1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris."

Transkript

1 Love for Andelsselskabet Bjergby Mark Vandværk. 1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. 2 Som medlem af selskabet kan optages enhver grundejer under forudsætning af, at han har tinglyst adkomst. De nærmere betingelser for optagelse af medlemmer fastsættes i hvert tilfælde af selskabets bestyrelse i overensstemmelse med selskabets loves. 3 Selskabets medlemmer hæfter udadtil solidarisk for selskabets forpligtelser og indadtil i forhold til afgifter. 4 Såfremt et medlem afhænder eller på anden måde afstår ejendommen, i hvilken der er installeret vand fra vandværket, skal han drage omsorg for, at den nye ejer indtræder som medlem i selskabet i hans sted. I modsat fald hæfter han fortsat som medlem. 5 Selskabets medlemmer forpligter sig til at aftage hele sit vandforbrug fra vandværket og betale de til enhver tid herfor gældende afgifter, der er beregnet på at kunne dække driftsudgifterne og forrentning samt afdragning af den til vandværkets etablering nødvendige anlægssum. Vandafgifterne fastsættes af den ordinære generalforsamling for det følgende regnskabsår. Eventuel ændring af vandafgifterne skal ske procentvis af de samlede udgifter. Vandafgifterne skal indbetales månedsvis forud på foreningens girokonto. 6 Såfremt vandafgifterne ikke er betalt senest den 15. i en måned, er bestyrelsen berettiget til efter forudgående varsel på 8 dage, at afbryde vandtilførslen til det resterende medlems ejendom. Vedkommende medlem har derefter først ret til at få vandtilførslen etableret, når restancen og de med afbrydelsen og retablering af vandtilførslen forbundne omkostninger er betalt. 7 Vandinstallationen i medlemmernes ejendomme vedligeholdes af medlemmerne. Forandringer ved stikledninger eller af den indvendige installation, anbringelse af nye haner o.lign. skal straks anmeldes til bestyrelsen. Medlemmerne må ikke på egen hånd foretage ændringer ved eller tilslutning til selvskabets ledningsnet. Eventuelle konstaterede fejl ved vandværksanlægget eller dertil hørende ledninger m.v. skal uophørligt meddeles til bestyrelsen eller af denne antaget tilsynsførende. Ved nyetablering og væsentlige forandringer i eksisterende vandtilslutninger til ledningsnet, skal der etableres målerbrønd i henhold til lovgivning DS 439. Vandværket etablerer en stophane umiddelbart før målerbrønd i en afstand af 1 m. Stophanen er vandværkets ejendom samt ansvar, alt efterfølgende ledningsnet er andelshaverens ansvar. Alle udgifter i forbindelse derved afholdes af andelshaver. 8 Medlemmerne er uberettiget til at træffe aftale med ikke-medlemmer om at forsyne deres ejendomme med vand fra vandværket. 1

2 For at undgå vandspil skal medlemmerne sørge for, at der ikke er utætheder i installationen på deres ejendom, samt for at holde hanerne tillukket, når vandet ikke bruges. 9 Et medlems tilsidesættelse af sine forpligtelser overfor selskabet iht. 7 eller 8 medfører erstatningspligt overfor selskabet og i grove eller gentagelsestilfælde kan selskabets bestyrelse afbryde for vandtilførslen, uden at forpligtelsen for vedkommende medlem til at betale vandafgift bortfalder. 10 Selskabets bestyrelse eller den, der af bestyrelsen bemyndiges dertil har mod behørig legitimation fri adgang til medlemmernes ejendomme, når tilsyn med de til vandværket hørende ledninger nødvendiggør dette. 11 Selskabets bestyrelse skal efter bedste evne sørge for, at vandværket holdes i konstant drift, således at medlemmerne kan bruge vandet uden forstyrrelser eller afbrydelser eller for at følgerne heraf for de enkelte medlemmer. 12 Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. 13 Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Efter vandværkets udbygning afholdes ordinær generalforsamling hvert år i februar måned med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 2. Regnskabsaflæggelse. 3. Fastsættelse af vandafgifterne for det følgende år. 4. Valg af bestyrelse, der består af 5 medlemmer, der vælges for 5 år. 1 medlem afgår hvert år, de første 4 gange efter lodtrækning. 5. Valg for 2 år af 1 suppleant til bestyrelsen 6. Valg for 2 år af 2 revisorer, 1 revisor afgår hvert år, første gang efter lodtrækning. 7. Valg for 2 år af 1 revisorsuppleant. 8. Eventuelle forslag fra medlemmer (der indgives skriftligt til bestyrelsens formand). Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når 25 % af medlemmerne stiller krav derom med angivelse af dagsorden. Indvarsling til generalforsamling sker ved annoncering i de lokale blade med 8 dages varsel. 14 Beslutning på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved simpelt stemmeflertal, uanset de mødtes antal. Et medlem kan give skriftlig fuldmagt til et andet medlem til at afgive stemme på hans vegne, hvert medlem dog kun én fuldmagt. Til vedtagelse af forslag om lovændringer eller om selskabets opløsning udkræves, at mindst halvdelen af selskabets medlemmer er til stede, og at 3/4 af de tilstedeværende stemmer for forslaget. Vedtages forslaget med den nævnte kvalificerede majoritet, uden at halvdelen af selskabets medlemmer er til stede, skal bestyrelsen inden 14 dage derefter med 8 dages frist indvarsle til en ny 2

3 generalforsamling, og såfremt forslaget også på denne vedtages med 3 /4 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer, er forslaget gyldigt vedtaget uanset de mødtes antal. 15 Bestyrelsen konstituerer sig selv for et år ad gangen med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Beslutninger indenfor bestyrelsen træffes efter stemmeflerhed. Bestyrelsen og revisorer er ulønnede. 16 Formand og kasserer kan overfor tredjemand tegne selskabet. Bestyrelsen er bemyndiget til, på selskabets vegne, at træffe bestemmelse om opførelse af vandværk med pumpestation, hovedrørsledninger og stikledninger, at afslutte kontrakt med entreprenør, samt til at optage de fornødne lån til betaling af anlægget. 17 Bestyrelsen er bemyndiget til i forbindelse med vandværkets etablering eller senere at indgå overenskomst med grundejende institutioner, der af særlige årsager ikke kan tegne sig som medlemmer af selskabet, om levering af vand fra vandværket på vilkår, der ikke må være billigere end de vandafgifter, selskabets medlemmer skal betale. 18 Medlemmerne er forpligtet til at lade selskabets foretage nedlægning af nødvendige vandledninger i de af medlemmerne tilhørende grunde og arealer, ligesom selskabet skal være berettiget til, i det omfang det er nødvendigt for rørledningernes vedligeholdelse, at lade mandskab færdes på grunde og arealer. Bjergby den 19. juni 1973 Jørgen Christensen Poul Madsen Niels P. Pedersen sign. sign. sign. Henning Hansen sign. Johs. Olsen sign. 3

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

28. februar 2008. Ændret den 18. februar 2009. 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal

28. februar 2008. Ændret den 18. februar 2009. 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdal 28. februar 2008 Ændret den 18. februar 2009 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdal. 1

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Frydendal Vandværk. Forhandlingsprotokol 1898 til 1919. Aalborg d. 6 marts 1898.

Frydendal Vandværk. Forhandlingsprotokol 1898 til 1919. Aalborg d. 6 marts 1898. Frydendal Vandværk I forbindelse med skrivning om mine erindringer, vakte det min interesse, at søge oplysning om vandforsyningsforholdene tilbage i tiden i mit barndomskvarter. På Aalborg Stadsarkiv fandt

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Midt- og Vestjylland 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere