År 2013, torsdag den 21. marts kl , afholdtes ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S på selskabets kontor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "År 2013, torsdag den 21. marts kl. 15.30, afholdtes ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S på selskabets kontor."

Transkript

1 År 2013, torsdag den 21. marts kl , afholdtes ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S på selskabets kontor. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af den af ledelsen aflagte og reviderede årsrapport. Godkendelse af årerapporten samt beslutning om decharge for direktion og bestyrelse. 3. Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årerapport. 4. Godkendelse af honorar til bestyrelsen for indeværende år. 5. Valg af bestyrelsens formand og næstformand. 6. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen. 7. Valg af statsautoriseret revisor for tiden indtil næste generalforsamling. 8. Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier. 9. Bemyndigelse til bestyrelsen til udlodning af ekstraordinært udbytte. 10. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 10a. Ændring af vedtægter lob. Ændring af den eksisterende frivillige ordning for medarbejderrepræsentation i COWI Holding A/S loc. AktietilbageØbsprogram lod. Aktieudvidelse l0e Bemyndigelse til dirigenten 11. Eventuelt Bestyrelsens formand, Henrik Gurtler, bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede de øvrige medlemmer af selskabets bestyrelse og direktion.

2 Henrik Gurtler gav herefter ordet til advokat Niels Kornerup, som bestyrelsen i overensstemmelse med pkt i selskabets vedtægter havde udpeget til dirigent. Dirigenten konstaterede med forsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. På generalforsamlingen var til stede 186 personer hvoraf 156 personer var med adgangskort med stemmeret og 30 personer var med adgangskort uden stemmeret. Ud af et samlet muligt stemmeantal på (efter fradrag af egne aktier) var der repræsenteret stemmer på generalforsamlingen svarende til 86,2 %. Ud af en udestående aktiekapital på kr (efter fradrag af egne aktier) var der repræsenteret kr COWIfonden har 99,56 % af stemmerne og den repræsenterede kapital. Dirigenten gennemgik dagsordenen for generalforsamlingen. Punkt 1-3: Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Fremlæggelse af den af ledelsen aflagte og reviderede årerapport. Godkendelse af årsrapporten samt beslutning om decharge for direktion og bestyrelse. Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årerapport. Dagsordenspunkterne 1-3 blev behandlet under et. Dirigenten gav herefter ordet til Henrik Giirtler. Bestyrelsens formand, Henrik Giirtler, aflagde bestyrelsens beretning for 2012 og gennemgik årsrapporten. Henrik Gurtler indledte med at forklare, at den fortsatte krise havde medført et øget pres påpriserne og generelt vanskelige markedsvilkår. Påtrods af de vanskelige vilkår havde COWI dog formået at udvikle sin kerneforretning positivt i 2012 med vækst og øget indtjening på alle hovedmarkeder. COWI havde således haft en flot stigning i omsætning og egenproduktion inden for kerneforretningen. Ligeledes var COWIs 'PowerHouse 2015' strategi begyndt at medføre en øget produktivitet, styrket ordrebeholdning og lavere omkostninger. Imidlertid havde COWI været nødsaget til at hensætte et stort beløb til udestående betalinger iforbindelse med lufthavnsprojektet ioman.

3 Resultatet for 2012 var på minus kr , hvilket var kr lavere end i Henrik Giirtler oplyste, at bestyrelsen fandt indtjeningen fra basisforretningen tilfredsstillende, mens det samlede resultat for koncernen ikke var tilfredsstillende. Henrik Gurtler gennemgik herefter årerapporten som følger: COWI-koncernen realiserede i 2012 en nettoomsætning på kr en fremgang på 9 % i forhold ti Egenproduktionen var steget med 8 %. COWIs basale indtjeningsevne, EBITDA, var faldet med kr og udgjorde minus kr i 2012 mod kr året før. COWIs andel af årets resultat var minus kr , og COWIs egenkapital ultimo 2012 udjorde kr Koncernens samlede aktiver var i 2012 steget med kr og udgjorde kr pr. 31. december Egenkapitalandelen eller soliditetsgraden - udtrykt som egenkapital i forhold til samlede aktiver -var faldet fra 30 % i 2011 ti125 %ved udgangen af Pengestrøm fra driftsaktivitet udjorde kr , hvilket var kr lavere end i Årets nettoinvesteringer udgjorde kr Pengestrøm fra driften fratrukket nettoinvesteringer gav COWIs frie cash flow med kr i COWI-koncernen beskæftigede ved udgangen af medarbejdere, hvilket var et fald på 77 medarbejdere i forhold til udgangen af Afkastet af investeret kapital udgjorde minus 23 % i 2012, og var således væsentligt under COWIs målsætning om et afkast af den investerede kapital på minimum 20 %. COWI-aktiens indre værdi var faldet fra 327,8 i 2011 ti1274,5 i Henrik Giirtler oplyste herefter, at bestyrelsen også i år foreslog udbetaling af udbytte på 3,5 % af aktiekapitalen, og at resten af underskuddet blev overført til næste år. Henrik Gurtler informerede om direktionens bonus for 2012 og de gældende parametre herfor. Henrik Giirtler oplyste, at der på koncernniveau var udbetalt kr i bonus for Dette tal var dog undtaget COWI Nordamerika, hvis lønpakker var anderledes sammensat. Den siddende direktions bonus svarede til sammenlagt l,l månedsløn, som svarede til 18 % af den maksimale bonus der kunne opnås i henhold til det vedtagne bonusprogram for direktionen.

4 Henrik Gurtler oplyste, at der igen i 2013 ville blive udbudt medarbejderaktier i de lande, der allerede var med i programmet, dog med undtagelse af Bahrain. Slutteligt informerede Henrik Gurtler om, at der fra 2013 var indført to større ændringer, med det formål at lette vilkårene for aktiekøb: Den ene ændring medførte at COWI tilbød en finansieringsordning for køb af aktier i COWI. Finansieringsordningen fungerede som en opsparingsordning hvor man ved købet bandt sig til det ønskede antal aktier, som man efterfølgende betalte via træk i lønnen. Den anden ændring gav ejere af COWI obligationer mulighed for at indløse deres obligationer, hvor skatten var betalt, og anvende provenuet eller dele deraf til køb af medarbejderaktier. Da obligationsordningen kun havde været gældende i Danmark, gjaldt dette tilbud kun for medarbejderne i Danmark. Herefter gav Henrik Giirtler ordet til Lars-Peter Søbye. Koncernchef Lars-Peter Søbye redegjorde herefter for det forgangne år og forventningerne til fremtiden. Lars-Peter Søbye forklarede, at COWIs basisforretning var kommet tilbage på sporet og både omsætning og bundlinjen var øget i alle COWIs regioner og i COWIs Major Business Line Bro, Tunnel og Vandbygning. Således var omsætningen i Norge steget med 22 %, i Sverige med 13 %, i Danmark med 4 % og i Bro, Tunnel og Vandbygning med 12 %. Omvendt mødte COWI stadig store udfordringer på aktiviteterne i Mellemøsten og i Central- og Østeuropa. Dette havde medført en række rekonstruktioner og der forventedes derfor et beskedent overskud på forretningen i disse regioner for COWIs resultat var væsentligst påvirket negativt af en hensættelse i forbindelse med lufthavnsprojektet ioman, men også omkostninger til en gammel voldgiftssag havde påvirket resultatet negativt. Hvis disse to posteringer var taget ud af regnskabet ville EBIT for 2012 have ligget på kr. 52 millioner. Lars-Peter Søbye redegjorde herefter for COWIs 'Powerhouse' strategi. Denne strategi havde i 2012 medført tre væsentlige tiltag: 1. Investering iforretningen bl.a. gennem opkøb af virksomheder. 2. En styrkelse af projektleder-kompetencer og interne systemer.

5 3. En ny global organisation der skal understøtte fremtidens globale kunder og markeder. Disse tre tiltag blev uddybet yderligere. For 2013 ville COWI især fokusere på tre væsentlige elementer: 1. En fortsættelse af implementeringen af de tiltag, som blev igangsat i Øget risikohåndtering bl.a. gennem implementeringen af Cockpit systemet og financial focus mindset. 3. Forsat investering i nye kompetencer og en styrkelse af tilstedeværelsen på vækstmarkederne. Lars-Peter Søbye bemærkede hertil, at COWI gik stærkt ind i Således viste de seneste tal for januar og februar måned, at COWI-koncernen havde tjent ca. kr. 70 millioner - hvilket svarede til COWIs indtjening i hele Slutteligt fastslog Lars-Peter Søbye at det stadig forventedes, at COWI nåede vækst- og indtjeningsmålene i koncernstrategien inden udgangen af Dirigenten takkede formanden og koncernchefen for beretningen og oplyste, at årsberetningen forelå underskrevet af bestyrelse, direktion og med revisionspåtegning uden forbehold, en såkaldt blank påtegning. For så vidt angik udbyttet, havde bestyrelsen foreslået, at der udbetaltes kr ,50, altså kr. 3,50 pr. aktie å nominelt kr Årets underskud kr ,50 overførtes til balancen. Egenkapitalen udjorde herefter kr ,00. Nis Vilhelm Benn ønskede ordet. Aktionæren takkede for ordet og stillede følgende spørgsmål: - Angående Financial Focus projektet, ønskede aktionæren at vide, hvordan investeringen ideene plan konkret havde udmøntet sig, og samlet set hvordan bestræbelserne havde påvirket COWIs konkurrenceevne. - Angående CSR ønskede aktionæren oplyst, hvorledes COWIs strategi var på dette område. - Endeligt ønskede aktionæren at få en kommentar til om ikke konkurrenceevnen ville blive forbedret gennem medarbejderudvikling og innovation. Lars-Peter Søbye takkede for spørgsmålene. Angående Financial Focus oplyste Lars- Peter Søbye, at der under Cockpit systemet var lavet en forretningsplan, som indeholdt en klar plan for selskabets udvikling. Lars-Peter Søbye bemærkede, at denne forretningsplan var en af årsagerne til den stærke indtjening i januar og februar Lars- Peter Søbye oplyste, at implementeringen desuden havde medført store besparelser for

6 selskabet. I relation til CSR oplyste Lars-Peter Søbye, at CSR var en integreret del af COWIs forretning. Endelig oplyste Lars-Peter Søbye, at man direkte på projekterne arbejdede på at højne medarbejderudviklingen. Dette kombineredes med uddannelse udenfor projekterne, såsom etableringen af Project Management Academy som bidrog til denne udvikling. Dirigenten konstaterede herefter med generalforsamlingens tilslutning, at beretningen var taget til efterretning, at årerapporten var godkendt, at der var meddelt decharge for bestyrelse og direktion, og at forslaget om overskudsdisponering var godkendt. Punkt 4: Godkendelse af honorar til bestyrelsen for indeværende år Dirigenten oplyste, at bestyrelsen stillede forslag om, at bestyrelsens medlemmer i 2013 honoreres uændret i forhold ti12012 med kr., at næstformanden honoreres med kr. og at bestyrelsens formand honoreres med kr. Dirigenten åbnede herefter for debat. Da ingen ønskede ordet vedrørende dagsordenens pkt. 4, konstaterede dirigenten med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget var godkendt. Punkt 5: Valg af bestyrelsens formand og næstformand Dirigenten oplyste, at formand Henrik Gurtler ikke, efter at have været medlem af CO- WIs bestyrelse siden 2000 og formand siden 2008, genopstillede til bestyrelsen. COWIfonden stillede forslag om nyvalg af Steen Riisgaard som formand. Steen Riisgaards CV var vedlagt generalforsamlingsindkaldelsen og havde desuden været tilgængelig på selskabets hjemmeside og på aktionærportalen siden 6. marts COWI havde i overensstemmelse med de danske anbefalinger for god selskabsledelse udarbejdet en kompetencebeskrivelse for bestyrelsen, som var at finde på COWIs hjemmeside. De fremsatte forslag vedrørende valg af formand og næstformand og sammensætningen af bestyrelsen var udformet under hensyntagen hertil. Der forelå forslag fra COWIfonden om genvalg af Michael Bindseil som næstformand. Dirigenten informerede herefter om de to kandidaters ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder.

7 Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens tilslutning, at da der ikke var andre kandidater til formand eller næstformand, var Steen RiisgØrd herefter valgt som bestyrelsesformand og Michael Bindseil valgt som næstformand. Punkt 6: Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen Der forelå forslag fra COWIfonden om genvalg af Jørgen Bardenfleth, Thomas Plenborg, Hans Ole Voigt og Kirsti Engebretsen Larsen som bestyrelsesmedlemmer. Dirigenten informerede om de opstilledes ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder. Dirigenten konstaterede herefter, at da der ikke var andre kandidater til bestyrelsen, at Jørgen Bardenfleth, Thomas Plenborg, Hans Ole Voigt og Kirsti Engebretsen Larsen med generalforsamlingens tilslutning var valgt som bestyrelsesmedlemmer. Dirigenten oplyste endvidere, at de medarbejdervalgte repræsentanter i bestyrelsen var Jens Erik Blumensaadt Jensen, Niels Fog samt Jens Brendstrup. Disse medlemmer af bestyrelsen var ikke på valg på generalforsamlingen, idet de var valgt af medarbejderne for en 4-årig periode i Dirigenten oplyste, at bestyrelsen herefter bestod af: Steen Riisgaard (formand) Michael Bindseil (næstformand) Jørgen Bardenfleth Thomas Plenborg Hans Ole Voigt Kirsti Engebretsen Larsen Jens Erik Blumensaadt Jensen Niels Fog Jens Brendstrup Punkt 7: Valg af revisor Der forelå forslag fra bestyrelsen om genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

8 Dirigenten konstaterede, at der ikke var andre forslag til revisor, og at Pricewaterhouse- Coopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab herefter med generalforsamlingens tilslutning var genvalgt som selskabets revisor indtil næste ordinære generalforsamling. Punkt 8: Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier Der forelå forslag fra bestyrelsen om, at bestyrelsen bemyndigedes til løbende at lade selskabet erhverve egne aktier, således at den samlede beholdning af aktier i selskabet ikke overstiger 10 % af selskabets aktiekapital (svarende til nominelt kr ), jf. selskabslovens , og således at købsprisen ikke afveg fra en pris baseret på selskabets indre værdi i henhold til den netop godkendte årsrapport. Indre værdi og dermed aktieprisen var kr. 274,5. Dirigenten kunne oplyse, at bemyndigelsen skulle gives indtil selskabets næste ordinære generalforsamling, og at den først og fremmest tænkes udnyttet i sammenhæng med medarbej deraktieprogrammerne. Ingen ønskede ordet, og dirigenten konstaterede herefter med generalforsamlingens tilslutning, at den ønskede bemyndigelse til bestyrelsen til at erhverve egne aktier var vedtaget. Punkt 9: Bemyndigelse til bestyrelsen til udlodning af ekstraordinært udbytte Dirigenten oplyste, at punktet indgik som et standardpunkt på dagsordenen for den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen stillede forslag om, at der ikke meddeltes bemyndigelse til bestyrelsen til udlodning af ekstraordinært udbytte, da der ikke var planer herom i indeværende regnskabsår. Da ingen ønskede ordet konstaterede dirigenten, at dagsordenpunktet var afsluttet. Punkt 10: Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer 10a. Ændring af selskabets vedtægter Dirigenten oplyste, at der i bestræbelserne på fortsat at fastholde den viden og erfaring som bestod i bestyrelsen var stillet forslag om at hæve aldersgrænsen for bestyrelsens medlemmer fra 65 år ti167 år. Dirigenten oplyste, at såfremt forslaget blev vedtaget ville det medføre, at selskabets vedtægter skulle ændres. De ændrede vedtægter ville i så fald efterfølgende være at finde på selskabets hjemmeside.

9 Ingen ønskede ordet, og dirigenten konstaterede herefter med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget om ændring af selskabets vedtægter var vedtaget. lob. Ændring af den eksisterende frivillige ordning for medarbejderrepræsentation i COWI Holding A/S Dirigenten oplyste, at der var stillet forslag om at ændre den eksisterende ordning for medarbejderrepræsentation i COWI Holding A/S. Dirigenten bemærkede, at såfremt forslaget blev vedtaget ville det medføre, at selskabets vedtægter skulle ændres. De ændrede vedtægter ville i så fald efterfølgende være at finde på selskabets hjemmeside. Dirigenten oplyste herefter, at COWIfondens formand Henning Therkelsen ville redegøre for forslaget. Henning Therkelsen redegjorde for baggrunden for forslaget. Henning Therkelsen bemærkede særligt, at forslaget indledningsvis kun ville berøre medarbejderne i de skandinaviske lande. Ingen ønskede ordet, og dirigenten konstaterede herefter med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget om ændring af den eksisterende frivillige ordning for medarbejderrepræsentation iselskabet var vedtaget. loc. Aktietilbagekøbsprogram Dirigenten oplyste, at forslaget var fremsat af aktionær, Stig Lohmann-Devantier og vedrørte iværksættelsen af et aktietilbagekøbsprogram. Dirigenten oplæste herefter forslaget som 1ød således: "For at gøre aktiekøb yderligere attraktivt for medarbejdere foreslås ivicerksat et aktietilbagekøbsprogram i COWI". Dirigenten overlod herefter ordet til Stig Lohmann-Devantier som redegjorde for sit forslag. Stig Lohmann-Devantier oplyste, at forslaget var begrundet i et ønske om at fremme en aktiekultur i selskabet. Stig Lohmann-Devantier udtrykte stor utilfredshed med resultatet for 2012 og udtrykte derefter tilfredshed med valget af Steen Riisgaard. Endelig udtrykte Stig Lohmann-Devantier ønske om, at der blev givet mulighed for at medarbejderne kunne benytte deres pensionsopsparinger til at investere i COWI. Dirigenten oplyste, at bestyrelsens holdning til forslaget var, at man ikke indstillede forslaget til vedtagelse. Bestyrelsen var positiv overfor tiltag, der øgede medarbejdernes tillid og incitamentet til at investere i COWI og kunne derfor kun tilslutte sig bevæggrundene til forslaget. Når bestyrelsen alligevel indstillede forslag til ikke at blive vedtaget var grunden hertil, at medarbejderprogrammets gældende vilkår nøje regulerede

10 muligheden for tilbagesalg, og at det var de vilkår, der skulle være styrende for hvor mange aktier der løbende købtes tilbage og under hvilke vilkår og omstændigheder. Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen havde afvist aktionærens for slag om iværksættelse af aktietilkøbsprogram. lod. Aktieudvidelse Dirigenten oplyste, at forslaget ligeledes var fremsat af aktionær, Stig Lohmann- Devantier og vedrørte fremtidige aktieudvidelser. Dirigenten oplæste herefter forslaget som 1ød således: "For at gøre aktiebesiddelse yderligere attraktiv foreslås eventuel fremtidig udvidelse af aktiekapital at foregå med fortegningsret til f. eks. reduceret indre værdi for eksisterende aktionerer ". Dirigenten konstaterede med samtykke fra Stig Lohmann-Devantier, at der var redegjort for forslaget under det forrige punkt. Dirigenten oplyste, at bestyrelsen ikke kunne tilslutte sig forslaget allerede af den grund at al handel med medarbejderaktier iselskabet skulle ske til indre værdi. Dette var et princip der altid havde været gældende og som bestyrelsen stod vagt om. Dertil kom, at forslaget kunne have visse negative skattemæssige konsekvenser, som der ikke nærmere skulle redegøres for her. Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget var afvist af generalforsamlingen. 10e. Bemyndigelse til dirigenten Der forelå forslag om bemyndigelse til dirigenten til at anmelde det her vedtagne samt ændre i det vedtagne i det omfang, Erhvervsstyrelsen måtte anmode. Da ingen aktionærer ønskede ordet, konstaterede dirigenten med generalforsamlingens tilslutning, at forslaget om bemyndigelse til dirigenten var vedtaget. Punkt 11: Eventuelt Dirigenten bemærkede, at Henrik Gurtler fratrådte og oplyste, at der var indskrevet to taleriden anledning. Dirigenten gav herefter ordet til formand for COWIfonden, Henning Therkelsen. Henning Therkelsen takkede herefter Henning Giirtler for hans flotte arbejde for bestyrelsen som menigt medlem, næstformand og formand. Henning Therkelsen roste særligt Henrik Gurtlers arbejde med at indføre en moderne ledelseskultur i selskabet. Endeligt oplyste Henning Therkelsen, at han så frem til samarbejdet med Steen Riisgaard.

11 Dirigenten gav herefter ordet til Lars-Peter SØbye. Lars-Peter Søbye takkede ligeledes Henrik Gurtler for hans store indsats for COWI. Lars Peter Søbye redegjorde herefter for Henrik Giirtlers resultater i sin tid i COWI. Dirigenten konstaterede, at ingen øvrige aktionærer ønskede ordet, og gav herefter ordet til Henrik Giirtler. Henrik Gurtler roste COWI som virksomhed og gav sine bud på hvorledes COWI skulle fortsætte sin udvikling. Henrik Giirtler takkede slutteligt alle ansatte i COWI for deres bidrag til selskabets vækst. Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt og nedlagde sit hverv som dirigent. Henrik Gurtler erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat København April 2017 Sagsnr. 000328-0282 nk/nk/aju Generalforsamlingsreferat fra ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S den 30. marts 2017 København Aarhus Shanghai Langelinie Alle 35 Værkmestergade

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen Den 24. marts 2002, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i Lægemiddelstyrelsens kommende domicil i Havnestad, Axel Heidesgade 1 / Islands Brygge 69, 2300 Købehavn S. Udover

Læs mere

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse År 2014, den 17. december, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Ambu A/S i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Til stede var 181 personer med adgangskort, heraf 129 med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 24.04.2013 OG NYE VEDTÆGTER. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 Selskabsmeddelelse nr. 4/2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR. 15300574 År 2013,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2011, den 12. april kl. 15.00 afholdtes ordinær

Læs mere

Dagsorden for ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 15.30 i kantinen, COWI Holding A/S, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby.

Dagsorden for ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 15.30 i kantinen, COWI Holding A/S, Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby. Til aktionærerne i COWI Holding A/S ADRESSE COWI Holding A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.com DATO 8. marts 2012 SIDE 1/3 REF LVA PROJEKTNR

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

OAI-I L Ariv o k a cfirrn a

OAI-I L Ariv o k a cfirrn a OAI-I L Ariv o k a cfirrn a UDSKRIFT AF FORHANDlINGSPROTO- KOllEN FOR egetæpper als evr-nr. 38 45 42 18 J.nr. 131693 Torben Buur Side 2 af 5 Ar 2015, den 28.08., kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side Side 1 af 6 År 2009, den 16. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

a. Forslag om nedsættelse af selskabskapitalen samt nedsættelse af stykstørrelse fra 1,00 kr. til 0,50 kr.

a. Forslag om nedsættelse af selskabskapitalen samt nedsættelse af stykstørrelse fra 1,00 kr. til 0,50 kr. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 10. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2016 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Forløb af ordinær generalforsamling Den 10. maj 2016, kl. 16.00, blev

Læs mere

Den 21. marts 2013 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos

Den 21. marts 2013 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck A/S Den 21. marts 2013 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand, Mats Pettersson,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk CVR-NR 62 67 02 15 År 2013, den 18. april kl. 15.00

Læs mere

Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos

Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand Per Wold-Olsen indledte generalforsamlingen

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

På generalforsamlingen var repræsenteret nominelt DKK , svarende til 76,81% af selskabskapitalen efter regulering for egne aktier.

På generalforsamlingen var repræsenteret nominelt DKK , svarende til 76,81% af selskabskapitalen efter regulering for egne aktier. William Demant Holding A/S Torsdag den 22. marts 2018 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i William Demant Holding A/S, CVR-nr. 71 18 69 11, på adressen Kongebakken 9, 2765 Smørum. Formanden

Læs mere

på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Bilund, Danmark med følgende

på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Bilund, Danmark med følgende J.nr. 036920-0018 ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2009 Den 21. april 2009 blev der afholdt ordinær generalforsamling i FirstFarms AIS, CVR nr. 28 31 2504 på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B,

Læs mere

3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport År 2013, den 12. december, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Ambu A/S i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Til stede var 128 personer med adgangskort, heraf 92 med

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDlINGSPROTO KOllEN

UDSKRIFT AF FORHANDlINGSPROTO KOllEN Advokatfirnla UDSKRIFT AF FORHANDlINGSPROTO KOllEN FOR egetæpper a/s CVR-nr. 38454218 J.nr. 13S939 Torben Buur Side 2 af 5 Ar 2016, den 30.08., kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i egetæpper

Læs mere

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen. Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,

Læs mere

Den 29. marts 2012 kl afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr , hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby.

Den 29. marts 2012 kl afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr , hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. H. Lundbeck A/S Den 29. marts 2012 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand Mats Pettersson indledte

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen. KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES BERLIN IV A/S, CVR-NUMMER 29 14 98 60 Den 10. oktober 2014, klokken 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Berlin IV A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade

Læs mere

Henrk Gürler, gav herefter ordet

Henrk Gürler, gav herefter ordet -l, rf, Henrk Gürler, gav herefter ordet stemmeise med pkt. 1 1.1 i Komerup, som bestyrelsen i overenshavde udpeget tildirigent. Dirigenten konstaterede med forsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen

Læs mere

Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på

Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på H. Lundbeck A/S Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på selskabets adresse, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand, Håkan Björklund,

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2009 JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor,

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. År 2012, den 29. oktober kl. 13:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Berlin High End A/S, CVR nr. 29195692, hos Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab, Frederiksberggade 16, 1459 København K. Bestyrelsens

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 01.03.2013

Generalforsamlingsprotokollat Dato 01.03.2013 Generalforsamlingsprotokollat Dato 01.03.2013 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 01. marts 2013 klokken 10.00 i Vintersalen på Hotel Hvide Hus, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den samlede

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42 Den 8. april 2014 NewCap Holding A/S Amaliegade 14, 2 1256 København K Tlf. +45 8816 3000 CVR nr. 13255342 www.newcap.dk Agenda og forløb af ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S Amaliegade 14,

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 5 BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S CVR-nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 7. marts 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 06/2017 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Der indkaldes

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år K/S VIKING 3, EJENDOMME Selskabet afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 13. december 2006 kl. 13.00 på Difkos kontor i Holstebro. På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 486 anparter. Til

Læs mere

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014 DSKLMKHXNC fb skan 17 02 2014 1100 SEPBARCODE OU319 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Aabenraa Kommune 1 h FEB. 20tt INDGÅET 10. februar 2014 Forskerparken Syd A/S, Aision 2, 6400 Sønderborg

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen:

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen: Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 18-09-2003 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 10. oktober 2003, kl. 16.30

Læs mere

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1. MAJ 2009 JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor,

Læs mere

Den 25. april 2012 blev der afholdt ordinær generalforsamling i. Topsil Semiconductor Materials A/S CVR nr

Den 25. april 2012 blev der afholdt ordinær generalforsamling i. Topsil Semiconductor Materials A/S CVR nr Den 25. april 2012 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Topsil Semiconductor Materials A/S CVR nr. 24 93 28 18 hos advokatfirma Plesner, Amerika Plads 37, 2100 København Ø. Dagsordenen var: 1.

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11,

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11, Santa Fe Group A/S East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 E-mail: sfg@santaferelo.com Web: www.santaferelo.com CVR.nr.: 26 04 17 16 9. marts 2016 Indkaldelse til

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2016

Ordinær generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling 2016 H+H International A/S København, 14. april 2016 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012

Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012 Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 25. maj 2012 klokken 10.00 på adressen Vesterbro 46,. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S 21. marts 2014 GENERALFORSAMLING I FONDSMÆGLERSELSKABET MAJ INVEST A/S Efter vedtægternes pkt. 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Fondsmæglerselskabet

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN 523-18602 JST/pkc 21.04.2016 UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for SKAGEN BRYGHUS A/S CVR-NR. 29 22 28 86 Advokatfirma Den 16. april 2015 kl. 15.00 afholdtes i Skagen Kultur- og Fritidscenter ordinær

Læs mere

Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler.

Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler. Referat fra Topdanmarks ordinære generalforsamling 7. april 2016 År 2016 d. 7. april, kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Topdanmark A/S i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER 30. juni 2016 Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr. 29824088 VEDTÆGTER Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Scandinavian Private Equity A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

VEDTÆGTER. for COWI Holding A/S (CVR-nr. 32892973) ("Selskabet")

VEDTÆGTER. for COWI Holding A/S (CVR-nr. 32892973) (Selskabet) VEDTÆGTER for COWI Holding A/S (CVR-nr. 32892973) ("Selskabet") 2013 1. Navn 1.1 Selskabets navn er COWI Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at drive holding-virksomhed, herunder som øverste

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2008. på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Billund, Danmark med følgende

ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2008. på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Billund, Danmark med følgende ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2008 Den 22. april 2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i FirstFarms A/S, CVR nr. 28 31 25 04 på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Billund,

Læs mere

VEDTÆGTER 27. august Investeringsselskabet Artha Max A/S

VEDTÆGTER 27. august Investeringsselskabet Artha Max A/S VEDTÆGTER 27. august 2012 F O R Investeringsselskabet Artha Max A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha Max A/S. 1.2 Selskabets formål er at maksimere afkastet

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

Investeringsforeningen PFA Invest. Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014

Investeringsforeningen PFA Invest. Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014 11 Investeringsforeningen PFA Invest Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014 Tirsdag den 22. april 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest,

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2014/05 23. april 2014 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2014 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S Med henvisning til vedtægternes pkt. 11 indkalder GN Store Nord A/S til ordinær generalforsamling torsdag den

Læs mere

BECH-BRUUN. Generalforsamlingen var indkaldt. med følgende dagsorden: 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

BECH-BRUUN. Generalforsamlingen var indkaldt. med følgende dagsorden: 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. År 2014, torsdag den 27, marts kl. ] 5.30, afholdtes ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S på Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, 2800 Kongens Lyngby. Generalforsamlingen var indkaldt.

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 28. april 2010

Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 28. april 2010 Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 28. april 2010 Property Bonds VIII (Sverige II) A/S, CVR-nr. 29 21 33 64 ( Selskabet ) Referat fra ordinær generalforsamling d. 28.

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter. for. Seek4Cars AJS CVR.nr

Vedtægter. for. Seek4Cars AJS CVR.nr Jr.nr. 21020-0001 Vedtægter for Seek4Cars AJS CVR.nr. 32473989 Toldbod Plads 2 9000 Aalborg T +45 98 77 50 30 F +45 98 77 50 39 www.hna.dk 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Seek4Cars A/S. 2. Formål 2.1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Aktionærerne i

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078

Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078 Fondsbørsmeddelelse nr. 10 31. oktober 2014 Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078 Den 31. oktober 2014 kl. 17.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S 8. april 2016 GENERALFORSAMLING I FONDSMÆGLERSELSKABET MAJ INVEST A/S Efter vedtægternes pkt. 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Fondsmæglerselskabet

Læs mere

UDDRAG AF REFERAT AF SPARBANKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 22. MARTS 2011

UDDRAG AF REFERAT AF SPARBANKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 22. MARTS 2011 Til Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 4-2011 Skive, 22. marts 2011 UDDRAG AF REFERAT AF SPARBANKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 22. MARTS 2011 År 2011, den 22. marts, afholdtes kl. 17.30

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere