Referat af skolens årsmøde torsdag den 10. oktober 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af skolens årsmøde torsdag den 10. oktober 2002"

Transkript

1 Referat af skolens årsmøde torsdag den 10. oktober Valg af dirige nt. Mette Lund Thomsen (forælder i 2.A) blev valgt. Kunne bekræfte, at årsmødet var indkaldt rettidigt i henhold til vedtægterne. 2. Valg af referent. Skolens kontorleder Elsa Bannebjerg blev valgt. Beretningerne (pkt. 3 og 4) aflægges som et "hele". Spørgsmål/kommentarer 3. Beretning fra bestyrelsen. Bestyrelsesformand Bobby Zachariae beretning følger nedenfor gengivet efter manuskript. UDFORDRINGER TIL KOCHS SKOLE HIDTIDIGE INITIATIVER IGANGVÆRENDE OG KOMMENDE ARBEJDSOPGAVER ØVRIGE BEMÆRKNINGER UDFORDRINGER: Udfordringer for danske skoler i almindelighed og Kochs Skole i særdeleshed: Nye samfundsmæssige krav og betingelser. Fra fællesskab til individualisme (fra samfund til jeg ). Forældre stiller flere krav (forældre som forbrugere). Fokus på det enkelte barns behov (undervisningsdifferentiering). Fokus på personlig udvikling (fagligt, musisk, kreativt). Friere og mere fleksibel struktur ( støj, kaos, forandring). Selvstændige børn med jeg - styrke ( prinser og prinsesser ). Disse betingelser betyder: Lærere er ikke blot formidlere af faglig viden. Har fået vigtige pædagogiske og opdragende roller. Behov for kommunikationsfærdigheder. Behov for evner til konfliktløsning. Kræver både faglig og social intelligens. Normer og regler for god opførsel er mere flydende. Uklare forventninger mellem personale, forældre, børn. Børnenes faglige, personlige og sociale udvikling afhænger af: Energi, lyst, glæde og ro til fordybelse hos børn og voksne. Hvilket kræver: Optimalt samarbejde mellem voksne, børn og forældre. HIDTIDIGE INITIATIVER: Projekt: - Evaluering af skole hjemsamtalerne. Videreudvikling af skolens ledelsesstruktur: Afdelingsledelse og decentralisering. Fokus på kurser og videreuddannelse: Komm unikation, pæ dagogisk IT-kørekort. Forsøg med nye undervisningsformer: Studiekreds og forsøg med aldersintegrering. Arbejdsgruppe: - Overgang fra RØD/GUL til GRØN/BLÅ Klub GRØN. Arbejdsgruppe: - Nye evalueringsformer i fht. Elevernes faglige, personlige og sociale udvikling, nye eksamensformer i 9. Klasse. NYE ARBEJDSOPGAVER: Opdatering og præcisering af Kochs Skoles værdigrundlag: Fagligt, menneskeligt, socialt. 1

2 Præcisering af gensidige forventninger: Udformning af Spilleregler for relationer mellem forældre, personale og børn på Kochs Skole. SPILLER EGLER FOR R ELATIONER M ELLEM LÆRE RE, BØR N OG FORÆ LDRE SKOLE EKSEMPLER/FORSLAG: PÅ KOCH S FORÆLDRE PÅ N. KOCHS SKOLE KAN FORVENTE: At lærerne er åbne, oprigtige og ærlige. At lærerne er engagerede. At lærerne kan lide at være sammen med børn. At lærerne går aktivt i dialog med forældrene om konflikter og problemer. At lærerne er åbne, fordomsfri, og fleksible. At lærerne har integritet ved hvem han/hun er og står ved sin adfærd. At lærerne er oprigtige og ærlige. At lærerne solidariske og har tillid til forældrenes gode intentioner. At lærerne har engagement og arbejdsglæde. At de har ge nnemslagskraft. At de har et åbent menneskesyn. At lærerne har tid og energi til forældrene. At lærerne er loyale over for forældre og børn.. LÆRERE KAN FORVENTE AF FORÆLDRE PÅ KOCHS SKOLE: At de har tillid til at lærerne er fagligt og menneskeligt kvalificerede til at undervise og opdrage børn. At de er åbne og rummelige i fht andre synspunkter/opfattelser også i fht. egne børn. At de kan samarbejde loyalt og direkte med såvel lærere som andre forældre. At de udviser ansvar som forældre ved at støtte/hjælpe sit barn i såvel adfærd som indsats på skolen. At de deltager aktivt. At de forholder sig til og prioriterer fællesskabet i klassen og på skolen. At de aktivt bakker op og fortæller hvad de oplever af positivt og stiller spørgsmålstegn. At de er direkte, ærlige og loyale i deres kommunikation med lærerne. Art de er åbne og rummelige over for andres behov, erfaringer og synspunkter. At de deltager aktivt i klassens og skolens liv. BØRNENE KAN FO RVENTE AF LÆRERNE: At de har fokus på fællesskabet og den enkeltes trivsel. At de er engagerede og aktive. At de er rummelige og lydhøre over for forskelligheder. At de har empati og vil lære den fra sig. At de er udforskende. At de er nærværende og kontaktskabende. At de er tillidsskabende og omsorgsfulde over fo r fællesskabet. At de har respekt for den enkelte. At de er synlige, klare og entydige. At de er konsekvente i forhold til deres holdninger. At de er fleksible. At de har personlig integritet. At de er villige til at se på egne fejl. At de er villige til udvikling. LÆRERNE ØNSKER AF BØRN: At de er åbne og nysgerrige. At de kender og udtrykker egne behov. At de respekterer andres behov. At de er aktive og udholdende. At de tør være sig selv uden at ringeagte andre. At de er indstillet på at hjælpe andre. At de er gode til at samarbejde. At de har tillid til andre. At de respekterer fællesskabet. At de respekterer at voksne har erfaringer. At de respekterer lærernes rolle og skolens rammer. TANKER OM HØRINGSPROCES: FB udarbejder endeligt forslag. Høring blandt personale og forældre vedr. Hvad er vigtigst? 2

3 Hvad mangler? Forslag til hvordan man bedst sikrer, at ordene afspejler sig i adfærd? FB udarbejder endeligt udkast til årsmødet 2003 på baggrund af de indkomne kommentarer. ØVRIGE BEMÆRKNINGER: Henvendelser og initiativer fra forældre: Mobning: Skolen ønsker naturligvis at arbejde på at forhindre mobning: Ved at lærerne forsøger at være opmærksomme og gribe ind. Ved at forældrene henvender sig til lærerne, hvis d e mener, at deres eget barn bliver mobbet. Ved at tage det op med lærerne og forældregruppen, hvis man mener, at mobning generelt er et problem. Vi har bl.a. Bente Lynge (Åben Rådgivning), som i samarbejde med lærerne har gennemført projekter i flere klasser ved bl.a. at interviewe børnene om deres oplevelser og ønsker i fht. hinanden og optaget det på video. Om hensigtserklæringer: De har den funktion, at de kan være med til at fastholde fokus på problemet og gøre det legitimt at tage det op hvis der er konkret anledning til det. Røgfri skole: Sidste år havde vi det oppe både med forældrerepræsentanterne og med elevrådet, som bl.a. havde lavet en spørgeundersøgelse blandt børnene. FB var særligt påvirket af børnenes argument om at fastholde den aktuelle rygepolitik. Argumentet var, at totalt forbud ville gøre det vanskeligere at påvirke rygere og det ville fremme rygning i det skjulte uden for skolens område. Aktuelt: Kun rygning udenfor i skoletiden for voksne. Børn, der ryger, skal ryge under halvtaget. Rygning i fællesrum til fester, men ingen rygning i klasseværelser. Madordning: En forældregruppe har taget initiativ til at starte en undersøgelse af mulighederne for at få en egentlig madordning på skolen. En rundspørge viste, at der på RØD/GUL var størst interesse (svarprocent 60% - mod 30% på GRØN/BLÅ). Det som flertallet af forældre på RØD/GUL kunne være interesseret i er frokost for 0. til 5. klasse hver dag/evt. 2 3 gange om ugen som max. må koste 15 kr. (evt. lidt mere, hvis det skal være økologisk). Egentlig professionel tilberedning på skolen vil være meget bekosteligt, da det kræver mere personale end nu og kræver ombygninger til køkkenfaciliteter. Muligheden kunne så være at undersøge o m man udefra kunne få leveret mad udfra disse rammer. Indeklima på BLÅ: Ønske om debat om indeklima Der er tidligere etableret et ventilationsanlæg. Stig har bemærkninger. Hvad er formålet med hensigtserklæringer Er handling ikke bedre? Udvikling og påvirkning af den faktiske adfærd og relationerne på skolen forudsætter at vi har gjort os tanker om det, forholdt os til det og skabt en fælles opfattelse af, hvad det er vi ønsker og forventer af os selv og hinanden. Værdier, spilleregler og holdninger er nødvendige som en målestok, vi kan vurdere vores egen og de andres faktiske adfærd ud fra. Uden dette fælles grundlag er det vanskeligt at forholde os til adfærden det bliver fra gang til gang og person- og situationsafhængigt. 4. Beretning fra skolelederen. Skoleleder Stig Madsens årsberetning følger nedenfor gengivet efter manuskript. Bobby og jeg har prøvet at fordele emnerne. 1. Nytårsbrev og sommerbrev er en del af beretningen. 2. Elevtal den 5. September 2002 var 507 sidste år 509 det er fint. 3. Opfølgning på tidligere omtalte projekter. Møbler på RØD og GUL + skabe på gangene er klare forbedringer. Tilbygning med elevator og handicaptoiletter. 3

4 Principielt har vi fået godkendt en tilbygning - dog stilles der krav til den arkitektoniske udformning. Overhead af 4 forslag ingen er tilfredsstillende Der arbejdes videre med udformningen. Lille Skolegård. Der sama rbejdes m ed 2 firmaer om udformning. Forslag forventes efter jul. Første etape forventes påbegyndt til foråret. Toiletter på RØD/GUL. Mere lys og bedre udstyr. Vi kan ikke rigtig se forb edringer mht. til brug laver kampagne r. 4. Lys i klasselokaler. Alle klasselokaler og fællesrum får optimale lysforhold i efterårsferien og hvor lofterne er sænkede, bliver de hævet igen ( kr.). Det bør give et løft i den kommende mørke tid. 5. Fødselsdagsgave. 2 store fodboldsmål meget populære. Pris kr. Fare ved indgang til lokaler så nu hegn til kr. Sådan er der så meget. 6. Forsøg med aldersblandede grupper på lille RØD og GUL og tildels på store RØD fra efterårsferien og 8 uger frem. Der er blevet planlagt og planlagt. Der har været afholdt forældremøde. Det bliver spændende. Evaluering med såvel forældre, lærere samt medarbejdere efter jul. 7. Klub GRØN og overgangen fra RØD/GUL til GRØN/BLÅ. Det gik godt sidste år Klub GRØN kom også godt i gang. Vi hører at børnene også i år er tilfredse. 8. Studiekreds på GRØN/BLÅ. Vi er ved at planlægge en studiekreds for GRØN/BLÅ næste skoleår. Hvad gør vi godt hvor er problemerne i hvilke retning skal udviklingen gå?. Tager vi de 2 beretninger under et, synes jeg, at vi har rigtig meget i gang på skolen spændende og udviklende. Det kan ikke lade sig gøre uden engagerede hårdtarbejdende medarbejdere - så rigtig mange tak til dem. Måske får vi nye gamle arbejdsmuligheder om et par år. Det er interessant at formanden for Danmarks Lærerforening nu i de kommende forhandlinger foreslår at tælleriet af timer ophører og lærerne igen selv får ansvaret for prioriteringen af deres arbejdstid. Det vil være skønt, hvis det lykkes. Tak til alle for et godt år. Beretningerne godkendt uden spørgsmål eller kommentarer. 5. Revideret regnskab forelægges. Stig Madsen gennemgik kort regnskabet i forhold til budgettet. Umiddelbart før årsmødet har der været afholdt et regnskabsmøde, hvor budget og regnskab med noter blev grundigt gennemgået. Bestyrelsen har godkendt regnskabet. Der var ingen spørgsmål. 6. Indkomne forslag. Ingen forslag er rettidigt indkommet. For sent indkomne forslag behandles derfor under eventuelt. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Der var på valg: 2 pladser for 3 år. 1 plads for 2 år 4

5 1 plads for 1 år. Valget foregik ved fredsvalg. Følgende blev valgt: Svend Rosendahl (børn i 1.A, 7A, 9.A) for 3 årig periode. Kevin Buur Persson (barn i 0.B) for 3 årig periode Ann Maria Bøttcher (barn i 2.A) for 2 årig periode Alfred Iversen (barn i 9.B) for 1 årig periode Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde mandag den 11. november Valg af suppleanter. Dette valg foregik også ved fredsvalg. 1. suppleant: Susanne Dyrlund (barn i 4.B) 2. suppleant: Mette Brejnholt (børn i 2.B, 9.B) 9. Eventuelt Integration. I forhold til for 2 år siden har skolen i dag flere børn med anden kulturel baggrund. Spørgsmålet er hvornår man har en anden etnisk- / kulturel baggrund. Indkomne forslag: Mobning: "Vi efterlyser en overordnet politik for hele skolen angående mobning. I den gule folder 02/03 står der under punktet Hvad vil vi, at N. Kochs Skole skal være verdens bedste skole, og på side 10 kan vi læse, at skolen ikke accepterer mobning. Dette kan vi fuldt ud tilslutte os, - MEN vi mangler helt klart reelle handlingsplaner på området. Vi har flere gange drøftet problematikken på klassen og i forældrerådet, og vi må erkende, at når vi læser folderen, synes vi, det er for tyndt. Billedlig talt ser vi en flot pakke med fint gavepapir og bånd og sløjfer, men når vi så åbner pakken, er den tom." Hvis konkret mobning vedr. sit eget barn, henvendelse til skolens lærere, afdelingslederne, eller skolens ledelse. Skolens psykolog Bente Lynge (Åben Rådgivning) arbejder bl.a. i klasserne med hvordan man behandler hinanden på skolen. Der henvises i øvrigt til formandens beretning vedr. mobning. Røgfri skole: "Da vi ved, at rygning er livsfarligt. At der er flere børn, der begynder at ryge, hvis de går på skoler, hvor rygning er tilladt, end hvis de går på røgfri skoler. At det er ganske få cigaretter, der skal til at skabe afhængighed. At ældre elever og lærere er rollemodeller og dermed af afgørende betydning for, om et barn begynder at ryge. At en cigaret forkorter livet med 14 minutter. At der årligt dør herhjemme af rygerelaterede sygdomme. At det er ulig lettere ikke at begynde at ryge end at holde op med at ryge. Så henstiller vi til skolens bestyrelse, at skolen gøres til røgfri skole, Subsidiært at Kochs Skole følger retningslinierne for folkeskolen mht. rygning." Nogle årsmødedeltagere havde det dårligt med, at eleverne må ryge under skolens halvtag. Efterlyser rygekampagne i undervisningen. Der foreslås et sted, hvor det ikke er spændende at være (koldt og blæsende). Forslag skriftlig tilladelse fra forældrene. Det er at pålægge lærerne mere end de skal, kan ligeledes give miskredit. Med skiftende gårdvagter er det i det hele taget svært at håndtere. Rygning- og alkoholproblematikker har været diskuteret på møderne med 5

6 forældrerepræsentanterne. Fra de forældre, som var til møderne, har der været fuld opbakning til skolens regler. Tobak, alkohol er en tillidssag mellem forældre og børn. I øvrigt henvises til formandens beretning vedr. røgfri skole. Indeklima: Debat om indeklima / udluftningsmuligheder på etagerne GRØN og Blå. Skolens ventilationsanlæg på BLÅ er blevet gennemgået. Nogle ventilationshuller var fejlagtigt blevet lukket. Ventilationsanlægget fungerer igen. Der kom forslag om at åbne vinduer for gennemtræk om natten, så etagen bliver kølet ned. 6

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening Tak til de mange enkeltpersoner og grupper af lærere, som har bidraget med

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Fællesbestyrelsen, N Kochs Skole, 2003

Fællesbestyrelsen, N Kochs Skole, 2003 Følgende personer/grupper har medvirket ved gennemførelsen af spørgeskemaundersøgelsen: Fællesbestyrelsen (Udvælgelse af temaer, diskussion og kommentering af spørgeskemaversioner) Spørgeskemaudvalget

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse:

Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse: Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse: Indledning 2 1. Sammenfatning af evalueringen: 3 2. Konklusion

Læs mere

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion

Hæfte 1. Skolebestyrelsens arbejde. Introduktion Hæfte 1 Skolebestyrelsens arbejde Introduktion Indhold Velkommen du har fået en vigtig opgave 3 Skolebestyrelsens plads i det demokratiske hierarki 4 Interaktiv indholdsfortegnelse - klik på afsnittet

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 1. Projekthåndbog. - til projektdeltagere i projektgrupper hos

Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 1. Projekthåndbog. - til projektdeltagere i projektgrupper hos Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 1 Projekthåndbog - til projektdeltagere i projektgrupper hos Oktober 2004 REVIDERET APRIL 2007 Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 2 Indhold Forord...

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

På Bølgelængde. Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle. Dansk Flygtningehjælp Integration

På Bølgelængde. Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle. Dansk Flygtningehjælp Integration På Bølgelængde Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle Dansk Flygtningehjælp Integration På Bølgelængde Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Virksomhedsplan og årsberetning 2008. Bregnehøj. den lokale behandlingsskole Esrumvej 190, 3000 Helsingør

Virksomhedsplan og årsberetning 2008. Bregnehøj. den lokale behandlingsskole Esrumvej 190, 3000 Helsingør Virksomhedsplan og årsberetning 2008 Bregnehøj den lokale behandlingsskole Esrumvej 190, 3000 Helsingør Virksomhedsplan for Bregnehøj - den lokale behandlingsskole (LBS) 2008 1. Skolens navn og adresse

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle:

Medtag kort oversigt. over servicemål: over servicemål: Resultatmål Medtag kort oversigt. over resultatmål: over resultatmål: - Vis milepæle: Bestillingsparametre Rapporttitel: Kvalitetsrapport 2008-09 Rapporttype: Lokalt handlingsprogram Styringskoncept: Skoler i Ikast-Brande Kommune 2008-2009 Version: Kva. rapport 08-09 Arbejdsprogram(mer):

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere