ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN

2 LEDELSESBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE Virksomhedspræsentation Hovedtal og nøgletal Året 2005 De Post La Poste Forventninger til 2006 Kunder og marked Erhvervskunder Privatkunder Kurer, Ekspres, Pakker International Post Produktion og processer Ledelse og medarbejdere Risikoforhold Aktionærforhold Regnskabsberetning Anvendt regnskabspraksis Årsregnskab 2005 Væsentlige selskaber i Post Danmark Post Danmarks organisation Bestyrelse og direktion Ledelsens påtegning Revisionspåtegninger Delregnskaber for Post Danmarks hovedforretningsområder 3

3 LEDELSESBERETNING VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION Post Danmark A/S er et delvis statsejet aktieselskab, hvor staten efter et salg af 25 pct. af aktierne i 2005 ejer 75 pct. af aktierne. Kapitalfonden CVC Capital Partners ejer 22 pct. af aktierne, mens de resterende aktier ejes af virksomheden og medarbejderne. Post Danmarks formål er at drive postvirksomhed herunder distribution, kommunikation, transport og logistik. Herudover kan Post Danmark via posthusnettet drive anden virksomhed med henblik på at understøtte posthusnettet. I overensstemmelse med formålet er det Post Danmarks mission at levere en grundlæggende postservice til alle kunder i Danmark både afsendere og modtagere. Denne postservice skal være Europas bedste målt på en kombination af serviceniveau, kvalitet og pris. For at blive Europas bedste postvirksomhed, vil Post Danmark være en virksomhed, der leverer Europas bedste postservice til alle afsender- og modtagerkunder i Danmark udvikler Europas dygtigste og mest engagerede postmedarbejdere skaber resultater på linje med de bedste tjener penge på brevforretningen trods betydelige mængdefald succesfuldt udvikler og udbyder nye ydelser til afsender- og modtagerkunder samarbejder med en stor international operatør. Postvirksomheden omfatter en pligt til at indsamle og omdele breve, tidsskrifter og privatpakker. Med til Post Danmarks pligter i henhold til koncessionen hører endvidere opretholdelse af et net af postbetjeningssteder og postkasser. Til gengæld for befordringspligten har Post Danmark eneret til at omdele breve op til 50 gram. Med eneretten følger en forpligtelse til at opretholde et højt serviceniveau defineret som en målsætning om, at 95 pct. af de almindelige breve skal være omdelt den følgende hverdag. For at sikre en effektiv drift er Post Danmarks organisation opdelt i otte forretningsenheder og en række stabs- og støttefunktioner. KUNDEORIENTEREDE FORRETNINGSENHEDER ERHVERVSKUNDER PRIVATKUNDER Forretningsansvaret for større erhvervskunder bortset fra kurer-, ekspres- og pakkeløsninger Forretningsansvaret for private og mindre erhvervskunder KURER, EKSPRES, PAKKER INTERNATIONAL POST Forretningsansvaret for kurer, ekspres og pakkeløsninger til større erhvervskunder Forretningsansvaret for internationale produkter og samarbejde med internationale partnere FORRETNINGSANSVAR KUNDER PRODUKTER Pakker og kurer-ydelser STØRRE ERHVERVSDRIVENDE Kurer, Ekspres, Pakker MINDRE ERHVERVSDRIVENDE PRIVATE Breve Adresseløse forsendelser, aviser og blade mv. Internationale breve og pakker Erhvervskunder International post Privatkunder 4

4 LEDELSESBERETNING Fire kundeorienterede forretningsenheder har forretningsansvaret for salg til deres respektive kundesegmenter, mens fire produktionsorienterede enheder, som underleverandører til de kundeorienterede forretningsenheder, står for produktion, distribution, it og service. Baggrunden for opdelingen er et ønske om at sikre gennemsigtighed i de forskellige aktiviteters bidrag til Post Danmarks samlede værdiskabelse. De otte forretningsenheder bliver derfor målt på deres økonomiske resultater. BESTYRELSE Administrerende direktør Fritz H. Schur, formand Senior Managing Director Peter Törnquist, næstformand Forhandlingssekretær Jens Bendtsen* Direktør Mogens Bundgaard-Nielsen, Skibsreder Bjarne Hansen Forhandlingssekretær Ole Jespersen* Direktør Hanne Lund Direktør Anne Birgitte Lundholt Formand Isa Rogild* Direktør Ole Trolle Managing Director Søren Vestergaard-Poulsen DIREKTION Administrerende direktør Helge Israelsen Viceadministrerende direktør K.B. Pedersen Direktør Palle Juliussen Direktør Bjarne Wind Post Danmark A/S Tietgensgade København V cvr. nummer Hjemsted: København * Valgt af medarbejderne OMSÆTNINGENS FORDELING 2005 PRODUKTER INDTÆGTERNES FORDELING 2005 FORRETNINGSENHEDER ANTAL ANSATTE BREVE, ENERET ØVRIGE BLADE OG ADRESSE- LØSE FORSENDELSER INTERNATIONAL POST KURER, EKSPRES, PAKKER ØVRIGE PRIVATKUNDER (POSTHUSE) PAKKER BREVE, KONKURRENCE PRIVATKUNDER ERHVERVSKUNDER BREVPRODUKTION OG TRANSPORT DISTRIBUTION (POSTBUDE) 5

5 LEDELSESBERETNING HOVEDTAL OG NØGLETAL BELØB I MIO. KR. POST DANMARK KONCERNEN POST DANMARK SOV RESULTATOPGØRELSE Omsætning Andre driftsindtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger (9.778) (1.311) (9.492) (9.103) (9.427) (9.640) Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger ekskl. afskrivninger af goodwill (560) (75) (597) (586) (525) (504) Resultat efter afskrivninger, men før afskrivning af goodwill (EBITA) Afskrivning af goodwill (261) (260) (259) Driftsresultat før engangsposter Engangsposter (160) (466) (549) Driftsresultat (EBIT) (95) Finansielle poster inkl. resultat af associerede virksomheder (91) (12) (60) (72) (103) 18 Resultat før skat (77) Skat af årets resultat (295) (40) (357) (169) (43) (3) Efterregulering af skat for (87) Årets resultat (167) BALANCE Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Passiver i alt PENGESTRØMME Driftsaktiviteter Investeringsaktiviteter (696) (93) (999) (939) (691) (599) Finansieringsaktiviteter (1.088) (146) (154) (261) (1.350) 10 Ændringer i likviditet (480) (64) (1.204) 167 NØGLETAL Overskudsgrad, pct Egenkapitalens forrentning, pct (5) Soliditetsgrad, pct Udbytte i procent af resultat før skat *) Udbytte pr. aktie, kr./euro *) 22,00 2,95 11,96 5,96 3,64 0 Antal heltidsbeskæftigede VÆRDISKABELSE Værdiskabelse, pct Værdiskabelse EURO Regnskabet for 2004 og 2005 er aflagt efter de internationale regnskabsstandarder IFRS. Anvendt regnskabspraksis fremgår af side Regnskaberne er ikke direkte sammenlignelige. Årene er udarbejdet efter årsregnskabslovens bestemmelser omfatter Post Danmark SOV, mens øvrige år omfatter Post Danmark koncernen. Ved omregning fra DKK til Euro er anvendt Danmarks Nationalbanks noteringskurs 746,05 pr. 31. december *) Det i 2005 udbetalte ekstraordinære udbytte på 451 mio. kr. indgår ikke i tallene. 6

6 LEDELSESBERETNING

7 LEDELSESBERETNING ÅRET 2005 Året 2005 bød på markante ændringer i Post Danmarks ejerstruktur, idet den hidtidige eneejer, den danske stat, solgte 25 pct. af sin aktiebeholdning. 22 pct. af aktierne blev solgt til kapitalfonden CVC Capital Partners, mens 3 pct. blev købt af Post Danmark hvoraf 2,4 pct. senere er solgt til medarbejderne til favørkurs. Knap medarbejdere benyttede sig af tilbuddet om at købe aktier i Post Danmark. Endelig er der i 2006 gennemført et ledelsesincitamentsprogram omfattende 0,5 pct. af aktierne til markedskurs. Via et selskab ejet i fællesskab med den nye storaktionær, CVC Capital Partners, foretog Post Danmark i årets løb sin hidtil største virksomhedsinvestering gennem køb af aktier i Belgiens nationale postvirksomhed, De Post La Poste. Post Danmark har gennem de seneste par år oplevet en stadig stigende konkurrence på markedet for fysiske forsendelser i takt med at eneretsområdet reduceres. Dette stiller stadig større krav til effektivisering af produktionsprocesserne blev året, hvor markante omlægninger af produktionen blev endeligt gennemført. Således blev sorteringen af breve vest for Storebælt centraliseret på to centre i stedet for de hidtidige fem centre til gavn for kapacitetsudnyttelsen og mulighederne for anvendelse af den mest moderne teknologi. Årets driftsresultat viste et fald fra mio. kr. i 2004 til mio. kr. i Resultatet er lidt bedre end forventningerne udtrykt i Regnskabsmeddelelsen udsendt 10. november Resultatet er en følge af en stigning i indtægter på 167 mio. kr. kombineret med en vækst i de samlede omkostninger på 249 mio. kr. Heraf udgør omkostninger vedrørende medarbejderaktieprogrammet 86 mio. kr. Omsætningsstigningen er et resultat af en fremgang i omsætningen af pakker, magasinpost og facility services, mens omsætningen af breve, bladprodukter samt adresseløse forsendelser udviste en mindre tilbagegang. Væksten i omkostningerne afspejler den almindelige pris- og lønudvikling. Fortsatte effektiviseringer i virksomhedens processer og optimering af virksomhedens struktur reducerer dog væksten i omkostningerne. Årets resultat på 738 mio. kr. udviste en mindre tilbagegang i forhold til Post Danmarks værdiskabelse (EVA) steg fra 470 mio. kr. i 2004 til 471 mio. kr. i 2005, og afkastet af den investerede kapital var uændret 19 pct. Egenkapitalforrentningen faldt fra 36 pct. i 2004 til 30 pct. i Af årets resultat foreslås 550 mio. kr. udbetalt som udbytte til aktionærerne og 188 mio. kr. overført til egenkapitalen. Det foreslåede udbytte følger den i 2005 vedtagne udbyttepolitik og medfører et udbytte pr. aktie på 22 kr. Post Danmark har i 2005 haft en positiv likviditetseffekt fra driften, der fratrukket likviditetsbehovet til investeringsaktiviteter udgjorde 608 mio. kr. Finansieringsaktiviteter, herunder udbetalt ordinært og ekstraordinært udbytte på 750 mio. kr., påvirker likviditeten negativt med mio. kr. De likvide beholdninger er således reduceret med 480 mio. kr. og udgør 256 mio. kr. ultimo Post Danmark fastholdt i 2005 et højt niveau for rettidighed af breve. For 2005 blev rettidigheden på 93,9 pct. mod 95,2 pct. i Rettidigheden for B-breve udgjorde 98,3 pct. mod 98,6 pct. i Faldet i kvaliteten for breve skyldes dels vejrliget i årets start, dels indkøringsvanskeligheder i forbindelse med overgangen til to brevcentre vest for Storebælt. EJERFORHOLD I årene frem til statens salg af aktier til CVC Capital Partners har Post Danmark aktivt forberedt sig på privatiseringen. Omdannelsen til aktieselskab og tjenestemandsansatte medarbejderes overgang til overenskomstansættelse udgjorde væsentlige forudsætninger for den nu gennemførte privatisering. Den konstante optimering af arbejdsstyrke, drift og produktionsapparat har gjort virksomheden til et interessant investeringsobjekt. Denne udvikling har foreløbig ført til, at CVC Capital Partners i konkurrence med blandt andre udenlandske postvirksomheder erhvervede 22 pct. af aktierne i virksomheden. Også blandt medarbejderne var der stor interesse for køb af aktier. Således valgte næsten 52 pct. af de godt medarbejdere, der fik tilbudt aktier, at tage imod tilbuddet om at købe aktier med 60 pct. rabat i forhold til den pris, CVC Capital Partners havde betalt. Medarbejderne blev tilsammen tilbudt aktier, men den store interesse betød, at Post Danmark kunne have solgt mere end det dobbelte antal aktier til medarbejderne. Endelig er der i 2006 gennemført et ledelsesincitamentsprogram omfattende 0,5 pct. af aktierne. Programmet omfatter dels salg af aktier i 2006, dels tildeling af optioner. Salget i 2006 sker til markedskurs. Optionerne kan udnyttes til samme kurs fra 1. marts 2009 til 1. marts

8 LEDELSESBERETNING DE POST LA POSTE I foråret 2005 indgik Post Danmark og CVC Capital Partners aftale om at danne et konsortium med henblik på at købe 50 pct. minus én aktie af aktiekapitalen i det belgiske postvæsen, De Post La Poste. I juli 2005 fik konsortiet eksklusivitet i forhandlingerne med den belgiske stat og De Post La Poste. Forhandlingerne førte til, at Post Danmark og CVC Capital Partners i oktober indgik aftale om erhvervelsen af den omtalte aktiepost via en kapitaludvidelse i De Post La Poste. Købet sker via et holdingselskab (MIE Group S.A.), som ejes ligeligt af Post Danmark og CVC. Finansieringen af købet sker dels ved indskud af aktiekapital og ansvarlig kapital, dels ved optagelse af et banklån som finansieringsgrundlag. Erhvervelsen fandt sted i januar 2006 ved betaling af godt mio. kr. (300 mio. euro) for ejerandelen på 50 pct. minus én aktie i De Post La Poste. Den belgiske stat bevarer dermed majoriteten i selskabet. Den belgiske stat indskød ved transaktionen yderligere 40 mio. euro svarende til cirka 300 mio. kr. i selskabet. Det samlede kapitalindskud udgør således 2,5 mia. kr. (340 mio. euro). Post Danmarks bestyrelsesformand Fritz H. Schur samt administrerende direktør Helge Israelsen indtrådte ved aktieerhvervelsen i bestyrelsen for De Post La Poste. De Post La Poste står overfor en betydelig modernisering af produktionsapparatet, og selskabet ønsker derfor en partner, som både kan styrke den finansielle position og understøtte moderniseringsprocessen. Alle parter er enige om, at De Post La Poste kan drage nytte af Post Danmarks stærke driftsekspertise og knowhow i udviklingen af en meget høj service og kvalitet og dermed høj kunde- og medarbejdertilfredshed. De Post La Poste er den nationale postoperatør i Belgien. Virksomheden tilbyder alle former for postale løsninger til de 4,5 mio. husstande og ca. 1 mio. virksomheder i Belgien. Med sine ca ansatte havde De Post La Poste koncernen i 2004 en samlet omsætning på mio. euro og et nettoresultat på 40 mio. euro. Der er fastlagt en udviklingsplan for den belgiske postvirksomhed, som indebærer en væsentlig forbedring af selskabets økonomiske resultater. De Post La Postes aktiviteter fordeler sig på tre hovedforretningsområder: Postprodukter, filialnet og postløsninger. Postprodukter er med en omsætning i 2004 på mio. euro De Post La Postes største forretningsområde. Området omfatter den indenlandske indsamling, sortering og omdeling af breve, småpakker (op til 5 kg), blade/aviser og reklameforsendelser. De belgiske postbude udfører også begrænsede finansielle ydelser. De Post La Postes internationale forretning, der omfatter såvel postprodukter som pakker, er organisatorisk tilknyttet forretningsområdet postprodukter. Filialnettet fungerer både som salgskanal for postprodukter og finansielle ydelser. Filialnettet distribuerer bank- og forsikringsydelser for Banque de La Poste som er en bank, ejet i fællesskab med forsikrings- og bankvirksomheden Fortis. Filialnettet udfører også en række opgaver såsom betalingsformidling på vegne af den belgiske stat. De cirka filialer markedsfører et bredt udvalg af ydelser, som er under løbende tilpasning til efterspørgselen. De Post La Poste har gennemført forsøg med udvikling af nye typer af filialer placeret hos samarbejdspartnere. Indførelse af Post Points i stil med Post Danmarks postbutikker ventes at øge såvel kundetilfredsheden som lønsomheden. Postløsninger omfatter moderselskabets erhvervsrettede aktiviteter og en række datterselskaber med ydelser inden for kurertransport, adresseløse forsendelser, postservice samt elektronisk kommunikation. Resultatet af Post Danmarks investering i De Post La Poste vil fra 2006 regnskabsmæssigt indgå under resultat af associerede virksomheder. 9

9 LEDELSESBERETNING FORVENTNINGER TIL 2006 Den internationale økonomi ventes at udvise en vis fremgang. DEN SAMLEDE OMSÆTNING forventes at være svagt stigende i forhold til Den fortsatte udvikling af elektronisk kommunikation skaber fortsat et pres på markedet for det fysiske brev. På den baggrund forventes et afsætningsmæssigt fald, der dog modsvares af effektiviseringer og de pr. 2. januar 2006 gennemførte mindre prisstigninger. Omsætningen på breve forventes samlet at ligge på niveau med DE SAMLEDE OMKOSTNINGER inklusiv afskrivninger forventes at være svagt stigende i forhold til Stigningen kan henføres til generelle løn- og prisstigninger. Endvidere forventes afskrivningerne at ligge lidt højere end i RESULTAT FØR SKAT ventes samlet at være på niveau med

10 9670

11 LEDELSESBERETNING KUNDER OG MARKED Post Danmark tilbyder sine kunder en række produkter med udgangspunkt i den grundlæggende postale service og kan herigennem opfylde kundernes behov for forsendelse af meddelelser og varer. Hovedproduktet er breve, som udgør ca. 60 pct. af den samlede omsætning. Afsætningen inden for brevområdet er i de seneste fem år reduceret. Ud over brevproduktet tilbyder Post Danmark befordring af adresseløse forsendelser, blade, magasinpost, pakker og hasteforsendelser. Post Danmark driver et net af posthuse, der tilbyder andre ydelser som supplement. I de senere år har Post Danmark tilbudt nye former for ydelser såsom intern postbehandling (Facility Services), scanningsydelser og elektroniske kommunikationsløsninger, der alle udspringer af kerneområdet breve. Pr. 1. januar 2005 blev eneretsområdet reduceret til kun at gælde indenlandske breve på op til 50 gram. Ca. 33 pct. af Post Danmarks omsætning var i 2005 omfattet af eneretten. Post Danmark er en vigtig leverandør og samarbejdspartner for erhvervslivet. Post Danmarks kunder dækker hele spektret af erhvervsvirksomheder i Danmark fra de store etablerede koncerner til små nystartede iværksættere. En meget væsentlig del af Post Danmarks omsætning stammer fra Danmarks største virksomheder og offentlige institutioner, som også er vigtige samarbejdspartnere i forbindelse med Post Danmarks videreudvikling af produktporteføljen. Selvom den grundlæggende ydelse er den samme, er der stor forskel på de forskellige kundegruppers behov. Derfor er organisationen opdelt i fire forretningsenheder med ansvaret for hver sit kundesegment. ERHVERVSKUNDER Forretningsenheden Erhvervskunder har forretningsansvaret for indenlandske produkter til Post Danmarks store og mellemstore erhvervskunder, bortset fra kurer-, ekspres- og pakkeløsninger. Denne kundegruppe er karakteriseret ved at forvente mere individualiserede løsninger, som kræver kendskab til kundens forretning og BREVE MIO. STK. PAKKER MIO. STK. BLADE OG MAGASINPOST MIO. STK

12 LEDELSESBERETNING behov. For at sikre de store kunder en fælles indgang til Post Danmarks samlede tilbud varetager Erhvervskunder den samlede salgsindsats over for store og mellemstore erhvervskunder for alle produktområder. PRIVATKUNDER Forretningsenheden Privatkunder har forretningsansvaret for indenlandske produkter til private og mindre erhvervskunder. Kundegruppen tilbydes i højere grad standardløsninger, der primært udbydes i filialnettet, hvis drift Privatkunder har ansvaret for. KURER, EKSPRES, PAKKER Forretningsenheden Kurer, Ekspres, Pakker har forretningsansvaret for indenlandske kurer-, ekspres- og pakkeløsninger til store og mellemstore erhvervskunder samt internationale kurerløsninger. Herudover har Kurer, Ekspres, Pakker ansvaret for driften af pakkecentrene, som sorterer pakkerne. INTERNATIONAL POST Forretningsenheden International Post har forretningsansvaret for internationale produkter og samarbejdet med udenlandske samarbejdspartnere inden for alle produktområder. International Post har ansvaret for driften af Post Danmarks center for international post placeret ved Københavns Lufthavn. Centeret behandler ankommende og afgående international post. ADRESSELØSE FORSENDELSER OG LOKALE UGEAVISER, MIO. STK IND- OG UDBETALINGER PÅ POSTHUSE MIO. STK FORRETNINGSENHEDSREGNSKABER BELØB I MIO. KR. ERHVERVSKUNDER PRIVATKUNDER KURER, EKSPRES, PAKKER INTERNATIONAL POST KONCERNFORHOLD POST DANMARK I ALT Indtægter i alt Omkostninger inkl. afskrivninger (5.470) (5.614) (1.951) (1.832) (1.138) (1.102) (1.232) (1.121) (547) (420) (10.338) (10.089) Driftsresultat (EBIT) (445) (283) Aktiver Forpligtelser

13 LEDELSESBERETNING ERHVERVSKUNDER Forretningsenheden Erhvervskunder (EK) har forretningsansvaret for store og mellemstore erhvervskunder omfattende produkterne indenlandske breve, blade, magasinpost, adresseløse forsendelser, Facility Services og elektronisk kommunikation. EK fungerer samtidig som Post Danmarks fælles salgsorganisation overfor de store og mellemstore erhvervskunder på øvrige produktområder. Salgsorganisationen arbejder systematisk på at skaffe nye ordrer fra eksisterende kunder og skaffe nye kunder med stort potentiale. Sælgerne gennemfører i alt ca kundebesøg hver måned. Salgsstyrken måles gennem en række Key Performance Indicators (KPI). Erhvervskunder havde i 2005 indtægter på mio.kr. (6.437 mio. kr. i 2004) svarende til 57 pct. af Post Danmarks samlede omsætning. Forretningsenheden beskæftigede 237 medarbejdere sammenlignet med 253 i 2004 (omregnet til heltidsbeskæftigede). BREVE Forretningspost er Post Danmarks hovedprodukt og omfatter fire hovedtyper af breve, seriepost, klassisk post, distributionspost og ufrankerede svarforsendelser. De to første brevtyper står for størstedelen af omsætningen. Post Danmark har eneret på indsamling, transport og omdeling af breve, der vejer op til 50 gram. Eneretten forventes at forsvinde inden for en overskuelig årrække. Brevene forventes i mange år fremover at bidrage med en meget væsentlig del til virksomhedens omsætning og indtjening, selvom den fysiske mængde af breve er faldende. Den stigende udbredelse af elektronisk kommunikation i form af blandt andet og netbanker har haft stor indflydelse på afsætningen af fysiske breve i de senere år. I 2005 bidrog store afsenderes reduktion af udsendelsesfrekvensen for bl.a. kontoudtog til faldet, men generelt er faldet forårsaget af den elektroniske substitution. Bl.a. bidrager den offentlig sektors digitaliseringsprojekter til dette fald. Et eksempel herpå er kravet om elektronisk fakturering til den offentlige sektor. FORRETNINGSENHEDSREGNSKAB BELØB I MIO. KR Indtægter i alt Omkostninger inkl. afskrivninger (5.470) (5.614) Driftsresultat (EBIT) Aktiver Forpligtelser INDTÆGTERNES FORDELING 2005 FORRETNINGSENHEDER OMSÆTNINGENS FORDELING 2005 PRODUKTOMRÅDER ekommunikation FACILITY SERVICES BLADPOST Regnskabstallene er gengivet fra de interne forretningsenhedsregnskaber, som er omtalt på side 13. ERHVERVSKUNDER MEDIAPOST FORRETNINGSPOST 14

14 LEDELSESBERETNING

15 LEDELSESBERETNING En særlig kategori af breve formidler et markedsføringsbudskab, der er målrettet modtageren og dermed opnår en højere opmærksomhedsværdi og større målbarhed end mange andre reklamemedier. Der ventes fortsat vækst i de såkaldte Direct Marketing breve (DM), selvom konkurrencen fra de elektroniske medier er hård. Post Danmark arbejder på at gøre DM endnu mere attraktiv for kunderne og introducerede ved årets begyndelse produktet DM-Volumen, som er et supplement til Post Danmarks eksisterende DM-produkt. Post Danmark arbejder i tæt dialog med kunderne på løbende at udvikle, differentiere og produkttilpasse det fysiske brev til kundernes specifikke behov med udgangspunkt i brevets styrker i forhold til andre medier. Dette arbejde har blandt andet medført, at der i 2005 er introduceret elektroniske følgesedler og en ny type adressevask. Adressevasken retter kundernes adressefiler for eventuelle flytninger og fejloplysninger og forbedrer dermed adressekvaliteten. Den nye type adressevask indebærer mulighed for at vaske markant flere adresser hurtigere, end det tidligere var muligt. Adressevasken omfatter også flytteoplysninger samt en Nej-tak til reklamer adresseoplysningsservice. Denne facilitet anvendes nu i flere af Post Danmarks produkter. Såvel omsætning som afsætning på breve har været svagt faldende i BLADE OG MAGASINPOST Afskaffelsen af det statslige tilskud til omdeling af de fleste uge- og månedsblade samt den samtidige ophævelse af tilladelsen til krydssubsidiering af bladene har medført, at priserne for magasinpost, som er erstatningen for bladproduktet, er højere end bladtaksterne. Magasinpostproduktet giver, med sine tre varianter, Magasinpost Standard, Maskinel Magasinpost og Sorteret Magasinpost, kunderne flere valgmuligheder end det hidtidige bladprodukt og en distributionsservice, der dækker samtlige husstande og erhvervsvirksomheder i Danmark. Samtidig sikres en konkurrencedygtig pris gennem effektivisering af produktionen. Effektiviseringen er sket dels ved tilpasning af indleverings- og omdelingsperioder, så produktions- og FORRETNINGSPOST SERIEPOST er forsendelser, der er produceret i serie til mange modtagere. Seriepost omfatter kontoudtog, finansielle meddelelser og anden individuel information, som typisk ikke er underskrevne. KLASSISK POST er forsendelser, der ikke masseproduceres. Forsendelserne er som oftest individuelle informationer, private breve og almindelig forretningspost, som typisk er underskrevne. DISTRIBUTIONSPOST er forsendelser, der indeholder varer, vareprøver med videre. Distributionspost vejer generelt over 100 gram. UFRANKEREDE SVARFORSENDELSER omfatter alle typer af forsendelser i kategorien Modtager betaler portoen. Denne form er kendetegnet ved, at afsenderen modtager skriftlige tilbagemeldinger fra deres kunder, samt at modtageren betaler for portoen. 16

16 LEDELSESBERETNING distributionsapparatet udnyttes bedst muligt, dels ved en større grad af automatisering af produktionen. Anvendelsen af ny teknologi til behandlingen af magasinpost har medført en del forandringer på markedet. Attraktive priser på især Maskinel Magasinpost har tiltrukket en lang række kunder, primært fra de tidligere tilskudsberettigede uge- og månedsblade. Omsætningen på produktet er således steget betydeligt i ADRESSELØSE FORSENDELSER OG LOKALE UGEAVISER Markedet for adresseløse forsendelser (husstandsomdelte reklamer) vokser, drevet af en gunstig udvikling i detailhandelen. Adresseløse forsendelser er et populært medie hos forbrugerne. Kun ca. 10 pct. af Danmarks husstande har frabedt sig reklamer, en andel som har ligget stabilt gennem de seneste år. Målinger viser, at hele 79 pct. af alle husstande læser deres reklamer, og af disse reagerer 99 pct. på tilbudsavisernes tilbud. Post Danmark tilbyder hver uge tre omdelingsperioder, hvilket giver kunden større mulighed for at vælge, hvornår reklamen skal afleveres til modtageren. Post Danmark tilbyder, som den eneste distributør i Danmark, også omdeling til modtagergrupperne fritidshuse samt kontorer og butikker. Der er fra 2004 indført maskinel sampakning af de adresseløse forsendelser, der omdeles i den første og den sidste omdelingsperiode. Således kan kunderne nu vælge imellem en billig distribution understøttet af maskinel sampakning og en lidt dyrere manuel behandling af adresseløse forsendelser, der omdeles midt på ugen, hvor der er muligheder for samtidig at få omdelt såvel adresseløse forsendelser som vareprøver. Trods en faldende markedsandel har Post Danmark en stor markedsandel på adresseløse forsendelser. Markedet for lokale ugeaviser viser en pæn vækst. ANDRE PRODUKTOMRÅDER ADRESSELØSE FORSENDELSER består af tilbudsaviser og reklamer mv. DIRECT MAIL består af målrettede forsendelser med et markedsføringsbudskab, og er karakteriseret ved en stor opmærksomhedsværdi for modtageren og gode muligheder for responsmåling. Direct Mail konkurrerer primært med andre målrettede medier som f.eks. , responsmedier og sekundært med massemarkedsføringsmedier såsom reklamer i tv, radio, biografer, aviser, blade samt udendørs reklamer. BLADPOST består af dagblade, uge- og månedsblade, magasinpost samt lokale ugeaviser. FACILITY SERVICE dækker ydelser som f.eks. levering og afhentning af post samt sortering, omdeling, afhentning og efterbehandling af den enkelte erhvervskundes interne og eksterne post. Et nyere element i det samlede Facility Services koncept er scanning af indholdet af breve og dokumenter og elektronisk levering til kunden. ekommunikation omfatter eposthuset samt ydelserne fra den associerede virksomhed e-boks A/S. eposthuset er en integreret del af Post Danmarks hjemmeside på eposthuset indeholder blandt andet selvbetjeningsmulighed for valget mellem modtagelse af breve elektronisk eller fysisk, online meddelelse om flytning, køb af frimærker og billetter og andre post services som f.eks. beregning af porto, søgning af postnummer samt Track & Trace for pakker. ekommunikation tilbyder erhvervskunder en totalløsning for håndtering af elektronisk og fysisk kommunikation. Erhvervskunden kan levere det samlede datagrundlag for forsendelsen til ekommunikation, som fordeler brevene elektronisk til modtagere på baggrund af deres tilmeldinger i eposthuset, f.eks. at modtage brevet i e-boks eller pr. . Resten af forsendelserne sendes som hidtil som fysiske breve. 17

17 LEDELSESBERETNING FACILITY SERVICE Post Danmarks Facility Serviceløsninger tilbyder kunderne skræddersyede løsninger inden for tre hovedområder: Interne services inden for office-support Særlige logistik- og transportløsninger Dokumentscanning Området er i betydelig vækst, og denne udvikling styrkes ved, at Facility Service nu har fået sin egen salgsstyrke, som i endnu højere grad vil være i stand til at udvikle attraktive løsninger til kunderne. Facility Services søger at udvide udbuddet af services. Et eksempel på en ny service inden for Facility-Serviceforretningen er Målerservice, der er udviklet i Servicen, der tilbydes de regionale elselskaber, går ud på, at postbuddet på sin rute aflæser elmåleren ved den enkelte husstand. Herefter afleveres aflæsningerne til elselskabet i fysisk eller elektronisk form. Der arbejdes på udvikling og introduktion af yderligere nye ydelser i Post Danmark ønsker også at være en markant spiller på markedet for digitalisering af dokumenter. Med den generelle digitalisering af såvel den private som den offentlige sektor er der en kraftig stigende interesse hos store modtagere af breve for at modtage deres breve, fakturaer mv. i elektronisk form. Post Danmarks scanningsløsninger konverterer de papirbaserede dokumenter til elektroniske dokumenter tilpasset de it-systemer, som kunderne efterfølgende skal opbevare og håndtere disse dokumenter i. For at realisere dette mål købte Post Danmark i slutningen af 2004 virksomheden Data Scanning A/S, således at Post Danmark i dag er den førende udbyder af scanningsløsninger i Danmark. Indførelsen af elektronisk dokumenthåndtering og krav om elektronisk fakturering i den offentlige sektor har medført stor vækst på dette marked. ekommunikation Post Danmark har med produktområdet ekommunikation etableret sig på markedet for elektronisk behandling, distribution og arkivering af forsendelser (primært seriepost som fakturaer, kontoudtog og lønsedler). Post Danmark har i 2005 fortsat udbygget sit produktudbud i forhold til mange store og mellemstore kunders værdikæde. Post Danmark ejer sammen med PBS og KMD selskabet e-boks A/S, ligesom Post Danmark er distributør for selskabet. Post Danmark leverer med ekommunikationsløsningen tilslutning til e-boks samt en række ydelser, der tilsammen giver afsendervirksomheden en totalløsning for elektronisk og papirbaseret distribution til bl.a. kunder og medarbejdere. Den nuværende ekommunikationsløsning henvender sig primært til BtC-markedet, men på BtB-markedet tilbydes produktet e-boks Erhverv, hvor virksomheder også kan få en e-boks. KUNDETILFREDSHED OG -LOYALITET Loyaliteten og tilfredsheden blandt Post Danmarks erhvervskunder, som har været svagt stigende, siden virksomheden i 1999 begyndte at måle kundernes tilfredshed og loyalitet, er faldet i Dette fald tilskrives bl.a. den faldende brevkvalitet. Forretningsenheden Erhvervskunder har opstillet konkrete handlingsplaner på væsentlige områder, herunder udvikling af sælgernes faglige kompetencer samt korrigerende handlinger i forhold til kundernes tilfredshed med de enkelte produkters udformning. Der er foretaget systematiske målinger af holdningerne til en række aspekter af Post Danmarks virksomhed hos et repræsentativt udsnit af kunderne. Kundernes udsagn om Post Danmark sammenvejes blandt andet i nøgletallene kundetilfredshed og kundeloyalitet. Resultaterne for 2005 viser et kundetilfredshedsindeks for erhvervskunder på 64 mod 68 i Erhvervskundernes loyalitet er faldet fra indeks 69 i 2004 til indeks 64 i KUNDETILFREDSHEDSINDEKS ERHVERV TILFREDSHED LOYALITET 18

18 LEDELSESBERETNING

19 LEDELSESBERETNING PRIVATKUNDER Forretningsenheden Privatkunder har forretningsansvaret for Post Danmarks private kunder samt mindre erhvervskunder på alle produktområder. Derudover er Privatkunder ansvarlig for driften af posthusnettet samt produktion og salg af frimærker, herunder filateli. Privatkunder havde i 2005 indtægter på mio.kr. (2.217 mio. kr. i 2004) svarende til 19 pct. af Post Danmarks samlede omsætning. Forretningsenheden beskæftigede medarbejdere sammenlignet med i 2004 (omregnet til heltidsbeskæftigede). Opretholdelse af et landsdækkende net af filialer er et krav i Post Danmarks koncession. Det landsdækkende net består dels af posthuse drevet af Post Danmark, som alle er fuld-service ekspeditionssteder, dels af postbutikker, som drives af butiksindehavere typisk brugser og købmænd. Posthusnettet omfattede i slutningen af filialer, hvoraf de 218 blev drevet af Post Danmark selv. Hovedprodukterne i filialerne er salg af frimærker samt ind- og udlevering af breve og pakker. Frimærker sælges ud over på posthuse og i postbutikker hos en række frimærkeforhandlere og i stadig større omfang via e-posthuset på Post Danmarks hjemmeside. Andre vigtige aktiviteter i filialnettet er betalingsformidling ekspedition af ind- og udbetalinger som udføres for BG Bank/Danske Bank samt salg af billetter på vegne af BILLETnet. Endelig sælger filialerne diverse brev-, kontor- og gaveartikler, samt pc- og telefoniudstyr. Omsætningen på frimærkefrankerede breve er faldet med 3 pct. i forhold til Faldet skyldes substitution fra elektroniske medier. Specielt digitaliseringen i den offentlige sektor har mindsket behovet for papirbaseret kommunikation med den offentlige sektor. Det gælder eksempelvis skatteoplysninger, aflæsninger til forsyningsselskaber og indberetning af statistiske oplysninger. Der er i 2005 sket et fald i antallet af indbetalingskort på 12 pct. i forhold til Faldet har ligget konstant på pct. de seneste år. Faldet skyldes primært, at elektronisk betalings- FORRETNINGSENHEDSREGNSKAB BELØB I MIO. KR Indtægter i alt Omkostninger inkl. afskrivninger (1.951) (1.832) Driftsresultat (EBIT) Aktiver Forpligtelser Regnskabstallene er gengivet fra de interne forretningsenhedsregnskaber, som er omtalt på side 13. INDTÆGTERNES FORDELING 2005 FORRETNINGSENHEDER PRIVATKUNDER OMSÆTNINGENS FORDELING 2005 PRODUKTOMRÅDER FRIMÆRKER TIL FRANKERING FILATELI OG ANDRE FILIALPRODUKTER BETALINGS- FORMIDLING PRIVATE KUNDERS PAKKEFORSENDELSER SMÅ OG MELLEMSTORE ERHVERVSKUNDER 20

20 LEDELSESBERETNING service og homebanking har overtaget markedet for betalingsformidling. Denne udvikling forventes at fortsætte i I takt med at kundernes brug af posthusnettet falder, øges behovet for at tilpasse omkostningerne til faldet i indtægterne. Det sker dels ved at erstatte posthuse med postbutikker, dels ved en gradvis reduktion i det samlede antal filialer. Ændringerne sker inden for de rammer, koncessionen fastlægger efter dialog med lokale interessenter. I større byer sker tilpasningen typisk ved at samle et antal mindre filialer i færre men større filialer med længere åbningstider. Herudover justeres sortimentet af varer og serviceydelser på posthusene løbende for at forbedre økonomien. Der blev i 2005 også arbejdet på at øge salget i Privatkunder. Fokus blev blandt andet rettet mod de små erhvervskunder gennem forbedring af kundecentrenes kompetencer i betjening af denne kundegruppe og udsendelse af bladet Post og Pakker samt gennem standardisering af arbejdsgange. Post Danmark varslede i 2005 en ny modtagerservice om tidlig levering af post. Kunder i byzone kan fremover købe en garanti for levering af brevpost før kl. 10. Byzone er defineret efter planlovens bestemmelser om land og by. 85 pct. af samtlige husstande er placeret i byzone og har dermed mulighed for at købe sig en garanti for, at posten leveres senest kl. 10. Med indførelse af kl. 10-levering bortfalder den gamle forskelsbehandling af kunderne, hvor Post Danmark hidtil har bestemt, hvilke erhvervskunder der fik posten tidligt. Endvidere kan alle kunder nu leje en postboks, hvor kunden selv kan hente forsendelserne tidligt om morgenen. Som en tillægsydelse kan tegnes abonnement på levering af kontaktkrævende forsendelser, hvor kunderne kan få udleveret eksempelvis pakker og rekommanderede forsendelser. Kunderne kan nu selv vælge, på hvilket posthus de vil have deres postboks. 21

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN LEDELSESBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE 5 6 9 10 11 12 14 16 22 26 28 31 36 42 44 46 51 61 85 98 99 100 103 104 Forord Virksomhedspræsentation Hovedtal og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2004 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2004 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2004 POST DANMARK KONCERNEN INDHOLDSFORTEGNELSE 4 6 7 8 10 12 16 18 20 22 28 34 36 40 45 66 67 68 70 71 72 74 Virksomhedspræsentation Hovedtal og nøgletal Året 2004 Forventninger til 2005 Kunder

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade København V CVR nr

Post Danmark A/S Tietgensgade København V CVR nr TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 30. SEPTEMBER FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Godstransport 2004. 28. Januar 2004. Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S

Godstransport 2004. 28. Januar 2004. Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S Godstransport 2004 28. Januar 2004 Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S Den nye Postlov Udfordringer Færre breve Elektronisk post og kommunikation Fald i størrelsesordenen 4% de seneste

Læs mere

Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 26. juni 2013

Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 26. juni 2013 Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked 26. juni 2013 Side 1/5 Regeringen (Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti),

Læs mere

DE SAMLEDE OMKOSTNINGER inklusive afskrivninger forventes at være på niveau med året før.

DE SAMLEDE OMKOSTNINGER inklusive afskrivninger forventes at være på niveau med året før. DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2008 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 11/2008 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 11/2008 RESUMÉ FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2008 Resultat

Læs mere

tid til forandring 07 ÅrSraPPort 2007 PoSt danmark KonCErnEn

tid til forandring 07 ÅrSraPPort 2007 PoSt danmark KonCErnEn tid til forandring 7 ÅRSRAPPORT 2007 POST DANMARK KONCERNEN Organisation Bestyrelse Intern Revision Koncernrevisionschef Søren Kongsbo direktion Administrerende direktør Helge Israelsen Viceadministrerende

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 30. SEPTEMBER MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 09/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 05/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER Resultatet

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2005 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2005 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2005 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN RESULTATET FOR 3. KVARTAL BLEV 14 MIO. KR. MOD 144 MIO. KR. I 2004. RESULTAT- FORRINGELSEN SKYLDES ISÆR

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2008 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 28 POST DANMARK KONCERNEN Organisation pr 31. december 28 Bestyrelse Intern Revision Koncernrevisionschef Søren Kongsbo direktion Administrerende direktør Helge Israelsen Viceadministrerende

Læs mere

Administrerende direktør Helge Israelsen Viceadministrerende direktør K.B. Pedersen Direktør Palle Juliussen Direktør Bjarne Wind

Administrerende direktør Helge Israelsen Viceadministrerende direktør K.B. Pedersen Direktør Palle Juliussen Direktør Bjarne Wind 3 Indhold 5 6 7 9 10 18 22 26 28 29 36 41 58 59 60 62 63 64 66 Virksomhedspræsentation Hoved- og nøgletal Året 2002 Forventninger til 2003 Kunder og marked Produktion og processer Ledelse og medarbejdere

Læs mere

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT 19 mars 2008 SEK 1.000.000.000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM. Arrangör & Emissionsinstitut:

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT 19 mars 2008 SEK 1.000.000.000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM. Arrangör & Emissionsinstitut: TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT 19 mars 2008 SEK 1.000.000.000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM Arrangör & Emissionsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial Tillägg 2008:1 till Grundprospekt avseende Post

Læs mere

Post Danmark A/S. Europas dygtigste og mest engagerede medarbejdere

Post Danmark A/S. Europas dygtigste og mest engagerede medarbejdere Post Danmark A/S Europas dygtigste og mest engagerede medarbejdere 2006 Post Danmark koncernen 2 Post Danmark A/S Virksomhedens historie går mere end 380 år tilbage I 1995 blev Post Danmark omdannet til

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%.

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 11 2005/06 19. maj 2006 Rapport for perioden 1. oktober 2005 til 31. mats 2006 InterMail har fulgt sin VækstPlan med fokus

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

DE SAMLEDE OMKOSTNINGER inklusive afskrivninger forventes at være på niveau med året før.

DE SAMLEDE OMKOSTNINGER inklusive afskrivninger forventes at være på niveau med året før. DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2008 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 12/2008 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 12/2008 RESUMÉ FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Post Danmark vil fokusere på at tilpasse omkostningerne og kapaciteten til de ændrede markedsvilkår, og dermed fastholde driftsresultatet.

Post Danmark vil fokusere på at tilpasse omkostningerne og kapaciteten til de ændrede markedsvilkår, og dermed fastholde driftsresultatet. ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2010 FOR POST DANMARK KONCERNEN (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTEN NORDEN MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 1/2011 Den 24. februar 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2010 Faldet i antallet

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Udkast NOTAT FÆRDSELSSTYRELSEN Dato: 21. januar 2008 J. nr.: 004-U05-7 Notat vedrørende de britiske erfaringer med liberalisering af postmarkedet Oplysningerne

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 FOR POST DANMARK (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2014 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 Post Danmarks samlede indtægter er faldet fra 8.858 mio. kr. i 2012 til

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 4.. september 2007 J. nr. 140-1 Erhvervs- og Færdselskontoret Karoline Lolk Telefon 33 92 33 21 klo@trm.dk Den svenske model

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Det er forventningen, at 2010 fortsat vil være præget af en svag økonomisk konjunktur og dermed svagt faldende omsætning.

Det er forventningen, at 2010 fortsat vil være præget af en svag økonomisk konjunktur og dermed svagt faldende omsætning. ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2009 FOR POST DANMARK KONCERNEN (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTEN NORDEN MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 1/2010 Den 23. februar 2010 RESUMÉ FOR ÅRET 2009 Post Danmark

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2012 RESUMÉ FOR ÅRET 2012 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2013

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2012 RESUMÉ FOR ÅRET 2012 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2013 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2012 FOR POST DANMARK KONCERNEN (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2012 Post Danmarks samlede omsætning er faldet fra 9.637 mio. kr. i

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

DI Service, Årsdag, 4. maj 2009. Anders Due. Vicedirektør Post Danmark. Nye servicekoncepter og marketing til forsvar for eroderende markeder

DI Service, Årsdag, 4. maj 2009. Anders Due. Vicedirektør Post Danmark. Nye servicekoncepter og marketing til forsvar for eroderende markeder DI Service Årsdag, 4 maj 2009 1 DI Service, Årsdag, 4. maj 2009 Nye servicekoncepter og marketing til forsvar for eroderende markeder Anders Due Vicedirektør Post Danmark DI Service Årsdag, 4 maj 2009

Læs mere

Delårsrapport januar juni 2011

Delårsrapport januar juni 2011 Delårsrapport januar juni 2011 30. august 2011 Udfordrende marked øger behovet for omstillinger Resultat i sammendrag April-juni 2011 Nettoomsætningen udgjorde SEK 9.711 mio. (10.231 mio.). Renset for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger. www.postdanmark.dk

Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger. www.postdanmark.dk ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 2/2008 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 2/2008 Den 14. marts 2008 RESUMÉ FOR ÅRET 2007

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010 Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked Side 1/6 27. maj 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2016 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktperson Peter Hansen Tlf. 3693 1011 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS 1 e-boks præsentation - januar 2014 2 Agenda e-boks kort fortalt Værdi for afsendere og slutbrugere Løsninger fra e-boks 3 e-boks kort fortalt 4 Ideen bag e-boks Fra omkostningstunge fysiske breve til

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 - EN DEL AF POSTNORD. Den 23. februar 2012

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 - EN DEL AF POSTNORD. Den 23. februar 2012 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 FOR POST DANMARK KONCERNEN (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 23. februar 2012 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 Post Danmarks samlede omsætning er faldet fra 10.485 mio. kr.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalgets høring om nuværende og fremtidige udfordringer for posten i lyset af faldende postmængder.

Transport- og Bygningsudvalgets høring om nuværende og fremtidige udfordringer for posten i lyset af faldende postmængder. Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 59 Offentligt Transport- og Bygningsudvalgets høring om nuværende og fremtidige udfordringer for posten i lyset af faldende postmængder. 11. november

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for NEG Micon-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

BEST Dagsordenpunkt 7. A/S Storebælt. Delårsrapport. Perioden 1. januar 31. marts Delårsrapporten omfatter:

BEST Dagsordenpunkt 7. A/S Storebælt. Delårsrapport. Perioden 1. januar 31. marts Delårsrapporten omfatter: BEST-1623-2 Dagsordenpunkt 7 A/S Storebælt Delårsrapport Perioden 1. januar Delårsrapporten omfatter: A/S Storebælt, CVR-nr. 10634970 \\sv-data-kbh\mdrapp\mdrapp\03_marts_\bestyrelsen\kvd 1.XLSX Side 1/11

Læs mere

På baggrund af den økonomiske udvikling sker der en nedjustering af det forventede driftsresultat:

På baggrund af den økonomiske udvikling sker der en nedjustering af det forventede driftsresultat: DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2009 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 11/2009 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 11/2009 RESUMÉ FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2009

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere