ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN

2 LEDELSESBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE Virksomhedspræsentation Hovedtal og nøgletal Året 2005 De Post La Poste Forventninger til 2006 Kunder og marked Erhvervskunder Privatkunder Kurer, Ekspres, Pakker International Post Produktion og processer Ledelse og medarbejdere Risikoforhold Aktionærforhold Regnskabsberetning Anvendt regnskabspraksis Årsregnskab 2005 Væsentlige selskaber i Post Danmark Post Danmarks organisation Bestyrelse og direktion Ledelsens påtegning Revisionspåtegninger Delregnskaber for Post Danmarks hovedforretningsområder 3

3 LEDELSESBERETNING VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION Post Danmark A/S er et delvis statsejet aktieselskab, hvor staten efter et salg af 25 pct. af aktierne i 2005 ejer 75 pct. af aktierne. Kapitalfonden CVC Capital Partners ejer 22 pct. af aktierne, mens de resterende aktier ejes af virksomheden og medarbejderne. Post Danmarks formål er at drive postvirksomhed herunder distribution, kommunikation, transport og logistik. Herudover kan Post Danmark via posthusnettet drive anden virksomhed med henblik på at understøtte posthusnettet. I overensstemmelse med formålet er det Post Danmarks mission at levere en grundlæggende postservice til alle kunder i Danmark både afsendere og modtagere. Denne postservice skal være Europas bedste målt på en kombination af serviceniveau, kvalitet og pris. For at blive Europas bedste postvirksomhed, vil Post Danmark være en virksomhed, der leverer Europas bedste postservice til alle afsender- og modtagerkunder i Danmark udvikler Europas dygtigste og mest engagerede postmedarbejdere skaber resultater på linje med de bedste tjener penge på brevforretningen trods betydelige mængdefald succesfuldt udvikler og udbyder nye ydelser til afsender- og modtagerkunder samarbejder med en stor international operatør. Postvirksomheden omfatter en pligt til at indsamle og omdele breve, tidsskrifter og privatpakker. Med til Post Danmarks pligter i henhold til koncessionen hører endvidere opretholdelse af et net af postbetjeningssteder og postkasser. Til gengæld for befordringspligten har Post Danmark eneret til at omdele breve op til 50 gram. Med eneretten følger en forpligtelse til at opretholde et højt serviceniveau defineret som en målsætning om, at 95 pct. af de almindelige breve skal være omdelt den følgende hverdag. For at sikre en effektiv drift er Post Danmarks organisation opdelt i otte forretningsenheder og en række stabs- og støttefunktioner. KUNDEORIENTEREDE FORRETNINGSENHEDER ERHVERVSKUNDER PRIVATKUNDER Forretningsansvaret for større erhvervskunder bortset fra kurer-, ekspres- og pakkeløsninger Forretningsansvaret for private og mindre erhvervskunder KURER, EKSPRES, PAKKER INTERNATIONAL POST Forretningsansvaret for kurer, ekspres og pakkeløsninger til større erhvervskunder Forretningsansvaret for internationale produkter og samarbejde med internationale partnere FORRETNINGSANSVAR KUNDER PRODUKTER Pakker og kurer-ydelser STØRRE ERHVERVSDRIVENDE Kurer, Ekspres, Pakker MINDRE ERHVERVSDRIVENDE PRIVATE Breve Adresseløse forsendelser, aviser og blade mv. Internationale breve og pakker Erhvervskunder International post Privatkunder 4

4 LEDELSESBERETNING Fire kundeorienterede forretningsenheder har forretningsansvaret for salg til deres respektive kundesegmenter, mens fire produktionsorienterede enheder, som underleverandører til de kundeorienterede forretningsenheder, står for produktion, distribution, it og service. Baggrunden for opdelingen er et ønske om at sikre gennemsigtighed i de forskellige aktiviteters bidrag til Post Danmarks samlede værdiskabelse. De otte forretningsenheder bliver derfor målt på deres økonomiske resultater. BESTYRELSE Administrerende direktør Fritz H. Schur, formand Senior Managing Director Peter Törnquist, næstformand Forhandlingssekretær Jens Bendtsen* Direktør Mogens Bundgaard-Nielsen, Skibsreder Bjarne Hansen Forhandlingssekretær Ole Jespersen* Direktør Hanne Lund Direktør Anne Birgitte Lundholt Formand Isa Rogild* Direktør Ole Trolle Managing Director Søren Vestergaard-Poulsen DIREKTION Administrerende direktør Helge Israelsen Viceadministrerende direktør K.B. Pedersen Direktør Palle Juliussen Direktør Bjarne Wind Post Danmark A/S Tietgensgade København V cvr. nummer Hjemsted: København * Valgt af medarbejderne OMSÆTNINGENS FORDELING 2005 PRODUKTER INDTÆGTERNES FORDELING 2005 FORRETNINGSENHEDER ANTAL ANSATTE BREVE, ENERET ØVRIGE BLADE OG ADRESSE- LØSE FORSENDELSER INTERNATIONAL POST KURER, EKSPRES, PAKKER ØVRIGE PRIVATKUNDER (POSTHUSE) PAKKER BREVE, KONKURRENCE PRIVATKUNDER ERHVERVSKUNDER BREVPRODUKTION OG TRANSPORT DISTRIBUTION (POSTBUDE) 5

5 LEDELSESBERETNING HOVEDTAL OG NØGLETAL BELØB I MIO. KR. POST DANMARK KONCERNEN POST DANMARK SOV RESULTATOPGØRELSE Omsætning Andre driftsindtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger (9.778) (1.311) (9.492) (9.103) (9.427) (9.640) Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger ekskl. afskrivninger af goodwill (560) (75) (597) (586) (525) (504) Resultat efter afskrivninger, men før afskrivning af goodwill (EBITA) Afskrivning af goodwill (261) (260) (259) Driftsresultat før engangsposter Engangsposter (160) (466) (549) Driftsresultat (EBIT) (95) Finansielle poster inkl. resultat af associerede virksomheder (91) (12) (60) (72) (103) 18 Resultat før skat (77) Skat af årets resultat (295) (40) (357) (169) (43) (3) Efterregulering af skat for (87) Årets resultat (167) BALANCE Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Passiver i alt PENGESTRØMME Driftsaktiviteter Investeringsaktiviteter (696) (93) (999) (939) (691) (599) Finansieringsaktiviteter (1.088) (146) (154) (261) (1.350) 10 Ændringer i likviditet (480) (64) (1.204) 167 NØGLETAL Overskudsgrad, pct Egenkapitalens forrentning, pct (5) Soliditetsgrad, pct Udbytte i procent af resultat før skat *) Udbytte pr. aktie, kr./euro *) 22,00 2,95 11,96 5,96 3,64 0 Antal heltidsbeskæftigede VÆRDISKABELSE Værdiskabelse, pct Værdiskabelse EURO Regnskabet for 2004 og 2005 er aflagt efter de internationale regnskabsstandarder IFRS. Anvendt regnskabspraksis fremgår af side Regnskaberne er ikke direkte sammenlignelige. Årene er udarbejdet efter årsregnskabslovens bestemmelser omfatter Post Danmark SOV, mens øvrige år omfatter Post Danmark koncernen. Ved omregning fra DKK til Euro er anvendt Danmarks Nationalbanks noteringskurs 746,05 pr. 31. december *) Det i 2005 udbetalte ekstraordinære udbytte på 451 mio. kr. indgår ikke i tallene. 6

6 LEDELSESBERETNING

7 LEDELSESBERETNING ÅRET 2005 Året 2005 bød på markante ændringer i Post Danmarks ejerstruktur, idet den hidtidige eneejer, den danske stat, solgte 25 pct. af sin aktiebeholdning. 22 pct. af aktierne blev solgt til kapitalfonden CVC Capital Partners, mens 3 pct. blev købt af Post Danmark hvoraf 2,4 pct. senere er solgt til medarbejderne til favørkurs. Knap medarbejdere benyttede sig af tilbuddet om at købe aktier i Post Danmark. Endelig er der i 2006 gennemført et ledelsesincitamentsprogram omfattende 0,5 pct. af aktierne til markedskurs. Via et selskab ejet i fællesskab med den nye storaktionær, CVC Capital Partners, foretog Post Danmark i årets løb sin hidtil største virksomhedsinvestering gennem køb af aktier i Belgiens nationale postvirksomhed, De Post La Poste. Post Danmark har gennem de seneste par år oplevet en stadig stigende konkurrence på markedet for fysiske forsendelser i takt med at eneretsområdet reduceres. Dette stiller stadig større krav til effektivisering af produktionsprocesserne blev året, hvor markante omlægninger af produktionen blev endeligt gennemført. Således blev sorteringen af breve vest for Storebælt centraliseret på to centre i stedet for de hidtidige fem centre til gavn for kapacitetsudnyttelsen og mulighederne for anvendelse af den mest moderne teknologi. Årets driftsresultat viste et fald fra mio. kr. i 2004 til mio. kr. i Resultatet er lidt bedre end forventningerne udtrykt i Regnskabsmeddelelsen udsendt 10. november Resultatet er en følge af en stigning i indtægter på 167 mio. kr. kombineret med en vækst i de samlede omkostninger på 249 mio. kr. Heraf udgør omkostninger vedrørende medarbejderaktieprogrammet 86 mio. kr. Omsætningsstigningen er et resultat af en fremgang i omsætningen af pakker, magasinpost og facility services, mens omsætningen af breve, bladprodukter samt adresseløse forsendelser udviste en mindre tilbagegang. Væksten i omkostningerne afspejler den almindelige pris- og lønudvikling. Fortsatte effektiviseringer i virksomhedens processer og optimering af virksomhedens struktur reducerer dog væksten i omkostningerne. Årets resultat på 738 mio. kr. udviste en mindre tilbagegang i forhold til Post Danmarks værdiskabelse (EVA) steg fra 470 mio. kr. i 2004 til 471 mio. kr. i 2005, og afkastet af den investerede kapital var uændret 19 pct. Egenkapitalforrentningen faldt fra 36 pct. i 2004 til 30 pct. i Af årets resultat foreslås 550 mio. kr. udbetalt som udbytte til aktionærerne og 188 mio. kr. overført til egenkapitalen. Det foreslåede udbytte følger den i 2005 vedtagne udbyttepolitik og medfører et udbytte pr. aktie på 22 kr. Post Danmark har i 2005 haft en positiv likviditetseffekt fra driften, der fratrukket likviditetsbehovet til investeringsaktiviteter udgjorde 608 mio. kr. Finansieringsaktiviteter, herunder udbetalt ordinært og ekstraordinært udbytte på 750 mio. kr., påvirker likviditeten negativt med mio. kr. De likvide beholdninger er således reduceret med 480 mio. kr. og udgør 256 mio. kr. ultimo Post Danmark fastholdt i 2005 et højt niveau for rettidighed af breve. For 2005 blev rettidigheden på 93,9 pct. mod 95,2 pct. i Rettidigheden for B-breve udgjorde 98,3 pct. mod 98,6 pct. i Faldet i kvaliteten for breve skyldes dels vejrliget i årets start, dels indkøringsvanskeligheder i forbindelse med overgangen til to brevcentre vest for Storebælt. EJERFORHOLD I årene frem til statens salg af aktier til CVC Capital Partners har Post Danmark aktivt forberedt sig på privatiseringen. Omdannelsen til aktieselskab og tjenestemandsansatte medarbejderes overgang til overenskomstansættelse udgjorde væsentlige forudsætninger for den nu gennemførte privatisering. Den konstante optimering af arbejdsstyrke, drift og produktionsapparat har gjort virksomheden til et interessant investeringsobjekt. Denne udvikling har foreløbig ført til, at CVC Capital Partners i konkurrence med blandt andre udenlandske postvirksomheder erhvervede 22 pct. af aktierne i virksomheden. Også blandt medarbejderne var der stor interesse for køb af aktier. Således valgte næsten 52 pct. af de godt medarbejdere, der fik tilbudt aktier, at tage imod tilbuddet om at købe aktier med 60 pct. rabat i forhold til den pris, CVC Capital Partners havde betalt. Medarbejderne blev tilsammen tilbudt aktier, men den store interesse betød, at Post Danmark kunne have solgt mere end det dobbelte antal aktier til medarbejderne. Endelig er der i 2006 gennemført et ledelsesincitamentsprogram omfattende 0,5 pct. af aktierne. Programmet omfatter dels salg af aktier i 2006, dels tildeling af optioner. Salget i 2006 sker til markedskurs. Optionerne kan udnyttes til samme kurs fra 1. marts 2009 til 1. marts

8 LEDELSESBERETNING DE POST LA POSTE I foråret 2005 indgik Post Danmark og CVC Capital Partners aftale om at danne et konsortium med henblik på at købe 50 pct. minus én aktie af aktiekapitalen i det belgiske postvæsen, De Post La Poste. I juli 2005 fik konsortiet eksklusivitet i forhandlingerne med den belgiske stat og De Post La Poste. Forhandlingerne førte til, at Post Danmark og CVC Capital Partners i oktober indgik aftale om erhvervelsen af den omtalte aktiepost via en kapitaludvidelse i De Post La Poste. Købet sker via et holdingselskab (MIE Group S.A.), som ejes ligeligt af Post Danmark og CVC. Finansieringen af købet sker dels ved indskud af aktiekapital og ansvarlig kapital, dels ved optagelse af et banklån som finansieringsgrundlag. Erhvervelsen fandt sted i januar 2006 ved betaling af godt mio. kr. (300 mio. euro) for ejerandelen på 50 pct. minus én aktie i De Post La Poste. Den belgiske stat bevarer dermed majoriteten i selskabet. Den belgiske stat indskød ved transaktionen yderligere 40 mio. euro svarende til cirka 300 mio. kr. i selskabet. Det samlede kapitalindskud udgør således 2,5 mia. kr. (340 mio. euro). Post Danmarks bestyrelsesformand Fritz H. Schur samt administrerende direktør Helge Israelsen indtrådte ved aktieerhvervelsen i bestyrelsen for De Post La Poste. De Post La Poste står overfor en betydelig modernisering af produktionsapparatet, og selskabet ønsker derfor en partner, som både kan styrke den finansielle position og understøtte moderniseringsprocessen. Alle parter er enige om, at De Post La Poste kan drage nytte af Post Danmarks stærke driftsekspertise og knowhow i udviklingen af en meget høj service og kvalitet og dermed høj kunde- og medarbejdertilfredshed. De Post La Poste er den nationale postoperatør i Belgien. Virksomheden tilbyder alle former for postale løsninger til de 4,5 mio. husstande og ca. 1 mio. virksomheder i Belgien. Med sine ca ansatte havde De Post La Poste koncernen i 2004 en samlet omsætning på mio. euro og et nettoresultat på 40 mio. euro. Der er fastlagt en udviklingsplan for den belgiske postvirksomhed, som indebærer en væsentlig forbedring af selskabets økonomiske resultater. De Post La Postes aktiviteter fordeler sig på tre hovedforretningsområder: Postprodukter, filialnet og postløsninger. Postprodukter er med en omsætning i 2004 på mio. euro De Post La Postes største forretningsområde. Området omfatter den indenlandske indsamling, sortering og omdeling af breve, småpakker (op til 5 kg), blade/aviser og reklameforsendelser. De belgiske postbude udfører også begrænsede finansielle ydelser. De Post La Postes internationale forretning, der omfatter såvel postprodukter som pakker, er organisatorisk tilknyttet forretningsområdet postprodukter. Filialnettet fungerer både som salgskanal for postprodukter og finansielle ydelser. Filialnettet distribuerer bank- og forsikringsydelser for Banque de La Poste som er en bank, ejet i fællesskab med forsikrings- og bankvirksomheden Fortis. Filialnettet udfører også en række opgaver såsom betalingsformidling på vegne af den belgiske stat. De cirka filialer markedsfører et bredt udvalg af ydelser, som er under løbende tilpasning til efterspørgselen. De Post La Poste har gennemført forsøg med udvikling af nye typer af filialer placeret hos samarbejdspartnere. Indførelse af Post Points i stil med Post Danmarks postbutikker ventes at øge såvel kundetilfredsheden som lønsomheden. Postløsninger omfatter moderselskabets erhvervsrettede aktiviteter og en række datterselskaber med ydelser inden for kurertransport, adresseløse forsendelser, postservice samt elektronisk kommunikation. Resultatet af Post Danmarks investering i De Post La Poste vil fra 2006 regnskabsmæssigt indgå under resultat af associerede virksomheder. 9

9 LEDELSESBERETNING FORVENTNINGER TIL 2006 Den internationale økonomi ventes at udvise en vis fremgang. DEN SAMLEDE OMSÆTNING forventes at være svagt stigende i forhold til Den fortsatte udvikling af elektronisk kommunikation skaber fortsat et pres på markedet for det fysiske brev. På den baggrund forventes et afsætningsmæssigt fald, der dog modsvares af effektiviseringer og de pr. 2. januar 2006 gennemførte mindre prisstigninger. Omsætningen på breve forventes samlet at ligge på niveau med DE SAMLEDE OMKOSTNINGER inklusiv afskrivninger forventes at være svagt stigende i forhold til Stigningen kan henføres til generelle løn- og prisstigninger. Endvidere forventes afskrivningerne at ligge lidt højere end i RESULTAT FØR SKAT ventes samlet at være på niveau med

10 9670

11 LEDELSESBERETNING KUNDER OG MARKED Post Danmark tilbyder sine kunder en række produkter med udgangspunkt i den grundlæggende postale service og kan herigennem opfylde kundernes behov for forsendelse af meddelelser og varer. Hovedproduktet er breve, som udgør ca. 60 pct. af den samlede omsætning. Afsætningen inden for brevområdet er i de seneste fem år reduceret. Ud over brevproduktet tilbyder Post Danmark befordring af adresseløse forsendelser, blade, magasinpost, pakker og hasteforsendelser. Post Danmark driver et net af posthuse, der tilbyder andre ydelser som supplement. I de senere år har Post Danmark tilbudt nye former for ydelser såsom intern postbehandling (Facility Services), scanningsydelser og elektroniske kommunikationsløsninger, der alle udspringer af kerneområdet breve. Pr. 1. januar 2005 blev eneretsområdet reduceret til kun at gælde indenlandske breve på op til 50 gram. Ca. 33 pct. af Post Danmarks omsætning var i 2005 omfattet af eneretten. Post Danmark er en vigtig leverandør og samarbejdspartner for erhvervslivet. Post Danmarks kunder dækker hele spektret af erhvervsvirksomheder i Danmark fra de store etablerede koncerner til små nystartede iværksættere. En meget væsentlig del af Post Danmarks omsætning stammer fra Danmarks største virksomheder og offentlige institutioner, som også er vigtige samarbejdspartnere i forbindelse med Post Danmarks videreudvikling af produktporteføljen. Selvom den grundlæggende ydelse er den samme, er der stor forskel på de forskellige kundegruppers behov. Derfor er organisationen opdelt i fire forretningsenheder med ansvaret for hver sit kundesegment. ERHVERVSKUNDER Forretningsenheden Erhvervskunder har forretningsansvaret for indenlandske produkter til Post Danmarks store og mellemstore erhvervskunder, bortset fra kurer-, ekspres- og pakkeløsninger. Denne kundegruppe er karakteriseret ved at forvente mere individualiserede løsninger, som kræver kendskab til kundens forretning og BREVE MIO. STK. PAKKER MIO. STK. BLADE OG MAGASINPOST MIO. STK

12 LEDELSESBERETNING behov. For at sikre de store kunder en fælles indgang til Post Danmarks samlede tilbud varetager Erhvervskunder den samlede salgsindsats over for store og mellemstore erhvervskunder for alle produktområder. PRIVATKUNDER Forretningsenheden Privatkunder har forretningsansvaret for indenlandske produkter til private og mindre erhvervskunder. Kundegruppen tilbydes i højere grad standardløsninger, der primært udbydes i filialnettet, hvis drift Privatkunder har ansvaret for. KURER, EKSPRES, PAKKER Forretningsenheden Kurer, Ekspres, Pakker har forretningsansvaret for indenlandske kurer-, ekspres- og pakkeløsninger til store og mellemstore erhvervskunder samt internationale kurerløsninger. Herudover har Kurer, Ekspres, Pakker ansvaret for driften af pakkecentrene, som sorterer pakkerne. INTERNATIONAL POST Forretningsenheden International Post har forretningsansvaret for internationale produkter og samarbejdet med udenlandske samarbejdspartnere inden for alle produktområder. International Post har ansvaret for driften af Post Danmarks center for international post placeret ved Københavns Lufthavn. Centeret behandler ankommende og afgående international post. ADRESSELØSE FORSENDELSER OG LOKALE UGEAVISER, MIO. STK IND- OG UDBETALINGER PÅ POSTHUSE MIO. STK FORRETNINGSENHEDSREGNSKABER BELØB I MIO. KR. ERHVERVSKUNDER PRIVATKUNDER KURER, EKSPRES, PAKKER INTERNATIONAL POST KONCERNFORHOLD POST DANMARK I ALT Indtægter i alt Omkostninger inkl. afskrivninger (5.470) (5.614) (1.951) (1.832) (1.138) (1.102) (1.232) (1.121) (547) (420) (10.338) (10.089) Driftsresultat (EBIT) (445) (283) Aktiver Forpligtelser

13 LEDELSESBERETNING ERHVERVSKUNDER Forretningsenheden Erhvervskunder (EK) har forretningsansvaret for store og mellemstore erhvervskunder omfattende produkterne indenlandske breve, blade, magasinpost, adresseløse forsendelser, Facility Services og elektronisk kommunikation. EK fungerer samtidig som Post Danmarks fælles salgsorganisation overfor de store og mellemstore erhvervskunder på øvrige produktområder. Salgsorganisationen arbejder systematisk på at skaffe nye ordrer fra eksisterende kunder og skaffe nye kunder med stort potentiale. Sælgerne gennemfører i alt ca kundebesøg hver måned. Salgsstyrken måles gennem en række Key Performance Indicators (KPI). Erhvervskunder havde i 2005 indtægter på mio.kr. (6.437 mio. kr. i 2004) svarende til 57 pct. af Post Danmarks samlede omsætning. Forretningsenheden beskæftigede 237 medarbejdere sammenlignet med 253 i 2004 (omregnet til heltidsbeskæftigede). BREVE Forretningspost er Post Danmarks hovedprodukt og omfatter fire hovedtyper af breve, seriepost, klassisk post, distributionspost og ufrankerede svarforsendelser. De to første brevtyper står for størstedelen af omsætningen. Post Danmark har eneret på indsamling, transport og omdeling af breve, der vejer op til 50 gram. Eneretten forventes at forsvinde inden for en overskuelig årrække. Brevene forventes i mange år fremover at bidrage med en meget væsentlig del til virksomhedens omsætning og indtjening, selvom den fysiske mængde af breve er faldende. Den stigende udbredelse af elektronisk kommunikation i form af blandt andet og netbanker har haft stor indflydelse på afsætningen af fysiske breve i de senere år. I 2005 bidrog store afsenderes reduktion af udsendelsesfrekvensen for bl.a. kontoudtog til faldet, men generelt er faldet forårsaget af den elektroniske substitution. Bl.a. bidrager den offentlig sektors digitaliseringsprojekter til dette fald. Et eksempel herpå er kravet om elektronisk fakturering til den offentlige sektor. FORRETNINGSENHEDSREGNSKAB BELØB I MIO. KR Indtægter i alt Omkostninger inkl. afskrivninger (5.470) (5.614) Driftsresultat (EBIT) Aktiver Forpligtelser INDTÆGTERNES FORDELING 2005 FORRETNINGSENHEDER OMSÆTNINGENS FORDELING 2005 PRODUKTOMRÅDER ekommunikation FACILITY SERVICES BLADPOST Regnskabstallene er gengivet fra de interne forretningsenhedsregnskaber, som er omtalt på side 13. ERHVERVSKUNDER MEDIAPOST FORRETNINGSPOST 14

14 LEDELSESBERETNING

15 LEDELSESBERETNING En særlig kategori af breve formidler et markedsføringsbudskab, der er målrettet modtageren og dermed opnår en højere opmærksomhedsværdi og større målbarhed end mange andre reklamemedier. Der ventes fortsat vækst i de såkaldte Direct Marketing breve (DM), selvom konkurrencen fra de elektroniske medier er hård. Post Danmark arbejder på at gøre DM endnu mere attraktiv for kunderne og introducerede ved årets begyndelse produktet DM-Volumen, som er et supplement til Post Danmarks eksisterende DM-produkt. Post Danmark arbejder i tæt dialog med kunderne på løbende at udvikle, differentiere og produkttilpasse det fysiske brev til kundernes specifikke behov med udgangspunkt i brevets styrker i forhold til andre medier. Dette arbejde har blandt andet medført, at der i 2005 er introduceret elektroniske følgesedler og en ny type adressevask. Adressevasken retter kundernes adressefiler for eventuelle flytninger og fejloplysninger og forbedrer dermed adressekvaliteten. Den nye type adressevask indebærer mulighed for at vaske markant flere adresser hurtigere, end det tidligere var muligt. Adressevasken omfatter også flytteoplysninger samt en Nej-tak til reklamer adresseoplysningsservice. Denne facilitet anvendes nu i flere af Post Danmarks produkter. Såvel omsætning som afsætning på breve har været svagt faldende i BLADE OG MAGASINPOST Afskaffelsen af det statslige tilskud til omdeling af de fleste uge- og månedsblade samt den samtidige ophævelse af tilladelsen til krydssubsidiering af bladene har medført, at priserne for magasinpost, som er erstatningen for bladproduktet, er højere end bladtaksterne. Magasinpostproduktet giver, med sine tre varianter, Magasinpost Standard, Maskinel Magasinpost og Sorteret Magasinpost, kunderne flere valgmuligheder end det hidtidige bladprodukt og en distributionsservice, der dækker samtlige husstande og erhvervsvirksomheder i Danmark. Samtidig sikres en konkurrencedygtig pris gennem effektivisering af produktionen. Effektiviseringen er sket dels ved tilpasning af indleverings- og omdelingsperioder, så produktions- og FORRETNINGSPOST SERIEPOST er forsendelser, der er produceret i serie til mange modtagere. Seriepost omfatter kontoudtog, finansielle meddelelser og anden individuel information, som typisk ikke er underskrevne. KLASSISK POST er forsendelser, der ikke masseproduceres. Forsendelserne er som oftest individuelle informationer, private breve og almindelig forretningspost, som typisk er underskrevne. DISTRIBUTIONSPOST er forsendelser, der indeholder varer, vareprøver med videre. Distributionspost vejer generelt over 100 gram. UFRANKEREDE SVARFORSENDELSER omfatter alle typer af forsendelser i kategorien Modtager betaler portoen. Denne form er kendetegnet ved, at afsenderen modtager skriftlige tilbagemeldinger fra deres kunder, samt at modtageren betaler for portoen. 16

16 LEDELSESBERETNING distributionsapparatet udnyttes bedst muligt, dels ved en større grad af automatisering af produktionen. Anvendelsen af ny teknologi til behandlingen af magasinpost har medført en del forandringer på markedet. Attraktive priser på især Maskinel Magasinpost har tiltrukket en lang række kunder, primært fra de tidligere tilskudsberettigede uge- og månedsblade. Omsætningen på produktet er således steget betydeligt i ADRESSELØSE FORSENDELSER OG LOKALE UGEAVISER Markedet for adresseløse forsendelser (husstandsomdelte reklamer) vokser, drevet af en gunstig udvikling i detailhandelen. Adresseløse forsendelser er et populært medie hos forbrugerne. Kun ca. 10 pct. af Danmarks husstande har frabedt sig reklamer, en andel som har ligget stabilt gennem de seneste år. Målinger viser, at hele 79 pct. af alle husstande læser deres reklamer, og af disse reagerer 99 pct. på tilbudsavisernes tilbud. Post Danmark tilbyder hver uge tre omdelingsperioder, hvilket giver kunden større mulighed for at vælge, hvornår reklamen skal afleveres til modtageren. Post Danmark tilbyder, som den eneste distributør i Danmark, også omdeling til modtagergrupperne fritidshuse samt kontorer og butikker. Der er fra 2004 indført maskinel sampakning af de adresseløse forsendelser, der omdeles i den første og den sidste omdelingsperiode. Således kan kunderne nu vælge imellem en billig distribution understøttet af maskinel sampakning og en lidt dyrere manuel behandling af adresseløse forsendelser, der omdeles midt på ugen, hvor der er muligheder for samtidig at få omdelt såvel adresseløse forsendelser som vareprøver. Trods en faldende markedsandel har Post Danmark en stor markedsandel på adresseløse forsendelser. Markedet for lokale ugeaviser viser en pæn vækst. ANDRE PRODUKTOMRÅDER ADRESSELØSE FORSENDELSER består af tilbudsaviser og reklamer mv. DIRECT MAIL består af målrettede forsendelser med et markedsføringsbudskab, og er karakteriseret ved en stor opmærksomhedsværdi for modtageren og gode muligheder for responsmåling. Direct Mail konkurrerer primært med andre målrettede medier som f.eks. , responsmedier og sekundært med massemarkedsføringsmedier såsom reklamer i tv, radio, biografer, aviser, blade samt udendørs reklamer. BLADPOST består af dagblade, uge- og månedsblade, magasinpost samt lokale ugeaviser. FACILITY SERVICE dækker ydelser som f.eks. levering og afhentning af post samt sortering, omdeling, afhentning og efterbehandling af den enkelte erhvervskundes interne og eksterne post. Et nyere element i det samlede Facility Services koncept er scanning af indholdet af breve og dokumenter og elektronisk levering til kunden. ekommunikation omfatter eposthuset samt ydelserne fra den associerede virksomhed e-boks A/S. eposthuset er en integreret del af Post Danmarks hjemmeside på eposthuset indeholder blandt andet selvbetjeningsmulighed for valget mellem modtagelse af breve elektronisk eller fysisk, online meddelelse om flytning, køb af frimærker og billetter og andre post services som f.eks. beregning af porto, søgning af postnummer samt Track & Trace for pakker. ekommunikation tilbyder erhvervskunder en totalløsning for håndtering af elektronisk og fysisk kommunikation. Erhvervskunden kan levere det samlede datagrundlag for forsendelsen til ekommunikation, som fordeler brevene elektronisk til modtagere på baggrund af deres tilmeldinger i eposthuset, f.eks. at modtage brevet i e-boks eller pr. . Resten af forsendelserne sendes som hidtil som fysiske breve. 17

17 LEDELSESBERETNING FACILITY SERVICE Post Danmarks Facility Serviceløsninger tilbyder kunderne skræddersyede løsninger inden for tre hovedområder: Interne services inden for office-support Særlige logistik- og transportløsninger Dokumentscanning Området er i betydelig vækst, og denne udvikling styrkes ved, at Facility Service nu har fået sin egen salgsstyrke, som i endnu højere grad vil være i stand til at udvikle attraktive løsninger til kunderne. Facility Services søger at udvide udbuddet af services. Et eksempel på en ny service inden for Facility-Serviceforretningen er Målerservice, der er udviklet i Servicen, der tilbydes de regionale elselskaber, går ud på, at postbuddet på sin rute aflæser elmåleren ved den enkelte husstand. Herefter afleveres aflæsningerne til elselskabet i fysisk eller elektronisk form. Der arbejdes på udvikling og introduktion af yderligere nye ydelser i Post Danmark ønsker også at være en markant spiller på markedet for digitalisering af dokumenter. Med den generelle digitalisering af såvel den private som den offentlige sektor er der en kraftig stigende interesse hos store modtagere af breve for at modtage deres breve, fakturaer mv. i elektronisk form. Post Danmarks scanningsløsninger konverterer de papirbaserede dokumenter til elektroniske dokumenter tilpasset de it-systemer, som kunderne efterfølgende skal opbevare og håndtere disse dokumenter i. For at realisere dette mål købte Post Danmark i slutningen af 2004 virksomheden Data Scanning A/S, således at Post Danmark i dag er den førende udbyder af scanningsløsninger i Danmark. Indførelsen af elektronisk dokumenthåndtering og krav om elektronisk fakturering i den offentlige sektor har medført stor vækst på dette marked. ekommunikation Post Danmark har med produktområdet ekommunikation etableret sig på markedet for elektronisk behandling, distribution og arkivering af forsendelser (primært seriepost som fakturaer, kontoudtog og lønsedler). Post Danmark har i 2005 fortsat udbygget sit produktudbud i forhold til mange store og mellemstore kunders værdikæde. Post Danmark ejer sammen med PBS og KMD selskabet e-boks A/S, ligesom Post Danmark er distributør for selskabet. Post Danmark leverer med ekommunikationsløsningen tilslutning til e-boks samt en række ydelser, der tilsammen giver afsendervirksomheden en totalløsning for elektronisk og papirbaseret distribution til bl.a. kunder og medarbejdere. Den nuværende ekommunikationsløsning henvender sig primært til BtC-markedet, men på BtB-markedet tilbydes produktet e-boks Erhverv, hvor virksomheder også kan få en e-boks. KUNDETILFREDSHED OG -LOYALITET Loyaliteten og tilfredsheden blandt Post Danmarks erhvervskunder, som har været svagt stigende, siden virksomheden i 1999 begyndte at måle kundernes tilfredshed og loyalitet, er faldet i Dette fald tilskrives bl.a. den faldende brevkvalitet. Forretningsenheden Erhvervskunder har opstillet konkrete handlingsplaner på væsentlige områder, herunder udvikling af sælgernes faglige kompetencer samt korrigerende handlinger i forhold til kundernes tilfredshed med de enkelte produkters udformning. Der er foretaget systematiske målinger af holdningerne til en række aspekter af Post Danmarks virksomhed hos et repræsentativt udsnit af kunderne. Kundernes udsagn om Post Danmark sammenvejes blandt andet i nøgletallene kundetilfredshed og kundeloyalitet. Resultaterne for 2005 viser et kundetilfredshedsindeks for erhvervskunder på 64 mod 68 i Erhvervskundernes loyalitet er faldet fra indeks 69 i 2004 til indeks 64 i KUNDETILFREDSHEDSINDEKS ERHVERV TILFREDSHED LOYALITET 18

18 LEDELSESBERETNING

19 LEDELSESBERETNING PRIVATKUNDER Forretningsenheden Privatkunder har forretningsansvaret for Post Danmarks private kunder samt mindre erhvervskunder på alle produktområder. Derudover er Privatkunder ansvarlig for driften af posthusnettet samt produktion og salg af frimærker, herunder filateli. Privatkunder havde i 2005 indtægter på mio.kr. (2.217 mio. kr. i 2004) svarende til 19 pct. af Post Danmarks samlede omsætning. Forretningsenheden beskæftigede medarbejdere sammenlignet med i 2004 (omregnet til heltidsbeskæftigede). Opretholdelse af et landsdækkende net af filialer er et krav i Post Danmarks koncession. Det landsdækkende net består dels af posthuse drevet af Post Danmark, som alle er fuld-service ekspeditionssteder, dels af postbutikker, som drives af butiksindehavere typisk brugser og købmænd. Posthusnettet omfattede i slutningen af filialer, hvoraf de 218 blev drevet af Post Danmark selv. Hovedprodukterne i filialerne er salg af frimærker samt ind- og udlevering af breve og pakker. Frimærker sælges ud over på posthuse og i postbutikker hos en række frimærkeforhandlere og i stadig større omfang via e-posthuset på Post Danmarks hjemmeside. Andre vigtige aktiviteter i filialnettet er betalingsformidling ekspedition af ind- og udbetalinger som udføres for BG Bank/Danske Bank samt salg af billetter på vegne af BILLETnet. Endelig sælger filialerne diverse brev-, kontor- og gaveartikler, samt pc- og telefoniudstyr. Omsætningen på frimærkefrankerede breve er faldet med 3 pct. i forhold til Faldet skyldes substitution fra elektroniske medier. Specielt digitaliseringen i den offentlige sektor har mindsket behovet for papirbaseret kommunikation med den offentlige sektor. Det gælder eksempelvis skatteoplysninger, aflæsninger til forsyningsselskaber og indberetning af statistiske oplysninger. Der er i 2005 sket et fald i antallet af indbetalingskort på 12 pct. i forhold til Faldet har ligget konstant på pct. de seneste år. Faldet skyldes primært, at elektronisk betalings- FORRETNINGSENHEDSREGNSKAB BELØB I MIO. KR Indtægter i alt Omkostninger inkl. afskrivninger (1.951) (1.832) Driftsresultat (EBIT) Aktiver Forpligtelser Regnskabstallene er gengivet fra de interne forretningsenhedsregnskaber, som er omtalt på side 13. INDTÆGTERNES FORDELING 2005 FORRETNINGSENHEDER PRIVATKUNDER OMSÆTNINGENS FORDELING 2005 PRODUKTOMRÅDER FRIMÆRKER TIL FRANKERING FILATELI OG ANDRE FILIALPRODUKTER BETALINGS- FORMIDLING PRIVATE KUNDERS PAKKEFORSENDELSER SMÅ OG MELLEMSTORE ERHVERVSKUNDER 20

20 LEDELSESBERETNING service og homebanking har overtaget markedet for betalingsformidling. Denne udvikling forventes at fortsætte i I takt med at kundernes brug af posthusnettet falder, øges behovet for at tilpasse omkostningerne til faldet i indtægterne. Det sker dels ved at erstatte posthuse med postbutikker, dels ved en gradvis reduktion i det samlede antal filialer. Ændringerne sker inden for de rammer, koncessionen fastlægger efter dialog med lokale interessenter. I større byer sker tilpasningen typisk ved at samle et antal mindre filialer i færre men større filialer med længere åbningstider. Herudover justeres sortimentet af varer og serviceydelser på posthusene løbende for at forbedre økonomien. Der blev i 2005 også arbejdet på at øge salget i Privatkunder. Fokus blev blandt andet rettet mod de små erhvervskunder gennem forbedring af kundecentrenes kompetencer i betjening af denne kundegruppe og udsendelse af bladet Post og Pakker samt gennem standardisering af arbejdsgange. Post Danmark varslede i 2005 en ny modtagerservice om tidlig levering af post. Kunder i byzone kan fremover købe en garanti for levering af brevpost før kl. 10. Byzone er defineret efter planlovens bestemmelser om land og by. 85 pct. af samtlige husstande er placeret i byzone og har dermed mulighed for at købe sig en garanti for, at posten leveres senest kl. 10. Med indførelse af kl. 10-levering bortfalder den gamle forskelsbehandling af kunderne, hvor Post Danmark hidtil har bestemt, hvilke erhvervskunder der fik posten tidligt. Endvidere kan alle kunder nu leje en postboks, hvor kunden selv kan hente forsendelserne tidligt om morgenen. Som en tillægsydelse kan tegnes abonnement på levering af kontaktkrævende forsendelser, hvor kunderne kan få udleveret eksempelvis pakker og rekommanderede forsendelser. Kunderne kan nu selv vælge, på hvilket posthus de vil have deres postboks. 21

tid til forandring 07 ÅrSraPPort 2007 PoSt danmark KonCErnEn

tid til forandring 07 ÅrSraPPort 2007 PoSt danmark KonCErnEn tid til forandring 7 ÅRSRAPPORT 2007 POST DANMARK KONCERNEN Organisation Bestyrelse Intern Revision Koncernrevisionschef Søren Kongsbo direktion Administrerende direktør Helge Israelsen Viceadministrerende

Læs mere

Året kort. Post Danmarks nettoomsætning udgjorde i 2000 10.936 mio. kr., en stigning på 119 mio. kr. eller 1,1 % i forhold til 1999.

Året kort. Post Danmarks nettoomsætning udgjorde i 2000 10.936 mio. kr., en stigning på 119 mio. kr. eller 1,1 % i forhold til 1999. Årsberetning og regnskab 2000 Indholdsfortegnelse 5 6 8 12 14 26 32 38 39 40 42 66 67 68 70 Hovedtal og nøgletal Virksomhedspræsentation Ledelsens årsberetning Strategi og lederskab Kunderne og markedet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD

ÅRSRAPPORT 2013 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD ÅRSRAPPORT 23 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD DESIGN: HEDDABANK.DK FORSIDEFOTO: MORTEN BENGTSSON FEBRUAR 24, 4.5 ISSN 97393 INDHOLD 4 6 8 3 4 5 6 HOVEDTAL OG NØGLETAL ÅRET 23 POST DANMARKS AKTIVITETER

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 FOR POST DANMARK (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2014 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 Post Danmarks samlede indtægter er faldet fra 8.858 mio. kr. i 2012 til

Læs mere

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks Årsrapport 2009 Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks bedst kendte sportsstjerner med en

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Årsrapport 2006. CVR Nr. 66 59 01 19

Årsrapport 2006. CVR Nr. 66 59 01 19 Årsrapport 2006 CVR Nr. 66 59 01 19 DEL I --- Årsrapport for koncernen Side Idégrundlag 1 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Årsberetning 4 Regnskabsberetning 6 Corporate governance 12 Incitamentsprogrammer

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere ÅRSRAPPORT 2013 FOTO: SØREN SOLKÆR VI TUNER E-BOKS TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER OG VÆKST. HENRIK ANDERSEN, ADM. DIREKTØR, E-BOKS A/S Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere I

Læs mere

s11 s14 s21 s26 s35 Indhold Den administrerende direktør og koncernchef om 2012 Nye markedsforudsætninger PostNords strategi og mål

s11 s14 s21 s26 s35 Indhold Den administrerende direktør og koncernchef om 2012 Nye markedsforudsætninger PostNords strategi og mål Årsrapport 2012 Indhold Præsentation af PostNord 4 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 8 PostNords forretning 11 Marked 14 Strategi og mål 20 Vores forretningsvirksomheder 21 Mail 26

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Moving Forward, looking up

Moving Forward, looking up Moving Forward, looking up Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 NETOP Solutions A/S in a flash Netop Solutions kort fortalt Netop udvikler og sælger softwareløsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil

Læs mere

Årsrapport 2006/07.... we deliver technology

Årsrapport 2006/07.... we deliver technology Årsrapport 2006/07... we deliver technology K O R T O M G P V I N D H O L D Til aktionærerne 4 Resumé 6 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsens beretning 8 Ledelsens og revisionens påtegninger 20 Aktionærforhold

Læs mere

Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Xxxxxxxxxx

Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Xxxxxxxxxx Koncernårsrapport 2005 Ledelsesberetning Xxxxxxxxxx C Indholdsfortegnelse Koncernårsrapporten som i henhold til årsregnskabslovens 149 er et uddrag af selskabets årsrapport indeholder ikke årsregnskabet

Læs mere

NNIT årsrapport 2007 2007

NNIT årsrapport 2007 2007 NNIT årsrapport 2007 2007 Indhold Beretning 4 2007 året, der gik 6 vores kunder 6 Nye og gamle kunder 6 Tilfredse kunder 8 årets udfordringer NNIT er en international it-serviceleverandør, der rådgiver

Læs mere

Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks

Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks Årsrapport // 2014 Chosen by 120 Nordic banks 2 // SDC Årsrapport 2014 // Indhold Indhold Om SDC 3 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Koncernstruktur 6 Ledelsesberetning 7 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Årsrapport for 2006. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for 2006. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for 2006 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 29 Ledelsen regnskabspåtegning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SPAR NORD BANKS FORRETNINGSOMRÅDER

INDHOLDSFORTEGNELSE SPAR NORD BANKS FORRETNINGSOMRÅDER INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING VISION, STRATEGI OG ORGANISATION BANKENS LEDELSE HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN KONCERNBERETNING CORPORATE GOVERNANCE INTERESSENTER: KUNDER MEDARBEJDERE AKTIONÆRER

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere

ÅRSRAPPORT. SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle forretningsmodeller

ÅRSRAPPORT. SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle forretningsmodeller SIDE 03 >> Fremtidens e-boks skal skabe mere værdi for brugerne, og brugervenlighed og differentiering bliver nøgleord ÅRSRAPPORT SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Forsikring Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger 2 Selskabsoplysninger Ledelsens

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34

ÅRSRAPPORT 2009. BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34 ÅRSRAPPORT 2009 BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34 Indholdsfortegnelse BB Electronics forretningsmodel 3 Hoved og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Den økonomiske udvikling 16 Samfundsansvar 18 Ledelsespåtegning

Læs mere

Dynamisk Digital Skiltning. Prospekt First North 2009

Dynamisk Digital Skiltning. Prospekt First North 2009 Dynamisk Digital Skiltning Prospekt First North 2009 Prospekt på First North Certified Adviser: Capinordic Bank A/S Certified Advisers rolle på First North Certified Adviser har rådgivet Selskabet i forbindelse

Læs mere

GN Store Nord Årsrapport 2005

GN Store Nord Årsrapport 2005 GN Store Nord Årsrapport 2005 INDHOLD Q Q Klik på pilene for at navigere LEDELSENS BERETNING REGNSKAB Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Én virksomhed fire forretninger Status Bestyrelse og direktion Ledelses-

Læs mere

2013 Koncern- årsrapport

2013 Koncern- årsrapport 2013 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

GN Store Nord Årsrapport 2004

GN Store Nord Årsrapport 2004 GN Store Nord Årsrapport 2004 INDHOLD Q Q Klik på pilene for at navigere LEDELSENS BERETNING REGNSKAB Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Én virksomhed fire forretninger Status Bestyrelse og direktion Ledelses-

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere