VEDTÆGTER FOR SENIOR MC DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR SENIOR MC DANMARK"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR SENIOR MC DANMARK Stiftet den 17. juni 1984.

2 Indholdsfortegnelse 1 Foreningens navn og hjemsted...side 2 2 Foreningens formål....side 2 3 Medlemmer og deltagelse i klubbens arrangementer...side 2 4 Generalforsamling...side 2 5 Ekstraordinær generalforsamling...side 4 6 Foreningens ledelse...side 4 7 Bestyrelse...side 4 8 Økonomi...side 5

3 1. Foreningens navn og hjemsted. Stk. 1. Foreningens navn er SENIOR MC DANMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er formandens adresse. 2. Foreningens formål. Foreningens formål er at samle motorcyklister, der er fyldt 40 år, til inden- og udenlandske sammen-komster og ture. 3. Medlemmer og deltagelse i klubbens arrangementer. Stk. 1. Som medlem kan optages alle, der er fyldt 40 år i indmeldelsesåret, og som er bruger af en motorcykel. Dog kan der højst optages op til 20% udlændinge. Medlemsskabet er gyldigt, når indmeldelsesgebyret og kontingentet er betalt. Stk. 2. Stk. 3 Stk. 4: Stk. 5. Ordinære medlemmers ægtefælle / samboende kan også optages. Disse medlemmer betaler normalt indmeldelsesgebyr og 50% af det ordinære kontingent, men modtager ikke klubblad. Bestyrelsen har bemyndigelse til at udnævne æresmedlemmer. Æresmedlemmer er kontingentfrie. Al deltagelse i klubbens arrangementer, træf og aktiviteter af enhver art sker på eget an-svar. Udover medlemmer med ledsager kan gæster, med bestyrelsens godkendelse, deltage i klubbens arran-gementer. Stk. 6. Til alle klubbens arrangementer er transportmidlet MC / eller lignende med/uden sidevogn. Til vinterarrangementer er transportmiddel efter eget valg. Undtaget fra transportbestemmelserne er alene træfarrangører og deltagere, som får tilladel-se af bestyrelsen.

4 4. Generalforsamling. Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert forår. Tid og sted bestemmes af bestyrelsen. Stk. 3. Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel gennem bekendt-gørelse i klubbladet eller ved direkte skriftlig meddelelse. Generalforsamlingen skal for-varsles mindst 4 uger i klubbladet eller ved direkte udsendelse til de enkelte medlemmer. Stk. 4. Stk. 5. Med indkaldelsen skal følge en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent samt 2 stemmetællere. 2. Formandens beretning. 3. Kassererens beretning, herunder fremlæggelse af regnskab. 4. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for det følgende år. 5. Indkomne forslag (vedtægtsændringer m.m.). 6. Valg af formand for en 2-årig periode, såfremt denne er på valg. 7. Valg af kasserer og kasserersuppleant for en 2-årig periode, såfremt disse er på valg. 8. Valg af redaktør og redaktørsuppleant for en 2-årig periode, såfremt disse er på valg. 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg for en 2-årig periode samt valg af 1 suppleant for en 1-årig periode. 10. Valg af 1 Bilagskontrollant og af 1 suppleant for en 1-årig periode. 11. Eventuelt. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Et-hvert tilstedeværende medlem, som har indbetalt kontingent senest 14 dage før generalfor-samlingens afholdelse, har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

5 Stk. 6. Forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlin-gen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar. Stk. 7. Stk. 8. Stk. 9. På generalforsamlinger, ordinære som ekstraordinære, kan kun træffes beslutning om de punkter, der er anført i dagsordenen. Der kan ikke træffes beslutninger under punktet Even tuelt. Generalforsamlingerne ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, som indenfor vedtægternes rammer afgør alle spørgsmål med hensyn til sagers behandlingsmå-de, stemmeafgivningen og dennes resultat. Dirigenten kan beslutte, at kun medlemmer har taleret. Dirigenten kan beslutte at henvise afgørelse af tvivlsspørgsmål til generalforsam-lingen selv. Den af generalforsamlingen valgte referent skal føre en beslutningsprotokol, der ved generalforsamlingens afslutning skal underskrives af referenten og dirigenten. Fremkommer der på generalforsamlingen ændringsforslag til fremsatte forslag, afgøres disse ved simpelt stemmeflertal. Ved flere ændringsforslag stemmes først om det mest vidtgående. Der foretages skriftlig afstemning i følgende tilfælde: 1. Ved valg af formand. 2. Ved valg af kasserer og kasserersuppleant. 3. Ved valg af redaktør og redaktørsuppleant. 4. Ved valg af øvrig bestyrelse og 1 suppleant. 5. I øvrigt når mindst 10% af de tilstedeværende medlemmer forlanger dette. Stk. 10. Afstemninger afgøres ved simpel stemmeflerhed, dog kræver vedtægtsændringer at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Beslutning om foreningens ophævelse kræver, at 3/4 af samtlige medlemmer stemmer herfor. Såfremt mindre end 3/4 af samtlige med-lemmer stemmer for ophævelse, men 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer for ophæ-velse,

6 indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor ophævelsen kan besluttes med 3/4 af de fremmødtes stemmer. Stk. 11. I tilfælde af foreningens ophævelse træffer den ophævende generalforsamling beslutning om evt. overskydende midlers anvendelse. 5. Ekstraordinær generalforsamling. Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Stk. 2. Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere afholdes, såfremt 3/4 af samtlige med-lemmer overfor bestyrelsen skriftligt forlanger det, med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet. I dette tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter kravet er fremsat. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles den af forslagsstilleren fremsatte dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes og afholdes efter samme regler som anført i 4 for ordinær generalforsamling. 6. Foreningens ledelse. Stk. 1. Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse, der består af formand, kasserer, redaktør og 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det bør tilstræbes, at den samlede bestyrelse repræsenterer landsdelene såvel øst som vest for Storebælt. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Valgbar til bestyrelsen er medlemmer bosiddende i Danmark. Valg sker i øvrigt i henhold til 4. stk. 4. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv og udarbejder en forretningsorden. Fratræder formanden inden valgperiodens udløb, bliver næstformanden fungerende for-mand. Derefter indtræder suppleanten i bestyrelsen.

7 Stk. 5. Fratræder kassereren, redaktøren eller et bestyrelsesmedlem i sin valgperiode, indtræder vedkommendes suppleant i bestyrelsen og fungerer i resten af valgperioden. Stk. 6. Foreningen tegnes af formanden (eller i dennes fravær af næstformanden) i forening med mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. I sager om meddelelse af prokura til andre, end kassereren samt ved optagelse af lån eller sager vedr. fast ejendom tegnes foreningen dog kun af den samlede bestyrelse. 7. Bestyrelse. Stk. 1. Formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer indkalder til bestyrelsesmøde så ofte det skønnes nødvendigt. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er tilstede, heriblandt formand eller næstformand. Afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller hvis denne ikke er tilstede, næstformandens stemme af-gørende. Over forhandlingerne udfærdiges et beslutningsreferat. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis forhold og adfærd har vist sig at være uforene-lig med medlemmernes berettigede krav på ordnede forhold. En eksklusion skal godkendes på nærmest efterfølgende generalforsamling.

8 8. Økonomi. Stk. 1. Til dækning af foreningens udgifter betaler hvert medlem et kontingent, hvis størrelse fast-sættes hvert år på generalforsamlingen. Kontingentet forfalder til betaling hvert år den 1. januar. Stk. 2. Ved indmeldelse betales indmeldelsesgebyr og kontingent fastsat af generalforsamlingen. For betaling af kontingent gælder følgende regler ved indmeldelse: Ved indmeldelse før sommertræffet betales fuldt kontingent. Ved indmeldelse efter sommertræffet, men før efterårstræffet, betales ½ kontingent. Ved indmeldelse efter efterårstræffet betales fuldt kontingent, gældende som forudbetalt kontingent for det efterfølgende regnskabsår. Tvivlstilfælde om kontingentets størrelse afgøres af kassereren. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Kontingent og indmeldelsesgebyr tilbagebetales ikke ved udmeldelse. Er et medlem mere end 2 måneder i restance slettes vedkommende som medlem. Foreningens regnskab løber fra 1. januar til 31. december. Bilagskontrollanten gennemgår foreningens regnskabsmateriale og underskriver dette sammen med kassereren. Vedtaget på generalforsamlingerne den 30. april 1988 i Assenbæk Mølle, den 28. april 1990 på Venø, på Skåstrup Strand den 20. april 1991, på Ryekol den 17. april 1993, på Højbjerg den 15. april 2000, Hovborglejren, Tranekær den 28. april Den 30. april 2011, Skovgården, Middelfart.

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Hillerød Lystfiskerforening

Hillerød Lystfiskerforening Hillerød Lystfiskerforening Vedtægter www.hlf.dk Revideret på den ordinære generalforsamling den 14. april 2010 1 Navn, stiftelse, hjemsted og adresse Foreningens navn er Hillerød Lystfiskerforening. Foreningen

Læs mere