ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN

2

3 LEDELSESBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Virksomhedspræsentation Hovedtal og nøgletal Året 2006 De Post La Poste Forventninger til 2007 Kunder og marked Erhvervskunder Privatkunder Kurer, Ekspres, Pakker International Post Produktion og processer Medarbejdere og ledelse Risikoforhold Aktionærforhold Regnskabsberetning Regnskabspraksis Koncernregnskab 2006 Moderselskabsregnskab 2006 Væsentlige selskaber i Post Danmark Post Danmarks organisation Bestyrelse og direktion Ledelsens påtegning Revisionspåtegninger 3

4 LEDELSESBERETNING 4

5 LEDELSESBERETNING FORORD I regn og slud skal posten ud. Det er et slogan, som vi alle i det danske samfund kender. Alle har berøring med Post Danmark til hverdag og har haft det, siden det danske postvæsen blev født i år Da udsendte Kong Christian den 4. den såkaldte Forordning om Postbudde, oprettede ni postruter og udnævnte landets første postmester. Ifølge direktiverne skulle postmesteren være en ædru og flittig mand, og hans fornemste opgave var personligt at sørge for den post, som gik til og fra Børsen i København. Mange år og milliarder af breve senere er medarbejderne i Post Danmark vores vigtigste aktiv. Post Danmark spiller samtidig en meget vigtig samfundsmæssig rolle. Virksomheden sikrer, at alle borgere og virksomheder i Danmark kan overlade denne ansvaret for udbringningen af post til tiden. Relationer mellem mennesker skabes, og information deles. I Post Danmark har vi flere hundrede års erfaring med denne primære opgave. Det er dog ikke alene postbudene, der bidrager positivt til koncernens positive udvikling. Post Danmark er i høj grad en teknologisk baseret virksomhed, som i et meget stort omfang er afhængig af videnmedarbejdere. Vi er meget stolte af og glade for de resultater, vi har skabt. Heldigvis er medarbejderne også glade for Post Danmark. Vi måler løbende medarbejdernes tilfredshed, hvilket har vist et positivt resultat. Men vi kan naturligvis blive endnu bedre. Et presset arbejdsmarked har medvirket til, at vi i 2006 har haft en højere medarbejderomsætning, specielt blandt postbude. Vi arbejder dog løbende på at skabe de bedste rammer og vilkår, som moderne mennesker trives i, hvilket er med til at sikre fastholdelsen af vores dygtige medarbejdere. Regnskabsåret 2006 har været et begivenhedsrigt år. Vi har blandt andet købt en betydelig ejerandel i det belgiske postvæsen, gennemført væsentlige effektiviseringer og udviklet forretningen yderligere på mange områder. Årets resultat på 892 mio. kr. er et resultat af godt og målrettet arbejde og er meget tilfredsstillende. Udviklingen på postmarkedet har fulgt de senere års udvikling med faldende afsætning på det traditionelle brev som følge af den teknologiske udvikling. Post Danmark har dog på trods af denne udvikling evnet at forbedre årets resultat, hvilket blandt andet er opnået ved at satse på nye forretningsområder samt udvikling af de eksisterende. Markedet for postale ydelser er i en konstant udvikling, og det samme er Post Danmark. Vi er løbende opmærksomme på mulighederne for vækst gennem tilkøb, ligesom der løbende arbejdes på at udvikle nye forretningsområder og produkter. Vi har gennemført en stærk profilering af vores kundebetjening og salgsindsats. Samtidig har vi strømlinet vores interne processer således, at de kundevendte aktiviteter er blevet forbedret i løbet af Disse aktiviteter vil fortsætte. For Post Danmark har 2006 været et fremgangsrigt år, hvor der er sket store ændringer. Post Danmark står fortsat stærkt positioneret til at imødekomme kundernes behov og krav med udgangspunkt i en bred platform af produkter. I de kommende år vil der være fokus på fortsat at udvikle den eksisterende forretning, men vi vil også fremadrettet sondere markedet for mulige samarbejdspartnere og opkøbsemner, som kan bidrage til at skabe vækst og understøtte vores visioner. God læselyst! Fritz H. Schur BESTYRELSESFORMAND Helge Israelsen ADM. DIREKTØR 5

6 LEDELSESBERETNING VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION Post Danmark er landets førende leverandør af postale ydelser til den danske befolkning og erhvervslivet. Selskabet har altid spillet en central rolle i samfundet og er en vigtig del af det danske samfund. Hvordan ville hverdagen ikke være uden postnumre, postbude, frimærker og posthuse samt den personlige kommunikation mellem mennesker. Post Danmark er ikke bare en virksomhed det er en dansk institution. Post Danmark arbejder med at skabe de bedste rammer for moderne mennesker her tænkes naturligvis på kunderne og medarbejderne. Post Danmark har igennem århundreder skabt en moderne og kompetent organisation, hvis formål er at drive postvirksomhed, herunder distribution, kommunikation, transport og logistik. De senere år er forretningen udvidet til også at omfatte facility service, scanningsopgaver og ekommunikation, samtidig med at selskabet har en ejerandel af det belgiske postvæsen De Post La Poste. I dag er Post Danmark en moderne virksomhed i konstant forandring. Postvirksomheden omfatter pligt til at opretholde en effektiv landsdækkende service for så vidt angår indsamling, transport, sortering og omdeling af breve, tidsskrifter og pakker op til 20 kg. Til gengæld for befordringspligten har Post Danmark eneret til at omdele breve op til 50 gram. Med denne eneret, som forventes at forsvinde i 2009, følger en forpligtelse til at opretholde et højt serviceniveau, hvilket er defineret som en målsætning om, at 95 pct. af de almindelige breve skal være omdelt den følgende hverdag. EU-Kommissionen har i 2006 fremsat forslag til en direktivændring vedrørende liberalisering af posttjenesterne i EU. Forslaget indeholder ud over bortfald af ovennævnte eneret på omdeling af breve under 50 gram tillige en bestemmelse om, at der ikke kan fastsættes krav om enhedstakster generelt på brevområdet. Såfremt forslaget, der er sendt i høring i medlemslandene, vedtages, forventes det at træde i kraft i Post Danmark er positiv overfor den planlagte liberalisering forudsat, at virksomheden sikres fair og effektive rammevilkår og forudsat, at alle betydelige lande liberaliseres samtidig. Det er i den forbindelse væsentligt, at der tages stilling til en udmøntning af direktivet i Danmark, parallelt med behandlingen heraf i EU-regi. I overensstemmelse med formålet i lovgivningen er det Post Danmarks mission at levere en grundlæggende postservice til alle kunder i Danmark både afsendere og modtagere. Denne postservice skal være Europas bedste målt på en kombination af serviceniveau, kvalitet og pris. Det er Post Danmarks vision at blive Europas bedste postvirksomhed, som skaber resultater på linje med de bedste leverer Europas bedste postservice til alle afsender- og modtagerkunder i Danmark tjener penge på brevforretningen trods betydelige mængdefald MODERSELSKAB POST DANMARK A/S KONSOLIDEREDE DATTERSELSKABER 100 PCT. 100 PCT. POST DANMARK LEASING A/S BUDSTIKKEN TRANSPORT A/S 100 PCT. DATA SCANNING A/S 51 PCT. TRANSPORTGRUPPEN A/S *) ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER OG JOINT VENTURES 50 PCT. 33 1/3 PCT. PAN NORDIC LOGISTICS AB E-BOKS A/S 49 PCT. MORGENDISTRIBUTION DANMARK A/S **) 50 PCT. MIE GROUP S.A. 100 PCT. POST INVEST EUROPE S.A.R.L. 50 PCT. DE POST N.V. / LA POSTE S.A. *) Transportgruppen A/S blev erhvervet i januar 2007 og er derfor ikke medtaget i konsolideringen **) Morgendistribution Danmark er afhændet i februar

7 LEDELSESBERETNING succesfuldt udvikler og udbyder nye ydelser til afsender- og modtagerkunder vinder markedsandele på konkurrencemarkederne samarbejder med en stor international operatør udvikler Europas dygtigste og mest engagerede postmedarbejdere. Rammerne for at opnå målsætningerne er gode. Via et unikt netværk af pakke- og brevcentre, intelligent registrering af adresseændringer, højteknologiske løsninger i produktionen mv. sikres en høj leveringssikkerhed (serviceniveau), som bringer Post Danmark blandt de bedste postvirksomheder i Europa, hvilket sker til gavn for kunderne. For at sikre en effektiv og målrettet drift er Post Danmarks organisation opdelt i otte forretningsenheder samt en række stabs- og støttefunktioner. Fire kundeorienterede forretningsenheder har forretningsansvaret for salg til deres respektive kundesegmenter, mens fire produktionsorienterede enheder fungerer som underleverandører af produktion, distribution, it og service. Baggrunden for opdelingen er et ønske om at sikre gennemsigtighed i de forskellige aktiviteters bidrag til Post Danmarks samlede værdiskabelse. De otte forretningsenheder bliver derfor målt på deres økonomiske resultater. På det indenlandske brevmarked ventes en fortsat effekt af den elektroniske substitution, ligesom fremkomsten af nye konkurrenter vil skærpe konkurrencesituationen. Post Danmark venter dog samlet set at fastholde en solid markedsposition. Totalmarkedet for blade har ændret sig væsentligt de seneste år, idet bortfaldet af statstilskuddet til hovedparten af uge- og månedsblade har ændret udgivernes præferencer. Hovedparten af disse forsendelser er således flyttet til magasinpost. Markedsstørrelsen for de resterende blade ventes at stige i 2007 som følge af det øgede antal gratisaviser. Også vilkårene på markedet for dagblade er under ændring. Vedtagelsen af en ny lov om tilskud til distribution af dagblade betyder, at tilskuddet fra 1. januar 2007 vil blive udbetalt direkte til udgiverne i stedet for til Post Danmark. Der ventes en stigning i det indenlandske pakkemarked, herunder letgods. Markedet for afgående udenlandske pakkeforsendelser ventes ligeledes at stige samtidig med, at der ventes en positiv udvikling i markedsandelen. Post Danmark vil fremadrettet sondere markedet for mulige samarbejdspartnere og opkøbsemner, som kan bidrage til at skabe vækst og understøtte visionerne. Igennem flere hundrede år har Post Danmark opbygget en unik know-how inden for postvirksomhed, som vi mener at kunne udbrede på tilstødende markeder. OMSÆTNINGENS FORDELING 2006 PRODUKTER INDTÆGTERNES FORDELING 2006 FORRETNINGSENHEDER ANTAL ANSATTE BREVE, ENERET ØVRIGE BLADE OG ADRESSE- LØSE FORSENDELSER INTERNATIONAL POST KURER, EKSPRES, PAKKER ØVRIGE PRIVATKUNDER (POSTHUSE) PAKKER BREVE, KONKURRENCE PRIVATKUNDER ERHVERVSKUNDER BREVPRODUKTION OG TRANSPORT DISTRIBUTION (POSTBUDE) 7

8 LEDELSESBERETNING 8

9 LEDELSESBERETNING HOVEDTAL OG NØGLETAL BELØB I MIO. KR. POST DANMARK KONCERNEN RESULTATOPGØRELSE Omsætning Andre driftsindtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger (10.065) (9.778) (9.492) (9.103) (9.427) Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger ekskl. afskrivninger af goodwill (588) (560) (597) (586) (525) Resultat efter afskrivninger, men før afskrivning af goodwill (EBITA) Afskrivning af goodwill (261) (260) Driftsresultat før engangsposter Engangsposter (160) (466) Driftsresultat (EBIT) Finansielle poster inkl. resultat af associerede virksomheder og joint ventures 122 (91) (60) (72) (103) Resultat før skat Skat af årets resultat (295) (295) (357) (169) 44 Årets resultat BALANCE Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Passiver i alt PENGESTRØMME Driftsaktiviteter Investeringsaktiviteter (1.154) (696) (999) (939) (691) Finansieringsaktiviteter (127) (1.088) (154) (261) (1.350) Ændringer i likviditet (55) (480) (1.204) NØGLETAL Overskudsgrad, pct Egenkapitalens forrentning, pct Soliditetsgrad, pct Udbytte i procent af resultat før skat *) Udbytte pr. aktie, kr./euro *) 26,75 22,00 11,96 5,96 3,64 Antal heltidsbeskæftigede VÆRDISKABELSE Værdiskabelse, pct Værdiskabelse EURO (1.350) 222 (79) (39) (154) (17) (7) , Regnskabet er aflagt efter de internationale regnskabsstandarder IFRS. Regnskabspraksis fremgår af side Regnskaberne er ikke direkte sammenlignelige. Årene 2006, 2005 og 2004 er udarbejdet efter IFRS-standarderne er udarbejdet efter årsregnskabslovens bestemmelser. Ved omregning fra DKK til Euro er anvendt Danmarks Nationalbanks noteringskurs 745,60 pr. 31. december *) Det i 2005 udbetalte ekstraordinære udbytte på 451 mio. kr. indgår ikke i tallene. 9

10 LEDELSESBERETNING ÅRET 2006 Post Danmark koncernen opnåede i 2006 et resultat efter skat på 892 mio. kr. mod et resultat på 738 mio. kr. i Koncernresultatet er på niveau med det i delårsrapporten for 3. kvartal 2006 oplyste, og resultatet er det bedste i virksomhedens historie. Koncernresultatet fremkommer som en fastholdelse af indtjeningen i den nationale forretning kombineret med et positivt resultat af aktiviteterne i det belgiske postvæsen, De Post La Poste, som Post Danmark i 2006 erhvervede en 25 pct s ejerandel i. Stigningen i årets omsætning skyldes i særdeleshed en positiv udvikling inden for indenlandske og udenlandske pakker, men også omsætningen af breve og magasinpost samt blade og adresseløse forsendelser er øget. Afsætningen af breve er faldet svagt i lighed med de foregående år, primært som følge af den teknologiske substitution til elektroniske forsendelser. I den offentlige sektor er udviklingen drevet af Projekt Digital Forvaltning, der i stigende grad overfører den skriftlige kommunikation mellem myndighederne til elektronisk form. Omkostningsudviklingen har været moderat og stort set på linie med omsætningsudviklingen. Personaleomkostningerne steg kun svagt, mens øvrige driftsomkostninger steg noget kraftigere. Nedgangen i driftsresultatet skyldes tillige højere afskrivninger som følge af de seneste års relativt høje investeringsniveau. Koncernresultatet er positivt påvirket af købet af ejerandelen på 25 pct. i det belgiske postvæsen, De Post La Poste. Erhvervelsen fandt sted i januar 2006 ved betaling af godt mio. kr. (300 mio. euro). Købet skete via et holdingselskab (MIE Group S.A.), som ejes ligeligt af Post Danmark og CVC Capital Partners. Den belgiske stat har fortsat majoriteten i selskabet. I 2006 har De Post La Poste gennemført en betydelig modernisering af produktionsapparatet, og Post Danmark har understøttet denne moderniseringsproces gennem udlån af specialister på nøgleområder. Resultatet af Post Danmarks investering i De Post La Poste indgår regnskabsmæssigt under resultat af associerede virksomheder og joint ventures. Post Danmarks værdiskabelse (EVA) steg fra 471 mio. kr. i 2005 til 552 mio. kr. i Dette skyldes primært de positive resultater af investeringen i De Post La Poste. Af årets resultat foreslås 669 mio. kr. udbetalt som udbytte til aktionærerne og 223 mio. kr. overført til egenkapitalen. Det foreslåede udbytte er i overensstemmelse med Post Danmarks udbyttepolitik og medfører et udbytte pr. aktie på 26,75 kr. Post Danmark har i 2006 haft en positiv likviditetseffekt fra driften, der fratrukket likviditetsbehovet til investeringsaktiviteter udgjorde 72 mio. kr. Finansieringsaktiviteter, herunder udbetalt ordinært udbytte på i alt 550 mio. kr. samt foretaget kapitalindskud til associerede virksomheder og joint ventures på i alt netto 535 mio. kr. påvirker likviditeten negativt. De likvide beholdninger er således reduceret med 55 mio. kr. og udgør 201 mio. kr. ultimo Post Danmark øgede i 2006 sit høje niveau for rettidighed af breve i forhold til For 2006 blev rettidigheden på 94,1 pct. mod 93,9 pct. i Rettidigheden for B-breve udgjorde 98,0 pct. mod 98,3 pct. i Rettidigheden har efter et ikke-tilfredsstillende 1. kvartal vist en stigning over resten af året. Rettidigheden ligger væsentligt over det i den gældende koncession fastsatte minimumskrav på 93 pct. og igen tæt på kvalitetsmålet på 95 pct. Post Danmark fortsatte i 2006 udbygningen af forretningsomfanget gennem virksomhedsinvesteringer. Den væsentligste aktivitet vedrørte opkøbet i De Post La Poste. Herudover engagerede Post Danmark sig i oprettelsen af Morgendistribution Danmark A/S, da der åbnede sig et helt nyt marked for husstandsomdeling af gratisaviser mv. tidligt om morgenen. Aktiviteterne frasolgtes dog i februar 2007, da det måtte konstateres, at bl.a. de begrænsninger, som konkurrencemyndighederne lagde ind i deres godkendelse af samarbejdet, fjernede det strategiske perspektiv i samarbejdet. I slutningen af 2006 førtes drøftelser om erhvervelse af en aktiepost i transportvirksomheden Transportgruppen A/S, og i januar 2007 erhvervedes 51 pct. af Transportgruppen A/S. Post Danmark har opbygget et finansielt beredskab blandt andet med henblik på at kunne gennemføre virksomhedsinvesteringer. Som led heri noterede Post Danmark i maj 2006 et obligationslån på den svenske fondsbørs i Stockholm. Noteringen giver Post Danmark ret til at udstede obligationer for op til en milliard svenske kroner med en løbetid på op til 15 år. I årets løb er der udstedt obligationer med en pålydende værdi svarende til 388 mio. DKK (200 mio. SEK samt 30 mio. Euro). I 2006 gennemførte Post Danmark et aktiebaseret incitamentsprogram for direktion og ledende medarbejdere. Programmet, som omfattede 0,5 pct. af aktiekapitalen, indebar dels salg af aktier til markedskurs, dels tildeling af optioner, som kan udnyttes i perioden 31. marts 2009 til 31. marts

11 LEDELSESBERETNING DE POST LA POSTE Sammen med CVC Capital Partners opkøbte Post Danmark 50 pct. minus én aktie af aktiekapitalen i det belgiske postvæsen, De Post La Poste, med virkning fra begyndelsen af januar Forud for erhvervelsen af aktieposten i De Post La Poste har Post Danmark, den belgiske stat og CVC Capital Partners indgående drøftet og justeret en 5 årig udviklingsplan for selskabet, der på afgørende vis skal modernisere og udvikle virksomheden til en topmoderne postvirksomhed. I løbet af 2006 har Post Danmark og De Post La Poste samarbejdet om at foretage en modernisering af produktudbuddet og af produktionsapparatet. Post Danmark har særligt bidraget med ekspertise på områderne produktionstilrettelæggelse (brevcentrene) samt udviklingen af markederne for henholdsvis pakker og adresseløse forsendelser. Som et led i dette bidrag er et mindre antal Post Danmark-medarbejdere midlertidigt udstationeret i Belgien. Herudover har en kompetent ledelse af De Post La Poste allerede i det første år efter erhvervelsen formået at skabe væsentlige økonomiske fremskridt. De Post La Poste er den nationale postoperatør i Belgien. Virksomheden tilbyder alle former for postale løsninger til de 4,5 mio. husstande og ca. 1 mio. virksomheder i Belgien. Selskabets aktiviteter fordeler sig på tre hovedforretningsområder: Postprodukter Filialnet Postløsninger. POSTPRODUKTER Postprodukter er De Post La Postes største forretningsområde. Området omfatter den indenlandske indsamling, sortering og omdeling af breve, småpakker (op til 5 kg), blade/aviser og reklameforsendelser. De Post La Postes internationale forretning, der omfatter såvel postprodukter som pakker, er organisatorisk tilknyttet forretningsområdet postprodukter. De Post La Poste har i lighed med Post Danmark oplevet et pres på markedet for det fysiske brev som følge af den elektroniske udvikling, men har i 2006 øget omsætningen med 7 pct. gennem vækst på andre produkter. Ledelsen i selskabet har udarbejdet en detaljeret plan for den fortsatte ekspansion, og Post Danmark har tillid til, at denne plan gennemføres med en forventet stigende omsætning til følge. FILIALNET Filialnettet fungerer som salgskanal for både postprodukter og finansielle ydelser. Filialnettet distribuerer bank- og forsikringsydelser for Banque de La Poste, som er en bank ejet i fællesskab med forsikrings- og bankvirksomheden Fortis. Filialnettet udfører også en række opgaver såsom betalingsformidling på vegne af den belgiske stat. De ca filialer markedsfører et bredt udvalg af ydelser, som er under løbende tilpasning til efterspørgslen. De Post La Poste har gennemført forsøg med udvikling af nye typer af filialer placeret hos samarbejdspartnere. Indførelse af Post Points i stil med Post Danmarks postbutikker ventes at øge såvel kundetilfredsheden som lønsomheden. I 2007 gennemføres et betydeligt antal omdannelser af egne filialer til Post Points. POSTLØSNINGER Postløsninger omfatter moderselskabets erhvervsrettede aktiviteter og en række datterselskaber med ydelser inden for kurertransport, adresseløse forsendelser, postservice samt elektronisk kommunikation. 11

12 LEDELSESBERETNING FORVENTNINGER TIL 2007 DE SAMLEDE INDTÆGTER forventes i 2007 at være på niveau med året før. Den løbende udvikling af elektronisk kommunikation skaber fortsat pres på markedet for det fysiske brev. Hertil kommer den øgede konkurrence på brevmarkedet. Afsætningen af breve ventes fortsat at udvise et fald, mens øvrige hovedprodukter, særligt pakker, udviser vækst. DE SAMLEDE OMKOSTNINGER inklusive afskrivninger forventes at stige svagt i forhold til Stigningen kan henføres til generelle løn- og prisstigninger. Endvidere forventes afskrivningerne at ligge lidt højere end i 2006 som følge af gennemførte investeringer. DRIFTSRESULTATET forventes samlet at udvise et fald. RESULTATET AF FINANSIELLE POSTER INKL. ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER OG JOINT VENTURES forventes at udvise en stigning, primært som følge af investeringen i De Post La Poste. RESULTAT FØR SKAT ventes samlet at være noget lavere end Forventningerne til 2007 sammenfattes i tabellen herunder. FORVENTNINGER TIL 2007 MIA. KR. FORVENTET 2007 ÅRSREGNSKAB 2006 ÅRSREGNSKAB 2005 Indtægter 11,7-11,8 11,7 11,5 Omkostninger, inkl. afskrivninger 10,8-10,9 10,6 10,4 Driftsresultat (EBIT) 0,9-1,0 1,1 1,1 Resultat før skat 1,0-1,1 1,2 1,0 12

13 LEDELSESBERETNING 13

14 LEDELSESBERETNING KUNDER OG MARKED Post Danmark tilbyder sine kunder en række produkter med basis i den grundlæggende postale service og kan herigennem opfylde en række af kundernes behov for forsendelse af meddelelser og varer. Hovedproduktet er forsendelse af breve og andre former for skriftlig, papirbaseret kommunikation, som udgør ca. 79 pct. af den samlede omsætning. Afsætningen inden for brevområdet er i de seneste fem år reduceret, ligesom fordelingen blandt de forskellige produkter er blevet forskudt i retning af flere ikke-individualiserede forsendelser (Direct mail og magasinpost). Ud over brevproduktet tilbyder Post Danmark befordring af pakker og hasteforsendelser. Post Danmark driver et filialnet, der også fører andre ydelser som supplement. I de senere år har Post Danmark tilbudt nye former for ydelser såsom intern postbehandling (Facility Services) og elektroniske kommunikationsløsninger, der alle udspringer af kerneområdet, breve. I årets løb har Post Danmark udbudt nye ydelser såsom udsendelse af breve via internettet, SMS beskeder om levering af pakker og et pilotforsøg med selvbetjeningsautomater på posthuse. Post Danmark har eneret på omdeling af brevforsendelser op til 50 gram. Ca. 34 pct. af Post Danmarks omsætning var i 2006 omfattet af eneretten. Hovedparten af omsætningen er således i fri konkurrence. Post Danmark er en vigtig leverandør og samarbejdspartner for erhvervslivet. Post Danmarks kunder dækker hele spektret af erhvervsvirksomheder i Danmark fra de store etablerede koncerner til små nystartede iværksættere. En meget væsentlig del af Post Danmarks omsætning stammer fra Danmarks største virksomheder og offentlige institutioner, som også er vigtige samarbejdspartnere ved Post Danmarks optimering og videreudvikling af produktporteføljen. Selvom den grundlæggende ydelse er den samme, er der stor forskel på de forskellige kundegruppers behov. Derfor er kundeansvaret fordelt på fire kundeorienterede forretningsenheder. BREVE, MAGASINPOST OG BLADE MIO. STK. PAKKER MIO. STK. ADRESSELØSE FORSENDELSER OG LOKALE UGEAVISER, MIO. STK FORRETNINGSENHEDSREGNSKABER IKKE FORDELT BELØB I MIO. KR. ERHVERVSKUNDER PRIVATKUNDER KURER, EKSPRES, PAKKER INTERNATIONAL POST OG ELIMINERING POST DANMARK I ALT Indtægter i alt Omkostninger inkl. afskrivninger (5.447) (5.164) (2.052) (1.998) (1.419) (1.412) (1.287) (1.192) (448) (572) (10.653) (10.338) Driftsresultat (EBIT) (109) (190) (349) (484) Aktiver Forpligtelser

15 LEDELSESBERETNING Hertil kommer fire interne forretningsenheder. I Post Danmarks interne styring sker opfølgning i forhold til de otte forretningsenheder. Opfølgningen tager udgangspunkt i regnskaber for hver forretningsenhed. Resultatet fra forretningsenhedsregnskaberne konsolideres i segmentregnskaberne for de fire kundevendte forretningsenheder. Herudover er der nogle aktiviteter, som ikke kan henføres til de kundevendte segmenter. Disse aktiviteter vedrører primært støtte- og stabsfunktioner. Hensigten med segmentregnskaberne er at vise lønsomheden i Post Danmarks kundevendte aktiviteter. De fire kundeorienterede forretningenheders ressourcetræk i de produktionsorienterede forretningsenheder betales via intern afregning. Segmentregnskabet bygger på en model, som løbende opdateres. Sammenligningstallene for 2005 er ændret i overensstemmelse hermed. ERHVERVSKUNDER Forretningsenheden Erhvervskunder har forretningsansvaret for indenlandske produkter fra Post Danmarks store og mellemstore erhvervskunder, bortset fra kurer-, ekspres- og pakkeløsninger. Denne kundegruppe er karakteriseret ved at forvente mere individualiserede løsninger, som kræver kendskab til kundens forretning og behov. For at sikre de store kunder en fælles indgang til Post Danmarks samlede tilbud varetager Erhvervskunder den samlede salgsindsats over for store og mellemstore erhvervskunder for alle produktområder. PRIVATKUNDER Forretningsenheden Privatkunder har forretningsansvaret for indenlandske produkter fra private og mindre erhvervskunder. Kundegruppen tilbydes i højere grad standardløsninger, der primært udbydes i filialnettet, hvis drift også varetages af Privatkunder. KURER, EKSPRES, PAKKER Forretningsenheden Kurer, Ekspres, Pakker har forretningsansvaret for indenlandske kurer-, ekspres- og pakkeløsninger herunder letgods til store og mellemstore erhvervskunder samt internationale kurerløsninger. Herudover varetager Kurer, Ekspres, Pakker driften af pakkecentrene, som sorterer pakkerne. INTERNATIONAL POST Forretningsenheden International Post har forretningsansvaret for internationale produkter og samarbejde med udenlandske samarbejdspartnere inden for alle produktområder. International Post varetager driften af Post Danmarks center for international post placeret ved Københavns Lufthavn. Centeret sørger for ankommende og afgående international post. IND- OG UDBETALINGER PÅ POSTHUSE MIO. STK

16 LEDELSESBERETNING ERHVERVSKUNDER Forretningsenheden Erhvervskunder har forretningsansvaret for indenlandske breve, blade, adresseløse forsendelser, facility services og elektroniske kommunikationsløsninger. Erhvervskunder fungerer også som Post Danmarks fælles salgsorganisation over for de store og mellemstore erhvervskunder fsva. Kurer, Ekspres, Pakker og afgående international post. Salgsorganisationen arbejder systematisk på at skaffe nye ordrer fra eksisterende kunder og skaffe nye kunder med stort omsætningspotentiale. Sælgerne gennemfører i alt knap kundebesøg hver måned, og effekten af salgsindsatsen overvåges via en række Key Performance Indicators. Erhvervskunder havde i 2006 indtægter på mio.kr. (6.537 mio. kr. i 2005) svarende til 57 pct. af Post Danmarks samlede indtægter. Forretningsenheden beskæftigede 237 medarbejdere (omregnet til heltidsbeskæftigede), hvilket er uændret fra Segmentregnskabet for Erhvervskunder viser en negativ resultatudvikling i segmentets driftsresultat til trods for fremgang i indtægterne. Indtægtsfremgangen kan primært relateres til øget omsætning på blade og adresseløse forsendelser og i mindre grad på magasinpost. I forhold til 2005 er der en relativt højere udvikling i omkostningerne som følge af en mængdestigning på blade, adresseløse forsendelser og magasinpost, der medfører en tilsvarende omkostningsstigning. Væksten i antallet af adresseløse forsendelser betyder desuden stigende omkostninger til sammenlægning af adresseløse forsendelser hos DistributionsService. BREVE Forretningsbrevet er Post Danmarks hovedprodukt og omfatter fire hovedtyper af breve, seriepost, klassisk post, distributionspost og ufrankerede svarforsendelser. De to første brevtyper udgør størstedelen af omsætningen. Post Danmark har eneret på indsamling, transport og omdeling af breve, der vejer op til 50 gram. Denne grænse forventes at forsvinde inden for en overskuelig årrække, da EU-Kommissionen har fremsat forslag om, at EU-landene afskaffer eneretten senest 1. januar FORRETNINGSENHEDSREGNSKAB BELØB I MIO. KR Indtægter i alt Omkostninger inkl. afskrivninger (5.447) (5.164) Driftsresultat (EBIT) Aktiver Forpligtelser INDTÆGTERNES FORDELING 2006 FORRETNINGSENHEDER OMSÆTNINGENS FORDELING 2006 PRODUKTOMRÅDER ekommunikation FACILITY SERVICES BLADPOST Regnskabstallene er gengivet fra de interne forretningsenhedsregnskaber, som er omtalt på side 14. ERHVERVSKUNDER MEDIAPOST FORRETNINGSPOST 16

17 LEDELSESBERETNING 17

18 LEDELSESBERETNING Brevproduktet forventes i mange år at bidrage med en meget væsentlig del til virksomhedens omsætning og indtjening, selvom antallet af breve fortsætter med at falde. Den stigende udbredelse af elektronisk kommunikation i form af blandt andet og netbanker har haft stor indflydelse på brevmængden i de senere år. Herudover er faldet bl.a. forårsaget af den elektroniske substitution, herunder den offentlige sektors digitaliseringsprojekt. En særlig kategori er breve med et markedsføringsbudskab, der er målrettet modtageren og dermed opnår en højere opmærksomhedsværdi og større målbarhed end andre reklamemedier. Direct Marketing (DM) konkurrerer primært med andre målrettede medier som f.eks. og sekundært med massemarkedsføringsmedier såsom reklamer i tv, radio, biografer, aviser samt udendørs reklamer. Post Danmark arbejder i samarbejde med kunderne på at gøre DM endnu mere attraktivt ved løbende at udvikle, differentiere og produkttilpasse det fysiske brev til kundernes specifikke behov med udgangspunkt i brevets styrker i forhold til andre medier. I begyndelsen af 2006 blev lanceret. Ydelsen gør det muligt at udvikle en DM-udsendelse online og efterfølgende automatisk printe, pakke og udsende de fysiske breve. Post Danmark lancerede i årets løb også DialogPortalen, som giver DM-kunderne et fleksibelt og brugervenligt kampagnestyringsværktøj, der kan hjælpe kunden med at planlægge, designe, gennemføre og følge op på DM-aktiviteter. Post Danmark indgik i 2006 endvidere i et bredt rådgivningspartnerskab (IVÆKST) mellem en række af landets stærkeste rådgivere af små og mellemstore virksomheder. Post Danmarks rolle er at rådgive partnerskabets kunder om bl.a. salg og markedsføring. BLADE Vilkårene på markedet for dagblade er under kraftig forandring som følge af blandt andet introduktionen af nye husstandsomdelte gratisaviser. Vedtagelsen af en ny lov om tilskud til distribution af dagblade medvirker også til en ændring af markedsbetingelser, idet tilskuddet fra 1. januar 2007 udbetales direkte til udgiverne i stedet for til Post Danmark. Post Danmark har en relativ beskeden andel på markedet for dagbladsdistribution som følge af, at Post Danmark ikke tilbyder tidlig morgenomdeling. Post Danmark forventer, at denne markedsandel med den ny konkurrencesituation vil blive sat under yderligere pres i 2007 med svagt faldende markedsandel til følge. Afskaffelsen af det statslige tilskud til omdeling af uge- og månedsblade i 2004 og 2005 har medført ret store prisstigninger for bladudgiverne, hvilket skyldes, at disse blade ud over at modtage tilskud gav Post Danmark et betydeligt underskud, som lovligt blev finansieret af brevproduktet. Med fjernelsen af tilskuddet fjernedes også muligheden for krydssubsidiering mellem produkterne. Til erstatning for uge- og månedsbladprodukterne har Post Danmark indført magasinpostproduktet, som giver kunderne flere valgmuligheder end det hidtidige bladprodukt, og en distributionsservice, der dækker samtlige husstande og erhvervsvirksomheder i Danmark. Samtidig sikres en konkurrencedygtig pris gennem effektivisering af produktionen. Effektiviseringen er sket dels ved tilpasning af indleverings- og omdelingsperioder, så produktions- og distributionsapparatet udnyttes bedst muligt, dels ved øget automatisering af produktionen. FORRETNINGSPOST SERIEPOST er forsendelser, der er produceret i serie til mange modtagere. Seriepost omfatter kontoudtog, finansielle meddelelser og anden individuel information, som typisk ikke er underskrevne. KLASSISK POST er forsendelser, der ikke masseproduceres. Forsendelserne er som oftest individuelle informationer, private breve og almindelig forretningspost, som typisk er underskrevne. DISTRIBUTIONSPOST er forsendelser, der indeholder varer, vareprøver med videre. Distributionspost vejer generelt over 100 gram. UFRANKEREDE SVARFORSENDELSER omfatter alle typer af forsendelser i kategorien Modtager betaler portoen. Denne form er kendetegnet ved, at afsenderen modtager skriftlige tilbagemeldinger fra deres kunder, samt at modtageren betaler for portoen. 18

19 LEDELSESBERETNING ADRESSELØSE FORSENDELSER OG LOKALE UGEAVISER Markedet for adresseløse forsendelser (husstandsomdelte reklamer) vokser drevet af vækst i detailhandelen. Adresseløse forsendelser er især i konkurrence med andre massemarkedsføringsmedier herunder annoncering i dagblade, lokale ugeaviser og tidsskrifter. Til trods for den stigende mængde reklamer i postkassen er adresseløse forsendelser et populært medie hos forbrugerne. Kun ca. 12 pct. af Danmarks husstande har frabedt sig reklamer, hvilket er en anelse højere end i Hele 89 pct. af alle modtagerne læser ifølge målinger deres reklamer. Af disse reagerer 93 pct. på tilbudsavisernes tilbud. En af Post Danmarks større kunder COOPkæderne har tegnet kontrakt med en af Post Danmarks konkurrenter om omdeling af kædernes adresseløse forsendelser i 2007 og Dette betyder umiddelbart en nedgang i Post Danmarks afsætning af produktet med ca. 400 mio. stykker årligt. Post Danmark tilbyder tre omdelingsperioder i hver uge, hvilket giver kunden større mulighed for at vælge, hvornår reklamen afleveres til modtageren. Post Danmark tilbyder også, som den eneste distributør i Danmark, omdeling til fritidshuse samt kontorer og butikker. De adresseløse forsendelser pakkes maskinelt først og sidst på ugen. Den maskinelle sampakning udvides i 2007 til også at omfatte forsendelser omdelt i midten af ugen. Markedet for lokale ugeaviser er forholdsvis stabilt, og Post Danmark forventer at kunne fastholde sin position, som blev styrket i FACILITY SERVICE Post Danmark tilbyder skræddersyede løsninger inden for tre hovedområder: Interne services inden for office-support Virksomhedslogistik med særlige logistik- og transportløsninger Dokumentscanning. Facility Service dækker ydelser som f.eks. levering af post samt sortering, intern omdeling, afhentning og efterbehandling af den enkelte erhvervskundes interne og eksterne post. Et nyere og kraftigt voksende element i det samlede Facility Services koncept er scanning af indholdet af breve og dokumenter og elektronisk levering til erhvervskunden. Facility Service er ét af vækstområderne i Post Danmark. Udviklingen af værdiskabende kundeløsninger finder sted i tæt samarbejde mellem de producerende enheder og en specialiseret salgsorganisation i Erhvervskunder. Post Danmark udvikler til stadighed udbuddet af services som f.eks. distribution af patientprøver fra læger til et større hospital med Budstikkens cykelbude. Et andet eksempel på en ny Facility Serviceløsning er logistik til fremlæggelse af gratisaviser. Servicen, der tilbydes alle gratisaviser, sikrer afhentning af gratisaviserne på trykkerier og transport til f.eks. udvalgte posthuse, hvor gratisaviserne fremlægges. Som et modtræk mod den tidligere omtalte faldende mængde af fysiske breve har Post Danmark bevæget sig ind på nye områder. Post Danmark er således i dag en betydende aktør på markedet for digitalisering af dokumenter. Post Danmarks datterselskab, Data Scanning A/S, er certificeret af staten som et Læs indbureau. Det betyder, at Post Danmark i dag er den største leverandør af indscannede fakturaer til offentlige myndigheder. Den generelle digitalisering af såvel den private som den offentlige sektor er fortsat kraftigt stigende. Specielt ANDRE PRODUKTOMRÅDER ADRESSELØSE FORSENDELSER består af tilbudsaviser og reklamer mv. DIRECT MAIL består af målrettede forsendelser med et markedsføringsbudskab, og er karakteriseret ved en stor opmærksomhedsværdi for modtageren og gode muligheder for responsmåling. Direct Mail konkurrerer primært med andre målrettede medier som f.eks. , responsmedier og sekundært med massemarkedsføringsmedier såsom reklamer i tv, radio, biografer, aviser, blade samt udendørs reklamer. BLADPOST består af dagblade, uge- og månedsblade, magasinpost samt lokale ugeaviser. FACILITY SERVICE dækker ydelser som f.eks. levering og afhentning af post samt sortering, omdeling, afhentning og efterbehandling af den enkelte erhvervskundes interne og eksterne post. Et nyere element i det samlede Facility Services koncept er scanning af indholdet af breve og dokumenter og elektronisk levering til kunden. ekommunikation omfatter eposthuset samt ydelserne fra den associerede virksomhed e-boks A/S. eposthuset er en integreret del af Post Danmarks hjemmeside på eposthuset indeholder blandt andet selvbetjeningsmulighed for valget mellem modtagelse af breve elektronisk eller fysisk, online meddelelse om flytning, køb af frimærker og billetter og andre post services som f.eks. beregning af porto, søgning af postnummer samt Track & Trace for pakker. ekommunikation tilbyder erhvervskunder en totalløsning for håndtering af elektronisk og fysisk kommunikation. Erhvervskunden kan levere det samlede datagrundlag for forsendelsen til ekommunikation, som fordeler brevene elektronisk til modtagere på baggrund af deres tilmeldinger i eposthuset, f.eks. at modtage brevet i e-boks eller pr. . Resten af forsendelserne sendes som hidtil som fysiske breve. 19

20 LEDELSESBERETNING 20

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN LEDELSESBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 6 8 9 10 12 14 20 24 26 28 34 40 42 44 49 59 86 87 88 90 91 92 Virksomhedspræsentation Hovedtal og nøgletal Året 2005 De Post

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

tid til forandring 07 ÅrSraPPort 2007 PoSt danmark KonCErnEn

tid til forandring 07 ÅrSraPPort 2007 PoSt danmark KonCErnEn tid til forandring 7 ÅRSRAPPORT 2007 POST DANMARK KONCERNEN Organisation Bestyrelse Intern Revision Koncernrevisionschef Søren Kongsbo direktion Administrerende direktør Helge Israelsen Viceadministrerende

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade København V CVR nr

Post Danmark A/S Tietgensgade København V CVR nr TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 30. SEPTEMBER FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 30. SEPTEMBER MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 09/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 05/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER Resultatet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2004 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2004 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2004 POST DANMARK KONCERNEN INDHOLDSFORTEGNELSE 4 6 7 8 10 12 16 18 20 22 28 34 36 40 45 66 67 68 70 71 72 74 Virksomhedspræsentation Hovedtal og nøgletal Året 2004 Forventninger til 2005 Kunder

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT 19 mars 2008 SEK 1.000.000.000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM. Arrangör & Emissionsinstitut:

TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT 19 mars 2008 SEK 1.000.000.000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM. Arrangör & Emissionsinstitut: TILLÄGG TILL GRUNDPROSPEKT 19 mars 2008 SEK 1.000.000.000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM Arrangör & Emissionsinstitut: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial Tillägg 2008:1 till Grundprospekt avseende Post

Læs mere

Godstransport 2004. 28. Januar 2004. Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S

Godstransport 2004. 28. Januar 2004. Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S Godstransport 2004 28. Januar 2004 Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S Den nye Postlov Udfordringer Færre breve Elektronisk post og kommunikation Fald i størrelsesordenen 4% de seneste

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 26. juni 2013

Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 26. juni 2013 Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked 26. juni 2013 Side 1/5 Regeringen (Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti),

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 4.. september 2007 J. nr. 140-1 Erhvervs- og Færdselskontoret Karoline Lolk Telefon 33 92 33 21 klo@trm.dk Den svenske model

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2008 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 28 POST DANMARK KONCERNEN Organisation pr 31. december 28 Bestyrelse Intern Revision Koncernrevisionschef Søren Kongsbo direktion Administrerende direktør Helge Israelsen Viceadministrerende

Læs mere

DE SAMLEDE OMKOSTNINGER inklusive afskrivninger forventes at være på niveau med året før.

DE SAMLEDE OMKOSTNINGER inklusive afskrivninger forventes at være på niveau med året før. DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2008 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 11/2008 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 11/2008 RESUMÉ FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2008 Resultat

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%.

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 11 2005/06 19. maj 2006 Rapport for perioden 1. oktober 2005 til 31. mats 2006 InterMail har fulgt sin VækstPlan med fokus

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Udkast NOTAT FÆRDSELSSTYRELSEN Dato: 21. januar 2008 J. nr.: 004-U05-7 Notat vedrørende de britiske erfaringer med liberalisering af postmarkedet Oplysningerne

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Post Danmark vil fokusere på at tilpasse omkostningerne og kapaciteten til de ændrede markedsvilkår, og dermed fastholde driftsresultatet.

Post Danmark vil fokusere på at tilpasse omkostningerne og kapaciteten til de ændrede markedsvilkår, og dermed fastholde driftsresultatet. ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2010 FOR POST DANMARK KONCERNEN (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTEN NORDEN MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 1/2011 Den 24. februar 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2010 Faldet i antallet

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

DE SAMLEDE OMKOSTNINGER inklusive afskrivninger forventes at være på niveau med året før.

DE SAMLEDE OMKOSTNINGER inklusive afskrivninger forventes at være på niveau med året før. DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2008 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 12/2008 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 12/2008 RESUMÉ FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

Delårsrapport januar juni 2011

Delårsrapport januar juni 2011 Delårsrapport januar juni 2011 30. august 2011 Udfordrende marked øger behovet for omstillinger Resultat i sammendrag April-juni 2011 Nettoomsætningen udgjorde SEK 9.711 mio. (10.231 mio.). Renset for

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 FOR POST DANMARK (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2014 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 Post Danmarks samlede indtægter er faldet fra 8.858 mio. kr. i 2012 til

Læs mere

Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger. www.postdanmark.dk

Driftsresultatet forventes samlet at udvise en pæn stigning primært som følge af de lavere omkostninger. www.postdanmark.dk ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 2/2008 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 2/2008 Den 14. marts 2008 RESUMÉ FOR ÅRET 2007

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2005 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2005 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2005 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN RESULTATET FOR 3. KVARTAL BLEV 14 MIO. KR. MOD 144 MIO. KR. I 2004. RESULTAT- FORRINGELSEN SKYLDES ISÆR

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2012 RESUMÉ FOR ÅRET 2012 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2013

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2012 RESUMÉ FOR ÅRET 2012 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2013 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2012 FOR POST DANMARK KONCERNEN (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2012 Post Danmarks samlede omsætning er faldet fra 9.637 mio. kr. i

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

PostNord januar-marts 2012 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked

PostNord januar-marts 2012 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked PostNord januar-marts 212 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked 1-5-212 Finansiel oversigt Finansiel oversigt, jan-mar SEK mio. Q1 212 Q1 211 Ændring Nettoomsætning* 1.51 1.7-19 ±% Driftsomkostninger*

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 - EN DEL AF POSTNORD. Den 23. februar 2012

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 - EN DEL AF POSTNORD. Den 23. februar 2012 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 FOR POST DANMARK KONCERNEN (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 23. februar 2012 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 Post Danmarks samlede omsætning er faldet fra 10.485 mio. kr.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Hovedudfordringer ved en

Hovedudfordringer ved en Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 238 Offentligt Hovedudfordringer ved en fuld åbning af postmarkedet Miniseminar for Trafikudvalget den 12. marts 2008 De overordnede rammer på postområdet

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Det er forventningen, at 2010 fortsat vil være præget af en svag økonomisk konjunktur og dermed svagt faldende omsætning.

Det er forventningen, at 2010 fortsat vil være præget af en svag økonomisk konjunktur og dermed svagt faldende omsætning. ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2009 FOR POST DANMARK KONCERNEN (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTEN NORDEN MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 1/2010 Den 23. februar 2010 RESUMÉ FOR ÅRET 2009 Post Danmark

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Side 1 af 7 sider Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 5/2007 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. Direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2016 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktperson Peter Hansen Tlf. 3693 1011 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

DI Service, Årsdag, 4. maj 2009. Anders Due. Vicedirektør Post Danmark. Nye servicekoncepter og marketing til forsvar for eroderende markeder

DI Service, Årsdag, 4. maj 2009. Anders Due. Vicedirektør Post Danmark. Nye servicekoncepter og marketing til forsvar for eroderende markeder DI Service Årsdag, 4 maj 2009 1 DI Service, Årsdag, 4. maj 2009 Nye servicekoncepter og marketing til forsvar for eroderende markeder Anders Due Vicedirektør Post Danmark DI Service Årsdag, 4 maj 2009

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale på PostNords generalforsamling 2013

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale på PostNords generalforsamling 2013 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale på PostNords generalforsamling 2013 Bemærk: Det talte ord gælder. Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Der er nu gået 4 år siden fusionen

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Byrden ved befordringspligt til enhedstakster

Byrden ved befordringspligt til enhedstakster 1 af 5 21-08-2013 11:33 Byrden ved befordringspligt til enhedstakster Journal nr. 4/0106-0402-0006/ISA/CHJ 1.1. Definition Byrden ved befordringspligten opstår, når postoperatøren er forpligtet til at

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

SAMMENDRAGET DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN (IKKE REVIDERET)

SAMMENDRAGET DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN (IKKE REVIDERET) SAMMENDRAGET DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2007 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 10/2007 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 10/2007 RESUME FOR 1. HALVÅR 2007 Resultatet

Læs mere

Extern D l e å lå t rsrappor t januar september november 2011

Extern D l e å lå t rsrappor t januar september november 2011 Extern Delårsrapport januar september 2011 9. november 2011 Omstillings- og effektiviseringsindsatser for at imødegå markeds- og resultatudvikling Resultat jul-sep 2011 i sammendrag ag Nettoomsætningen

Læs mere

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010 Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked Side 1/6 27. maj 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Store gevinster ved en postliberalisering

Store gevinster ved en postliberalisering MARTS 2009 BAG OM NYHEDERNE Store gevinster ved en postliberalisering Senest den 1. januar 2011 skal alle EU-lande have åbnet de nationale markeder for post for konkurrence, som følge af EU's 3. postdirektiv.

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Delårsrapport januar marts 2011

Delårsrapport januar marts 2011 Delårsrapport januar marts 2011 18. maj 2011 Faldende salg og lavere resultat mødes med forretningsudvikling og omkostningstilpasninger Resultat i sammendrag Nettoomsætningen udgjorde SEK 10.032 mio. (10.918

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

På baggrund af den økonomiske udvikling sker der en nedjustering af det forventede driftsresultat:

På baggrund af den økonomiske udvikling sker der en nedjustering af det forventede driftsresultat: DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2009 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 11/2009 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 11/2009 RESUMÉ FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2009

Læs mere