ÅRSRAPPORT 2004 POST DANMARK KONCERNEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2004 POST DANMARK KONCERNEN"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2004 POST DANMARK KONCERNEN

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Virksomhedspræsentation Hovedtal og nøgletal Året 2004 Forventninger til 2005 Kunder og marked Erhvervskunder Privatkunder Kurer, Ekspres, Pakker International Post Produktion og processer Ledelse og medarbejdere Risikoforhold Regnskabsberetning Anvendt regnskabspraksis Årsregnskab 2004 Væsentlige selskaber i Post Danmark Post Danmarks organisation Organisation og ledelseshverv Ledelsens påtegning Revisionspåtegninger Delregnskaber for Post Danmarks hovedforretningsområder Adresser 3

3 BESTYRELSE DIREKTION FINANSKALENDER Administrerende direktør Fritz H. Schur, formand Direktør Mogens Bundgaard-Nielsen, næstformand Forhandlingssekretær Jens Bendtsen * Forhandlingssekretær Ole Jespersen * Koncernøkonomidirektør Hanne Lund Formand Isa Rogild * Direktør Ole Trolle * Valgt af medarbejderne Administrerende direktør Helge Israelsen Viceadministrerende direktør K.B. Pedersen Direktør Palle Juliussen Direktør Bjarne Wind Post Danmark A/S Tietgensgade København V cvr. nummer Hjemsted: København Ordinær generalforsamling 15. april 2005 Forventet offentliggørelse af regnskabsmeddelelser: 1. kvartal maj halvår august kvartal november 2005 VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION Post Danmark er Danmarks nationale postvirksomhed og leverer en universel postservice til alle kunder ved at indsamle og distribuere breve og pakker samt omdele adresseløse forsendelser, aviser, lokale ugeaviser og blade. Desuden tilbydes Facility Services og ekommunikationsløsninger. Post Danmark har dels en befordringspligt, der sikrer befolkningen adgang til postservice på fastlagte, ensartede og rimelige vilkår, dels eneret til at omdele indenlandske breve og ankommende, udenlandske breve. Vægtgrænsen for eneretten er reduceret fra 100 gram til 50 gram pr. 1. januar Godt 60 pct. af den samlede omsætning i 2004 vedrører produkter, hvor Post Danmark ikke har eneret. Post Danmark er organiseret i otte forretningsenheder. Fire forretningsenheder orienteret mod eksterne kunder: Erhvervskunder Privatkunder Kurer, Ekspres, Pakker International Post Fire forretningsenheder orienteret mod interne kunder: Brevproduktion og Transport Distribution Intern Produktion og Service Informationsteknologi POST DANMARKS STRATEGI Post Danmark arbejder til stadighed med at møde udfordringerne fra virksomhedens omgivelser. I indeværende strategiperiode (frem til 2006) rettes indsatsen især mod fire overordnede mål: KUNDEORIENTEREDE FORRETNINGSENHEDER ERHVERVSKUNDER PRIVATKUNDER Forretningsansvaret for større erhvervskunder bortset fra kurer-, ekspres- og pakkeløsninger Forretningsansvaret for private og mindre erhvervskunder KURER, EKSPRES, PAKKER INTERNATIONAL POST Forretningsansvaret for kurer, ekspres og pakkeløsninger til større erhvervskunder Forretningsansvaret for internationale produkter og samarbejde med internationale partnere 4

4 MISSION, VISION OG VÆRDIER POST DANMARKS MISSION er at levere en grundlæggende postservice til alle kunder i Danmark både afsendere og modtagere. Denne postservice skal være Europas bedste målt på en kombination af serviceniveau, kvalitet og pris. POST DANMARKS VISION: Post Danmark vil i 2006 være Europas bedste postvirksomhed, der: skaber resultater på linje med de bedste leverer Europas bedste postservice til alle afsender- og modtagerkunder i Danmark tjener penge på brevforretningen trods betydelige mængdefald succesfuldt udvikler og udbyder nye ydelser til afsender- og modtagerkunder har vundet markedsandele på konkurrencemarkederne er i alliance med en stor international operatør udvikler Europas dygtigste og mest engagerede postmedarbejdere. POST DANMARKS VÆRDIER: Post Danmark er troværdig, kompetent, forandringsparat og værdiskabende. EFFEKTIVISERING OG MARKEDSTILPASNING Den svage markedsudvikling og stigende konkurrence nødvendiggør en indsats for at nedbringe omkostningerne og tilpasse kapaciteten i alle dele af organisationen, som i disse år gennemføres under overskriften Lean. Samtidig indgår Post Danmark i stadigt tættere samarbejde med kunderne, således at serviceydelser og produktion tilpasses kundernes behov. UDVIKLING AF NYE YDELSER TIL BÅDE MODTAGERE OG AFSENDERE Den stigende anvendelse af avanceret teknologi tillader Post Danmark at tilbyde de kunder, der ønsker det, nye tillægsydelser inden for rammerne af den koncession, der er vedtaget i ALLIANCER Indgåelse af en alliance med en betydende international aktør er en nødvendighed for blandt andet at kunne tilbyde kunderne logistikløsninger på internationalt niveau og for at nedbringe omkostningerne ved udvikling af nye produkter og ny teknologi gennem samarbejde og deling af udgifterne. MEDARBEJDERUDVIKLING Fokusering og acceleration af medarbejderudviklingen er essentiel for at bevare en tilpasningsdygtig organisation, hvis resultater trods stigende automatisering og anvendelse af den nyeste teknologi vedbliver med at afhænge af en række arbejdskraftintensive processer. Ud over den løbende indsats med udvikling af selvbærende team og udvikling af eksisterende chefer og ledere arbejdes der også på at sikre, at Post Danmark også i fremtiden besidder en kompetent arbejdsstyrke gennem talentudvikling og uddannelse af trainees. OMSÆTNINGENS FORDELING 2004 PRODUKTER OMSÆTNINGENS FORDELING 2004 FORRETNINGSENHEDER ANTAL ANSATTE BREVE, ENERET ØVRIGE BLADE OG ADRESSE- LØSE FORSENDELSER INTERNATIONAL POST KURER, EKSPRES, PAKKER ØVRIGE PRIVATKUNDER (POSTHUSE) PAKKER BREVE, KONKURRENCE PRIVATKUNDER ERHVERVSKUNDER BREVPRODUKTION OG TRANSPORT DISTRIBUTION (POSTBUDE) 5

5 HOVEDTAL OG NØGLETAL BELØB I MIO. KR. POST DANMARK KONCERNEN POST DANMARK SOV RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Andre driftsindtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger (9.483) (1.275) (9.079) (9.410) (9.624) (9.710) Resultat før afskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger ekskl. afskrivning af goodwill (636) (86) (586) (525) (504) (496) Resultat efter afskrivninger, men før afskrivning af goodwill (EBITA) Afskrivning af goodwill (265) (35) (261) (260) (259) (260) Resultat af primær drift før engangsposter Engangsposter - - (160) (466) (549) - Resultat af primær drift (EBIT) (79) 505 Andre driftsomkostninger (19) (3) (24) (17) (16) (15) Finansielle poster, inkl. resultat af associerede virksomheder (59) (8) (72) (103) 18 (1) Resultat før skat (77) 489 Skat af ordinært resultat (290) (39) (169) (43) (3) (176) Efterregulering af skat for (87) - Årets resultat (167) 313 BALANCE Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt PENGESTRØMME Driftsaktiviteter Investeringsaktiviteter (994) (134) (939) (691) (599) (405) Finansieringsaktiviteter (154) (21) (261) (1.350) 10 (591) Ændring i likviditet (1.204) NØGLETAL Overskudsgrad, pct Egenkapitalens forrentning, pct (5) 9 Soliditetsgrad, pct Udbytte i procent af resultat før skat Antal heltidsbeskæftigede VÆRDISKABELSE Værdiskabelse, pct Værdiskabelse EURO Anvendt regnskabspraksis fremgår af side og er uændret i forhold til Sammenligningstal for perioden er for Post Danmark SOV (Selvstændig Offentlig Virksomhed) og er ikke tilrettet den regnskabspraksis, der er gældende for Post Danmark koncernen efter omdannelse til A/S, med undtagelse af engangsposter i Regnskaberne er ikke direkte sammenlignelige, da regnskabet for Post Danmark fra og med 2002 er aflagt efter den nye årsregnskabslov, ligesom Post Danmark i forbindelse med omdannelsen til A/S har frikøbt en del af pensionsforpligtelsen vedrørende tjenestemænd og overenskomstansatte på særlige vilkår mod betaling af mio. kr. Pensionsbidraget er således med virkning fra 1. januar 2002 faldet fra 20 pct. til 12 pct. af den pensionsgivende løn. Ved omregning fra DKK til EUR er anvendt Danmarks Nationalbanks noteringskurs 743,81 ultimo

6 ÅRET 2004 Staten er fortsat eneejer af Post Danmark, men et salg af 25 pct. af aktierne forventes gennemført i Årets resultat af primær drift før engangsposter viste en stigning fra 722 mio. kr. i 2003 til 914 mio. kr. i 2004, hvilket er meget tilfredsstillende. Resultatet er i overensstemmelse med forventningerne udtrykt i Regnskabsmeddelelsen udsendt 4. november Resultatet er en følge af en stigning i indtægterne på 650 mio. kr. kombineret med en begrænset vækst i de samlede omkostninger på 458 mio. kr. Årets resultat på 546 mio. kr. er det bedste i virksomhedens historie. Resultatet i 2003 (297 mio. kr.) var påvirket væsentligt af poster af engangskarakter til centralisering af pakke- og brevpostcentre, organisationsændringer og personalereduktioner. Post Danmarks værdiskabelse (EVA) steg fra 317 mio. kr. i 2003 til 478 mio. kr. i 2004, og afkastet af den investerede kapital steg til 21 pct., en stigning fra de 18 pct., som opnåedes i Egenkapitalforrentningen steg fra 15 pct. i 2003 til 24 pct. i Af årets resultat foreslås 299 mio. kr. udbetalt som udbytte til aktionæren og 247 mio. kr. overført til egenkapitalen som frie reserver. Post Danmark har i 2004 haft en positiv likviditetseffekt fra ordinære driftsaktiviteter, der fratrukket likviditetsbehovet til investeringsaktiviteter udgjorde 403 mio. kr. Af dette beløb er der udbetalt udbytte vedrørende regnskabsåret 2003 på 149 mio. kr. samt foretaget afdrag på gæld til kreditinstitutter på 44 mio. kr. Desuden er optaget et kortfristet lån på 39 mio. kr. De likvide beholdninger er således forøget med 249 mio. kr. og udgør 736 mio. kr. ultimo Efter tilbagegang i afsætningen på brevmarkedet i de tre forudgående år stabiliserede brevmarkedet sig i 2004 på niveauet for 2003, til en vis grad hjulpet af enkeltstående udsendelser fra flere store kunder samt en positiv udvikling i Direct mail produktet. Som følge af prisreguleringer steg brevomsætningen med 245 mio. kr. i forhold til På flere øvrige produkter, især Adresseløse forsendelser og pakker, har der været betydelig omsætnings- og afsætningsfremgang. Selvom tilbagegangen i brevmængden afløstes af en stabilisering i 2004, forudses et fortsat fald i de kommende år. Post Danmark fastholder derfor sit fokus på løbende effektivisering af virksomhedens processer. Gennemførelse af en række aktiviteter med dette formål blev iværksat eller videreført i årets løb. Under fællesbetegnelsen Lean arbejdes der overalt i organisationen med en række programmer inspireret af en grundlæggende ledelsesfilosofi om med mindst muligt spild at skabe mest mulig værdi for kunderne. Dette arbejde omfatter udover de løbende optimeringer af produktion, distribution og administration også større enkeltinvesteringer i bl.a. et nyt pakkecenter i Taulov til erstatning af de hidtidige fem pakkecentre i det vestlige Danmark. Der er under overskriften Lean Enterprise iværksat en gennemgribende gennemgang af virksomhedens forretningsprocesser og it-systemer med henblik på overgang til SAP, som forventes sat i drift i begyndelsen af 2005 på økonomisiden, for siden at blive udvidet til at understøtte en række af Post Danmarks øvrige processer. Post Danmarks konsekvente arbejde med forbedring af virksomhedens processer førte til, at virksomheden i begyndelsen af 2004 modtog Den Danske Kvalitetspris som udmærkelse for de resultater, der er opnået. Dette arbejde har også ført til fremgang i såvel kunders som medarbejderes vurdering af virksomheden. Gennem øget fokus er det lykkedes at fastholde det i forvejen høje niveau for rettidigheden for aflevering af breve. For 2004 blev rettidigheden for A-breve på 95,2 pct. mod 95,1 pct. i Dermed lever Post Danmark op til det kvalitetsmål, som er fastsat i den nye koncession, der udmønter kravene i Lov om Postbefordring, som blev vedtaget i juni Rettidigheden for B-breve udgjorde 98,6 pct. i 2004 mod 98,1 pct. i

7 FORVENTNINGER TIL 2005 Pr. 1. januar 2005 er Post Danmarks regnskabspraksis ændret, så den følger de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Opgjort efter den ændrede regnskabspraksis udgjorde Post Danmarks resultat før skat for mio. kr., hvilket er en stigning på 310 mio. kr. i forhold til den hidtil anvendte regnskabspraksis. Den væsentligste årsag til stigningen er tilbageførsel af foretagne goodwill-afskrivninger. På side redegøres nærmere for effekten af overgangen til IFRS-standarderne. De anførte forventninger til 2005 er opgjort i forhold til den korrigerede resultatopgørelse for 2004 (side 62). Den samlede nettoomsætning ventes at være svagt stigende i forhold til Den fortsatte udvikling af elektronisk kommunikation skaber et pres på markedet for fysiske brevforsendelser. På den baggrund ventes et afsætningsmæssigt fald, der dog modsvares af mindre prisstigninger, hvorfor brevomsætningen samlet set forventes uændret i forhold til Bladområdet opgjort inkl. magasinpost samt Adresseløse forsendelser forventes at udvise en afsætnings- og omsætningsmæssig fremgang, ligesom pakkeområdet ventes at udvikle sig positivt. Omkostningsniveauet ventes at være svagt stigende i forhold til 2004 som følge af den almindelige pris- og lønudvikling. Afskrivningerne ventes at ligge lidt højere end i 2004 som følge af et højt investeringsniveau i de seneste år. Resultatet før skat ventes samlet at være lidt lavere end i

8 9

9 BREVE MIO. STK. PAKKER MIO. STK. BLADE OG MAGASINPOST MIO. STK KUNDER OG MARKED Post Danmark tilbyder sine kunder en række produkter med basis i den grundlæggende postale service og kan herigennem opfylde en række af kundernes behov for forsendelse af meddelelser og varer. Hovedproduktet er breve og andre former for skriftlig, papirbaseret kommunikation, som udgør ca. 80 pct. af den samlede omsætning. Afsætningen inden for brevområdet er i de seneste fem år reduceret, ligesom fordelingen blandt de forskellige brevprodukter er blevet forskudt i retning af flere ikke-individualiserede forsendelser. Ud over brevproduktet tilbyder Post Danmark befordring af pakker og hasteforsendelser. Post Danmark driver et net af indleverings- og udleveringssteder, der også fører andre ydelser som supplement. I de senere år har Post Danmark tilbudt nye former for ydelser såsom intern postbehandling (Facility Services) og elektroniske kommunikationsløsninger, der alle udspringer af kerneområdet, breve. Produktporteføljen kan inddeles i fire kategorier: OMSÆTNINGENS FORDELING PÅ PRODUKTER Breve, blade mv. 66 pct. Kurer og pakkeprodukter 13 pct. Posthusprodukter 4 pct. Andre produkter 17 pct. Trods stabiliseringen af brevmarkedet i 2004 forventes markedsudviklingen i de kommende år at være negativ for breve. Nedgangen skyldes dels en forventning om en strukturel tilpasning af brevmængden hos afsenderne, hvor man blandt andet reducerer udsendelsesfrekvensen, dels en egentlig elektronisk substitution. Pr. 1. januar 2005 reduceres eneretsområdet til forsendelser på op til 50 gram. Ca. 35 pct. af Post Danmarks omsætning vil herefter være omfattet af eneretten. På pakkemarkedet forventes den positive udvikling, som Post Danmark har kunnet konstatere i 2004, at fortsætte. Post Danmark er en vigtig leverandør og samarbejdspartner for erhvervslivet. Post Danmarks kunder dækker hele spektret af erhvervsvirksomheder i Danmark fra de store etablerede koncerner til små nystartede iværksættere. En meget væsentlig del af Post Danmarks omsætning stammer fra Danmarks største virksomheder og offentlige institutioner, som også er vigtige samarbejdspartnere ved Post Danmarks optimering og videreudvikling af produktporteføljen. Omsætningen med disse større erhvervskunder udgjorde godt en fjerdedel af Post Danmarks samlede omsætning. Selvom den grundlæggende ydelse er den samme, er der stor forskel på de forskellige kundegruppers behov. Derfor er kundeansvaret fordelt på fire kundeorienterede forretningsenheder: ERHVERVSKUNDER har forretningsansvaret for breve og andre produkter rettet mod de store og mellemstore erhvervskunder, der står for størstedelen af omsætningen. Denne kundegruppe er karakteriseret ved at forvente mere individualiserede løsninger, som kræver kendskab til kundens forretning og behov. For at sikre de store kunder en fælles indgang til Post Danmarks samlede tilbud varetager Erhvervskunder den samlede salgsindsats overfor store og mellemstore erhvervskunder for alle produktområder. KURER, EKSPRES, PAKKER har forretningsansvaret for kurerforsendelser samt indenrigspakker og stykgods. Herudover varetager Kurer, Ekspres, Pakker driften af pakkecentrene, som sorterer pakkerne. PRIVATKUNDER har forretningsansvaret for private og mindre erhvervskunder. Kundegruppen tilbydes i højere grad standardløsninger, der primært udbydes i filialnettet, hvis drift også varetages af Privatkunder. INTERNATIONAL POST har forretningsansvaret for Post Danmarks internationale produktområder og samarbejde med internationale partnere. International Post varetager driften af Post Danmarks center for international post placeret ved Københavns Lufthavn. Centeret sørger for sortering af ankommende og afgående international post. For at udnytte en række stordriftsfordele i transport, sortering, distribution og administra- 10

10 ADRESSELØSE FORSENDELSER OG LOKALE UGEAVISER MIO. STK. IND- OG UDBETALINGER PÅ POSTHUSE MIO. STK tion er de udførende dele af Post Danmarks virksomhed samlet i fire produktionsorienterede forretningsenheder, der understøtter de kundeorienterede forretningsenheder. Hovedparten af de ansatte er beskæftiget i de interne forretningsenheder. Post Danmark har i 2004 introduceret forretningsenhedsregnskabet som led i den interne styring af lønsomhed i forhold til kundesegmenter og tilhørende produkter. Herved skabes et fremadrettet og sammenhængende grundlag for at opgøre såvel et forretningsenhedsregnskab, et segmentregnskab og et produktøkonomiregnskab for virksomheden. Post Danmarks produktøkonomiregnskab aflægges i henhold til et særligt regnskabsreglement udstedt af Trafikministeriet. Dette regnskabsreglement er under revision i Trafikministeriet. Produktøkonomiregnskabet for 2004 er udarbejdet efter bestemmelserne i det nuværende reglement. Regnskabet fremgår af side i årsrapporten, og dette indgår ligeledes som segmentoplysninger på side 50. Når regnskabsreglementet er revideret, vil forretningsenhedsregnskabet om nødvendigt blive tilpasset og erstatte produktøkonomiregnskabet som segmentregnskab. Hensigten med de interne forretningsenhedsregnskaber er at vise lønsomheden i Post Danmarks kundevendte aktiviteter. De fire kundeorienterede forretningsenheders ressourcetræk i de produktionsorienterede forretningsenheder dækkes via intern afregning. I kolonnen koncernforhold samles aktiviteter, som ikke kan henføres til de kundeorienterede forretningsenheder. Disse aktiviteter vedrører primært støtte- og stabsfunktioner, afskrivninger af goodwill samt elimineringer. Sammenligningstal er ikke udarbejdet. FORRETNINGSENHEDSREGNSKABER KURER, INTERNATIONAL POST DANMARK BELØB I MIO. KR. ERHVERVSKUNDER PRIVATKUNDER EKSPRES, PAKKER POST KONCERNFORHOLD I ALT Indtægter i alt Omkostninger inkl. afskrivninger (5.643) (1.841) (1.108) (1.127) (665) (10.384) Resultat af primær drift (EBIT) (529)

11 FORRETNINGSENHEDSREGNSKAB FOR ERHVERVSKUNDER BELØB I MIO. KR OMSÆTNINGENS FORDELING PÅ FORRETNINGSENHEDER Indtægter i alt Omkostninger inkl. afskrivninger (5.643) Resultat af primær drift (EBIT) 796 Regnskabstallene er gengivet fra de interne forretningsenhedsregnskaber, som er omtalt på side 11. ERHVERVSKUNDER ERHVERVSKUNDER For at sikre samarbejdet med de store erhvervskunder og for at forenkle deres kontakt med Post Danmark er opgaver vedrørende salg af produkter til alle større kunder samlet i forretningsenheden Erhvervskunder. Forretningsenheden beskæftiger 253 medarbejdere (omregnet til heltidsbeskæftigede). Derudover har Erhvervskunder ansvar for rentabilitet i og udvikling af de indenlandske produkter, der efterspørges af Post Danmarks store og mellemstore erhvervskunder, bortset fra kurer-, ekspres- og pakkeløsninger. Erhvervskunders omsætning udgjorde mio. kr. i Omsætningen er fordelt på fem produktområder: OMSÆTNINGENS FORDELING PÅ PRODUKTER Forretningspost 62 pct. Mediapost 18 pct. Bladpost 18 pct. Facility Services 2 pct. ekommunikation 0 pct. FORRETNINGSPOST Det største produktområde er Forretningspost, som omsætter for mio. kr. svarende til 62 pct. af Erhvervskunders samlede omsætning. Forretningspost omfatter alene indenlandske brevforsendelser, og består af fire hovedtyper af breve; seriepost, klassisk post, distributionspost og ufrankerede svarforsendelser. De to førstnævnte typer står for langt den største del af omsætningen. Post Danmark havde i 2004 eneret på indsamling, transport og distribution af indenlandske brevforsendelser på op til 100 gram. Denne vægtgrænse blev pr. 1. januar 2005 reduceret til 50 g. Den trinvise liberalisering betyder, at en stadig større del af den samlede brevmængde er åben for konkurrence fra andre operatører. Konkurrencen på distribution af fysiske forsendelser koncentrerer sig især om de tungere breve. Konkurrencebilledet varierer for de forskellige typer af breve. Det forventes, at der vil ske en fortsat reduktion i antallet af seriepostbreve som følge af en stigende elektronisk substitution, herunder udbredelse af blandt andet e-boks og homebanking. Endvidere forventes det, at udsendelsesfrekvenserne fra eksempelvis banker vil blive reduceret, ligesom øget samkuvertering vil betyde fald i mængderne. Herudover forventes det, at der vil ske en fortsat reduktion i mængden af klassisk post som følge af den stigende anvendelse af elektronisk post. For at skabe fleksible løsninger til kunderne samt en bedre indtægtssikring har forretningsområdet i løbet af 2004 forberedt introduktionen af nye frankeringsløsninger til erhvervskunder. Fra 2005 tilbydes ca kunder moderne frankeringsmaskiner, der indebærer mindre administration og sikrere frankering af brevene. Der er en løbende en dialog med kundegrupper, som står for afsendelse af store brevmængder. Kunderne har taget godt imod dette tilbud om udvikling af praktiske, branchespecifikke løsninger, der har som målsætning at skabe fordele for kunderne og for Post Danmark. Dialogen er baseret på emner, der defineres i fællesskab, og som tager udgangspunkt i kundernes behov. MEDIAPOST Mediapost dækker over kerneprodukterne Adresseløse forsendelser samt Direct Mail. Markedet for Mediepost er i vækst. Post Danmark søger aktivt at forstærke denne udvikling ved at gøre disse medier mere attraktive for kunderne, f.eks. ved at udvikle metoder til måling af Adresseløse forsendelsers effekt og gennem tilbud om omdeling i områder udvalgt på grundlag af demografiske kriterier. Endvidere satses der på samarbejde med landets førende mediebureauer for at styrke kendskabet til fordelene ved Direct Mail. Omsætningen på Mediapost produkter udgjorde i mio. kr. Omsætningens størrelse er påvirket positivt af de aftaler med store detailhandelskæder, som blev indgået i slutningen af 2003 vedrørende omdeling af Adresseløse forsendelser. Markedet for Adresseløse forsendelser er præget af betydelig konkurrence. Post Danmark har de seneste år styrket sin position på 12

12 FORRETNINGSPOST SERIEPOST er forsendelser, der er produceret i serie til mange modtagere. Seriepost omfatter kontoudtog, finansielle meddelelser og anden individuel information, som typisk ikke er underskrevne. KLASSISK POST er forsendelser, der ikke masseproduceres. Forsendelserne er som oftest individuelle informationer, private breve og almindelig forretningspost, som typisk er underskrevne. DISTRIBUTIONSPOST er forsendelser, der indeholder varer, vareprøver med videre. Distributionspost vejer generelt over 100 gram. UFRANKEREDE SVARFORSENDELSER omfatter alle typer af forsendelser i kategorien Modtager betaler portoen. Denne form er kendetegnet ved, at afsenderen modtager skriftlige tilbagemeldinger fra deres kunder, samt at modtageren betaler for portoen. markedet. Således påbegyndte Post Danmark i 2004 omdeling fredag/lørdag for flere store nye kunder. Denne position er i 2004 blevet fulgt op af en styrket indsats for at forbedre kvaliteten ved at indføre et ordrestyringssystem til at sikre tilstrækkelig kapacitet på rette tid og sted i distributionsleddet og ved indførelse af maskinel sammenlægning af forsendelserne. Udover kerneprodukterne omfatter Mediapost en række forskellige tillægsydelser, hvis vigtigste formål er at understøtte salget af Adresseløse forsendelser og Direct Mail. I 2004 er der ligeledes blevet arbejdet med at optimere de value added services, som Post Danmark tilbyder mediekunderne. Eksempelvis er der indgået leverandøraftaler med en række store fullfilment bureauer, for at kunderne kan få løst flere elementer i deres Direct Mail kampagne gennem Post Danmark. BLADPOST Produktområdet Bladpost består af produkter henvendt til udgiverne af aviser og blade. Bladpost omfatter produkterne Dagblade, Uge- og månedsblade, Magasinpost og Lokale ugeaviser. I kraft af Post Danmarks omdeling af forsendelser på alle hverdage til alle husstande og ekspertise i at aflevere til rette modtager kan Post Danmark tilbyde en høj kvalitet i alle dele af landet. Omsætningen i produktområdet Bladpost udgjorde i mio. kr. Det særlige bladtilskud fra staten, som Post Danmark modtager for at befordre blade til en særlig lav takst, udgjorde i mio. kr. (2003: 462 mio. kr.). Markedssituationen for Bladpost blev markant ændret i 2004, da tilskuddet til momsbelagte uge- og månedsblade bortfaldt fra den 1. marts Fra samme dato blev der som følge heraf indført et nyt produkt Magasinpost, som henvender sig til kunder, der tidligere har sendt uge- og månedsblade med bladtilskud. 13

13 ANDRE PRODUKTOMRÅDER ADRESSELØSE FORSENDELSER består af tilbudsaviser og reklamer mv. DIRECT MAIL består af målrettede forsendelser med et markedsføringsbudskab, og er karakteriseret ved en stor opmærksomhedsværdi for modtageren og gode muligheder for responsmåling. Direct Mail konkurrerer primært med andre målrettede medier som f.eks. , responsmedier og sekundært med massemarkedsføringsmedier såsom reklamer i TV, radio, biografer, aviser, blade samt udendørs reklamer. BLADPOST består af dagblade, uge- og månedsblade, Magasinpost samt lokale ugeaviser. FACILITY SERVICES dækker ydelser som f.eks. levering og afhentning af post samt sortering, omdeling, afhentning og efterbehandling af den enkelte erhvervskundes interne og eksterne post. Et nyere element i det samlede Facility Services koncept er scanning af indholdet af breve og dokumenter og elektronisk levering til kunden. ekommunikation omfatter eposthuset samt ydelserne fra den associerede virksomhed e-boks A/S. eposthuset er en integreret del af Post Danmarks hjemmeside på eposthuset indeholder blandt andet selvbetjeningsmulighed for valget mellem modtagelse af breve elektronisk eller fysisk, online meddelelse om flytning, køb af frimærker og billetter og andre post services som f.eks. beregning af porto, søgning af postnummer samt Track & Trace for pakker. ekommunikation tilbyder erhvervskunder en totalløsning for håndtering af elektronisk og fysisk kommunikation. Erhvervskunden kan levere det samlede datagrundlag for forsendelsen til ekommunikation, som fordeler brevene elektronisk til modtagere på baggrund af deres tilmeldinger i eposthuset, f.eks. at modtage brevet i e-boks eller pr. . Resten af forsendelserne sendes som hidtil som fysiske breve. Med bortfaldet af bladtilskuddet blev antallet af tilskudsberettigede uge- og månedsblade reduceret fra knapt til 19. Post Danmark har trods den nye prissætning og øget konkurrence på Magasinpostproduktet formået at fastholde betydelige kunder. Dette kan bl.a. tilskrives den høje kvalitet i leveringen. FACILITY SERVICES Det tætte samarbejde med Post Danmarks store kunder skaber nye markedsmuligheder gennem overtagelse af kundernes interne postfunktioner, hvor Post Danmark kan udnytte sin ekspertise i styring af postbehandling og logistik og supplere indtægterne fra Post Danmarks kerneprodukter. Omsætningen på Facility Services udgjorde 100 mio. kr. Post Danmark har i 2004 overtaget den interne postfunktion i såvel offentlige som private virksomheder. Dette afspejler den generelle tendens til øget outsourcing af virksomheders interne post- og logistikfunktioner. Post Danmark har endvidere lanceret en varemodtagelsesservice, der indebærer, at erhvervskunder får mulighed for at placere deres varemodtagelse hos Post Danmark. Den stigende efterspørgsel af digitale postløsninger har medført, at Post Danmark i løbet af 2004 foretog en betydelig udvidelse af virksomhedens produktionsapparat til scanning. Post Danmark blev i slutningen af 2004 præcertificeret som Læs Ind -bureau, der har tilladelse til at scanne fakturaer til offentlige myndigheder et område, der forventes at bibringe en betydelig omsætningsvækst de nærmeste år. For at sikre tilstrækkelig kapacitet og kompetence på scanningsområdet erhvervede Post Danmark 1. november 2004 selskabet Data Scanning A/S, hvorfra Post Danmarks scanningsproduktion fremover vil blive udført. Selskabet er i dag den 14

14 KUNDETILFREDSHEDSINDEKS ERHVERV TILFREDSHED LOYALITET største markedsaktør og Post Danmark styrker dermed sin position på markedet. ekommunikation Med etablering af ekommunikation som produktområde har Post Danmark udvidet kerneproduktet (brevet) fra udelukkende at være en fysisk forsendelse til også at omfatte en elektronisk forsendelse. Omsætningen fra ekommunikation er endnu begrænset, men tilslutningen af kunder til såvel eposthuset som e-boks er stigende. Antallet af tilmeldte modtagere i e-boks steg fra i 2003 til ved udgangen af 2004, medens antallet af tilsluttede afsendere nåede op på 530. ekommunikation har integreret den sikre, gratis elektroniske postboks på internettet, som tilbydes af den associerede virksomhed e-boks, med det øvrige udbud af elektroniske løsninger som f.eks. udsendelse af specifikke forsendelser baseret på modtagernes specifikke ønsker via elektronisk post. Med e-boks får privatkunder gratis et personligt og sikkert arkiv, hvor der kan modtages f.eks. kontoudtog, årsopgørelser, lønsedler og andre breve. Forsendelser via til privatkunder sikrer hurtig og let tilgængelighed for breve, hvor der ikke er behov for den samme høje grad af sikkerhed som i e-boks. e-boks. e-boks ejes nu ligeligt af Post Danmark, KMD og PBS. Med PBS indtræden i ejerkredsen forudses en yderligere styrkelse af e-boks, hvilket forventes at have en positiv effekt på omsætningen. KUNDETILFREDSHED OG -LOYALITET Loyaliteten og tilfredsheden blandt Post Danmarks erhvervskunder har været stigende, siden virksomheden i 1999 begyndte at måle kundernes tilfredshed og loyalitet. Forretningsenheden Erhvervskunder har opstillet konkrete handlingsplaner på væsentlige områder, herunder udvikling af sælgernes produktkompetencer samt i forhold til kundernes tilfredshed med de enkelte produkters udformning. Der er foretaget systematiske målinger af holdningerne til en række aspekter af Post Danmarks virksomhed hos et repræsentativt udsnit af kunderne. Kundernes udsagn om Post Danmark sammenvejes blandt andet i nøgletallene kundetilfredshed og kundeloyalitet. Resultaterne for 2004 viser et kundetilfredshedsindeks for erhvervskunder på 68 mod 67 i Erhvervskundernes loyalitet er øget fra indeks 67 i 2003 til indeks 69 i Pengeinstitutternes Betalings Service (PBS) har i 2004 erhvervet en tredjedel af aktiekapitalen i 15

15 FORRETNINGSENHEDSREGNSKAB FOR PRIVATKUNDER BELØB I MIO. KR OMSÆTNINGENS FORDELING PÅ FORRETNINGSENHEDER Indtægter i alt Omkostninger inkl. afskrivninger (1.841) Resultat af primær drift (EBIT) 376 Regnskabstallene er gengivet fra de interne forretningsenhedsregnskaber, som er omtalt på side 11. PRIVATKUNDER PRIVATKUNDER Forretningsenheden Privatkunder har det samlede forretningsansvar for Post Danmarks mindre erhvervskunder samt private kunder. De tilbydes en række standardiserede produkter og betjenes fortrinsvis via Post Danmarks net af posthuse, enten i egendrift eller, i stigende omfang, via postbutikker indrettet hos andre butiksdrivende. Derudover sælges frimærker via en række frimærkehandlere, via eposthuset og Post Danmarks hjemmeside. Enhedens aktivitetsområde omfatter også udgivelse og produktion af frimærker. Omsætningen indenfor Privatkunder udgjorde i mio. kr. Forretningsenheden beskæftiger medarbejdere (omregnet til heltidsbeskæftigede), hvoraf er beskæftiget på Post Danmarks posthuse. Forretningsenheden Privatkunder tilbyder serviceydelser inden for følgende fire kategorier: OMSÆTNINGENS FORDELING PÅ PRODUKTER Frimærker til frankering 51 pct. Små og mellemstore erhvervskunder 19 pct. Private kunders pakkeforsendelser 8 pct. Betalingsformidling 9 pct. Filateli og andre filialprodukter 13 pct. Post Danmark har eneret på at udstede frimærker. Salg af frimærker bidrager med en omsætning på mio. kr. og er hermed den største indtægtskilde i Privatkunder. For at betjene kunderne, herunder særligt at sikre mulighed for at aflevere og afhente postale forsendelser, driver forretningsenheden et omfattende net med 996 ekspeditionssteder heraf 287 egendrevne posthuse. Opretholdelsen af et landsdækkende posthusnet er et krav i Post Danmarks koncession. De primære produkter i filialerne er postprodukter samt betalingsformidling, som udføres på vegne af Danske Bank og BG Bank. I tillæg 16

16 KUNDETILFREDSHEDSINDEKS PRIVATKUNDER KUNDETILFREDSHEDSINDEKS, EGENDREVNE POSTHUSE, PRIVATKUNDER UDVIKLINGEN I EGENDREVNE POSTHUSE OG POSTBUTIKKER TILFREDSHED LOYALITET EGENDREVNE POSTHUSE POSTBUTIKKER hertil tilbydes kunder på de egendrevne posthuse en række produkter, herunder filateliprodukter, taletidskort, internationale telekort og anledningskort samt skriveartikler, konvolutter og computertilbehør. Derudover sælges billetter til kulturelle og sportslige begivenheder for BILLETnet. Der er også mulighed for at optage kortvarige forbrugslån via posthusene under navnet Kviklån. Omsætningen i de egendrevne posthuse på varesalg og ekspeditioner blev i mio. kr. Forretningsenheden har ca. 30 mio. ekspeditioner om året i de egendrevne posthuse. Dette tal har været faldende i de senere år i takt med, at kunderne i stigende omfang kan betjene sig selv via internettet. Denne udvikling vedrører ikke mindst betalingsformidlingsprodukterne. Antallet af ind- og udbetalinger ekspederet i filialnettet faldt med 10 pct. fra 2003 til Det er en fortsættelse af udviklingen i de senere år og en konsekvens af, at stadig flere kunder betaler deres regninger via Pengeinstitutternes Betalings Service eller homebanking. Den faldende omsætning nødvendiggør en løbende tilpasning af filialnettet, hvor især antallet af egendrevne posthuse nedbringes. Fra udgangen af 2003 til udgangen af 2004 er antallet af egendrevne posthuse reduceret fra 339 til 287. Modsat er antallet af postbutikker steget fra 680 i 2003 til 709 i Post Danmark har i 2004 udsendt sit eget kundemagasin Direkte til alle landets husstande. Ud over et aktuelt redaktionelt stof har indholdet taget afsæt i markedsføringen af Post Danmarks produkter og praktiske informationer om produkterne. I 2005 er Direkte blevet afløst af Med Rundt, der anvendes som omslag ved omdeling af Adresseløse forsendelser. Det indeholder en blanding af markedsføring af Post Danmarks produkter og annoncering. I maj 2004 lancerede Post Danmark et nyt kundeblad Post og pakker for mindre erhvervskunder. Post og pakker udsendes direkte til ca kunder. Det nye kundeblad markedsfører Post Danmarks produkter og services. Herudover får kunderne nyheder og informationer. Det nye blad forventes at øge kundernes tilfredshed med og loyalitet over for Post Danmark. KUNDETILFREDSHED OG -LOYALITET Også på privatkundeområdet kan der registreres en fremgang i kundernes tilfredshed. Kundetilfredshedsindekset for 2004 blev 73 mod 72 i Loyaliteten blandt privatkunder udgjorde som i 2003 indeks 75. Set over perioden har såvel kundeloyalitet som kundetilfredshed været svagt stigende. Der er i 2004 gennemført aktiviteter for at forbedre kommunikation og information til kunderne, ligesom der er fokuseret yderligere på at overholde målene for ventetid på posthusene. På egendrevne posthuse blev 87 pct. af kunderne i 2004 således ekspederet inden for fem minutter (i pct.) og 98 pct. inden for ti minutter (i pct.). Kundetilfredshedsindekset for egendrevne posthuse er 75 i 2004, hvilket er uændret i forhold til

17 FORRETNINGSENHEDSREGNSKAB FOR KURER, EKSPRES, PAKKER BELØB I MIO. KR OMSÆTNINGENS FORDELING PÅ FORRETNINGSENHEDER Indtægter i alt Omkostninger inkl. afskrivninger (1.108) Resultat af primær drift (EBIT) 60 KURER, EKSPRES, PAKKER Regnskabstallene er gengivet fra de interne forretningsenhedsregnskaber, som er omtalt på side 11. KURER, EKSPRES, PAKKER Kurer, Ekspres, Pakker (KEP) har forretningsansvaret for kurerforsendelser samt indenrigspakker og stykgods til kunder med en erhvervsaftale. Herudover varetager Kurer, Ekspres, Pakker sorteringen på pakkecentrene, som beskæftiger 631 af forretningsenhedens 686 medarbejdere. Omsætningen inden for forretningsenheden udgjorde i mio. kr. Omsætningens størrelse er påvirket positivt af en aftale fra november 2003 om afhentning, sortering og distribution af DHL Express indenlandske pakker i Danmark. Forretningsenheden tilbyder serviceydelser til erhvervskunder inden for to kategorier: OMSÆTNINGENS FORDELING PÅ PRODUKTER Pakker, letgods og andre produkter 94 pct. Kurer- og eksprespakker 6 pct. Kurer- og eksprespakker udbydes af datterselskabet Budstikken Transport A/S. Den indenlandske transport- og logistikbranche har de senere år været kraftigt påvirket af den alliance- og opkøbsbølge, der har fundet sted på globalt plan. De fleste af Post Danmarks primære konkurrenter på det danske pakke- og logistikmarked er således i dag ejet af udenlandske postvirksomheder. Akkvisitioner og alliancer indgås for at forbedre logistikydelserne og at positionere den enkelte udbyder som totalleverandør af logistikydelser. Budstikken Transport A/S er Post Danmarks datterselskab inden for nationale kurer- og ekspresforsendelser og tilbyder landsdækkede udbringning i eget netværk, hvilket giver virksomheden væsentlige fordele i kapacitetsudnyttelse, produktudvikling og kvalitet. Det landsdækkende netværk blev endeligt etableret gennem en række opkøb af tidligere franchiseafdelinger, som blev afsluttet i Budstikken Transport har 37 fastansatte medarbejdere samt 24 kurerer. Transportbranchen har gennem flere år haft en ringe indtjening, direkte afledt af de senere års intensive priskonkurrence imellem distributørerne. Prisen er en væsentlig konkurrenceparameter som følge af overkapacitet på markedet. Tendensen går i retning af koncentration af indkøb hos færre leverandører, som til gengæld bliver mødt af større krav om at kunne løfte mere komplekse og varierede transportopgaver. Logistikkunderne bliver større i kraft af en konsolidering og globalisering. De får dermed større købekraft og behov for bredere og mere partnerskabslignende samarbejder med forretningsforbindelserne i deres værdikæde. De fleste virksomheder ønsker at samle opgaver af samme karakter hos den samme udbyder. Det er inden for denne definition af totalleverancer (one-stop-shopping), at de fleste operatører lægger indsatsen. Supply Chain Management får stigende betydning som konkurrenceparameter. Ved at fokusere og forbedre den samlede værdikæde kan virksomhederne videreudvikle deres kundeservice samtidig med, at de optimerer deres samlede vareflow og reducerer deres lageromkostninger. KUNDETILFREDSHED Kundetilfredshedsindekset er også for produktet Erhvervspakker blevet forbedret i forhold til Indekset for 2004 blev 79 mod 78 i 2003 og afspejler den positive udvikling, som hele koncernen er inde i. 18

18 PAKKETYPER ERHVERVSPAKKER er pakker, der sendes mellem virksomheder. Pakkerne må veje op til 50 kg. Erhvervspakker er ikke omfattet af Post Danmarks befordringspligt. PRIVATPAKKER er pakker, der sendes fra virksomheder til private modtagere, f.eks. e-handels- og postordreforsendelser. Pakkerne må veje op til 20 kg eller op til 50 kg ved særlig aftale. Privatpakker under 20 kg er omfattet af Post Danmarks befordringspligt. KURER- OG EKSPRESPAKKER er primært udbringning af indenrigs eksprespakker inden for samme dag, samt udenrigsforsendelser. Produktet udbydes af Post Danmarks datterselskab Budstikken Transport A/S. Kurer- og eksprespakker er ikke omfattet af Post Danmarks befordringspligt. LETGODS er stykgods, som sendes mellem to virksomheder og må veje op til kg pr. enhed. Letgods er ikke omfattet af Post Danmarks befordringspligt. 19

19 FORRETNINGSENHEDSREGNSKAB FOR INTERNATIONAL POST BELØB I MIO. KR OMSÆTNINGENS FORDELING PÅ FORRETNINGSENHEDER Indtægter i alt Omkostninger inkl. afskrivninger (1.127) Resultat af primær drift (EBIT) 211 INTERNATIONAL POST Regnskabstallene er gengivet fra de interne forretningsenhedsregnskaber, som er omtalt på side 11. INTERNATIONAL POST International Post har forretningsansvaret for Post Danmarks internationale produkter og samarbejde med internationale partnere. International Post varetager endvidere driften af Post Danmarks internationale postcenter placeret ved Københavns Lufthavn. International Post beskæftiger 322 medarbejdere (omregnet til heltidsbeskæftigede). Heraf er 265 medarbejdere beskæftiget i Internationalt Postcenter. International Post havde i 2004 en omsætning på mio. kr. Forretningsenheden tilbyder serviceydelser inden for tre kategorier: OMSÆTNINGENS FORDELING PÅ PRODUKTER Internationale breve 87 pct. Internationale pakker 9 pct. Andre produkter 4 pct. DET INTERNATIONALE BREVMARKED Internationale breve bidrager med en omsætning på mio. kr. og er hermed det største område inden for forretningsenheden International Post. Markedet for brevforsendelser fra Danmark til udlandet har vist en vigende tendens. En udvikling som forventes at fortsætte i de kommende år, og som i høj grad er et resultat af substitutionseffekten fra den elektroniske kommunikation. Post Danmark er fortsat stærkt placeret på markedet for internationale breve med oprindelse i Danmark. Breve fra udlandet til Danmark er omfattet af Post Danmarks eneret. Post Danmarks konkurrenter har gennem fokus på prisen søgt at øge deres markedsandele og dermed skabe et fodfæste i Danmark, men det er lykkedes for Post Danmark at fastholde en usvækket stærk position på markedet gennem en høj kvalitet, et godt produktudbud og en målrettet salgsindsats. Post Danmarks brevkvalitet er fortsat helt i top, for så vidt angår de internationale breve i EU. Eksterne kvalitetsmålinger viser, at breve sendt med Post Danmark er langt hurtigere fremme end breve sendt med konkurrenterne. Internationalt samarbejder Post Danmark med andre landes postvirksomheder om udviklingen af den internationale brevkvalitet. Det er EU s mål, at 85 pct. af alle afsendte internationale breve i Europa skal nå frem til modtageren i de øvrige europæiske lande senest tre dage efter, at brevene er sendt. De europæiske postvirksomheder i International Post Corporation (IPC) opnåede i 2004 på dette område et resultat på 93,7 pct. som helhed og levede dermed klart op til det europæiske mål. For så vidt angår Post Danmark kom 97,2 pct. af alle breve fra Danmark til udlandet frem til tiden, og 96,4 pct. af alle breve fra udlandet til Danmark frem til tiden. DET INTERNATIONALE PAKKEMARKED Internationale pakker bidrager med en omsætning på 127 mio. kr. De internationale pakker håndteres af Pan Nordic Logistics (PNL), der ejes ligeligt af Posten Norge og Post Danmark. PNL udgør en stærk nordisk platform for distribution af internationale pakker inden for Norden og sikrer samtidig kunderne i de nordiske lande konkurrencedygtige distributionsløsninger til de øvrige lande i Europa og resten af verden. PNL s produktkoncept er på den baggrund målrettet mod de nordiske erhvervsvirksomheder og deres internationale distributionsbehov. Det indebærer eksempelvis, at erhvervskunder kan vælge mellem en række serviceydelser. CarryOn Business er den professionelle løsning for pakker til andre virksomheder i det meste af verden. CarryOn Business har en lang række attraktive services og omfatter 56 lande, der tegner sig for over 90 pct. af den danske eksport. Mængden af pakker fra Danmark til udlandet og fra udlandet til Danmark forventes at udvikle sig positivt i de kommende år. 20

20 INTERNATIONALE PRODUKTER INTERNATIONALE BREVE er breve og blade til og fra udlandet. INTERNATIONALE PAKKER er pakker til og fra udlandet. Internationale pakker håndteres af den associerede virksomhed Pan Nordic Logistics AB, der ejes ligeligt med Posten Norge. ANDRE PRODUKTER omfatter aviser og adresseløse forsendelser til og fra udlandet. 21

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade København V CVR nr

Post Danmark A/S Tietgensgade København V CVR nr TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 30. SEPTEMBER FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN LEDELSESBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 6 8 9 10 12 14 20 24 26 28 34 40 42 44 49 59 86 87 88 90 91 92 Virksomhedspræsentation Hovedtal og nøgletal Året 2005 De Post

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Godstransport 2004. 28. Januar 2004. Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S

Godstransport 2004. 28. Januar 2004. Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S Godstransport 2004 28. Januar 2004 Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S Den nye Postlov Udfordringer Færre breve Elektronisk post og kommunikation Fald i størrelsesordenen 4% de seneste

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN LEDELSESBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE 5 6 9 10 11 12 14 16 22 26 28 31 36 42 44 46 51 61 85 98 99 100 103 104 Forord Virksomhedspræsentation Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Administrerende direktør Helge Israelsen Viceadministrerende direktør K.B. Pedersen Direktør Palle Juliussen Direktør Bjarne Wind

Administrerende direktør Helge Israelsen Viceadministrerende direktør K.B. Pedersen Direktør Palle Juliussen Direktør Bjarne Wind 3 Indhold 5 6 7 9 10 18 22 26 28 29 36 41 58 59 60 62 63 64 66 Virksomhedspræsentation Hoved- og nøgletal Året 2002 Forventninger til 2003 Kunder og marked Produktion og processer Ledelse og medarbejdere

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 26. juni 2013

Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 26. juni 2013 Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked 26. juni 2013 Side 1/5 Regeringen (Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti),

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

tid til forandring 07 ÅrSraPPort 2007 PoSt danmark KonCErnEn

tid til forandring 07 ÅrSraPPort 2007 PoSt danmark KonCErnEn tid til forandring 7 ÅRSRAPPORT 2007 POST DANMARK KONCERNEN Organisation Bestyrelse Intern Revision Koncernrevisionschef Søren Kongsbo direktion Administrerende direktør Helge Israelsen Viceadministrerende

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 30. SEPTEMBER MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 09/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 05/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER Resultatet

Læs mere

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT 19 mars 2008 SEK 1.000.000.000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM. Arrangör & Emissionsinstitut:

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT 19 mars 2008 SEK 1.000.000.000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM. Arrangör & Emissionsinstitut: TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT 19 mars 2008 SEK 1.000.000.000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM Arrangör & Emissionsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial Tillägg 2008:1 till Grundprospekt avseende Post

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 4.. september 2007 J. nr. 140-1 Erhvervs- og Færdselskontoret Karoline Lolk Telefon 33 92 33 21 klo@trm.dk Den svenske model

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2005 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2005 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2005 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN RESULTATET FOR 3. KVARTAL BLEV 14 MIO. KR. MOD 144 MIO. KR. I 2004. RESULTAT- FORRINGELSEN SKYLDES ISÆR

Læs mere

Post Danmark vil fokusere på at tilpasse omkostningerne og kapaciteten til de ændrede markedsvilkår, og dermed fastholde driftsresultatet.

Post Danmark vil fokusere på at tilpasse omkostningerne og kapaciteten til de ændrede markedsvilkår, og dermed fastholde driftsresultatet. ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2010 FOR POST DANMARK KONCERNEN (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTEN NORDEN MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 1/2011 Den 24. februar 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2010 Faldet i antallet

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Udkast NOTAT FÆRDSELSSTYRELSEN Dato: 21. januar 2008 J. nr.: 004-U05-7 Notat vedrørende de britiske erfaringer med liberalisering af postmarkedet Oplysningerne

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%.

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 11 2005/06 19. maj 2006 Rapport for perioden 1. oktober 2005 til 31. mats 2006 InterMail har fulgt sin VækstPlan med fokus

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

DE SAMLEDE OMKOSTNINGER inklusive afskrivninger forventes at være på niveau med året før.

DE SAMLEDE OMKOSTNINGER inklusive afskrivninger forventes at være på niveau med året før. DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2008 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 11/2008 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 11/2008 RESUMÉ FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2008 Resultat

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 FOR POST DANMARK (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2014 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 Post Danmarks samlede indtægter er faldet fra 8.858 mio. kr. i 2012 til

Læs mere

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010 Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked Side 1/6 27. maj 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Delårsrapport januar marts 2011

Delårsrapport januar marts 2011 Delårsrapport januar marts 2011 18. maj 2011 Faldende salg og lavere resultat mødes med forretningsudvikling og omkostningstilpasninger Resultat i sammendrag Nettoomsætningen udgjorde SEK 10.032 mio. (10.918

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 - EN DEL AF POSTNORD. Den 23. februar 2012

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 - EN DEL AF POSTNORD. Den 23. februar 2012 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 FOR POST DANMARK KONCERNEN (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 23. februar 2012 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 Post Danmarks samlede omsætning er faldet fra 10.485 mio. kr.

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2012 RESUMÉ FOR ÅRET 2012 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2013

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2012 RESUMÉ FOR ÅRET 2012 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2013 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2012 FOR POST DANMARK KONCERNEN (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2012 Post Danmarks samlede omsætning er faldet fra 9.637 mio. kr. i

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Post Danmark A/S. Europas dygtigste og mest engagerede medarbejdere

Post Danmark A/S. Europas dygtigste og mest engagerede medarbejdere Post Danmark A/S Europas dygtigste og mest engagerede medarbejdere 2006 Post Danmark koncernen 2 Post Danmark A/S Virksomhedens historie går mere end 380 år tilbage I 1995 blev Post Danmark omdannet til

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2008 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 28 POST DANMARK KONCERNEN Organisation pr 31. december 28 Bestyrelse Intern Revision Koncernrevisionschef Søren Kongsbo direktion Administrerende direktør Helge Israelsen Viceadministrerende

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Extern D l e å lå t rsrappor t januar september november 2011

Extern D l e å lå t rsrappor t januar september november 2011 Extern Delårsrapport januar september 2011 9. november 2011 Omstillings- og effektiviseringsindsatser for at imødegå markeds- og resultatudvikling Resultat jul-sep 2011 i sammendrag ag Nettoomsætningen

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere