År 2013, torsdag den 21. marts kl , afholdtes ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S på selskabets kontor.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "År 2013, torsdag den 21. marts kl. 15.30, afholdtes ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S på selskabets kontor."

Transkript

1 År 2013, torsdag den 21. marts kl , afholdtes ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S på selskabets kontor. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af den af ledelsen aflagte og reviderede årsrapport. Godkendelse af årerapporten samt beslutning om decharge for direktion og bestyrelse. 3. Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årerapport. 4. Godkendelse af honorar til bestyrelsen for indeværende år. 5. Valg af bestyrelsens formand og næstformand. 6. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen. 7. Valg af statsautoriseret revisor for tiden indtil næste generalforsamling. 8. Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier. 9. Bemyndigelse til bestyrelsen til udlodning af ekstraordinært udbytte. 10. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 10a. Ændring af vedtægter lob. Ændring af den eksisterende frivillige ordning for medarbejderrepræsentation i COWI Holding A/S loc. AktietilbageØbsprogram lod. Aktieudvidelse l0e Bemyndigelse til dirigenten 11. Eventuelt Bestyrelsens formand, Henrik Gurtler, bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede de øvrige medlemmer af selskabets bestyrelse og direktion.

2 Henrik Gurtler gav herefter ordet til advokat Niels Kornerup, som bestyrelsen i overensstemmelse med pkt i selskabets vedtægter havde udpeget til dirigent. Dirigenten konstaterede med forsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. På generalforsamlingen var til stede 186 personer hvoraf 156 personer var med adgangskort med stemmeret og 30 personer var med adgangskort uden stemmeret. Ud af et samlet muligt stemmeantal på (efter fradrag af egne aktier) var der repræsenteret stemmer på generalforsamlingen svarende til 86,2 %. Ud af en udestående aktiekapital på kr (efter fradrag af egne aktier) var der repræsenteret kr COWIfonden har 99,56 % af stemmerne og den repræsenterede kapital. Dirigenten gennemgik dagsordenen for generalforsamlingen. Punkt 1-3: Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Fremlæggelse af den af ledelsen aflagte og reviderede årerapport. Godkendelse af årsrapporten samt beslutning om decharge for direktion og bestyrelse. Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årerapport. Dagsordenspunkterne 1-3 blev behandlet under et. Dirigenten gav herefter ordet til Henrik Giirtler. Bestyrelsens formand, Henrik Giirtler, aflagde bestyrelsens beretning for 2012 og gennemgik årsrapporten. Henrik Gurtler indledte med at forklare, at den fortsatte krise havde medført et øget pres påpriserne og generelt vanskelige markedsvilkår. Påtrods af de vanskelige vilkår havde COWI dog formået at udvikle sin kerneforretning positivt i 2012 med vækst og øget indtjening på alle hovedmarkeder. COWI havde således haft en flot stigning i omsætning og egenproduktion inden for kerneforretningen. Ligeledes var COWIs 'PowerHouse 2015' strategi begyndt at medføre en øget produktivitet, styrket ordrebeholdning og lavere omkostninger. Imidlertid havde COWI været nødsaget til at hensætte et stort beløb til udestående betalinger iforbindelse med lufthavnsprojektet ioman.

3 Resultatet for 2012 var på minus kr , hvilket var kr lavere end i Henrik Giirtler oplyste, at bestyrelsen fandt indtjeningen fra basisforretningen tilfredsstillende, mens det samlede resultat for koncernen ikke var tilfredsstillende. Henrik Gurtler gennemgik herefter årerapporten som følger: COWI-koncernen realiserede i 2012 en nettoomsætning på kr en fremgang på 9 % i forhold ti Egenproduktionen var steget med 8 %. COWIs basale indtjeningsevne, EBITDA, var faldet med kr og udgjorde minus kr i 2012 mod kr året før. COWIs andel af årets resultat var minus kr , og COWIs egenkapital ultimo 2012 udjorde kr Koncernens samlede aktiver var i 2012 steget med kr og udgjorde kr pr. 31. december Egenkapitalandelen eller soliditetsgraden - udtrykt som egenkapital i forhold til samlede aktiver -var faldet fra 30 % i 2011 ti125 %ved udgangen af Pengestrøm fra driftsaktivitet udjorde kr , hvilket var kr lavere end i Årets nettoinvesteringer udgjorde kr Pengestrøm fra driften fratrukket nettoinvesteringer gav COWIs frie cash flow med kr i COWI-koncernen beskæftigede ved udgangen af medarbejdere, hvilket var et fald på 77 medarbejdere i forhold til udgangen af Afkastet af investeret kapital udgjorde minus 23 % i 2012, og var således væsentligt under COWIs målsætning om et afkast af den investerede kapital på minimum 20 %. COWI-aktiens indre værdi var faldet fra 327,8 i 2011 ti1274,5 i Henrik Giirtler oplyste herefter, at bestyrelsen også i år foreslog udbetaling af udbytte på 3,5 % af aktiekapitalen, og at resten af underskuddet blev overført til næste år. Henrik Gurtler informerede om direktionens bonus for 2012 og de gældende parametre herfor. Henrik Giirtler oplyste, at der på koncernniveau var udbetalt kr i bonus for Dette tal var dog undtaget COWI Nordamerika, hvis lønpakker var anderledes sammensat. Den siddende direktions bonus svarede til sammenlagt l,l månedsløn, som svarede til 18 % af den maksimale bonus der kunne opnås i henhold til det vedtagne bonusprogram for direktionen.

4 Henrik Gurtler oplyste, at der igen i 2013 ville blive udbudt medarbejderaktier i de lande, der allerede var med i programmet, dog med undtagelse af Bahrain. Slutteligt informerede Henrik Gurtler om, at der fra 2013 var indført to større ændringer, med det formål at lette vilkårene for aktiekøb: Den ene ændring medførte at COWI tilbød en finansieringsordning for køb af aktier i COWI. Finansieringsordningen fungerede som en opsparingsordning hvor man ved købet bandt sig til det ønskede antal aktier, som man efterfølgende betalte via træk i lønnen. Den anden ændring gav ejere af COWI obligationer mulighed for at indløse deres obligationer, hvor skatten var betalt, og anvende provenuet eller dele deraf til køb af medarbejderaktier. Da obligationsordningen kun havde været gældende i Danmark, gjaldt dette tilbud kun for medarbejderne i Danmark. Herefter gav Henrik Giirtler ordet til Lars-Peter Søbye. Koncernchef Lars-Peter Søbye redegjorde herefter for det forgangne år og forventningerne til fremtiden. Lars-Peter Søbye forklarede, at COWIs basisforretning var kommet tilbage på sporet og både omsætning og bundlinjen var øget i alle COWIs regioner og i COWIs Major Business Line Bro, Tunnel og Vandbygning. Således var omsætningen i Norge steget med 22 %, i Sverige med 13 %, i Danmark med 4 % og i Bro, Tunnel og Vandbygning med 12 %. Omvendt mødte COWI stadig store udfordringer på aktiviteterne i Mellemøsten og i Central- og Østeuropa. Dette havde medført en række rekonstruktioner og der forventedes derfor et beskedent overskud på forretningen i disse regioner for COWIs resultat var væsentligst påvirket negativt af en hensættelse i forbindelse med lufthavnsprojektet ioman, men også omkostninger til en gammel voldgiftssag havde påvirket resultatet negativt. Hvis disse to posteringer var taget ud af regnskabet ville EBIT for 2012 have ligget på kr. 52 millioner. Lars-Peter Søbye redegjorde herefter for COWIs 'Powerhouse' strategi. Denne strategi havde i 2012 medført tre væsentlige tiltag: 1. Investering iforretningen bl.a. gennem opkøb af virksomheder. 2. En styrkelse af projektleder-kompetencer og interne systemer.

5 3. En ny global organisation der skal understøtte fremtidens globale kunder og markeder. Disse tre tiltag blev uddybet yderligere. For 2013 ville COWI især fokusere på tre væsentlige elementer: 1. En fortsættelse af implementeringen af de tiltag, som blev igangsat i Øget risikohåndtering bl.a. gennem implementeringen af Cockpit systemet og financial focus mindset. 3. Forsat investering i nye kompetencer og en styrkelse af tilstedeværelsen på vækstmarkederne. Lars-Peter Søbye bemærkede hertil, at COWI gik stærkt ind i Således viste de seneste tal for januar og februar måned, at COWI-koncernen havde tjent ca. kr. 70 millioner - hvilket svarede til COWIs indtjening i hele Slutteligt fastslog Lars-Peter Søbye at det stadig forventedes, at COWI nåede vækst- og indtjeningsmålene i koncernstrategien inden udgangen af Dirigenten takkede formanden og koncernchefen for beretningen og oplyste, at årsberetningen forelå underskrevet af bestyrelse, direktion og med revisionspåtegning uden forbehold, en såkaldt blank påtegning. For så vidt angik udbyttet, havde bestyrelsen foreslået, at der udbetaltes kr ,50, altså kr. 3,50 pr. aktie å nominelt kr Årets underskud kr ,50 overførtes til balancen. Egenkapitalen udjorde herefter kr ,00. Nis Vilhelm Benn ønskede ordet. Aktionæren takkede for ordet og stillede følgende spørgsmål: - Angående Financial Focus projektet, ønskede aktionæren at vide, hvordan investeringen ideene plan konkret havde udmøntet sig, og samlet set hvordan bestræbelserne havde påvirket COWIs konkurrenceevne. - Angående CSR ønskede aktionæren oplyst, hvorledes COWIs strategi var på dette område. - Endeligt ønskede aktionæren at få en kommentar til om ikke konkurrenceevnen ville blive forbedret gennem medarbejderudvikling og innovation. Lars-Peter Søbye takkede for spørgsmålene. Angående Financial Focus oplyste Lars- Peter Søbye, at der under Cockpit systemet var lavet en forretningsplan, som indeholdt en klar plan for selskabets udvikling. Lars-Peter Søbye bemærkede, at denne forretningsplan var en af årsagerne til den stærke indtjening i januar og februar Lars- Peter Søbye oplyste, at implementeringen desuden havde medført store besparelser for

6 selskabet. I relation til CSR oplyste Lars-Peter Søbye, at CSR var en integreret del af COWIs forretning. Endelig oplyste Lars-Peter Søbye, at man direkte på projekterne arbejdede på at højne medarbejderudviklingen. Dette kombineredes med uddannelse udenfor projekterne, såsom etableringen af Project Management Academy som bidrog til denne udvikling. Dirigenten konstaterede herefter med generalforsamlingens tilslutning, at beretningen var taget til efterretning, at årerapporten var godkendt, at der var meddelt decharge for bestyrelse og direktion, og at forslaget om overskudsdisponering var godkendt. Punkt 4: Godkendelse af honorar til bestyrelsen for indeværende år Dirigenten oplyste, at bestyrelsen stillede forslag om, at bestyrelsens medlemmer i 2013 honoreres uændret i forhold ti12012 med kr., at næstformanden honoreres med kr. og at bestyrelsens formand honoreres med kr. Dirigenten åbnede herefter for debat. Da ingen ønskede ordet vedrørende dagsordenens pkt. 4, konstaterede dirigenten med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget var godkendt. Punkt 5: Valg af bestyrelsens formand og næstformand Dirigenten oplyste, at formand Henrik Gurtler ikke, efter at have været medlem af CO- WIs bestyrelse siden 2000 og formand siden 2008, genopstillede til bestyrelsen. COWIfonden stillede forslag om nyvalg af Steen Riisgaard som formand. Steen Riisgaards CV var vedlagt generalforsamlingsindkaldelsen og havde desuden været tilgængelig på selskabets hjemmeside og på aktionærportalen siden 6. marts COWI havde i overensstemmelse med de danske anbefalinger for god selskabsledelse udarbejdet en kompetencebeskrivelse for bestyrelsen, som var at finde på COWIs hjemmeside. De fremsatte forslag vedrørende valg af formand og næstformand og sammensætningen af bestyrelsen var udformet under hensyntagen hertil. Der forelå forslag fra COWIfonden om genvalg af Michael Bindseil som næstformand. Dirigenten informerede herefter om de to kandidaters ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder.

7 Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at da der ikke var andre kandidater til formand eller næstformand, var Steen RiisgØrd herefter valgt som bestyrelsesformand og Michael Bindseil valgt som næstformand. Punkt 6: Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen Der forelå forslag fra COWIfonden om genvalg af Jørgen Bardenfleth, Thomas Plenborg, Hans Ole Voigt og Kirsti Engebretsen Larsen som bestyrelsesmedlemmer. Dirigenten informerede om de opstilledes ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder. Dirigenten konstaterede herefter, at da der ikke var andre kandidater til bestyrelsen, at Jørgen Bardenfleth, Thomas Plenborg, Hans Ole Voigt og Kirsti Engebretsen Larsen med generalforsamlingens tilslutning var valgt som bestyrelsesmedlemmer. Dirigenten oplyste endvidere, at de medarbejdervalgte repræsentanter i bestyrelsen var Jens Erik Blumensaadt Jensen, Niels Fog samt Jens Brendstrup. Disse medlemmer af bestyrelsen var ikke på valg på generalforsamlingen, idet de var valgt af medarbejderne for en 4-årig periode i Dirigenten oplyste, at bestyrelsen herefter bestod af: Steen Riisgaard (formand) Michael Bindseil (næstformand) Jørgen Bardenfleth Thomas Plenborg Hans Ole Voigt Kirsti Engebretsen Larsen Jens Erik Blumensaadt Jensen Niels Fog Jens Brendstrup Punkt 7: Valg af revisor Der forelå forslag fra bestyrelsen om genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

8 Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre forslag til revisor, og at Pricewaterhouse- Coopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab herefter med generalforsamlingens tilslutning var genvalgt som selskabets revisor indtil næste ordinære generalforsamling. Punkt 8: Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier Der forelå forslag fra bestyrelsen om, at bestyrelsen bemyndigedes til løbende at lade selskabet erhverve egne aktier, således at den samlede beholdning af aktier i selskabet ikke overstiger 10 % af selskabets aktiekapital (svarende til nominelt kr ), jf. selskabslovens , og således at købsprisen ikke afveg fra en pris baseret på selskabets indre værdi i henhold til den netop godkendte årsrapport. Indre værdi og dermed aktieprisen var kr. 274,5. Dirigenten kunne oplyse, at bemyndigelsen skulle gives indtil selskabets næste ordinære generalforsamling, og at den først og fremmest tænkes udnyttet i sammenhæng med medarbej deraktieprogrammerne. Ingen ønskede ordet, og dirigenten konstaterede herefter med generalforsamlingens tilslutning, at den ønskede bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier var vedtaget. Punkt 9: Bemyndigelse til bestyrelsen til udlodning af ekstraordinært udbytte Dirigenten oplyste, at punktet indgik som et standardpunkt på dagsordenen for den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen stillede forslag om, at der ikke meddeltes bemyndigelse til bestyrelsen til udlodning af ekstraordinært udbytte, da der ikke var planer herom i indeværende regnskabsår. Da ingen ønskede ordet konstaterede dirigenten, at dagsordenpunktet var afsluttet. Punkt 10: Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer 10a. Ændring af selskabets vedtægter Dirigenten oplyste, at der i bestræbelserne på fortsat at fastholde den viden og erfaring som bestod i bestyrelsen var stillet forslag om at hæve aldersgrænsen for bestyrelsens medlemmer fra 65 år ti167 år. Dirigenten oplyste, at såfremt forslaget blev vedtaget ville det medføre, at selskabets vedtægter skulle ændres. De ændrede vedtægter ville i så fald efterfølgende være at finde på selskabets hjemmeside.

9 Ingen ønskede ordet, og dirigenten konstaterede herefter med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget om ændring af selskabets vedtægter var vedtaget. lob. Ændring af den eksisterende frivillige ordning for medarbejderrepræsentation i COWI Holding A/S Dirigenten oplyste, at der var stillet forslag om at ændre den eksisterende ordning for medarbejderrepræsentation i COWI Holding A/S. Dirigenten bemærkede, at såfremt forslaget blev vedtaget ville det medføre, at selskabets vedtægter skulle ændres. De ændrede vedtægter ville i så fald efterfølgende være at finde på selskabets hjemmeside. Dirigenten oplyste herefter, at COWIfondens formand Henning Therkelsen ville redegøre for forslaget. Henning Therkelsen redegjorde for baggrunden for forslaget. Henning Therkelsen bemærkede særligt, at forslaget indledningsvis kun ville berøre medarbejderne i de skandinaviske lande. Ingen ønskede ordet, og dirigenten konstaterede herefter med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget om ændring af den eksisterende frivillige ordning for medarbejderrepræsentation iselskabet var vedtaget. loc. Aktietilbagekøbsprogram Dirigenten oplyste, at forslaget var fremsat af aktionær, Stig Lohmann-Devantier og vedrørte iværksættelsen af et aktietilbagekøbsprogram. Dirigenten oplæste herefter forslaget som 1ød således: "For at gøre aktiekøb yderligere attraktivt for medarbejdere foreslås ivicerksat et aktietilbagekøbsprogram i COWI". Dirigenten overlod herefter ordet til Stig Lohmann-Devantier som redegjorde for sit forslag. Stig Lohmann-Devantier oplyste, at forslaget var begrundet i et ønske om at fremme en aktiekultur i selskabet. Stig Lohmann-Devantier udtrykte stor utilfredshed med resultatet for 2012 og udtrykte derefter tilfredshed med valget af Steen Riisgaard. Endelig udtrykte Stig Lohmann-Devantier ønske om, at der blev givet mulighed for at medarbejderne kunne benytte deres pensionsopsparinger til at investere i COWI. Dirigenten oplyste, at bestyrelsens holdning til forslaget var, at man ikke indstillede forslaget til vedtagelse. Bestyrelsen var positiv overfor tiltag, der øgede medarbejdernes tillid og incitamentet til at investere i COWI og kunne derfor kun tilslutte sig bevæggrundene til forslaget. Når bestyrelsen alligevel indstillede forslag til ikke at blive vedtaget var grunden hertil, at medarbejderprogrammets gældende vilkår nøje regulerede

10 muligheden for tilbagesalg, og at det var de vilkår, der skulle være styrende for hvor mange aktier der løbende købtes tilbage og under hvilke vilkår og omstændigheder. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen havde afvist aktionærens for slag om iværksættelse af aktietilkøbsprogram. lod. Aktieudvidelse Dirigenten oplyste, at forslaget ligeledes var fremsat af aktionær, Stig Lohmann- Devantier og vedrørte fremtidige aktieudvidelser. Dirigenten oplæste herefter forslaget som 1ød således: "For at gøre aktiebesiddelse yderligere attraktiv foreslås eventuel fremtidig udvidelse af aktiekapital at foregå med fortegningsret til f. eks. reduceret indre værdi for eksisterende aktionerer ". Dirigenten konstaterede med samtykke fra Stig Lohmann-Devantier, at der var redegjort for forslaget under det forrige punkt. Dirigenten oplyste, at bestyrelsen ikke kunne tilslutte sig forslaget allerede af den grund at al handel med medarbejderaktier iselskabet skulle ske til indre værdi. Dette var et princip der altid havde været gældende og som bestyrelsen stod vagt om. Dertil kom, at forslaget kunne have visse negative skattemæssige konsekvenser, som der ikke nærmere skulle redegøres for her. Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget var afvist af generalforsamlingen. 10e. Bemyndigelse til dirigenten Der forelå forslag om bemyndigelse til dirigenten til at anmelde det her vedtagne samt ændre i det vedtagne i det omfang, Erhvervsstyrelsen måtte anmode. Da ingen aktionærer ønskede ordet, konstaterede dirigenten med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget om bemyndigelse til dirigenten var vedtaget. Punkt 11: Eventuelt Dirigenten bemærkede, at Henrik Gurtler fratrådte og oplyste, at der var indskrevet to taleriden anledning. Dirigenten gav herefter ordet til formand for COWIfonden, Henning Therkelsen. Henning Therkelsen takkede herefter Henning Giirtler for hans flotte arbejde for bestyrelsen som menigt medlem, næstformand og formand. Henning Therkelsen roste særligt Henrik Gurtlers arbejde med at indføre en moderne ledelseskultur i selskabet. Endeligt oplyste Henning Therkelsen, at han så frem til samarbejdet med Steen Riisgaard.

11 Dirigenten gav herefter ordet til Lars-Peter SØbye. Lars-Peter Søbye takkede ligeledes Henrik Gurtler for hans store indsats for COWI. Lars Peter Søbye redegjorde herefter for Henrik Giirtlers resultater i sin tid i COWI. Dirigenten konstaterede, at ingen øvrige aktionærer ønskede ordet, og gav herefter ordet til Henrik Giirtler. Henrik Gurtler roste COWI som virksomhed og gav sine bud på hvorledes COWI skulle fortsætte sin udvikling. Henrik Giirtler takkede slutteligt alle ansatte i COWI for deres bidrag til selskabets vækst. Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt og nedlagde sit hverv som dirigent. Henrik Gurtler erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet.

BECH-BRUUN. Generalforsamlingen var indkaldt. med følgende dagsorden: 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

BECH-BRUUN. Generalforsamlingen var indkaldt. med følgende dagsorden: 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. År 2014, torsdag den 27, marts kl. ] 5.30, afholdtes ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S på Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, 2800 Kongens Lyngby. Generalforsamlingen var indkaldt.

Læs mere

Henrk Gürler, gav herefter ordet

Henrk Gürler, gav herefter ordet -l, rf, Henrk Gürler, gav herefter ordet stemmeise med pkt. 1 1.1 i Komerup, som bestyrelsen i overenshavde udpeget tildirigent. Dirigenten konstaterede med forsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S 1 København Marts 2014 Sagsnr. 007226-0086 nk/nk/aju Dok.nr. 11708552.1 Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S Den 12. marts 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk CVR-NR 62 67 02 15 År 2013, den 18. april kl. 15.00

Læs mere

KLIMAX A/S LABELLING AND PACKAGING SOLUTIONS

KLIMAX A/S LABELLING AND PACKAGING SOLUTIONS Pressemeddelelse Horsens, den 9. april 2010 Generalforsamlingsreferat 2010 År 2010, den 9. april, afholdtes ordinær generalforsamling i Klimax A/S, CVR-nr. 10665744.. Generalforsamlingen afholdtes på Snaptun

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. NTR Holding A/S. den 29. april 2004

Referat af ordinær generalforsamling i. NTR Holding A/S. den 29. april 2004 Referat af ordinær generalforsamling i NTR Holding A/S den 29. april 2004 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2004, den 29.

Læs mere

Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler.

Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler. Referat fra Topdanmarks ordinære generalforsamling 15. april 2015 År 2015 d. 15. april, kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Topdanmark A/S i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4,

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat BECH-BI~UUN Kobenhavn Marts 2015 Sagsnr. 048919-0009 nk/nk/aju Generalforsamlingsreferat fra ordinaer generalforsamling i COWI Holding A/S den 26. marts 2015 Kobenhavn Aarhus Shanghai langelinie AI!@ 35

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2012. Prospekt

COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2012. Prospekt COWI Udbud af aktier i COWI Holding A/S 2012 Prospekt Dette dokument er ikke godkendt af en værdipapirtilsynsmyndighed i Canada, og der foreligger heller ikke en udtalelse fra en sådan myndighed om de

Læs mere

Den 22. januar 2009 kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S, CVR nr. 31 22 65 11 på Lyngbyvej 20, 2100 København Ø

Den 22. januar 2009 kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S, CVR nr. 31 22 65 11 på Lyngbyvej 20, 2100 København Ø Den 22. januar 2009 kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S, CVR nr. 31 22 65 11 på Lyngbyvej 20, 2100 København Ø Der var følgende dagsorden til den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune Ordinær generalforsamling i Totalbanken A/S Hermed følger referat af ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015

Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015 Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015 Bestyrelsesformandens beretning Bestyrelsesformand, Jørgen Huno Rasmussen Kære aktionærer og øvrige gæster, velkommen til Trygs generalforsamling. For

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Referat fra generalforsamling i GN Store Nord A/S 2014 År 2014, den 21. marts kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i GN Store Nord på Radisson Blu Falconer Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2015 Offentliggjort den 8.4.2015 kl. 21.40 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING

Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2015 Offentliggjort den 8.4.2015 kl. 21.40 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2015 Offentliggjort den 8.4.2015 kl. 21.40 Hjemsted: Assens Kommune Ordinær generalforsamling i Totalbanken A/S Hermed følger referat af ordinær generalforsamling

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for en del af klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 6. oktober 2014 blev der i sag nr. 74/2013 A mod statsautoriseret revisor Ole Olsen og statsautoriseret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 21. juni 2013 og 9. juli 2013 har A i

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 CVR 32 89 29 73

ÅRSRAPPORT 2012 CVR 32 89 29 73 ÅRSRAPPORT 2012 CVR 32 89 29 73 UDGIVER COWI Holding A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark Telefon 56 40 00 00 Telefax 56 40 99 99 www.cowi.dk www.cowi.com www.cowiholding.com COWI er en førende

Læs mere

Ad punkt l Valg af dirigent

Ad punkt l Valg af dirigent GENERATIONSSKIFTE & VÆKST A/S CVR.NR. 20813938 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Den 28. april 2003 afholdtes ordinær generalforsamling i Generationsskifte & Vækst A/S på A/S Georg Jensen Damaskvæveriet

Læs mere

DFDS generalforsamling, København d. 26. marts 2014

DFDS generalforsamling, København d. 26. marts 2014 DFDS generalforsamling, København d. 26. marts 2014 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, Bestyrelsens beretning for 2013 fremlægges i år sammen med administrerende direktør Niels Smedegaard.

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til

COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til ÅRSRAPPORT 2010 COWI er en førende nordeuropæisk rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund Indhold 4 Nye markedsvilkår

Læs mere

Årsrapport 2010. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Årsrapport 2010. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Årsrapport 2010 Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Sparekassens hovedaktiviteter Side 4 Regnskabsberetning Side

Læs mere