typer af brugere Den professionelle del af JAR er indrettet med henblik på at opfylde informationsbehov hos tre forskellige hovedtyper af brugere, nemlig: Regional brugere Kommunale brugere Anonyme brugere (feks en gymnasieklasse) Afhængig af typen af bruger, er det som udgangspunkt muligt at forespørge på og opdatere data i systemet på følgende måde, idet det dog skal bemærkes, at den enkelte region jf ovenfor har mulighed for at udforme andre roller og/eller tildele rettighederne på anden måde:

22 20 Type Regional bruger Rettigheder Den sagsbehandler i regionen er den for en lokalitet øverste myndighed og har derfor bemyndigelse til at kvalitetssikre og godkende indholdet af lokaliteter Derfor er det kun den sagsbehandler i regionen, der er tildelt rettighed til at godkende en lokalitet således at den kan eksporteres til Miljøportalen Sagsbehandler i regionen har adgang til at se, rette og slette al information uden for administrationsog funktionsmodulerne, dvs lokaliteter med status Uafklaret, V1-kortlagt, V2-kortlagt, V1 og V2 kortlagt, Udgået før kortlægning, Udgået efter kortlægning Til den sagsbehandler i regionen er oprettet en rolle der hedder: Regional_Sagsbehandler Kommunal bruger Den kommunale sagsbehandler er bidragsyder og opretter af nye lokaliteter Derfor kan kommunale sagsbehandlere forespørge, oprette og redigere men ikke slette lokaliteter, uanset deres status Når en kommunal bruger godkender data, er konsekvensen lidt anderledes end når en regional bruger godkender, idet der sker følgende: 1 Hovedsagsbehandleren i regionen adviseres og kan foretage den passende kvalitetssikring før godkendelse til Miljøportalen samt publicering på den offentlige del af JAR 2 Der genereres en i html-format omfattende samtlige de registrerede data en sendes til adressen registreret i brugeradministrationsdelen under den kommunale sagsbehandlers der godkendte de pågældende data 3 Er det en ændring til en allerede registreret lokalitet, sendes samme desuden til lokalitetens hovedsagsbehandler Administrator/ Superbruger Anonym bruger Til den kommunale sagsbehandler er oprettet en rolle der hedder: Kommunal_Sagsbehandler Administratoren eller superbrugeren er den i regionen uddannede person der varetager systemadministrationen mht brugere, valgliste værdier, sammenknytninger, aktører og funktionseksekveringen Dette vil sige i forbindelse med rapportering til MST er det denne rolle der har adgang til og ansvaret for at køre valideringsrapporten Det er ligeledes administratoren, der administrerer brugere, roller og rettigheder Administratorrollen er ikke mulig at slette eller redigere, da den er en forudsætning for administration af systemet Til administratoren/superbrugeren er oprettet en rolle der hedder: Administrator Som bruger af den offentlige del er der gennem den begrænsede informationsmængde og funktionalitet en begrænsning i hvilke data der kan ses For at tilgodese beho-

23 21 Type Rettigheder vet for en større indsigt i systemets registreringer for visse interessenter, er der mulighed for at give en begrænset adgang forespørgselsadgang til systemet, dvs således at kun lokaliteter med status V1-kortlagt, V2-kortlagt, V1- og V2-kortlagt, Udgået før kortlægning og Udgået efter kortlægning) og uden mulighed for at redigere, slette eller oprette Til at holde styr på, hvilke rettigheder anonyme brugere skal have, såvel på den offentlige del som på den interne del af løsningen, er der oprettet en rolle, der hedder Anonym Administratoren i regionen har mulighed for, i JAR's administrationsmodul, at ændre i rettighederne for andre grupper 36 Print fra skærm Lige som ved andre WEB-sider er det muligt at printe indholdet af et skærmbillede Men da WEB er designet til stor fleksibilitet på tværs af den enkelte bruges desktop setup, printer installationer etc er det ikke muligt fra JAR-systemet at styre sådan print og det kræver derfor lidt af brugeren Normalt vil den simple operation neden for at printe indholdet på en A4-side 1 Tryk printer ikonet i JAR-systemets menu bjælken (alternativt benyt IE s printer-genvej) 2 Sæt print til Landskabe (afhængigt af printer-driveren sker dette på forskellig vis) 3 Under effekter sæt dokumentet til at udskrive på A4 og skaler til at passe Tryk på Print 37 GIS - funktionalitet Følgende generelle funktionaliteter gælder for alle GIS faneblade i systemet: Der kan være forskel på tilgængelig funktionalitet alt efter om GEO-JAR er i opret/rediger eller vis mode Der vil være mulighed for at fastlægge ét sæt tooltips, som er fælles for alle regioner, på GIS-ikonerne

JAR-Manual, Version 2.1.3.0

JAR-Manual, Version 2.1.3.0 JAR-Manual, Version 2.1.3.0 JAR-manual 1 INDLEDNING... 3 1.1 OVERSIGT OVER SYSTEMET... 3 1.2 DE ENKELTE IKONER... 3 1.3 KLADDE OG GODKENDT... 3 1.4 MIN STATUS... 3 1.4.1 Alarmer... 3 1.5 SØGNING OG NAVIGATION...

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Administrationsklienten til Huslejeregisteret

Administrationsklienten til Huslejeregisteret Brugervejledning for: Administrationsklienten til Huslejeregisteret Version 1.2.1 Brugervejledning for Administrationsklienten til Huslejeregisteret version 1.2.1 Side 1 Versionsoversigt Version Dato Beskrivelse

Læs mere

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28 December 2008 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. NAVIGATION I D4INFONET... 7 2. RETTIGHEDER OG ROLLEFORDELING I D4INFONET...8 2.1. Administrator... 8 2.2. Rollefordeling af administrator/redaktør... 8 2.2.1.

Læs mere

Vejledning til NaturAppl

Vejledning til NaturAppl Vejledning til NaturAppl Værktøj til inddatering af naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en introduktion til funktionerne i NaturAppl. Indholdsfortegnelse Klik og hold CTRL-tasten

Læs mere

Projektweb manual for 4Projects. 4Projects brugermanual for grundlæggende Ekstranet funktionalitet

Projektweb manual for 4Projects. 4Projects brugermanual for grundlæggende Ekstranet funktionalitet Projektweb manual for 4Projects 4Projects brugermanual for grundlæggende Ekstranet funktionalitet IKT:knowhow www.iktknowhow.dk Mynstersvej 3, 3. tv. info@iktknowhow.dk DK-1827 Frederiksberg T: (+45) 31

Læs mere

Modulet Byggesag Superbruger version

Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag Superbruger version Modulet Byggesag_v712_1Udg_Beta_pdf.doc Antal sider: 96 Udskrevet d. 11-10-10 GeoEnviron 6.4 Indhold Indhold Indledning... 7 Udviklingen af GeoEnviron programmet...7

Læs mere

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 31.08.1999 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...1 2. Organisation og assistance...2 3. Introduktion...4 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner...4 3.2. Dialogen med programmet...4 3.3. Begreber

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

Manual for indholdsredaktører til Plone 3

Manual for indholdsredaktører til Plone 3 Manual for indholdsredaktører til Plone 3 Ophavsretten til denne manual tilhører Headnet ApS. Manualen er udgivet under Creative Commons Attribution-Sharealike -licens. En beskrivelse af den gældende licens

Læs mere

B R U G E R V E J L E D N I N G

B R U G E R V E J L E D N I N G B R U G E R V E J L E D N I N G 1 Indholdsfortegnelse Indhold B R U G E R V E J L E D N I N G... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Præsentation af BSS... 6 1.0 Opstart af programmet... 6 2.0 Hurtigstart

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 21.09.2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 7 2. Organisation og assistance... 8 3. Introduktion... 9 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner... 9 3.2. Dialogen med programmet... 10

Læs mere

Design og automatisering af regneark

Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Målbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 8 3 Bestyrelsesmøde i Firmaet A/S... 10 3.1 Lidt om diagrammer... 11 3.2 Generelt om redigering af diagrammer...

Læs mere

Brugermanual Energy10

Brugermanual Energy10 Brugermanual Energy10 Sådan kommer du i gang Version 4.0 januar 2015 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk Web: www.energysystems.dk

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Introduktion til Client Version 9.0

Introduktion til Client Version 9.0 Introduktion til Client Version 9.0 Spørgeskema Web interview Rapport Indholdsfortegnelse Gennemførelse af en webbaseret spørgeskemaundersøgelse... 1 Sådan kommer du i gang... 1 Projektoversigt... 2 Opret

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12

Miljøsager og -tilsyn. Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12 Miljøsager og -tilsyn Miljosager_og_tilsyn_v75_1udg_Beta,pdf.wwdoc.doc Antal sider: 70 Udskrevet d. 20-07-12 GeoEnviron 7.5 Indhold Indhold Indledning... 5 Udviklingen af GeoEnviron programmet...5 Manualen

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk. Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Version 2.0-09.03.2011 Indhold Dokument og versionsoversigt... 3 1 Introduktion

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Excel 2007 Grundlæggende

Excel 2007 Grundlæggende Excel 2007 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 08. august 2013 Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 1 Indholdsfortegnelse: Ved at klikke med musen på et punkt i indholdsfortegnelsen kan man komme til det ønskede punkt i vejledningen. 1. Indledning....

Læs mere

Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Faxe Kommune

Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Faxe Kommune Slutbrugervejledning til Prisme 2009 Ledere i Indhold Intern info, i forhold til drift og undervisning...7 1. Generel info...9 1.1 Klienten og Portalen... 9 1.2 Åbn Prisme Klient... 9 1.3 Åbn Prisme Portal...

Læs mere

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse OM DENNE DOKUMENTATION 6 SÅDAN FÅR DU ADGANG TIL HJÆLPESYSTEMET I EPISERVER 6 FORVENTET VIDEN 6 REFERENCER 6 ONLINE FÆLLESSKAB PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELELSE

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

BBR-Kommune. Bygninger og boliger

BBR-Kommune. Bygninger og boliger BBR-Kommune Bygninger og boliger Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 6 1.1. Forord... 6 1.2. Formål... 6 1.3. Anvendelse... 6 1.4. Adgang... 7 2. Skærmbilledets

Læs mere