Den fremtidige organisering af arbejdsog miljømedicin i Region Syddanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den fremtidige organisering af arbejdsog miljømedicin i Region Syddanmark"

Transkript

1 Den fremtidige organisering af arbejdsog miljømedicin i Region Syddanmark December 2009

2 Forsidefoto Fotografi optaget af Kaj Hinke, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Sygehus Sønderjylland

3 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og kommissorium Resume og anbefalinger for den fremtidige indsats inden for de arbejds- og miljømedicinske område Status for arbejds- og miljømedicinen i på fire klinikker i dag Hovedområde 1. Arbejdsmedicinske patientundersøgelser Hovedområde 2. Undervisning, information og formidling Hovedområde 3. Forebyggende undersøgelser, forskning og udvikling Personale Lokaler Regnskab Vision og opgaver for de to fremtidige arbejds- og miljømedicinske afdelinger Fremtidige opgaver og funktioner Patientrettede aktiviteter Undervisning, information og formidling Forskning og udvikling Den fremtidig organisering af arbejds- og miljømedicin i Region Syddanmark Opgavefordeling og visitation Tildeling af økonomi og aktivitet Lokaler med mere Den fremtidige uddannelse af speciallæger Konsekvenser for øvrige afdelinger Konsekvenser for øvrige samarbejdsparter Tidsplan for 2010 for etablering af nye organisering herunder kommunikationsplan Håndtering af de personalemæssige forhold herunder procesplan for tilbud om andet arbejde

4 1. Baggrund og kommissorium Der er aktuelt arbejds- og miljømedicinske klinikker i Haderslev, Esbjerg, Vejle og OUH. Arbejdsmedicin omfatter diagnostik af arbejds- og miljø relaterede sygdomme hos personer og persongrupper samt rådgivning og vejledning af patienter, andre lægelige specialer, arbejdstilsyn, arbejdsskadestyrelse, virksomheder og andre vedrørende arbejds- og miljømedicinske spørgsmål. Med dannelsen af Region Syddanmark er der ikke grundlag for at videreføre 4 arbejdsmedicinske afdelinger. Afdelingerne er alle små og vil have gavn af et større fagligt miljø, jf. specialevejledningen fra Sundhedsstyrelsen. Som led i Region Syddanmarks specialeplanlægning godkendte regionsrådet den 25. maj 2009, at de arbejds- og miljømedicinske klinikker i Odense og Esbjerg videreføres. Derimod lukkes de arbejds- og miljømedicinske klinikker i Haderslev og Vejle. I sommeren 2009 blev der igangsat et arbejde med at udarbejde forslag til en implementeringsplan for lukning af de arbejds- og miljømedicinske klinikker i Haderslev og Vejle, herunder at redegøre for: a. Aktivitet (nuværende aktivitet og forventet fremtidig fordeling) b. Personale (procesplan for tilbud om andet arbejde) c. Konsekvenser for driftsøkonomi og baseline d. Konsekvenser for lokaler og medicoteknisk udstyr e. Konsekvenser for øvrige afdelinger, herunder varetagelse af evt. uddannelse f. Tidsplan med udgangspunkt i en implementering i 2010 g. Informationsmateriale til patienter/praksis Forslag til fremtidig organisering af det arbejds- og miljømedicinske område afrapporteres til sundhedsdirektøren den 2. november Herefter behandles forslaget på fælles sygehusledelsesmøde den 24. november 2009 efterfulgt af en politisk behandling i december måned afsluttende med politisk behandling i regionsrådet den 21. december Med henblik på at udarbejde forslag til fremtidig organisering blev der i sommeren 2009 nedsat en arbejdsgruppe, hvor medlemmerne besidder en kombination af de kompetencer, der tilsammen udgør stor indsigt i de forskellige forhold, som berøres af de kommende ændringer. I arbejdsgruppen er følgende: Kst. direktør Per Busk, formand for arbejdsgruppen Led. overlæge Per Sabro Nielsen, faglig repræsentant for afdelingen i Esbjerg Specialeansvarlig overlæge David Sherson, faglig repræsentant for afdelingen i Vejle Led. overlæge Søren Dahl, faglig repræsentant for afdeling i Haderslev Led. overlæge Lars Brandt, faglig repræsentant for afdelingen i Odense HR chef Tore Østergaard HR-repræsentant fra SHS AC-fuldmægtig Bente Christensen, HR-repræsentant fra SLB Fuldmægtig Jørn Frydendall, sundhedsøkonomi Fuldmægtig Annemarie Heinsen, sekretær for gruppen Gruppen er blevet sekretariatsbetjent fra regionens sundhedsstab. Sekretariatets primære opgave har været at forberede ekspertpanelets møder, herunder planlægning, indsamling og bearbejdning af relevante informationer samt sikre indsamling af relevant materiale fra eventuelle undergrupper eller andre aktører, som ikke direkte har indgået i arbejdsgruppen. Gruppens forslag til fremtidig organisering er udarbejdet på baggrund af drøftelser på fire møder, hvor det første blev holdt den og det sidste møde blev holdt den

5 2. Resume og anbefalinger for den fremtidige indsats inden for de arbejds- og miljømedicinske område I dette kapitel er givet kort resume af resultaterne af arbejdsgruppens arbejde og de anbefalinger arbejdsgruppen har for tilrettelæggelse af den fremtidige indsats inden for det arbejds- og miljømedicinske område for så vidt angår organisering og økonomi samt personalehåndtering i overgangsperiode. Det arbejds- og miljømedicinske speciale nu og fremover Arbejdsmedicin er et klinisk speciale med forankring i sygehusvæsenet. Specialet blev etableret i Den vigtigste overordnede opgave er at forebygge arbejdsrelaterede sygdomme. Den forebyggende funktion består i kliniske udredninger af patienter med arbejds- eller miljørelaterede lidelser samt i udbredelse af kendskabet til sammenhængen mellem arbejde, miljø og helbredsforhold. Forskning spiller en afgørende rolle, da rationel viden om sammenhæng mellem påvirkninger og sygdom er en forudsætning for vidensbaseret forebyggelse. De arbejdsmedicinske afdelingers arbejdsopgaver er opdelt i tre hovedfunktioner: 1. Arbejdsmedicinske patientundersøgelser. 2. Undervisning, information og formidling. 3. Forebyggende undersøgelser, forskning og udvikling. Det er visionen for arbejds- og miljømedicin i Region Syddanmark, at For de patientrettede aktiviteter Mulighed for øget specialisering og ekspertfunktion Højt og ensartet kvalitetsniveau Specialiserede udredninger på udvalgte områder For undervisning, information og formidling Mulighed for subspecialisering og ekspertfunktion Regionale ekspert- eller videncentre Foretage pålidelige eksponeringsvurdering Evidensbaseret intervention i den rådgivende og forebyggende indsats Etablere videnscenter inden for stress For forskning og udvikling Etablerer et større sammenhængende forskningsmiljø. Fastholde og udvikle forskningens aktuelle, internationale niveau Styrkelse af tilknytningen til Syddansk Universitet og fortsat samarbejde med relevante institutter. Oprettelse af professorat i klinisk arbejdsmedicin. Organisering af og arbejdsdelingen mellem arbejds- og miljømedicinske afdelinger i Esbjerg og Odense Det er arbejdsgruppens anbefalinger, at de to afdelinger bliver omtrent lige store, så begge får et bæredygtigt volumen. Det er derfor naturligt, at opgaver og ressourcer fordeles ligeligt mellem de to afdelinger. Der er i Region Syddanmarks ansøgning til Sundhedsstyrelsen lagt op til, at de to afdelinger begge har regionsfunktioner. Optageområdet for den fremtidige afdeling i Odense anbefales at bestå af det tidligere Fyns amt samt Vejle og Fredericia kommuner, mens optageområdet for den fremtidige afdeling i Esbjerg vil være resten af regionen. 4

6 Ud over den generelle visitationsadgang for praktiserende læger og speciallæger vil der være adgang for henvisning fra fagforeninger og virksomhedernes sikkerhedsorganisationer til de arbejds- og miljømedicinske afdelinger. Henvisningsadgangen omfatter ikke sager, hvor henvisningen alene er begrundet i bistand i forbindelse med en erstatningssag. Der henvises i øvrigt til beslutning af i regionsrådet. Arbejdsgruppen anbefaler jf. afsnit 5.1, at der dannes to ligeværdige afdeling på det arbejdsmedicinske område. Det betyder, at optageområder fordeles, således at afdelingerne størrelsesmæssigt bliver nogenlunde lige store. Derved sikres to afdelinger med faglig bæredygtighed. Med hensyn til opgaver anbefales også en meget ens profil for så vidt angår de arbejdsmedicinske hovedområder og begge afdelinger vil på lige fod varetage såvel hovedfunktioner som regionsfunktioner. At afdelingerne bliver meget ens opgavemæssigt rejser det spørgsmålet, om ikke også økonomien bør fordeles forholdsmæssigt ifm nedlæggelse af de to afdeling og dannelsen af en ny struktur på det arbejdsmedicinske område i Region Syddanmark. Problemet med dette er imidlertid, at der historisk har været forskel på ressourceindsatsen i de 4 amter, som siden blev samlet til Region Syddanmark. Skævheden består i, at det arbejdsmedicinske speciale økonomisk set har været lavt prioriteret i trekantsområdet og højt prioriteret i Sønderjylland mens Fyn og Sydvestjylland ligger midt i med nogenlunde samme niveau. Hvis denne skævhed skal udlignes betyder det, at Vest-enheden kommer til at overtage Kolding Kommune som optageområde uden fuld kompensation for den større opgave. Der flyttes ca kr. fra vest til øst ved denne udjævning. Arbejdsgruppen har drøftet dette spørgsmål. Dele af arbejdsgruppen har udtrykt bekymring for, at den arbejdsmedicinske Vest-afdeling som følge heraf ikke bliver kompenseret for den større opgave. På den anden side tages til efterretning, at dette er konsekvensen af anbefalingen af to opgavemæssigt ligeværdige afdelinger. Fordeling af økonomi og tilsvarende baseline er illustreret i tabel 2.2. Tabel 2.2 Fordelingen af aktivitet og økonomi til de fremtidige afdelinger i Odense og Esbjerg Fordeling af ressourcer til arbejds- og miljømedicin i Odense Esbjerg i alt Unikke patienter antal ambulante besøg økonomi aktivitet antal medarbejdere 1) 16,0 14,0 30,1 1) Hertil kommer projektansatte medarbejdere. Fordele ved samling af det arbejds- og miljømedicinske speciale Samlingen af de arbejds- og miljømedicinske afdelinger i Esbjerg og Odense vil give væsentlige faglige fordele gennem etablering af et større patientunderlag, optimering af adgang til centrale forskningsmidler, større fagligt bredde i den enkelte afdeling samtidig med at gevinster ved subspecialisering øges. Stordriftens fordele for så vidt angår mindre brug af administration er perifer, da bemandingen af afdelingerne stadig vil være forholdsvis lille og hvor reduktion i antal af medarbejdere vil være relativ voldsomt end hvis der var tale om en større afdeling. Fremtidige lokaler I dag deler arbejds- og miljømedicinsk afdeling i Esbjerg bygningen i Østergade Det forventes, at via intern rokade på SVS frigøres der rum, således at afdelingen pr vil få råderet over hele huset. Det vurderes, at bygningen kan rumme de nødvendige funktioner og medarbejdere. Placeringen af den fremtidige arbejds- og miljømedicinske afdeling i Odense placeres i Odense. Det tilstræbes, at afdelingen og dens funktioner holdes samlet, dog således at den ambulante virksomhed kan 5

7 placeres sammen med øvrige ambulante funktioner på OUH. Der vil være en konkret løsning inden indgangen af 3. kvartal Det forventes, at samlingen af de to afdelinger kan gøres uden tilførsel af ressourcer. Konsekvenser for uddannelse af speciallæger Det forventes, at uddannelse af speciallæger ikke vil blive berørt af samlingen af de fire klinikker til to afdelinger. Tids- og Kommunikationsplan Såfremt denne anbefaling følges, skal fordelingen fremgå af informationsmateriale, beskrivelser på hjemmesider m.v. og meldes ud til de praktiserende læger og andre brugere af de arbejdsmedicinske afdelinger. For så vidt angår virksomhederne forventes det, at der i de nye afdelingers første leveår vil ske en styrket opsøgende indsats over for virksomheden, således arbejds- og miljømedicin via personligt fremmøde kan fastholde eller etablere kontakten. Proces overfor berørte medarbejdere Forud for regionsrådets arbejde med strukturændringer på sundheds- og psykiatriområdet fastlagde regionsrådet garantier til medarbejdere. Det er regionsrådets ønske med garantierne, at når der gennemføres betydelige organisationsændringer, sikres det, at alle involverede parter oplever, at processen køres i forhold til regionens værdier. Herigennem opnås den nødvendige fastholdelse og kontinuitet til gavn for medarbejderne, og samtidig at fastholde størst mulig sundhed for borgerne i Region Syddanmark. Der vil derfor i første halvår 2010 pågå partshøring af medarbejdere, jf. regler og krav hertil. Tabel 2.2. Tidsplan ved fusion af arbejds- og miljømedicin Tid Opgave Ansvarlig Afrapportering afleveres til sundhedsdirektør Jens Elkjær Regionshuset, Plan-afd. Der skal søges om udsættelse Forelægges for SYL med henblik på anbefaling Regionshuset, Plan-afd. over for regionsrådet Med henblik på høring anbefaling af fremtidige Regionsrådet organisering af arbejds- og miljømedicin Januar 2010 Høring i LMU, FMU, kommuner, praktiserende Regionshuset, Plan-afd. og HR læger, LO, DA med flere Februar 2010 Endelig politisk godkendelse i regionsrådet af Regionshuset, Plan-afd. den fremtidige organisering Marts 2010 Partshøring De fire sygehusledelser med deltagelse af lokal HR og AMK April - juli 2010 Den personalemæssige håndtering i varslingsperiode Sygehusledelserne Indretning af lokaler IT-mæssig tilretning i patientsystemer Sygehusledelserne i Odense og Esbjerg sammen med de to relevante afdelinger Kommunikationsplan Der skal ske information til samarbejdsparter om den fremtidige organisering. Her tænkes på Samarbejdende sygehusafdelinger LO DA Arbejds- og miljømedicinske afdelinger i Odense og Esbjerg med bistand fra egne kommunikationsafdelinger 6

8 Tid Opgave Ansvarlig Kommunerne Øvrige arbejdsmiljø institutioner Øvrige samarbejdsparter Der skal ske rettelse af hjemmesider med mere Fusionsledelserne August 2010 Samling af de to afdelinger Sygehusledelserne 7

9 3. Status for arbejds- og miljømedicinen i på fire klinikker i dag Arbejdsmedicin er et klinisk speciale med forankring i sygehusvæsenet. Specialet blev etableret i Den vigtigste overordnede opgave er at forebygge arbejdsrelaterede sygdomme. Den forebyggende funktion består i kliniske udredninger af patienter med arbejds- eller miljørelaterede lidelser samt i udbredelse af kendskabet til sammenhængen mellem arbejde, miljø og helbredsforhold. Forskning spiller en afgørende rolle, da rationel viden om sammenhæng mellem påvirkninger og sygdom er en forudsætning for vidensbaseret forebyggelse. De arbejdsmedicinske afdelingers arbejdsopgaver er opdelt i tre hovedfunktioner: 4. Arbejdsmedicinske patientundersøgelser. 5. Undervisning, information og formidling. 6. Forebyggende undersøgelser, forskning og udvikling. Der er forudsat en ligelig vægtning af arbejdsindsatsen på de tre hovedområder, så den arbejdsmedicinske afdeling har mulighed for at deltage i det rådgivende, udviklende og forebyggende arbejde ud over patientundersøgelserne. Henvisningsårsagerne har ændret sig i takt med, at nogle arbejdsbetingede sygdomme er forsvundet, og nye problemstillinger er kommet til. Formålet med patientudredningerne er dels at vurdere årsagsforholdet dels forebygge/eliminere arbejdsskader herunder sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet, så den henviste patient kan vende tilbage til job. Den arbejdsmedicinske kompetence udnyttes således i stigende omfang til også at vejlede om patientens fortsatte funktion på arbejdsmarkedet. Det gælder også i de tilfælde, hvor patientens lidelse ikke direkte er forårsaget af forhold i arbejdet, men hvor arbejdets karakter vanskeliggør fortsat funktion på grund af helbredsmæssige begrænsninger. Et konkret samarbejde med socialforvaltningerne i kommunerne er således gradvist blevet udbygget i forskellig takt og med lidt forskellige løsninger landet over. Arbejdsforholdene har stadig en væsentlig betydning for folkesundheden. Dårligt arbejdsmiljø spiller en afgørende rolle for sygefravær. De direkte omkostninger af arbejdsskader i form af udbetalte erstatninger var i 2006 på 1,4 mia. kr. Der anmeldes årligt i hele landet godt arbejdsulykker og mere end formodede, arbejdsbetingede sygdomme. Disse sygdomme er i princippet alle forebyggelige. Der er derfor fortsat efterspørgsel efter den arbejdsmedicinske indsats med patient-undersøgelser, formidling og forskning, som basis for forebyggelse. Opgaver inden for specialet Samlet kan det således konstateres, at det arbejds- og miljømedicinske speciales opgaver omfatter diagnostik af arbejds- og miljø relaterede sygdomme hos personer og persongrupper samt rådgivning og vejledning af patienter, andre lægelige specialer, arbejdstilsyn, arbejdsskadestyrelse, virksomheder og andre vedrørende arbejds- og miljømedicinske spørgsmål. Det er arbejdsmedicinens hovedopgave at bidrage til forebyggelsen af arbejds- og miljørelaterede sygdomme. Karakteristisk for specialet er en integreret anvendelse af ekspertise om eksponeringer på arbejdspladser og i miljøet samt lægefaglig, toksikologisk, epidemiologisk og samfundsvidenskabelig viden. De vigtigste sygdomsgrupper på landsplan er bevægeapparatlidelser (ca. 40 pct.), luftvejslidelser (ca. 15 pct.), psykiske lidelser (ca. 15 pct.), nervelidelser (ca. 5 pct.), hudlidelser (ca. 5 pct.) og kræftlidelser (ca. 5 pct.), andre (ca.15 pct.). Denne fordeling af sygdomsgrupper er også gældende i Region Syddanmark. 3.1 Hovedområde 1. Arbejdsmedicinske patientundersøgelser De kliniske udredninger og det opfølgende arbejde er kerneydelsen på de arbejds- og miljømedicinske klinikker. 8

10 Årligt færdigbehandles godt patienter i Region Syddanmark. Hertil kommer ca kontrolundersøgelser og knap personundersøgelser i forbindelse med forskningsprojektet og gruppeundersøgelser. Den arbejdsmedicinske udredning omfatter en undersøgelse af sygdommens art samt en kvalitativ og om muligt kvantitativ beskrivelse af arbejdsmiljøpåvirkninger. På grundlag heraf foretages en årsagsvurdering, ligesom der ydes rådgivning og iværksættes forebyggende foranstaltninger, hvor dette er relevant. Tabel 3.1. Patientundersøgelse og værdien heraf 2008 Unikke patienter Ambulante undersøgelser DRG/DAGSværdi Andre personundersøgelser 1) Odense kr. 50 Universitetshospital 638 Sydvestjysk kr. 600 Sygehus 305 Sygehus kr. 702 Sønderjylland 487 Sygehus Lillebælt kr. 116 I alt kr Kilde: SydLis, oktober 2009 Note 1: Andre undersøgelser omfatter personundersøgelser i forbindelse med gruppeundersøgelser og forskningsprojekter. Disse er ikke registreret i patientregistreringssystemet. Der foretages årligt omkring 100 individuelle, konkrete risikovurderinger for at afklare om arbejdsmiljøforhold kan være skadelige for svangerskab og foster. Patienter med skønnet arbejdsbetinget lidelse henvises til de arbejds- og miljømedicinske afdelinger i Region Syddanmark fra egen læge, fagforeninger og sygehuslæger. I Region Syddanmark udgør bevægeapparatslidelser 40 pct. og forventes at være konstant set i lyset af den demografiske udvikling og bestræbelserne på at fastholde den ældre del af arbejdsstyrken længere tid på arbejdsmarkedet. Allergi og astma er også et stort område. 20 pct. af patienterne på Odense Universitetshospital er henvist med arbejdspsykologiske lidelser. Det samme gør sig gældende i Vejle, mens godt 27 pct. af de henviste til Haderslev er begrundet med arbejdspsykologiske problemstillinger. Der er meget få arbejdspsykologiske henvisninger i Esbjerg, da der ikke er psykologer tilknyttet afdelingen i Esbjerg. I Esbjerg er Arbejds- og miljømedicin tilknyttet revalideringsindsatsen hos kommunerne i sygehusets opland. Her vurderer arbejdsmedicinere den sygemeldtes muligheder for at få job/uddannelse, hvor arbejdsmedicineren med kendskab til arbejdsmarkedet og dets vilkår kan bedømme de realistiske muligheder. Denne indsats finansieres som indtægtsdækket virksomhed svarende til 2,5 årsværk. Der er en tilsvarende model i Århus og Ålborg. Vejle har en tilsvarende indsats om end i mindre omfang. Odense Universitetshospital og Haderslev har ikke denne opgave. 9

11 3.2 Hovedområde 2. Undervisning, information og formidling Den arbejdsmedicinske funktion med undervisning, information og formidling finder sted på flere niveauer, over for 1. den enkelte patient, 2. praktiserende læger og 3. øvrige fagprofessionelle såsom a. undervisning og formidling ifm specialelægeuddannelsen b. undervisning af lærere på diverse erhvervsskoler og efteruddannelsesinstitutioner i arbejdsmiljørelaterede problemstillinger c. arbejdsmiljømyndigheder d. virksomheder og deres organisationer Den arbejdsmedicinske viden anvendes af myndigheder som basis for udformning af lovgivning, reguleringer og administrativ praksis. Både Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen efterspørger med mellemrum konkrete udredninger om sammenhængen mellem arbejdsmiljøpåvirkninger og sygdom. Undervisnings- og formidlingsaktiviteterne for de fire klinikker i 2008 er vist i tabel 3.2. Tabel 3.2 Oversigt over undervisnings- og formidlingsaktiviteter 2008 Antal arrangementer Antal tilhørere Odense Universitetshospital Sydvestjysk Sygehus Sygehus Sønderjylland Sygehus Lillebælt I alt Kilde: Skøn fra de arbejds- og miljømedicinske klinikker, oktober 2009 Undervisning af studenter og forskere på SDU udgør en væsentlig del af undervisnings og formidlingsaktiviteten på Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Odense. To deltidsansatte kliniske lektorer står for undervisning af medicin- og kiropraktorstuderende i det arbejdsmedicinske fagområde. Undervisningen foregår på bachelor og kandidatdelen i samarbejde med de øvrige fagområder i form af forelæsninger, holdtimer og ekskursioner fordelt på i alt seks forskellige moduler samt eksamenssemester. Desuden indgår vejledning af kandidatspeciale for medicinstuderende og studerende på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse samt eksamination i moduler samt til den afsluttende eksamen. AMK, OUH udgør en forskningsenhed under klinisk institut og har tilknyttet ph.d-studerende samt indgår i bedømmelse af optag på medicinstudie, ph.d-studier samt stillingsbedømmelse. 3.3 Hovedområde 3. Forebyggende undersøgelser, forskning og udvikling I gennem de sidste 10 år er der udviklet et fast samarbejde om forskning mellem de arbejds- og miljømedicinske klinikker i Region Syddanmark med faste møderækker for de forskningsansvarlige overlæger og formidlingsmøder med præsentation af aktuel forskning på regionens klinikker. Hertil kommer eksterne indlæg. 10

12 I regi af dette regionale forskningssamarbejde er der udarbejdet to fælles forskningstemaer om allergi og transportmedicin, hvor regionens klinikker har styrke og i fællesskab kan lave projekter. Klinikkerne har de sidste 5 år publiceret eller deltaget i publiceringen af ca. 60 videnskabelige arbejder i peer-reviewede videnskabelige tidsskrifter. Der er gennemført to ph.d-studier på klinikkerne inden for de sidste fem år og aktuelt (november) er der tre igangværende studier. Det er væsentligt for specialet, at den viden, der indsamles og produceres, formidles til centrale aktører uden for klinikken. Udover artikler til kliniske tidsskrifter og anden mere traditionel vej til kommunikation fra specialet forestår arbejdsmedicinerne formidling af viden til undervisere på uddannelsesinstitutioner, instruktører inden for fagforeninger og andre arbejdsmarkedsmyndigheder så som AT. 3.4 Personale Der var i 2008 tilknyttet i alt 40,28 årsværk til de fire klinikker. Fordelingen af personalekategorier fremgår af tabel 3.4 nedenfor. Heraf var der i 2008 finansieret 10,21 årsværk af fonds- eller projektmidler. Antallet af fonds- og projektstillinger skifter afhængig af igangværende projekter. Tabel 3.4 Oversigt over ansat personale i 2008 ansat ved de fire arbejds- og mijømedicinske afdelinger i Region Syddanmark Odense Sydvestjysk Sygehus Sygehus I alt Universitetshospital Sygehus 1) Sønderjylland Lillebælt 2) Overlæge 3,00 2,0 2,0 2,0 9,00 Afdelingslæge 1,00 0,0 0,5 1,50 1. reservelæge 1,00 1,0 1,0 0 3,00 Reservelæge 0,43 0 0,6 0,83 1,86 Psykolog 2,00 0 1,0 1,0 4,00 Sekretær 3,84 2,0 2,3 1,47 9,61 Socialrådgiver 0,0 0,5 0,5 1,00 Øvrige 0,10 0,10 Stillinger, i alt 11,37 5,5 7,4 5,8 30,07 Fonds- og projektansatte 5,11 3) 2,4 1) 2,2 0,5 10,21 samt eksternt finansieret Årsværk, i alt 16,48 7,9 9,6 6,3 40,28 Kilde: Personalelisteforbrug i SydLis, ) Der er en kontakt mellem afdelingen og kommuner i det tdl. Ribe amt om levering af socialmedicinske ydelser if. Revalideringsopgaver samt funktion og ledelsesfunktion på SDU. Den eksterne finansiering omfatter 1 overlæge og 1,0 afdelingslæge samt 0,4 sekretær 2) I 2008 er der registreret en indtægt fra Kolding kommune på kr. Afdelingslægens løn regnes som delvist finansieret af denne indtægt. Derfor regnes der visse steder med en vakance på 0,5 stilling. Rettelig bør driftsnormen reduceres med 0,5 til i alt 5,8 hvilket er det reelle udtryk for hvor mange medarbejdere, der i 2008 var beskæftiget med Arbejds- og Miljømedicinske grundopgaver. 3) 2 ph.d studerende, en post.doc, 1. reservelæge som forbereder ph.d studie og en forskningssekretær + en stud. scient. sant. På Odense Universitetshospital er der tæt samarbejde med afdelingen for kl. psykologi, hvor der er indgået aftale om allokering fra afdeling for kl. psykologi til arbejdsmedicin af et antal årsværk til psykologer. Lønudgifter herunder overheads er indregnet i udgifterne for arbejdsmedicinsk afdeling på OUH. 11

13 3.5 Lokaler De arbejdsmedicinske klinikkers lokaler er i dag placeret i store og delvist ombyggede villaer i nærheden af sygehusene. Undtagen er klinikken i Haderslev, der er placeret i en ombygget fabriksbygning, som blev indrettet specielt til den arbejds-medicinske klinik. Klinikken i Vejle har trange og ringe lokaleforhold, mens disse er tilfredsstillende på de tre andre steder. Tabel 3.5 Lokaler på de fire arbejds- og mijømedicinske afdelinger i 2008 i RSD Nuværende antal kvadratmeter Odense Universitetshospital 450 m 2 Sydvestjysk Sygehus 350 m 2 Sygehus Sønderjylland 500 m 2 Sygehus Lillebælt 284 m 2 I alt m Regnskab 2008 Der tages udgangspunkt i regnskab 2008 i fordelingen af ressourcer i forbindelse med omlægningen af afdelingerne. Tabel 3.6 Oversigt over regnskab 2008 på de fire arbejdsmedicinske afdelinger Odense Universitetshospital Sydvestjysk Sygehus 3) Sygehus Sønderjylland Sygehus Lillebælt 2) I alt Kilde: SydLis, oktober 2009 Regnskab 2008 (1.000 kr.) 1) Kr Kr Kr Kr Kr. I regnskabet for OUH er indregnet udgifter til psykologer, som arbejder for arbejdsmedicinsk klinik, men som aflønnes af anden afdeling. 12

14 4. Vision og opgaver for de to fremtidige arbejds- og miljømedicinske afdelinger De arbejdsmedicinske problemstillinger er i sin natur foranderlige og dynamiske og bestemmes af udviklingen inden for produktion og teknik og påvirkes desuden af de ændringer i arbejdets organisering, der finder sted på arbejdsmarkedet. En række samfundsmæssige faktorer påvirker også arbejdets indhold og organisering. Det gælder først og fremmest den fortsatte informationsteknologiske udvikling, globaliseringen samt den stigende automatisering og mekanisering. Disse faktorer, som er kendetegnende for overgangen fra industri- til service- og vidensamfund, medfører ændrede arbejdsmiljøproblemer. Der vil fortsat være en forskydning i behovet for manuel arbejdskraft mellem brancherne, så færre bliver beskæftiget med manuelle samlebåndsfunktioner i industrien. Den type arbejde vil dog ikke blive afskaffet, men omlagt. Det vurderes at om 20 år vil pct. af arbejdsstyrken fortsat være beskæftiget med praktiske og/eller manuelle arbejdsfunktioner. Forskydningen fra traditionelt industriarbejde til andre sektorer sker overvejende i retning af fag, der har at gøre med service, sundhed, omsorg og pleje, som har et stadigt stigende behov for arbejdskraft, idet service, sundhed, omsorg og pleje kun vanskeligt eller slet ikke lader sig automatisere og mekanisere. Også indenfor disse fag vil der være manuelle og tunge arbejdsfunktioner fx personhåndtering. Skiftet fra industrisamfund til vidensamfund med højteknologi og udbyggede serviceydelser øger presset på de ansatte som mennesker. Virksomhederne er afhængige af personalet, og trivsel og udviklende arbejdsforhold vil styrke virksomhedernes konkurrenceevne. Der er et stærkt pres på medarbejderne for løbende opkvalificering. Også dette får arbejdsmiljømæssige konsekvenser. Tidspresset vokser, og det samme gør krav om effektivitet, kreativitet, innovation og fleksibilitet. Med moderne ledelsesprincipper sammenblandes privat- og arbejdsliv. Fyraften vil ikke længere danne samme skel mellem arbejdsliv og privatliv som førhen. Psykisk arbejdsmiljø, stress og udbrændthed må derfor forventes, at blive centrale arbejdsmiljøemner i fremtiden. Den fortsatte teknologiske udvikling og overgangen til et service- og vidensamfund vil således ikke i sig selv føre til afskaffelse af arbejdsrelaterede problemer eller sygdomme, men nok til ændringer af arbejdsbelastningerne, hvor fokus vil komme på følger af monotone arbejdsopgaver, psykisk belastning og fysisk inaktivitet. Sygdomsmønsteret vil som følge heraf også forskydes i retning af psykosociale problemstillinger og arbejdsrelateret stress, som supplement til at traditionelle belastninger (ergonomiske, allergologiske, toksikologiske), som altså forsat forventes at spille en vis rolle. Selvom arbejdets art og karakter i de eneste 40 år er skiftet fra manuelt fysisk hårdt arbejde med mange gentagende arbejdsbevægelser vil disse typer af problemstillinger stadig være væsentlige i årene frem for afdelingernes arbejdsopgaver. Også astma- og allergilidelser vil være et område med stigende henvisninger. Hertil kommer et stigende antal henvisninger, der er begrundet i arbejdspsykologiske problemstillinger 4.1 Fremtidige opgaver og funktioner Regionsrådet fastlagde i sin specialeplan, at der fagligt ikke er grundlag for at videreføre samtlige 4 arbejdsmedicinske afdelinger i Region Syddanmark. Afdelingerne er alle for små og vil have gavn af større faglige miljø, der sikrer faglig bæredygtighed. Derfor besluttede regionsrådet, at der skal ske en fusion af afdelingerne til 2 afdelinger placeret i Odense og Esbjerg. Regionsrådet har ikke i sin beslutning om fusion af afdelingerne anført krav til fordeling af opgaver og ressourcer mellem de to afdelinger. Arbejdsgruppen har i de følgende tre afsnit beskrevet de fremtidige indsatsområder i lyset af afdelingsfusionen. 13

15 4.1.1 Patientrettede aktiviteter Sammenlægning af klinikfunktionen fra fire til to afdelinger i Region Syddanmark giver de to fremtidige afdelinger en størrelse, som skaber en synergi i form af optimering af udnyttelsen af de samlede, faglige ressourcer. Visionen for de patientrettede aktiviteter er: Den enkelte speciallæge/overlæge kan gå mere i dybden med et mere snævert fagligt felt øge mulighed for Subspecialisering/ekspertfunktion. Dette giver mulighed for afgrænsning af speciallægernes/overlægernes ansvarsfelter med heraf følgende incitamenter til fordybelse og kvalitetsforbedring. Højt og ensartet kvalitetsniveau i patientudredningen ved at samle de specielle eller forskellige undersøgelsesmetoder, En fortsat fokus på de forhold i arbejdslivet, der giver anledning til erhvervsbetingede lidelser og sygdomme. Det gælder både alment og lokalt. Tilbud om specialiserede udredninger på udvalgte områder (fx allergi, arbejdsdermatologi eller andre sammen med de nævnte ekspertcentre) Undervisning, information og formidling De arbejdsmedicinske afdelinger vil få kapacitet og ekspertise til at påtage sig ekspertudrednings- og rådgivningsopgaver på højt niveau, så afdelingerne er i stand til på et højt fagligt grundlag at rådgive myndigheder og andre om arbejds- og miljømedicinske emner. Visionen for undervisning, information og formidling er: Subspecialisering/ekspertfunktion som grundlag for højt ekspert- og vidensniveau og dermed grundlag for ekspert- og rådgivningsfunktion på et højt niveau Opbygning af et eller flere regionale ekspert- eller videncentre sammen med andre specialer og forskningsinstitutioner. Nærliggende er et konkret samarbejde med Miljømedicinsk Institut på Syddansk Universitet om både forskning og rådgivning. Andre institutter og forskningsenheder kan komme på tale. Et sådant ekspertcenter/videnscenter vil have til opgave hurtigt at vurdere miljø- og arbejdsforhold, der har skabt bekymring i offentligheden, så mistænkte årsagssammenhænge kan af- eller bekræftes på et oplyst grundlag. Etablering af muligheder for at der kan foretages pålidelige eksponeringsvurderinger, som kan udnyttes i det forebyggende arbejde. En opgradering på dette område vil formentlig indebære ansættelse af særligt eksponeringskyndigt personale, ex arbejdsfysiolog, ergonom eller toksikolog. Da dette er et helt nyt arbejdsfelt vil der også være behov for koordinering eller fordeling af opgaverne mellem regionernes arbejds- og miljømedicinske afdelinger. Styrkelse af den evidensbaserede intervention, herunder systematisk evaluering af rådgivningsog forebyggelsesindsatsen. I første omfang bør dette koncentrere sig om o socialmedicinsk rådgivning og arbejdsfastholdelse o specifik forebyggelse af visse bevægeapparatssygdomme og lunge- og luftvejssygdomme. Opbygning af et videnscenter for stress, hvor enkeltpersoner, virksomheder og andre kan henvende sig for rådgivning om forebyggelse. 14

16 4.1.3 Forskning og udvikling Arbejdsgruppen vurderer, at samlingen af specialet på færre og større enheder i sig selv styrker forskningsindsatsen. Det vil givet bedre faglige miljøer samtidig med, at det giver bedre mulighed for at tiltrække forskningsmidler til specialet. Samlingen vil således bidrage til en styrkelse det af i dag allerede veludviklede og organiserede samarbejde omkring forskning, hvor der er dannet netværk og holdes faste møder, hvor de aktuelle forskningsprojekter drøftes. Forskningsindsatsen i de to arbejds- og miljømedicinsk afdelinger i Region Syddanmark skal være førende inden for arbejdsmedicinsk forskning med langsigtede forskningsprogrammer. Der skal være et antal forskningsområder, hvor Region Syddanmark inden for arbejds- og miljømedicin er i front internationalt med udbygning af nationale og internationale netværk. Inden for enkelte områder vil vi kunne være koordinator for internationale /EU projekter. En tæt tilknytning til SDU er nødvendig, hvor der arbejdes på oprettelse et klinisk professorat til forskningsenheden. Denne skal stå i spidsen for faget med henblik på undervisning og forskning. Der tilstræbes eksterne midler til finansiering af en ny ph.d. studerende pr. år. Forskningssekretariatsfunktionen udbygges og opkvalificeres. Det er således visionen, at forskningen på inden for arbejds- og miljømedicin kan styrkes forskningen gennem følgende tiltag: 1. En fortsættelse af det nødvendige arbejde med at samle den spredte forskning, der endnu foregår ved de enkelte arbejdsmedicinske klinikker til et større sammenhængende forskningsmiljø. 2. At fastholde og udvikle forskningens aktuelle, internationale niveau som grundlag for at imødegå den stigende konkurrence nationalt og internationalt om både forskningsmidler og forskningstalenter. 3. Styrkelse af tilknytningen til Syddansk Universitet og fortsat samarbejde med relevante institutter. Et sådant samarbejde eksisterer allerede i dag om konkrete projekter, men bør udbygges med etablering af formaliserede samarbejdsstrukturer. 4. Oprettelse af professorat i klinisk arbejdsmedicin, der kan styrke udviklingen af de arbejdsmedicinske opgaver især inden for de større strategiske forskningsfelter. Der henvises til notat af marts 2008 fra Specialerådet, hvor disse udviklingsplaner er nærmere beskrevet. Notatet er vedlagt. 15

17 5. Den fremtidig organisering af arbejds- og miljømedicin i Region Syddanmark I dette i kapitel redegøres for arbejdsgruppens forslag til organisering af de to nye arbejds- og miljømedicinske afdelinger i Esbjerg og Odense for så vidt angår patientgrundlag, visitation til afdelingerne, de økonomiske og personalemæssige rammer samt lokaliteter. 5.1 Opgavefordeling og visitation Det er arbejdsgruppens anbefaling, at de to afdelinger bliver omtrent lige store, så begge får et bæredygtigt volumen. Jf. beskrivelsen af fremtidige opgaver i kapital 4 er der også lagt op til, at de to afdelinger opgavemæssigt bliver meget ens. I Region Syddanmarks ansøgning til Sundhedsstyrelsen er der derfor også lagt op til, at de to afdelinger begge har både hovedfunktioner og regionsfunktioner på lige fod. For at opnå ligelig størrelse, foreslås optageområdet for den fremtidige afdeling i Odense at bestå af det tidligere Fyns amt samt Vejle og Fredericia kommuner, mens optageområdet for den fremtidige afdeling i Esbjerg foreslås at være resten af regionen. Tabel 5.1 Befolkningsunderlag for de fire sygehusenheder, 1. januar 2008 Sygehusenhed Antal Fordeling i pct. OUH/Svendborg ,3% SLB, ekskl. Kolding kommune ,0 % Kolding kommune ,3 % SVS ,8% SHS ,6% I alt ,0% Arbejdsmedicin på OUH ,3% Arbejdsmedicin på SVS ,7% I alt ,0% Kilde: DK Statistik Regionsrådets forretningsudvalg godkendte allerede i september 2009, at der blev udpeget fusionsledelser for de to fremtidige afdelinger bestående af de administrerende overlæger. Fusionsledelserne skal sikre en ligeværdig samling af afdelingerne. Samtidig blev det godkendt, at der igangsættes en proces med ansættelse af den endelige ledelse af de arbejds- og miljømedicinske afdelinger på OUH og på sygehuset i Esbjerg. Rammerne for dette arbejde er regionsrådets personalemæssige garantier i forbindelse med strukturændringer. I sin beslutning tog Forretningsudvalget udgangspunkt i at der allerede på dette tidspunkt stod klart, at arbejdsgruppen vil anbefale, at der etableres to nogenlunde lige store afdelinger med fusion af afdelingerne i Haderslev og Esbjerg henholdsvis Vejle og Odense. Den foreslåede fordeling af optageområdet er således allerede forudsat i Forretningsudvalgets beslutning. Arbejdsgruppen finder, at den enkelte afdeling jf. afsnit 4 med tiden kan opbygge særlige spidskompetencer - og dermed opnå en styrkeposition på dette felt. Arbejdsgruppen gør opmærksom på, at dette senere kan medføre en ændret fordeling af opgaverne mellem afdelingerne. Ud over den generelle visitationsadgang for praktiserende læger og speciallæger vil der være adgang for henvisning fra fagforeninger og virksomhedernes sikkerhedsorganisationer til de arbejds- og miljømedicinske 16

18 afdelinger. Henvisningsadgangen omfatter ikke sager, hvor henvisningen alene er begrundet i bistand i forbindelse med en erstatningssag. Der henvises i øvrigt til beslutning af i regionsrådet. 5.2 Tildeling af økonomi og aktivitet I dette afsnit er redegjort for fordelingen af økonomi og aktivitet til de to arbejds- og miljømedicinske afdelinger i Odense og Esbjerg. Arbejdsgruppen har i den forbindelse overvejet, om sammenlægningen af afdelingerne medførte besparelser ved at dobbeltfunktioner undgås. På det lægelige/kliniske område ser arbejdsgruppen ikke et besparelsespotentiale. En væsentlig del af opgaverne er patientrettede og indebærer derfor ikke stordriftsfordele ifm. sammenlægningen. For de øvrige opgaver så som forskning og formidling vil der givetvis opstå synergi ved sammenlægning, men dette bør udnyttes til en styrkelse af specialet. Arbejdsgruppen har derudover set på, om der kunne være stordriftsfordele inden for de administrative opgaver. Afdelingerne har opgjort sekretærforbruget på de forskellige administrative funktioner. Undersøgelsen viser, at der ikke er nævneværdige besparelser på området, idet de administrative funktioner langt overvejende er knyttet til patientrettede opgaver især journalskrivning. Nedlæggelse af de to afdelinger vil i begrænset omfang medføre merudgifter til befordringsgodtgørelse. Arbejdsgruppen anbefaler jf. afsnit 5.1, at der dannes to ligeværdige afdeling på det arbejdsmedicinske område. Det betyder, at optageområder fordeles, således at afdelingerne størrelsesmæssigt bliver nogenlunde lige store. Derved sikres to afdelinger med faglig bæredygtighed. Mht opgaver anbefales også en meget ens profil for så vidt angår de arbejdsmedicinske hovedområder og begge afdelinger vil på lige fod varetage såvel hovedfunktioner som regionsfunktioner. At afdelingerne bliver meget ens opgavemæssigt rejser det spørgsmålet, om ikke også økonomien bør fordeles forholdsmæssigt ifm nedlæggelse af de to afdeling og dannelsen af en ny struktur på det arbejdsmedicinske område i Region syddanmark. Problemet med dette er imidlertid, at der historisk har været forskel på ressourceindsatsen i de 4 amter, som siden blev samlet til Region Syddanmark. Skævheden består i, at det arbejdsmedicinske speciale økonomisk set har været lavt prioriteret i trekantsområdet og højt prioriteret i Sønderjylland mens Fyn og Sydvestjylland ligger midt i med nogenlunde samme niveau. Hvis denne skævhed skal udlignes betyder det, at Vest-enheden kommer til at overtage Kolding Kommune som optageområde uden fuld kompensation for den større opgave. Der flyttes ca kr. fra vest til øst ved denne udjævning. Arbejdsgruppen har drøftet dette spørgsmål. Dele af arbejdsgruppen har udtrykt bekymring for, at den arbejdsmedicinske Vest-afdeling som følge heraf ikke bliver kompenseret for den større opgave. På den anden side tages til efterretning, at dette er konsekvensen af anbefalingen af to opgavemæssigt ligeværdige afdelinger. Fordeling af økonomi og tilsvarende baseline er illustreret i tabel 5.2. Tabel 5.2 Fordelingen af aktivitet og økonomi til de fremtidige afdelinger i Odense og Esbjerg på baggrund af forbrug 2008 Fordeling af ressourcer til de arbejds- og miljømedicinske afdelinger i Odense Esbjerg i alt Unikke patienter antal ambulante besøg økonomi aktivitet

19 Fordeling af ressourcer til de arbejds- og miljømedicinske afdelinger i Odense Esbjerg i alt antal medarbejdere 1) 16,0 14,0 30,1 1) Hertil kommer projektansatte medarbejdere. Note: Den faktiske fordeling af ressourcer til de nye afdelinger vil være fremskrevet regnskab og aktivitet til aktuelt niveau Der er for Vejle-afdelingen ikke indregnet tab af indtægter fra Region Midt, når Vejle-klinikken lukker og aktiviteten flytter til OUH. Til gengæld er baseline fastholdt. 5.3 Lokaler I dag deler arbejds- og miljømedicinsk afdeling i Esbjerg bygningen i Østergade Det forventes, at der via intern rokade på SVS kan frigøres rum, således at afdelingen pr vil få råderet over hele huset. Det vurderes, at bygningen kan rumme de nødvendige funktioner og medarbejdere. På OUH er der ikke lavet et endeligt forslag til placering af den nye arbejdsmedicinske afdeling. Det tilstræbes, at afdelingen og dens funktioner holdes samlet, dog således at den ambulante virksomhed kan placeres sammen med øvrige ambulante funktioner på OUH. Der pågår for øjeblikket på OUH en proces, således at der inden indgangen af 3. kvartal 2010 vil være gennemført en konkret løsning. Det forventes, at samlingen af de to afdelinger kan gøres uden anlægsudgifter. 5.4 Den fremtidige uddannelse af speciallæger Udvalget for den lægelige videreuddannelse har fastlagt nedenstående dimensionering af den fremtidige uddannelse af speciallæger inden for arbejds- og miljømedicin. Det er udvalgets vurdering, at samlingen af de arbejds- og miljømedicinske afdelinger ikke har indflydelse på denne dimensionering. Hoveduddannelsen: Der er i Regionen planlagt opslag af to hoveduddannelsesstillinger pr år. Hvert stilling indeholder to års ansættelse ved arbejdsmedicinske afdelinger svarende til fire årsværk. I forbindelse med det seneste opslag af hoveduddannelsesstillinger besluttede udvalget at de arbejdsmedicinske ansættelser skulle være ved de arbejdsmedicinske enheder på OUH og SVS. Introduktionsstillinger: Der er i den nuværende afdelingsstruktur planlagt en introduktionsstilling på hver enhed, svarende til i alt fire stillinger. For at fastholde forholdet mellem introduktionsstillinger og hoveduddannelsesstillinger anbefales det, at introduktionsstillingerne i Vejle og Haderslev flyttes til OUH henholdsvis SVS. Kvalitet i uddannelsen: Sammenlægningen af de fire klinikker til 2 afdelinger medfører, at der ved hver afdeling vil være flere speciallæger, hvilket vil styrke det faglige miljø og dermed bedre kvaliteten af videreuddannelsen. Rekruttering: Sammenlægning Regionens planer om nedlægning af de arbejdsmedicinske klinikker i Vejle og Haderslev har uddannelsesudvalget i arbejdsmedicin indstillet, at fremtidige forløb vil blive OUH-Esbjerg og Esbjerg- OUH forløb, stadig med 2 hoveduddannelsesforløb og 4 introduktionsstillinger årligt. 5.5 Konsekvenser for øvrige afdelinger De arbejdsmedicinske patienter er i begrænset omfang omfattet af tværgående patientforløb. Samling af det arbejds- og miljømedicinske speciale på færre matrikler vurderes derfor ikke at få negativ betydning for de enkelte patientforløb. 18

20 5.6 Konsekvenser for øvrige samarbejdsparter Arbejdsmedicin er et speciale, som har stor kontaktflade og samarbejde med parter uden for sygehuset. Her skal især fremhæves de praktiserende læger, kommunerne, Arbejdstilsyn (AT), LO og DA og ikke mindst virksomhederne i området og deres brancheorganisationer. De centrale organisationer på arbejdsmarkedet, kommunerne samt AT har også været igennem en samling af sine kontorer i det regionale område. Det er således arbejdsgruppens vurdering, at samlingen af arbejdsog miljømedicin ikke vil give anledning til at kontakten mellem disse parter svækkes. Fusionsledelserne skal i den forbindelse udfærdige kommunikationsplan for, hvordan der gives information om samlingen af arbejdsmedicin herunder præsentation af de nye arbejds- og miljømedicinske afdelinger. For så vidt angår virksomhederne forventes det, at der i de nye afdelingers første leveår vil ske en styrket opsøgende indsats over for virksomheden, således arbejds- og miljømedicin via personligt fremmøde kan fastholde eller etablere kontakten. 19

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Temadag i arbejdsmedicin Silkeborg 14.4.10 Kurt Rasmussen Ledende overlæge. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning

Temadag i arbejdsmedicin Silkeborg 14.4.10 Kurt Rasmussen Ledende overlæge. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Temadag i arbejdsmedicin Silkeborg 14.4.10 Kurt Rasmussen Ledende overlæge Diagnosefordeling 2009 287 Bevægeapparat 33% 53 Hud 6% 36 Luftveje 4% 30 Nervesystem 3% Rådgivning af gravide Kræftlidelser Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37

5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37 5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37 Opmærksomhedspunkter En arbejdsskade er en samlet betegnelse for helbredsmæssige følger af skadelige påvirkninger på arbejdspladsen. Der skelnes mellem: Arbejdsulykke:

Læs mere

Ledelse af forskning og udvikling hvilke kompetencer er der behov for hos de kliniske ledere?

Ledelse af forskning og udvikling hvilke kompetencer er der behov for hos de kliniske ledere? Ledelse af forskning og udvikling hvilke kompetencer er der behov for hos de kliniske ledere? Karsten Bech Centerchef, dr. med., MPA Sygehus Sønderjylland Hvis vi bare kunne! If you pick the right people

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Praktisk om specialeplanen og private. Sundhedsstyrelsen, 24. august 2015

Praktisk om specialeplanen og private. Sundhedsstyrelsen, 24. august 2015 Praktisk om specialeplanen og private Sundhedsstyrelsen, 24. august 2015 Hvad er specialeplanlægning? centrale begreber og principper Regelgrundlag for specialeplanlægning Sundhedsloven (2007/10) 207-209

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Forretningsorden for Det Regionale Specialuddannelsesråd. For Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. i Region Syddanmark

Forretningsorden for Det Regionale Specialuddannelsesråd. For Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. i Region Syddanmark Forretningsorden for Det Regionale Specialuddannelsesråd For i Region Syddanmark 2. udgave, 2. oplag godkendt i DRS den 24. august 2000 3. udgave 2. oplag godkendt i DRS den 5.februar 2009 1 Lovmæssig

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere.

Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Koncern HR, Stab April 2015 Generel drejebog Denne drejebog er udarbejdet i april 2015 og erstatter en tidligere udarbejdet drejebog til ledere. Drejebogen er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger,

Læs mere

Overordnede principper for tildeling af telefonnumre i Psykiatrien

Overordnede principper for tildeling af telefonnumre i Psykiatrien Claus Elkjær Flugt Version 1, 1. november 2012 Overordnede principper for tildeling af telefonnumre i Psykiatrien Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Nye numre hos hele Psykiatrien...2 2.1 Lokalnumre...3

Læs mere

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger

Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Center for HR Enhed for Organisation og Ledelse Oplysningspligt vedrørende bibeskæftigelse 2013 - En afrapportering for lægelige chefer, overlæger

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Institut for

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt 1. Indledning 2. Generel beskrivelse af projektet 3. Projektets styring og servicering 4. Overordnet tidsramme 5. Økonomi 6. Fakta om ansøgning og deltagelse

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling Arbejds- og miljømedicin Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling Arbejds- og miljømedicin Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling Arbejds- og miljømedicin Region Nord UDKAST 2003-07-20 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 Beskrivelse af det arbejdsmedicinske speciale... 3 1.1.1

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH)

Hermed selskabets besvarelse af de stillede spørgsmål jvf. Sundhedstyrelsens brev af 3. maj 2011 (j.nr. 7-702-03-206/1/AAH) Uddannelse og Autorisation Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Bestyrelse/Board: Århus, den 24. september 2011 Svar fra: Dansk Oftalmologisk Selskab Vedr.: Dimensionering af speciallægeuddannelsen

Læs mere

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen

Præsentation af planer i høring. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Præsentation af planer i høring Sundhedsfaglig direktør Jens Winther Jensen Først: Lidt om rammerne Nordjyske egne og yderområder Aalborg Vendsyssel Thy-Mors Himmerland Yderområder 2010 2011 2012 2013

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen 12-10-2010 2 Fælles pejlemærker Konsolideret EPJ/PAS landskab IT-understøttelse af præhospital indsats Den

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Dialogcafe i en forandrings tid Projektperiode : 1.11-15.12.09 Målgruppe

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: X

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: X Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: X Dato: X Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig på Sundhedsstyrelsens

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere