ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN

2 LEDELSESBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE Virksomhedspræsentation Hovedtal og nøgletal Året 2005 De Post La Poste Forventninger til 2006 Kunder og marked Erhvervskunder Privatkunder Kurer, Ekspres, Pakker International Post Produktion og processer Ledelse og medarbejdere Risikoforhold Aktionærforhold Regnskabsberetning Anvendt regnskabspraksis Årsregnskab 2005 Væsentlige selskaber i Post Danmark Post Danmarks organisation Bestyrelse og direktion Ledelsens påtegning Revisionspåtegninger Delregnskaber for Post Danmarks hovedforretningsområder 3

3 LEDELSESBERETNING VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION Post Danmark A/S er et delvis statsejet aktieselskab, hvor staten efter et salg af 25 pct. af aktierne i 2005 ejer 75 pct. af aktierne. Kapitalfonden CVC Capital Partners ejer 22 pct. af aktierne, mens de resterende aktier ejes af virksomheden og medarbejderne. Post Danmarks formål er at drive postvirksomhed herunder distribution, kommunikation, transport og logistik. Herudover kan Post Danmark via posthusnettet drive anden virksomhed med henblik på at understøtte posthusnettet. I overensstemmelse med formålet er det Post Danmarks mission at levere en grundlæggende postservice til alle kunder i Danmark både afsendere og modtagere. Denne postservice skal være Europas bedste målt på en kombination af serviceniveau, kvalitet og pris. For at blive Europas bedste postvirksomhed, vil Post Danmark være en virksomhed, der leverer Europas bedste postservice til alle afsender- og modtagerkunder i Danmark udvikler Europas dygtigste og mest engagerede postmedarbejdere skaber resultater på linje med de bedste tjener penge på brevforretningen trods betydelige mængdefald succesfuldt udvikler og udbyder nye ydelser til afsender- og modtagerkunder samarbejder med en stor international operatør. Postvirksomheden omfatter en pligt til at indsamle og omdele breve, tidsskrifter og privatpakker. Med til Post Danmarks pligter i henhold til koncessionen hører endvidere opretholdelse af et net af postbetjeningssteder og postkasser. Til gengæld for befordringspligten har Post Danmark eneret til at omdele breve op til 50 gram. Med eneretten følger en forpligtelse til at opretholde et højt serviceniveau defineret som en målsætning om, at 95 pct. af de almindelige breve skal være omdelt den følgende hverdag. For at sikre en effektiv drift er Post Danmarks organisation opdelt i otte forretningsenheder og en række stabs- og støttefunktioner. KUNDEORIENTEREDE FORRETNINGSENHEDER ERHVERVSKUNDER PRIVATKUNDER Forretningsansvaret for større erhvervskunder bortset fra kurer-, ekspres- og pakkeløsninger Forretningsansvaret for private og mindre erhvervskunder KURER, EKSPRES, PAKKER INTERNATIONAL POST Forretningsansvaret for kurer, ekspres og pakkeløsninger til større erhvervskunder Forretningsansvaret for internationale produkter og samarbejde med internationale partnere FORRETNINGSANSVAR KUNDER PRODUKTER Pakker og kurer-ydelser STØRRE ERHVERVSDRIVENDE Kurer, Ekspres, Pakker MINDRE ERHVERVSDRIVENDE PRIVATE Breve Adresseløse forsendelser, aviser og blade mv. Internationale breve og pakker Erhvervskunder International post Privatkunder 4

4 LEDELSESBERETNING Fire kundeorienterede forretningsenheder har forretningsansvaret for salg til deres respektive kundesegmenter, mens fire produktionsorienterede enheder, som underleverandører til de kundeorienterede forretningsenheder, står for produktion, distribution, it og service. Baggrunden for opdelingen er et ønske om at sikre gennemsigtighed i de forskellige aktiviteters bidrag til Post Danmarks samlede værdiskabelse. De otte forretningsenheder bliver derfor målt på deres økonomiske resultater. BESTYRELSE Administrerende direktør Fritz H. Schur, formand Senior Managing Director Peter Törnquist, næstformand Forhandlingssekretær Jens Bendtsen* Direktør Mogens Bundgaard-Nielsen, Skibsreder Bjarne Hansen Forhandlingssekretær Ole Jespersen* Direktør Hanne Lund Direktør Anne Birgitte Lundholt Formand Isa Rogild* Direktør Ole Trolle Managing Director Søren Vestergaard-Poulsen DIREKTION Administrerende direktør Helge Israelsen Viceadministrerende direktør K.B. Pedersen Direktør Palle Juliussen Direktør Bjarne Wind Post Danmark A/S Tietgensgade København V cvr. nummer Hjemsted: København * Valgt af medarbejderne OMSÆTNINGENS FORDELING 2005 PRODUKTER INDTÆGTERNES FORDELING 2005 FORRETNINGSENHEDER ANTAL ANSATTE BREVE, ENERET ØVRIGE BLADE OG ADRESSE- LØSE FORSENDELSER INTERNATIONAL POST KURER, EKSPRES, PAKKER ØVRIGE PRIVATKUNDER (POSTHUSE) PAKKER BREVE, KONKURRENCE PRIVATKUNDER ERHVERVSKUNDER BREVPRODUKTION OG TRANSPORT DISTRIBUTION (POSTBUDE) 5

5 LEDELSESBERETNING HOVEDTAL OG NØGLETAL BELØB I MIO. KR. POST DANMARK KONCERNEN POST DANMARK SOV RESULTATOPGØRELSE Omsætning Andre driftsindtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger (9.778) (1.311) (9.492) (9.103) (9.427) (9.640) Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger ekskl. afskrivninger af goodwill (560) (75) (597) (586) (525) (504) Resultat efter afskrivninger, men før afskrivning af goodwill (EBITA) Afskrivning af goodwill (261) (260) (259) Driftsresultat før engangsposter Engangsposter (160) (466) (549) Driftsresultat (EBIT) (95) Finansielle poster inkl. resultat af associerede virksomheder (91) (12) (60) (72) (103) 18 Resultat før skat (77) Skat af årets resultat (295) (40) (357) (169) (43) (3) Efterregulering af skat for (87) Årets resultat (167) BALANCE Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Passiver i alt PENGESTRØMME Driftsaktiviteter Investeringsaktiviteter (696) (93) (999) (939) (691) (599) Finansieringsaktiviteter (1.088) (146) (154) (261) (1.350) 10 Ændringer i likviditet (480) (64) (1.204) 167 NØGLETAL Overskudsgrad, pct Egenkapitalens forrentning, pct (5) Soliditetsgrad, pct Udbytte i procent af resultat før skat *) Udbytte pr. aktie, kr./euro *) 22,00 2,95 11,96 5,96 3,64 0 Antal heltidsbeskæftigede VÆRDISKABELSE Værdiskabelse, pct Værdiskabelse EURO Regnskabet for 2004 og 2005 er aflagt efter de internationale regnskabsstandarder IFRS. Anvendt regnskabspraksis fremgår af side Regnskaberne er ikke direkte sammenlignelige. Årene er udarbejdet efter årsregnskabslovens bestemmelser omfatter Post Danmark SOV, mens øvrige år omfatter Post Danmark koncernen. Ved omregning fra DKK til Euro er anvendt Danmarks Nationalbanks noteringskurs 746,05 pr. 31. december *) Det i 2005 udbetalte ekstraordinære udbytte på 451 mio. kr. indgår ikke i tallene. 6

6 LEDELSESBERETNING

7 LEDELSESBERETNING ÅRET 2005 Året 2005 bød på markante ændringer i Post Danmarks ejerstruktur, idet den hidtidige eneejer, den danske stat, solgte 25 pct. af sin aktiebeholdning. 22 pct. af aktierne blev solgt til kapitalfonden CVC Capital Partners, mens 3 pct. blev købt af Post Danmark hvoraf 2,4 pct. senere er solgt til medarbejderne til favørkurs. Knap medarbejdere benyttede sig af tilbuddet om at købe aktier i Post Danmark. Endelig er der i 2006 gennemført et ledelsesincitamentsprogram omfattende 0,5 pct. af aktierne til markedskurs. Via et selskab ejet i fællesskab med den nye storaktionær, CVC Capital Partners, foretog Post Danmark i årets løb sin hidtil største virksomhedsinvestering gennem køb af aktier i Belgiens nationale postvirksomhed, De Post La Poste. Post Danmark har gennem de seneste par år oplevet en stadig stigende konkurrence på markedet for fysiske forsendelser i takt med at eneretsområdet reduceres. Dette stiller stadig større krav til effektivisering af produktionsprocesserne blev året, hvor markante omlægninger af produktionen blev endeligt gennemført. Således blev sorteringen af breve vest for Storebælt centraliseret på to centre i stedet for de hidtidige fem centre til gavn for kapacitetsudnyttelsen og mulighederne for anvendelse af den mest moderne teknologi. Årets driftsresultat viste et fald fra mio. kr. i 2004 til mio. kr. i Resultatet er lidt bedre end forventningerne udtrykt i Regnskabsmeddelelsen udsendt 10. november Resultatet er en følge af en stigning i indtægter på 167 mio. kr. kombineret med en vækst i de samlede omkostninger på 249 mio. kr. Heraf udgør omkostninger vedrørende medarbejderaktieprogrammet 86 mio. kr. Omsætningsstigningen er et resultat af en fremgang i omsætningen af pakker, magasinpost og facility services, mens omsætningen af breve, bladprodukter samt adresseløse forsendelser udviste en mindre tilbagegang. Væksten i omkostningerne afspejler den almindelige pris- og lønudvikling. Fortsatte effektiviseringer i virksomhedens processer og optimering af virksomhedens struktur reducerer dog væksten i omkostningerne. Årets resultat på 738 mio. kr. udviste en mindre tilbagegang i forhold til Post Danmarks værdiskabelse (EVA) steg fra 470 mio. kr. i 2004 til 471 mio. kr. i 2005, og afkastet af den investerede kapital var uændret 19 pct. Egenkapitalforrentningen faldt fra 36 pct. i 2004 til 30 pct. i Af årets resultat foreslås 550 mio. kr. udbetalt som udbytte til aktionærerne og 188 mio. kr. overført til egenkapitalen. Det foreslåede udbytte følger den i 2005 vedtagne udbyttepolitik og medfører et udbytte pr. aktie på 22 kr. Post Danmark har i 2005 haft en positiv likviditetseffekt fra driften, der fratrukket likviditetsbehovet til investeringsaktiviteter udgjorde 608 mio. kr. Finansieringsaktiviteter, herunder udbetalt ordinært og ekstraordinært udbytte på 750 mio. kr., påvirker likviditeten negativt med mio. kr. De likvide beholdninger er således reduceret med 480 mio. kr. og udgør 256 mio. kr. ultimo Post Danmark fastholdt i 2005 et højt niveau for rettidighed af breve. For 2005 blev rettidigheden på 93,9 pct. mod 95,2 pct. i Rettidigheden for B-breve udgjorde 98,3 pct. mod 98,6 pct. i Faldet i kvaliteten for breve skyldes dels vejrliget i årets start, dels indkøringsvanskeligheder i forbindelse med overgangen til to brevcentre vest for Storebælt. EJERFORHOLD I årene frem til statens salg af aktier til CVC Capital Partners har Post Danmark aktivt forberedt sig på privatiseringen. Omdannelsen til aktieselskab og tjenestemandsansatte medarbejderes overgang til overenskomstansættelse udgjorde væsentlige forudsætninger for den nu gennemførte privatisering. Den konstante optimering af arbejdsstyrke, drift og produktionsapparat har gjort virksomheden til et interessant investeringsobjekt. Denne udvikling har foreløbig ført til, at CVC Capital Partners i konkurrence med blandt andre udenlandske postvirksomheder erhvervede 22 pct. af aktierne i virksomheden. Også blandt medarbejderne var der stor interesse for køb af aktier. Således valgte næsten 52 pct. af de godt medarbejdere, der fik tilbudt aktier, at tage imod tilbuddet om at købe aktier med 60 pct. rabat i forhold til den pris, CVC Capital Partners havde betalt. Medarbejderne blev tilsammen tilbudt aktier, men den store interesse betød, at Post Danmark kunne have solgt mere end det dobbelte antal aktier til medarbejderne. Endelig er der i 2006 gennemført et ledelsesincitamentsprogram omfattende 0,5 pct. af aktierne. Programmet omfatter dels salg af aktier i 2006, dels tildeling af optioner. Salget i 2006 sker til markedskurs. Optionerne kan udnyttes til samme kurs fra 1. marts 2009 til 1. marts

8 LEDELSESBERETNING DE POST LA POSTE I foråret 2005 indgik Post Danmark og CVC Capital Partners aftale om at danne et konsortium med henblik på at købe 50 pct. minus én aktie af aktiekapitalen i det belgiske postvæsen, De Post La Poste. I juli 2005 fik konsortiet eksklusivitet i forhandlingerne med den belgiske stat og De Post La Poste. Forhandlingerne førte til, at Post Danmark og CVC Capital Partners i oktober indgik aftale om erhvervelsen af den omtalte aktiepost via en kapitaludvidelse i De Post La Poste. Købet sker via et holdingselskab (MIE Group S.A.), som ejes ligeligt af Post Danmark og CVC. Finansieringen af købet sker dels ved indskud af aktiekapital og ansvarlig kapital, dels ved optagelse af et banklån som finansieringsgrundlag. Erhvervelsen fandt sted i januar 2006 ved betaling af godt mio. kr. (300 mio. euro) for ejerandelen på 50 pct. minus én aktie i De Post La Poste. Den belgiske stat bevarer dermed majoriteten i selskabet. Den belgiske stat indskød ved transaktionen yderligere 40 mio. euro svarende til cirka 300 mio. kr. i selskabet. Det samlede kapitalindskud udgør således 2,5 mia. kr. (340 mio. euro). Post Danmarks bestyrelsesformand Fritz H. Schur samt administrerende direktør Helge Israelsen indtrådte ved aktieerhvervelsen i bestyrelsen for De Post La Poste. De Post La Poste står overfor en betydelig modernisering af produktionsapparatet, og selskabet ønsker derfor en partner, som både kan styrke den finansielle position og understøtte moderniseringsprocessen. Alle parter er enige om, at De Post La Poste kan drage nytte af Post Danmarks stærke driftsekspertise og knowhow i udviklingen af en meget høj service og kvalitet og dermed høj kunde- og medarbejdertilfredshed. De Post La Poste er den nationale postoperatør i Belgien. Virksomheden tilbyder alle former for postale løsninger til de 4,5 mio. husstande og ca. 1 mio. virksomheder i Belgien. Med sine ca ansatte havde De Post La Poste koncernen i 2004 en samlet omsætning på mio. euro og et nettoresultat på 40 mio. euro. Der er fastlagt en udviklingsplan for den belgiske postvirksomhed, som indebærer en væsentlig forbedring af selskabets økonomiske resultater. De Post La Postes aktiviteter fordeler sig på tre hovedforretningsområder: Postprodukter, filialnet og postløsninger. Postprodukter er med en omsætning i 2004 på mio. euro De Post La Postes største forretningsområde. Området omfatter den indenlandske indsamling, sortering og omdeling af breve, småpakker (op til 5 kg), blade/aviser og reklameforsendelser. De belgiske postbude udfører også begrænsede finansielle ydelser. De Post La Postes internationale forretning, der omfatter såvel postprodukter som pakker, er organisatorisk tilknyttet forretningsområdet postprodukter. Filialnettet fungerer både som salgskanal for postprodukter og finansielle ydelser. Filialnettet distribuerer bank- og forsikringsydelser for Banque de La Poste som er en bank, ejet i fællesskab med forsikrings- og bankvirksomheden Fortis. Filialnettet udfører også en række opgaver såsom betalingsformidling på vegne af den belgiske stat. De cirka filialer markedsfører et bredt udvalg af ydelser, som er under løbende tilpasning til efterspørgselen. De Post La Poste har gennemført forsøg med udvikling af nye typer af filialer placeret hos samarbejdspartnere. Indførelse af Post Points i stil med Post Danmarks postbutikker ventes at øge såvel kundetilfredsheden som lønsomheden. Postløsninger omfatter moderselskabets erhvervsrettede aktiviteter og en række datterselskaber med ydelser inden for kurertransport, adresseløse forsendelser, postservice samt elektronisk kommunikation. Resultatet af Post Danmarks investering i De Post La Poste vil fra 2006 regnskabsmæssigt indgå under resultat af associerede virksomheder. 9

9 LEDELSESBERETNING FORVENTNINGER TIL 2006 Den internationale økonomi ventes at udvise en vis fremgang. DEN SAMLEDE OMSÆTNING forventes at være svagt stigende i forhold til Den fortsatte udvikling af elektronisk kommunikation skaber fortsat et pres på markedet for det fysiske brev. På den baggrund forventes et afsætningsmæssigt fald, der dog modsvares af effektiviseringer og de pr. 2. januar 2006 gennemførte mindre prisstigninger. Omsætningen på breve forventes samlet at ligge på niveau med DE SAMLEDE OMKOSTNINGER inklusiv afskrivninger forventes at være svagt stigende i forhold til Stigningen kan henføres til generelle løn- og prisstigninger. Endvidere forventes afskrivningerne at ligge lidt højere end i RESULTAT FØR SKAT ventes samlet at være på niveau med

10 9670

11 LEDELSESBERETNING KUNDER OG MARKED Post Danmark tilbyder sine kunder en række produkter med udgangspunkt i den grundlæggende postale service og kan herigennem opfylde kundernes behov for forsendelse af meddelelser og varer. Hovedproduktet er breve, som udgør ca. 60 pct. af den samlede omsætning. Afsætningen inden for brevområdet er i de seneste fem år reduceret. Ud over brevproduktet tilbyder Post Danmark befordring af adresseløse forsendelser, blade, magasinpost, pakker og hasteforsendelser. Post Danmark driver et net af posthuse, der tilbyder andre ydelser som supplement. I de senere år har Post Danmark tilbudt nye former for ydelser såsom intern postbehandling (Facility Services), scanningsydelser og elektroniske kommunikationsløsninger, der alle udspringer af kerneområdet breve. Pr. 1. januar 2005 blev eneretsområdet reduceret til kun at gælde indenlandske breve på op til 50 gram. Ca. 33 pct. af Post Danmarks omsætning var i 2005 omfattet af eneretten. Post Danmark er en vigtig leverandør og samarbejdspartner for erhvervslivet. Post Danmarks kunder dækker hele spektret af erhvervsvirksomheder i Danmark fra de store etablerede koncerner til små nystartede iværksættere. En meget væsentlig del af Post Danmarks omsætning stammer fra Danmarks største virksomheder og offentlige institutioner, som også er vigtige samarbejdspartnere i forbindelse med Post Danmarks videreudvikling af produktporteføljen. Selvom den grundlæggende ydelse er den samme, er der stor forskel på de forskellige kundegruppers behov. Derfor er organisationen opdelt i fire forretningsenheder med ansvaret for hver sit kundesegment. ERHVERVSKUNDER Forretningsenheden Erhvervskunder har forretningsansvaret for indenlandske produkter til Post Danmarks store og mellemstore erhvervskunder, bortset fra kurer-, ekspres- og pakkeløsninger. Denne kundegruppe er karakteriseret ved at forvente mere individualiserede løsninger, som kræver kendskab til kundens forretning og BREVE MIO. STK. PAKKER MIO. STK. BLADE OG MAGASINPOST MIO. STK

12 LEDELSESBERETNING behov. For at sikre de store kunder en fælles indgang til Post Danmarks samlede tilbud varetager Erhvervskunder den samlede salgsindsats over for store og mellemstore erhvervskunder for alle produktområder. PRIVATKUNDER Forretningsenheden Privatkunder har forretningsansvaret for indenlandske produkter til private og mindre erhvervskunder. Kundegruppen tilbydes i højere grad standardløsninger, der primært udbydes i filialnettet, hvis drift Privatkunder har ansvaret for. KURER, EKSPRES, PAKKER Forretningsenheden Kurer, Ekspres, Pakker har forretningsansvaret for indenlandske kurer-, ekspres- og pakkeløsninger til store og mellemstore erhvervskunder samt internationale kurerløsninger. Herudover har Kurer, Ekspres, Pakker ansvaret for driften af pakkecentrene, som sorterer pakkerne. INTERNATIONAL POST Forretningsenheden International Post har forretningsansvaret for internationale produkter og samarbejdet med udenlandske samarbejdspartnere inden for alle produktområder. International Post har ansvaret for driften af Post Danmarks center for international post placeret ved Københavns Lufthavn. Centeret behandler ankommende og afgående international post. ADRESSELØSE FORSENDELSER OG LOKALE UGEAVISER, MIO. STK IND- OG UDBETALINGER PÅ POSTHUSE MIO. STK FORRETNINGSENHEDSREGNSKABER BELØB I MIO. KR. ERHVERVSKUNDER PRIVATKUNDER KURER, EKSPRES, PAKKER INTERNATIONAL POST KONCERNFORHOLD POST DANMARK I ALT Indtægter i alt Omkostninger inkl. afskrivninger (5.470) (5.614) (1.951) (1.832) (1.138) (1.102) (1.232) (1.121) (547) (420) (10.338) (10.089) Driftsresultat (EBIT) (445) (283) Aktiver Forpligtelser

13 LEDELSESBERETNING ERHVERVSKUNDER Forretningsenheden Erhvervskunder (EK) har forretningsansvaret for store og mellemstore erhvervskunder omfattende produkterne indenlandske breve, blade, magasinpost, adresseløse forsendelser, Facility Services og elektronisk kommunikation. EK fungerer samtidig som Post Danmarks fælles salgsorganisation overfor de store og mellemstore erhvervskunder på øvrige produktområder. Salgsorganisationen arbejder systematisk på at skaffe nye ordrer fra eksisterende kunder og skaffe nye kunder med stort potentiale. Sælgerne gennemfører i alt ca kundebesøg hver måned. Salgsstyrken måles gennem en række Key Performance Indicators (KPI). Erhvervskunder havde i 2005 indtægter på mio.kr. (6.437 mio. kr. i 2004) svarende til 57 pct. af Post Danmarks samlede omsætning. Forretningsenheden beskæftigede 237 medarbejdere sammenlignet med 253 i 2004 (omregnet til heltidsbeskæftigede). BREVE Forretningspost er Post Danmarks hovedprodukt og omfatter fire hovedtyper af breve, seriepost, klassisk post, distributionspost og ufrankerede svarforsendelser. De to første brevtyper står for størstedelen af omsætningen. Post Danmark har eneret på indsamling, transport og omdeling af breve, der vejer op til 50 gram. Eneretten forventes at forsvinde inden for en overskuelig årrække. Brevene forventes i mange år fremover at bidrage med en meget væsentlig del til virksomhedens omsætning og indtjening, selvom den fysiske mængde af breve er faldende. Den stigende udbredelse af elektronisk kommunikation i form af blandt andet og netbanker har haft stor indflydelse på afsætningen af fysiske breve i de senere år. I 2005 bidrog store afsenderes reduktion af udsendelsesfrekvensen for bl.a. kontoudtog til faldet, men generelt er faldet forårsaget af den elektroniske substitution. Bl.a. bidrager den offentlig sektors digitaliseringsprojekter til dette fald. Et eksempel herpå er kravet om elektronisk fakturering til den offentlige sektor. FORRETNINGSENHEDSREGNSKAB BELØB I MIO. KR Indtægter i alt Omkostninger inkl. afskrivninger (5.470) (5.614) Driftsresultat (EBIT) Aktiver Forpligtelser INDTÆGTERNES FORDELING 2005 FORRETNINGSENHEDER OMSÆTNINGENS FORDELING 2005 PRODUKTOMRÅDER ekommunikation FACILITY SERVICES BLADPOST Regnskabstallene er gengivet fra de interne forretningsenhedsregnskaber, som er omtalt på side 13. ERHVERVSKUNDER MEDIAPOST FORRETNINGSPOST 14

14 LEDELSESBERETNING

15 LEDELSESBERETNING En særlig kategori af breve formidler et markedsføringsbudskab, der er målrettet modtageren og dermed opnår en højere opmærksomhedsværdi og større målbarhed end mange andre reklamemedier. Der ventes fortsat vækst i de såkaldte Direct Marketing breve (DM), selvom konkurrencen fra de elektroniske medier er hård. Post Danmark arbejder på at gøre DM endnu mere attraktiv for kunderne og introducerede ved årets begyndelse produktet DM-Volumen, som er et supplement til Post Danmarks eksisterende DM-produkt. Post Danmark arbejder i tæt dialog med kunderne på løbende at udvikle, differentiere og produkttilpasse det fysiske brev til kundernes specifikke behov med udgangspunkt i brevets styrker i forhold til andre medier. Dette arbejde har blandt andet medført, at der i 2005 er introduceret elektroniske følgesedler og en ny type adressevask. Adressevasken retter kundernes adressefiler for eventuelle flytninger og fejloplysninger og forbedrer dermed adressekvaliteten. Den nye type adressevask indebærer mulighed for at vaske markant flere adresser hurtigere, end det tidligere var muligt. Adressevasken omfatter også flytteoplysninger samt en Nej-tak til reklamer adresseoplysningsservice. Denne facilitet anvendes nu i flere af Post Danmarks produkter. Såvel omsætning som afsætning på breve har været svagt faldende i BLADE OG MAGASINPOST Afskaffelsen af det statslige tilskud til omdeling af de fleste uge- og månedsblade samt den samtidige ophævelse af tilladelsen til krydssubsidiering af bladene har medført, at priserne for magasinpost, som er erstatningen for bladproduktet, er højere end bladtaksterne. Magasinpostproduktet giver, med sine tre varianter, Magasinpost Standard, Maskinel Magasinpost og Sorteret Magasinpost, kunderne flere valgmuligheder end det hidtidige bladprodukt og en distributionsservice, der dækker samtlige husstande og erhvervsvirksomheder i Danmark. Samtidig sikres en konkurrencedygtig pris gennem effektivisering af produktionen. Effektiviseringen er sket dels ved tilpasning af indleverings- og omdelingsperioder, så produktions- og FORRETNINGSPOST SERIEPOST er forsendelser, der er produceret i serie til mange modtagere. Seriepost omfatter kontoudtog, finansielle meddelelser og anden individuel information, som typisk ikke er underskrevne. KLASSISK POST er forsendelser, der ikke masseproduceres. Forsendelserne er som oftest individuelle informationer, private breve og almindelig forretningspost, som typisk er underskrevne. DISTRIBUTIONSPOST er forsendelser, der indeholder varer, vareprøver med videre. Distributionspost vejer generelt over 100 gram. UFRANKEREDE SVARFORSENDELSER omfatter alle typer af forsendelser i kategorien Modtager betaler portoen. Denne form er kendetegnet ved, at afsenderen modtager skriftlige tilbagemeldinger fra deres kunder, samt at modtageren betaler for portoen. 16

16 LEDELSESBERETNING distributionsapparatet udnyttes bedst muligt, dels ved en større grad af automatisering af produktionen. Anvendelsen af ny teknologi til behandlingen af magasinpost har medført en del forandringer på markedet. Attraktive priser på især Maskinel Magasinpost har tiltrukket en lang række kunder, primært fra de tidligere tilskudsberettigede uge- og månedsblade. Omsætningen på produktet er således steget betydeligt i ADRESSELØSE FORSENDELSER OG LOKALE UGEAVISER Markedet for adresseløse forsendelser (husstandsomdelte reklamer) vokser, drevet af en gunstig udvikling i detailhandelen. Adresseløse forsendelser er et populært medie hos forbrugerne. Kun ca. 10 pct. af Danmarks husstande har frabedt sig reklamer, en andel som har ligget stabilt gennem de seneste år. Målinger viser, at hele 79 pct. af alle husstande læser deres reklamer, og af disse reagerer 99 pct. på tilbudsavisernes tilbud. Post Danmark tilbyder hver uge tre omdelingsperioder, hvilket giver kunden større mulighed for at vælge, hvornår reklamen skal afleveres til modtageren. Post Danmark tilbyder, som den eneste distributør i Danmark, også omdeling til modtagergrupperne fritidshuse samt kontorer og butikker. Der er fra 2004 indført maskinel sampakning af de adresseløse forsendelser, der omdeles i den første og den sidste omdelingsperiode. Således kan kunderne nu vælge imellem en billig distribution understøttet af maskinel sampakning og en lidt dyrere manuel behandling af adresseløse forsendelser, der omdeles midt på ugen, hvor der er muligheder for samtidig at få omdelt såvel adresseløse forsendelser som vareprøver. Trods en faldende markedsandel har Post Danmark en stor markedsandel på adresseløse forsendelser. Markedet for lokale ugeaviser viser en pæn vækst. ANDRE PRODUKTOMRÅDER ADRESSELØSE FORSENDELSER består af tilbudsaviser og reklamer mv. DIRECT MAIL består af målrettede forsendelser med et markedsføringsbudskab, og er karakteriseret ved en stor opmærksomhedsværdi for modtageren og gode muligheder for responsmåling. Direct Mail konkurrerer primært med andre målrettede medier som f.eks. , responsmedier og sekundært med massemarkedsføringsmedier såsom reklamer i tv, radio, biografer, aviser, blade samt udendørs reklamer. BLADPOST består af dagblade, uge- og månedsblade, magasinpost samt lokale ugeaviser. FACILITY SERVICE dækker ydelser som f.eks. levering og afhentning af post samt sortering, omdeling, afhentning og efterbehandling af den enkelte erhvervskundes interne og eksterne post. Et nyere element i det samlede Facility Services koncept er scanning af indholdet af breve og dokumenter og elektronisk levering til kunden. ekommunikation omfatter eposthuset samt ydelserne fra den associerede virksomhed e-boks A/S. eposthuset er en integreret del af Post Danmarks hjemmeside på eposthuset indeholder blandt andet selvbetjeningsmulighed for valget mellem modtagelse af breve elektronisk eller fysisk, online meddelelse om flytning, køb af frimærker og billetter og andre post services som f.eks. beregning af porto, søgning af postnummer samt Track & Trace for pakker. ekommunikation tilbyder erhvervskunder en totalløsning for håndtering af elektronisk og fysisk kommunikation. Erhvervskunden kan levere det samlede datagrundlag for forsendelsen til ekommunikation, som fordeler brevene elektronisk til modtagere på baggrund af deres tilmeldinger i eposthuset, f.eks. at modtage brevet i e-boks eller pr. . Resten af forsendelserne sendes som hidtil som fysiske breve. 17

17 LEDELSESBERETNING FACILITY SERVICE Post Danmarks Facility Serviceløsninger tilbyder kunderne skræddersyede løsninger inden for tre hovedområder: Interne services inden for office-support Særlige logistik- og transportløsninger Dokumentscanning Området er i betydelig vækst, og denne udvikling styrkes ved, at Facility Service nu har fået sin egen salgsstyrke, som i endnu højere grad vil være i stand til at udvikle attraktive løsninger til kunderne. Facility Services søger at udvide udbuddet af services. Et eksempel på en ny service inden for Facility-Serviceforretningen er Målerservice, der er udviklet i Servicen, der tilbydes de regionale elselskaber, går ud på, at postbuddet på sin rute aflæser elmåleren ved den enkelte husstand. Herefter afleveres aflæsningerne til elselskabet i fysisk eller elektronisk form. Der arbejdes på udvikling og introduktion af yderligere nye ydelser i Post Danmark ønsker også at være en markant spiller på markedet for digitalisering af dokumenter. Med den generelle digitalisering af såvel den private som den offentlige sektor er der en kraftig stigende interesse hos store modtagere af breve for at modtage deres breve, fakturaer mv. i elektronisk form. Post Danmarks scanningsløsninger konverterer de papirbaserede dokumenter til elektroniske dokumenter tilpasset de it-systemer, som kunderne efterfølgende skal opbevare og håndtere disse dokumenter i. For at realisere dette mål købte Post Danmark i slutningen af 2004 virksomheden Data Scanning A/S, således at Post Danmark i dag er den førende udbyder af scanningsløsninger i Danmark. Indførelsen af elektronisk dokumenthåndtering og krav om elektronisk fakturering i den offentlige sektor har medført stor vækst på dette marked. ekommunikation Post Danmark har med produktområdet ekommunikation etableret sig på markedet for elektronisk behandling, distribution og arkivering af forsendelser (primært seriepost som fakturaer, kontoudtog og lønsedler). Post Danmark har i 2005 fortsat udbygget sit produktudbud i forhold til mange store og mellemstore kunders værdikæde. Post Danmark ejer sammen med PBS og KMD selskabet e-boks A/S, ligesom Post Danmark er distributør for selskabet. Post Danmark leverer med ekommunikationsløsningen tilslutning til e-boks samt en række ydelser, der tilsammen giver afsendervirksomheden en totalløsning for elektronisk og papirbaseret distribution til bl.a. kunder og medarbejdere. Den nuværende ekommunikationsløsning henvender sig primært til BtC-markedet, men på BtB-markedet tilbydes produktet e-boks Erhverv, hvor virksomheder også kan få en e-boks. KUNDETILFREDSHED OG -LOYALITET Loyaliteten og tilfredsheden blandt Post Danmarks erhvervskunder, som har været svagt stigende, siden virksomheden i 1999 begyndte at måle kundernes tilfredshed og loyalitet, er faldet i Dette fald tilskrives bl.a. den faldende brevkvalitet. Forretningsenheden Erhvervskunder har opstillet konkrete handlingsplaner på væsentlige områder, herunder udvikling af sælgernes faglige kompetencer samt korrigerende handlinger i forhold til kundernes tilfredshed med de enkelte produkters udformning. Der er foretaget systematiske målinger af holdningerne til en række aspekter af Post Danmarks virksomhed hos et repræsentativt udsnit af kunderne. Kundernes udsagn om Post Danmark sammenvejes blandt andet i nøgletallene kundetilfredshed og kundeloyalitet. Resultaterne for 2005 viser et kundetilfredshedsindeks for erhvervskunder på 64 mod 68 i Erhvervskundernes loyalitet er faldet fra indeks 69 i 2004 til indeks 64 i KUNDETILFREDSHEDSINDEKS ERHVERV TILFREDSHED LOYALITET 18

18 LEDELSESBERETNING

19 LEDELSESBERETNING PRIVATKUNDER Forretningsenheden Privatkunder har forretningsansvaret for Post Danmarks private kunder samt mindre erhvervskunder på alle produktområder. Derudover er Privatkunder ansvarlig for driften af posthusnettet samt produktion og salg af frimærker, herunder filateli. Privatkunder havde i 2005 indtægter på mio.kr. (2.217 mio. kr. i 2004) svarende til 19 pct. af Post Danmarks samlede omsætning. Forretningsenheden beskæftigede medarbejdere sammenlignet med i 2004 (omregnet til heltidsbeskæftigede). Opretholdelse af et landsdækkende net af filialer er et krav i Post Danmarks koncession. Det landsdækkende net består dels af posthuse drevet af Post Danmark, som alle er fuld-service ekspeditionssteder, dels af postbutikker, som drives af butiksindehavere typisk brugser og købmænd. Posthusnettet omfattede i slutningen af filialer, hvoraf de 218 blev drevet af Post Danmark selv. Hovedprodukterne i filialerne er salg af frimærker samt ind- og udlevering af breve og pakker. Frimærker sælges ud over på posthuse og i postbutikker hos en række frimærkeforhandlere og i stadig større omfang via e-posthuset på Post Danmarks hjemmeside. Andre vigtige aktiviteter i filialnettet er betalingsformidling ekspedition af ind- og udbetalinger som udføres for BG Bank/Danske Bank samt salg af billetter på vegne af BILLETnet. Endelig sælger filialerne diverse brev-, kontor- og gaveartikler, samt pc- og telefoniudstyr. Omsætningen på frimærkefrankerede breve er faldet med 3 pct. i forhold til Faldet skyldes substitution fra elektroniske medier. Specielt digitaliseringen i den offentlige sektor har mindsket behovet for papirbaseret kommunikation med den offentlige sektor. Det gælder eksempelvis skatteoplysninger, aflæsninger til forsyningsselskaber og indberetning af statistiske oplysninger. Der er i 2005 sket et fald i antallet af indbetalingskort på 12 pct. i forhold til Faldet har ligget konstant på pct. de seneste år. Faldet skyldes primært, at elektronisk betalings- FORRETNINGSENHEDSREGNSKAB BELØB I MIO. KR Indtægter i alt Omkostninger inkl. afskrivninger (1.951) (1.832) Driftsresultat (EBIT) Aktiver Forpligtelser Regnskabstallene er gengivet fra de interne forretningsenhedsregnskaber, som er omtalt på side 13. INDTÆGTERNES FORDELING 2005 FORRETNINGSENHEDER PRIVATKUNDER OMSÆTNINGENS FORDELING 2005 PRODUKTOMRÅDER FRIMÆRKER TIL FRANKERING FILATELI OG ANDRE FILIALPRODUKTER BETALINGS- FORMIDLING PRIVATE KUNDERS PAKKEFORSENDELSER SMÅ OG MELLEMSTORE ERHVERVSKUNDER 20

20 LEDELSESBERETNING service og homebanking har overtaget markedet for betalingsformidling. Denne udvikling forventes at fortsætte i I takt med at kundernes brug af posthusnettet falder, øges behovet for at tilpasse omkostningerne til faldet i indtægterne. Det sker dels ved at erstatte posthuse med postbutikker, dels ved en gradvis reduktion i det samlede antal filialer. Ændringerne sker inden for de rammer, koncessionen fastlægger efter dialog med lokale interessenter. I større byer sker tilpasningen typisk ved at samle et antal mindre filialer i færre men større filialer med længere åbningstider. Herudover justeres sortimentet af varer og serviceydelser på posthusene løbende for at forbedre økonomien. Der blev i 2005 også arbejdet på at øge salget i Privatkunder. Fokus blev blandt andet rettet mod de små erhvervskunder gennem forbedring af kundecentrenes kompetencer i betjening af denne kundegruppe og udsendelse af bladet Post og Pakker samt gennem standardisering af arbejdsgange. Post Danmark varslede i 2005 en ny modtagerservice om tidlig levering af post. Kunder i byzone kan fremover købe en garanti for levering af brevpost før kl. 10. Byzone er defineret efter planlovens bestemmelser om land og by. 85 pct. af samtlige husstande er placeret i byzone og har dermed mulighed for at købe sig en garanti for, at posten leveres senest kl. 10. Med indførelse af kl. 10-levering bortfalder den gamle forskelsbehandling af kunderne, hvor Post Danmark hidtil har bestemt, hvilke erhvervskunder der fik posten tidligt. Endvidere kan alle kunder nu leje en postboks, hvor kunden selv kan hente forsendelserne tidligt om morgenen. Som en tillægsydelse kan tegnes abonnement på levering af kontaktkrævende forsendelser, hvor kunderne kan få udleveret eksempelvis pakker og rekommanderede forsendelser. Kunderne kan nu selv vælge, på hvilket posthus de vil have deres postboks. 21

ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN LEDELSESBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE 5 6 9 10 11 12 14 16 22 26 28 31 36 42 44 46 51 61 85 98 99 100 103 104 Forord Virksomhedspræsentation Hovedtal og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2004 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2004 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2004 POST DANMARK KONCERNEN INDHOLDSFORTEGNELSE 4 6 7 8 10 12 16 18 20 22 28 34 36 40 45 66 67 68 70 71 72 74 Virksomhedspræsentation Hovedtal og nøgletal Året 2004 Forventninger til 2005 Kunder

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

tid til forandring 07 ÅrSraPPort 2007 PoSt danmark KonCErnEn

tid til forandring 07 ÅrSraPPort 2007 PoSt danmark KonCErnEn tid til forandring 7 ÅRSRAPPORT 2007 POST DANMARK KONCERNEN Organisation Bestyrelse Intern Revision Koncernrevisionschef Søren Kongsbo direktion Administrerende direktør Helge Israelsen Viceadministrerende

Læs mere

Godstransport 2004. 28. Januar 2004. Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S

Godstransport 2004. 28. Januar 2004. Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S Godstransport 2004 28. Januar 2004 Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S Den nye Postlov Udfordringer Færre breve Elektronisk post og kommunikation Fald i størrelsesordenen 4% de seneste

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2008 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 28 POST DANMARK KONCERNEN Organisation pr 31. december 28 Bestyrelse Intern Revision Koncernrevisionschef Søren Kongsbo direktion Administrerende direktør Helge Israelsen Viceadministrerende

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 FOR POST DANMARK (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2014 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 Post Danmarks samlede indtægter er faldet fra 8.858 mio. kr. i 2012 til

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010 Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked Side 1/6 27. maj 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger. www.postdanmark.dk

Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger. www.postdanmark.dk ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 2/2008 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 2/2008 Den 14. marts 2008 RESUMÉ FOR ÅRET 2007

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 - EN DEL AF POSTNORD. Den 23. februar 2012

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 - EN DEL AF POSTNORD. Den 23. februar 2012 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 FOR POST DANMARK KONCERNEN (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 23. februar 2012 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 Post Danmarks samlede omsætning er faldet fra 10.485 mio. kr.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Jens-Christian Schmidt, Produktudvikler

Jens-Christian Schmidt, Produktudvikler ERHVERVSBREVE September 2007 FREMTIDENS FORRETNING 2 TAK FOR INVITATIONEN! Jens-Christian Schmidt, Produktudvikler Lisbeth Bau-Madsen, Produktchef Post Danmark A/S Erhvervskunder September 2007 FREMTIDENS

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

e-boks årsrapport 2007

e-boks årsrapport 2007 Årsrapport 2007 e-boks årsrapport 2007 2007 blev et godt år for e-boks. Vi er blevet større og stærkere med god vækst på de væsentlige forretningsområder. Mere end halvanden million brugere og næsten 400

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS 1 e-boks præsentation - januar 2014 2 Agenda e-boks kort fortalt Værdi for afsendere og slutbrugere Løsninger fra e-boks 3 e-boks kort fortalt 4 Ideen bag e-boks Fra omkostningstunge fysiske breve til

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2009 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 29 POST DANMARK KONCERNEN en del af posten norden Indhold 4 6 8 2 4 5 6 7 Hovedtal og nøgletal Året 29 Post Danmarks aktiviteter Håndtering af forsendelser i post danmark Koncernens øvrige

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG

NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG DISTRIBUTION ER EN AFGØRENDE FAKTOR, NÅR EN NETBUTIK SKAL HAVE SUCCES Varerne skal hurtigt og sikkert frem og på

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 POST DANMARK KONCERNEN EN DEL AF POSTNORD

ÅRSRAPPORT 2012 POST DANMARK KONCERNEN EN DEL AF POSTNORD ÅRSRAPPORT 22 POST DANMARK KONCERNEN EN DEL AF POSTNORD INDHOLD 4 6 8 3 4 5 6 HOVEDTAL OG NØGLETAL ÅRET 22 POST DANMARKS AKTIVITETER KONCERNENS ØVRIGE SELSKABER SAMFUNDSANSVAR SELSKABSLEDELSE RISIKOSTYRING

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011

Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011 Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011 Din guide til de nye portopriser I denne folder kan du finde de nye priser på de mest almindelige breve og pakker. Du kan også læse lidt mere om, hvad Post Danmark

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer)

Revisoreksamen 2010. Opgave 1. dag. Mandag den 16. august 2010. (8 timer) Revisoreksamen 2010 Opgave 1. dag Mandag den 16. august 2010 (8 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1.

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Dato: 20. september 2013 Sag: FO-13/05672-28 Sagsbehandler: /AZN Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Afgrænsninger 2.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD

ÅRSRAPPORT 2013 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD ÅRSRAPPORT 23 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD DESIGN: HEDDABANK.DK FORSIDEFOTO: MORTEN BENGTSSON FEBRUAR 24, 4.5 ISSN 97393 INDHOLD 4 6 8 3 4 5 6 HOVEDTAL OG NØGLETAL ÅRET 23 POST DANMARKS AKTIVITETER

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

A/S BLADKOMPAGNIET AFP-BRUGERGRUPPEMØDE DEN 14. NOVEMBER 2012 PAGE 1

A/S BLADKOMPAGNIET AFP-BRUGERGRUPPEMØDE DEN 14. NOVEMBER 2012 PAGE 1 A/S AFP-BRUGERGRUPPEMØDE DEN 14. NOVEMBER 2012 PAGE 1 INDHOLD AF PRÆSENTATION A/S Bladkompagniet historik og profil Forretningsområder de sidste års rejse Kvalitet Økonomi Afslutning PAGE 2 A/S S HISTORIE

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Året kort. Post Danmarks nettoomsætning udgjorde i 2000 10.936 mio. kr., en stigning på 119 mio. kr. eller 1,1 % i forhold til 1999.

Året kort. Post Danmarks nettoomsætning udgjorde i 2000 10.936 mio. kr., en stigning på 119 mio. kr. eller 1,1 % i forhold til 1999. Årsberetning og regnskab 2000 Indholdsfortegnelse 5 6 8 12 14 26 32 38 39 40 42 66 67 68 70 Hovedtal og nøgletal Virksomhedspræsentation Ledelsens årsberetning Strategi og lederskab Kunderne og markedet

Læs mere