ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN

2

3 LEDELSESBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Virksomhedspræsentation Hovedtal og nøgletal Året 2006 De Post La Poste Forventninger til 2007 Kunder og marked Erhvervskunder Privatkunder Kurer, Ekspres, Pakker International Post Produktion og processer Medarbejdere og ledelse Risikoforhold Aktionærforhold Regnskabsberetning Regnskabspraksis Koncernregnskab 2006 Moderselskabsregnskab 2006 Væsentlige selskaber i Post Danmark Post Danmarks organisation Bestyrelse og direktion Ledelsens påtegning Revisionspåtegninger 3

4 LEDELSESBERETNING 4

5 LEDELSESBERETNING FORORD I regn og slud skal posten ud. Det er et slogan, som vi alle i det danske samfund kender. Alle har berøring med Post Danmark til hverdag og har haft det, siden det danske postvæsen blev født i år Da udsendte Kong Christian den 4. den såkaldte Forordning om Postbudde, oprettede ni postruter og udnævnte landets første postmester. Ifølge direktiverne skulle postmesteren være en ædru og flittig mand, og hans fornemste opgave var personligt at sørge for den post, som gik til og fra Børsen i København. Mange år og milliarder af breve senere er medarbejderne i Post Danmark vores vigtigste aktiv. Post Danmark spiller samtidig en meget vigtig samfundsmæssig rolle. Virksomheden sikrer, at alle borgere og virksomheder i Danmark kan overlade denne ansvaret for udbringningen af post til tiden. Relationer mellem mennesker skabes, og information deles. I Post Danmark har vi flere hundrede års erfaring med denne primære opgave. Det er dog ikke alene postbudene, der bidrager positivt til koncernens positive udvikling. Post Danmark er i høj grad en teknologisk baseret virksomhed, som i et meget stort omfang er afhængig af videnmedarbejdere. Vi er meget stolte af og glade for de resultater, vi har skabt. Heldigvis er medarbejderne også glade for Post Danmark. Vi måler løbende medarbejdernes tilfredshed, hvilket har vist et positivt resultat. Men vi kan naturligvis blive endnu bedre. Et presset arbejdsmarked har medvirket til, at vi i 2006 har haft en højere medarbejderomsætning, specielt blandt postbude. Vi arbejder dog løbende på at skabe de bedste rammer og vilkår, som moderne mennesker trives i, hvilket er med til at sikre fastholdelsen af vores dygtige medarbejdere. Regnskabsåret 2006 har været et begivenhedsrigt år. Vi har blandt andet købt en betydelig ejerandel i det belgiske postvæsen, gennemført væsentlige effektiviseringer og udviklet forretningen yderligere på mange områder. Årets resultat på 892 mio. kr. er et resultat af godt og målrettet arbejde og er meget tilfredsstillende. Udviklingen på postmarkedet har fulgt de senere års udvikling med faldende afsætning på det traditionelle brev som følge af den teknologiske udvikling. Post Danmark har dog på trods af denne udvikling evnet at forbedre årets resultat, hvilket blandt andet er opnået ved at satse på nye forretningsområder samt udvikling af de eksisterende. Markedet for postale ydelser er i en konstant udvikling, og det samme er Post Danmark. Vi er løbende opmærksomme på mulighederne for vækst gennem tilkøb, ligesom der løbende arbejdes på at udvikle nye forretningsområder og produkter. Vi har gennemført en stærk profilering af vores kundebetjening og salgsindsats. Samtidig har vi strømlinet vores interne processer således, at de kundevendte aktiviteter er blevet forbedret i løbet af Disse aktiviteter vil fortsætte. For Post Danmark har 2006 været et fremgangsrigt år, hvor der er sket store ændringer. Post Danmark står fortsat stærkt positioneret til at imødekomme kundernes behov og krav med udgangspunkt i en bred platform af produkter. I de kommende år vil der være fokus på fortsat at udvikle den eksisterende forretning, men vi vil også fremadrettet sondere markedet for mulige samarbejdspartnere og opkøbsemner, som kan bidrage til at skabe vækst og understøtte vores visioner. God læselyst! Fritz H. Schur BESTYRELSESFORMAND Helge Israelsen ADM. DIREKTØR 5

6 LEDELSESBERETNING VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION Post Danmark er landets førende leverandør af postale ydelser til den danske befolkning og erhvervslivet. Selskabet har altid spillet en central rolle i samfundet og er en vigtig del af det danske samfund. Hvordan ville hverdagen ikke være uden postnumre, postbude, frimærker og posthuse samt den personlige kommunikation mellem mennesker. Post Danmark er ikke bare en virksomhed det er en dansk institution. Post Danmark arbejder med at skabe de bedste rammer for moderne mennesker her tænkes naturligvis på kunderne og medarbejderne. Post Danmark har igennem århundreder skabt en moderne og kompetent organisation, hvis formål er at drive postvirksomhed, herunder distribution, kommunikation, transport og logistik. De senere år er forretningen udvidet til også at omfatte facility service, scanningsopgaver og ekommunikation, samtidig med at selskabet har en ejerandel af det belgiske postvæsen De Post La Poste. I dag er Post Danmark en moderne virksomhed i konstant forandring. Postvirksomheden omfatter pligt til at opretholde en effektiv landsdækkende service for så vidt angår indsamling, transport, sortering og omdeling af breve, tidsskrifter og pakker op til 20 kg. Til gengæld for befordringspligten har Post Danmark eneret til at omdele breve op til 50 gram. Med denne eneret, som forventes at forsvinde i 2009, følger en forpligtelse til at opretholde et højt serviceniveau, hvilket er defineret som en målsætning om, at 95 pct. af de almindelige breve skal være omdelt den følgende hverdag. EU-Kommissionen har i 2006 fremsat forslag til en direktivændring vedrørende liberalisering af posttjenesterne i EU. Forslaget indeholder ud over bortfald af ovennævnte eneret på omdeling af breve under 50 gram tillige en bestemmelse om, at der ikke kan fastsættes krav om enhedstakster generelt på brevområdet. Såfremt forslaget, der er sendt i høring i medlemslandene, vedtages, forventes det at træde i kraft i Post Danmark er positiv overfor den planlagte liberalisering forudsat, at virksomheden sikres fair og effektive rammevilkår og forudsat, at alle betydelige lande liberaliseres samtidig. Det er i den forbindelse væsentligt, at der tages stilling til en udmøntning af direktivet i Danmark, parallelt med behandlingen heraf i EU-regi. I overensstemmelse med formålet i lovgivningen er det Post Danmarks mission at levere en grundlæggende postservice til alle kunder i Danmark både afsendere og modtagere. Denne postservice skal være Europas bedste målt på en kombination af serviceniveau, kvalitet og pris. Det er Post Danmarks vision at blive Europas bedste postvirksomhed, som skaber resultater på linje med de bedste leverer Europas bedste postservice til alle afsender- og modtagerkunder i Danmark tjener penge på brevforretningen trods betydelige mængdefald MODERSELSKAB POST DANMARK A/S KONSOLIDEREDE DATTERSELSKABER 100 PCT. 100 PCT. POST DANMARK LEASING A/S BUDSTIKKEN TRANSPORT A/S 100 PCT. DATA SCANNING A/S 51 PCT. TRANSPORTGRUPPEN A/S *) ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER OG JOINT VENTURES 50 PCT. 33 1/3 PCT. PAN NORDIC LOGISTICS AB E-BOKS A/S 49 PCT. MORGENDISTRIBUTION DANMARK A/S **) 50 PCT. MIE GROUP S.A. 100 PCT. POST INVEST EUROPE S.A.R.L. 50 PCT. DE POST N.V. / LA POSTE S.A. *) Transportgruppen A/S blev erhvervet i januar 2007 og er derfor ikke medtaget i konsolideringen **) Morgendistribution Danmark er afhændet i februar

7 LEDELSESBERETNING succesfuldt udvikler og udbyder nye ydelser til afsender- og modtagerkunder vinder markedsandele på konkurrencemarkederne samarbejder med en stor international operatør udvikler Europas dygtigste og mest engagerede postmedarbejdere. Rammerne for at opnå målsætningerne er gode. Via et unikt netværk af pakke- og brevcentre, intelligent registrering af adresseændringer, højteknologiske løsninger i produktionen mv. sikres en høj leveringssikkerhed (serviceniveau), som bringer Post Danmark blandt de bedste postvirksomheder i Europa, hvilket sker til gavn for kunderne. For at sikre en effektiv og målrettet drift er Post Danmarks organisation opdelt i otte forretningsenheder samt en række stabs- og støttefunktioner. Fire kundeorienterede forretningsenheder har forretningsansvaret for salg til deres respektive kundesegmenter, mens fire produktionsorienterede enheder fungerer som underleverandører af produktion, distribution, it og service. Baggrunden for opdelingen er et ønske om at sikre gennemsigtighed i de forskellige aktiviteters bidrag til Post Danmarks samlede værdiskabelse. De otte forretningsenheder bliver derfor målt på deres økonomiske resultater. På det indenlandske brevmarked ventes en fortsat effekt af den elektroniske substitution, ligesom fremkomsten af nye konkurrenter vil skærpe konkurrencesituationen. Post Danmark venter dog samlet set at fastholde en solid markedsposition. Totalmarkedet for blade har ændret sig væsentligt de seneste år, idet bortfaldet af statstilskuddet til hovedparten af uge- og månedsblade har ændret udgivernes præferencer. Hovedparten af disse forsendelser er således flyttet til magasinpost. Markedsstørrelsen for de resterende blade ventes at stige i 2007 som følge af det øgede antal gratisaviser. Også vilkårene på markedet for dagblade er under ændring. Vedtagelsen af en ny lov om tilskud til distribution af dagblade betyder, at tilskuddet fra 1. januar 2007 vil blive udbetalt direkte til udgiverne i stedet for til Post Danmark. Der ventes en stigning i det indenlandske pakkemarked, herunder letgods. Markedet for afgående udenlandske pakkeforsendelser ventes ligeledes at stige samtidig med, at der ventes en positiv udvikling i markedsandelen. Post Danmark vil fremadrettet sondere markedet for mulige samarbejdspartnere og opkøbsemner, som kan bidrage til at skabe vækst og understøtte visionerne. Igennem flere hundrede år har Post Danmark opbygget en unik know-how inden for postvirksomhed, som vi mener at kunne udbrede på tilstødende markeder. OMSÆTNINGENS FORDELING 2006 PRODUKTER INDTÆGTERNES FORDELING 2006 FORRETNINGSENHEDER ANTAL ANSATTE BREVE, ENERET ØVRIGE BLADE OG ADRESSE- LØSE FORSENDELSER INTERNATIONAL POST KURER, EKSPRES, PAKKER ØVRIGE PRIVATKUNDER (POSTHUSE) PAKKER BREVE, KONKURRENCE PRIVATKUNDER ERHVERVSKUNDER BREVPRODUKTION OG TRANSPORT DISTRIBUTION (POSTBUDE) 7

8 LEDELSESBERETNING 8

9 LEDELSESBERETNING HOVEDTAL OG NØGLETAL BELØB I MIO. KR. POST DANMARK KONCERNEN RESULTATOPGØRELSE Omsætning Andre driftsindtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger (10.065) (9.778) (9.492) (9.103) (9.427) Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger ekskl. afskrivninger af goodwill (588) (560) (597) (586) (525) Resultat efter afskrivninger, men før afskrivning af goodwill (EBITA) Afskrivning af goodwill (261) (260) Driftsresultat før engangsposter Engangsposter (160) (466) Driftsresultat (EBIT) Finansielle poster inkl. resultat af associerede virksomheder og joint ventures 122 (91) (60) (72) (103) Resultat før skat Skat af årets resultat (295) (295) (357) (169) 44 Årets resultat BALANCE Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Passiver i alt PENGESTRØMME Driftsaktiviteter Investeringsaktiviteter (1.154) (696) (999) (939) (691) Finansieringsaktiviteter (127) (1.088) (154) (261) (1.350) Ændringer i likviditet (55) (480) (1.204) NØGLETAL Overskudsgrad, pct Egenkapitalens forrentning, pct Soliditetsgrad, pct Udbytte i procent af resultat før skat *) Udbytte pr. aktie, kr./euro *) 26,75 22,00 11,96 5,96 3,64 Antal heltidsbeskæftigede VÆRDISKABELSE Værdiskabelse, pct Værdiskabelse EURO (1.350) 222 (79) (39) (154) (17) (7) , Regnskabet er aflagt efter de internationale regnskabsstandarder IFRS. Regnskabspraksis fremgår af side Regnskaberne er ikke direkte sammenlignelige. Årene 2006, 2005 og 2004 er udarbejdet efter IFRS-standarderne er udarbejdet efter årsregnskabslovens bestemmelser. Ved omregning fra DKK til Euro er anvendt Danmarks Nationalbanks noteringskurs 745,60 pr. 31. december *) Det i 2005 udbetalte ekstraordinære udbytte på 451 mio. kr. indgår ikke i tallene. 9

10 LEDELSESBERETNING ÅRET 2006 Post Danmark koncernen opnåede i 2006 et resultat efter skat på 892 mio. kr. mod et resultat på 738 mio. kr. i Koncernresultatet er på niveau med det i delårsrapporten for 3. kvartal 2006 oplyste, og resultatet er det bedste i virksomhedens historie. Koncernresultatet fremkommer som en fastholdelse af indtjeningen i den nationale forretning kombineret med et positivt resultat af aktiviteterne i det belgiske postvæsen, De Post La Poste, som Post Danmark i 2006 erhvervede en 25 pct s ejerandel i. Stigningen i årets omsætning skyldes i særdeleshed en positiv udvikling inden for indenlandske og udenlandske pakker, men også omsætningen af breve og magasinpost samt blade og adresseløse forsendelser er øget. Afsætningen af breve er faldet svagt i lighed med de foregående år, primært som følge af den teknologiske substitution til elektroniske forsendelser. I den offentlige sektor er udviklingen drevet af Projekt Digital Forvaltning, der i stigende grad overfører den skriftlige kommunikation mellem myndighederne til elektronisk form. Omkostningsudviklingen har været moderat og stort set på linie med omsætningsudviklingen. Personaleomkostningerne steg kun svagt, mens øvrige driftsomkostninger steg noget kraftigere. Nedgangen i driftsresultatet skyldes tillige højere afskrivninger som følge af de seneste års relativt høje investeringsniveau. Koncernresultatet er positivt påvirket af købet af ejerandelen på 25 pct. i det belgiske postvæsen, De Post La Poste. Erhvervelsen fandt sted i januar 2006 ved betaling af godt mio. kr. (300 mio. euro). Købet skete via et holdingselskab (MIE Group S.A.), som ejes ligeligt af Post Danmark og CVC Capital Partners. Den belgiske stat har fortsat majoriteten i selskabet. I 2006 har De Post La Poste gennemført en betydelig modernisering af produktionsapparatet, og Post Danmark har understøttet denne moderniseringsproces gennem udlån af specialister på nøgleområder. Resultatet af Post Danmarks investering i De Post La Poste indgår regnskabsmæssigt under resultat af associerede virksomheder og joint ventures. Post Danmarks værdiskabelse (EVA) steg fra 471 mio. kr. i 2005 til 552 mio. kr. i Dette skyldes primært de positive resultater af investeringen i De Post La Poste. Af årets resultat foreslås 669 mio. kr. udbetalt som udbytte til aktionærerne og 223 mio. kr. overført til egenkapitalen. Det foreslåede udbytte er i overensstemmelse med Post Danmarks udbyttepolitik og medfører et udbytte pr. aktie på 26,75 kr. Post Danmark har i 2006 haft en positiv likviditetseffekt fra driften, der fratrukket likviditetsbehovet til investeringsaktiviteter udgjorde 72 mio. kr. Finansieringsaktiviteter, herunder udbetalt ordinært udbytte på i alt 550 mio. kr. samt foretaget kapitalindskud til associerede virksomheder og joint ventures på i alt netto 535 mio. kr. påvirker likviditeten negativt. De likvide beholdninger er således reduceret med 55 mio. kr. og udgør 201 mio. kr. ultimo Post Danmark øgede i 2006 sit høje niveau for rettidighed af breve i forhold til For 2006 blev rettidigheden på 94,1 pct. mod 93,9 pct. i Rettidigheden for B-breve udgjorde 98,0 pct. mod 98,3 pct. i Rettidigheden har efter et ikke-tilfredsstillende 1. kvartal vist en stigning over resten af året. Rettidigheden ligger væsentligt over det i den gældende koncession fastsatte minimumskrav på 93 pct. og igen tæt på kvalitetsmålet på 95 pct. Post Danmark fortsatte i 2006 udbygningen af forretningsomfanget gennem virksomhedsinvesteringer. Den væsentligste aktivitet vedrørte opkøbet i De Post La Poste. Herudover engagerede Post Danmark sig i oprettelsen af Morgendistribution Danmark A/S, da der åbnede sig et helt nyt marked for husstandsomdeling af gratisaviser mv. tidligt om morgenen. Aktiviteterne frasolgtes dog i februar 2007, da det måtte konstateres, at bl.a. de begrænsninger, som konkurrencemyndighederne lagde ind i deres godkendelse af samarbejdet, fjernede det strategiske perspektiv i samarbejdet. I slutningen af 2006 førtes drøftelser om erhvervelse af en aktiepost i transportvirksomheden Transportgruppen A/S, og i januar 2007 erhvervedes 51 pct. af Transportgruppen A/S. Post Danmark har opbygget et finansielt beredskab blandt andet med henblik på at kunne gennemføre virksomhedsinvesteringer. Som led heri noterede Post Danmark i maj 2006 et obligationslån på den svenske fondsbørs i Stockholm. Noteringen giver Post Danmark ret til at udstede obligationer for op til en milliard svenske kroner med en løbetid på op til 15 år. I årets løb er der udstedt obligationer med en pålydende værdi svarende til 388 mio. DKK (200 mio. SEK samt 30 mio. Euro). I 2006 gennemførte Post Danmark et aktiebaseret incitamentsprogram for direktion og ledende medarbejdere. Programmet, som omfattede 0,5 pct. af aktiekapitalen, indebar dels salg af aktier til markedskurs, dels tildeling af optioner, som kan udnyttes i perioden 31. marts 2009 til 31. marts

11 LEDELSESBERETNING DE POST LA POSTE Sammen med CVC Capital Partners opkøbte Post Danmark 50 pct. minus én aktie af aktiekapitalen i det belgiske postvæsen, De Post La Poste, med virkning fra begyndelsen af januar Forud for erhvervelsen af aktieposten i De Post La Poste har Post Danmark, den belgiske stat og CVC Capital Partners indgående drøftet og justeret en 5 årig udviklingsplan for selskabet, der på afgørende vis skal modernisere og udvikle virksomheden til en topmoderne postvirksomhed. I løbet af 2006 har Post Danmark og De Post La Poste samarbejdet om at foretage en modernisering af produktudbuddet og af produktionsapparatet. Post Danmark har særligt bidraget med ekspertise på områderne produktionstilrettelæggelse (brevcentrene) samt udviklingen af markederne for henholdsvis pakker og adresseløse forsendelser. Som et led i dette bidrag er et mindre antal Post Danmark-medarbejdere midlertidigt udstationeret i Belgien. Herudover har en kompetent ledelse af De Post La Poste allerede i det første år efter erhvervelsen formået at skabe væsentlige økonomiske fremskridt. De Post La Poste er den nationale postoperatør i Belgien. Virksomheden tilbyder alle former for postale løsninger til de 4,5 mio. husstande og ca. 1 mio. virksomheder i Belgien. Selskabets aktiviteter fordeler sig på tre hovedforretningsområder: Postprodukter Filialnet Postløsninger. POSTPRODUKTER Postprodukter er De Post La Postes største forretningsområde. Området omfatter den indenlandske indsamling, sortering og omdeling af breve, småpakker (op til 5 kg), blade/aviser og reklameforsendelser. De Post La Postes internationale forretning, der omfatter såvel postprodukter som pakker, er organisatorisk tilknyttet forretningsområdet postprodukter. De Post La Poste har i lighed med Post Danmark oplevet et pres på markedet for det fysiske brev som følge af den elektroniske udvikling, men har i 2006 øget omsætningen med 7 pct. gennem vækst på andre produkter. Ledelsen i selskabet har udarbejdet en detaljeret plan for den fortsatte ekspansion, og Post Danmark har tillid til, at denne plan gennemføres med en forventet stigende omsætning til følge. FILIALNET Filialnettet fungerer som salgskanal for både postprodukter og finansielle ydelser. Filialnettet distribuerer bank- og forsikringsydelser for Banque de La Poste, som er en bank ejet i fællesskab med forsikrings- og bankvirksomheden Fortis. Filialnettet udfører også en række opgaver såsom betalingsformidling på vegne af den belgiske stat. De ca filialer markedsfører et bredt udvalg af ydelser, som er under løbende tilpasning til efterspørgslen. De Post La Poste har gennemført forsøg med udvikling af nye typer af filialer placeret hos samarbejdspartnere. Indførelse af Post Points i stil med Post Danmarks postbutikker ventes at øge såvel kundetilfredsheden som lønsomheden. I 2007 gennemføres et betydeligt antal omdannelser af egne filialer til Post Points. POSTLØSNINGER Postløsninger omfatter moderselskabets erhvervsrettede aktiviteter og en række datterselskaber med ydelser inden for kurertransport, adresseløse forsendelser, postservice samt elektronisk kommunikation. 11

12 LEDELSESBERETNING FORVENTNINGER TIL 2007 DE SAMLEDE INDTÆGTER forventes i 2007 at være på niveau med året før. Den løbende udvikling af elektronisk kommunikation skaber fortsat pres på markedet for det fysiske brev. Hertil kommer den øgede konkurrence på brevmarkedet. Afsætningen af breve ventes fortsat at udvise et fald, mens øvrige hovedprodukter, særligt pakker, udviser vækst. DE SAMLEDE OMKOSTNINGER inklusive afskrivninger forventes at stige svagt i forhold til Stigningen kan henføres til generelle løn- og prisstigninger. Endvidere forventes afskrivningerne at ligge lidt højere end i 2006 som følge af gennemførte investeringer. DRIFTSRESULTATET forventes samlet at udvise et fald. RESULTATET AF FINANSIELLE POSTER INKL. ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER OG JOINT VENTURES forventes at udvise en stigning, primært som følge af investeringen i De Post La Poste. RESULTAT FØR SKAT ventes samlet at være noget lavere end Forventningerne til 2007 sammenfattes i tabellen herunder. FORVENTNINGER TIL 2007 MIA. KR. FORVENTET 2007 ÅRSREGNSKAB 2006 ÅRSREGNSKAB 2005 Indtægter 11,7-11,8 11,7 11,5 Omkostninger, inkl. afskrivninger 10,8-10,9 10,6 10,4 Driftsresultat (EBIT) 0,9-1,0 1,1 1,1 Resultat før skat 1,0-1,1 1,2 1,0 12

13 LEDELSESBERETNING 13

14 LEDELSESBERETNING KUNDER OG MARKED Post Danmark tilbyder sine kunder en række produkter med basis i den grundlæggende postale service og kan herigennem opfylde en række af kundernes behov for forsendelse af meddelelser og varer. Hovedproduktet er forsendelse af breve og andre former for skriftlig, papirbaseret kommunikation, som udgør ca. 79 pct. af den samlede omsætning. Afsætningen inden for brevområdet er i de seneste fem år reduceret, ligesom fordelingen blandt de forskellige produkter er blevet forskudt i retning af flere ikke-individualiserede forsendelser (Direct mail og magasinpost). Ud over brevproduktet tilbyder Post Danmark befordring af pakker og hasteforsendelser. Post Danmark driver et filialnet, der også fører andre ydelser som supplement. I de senere år har Post Danmark tilbudt nye former for ydelser såsom intern postbehandling (Facility Services) og elektroniske kommunikationsløsninger, der alle udspringer af kerneområdet, breve. I årets løb har Post Danmark udbudt nye ydelser såsom udsendelse af breve via internettet, SMS beskeder om levering af pakker og et pilotforsøg med selvbetjeningsautomater på posthuse. Post Danmark har eneret på omdeling af brevforsendelser op til 50 gram. Ca. 34 pct. af Post Danmarks omsætning var i 2006 omfattet af eneretten. Hovedparten af omsætningen er således i fri konkurrence. Post Danmark er en vigtig leverandør og samarbejdspartner for erhvervslivet. Post Danmarks kunder dækker hele spektret af erhvervsvirksomheder i Danmark fra de store etablerede koncerner til små nystartede iværksættere. En meget væsentlig del af Post Danmarks omsætning stammer fra Danmarks største virksomheder og offentlige institutioner, som også er vigtige samarbejdspartnere ved Post Danmarks optimering og videreudvikling af produktporteføljen. Selvom den grundlæggende ydelse er den samme, er der stor forskel på de forskellige kundegruppers behov. Derfor er kundeansvaret fordelt på fire kundeorienterede forretningsenheder. BREVE, MAGASINPOST OG BLADE MIO. STK. PAKKER MIO. STK. ADRESSELØSE FORSENDELSER OG LOKALE UGEAVISER, MIO. STK FORRETNINGSENHEDSREGNSKABER IKKE FORDELT BELØB I MIO. KR. ERHVERVSKUNDER PRIVATKUNDER KURER, EKSPRES, PAKKER INTERNATIONAL POST OG ELIMINERING POST DANMARK I ALT Indtægter i alt Omkostninger inkl. afskrivninger (5.447) (5.164) (2.052) (1.998) (1.419) (1.412) (1.287) (1.192) (448) (572) (10.653) (10.338) Driftsresultat (EBIT) (109) (190) (349) (484) Aktiver Forpligtelser

15 LEDELSESBERETNING Hertil kommer fire interne forretningsenheder. I Post Danmarks interne styring sker opfølgning i forhold til de otte forretningsenheder. Opfølgningen tager udgangspunkt i regnskaber for hver forretningsenhed. Resultatet fra forretningsenhedsregnskaberne konsolideres i segmentregnskaberne for de fire kundevendte forretningsenheder. Herudover er der nogle aktiviteter, som ikke kan henføres til de kundevendte segmenter. Disse aktiviteter vedrører primært støtte- og stabsfunktioner. Hensigten med segmentregnskaberne er at vise lønsomheden i Post Danmarks kundevendte aktiviteter. De fire kundeorienterede forretningenheders ressourcetræk i de produktionsorienterede forretningsenheder betales via intern afregning. Segmentregnskabet bygger på en model, som løbende opdateres. Sammenligningstallene for 2005 er ændret i overensstemmelse hermed. ERHVERVSKUNDER Forretningsenheden Erhvervskunder har forretningsansvaret for indenlandske produkter fra Post Danmarks store og mellemstore erhvervskunder, bortset fra kurer-, ekspres- og pakkeløsninger. Denne kundegruppe er karakteriseret ved at forvente mere individualiserede løsninger, som kræver kendskab til kundens forretning og behov. For at sikre de store kunder en fælles indgang til Post Danmarks samlede tilbud varetager Erhvervskunder den samlede salgsindsats over for store og mellemstore erhvervskunder for alle produktområder. PRIVATKUNDER Forretningsenheden Privatkunder har forretningsansvaret for indenlandske produkter fra private og mindre erhvervskunder. Kundegruppen tilbydes i højere grad standardløsninger, der primært udbydes i filialnettet, hvis drift også varetages af Privatkunder. KURER, EKSPRES, PAKKER Forretningsenheden Kurer, Ekspres, Pakker har forretningsansvaret for indenlandske kurer-, ekspres- og pakkeløsninger herunder letgods til store og mellemstore erhvervskunder samt internationale kurerløsninger. Herudover varetager Kurer, Ekspres, Pakker driften af pakkecentrene, som sorterer pakkerne. INTERNATIONAL POST Forretningsenheden International Post har forretningsansvaret for internationale produkter og samarbejde med udenlandske samarbejdspartnere inden for alle produktområder. International Post varetager driften af Post Danmarks center for international post placeret ved Københavns Lufthavn. Centeret sørger for ankommende og afgående international post. IND- OG UDBETALINGER PÅ POSTHUSE MIO. STK

16 LEDELSESBERETNING ERHVERVSKUNDER Forretningsenheden Erhvervskunder har forretningsansvaret for indenlandske breve, blade, adresseløse forsendelser, facility services og elektroniske kommunikationsløsninger. Erhvervskunder fungerer også som Post Danmarks fælles salgsorganisation over for de store og mellemstore erhvervskunder fsva. Kurer, Ekspres, Pakker og afgående international post. Salgsorganisationen arbejder systematisk på at skaffe nye ordrer fra eksisterende kunder og skaffe nye kunder med stort omsætningspotentiale. Sælgerne gennemfører i alt knap kundebesøg hver måned, og effekten af salgsindsatsen overvåges via en række Key Performance Indicators. Erhvervskunder havde i 2006 indtægter på mio.kr. (6.537 mio. kr. i 2005) svarende til 57 pct. af Post Danmarks samlede indtægter. Forretningsenheden beskæftigede 237 medarbejdere (omregnet til heltidsbeskæftigede), hvilket er uændret fra Segmentregnskabet for Erhvervskunder viser en negativ resultatudvikling i segmentets driftsresultat til trods for fremgang i indtægterne. Indtægtsfremgangen kan primært relateres til øget omsætning på blade og adresseløse forsendelser og i mindre grad på magasinpost. I forhold til 2005 er der en relativt højere udvikling i omkostningerne som følge af en mængdestigning på blade, adresseløse forsendelser og magasinpost, der medfører en tilsvarende omkostningsstigning. Væksten i antallet af adresseløse forsendelser betyder desuden stigende omkostninger til sammenlægning af adresseløse forsendelser hos DistributionsService. BREVE Forretningsbrevet er Post Danmarks hovedprodukt og omfatter fire hovedtyper af breve, seriepost, klassisk post, distributionspost og ufrankerede svarforsendelser. De to første brevtyper udgør størstedelen af omsætningen. Post Danmark har eneret på indsamling, transport og omdeling af breve, der vejer op til 50 gram. Denne grænse forventes at forsvinde inden for en overskuelig årrække, da EU-Kommissionen har fremsat forslag om, at EU-landene afskaffer eneretten senest 1. januar FORRETNINGSENHEDSREGNSKAB BELØB I MIO. KR Indtægter i alt Omkostninger inkl. afskrivninger (5.447) (5.164) Driftsresultat (EBIT) Aktiver Forpligtelser INDTÆGTERNES FORDELING 2006 FORRETNINGSENHEDER OMSÆTNINGENS FORDELING 2006 PRODUKTOMRÅDER ekommunikation FACILITY SERVICES BLADPOST Regnskabstallene er gengivet fra de interne forretningsenhedsregnskaber, som er omtalt på side 14. ERHVERVSKUNDER MEDIAPOST FORRETNINGSPOST 16

17 LEDELSESBERETNING 17

18 LEDELSESBERETNING Brevproduktet forventes i mange år at bidrage med en meget væsentlig del til virksomhedens omsætning og indtjening, selvom antallet af breve fortsætter med at falde. Den stigende udbredelse af elektronisk kommunikation i form af blandt andet og netbanker har haft stor indflydelse på brevmængden i de senere år. Herudover er faldet bl.a. forårsaget af den elektroniske substitution, herunder den offentlige sektors digitaliseringsprojekt. En særlig kategori er breve med et markedsføringsbudskab, der er målrettet modtageren og dermed opnår en højere opmærksomhedsværdi og større målbarhed end andre reklamemedier. Direct Marketing (DM) konkurrerer primært med andre målrettede medier som f.eks. og sekundært med massemarkedsføringsmedier såsom reklamer i tv, radio, biografer, aviser samt udendørs reklamer. Post Danmark arbejder i samarbejde med kunderne på at gøre DM endnu mere attraktivt ved løbende at udvikle, differentiere og produkttilpasse det fysiske brev til kundernes specifikke behov med udgangspunkt i brevets styrker i forhold til andre medier. I begyndelsen af 2006 blev lanceret. Ydelsen gør det muligt at udvikle en DM-udsendelse online og efterfølgende automatisk printe, pakke og udsende de fysiske breve. Post Danmark lancerede i årets løb også DialogPortalen, som giver DM-kunderne et fleksibelt og brugervenligt kampagnestyringsværktøj, der kan hjælpe kunden med at planlægge, designe, gennemføre og følge op på DM-aktiviteter. Post Danmark indgik i 2006 endvidere i et bredt rådgivningspartnerskab (IVÆKST) mellem en række af landets stærkeste rådgivere af små og mellemstore virksomheder. Post Danmarks rolle er at rådgive partnerskabets kunder om bl.a. salg og markedsføring. BLADE Vilkårene på markedet for dagblade er under kraftig forandring som følge af blandt andet introduktionen af nye husstandsomdelte gratisaviser. Vedtagelsen af en ny lov om tilskud til distribution af dagblade medvirker også til en ændring af markedsbetingelser, idet tilskuddet fra 1. januar 2007 udbetales direkte til udgiverne i stedet for til Post Danmark. Post Danmark har en relativ beskeden andel på markedet for dagbladsdistribution som følge af, at Post Danmark ikke tilbyder tidlig morgenomdeling. Post Danmark forventer, at denne markedsandel med den ny konkurrencesituation vil blive sat under yderligere pres i 2007 med svagt faldende markedsandel til følge. Afskaffelsen af det statslige tilskud til omdeling af uge- og månedsblade i 2004 og 2005 har medført ret store prisstigninger for bladudgiverne, hvilket skyldes, at disse blade ud over at modtage tilskud gav Post Danmark et betydeligt underskud, som lovligt blev finansieret af brevproduktet. Med fjernelsen af tilskuddet fjernedes også muligheden for krydssubsidiering mellem produkterne. Til erstatning for uge- og månedsbladprodukterne har Post Danmark indført magasinpostproduktet, som giver kunderne flere valgmuligheder end det hidtidige bladprodukt, og en distributionsservice, der dækker samtlige husstande og erhvervsvirksomheder i Danmark. Samtidig sikres en konkurrencedygtig pris gennem effektivisering af produktionen. Effektiviseringen er sket dels ved tilpasning af indleverings- og omdelingsperioder, så produktions- og distributionsapparatet udnyttes bedst muligt, dels ved øget automatisering af produktionen. FORRETNINGSPOST SERIEPOST er forsendelser, der er produceret i serie til mange modtagere. Seriepost omfatter kontoudtog, finansielle meddelelser og anden individuel information, som typisk ikke er underskrevne. KLASSISK POST er forsendelser, der ikke masseproduceres. Forsendelserne er som oftest individuelle informationer, private breve og almindelig forretningspost, som typisk er underskrevne. DISTRIBUTIONSPOST er forsendelser, der indeholder varer, vareprøver med videre. Distributionspost vejer generelt over 100 gram. UFRANKEREDE SVARFORSENDELSER omfatter alle typer af forsendelser i kategorien Modtager betaler portoen. Denne form er kendetegnet ved, at afsenderen modtager skriftlige tilbagemeldinger fra deres kunder, samt at modtageren betaler for portoen. 18

19 LEDELSESBERETNING ADRESSELØSE FORSENDELSER OG LOKALE UGEAVISER Markedet for adresseløse forsendelser (husstandsomdelte reklamer) vokser drevet af vækst i detailhandelen. Adresseløse forsendelser er især i konkurrence med andre massemarkedsføringsmedier herunder annoncering i dagblade, lokale ugeaviser og tidsskrifter. Til trods for den stigende mængde reklamer i postkassen er adresseløse forsendelser et populært medie hos forbrugerne. Kun ca. 12 pct. af Danmarks husstande har frabedt sig reklamer, hvilket er en anelse højere end i Hele 89 pct. af alle modtagerne læser ifølge målinger deres reklamer. Af disse reagerer 93 pct. på tilbudsavisernes tilbud. En af Post Danmarks større kunder COOPkæderne har tegnet kontrakt med en af Post Danmarks konkurrenter om omdeling af kædernes adresseløse forsendelser i 2007 og Dette betyder umiddelbart en nedgang i Post Danmarks afsætning af produktet med ca. 400 mio. stykker årligt. Post Danmark tilbyder tre omdelingsperioder i hver uge, hvilket giver kunden større mulighed for at vælge, hvornår reklamen afleveres til modtageren. Post Danmark tilbyder også, som den eneste distributør i Danmark, omdeling til fritidshuse samt kontorer og butikker. De adresseløse forsendelser pakkes maskinelt først og sidst på ugen. Den maskinelle sampakning udvides i 2007 til også at omfatte forsendelser omdelt i midten af ugen. Markedet for lokale ugeaviser er forholdsvis stabilt, og Post Danmark forventer at kunne fastholde sin position, som blev styrket i FACILITY SERVICE Post Danmark tilbyder skræddersyede løsninger inden for tre hovedområder: Interne services inden for office-support Virksomhedslogistik med særlige logistik- og transportløsninger Dokumentscanning. Facility Service dækker ydelser som f.eks. levering af post samt sortering, intern omdeling, afhentning og efterbehandling af den enkelte erhvervskundes interne og eksterne post. Et nyere og kraftigt voksende element i det samlede Facility Services koncept er scanning af indholdet af breve og dokumenter og elektronisk levering til erhvervskunden. Facility Service er ét af vækstområderne i Post Danmark. Udviklingen af værdiskabende kundeløsninger finder sted i tæt samarbejde mellem de producerende enheder og en specialiseret salgsorganisation i Erhvervskunder. Post Danmark udvikler til stadighed udbuddet af services som f.eks. distribution af patientprøver fra læger til et større hospital med Budstikkens cykelbude. Et andet eksempel på en ny Facility Serviceløsning er logistik til fremlæggelse af gratisaviser. Servicen, der tilbydes alle gratisaviser, sikrer afhentning af gratisaviserne på trykkerier og transport til f.eks. udvalgte posthuse, hvor gratisaviserne fremlægges. Som et modtræk mod den tidligere omtalte faldende mængde af fysiske breve har Post Danmark bevæget sig ind på nye områder. Post Danmark er således i dag en betydende aktør på markedet for digitalisering af dokumenter. Post Danmarks datterselskab, Data Scanning A/S, er certificeret af staten som et Læs indbureau. Det betyder, at Post Danmark i dag er den største leverandør af indscannede fakturaer til offentlige myndigheder. Den generelle digitalisering af såvel den private som den offentlige sektor er fortsat kraftigt stigende. Specielt ANDRE PRODUKTOMRÅDER ADRESSELØSE FORSENDELSER består af tilbudsaviser og reklamer mv. DIRECT MAIL består af målrettede forsendelser med et markedsføringsbudskab, og er karakteriseret ved en stor opmærksomhedsværdi for modtageren og gode muligheder for responsmåling. Direct Mail konkurrerer primært med andre målrettede medier som f.eks. , responsmedier og sekundært med massemarkedsføringsmedier såsom reklamer i tv, radio, biografer, aviser, blade samt udendørs reklamer. BLADPOST består af dagblade, uge- og månedsblade, magasinpost samt lokale ugeaviser. FACILITY SERVICE dækker ydelser som f.eks. levering og afhentning af post samt sortering, omdeling, afhentning og efterbehandling af den enkelte erhvervskundes interne og eksterne post. Et nyere element i det samlede Facility Services koncept er scanning af indholdet af breve og dokumenter og elektronisk levering til kunden. ekommunikation omfatter eposthuset samt ydelserne fra den associerede virksomhed e-boks A/S. eposthuset er en integreret del af Post Danmarks hjemmeside på eposthuset indeholder blandt andet selvbetjeningsmulighed for valget mellem modtagelse af breve elektronisk eller fysisk, online meddelelse om flytning, køb af frimærker og billetter og andre post services som f.eks. beregning af porto, søgning af postnummer samt Track & Trace for pakker. ekommunikation tilbyder erhvervskunder en totalløsning for håndtering af elektronisk og fysisk kommunikation. Erhvervskunden kan levere det samlede datagrundlag for forsendelsen til ekommunikation, som fordeler brevene elektronisk til modtagere på baggrund af deres tilmeldinger i eposthuset, f.eks. at modtage brevet i e-boks eller pr. . Resten af forsendelserne sendes som hidtil som fysiske breve. 19

20 LEDELSESBERETNING 20

ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN LEDELSESBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 6 8 9 10 12 14 20 24 26 28 34 40 42 44 49 59 86 87 88 90 91 92 Virksomhedspræsentation Hovedtal og nøgletal Året 2005 De Post

Læs mere

tid til forandring 07 ÅrSraPPort 2007 PoSt danmark KonCErnEn

tid til forandring 07 ÅrSraPPort 2007 PoSt danmark KonCErnEn tid til forandring 7 ÅRSRAPPORT 2007 POST DANMARK KONCERNEN Organisation Bestyrelse Intern Revision Koncernrevisionschef Søren Kongsbo direktion Administrerende direktør Helge Israelsen Viceadministrerende

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD

ÅRSRAPPORT 2013 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD ÅRSRAPPORT 23 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD DESIGN: HEDDABANK.DK FORSIDEFOTO: MORTEN BENGTSSON FEBRUAR 24, 4.5 ISSN 97393 INDHOLD 4 6 8 3 4 5 6 HOVEDTAL OG NØGLETAL ÅRET 23 POST DANMARKS AKTIVITETER

Læs mere

Året kort. Post Danmarks nettoomsætning udgjorde i 2000 10.936 mio. kr., en stigning på 119 mio. kr. eller 1,1 % i forhold til 1999.

Året kort. Post Danmarks nettoomsætning udgjorde i 2000 10.936 mio. kr., en stigning på 119 mio. kr. eller 1,1 % i forhold til 1999. Årsberetning og regnskab 2000 Indholdsfortegnelse 5 6 8 12 14 26 32 38 39 40 42 66 67 68 70 Hovedtal og nøgletal Virksomhedspræsentation Ledelsens årsberetning Strategi og lederskab Kunderne og markedet

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 FOR POST DANMARK (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2014 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 Post Danmarks samlede indtægter er faldet fra 8.858 mio. kr. i 2012 til

Læs mere

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks Årsrapport 2009 Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks bedst kendte sportsstjerner med en

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 STRATEGI 2010 5 SELSKABSOPLYSNINGER 7 KONCERNOVERSIGT

Læs mere

s11 s14 s21 s26 s35 Indhold Den administrerende direktør og koncernchef om 2012 Nye markedsforudsætninger PostNords strategi og mål

s11 s14 s21 s26 s35 Indhold Den administrerende direktør og koncernchef om 2012 Nye markedsforudsætninger PostNords strategi og mål Årsrapport 2012 Indhold Præsentation af PostNord 4 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 8 PostNords forretning 11 Marked 14 Strategi og mål 20 Vores forretningsvirksomheder 21 Mail 26

Læs mere

Årsrapport 2010 Side 1. Årsrapport CVR NR. 66 59 01 19

Årsrapport 2010 Side 1. Årsrapport CVR NR. 66 59 01 19 Årsrapport 21 Side 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Årsrapport 2011/2012. Den digitale virkelighed

Årsrapport 2011/2012. Den digitale virkelighed Årsrapport 2011/2012 Den digitale virkelighed 2 / INDHOLD INDHOLD Ledelsesberetning 3 Til Aktionærerne 4 Hoved- og nøgletal 5 året kort fortalt 6 fortsat digital vækst 7 forventninger til 2012/13 8 Risikoforhold

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Årsrapport 2006. CVR Nr. 66 59 01 19

Årsrapport 2006. CVR Nr. 66 59 01 19 Årsrapport 2006 CVR Nr. 66 59 01 19 DEL I --- Årsrapport for koncernen Side Idégrundlag 1 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Årsberetning 4 Regnskabsberetning 6 Corporate governance 12 Incitamentsprogrammer

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne Årsrapport 2007 Den lille bank med stort overskud til kunderne bedst til private Velkommen til Lån & Spar Banks årsrapport for 2007 Efter en række år med innovative investeringer har vi i 2007 været fokuserede

Læs mere

Dynamisk Digital Skiltning. Prospekt First North 2009

Dynamisk Digital Skiltning. Prospekt First North 2009 Dynamisk Digital Skiltning Prospekt First North 2009 Prospekt på First North Certified Adviser: Capinordic Bank A/S Certified Advisers rolle på First North Certified Adviser har rådgivet Selskabet i forbindelse

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V.

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. Årsrapport 2001 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2001 DANSKE BANK KONCERNENS

Læs mere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere ÅRSRAPPORT 2013 FOTO: SØREN SOLKÆR VI TUNER E-BOKS TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER OG VÆKST. HENRIK ANDERSEN, ADM. DIREKTØR, E-BOKS A/S Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere I

Læs mere

Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark

Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark 11 Årsrapport Selskabsoplysninger Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark Telefon / 96 30 60 00 Telefax / 98 13 28 43 Hjemmeside / www.sanistaal.dk E-mail / sanistaal@sanistaal.dk CVR-nr.

Læs mere

GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED

GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED Årsrapport 2012 ÅRSrapport 2012 GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED MODVIND Årsrapport 2012 2 hoved- og nøgletal Koncernen ( mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Omsætning 1.700,9

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Årsregnskab Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Råd til livet 4 Hoved- og nøgletal 7 Årets resultat 11 Overordnet mål og strategi 11 Forretningsomfang 12 Indtægter 13 Udgifter 14 Risici 16 Forventninger

Læs mere

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014

Søborg, den 23. marts 2015. NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Søborg, den 23. marts 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014 Bestyrelsen for F.E. Bording A/S har i dag behandlet den reviderede årsrapport for 2014. Årsrapporten

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 SELSKABSOPLYSNINGER 5 KONCERNOVERSIGT 7 LEDELSENS BERETNING 8

Læs mere

Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks

Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks Årsrapport // 2014 Chosen by 120 Nordic banks 2 // SDC Årsrapport 2014 // Indhold Indhold Om SDC 3 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Koncernstruktur 6 Ledelsesberetning 7 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

Årsrapport 2007 af Danske Spil. www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15

Årsrapport 2007 af Danske Spil. www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 af Danske Spil www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15 Redaktion: Allan Wahlstrøm, Peter Karsbøl og Thomas Rørsig i samarbejde med Propaganda McCann. Produktion: Preskou

Læs mere

TrygVesta A/S. TrygVesta. Forsikring A/S. TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Enter Forsikring AS (Norsk datterselskab)

TrygVesta A/S. TrygVesta. Forsikring A/S. TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Enter Forsikring AS (Norsk datterselskab) Årsrapport 2008 TrygVesta A/S TrygVesta Forsikring A/S TrygVesta Garantiforsikring A/S (Dansk Kaution) Vesta Skadeförsäkring (Svensk filial) TrygVesta Forsikring (Norsk filial) Nordea Vahinkovakuutus (Finsk

Læs mere

Moving Forward, looking up

Moving Forward, looking up Moving Forward, looking up Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 NETOP Solutions A/S in a flash Netop Solutions kort fortalt Netop udvikler og sælger softwareløsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere