ÅRSRAPPORT 2004 POST DANMARK KONCERNEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2004 POST DANMARK KONCERNEN"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2004 POST DANMARK KONCERNEN

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Virksomhedspræsentation Hovedtal og nøgletal Året 2004 Forventninger til 2005 Kunder og marked Erhvervskunder Privatkunder Kurer, Ekspres, Pakker International Post Produktion og processer Ledelse og medarbejdere Risikoforhold Regnskabsberetning Anvendt regnskabspraksis Årsregnskab 2004 Væsentlige selskaber i Post Danmark Post Danmarks organisation Organisation og ledelseshverv Ledelsens påtegning Revisionspåtegninger Delregnskaber for Post Danmarks hovedforretningsområder Adresser 3

3 BESTYRELSE DIREKTION FINANSKALENDER Administrerende direktør Fritz H. Schur, formand Direktør Mogens Bundgaard-Nielsen, næstformand Forhandlingssekretær Jens Bendtsen * Forhandlingssekretær Ole Jespersen * Koncernøkonomidirektør Hanne Lund Formand Isa Rogild * Direktør Ole Trolle * Valgt af medarbejderne Administrerende direktør Helge Israelsen Viceadministrerende direktør K.B. Pedersen Direktør Palle Juliussen Direktør Bjarne Wind Post Danmark A/S Tietgensgade København V cvr. nummer Hjemsted: København Ordinær generalforsamling 15. april 2005 Forventet offentliggørelse af regnskabsmeddelelser: 1. kvartal maj halvår august kvartal november 2005 VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION Post Danmark er Danmarks nationale postvirksomhed og leverer en universel postservice til alle kunder ved at indsamle og distribuere breve og pakker samt omdele adresseløse forsendelser, aviser, lokale ugeaviser og blade. Desuden tilbydes Facility Services og ekommunikationsløsninger. Post Danmark har dels en befordringspligt, der sikrer befolkningen adgang til postservice på fastlagte, ensartede og rimelige vilkår, dels eneret til at omdele indenlandske breve og ankommende, udenlandske breve. Vægtgrænsen for eneretten er reduceret fra 100 gram til 50 gram pr. 1. januar Godt 60 pct. af den samlede omsætning i 2004 vedrører produkter, hvor Post Danmark ikke har eneret. Post Danmark er organiseret i otte forretningsenheder. Fire forretningsenheder orienteret mod eksterne kunder: Erhvervskunder Privatkunder Kurer, Ekspres, Pakker International Post Fire forretningsenheder orienteret mod interne kunder: Brevproduktion og Transport Distribution Intern Produktion og Service Informationsteknologi POST DANMARKS STRATEGI Post Danmark arbejder til stadighed med at møde udfordringerne fra virksomhedens omgivelser. I indeværende strategiperiode (frem til 2006) rettes indsatsen især mod fire overordnede mål: KUNDEORIENTEREDE FORRETNINGSENHEDER ERHVERVSKUNDER PRIVATKUNDER Forretningsansvaret for større erhvervskunder bortset fra kurer-, ekspres- og pakkeløsninger Forretningsansvaret for private og mindre erhvervskunder KURER, EKSPRES, PAKKER INTERNATIONAL POST Forretningsansvaret for kurer, ekspres og pakkeløsninger til større erhvervskunder Forretningsansvaret for internationale produkter og samarbejde med internationale partnere 4

4 MISSION, VISION OG VÆRDIER POST DANMARKS MISSION er at levere en grundlæggende postservice til alle kunder i Danmark både afsendere og modtagere. Denne postservice skal være Europas bedste målt på en kombination af serviceniveau, kvalitet og pris. POST DANMARKS VISION: Post Danmark vil i 2006 være Europas bedste postvirksomhed, der: skaber resultater på linje med de bedste leverer Europas bedste postservice til alle afsender- og modtagerkunder i Danmark tjener penge på brevforretningen trods betydelige mængdefald succesfuldt udvikler og udbyder nye ydelser til afsender- og modtagerkunder har vundet markedsandele på konkurrencemarkederne er i alliance med en stor international operatør udvikler Europas dygtigste og mest engagerede postmedarbejdere. POST DANMARKS VÆRDIER: Post Danmark er troværdig, kompetent, forandringsparat og værdiskabende. EFFEKTIVISERING OG MARKEDSTILPASNING Den svage markedsudvikling og stigende konkurrence nødvendiggør en indsats for at nedbringe omkostningerne og tilpasse kapaciteten i alle dele af organisationen, som i disse år gennemføres under overskriften Lean. Samtidig indgår Post Danmark i stadigt tættere samarbejde med kunderne, således at serviceydelser og produktion tilpasses kundernes behov. UDVIKLING AF NYE YDELSER TIL BÅDE MODTAGERE OG AFSENDERE Den stigende anvendelse af avanceret teknologi tillader Post Danmark at tilbyde de kunder, der ønsker det, nye tillægsydelser inden for rammerne af den koncession, der er vedtaget i ALLIANCER Indgåelse af en alliance med en betydende international aktør er en nødvendighed for blandt andet at kunne tilbyde kunderne logistikløsninger på internationalt niveau og for at nedbringe omkostningerne ved udvikling af nye produkter og ny teknologi gennem samarbejde og deling af udgifterne. MEDARBEJDERUDVIKLING Fokusering og acceleration af medarbejderudviklingen er essentiel for at bevare en tilpasningsdygtig organisation, hvis resultater trods stigende automatisering og anvendelse af den nyeste teknologi vedbliver med at afhænge af en række arbejdskraftintensive processer. Ud over den løbende indsats med udvikling af selvbærende team og udvikling af eksisterende chefer og ledere arbejdes der også på at sikre, at Post Danmark også i fremtiden besidder en kompetent arbejdsstyrke gennem talentudvikling og uddannelse af trainees. OMSÆTNINGENS FORDELING 2004 PRODUKTER OMSÆTNINGENS FORDELING 2004 FORRETNINGSENHEDER ANTAL ANSATTE BREVE, ENERET ØVRIGE BLADE OG ADRESSE- LØSE FORSENDELSER INTERNATIONAL POST KURER, EKSPRES, PAKKER ØVRIGE PRIVATKUNDER (POSTHUSE) PAKKER BREVE, KONKURRENCE PRIVATKUNDER ERHVERVSKUNDER BREVPRODUKTION OG TRANSPORT DISTRIBUTION (POSTBUDE) 5

5 HOVEDTAL OG NØGLETAL BELØB I MIO. KR. POST DANMARK KONCERNEN POST DANMARK SOV RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Andre driftsindtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger (9.483) (1.275) (9.079) (9.410) (9.624) (9.710) Resultat før afskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger ekskl. afskrivning af goodwill (636) (86) (586) (525) (504) (496) Resultat efter afskrivninger, men før afskrivning af goodwill (EBITA) Afskrivning af goodwill (265) (35) (261) (260) (259) (260) Resultat af primær drift før engangsposter Engangsposter - - (160) (466) (549) - Resultat af primær drift (EBIT) (79) 505 Andre driftsomkostninger (19) (3) (24) (17) (16) (15) Finansielle poster, inkl. resultat af associerede virksomheder (59) (8) (72) (103) 18 (1) Resultat før skat (77) 489 Skat af ordinært resultat (290) (39) (169) (43) (3) (176) Efterregulering af skat for (87) - Årets resultat (167) 313 BALANCE Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt PENGESTRØMME Driftsaktiviteter Investeringsaktiviteter (994) (134) (939) (691) (599) (405) Finansieringsaktiviteter (154) (21) (261) (1.350) 10 (591) Ændring i likviditet (1.204) NØGLETAL Overskudsgrad, pct Egenkapitalens forrentning, pct (5) 9 Soliditetsgrad, pct Udbytte i procent af resultat før skat Antal heltidsbeskæftigede VÆRDISKABELSE Værdiskabelse, pct Værdiskabelse EURO Anvendt regnskabspraksis fremgår af side og er uændret i forhold til Sammenligningstal for perioden er for Post Danmark SOV (Selvstændig Offentlig Virksomhed) og er ikke tilrettet den regnskabspraksis, der er gældende for Post Danmark koncernen efter omdannelse til A/S, med undtagelse af engangsposter i Regnskaberne er ikke direkte sammenlignelige, da regnskabet for Post Danmark fra og med 2002 er aflagt efter den nye årsregnskabslov, ligesom Post Danmark i forbindelse med omdannelsen til A/S har frikøbt en del af pensionsforpligtelsen vedrørende tjenestemænd og overenskomstansatte på særlige vilkår mod betaling af mio. kr. Pensionsbidraget er således med virkning fra 1. januar 2002 faldet fra 20 pct. til 12 pct. af den pensionsgivende løn. Ved omregning fra DKK til EUR er anvendt Danmarks Nationalbanks noteringskurs 743,81 ultimo

6 ÅRET 2004 Staten er fortsat eneejer af Post Danmark, men et salg af 25 pct. af aktierne forventes gennemført i Årets resultat af primær drift før engangsposter viste en stigning fra 722 mio. kr. i 2003 til 914 mio. kr. i 2004, hvilket er meget tilfredsstillende. Resultatet er i overensstemmelse med forventningerne udtrykt i Regnskabsmeddelelsen udsendt 4. november Resultatet er en følge af en stigning i indtægterne på 650 mio. kr. kombineret med en begrænset vækst i de samlede omkostninger på 458 mio. kr. Årets resultat på 546 mio. kr. er det bedste i virksomhedens historie. Resultatet i 2003 (297 mio. kr.) var påvirket væsentligt af poster af engangskarakter til centralisering af pakke- og brevpostcentre, organisationsændringer og personalereduktioner. Post Danmarks værdiskabelse (EVA) steg fra 317 mio. kr. i 2003 til 478 mio. kr. i 2004, og afkastet af den investerede kapital steg til 21 pct., en stigning fra de 18 pct., som opnåedes i Egenkapitalforrentningen steg fra 15 pct. i 2003 til 24 pct. i Af årets resultat foreslås 299 mio. kr. udbetalt som udbytte til aktionæren og 247 mio. kr. overført til egenkapitalen som frie reserver. Post Danmark har i 2004 haft en positiv likviditetseffekt fra ordinære driftsaktiviteter, der fratrukket likviditetsbehovet til investeringsaktiviteter udgjorde 403 mio. kr. Af dette beløb er der udbetalt udbytte vedrørende regnskabsåret 2003 på 149 mio. kr. samt foretaget afdrag på gæld til kreditinstitutter på 44 mio. kr. Desuden er optaget et kortfristet lån på 39 mio. kr. De likvide beholdninger er således forøget med 249 mio. kr. og udgør 736 mio. kr. ultimo Efter tilbagegang i afsætningen på brevmarkedet i de tre forudgående år stabiliserede brevmarkedet sig i 2004 på niveauet for 2003, til en vis grad hjulpet af enkeltstående udsendelser fra flere store kunder samt en positiv udvikling i Direct mail produktet. Som følge af prisreguleringer steg brevomsætningen med 245 mio. kr. i forhold til På flere øvrige produkter, især Adresseløse forsendelser og pakker, har der været betydelig omsætnings- og afsætningsfremgang. Selvom tilbagegangen i brevmængden afløstes af en stabilisering i 2004, forudses et fortsat fald i de kommende år. Post Danmark fastholder derfor sit fokus på løbende effektivisering af virksomhedens processer. Gennemførelse af en række aktiviteter med dette formål blev iværksat eller videreført i årets løb. Under fællesbetegnelsen Lean arbejdes der overalt i organisationen med en række programmer inspireret af en grundlæggende ledelsesfilosofi om med mindst muligt spild at skabe mest mulig værdi for kunderne. Dette arbejde omfatter udover de løbende optimeringer af produktion, distribution og administration også større enkeltinvesteringer i bl.a. et nyt pakkecenter i Taulov til erstatning af de hidtidige fem pakkecentre i det vestlige Danmark. Der er under overskriften Lean Enterprise iværksat en gennemgribende gennemgang af virksomhedens forretningsprocesser og it-systemer med henblik på overgang til SAP, som forventes sat i drift i begyndelsen af 2005 på økonomisiden, for siden at blive udvidet til at understøtte en række af Post Danmarks øvrige processer. Post Danmarks konsekvente arbejde med forbedring af virksomhedens processer førte til, at virksomheden i begyndelsen af 2004 modtog Den Danske Kvalitetspris som udmærkelse for de resultater, der er opnået. Dette arbejde har også ført til fremgang i såvel kunders som medarbejderes vurdering af virksomheden. Gennem øget fokus er det lykkedes at fastholde det i forvejen høje niveau for rettidigheden for aflevering af breve. For 2004 blev rettidigheden for A-breve på 95,2 pct. mod 95,1 pct. i Dermed lever Post Danmark op til det kvalitetsmål, som er fastsat i den nye koncession, der udmønter kravene i Lov om Postbefordring, som blev vedtaget i juni Rettidigheden for B-breve udgjorde 98,6 pct. i 2004 mod 98,1 pct. i

7 FORVENTNINGER TIL 2005 Pr. 1. januar 2005 er Post Danmarks regnskabspraksis ændret, så den følger de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Opgjort efter den ændrede regnskabspraksis udgjorde Post Danmarks resultat før skat for mio. kr., hvilket er en stigning på 310 mio. kr. i forhold til den hidtil anvendte regnskabspraksis. Den væsentligste årsag til stigningen er tilbageførsel af foretagne goodwill-afskrivninger. På side redegøres nærmere for effekten af overgangen til IFRS-standarderne. De anførte forventninger til 2005 er opgjort i forhold til den korrigerede resultatopgørelse for 2004 (side 62). Den samlede nettoomsætning ventes at være svagt stigende i forhold til Den fortsatte udvikling af elektronisk kommunikation skaber et pres på markedet for fysiske brevforsendelser. På den baggrund ventes et afsætningsmæssigt fald, der dog modsvares af mindre prisstigninger, hvorfor brevomsætningen samlet set forventes uændret i forhold til Bladområdet opgjort inkl. magasinpost samt Adresseløse forsendelser forventes at udvise en afsætnings- og omsætningsmæssig fremgang, ligesom pakkeområdet ventes at udvikle sig positivt. Omkostningsniveauet ventes at være svagt stigende i forhold til 2004 som følge af den almindelige pris- og lønudvikling. Afskrivningerne ventes at ligge lidt højere end i 2004 som følge af et højt investeringsniveau i de seneste år. Resultatet før skat ventes samlet at være lidt lavere end i

8 9

9 BREVE MIO. STK. PAKKER MIO. STK. BLADE OG MAGASINPOST MIO. STK KUNDER OG MARKED Post Danmark tilbyder sine kunder en række produkter med basis i den grundlæggende postale service og kan herigennem opfylde en række af kundernes behov for forsendelse af meddelelser og varer. Hovedproduktet er breve og andre former for skriftlig, papirbaseret kommunikation, som udgør ca. 80 pct. af den samlede omsætning. Afsætningen inden for brevområdet er i de seneste fem år reduceret, ligesom fordelingen blandt de forskellige brevprodukter er blevet forskudt i retning af flere ikke-individualiserede forsendelser. Ud over brevproduktet tilbyder Post Danmark befordring af pakker og hasteforsendelser. Post Danmark driver et net af indleverings- og udleveringssteder, der også fører andre ydelser som supplement. I de senere år har Post Danmark tilbudt nye former for ydelser såsom intern postbehandling (Facility Services) og elektroniske kommunikationsløsninger, der alle udspringer af kerneområdet, breve. Produktporteføljen kan inddeles i fire kategorier: OMSÆTNINGENS FORDELING PÅ PRODUKTER Breve, blade mv. 66 pct. Kurer og pakkeprodukter 13 pct. Posthusprodukter 4 pct. Andre produkter 17 pct. Trods stabiliseringen af brevmarkedet i 2004 forventes markedsudviklingen i de kommende år at være negativ for breve. Nedgangen skyldes dels en forventning om en strukturel tilpasning af brevmængden hos afsenderne, hvor man blandt andet reducerer udsendelsesfrekvensen, dels en egentlig elektronisk substitution. Pr. 1. januar 2005 reduceres eneretsområdet til forsendelser på op til 50 gram. Ca. 35 pct. af Post Danmarks omsætning vil herefter være omfattet af eneretten. På pakkemarkedet forventes den positive udvikling, som Post Danmark har kunnet konstatere i 2004, at fortsætte. Post Danmark er en vigtig leverandør og samarbejdspartner for erhvervslivet. Post Danmarks kunder dækker hele spektret af erhvervsvirksomheder i Danmark fra de store etablerede koncerner til små nystartede iværksættere. En meget væsentlig del af Post Danmarks omsætning stammer fra Danmarks største virksomheder og offentlige institutioner, som også er vigtige samarbejdspartnere ved Post Danmarks optimering og videreudvikling af produktporteføljen. Omsætningen med disse større erhvervskunder udgjorde godt en fjerdedel af Post Danmarks samlede omsætning. Selvom den grundlæggende ydelse er den samme, er der stor forskel på de forskellige kundegruppers behov. Derfor er kundeansvaret fordelt på fire kundeorienterede forretningsenheder: ERHVERVSKUNDER har forretningsansvaret for breve og andre produkter rettet mod de store og mellemstore erhvervskunder, der står for størstedelen af omsætningen. Denne kundegruppe er karakteriseret ved at forvente mere individualiserede løsninger, som kræver kendskab til kundens forretning og behov. For at sikre de store kunder en fælles indgang til Post Danmarks samlede tilbud varetager Erhvervskunder den samlede salgsindsats overfor store og mellemstore erhvervskunder for alle produktområder. KURER, EKSPRES, PAKKER har forretningsansvaret for kurerforsendelser samt indenrigspakker og stykgods. Herudover varetager Kurer, Ekspres, Pakker driften af pakkecentrene, som sorterer pakkerne. PRIVATKUNDER har forretningsansvaret for private og mindre erhvervskunder. Kundegruppen tilbydes i højere grad standardløsninger, der primært udbydes i filialnettet, hvis drift også varetages af Privatkunder. INTERNATIONAL POST har forretningsansvaret for Post Danmarks internationale produktområder og samarbejde med internationale partnere. International Post varetager driften af Post Danmarks center for international post placeret ved Københavns Lufthavn. Centeret sørger for sortering af ankommende og afgående international post. For at udnytte en række stordriftsfordele i transport, sortering, distribution og administra- 10

10 ADRESSELØSE FORSENDELSER OG LOKALE UGEAVISER MIO. STK. IND- OG UDBETALINGER PÅ POSTHUSE MIO. STK tion er de udførende dele af Post Danmarks virksomhed samlet i fire produktionsorienterede forretningsenheder, der understøtter de kundeorienterede forretningsenheder. Hovedparten af de ansatte er beskæftiget i de interne forretningsenheder. Post Danmark har i 2004 introduceret forretningsenhedsregnskabet som led i den interne styring af lønsomhed i forhold til kundesegmenter og tilhørende produkter. Herved skabes et fremadrettet og sammenhængende grundlag for at opgøre såvel et forretningsenhedsregnskab, et segmentregnskab og et produktøkonomiregnskab for virksomheden. Post Danmarks produktøkonomiregnskab aflægges i henhold til et særligt regnskabsreglement udstedt af Trafikministeriet. Dette regnskabsreglement er under revision i Trafikministeriet. Produktøkonomiregnskabet for 2004 er udarbejdet efter bestemmelserne i det nuværende reglement. Regnskabet fremgår af side i årsrapporten, og dette indgår ligeledes som segmentoplysninger på side 50. Når regnskabsreglementet er revideret, vil forretningsenhedsregnskabet om nødvendigt blive tilpasset og erstatte produktøkonomiregnskabet som segmentregnskab. Hensigten med de interne forretningsenhedsregnskaber er at vise lønsomheden i Post Danmarks kundevendte aktiviteter. De fire kundeorienterede forretningsenheders ressourcetræk i de produktionsorienterede forretningsenheder dækkes via intern afregning. I kolonnen koncernforhold samles aktiviteter, som ikke kan henføres til de kundeorienterede forretningsenheder. Disse aktiviteter vedrører primært støtte- og stabsfunktioner, afskrivninger af goodwill samt elimineringer. Sammenligningstal er ikke udarbejdet. FORRETNINGSENHEDSREGNSKABER KURER, INTERNATIONAL POST DANMARK BELØB I MIO. KR. ERHVERVSKUNDER PRIVATKUNDER EKSPRES, PAKKER POST KONCERNFORHOLD I ALT Indtægter i alt Omkostninger inkl. afskrivninger (5.643) (1.841) (1.108) (1.127) (665) (10.384) Resultat af primær drift (EBIT) (529)

11 FORRETNINGSENHEDSREGNSKAB FOR ERHVERVSKUNDER BELØB I MIO. KR OMSÆTNINGENS FORDELING PÅ FORRETNINGSENHEDER Indtægter i alt Omkostninger inkl. afskrivninger (5.643) Resultat af primær drift (EBIT) 796 Regnskabstallene er gengivet fra de interne forretningsenhedsregnskaber, som er omtalt på side 11. ERHVERVSKUNDER ERHVERVSKUNDER For at sikre samarbejdet med de store erhvervskunder og for at forenkle deres kontakt med Post Danmark er opgaver vedrørende salg af produkter til alle større kunder samlet i forretningsenheden Erhvervskunder. Forretningsenheden beskæftiger 253 medarbejdere (omregnet til heltidsbeskæftigede). Derudover har Erhvervskunder ansvar for rentabilitet i og udvikling af de indenlandske produkter, der efterspørges af Post Danmarks store og mellemstore erhvervskunder, bortset fra kurer-, ekspres- og pakkeløsninger. Erhvervskunders omsætning udgjorde mio. kr. i Omsætningen er fordelt på fem produktområder: OMSÆTNINGENS FORDELING PÅ PRODUKTER Forretningspost 62 pct. Mediapost 18 pct. Bladpost 18 pct. Facility Services 2 pct. ekommunikation 0 pct. FORRETNINGSPOST Det største produktområde er Forretningspost, som omsætter for mio. kr. svarende til 62 pct. af Erhvervskunders samlede omsætning. Forretningspost omfatter alene indenlandske brevforsendelser, og består af fire hovedtyper af breve; seriepost, klassisk post, distributionspost og ufrankerede svarforsendelser. De to førstnævnte typer står for langt den største del af omsætningen. Post Danmark havde i 2004 eneret på indsamling, transport og distribution af indenlandske brevforsendelser på op til 100 gram. Denne vægtgrænse blev pr. 1. januar 2005 reduceret til 50 g. Den trinvise liberalisering betyder, at en stadig større del af den samlede brevmængde er åben for konkurrence fra andre operatører. Konkurrencen på distribution af fysiske forsendelser koncentrerer sig især om de tungere breve. Konkurrencebilledet varierer for de forskellige typer af breve. Det forventes, at der vil ske en fortsat reduktion i antallet af seriepostbreve som følge af en stigende elektronisk substitution, herunder udbredelse af blandt andet e-boks og homebanking. Endvidere forventes det, at udsendelsesfrekvenserne fra eksempelvis banker vil blive reduceret, ligesom øget samkuvertering vil betyde fald i mængderne. Herudover forventes det, at der vil ske en fortsat reduktion i mængden af klassisk post som følge af den stigende anvendelse af elektronisk post. For at skabe fleksible løsninger til kunderne samt en bedre indtægtssikring har forretningsområdet i løbet af 2004 forberedt introduktionen af nye frankeringsløsninger til erhvervskunder. Fra 2005 tilbydes ca kunder moderne frankeringsmaskiner, der indebærer mindre administration og sikrere frankering af brevene. Der er en løbende en dialog med kundegrupper, som står for afsendelse af store brevmængder. Kunderne har taget godt imod dette tilbud om udvikling af praktiske, branchespecifikke løsninger, der har som målsætning at skabe fordele for kunderne og for Post Danmark. Dialogen er baseret på emner, der defineres i fællesskab, og som tager udgangspunkt i kundernes behov. MEDIAPOST Mediapost dækker over kerneprodukterne Adresseløse forsendelser samt Direct Mail. Markedet for Mediepost er i vækst. Post Danmark søger aktivt at forstærke denne udvikling ved at gøre disse medier mere attraktive for kunderne, f.eks. ved at udvikle metoder til måling af Adresseløse forsendelsers effekt og gennem tilbud om omdeling i områder udvalgt på grundlag af demografiske kriterier. Endvidere satses der på samarbejde med landets førende mediebureauer for at styrke kendskabet til fordelene ved Direct Mail. Omsætningen på Mediapost produkter udgjorde i mio. kr. Omsætningens størrelse er påvirket positivt af de aftaler med store detailhandelskæder, som blev indgået i slutningen af 2003 vedrørende omdeling af Adresseløse forsendelser. Markedet for Adresseløse forsendelser er præget af betydelig konkurrence. Post Danmark har de seneste år styrket sin position på 12

12 FORRETNINGSPOST SERIEPOST er forsendelser, der er produceret i serie til mange modtagere. Seriepost omfatter kontoudtog, finansielle meddelelser og anden individuel information, som typisk ikke er underskrevne. KLASSISK POST er forsendelser, der ikke masseproduceres. Forsendelserne er som oftest individuelle informationer, private breve og almindelig forretningspost, som typisk er underskrevne. DISTRIBUTIONSPOST er forsendelser, der indeholder varer, vareprøver med videre. Distributionspost vejer generelt over 100 gram. UFRANKEREDE SVARFORSENDELSER omfatter alle typer af forsendelser i kategorien Modtager betaler portoen. Denne form er kendetegnet ved, at afsenderen modtager skriftlige tilbagemeldinger fra deres kunder, samt at modtageren betaler for portoen. markedet. Således påbegyndte Post Danmark i 2004 omdeling fredag/lørdag for flere store nye kunder. Denne position er i 2004 blevet fulgt op af en styrket indsats for at forbedre kvaliteten ved at indføre et ordrestyringssystem til at sikre tilstrækkelig kapacitet på rette tid og sted i distributionsleddet og ved indførelse af maskinel sammenlægning af forsendelserne. Udover kerneprodukterne omfatter Mediapost en række forskellige tillægsydelser, hvis vigtigste formål er at understøtte salget af Adresseløse forsendelser og Direct Mail. I 2004 er der ligeledes blevet arbejdet med at optimere de value added services, som Post Danmark tilbyder mediekunderne. Eksempelvis er der indgået leverandøraftaler med en række store fullfilment bureauer, for at kunderne kan få løst flere elementer i deres Direct Mail kampagne gennem Post Danmark. BLADPOST Produktområdet Bladpost består af produkter henvendt til udgiverne af aviser og blade. Bladpost omfatter produkterne Dagblade, Uge- og månedsblade, Magasinpost og Lokale ugeaviser. I kraft af Post Danmarks omdeling af forsendelser på alle hverdage til alle husstande og ekspertise i at aflevere til rette modtager kan Post Danmark tilbyde en høj kvalitet i alle dele af landet. Omsætningen i produktområdet Bladpost udgjorde i mio. kr. Det særlige bladtilskud fra staten, som Post Danmark modtager for at befordre blade til en særlig lav takst, udgjorde i mio. kr. (2003: 462 mio. kr.). Markedssituationen for Bladpost blev markant ændret i 2004, da tilskuddet til momsbelagte uge- og månedsblade bortfaldt fra den 1. marts Fra samme dato blev der som følge heraf indført et nyt produkt Magasinpost, som henvender sig til kunder, der tidligere har sendt uge- og månedsblade med bladtilskud. 13

13 ANDRE PRODUKTOMRÅDER ADRESSELØSE FORSENDELSER består af tilbudsaviser og reklamer mv. DIRECT MAIL består af målrettede forsendelser med et markedsføringsbudskab, og er karakteriseret ved en stor opmærksomhedsværdi for modtageren og gode muligheder for responsmåling. Direct Mail konkurrerer primært med andre målrettede medier som f.eks. , responsmedier og sekundært med massemarkedsføringsmedier såsom reklamer i TV, radio, biografer, aviser, blade samt udendørs reklamer. BLADPOST består af dagblade, uge- og månedsblade, Magasinpost samt lokale ugeaviser. FACILITY SERVICES dækker ydelser som f.eks. levering og afhentning af post samt sortering, omdeling, afhentning og efterbehandling af den enkelte erhvervskundes interne og eksterne post. Et nyere element i det samlede Facility Services koncept er scanning af indholdet af breve og dokumenter og elektronisk levering til kunden. ekommunikation omfatter eposthuset samt ydelserne fra den associerede virksomhed e-boks A/S. eposthuset er en integreret del af Post Danmarks hjemmeside på eposthuset indeholder blandt andet selvbetjeningsmulighed for valget mellem modtagelse af breve elektronisk eller fysisk, online meddelelse om flytning, køb af frimærker og billetter og andre post services som f.eks. beregning af porto, søgning af postnummer samt Track & Trace for pakker. ekommunikation tilbyder erhvervskunder en totalløsning for håndtering af elektronisk og fysisk kommunikation. Erhvervskunden kan levere det samlede datagrundlag for forsendelsen til ekommunikation, som fordeler brevene elektronisk til modtagere på baggrund af deres tilmeldinger i eposthuset, f.eks. at modtage brevet i e-boks eller pr. . Resten af forsendelserne sendes som hidtil som fysiske breve. Med bortfaldet af bladtilskuddet blev antallet af tilskudsberettigede uge- og månedsblade reduceret fra knapt til 19. Post Danmark har trods den nye prissætning og øget konkurrence på Magasinpostproduktet formået at fastholde betydelige kunder. Dette kan bl.a. tilskrives den høje kvalitet i leveringen. FACILITY SERVICES Det tætte samarbejde med Post Danmarks store kunder skaber nye markedsmuligheder gennem overtagelse af kundernes interne postfunktioner, hvor Post Danmark kan udnytte sin ekspertise i styring af postbehandling og logistik og supplere indtægterne fra Post Danmarks kerneprodukter. Omsætningen på Facility Services udgjorde 100 mio. kr. Post Danmark har i 2004 overtaget den interne postfunktion i såvel offentlige som private virksomheder. Dette afspejler den generelle tendens til øget outsourcing af virksomheders interne post- og logistikfunktioner. Post Danmark har endvidere lanceret en varemodtagelsesservice, der indebærer, at erhvervskunder får mulighed for at placere deres varemodtagelse hos Post Danmark. Den stigende efterspørgsel af digitale postløsninger har medført, at Post Danmark i løbet af 2004 foretog en betydelig udvidelse af virksomhedens produktionsapparat til scanning. Post Danmark blev i slutningen af 2004 præcertificeret som Læs Ind -bureau, der har tilladelse til at scanne fakturaer til offentlige myndigheder et område, der forventes at bibringe en betydelig omsætningsvækst de nærmeste år. For at sikre tilstrækkelig kapacitet og kompetence på scanningsområdet erhvervede Post Danmark 1. november 2004 selskabet Data Scanning A/S, hvorfra Post Danmarks scanningsproduktion fremover vil blive udført. Selskabet er i dag den 14

14 KUNDETILFREDSHEDSINDEKS ERHVERV TILFREDSHED LOYALITET største markedsaktør og Post Danmark styrker dermed sin position på markedet. ekommunikation Med etablering af ekommunikation som produktområde har Post Danmark udvidet kerneproduktet (brevet) fra udelukkende at være en fysisk forsendelse til også at omfatte en elektronisk forsendelse. Omsætningen fra ekommunikation er endnu begrænset, men tilslutningen af kunder til såvel eposthuset som e-boks er stigende. Antallet af tilmeldte modtagere i e-boks steg fra i 2003 til ved udgangen af 2004, medens antallet af tilsluttede afsendere nåede op på 530. ekommunikation har integreret den sikre, gratis elektroniske postboks på internettet, som tilbydes af den associerede virksomhed e-boks, med det øvrige udbud af elektroniske løsninger som f.eks. udsendelse af specifikke forsendelser baseret på modtagernes specifikke ønsker via elektronisk post. Med e-boks får privatkunder gratis et personligt og sikkert arkiv, hvor der kan modtages f.eks. kontoudtog, årsopgørelser, lønsedler og andre breve. Forsendelser via til privatkunder sikrer hurtig og let tilgængelighed for breve, hvor der ikke er behov for den samme høje grad af sikkerhed som i e-boks. e-boks. e-boks ejes nu ligeligt af Post Danmark, KMD og PBS. Med PBS indtræden i ejerkredsen forudses en yderligere styrkelse af e-boks, hvilket forventes at have en positiv effekt på omsætningen. KUNDETILFREDSHED OG -LOYALITET Loyaliteten og tilfredsheden blandt Post Danmarks erhvervskunder har været stigende, siden virksomheden i 1999 begyndte at måle kundernes tilfredshed og loyalitet. Forretningsenheden Erhvervskunder har opstillet konkrete handlingsplaner på væsentlige områder, herunder udvikling af sælgernes produktkompetencer samt i forhold til kundernes tilfredshed med de enkelte produkters udformning. Der er foretaget systematiske målinger af holdningerne til en række aspekter af Post Danmarks virksomhed hos et repræsentativt udsnit af kunderne. Kundernes udsagn om Post Danmark sammenvejes blandt andet i nøgletallene kundetilfredshed og kundeloyalitet. Resultaterne for 2004 viser et kundetilfredshedsindeks for erhvervskunder på 68 mod 67 i Erhvervskundernes loyalitet er øget fra indeks 67 i 2003 til indeks 69 i Pengeinstitutternes Betalings Service (PBS) har i 2004 erhvervet en tredjedel af aktiekapitalen i 15

15 FORRETNINGSENHEDSREGNSKAB FOR PRIVATKUNDER BELØB I MIO. KR OMSÆTNINGENS FORDELING PÅ FORRETNINGSENHEDER Indtægter i alt Omkostninger inkl. afskrivninger (1.841) Resultat af primær drift (EBIT) 376 Regnskabstallene er gengivet fra de interne forretningsenhedsregnskaber, som er omtalt på side 11. PRIVATKUNDER PRIVATKUNDER Forretningsenheden Privatkunder har det samlede forretningsansvar for Post Danmarks mindre erhvervskunder samt private kunder. De tilbydes en række standardiserede produkter og betjenes fortrinsvis via Post Danmarks net af posthuse, enten i egendrift eller, i stigende omfang, via postbutikker indrettet hos andre butiksdrivende. Derudover sælges frimærker via en række frimærkehandlere, via eposthuset og Post Danmarks hjemmeside. Enhedens aktivitetsområde omfatter også udgivelse og produktion af frimærker. Omsætningen indenfor Privatkunder udgjorde i mio. kr. Forretningsenheden beskæftiger medarbejdere (omregnet til heltidsbeskæftigede), hvoraf er beskæftiget på Post Danmarks posthuse. Forretningsenheden Privatkunder tilbyder serviceydelser inden for følgende fire kategorier: OMSÆTNINGENS FORDELING PÅ PRODUKTER Frimærker til frankering 51 pct. Små og mellemstore erhvervskunder 19 pct. Private kunders pakkeforsendelser 8 pct. Betalingsformidling 9 pct. Filateli og andre filialprodukter 13 pct. Post Danmark har eneret på at udstede frimærker. Salg af frimærker bidrager med en omsætning på mio. kr. og er hermed den største indtægtskilde i Privatkunder. For at betjene kunderne, herunder særligt at sikre mulighed for at aflevere og afhente postale forsendelser, driver forretningsenheden et omfattende net med 996 ekspeditionssteder heraf 287 egendrevne posthuse. Opretholdelsen af et landsdækkende posthusnet er et krav i Post Danmarks koncession. De primære produkter i filialerne er postprodukter samt betalingsformidling, som udføres på vegne af Danske Bank og BG Bank. I tillæg 16

16 KUNDETILFREDSHEDSINDEKS PRIVATKUNDER KUNDETILFREDSHEDSINDEKS, EGENDREVNE POSTHUSE, PRIVATKUNDER UDVIKLINGEN I EGENDREVNE POSTHUSE OG POSTBUTIKKER TILFREDSHED LOYALITET EGENDREVNE POSTHUSE POSTBUTIKKER hertil tilbydes kunder på de egendrevne posthuse en række produkter, herunder filateliprodukter, taletidskort, internationale telekort og anledningskort samt skriveartikler, konvolutter og computertilbehør. Derudover sælges billetter til kulturelle og sportslige begivenheder for BILLETnet. Der er også mulighed for at optage kortvarige forbrugslån via posthusene under navnet Kviklån. Omsætningen i de egendrevne posthuse på varesalg og ekspeditioner blev i mio. kr. Forretningsenheden har ca. 30 mio. ekspeditioner om året i de egendrevne posthuse. Dette tal har været faldende i de senere år i takt med, at kunderne i stigende omfang kan betjene sig selv via internettet. Denne udvikling vedrører ikke mindst betalingsformidlingsprodukterne. Antallet af ind- og udbetalinger ekspederet i filialnettet faldt med 10 pct. fra 2003 til Det er en fortsættelse af udviklingen i de senere år og en konsekvens af, at stadig flere kunder betaler deres regninger via Pengeinstitutternes Betalings Service eller homebanking. Den faldende omsætning nødvendiggør en løbende tilpasning af filialnettet, hvor især antallet af egendrevne posthuse nedbringes. Fra udgangen af 2003 til udgangen af 2004 er antallet af egendrevne posthuse reduceret fra 339 til 287. Modsat er antallet af postbutikker steget fra 680 i 2003 til 709 i Post Danmark har i 2004 udsendt sit eget kundemagasin Direkte til alle landets husstande. Ud over et aktuelt redaktionelt stof har indholdet taget afsæt i markedsføringen af Post Danmarks produkter og praktiske informationer om produkterne. I 2005 er Direkte blevet afløst af Med Rundt, der anvendes som omslag ved omdeling af Adresseløse forsendelser. Det indeholder en blanding af markedsføring af Post Danmarks produkter og annoncering. I maj 2004 lancerede Post Danmark et nyt kundeblad Post og pakker for mindre erhvervskunder. Post og pakker udsendes direkte til ca kunder. Det nye kundeblad markedsfører Post Danmarks produkter og services. Herudover får kunderne nyheder og informationer. Det nye blad forventes at øge kundernes tilfredshed med og loyalitet over for Post Danmark. KUNDETILFREDSHED OG -LOYALITET Også på privatkundeområdet kan der registreres en fremgang i kundernes tilfredshed. Kundetilfredshedsindekset for 2004 blev 73 mod 72 i Loyaliteten blandt privatkunder udgjorde som i 2003 indeks 75. Set over perioden har såvel kundeloyalitet som kundetilfredshed været svagt stigende. Der er i 2004 gennemført aktiviteter for at forbedre kommunikation og information til kunderne, ligesom der er fokuseret yderligere på at overholde målene for ventetid på posthusene. På egendrevne posthuse blev 87 pct. af kunderne i 2004 således ekspederet inden for fem minutter (i pct.) og 98 pct. inden for ti minutter (i pct.). Kundetilfredshedsindekset for egendrevne posthuse er 75 i 2004, hvilket er uændret i forhold til

17 FORRETNINGSENHEDSREGNSKAB FOR KURER, EKSPRES, PAKKER BELØB I MIO. KR OMSÆTNINGENS FORDELING PÅ FORRETNINGSENHEDER Indtægter i alt Omkostninger inkl. afskrivninger (1.108) Resultat af primær drift (EBIT) 60 KURER, EKSPRES, PAKKER Regnskabstallene er gengivet fra de interne forretningsenhedsregnskaber, som er omtalt på side 11. KURER, EKSPRES, PAKKER Kurer, Ekspres, Pakker (KEP) har forretningsansvaret for kurerforsendelser samt indenrigspakker og stykgods til kunder med en erhvervsaftale. Herudover varetager Kurer, Ekspres, Pakker sorteringen på pakkecentrene, som beskæftiger 631 af forretningsenhedens 686 medarbejdere. Omsætningen inden for forretningsenheden udgjorde i mio. kr. Omsætningens størrelse er påvirket positivt af en aftale fra november 2003 om afhentning, sortering og distribution af DHL Express indenlandske pakker i Danmark. Forretningsenheden tilbyder serviceydelser til erhvervskunder inden for to kategorier: OMSÆTNINGENS FORDELING PÅ PRODUKTER Pakker, letgods og andre produkter 94 pct. Kurer- og eksprespakker 6 pct. Kurer- og eksprespakker udbydes af datterselskabet Budstikken Transport A/S. Den indenlandske transport- og logistikbranche har de senere år været kraftigt påvirket af den alliance- og opkøbsbølge, der har fundet sted på globalt plan. De fleste af Post Danmarks primære konkurrenter på det danske pakke- og logistikmarked er således i dag ejet af udenlandske postvirksomheder. Akkvisitioner og alliancer indgås for at forbedre logistikydelserne og at positionere den enkelte udbyder som totalleverandør af logistikydelser. Budstikken Transport A/S er Post Danmarks datterselskab inden for nationale kurer- og ekspresforsendelser og tilbyder landsdækkede udbringning i eget netværk, hvilket giver virksomheden væsentlige fordele i kapacitetsudnyttelse, produktudvikling og kvalitet. Det landsdækkende netværk blev endeligt etableret gennem en række opkøb af tidligere franchiseafdelinger, som blev afsluttet i Budstikken Transport har 37 fastansatte medarbejdere samt 24 kurerer. Transportbranchen har gennem flere år haft en ringe indtjening, direkte afledt af de senere års intensive priskonkurrence imellem distributørerne. Prisen er en væsentlig konkurrenceparameter som følge af overkapacitet på markedet. Tendensen går i retning af koncentration af indkøb hos færre leverandører, som til gengæld bliver mødt af større krav om at kunne løfte mere komplekse og varierede transportopgaver. Logistikkunderne bliver større i kraft af en konsolidering og globalisering. De får dermed større købekraft og behov for bredere og mere partnerskabslignende samarbejder med forretningsforbindelserne i deres værdikæde. De fleste virksomheder ønsker at samle opgaver af samme karakter hos den samme udbyder. Det er inden for denne definition af totalleverancer (one-stop-shopping), at de fleste operatører lægger indsatsen. Supply Chain Management får stigende betydning som konkurrenceparameter. Ved at fokusere og forbedre den samlede værdikæde kan virksomhederne videreudvikle deres kundeservice samtidig med, at de optimerer deres samlede vareflow og reducerer deres lageromkostninger. KUNDETILFREDSHED Kundetilfredshedsindekset er også for produktet Erhvervspakker blevet forbedret i forhold til Indekset for 2004 blev 79 mod 78 i 2003 og afspejler den positive udvikling, som hele koncernen er inde i. 18

18 PAKKETYPER ERHVERVSPAKKER er pakker, der sendes mellem virksomheder. Pakkerne må veje op til 50 kg. Erhvervspakker er ikke omfattet af Post Danmarks befordringspligt. PRIVATPAKKER er pakker, der sendes fra virksomheder til private modtagere, f.eks. e-handels- og postordreforsendelser. Pakkerne må veje op til 20 kg eller op til 50 kg ved særlig aftale. Privatpakker under 20 kg er omfattet af Post Danmarks befordringspligt. KURER- OG EKSPRESPAKKER er primært udbringning af indenrigs eksprespakker inden for samme dag, samt udenrigsforsendelser. Produktet udbydes af Post Danmarks datterselskab Budstikken Transport A/S. Kurer- og eksprespakker er ikke omfattet af Post Danmarks befordringspligt. LETGODS er stykgods, som sendes mellem to virksomheder og må veje op til kg pr. enhed. Letgods er ikke omfattet af Post Danmarks befordringspligt. 19

19 FORRETNINGSENHEDSREGNSKAB FOR INTERNATIONAL POST BELØB I MIO. KR OMSÆTNINGENS FORDELING PÅ FORRETNINGSENHEDER Indtægter i alt Omkostninger inkl. afskrivninger (1.127) Resultat af primær drift (EBIT) 211 INTERNATIONAL POST Regnskabstallene er gengivet fra de interne forretningsenhedsregnskaber, som er omtalt på side 11. INTERNATIONAL POST International Post har forretningsansvaret for Post Danmarks internationale produkter og samarbejde med internationale partnere. International Post varetager endvidere driften af Post Danmarks internationale postcenter placeret ved Københavns Lufthavn. International Post beskæftiger 322 medarbejdere (omregnet til heltidsbeskæftigede). Heraf er 265 medarbejdere beskæftiget i Internationalt Postcenter. International Post havde i 2004 en omsætning på mio. kr. Forretningsenheden tilbyder serviceydelser inden for tre kategorier: OMSÆTNINGENS FORDELING PÅ PRODUKTER Internationale breve 87 pct. Internationale pakker 9 pct. Andre produkter 4 pct. DET INTERNATIONALE BREVMARKED Internationale breve bidrager med en omsætning på mio. kr. og er hermed det største område inden for forretningsenheden International Post. Markedet for brevforsendelser fra Danmark til udlandet har vist en vigende tendens. En udvikling som forventes at fortsætte i de kommende år, og som i høj grad er et resultat af substitutionseffekten fra den elektroniske kommunikation. Post Danmark er fortsat stærkt placeret på markedet for internationale breve med oprindelse i Danmark. Breve fra udlandet til Danmark er omfattet af Post Danmarks eneret. Post Danmarks konkurrenter har gennem fokus på prisen søgt at øge deres markedsandele og dermed skabe et fodfæste i Danmark, men det er lykkedes for Post Danmark at fastholde en usvækket stærk position på markedet gennem en høj kvalitet, et godt produktudbud og en målrettet salgsindsats. Post Danmarks brevkvalitet er fortsat helt i top, for så vidt angår de internationale breve i EU. Eksterne kvalitetsmålinger viser, at breve sendt med Post Danmark er langt hurtigere fremme end breve sendt med konkurrenterne. Internationalt samarbejder Post Danmark med andre landes postvirksomheder om udviklingen af den internationale brevkvalitet. Det er EU s mål, at 85 pct. af alle afsendte internationale breve i Europa skal nå frem til modtageren i de øvrige europæiske lande senest tre dage efter, at brevene er sendt. De europæiske postvirksomheder i International Post Corporation (IPC) opnåede i 2004 på dette område et resultat på 93,7 pct. som helhed og levede dermed klart op til det europæiske mål. For så vidt angår Post Danmark kom 97,2 pct. af alle breve fra Danmark til udlandet frem til tiden, og 96,4 pct. af alle breve fra udlandet til Danmark frem til tiden. DET INTERNATIONALE PAKKEMARKED Internationale pakker bidrager med en omsætning på 127 mio. kr. De internationale pakker håndteres af Pan Nordic Logistics (PNL), der ejes ligeligt af Posten Norge og Post Danmark. PNL udgør en stærk nordisk platform for distribution af internationale pakker inden for Norden og sikrer samtidig kunderne i de nordiske lande konkurrencedygtige distributionsløsninger til de øvrige lande i Europa og resten af verden. PNL s produktkoncept er på den baggrund målrettet mod de nordiske erhvervsvirksomheder og deres internationale distributionsbehov. Det indebærer eksempelvis, at erhvervskunder kan vælge mellem en række serviceydelser. CarryOn Business er den professionelle løsning for pakker til andre virksomheder i det meste af verden. CarryOn Business har en lang række attraktive services og omfatter 56 lande, der tegner sig for over 90 pct. af den danske eksport. Mængden af pakker fra Danmark til udlandet og fra udlandet til Danmark forventes at udvikle sig positivt i de kommende år. 20

20 INTERNATIONALE PRODUKTER INTERNATIONALE BREVE er breve og blade til og fra udlandet. INTERNATIONALE PAKKER er pakker til og fra udlandet. Internationale pakker håndteres af den associerede virksomhed Pan Nordic Logistics AB, der ejes ligeligt med Posten Norge. ANDRE PRODUKTER omfatter aviser og adresseløse forsendelser til og fra udlandet. 21

ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN LEDELSESBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 6 8 9 10 12 14 20 24 26 28 34 40 42 44 49 59 86 87 88 90 91 92 Virksomhedspræsentation Hovedtal og nøgletal Året 2005 De Post

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN LEDELSESBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE 5 6 9 10 11 12 14 16 22 26 28 31 36 42 44 46 51 61 85 98 99 100 103 104 Forord Virksomhedspræsentation Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Godstransport 2004. 28. Januar 2004. Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S

Godstransport 2004. 28. Januar 2004. Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S Godstransport 2004 28. Januar 2004 Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S Den nye Postlov Udfordringer Færre breve Elektronisk post og kommunikation Fald i størrelsesordenen 4% de seneste

Læs mere

tid til forandring 07 ÅrSraPPort 2007 PoSt danmark KonCErnEn

tid til forandring 07 ÅrSraPPort 2007 PoSt danmark KonCErnEn tid til forandring 7 ÅRSRAPPORT 2007 POST DANMARK KONCERNEN Organisation Bestyrelse Intern Revision Koncernrevisionschef Søren Kongsbo direktion Administrerende direktør Helge Israelsen Viceadministrerende

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2008 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 28 POST DANMARK KONCERNEN Organisation pr 31. december 28 Bestyrelse Intern Revision Koncernrevisionschef Søren Kongsbo direktion Administrerende direktør Helge Israelsen Viceadministrerende

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 - EN DEL AF POSTNORD. Den 23. februar 2012

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 - EN DEL AF POSTNORD. Den 23. februar 2012 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 FOR POST DANMARK KONCERNEN (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 23. februar 2012 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 Post Danmarks samlede omsætning er faldet fra 10.485 mio. kr.

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 FOR POST DANMARK (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2014 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 Post Danmarks samlede indtægter er faldet fra 8.858 mio. kr. i 2012 til

Læs mere

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010 Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked Side 1/6 27. maj 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

e-boks årsrapport 2007

e-boks årsrapport 2007 Årsrapport 2007 e-boks årsrapport 2007 2007 blev et godt år for e-boks. Vi er blevet større og stærkere med god vækst på de væsentlige forretningsområder. Mere end halvanden million brugere og næsten 400

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger. www.postdanmark.dk

Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger. www.postdanmark.dk ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 2/2008 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 2/2008 Den 14. marts 2008 RESUMÉ FOR ÅRET 2007

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS 1 e-boks præsentation - januar 2014 2 Agenda e-boks kort fortalt Værdi for afsendere og slutbrugere Løsninger fra e-boks 3 e-boks kort fortalt 4 Ideen bag e-boks Fra omkostningstunge fysiske breve til

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG

NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG DISTRIBUTION ER EN AFGØRENDE FAKTOR, NÅR EN NETBUTIK SKAL HAVE SUCCES Varerne skal hurtigt og sikkert frem og på

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Året kort. Post Danmarks nettoomsætning udgjorde i 2000 10.936 mio. kr., en stigning på 119 mio. kr. eller 1,1 % i forhold til 1999.

Året kort. Post Danmarks nettoomsætning udgjorde i 2000 10.936 mio. kr., en stigning på 119 mio. kr. eller 1,1 % i forhold til 1999. Årsberetning og regnskab 2000 Indholdsfortegnelse 5 6 8 12 14 26 32 38 39 40 42 66 67 68 70 Hovedtal og nøgletal Virksomhedspræsentation Ledelsens årsberetning Strategi og lederskab Kunderne og markedet

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 POST DANMARK KONCERNEN EN DEL AF POSTNORD

ÅRSRAPPORT 2012 POST DANMARK KONCERNEN EN DEL AF POSTNORD ÅRSRAPPORT 22 POST DANMARK KONCERNEN EN DEL AF POSTNORD INDHOLD 4 6 8 3 4 5 6 HOVEDTAL OG NØGLETAL ÅRET 22 POST DANMARKS AKTIVITETER KONCERNENS ØVRIGE SELSKABER SAMFUNDSANSVAR SELSKABSLEDELSE RISIKOSTYRING

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IFRS 8 Driftssegmenter GRUNDPRINCIP 1. En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011

Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011 Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011 Din guide til de nye portopriser I denne folder kan du finde de nye priser på de mest almindelige breve og pakker. Du kan også læse lidt mere om, hvad Post Danmark

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

A/S BLADKOMPAGNIET AFP-BRUGERGRUPPEMØDE DEN 14. NOVEMBER 2012 PAGE 1

A/S BLADKOMPAGNIET AFP-BRUGERGRUPPEMØDE DEN 14. NOVEMBER 2012 PAGE 1 A/S AFP-BRUGERGRUPPEMØDE DEN 14. NOVEMBER 2012 PAGE 1 INDHOLD AF PRÆSENTATION A/S Bladkompagniet historik og profil Forretningsområder de sidste års rejse Kvalitet Økonomi Afslutning PAGE 2 A/S S HISTORIE

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere