Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde"

Transkript

1 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Vejledning til ansøgningsskemaet for støtteform A år 2015 Økonomisk støtte til organisationer og foreningers egne kursusaktiviteter Ansøgningsfrist 16. marts 2015 Ansøgning om Uddannelsespuljens støtteform A foretages elektronisk via Puljeportalen på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds hjemmeside https://tilskudsportal.sm.dk. For information om brug af Puljeportalen se under vejledninger på portalens forside. Der kan søges om tilskud til uddannelsesaktiviteter, der ligger i tilskudsperioden 1. juni 2015 til 31. maj Ansøgninger, der er åbenlyst mangelfulde, returneres straks med 14 dages frist til at fuldstændiggøre ansøgningen. Vejledningen beskriver følgende: 1. Rammer for støtteform A a. Hvad kan der søges støtte til b. Hvem kan søge støtte c. Hvem kan deltage i aktiviteterne d. Hvilke temaer kan støttes e. Hvilke aktivitetsformer kan støttes f. Særlige fokusområder 2. Supplerende vejledning til ansøgningen. 3. Vejledning til udarbejdelse af budget 4. Regnskabsaflæggelse 5. Praktiske oplysninger om behandlingen af ansøgninger. Uddannelsespuljen 2015 Side 1 af 8

2 1. Rammer for støtteform A a. Hvad kan der søges støtte til Uddannelsespuljens støtteform A bevilger økonomisk støtte til frivillige sociale organisationer og foreningers kursus- og uddannelsesaktiviteter, afholdt i eget regi. Kursusaktiviteterne skal foregå i Danmark. Støttemulighederne omfatter: økonomisk støtte til gennemførelse af uddannelsesaktiviteter for frivillige og andre medarbejdere evt. faglig støtte til planlægning m.m.. Henvendelser om hjælp og inspiration til planlægning af uddannelsesaktiviteter rettes til Center for frivilligt socialt arbejde. Det kan eksempelvis dreje sig om formulering af målsætninger for en kursusaktivitet, udvikling af temaer og kursusindhold, pædagogisk tilrettelæggelse, anbefaling af undervisere og samarbejdspartnere, o.l. (Læs nærmere i afsnittet om praktiske oplysninger sidst i denne vejledning). Se evt. også Center for frivilligt socialt arbejdes Kursushåndbog, som kan downloades på Der er afsat i alt 2.9 millioner kroner til støtten. De typiske bevillingsstørrelser lå i 2014 i intervallet kr. Erfaringsmæssigt overstiger de samlede ansøgte beløb i betydeligt omfang det samlede rådighedsbeløb. Vi forsøger at imødekomme så mange ansøgere som muligt, men alle velbegrundede ansøgninger uanset beløbsstørrelse kommer i betragtning Hver forening/organisation kan søge støtte til maximum én uddannelsesaktivitet. En hovedorganisation og dens selvstændige lokalafdelinger kan søge om hver deres aktivitet. Hvis samme forening eller organisatoriske enhed sender flere ansøgninger, vil kun den først modtagne blive sagsbehandlet. De øvrige ansøgninger vil få afslag uden at blive behandlet. b. Hvem kan søge om støtte? Målgruppen for Uddannelsespuljens støtteform A er frivillige sociale organisationer/foreninger og mere uformelle grupperinger, hvis primære formål er at udføre frivilligt arbejde inden for social- og sundhedsområdet i Danmark. Hermed menes frivilligt arbejde, der sigter på at give udsatte enkeltindivider eller grupper en øget velfærd eller omsorg. Såvel landsdækkende, som regionale og lokale grupperinger, foreninger og organisationer, kan modtage støtte til uddannelsesaktiviteter. Uddannelsespuljen vil i særlig grad tage hensyn til vækstlagene i det frivillige arbejde samt innovative tiltag og aktiviteter med fokus på udsatte grupper. Uddannelsesaktiviteter kan gennemføres med deltagere fra en enkelt organisation eller i fællesskab med andre organisationer. Vejledende retningslinjer: at det af organisationens vedtægter fremgår, at organisationen kan nedlægge sig selv og således ikke er underlagt nogen offentlige eller private instanser at organisationens primære formål er rettet mod socialt og sundhedsmæssigt udsatte grupper i Danmark Uddannelsespuljen 2015 Side 2 af 8

3 Et Uddannelsesudvalg, som er udpeget af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, vurderer i tvivlstilfælde, om organisationen er eller ikke er en del af målgruppen for støtteform A. Eksempler på organisationer, der ikke kan få støtte Offentlige instanser, råd, projekter samt organisationer, der ikke er en del af civilsamfundet. Foreninger/grupperinger, der hører ind under fritids- og kulturområdet uanset, at disse foreninger også har aktiviteter med et socialt sigte (herunder idrætsforeninger). c. Hvem kan deltage i aktiviteterne? På individniveau er målgrupperne for støtteform A: Frivillige og ansatte, der har direkte kontakt med brugerne/medlemmerne af foreningen Frivillige og ansatte med støttefunktioner i forhold til det frivillige brugerrettede arbejde, herunder o aktivitetsledere o koordinatorer o medarbejdere, der fagligt og organisatorisk støtter og skaber rammerne for den brugerrettede indsats eller bidrager til at løse problemer i frivilliggrupper Gruppen af ansatte omfatter også personer i flex- og skånejob, aktivering samt studerende m.fl., der indgår i aktiviteterne sammen med de frivillige. Blandt deltagerne i de støttede kompetenceudviklingsaktiviteter skal der være en overvægt af frivillige. Følgende grupper er med undtagelser ikke en del af målgruppen: Foreningens bestyrelse er som hovedregel ikke en del af målgruppen medmindre medlemmerne af bestyrelsen ligeledes indgår i aktiviteter, der er direkte relateret til det brugerrettede frivillige arbejde. Foreningens medlemmer indgår heller ikke i målgruppen, medmindre de også samtidigt er frivillige, hvilket vil sige, at de yder en aktiv frivillig indsats for andre medlemmer eller brugere. Brugere i det frivillige sociale arbejde falder uden for målgruppen, medmindre brugerne også fungerer som frivillige i foreningens aktiviteter. d. Hvilke temaer kan støttes? Formålet med støtteform A er at kvalificere det brugerrettede frivillige sociale arbejde og at forbedre støttefunktionerne for det frivillige brugerrettede arbejde. Aktiviteterne, der søges støtte til bør sigte mod: Udvikling af de personlige og faglige forudsætninger for at kunne indgå i mødet med mennesker fra udsatte grupper. Forbedring af organisationernes evne til at klæde de frivillige på og understøtte dem i kontakten med brugerne. Forbedring af foreningernes evner til at opbygge fællesskab og sammenhold Styrkelse af samspillet mellem den frivillige verden og de offentlige tilbud i det brugerrettede arbejde. Temaet skal bl.a. bidrage til at kvalificere det frivillige sociale arbejdes samspil med de kommunale tilbud, (jf. intentionerne i det nye Frivillighedscharter). Bemærk, at aktiviteten skal være for de frivillige i deres brugerrettede arbejde. Uddannelsespuljen 2015 Side 3 af 8

4 Nedenfor nævnes vejledende eksempler på temaer, der kunne være berettiget til støtte. Eksempler på temaer i forhold til det brugerrettede arbejde: Udfordringer i den direkte brugerkontakt f.eks. kan frivillige, der varetager telefonrådgivning, have brug for viden om samtaleteknikker. Rollen som frivillig og de etiske fordringer, når man vil hjælpe andre Viden og refleksioner, som er nødvendige forud for en brugerkontakt f.eks. viden om brugergruppers særlige vilkår og behov samt viden om evt. nye brugergrupper. Indblik i jura/regler, formelle rammer, der har betydning for den brugerrettede indsats f.eks. kan frivillige have brug for viden om indberetningspligt. Eksempler på temaer i forhold til støttefunktioner i organisationen: Forebyggelse af og løsning på problemstillinger i forhold til det brugerrettede arbejde f.eks. at udvikling af metoder til kollegial støtte i frivilliggruppen. Udvikling og forbedring af organisationens evne til selv at styrke og støtte de frivillige, fx gennem uddannelse af interne undervisere eller coaches, der løbende kan støtte og udvikle frivillige og ansatte i organisationen. Forbedringer af samspillet mellem støttefunktionerne og de frivillige f.eks. håndtering af konflikter i grupper af frivillige/ansatte. Eksempler på temaer i forhold til samspillet mellem det brugerrettede arbejde og offentlige tilbud: Rollefordeling og samarbejdsrelationer, hvor frivillige indgår på en arbejdsplads Etiske og praktiske spilleregler hvilke og hvordan får man dem i spil? Kendskab til og kontakt med det offentlige system og de aktører, der kan være omkring et socialt udsat menneske Når fagligheden eller systemet ikke slår til og medmenneskeligheden må træde i stedet og omvendt. NB. Der gives ikke støtte til professionel supervision af de frivillige, hvorimod kurser i eksempelvis metoder til kollegial sparring godt kan støttes. kurser i drifts- og organisationsmæssige temaer, eksempelvis bestyrelsesarbejde, interne værdiafklaringer, forandringsprocesser, regnskab o.l. årligt tilbagevendende, driftslignende grundkurser er ikke et prioriteret område for uddannelsespuljen. kursusaktiviteter, der refererer direkte til studier på universiteter og andre uddannelsesinstitutioner med karakter af supplerende faglig uddannelse af studerende enkeltpersoners uddannelse/kursusaktiviteter kurser med terapeutisk sigte for frivillige, der ikke har en faglig uddannelse og baggrund indenfor det terapeutiske felt. e. Hvilke aktivitetsformer kan støttes? Støtteform A støtter forskellige former for uddannelsesaktiviteter eksempelvis: Hel- og halvdagskurser. Weekendkurser/internatkurser Træningsforløb bestående af flere moduler og mellemliggende træning i egen organisation Faglige netværk, der fokuserer på temaer relateret til det brugerrettede frivillige sociale arbejde. (Fyr)aftensmøder, der evt. kan afvikles som flere sammenhængende møder. Uddannelsespuljen 2015 Side 4 af 8

5 f. Særlige fokusområder I vurderingen af ansøgningen lægges der vægt på fem fokusområder, der vurderes som særligt væsentlige. Ansøgninger, der opfylder flest fokusområder, prioriteres redegør derfor gerne for, hvordan aktiviteten relaterer sig til fokusområderne. 1. Tilførsel af viden og metoder, der styrker foreningen og de frivilliges viden og færdigheder 2. Temaer, der understøtter viden om og refleksion over de frivilliges rolle og etik i mødet med brugerne 3. Temaer, der sigter på at udvikle og afprøve nye indsatser og metoder i det brugerrettede arbejde 4. Anvendelse af forskellige læringsformer og pædagogisk velbegrundede aktiviteter 5. Aktiviteter på tværs af og styrket videndeling mellem forskellige organisationer/foreninger 2. Supplerende vejledning til ansøgningen Tips til beskrivelsen af uddannelsesaktiviteten Følgende stikord, kan hjælpe jer med at beskrive den aktivitet, der søges støtte til Indhold og temaer: Beskriv de temaer eller emner, I vil arbejde med. Hvilket indhold dækker temaet eller emnerne over? Hvilket indhold er det vigtigste i uddannelsesaktiviteten? Pædagogisk tilrettelæggelse: Hvilke læringsformer vil blive anvendt (gruppearbejde, workshop, rollespil, foredrag, case-analyser osv.)? Begrund gerne valget af læringsformer og beskriv, hvordan de hænger sammen med målgruppe, formål og tema Underviser(e): Vil I bruge interne (ansat eller frivillig fra egen organisation/hovedorganisation) eller eksterne undervisere? Hvem? Hvad kvalificerer primært vedkommende til at undervise på kurset? Aktivitetens form og varighed: Hvor længe varer uddannelsesaktiviteten? (hvor mange timer/dage, et det med eller uden overnatning, er det opdelt i flere dage/moduler o.l.) Tidspunkt for afholdelsen: Angiv i hvilket kvartal I forventer at afholde kursusaktiviteterne. 3. Vejledning til udarbejdelse af budget Budget I forbindelse med ansøgning om støtte fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds puljer skal der udarbejdes budget for den aktivitet, der søges støtte til. Budgettet oprettes i forbindelse med udfyldelse af ansøgningen. På følgende side findes en oversigt over de budgetposter, der kan ansøges om støtte til. Du kan også bruge oversigten til at skabe overblik over dit budget, inden du opretter det i ansøgningen. Periodiserede budgetter Budgettet skal udarbejdes som et periodiseret budget på månedsbasis. Udgifterne i budgettet skal fordeles på de måneder, hvor de forventes at falde. Hvis der fx er en ekstern underviser på uddannelsesaktiviteten, opgøres honoraret i den eller de måned(er), hvor aktiviteten Uddannelsespuljen 2015 Side 5 af 8

6 forventes at foregå.. Ligeledes anføres udgiften til et kursus i den/de måneder, hvor det forventes afholdt. Gennemsnitstal kan således ikke anvendes. Det er vigtigt, at følgende oplysninger angives i budgettet: Uddannelsesaktivitetens titel Ansøgers identifikation (CVR-nummer eller CPR-nummer) Ansøgers navn og adresse Budgetposterne Alle budgetposter skal så vidt muligt udspecificeres i antal enheder og pris pr. enhed. Fx skal honoraret til eksterne undervisere budgetteres Uddannelsespuljen 2015 Side 6 af 8

7 Takster Ophold og forplejning: Uden overnatning max. 350 kr. per person for en dag. Ved overnatning max /1200kr. (handicapvenligt) for første døgn. Tilskuddet falder herefter, så andet døgn støttes med kr. 500/600 kr. og tredje døgn støttes med kr. 250/300 kr.. Evt. yderligere kursusdøgn støttes herefter med kr. 250/300. Tilskuddet ydes således efter følgende model for ophold hhv. uden og med handicapvenlige faciliteter: 1000 / / / døgn 2. døgn 3. døgn Underviserhonorarer: Pr. underviser max kr. for en dag og kr. for 2 sammenhængende dage. En dag svarer til 5-8 timers program. Eksempelvis svarer et weekendkursus fra lørdag kl til søndag kl til ca. ét døgn, og der kan derfor kun søges om max kr. til honorar til ekstern underviser og 1 døgns ophold/forplejning. Hvis weekendkurset består af 2 hele dages undervisning (5-8 timers program pr. dag), kan der gives honorar for 2 dage svarende til max kr., mens ophold/forplejning skal beregnes i forhold til antal døgn plus antal timer således takseres 2 hele kursusdage med 1 overnatning til kr. 1000/ Det skal angives, hvor mange undervisningstimer, der søges tilskud til. Transportudgifter (til eksterne og interne undervisere): Transportudgifter skal fordeles på følgende to udgiftsposter a. Offentlig transport. b. Transport i egen bil, som skal budgetteres med antal kilometer og takst pr. km. (statens almindelige takst pr. km (den lave sats), Taksten reguleres en gang om året og kan findes på i afsnittet om Puljer. Satsen skal angives i budgettet. 4. Regnskabsaflæggelse Der skal aflægges regnskab for tilskuddet, og regnskabet skal være revisorpåtegnet. Ved aflæggelse af regnskab, skal de budgetterede poster, der var nævnt i aktivitetens budget svare til posterne i regnskabet. Til udarbejdelse af regnskabet for tilskuddet skal der anvendes et særligt regnskabsregneark, som kan findes på min tilskudssag på portalen. Regnearket er låst og der kan kun indtastes data i de felter, som er markeret med gul farve. Alle formler til beregningerne er lagt i regnearket, så sammentællinger foretages automatisk. I regnearket findes kun de poster, som fremgår af vejledningens afsnit Tilskudsberettigede udgifter, og som fremgår af budgetskemaet. Udover ovennævnte poster er der mulighed for at indtaste navne på fire poster, som Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har godkendt i budgettet. I skal kun udfylde de felter, som er relevante for jeres regnskab. I skal udarbejde forklarende noter til poster/udgifter i regnskabet. Det er vigtigt, at der i regnskabet er angivet projektets titel og journalnummer. Regler for revision af regnskab findes på puljeportalens forside under vejledninger. Uddannelsespuljen 2015 Side 7 af 8

8 5. Praktiske oplysninger om behandlingen af ansøgninger Generelle forhold Der kan ydes støtte til aktiviteter afholdt i tilskudsperioden 1. juni 2015 til 31. maj Tilskudsmodtager skal medvirke til evaluering af aktiviteter, der støttes. Forberedelse og vejledning i forbindelse med ansøgningen Har I spørgsmål i forbindelse med udfyldelse af ansøgningen i Puljeportalen bedes I rette henvendelse til Puljestyring. Hvis I har spørgsmål eller behov for konsulentbistand til udvikling og beskrivelse af jeres uddannelsesaktiviteter, er I velkomne til at kontakte uddannelseskonsulent ved Center for frivilligt socialt arbejde, Vibeke Bundgård, som også kan træffes på Vi vil forsøge at besvare jeres henvendelse inden for 2 hverdage. Henvendelser umiddelbart op til ansøgningsfristen på støtteform A besvares i den rækkefølge, de modtages. Kontaktoplysninger Center for frivilligt socialt arbejde Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C Telefon (man tor kl. 9-15, fre kl. 9-14) Puljestyring Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal København K Telefon (hverdage kl ) Ansøgningsfristen for støtteform A er 16. marts 2015 kl Vurdering af og svar på ansøgningen Midlerne under støtteform A fordeles af et uddannelsesudvalg, udpeget af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Center for frivilligt socialt arbejde foretager den faglige sagsbehandling af ansøgningerne og er sekretariat for Uddannelsesudvalget. Svar på ansøgningen forventes udsendt ca. 1 juni. Eventuelle spørgsmål til udsendte afslag og bevillingsbreve skal rettes til Center for frivilligt socialt arbejde. Uddannelsespuljen 2015 Side 8 af 8

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med Den sociale diplomuddannelse Børn og unge og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ansøgningsfrist d. 3.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets

Læs mere

MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD. Vejledning 2014. landsdækkende frivillige sociale organisationer

MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD. Vejledning 2014. landsdækkende frivillige sociale organisationer MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD Vejledning 2014 07.18.19.40 Tips og Lottopuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer Ansøgningsfrist 24. oktober 2014 kl.

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

Rapport om Uddannelsespuljen 2006. Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde

Rapport om Uddannelsespuljen 2006. Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Rapport om Uddannelsespuljen 2006 Støtte til uddannelse, kurser m.v. for frivillige indenfor det sociale område Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Nytorv 19, 3. sal 1450 København K Telefon: 33 93 52

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder.

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder. Aktive i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder Marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere

De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere De specialespecifikke kurser Håndbog for hoved- og delkursusledere 2014 De specialespecifikke kurser. Håndbog for hoved- og delkursusledere Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere