statens regulering af markedet for hurtige adgangsveje til internettet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "statens regulering af markedet for hurtige adgangsveje til internettet"

Transkript

1 Beretning til statsrevisorerne om statens regulering af markedet for hurtige adgangsveje til internettet September 2003 RB B401/03 Rigsrevisionen

2 Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode A. Indledning B. Formål C. Afgrænsning D. Metode III. Statens regulering af konkurrencen i hovedtræk IV. Det samlede marked for hurtige adgangsveje til internettet A. Afgrænsning mv B. Udbredelse C. De forskellige teknologier for hurtig adgang til internettet V. ADSL-markedet VI. Behandling af klager mv. om konkurrencebegrænsende adfærd på ADSL-markedet... 33

3

4 Beretning om statens regulering af markedet for hurtige adgangsveje til internettet I. Resumé Indledning mv. 1. Telesektoren og dermed statens regulering af sektoren har stor og stigende samfundsmæssig betydning. Statens udgifter til reguleringen er forholdsvis beskedne, men samfundsøkonomisk har reguleringen stor betydning. Området må endvidere generelt betegnes som risikobetonet, fordi det er komplekst, og fordi telesektoren i disse år undergår en hastig teknologisk og konkurrencemæssig udvikling, samt fordi telemarkedet i Danmark domineres af en enkel stor privat virksomhed (TDC), der fra staten har erhvervet ejerskabet til en betydelig del af teleinfrastrukturen. Regeringen har med bred opbakning fra Folketinget som politisk målsætning at fremme udbredelsen af hurtige adgangsveje til internettet. Den politiske målsætning har baggrund i, at hurtige adgangsveje til internettet antages at være en afgørende faktor, der kan medvirke til at skabe betydelig vækst i telesektoren og i samfundet som helhed. I efteråret 2002 blev der fra teleudbyderside rejst kritik af statens regulering af konkurrencen på markedet for hurtige adgangsveje til internettet, herunder ADSL-markedet, der er det helt dominerende delmarked på det samlede marked for hurtige adgangsveje til internettet. Rigsrevisionen besluttede på den baggrund at foretage en undersøgelse af statens regulering af konkurrencen på markedet for hurtige adgangsveje til internettet. 2. Undersøgelsen har haft til formål at vurdere, om reguleringen har skabt de nødvendige rammer for udvikling af selvbærende effektiv konkurrence på det samlede marked for hurtige adgangsveje til internettet, at belyse konkurrenceforholdene på dette marked, Side 5

5 at belyse konkurrenceforholdende på ADSL-markedet, og at vurdere, om Videnskabsministeriets behandling af spørgsmål om konkurrencebegrænsende adfærd på ADSL-markedet er hurtig og omhyggelig. 3. Undersøgelsen omfatter tiden fra midten af 2000, hvor lanceringen og markedsføringen af ADSL for alvor begyndte. Statens regulering af konkurrencen i hovedtræk 4. Statens regulering på teleområdet er fastsat i 15 forskellige love og et større antal bekendtgørelser mv. Statens regulatorer er hovedsagelig Videnskabsministeriet, herunder IT- og Telestyrelsen. Reguleringen består af myndighedsudøvelse, der udmøntes i regler (bindende retsforskrifter), vejledning, konkrete afgørelser og tilsyn med overholdelse af regler og afgørelser og med reglernes hensigtsmæssighed. Reglerne udgør kernen i reguleringen og er hovedsagelig fastsat af Folketinget og ministeren for videnskab, teknologi og udvikling. Reglerne er som hovedregel generelle i den forstand, at de ikke er rettet mod et eller flere konkret angivne delmarkeder. Reguleringen omfatter endvidere forskellige aktiviteter, der ikke har karakter af myndighedsudøvelse, såsom formidling af oplysninger med henblik på at påvirke udbud og efterspørgsel på telemarkedet eller den teknologiske udvikling på teleområdet. 5. Det overordnede grundlæggende formål med reguleringen er aktivt at medvirke til, at borgere og virksomheder har en bred og varieret adgang til telekommunikation til lave priser og høj kvalitet. Reguleringen bygger på den antagelse, at effektiv konkurrence er det vigtigste middel til at opnå det overordnede formål, og konkurrencefremme er derfor et gennemgående underordnet formål med reguleringen. Konkurrencefremme sker dels ved en permanent regulering, der skal skabe de nødvendige rammer for udvikling af selvbærende effektiv konkurrence, dels ved en midlertidig Side 6

6 regulering, der skal skabe og opretholde effektiv konkurrence, indtil selvbærende effektiv konkurrence er udviklet. Den permanente regulering omfatter regler mv., der skal sikre, at teleanlæg og telenet og dermed telekommunikationen ikke afbrydes og forstyrres, at de knappe frekvensressourcer udnyttes hensigtsmæssigt, at de knappe nummerressourcer udnyttes hensigtsmæssigt, at enhver telefonabonnent kan komme i telefonisk kontakt med enhver anden telefonabonnent, uanset om denne bruger samme eller en anden teleudbyder, og at teleudbyderne har adgang til tredjemands ejendom med henblik på anlæg, drift og vedligeholdelse af teleanlæg (kabler, master mv.). Det er Rigsrevisionens vurdering, at der med denne regulering er skabt de nødvendige rammer for udvikling af selvbærende effektiv konkurrence på det samlede marked for hurtige adgangsveje til internettet. Den midlertidige regulering af konkurrenceforholdene på telemarkedet omfatter regler mv., der skal sikre, at en teleudbyder mod betaling kan benytte andre teleudbyderes teleanlæg og telenet. Den midlertidige regulering har baggrund i, at teleområdet indtil liberaliseringen i 1990 erne af samfundsmæssige og teknologiske grunde har været overladt til monopolforetagender. Den midlertidige regulering supplerer den almindelige statslige regulering af konkurrencen og skal bortfalde i takt med, at konkurrencen på telemarkedet normaliseres, dvs. svarer til konkurrencen på de markeder, der alene er undergivet den almindelige statslige konkurrenceregulering. Hvornår telemarkedet fuldt ud er normaliseret, afhænger bl.a. af den teknologiske udvikling, herunder især udvikling af adgangsveje til slutbrugerne, der kan udgøre et konkurrencedygtigt alternativ til det almindelige abonnentnet for telefoni. Side 7

7 Det samlede marked for hurtige adgangsveje til internettet 6. I forhold til det samlede marked for hurtige adgangsveje til internettet har reguleringen til formål at skabe de nødvendige rammer for udvikling af selvbærende effektiv konkurrence. Internettet er et offentligt datanet, der består af et netværk af computere, hvori data kan sendes fra en computer til en anden. Internettet blev opfundet i 1960 erne i det amerikanske forsvar. Indtil slutningen af 1980 erne blev det mest benyttet inden for forskning og uddannelse, men siden har det vundet almindelig udbredelse, og fra midten af 1990 erne er dets anvendelse i Danmark accelereret markant. Der findes en række teknologier, som giver adgang til internettet. Nogle af teknologierne er trådbaserede, mens andre er trådløse, dvs. radiobaserede. Inden for de trådløse teknologier findes der både jordbaserede løsninger (sendemaster) og ikke-jordbaserede løsninger (satellit). Der findes endvidere både fastnetteknologier og mobilnetteknologier. Ved fastnetteknologier er adgangen til internettet knyttet til et bestemt sted, mens der ved mobilnetteknologier er adgang til internettet over alt inden for mobilnettets dækningsområde. De forskellige teknologier adskiller sig fra hinanden med hensyn til datatransmissionshastighed. Datatransmissionshastigheden er et udtryk for, hvor mange data der kan overføres pr. tidsenhed. Den måles i bits pr. sekund og har betydning for internetbrugerens muligheder for at anvende de indholdstjenester, der tilbydes på internettet. Datatransmissionshastigheden kaldes også båndbredde, og teknologier med høj datatransmissionshastighed eller stor båndbredde omtales som hurtige adgangsveje til internettet. Adgangen til internettet for den enkelte internetbruger blev i begyndelsen helt overvejende tilvejebragt ved hjælp af telefonmodemteknologien og siden også ved hjælp af teknologien ISDN. Telefonmodem og ISDN giver ikke hurtig adgang til internettet, men begge teknologier har stadig stor udbredelse. I midten af 2000 begyndte udbredelsen af adgangsveje med højere datatransmissionshastighed at vinde frem. Side 8

8 De 2 mest udbredte teknologier på markedet for hurtige adgangsveje til internettet er ADSL og kabelmodem. Ved ADSL benyttes som ved telefonmodem og ISDN det almindelige abonnentnet for telefoni som adgangsvej til slutbrugerne. Ved kabelmodemteknologien anvendes et kabeltv-net som adgangsvej til slutbrugerne. ADSL er praktisk taget landsdækkende og dominerer med hensyn til udbredelse og vækstrater markedet for hurtige adgangsveje til internettet. Da det almindelige abonnentnet for telefoni ejes af TDC, er det en forudsætning for effektiv selvbærende konkurrence på det samlede marked for hurtige adgangsveje til internettet, at der på landsplan tilvejebringes en eller flere konkurrencedygtige alternative adgangsveje til slutbrugerne. Kabel-tv-nettene udgør et konkurrencedygtigt alternativ til det almindelige abonnentnet for telefoni, men kun i dele af landet, og TDC s kabel-tv-net er det mest udbredte. TDC s abonnentnet for telefoni udsættes derfor kun for reel konkurrence fra kabel-tv-net i begrænsede geografiske områder. Der findes en række andre teknologier, som giver hurtig adgang til internettet, men enten er de endnu ikke blevet udbudt kommercielt i Danmark eller også har de i sammenligning med ADSL og kabelmodem kun begrænset udbredelse. Samlet kan det konkluderes, at de nødvendige reguleringsmæssige rammer for udvikling af selvbærende effektiv konkurrence er etableret, men at der endnu ikke er udviklet selvbærende effektiv konkurrence på det samlede marked for hurtige adgangsveje til internettet. Manglen på landsdækkende konkurrencedygtige alternativer til det almindelige abonnentnet for telefoni må ses i sammenhæng med, at det kræver store investeringer at etablere en alternativ infrastruktur. På grund af denne barriere vil selvbærende effektiv konkurrence efter Videnskabsministeriets vurdering tidligst kunne opstå på mellemlang sigt. ADSL-markedet 7. I forhold til ADSL-markedet har reguleringen til formål at skabe og opretholde effektiv konkurrence, indtil der er udviklet selvbærende effektiv konkurrence på det samlede marked for hurtige adgangsveje til internettet. Da det almindelige abonnentnet for telefoni benyttes som adgangsvej til Side 9

9 slutbrugerne ved ADSL, og da dette net ejes af TDC, kan der ikke isoleret skabes selvbærende konkurrence på ADSLmarkedet. Reguleringen giver andre teleudbydere ret til mod en reguleret betaling og på ikke-diskriminerende vilkår at benytte TDC s abonnentnet for telefoni til at levere ADSL til slutbrugerne. 8. Siden midten af 2002, hvor lanceringen og markedsføringen af ADSL for alvor begyndte, og indtil udgangen af 2002 er det samlede antal ADSL-abonnementer steget fra til Inden for samme periode er TDC s andel af ADSL-markedet steget fra 1/3 til 4/5. Videnskabsministeriet udarbejdede i foråret 2003 en redegørelse om konkurrencesituationen i den danske telesektor. Videnskabsministeriet erkendte i redegørelsen, at der var behov for at forbedre konkurrencevilkårene på ADSL-markedet. På baggrund af redegørelsen indgik regeringen og 5 af Folketingets partier i maj 2003 en politisk aftale om reguleringen af telesektoren. Det fremgik bl.a. af aftalen, at der var politisk enighed om, at der på baggrund af anbefalingerne i Videnskabsministeriets redegørelse var grundlag for at udarbejde en konkurrencepakke, der særligt skulle styrke konkurrencen på ADSL-markedet. I løbet af sommeren 2003 gennemførte Videnskabsministeriet en høring over konkurrenceredegørelsen og dermed indirekte om den konkrete udmøntning af den politiske beslutning. Resultatet af høringen skal behandles politisk. Videnskabsministeriet har oplyst, at den politiske behandling begyndte den 29. august 2003, og at det er sandsynligt, at disse drøftelser fører til lovforslag i den kommende folketingssamling. Behandling af klager mv. om konkurrencebegrænsende adfærd på ADSL-markedet 9. Siden midten af 2000, hvor lanceringen og markedsføringen af ADSL for alvor begyndte, og indtil udgangen af 2002 har Videnskabsministeriet på baggrund af klager og henvendelser fra TDC s konkurrenter på ADSL-markedet og bilaterale møder med konkurrenterne i slutningen af no- Side 10

10 vember 2001 behandlet 24 forskellige spørgsmål om konkurrencebegrænsende adfærd fra TDC s side. Videnskabsministeriet har ikke behandlet de 24 spørgsmål på grundlag af 24 juridisk klart formulerede spørgsmål fra de konkurrerende ADSL-udbydere. Der er derimod typisk tale om, at de konkurrerende ADSL-udbydere har henvendt sig til ministeriet med mere ubestemte mistanker om konkurrencebegrænsende adfærd fra TDC s side, og at ministeriet derefter i dialog med ADSL-udbyderne har konkretiseret de spørgsmål, der skal undersøges. Dette må formentlig ses i sammenhæng med, at de konkurrerende ADSL-udbydere som udenforstående kan have vanskeligt ved at konkretisere deres mistanke, og at reguleringen på området har en ganske betydelig sværhedsgrad. Rigsrevisionen har gennemgået Videnskabsministeriets behandling af de rejste spørgsmål. Det er Rigsrevisionens vurdering, at Videnskabsministeriets behandling af spørgsmålene gennemgående har været både hurtig og omhyggelig. Rigsrevisionens undersøgelse har vist: at regeringen med bred opbakning fra Folketinget har som politisk målsætning at fremme udbredelsen af hurtige adgangsveje til internettet, at den politiske målsætning har baggrund i, at hurtige adgangsveje til internettet antages at være en afgørende faktor, der kan medvirke til at skabe betydelig vækst i telesektoren og i samfundet som helhed, at der i efteråret 2002 fra teleudbyderside blev rejst kritik af statens regulering af konkurrencen på markedet for hurtige adgangsveje til internettet, herunder ADSL-markedet, der er det helt dominerende delmarked på det samlede marked for hurtige adgangsveje til internettet, at det overordnede grundlæggende formål med statens regulering er aktivt at medvirke til, at borgere og virksomheder har en bred og varieret adgang til telekommunikation til lave priser og af høj kvalitet, at reguleringen bygger på den antagelse, at effektiv konkurrence er det vigtigste middel til at opfylde dette formål, at reguleringen i forhold til det samlede marked for hurtige adgangsveje til internettet har til formål at skabe de nødvendige rammer for udvikling af selvbærende effektiv konkurrence, Side 11

11 at de nødvendige rammer er skabt, men at der endnu ikke er udviklet selvbærende effektiv konkurrence på dette marked, at reguleringen i forhold til ADSL-markedet har til formål at skabe og opretholde effektiv konkurrence, indtil der er tilvejebragt selvbærende effektiv konkurrence på det samlede marked for hurtige adgangsveje til internettet, at Videnskabsministeriet har erkendt, at der er behov for at forbedre konkurrencevilkårene på ADSL-markedet, at der på den baggrund i maj 2003 er indgået en politisk aftale mellem regeringen og 5 af Folketingets partier om at styrke konkurrencen på ADSL-markedet, at Videnskabsministeriet har behandlet 24 forskellige spørgsmål om konkurrencebegrænsende adfærd på ADSL-markedet, og at ministeriets behandling af de 24 spørgsmål gennemgående har været både hurtig og omhyggelig. II. Indledning, formål, afgrænsning og metode A. Indledning 10. Denne beretning afgives til statsrevisorerne i henhold til 17, stk. 2, i rigsrevisorloven (lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997). Beretningen vedrører statsregnskabets 19, der hører under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (i det følgende benævnt Videnskabsministeriet). Beretningen indeholder resultatet af en undersøgelse af statens regulering af konkurrencen på markedet for hurtige adgangsveje til internettet. 11. Telesektoren og dermed statens regulering af sektoren har stor og stigende samfundsmæssig betydning. Statens udgifter til reguleringen er forholdsvis beskedne, men samfundsøkonomisk har reguleringen stor betydning. Området må endvidere generelt betegnes som risikobetonet, fordi det er komplekst, og fordi telesektoren i disse år undergår en hastig teknologisk og konkurrencemæssig udvikling, samt fordi telemarkedet i Danmark domineres af en enkel stor privat virksomhed (TDC), der fra staten har erhvervet ejerskabet til en betydelig del af teleinfrastrukturen. Side 12

12 Rigsrevisionen foretog derfor en forundersøgelse af statens regulering af telesektoren. Forundersøgelsen viste, at det overordnede grundlæggende formål med statens regulering er aktivt at medvirke til, at borgere og virksomheder har en bred og varieret adgang til telekommunikation til lave priser og høj kvalitet, at statens regulering bygger på den antagelse, at effektiv konkurrence er det vigtigste middel til at opfylde dette formål, at regeringen med bred opbakning fra Folketinget har som politisk målsætning at fremme udbredelsen af hurtige adgangsveje til internettet, at den politiske målsætning har baggrund i, at hurtige adgangsveje til internettet antages at være en afgørende faktor, der kan medvirke til at skabe betydelig vækst i telesektoren og i samfundet som helhed, fordi der i disse år markedsføres og i de kommende år forventes at blive markedsført en række nye internettjenester, som kræver stadig hurtigere adgang til nettet, fx fjernundervisning, e-læring, distancearbejde, e-handel, video on demand, pay-per-viewtjenester, interaktivt tv og internettelefoni, at der derfor er grund til at antage, at markedet for hurtige adgangsveje til internettet i dag og adskillige år frem vil være et vigtigt omdrejningspunkt for udviklingen i telesektoren og i samfundet som helhed, og at der i efteråret 2002 fra teleudbyderside blev rejst kritik af statens regulering af konkurrencen på markedet for hurtige adgangsveje til internettet, herunder ADSLmarkedet, der er det helt dominerende delmarked på det samlede marked for hurtige adgangsveje til internettet. Rigsrevisionen besluttede på den baggrund at foretage en undersøgelse af statens regulering af konkurrencen på markedet for hurtige adgangsveje til internettet. Side 13

13 B. Formål 12. Undersøgelsen har haft til formål at vurdere, om reguleringen har skabt de nødvendige rammer for udvikling af selvbærende effektiv konkurrence på det samlede marked for hurtige adgangsveje til internettet, at belyse konkurrenceforholdene på dette marked, at belyse konkurrenceforholdene på ADSL-markedet og at vurdere, om Videnskabsministeriet behandler spørgsmål om konkurrencebegrænsende adfærd på ADSL-markedet hurtigt og omhyggeligt. C. Afgrænsning 13. Undersøgelsen omfatter tiden fra midten af 2000, hvor lanceringen og markedsføringen af ADSL for alvor begyndte, medmindre andet er anført eller fremgår af sammenhængen. D. Metode 14. Undersøgelsen er gennemført på grundlag af offentligt tilgængeligt materiale samt på grundlag af oplysninger og materiale fra Videnskabsministeriet indsamlet ved interview og brevveksling med ministeriet. 15. I undersøgelsen er der bl.a. anvendt oplysninger fra Videnskabsministeriets halvårlige telestatistiske publikationer. Disse oplysninger stammer fra indberetninger fra teleudbydere. Telenet og teletjenester kan som udgangspunkt i Danmark udbydes af enhver uden forudgående tilladelse, registrering e.l. Videnskabsministeriet tager derfor det generelle forbehold, at muligvis ikke alle udbydere af telenet og teletjenester på det danske marked indgår i telestatistikken. I det materiale, som Rigsrevisionen har modtaget fra ministeriet, findes der oplysninger, som ministeriet betragter som fortrolige forretningshemmeligheder, der ikke bør offentliggøres. Disse oplysninger er indgået i undersøgelsen, men er ikke gengivet i beretningen. Side 14

14 16. Resultatet af undersøgelsen har i form af et udkast til denne beretning været forelagt Videnskabsministeriet, og ministeriets bemærkninger til udkastet er i videst muligt omfang indarbejdet i beretningen. I beretningen er der anvendt oplysninger fra en rapport af 29. januar 2003 fra Konkurrencerådet om en undersøgelse af TDC for misbrug af dominerende stilling ved salg af ADSL. Rapporten er udarbejdet som led i den almindelige regulering af konkurrencen. Konkurrencerådet hører under Økonomi- og Erhvervsministeriet, og Konkurrencestyrelsen er sekretariat for Konkurrencerådet og varetager på rådets vegne den daglige administration af konkurrenceloven. Rigsrevisionen har derfor gennem Økonomi- og Erhvervsministeriet forelagt et udkast til beretning for Konkurrencestyrelsen med henblik på bekræftelse af den faktuelle fremstilling i de afsnit, hvor der er anvendt oplysninger fra rådets rapport. III. Statens regulering af konkurrencen i hovedtræk 17. Op gennem 1980 erne lagde EF stigende pres på medlemsstaterne for at få dem til at liberalisere deres telesektor. På den baggrund blev der i 1990 indgået en politisk aftale om den fremtidige telestruktur her i landet. Aftalen indebar, at det daværende Statens Teletjeneste samt de 4 regionale teleselskaber KTAS, Jydsk Telefon, Fyns Telefon og Tele Sønderjylland indgik som datterselskaber i det nydannede Tele Danmark a/s. Med etableringen af Tele Danmark a/s, som staten var hovedaktionær i, overgik ejendomsretten til den eksisterende teleinfrastruktur til Tele Danmark a/s. Op gennem 90 erne blev der indgået en række supplerende politiske aftaler, som havde til formål at sikre danske forbrugere verdens bedste og billigste teleydelser. Som led heri blev Tele Danmark a/s koncession gradvis indskrænket og andre teleselskaber fik adgang til at etablere sig på det danske marked. Den fuldstændige liberalisering blev gennemført i 2 trin midt i 1990 erne, idet markedet blev givet helt fri den 1. juli 1996, og året efter fik alle selskaber lige muligheder for at nedgrave kabler og opstille master mv. I forbindelse med liberaliseringen besluttede staten at afvikle sit engagement i Tele Danmark a/s, og i oktober 1997 Side 15

15 blev selskabet solgt for knapt 30 mia. kr. til et amerikansk teleselskab. Tele Danmark a/s med tilhørende datterselskaber og dermed hovedparten af den danske teleinfrastruktur ejes i dag af det amerikanske teleselskab SBC Communications Inc. Tele Danmark-koncernen skiftede i 2000 navn til TDC, og dette navn anvendes i det følgende, uanset om forholdene vedrører tiden før eller efter navneskiftet. 18. I september 1999 blev der indgået en ny politisk principaftale om de fremtidige sigtelinjer for telepolitikken her i landet. Med bedst og billigst som fortsat pejlemærke er målene for telepolitikken dels at fremme en markedsudvikling, der fører til innovation og vækst, dels at sikre alle danskere adgang til de moderne kommunikationsteknologier. Aftalen blev udmøntet i lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet (i det følgende benævnt teleloven). I den skriftlige fremsættelse hedder det bl.a., at lovforslagets sigte er at gennemføre en opdatering af telereguleringen, der styrker mulighederne for effektiv konkurrence og fremmer vækst og innovation i den samlede telesektor, herunder et styrket udbud af nye og avancerede bredbåndsprodukter (hurtige adgangsveje til internettet benævnes undertiden bredbånd). Den politiske principaftale fra 1999 og teleloven er senere blevet justeret, men dog ikke mere, end at de tilsammen fortsat udgør det centrale politiske og retlige grundlag for telesektoren her i landet. 19. Statens regulering på teleområdet er fastsat i 15 forskellige love og et større antal bekendtgørelser mv. Statens regulatorer er hovedsagelig Videnskabsministeriet, herunder IT- og Telestyrelsen. Herudover medvirker bl.a. Teleklagenævnet i reguleringen. Reguleringen består af myndighedsudøvelse, der udmøntes i regler (bindende retsforskrifter), vejledning, konkrete afgørelser og tilsyn med overholdelse af regler og afgørelser og med reglernes hensigtsmæssighed. Reglerne udgør kernen i reguleringen og er hovedsagelig fastsat af Folketinget og ministeren for videnskab, teknologi og udvikling. Reguleringen omfatter endvidere forskellige aktiviteter, der ikke har karakter af myndighedsudøvelse, såsom formidling af oplysninger med henblik på at påvirke udbud Side 16

16 og efterspørgsel på telemarkedet eller den teknologiske udvikling på teleområdet. Statens regulering af telesektoren og især af konkurrenceforholdene i sektoren er i øvrigt undergivet tæt EU-regulering. Såvel EU s som statens regulering ændres hyppigt på grund af den hastige teknologiske og konkurrencemæssige udvikling. Videnskabsministeriet deltager endvidere i et omfattende internationalt samarbejde med andre staters regulatorer på teleområdet. 20. Det fremgår af teleloven, at videnskabsministeren ikke kan give IT- og Telestyrelsen tjenestebefaling om styrelsens varetagelse af myndighedsopgaver vedrørende konkrete sager, om behandling og afgørelse af enkeltsager, om styrelsens udstedelse af administrative forskrifter på områder, hvor styrelsen i loven er bemyndiget hertil, eller om styrelsens øvrige tilsynsaktiviteter med henblik på at sikre overholdelse af loven og administrative forskrifter udstedt i medfør af loven. På øvrige områder gælder det normale ministerielle over-/underordnelsesforhold mellem videnskabsministeren og IT- og Telestyrelsen. Af fremstillingsmæssige grunde anvendes i det følgende betegnelsen Videnskabsministeriet, uanset om det drejer sig om ministeren, departementet eller IT- og Telestyrelsen. Dette gælder også de tilfælde, hvor styrelsen varetager opgaver, der efter teleloven er undtaget fra det normale over-/underordnelsesforhold mellem en minister og en styrelse. 21. Reglerne i reguleringen er som hovedregel generelle i den forstand, at de ikke er rettet mod et eller flere konkret angivne markeder. Telemarkedet kan underopdeles i et detailmarked (slutbrugermarked) og et engrosmarked, der begge kan underopdeles i en række delmarkeder. Detailmarkedet kan underopdeles i et marked for fastnettelefoni, et marked for mobiltelefoni og et internetmarked. Disse markeder kan igen underopdeles i en række delmarkeder. Markedet for hurtige adgangsveje til internettet er således et delmarked i forhold til internetmarkedet, og Side 17

17 ADSL-markedet er som nævnt et delmarked i forhold til markedet for hurtige adgangsveje til internettet. Engrosmarkedet omfatter bl.a. abonnentmarkedet, der vedrører teletrafik på den yderste del af telenettet, dvs. mellem abonnenten og den nærmeste lokalcentral, det lavere mellemcentrale marked, der typisk vedrører teletrafik mellem lokalcentraler og transitcentraler, det højere mellemcentrale marked, der vedrører teletrafik mellem transitcentraler, og det internationale marked, der vedrører teletrafik mellem Danmark og udlandet. 22. Det overordnede grundlæggende formål med reguleringen er som nævnt aktivt at medvirke til, at borgere og virksomheder har en bred og varieret adgang til telekommunikation til lave priser og høj kvalitet. Reguleringen kan opdeles i specifikke underordnede formål, hvis opfyldelse er midler til at opfylde det overordnede formål. Reguleringen bygger som nævnt på den antagelse, at effektiv konkurrence er det vigtigste middel til at opnå det overordnede formål, og konkurrencefremme er derfor et gennemgående underordnet formål med reguleringen. Konkurrencefremme sker dels ved en permanent regulering, der skal skabe de nødvendige rammer for udvikling af selvbærende effektiv konkurrence, dels ved en midlertidig regulering, der skal skabe og opretholde effektiv konkurrence, indtil selvbærende effektiv konkurrence er udviklet. Den permanente regulering omfatter regler mv., der skal sikre, at teleanlæg og telenet og dermed telekommunikationen ikke afbrydes og forstyrres, at de knappe frekvensressourcer udnyttes hensigtsmæssigt, at de knappe nummerressourcer udnyttes hensigtsmæssigt, Side 18

18 at enhver telefonabonnent kan komme i telefonisk kontakt med enhver anden telefonabonnent, uanset om denne bruger samme eller en anden teleudbyder, og at teleudbyderne har adgang til tredjemands ejendom med henblik på anlæg, drift og vedligeholdelse af teleanlæg (kabler, master mv.). Det er Rigsrevisionens vurdering, at der med denne regulering er skabt de nødvendige rammer for udvikling af selvbærende effektiv konkurrence på det samlede marked for hurtige adgangsveje til internettet. Den midlertidige regulering omfatter regler mv., der skal sikre, at en teleudbyder mod betaling kan benytte andre teleudbyderes teleanlæg og telenet. Den midlertidige regulering har baggrund i, at teleområdet indtil liberaliseringen i 1990 erne af samfundsmæssige og teknologiske grunde har været overladt til monopolforetagender. 23. Reguleringen omfatter også en midlertidig regulering af forbrugerforholdene på telemarkedet, bl.a. regler mv. som pålægger TDC forsyningspligt, så alle slutbrugere har adgang til forskellige grundlæggende teletjenester til en rimelig pris og på rimelige vilkår. TDC s forsyningspligt omfatter bl.a. almindelig fastnettelefoni og ISDN. TDC s forsyningspligt omfatter ikke ADSL, men leje af faste kredsløb på 2 Mbit/s, der kan anvendes til etablering af hurtige adgangsveje til internettet, er omfattet af forsyningspligten. 24. Den midlertidige regulering af konkurrence- og forbrugerforholdene på telemarkedet supplerer den almindelige statslige regulering af konkurrence- og forbrugerforhold og skal bortfalde i takt med, at konkurrence- og forbrugerforholdene på telemarkedet normaliseres, dvs. svarer til konkurrence- og forbrugerforholdene på de markeder, der alene er undergivet den almindelige statslige regulering af konkurrence- og forbrugerforhold. Hvornår telemarkedet fuldt ud er normaliseret, afhænger bl.a. af den teknologiske udvikling, herunder især udvikling af adgangsveje til slutbrugerne, der kan udgøre et konkurrencedygtigt alternativ til det almindelige abonnentnet for telefoni. Side 19

19 Rigsrevisionens bemærkninger Det overordnede grundlæggende formål med reguleringen er aktivt at medvirke til, at borgere og virksomheder har en bred og varieret adgang til telekommunikation til lave priser og høj kvalitet. Det vigtigste middel til at opnå dette formål er effektiv konkurrence, og konkurrencefremme er derfor et gennemgående underordnet formål med reguleringen. Konkurrencefremme sker dels ved en permanent regulering, der skal skabe de nødvendige rammer for udvikling af selvbærende effektiv konkurrence, dels ved en midlertidig regulering, der skal skabe og opretholde effektiv konkurrence, indtil selvbærende effektiv konkurrence er udviklet. Det er Rigsrevisionens vurdering, at der med den permanente regulering er skabt de nødvendige rammer for udvikling af selvbærende effektiv konkurrence på det samlede marked for hurtige adgangsveje til internettet. IV. Det samlede marked for hurtige adgangsveje til internettet A. Afgrænsning mv. 25. Internettet er et offentligt datanet, der består af et netværk af computere, hvori data kan sendes fra en computer til en anden. Internettet blev opfundet i 1960 erne i det amerikanske forsvar. Indtil slutningen af 1980 erne blev det mest benyttet inden for forskning og uddannelse, men siden har det vundet almindelig udbredelse, og fra midten af 1990 erne er dets anvendelse i Danmark accelereret markant. 26. Der findes en række teknologier, som giver adgang til internettet. Nogle af teknologierne er trådbaserede, mens andre er trådløse, dvs. radiobaserede. Inden for de trådløse teknologier findes der både jordbaserede løsninger (sendemaster) og ikke-jordbaserede løsninger (satellit). Der sondres endvidere mellem fastnetteknologier og mobilnetteknologier. Ved fastnetteknologier er adgangen til internettet knyttet til et bestemt sted, mens der ved mobilnetteknologier er adgang til internettet over alt inden for mobilnettets dækningsområde. Side 20

20 De forskellige teknologier adskiller sig fra hinanden med hensyn til datatransmissionshastighed. Datatransmissionshastigheden er et udtryk for, hvor mange data der kan overføres pr. tidsenhed. Den måles i bits pr. sekund og har betydning for internetbrugerens muligheder for at anvende de indholdstjenester, der tilbydes på internettet. Datatransmissionshastigheden kaldes også båndbredde, og teknologier med høj datatransmissionshastighed eller stor båndbredde omtales som hurtige adgangsveje til internettet. 27. Adgangen til internettet for den enkelte internetbruger blev i begyndelsen helt overvejende tilvejebragt via det almindelige abonnentnet for telefoni. Først ved hjælp af telefonmodemteknologien og siden også ved hjælp af teknologien ISDN (Integrated Services Digital Network). TDC ejer det almindelige abonnentnet for telefoni. Telefonmodem har været udbudt kommercielt til internetbrug siden 1987 og giver mulighed for datatransmissionshastigheder på op til 56 Kbit/s (1 Kbit/s = bit pr. sekund). ISDN har været udbudt kommercielt siden begyndelsen af 1992 og giver mulighed for datatransmissionshastigheder på op til 144 Kbit/s. Telefoni og ISDN er som nævnt omfattet af TDC s forsyningspligt og er dermed begge 100 % landsdækkende. Telefonmodem og ISDN har fortsat stor udbredelse, og telefonmodem er stadig den mest almindelige adgangsvej til internettet. 28. I midten af 2000 begyndte udbredelsen af adgangsveje med højere datatransmissionshastighed at vinde frem. De 2 mest udbredte teknologier på markedet for hurtige adgangsveje til internettet er ADSL (Assymetric Digital Subscriber Line) og kabelmodem. Set fra internetbrugerens side er der så store ligheder med hensyn til ydeevne mv. mellem en ADSL-forbindelse og de bedste kabelmodemforbindelser, at de 2 løsninger i markedsmæssig henseende i høj grad kan substituere hinanden. Ud over højere datatransmissionshastighed adskiller ADSL og kabelmodem sig fra telefonmodem og ISDN ved, at internetbrugeren kan være på nettet konstant og typisk ikke betaler efter tidsforbrug, men en fast pris for adgangen til nettet. Ved telefonmodem og ISDN skal der fo- Side 21

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. juni 2006 Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S Jan Lauridtsen har den 8. marts 2006 indgivet

Læs mere

Undersøgelse af TDC for misbrug af dominerende stilling ved salg af ADSL

Undersøgelse af TDC for misbrug af dominerende stilling ved salg af ADSL Undersøgelse af TDC for misbrug af dominerende stilling ved salg af ADSL Rådsmødet den 29. januar 2003 Journal nr.3/1120-0100-0478/infrastruktur/ln Resumé 1. IT- og Telestyrelsen henledte ved brev af 14.

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Frederikshavn Kommune og bredbånd

Frederikshavn Kommune og bredbånd Frederikshavn Kommune og bredbånd Et forsøg på at lave en status på Bredbånd i Frederikshavn Kommune Mogens Kahr Nielsen, IT chef, Frederikshavn Kommune Status på IT forbindelser i landdistrikterne Her

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger?

Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger? artikel Nu kommer bredbånds-wwan Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger? Problemfri højhastighedsforbindelse er i stadig stigende grad blevet nøglen til

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Erhvervs- og Vækstministerie Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. postmar@erst.dk København den 26. januar 2015 Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Generelle bemærkninger Dansk Erhverv

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2014

Telestatistik Første halvår 2014 Telestatistik Første halvår 214 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

9. Statistiske oplysninger

9. Statistiske oplysninger 9. Statistiske oplysninger I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: 1. januar - 31. december : Indkomne klager 1234 Overført fra 2003 351 I alt til behandling 1.585 - afsluttet i sekretariatet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145

BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145 BILAG 2: DE INTERNATIONALE FORHANDLINGER VEDRØRENDE TELEKOMMUNIKATION... 145 FORHANDLINGERNE I WTO... 145 Formålet med forhandlingerne i WTO... 145 Resultatet af forhandlingerne... 146 Hvem forhandlingerne

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Rapport om krydsportabilitet - om muligheden for indførelse af lovkrav om krydsportabilitet

Rapport om krydsportabilitet - om muligheden for indførelse af lovkrav om krydsportabilitet Rapport om krydsportabilitet - om muligheden for indførelse af lovkrav om krydsportabilitet IT- og Telestyrelsen Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BAGGRUND...3 METODE...4 HISTORIK...5

Læs mere

Telestatistik Andet halvår 2013

Telestatistik Andet halvår 2013 Telestatistik Andet halvår Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2 Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø 4. juli 2007 Sag 4/0120-0401-0016 / FIB / MIK Deres ref. 70035618 GHO/MBU Telenors overtagelse af Tele 2 Telenor Danmark har med

Læs mere

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET E-MAIL (postmar@erst.dk) Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET 1. INDLEDNING

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02

RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 RIGSREVISIONEN København, den 16. januar 2002 RN D401/02 Udvidet notat til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets køb af et satellitkommunikationssystem betegnet GlobalKom I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Teleklagenævnet. Lindholm Havnevej 33. Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM

Teleklagenævnet. Lindholm Havnevej 33. Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM Teleklagenævnet Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM Lindholm Havnevej 33 Bredgade 43 DK-1260 København K 5800 Nyborg Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Afgørelse i klage sag indbragt af Lokalradioforeningen

Læs mere

IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004

IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 29. september 2004 IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004 IT-beskæftigelsen faldt ifølge ATP-beskæftigelsesstatistikken med ca. 2.800 fuldtidsansatte

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Thomas Lue Lytzen. >>Opbrud. Konsekvenser af introduktionen af UMTS på det danske mobilmarked

Thomas Lue Lytzen. >>Opbrud. Konsekvenser af introduktionen af UMTS på det danske mobilmarked Thomas Lue Lytzen >>Opbrud Konsekvenser af introduktionen af UMTS på det danske mobilmarked It-højskolen i København 2001 Indhold 1 Fokus: Mål og metode... 1 1.1 Problemfelt... 1 1.2 Problemformulering...

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen

Læs mere

Til besvarelsen af dine spørgsmål har jeg indhentet informationer hos Telestyrelsen og TELE-POST.

Til besvarelsen af dine spørgsmål har jeg indhentet informationer hos Telestyrelsen og TELE-POST. Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Jens-Erik Kirkegaard, Siumut Medlem af Inatsisartut /Her Besvarelse

Læs mere

Fra ide til i dag. Morten Doktor, direktør

Fra ide til i dag. Morten Doktor, direktør Fra ide til i dag Morten Doktor, direktør Dagsorden Hvem er Bolignet-Aarhus (BNAA) BNAA i dag BNAAs historie BNAAs udfordringer i dag Hvis det skulle gøres igen Afslutning 18.02.2014/2 Hvem er Bolignet-Aarhus

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 69 Offentligt Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Foretræde for Udvalget for Landdistrikter og Øer 1 Agenda 1) TDCs

Læs mere

Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1)

Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1) Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

Teleankenævnet i tal I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: 2011 Indkomne klager 474 507 Overført fra tidligere år 114 245 I alt til behandling 588 752 Afsluttede klager Afsluttet i sekretariatet

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010

Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010 Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark status medio 2010 IT- og Telestyrelsen November 2010 Bredbåndskortlægning 2010 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 7. februar 2006

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 7. februar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 7. februar 2006 Klage over tv-reklame for Hi3G Denmark ApS Happy Music sendt på TV 2/Danmark A/S Claus Kurtzmann har den 18.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Kortlægning af bredbånd i Danmark. - Status medio 2004

Kortlægning af bredbånd i Danmark. - Status medio 2004 Kortlægning af bredbånd i Danmark - Status medio 2004 Oktober 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 INDLEDNING OG SAMMENFATNING...3 1.1 Indledning... 3 1.2 IT- og Telestyrelsens årlige bredbåndskortlægning...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi (beretning

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009

Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009 Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark medio 2009 status IT- og Telestyrelsen December 2009 Bredbåndskortlægning 2009 Kortlægning af bredbåndsinfrastrukturen i Danmark

Læs mere

Fra isenkram til indhold Strategi for hurtigt, billigt og sikkert internet til hele Danmark

Fra isenkram til indhold Strategi for hurtigt, billigt og sikkert internet til hele Danmark Fra isenkram til indhold Strategi for hurtigt, billigt og sikkert internet til hele Danmark Fra isenkram til indhold Strategi for hurtigt, billigt og sikkert internet til hele Danmark Publikationen kan

Læs mere

Begreber og udtryk omkring mobiltelefoni

Begreber og udtryk omkring mobiltelefoni NQKIA - u,'" e '".-...,w " (E: 168 ICII I III Ilø 11111111111 Codl; 050S211 ml 1111 II IlIn111ll111W11fI 35011l3IIO"5301312 Begreber og udtryk omkring mobiltelefoni Til almen brug Mobiltelefoni De følgende

Læs mere

I dette notat beskrives kort behovet for regelændringer på alarmområdet, som udspringer af IP-telefonianalysen.

I dette notat beskrives kort behovet for regelændringer på alarmområdet, som udspringer af IP-telefonianalysen. Notat TF2005-18 Teleforum Eventuelle regelændringer vedrørende alarmforhold på baggrund af IPtelefonianalysen og fastsættelse af regler på baggrund af rapport om stedbestemmelse af alarmopkald fra mobiltelefoner

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) > Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax:

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes.

Jeg vil gerne indledningsvist nævne, at jeg grundlæggende finder, at liberaliseringen af bilsynsmarkedet har været en succes. Udkast MINISTEREN Statsrevisoratet Christiansborg 1240 København K Dato 28. august 2009 Dok.id 841265 J. nr. 413-8 Deres ref. 09-000410-5 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon 33 92 33 55

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Sømod Fiberlaug, 04.02.2015 Sted: Lokaler udlånt af Ungdomsskolen på Horsebakken 19, 2400 København NV Deltagere: I alt var 66 medlemmer repræsenteret (heraf 22 ved fuldmagt).

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST2

It-sikkerhedstekst ST2 It-sikkerhedstekst ST2 Overvejelser om sikring mod, at personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab i forbindelse med Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST2 Version

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet Bilag 2 Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet for (fysisk) netværksinfrastrukturadgang (marked 4) og engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 5) IT- og Telestyrelsen

Læs mere

DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING, 1998 2007

DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING, 1998 2007 DET DANSKE TELEMARKEDS UDVIKLING, 1998 2007 Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med 10 året for fuldførelsen af privatiseringen af Tele Danmark / TDC i januar 1998. Rapporten indeholder en oversigt

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Elselskabernes udrulning af fibernet

Elselskabernes udrulning af fibernet Elselskabernes udrulning af fibernet September 2005 2/71 Indholdsfortegnelse Boks-, figur- og tabelfortegnelse... 3 1 Sammenfatning og konklusioner... 5 1.1 Undersøgelsens formål og omfang... 6 1.2 Forholdet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00

RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 RIGSREVISIONEN København, den 29. september 2000 RN C203/00 Udvidet notat til statsrevisorerne om problemstillinger i forbindelse med højesteretsdommernes bibeskæftigelse I. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Elselskabernes udrulning af fibernet

Elselskabernes udrulning af fibernet Elselskabernes udrulning af fibernet September 2005 2/71 Indholdsfortegnelse Boks-, figur- og tabelfortegnelse... 3 1 Sammenfatning og konklusioner... 5 1.1 Undersøgelsens formål og omfang... 6 1.2 Forholdet

Læs mere

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4).

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4). Comflex Networks ApS v/ Finn Lindau finn.lindau@comflex.dk 29. september 2014 /CHASTA Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende klage fra Comflex om TDC s administration af forpligtelsen til netadgang

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet,

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende transportinfrastruktur tager udgangspunkt i følgende

Læs mere

IT og økonomi. Lektionens emner. Hvorfor netværk? Lektion: N: Netværk

IT og økonomi. Lektionens emner. Hvorfor netværk? Lektion: N: Netværk IT og økonomi Lektion: N: Netværk Lektionens emner Hvorfor netværk? Typer af netværk Fysisk opbygning Netværksoperativsystemer Protokoller Internet baggrundsteknologi Basistjenester Sikkerhed Hvorfor netværk?

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark?

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? HVORDAN KAN KOMMUNERNE FREMME UDVIKLINGEN AF DEN DANSKE IT INFRASTRUKTUR? MICHAEL JENSEN, CENTER FOR NETVÆRKSPLANLÆGNING, AALBORG UNIVERSITET Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? I Danmark har

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Registrering af CPR-nummer

Registrering af CPR-nummer AFGØRELSE April 2015 Registrering af CPR-nummer A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S O Q A R F I K F O R B R U G E R - O G K O N K U R R E

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Sikring af taletelefoni i faste telenet

Sikring af taletelefoni i faste telenet Sikring af taletelefoni i faste telenet Vejledning for rekvirenter og udbydere 7. marts 2013 www.cfcs.dk Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Vejledningens formål... 3 2. Formålet med sikring af taletelefoni

Læs mere

Bredbåndskortlægning 2011

Bredbåndskortlægning 2011 Bredbåndskortlægning 2011 Publikationen kan hentes på: www.itst.dk ISSN: 1903-3761 Version af 8. marts 2012 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Tilgængelighed af downstreamkapacitet 5 Tilgængelighed

Læs mere