for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 2 Psykiatripraktik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 2 Psykiatripraktik"

Transkript

1 Mål og læringsaktiviteter for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 2 Psykiatripraktik Elevens navn: Praktikvejleders navn: Praktikansvarligs navn:

2 Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Kære elev Du bydes velkommen som elev i Ikast-Brande Kommune. Vi ønsker, at du skal få en spændende og lærerig praktikperiode med mange gode oplevelser. Denne praktikhåndbog er tænkt som hjælp til dig både i forhold til en løbende vurdering af hvor langt du er nået med målene for din uddannelse og hvordan du kan nå målene. Udover dette vil det enkelte praktiksted sørge for at du får informationer i forhold til dit praktiksted som arbejdsplads. Vi glæder os til at samarbejde med dig, og håber at du vil blive glad for at tage din uddannelse i Ikast- Brande Kommune. Vi er altid åbne for nye tanker og ideer og modtager gerne dine kommentarer i uddannelsesforløbet. Med venlig hilsen Praktikvejledere, de praktikansvarlige og uddannelseskonsulenten i Ikast-Brande Kommune Bogen indeholder: Beskrivelse af præstationsstandarder Mål og læringsaktiviteter 2

3 Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Taksonomier eller præstationsstandarder, der anvendes i erhvervsuddannelserne: Begynderniveau: Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet undervejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. niveau: Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges der vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsning heraf. Yderligere lægges der vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. niveau: Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem, også i ikke-rutinesituationer alene eller i samarbejde med andre under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges der vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges der vægt på kvalitetssans og kreativitet. Reference: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, nr af 13/12/2007, 29, definition af præstationsstandarder 3

4 Begynder Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Mål 1 Læringsaktiviteter i afsnit: Kompetencer og lovgivning Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier Eleven kender og anvender relevante dokumenter i Sundhedsloven og Serviceloven Eleven kender psykiatriloven: BEK om lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, LBK nr af 02/12/2010 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Eleven kender kommunens kvalitetsstandarder Eleven kender praktikstedets værdigrundlag Eleven kender social og sundhedsassistentens kompetenceprofil Eleven kender og følger praktikstedets retningslinjer for delegering 4

5 Begynder Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Eleven forholder sig til social- og sundhedsassistentens rolle og arbejdsområde med henblik på udvikling af egen fagidentitet som autoriseret fagperson Mål 2 Læringsaktiviteter i afsnit: Grundlæggende sygepleje og sygeplejeprocessen Eleven kan selvstændigt identificere behov og begrunde behov for og udføre grundlæggende sygepleje til borgere / patienter ud fra en metodisk tilgang indeholdende dataindsamling, planlægning, handling, evaluering og dokumentation Eleven har viden om kroppens anatomi og fysiologi Eleven observerer samt indsamler data ud fra Virginia Hendersons sygeplejemodel sygeplejens grundlæggende principper : Med udgangspunkt i sygeplejeprocessen og i samarbejde med patienten vurderer, tilrettelægger, udfører, evaluerer og justerer eleven grundlæggende sygepleje i forhold til: personlig hygiejne, herunder påklædning samt afklædning respiration cirkulation 5

6 Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 temperatur søvn og hvile smerter kvalme/opkastning udskillelse af affaldsstoffer, herunder vandladning, afføring, sved ernæring herunder ernæringsscreening og kostregistrering og væskekontrol og væskebalance cerebral påvirkning/adfærd aktivitet, mobilisering og lejring, herunder fald- og tryksårsscreening Eleven kender og kan forklare symptomer, pleje- og behandlingsformer og risikofaktorer ved de hyppigst forekommende psykiske sygdomme herunder: demenssygdomme skizofreni og psykoser affektive lidelser, depression og mani angsttilstande personlighedsforstyrrelser og dobbeltdiagnoser Eleven begrunder sin sygepleje ud fra observationer og faglige overvejelser Eleven kender, anvender og ajourfører handleplaner, herunder livshistorie og døgnrytmeplan Eleven kan anvende handlingsplaner som målrettet redskab i samarbejde med borgere/patienter og tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejdspartnere 6

7 Begynder Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Eleven deltager aktivt i det tværfaglige samarbejde og på konferencer Er opmærksom på samspillet i det tværfaglige samarbejde og bruger denne viden til gavn for patienten Eleven dokumenterer i elektronisk omsorgssystem og andre relevante dokumentationsredskaber Eleven har færdigheder i elektronisk kritisk informationssøgning på internet og kommunens intranet Mål 3 Læringsaktiviteter i afsnit: Etik, patientsikkerhed og utilsigtede hændelser Eleven kan reflektere over de etiske dilemmaer, der følger arbejdet som professionel sundhedsperson, og varetage opgaver i relation Eleven kan identificere et etisk dilemma 7

8 Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 til patientrettigheder samt procedurer for patientsikkerhed herunder indberetning af utilsigtede hændelser jf. Sundhedsstyrelsens gældende vejledning Eleven kender og anvender Lov om Patientsikkerhed i forbindelse med egne og andres eventuelle fejl og utilsigtede hændelser, herunder kender praktikstedets procedure ved indberetninger til Sundhedsstyrelsen Eleven udviser situationsfornemmelse, i samarbejdet med såvel borger, pårørende, kolleger som øvrige samarbejdspartnere Eleven viser empati i ord og handling ved at anerkende og forstå det andet menneske (empati og sympati) Eleven viser respekt for andres sociale og kulturelle baggrund, for eksempel levevis, tro og traditioner, samt respekterer borgerens selvbestemmelsesret Eleven er bevidst om og forholder sig til etiske dilemmaer, der kan opstå mellem den faglige viden og patientens livsstil og/eller patientens opfattelse af livskvalitet, f.eks. i forhold til KRAMfaktorerne Eleven kender og handler i forhold til patientens rettigheder, herunder klageadgang og aktindsigt Eleven reflekterer og navigerer hensigtsmæssigt i spændingsfeltet mellem omsorgssvigt og magtanvendelse 8

9 Begynder Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Eleven motiverer og involverer patienten, med baggrund i faglig viden, til selv at være aktiv i eget pleje- og behandlingsforløb, hvor det er relevant og forsvarligt i forhold til patientens situation og psykiatriske lidelse Eleven kan definere professionel sundhedsperson Mål 4 Læringsaktiviteter i afsnit: Dokumentation og sammenhæng Eleven kan dokumentere og videregive relevante informationer og observationer vedrørende tildelte borgere / patienter til plejepersonalet og andre faggrupper, herunder til fagpersoner i andre sektorer, og dermed medvirke til at sikre sammenhæng og helhed i borgerens / patientens forløb Eleven har kendskab til og kan arbejde ud fra Sundhedsstyrelsens publikation: Vejledning om sundhedsfaglige optegnelser Eleven udarbejder livshistorier, resumeark, arbejdsbeskrivelser, døgnrytmeplaner, handleplaner m.m. og følger op og evaluerer på disse i samarbejde med borgere, pårørende og samarbejdspartnere 9

10 Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Eleven kender og anvender praktikstedets elektroniske omsorgssystem i forbindelse med dokumentation Eleven videregiver observationer og informationer til kolleger og tværfaglige samarbejdspartnere ved rapporter, møder mv. mundtligt og skriftligt Eleven kender og anvender relevante dokumenter i forbindelse med dataindsamling og videregivelse af oplysninger til samarbejdspartnere i forbindelse med flytninger internt i kommunen og på tværs af sektorer: Interne dokumenter og tjeklister medicinoversigter e-dok, herunder sundhedsaftalerne visitationspapirer opretter og a jour fører handle- og plejeplaner Eleven udviser evne til at forstå vigtigheden af korrekt og forståelig kommunikation og dokumentation, såvel skriftligt som mundtligt Eleven kan samarbejde om sammenhængende borger-/patientforløb på baggrund af kendskab til opgavefordelingen mellem primær og sekundær sektor, under hensyntagen til samtykke og tavshedspligt i forhold til information på tværs af sektorer 10

11 Begynder Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Mål 5 Læringsaktiviteter i afsnit: Komplekse problemstillinger Eleven kan identificere komplekse problemstillinger hos borgeren / patienten og reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens / patientens psykiske, fysiske eller sociale tilstand og samspillet mellem disse faktorer. Eleven handler hensigtsmæssigt ud fra eget kompetenceområde, i plejen af borgere med forskellige sygdomstilstande, komplekse, stabile og ikke stabile situationer, borgere med livsstilsbetingede sygdomme og kroniske lidelser Eleven kan observere symptomer med henblik på Tidlig opsporing af ændringer i sundhedstilstanden Eleven kan observere og identificere samt reagere hensigtsmæssigt på symptomer som knytter sig til de hyppigst forekommende psykiske sygdomme: demenssygdomme skizofreni affektive lidelser angsttilstande personlighedsforstyrrelser dobbeltdiagnoser 11

12 Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Eleven forstår sammenhænge mellem patientens psykiske, fysiske og sociale tilstand og viser i handling at kunne observere og reagere hensigtsmæssigt på patientens symptomer og målte værdier Eleven kender og kan anvende terapeutiske principper, herunder jeg-støttende sygepleje, miljøterapi og recovery, i arbejdet som kontaktperson for at understøtte borgerens/patientens psykosociale rehabilitering Eleven kan anvende lovgivning og regler om indgreb i patientens selvbestemmelsesret og kan reflektere over, hvordan der kan arbejdes med at begrænse magtanvendelse og brug af tvang på det psykiatriske område Eleven er bekendt med de overordnede gerontopsykiatriske og psykiatriske diagnoser, symptomer og behandling Eleven kan anvende lovgivning og regler om indgreb i patientens selvbestemmelsesret og kan reflektere over, hvordan der kan arbejdes med at begrænse magtanvendelse og brug af tvang på det psykiatriske område Eleven kan i samarbejde med borgeren (evt. anvende mindste middels princippet) identificere behov for, vurdere, tilrettelægge, udføre og evaluere psykiatrisk sygepleje. Herunder: Være medkontaktperson for 1-2 patienter Fællesskab og individuelt samvær 12

13 Begynder Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Kommunikere, eks.: ikke-konfronterende, lyttende, gensvar, transaktionsanalyse Jeg-støttende/-styrkende sygepleje Skærmning Forholdsregler omkring udgang Tvangsforanstaltninger/tvangsforebyggelse Grænsesætning Nærhed afstand Kontinuitet og genkendelighed Struktur Ansvar Mestring og retningslinjer i forbindelse hermed eksempelvis Selvkontrolskema Kognitiv terapi GAF Bevar barndommen - børn af psykisk syge Pårørendesamarbejde Eleven lærer sine egne reaktioner i pressede situationer at kende, og tager initiativ til at få støtte og vejledning/supervision Mål 6 Læringsaktiviteter i afsnit: Fagsprog Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med socialog sundhedsassistentens kompetenceområde. Eleven anvender fagsprog, skriftligt og mundtligt under hensyntagen til tavshedspligt, oplysningspligt og borgernes og pårørendes aktindsigt og eget kompetenceområde 13

14 Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 ved dokumentation, instruktion, delegation og overdragelser ved aktiv mødedeltagelse i forbindelse med tværfagligt og tværsektorielt samarbejde ved refleksion med vejleder og evt. andre elever ved undervisning af borgere, kolleger, andre elever m.m. i forbindelse med dokumentation af medicinadministration i kommunikation med interne såvel som eksterne samarbejdspartnere f. eks. advis system, fax, korrespondance mm. Eleven omformulerer fagsprog til hverdagsdansk/daglig tale i kommunikation med borgeren og pårørende Eleven anvender specialområdets fagbegreber herunder forståelse af og formidling om sygdomme, symptomer, sociale årsagssammenhænge, sygeplejetiltag og konsekvenser af behandling eller mangel på behandling Eleven omformulerer fagsprog i forhold til andre medarbejdergrupper Eleven anvender fagsprog i sit arbejde med egen læring, evaluering, refleksion og i såvel fælles som individuel vurdering af egen udvikling med vejleder, personale og evt. andre elever skriftligt og mundtligt 14

15 Begynder Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Mål 7 Læringsaktiviteter i afsnit: Kommunikation Eleven kan som led i behandlingen og med udgangspunkt i borgerens / patientens behov anvende relevant kommunikationsform herunder lytte, anerkende, støtte, vejlede og følge op. Eleven kommunikerer professionelt og målrettet, såvel verbalt som nonverbalt - er bevidst om og udvikler sit kropsprog, sin mimik og sit ordvalg Eleven lytter aktivt Eleven kommunikerer motiverende, anerkendende og vejledende Eleven opfanger og reagerer på de signaler borger, pårørende og samarbejdspartnere sender Eleven vejleder og rådgiver borger og pårørende tilpasset den enkelte borgers situation og formåen. Eleven er nysgerrig på først at forstå hvad borgeren forstår 15

16 Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Eleven kommunikerer tillidsskabende med bevidsthed om professionel, personlig og privat kommunikation Eleven kender dialogens betydning ved etablering og vedligeholdelse af relationer mellem mennesker Eleven udviser empati og reflekterer over sin andel i relationers vellykkethed eller mangel på samme Eleven tilrettelægger og udføre en undervisningssituation Eleven følger op på den indsigt hun har fået om borgerne og at den viden hun har formidlet til borgerne er forstået og bliver den anvendt af borgerne Eleven støtter og motiverer borgeren i sociale spilleregler og realitetssans Eleven reflekterer over egen kommunikation og rolle i samspil med samarbejdspartnere interne såvel som eksterne patienter/borgere pårørende 16

17 Begynder Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Eleven forstår og formidler hovedområder og kerneydelser indenfor handicap- og psykiatriområdet Mål 8 Læringsaktiviteter i afsnit: Indlede og afslutte en sundhedsfaglig ydelse Eleven kan indlede og afslutte en sundhedsfaglig ydelse til en borger / patient herunder gennemføre samtaler i relation til modtagelse, udskrivning og hjemkomst. Eleven kan definere: en sundhedsfaglig ydelse Eleven deltager ved indflytning/overflytning/udflytning af borgere og evt. under indlæggelsesforløb Eleven indsamler data hos borgeren, evt. pårørende, hos kolleger og eksterne samarbejdspartnere før en plejehandling Eleven samarbejder med borgeren om aftaler, der skal indgås med for eksempel sygehuset, hjemmeplejen, egen læge og pårørende i forbindelse med udskrivning, midlertidige ophold og hjemkomst 17

18 Begynder Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Eleven tager udgangspunkt i borgerens helhedssituation og medtænker bl.a. KRAM-faktorerne Eleven skaber og vedligeholder en god og tillidsfuld kontakt til samarbejdspartnere i forbindelse med modtagelse, udskrivning og hjemkomst af borgere Eleven samarbejder med gerontopsykiatrisk team egen læge psykolog demenskoordinator psykiatri og handicap sundhedscenter andre sundhedsfaglige personer om borgernes behandling Mål 9 Læringsaktiviteter i afsnit: Rehabiliterende, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde 18

19 Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Eleven kan arbejde rehabiliterende, sundhedsfremmende og forebyggende ud fra refleksioner over borgerens / patientens autonomi og mestringsstrategier samt vejlede borgeren / patienten i sundhedsfaglige spørgsmål, der understøtter egenomsorgsevnen, livsstil og livskvalitet. Eleven forstår begreberne rehabilitering, sundhedsfremme, forebyggelse, borgerens autonomi og mestringsstrategi Eleven anvender sin viden om sundhedsfremme og forebyggelse i relevante borgersituationer, f.eks. vejledning i forhold til KRAMfaktorerne Eleven opsporer og agerer på psykisk mistrivsel og social isolation Eleven observerer og forebygger i forhold til fysisk sygdom hos borgere med psykiske lidelser bl.a. KRAM-faktorerne Eleven identificerer og understøtter borgerens egenomsorgsevne Eleven observerer på adfærdsmønstre/uhensigtsmæssig adfærd hos borgerne og kan afdække årsager f.eks. over- og understimulation Eleven benytter den socialpædagoiske analyse og tilgang i forhold til identitet, solidaritet og mening Eleven håndterer uforudsigelighed og viser respekt for borgerens aktuelle tilstand 19

20 Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Eleven støtter borgeren i opbygning/vedligeholdelse af stabil identitetsfølelse Eleven kender til spændingsfeltet mellem faglig viden og patientens selvbestemmelsesret indenfor: mestringsstrategier at kunne være i en afvisning og arbejde videre at acceptere og respektere borgerens valg at motivere nænsomt til sundhed trods ringe overskud eller manglende indsigt og lyst til egenomsorg hos borgerne Eleven udviser empati med: situationsfornemmelse pli nænsomhed for det skæve, anderledes, ukendte Eleven er opmærksom på dialogens betydning mellem mennesker, respekt og ydmyghed i det mellemmenneskelige møde 20

21 Begynder Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Mål 10 Læringsaktiviteter i afsnit: Genoptræningsforløb Eleven kan indgå aktivt i borgeres / patienters genoptræningsforløb efter vejledning fra relevante fagpersoner. Eleven deltager i pleje af patienter i et genoptræningsforløb eller enhedens/afdelingens aktiviteter, der understøtter patientens mestringsevne Eleven møder borgerne med kronisk/psykiatrisk lidelse eller handicap med en bred faglighed, der også fokuserer på hverdagsliv herunder: evt. tilbagevenden til arbejdsmarkedet forebygge tilbagefald deltage i nærmiljøets aktiviteter Eleven har kendskab til tværfaglige samarbejdspartneres arbejdsog ansvarsområder Eleven udviser forståelse og respekt for det tværfaglige samarbejde Eleven indgår aktivt i borgernes genoptræning og vedligeholdstræning 21

22 Begynder Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Eleven støtter op om borgerens behov og mestringsevne og i et samarbejde med borger/pårørende, kolleger og tværfaglige samarbejdspartnere foreslår aktiviteter: Fysiske, f.eks. gymnastik, respirationsøvelser, gangtræning, trappetræning, ADL-træning samt vurdering af behov for hjælpemidler og rekvirering af disse Psykiske, f.eks. reminiscens, glæde, stjernestunder, kontaktøer Sociale, f.eks. aktiviteter med andre, alenetid, fællesskaber om daglige gøremål, sang, fest, højtid, årstiders gang Mål 11 Læringsaktiviteter i afsnit: Aktiviteter Eleven kan aktivt indgå i og motivere borgere / patienter til at deltage i aktiviteter ud fra relevante tilgange, som fx recovery eller rehabilitering, samt vejlede og informere om relevante tilbud inden for rehabilitering, sygepleje og service- og botilbud Eleven har viden om aktiviteters betydning for borgernes livskvalitet Eleven kan afdække borgerens ressourcer, belastninger og barrierer i forhold til aktivitet, og kan tilpasse aktiviteter herefter 22

23 Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Eleven anvender de aktiviteter, som dagligdagen giver mulighed for Eleven har kendskab til relevante tilgange til arbejdet med aktivitet for borgeren, f.eks. teori om: Mestring Recovery Rehabilitering Motivation Træning i almindelig livsførelse Eleven optræder professionelt og anvender sin faglige viden til at motivere patienten til f.eks: Ernæring ADL Mobilisering/motion/morgengymnastik rehabilitering sociale aktiviteter f.eks. spise med andre, miljøterapeutiske aktiviteter, morgenmøde, afdelingsgruppe, aftensamling Eleven samarbejder aktivt med borgeren om at deltage i relevante aktiviteter, både individuelt og i grupper, f. eks. kort-, bræt-, terninge- og puslespil, fællesspisning, udeliv og gåture Eleven foreslår og foretager kreative aktiviteter med borgerne, for eksempel: miljøterapeutiske aktiviteter, bagning, værksted, 23

24 Begynder Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 håndarbejde og brug afiinternettet, under hensyntagen til den enkelte patients livsform og mestringsevne Eleven arbejder aktivt med at nedbringe tvang eller anden formynderisk tilgang til borgere med psykisk lidelse Har kendskab til og forståelse for at kunne arbejde under og anvende loven om magtanvendelse Eleven er opmærksom på at bevare/styrke patientens netværk, herunder vejleder om selvhjælpsgrupper, daghjem, aktivitets- og ældrecentre, støttecentre, besøgstjenesten, fællesskaber og lign. Eleven udarbejder en aktivitetsanalyse Mål 12 Læringsaktiviteter i afsnit: Medicinadministration Eleven kan efter praktikstedet retningslinjer og efter delegation selvstændigt ophælde og uddele Eleven tilegner sig viden om social- og sundhedsassistentens kompetenceområde i forhold til medicinhåndtering, samt 24

25 Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 medicinen samt observere virkning og bivirkning, informere om medicinen, dokumentere og medvirke til, at borgere/patienter samarbejder om medincinindtag retningslinjerne og delegeringsinstrukser på det aktuelle praktiksted - herunder retningslinjer for håndtering af dosisdispenseret medicin Eleven introduceres til det elektroniske lægemiddelkatalog på samt procedurer og retningslinjer, der øger patientsikkerheden i forbindelse med medicingivning Eleven opsøger og anvender viden om de hyppigst anvendte psykofarmaka med henblik på at kunne observere og reagere på virkninger, bivirkninger, kontraindikationer og interaktioner Eleven kan observere virkning og bivirkning ved hyppigt anvendte præparater (diuretica, laxantia, antibiotika, analgetica samt antidiabetica) samt de hyppigst anvendte præparater, elevens tildelte patienter i øvrigt får Eleven deltager ved håndtering og dosering af medicin hos tildelte borgere, og kan efter oplæring og delegering selvstændigt varetage doseringer til borgere i stabile forløb Eleven tilegner sig viden om de dispenseringsformer, der er anvendt hos egne borgere Eleven hjælper og vejleder borgerne ved medicinindtagelse og ser at patienten indtager medicinen samt dokumenterer derfor 25

26 Begynder Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Eleven reflekterer over samarbejdet med borger/patient ved medicinindtag Eleven kender procedurer for og kan give subcutane injektioner fra forfyldte sprøjter og penne, f.eks. insulin Eleven støtter patienten til compliance i forhold til den medicinske behandling Eleven kan bestille ny medicin efter praktikstedets retningslinjer Mål 13 Læringsaktiviteter i afsnit: Hygiejne Eleven kan anvende generelle principper for hygiejne, herunder særlige regimer og teknikker, fx steril teknik i forbindelse med sårpleje og kateteranlæggelse, samt vejlede borgere / Eleven kender og anvender praktikstedets retningslinjer for hygiejne 26

27 Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 patienter, pårørende og kolleger herom. Eleven kender generelle infektionshygiejniske retningslinjer fra Statens Serum Institut: r/supplerende%20infektionshygiejniske%20retningslinjer.aspx Eleven viser forståelse for og anvender de hygiejniske principper i forbindelse med personlig hygiejne, herunder håndvask, hånddesinfektion, uniformsetikette samt håndtering af rent og urent Eleven demonstrerer kendskab til steril teknik og ren teknik i forbindelse med sårpleje, kateterpleje m.m. Eleven beskytter sig selv og patienten mod uheld og smitte, for eksempel i forbindelse med håndtering af kanyler, blodprodukter og patientens udskillelser Eleven er opmærksom på borgeres håndhygiejne, og underviser og vejleder i forhold til dette Eleven anvender korrekt fødevarehåndtering og kontrol 27

28 Begynder Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Mål 14 Læringsaktiviteter i afsnit: Arbejdsstillinger og ergonomi Eleven kan forholde sig kritisk til egne og andres arbejdsstillinger og arbejdsstedets indretning i forhold til forebyggelse af arbejdsskader og voldsomme episoder samt kan følge gældende ergonomiske principper og sikkerhedsforanstaltninger både i forhold til borgerne / patienterne og sig selv. Eleven har kendskab til ergonomiske forflytningsprincipper og korrekte arbejdsstillinger, og anvender bevidst disse i sit arbejde Eleven kender til APV (ArbejdsPladsVurdering) og forholder sig kritisk til praktikstedets indretning Eleven kender praktikstedets retningslinjer for forflytning Eleven kender praktikstedets arbejdsmiljøorganisering, herunder kendskab til arbejdsmiljørepræsentantens og forflytningsvejlederens roller Eleven har viden om forebyggelse af arbejdsskader, og kender til anmeldelse af arbejdsskader Eleven kender afdelingens voldspolitik Eleven lærer sine egne reaktioner i pressede situationer at kende, og tager initiativ til at få støtte og vejledning 28

29 Begynder Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Eleven tager medansvar for at afsnittet fungerer, og bidrager til fortsat udvikling af afsnittets fysiske og psykiske arbejdsmiljø Mål 15 Læringsaktiviteter i afsnit: Arbejdsprocesser Eleven kan tilrettelægge og følge op på både egne og andres arbejdsprocesser i forhold til såvel administrative som sygeplejefaglige opgaver omkring den enkelte borger. Eleven er aktiv og ansvarlig i eget uddannelsesforløb Eleven er bevidst om eget kompetenceområde og delegerer med hensyntagen til andre faggruppers kompetenceområder Eleven tager medansvar for at afsnittet fungerer og bidrager til fortsat udvikling af afsnittets fysiske og psykiske arbejdsmiljø 29

30 Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Eleven er aktiv og ansvarlig i forhold til borgerforløb: Opsøger viden og indsigt Sætter mål sammen med borger og samarbejdspartnere Tilrettelægger sygeplejefaglige opgaver Delegerer evt. til andre faggrupper Evaluerer og følger op på opgaverne Eleven viser overblik over, initiativ og engagement i borgernes helhedssituation Eleven opøver en koordinerende funktion i enheden både tværfagligt og tværsektorielt, deltager i planlægning af enhedens arbejde og medtænker hele døgnet Eleven varetager de administrative opgaver omkring borgerne og sikrer kontinuitet og kvalitet inden for sit ansvarsområde Eleven udviser åbenhed, nænsomhed og inklusion over for borgeren med psykisk lidelse og dennes netværk Eleven reflekterer og udvikler sin opmærksomhed på relationers betydning, herunder egen andel i relationer i forhold til borgerkontakter og det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde. Eleven bruger denne viden og sine relationelle kompetencer til gavn for borgere, pårørende, samarbejdspartnere og egen udvikling 30

31 Begynder Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Eleven udvikler i praktikforløbet situationsfornemmelse, i samarbejdet med såvel patienter, pårørende, kolleger som øvrige samarbejdspartnere Mål 16 Læringsaktiviteter i afsnit: Velfærdsteknologi Eleven kan identificere behov for velfærdsteknologiske hjælpemidler i borgerens hjem herunder anvende og vejlede i brugen samt tage højde for eventuelle dilemmaer forbundet hermed. Eleven kender til velfærdsteknologiske hjælpemidler og er opsøgende i forhold til ny velfærdsteknologi Eleven er bevidst om velfærdsteknologiens mangfoldighed, såvel lavteknologisk som højteknologisk og både indenfor behandling, genoptræning og rehabilitering Eleven deltager i dialog med borger, pårørende og kolleger om velfærdsteknologi generelt samt om konkrete hjælpemidler Eleven inspirerer og motiverer borgere, pårørende og kolleger til brug af hjælpemidler, og eleven medtænker borgerens tryghed og selvbestemmelse Eleven deltager i vurdering af behov for velfærdsteknologiske hjælpemidler 31

32 Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Eleven kender fordele og ulemper for brug af borgerrettede og personalerettede velfærdsteknologiske hjælpemidler, f.eks. ud fra argumenterne: Selvhjulpenhed - autonomi Effektivitet og kvalitet Arbejdskraftbesparende Arbejdsmiljøbevarende Rehabilitering Udarbejdet november 2013: Bente Schleicher, Birthe Nyrup Dahl, Else Sørensen, Bodil Mogensen Definition af præstationsstandarder. Præstationsstandarderne begynder, rutineret, avanceret skal anvendes inden for det kompetenceniveau, som gælder for det enkelte uddannelsestrin. Præstationsstandarderne er defineret således i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr af 15/12/2010, 29: Begynderniveau: Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. niveau: Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. niveau: Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem, også i ikkerutinesituationer - alene eller i samarbejde med andre - under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. 32

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin

Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2. Klinik Medicin Social- og Sundhedsassistent-uddannelsen Den generelle studieplan del 2 Klinik Medicin Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Klinik Medicin...2 1.1 Syn på læring... 2 1.2 Rammer

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold, der er startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL - TRIN 2... 3 2. MÅL FOR FAGENE

Læs mere

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse

Læs mere

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Læringsaktiviteter. For dig over 25 år (EUV) Social- og sundhedsuddannelsen Undervisningsplan Læringsaktiviteter For dig over 25 år (EUV) Gældende for elever der starter efter 1. august 2015 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 TEMAER I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 3 SKOLEPERIODE 1...

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Juni 2013 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedsassistent-uddannelsen Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Praktikhåndbog for Social- og Sundhedsassistentelever

Praktikhåndbog for Social- og Sundhedsassistentelever Social & Sundhed Praktikhåndbog for Social- og Sundhedsassistentelever Udarbejdet i 2009 Rev. september 2010 AH/SD Indholdsfortegnelse Side: Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Velkomstbrev

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever

LOKAL UNDERVISNINGPLAN. for SSH-elever LOKAL UNDERVISNINGPLAN for SSH-elever Indholdsfortegnelse Formål med uddannelsen s.1 1.0 Praktikken s.2 1.1 Formål med uddannelsen s.2 1.2 Praktikstedets syn på læring 1.3 Praktikstedets pædagogiske overvejelser

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret 2013 Indhold og temaer INDHOLD UDDANNELSESSTRUKTUR... 4 BASISDEL...

Læs mere

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn

Praktikuddannelsen. for Social-og sundhedsassistentelever. i Ballerup Kommune. Elevens navn Praktikuddannelsen for Social-og sundhedsassistentelever i Ballerup Kommune Elevens navn Uddannelseskonsulent Vivi Abben, januar 2012 Indholdsfortegnelse Generelt om praktikuddannelsen side 3 Introduktion

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER

KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER KOMPETENCE- UDVIKLING SOSU- ASSISTENTER AMU-baseret efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter Mål - indhold temaer - Revideret forår 2012 INDHOLD INDHOLD... 2 1.1. UDDANNELSESSTRUKTUR... 3 1.2.

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1.

Praktikbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Praktikbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1. Januar 2015 1 2 Indholdsfortegnelse Vigtige telefonnumre i Center for Ældre og Handicap... 5 Forord.... 6 Fakta om Fredensborg Kommune...

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Skoleperiode 1: Introduktion og velkomst: Dage: 5 dage 1 Velkommen Samarbejde Kommunikation IT Anatomi og Fysiologi Uddannelsesbogen

Læs mere

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev.

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. 1 Velkommen Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Uddannelsesmaterialet er din, og vi forventer, at du bruger den, så du er orienteret om praktikken samt løn, - og ansættelsesforhold.

Læs mere