FIH årsrapport CVR-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FIH årsrapport 2011. CVR-nr. 17029312"

Transkript

1 FIH årsrapport 2011 CVR-nr

2

3 FIH ÅRSRAPPORT FIH ÅRSRAPPORT Indhold Ledelsesberetning I. Hovedtal 5 II. Forord 6 III. Ejerskab og strategi 8 IV. Årets resultat 11 V. Udsigterne for VI. Likviditet og funding 24 VII. FIH s forretning 34 Corporate Banking 35 Acquisition Finance 36 Property Finance 37 Markets 38 Corporate Finance 40 Private Equity 41 Øvrige områder 42 VIII. Kreditrisiko og andre typer risici 44 IX. Solvensbehov og kapitalforhold 55 X. Organisation og selskabsledelse 58 Resultat- og totalindkomstopgørelse Balance 31. december Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Resultatopgørelse fordelt på kvartaler 70 Oversigt over noter 71 Noter 72 Supplerende noter 96 Ledelsespåtegning 112 Intern revisions erklæringer 113 De uafhængige revisorers erklæringer 114 Bestyrelse 115 Direktion 117 Definitioner 118 FIH Koncernen (FIH) består af FIH Erhvervsbank A/S og de 100 procent ejede datterselskaber FIH PARTNERS A/S, FIH Leasing og Finans A/S, FIH Realkredit A/S og FIH Kapital Bank A/S.

4 4 FIH ÅRSRAPPORT 2011

5 FIH ÅRSRAPPORT FIH ÅRSRAPPORT I. Hovedtal FIH koncernen (mio. kr.) RESULTATOPGØRELSEN Netto rente- og gebyrindtægter 889, , , , ,9 Kursreguleringer -670, ,0 510,7-53,5 510,0 Andre driftsindtægter 69,4 84,2 108,6 95,6 85,9 Resultat af finansielle poster 288, , , , ,8 Udgifter til personale og administration 512,7 607,5 665,4 726,8 700,3 Afskrivninger 40,2 25,6 30,3 58,3 37,7 Andre driftsudgifter 9,9 244,2 321,6 82,3 3,4 Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv. 992, , ,0 494,4-19,4 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 0,3-0,1-8,4 17,6 17,4 Resultat før skat ,1 316,3-147,8 207, ,2 Skat -88,0-208,3-159,3 23,9 152,9 Årets resultat ,1 524,6 11,5 184, ,3 Fordeling af årets resultat FIH s aktionærer ,1 524,6 10,4 184, ,5 Minoritetsinteresser 0,0 0,0 1,1-0,1 28,8 UDVALGTE BALANCEPOSTER Udlån Egenkapital Aktiver i alt Basiskapital NØGLETAL* Solvensprocent 17,8 15,4 13,8 11,9 11,5 Kernekapitalprocent 15,6 13,3 11,4 8,8 8,4 Egenkapitalforrentning før skat -16,3 3,9-1,9 2,7 17,6 Egenkapitalforrentning efter skat -15,2 6,5 0,1 2,4 15,5 Indtjening pr. omkostningskrone 0,19 1,11 0,93 1,15 2,77 Renterisiko 0,7 1,6 2,7 0,1 4,0 Valutaposition 0,7 1,4 1,1 4,8 9,0 Valutarisiko 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 Udlån i forhold til indlån 7,4 8,1 3,2 2,3 7,1 Udlån i forhold til egenkapital 6,0 7,0 8,2 9,3 9,6 Årets udlånsvækst -26,1-9,6-11,7-3,2 11,0 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 109,8 71,4 80,5 10,4 36,7 Summen af store engagementer 36,0 66,1 70,8 157,4 155,7 Årets nedskrivningsprocent 2,1 3,1 1,7 0,7 0,0 Basiskapital i forhold til minimumskapitalkrav 272,6 316,0 317,1 281,0 282,4 *Nøgletallene er beregnet efter Finanstilsynets definitioner, som fremgår af side 79.

6 6 FIH ÅRSRAPPORT FIH ÅRSRAPPORT 2011 II. Forord 2011 var et spændende, men udfordrende år for FIH, vores kunder samt den finansielle sektor som helhed. Året startede med et ejerskifte i FIH. Samtidig var stemningen i starten af 2011 i både dansk og international økonomi overvejende positiv. I løbet af året satte en række begivenheder dog betydelige aftryk, og set under et har 2011 været et turbulent og udfordrende år inden for bankdrift både nationalt og internationalt. Gældsproblemer især i en række sydeuropæiske lande og tilstanden i eurosamarbejdet har sat sit præg på den økonomiske dagsorden. I tillæg hertil blev situationen for de danske banker præget af begivenhederne omkring Amagerbanken og Fjordbank Mors, hvor disse bankers overgang til Finansiel Stabilitet tiltrak international opmærksomhed. Den spirende bedring for dansk erhvervsliv er ligeledes aftaget siden sommeren NEGATIVT RESULTAT, MEN TILFREDSSTILLENDE UNDERLIGGENDE UDVIKLING I DE FORRETNINGSVENDTE ENHEDER FIH opnåede i 2011 et resultat efter skat på mio. kr. Resultatet er påvirket af følgende væsentlige elementer, som alle er af engangskarakter: Værdien af Axcel III-fonden (hovedsageligt på grund af Pandora A/S (Pandora)) faldt 829 mio. kr. Negative kursreguleringer grundet afvikling af ikke-fortsættende aktiviteter på 82 mio. kr., herunder en større aktieportefølje samt visse udlån. Restruktureringsomkostninger på 20 mio. kr. Nedskrivning af visse immaterielle aktiver relateret til interne projekter på 18 mio. kr. Herudover udgør nedskrivninger på udlån 992 mio. kr. Nedskrivninger på udlån er en del af det at drive bankvirksomhed, men årets nedskrivninger vurderes at være relativt høje i forhold til bankens udlånsbalance, og set i et historisk perspektiv. Bortset fra ovenstående har udviklingen i alle tre forretningsvendte enheder været tilfredsstillende. Resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden er således på 555 mio. kr., hvilket er lidt højere end de senest udmeldte forventninger. Vi vurderer resultatet som acceptabelt i forhold til markedsbetingelserne, men anerkender samtidig, at resultatet ikke lever op til det en finansiel institution af vores omfang forventeligt skal levere i et normalt år. FIH s egenkapital udgør mio. kr. ved udgangen af 2011, hvilket resulterer i en stærk solvens på 17,8 procent, ligesom likviditeten er solid og udgør 16,2 mia. kr. ved udgangen af FIH I 2011 Året startede med en glædelig begivenhed idet FIH s nye ejerkreds bestående af ATP, PFA, Folksam og C.P. Dyvig formelt faldt på plads, og Bjarne Graven Larsen tiltrådte som direktør, sideordnet med Henrik Sjøgreen. Derved nåede vi en vigtig milepæl, idet vi fik skabt klarhed om både ejerskab og den øverste ledelse. Bankens primære fokus i 2011 har været at adressere den refinansieringsopgave, FIH står overfor i de kommende år i takt med, at de statsgaranterede obligationsudstedelser udløber.

7 FIH ÅRSRAPPORT FIH ÅRSRAPPORT FIH ÅRSRAPPORT I årsrapporten for 2010 fremlagde vi en ny forretningsstrategi. I det forgangne år har vores fokus I været årsrapporten på at eksekvere for 2010 fremlagde strategien vi en og ny samtidig forretningsstrategi. foretage de I det nødvendige forgangne år justeringer har vores i takt med de fokus resultater, været på vi at har eksekvere opnået, strategien og forandringerne og samtidig på foretage markederne nødvendige omkring justeringer os. i takt med de resultater, vi har opnået, og forandringerne på markederne omkring os. Strategien indebærer en aktiv reduktion af udlånsbalancen. FIH har i 2011 reduceret udlåne- Strategien indebærer en aktiv reduktion af udlånsbalancen. FIH har i 2011 reduceret udlånene med 15 mia. kr. svarende til 26 procent. Efterspørgslen efter lån fra danske virksomheder ne med 15 mia. kr. svarende til 26 procent. Efterspørgslen efter lån fra danske virksomheder har samtidig været svag, og som konsekvens heraf forventes i en periode fremover et lavere har samtidig været svag, og som konsekvens heraf forventes i en periode fremover et lavere aktivitetsniveau aktivitetsniveau i FIH. i FIH. Derfor Derfor blev blev det det i i maj maj måned måned besluttet besluttet at at reducere reducere omkostningsbasen, omkostningsbasen, herunder herunder at tilpasse at tilpasse medarbejderantallet og og ca. 35 medarbejdere blev blev opsagt. opsagt. Vi er lykkedes Vi er lykkedes med med mange mange elementer af af strategien i 2011 og og løsning af refinansieringsopgaven forløber planmæssigt. Vi Vi har har året året igennem gjort, hvad vi vi fandt fandt nødvendigt og ansvarligt, og ansvarligt, og vil fortsætte dette arbejde i 2012, således at FIH fortsat vil have et stærkt fundament efter af ven forløber og vil fortsætte dette arbejde i 2012, således at fortsat vil have et stærkt fundament efter refinansieringen af de statsgaranterede obligationer. refinansieringen af de statsgaranterede obligationer. Som ledelse af Danmarks eneste rendyrkede erhvervsbank, anser vi det for vores opgave at Som ledelse sikre, at af FIH Danmarks kan håndtere eneste både rendyrkede eksisterende erhvervsbank, og nye udfordringer. anser Det vi er det vores for opfattelse, vores opgave at at sikre, vi at med FIH den kan nye håndtere forretningsstrategi både eksisterende og med det og fokus, nye vi udfordringer. arbejder med Det i hverdagen, vores har opfattelse, sikret at vi med at den FIH også nye forretningsstrategi på sigt vil være en væsentlig og med aktør det fokus, i den finansielle vi arbejder sektor med i Danmark. i hverdagen, har sikret at FIH også på sigt vil være en væsentlig aktør i den finansielle sektor i Danmark. UNDERSKRIFT UNDERSKRIFT Bjarne Graven Larsen Direktør Bjarne Graven Larsen Direktør Billede af Henrik og Bjarne UNDERSKRIFT Henrik UNDERSKRIFT Sjøgreen Direktør Henrik Sjøgreen Direktør Billede af Henrik og Bjarne

8 8 FIH ÅRSRAPPORT FIH ÅRSRAPPORT 2011 III. Ejerskab og strategi Den 6. januar 2011 faldt FIH s nye ejerkreds bestående af ATP, PFA, Folksam og C.P. Dyvig formelt på plads, og samtidig tiltrådte Bjarne Graven Larsen som direktør. De nye ejere af FIH repræsenterer tre af de førende skandinaviske institutionelle investorer og har hver især et indgående forhåndskendskab til FIH. Direktionen i FIH, Henrik Sjøgreen og Bjarne Graven Larsen, har sammen med en række ledende medarbejdere investeret i FIH Holding A/S, som er det fælles holdingselskab for ejerkredsen bag FIH. Tilsammen ejer direktion og ledende medarbejdere 2,3 procent af aktiekapitalen i FIH Holding A/S. Bjarne Graven Larsen og Henrik Sjøgreen ejer hver 0,5 procent af aktierne i selskabet. Efter afklaring af ejerskabet vedtog den nye bestyrelse en ny strategi, som blev præsenteret i årsrapporten for Strategien medfører: Reduktion af FIH s refinansieringsbehov. Reduktion af FIH s risikoprofil. Ovenstående vil føre til et mindre, men stærkere FIH, hvor kundefokus er små og mellemstore danske erhvervsvirksomheder, og hvor bankens rådgivningsaktiviteter fortsat vil have stort fokus. REFINANSIERINGSBEHOV FIH har i starten af 2011 vedtaget og udmeldt en strategi, som skal reducere FIH s refinansieringsbehov til under 15 mia. kr. uden træk på den likviditetsfacilitet, som FIH har til rådighed hos ATP (ATP-faciliteten) og uden anvendelse af den låneordning, som Nationalbanken introducerede i efteråret 2011 (Nationalbank-faciliteten). De centrale elementer i den tidligere udmeldte forretningsstrategi er: Reduktion af udlån til 29 mia. kr. ultimo Forøgelse af indlån til 15 mia. kr. ultimo Frigørelse af yderligere likviditet gennem reduktion af andre aktivposter (blandt andet aktier og erhvervsobligationer) samt balancen generelt, hvilket vil reducere det regulatoriske likviditetskrav. I lyset af forværringen af de internationale fundingmarkeder henover sommeren 2011, har FIH s ledelse besluttet at tilpasse forretningsstrategien, således at refinansieringsbehovet nedbringes yderligere i forhold til den udmeldte strategi. Refinansieringsbehovet vil herefter være reduceret til under 10 mia. kr., og kan således forventeligt dækkes af likviditetsberedskabet (beskrevet nærmere på side 26), herunder ATP-faciliteten. Den yderligere reduktion af refinansieringsbehovet vil primært ske gennem yderligere reduktion af udlånsbalancen for eksempel ved at begrænse nyudlån, undlade at forlænge eksisterende udlån, samt ved frasalg af dele af udlånsbalancen. Formålet med strategien er at sikre, at FIH s fundament fortsat er stærkt efter udløb af de statsgaranterede obligationer. For en nærmere beskrivelse af FIH s refinansieringsstrategi henvises til afsnit VI Likviditet og funding.

9 FIH ÅRSRAPPORT FIH ÅRSRAPPORT RISIKOPROFIL Det er ydermere FIH s målsætning at ændre bankens risikoprofil i retning af en lavere risiko. Dette sker blandt andet ved at afvikle forretningsområderne Private Equity og Property Finance. Samtidig er det intentionen, at Corporate Bankings andel af udlånsbalancen ved udgangen af 2013 er væsentligt forøget. I perioden frem til ultimo 2013 vil der være midlertidige udsving i de enkelte områders andel af udlånsbalancen, hvilket afspejler, at nedbringelsen af udlån sker med forskellig hastighed i de forskellige bankingområder. Reduktion af risikoen opnås endvidere ved at nedbringe andelen af store engagementer. Summen af store engagementer i procent af den ansvarlige kapital er nedbragt fra 66,1 procent ultimo 2010 til 36,0 procent ultimo 2011 og er således markant under maksimum på 800 procent ifølge lov om finansiel virksomhed, samt målet i Tilsynsdiamanten på maksimalt 125 procent.

10 10 FIH ÅRSRAPPORT FIH ÅRSRAPPORT 2011 (billede)

11 FIH ÅRSRAPPORT FIH ÅRSRAPPORT IV. Årets resultat FIH koncernen (mio. kr.) kvt kvt kvt kvt 2011 Netto renteindtægter 758, ,1 165,9 216,6 163,7 212,3 Netto gebyrindtægter 131,4 190,0 38,8 27,8 30,4 34,4 Netto rente- og gebyrindtægter 889, ,1 204,7 244,4 194,1 246,7 Kursreguleringer eksklusive Axcel III-fonden 158,0 354,7-99,5 44,3 76,0 137,2 Andre driftsindtægter 69,4 84,2 17,0 16,9 17,0 18,5 Resultat af finansielle poster eksklusive Axcel III-fonden 1.117, ,0 122,2 305,6 287,1 402,4 Ordinære omkostninger mv. 514,6 633,1 111,9 113,0 141,7 148,0 Øvrige omkostninger 48,2 244,2 3,0-1,4 40,4 6,2 Resultat før nedskrivninger og skat mv., eksklusive Axcel III-fonden 554,5 954,7 7,3 194,0 105,0 248,2 Kursregulering af Axcel III-fonden -828, ,3 64,9-446,6-315,2-131,7 Nedskrivninger på udlån mv. 992, ,6 435,0 205,4 180,6 171,3 Indtægter fra associerede virksomheder 0,3-0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 Resultat før skat ,1 316,3-362,5-458,0-390,8-54,8 Skat -88,0-208,3-77,3-4,0-29,9 23,2 Årets resultat ,1 524,6-285,2-454,0-360,9-78,0 NØGLETAL* Solvensprocent 17,8 15,4 17,8 16,8 16,2 15,9 Kernekapitalprocent 15,6 13,3 15,6 14,9 14,5 14,3 Individuelt solvensbehov (procent) 12,3 9,9 12,3 10,5 10,2 10,2 Egenkapitalforrentning før skat -16,3 3,9-16,3-15,3-11,0-2,6 Egenkapitalforrentning efter skat -15,2 6,5-15,2-15,1-10,8-3,8 Cost/income ratio for perioden eksklusive Axcel III-fonden 0,46 0,35 0,92 0,37 0,49 0,37 Summen af store engagementer 36,0 66,1 36,0 54,0 38,7 60,8 *Nøgletallene er beregnet efter Finanstilsynets definitioner, jævnfør anvendt regnskabspraksis. FIH koncernens resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, for 2011 blev på 554,5 mio. kr. (2010: 954,7 mio. kr.), hvilket er lidt højere end de seneste udmeldte forventninger i niveauet 500 mio. kr. Dette skyldes primært højere indtjening i Markets i fjerde kvartal 2011 end forventet. Resultat før skat eksklusive Axcel III-fonden er -437,5 mio. kr. (2010: -968,0 mio. kr.), mens årets resultat inklusive skat og Axcel III-fonden udgør ,1 mio. kr. (2010: 524,6 mio. kr.). Egenkapitalen udgør mio. kr. og basiskapitalen mio. kr. I det følgende gennemgås de væsentligste poster i resultatopgørelsen og balancen. NETTO RENTEINDTÆGTER Netto renteindtægterne udgør 758,5 mio. kr., et fald på 444,6 mio. kr. i forhold til 2010, hvilket primært skyldes følgende: Lavere renteindtægter blandt andet som følge af reduktion af udlånsbalancen og obligationsbeholdningen. Øgede fundingomkostninger. Fald i det generelle renteniveau.

12 12 FIH ÅRSRAPPORT FIH ÅRSRAPPORT 2011 Renteindtægter udgør samlet 2.819,0 mio. kr. i 2011 (2010: 3.142,4 mio. kr.). Faldet kan blandt andet tilskrives lavere renteindtægter fra udlån, blandt andet som følge af den kraftige reduktion af udlånsbalancen på mio. kr., men også et fald i det generelle renteniveau. Renteindtægter fra udlån er således faldet til 2.138,8 mio. kr. i 2011 (2010: 2.255,8 mio. kr.). En anden faktor er fald i renteindtægter fra obligationer til 580,9 mio. kr. (2010: 848,2 mio. kr.), blandt andet som følge af et lavere renteniveau, men også en lavere gennemsnitlig obligationsbeholdning i 2011 end i Renteudgifterne er steget med 121,2 mio. kr. til 2.060,5 mio. kr. (2010: 1.939,3 mio. kr.), hvoraf renteudgifter til obligationsudstedelser er steget med 187,5 mio. kr. i forhold til Bortset fra udstedelse af Commercial Papers, har FIH ikke foretaget nye obligationsudstedelser i 2011, men har i alle årets 12 måneder betalt fuld provision på de statsgaranterede obligationer. I 2010 betalte FIH kun fuld provision i fjerde kvartal 2010 efter udløb af Bankpakke I. Fald i indlånsbalancen på mio. kr. medfører et fald i renteudgifterne til indlån på 30,2 mio. kr. i forhold til FIH indfriede i marts 2011 et efterstillet kapitalindskud på 100 mio. euro. På trods heraf er renteudgifter til efterstillede kapitalindskud i 2011 kun faldet med 4,8 mio. kr. i forhold til 2010 og udgør nu 271,1 mio. kr. (mio. kr.) Netto rente- og gebyrindtægter Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 35,6 63,1 Udlån og andre tilgodehavender 2.138, ,8 Obligationer 580,9 848,2 Afledte finansielle instrumenter i alt 63,5-29,0 Øvrige renteindtægter 0,2 4,3 Renteindtægter i alt 2.819, ,4 Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker 272,5 302,1 Indlån og anden gæld 149,1 179,3 Udstedte obligationer 1.367, ,2 Efterstillede kapitalindskud 271,1 275,9 Øvrige renteudgifter 0,1 1,8 Renteudgifter i alt 2.060, ,3 Netto renteindtægter 758, ,1 FIH s gennemsnitlige rentemarginal er faldet fra 1,4 procent til 0,8 procent. Som det fremgår af nedenstående tabel har rentesatsen på de gennemsnitlige rentebærende aktiver været konstant i Til gengæld er renteudgiften til de gennemsnitlige rentebærende passiver steget fra 2,0 procent i 2010 til 2,6 procent i 2011, hvilket afspejler øgede fundingomkostninger. FIH har søgt at kompensere herfor ved at hæve udlånsrenten overfor kunderne, hvilket afspejles i en stigning i den gennemsnitlige rente på udlån fra 3,7 procent i 2010 til 3,9 procent i Stigningen udgør kun 0,2 procentpoint, da det generelle renteniveau i Danmark samtidig er faldet.

13 FIH ÅRSRAPPORT FIH ÅRSRAPPORT (mio. kr.) Gennemsnitlige rentebærende aktiver og passiver Rentebærende aktiver Rentebærende passiver Rentemarginaler mv. Renteindtægter/rentebærende aktiver i alt 3,4 % 3,4 % Renteudgifter/rentebærende passiver i alt 2,6 % 2,0 % Gennemsnitlig rentemarginal 0,8 % 1,4 % Netto renteindtægter/rentebærende aktiver 1,1 % 1,5 % Udlån gennemsnitlig rente Rente af udlån Gennemsnitlig udlånssaldo før nedskrivninger Gennemsnitlig rente på udlån 3,9 % 3,7 % NETTO GEBYRINDTÆGTER Gebyr- og provisionsindtægter er i 2011 faldet med 62,0 mio. kr. og udgør 175,7 mio. kr. Årsagen til de faldende gebyrindtægter skyldes primært, at indtægterne i Corporate Finance er faldet til 87,6 mio. kr. (2010: 132,9 mio. kr.), da det økonomiske klima medfører, at det tager længere tid og er sværere at gennemføre transaktionerne. (mio. kr.) Netto gebyrindtægter Gebyrindtægter Corporate Finance 87,6 132,9 Andre gebyrer mv. 88,1 104,8 Gebyr- og provisionsindtægter 175,7 237,7 Afgivne gebyrer og provisionsudgifter 44,3 47,7 Netto gebyrindtægter 131,4 190,0 KURSREGULERINGER Kursreguleringer eksklusive Axcel III-fonden udgør 158,0 mio. kr., hvilket er 196,7 mio. kr. lavere end i (mio. kr.) Kursreguleringer Udlånshedge 13,1 23,4 Fundinghedge -6,2 9,5 Investeringsejendomme inkl. afdækning -18,8 4,3 Realkreditudlån, inkl. afdækning -2,0 2,8 Obligationer og andre derivater 100,5 261,2 Tilbagekøb af udstedte obligationer og efterstillede kapitalindskud 66,9 15,7 Aktieoptioner 3,5 6,9 Valuta -40,2-16,4 Aktier eksklusive Axcel III-fonden 122,7 47,3 Afvikling af ikke-fortsættende aktiviteter -81,5 0,0 Kursregulering i alt eksklusive Axcel III-fonden 158,0 354,7 Kursregulering af Axcel III-fonden -828, ,3 Kursregulering i alt -670, ,0 Kursregulering af obligationer og andre derivater udgør 100,5 mio. kr. (2010: 261,2 mio. kr.) og er således faldet med 160,7 mio. kr. Denne udvikling kan dels tilskrives en lavere gennemsnitlig obligationsbeholdning, dels volatiliteten i de finansielle markeder. Derudover er året påvirket af tab på et finansielt instrument i forbindelse med Amagerbankens overgang til Finansiel Stabilitet på i alt 16,8 mio. kr.

14 14 FIH ÅRSRAPPORT FIH ÅRSRAPPORT 2011 I 2011 har FIH foretaget tilbagekøb af egne udstedte obligationer på i alt mio. kr. (2010: 834 mio. kr.), hvilket giver en indtægt under kursreguleringer på 66,9 mio. kr. (2010: 15,7 mio. kr.). Der er udelukkende foretaget tilbagekøb i obligationsserier, der udløber inden Kursreguleringer af aktier eksklusive Axcel III-fonden udgør 122,7 mio. kr. (2010: 47,3 mio. kr.), hvilket primært skyldes en stigende værdi af de underliggende porteføljeselskaber i de private equilty fonde, FIH har investeret i. Investeringsejendomme (operationel leasing) er dagsværdireguleret med -18,8 mio. kr. En del af værdireguleringerne svarer til afdragsdelen på leasingydelsen, som indtægtsføres under posten Andre driftsindtægter. Som en del af strategien har FIH i fjerde kvartal 2011 afviklet ikke-fortsættende aktiviteter, herunder en større aktieportefølje samt visse ikke-rentable udlån, hvilket har givet en negativ kursregulering på 81,5 mio. kr. Kursregulering af Axcel III-fonden, som blandt andet ejer en større del af aktierne i Pandora, udgør -828,6 mio. kr. i 2011 (2010: 1.284,3 mio. kr.). Den negative kursregulering skyldes et markant fald i Pandoras aktiekurs fra 336,0 kr. pr. aktie 31. december 2010 til 54,0 kr. pr. aktie 31. december Især i tredje kvartal 2011 faldt aktiekursen kraftigt grundet Pandoras nedjustering af forventningerne til årets indtjening. Aktiekursen steg dog svagt henover fjerde kvartal FIH har pr. 31. december 2011 anvendt lukkekursen på Pandora i bankens resultatopgørelse. ANDRE DRIFTSINDTÆGTER Andre driftsindtægter udgjorde i ,4 mio. kr. (2010: 84,2 mio. kr.). Den største post under andre driftsindtægter er lejeindtægter fra investeringsejendomme (operationelle leasing aftaler). I 2011 er balanceposten investeringsejendomme faldet med 67,1 mio. kr., hvilket har resulteret i lavere lejeindtægter. OMKOSTNINGER De ordinære omkostninger er faldet med 118,5 mio. kr. til 514,6 mio. kr. i 2011, hvilket svarer til et fald på 18,7 procent. Faldet kan primært tilskrives reduktion i antallet af medarbejdere samt resultatafhængige lønomkostninger. Det gennemsnitlige antal medarbejdere i 2011 er reduceret til 341 (opgjort som fuldtidsstillinger) mod 355 i 2010, og antallet af medarbejdere ved årets udgang udgør 317. Øvrige omkostninger er faldet med 196,0 mio. kr. primært som følge af, at Bankpakke I udløb ultimo september 2010, hvilket medførte en reduktion af FIH s udgifter hertil på 244,2 mio. kr. i 2011 i forhold til Til gengæld påvirker restruktureringsomkostninger og nedskrivninger på immaterielle aktiver 2011 negativt med 38,3 mio. kr. I 2011 udgør andre driftsudgifter 9,9 mio. kr. og består blandt andet af omkostninger i forbindelse med Indskydergarantifonden på 4,1 mio. kr.

15 FIH ÅRSRAPPORT FIH ÅRSRAPPORT FIH ÅRSRAPPORT (mio. kr.) Omkostninger (mio. kr.) Ordinære omkostninger Omkostninger Personale og adm. omkostninger ekskl. restruktureringsomkostninger 492,7 607,5 Ordinære omkostninger Afskrivninger 21,9 25,6 Personale og adm. omkostninger ekskl. restruktureringsomkostninger 492,7 607,5 Ordinære omkostninger Afskrivninger 514,6 21,9 633,1 25,6 Nedskrivning af immaterielle aktiver Ordinære omkostninger 18,3 514,6 0,0 633,1 Restruktureringsomkostninger 20,0 0,0 Nedskrivning af immaterielle aktiver 18,3 0,0 Andre driftsudgifter 9,9 244,2 Restruktureringsomkostninger 20,0 0,0 Øvrige omkostninger Andre driftsudgifter 48,2 9,9 244,2 244,2 Omkostninger i alt Øvrige omkostninger 562,8 48,2 877,3 244,2 Omkostninger i alt 562,8 877,3 NEDSKRIVNINGER I 2011 har FIH haft nedskrivninger på 992,3 mio. kr., inklusive tilbageførte nedskrivninger i NEDSKRIVNINGER forbindelse med Det Private Beredskab på 2,3 mio. kr. Dette er væsentligt lavere end i 2010, I 2011 har FIH haft nedskrivninger på 992,3 mio. kr., inklusive tilbageførte nedskrivninger i hvor nedskrivningerne udgjorde 1.922,6 mio. kr., heraf 181,4 mio. kr. til Det Private Beredskab. forbindelse med Det Private Beredskab på 2,3 mio. kr. Dette er væsentligt lavere end i 2010, hvor nedskrivningerne udgjorde 1.922,6 mio. kr., heraf 181,4 mio. kr. til Det Private Beredskab. Nedskrivningsniveauet ligger dog over det forventede ved årets indgang. Det skyldes først og fremmest den negative udvikling på ejendomsmarkedet, hvor fortsatte fald i ejendomspriserne har medført et løbende behov for forhøjelse af nedskrivningerne på flere engagementer i Nedskrivningsniveauet ligger dog over det forventede ved årets indgang. Det skyldes først og fremmest den negative udvikling på ejendomsmarkedet, hvor fortsatte fald i ejendomspriserne har medført et løbende behov for forhøjelse af nedskrivningerne på flere engagementer i Property Finance. Herudover er der foretaget nedskrivninger på få, enkelte sager i Acquisition Finance og endelig er der i mindre omfang foretaget nye og forhøjede nedskrivninger på Property Finance. Herudover er der foretaget nedskrivninger på få, enkelte sager i Acquisition Finance og endelig er der i mindre omfang foretaget nye og forhøjede nedskrivninger på en bredere vifte af engagementer i Corporate Banking, primært initieret af de forværrede økonomiske forhold i andet halvår Størstedelen af de driftsførte nedskrivninger findes i en bredere vifte af engagementer i Corporate Banking, primært initieret af de forværrede forretningsområdet Property Finance, som udgør 73 procent af de samlede nedskrivninger økonomiske forhold i andet halvår Størstedelen af de driftsførte nedskrivninger findes i 2011, mens nedskrivningerne i Acquisition Finance og Corporate Banking udgør henholdsvis forretningsområdet Property Finance, som udgør 73 procent af de samlede nedskrivninger i 22 procent og 5 procent. 2011, mens nedskrivningerne i Acquisition Finance og Corporate Banking udgør henholdsvis 22 procent og 5 procent. Grafen nedenfor viser udviklingen i nedskrivningerne de seneste otte kvartaler i FIH s bankingområder, det vil sige eksklusive nedskrivninger i forbindelse med Det Private Beredskab. Grafen nedenfor viser udviklingen i nedskrivningerne de seneste otte kvartaler i FIH s bankingområder, det vil sige eksklusive nedskrivninger i forbindelse med Det Private Beredskab. Nedskrivninger i Banking fordelt på forretningsområder Nedskrivninger i Banking fordelt på forretningsområder Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr Mio. kr. Mio. kr Mio. kr Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Corporate Banking Acquisition Finance Property Finance I alt (højre akse) Nedskrivningerne på forretningsområderne Corporate Banking i fjerde Acquisition kvartal Finance 2011 Property er Finance opgjort inklusive I alt (højre akse) flytning af tre engagementer inklusive nedskrivninger på i alt 223,6 mio. kr. fra Corporate Banking til Property Finance. Corporate Banking Acquisition Finance Property Finance I alt (højre akse) Nedskrivningerne på forretningsområderne i fjerde kvartal 2011 er opgjort inklusive flytning af tre engagementer inklusive nedskrivninger på i alt 223,6 mio. kr. fra Corporate Banking til Property Finance

16 16 FIH ÅRSRAPPORT FIH ÅRSRAPPORT 2011 Der gøres opmærksom på, at FIH i december 2011 har gennemført en intern flytning af tre engagementer fra Corporate Banking til Property Finance. Flytningen af de tre engagementer har medført, at der er flyttet 223,6 mio. kr. i nedskrivninger fra Corporate Banking til Property Finance i fjerde kvartal Udviklingen i nedskrivningerne afspejler i stort omfang de tendenser, som løbende har vist sig i samfundsøkonomien. I Property Finance har den lave likviditet på ejendomsmarkedet i Danmark og de begrænsede finansieringsmuligheder løbende ført til faldende priser på de fleste typer erhvervsejendomme. På det tyske ejendomsmarked er både finansieringsmuligheder og likviditeten fortsat god og priserne generelt stabile. På virksomhedssiden er det fortsat de mindre og til dels mellemstore virksomheder med fokus kun på hjemmemarkedet, der primært arbejder på at skabe balance i driften. De individuelle nedskrivninger udgør 1.226,2 mio. kr. i 2011, og omkring 60 procent af disse er forhøjelser af eksisterende nedskrivninger (målt på beløb). Langt den største del af disse forhøjelser stammer fra ét engagement i Acquisition Finance og fire engagementer i Property Finance, hvoraf de to tidligere har været håndteret af Corporate Banking jævnfør ovenfor. For de fire engagementer i Property Finance skyldes forhøjelsen af nedskrivninger faldende sikkerhedsværdier primært relateret til ejendomsmarkedet. De gruppevise nedskrivninger er faldet med i alt 199,7 mio. kr. i 2011 og udgør 297,1 mio. kr. ved udgangen af 2011, hvilket betragtes som højt i forhold til sektoren. Faldet i de gruppevise nedskrivninger skyldes en reduktion af det ledelsesmæssige skøn på 355,0 mio. kr. Det ledelsesmæssige skøn er reduceret som følge af flere forhold. For det første har FIH forbedret sin nedskrivningsmodel og har således forøget modelnedskrivningerne med 154,7 mio. kr., som derfor er fragået det ledelsesmæssige skøn. For det andet er der foretaget individuelle nedskrivninger på en række af de områder, som ultimo 2010 var årsag til en væsentlig forøgelse af hensættelsen til det ledelsesmæssige skøn. Den samlede nedskrivningssaldo udgør mio. kr. ved udgangen af 2011, hvilket er 5,6 procent af det samlede udlån før nedskrivninger (2010: 3,6 procent). Nedskrivningssaldoen fordeler sig med 599 mio. kr. til Corporate Banking, 447 mio. kr. til Acquisition Finance og mio. kr. til Property Finance. SKAT I 2011 udgør skatten en indtægt på 88,0 mio. kr., mens der i 2010 var en indtægt på 208,3 mio. kr. Den effektive skatteprocent for 2011 er 6,9 procent, baseret på et negativt regnskabsmæssigt resultat før skat.

17 FIH ÅRSRAPPORT FIH ÅRSRAPPORT BALANCE Det samlede udlån er i 2011 faldet med mio. kr., eller 26 procent og udgjorde i alt mio. kr. ultimo Udlånsbalancen er faldet i alle bankingområder med det største relative fald i Acquisition Finance. Faldet i udlånsbalancen i 2011 er i overensstemmelse med bankens forretningsstrategi og i 2012 forventes yderligere nedbringelse af udlånsbalancen i alle forretningsområder i takt med eksekvering af strategien. (mio. kr.) Balance Likvider Udlån Obligationer Aktier og kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Andre aktiver Aktiver i alt Indlån og anden gæld Udstedte obligationer og gæld til kreditinstitutter Hensatte forpligtelser Andre passiver Efterstillede kapitalindskud Egenkapital i alt Passiver i alt Obligationsbeholdningen udgjorde mio. kr. ultimo 2011 (ultimo 2010: mio. kr.). Faldet skyldes dels en generel reduktion af handelsbeholdningen i bankens Markets afdeling, og ligeledes anvendelse af obligationer til førtidsindfrielse af gæld. Obligationsbeholdningen består herefter af højtratede likvide aktiver, der anvendes i egenbeholdningen, likviditetsstyringen og i bankens Markets afdeling. Beholdningen af aktier og kapitalandele i associerede virksomheder udgjorde 927 mio. kr. ultimo 2011 (ultimo 2010: mio. kr.). Faldet skyldes negativ kursregulering af Axcel IIIfonden samt frasalg af dele af porteføljen af unoterede aktier. Andre aktiver udgør mio. kr. (ultimo 2010: mio. kr.) og består primært af markedsværdien af afledte finansielle instrumenter, som tilsammen udgør mio. kr. ved udgangen af Andre passiver udgør mio. kr. (ultimo 2010: mio. kr.) og består primært af markedsværdien af afledte finansielle instrumenter, som tilsammen udgør mio. kr. ved udgangen af Indlån er faldet med mio. kr. i 2011, hvilket skyldes fald i indlån fra institutionelle investorer. Indlån i FIH s netbank for private og mindre erhvervskunder (FIH Direct Bank) har derimod gennemgået en meget positiv udvikling i 2011 og udgør ved udgangen af mio. kr., hvilket er en stigning på mio. kr. i forhold til udgangen af Antallet af kunder i FIH Direct Bank er samtidig steget fra primo 2011 til Efterstillede kapitalindskud udgjorde mio. kr., hvilket er 659 mio. kr. lavere end primo året. Faldet skyldes primært, at FIH i marts 2011 indfriede et efterstillet kapitalindskud på 100

18 18 FIH ÅRSRAPPORT FIH ÅRSRAPPORT 2011 mio. euro. Udviklingen i efterstillede kapitalindskud skyldes herudover kursreguleringer på 87 mio. kr. Efter indregning af årets resultat udgør egenkapitalen mio. kr. ved udgangen af Der udbetales ikke udbytte for SOLVENS FIH s målsætning er at opretholde en solvensgrad, der er væsentligt højere end de regulatoriske krav for at sikre, at banken kan fortsætte sine aktiviteter også i økonomisk ugunstige konjunkturer. Trods årets negative resultat er FIH s solvens steget til 17,8 procent ved udgangen af 2011 (fra 15,4 procent ultimo 2010), primært som følge af reduktion af de risikovægtede aktiver. FIH s egen solvensbehovsanalyse viser et solvensbehov på 12,3 procent mod 9,9 procent ved udgangen af Med en solvensmæssig overdækning på 5,5 procentpoint, som er på samme niveau som ved udgangen af 2010, er målsætningen om en høj solvensgrad fortsat opfyldt. LIKVIDITET FIH har gennem 2011 haft en stærk likviditet, som blandt andet har medvirket til at indfri obligationer udstedt med individuel statsgaranti for ca. 6,8 mia. kr. i andet halvår Trods disse indfrielser udgør likviditetsoverdækningen 109,8 procent ved udgangen af FIH er ydermere sikret en likviditetsreserve på op til 10 mia. kr. med ATP-faciliteten. Der er ultimo 2011 ikke trukket på denne facilitet. RESULTAT FOR FJERDE KVARTAL 2011 Resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, udgør i fjerde kvartal ,3 mio. kr. (tredje kvartal 2011: 194,0 mio. kr.). Faldet skyldes blandt andet afvikling af ikkefortsættende aktiviteter (aktier og visse udlån), der giver et tab på 81,5 mio. kr. under kursreguleringer. Herudover er netto renteindtægterne faldet med 50,7 mio. kr. i forhold til tredje kvartal, hvilket blandt andet skyldes den balancereduktion, som har fundet sted i løbet af året. Herudover er engangsindtjening under renteindtægter lavere i fjerde kvartal 2011 end i de foregående kvartaler. Omkostningerne udgør 114,9 mio. kr., hvilket er på niveau med tredje kvartal 2011 men væsentligt lavere end i første og andet kvartal I modsætning til årets foregående kvartaler påvirker kursregulering af Axcel III-fonden positivt i fjerde kvartal 2011, og udgør 64,9 mio. kr. (tredje kvartal 2011: -446,6 mio. kr.). På den anden side er nedskrivningerne væsentligt højere end de foregående kvartaler og udgør 435,0 mio. kr. (tredje kvartal 2011; 205,4 mio. kr.). Resultat inklusive Axcel III-fonden og efter skat udgør i fjerde kvartal -285,2 mio. kr. (tredje kvartal 2011: -454,0 mio. kr.).

19 FIH ÅRSRAPPORT

20 20 FIH ÅRSRAPPORT FIH ÅRSRAPPORT 2011 USIKKERHED VED INDREGNING OG MÅLING Ved indregning og måling af visse aktiver og forpligtelser i resultatopgørelse og balance er der anvendt skøn, hvorfor værdiansættelsen kan være usikker. Disse skøn foretages af bankens ledelse i overensstemmelse med regnskabspraksis og ud fra anerkendte værdiansættelsesmodeller, historiske erfaringer og forudsætninger, som ledelsen anser for at være forsvarlige og realistiske. De væsentligste skøn vedrører: Nedskrivninger på udlån og andre tilgodehavender. Hensættelser til tab på garantier. Opgørelse af dagsværdier for finansielle instrumenter, der ikke handles på et aktivt marked, herunder unoterede aktier. Udskudte skatteaktiver. Opgørelsen af nedskrivninger på udlån og tilgodehavender er forbundet med betydelige skøn i forbindelse med kvantificeringen af risikoen for, at debitor ikke er i stand til at honorere sine fremtidige forpligtelser helt eller delvist. Opgørelsen af hensættelser til tab på garantier er forbundet med usikkerhed i vurdering af risikoen for, at der vil ske hel eller delvis betaling under garantien. Nedskrivningsbehovet, herunder hensættelser til tab på garantier, er fortsat væsentligt påvirket af de økonomiske konjunkturer. Væksten og rentabiliteten har været presset i en række industrier og på en række markeder, hvilket har påvirket bankens kunder. I tillæg er de generelle finansieringsvilkår stadig vanskelige, ligesom markedet for handel med ejendomme generelt har lav aktivitet. Udover indtjeningen hos bankens kunder afhænger målingen af engagementer blandt andet af værdiansættelsen af sikkerheder. Værdiansættelsen af bankens sikkerheder afhænger i høj grad af ledelsens skøn over afkastkrav i ejendomsmarkedet. Ledelsens skøn over dagsværdierne på ejendomme tager udgangspunkt i ejendommens anvendelsesmuligheder, beliggenhed, niveau for udlejning, lejevilkår, stand, særlige karakteristika, lokalplaner med videre. I de tilfælde, hvor banken har ydet finansiering eller i øvrigt deltager i kreditgivning sammen med andre finansieringskilder, vil genforhandlinger, eventuelle omstruktureringer med videre skulle ske i samråd med disse andre finansieringskilder, hvilket påvirker målingen af engagementer. Dette kan medføre en vis usikkerhed i genforhandlingssituationer, særligt hvis kunden er i økonomiske vanskeligheder. I opgørelsen af dagsværdien for finansielle instrumenter, som ikke handles på et aktivt marked, herunder unoterede aktier, er beregningen forbundet med skøn. Dagsværdierne opgøres på baggrund af anerkendte værdiansættelsesmodeller samt inputvariable i form af rentekurver, volatilitetskurver, spreads med videre. Værdiansættelsesmodellerne diskonterer fremtidige pengestrømme og værdiansætter eventuelle optionselementer. Disse modeller er behæftet med en vis modelrisiko. Fremførbare skattemæssige underskud indregnes, hvis det er sandsynligt, at sådanne underskud kan udnyttes ved modregning i overskud inden for en overskuelig årrække. Indregningen af et udskudt skatteaktiv forudsætter derfor ledelsens vurdering af sandsynlighed og størrelse af fremtidige overskud i selskaberne i sambeskatningen. Under anvendt regnskabspraksis og i note 2 uddybes de regnskabsmæssige skøn. Der foreligger herudover ingen væsentlige usikkerheder, som har påvirket indregning og måling i årsrapporten.

FIH årsrapport CVR-nr

FIH årsrapport CVR-nr FIH årsrapport 2011 CVR-nr. 17029312 FIH ÅRSRAPPORT 2011 3 Indhold Ledelsesberetning I. Hovedtal 5 II. Forord 6 III. Ejerskab og strategi 8 IV. Årets resultat 11 V. Udsigterne for 2012 22 VI. Likviditet

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

FIH årsrapport 2010. februar 2011. CVR-nr. 17029312

FIH årsrapport 2010. februar 2011. CVR-nr. 17029312 FIH årsrapport 2010 februar 2011 CVR-nr. 17029312 FIH ÅRSRAPPORT 2010 3 Indhold Ledelsesberetning Hovedtal 5 Nye ledelses- og ejerforhold i FIH Erhvervsbank A/S 7 Udvikling i aktiviteter og økonomiske

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2012 7. november 2012

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2012 7. november 2012 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2012 7. november 2012 Resume Årets første ni måneder er præget af tre forhold: o Transaktionen med Finansiel Stabilitet. o Løsning af refinansieringsopgaven.

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

FIH årsrapport 2012. CVR-nr. 17029312

FIH årsrapport 2012. CVR-nr. 17029312 FIH årsrapport 2012 CVR-nr. 17029312 2 n N O T E R FIH ÅRSRAPPORT 2012 FIH ÅRSRAPPORT 2012 n 3 Indhold Ledelsesberetning I. Hovedtal 5 II. Forord 6 III. Årets resultat 9 IV. Udsigterne for 2013 18 V. Likviditet

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 5. februar 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2011 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2011 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 8. februar 2012 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2011 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 www.dronspar.dk Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2011 for Dronninglund Sparekasse.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Stabil udvikling i 2010 ramt af faldende obligationskurser i fjerde kvartal Alligevel

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere