statens regulering af markedet for hurtige adgangsveje til internettet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "statens regulering af markedet for hurtige adgangsveje til internettet"

Transkript

1 Beretning til statsrevisorerne om statens regulering af markedet for hurtige adgangsveje til internettet September 2003 RB B401/03 Rigsrevisionen

2 Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode A. Indledning B. Formål C. Afgrænsning D. Metode III. Statens regulering af konkurrencen i hovedtræk IV. Det samlede marked for hurtige adgangsveje til internettet A. Afgrænsning mv B. Udbredelse C. De forskellige teknologier for hurtig adgang til internettet V. ADSL-markedet VI. Behandling af klager mv. om konkurrencebegrænsende adfærd på ADSL-markedet... 33

3

4 Beretning om statens regulering af markedet for hurtige adgangsveje til internettet I. Resumé Indledning mv. 1. Telesektoren og dermed statens regulering af sektoren har stor og stigende samfundsmæssig betydning. Statens udgifter til reguleringen er forholdsvis beskedne, men samfundsøkonomisk har reguleringen stor betydning. Området må endvidere generelt betegnes som risikobetonet, fordi det er komplekst, og fordi telesektoren i disse år undergår en hastig teknologisk og konkurrencemæssig udvikling, samt fordi telemarkedet i Danmark domineres af en enkel stor privat virksomhed (TDC), der fra staten har erhvervet ejerskabet til en betydelig del af teleinfrastrukturen. Regeringen har med bred opbakning fra Folketinget som politisk målsætning at fremme udbredelsen af hurtige adgangsveje til internettet. Den politiske målsætning har baggrund i, at hurtige adgangsveje til internettet antages at være en afgørende faktor, der kan medvirke til at skabe betydelig vækst i telesektoren og i samfundet som helhed. I efteråret 2002 blev der fra teleudbyderside rejst kritik af statens regulering af konkurrencen på markedet for hurtige adgangsveje til internettet, herunder ADSL-markedet, der er det helt dominerende delmarked på det samlede marked for hurtige adgangsveje til internettet. Rigsrevisionen besluttede på den baggrund at foretage en undersøgelse af statens regulering af konkurrencen på markedet for hurtige adgangsveje til internettet. 2. Undersøgelsen har haft til formål at vurdere, om reguleringen har skabt de nødvendige rammer for udvikling af selvbærende effektiv konkurrence på det samlede marked for hurtige adgangsveje til internettet, at belyse konkurrenceforholdene på dette marked, Side 5

5 at belyse konkurrenceforholdende på ADSL-markedet, og at vurdere, om Videnskabsministeriets behandling af spørgsmål om konkurrencebegrænsende adfærd på ADSL-markedet er hurtig og omhyggelig. 3. Undersøgelsen omfatter tiden fra midten af 2000, hvor lanceringen og markedsføringen af ADSL for alvor begyndte. Statens regulering af konkurrencen i hovedtræk 4. Statens regulering på teleområdet er fastsat i 15 forskellige love og et større antal bekendtgørelser mv. Statens regulatorer er hovedsagelig Videnskabsministeriet, herunder IT- og Telestyrelsen. Reguleringen består af myndighedsudøvelse, der udmøntes i regler (bindende retsforskrifter), vejledning, konkrete afgørelser og tilsyn med overholdelse af regler og afgørelser og med reglernes hensigtsmæssighed. Reglerne udgør kernen i reguleringen og er hovedsagelig fastsat af Folketinget og ministeren for videnskab, teknologi og udvikling. Reglerne er som hovedregel generelle i den forstand, at de ikke er rettet mod et eller flere konkret angivne delmarkeder. Reguleringen omfatter endvidere forskellige aktiviteter, der ikke har karakter af myndighedsudøvelse, såsom formidling af oplysninger med henblik på at påvirke udbud og efterspørgsel på telemarkedet eller den teknologiske udvikling på teleområdet. 5. Det overordnede grundlæggende formål med reguleringen er aktivt at medvirke til, at borgere og virksomheder har en bred og varieret adgang til telekommunikation til lave priser og høj kvalitet. Reguleringen bygger på den antagelse, at effektiv konkurrence er det vigtigste middel til at opnå det overordnede formål, og konkurrencefremme er derfor et gennemgående underordnet formål med reguleringen. Konkurrencefremme sker dels ved en permanent regulering, der skal skabe de nødvendige rammer for udvikling af selvbærende effektiv konkurrence, dels ved en midlertidig Side 6

6 regulering, der skal skabe og opretholde effektiv konkurrence, indtil selvbærende effektiv konkurrence er udviklet. Den permanente regulering omfatter regler mv., der skal sikre, at teleanlæg og telenet og dermed telekommunikationen ikke afbrydes og forstyrres, at de knappe frekvensressourcer udnyttes hensigtsmæssigt, at de knappe nummerressourcer udnyttes hensigtsmæssigt, at enhver telefonabonnent kan komme i telefonisk kontakt med enhver anden telefonabonnent, uanset om denne bruger samme eller en anden teleudbyder, og at teleudbyderne har adgang til tredjemands ejendom med henblik på anlæg, drift og vedligeholdelse af teleanlæg (kabler, master mv.). Det er Rigsrevisionens vurdering, at der med denne regulering er skabt de nødvendige rammer for udvikling af selvbærende effektiv konkurrence på det samlede marked for hurtige adgangsveje til internettet. Den midlertidige regulering af konkurrenceforholdene på telemarkedet omfatter regler mv., der skal sikre, at en teleudbyder mod betaling kan benytte andre teleudbyderes teleanlæg og telenet. Den midlertidige regulering har baggrund i, at teleområdet indtil liberaliseringen i 1990 erne af samfundsmæssige og teknologiske grunde har været overladt til monopolforetagender. Den midlertidige regulering supplerer den almindelige statslige regulering af konkurrencen og skal bortfalde i takt med, at konkurrencen på telemarkedet normaliseres, dvs. svarer til konkurrencen på de markeder, der alene er undergivet den almindelige statslige konkurrenceregulering. Hvornår telemarkedet fuldt ud er normaliseret, afhænger bl.a. af den teknologiske udvikling, herunder især udvikling af adgangsveje til slutbrugerne, der kan udgøre et konkurrencedygtigt alternativ til det almindelige abonnentnet for telefoni. Side 7

7 Det samlede marked for hurtige adgangsveje til internettet 6. I forhold til det samlede marked for hurtige adgangsveje til internettet har reguleringen til formål at skabe de nødvendige rammer for udvikling af selvbærende effektiv konkurrence. Internettet er et offentligt datanet, der består af et netværk af computere, hvori data kan sendes fra en computer til en anden. Internettet blev opfundet i 1960 erne i det amerikanske forsvar. Indtil slutningen af 1980 erne blev det mest benyttet inden for forskning og uddannelse, men siden har det vundet almindelig udbredelse, og fra midten af 1990 erne er dets anvendelse i Danmark accelereret markant. Der findes en række teknologier, som giver adgang til internettet. Nogle af teknologierne er trådbaserede, mens andre er trådløse, dvs. radiobaserede. Inden for de trådløse teknologier findes der både jordbaserede løsninger (sendemaster) og ikke-jordbaserede løsninger (satellit). Der findes endvidere både fastnetteknologier og mobilnetteknologier. Ved fastnetteknologier er adgangen til internettet knyttet til et bestemt sted, mens der ved mobilnetteknologier er adgang til internettet over alt inden for mobilnettets dækningsområde. De forskellige teknologier adskiller sig fra hinanden med hensyn til datatransmissionshastighed. Datatransmissionshastigheden er et udtryk for, hvor mange data der kan overføres pr. tidsenhed. Den måles i bits pr. sekund og har betydning for internetbrugerens muligheder for at anvende de indholdstjenester, der tilbydes på internettet. Datatransmissionshastigheden kaldes også båndbredde, og teknologier med høj datatransmissionshastighed eller stor båndbredde omtales som hurtige adgangsveje til internettet. Adgangen til internettet for den enkelte internetbruger blev i begyndelsen helt overvejende tilvejebragt ved hjælp af telefonmodemteknologien og siden også ved hjælp af teknologien ISDN. Telefonmodem og ISDN giver ikke hurtig adgang til internettet, men begge teknologier har stadig stor udbredelse. I midten af 2000 begyndte udbredelsen af adgangsveje med højere datatransmissionshastighed at vinde frem. Side 8

8 De 2 mest udbredte teknologier på markedet for hurtige adgangsveje til internettet er ADSL og kabelmodem. Ved ADSL benyttes som ved telefonmodem og ISDN det almindelige abonnentnet for telefoni som adgangsvej til slutbrugerne. Ved kabelmodemteknologien anvendes et kabeltv-net som adgangsvej til slutbrugerne. ADSL er praktisk taget landsdækkende og dominerer med hensyn til udbredelse og vækstrater markedet for hurtige adgangsveje til internettet. Da det almindelige abonnentnet for telefoni ejes af TDC, er det en forudsætning for effektiv selvbærende konkurrence på det samlede marked for hurtige adgangsveje til internettet, at der på landsplan tilvejebringes en eller flere konkurrencedygtige alternative adgangsveje til slutbrugerne. Kabel-tv-nettene udgør et konkurrencedygtigt alternativ til det almindelige abonnentnet for telefoni, men kun i dele af landet, og TDC s kabel-tv-net er det mest udbredte. TDC s abonnentnet for telefoni udsættes derfor kun for reel konkurrence fra kabel-tv-net i begrænsede geografiske områder. Der findes en række andre teknologier, som giver hurtig adgang til internettet, men enten er de endnu ikke blevet udbudt kommercielt i Danmark eller også har de i sammenligning med ADSL og kabelmodem kun begrænset udbredelse. Samlet kan det konkluderes, at de nødvendige reguleringsmæssige rammer for udvikling af selvbærende effektiv konkurrence er etableret, men at der endnu ikke er udviklet selvbærende effektiv konkurrence på det samlede marked for hurtige adgangsveje til internettet. Manglen på landsdækkende konkurrencedygtige alternativer til det almindelige abonnentnet for telefoni må ses i sammenhæng med, at det kræver store investeringer at etablere en alternativ infrastruktur. På grund af denne barriere vil selvbærende effektiv konkurrence efter Videnskabsministeriets vurdering tidligst kunne opstå på mellemlang sigt. ADSL-markedet 7. I forhold til ADSL-markedet har reguleringen til formål at skabe og opretholde effektiv konkurrence, indtil der er udviklet selvbærende effektiv konkurrence på det samlede marked for hurtige adgangsveje til internettet. Da det almindelige abonnentnet for telefoni benyttes som adgangsvej til Side 9

9 slutbrugerne ved ADSL, og da dette net ejes af TDC, kan der ikke isoleret skabes selvbærende konkurrence på ADSLmarkedet. Reguleringen giver andre teleudbydere ret til mod en reguleret betaling og på ikke-diskriminerende vilkår at benytte TDC s abonnentnet for telefoni til at levere ADSL til slutbrugerne. 8. Siden midten af 2002, hvor lanceringen og markedsføringen af ADSL for alvor begyndte, og indtil udgangen af 2002 er det samlede antal ADSL-abonnementer steget fra til Inden for samme periode er TDC s andel af ADSL-markedet steget fra 1/3 til 4/5. Videnskabsministeriet udarbejdede i foråret 2003 en redegørelse om konkurrencesituationen i den danske telesektor. Videnskabsministeriet erkendte i redegørelsen, at der var behov for at forbedre konkurrencevilkårene på ADSL-markedet. På baggrund af redegørelsen indgik regeringen og 5 af Folketingets partier i maj 2003 en politisk aftale om reguleringen af telesektoren. Det fremgik bl.a. af aftalen, at der var politisk enighed om, at der på baggrund af anbefalingerne i Videnskabsministeriets redegørelse var grundlag for at udarbejde en konkurrencepakke, der særligt skulle styrke konkurrencen på ADSL-markedet. I løbet af sommeren 2003 gennemførte Videnskabsministeriet en høring over konkurrenceredegørelsen og dermed indirekte om den konkrete udmøntning af den politiske beslutning. Resultatet af høringen skal behandles politisk. Videnskabsministeriet har oplyst, at den politiske behandling begyndte den 29. august 2003, og at det er sandsynligt, at disse drøftelser fører til lovforslag i den kommende folketingssamling. Behandling af klager mv. om konkurrencebegrænsende adfærd på ADSL-markedet 9. Siden midten af 2000, hvor lanceringen og markedsføringen af ADSL for alvor begyndte, og indtil udgangen af 2002 har Videnskabsministeriet på baggrund af klager og henvendelser fra TDC s konkurrenter på ADSL-markedet og bilaterale møder med konkurrenterne i slutningen af no- Side 10

10 vember 2001 behandlet 24 forskellige spørgsmål om konkurrencebegrænsende adfærd fra TDC s side. Videnskabsministeriet har ikke behandlet de 24 spørgsmål på grundlag af 24 juridisk klart formulerede spørgsmål fra de konkurrerende ADSL-udbydere. Der er derimod typisk tale om, at de konkurrerende ADSL-udbydere har henvendt sig til ministeriet med mere ubestemte mistanker om konkurrencebegrænsende adfærd fra TDC s side, og at ministeriet derefter i dialog med ADSL-udbyderne har konkretiseret de spørgsmål, der skal undersøges. Dette må formentlig ses i sammenhæng med, at de konkurrerende ADSL-udbydere som udenforstående kan have vanskeligt ved at konkretisere deres mistanke, og at reguleringen på området har en ganske betydelig sværhedsgrad. Rigsrevisionen har gennemgået Videnskabsministeriets behandling af de rejste spørgsmål. Det er Rigsrevisionens vurdering, at Videnskabsministeriets behandling af spørgsmålene gennemgående har været både hurtig og omhyggelig. Rigsrevisionens undersøgelse har vist: at regeringen med bred opbakning fra Folketinget har som politisk målsætning at fremme udbredelsen af hurtige adgangsveje til internettet, at den politiske målsætning har baggrund i, at hurtige adgangsveje til internettet antages at være en afgørende faktor, der kan medvirke til at skabe betydelig vækst i telesektoren og i samfundet som helhed, at der i efteråret 2002 fra teleudbyderside blev rejst kritik af statens regulering af konkurrencen på markedet for hurtige adgangsveje til internettet, herunder ADSL-markedet, der er det helt dominerende delmarked på det samlede marked for hurtige adgangsveje til internettet, at det overordnede grundlæggende formål med statens regulering er aktivt at medvirke til, at borgere og virksomheder har en bred og varieret adgang til telekommunikation til lave priser og af høj kvalitet, at reguleringen bygger på den antagelse, at effektiv konkurrence er det vigtigste middel til at opfylde dette formål, at reguleringen i forhold til det samlede marked for hurtige adgangsveje til internettet har til formål at skabe de nødvendige rammer for udvikling af selvbærende effektiv konkurrence, Side 11

11 at de nødvendige rammer er skabt, men at der endnu ikke er udviklet selvbærende effektiv konkurrence på dette marked, at reguleringen i forhold til ADSL-markedet har til formål at skabe og opretholde effektiv konkurrence, indtil der er tilvejebragt selvbærende effektiv konkurrence på det samlede marked for hurtige adgangsveje til internettet, at Videnskabsministeriet har erkendt, at der er behov for at forbedre konkurrencevilkårene på ADSL-markedet, at der på den baggrund i maj 2003 er indgået en politisk aftale mellem regeringen og 5 af Folketingets partier om at styrke konkurrencen på ADSL-markedet, at Videnskabsministeriet har behandlet 24 forskellige spørgsmål om konkurrencebegrænsende adfærd på ADSL-markedet, og at ministeriets behandling af de 24 spørgsmål gennemgående har været både hurtig og omhyggelig. II. Indledning, formål, afgrænsning og metode A. Indledning 10. Denne beretning afgives til statsrevisorerne i henhold til 17, stk. 2, i rigsrevisorloven (lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997). Beretningen vedrører statsregnskabets 19, der hører under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (i det følgende benævnt Videnskabsministeriet). Beretningen indeholder resultatet af en undersøgelse af statens regulering af konkurrencen på markedet for hurtige adgangsveje til internettet. 11. Telesektoren og dermed statens regulering af sektoren har stor og stigende samfundsmæssig betydning. Statens udgifter til reguleringen er forholdsvis beskedne, men samfundsøkonomisk har reguleringen stor betydning. Området må endvidere generelt betegnes som risikobetonet, fordi det er komplekst, og fordi telesektoren i disse år undergår en hastig teknologisk og konkurrencemæssig udvikling, samt fordi telemarkedet i Danmark domineres af en enkel stor privat virksomhed (TDC), der fra staten har erhvervet ejerskabet til en betydelig del af teleinfrastrukturen. Side 12

12 Rigsrevisionen foretog derfor en forundersøgelse af statens regulering af telesektoren. Forundersøgelsen viste, at det overordnede grundlæggende formål med statens regulering er aktivt at medvirke til, at borgere og virksomheder har en bred og varieret adgang til telekommunikation til lave priser og høj kvalitet, at statens regulering bygger på den antagelse, at effektiv konkurrence er det vigtigste middel til at opfylde dette formål, at regeringen med bred opbakning fra Folketinget har som politisk målsætning at fremme udbredelsen af hurtige adgangsveje til internettet, at den politiske målsætning har baggrund i, at hurtige adgangsveje til internettet antages at være en afgørende faktor, der kan medvirke til at skabe betydelig vækst i telesektoren og i samfundet som helhed, fordi der i disse år markedsføres og i de kommende år forventes at blive markedsført en række nye internettjenester, som kræver stadig hurtigere adgang til nettet, fx fjernundervisning, e-læring, distancearbejde, e-handel, video on demand, pay-per-viewtjenester, interaktivt tv og internettelefoni, at der derfor er grund til at antage, at markedet for hurtige adgangsveje til internettet i dag og adskillige år frem vil være et vigtigt omdrejningspunkt for udviklingen i telesektoren og i samfundet som helhed, og at der i efteråret 2002 fra teleudbyderside blev rejst kritik af statens regulering af konkurrencen på markedet for hurtige adgangsveje til internettet, herunder ADSLmarkedet, der er det helt dominerende delmarked på det samlede marked for hurtige adgangsveje til internettet. Rigsrevisionen besluttede på den baggrund at foretage en undersøgelse af statens regulering af konkurrencen på markedet for hurtige adgangsveje til internettet. Side 13

13 B. Formål 12. Undersøgelsen har haft til formål at vurdere, om reguleringen har skabt de nødvendige rammer for udvikling af selvbærende effektiv konkurrence på det samlede marked for hurtige adgangsveje til internettet, at belyse konkurrenceforholdene på dette marked, at belyse konkurrenceforholdene på ADSL-markedet og at vurdere, om Videnskabsministeriet behandler spørgsmål om konkurrencebegrænsende adfærd på ADSL-markedet hurtigt og omhyggeligt. C. Afgrænsning 13. Undersøgelsen omfatter tiden fra midten af 2000, hvor lanceringen og markedsføringen af ADSL for alvor begyndte, medmindre andet er anført eller fremgår af sammenhængen. D. Metode 14. Undersøgelsen er gennemført på grundlag af offentligt tilgængeligt materiale samt på grundlag af oplysninger og materiale fra Videnskabsministeriet indsamlet ved interview og brevveksling med ministeriet. 15. I undersøgelsen er der bl.a. anvendt oplysninger fra Videnskabsministeriets halvårlige telestatistiske publikationer. Disse oplysninger stammer fra indberetninger fra teleudbydere. Telenet og teletjenester kan som udgangspunkt i Danmark udbydes af enhver uden forudgående tilladelse, registrering e.l. Videnskabsministeriet tager derfor det generelle forbehold, at muligvis ikke alle udbydere af telenet og teletjenester på det danske marked indgår i telestatistikken. I det materiale, som Rigsrevisionen har modtaget fra ministeriet, findes der oplysninger, som ministeriet betragter som fortrolige forretningshemmeligheder, der ikke bør offentliggøres. Disse oplysninger er indgået i undersøgelsen, men er ikke gengivet i beretningen. Side 14

14 16. Resultatet af undersøgelsen har i form af et udkast til denne beretning været forelagt Videnskabsministeriet, og ministeriets bemærkninger til udkastet er i videst muligt omfang indarbejdet i beretningen. I beretningen er der anvendt oplysninger fra en rapport af 29. januar 2003 fra Konkurrencerådet om en undersøgelse af TDC for misbrug af dominerende stilling ved salg af ADSL. Rapporten er udarbejdet som led i den almindelige regulering af konkurrencen. Konkurrencerådet hører under Økonomi- og Erhvervsministeriet, og Konkurrencestyrelsen er sekretariat for Konkurrencerådet og varetager på rådets vegne den daglige administration af konkurrenceloven. Rigsrevisionen har derfor gennem Økonomi- og Erhvervsministeriet forelagt et udkast til beretning for Konkurrencestyrelsen med henblik på bekræftelse af den faktuelle fremstilling i de afsnit, hvor der er anvendt oplysninger fra rådets rapport. III. Statens regulering af konkurrencen i hovedtræk 17. Op gennem 1980 erne lagde EF stigende pres på medlemsstaterne for at få dem til at liberalisere deres telesektor. På den baggrund blev der i 1990 indgået en politisk aftale om den fremtidige telestruktur her i landet. Aftalen indebar, at det daværende Statens Teletjeneste samt de 4 regionale teleselskaber KTAS, Jydsk Telefon, Fyns Telefon og Tele Sønderjylland indgik som datterselskaber i det nydannede Tele Danmark a/s. Med etableringen af Tele Danmark a/s, som staten var hovedaktionær i, overgik ejendomsretten til den eksisterende teleinfrastruktur til Tele Danmark a/s. Op gennem 90 erne blev der indgået en række supplerende politiske aftaler, som havde til formål at sikre danske forbrugere verdens bedste og billigste teleydelser. Som led heri blev Tele Danmark a/s koncession gradvis indskrænket og andre teleselskaber fik adgang til at etablere sig på det danske marked. Den fuldstændige liberalisering blev gennemført i 2 trin midt i 1990 erne, idet markedet blev givet helt fri den 1. juli 1996, og året efter fik alle selskaber lige muligheder for at nedgrave kabler og opstille master mv. I forbindelse med liberaliseringen besluttede staten at afvikle sit engagement i Tele Danmark a/s, og i oktober 1997 Side 15

15 blev selskabet solgt for knapt 30 mia. kr. til et amerikansk teleselskab. Tele Danmark a/s med tilhørende datterselskaber og dermed hovedparten af den danske teleinfrastruktur ejes i dag af det amerikanske teleselskab SBC Communications Inc. Tele Danmark-koncernen skiftede i 2000 navn til TDC, og dette navn anvendes i det følgende, uanset om forholdene vedrører tiden før eller efter navneskiftet. 18. I september 1999 blev der indgået en ny politisk principaftale om de fremtidige sigtelinjer for telepolitikken her i landet. Med bedst og billigst som fortsat pejlemærke er målene for telepolitikken dels at fremme en markedsudvikling, der fører til innovation og vækst, dels at sikre alle danskere adgang til de moderne kommunikationsteknologier. Aftalen blev udmøntet i lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet (i det følgende benævnt teleloven). I den skriftlige fremsættelse hedder det bl.a., at lovforslagets sigte er at gennemføre en opdatering af telereguleringen, der styrker mulighederne for effektiv konkurrence og fremmer vækst og innovation i den samlede telesektor, herunder et styrket udbud af nye og avancerede bredbåndsprodukter (hurtige adgangsveje til internettet benævnes undertiden bredbånd). Den politiske principaftale fra 1999 og teleloven er senere blevet justeret, men dog ikke mere, end at de tilsammen fortsat udgør det centrale politiske og retlige grundlag for telesektoren her i landet. 19. Statens regulering på teleområdet er fastsat i 15 forskellige love og et større antal bekendtgørelser mv. Statens regulatorer er hovedsagelig Videnskabsministeriet, herunder IT- og Telestyrelsen. Herudover medvirker bl.a. Teleklagenævnet i reguleringen. Reguleringen består af myndighedsudøvelse, der udmøntes i regler (bindende retsforskrifter), vejledning, konkrete afgørelser og tilsyn med overholdelse af regler og afgørelser og med reglernes hensigtsmæssighed. Reglerne udgør kernen i reguleringen og er hovedsagelig fastsat af Folketinget og ministeren for videnskab, teknologi og udvikling. Reguleringen omfatter endvidere forskellige aktiviteter, der ikke har karakter af myndighedsudøvelse, såsom formidling af oplysninger med henblik på at påvirke udbud Side 16

16 og efterspørgsel på telemarkedet eller den teknologiske udvikling på teleområdet. Statens regulering af telesektoren og især af konkurrenceforholdene i sektoren er i øvrigt undergivet tæt EU-regulering. Såvel EU s som statens regulering ændres hyppigt på grund af den hastige teknologiske og konkurrencemæssige udvikling. Videnskabsministeriet deltager endvidere i et omfattende internationalt samarbejde med andre staters regulatorer på teleområdet. 20. Det fremgår af teleloven, at videnskabsministeren ikke kan give IT- og Telestyrelsen tjenestebefaling om styrelsens varetagelse af myndighedsopgaver vedrørende konkrete sager, om behandling og afgørelse af enkeltsager, om styrelsens udstedelse af administrative forskrifter på områder, hvor styrelsen i loven er bemyndiget hertil, eller om styrelsens øvrige tilsynsaktiviteter med henblik på at sikre overholdelse af loven og administrative forskrifter udstedt i medfør af loven. På øvrige områder gælder det normale ministerielle over-/underordnelsesforhold mellem videnskabsministeren og IT- og Telestyrelsen. Af fremstillingsmæssige grunde anvendes i det følgende betegnelsen Videnskabsministeriet, uanset om det drejer sig om ministeren, departementet eller IT- og Telestyrelsen. Dette gælder også de tilfælde, hvor styrelsen varetager opgaver, der efter teleloven er undtaget fra det normale over-/underordnelsesforhold mellem en minister og en styrelse. 21. Reglerne i reguleringen er som hovedregel generelle i den forstand, at de ikke er rettet mod et eller flere konkret angivne markeder. Telemarkedet kan underopdeles i et detailmarked (slutbrugermarked) og et engrosmarked, der begge kan underopdeles i en række delmarkeder. Detailmarkedet kan underopdeles i et marked for fastnettelefoni, et marked for mobiltelefoni og et internetmarked. Disse markeder kan igen underopdeles i en række delmarkeder. Markedet for hurtige adgangsveje til internettet er således et delmarked i forhold til internetmarkedet, og Side 17

17 ADSL-markedet er som nævnt et delmarked i forhold til markedet for hurtige adgangsveje til internettet. Engrosmarkedet omfatter bl.a. abonnentmarkedet, der vedrører teletrafik på den yderste del af telenettet, dvs. mellem abonnenten og den nærmeste lokalcentral, det lavere mellemcentrale marked, der typisk vedrører teletrafik mellem lokalcentraler og transitcentraler, det højere mellemcentrale marked, der vedrører teletrafik mellem transitcentraler, og det internationale marked, der vedrører teletrafik mellem Danmark og udlandet. 22. Det overordnede grundlæggende formål med reguleringen er som nævnt aktivt at medvirke til, at borgere og virksomheder har en bred og varieret adgang til telekommunikation til lave priser og høj kvalitet. Reguleringen kan opdeles i specifikke underordnede formål, hvis opfyldelse er midler til at opfylde det overordnede formål. Reguleringen bygger som nævnt på den antagelse, at effektiv konkurrence er det vigtigste middel til at opnå det overordnede formål, og konkurrencefremme er derfor et gennemgående underordnet formål med reguleringen. Konkurrencefremme sker dels ved en permanent regulering, der skal skabe de nødvendige rammer for udvikling af selvbærende effektiv konkurrence, dels ved en midlertidig regulering, der skal skabe og opretholde effektiv konkurrence, indtil selvbærende effektiv konkurrence er udviklet. Den permanente regulering omfatter regler mv., der skal sikre, at teleanlæg og telenet og dermed telekommunikationen ikke afbrydes og forstyrres, at de knappe frekvensressourcer udnyttes hensigtsmæssigt, at de knappe nummerressourcer udnyttes hensigtsmæssigt, Side 18

18 at enhver telefonabonnent kan komme i telefonisk kontakt med enhver anden telefonabonnent, uanset om denne bruger samme eller en anden teleudbyder, og at teleudbyderne har adgang til tredjemands ejendom med henblik på anlæg, drift og vedligeholdelse af teleanlæg (kabler, master mv.). Det er Rigsrevisionens vurdering, at der med denne regulering er skabt de nødvendige rammer for udvikling af selvbærende effektiv konkurrence på det samlede marked for hurtige adgangsveje til internettet. Den midlertidige regulering omfatter regler mv., der skal sikre, at en teleudbyder mod betaling kan benytte andre teleudbyderes teleanlæg og telenet. Den midlertidige regulering har baggrund i, at teleområdet indtil liberaliseringen i 1990 erne af samfundsmæssige og teknologiske grunde har været overladt til monopolforetagender. 23. Reguleringen omfatter også en midlertidig regulering af forbrugerforholdene på telemarkedet, bl.a. regler mv. som pålægger TDC forsyningspligt, så alle slutbrugere har adgang til forskellige grundlæggende teletjenester til en rimelig pris og på rimelige vilkår. TDC s forsyningspligt omfatter bl.a. almindelig fastnettelefoni og ISDN. TDC s forsyningspligt omfatter ikke ADSL, men leje af faste kredsløb på 2 Mbit/s, der kan anvendes til etablering af hurtige adgangsveje til internettet, er omfattet af forsyningspligten. 24. Den midlertidige regulering af konkurrence- og forbrugerforholdene på telemarkedet supplerer den almindelige statslige regulering af konkurrence- og forbrugerforhold og skal bortfalde i takt med, at konkurrence- og forbrugerforholdene på telemarkedet normaliseres, dvs. svarer til konkurrence- og forbrugerforholdene på de markeder, der alene er undergivet den almindelige statslige regulering af konkurrence- og forbrugerforhold. Hvornår telemarkedet fuldt ud er normaliseret, afhænger bl.a. af den teknologiske udvikling, herunder især udvikling af adgangsveje til slutbrugerne, der kan udgøre et konkurrencedygtigt alternativ til det almindelige abonnentnet for telefoni. Side 19

19 Rigsrevisionens bemærkninger Det overordnede grundlæggende formål med reguleringen er aktivt at medvirke til, at borgere og virksomheder har en bred og varieret adgang til telekommunikation til lave priser og høj kvalitet. Det vigtigste middel til at opnå dette formål er effektiv konkurrence, og konkurrencefremme er derfor et gennemgående underordnet formål med reguleringen. Konkurrencefremme sker dels ved en permanent regulering, der skal skabe de nødvendige rammer for udvikling af selvbærende effektiv konkurrence, dels ved en midlertidig regulering, der skal skabe og opretholde effektiv konkurrence, indtil selvbærende effektiv konkurrence er udviklet. Det er Rigsrevisionens vurdering, at der med den permanente regulering er skabt de nødvendige rammer for udvikling af selvbærende effektiv konkurrence på det samlede marked for hurtige adgangsveje til internettet. IV. Det samlede marked for hurtige adgangsveje til internettet A. Afgrænsning mv. 25. Internettet er et offentligt datanet, der består af et netværk af computere, hvori data kan sendes fra en computer til en anden. Internettet blev opfundet i 1960 erne i det amerikanske forsvar. Indtil slutningen af 1980 erne blev det mest benyttet inden for forskning og uddannelse, men siden har det vundet almindelig udbredelse, og fra midten af 1990 erne er dets anvendelse i Danmark accelereret markant. 26. Der findes en række teknologier, som giver adgang til internettet. Nogle af teknologierne er trådbaserede, mens andre er trådløse, dvs. radiobaserede. Inden for de trådløse teknologier findes der både jordbaserede løsninger (sendemaster) og ikke-jordbaserede løsninger (satellit). Der sondres endvidere mellem fastnetteknologier og mobilnetteknologier. Ved fastnetteknologier er adgangen til internettet knyttet til et bestemt sted, mens der ved mobilnetteknologier er adgang til internettet over alt inden for mobilnettets dækningsområde. Side 20

20 De forskellige teknologier adskiller sig fra hinanden med hensyn til datatransmissionshastighed. Datatransmissionshastigheden er et udtryk for, hvor mange data der kan overføres pr. tidsenhed. Den måles i bits pr. sekund og har betydning for internetbrugerens muligheder for at anvende de indholdstjenester, der tilbydes på internettet. Datatransmissionshastigheden kaldes også båndbredde, og teknologier med høj datatransmissionshastighed eller stor båndbredde omtales som hurtige adgangsveje til internettet. 27. Adgangen til internettet for den enkelte internetbruger blev i begyndelsen helt overvejende tilvejebragt via det almindelige abonnentnet for telefoni. Først ved hjælp af telefonmodemteknologien og siden også ved hjælp af teknologien ISDN (Integrated Services Digital Network). TDC ejer det almindelige abonnentnet for telefoni. Telefonmodem har været udbudt kommercielt til internetbrug siden 1987 og giver mulighed for datatransmissionshastigheder på op til 56 Kbit/s (1 Kbit/s = bit pr. sekund). ISDN har været udbudt kommercielt siden begyndelsen af 1992 og giver mulighed for datatransmissionshastigheder på op til 144 Kbit/s. Telefoni og ISDN er som nævnt omfattet af TDC s forsyningspligt og er dermed begge 100 % landsdækkende. Telefonmodem og ISDN har fortsat stor udbredelse, og telefonmodem er stadig den mest almindelige adgangsvej til internettet. 28. I midten af 2000 begyndte udbredelsen af adgangsveje med højere datatransmissionshastighed at vinde frem. De 2 mest udbredte teknologier på markedet for hurtige adgangsveje til internettet er ADSL (Assymetric Digital Subscriber Line) og kabelmodem. Set fra internetbrugerens side er der så store ligheder med hensyn til ydeevne mv. mellem en ADSL-forbindelse og de bedste kabelmodemforbindelser, at de 2 løsninger i markedsmæssig henseende i høj grad kan substituere hinanden. Ud over højere datatransmissionshastighed adskiller ADSL og kabelmodem sig fra telefonmodem og ISDN ved, at internetbrugeren kan være på nettet konstant og typisk ikke betaler efter tidsforbrug, men en fast pris for adgangen til nettet. Ved telefonmodem og ISDN skal der fo- Side 21

2. Adgangsveje til internettet

2. Adgangsveje til internettet Adgang til internettet 11 2. Adgangsveje til internettet 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes muligheder for

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes i 2 eksemplarer et notat fra IT- og Telestyrelsen om omkostninger ved at sikre 100 % s dækning med bredbånd

Læs mere

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity A/S Overgaden Neden Vandet 7 1414 København K 65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity har ved brev af 10. juni

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Undersøgelse 10/11/12 af TDC f or misbrug af dominerende stilling v ed salg af ADSL

Undersøgelse 10/11/12 af TDC f or misbrug af dominerende stilling v ed salg af ADSL Undersøgelse af TDC for misbrug af dominerende stilling ved salg af ADSL Journal nr.3/1120-0100-0478/infrastruktur/ln Rådsmødet den 29. januar 2003 Resumé 1. IT- og Telestyrelsen henledte ved brev af 14.

Læs mere

Adsl 512 Kabelmodem FWA 3G Optiske fibre

Adsl 512 Kabelmodem FWA 3G Optiske fibre It-infrastruktur 9 1. It-infrastruktur Figur 1.1 Bredbåndsdækning 1 8 Procent 96 98 98 9 9 97 9 9 9 9 87 88 6 4 64 6 6 6 47 5 44 2 14 4 5 9 Adsl 512 Kabelmodem FWA 3G Optiske fibre 21 22 23 24 25 26 Kilde:

Læs mere

2. It-infrastruktur. 2.1 Introduktion

2. It-infrastruktur. 2.1 Introduktion It-infrastruktur 21 2. It-infrastruktur 2.1 Introduktion Informationssamfundets infrastruktur er en af de væsentligste forudsætninger for befolkningens og virksomhedernes mulighed for at bruge de ny it-muligheder.

Læs mere

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet

Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet AFGØRELSE Sags nr. 2015-1893 26-06-2015 Fastsættelse af priser og vilkår for VOIP-grænseflader til det offentlige telenet N A L U N A A R A S U A R T A A T E Q A R N E R M I A Q U T S I S U T T E L E S

Læs mere

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning,

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, jf. telelovens

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Bilag B: Oversigt over det danske telemarked Februar 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Undersøgelse af TDC for misbrug af dominerende stilling ved salg af ADSL

Undersøgelse af TDC for misbrug af dominerende stilling ved salg af ADSL Undersøgelse af TDC for misbrug af dominerende stilling ved salg af ADSL Rådsmødet den 29. januar 2003 Journal nr.3/1120-0100-0478/infrastruktur/ln Resumé 1. IT- og Telestyrelsen henledte ved brev af 14.

Læs mere

I den forbindelse iværksættes en høring vedrørende en eventuel ny forsyningspligtregulering.

I den forbindelse iværksættes en høring vedrørende en eventuel ny forsyningspligtregulering. Debatoplæg Forsyningspligtanalyse 2006 Debatoplæg om en fremtidig regulering af forsyningspligt på teleområdet 10. marts 2006 Anmodning om høringssvar Den gældende lovgivning på teleområdet indeholder

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K. Til udvalget fremsendes hermed til orientering: ./.

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K. Til udvalget fremsendes hermed til orientering: ./. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Til udvalget fremsendes hermed til orientering:./. Supplerende grundnotat

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester

Høringssvar vedr. forslag til landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester Direktoratet for Boliger og Infrastruktur Postboks 909 3900 Nuuk 13. marts 2006 TTO Høringssvar vedr. forslag til landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester Der henvises til Direktoratets

Læs mere

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity har i brev af 2. august 2004 anmodet om at træffe afgørelse efter telelovens 65, fordi

Læs mere

19501 Cybercity Løsning af dobbeltdækningsproblemet

19501 Cybercity Løsning af dobbeltdækningsproblemet 19501 Cybercity Løsning af dobbeltdækningsproblemet 31. marts 2006 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 SAMMENFATNING... 4 KAPITEL 1 DET RÅ KOBBER OG DOBBELTDÆKNING... 6 1.1. ANVENDELSEN

Læs mere

Frederikshavn Kommune og bredbånd

Frederikshavn Kommune og bredbånd Frederikshavn Kommune og bredbånd Et forsøg på at lave en status på Bredbånd i Frederikshavn Kommune Mogens Kahr Nielsen, IT chef, Frederikshavn Kommune Status på IT forbindelser i landdistrikterne Her

Læs mere

Logningsbekendtgørelsen. Teknisk gennemgang af. Folketingets Retsudvalg, den 21. november 2006. Justitsministeriet

Logningsbekendtgørelsen. Teknisk gennemgang af. Folketingets Retsudvalg, den 21. november 2006. Justitsministeriet Udvalget for Videnskab og Teknologi L 63 - Bilag 7 Offentligt Teknisk gennemgang af Logningsbekendtgørelsen Folketingets Retsudvalg, den 21. november 2006 Retsplejelovens 786, stk. 4 Det påhviler udbydere

Læs mere

2004-03-02: Tiscali A/S og Cybercity A/S mod Konkurrencerådet

2004-03-02: Tiscali A/S og Cybercity A/S mod Konkurrencerådet 2004-03-02: Tiscali A/S og Cybercity A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. marts 2004 i sagerne 03-89.375 og 03-89.382 Tiscali A/S og Cybercity A/S (advokat Katja

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com TDC A/S regulering@tdc.dk 9. maj 2014 /andlon Fremsendes alene via e-mail Afgørelse af Telias klage vedrørende udveksling af oplysninger internt i TDC

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone. Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom 5. februar 2013 /mobljo Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.com Afgørelse om den maksimale pris for terminering

Læs mere

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om TDC s opkrævning af transitafgift i forbindelse med aflevering af opkaldstrafik til Fullrates og A+ Telecoms

Læs mere

Nalunaarasuartaateqarnermi Aqutsisut Telestyrelsen. Telefagligt Forum. 27. august 2014

Nalunaarasuartaateqarnermi Aqutsisut Telestyrelsen. Telefagligt Forum. 27. august 2014 Nalunaarasuartaateqarnermi Aqutsisut Telestyrelsen Telefagligt Forum 27. august 2014 Agenda u Velkomst u Præsentation af Telefagligt Forum u Status på Liberaliseringsprocessen u Indlæg fra TELE-POST u

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Forpligtelse om regnskabsmæssig opsplitning for så vidt angår bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv-net UDKAST af 27.

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Ændring af marked 5-afgørelsen med henblik på at relevante slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på pair bonding medtages

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet.

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet. Hi3G Denmark ApS anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 19. december 2013 Sag 13/05613 / camped ERHVERVSSTYRELSEN Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering

Læs mere

Tillæg nr. 6 til tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark

Tillæg nr. 6 til tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark IT- og Telestyrelsen, den 23. december 2009 Tillæg nr. 6 til tilladelse til etablering og drift af et landsdækkende offentligt digitalt 2. generations mobilnet i Danmark I GSM-tilladelsen af 23. januar

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. juni 2006 Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S Jan Lauridtsen har den 8. marts 2006 indgivet

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

1999 2011 2020. Hvad har telebranchen opnået? Hvor er vi på vej hen?

1999 2011 2020. Hvad har telebranchen opnået? Hvor er vi på vej hen? 1999 2011 2020. Hvad har telebranchen opnået? Hvor er vi på vej hen? Præsentation TELE 2011, 16. marts 2011 Vicedirektør Finn Petersen IT- og Telestyrelsen Teleforliget - 8. september 1999 Grundlæggende

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob.

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob. Sonofon A/S Juridisk afdeling Frederikskaj 1780 København V Afgørelse efter telelovens 63, stk. 3, vedrørende anmodning om ikke at offentliggøre dele af samtrafikaftale mellem Sonofon og CBB Sonofon A/S,

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 25. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 Indledning TDC

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 17. september 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC iværksatte en prisklemme

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

UDKAST. Kapitel 1. Definitioner

UDKAST. Kapitel 1. Definitioner Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 24. marts 2004 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2002-945-0922 Dok.: LHL20442 UDKAST Bekendtgørelse nr. om telenet- og teletjenesteudbyderes registrering

Læs mere

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012

800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. Marts 2012 800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne i frekvensbåndene 791-821 MHz og 832-862 Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked Marts 2012 Udsendt af Erhvervsstyrelsen Danmark www.itst.dk

Læs mere

Bilag 1: Tidslinje/historie (Egen fremstilling)

Bilag 1: Tidslinje/historie (Egen fremstilling) Bilagsoversigt Bilag 1: Tidslinje/historie... 2 Bilag 2: Backbone- og acessnettet... 4 Bilag 3: Investeringer i telesektoren... 5 Bilag 4: Bredbåndsabonnementer... 6 Bilag 5: Udviklingen i internet trafik...

Læs mere

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Telenor regulation@telenor.dk 2. maj 2013 /mobljo Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Indledning Telenor har i brev af 18. december 2012

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger?

Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger? artikel Nu kommer bredbånds-wwan Nu kommer bredbånds-wwan: hvilken betydning har det for den mobile professionelle bruger? Problemfri højhastighedsforbindelse er i stadig stigende grad blevet nøglen til

Læs mere

i~ juni 2002 Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C

i~ juni 2002 Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K TIt 33929700 Fax 33929988 Afgørelse i klagesag indbragt af TDC A/S på vegne af TDC Tele Danmark A/S vedrørende IT-

Læs mere

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om fastsættelse af pris for samtrafikproduktet "gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet"

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Att: Juridisk afdeling Afgørelse efter telelovens 1 76 vedrørende TDC A/S markedsføring om opgradering af bredbånd over for gensolgte bredbåndskunder 20. maj 2008

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til TDC's fibernet 1 Indledning Telia Danmark (herefter

Læs mere

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC Tele2s indgav den 12. marts 2004 en klage til Konkurrencestyrelsen vedrørende

Læs mere

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V).

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 282 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 6. juni 2013 Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S April 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 106 Offentligt. Redegørelse for erfaringerne med den nye frekvenslov

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 106 Offentligt. Redegørelse for erfaringerne med den nye frekvenslov Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 106 Offentligt Redegørelse for erfaringerne med den nye frekvenslov IT- og Telestyrelsen Januar 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

TDC A/S.

TDC A/S. TDC A/S 17. januar 2012 regulering@tdc.dk Påbud om offentliggørelse af månedlige KPI er til standardtilbud for rå kobber og delt rå kobber på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked

Læs mere

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende:

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende: TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om ændring af afgørelse af 2. november 2005 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12)

Læs mere

IT- og Telestyrelsens kortlægning af hurtige adgangsveje i Danmark. - Status medio 2003

IT- og Telestyrelsens kortlægning af hurtige adgangsveje i Danmark. - Status medio 2003 IT- og Telestyrelsens kortlægning af hurtige adgangsveje i Danmark - Status medio 2003 Oktober 2003 Kapitel 1 Indledning IT- og Telestyrelsen har gennemført en ny kortlægning af hurtige adgangsveje til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygnings- og Boligregistret (beretning nr.

Læs mere

'Jo. januar 2003. Teleklagenævnet. Stestrupvej 55 4360 Kr. Eskilstrup. Elektro-Let ApS

'Jo. januar 2003. Teleklagenævnet. Stestrupvej 55 4360 Kr. Eskilstrup. Elektro-Let ApS Teleklagenævnet Elektro-Let ApS Stestrupvej 55 4360 Kr. Eskilstrup Bredgade 43 DK-1260 København K fif 3392 9700 Fax 3392 9988 Afgørelse i klage sag indbragt af Elektro-Let ApS vedrørende klage over et

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men som samtidigt skal tage

At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men som samtidigt skal tage 6.4 Teleanl g.qxd 19-12-2005 19:32 Side 1 Foto: Fyns Amt 6.4 Teleanlæg Amtsrådets mål At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men

Læs mere

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Erhvervs- og Vækstministerie Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. postmar@erst.dk København den 26. januar 2015 Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Generelle bemærkninger Dansk Erhverv

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

0 20 40 60 80 100 Procent

0 20 40 60 80 100 Procent It-infrastruktur 9 1. It-infrastruktur Figur 1.1 Tilgængelighed af xdsl. Medio 2005 Holland* Luxembourg Korea* Belgien Schweiz* * Japan* New Zealand* Island Tyskland* 99,8 98,0 98,0 96,0 95,7 94,1 93,0

Læs mere

9. Statistiske oplysninger

9. Statistiske oplysninger 9. Statistiske oplysninger I. Indkomne sager 1.1 Samlet antal behandlede sager: 1. januar - 31. december : Indkomne klager 1234 Overført fra 2003 351 I alt til behandling 1.585 - afsluttet i sekretariatet

Læs mere

Ad. side 14, Figur 2: Beløbene vedr. recepturgebyr, variabel og fast avance fremgår af bekendtgørelse nr. 183 af 20. februar 2012.

Ad. side 14, Figur 2: Beløbene vedr. recepturgebyr, variabel og fast avance fremgår af bekendtgørelse nr. 183 af 20. februar 2012. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kfst@kfst.dk SHA@kfst.dk Dato: 22. maj 2012 Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

,!~. maj Teleklagenævnet

,!~. maj Teleklagenævnet Teleklagenævnet Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg Att.: advokat Niels Christian Ellegaard Amerika Plads 37 2100 København ø Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 3392 9700 Fax 3392 9988 Deres anmodning

Læs mere

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen.

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen. NOTAT Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgrænsning og markedsanalyse på engrosmarket for bredbåndstilslutninger (marked 5) Den danske Telemyndighed har i perioden den 30. september 2011 til den

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

2. It-infrastruktur. 2.1 Introduktion

2. It-infrastruktur. 2.1 Introduktion It-infrastruktur 11 2. It-infrastruktur 2.1 Introduktion It-infrastruktur skal bidrage til fremtidens vidensamfund Kapitlets indhold Stigende udbredelse af bredbånd Faldende priser Fortsat højt investeringsniveau

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S Maj 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Post Danmark A/S (beretning nr. 16/04) 9. maj 2014 RN 1406/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8)

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) 1 Indledning Den

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer. December 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som selskabsejer December 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2014 om staten som selskabsejer Energi-,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed Februar 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finanstilsynets virksomhed (beretning nr. 17/04)

Læs mere

Tema: Pris og kvalitet på internettet

Tema: Pris og kvalitet på internettet Hallo,hallo, ved du hvad det koster? Tema: Pris og kvalitet på internettet Fokus: Det rå kobber November 03 Tema: Pris og kvalitet på internettet Bag flappen finder du oplysninger om pris og kvalitet på

Læs mere

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på fastnetområdet

Læs mere

12. Oversigt over tabeller og figurer i publikationen

12. Oversigt over tabeller og figurer i publikationen Tabel- og figuroversigt 205 12. Oversigt over tabeller og figurer i publikationen 1. Indledning Figur 1.1 Den indholdsmæssige ramme for statistik om informationssamfundet 2. It-infrastruktur Tabel 2.1

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Sendt til: hvs@itst.dk og jahs@itst.dk 17. marts 2011 Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring

Læs mere

De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL.

De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL. Notat G.SHDSL Et marked 5- eller marked 6-produkt? 1 Indledning Den 14. marts 2011 har TDC A/S (TDC) fremsendt nye bilag 1f og bilag 2c til selskabets produkttillæg for ethernet BSA. De nye bilag er således

Læs mere

Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast

Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast IT- og Telestyrelsen Att.: Markedskontoret Sendt pr. e-mail til mk@itst.dk Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig:

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2

Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø. Telenors overtagelse af Tele 2 Advokatfirma Plesner Att.: Gitte Holtsø Amerika Plads 37 2100 København Ø 4. juli 2007 Sag 4/0120-0401-0016 / FIB / MIK Deres ref. 70035618 GHO/MBU Telenors overtagelse af Tele 2 Telenor Danmark har med

Læs mere