Den fremtidige organisering af arbejdsog miljømedicin i Region Syddanmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den fremtidige organisering af arbejdsog miljømedicin i Region Syddanmark"

Transkript

1 Den fremtidige organisering af arbejdsog miljømedicin i Region Syddanmark December 2009

2 Forsidefoto Fotografi optaget af Kaj Hinke, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Sygehus Sønderjylland

3 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og kommissorium Resume og anbefalinger for den fremtidige indsats inden for de arbejds- og miljømedicinske område Status for arbejds- og miljømedicinen i på fire klinikker i dag Hovedområde 1. Arbejdsmedicinske patientundersøgelser Hovedområde 2. Undervisning, information og formidling Hovedområde 3. Forebyggende undersøgelser, forskning og udvikling Personale Lokaler Regnskab Vision og opgaver for de to fremtidige arbejds- og miljømedicinske afdelinger Fremtidige opgaver og funktioner Patientrettede aktiviteter Undervisning, information og formidling Forskning og udvikling Den fremtidig organisering af arbejds- og miljømedicin i Region Syddanmark Opgavefordeling og visitation Tildeling af økonomi og aktivitet Lokaler med mere Den fremtidige uddannelse af speciallæger Konsekvenser for øvrige afdelinger Konsekvenser for øvrige samarbejdsparter Tidsplan for 2010 for etablering af nye organisering herunder kommunikationsplan Håndtering af de personalemæssige forhold herunder procesplan for tilbud om andet arbejde

4 1. Baggrund og kommissorium Der er aktuelt arbejds- og miljømedicinske klinikker i Haderslev, Esbjerg, Vejle og OUH. Arbejdsmedicin omfatter diagnostik af arbejds- og miljø relaterede sygdomme hos personer og persongrupper samt rådgivning og vejledning af patienter, andre lægelige specialer, arbejdstilsyn, arbejdsskadestyrelse, virksomheder og andre vedrørende arbejds- og miljømedicinske spørgsmål. Med dannelsen af Region Syddanmark er der ikke grundlag for at videreføre 4 arbejdsmedicinske afdelinger. Afdelingerne er alle små og vil have gavn af et større fagligt miljø, jf. specialevejledningen fra Sundhedsstyrelsen. Som led i Region Syddanmarks specialeplanlægning godkendte regionsrådet den 25. maj 2009, at de arbejds- og miljømedicinske klinikker i Odense og Esbjerg videreføres. Derimod lukkes de arbejds- og miljømedicinske klinikker i Haderslev og Vejle. I sommeren 2009 blev der igangsat et arbejde med at udarbejde forslag til en implementeringsplan for lukning af de arbejds- og miljømedicinske klinikker i Haderslev og Vejle, herunder at redegøre for: a. Aktivitet (nuværende aktivitet og forventet fremtidig fordeling) b. Personale (procesplan for tilbud om andet arbejde) c. Konsekvenser for driftsøkonomi og baseline d. Konsekvenser for lokaler og medicoteknisk udstyr e. Konsekvenser for øvrige afdelinger, herunder varetagelse af evt. uddannelse f. Tidsplan med udgangspunkt i en implementering i 2010 g. Informationsmateriale til patienter/praksis Forslag til fremtidig organisering af det arbejds- og miljømedicinske område afrapporteres til sundhedsdirektøren den 2. november Herefter behandles forslaget på fælles sygehusledelsesmøde den 24. november 2009 efterfulgt af en politisk behandling i december måned afsluttende med politisk behandling i regionsrådet den 21. december Med henblik på at udarbejde forslag til fremtidig organisering blev der i sommeren 2009 nedsat en arbejdsgruppe, hvor medlemmerne besidder en kombination af de kompetencer, der tilsammen udgør stor indsigt i de forskellige forhold, som berøres af de kommende ændringer. I arbejdsgruppen er følgende: Kst. direktør Per Busk, formand for arbejdsgruppen Led. overlæge Per Sabro Nielsen, faglig repræsentant for afdelingen i Esbjerg Specialeansvarlig overlæge David Sherson, faglig repræsentant for afdelingen i Vejle Led. overlæge Søren Dahl, faglig repræsentant for afdeling i Haderslev Led. overlæge Lars Brandt, faglig repræsentant for afdelingen i Odense HR chef Tore Østergaard HR-repræsentant fra SHS AC-fuldmægtig Bente Christensen, HR-repræsentant fra SLB Fuldmægtig Jørn Frydendall, sundhedsøkonomi Fuldmægtig Annemarie Heinsen, sekretær for gruppen Gruppen er blevet sekretariatsbetjent fra regionens sundhedsstab. Sekretariatets primære opgave har været at forberede ekspertpanelets møder, herunder planlægning, indsamling og bearbejdning af relevante informationer samt sikre indsamling af relevant materiale fra eventuelle undergrupper eller andre aktører, som ikke direkte har indgået i arbejdsgruppen. Gruppens forslag til fremtidig organisering er udarbejdet på baggrund af drøftelser på fire møder, hvor det første blev holdt den og det sidste møde blev holdt den

5 2. Resume og anbefalinger for den fremtidige indsats inden for de arbejds- og miljømedicinske område I dette kapitel er givet kort resume af resultaterne af arbejdsgruppens arbejde og de anbefalinger arbejdsgruppen har for tilrettelæggelse af den fremtidige indsats inden for det arbejds- og miljømedicinske område for så vidt angår organisering og økonomi samt personalehåndtering i overgangsperiode. Det arbejds- og miljømedicinske speciale nu og fremover Arbejdsmedicin er et klinisk speciale med forankring i sygehusvæsenet. Specialet blev etableret i Den vigtigste overordnede opgave er at forebygge arbejdsrelaterede sygdomme. Den forebyggende funktion består i kliniske udredninger af patienter med arbejds- eller miljørelaterede lidelser samt i udbredelse af kendskabet til sammenhængen mellem arbejde, miljø og helbredsforhold. Forskning spiller en afgørende rolle, da rationel viden om sammenhæng mellem påvirkninger og sygdom er en forudsætning for vidensbaseret forebyggelse. De arbejdsmedicinske afdelingers arbejdsopgaver er opdelt i tre hovedfunktioner: 1. Arbejdsmedicinske patientundersøgelser. 2. Undervisning, information og formidling. 3. Forebyggende undersøgelser, forskning og udvikling. Det er visionen for arbejds- og miljømedicin i Region Syddanmark, at For de patientrettede aktiviteter Mulighed for øget specialisering og ekspertfunktion Højt og ensartet kvalitetsniveau Specialiserede udredninger på udvalgte områder For undervisning, information og formidling Mulighed for subspecialisering og ekspertfunktion Regionale ekspert- eller videncentre Foretage pålidelige eksponeringsvurdering Evidensbaseret intervention i den rådgivende og forebyggende indsats Etablere videnscenter inden for stress For forskning og udvikling Etablerer et større sammenhængende forskningsmiljø. Fastholde og udvikle forskningens aktuelle, internationale niveau Styrkelse af tilknytningen til Syddansk Universitet og fortsat samarbejde med relevante institutter. Oprettelse af professorat i klinisk arbejdsmedicin. Organisering af og arbejdsdelingen mellem arbejds- og miljømedicinske afdelinger i Esbjerg og Odense Det er arbejdsgruppens anbefalinger, at de to afdelinger bliver omtrent lige store, så begge får et bæredygtigt volumen. Det er derfor naturligt, at opgaver og ressourcer fordeles ligeligt mellem de to afdelinger. Der er i Region Syddanmarks ansøgning til Sundhedsstyrelsen lagt op til, at de to afdelinger begge har regionsfunktioner. Optageområdet for den fremtidige afdeling i Odense anbefales at bestå af det tidligere Fyns amt samt Vejle og Fredericia kommuner, mens optageområdet for den fremtidige afdeling i Esbjerg vil være resten af regionen. 4

6 Ud over den generelle visitationsadgang for praktiserende læger og speciallæger vil der være adgang for henvisning fra fagforeninger og virksomhedernes sikkerhedsorganisationer til de arbejds- og miljømedicinske afdelinger. Henvisningsadgangen omfatter ikke sager, hvor henvisningen alene er begrundet i bistand i forbindelse med en erstatningssag. Der henvises i øvrigt til beslutning af i regionsrådet. Arbejdsgruppen anbefaler jf. afsnit 5.1, at der dannes to ligeværdige afdeling på det arbejdsmedicinske område. Det betyder, at optageområder fordeles, således at afdelingerne størrelsesmæssigt bliver nogenlunde lige store. Derved sikres to afdelinger med faglig bæredygtighed. Med hensyn til opgaver anbefales også en meget ens profil for så vidt angår de arbejdsmedicinske hovedområder og begge afdelinger vil på lige fod varetage såvel hovedfunktioner som regionsfunktioner. At afdelingerne bliver meget ens opgavemæssigt rejser det spørgsmålet, om ikke også økonomien bør fordeles forholdsmæssigt ifm nedlæggelse af de to afdeling og dannelsen af en ny struktur på det arbejdsmedicinske område i Region Syddanmark. Problemet med dette er imidlertid, at der historisk har været forskel på ressourceindsatsen i de 4 amter, som siden blev samlet til Region Syddanmark. Skævheden består i, at det arbejdsmedicinske speciale økonomisk set har været lavt prioriteret i trekantsområdet og højt prioriteret i Sønderjylland mens Fyn og Sydvestjylland ligger midt i med nogenlunde samme niveau. Hvis denne skævhed skal udlignes betyder det, at Vest-enheden kommer til at overtage Kolding Kommune som optageområde uden fuld kompensation for den større opgave. Der flyttes ca kr. fra vest til øst ved denne udjævning. Arbejdsgruppen har drøftet dette spørgsmål. Dele af arbejdsgruppen har udtrykt bekymring for, at den arbejdsmedicinske Vest-afdeling som følge heraf ikke bliver kompenseret for den større opgave. På den anden side tages til efterretning, at dette er konsekvensen af anbefalingen af to opgavemæssigt ligeværdige afdelinger. Fordeling af økonomi og tilsvarende baseline er illustreret i tabel 2.2. Tabel 2.2 Fordelingen af aktivitet og økonomi til de fremtidige afdelinger i Odense og Esbjerg Fordeling af ressourcer til arbejds- og miljømedicin i Odense Esbjerg i alt Unikke patienter antal ambulante besøg økonomi aktivitet antal medarbejdere 1) 16,0 14,0 30,1 1) Hertil kommer projektansatte medarbejdere. Fordele ved samling af det arbejds- og miljømedicinske speciale Samlingen af de arbejds- og miljømedicinske afdelinger i Esbjerg og Odense vil give væsentlige faglige fordele gennem etablering af et større patientunderlag, optimering af adgang til centrale forskningsmidler, større fagligt bredde i den enkelte afdeling samtidig med at gevinster ved subspecialisering øges. Stordriftens fordele for så vidt angår mindre brug af administration er perifer, da bemandingen af afdelingerne stadig vil være forholdsvis lille og hvor reduktion i antal af medarbejdere vil være relativ voldsomt end hvis der var tale om en større afdeling. Fremtidige lokaler I dag deler arbejds- og miljømedicinsk afdeling i Esbjerg bygningen i Østergade Det forventes, at via intern rokade på SVS frigøres der rum, således at afdelingen pr vil få råderet over hele huset. Det vurderes, at bygningen kan rumme de nødvendige funktioner og medarbejdere. Placeringen af den fremtidige arbejds- og miljømedicinske afdeling i Odense placeres i Odense. Det tilstræbes, at afdelingen og dens funktioner holdes samlet, dog således at den ambulante virksomhed kan 5

7 placeres sammen med øvrige ambulante funktioner på OUH. Der vil være en konkret løsning inden indgangen af 3. kvartal Det forventes, at samlingen af de to afdelinger kan gøres uden tilførsel af ressourcer. Konsekvenser for uddannelse af speciallæger Det forventes, at uddannelse af speciallæger ikke vil blive berørt af samlingen af de fire klinikker til to afdelinger. Tids- og Kommunikationsplan Såfremt denne anbefaling følges, skal fordelingen fremgå af informationsmateriale, beskrivelser på hjemmesider m.v. og meldes ud til de praktiserende læger og andre brugere af de arbejdsmedicinske afdelinger. For så vidt angår virksomhederne forventes det, at der i de nye afdelingers første leveår vil ske en styrket opsøgende indsats over for virksomheden, således arbejds- og miljømedicin via personligt fremmøde kan fastholde eller etablere kontakten. Proces overfor berørte medarbejdere Forud for regionsrådets arbejde med strukturændringer på sundheds- og psykiatriområdet fastlagde regionsrådet garantier til medarbejdere. Det er regionsrådets ønske med garantierne, at når der gennemføres betydelige organisationsændringer, sikres det, at alle involverede parter oplever, at processen køres i forhold til regionens værdier. Herigennem opnås den nødvendige fastholdelse og kontinuitet til gavn for medarbejderne, og samtidig at fastholde størst mulig sundhed for borgerne i Region Syddanmark. Der vil derfor i første halvår 2010 pågå partshøring af medarbejdere, jf. regler og krav hertil. Tabel 2.2. Tidsplan ved fusion af arbejds- og miljømedicin Tid Opgave Ansvarlig Afrapportering afleveres til sundhedsdirektør Jens Elkjær Regionshuset, Plan-afd. Der skal søges om udsættelse Forelægges for SYL med henblik på anbefaling Regionshuset, Plan-afd. over for regionsrådet Med henblik på høring anbefaling af fremtidige Regionsrådet organisering af arbejds- og miljømedicin Januar 2010 Høring i LMU, FMU, kommuner, praktiserende Regionshuset, Plan-afd. og HR læger, LO, DA med flere Februar 2010 Endelig politisk godkendelse i regionsrådet af Regionshuset, Plan-afd. den fremtidige organisering Marts 2010 Partshøring De fire sygehusledelser med deltagelse af lokal HR og AMK April - juli 2010 Den personalemæssige håndtering i varslingsperiode Sygehusledelserne Indretning af lokaler IT-mæssig tilretning i patientsystemer Sygehusledelserne i Odense og Esbjerg sammen med de to relevante afdelinger Kommunikationsplan Der skal ske information til samarbejdsparter om den fremtidige organisering. Her tænkes på Samarbejdende sygehusafdelinger LO DA Arbejds- og miljømedicinske afdelinger i Odense og Esbjerg med bistand fra egne kommunikationsafdelinger 6

8 Tid Opgave Ansvarlig Kommunerne Øvrige arbejdsmiljø institutioner Øvrige samarbejdsparter Der skal ske rettelse af hjemmesider med mere Fusionsledelserne August 2010 Samling af de to afdelinger Sygehusledelserne 7

9 3. Status for arbejds- og miljømedicinen i på fire klinikker i dag Arbejdsmedicin er et klinisk speciale med forankring i sygehusvæsenet. Specialet blev etableret i Den vigtigste overordnede opgave er at forebygge arbejdsrelaterede sygdomme. Den forebyggende funktion består i kliniske udredninger af patienter med arbejds- eller miljørelaterede lidelser samt i udbredelse af kendskabet til sammenhængen mellem arbejde, miljø og helbredsforhold. Forskning spiller en afgørende rolle, da rationel viden om sammenhæng mellem påvirkninger og sygdom er en forudsætning for vidensbaseret forebyggelse. De arbejdsmedicinske afdelingers arbejdsopgaver er opdelt i tre hovedfunktioner: 4. Arbejdsmedicinske patientundersøgelser. 5. Undervisning, information og formidling. 6. Forebyggende undersøgelser, forskning og udvikling. Der er forudsat en ligelig vægtning af arbejdsindsatsen på de tre hovedområder, så den arbejdsmedicinske afdeling har mulighed for at deltage i det rådgivende, udviklende og forebyggende arbejde ud over patientundersøgelserne. Henvisningsårsagerne har ændret sig i takt med, at nogle arbejdsbetingede sygdomme er forsvundet, og nye problemstillinger er kommet til. Formålet med patientudredningerne er dels at vurdere årsagsforholdet dels forebygge/eliminere arbejdsskader herunder sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet, så den henviste patient kan vende tilbage til job. Den arbejdsmedicinske kompetence udnyttes således i stigende omfang til også at vejlede om patientens fortsatte funktion på arbejdsmarkedet. Det gælder også i de tilfælde, hvor patientens lidelse ikke direkte er forårsaget af forhold i arbejdet, men hvor arbejdets karakter vanskeliggør fortsat funktion på grund af helbredsmæssige begrænsninger. Et konkret samarbejde med socialforvaltningerne i kommunerne er således gradvist blevet udbygget i forskellig takt og med lidt forskellige løsninger landet over. Arbejdsforholdene har stadig en væsentlig betydning for folkesundheden. Dårligt arbejdsmiljø spiller en afgørende rolle for sygefravær. De direkte omkostninger af arbejdsskader i form af udbetalte erstatninger var i 2006 på 1,4 mia. kr. Der anmeldes årligt i hele landet godt arbejdsulykker og mere end formodede, arbejdsbetingede sygdomme. Disse sygdomme er i princippet alle forebyggelige. Der er derfor fortsat efterspørgsel efter den arbejdsmedicinske indsats med patient-undersøgelser, formidling og forskning, som basis for forebyggelse. Opgaver inden for specialet Samlet kan det således konstateres, at det arbejds- og miljømedicinske speciales opgaver omfatter diagnostik af arbejds- og miljø relaterede sygdomme hos personer og persongrupper samt rådgivning og vejledning af patienter, andre lægelige specialer, arbejdstilsyn, arbejdsskadestyrelse, virksomheder og andre vedrørende arbejds- og miljømedicinske spørgsmål. Det er arbejdsmedicinens hovedopgave at bidrage til forebyggelsen af arbejds- og miljørelaterede sygdomme. Karakteristisk for specialet er en integreret anvendelse af ekspertise om eksponeringer på arbejdspladser og i miljøet samt lægefaglig, toksikologisk, epidemiologisk og samfundsvidenskabelig viden. De vigtigste sygdomsgrupper på landsplan er bevægeapparatlidelser (ca. 40 pct.), luftvejslidelser (ca. 15 pct.), psykiske lidelser (ca. 15 pct.), nervelidelser (ca. 5 pct.), hudlidelser (ca. 5 pct.) og kræftlidelser (ca. 5 pct.), andre (ca.15 pct.). Denne fordeling af sygdomsgrupper er også gældende i Region Syddanmark. 3.1 Hovedområde 1. Arbejdsmedicinske patientundersøgelser De kliniske udredninger og det opfølgende arbejde er kerneydelsen på de arbejds- og miljømedicinske klinikker. 8

10 Årligt færdigbehandles godt patienter i Region Syddanmark. Hertil kommer ca kontrolundersøgelser og knap personundersøgelser i forbindelse med forskningsprojektet og gruppeundersøgelser. Den arbejdsmedicinske udredning omfatter en undersøgelse af sygdommens art samt en kvalitativ og om muligt kvantitativ beskrivelse af arbejdsmiljøpåvirkninger. På grundlag heraf foretages en årsagsvurdering, ligesom der ydes rådgivning og iværksættes forebyggende foranstaltninger, hvor dette er relevant. Tabel 3.1. Patientundersøgelse og værdien heraf 2008 Unikke patienter Ambulante undersøgelser DRG/DAGSværdi Andre personundersøgelser 1) Odense kr. 50 Universitetshospital 638 Sydvestjysk kr. 600 Sygehus 305 Sygehus kr. 702 Sønderjylland 487 Sygehus Lillebælt kr. 116 I alt kr Kilde: SydLis, oktober 2009 Note 1: Andre undersøgelser omfatter personundersøgelser i forbindelse med gruppeundersøgelser og forskningsprojekter. Disse er ikke registreret i patientregistreringssystemet. Der foretages årligt omkring 100 individuelle, konkrete risikovurderinger for at afklare om arbejdsmiljøforhold kan være skadelige for svangerskab og foster. Patienter med skønnet arbejdsbetinget lidelse henvises til de arbejds- og miljømedicinske afdelinger i Region Syddanmark fra egen læge, fagforeninger og sygehuslæger. I Region Syddanmark udgør bevægeapparatslidelser 40 pct. og forventes at være konstant set i lyset af den demografiske udvikling og bestræbelserne på at fastholde den ældre del af arbejdsstyrken længere tid på arbejdsmarkedet. Allergi og astma er også et stort område. 20 pct. af patienterne på Odense Universitetshospital er henvist med arbejdspsykologiske lidelser. Det samme gør sig gældende i Vejle, mens godt 27 pct. af de henviste til Haderslev er begrundet med arbejdspsykologiske problemstillinger. Der er meget få arbejdspsykologiske henvisninger i Esbjerg, da der ikke er psykologer tilknyttet afdelingen i Esbjerg. I Esbjerg er Arbejds- og miljømedicin tilknyttet revalideringsindsatsen hos kommunerne i sygehusets opland. Her vurderer arbejdsmedicinere den sygemeldtes muligheder for at få job/uddannelse, hvor arbejdsmedicineren med kendskab til arbejdsmarkedet og dets vilkår kan bedømme de realistiske muligheder. Denne indsats finansieres som indtægtsdækket virksomhed svarende til 2,5 årsværk. Der er en tilsvarende model i Århus og Ålborg. Vejle har en tilsvarende indsats om end i mindre omfang. Odense Universitetshospital og Haderslev har ikke denne opgave. 9

11 3.2 Hovedområde 2. Undervisning, information og formidling Den arbejdsmedicinske funktion med undervisning, information og formidling finder sted på flere niveauer, over for 1. den enkelte patient, 2. praktiserende læger og 3. øvrige fagprofessionelle såsom a. undervisning og formidling ifm specialelægeuddannelsen b. undervisning af lærere på diverse erhvervsskoler og efteruddannelsesinstitutioner i arbejdsmiljørelaterede problemstillinger c. arbejdsmiljømyndigheder d. virksomheder og deres organisationer Den arbejdsmedicinske viden anvendes af myndigheder som basis for udformning af lovgivning, reguleringer og administrativ praksis. Både Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen efterspørger med mellemrum konkrete udredninger om sammenhængen mellem arbejdsmiljøpåvirkninger og sygdom. Undervisnings- og formidlingsaktiviteterne for de fire klinikker i 2008 er vist i tabel 3.2. Tabel 3.2 Oversigt over undervisnings- og formidlingsaktiviteter 2008 Antal arrangementer Antal tilhørere Odense Universitetshospital Sydvestjysk Sygehus Sygehus Sønderjylland Sygehus Lillebælt I alt Kilde: Skøn fra de arbejds- og miljømedicinske klinikker, oktober 2009 Undervisning af studenter og forskere på SDU udgør en væsentlig del af undervisnings og formidlingsaktiviteten på Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Odense. To deltidsansatte kliniske lektorer står for undervisning af medicin- og kiropraktorstuderende i det arbejdsmedicinske fagområde. Undervisningen foregår på bachelor og kandidatdelen i samarbejde med de øvrige fagområder i form af forelæsninger, holdtimer og ekskursioner fordelt på i alt seks forskellige moduler samt eksamenssemester. Desuden indgår vejledning af kandidatspeciale for medicinstuderende og studerende på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse samt eksamination i moduler samt til den afsluttende eksamen. AMK, OUH udgør en forskningsenhed under klinisk institut og har tilknyttet ph.d-studerende samt indgår i bedømmelse af optag på medicinstudie, ph.d-studier samt stillingsbedømmelse. 3.3 Hovedområde 3. Forebyggende undersøgelser, forskning og udvikling I gennem de sidste 10 år er der udviklet et fast samarbejde om forskning mellem de arbejds- og miljømedicinske klinikker i Region Syddanmark med faste møderækker for de forskningsansvarlige overlæger og formidlingsmøder med præsentation af aktuel forskning på regionens klinikker. Hertil kommer eksterne indlæg. 10

12 I regi af dette regionale forskningssamarbejde er der udarbejdet to fælles forskningstemaer om allergi og transportmedicin, hvor regionens klinikker har styrke og i fællesskab kan lave projekter. Klinikkerne har de sidste 5 år publiceret eller deltaget i publiceringen af ca. 60 videnskabelige arbejder i peer-reviewede videnskabelige tidsskrifter. Der er gennemført to ph.d-studier på klinikkerne inden for de sidste fem år og aktuelt (november) er der tre igangværende studier. Det er væsentligt for specialet, at den viden, der indsamles og produceres, formidles til centrale aktører uden for klinikken. Udover artikler til kliniske tidsskrifter og anden mere traditionel vej til kommunikation fra specialet forestår arbejdsmedicinerne formidling af viden til undervisere på uddannelsesinstitutioner, instruktører inden for fagforeninger og andre arbejdsmarkedsmyndigheder så som AT. 3.4 Personale Der var i 2008 tilknyttet i alt 40,28 årsværk til de fire klinikker. Fordelingen af personalekategorier fremgår af tabel 3.4 nedenfor. Heraf var der i 2008 finansieret 10,21 årsværk af fonds- eller projektmidler. Antallet af fonds- og projektstillinger skifter afhængig af igangværende projekter. Tabel 3.4 Oversigt over ansat personale i 2008 ansat ved de fire arbejds- og mijømedicinske afdelinger i Region Syddanmark Odense Sydvestjysk Sygehus Sygehus I alt Universitetshospital Sygehus 1) Sønderjylland Lillebælt 2) Overlæge 3,00 2,0 2,0 2,0 9,00 Afdelingslæge 1,00 0,0 0,5 1,50 1. reservelæge 1,00 1,0 1,0 0 3,00 Reservelæge 0,43 0 0,6 0,83 1,86 Psykolog 2,00 0 1,0 1,0 4,00 Sekretær 3,84 2,0 2,3 1,47 9,61 Socialrådgiver 0,0 0,5 0,5 1,00 Øvrige 0,10 0,10 Stillinger, i alt 11,37 5,5 7,4 5,8 30,07 Fonds- og projektansatte 5,11 3) 2,4 1) 2,2 0,5 10,21 samt eksternt finansieret Årsværk, i alt 16,48 7,9 9,6 6,3 40,28 Kilde: Personalelisteforbrug i SydLis, ) Der er en kontakt mellem afdelingen og kommuner i det tdl. Ribe amt om levering af socialmedicinske ydelser if. Revalideringsopgaver samt funktion og ledelsesfunktion på SDU. Den eksterne finansiering omfatter 1 overlæge og 1,0 afdelingslæge samt 0,4 sekretær 2) I 2008 er der registreret en indtægt fra Kolding kommune på kr. Afdelingslægens løn regnes som delvist finansieret af denne indtægt. Derfor regnes der visse steder med en vakance på 0,5 stilling. Rettelig bør driftsnormen reduceres med 0,5 til i alt 5,8 hvilket er det reelle udtryk for hvor mange medarbejdere, der i 2008 var beskæftiget med Arbejds- og Miljømedicinske grundopgaver. 3) 2 ph.d studerende, en post.doc, 1. reservelæge som forbereder ph.d studie og en forskningssekretær + en stud. scient. sant. På Odense Universitetshospital er der tæt samarbejde med afdelingen for kl. psykologi, hvor der er indgået aftale om allokering fra afdeling for kl. psykologi til arbejdsmedicin af et antal årsværk til psykologer. Lønudgifter herunder overheads er indregnet i udgifterne for arbejdsmedicinsk afdeling på OUH. 11

13 3.5 Lokaler De arbejdsmedicinske klinikkers lokaler er i dag placeret i store og delvist ombyggede villaer i nærheden af sygehusene. Undtagen er klinikken i Haderslev, der er placeret i en ombygget fabriksbygning, som blev indrettet specielt til den arbejds-medicinske klinik. Klinikken i Vejle har trange og ringe lokaleforhold, mens disse er tilfredsstillende på de tre andre steder. Tabel 3.5 Lokaler på de fire arbejds- og mijømedicinske afdelinger i 2008 i RSD Nuværende antal kvadratmeter Odense Universitetshospital 450 m 2 Sydvestjysk Sygehus 350 m 2 Sygehus Sønderjylland 500 m 2 Sygehus Lillebælt 284 m 2 I alt m Regnskab 2008 Der tages udgangspunkt i regnskab 2008 i fordelingen af ressourcer i forbindelse med omlægningen af afdelingerne. Tabel 3.6 Oversigt over regnskab 2008 på de fire arbejdsmedicinske afdelinger Odense Universitetshospital Sydvestjysk Sygehus 3) Sygehus Sønderjylland Sygehus Lillebælt 2) I alt Kilde: SydLis, oktober 2009 Regnskab 2008 (1.000 kr.) 1) Kr Kr Kr Kr Kr. I regnskabet for OUH er indregnet udgifter til psykologer, som arbejder for arbejdsmedicinsk klinik, men som aflønnes af anden afdeling. 12

14 4. Vision og opgaver for de to fremtidige arbejds- og miljømedicinske afdelinger De arbejdsmedicinske problemstillinger er i sin natur foranderlige og dynamiske og bestemmes af udviklingen inden for produktion og teknik og påvirkes desuden af de ændringer i arbejdets organisering, der finder sted på arbejdsmarkedet. En række samfundsmæssige faktorer påvirker også arbejdets indhold og organisering. Det gælder først og fremmest den fortsatte informationsteknologiske udvikling, globaliseringen samt den stigende automatisering og mekanisering. Disse faktorer, som er kendetegnende for overgangen fra industri- til service- og vidensamfund, medfører ændrede arbejdsmiljøproblemer. Der vil fortsat være en forskydning i behovet for manuel arbejdskraft mellem brancherne, så færre bliver beskæftiget med manuelle samlebåndsfunktioner i industrien. Den type arbejde vil dog ikke blive afskaffet, men omlagt. Det vurderes at om 20 år vil pct. af arbejdsstyrken fortsat være beskæftiget med praktiske og/eller manuelle arbejdsfunktioner. Forskydningen fra traditionelt industriarbejde til andre sektorer sker overvejende i retning af fag, der har at gøre med service, sundhed, omsorg og pleje, som har et stadigt stigende behov for arbejdskraft, idet service, sundhed, omsorg og pleje kun vanskeligt eller slet ikke lader sig automatisere og mekanisere. Også indenfor disse fag vil der være manuelle og tunge arbejdsfunktioner fx personhåndtering. Skiftet fra industrisamfund til vidensamfund med højteknologi og udbyggede serviceydelser øger presset på de ansatte som mennesker. Virksomhederne er afhængige af personalet, og trivsel og udviklende arbejdsforhold vil styrke virksomhedernes konkurrenceevne. Der er et stærkt pres på medarbejderne for løbende opkvalificering. Også dette får arbejdsmiljømæssige konsekvenser. Tidspresset vokser, og det samme gør krav om effektivitet, kreativitet, innovation og fleksibilitet. Med moderne ledelsesprincipper sammenblandes privat- og arbejdsliv. Fyraften vil ikke længere danne samme skel mellem arbejdsliv og privatliv som førhen. Psykisk arbejdsmiljø, stress og udbrændthed må derfor forventes, at blive centrale arbejdsmiljøemner i fremtiden. Den fortsatte teknologiske udvikling og overgangen til et service- og vidensamfund vil således ikke i sig selv føre til afskaffelse af arbejdsrelaterede problemer eller sygdomme, men nok til ændringer af arbejdsbelastningerne, hvor fokus vil komme på følger af monotone arbejdsopgaver, psykisk belastning og fysisk inaktivitet. Sygdomsmønsteret vil som følge heraf også forskydes i retning af psykosociale problemstillinger og arbejdsrelateret stress, som supplement til at traditionelle belastninger (ergonomiske, allergologiske, toksikologiske), som altså forsat forventes at spille en vis rolle. Selvom arbejdets art og karakter i de eneste 40 år er skiftet fra manuelt fysisk hårdt arbejde med mange gentagende arbejdsbevægelser vil disse typer af problemstillinger stadig være væsentlige i årene frem for afdelingernes arbejdsopgaver. Også astma- og allergilidelser vil være et område med stigende henvisninger. Hertil kommer et stigende antal henvisninger, der er begrundet i arbejdspsykologiske problemstillinger 4.1 Fremtidige opgaver og funktioner Regionsrådet fastlagde i sin specialeplan, at der fagligt ikke er grundlag for at videreføre samtlige 4 arbejdsmedicinske afdelinger i Region Syddanmark. Afdelingerne er alle for små og vil have gavn af større faglige miljø, der sikrer faglig bæredygtighed. Derfor besluttede regionsrådet, at der skal ske en fusion af afdelingerne til 2 afdelinger placeret i Odense og Esbjerg. Regionsrådet har ikke i sin beslutning om fusion af afdelingerne anført krav til fordeling af opgaver og ressourcer mellem de to afdelinger. Arbejdsgruppen har i de følgende tre afsnit beskrevet de fremtidige indsatsområder i lyset af afdelingsfusionen. 13

15 4.1.1 Patientrettede aktiviteter Sammenlægning af klinikfunktionen fra fire til to afdelinger i Region Syddanmark giver de to fremtidige afdelinger en størrelse, som skaber en synergi i form af optimering af udnyttelsen af de samlede, faglige ressourcer. Visionen for de patientrettede aktiviteter er: Den enkelte speciallæge/overlæge kan gå mere i dybden med et mere snævert fagligt felt øge mulighed for Subspecialisering/ekspertfunktion. Dette giver mulighed for afgrænsning af speciallægernes/overlægernes ansvarsfelter med heraf følgende incitamenter til fordybelse og kvalitetsforbedring. Højt og ensartet kvalitetsniveau i patientudredningen ved at samle de specielle eller forskellige undersøgelsesmetoder, En fortsat fokus på de forhold i arbejdslivet, der giver anledning til erhvervsbetingede lidelser og sygdomme. Det gælder både alment og lokalt. Tilbud om specialiserede udredninger på udvalgte områder (fx allergi, arbejdsdermatologi eller andre sammen med de nævnte ekspertcentre) Undervisning, information og formidling De arbejdsmedicinske afdelinger vil få kapacitet og ekspertise til at påtage sig ekspertudrednings- og rådgivningsopgaver på højt niveau, så afdelingerne er i stand til på et højt fagligt grundlag at rådgive myndigheder og andre om arbejds- og miljømedicinske emner. Visionen for undervisning, information og formidling er: Subspecialisering/ekspertfunktion som grundlag for højt ekspert- og vidensniveau og dermed grundlag for ekspert- og rådgivningsfunktion på et højt niveau Opbygning af et eller flere regionale ekspert- eller videncentre sammen med andre specialer og forskningsinstitutioner. Nærliggende er et konkret samarbejde med Miljømedicinsk Institut på Syddansk Universitet om både forskning og rådgivning. Andre institutter og forskningsenheder kan komme på tale. Et sådant ekspertcenter/videnscenter vil have til opgave hurtigt at vurdere miljø- og arbejdsforhold, der har skabt bekymring i offentligheden, så mistænkte årsagssammenhænge kan af- eller bekræftes på et oplyst grundlag. Etablering af muligheder for at der kan foretages pålidelige eksponeringsvurderinger, som kan udnyttes i det forebyggende arbejde. En opgradering på dette område vil formentlig indebære ansættelse af særligt eksponeringskyndigt personale, ex arbejdsfysiolog, ergonom eller toksikolog. Da dette er et helt nyt arbejdsfelt vil der også være behov for koordinering eller fordeling af opgaverne mellem regionernes arbejds- og miljømedicinske afdelinger. Styrkelse af den evidensbaserede intervention, herunder systematisk evaluering af rådgivningsog forebyggelsesindsatsen. I første omfang bør dette koncentrere sig om o socialmedicinsk rådgivning og arbejdsfastholdelse o specifik forebyggelse af visse bevægeapparatssygdomme og lunge- og luftvejssygdomme. Opbygning af et videnscenter for stress, hvor enkeltpersoner, virksomheder og andre kan henvende sig for rådgivning om forebyggelse. 14

16 4.1.3 Forskning og udvikling Arbejdsgruppen vurderer, at samlingen af specialet på færre og større enheder i sig selv styrker forskningsindsatsen. Det vil givet bedre faglige miljøer samtidig med, at det giver bedre mulighed for at tiltrække forskningsmidler til specialet. Samlingen vil således bidrage til en styrkelse det af i dag allerede veludviklede og organiserede samarbejde omkring forskning, hvor der er dannet netværk og holdes faste møder, hvor de aktuelle forskningsprojekter drøftes. Forskningsindsatsen i de to arbejds- og miljømedicinsk afdelinger i Region Syddanmark skal være førende inden for arbejdsmedicinsk forskning med langsigtede forskningsprogrammer. Der skal være et antal forskningsområder, hvor Region Syddanmark inden for arbejds- og miljømedicin er i front internationalt med udbygning af nationale og internationale netværk. Inden for enkelte områder vil vi kunne være koordinator for internationale /EU projekter. En tæt tilknytning til SDU er nødvendig, hvor der arbejdes på oprettelse et klinisk professorat til forskningsenheden. Denne skal stå i spidsen for faget med henblik på undervisning og forskning. Der tilstræbes eksterne midler til finansiering af en ny ph.d. studerende pr. år. Forskningssekretariatsfunktionen udbygges og opkvalificeres. Det er således visionen, at forskningen på inden for arbejds- og miljømedicin kan styrkes forskningen gennem følgende tiltag: 1. En fortsættelse af det nødvendige arbejde med at samle den spredte forskning, der endnu foregår ved de enkelte arbejdsmedicinske klinikker til et større sammenhængende forskningsmiljø. 2. At fastholde og udvikle forskningens aktuelle, internationale niveau som grundlag for at imødegå den stigende konkurrence nationalt og internationalt om både forskningsmidler og forskningstalenter. 3. Styrkelse af tilknytningen til Syddansk Universitet og fortsat samarbejde med relevante institutter. Et sådant samarbejde eksisterer allerede i dag om konkrete projekter, men bør udbygges med etablering af formaliserede samarbejdsstrukturer. 4. Oprettelse af professorat i klinisk arbejdsmedicin, der kan styrke udviklingen af de arbejdsmedicinske opgaver især inden for de større strategiske forskningsfelter. Der henvises til notat af marts 2008 fra Specialerådet, hvor disse udviklingsplaner er nærmere beskrevet. Notatet er vedlagt. 15

17 5. Den fremtidig organisering af arbejds- og miljømedicin i Region Syddanmark I dette i kapitel redegøres for arbejdsgruppens forslag til organisering af de to nye arbejds- og miljømedicinske afdelinger i Esbjerg og Odense for så vidt angår patientgrundlag, visitation til afdelingerne, de økonomiske og personalemæssige rammer samt lokaliteter. 5.1 Opgavefordeling og visitation Det er arbejdsgruppens anbefaling, at de to afdelinger bliver omtrent lige store, så begge får et bæredygtigt volumen. Jf. beskrivelsen af fremtidige opgaver i kapital 4 er der også lagt op til, at de to afdelinger opgavemæssigt bliver meget ens. I Region Syddanmarks ansøgning til Sundhedsstyrelsen er der derfor også lagt op til, at de to afdelinger begge har både hovedfunktioner og regionsfunktioner på lige fod. For at opnå ligelig størrelse, foreslås optageområdet for den fremtidige afdeling i Odense at bestå af det tidligere Fyns amt samt Vejle og Fredericia kommuner, mens optageområdet for den fremtidige afdeling i Esbjerg foreslås at være resten af regionen. Tabel 5.1 Befolkningsunderlag for de fire sygehusenheder, 1. januar 2008 Sygehusenhed Antal Fordeling i pct. OUH/Svendborg ,3% SLB, ekskl. Kolding kommune ,0 % Kolding kommune ,3 % SVS ,8% SHS ,6% I alt ,0% Arbejdsmedicin på OUH ,3% Arbejdsmedicin på SVS ,7% I alt ,0% Kilde: DK Statistik Regionsrådets forretningsudvalg godkendte allerede i september 2009, at der blev udpeget fusionsledelser for de to fremtidige afdelinger bestående af de administrerende overlæger. Fusionsledelserne skal sikre en ligeværdig samling af afdelingerne. Samtidig blev det godkendt, at der igangsættes en proces med ansættelse af den endelige ledelse af de arbejds- og miljømedicinske afdelinger på OUH og på sygehuset i Esbjerg. Rammerne for dette arbejde er regionsrådets personalemæssige garantier i forbindelse med strukturændringer. I sin beslutning tog Forretningsudvalget udgangspunkt i at der allerede på dette tidspunkt stod klart, at arbejdsgruppen vil anbefale, at der etableres to nogenlunde lige store afdelinger med fusion af afdelingerne i Haderslev og Esbjerg henholdsvis Vejle og Odense. Den foreslåede fordeling af optageområdet er således allerede forudsat i Forretningsudvalgets beslutning. Arbejdsgruppen finder, at den enkelte afdeling jf. afsnit 4 med tiden kan opbygge særlige spidskompetencer - og dermed opnå en styrkeposition på dette felt. Arbejdsgruppen gør opmærksom på, at dette senere kan medføre en ændret fordeling af opgaverne mellem afdelingerne. Ud over den generelle visitationsadgang for praktiserende læger og speciallæger vil der være adgang for henvisning fra fagforeninger og virksomhedernes sikkerhedsorganisationer til de arbejds- og miljømedicinske 16

18 afdelinger. Henvisningsadgangen omfatter ikke sager, hvor henvisningen alene er begrundet i bistand i forbindelse med en erstatningssag. Der henvises i øvrigt til beslutning af i regionsrådet. 5.2 Tildeling af økonomi og aktivitet I dette afsnit er redegjort for fordelingen af økonomi og aktivitet til de to arbejds- og miljømedicinske afdelinger i Odense og Esbjerg. Arbejdsgruppen har i den forbindelse overvejet, om sammenlægningen af afdelingerne medførte besparelser ved at dobbeltfunktioner undgås. På det lægelige/kliniske område ser arbejdsgruppen ikke et besparelsespotentiale. En væsentlig del af opgaverne er patientrettede og indebærer derfor ikke stordriftsfordele ifm. sammenlægningen. For de øvrige opgaver så som forskning og formidling vil der givetvis opstå synergi ved sammenlægning, men dette bør udnyttes til en styrkelse af specialet. Arbejdsgruppen har derudover set på, om der kunne være stordriftsfordele inden for de administrative opgaver. Afdelingerne har opgjort sekretærforbruget på de forskellige administrative funktioner. Undersøgelsen viser, at der ikke er nævneværdige besparelser på området, idet de administrative funktioner langt overvejende er knyttet til patientrettede opgaver især journalskrivning. Nedlæggelse af de to afdelinger vil i begrænset omfang medføre merudgifter til befordringsgodtgørelse. Arbejdsgruppen anbefaler jf. afsnit 5.1, at der dannes to ligeværdige afdeling på det arbejdsmedicinske område. Det betyder, at optageområder fordeles, således at afdelingerne størrelsesmæssigt bliver nogenlunde lige store. Derved sikres to afdelinger med faglig bæredygtighed. Mht opgaver anbefales også en meget ens profil for så vidt angår de arbejdsmedicinske hovedområder og begge afdelinger vil på lige fod varetage såvel hovedfunktioner som regionsfunktioner. At afdelingerne bliver meget ens opgavemæssigt rejser det spørgsmålet, om ikke også økonomien bør fordeles forholdsmæssigt ifm nedlæggelse af de to afdeling og dannelsen af en ny struktur på det arbejdsmedicinske område i Region syddanmark. Problemet med dette er imidlertid, at der historisk har været forskel på ressourceindsatsen i de 4 amter, som siden blev samlet til Region Syddanmark. Skævheden består i, at det arbejdsmedicinske speciale økonomisk set har været lavt prioriteret i trekantsområdet og højt prioriteret i Sønderjylland mens Fyn og Sydvestjylland ligger midt i med nogenlunde samme niveau. Hvis denne skævhed skal udlignes betyder det, at Vest-enheden kommer til at overtage Kolding Kommune som optageområde uden fuld kompensation for den større opgave. Der flyttes ca kr. fra vest til øst ved denne udjævning. Arbejdsgruppen har drøftet dette spørgsmål. Dele af arbejdsgruppen har udtrykt bekymring for, at den arbejdsmedicinske Vest-afdeling som følge heraf ikke bliver kompenseret for den større opgave. På den anden side tages til efterretning, at dette er konsekvensen af anbefalingen af to opgavemæssigt ligeværdige afdelinger. Fordeling af økonomi og tilsvarende baseline er illustreret i tabel 5.2. Tabel 5.2 Fordelingen af aktivitet og økonomi til de fremtidige afdelinger i Odense og Esbjerg på baggrund af forbrug 2008 Fordeling af ressourcer til de arbejds- og miljømedicinske afdelinger i Odense Esbjerg i alt Unikke patienter antal ambulante besøg økonomi aktivitet

19 Fordeling af ressourcer til de arbejds- og miljømedicinske afdelinger i Odense Esbjerg i alt antal medarbejdere 1) 16,0 14,0 30,1 1) Hertil kommer projektansatte medarbejdere. Note: Den faktiske fordeling af ressourcer til de nye afdelinger vil være fremskrevet regnskab og aktivitet til aktuelt niveau Der er for Vejle-afdelingen ikke indregnet tab af indtægter fra Region Midt, når Vejle-klinikken lukker og aktiviteten flytter til OUH. Til gengæld er baseline fastholdt. 5.3 Lokaler I dag deler arbejds- og miljømedicinsk afdeling i Esbjerg bygningen i Østergade Det forventes, at der via intern rokade på SVS kan frigøres rum, således at afdelingen pr vil få råderet over hele huset. Det vurderes, at bygningen kan rumme de nødvendige funktioner og medarbejdere. På OUH er der ikke lavet et endeligt forslag til placering af den nye arbejdsmedicinske afdeling. Det tilstræbes, at afdelingen og dens funktioner holdes samlet, dog således at den ambulante virksomhed kan placeres sammen med øvrige ambulante funktioner på OUH. Der pågår for øjeblikket på OUH en proces, således at der inden indgangen af 3. kvartal 2010 vil være gennemført en konkret løsning. Det forventes, at samlingen af de to afdelinger kan gøres uden anlægsudgifter. 5.4 Den fremtidige uddannelse af speciallæger Udvalget for den lægelige videreuddannelse har fastlagt nedenstående dimensionering af den fremtidige uddannelse af speciallæger inden for arbejds- og miljømedicin. Det er udvalgets vurdering, at samlingen af de arbejds- og miljømedicinske afdelinger ikke har indflydelse på denne dimensionering. Hoveduddannelsen: Der er i Regionen planlagt opslag af to hoveduddannelsesstillinger pr år. Hvert stilling indeholder to års ansættelse ved arbejdsmedicinske afdelinger svarende til fire årsværk. I forbindelse med det seneste opslag af hoveduddannelsesstillinger besluttede udvalget at de arbejdsmedicinske ansættelser skulle være ved de arbejdsmedicinske enheder på OUH og SVS. Introduktionsstillinger: Der er i den nuværende afdelingsstruktur planlagt en introduktionsstilling på hver enhed, svarende til i alt fire stillinger. For at fastholde forholdet mellem introduktionsstillinger og hoveduddannelsesstillinger anbefales det, at introduktionsstillingerne i Vejle og Haderslev flyttes til OUH henholdsvis SVS. Kvalitet i uddannelsen: Sammenlægningen af de fire klinikker til 2 afdelinger medfører, at der ved hver afdeling vil være flere speciallæger, hvilket vil styrke det faglige miljø og dermed bedre kvaliteten af videreuddannelsen. Rekruttering: Sammenlægning Regionens planer om nedlægning af de arbejdsmedicinske klinikker i Vejle og Haderslev har uddannelsesudvalget i arbejdsmedicin indstillet, at fremtidige forløb vil blive OUH-Esbjerg og Esbjerg- OUH forløb, stadig med 2 hoveduddannelsesforløb og 4 introduktionsstillinger årligt. 5.5 Konsekvenser for øvrige afdelinger De arbejdsmedicinske patienter er i begrænset omfang omfattet af tværgående patientforløb. Samling af det arbejds- og miljømedicinske speciale på færre matrikler vurderes derfor ikke at få negativ betydning for de enkelte patientforløb. 18

20 5.6 Konsekvenser for øvrige samarbejdsparter Arbejdsmedicin er et speciale, som har stor kontaktflade og samarbejde med parter uden for sygehuset. Her skal især fremhæves de praktiserende læger, kommunerne, Arbejdstilsyn (AT), LO og DA og ikke mindst virksomhederne i området og deres brancheorganisationer. De centrale organisationer på arbejdsmarkedet, kommunerne samt AT har også været igennem en samling af sine kontorer i det regionale område. Det er således arbejdsgruppens vurdering, at samlingen af arbejdsog miljømedicin ikke vil give anledning til at kontakten mellem disse parter svækkes. Fusionsledelserne skal i den forbindelse udfærdige kommunikationsplan for, hvordan der gives information om samlingen af arbejdsmedicin herunder præsentation af de nye arbejds- og miljømedicinske afdelinger. For så vidt angår virksomhederne forventes det, at der i de nye afdelingers første leveår vil ske en styrket opsøgende indsats over for virksomheden, således arbejds- og miljømedicin via personligt fremmøde kan fastholde eller etablere kontakten. 19

Forsidefoto Fotografi optaget af Kaj Hinke, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Sygehus Sønderjylland

Forsidefoto Fotografi optaget af Kaj Hinke, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Sygehus Sønderjylland Forsidefoto Fotografi optaget af Kaj Hinke, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Sygehus Sønderjylland Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og kommissorium... 3 2. Resume og anbefalinger for den fremtidige indsats

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin. Dato: 18. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin. Dato: 18. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Arbejds- og miljømedicin Dato: 18. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Arbejds- og miljømedicin 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Faglig profil Arbejdsmedicin

Faglig profil Arbejdsmedicin Faglig profil Arbejdsmedicin Generelt om specialet Specialet arbejdsmedicin er orienteret mod sygdommes årsager og forebyggelse Hovedvægten ligger på det arbejdsmedicinske område, men omfatter tillige

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling. Patientinformation

Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling. Patientinformation Velkomstpjece til Arbejdsmedicinsk Afdeling Patientinformation Arbejdsmedicinsk Afdeling Esbjerg Velkommen til Arbejdsmedicinsk Afdeling. I denne folder svarer vi på de spørgsmål, vores patienter ofte

Læs mere

UDKAST Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger

UDKAST Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger Område: Human Resources Afdeling: HR Jura Journal nr.: 11/6130 Dato: 31. januar 2013 Udarbejdet af: Susanne Wind E mail: Susanne.Wind@regionsyddanmark.dk Telefon: 76632040 UDKAST Vilkår for organisationsændringer,

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed Orientering om Region Syddanmarks specialeplan 1 Møde i Sundhedsbrugerrådet 14. maj 2009 Specialeplan hvad er det? Handler om at fordele opgaver mellem forskellige

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 27. juni 2011 3. Oplæg ved Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse : 1 Dato: 11. marts 2010 Dagsordenstekst: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Rådet den 10. december 2009 3. Tema: Forskningstræning projektdelen Forskningstræning

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Informationsmøde for potentielle regionsrådskandidater:

Informationsmøde for potentielle regionsrådskandidater: 18. marts 2009 Informationsmøde for potentielle regionsrådskandidater: Introduktion til sundhedsområdet 1 Oplæg ved sundhedsdirektør Jens Elkjær Disposition: Præsentation af sundhedsvæsenet i bred forstand.

Læs mere

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland 22. maj 2015 Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til aftalen: Aftale om professorer og akademiske koordinatorer

Læs mere

Aktuelle udfordringer for ÅRHUSYGEHUS ARBEJDSMEDICINSKLINIK. Historik. Den overordnede arbejdsmedicinske opgave: Forebyggelse - hvordan?

Aktuelle udfordringer for ÅRHUSYGEHUS ARBEJDSMEDICINSKLINIK. Historik. Den overordnede arbejdsmedicinske opgave: Forebyggelse - hvordan? Aktuelle udfordringer for ARBEJDSMEDICINEN Arbejdsmiljøkonferencen Nyborg Strand 2007 Jens Peter Bonde ÅRHUSYGEHUS ARBEJDSMEDICINSKLINIK Den overordnede arbejdsmedicinske opgave: At forebygge arbejdsrelaterede

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Mulighederne er mange

Mulighederne er mange Mulighederne er mange Folder til praktikanter, studentermedhjælpere eller projektskrivere praktikant Vi kan kun finde de bedste, hvis vi også selv gør vores bedste Region Syddanmark er en god arbejdsplads.

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Notat: Rammer og principper for fusionen mellem Regionspsykiatrien Herning og Regionspsykiatrien Holstebro

Notat: Rammer og principper for fusionen mellem Regionspsykiatrien Herning og Regionspsykiatrien Holstebro Psykiatri og Social Administrationen Planlægningsafdelingen Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Notat: Rammer og principper for fusionen mellem Regionspsykiatrien

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

Implementeringsplan for specialet arbejds- og miljømedicin

Implementeringsplan for specialet arbejds- og miljømedicin Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Annemarie Heinsen Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Annemarie.Heinsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09-17737 Telefon: 76631371 Dato: 26-01-2010 Notat

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger

Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger Hovedudvalget Forord Region Syddanmark har et personalepolitisk værdigrundlag, som skal efterleves af ansatte i forbindelse med varetagelse

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser

VILKÅR RETNINGSLINJER OG. Større organisationsændringer og reduktion af stillinger. omplacering rettigheder i opsigelsesperioden. lederforpligtelser Region Syddanmark Større organisationsændringer og reduktion af stillinger RETNINGSLINJER OG omplacering rettigheder i opsigelsesperioden regionsyddanmark.dk medarbejders rettigheder og pligter inddragelse

Læs mere

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende.

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende. 25-03-2014 Indkaldelse af interessetilkendegivelser. Pulje til støtte af centre for klinisk excellence i Region Syddanmark 2014. Ansøgningsfrist 3. juni. 2014 kl. 8.00. Ansøgningsskema findes på : http://www.regionsyddanmark.dk/

Læs mere

Tilbagemelding fra de decentrale mødefora på det psykiatriske område

Tilbagemelding fra de decentrale mødefora på det psykiatriske område Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Anita Lerche Afdeling: Ledelsessekretariatet E-mail: Anita.Lerche@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631007 Dato: 19. november 2007 Tilbagemelding

Læs mere

Arbejdsmedicin Region Midtjylland. DASAMs Årsmøde Knudshoved April 2005

Arbejdsmedicin Region Midtjylland. DASAMs Årsmøde Knudshoved April 2005 Arbejdsmedicin Region Midtjylland DASAMs Årsmøde Knudshoved April 2005 Region Midtjylland 1.230.736 (23%) Sydlige Viborg Amt 165.730 (13%) Ringkøbing Amt 275.009 (22%) Århus Amt 654.426 (53%) Nordlige

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/19 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialebeskrivelse Klinisk

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

Forslag om regionalt kompetencecenter til styrket brug af Medicinsk Teknologivurdering (MTV) i Region Syddanmark

Forslag om regionalt kompetencecenter til styrket brug af Medicinsk Teknologivurdering (MTV) i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Jakob Dragsdal Sørensen Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning E-mail: Jakob.Dragsdal.Soerensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09-3239 Telefon: 1349 Dato:

Læs mere

Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark

Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark Område: Sundhedsstaben Afdeling: Planlægnings- og udviklingsafdelingen Journal nr.: 07/9289 Dato: 11. juni 2007 Notat Scenarier med akutsygehuse uden parsygehuse i Region Syddanmark På møde i det særlige

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Strategi for en regional klinisk farmakologisk service 21.06.06 1 Baggrund: Strukturreformen vil betyde en væsentlig omorganisering af det danske sundhedsvæsen, herunder

Læs mere

Udviklingsplan for psykologhjælp.

Udviklingsplan for psykologhjælp. Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Jørgen Marinus Madsen Afdeling: Praksisafdelingen E mail: Joergen.marinus.madsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 10/3062 Telefon: 76631393 Dato: 30. oktober 2012

Læs mere

Organisering af forebyggelse Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet

Organisering af forebyggelse Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Arbejds-og Miljømedicinsk Årsmøde 20. april 2007, Nyborg Organisering af forebyggelse Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Kommunalreformen og det forebyggende arbejde 1. Kommunerne er blevet hovedaktør

Læs mere

Administrerende sygehusdirektør

Administrerende sygehusdirektør Stillings- og personprofil Administrerende sygehusdirektør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark Februar 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63

Læs mere

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU.

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU. Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk

Læs mere

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016

IRS Universitetsklinikker. 23. August 2016 IRS Universitetsklinikker 1 INSTITUT FOR REGIONAL SUNDHEDSFORSKNING INSTITUTLEDER RIKKE LETH -LARSEN A UGUST 2016 Hvem er vi? IRS er ét af 8 institutter på SUND-SDU Institut for Regional Sundhedsforskning

Læs mere

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015

Stillings- og personprofil. Lægelig direktør. Sygehus Lillebælt Region Syddanmark. April 2015 Stillings- og personprofil Lægelig direktør Sygehus Lillebælt Region Syddanmark April 2015 Arbejdsgiver Region Syddanmark Adresse Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Telefon: 76 63 10 00 Stilling

Læs mere

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING

Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING Psykiatrisk Forskning med patienten først STRATEGI FOR PSYKIATRISK FORSKNING 2017 2020 Indledning, vision og indsatsområder FORSKNING er en vigtig opgave for Psykiatrien i Region Syddanmark. Forskning

Læs mere

Afrapportering om arbejdsmiljødata 1. halvår 2014

Afrapportering om arbejdsmiljødata 1. halvår 2014 Område: Human Resources Afdeling: Personaleudvikling Journal nr.: 13/21174 Dato: 6. oktober 214 Udarbejdet af: HR Personaleudvikling Notat Afrapportering om arbejdsmiljødata 1. halvår 214 Baggrund Som

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord Bilag 4.2 Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord 1. Indledning Indstillingen er udfærdiget af Postgraduat klinisk lektor Michael

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov.

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov. Sygehusenes nye rolle 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Dette papir beskriver, hvordan sygehusene skal have en ny og mere udadvendt rolle, hvor afdelingernes ekspertise og specialisering bruges

Læs mere

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus Forskningsstrategi 2012-2015 OUH Svendborg Sygehus Forord OUH Svendborg Sygehus ønsker at styrke sundhedsforskningen til gavn for patienter, personale og samfundet som helhed. Lokalt forankret klinisk

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Specialeansøgning. Vedr. speciale: Intern Medicin: lungesygdomme. Dato: Den 26. maj 2009

Specialeansøgning. Vedr. speciale: Intern Medicin: lungesygdomme. Dato: Den 26. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Intern Medicin: Dato: Den 26. maj 2009 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet 1.1 Generelle overvejelser over den planlagte

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 22. september 2011. 3. Temamøde om lægelig videreuddannelse

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016.

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016. Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje 2016 2. opslag - til støtte af tværgående sundhedsforskning Ansøgningsfrist: 1. december 2016 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 1. november 2016. Ansøgning

Læs mere

Projekt Forløbskoordination

Projekt Forløbskoordination Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 10/1253 Dato: 11. juni 2012 Udarbejdet af: Janne Horsbøl E-mail: Janne.Horsboel@regionsyddanmark.dk Telefon: 2155 3076 Notat

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Udkast pixinotat. Sundhedskoordinator. og klinisk funktion. Førtidspension og fleksjobreform. 22. januar 2013

Udkast pixinotat. Sundhedskoordinator. og klinisk funktion. Førtidspension og fleksjobreform. 22. januar 2013 Førtidspension og fleksjobreform Sundhedsområdet Praksisafdelingen Kontaktperson: Helle Bruun Helle.Bruun@regionsyddanmark.dk Sundhed@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631412 22. januar 2013 Journal nr.

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis Praktiserende læger og afdelinger på OUH Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 Udarbejdet af Praksiskonsulentordningen OUH Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Status og debatoplæg

Status og debatoplæg November 2013 Status og debatoplæg De arbejdsmedicinske klinikkers rolle i tidlig arbejdsfastholdelse og forskning LO s konference 27. november 2013 LO-Huset, Islands Brygge 32, København S. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fremtidig organisering af plastikkirurgi og onkologi (1)

Fremtidig organisering af plastikkirurgi og onkologi (1) Fremtidig organisering af plastikkirurgi og onkologi (1) Plastikkirurgi: Hvad er vedtaget i akut- og specialeplanen for området Etablering af fagligt bæredygtige miljøer inden for plastikkirurgi => Placering/samling

Læs mere

Høringssvar fra centeradministrationen, Psykiatricenter Øst, vedr. fremtidens psykiatri i Region Syddanmark

Høringssvar fra centeradministrationen, Psykiatricenter Øst, vedr. fremtidens psykiatri i Region Syddanmark Centeradministrationen Psykiatrien i Region Syddanmark Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Att.: Julia Egebæk Kontakt: Lars Rahbek Lars.rahbek@pco.regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 2053 5661 Dato:

Læs mere

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Strategi og Organisation Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2011/08610 Dato: 11-08-2011 Sag: Sagsbehandler: Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Signe Friis Direktionskonsulent

Læs mere

5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37

5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37 5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37 Opmærksomhedspunkter En arbejdsskade er en samlet betegnelse for helbredsmæssige følger af skadelige påvirkninger på arbejdspladsen. Der skelnes mellem: Arbejdsulykke:

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær 08-1305 JEHO/JAKA 11.09.2008 Kontakt: Jan Kahr Frederiksen - jaka@ftf.dk eller Jette Høy - jeho@ftf.dk FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær Regeringen har indkaldt parterne til trepartsdrøftelser

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Arbejdsmedicin. Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin. Trine Rønde Kristensen

Arbejdsmedicin. Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin. Trine Rønde Kristensen Arbejdsmedicin Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin Trine Rønde Kristensen Historie: 1873 Danmarks første Fabrikslov og Arbejdstilsynet 1977 Arbejdsmiljøloven 1983: Arbejdsmedicin selvstændigt

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Faglig profil Arbejds- og miljømedicin

Faglig profil Arbejds- og miljømedicin Faglig profil Arbejds- og miljømedicin Generelt om specialet Specialet arbejds- og miljømedicin er orienteret mod sygdommes årsager og forebyggelse. Hovedvægten ligger på det arbejdsmedicinske område,

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær

Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni Sundhedsområdet. v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Sundhedsområdet v/sundhedsdirektør Jens Elkjær Disposition: Præsentation af sundhedsvæsenet Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Struktur og rammer

Læs mere

Hvordan oplever medarbejdere med en anmeldt psykisk erhvervssygdom det danske arbejdsskadesystem

Hvordan oplever medarbejdere med en anmeldt psykisk erhvervssygdom det danske arbejdsskadesystem Hvordan oplever medarbejdere med en anmeldt psykisk erhvervssygdom det danske arbejdsskadesystem Yun Ladegaard, Cand. Psych. Projektleder Institut for Psykologi Arbejds- & Organisationspsykologi 16-01-2017

Læs mere

ÅBEN REFERAT. fra SUNDHEDSDIREKTIONEN. ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2006, kl I MØDEVÆRELSE 4 VEJLE AMT DAMHAVEN VEJLE

ÅBEN REFERAT. fra SUNDHEDSDIREKTIONEN. ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2006, kl I MØDEVÆRELSE 4 VEJLE AMT DAMHAVEN VEJLE ÅBEN REFERAT fra SUNDHEDSDIREKTIONEN ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2006, kl. 15.00-18.00 I MØDEVÆRELSE 4 VEJLE AMT DAMHAVEN 12 7100 VEJLE Deltagere: Sundhedsdirektør Jens Elkjær. Direktør Jane Kraglund. Endvidere

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Strategi vedr. opgaveflytning - De somatiske sygehuse i Region Syddanmark

Strategi vedr. opgaveflytning - De somatiske sygehuse i Region Syddanmark Område: Human Resources Udarbejdet af: Camilla Skytte Behrendsen Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø E-mail: Camilla.Skytte.Behrendsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631873 Dato: 22.

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere