Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:"

Transkript

1 Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé København Ø Sendt til Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade København S Tlf.: Fax: CVR-nr.: Høring over markedsafgrænsninger og -analyser på markederne 1, 2 og 3 Erhvervsstyrelsen har i to s af henholdsvis 31. maj 2013 og 3. juni 2013 anmodet om bemærkninger til udkast til markedsafgrænsninger og -analyser på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1) samt engrosmarkederne for henholdsvis for fastnetoriginering (marked 2) og fastnetterminering (marked 3). DATO 28. juni 2013 Telia har følgende bemærkninger til de fremsendte dokumenter: Detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1) Frit operatørvalg Erhvervsstyrelsen ophævede ved den seneste markedsafgørelse af 22. december 2010 over for TDC på detailmarkedet for fastnetabonnementer til privat- og erhvervskunder (marked 1) forpligtelsen til at tilbyde frit operatørvalg. Den 1. maj 2013 afskaffede TDC fast operatørvalg over for selskabets privatkunder. Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at konkurrencesituationen fortsat i dag er en anden, end da frit operatørvalg i sin tid blev indført på markedet, idet de alternative udbydere har mulighed for at tilbyde slutbrugerne formidling af taletrafik på anden vis, i og med at de alternative udbydere i dag har flere muligheder for at tilbyde slutbrugeren fastnetabonnementer. Yderligere kan Erhvervsstyrelsen se, at fast operatørvalg (for private slutbrugere) alene har udgjort ca. 1 pct. af det samlede marked. Telia skal i forbindelse med ovenstående henlede styrelsens opmærksomhed på, at TDC s afskaffelse af fast operatørvalg over for selskabets privatkunder havde en række meget uhensigtsmæssige konsekvenser. Således påførte afskaffelsen af fast operatørvalg en række alternative operatører et ganske omfattende arbejde med at flytte kunder, og det kunne ikke undgås, at alle operatører mistede en del trafik og havde et økonomisk tab, som følge af den ændrede regulering. Dette var og er selvsagt ganske utilfredsstillende for Telia (og andre alternative teleselskaber, som

2 blev påvirket af regulering). Efter Telias opfattelse, er det i det hele taget meget problematisk, at reguleringen blev lempet over for TDC, idet TDC fortsat har en usædvanlig stærk position på fastnetmarkederne i almindelighed. Telia må desværre erkende, at der nu næppe er grundlag for at genindføre fast operatørvalg på privatkundeområdet, idet TDC allerede har afskaffet muligheden og branchen har indrettet sig herefter. Telia skal imidlertid opfordre Erhvervsstyrelsen til at genindføre en forpligtelse over for TDC til at tilbyde frit operatørvalg, herunder fast operatørvalg, på erhvervsområdet. I tilknytning hertil skal Telia bemærke, at såfremt TDC fjerner muligheden for frit/fast operatørvalg (FO) for erhvervsabonnenter, vil det påvirke omkring i alt a-numre hos Telia og hos Service Providers (SP ere) bag Telias net. Således vil kundernes trafik automatisk blive flyttet tilbage til TDC og det vel at mærke uden kundernes accept. Hvis TDC afskaffer muligheden for FO, vil Telia og SP erne i praksis kun kunne fastholde kundernes FO-trafik, hvis det lykkes at gensælge kunderne et fastneteller ISDN2 abonnement. Det er vanskeligt at vurdere, i hvilket omfang det vil være muligt for Telia og de berørte SP ere i fællesskab at afværge de negative konsekvenser ved et bortfald af FO for erhvervsabonnenter. Der er imidlertid ingen tvivl om, at såvel Telia og SP erne vil miste en ganske betydelig del af sin erhvervskunderelaterede fastnettrafik. Det kan i den forbindelse oplyses, at Telias tidligere forsøg på at flytte TDC s fastnet- og ISDN2-abonnementer med aftale om FO-trafik har vist, at succesraten er meget lav (<10%). Dermed vil en ophævelse af FO reelt indebære, at der blot flyttes forretning fra billigere udbydere af FO-trafik til markedets dominerende og dyreste udbyder af fastnet telefoni, hvilket kun vil være til gavn for TDC og i direkte modstrid med kundernes præference for lave priser. Telia ser det endvidere som en barriere for SP erne, at disse er tvunget til at foretage nye investeringer, dels i gensalgsaftaler med TDC, dels at afholde udviklingsomkostninger til udvikling af interface mod TDC s bestillingssystemer for at kunne indtage og fastholde nye og eksisterende erhvervskunder. På baggrund af ovenstående er det således Telias opfattelse, at Erhvervsstyrelsen bør genindføre forpligtelsen over for TDC til at tilbyde frit operatørvalg på erhvervsområdet. Engrosmarkedet for fastnetoriginering (marked 2) Antal regionale samtrafikpunkter Erhvervsstyrelsen anfører i delkonklusionen på side 63 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på engrosmarkedet for fastnetoriginering (marked 2), at: Page 2 of 5

3 Erhvervsstyrelsen vil i forbindelse med den igangværende markedsundersøgelse se på de konkurrencemæssige aspekter foranlediget af forskellen i reguleringen af samtrafikpunkter på hhv. engrosmarkedet for fastnetterminering og engrosmarkedet for fastnetoriginering. Telia skal i den forbindelse foreslå, at en kommende adgangsforpligtelse over for TDC på engrosmarkedet for fastnetoriginering (marked 2) udformes således, at alternative udbydere kan hente trafik til reguleret takst i de samme regionale samtrafikpunkter, som er omfattet af den seneste marked 3-afgørelse over for TDC. I den forbindelse skal Telia bemærke, at en reduktionen af samtrafikpunkter bør have det klare formål, at alternative udbydere med tiden i langt højere grad får mulighed for ikke at være til stede på TDC s 110 lokale samtrafiklokationer. Således er tilstedeværelsen på TDCs lokalcentraler forbundet med betydelige omkostninger til f.eks. samtrafikpunkter, leje af stativplads, strøm, IN-forbindelser (2 Mbps kredsløb) osv. Tilstedeværelsen på TDC s samtrafiklokationer er primært nødvendig af hensyn til koblingen til TDCs kobbernet med henblik på terminering og originering af PSTN- og ISDN-trafik samt levering af bredbånd baseret på leje af rå kobber. Samlet set har disse områder hidtil kunnet bære de ikke ubetydelige udgifter, der knytter sig til samhusning og back bone-forbindelser. Med de seneste ændringer på marked 3 er et eventuelt lokalt samhusningsbehov ikke længere begrundet i terminering af PSTN-trafik. Samtidigt må det forventes, at behovet for at kunne koble sig til kobbernettet med henblik på at kunne tilbyde bredbånd baseret på leje af rå kobber reduceres i takt med, at kobbernettet opgraderes med implementeringen af VULA. Derfor er det efter Telias opfattelse vigtigt, at der også på marked 2 tages højde for, at der skal kunne hentes trafik til regulerede takster i regionale samtrafikpunkter. Engrosmarkedet for fastnetterminering (marked 3) Managed VoIP I udkastet til markedsafgrænsning på engrosmarkedet for fastnetterminering (marked 3) lægger Erhvervsstyrelsen op til, at alle VoIP-abonnementer (hvor slutbrugerne har et abonnentnummer) fremover skal være omfattet af marked 3. Telia finder, at det er særdeles velbegrundet, at der i regulatorisk sammenhæng ikke sondres mellem managed VoIP og unmanaged VoIP (i de situationer, hvor slutbrugen har et abonnentnummer), og på den baggrund kan Telia tilslutte sig den foreslåede regulering på dette område. Page 3 of 5

4 Krydsporteringslignende tjenester Det fremgår endvidere på side i markedsafgrænsningen, at Erhvervsstyrelsen har vurderet, at terminering af opkald til slutbrugere, som benytter en krydsporteringslignende tjeneste, ikke længere skal være et produkt omfattet af marked 3. En konsekvens heraf må efter Telias opfattelse blive, at denne type tjenester fremover ikke skal være omfattet af fastnettakster men af mobiltakster. Denne ændring vil efter Telias umiddelbare vurdering i praksis give anledning til en øget anvendelse af fastnetnumre til brug for mobiltelefoni, en generel mangel på prismæssig transparens for slutbrugerne samt en række tekniske problemer og praktiske, jf. nedenfor. Telia skal i den anledning bemærke, at egentlig krydsportering og krydsporteringslignende tjenester har været genstand for omfattende drøftelser de seneste mange år. I den forbindelse har navnlig forskellen mellem mobil- og fastnettakster været et omdrejningspunkt i debatten. I 1999 blev krydsportering således introduceret som et lovkrav. Siden blev kravet om indførelse af krydsportering udskudt flere gange, indtil lovkravet helt blev afskaffet i Problemstillingerne omkring krydsportering (herunder krydsportering) er bl.a. belyst af IT- og Telestyrelsen i to rapporter fra henholdsvis 2005 og Henset til de problemstillinger, som fortsat er forbundet med krydsportering, og henset til historikken omkring krydsportering, skal Telia foreslå, at krydsporteringslignende tjenester i første omgang bibeholdes som et produkt på marked 3. Hvis Erhvervsstyrelsen fortsat vurderer, at sådanne tjenester ikke skal være omfattet af marked 3, skal Telia foreslå, at branchen med afsæt i de hidtidige drøftelser og rapporter inddrages i et mere formaliseret arbejde omkring krydsportering og krydsporteringslignende tjenester. I tilknytning til ovenstående skal Telia for en god ordens skyld bemærke, at krydsportering og krydsporteringslignende tjenester bl.a. giver anledning til overvejelser vedrørende: Forbrugerforhold: Manglende transparens for slutbrugeren, idet denne ikke længere vil være i stand til at skelne entydigt mellem fastnetnumre og mobilnumre (og tilknyttede prisstrukturer). International standardisering: Manglende international standardisering på området vil kunne øge risikoen for, at udenlandske operatører forhøjer priserne for opkald til Danmark, eller at de i yderste konsekvens lukker for muligheden for at foretage opkald til Danmark. Interconnect afregning mv: En indførelse af krydsporteringsprodukter vil kunne resultere i et brud på hidtidige principper for afregning af samtrafik, og indførelsen af mobiltakster for krydsporteringslignende tjenester vil i Page 4 of 5

5 praksis kunne medføre en række øgede udviklingsomkostninger for alle operatører. Med venlig hilsen Telia Danmark Frederik Siegumfeldt Legal Advisor Page 5 of 5

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3)

Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) Engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle fastnet (marked 3) xx. xx 2013 FORORD 1 Indholdsfortegnelse SIDE Forord......... 4 1. Markedsafgrænsning...... 5 1.1 Slutbrugermarkedet for fastnettelefoni...

Læs mere

Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden

Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden Notat Høringsnotat over udkast til afgørelse om prisfastsættelse efter LRAICmetoden 1 Introduktion...1 2 EU-kommissionens bemærkninger i medfør af artikel 7, stk. 3, i rammedirektivet...1 3 Afgørelsesudkast

Læs mere

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet Bilag 2 Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet for (fysisk) netværksinfrastrukturadgang (marked 4) og engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 5) IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 164 - Bilag 1 O Notat Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet. Markedsafgørelse over for Hi3G samt markedsafgrænsning og analyse

Engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet. Markedsafgørelse over for Hi3G samt markedsafgrænsning og analyse Engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet Markedsafgørelse over for Hi3G samt markedsafgrænsning og analyse 30. november 2012 FORORD 1 Markedsafgørelse I medfør af 40, stk. 1, og 41, stk.

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR

ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR 29-02-2012 4/0120-0402-0057 /MLM, SR, CARF PUNKT 2: RÅDSMØDET DEN 29. FEBRUAR 2012 ANMELDELSE AF NETDELINGSSAMARBEJDE MELLEM TELIA OG TELENOR KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET

Læs mere

SONOFONs standardaftaler for fastnettelefoni

SONOFONs standardaftaler for fastnettelefoni 1 af 10 18-06-2012 11:18 SONOFONs standardaftaler for fastnettelefoni Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Dansk MobilTelefoni I/S har den 30. juni 1998 foretaget anmeldelse af to standardaftaler,

Læs mere

Telepolitikken tilbage på sporet

Telepolitikken tilbage på sporet Telepolitikken tilbage på sporet Vores bud på sund vækst og digitalisering af det danske samfund ved hjælp af et velfungerende telemarked Telenor, Telia, Global Connect og Concepy er en væsentlig del af

Læs mere

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter (marked 3b) Engrosmarkedet for netadgang

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger. Udkast til markedsafgrænsning og analyse

Engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger. Udkast til markedsafgrænsning og analyse Engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Udkast til markedsafgrænsning og analyse Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk 30. september 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undersøgelse af TDC for misbrug af dominerende stilling ved salg af ADSL

Undersøgelse af TDC for misbrug af dominerende stilling ved salg af ADSL Undersøgelse af TDC for misbrug af dominerende stilling ved salg af ADSL Rådsmødet den 29. januar 2003 Journal nr.3/1120-0100-0478/infrastruktur/ln Resumé 1. IT- og Telestyrelsen henledte ved brev af 14.

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget J.nr. 13-0161737 Den 31. oktober 2013 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af ligningsloven,

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG 30-11 2011 4/0120-0500-0031 /JKM, SR PUNKT 6: RÅDSMØDE DEN 30. NOVEMBER 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS OG VÆKSTMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser.

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Klage fra Cybercity (nu Telenor) over høje priser for strømydelser på samhusningslokaliteter træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet

Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet Engrosmarkedet for terminering af sms i [selskab] mobilnet Udkast af 15. april 2015 FORORD 1 Indholdsfortegnelse SIDE Forord... 3 1. Markedsafgrænsning... 5 1.1. Slutbrugermarkedet for mobiltjenester...

Læs mere

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND

TDCS PRISER PÅ BREDBÅND 18-12 2013 Sagsnr. 12/05180 /LR/MOH/MAN TDCS PRISER PÅ BREDBÅND KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUME... 1 2 INDSTILLING...FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 3 SAGSFREMSTILLING...

Læs mere

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET E-MAIL (postmar@erst.dk) Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET 1. INDLEDNING

Læs mere

statens regulering af markedet for hurtige adgangsveje til internettet

statens regulering af markedet for hurtige adgangsveje til internettet Beretning til statsrevisorerne om statens regulering af markedet for hurtige adgangsveje til internettet September 2003 RB B401/03 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning,

Læs mere

Engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang. Udkast til markedsafgrænsning og analyse

Engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang. Udkast til markedsafgrænsning og analyse Engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) Udkast til markedsafgrænsning og analyse Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk 30. september 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Rådsmøde (telekommunikation) den 27. november

Læs mere

11. august 2006 EM 2006/10 10. maj 2006 FM 2006/24 Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

11. august 2006 EM 2006/10 10. maj 2006 FM 2006/24 Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 11. august 2006 EM 2006/10 10. maj 2006 FM 2006/24 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: På Forårssamlingen 2004 fremlagde Landsstyret Teleredegørelse for Grønland

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 68 Bilag 2 Offentligt J.nr. 12-0219990 Dato: 22. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Markedsafgrænsning af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Markedsafgrænsning af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Markedsafgrænsning af engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) - til brug for IT- og Telestyrelsens markedsundersøgelser i henhold til telelovens 84a-d 4. december 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

DONGS AFTALER OM GASFYRSERVICE

DONGS AFTALER OM GASFYRSERVICE DONGS AFTALER OM GASFYRSERVICE Journal nr. 3/1120-0100-0895/kl/ISA RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. DS Håndværk & Industri (DS) har klaget over DONG s ny underentreprenøraftale med VVS-installatører,

Læs mere

2100 København Ø Holmbladsgade 139 2300 København S Att. mk@itst.dk Tlf.: 82 33 70 00 Fax: 82 33 70 09 CVR-nr.: 20 36 79 97 www.telia.

2100 København Ø Holmbladsgade 139 2300 København S Att. mk@itst.dk Tlf.: 82 33 70 00 Fax: 82 33 70 09 CVR-nr.: 20 36 79 97 www.telia. Telia Danmark IT- og Telestyrelsen Filial af Telia Nättjänster Holsteinsgade 63 Norden AB, Sverige 2100 København Ø Holmbladsgade 139 2300 København S Att. mk@itst.dk Tlf.: 82 33 70 00 Fax: 82 33 70 09

Læs mere