for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 2 Psykiatripraktik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 2 Psykiatripraktik"

Transkript

1 Mål og læringsaktiviteter for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 2 Psykiatripraktik Elevens navn: Praktikvejleders navn: Praktikansvarligs navn:

2 Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Kære elev Du bydes velkommen som elev i Ikast-Brande Kommune. Vi ønsker, at du skal få en spændende og lærerig praktikperiode med mange gode oplevelser. Denne praktikhåndbog er tænkt som hjælp til dig både i forhold til en løbende vurdering af hvor langt du er nået med målene for din uddannelse og hvordan du kan nå målene. Udover dette vil det enkelte praktiksted sørge for at du får informationer i forhold til dit praktiksted som arbejdsplads. Vi glæder os til at samarbejde med dig, og håber at du vil blive glad for at tage din uddannelse i Ikast- Brande Kommune. Vi er altid åbne for nye tanker og ideer og modtager gerne dine kommentarer i uddannelsesforløbet. Med venlig hilsen Praktikvejledere, de praktikansvarlige og uddannelseskonsulenten i Ikast-Brande Kommune Bogen indeholder: Beskrivelse af præstationsstandarder Mål og læringsaktiviteter 2

3 Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Taksonomier eller præstationsstandarder, der anvendes i erhvervsuddannelserne: Begynderniveau: Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet undervejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. niveau: Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges der vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsning heraf. Yderligere lægges der vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. niveau: Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem, også i ikke-rutinesituationer alene eller i samarbejde med andre under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges der vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges der vægt på kvalitetssans og kreativitet. Reference: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, nr af 13/12/2007, 29, definition af præstationsstandarder 3

4 Begynder Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Mål 1 Læringsaktiviteter i afsnit: Kompetencer og lovgivning Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier Eleven kender og anvender relevante dokumenter i Sundhedsloven og Serviceloven Eleven kender psykiatriloven: BEK om lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, LBK nr af 02/12/2010 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Eleven kender kommunens kvalitetsstandarder Eleven kender praktikstedets værdigrundlag Eleven kender social og sundhedsassistentens kompetenceprofil Eleven kender og følger praktikstedets retningslinjer for delegering 4

5 Begynder Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Eleven forholder sig til social- og sundhedsassistentens rolle og arbejdsområde med henblik på udvikling af egen fagidentitet som autoriseret fagperson Mål 2 Læringsaktiviteter i afsnit: Grundlæggende sygepleje og sygeplejeprocessen Eleven kan selvstændigt identificere behov og begrunde behov for og udføre grundlæggende sygepleje til borgere / patienter ud fra en metodisk tilgang indeholdende dataindsamling, planlægning, handling, evaluering og dokumentation Eleven har viden om kroppens anatomi og fysiologi Eleven observerer samt indsamler data ud fra Virginia Hendersons sygeplejemodel sygeplejens grundlæggende principper : Med udgangspunkt i sygeplejeprocessen og i samarbejde med patienten vurderer, tilrettelægger, udfører, evaluerer og justerer eleven grundlæggende sygepleje i forhold til: personlig hygiejne, herunder påklædning samt afklædning respiration cirkulation 5

6 Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 temperatur søvn og hvile smerter kvalme/opkastning udskillelse af affaldsstoffer, herunder vandladning, afføring, sved ernæring herunder ernæringsscreening og kostregistrering og væskekontrol og væskebalance cerebral påvirkning/adfærd aktivitet, mobilisering og lejring, herunder fald- og tryksårsscreening Eleven kender og kan forklare symptomer, pleje- og behandlingsformer og risikofaktorer ved de hyppigst forekommende psykiske sygdomme herunder: demenssygdomme skizofreni og psykoser affektive lidelser, depression og mani angsttilstande personlighedsforstyrrelser og dobbeltdiagnoser Eleven begrunder sin sygepleje ud fra observationer og faglige overvejelser Eleven kender, anvender og ajourfører handleplaner, herunder livshistorie og døgnrytmeplan Eleven kan anvende handlingsplaner som målrettet redskab i samarbejde med borgere/patienter og tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejdspartnere 6

7 Begynder Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Eleven deltager aktivt i det tværfaglige samarbejde og på konferencer Er opmærksom på samspillet i det tværfaglige samarbejde og bruger denne viden til gavn for patienten Eleven dokumenterer i elektronisk omsorgssystem og andre relevante dokumentationsredskaber Eleven har færdigheder i elektronisk kritisk informationssøgning på internet og kommunens intranet Mål 3 Læringsaktiviteter i afsnit: Etik, patientsikkerhed og utilsigtede hændelser Eleven kan reflektere over de etiske dilemmaer, der følger arbejdet som professionel sundhedsperson, og varetage opgaver i relation Eleven kan identificere et etisk dilemma 7

8 Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 til patientrettigheder samt procedurer for patientsikkerhed herunder indberetning af utilsigtede hændelser jf. Sundhedsstyrelsens gældende vejledning Eleven kender og anvender Lov om Patientsikkerhed i forbindelse med egne og andres eventuelle fejl og utilsigtede hændelser, herunder kender praktikstedets procedure ved indberetninger til Sundhedsstyrelsen Eleven udviser situationsfornemmelse, i samarbejdet med såvel borger, pårørende, kolleger som øvrige samarbejdspartnere Eleven viser empati i ord og handling ved at anerkende og forstå det andet menneske (empati og sympati) Eleven viser respekt for andres sociale og kulturelle baggrund, for eksempel levevis, tro og traditioner, samt respekterer borgerens selvbestemmelsesret Eleven er bevidst om og forholder sig til etiske dilemmaer, der kan opstå mellem den faglige viden og patientens livsstil og/eller patientens opfattelse af livskvalitet, f.eks. i forhold til KRAMfaktorerne Eleven kender og handler i forhold til patientens rettigheder, herunder klageadgang og aktindsigt Eleven reflekterer og navigerer hensigtsmæssigt i spændingsfeltet mellem omsorgssvigt og magtanvendelse 8

9 Begynder Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Eleven motiverer og involverer patienten, med baggrund i faglig viden, til selv at være aktiv i eget pleje- og behandlingsforløb, hvor det er relevant og forsvarligt i forhold til patientens situation og psykiatriske lidelse Eleven kan definere professionel sundhedsperson Mål 4 Læringsaktiviteter i afsnit: Dokumentation og sammenhæng Eleven kan dokumentere og videregive relevante informationer og observationer vedrørende tildelte borgere / patienter til plejepersonalet og andre faggrupper, herunder til fagpersoner i andre sektorer, og dermed medvirke til at sikre sammenhæng og helhed i borgerens / patientens forløb Eleven har kendskab til og kan arbejde ud fra Sundhedsstyrelsens publikation: Vejledning om sundhedsfaglige optegnelser Eleven udarbejder livshistorier, resumeark, arbejdsbeskrivelser, døgnrytmeplaner, handleplaner m.m. og følger op og evaluerer på disse i samarbejde med borgere, pårørende og samarbejdspartnere 9

10 Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Eleven kender og anvender praktikstedets elektroniske omsorgssystem i forbindelse med dokumentation Eleven videregiver observationer og informationer til kolleger og tværfaglige samarbejdspartnere ved rapporter, møder mv. mundtligt og skriftligt Eleven kender og anvender relevante dokumenter i forbindelse med dataindsamling og videregivelse af oplysninger til samarbejdspartnere i forbindelse med flytninger internt i kommunen og på tværs af sektorer: Interne dokumenter og tjeklister medicinoversigter e-dok, herunder sundhedsaftalerne visitationspapirer opretter og a jour fører handle- og plejeplaner Eleven udviser evne til at forstå vigtigheden af korrekt og forståelig kommunikation og dokumentation, såvel skriftligt som mundtligt Eleven kan samarbejde om sammenhængende borger-/patientforløb på baggrund af kendskab til opgavefordelingen mellem primær og sekundær sektor, under hensyntagen til samtykke og tavshedspligt i forhold til information på tværs af sektorer 10

11 Begynder Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Mål 5 Læringsaktiviteter i afsnit: Komplekse problemstillinger Eleven kan identificere komplekse problemstillinger hos borgeren / patienten og reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens / patientens psykiske, fysiske eller sociale tilstand og samspillet mellem disse faktorer. Eleven handler hensigtsmæssigt ud fra eget kompetenceområde, i plejen af borgere med forskellige sygdomstilstande, komplekse, stabile og ikke stabile situationer, borgere med livsstilsbetingede sygdomme og kroniske lidelser Eleven kan observere symptomer med henblik på Tidlig opsporing af ændringer i sundhedstilstanden Eleven kan observere og identificere samt reagere hensigtsmæssigt på symptomer som knytter sig til de hyppigst forekommende psykiske sygdomme: demenssygdomme skizofreni affektive lidelser angsttilstande personlighedsforstyrrelser dobbeltdiagnoser 11

12 Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Eleven forstår sammenhænge mellem patientens psykiske, fysiske og sociale tilstand og viser i handling at kunne observere og reagere hensigtsmæssigt på patientens symptomer og målte værdier Eleven kender og kan anvende terapeutiske principper, herunder jeg-støttende sygepleje, miljøterapi og recovery, i arbejdet som kontaktperson for at understøtte borgerens/patientens psykosociale rehabilitering Eleven kan anvende lovgivning og regler om indgreb i patientens selvbestemmelsesret og kan reflektere over, hvordan der kan arbejdes med at begrænse magtanvendelse og brug af tvang på det psykiatriske område Eleven er bekendt med de overordnede gerontopsykiatriske og psykiatriske diagnoser, symptomer og behandling Eleven kan anvende lovgivning og regler om indgreb i patientens selvbestemmelsesret og kan reflektere over, hvordan der kan arbejdes med at begrænse magtanvendelse og brug af tvang på det psykiatriske område Eleven kan i samarbejde med borgeren (evt. anvende mindste middels princippet) identificere behov for, vurdere, tilrettelægge, udføre og evaluere psykiatrisk sygepleje. Herunder: Være medkontaktperson for 1-2 patienter Fællesskab og individuelt samvær 12

13 Begynder Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Kommunikere, eks.: ikke-konfronterende, lyttende, gensvar, transaktionsanalyse Jeg-støttende/-styrkende sygepleje Skærmning Forholdsregler omkring udgang Tvangsforanstaltninger/tvangsforebyggelse Grænsesætning Nærhed afstand Kontinuitet og genkendelighed Struktur Ansvar Mestring og retningslinjer i forbindelse hermed eksempelvis Selvkontrolskema Kognitiv terapi GAF Bevar barndommen - børn af psykisk syge Pårørendesamarbejde Eleven lærer sine egne reaktioner i pressede situationer at kende, og tager initiativ til at få støtte og vejledning/supervision Mål 6 Læringsaktiviteter i afsnit: Fagsprog Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med socialog sundhedsassistentens kompetenceområde. Eleven anvender fagsprog, skriftligt og mundtligt under hensyntagen til tavshedspligt, oplysningspligt og borgernes og pårørendes aktindsigt og eget kompetenceområde 13

14 Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 ved dokumentation, instruktion, delegation og overdragelser ved aktiv mødedeltagelse i forbindelse med tværfagligt og tværsektorielt samarbejde ved refleksion med vejleder og evt. andre elever ved undervisning af borgere, kolleger, andre elever m.m. i forbindelse med dokumentation af medicinadministration i kommunikation med interne såvel som eksterne samarbejdspartnere f. eks. advis system, fax, korrespondance mm. Eleven omformulerer fagsprog til hverdagsdansk/daglig tale i kommunikation med borgeren og pårørende Eleven anvender specialområdets fagbegreber herunder forståelse af og formidling om sygdomme, symptomer, sociale årsagssammenhænge, sygeplejetiltag og konsekvenser af behandling eller mangel på behandling Eleven omformulerer fagsprog i forhold til andre medarbejdergrupper Eleven anvender fagsprog i sit arbejde med egen læring, evaluering, refleksion og i såvel fælles som individuel vurdering af egen udvikling med vejleder, personale og evt. andre elever skriftligt og mundtligt 14

15 Begynder Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Mål 7 Læringsaktiviteter i afsnit: Kommunikation Eleven kan som led i behandlingen og med udgangspunkt i borgerens / patientens behov anvende relevant kommunikationsform herunder lytte, anerkende, støtte, vejlede og følge op. Eleven kommunikerer professionelt og målrettet, såvel verbalt som nonverbalt - er bevidst om og udvikler sit kropsprog, sin mimik og sit ordvalg Eleven lytter aktivt Eleven kommunikerer motiverende, anerkendende og vejledende Eleven opfanger og reagerer på de signaler borger, pårørende og samarbejdspartnere sender Eleven vejleder og rådgiver borger og pårørende tilpasset den enkelte borgers situation og formåen. Eleven er nysgerrig på først at forstå hvad borgeren forstår 15

16 Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Eleven kommunikerer tillidsskabende med bevidsthed om professionel, personlig og privat kommunikation Eleven kender dialogens betydning ved etablering og vedligeholdelse af relationer mellem mennesker Eleven udviser empati og reflekterer over sin andel i relationers vellykkethed eller mangel på samme Eleven tilrettelægger og udføre en undervisningssituation Eleven følger op på den indsigt hun har fået om borgerne og at den viden hun har formidlet til borgerne er forstået og bliver den anvendt af borgerne Eleven støtter og motiverer borgeren i sociale spilleregler og realitetssans Eleven reflekterer over egen kommunikation og rolle i samspil med samarbejdspartnere interne såvel som eksterne patienter/borgere pårørende 16

17 Begynder Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Eleven forstår og formidler hovedområder og kerneydelser indenfor handicap- og psykiatriområdet Mål 8 Læringsaktiviteter i afsnit: Indlede og afslutte en sundhedsfaglig ydelse Eleven kan indlede og afslutte en sundhedsfaglig ydelse til en borger / patient herunder gennemføre samtaler i relation til modtagelse, udskrivning og hjemkomst. Eleven kan definere: en sundhedsfaglig ydelse Eleven deltager ved indflytning/overflytning/udflytning af borgere og evt. under indlæggelsesforløb Eleven indsamler data hos borgeren, evt. pårørende, hos kolleger og eksterne samarbejdspartnere før en plejehandling Eleven samarbejder med borgeren om aftaler, der skal indgås med for eksempel sygehuset, hjemmeplejen, egen læge og pårørende i forbindelse med udskrivning, midlertidige ophold og hjemkomst 17

18 Begynder Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Eleven tager udgangspunkt i borgerens helhedssituation og medtænker bl.a. KRAM-faktorerne Eleven skaber og vedligeholder en god og tillidsfuld kontakt til samarbejdspartnere i forbindelse med modtagelse, udskrivning og hjemkomst af borgere Eleven samarbejder med gerontopsykiatrisk team egen læge psykolog demenskoordinator psykiatri og handicap sundhedscenter andre sundhedsfaglige personer om borgernes behandling Mål 9 Læringsaktiviteter i afsnit: Rehabiliterende, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde 18

19 Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Eleven kan arbejde rehabiliterende, sundhedsfremmende og forebyggende ud fra refleksioner over borgerens / patientens autonomi og mestringsstrategier samt vejlede borgeren / patienten i sundhedsfaglige spørgsmål, der understøtter egenomsorgsevnen, livsstil og livskvalitet. Eleven forstår begreberne rehabilitering, sundhedsfremme, forebyggelse, borgerens autonomi og mestringsstrategi Eleven anvender sin viden om sundhedsfremme og forebyggelse i relevante borgersituationer, f.eks. vejledning i forhold til KRAMfaktorerne Eleven opsporer og agerer på psykisk mistrivsel og social isolation Eleven observerer og forebygger i forhold til fysisk sygdom hos borgere med psykiske lidelser bl.a. KRAM-faktorerne Eleven identificerer og understøtter borgerens egenomsorgsevne Eleven observerer på adfærdsmønstre/uhensigtsmæssig adfærd hos borgerne og kan afdække årsager f.eks. over- og understimulation Eleven benytter den socialpædagoiske analyse og tilgang i forhold til identitet, solidaritet og mening Eleven håndterer uforudsigelighed og viser respekt for borgerens aktuelle tilstand 19

20 Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Eleven støtter borgeren i opbygning/vedligeholdelse af stabil identitetsfølelse Eleven kender til spændingsfeltet mellem faglig viden og patientens selvbestemmelsesret indenfor: mestringsstrategier at kunne være i en afvisning og arbejde videre at acceptere og respektere borgerens valg at motivere nænsomt til sundhed trods ringe overskud eller manglende indsigt og lyst til egenomsorg hos borgerne Eleven udviser empati med: situationsfornemmelse pli nænsomhed for det skæve, anderledes, ukendte Eleven er opmærksom på dialogens betydning mellem mennesker, respekt og ydmyghed i det mellemmenneskelige møde 20

21 Begynder Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Mål 10 Læringsaktiviteter i afsnit: Genoptræningsforløb Eleven kan indgå aktivt i borgeres / patienters genoptræningsforløb efter vejledning fra relevante fagpersoner. Eleven deltager i pleje af patienter i et genoptræningsforløb eller enhedens/afdelingens aktiviteter, der understøtter patientens mestringsevne Eleven møder borgerne med kronisk/psykiatrisk lidelse eller handicap med en bred faglighed, der også fokuserer på hverdagsliv herunder: evt. tilbagevenden til arbejdsmarkedet forebygge tilbagefald deltage i nærmiljøets aktiviteter Eleven har kendskab til tværfaglige samarbejdspartneres arbejdsog ansvarsområder Eleven udviser forståelse og respekt for det tværfaglige samarbejde Eleven indgår aktivt i borgernes genoptræning og vedligeholdstræning 21

22 Begynder Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Eleven støtter op om borgerens behov og mestringsevne og i et samarbejde med borger/pårørende, kolleger og tværfaglige samarbejdspartnere foreslår aktiviteter: Fysiske, f.eks. gymnastik, respirationsøvelser, gangtræning, trappetræning, ADL-træning samt vurdering af behov for hjælpemidler og rekvirering af disse Psykiske, f.eks. reminiscens, glæde, stjernestunder, kontaktøer Sociale, f.eks. aktiviteter med andre, alenetid, fællesskaber om daglige gøremål, sang, fest, højtid, årstiders gang Mål 11 Læringsaktiviteter i afsnit: Aktiviteter Eleven kan aktivt indgå i og motivere borgere / patienter til at deltage i aktiviteter ud fra relevante tilgange, som fx recovery eller rehabilitering, samt vejlede og informere om relevante tilbud inden for rehabilitering, sygepleje og service- og botilbud Eleven har viden om aktiviteters betydning for borgernes livskvalitet Eleven kan afdække borgerens ressourcer, belastninger og barrierer i forhold til aktivitet, og kan tilpasse aktiviteter herefter 22

23 Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Eleven anvender de aktiviteter, som dagligdagen giver mulighed for Eleven har kendskab til relevante tilgange til arbejdet med aktivitet for borgeren, f.eks. teori om: Mestring Recovery Rehabilitering Motivation Træning i almindelig livsførelse Eleven optræder professionelt og anvender sin faglige viden til at motivere patienten til f.eks: Ernæring ADL Mobilisering/motion/morgengymnastik rehabilitering sociale aktiviteter f.eks. spise med andre, miljøterapeutiske aktiviteter, morgenmøde, afdelingsgruppe, aftensamling Eleven samarbejder aktivt med borgeren om at deltage i relevante aktiviteter, både individuelt og i grupper, f. eks. kort-, bræt-, terninge- og puslespil, fællesspisning, udeliv og gåture Eleven foreslår og foretager kreative aktiviteter med borgerne, for eksempel: miljøterapeutiske aktiviteter, bagning, værksted, 23

24 Begynder Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 håndarbejde og brug afiinternettet, under hensyntagen til den enkelte patients livsform og mestringsevne Eleven arbejder aktivt med at nedbringe tvang eller anden formynderisk tilgang til borgere med psykisk lidelse Har kendskab til og forståelse for at kunne arbejde under og anvende loven om magtanvendelse Eleven er opmærksom på at bevare/styrke patientens netværk, herunder vejleder om selvhjælpsgrupper, daghjem, aktivitets- og ældrecentre, støttecentre, besøgstjenesten, fællesskaber og lign. Eleven udarbejder en aktivitetsanalyse Mål 12 Læringsaktiviteter i afsnit: Medicinadministration Eleven kan efter praktikstedet retningslinjer og efter delegation selvstændigt ophælde og uddele Eleven tilegner sig viden om social- og sundhedsassistentens kompetenceområde i forhold til medicinhåndtering, samt 24

25 Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 medicinen samt observere virkning og bivirkning, informere om medicinen, dokumentere og medvirke til, at borgere/patienter samarbejder om medincinindtag retningslinjerne og delegeringsinstrukser på det aktuelle praktiksted - herunder retningslinjer for håndtering af dosisdispenseret medicin Eleven introduceres til det elektroniske lægemiddelkatalog på samt procedurer og retningslinjer, der øger patientsikkerheden i forbindelse med medicingivning Eleven opsøger og anvender viden om de hyppigst anvendte psykofarmaka med henblik på at kunne observere og reagere på virkninger, bivirkninger, kontraindikationer og interaktioner Eleven kan observere virkning og bivirkning ved hyppigt anvendte præparater (diuretica, laxantia, antibiotika, analgetica samt antidiabetica) samt de hyppigst anvendte præparater, elevens tildelte patienter i øvrigt får Eleven deltager ved håndtering og dosering af medicin hos tildelte borgere, og kan efter oplæring og delegering selvstændigt varetage doseringer til borgere i stabile forløb Eleven tilegner sig viden om de dispenseringsformer, der er anvendt hos egne borgere Eleven hjælper og vejleder borgerne ved medicinindtagelse og ser at patienten indtager medicinen samt dokumenterer derfor 25

26 Begynder Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Eleven reflekterer over samarbejdet med borger/patient ved medicinindtag Eleven kender procedurer for og kan give subcutane injektioner fra forfyldte sprøjter og penne, f.eks. insulin Eleven støtter patienten til compliance i forhold til den medicinske behandling Eleven kan bestille ny medicin efter praktikstedets retningslinjer Mål 13 Læringsaktiviteter i afsnit: Hygiejne Eleven kan anvende generelle principper for hygiejne, herunder særlige regimer og teknikker, fx steril teknik i forbindelse med sårpleje og kateteranlæggelse, samt vejlede borgere / Eleven kender og anvender praktikstedets retningslinjer for hygiejne 26

27 Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 patienter, pårørende og kolleger herom. Eleven kender generelle infektionshygiejniske retningslinjer fra Statens Serum Institut: r/supplerende%20infektionshygiejniske%20retningslinjer.aspx Eleven viser forståelse for og anvender de hygiejniske principper i forbindelse med personlig hygiejne, herunder håndvask, hånddesinfektion, uniformsetikette samt håndtering af rent og urent Eleven demonstrerer kendskab til steril teknik og ren teknik i forbindelse med sårpleje, kateterpleje m.m. Eleven beskytter sig selv og patienten mod uheld og smitte, for eksempel i forbindelse med håndtering af kanyler, blodprodukter og patientens udskillelser Eleven er opmærksom på borgeres håndhygiejne, og underviser og vejleder i forhold til dette Eleven anvender korrekt fødevarehåndtering og kontrol 27

28 Begynder Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Mål 14 Læringsaktiviteter i afsnit: Arbejdsstillinger og ergonomi Eleven kan forholde sig kritisk til egne og andres arbejdsstillinger og arbejdsstedets indretning i forhold til forebyggelse af arbejdsskader og voldsomme episoder samt kan følge gældende ergonomiske principper og sikkerhedsforanstaltninger både i forhold til borgerne / patienterne og sig selv. Eleven har kendskab til ergonomiske forflytningsprincipper og korrekte arbejdsstillinger, og anvender bevidst disse i sit arbejde Eleven kender til APV (ArbejdsPladsVurdering) og forholder sig kritisk til praktikstedets indretning Eleven kender praktikstedets retningslinjer for forflytning Eleven kender praktikstedets arbejdsmiljøorganisering, herunder kendskab til arbejdsmiljørepræsentantens og forflytningsvejlederens roller Eleven har viden om forebyggelse af arbejdsskader, og kender til anmeldelse af arbejdsskader Eleven kender afdelingens voldspolitik Eleven lærer sine egne reaktioner i pressede situationer at kende, og tager initiativ til at få støtte og vejledning 28

29 Begynder Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Eleven tager medansvar for at afsnittet fungerer, og bidrager til fortsat udvikling af afsnittets fysiske og psykiske arbejdsmiljø Mål 15 Læringsaktiviteter i afsnit: Arbejdsprocesser Eleven kan tilrettelægge og følge op på både egne og andres arbejdsprocesser i forhold til såvel administrative som sygeplejefaglige opgaver omkring den enkelte borger. Eleven er aktiv og ansvarlig i eget uddannelsesforløb Eleven er bevidst om eget kompetenceområde og delegerer med hensyntagen til andre faggruppers kompetenceområder Eleven tager medansvar for at afsnittet fungerer og bidrager til fortsat udvikling af afsnittets fysiske og psykiske arbejdsmiljø 29

30 Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Eleven er aktiv og ansvarlig i forhold til borgerforløb: Opsøger viden og indsigt Sætter mål sammen med borger og samarbejdspartnere Tilrettelægger sygeplejefaglige opgaver Delegerer evt. til andre faggrupper Evaluerer og følger op på opgaverne Eleven viser overblik over, initiativ og engagement i borgernes helhedssituation Eleven opøver en koordinerende funktion i enheden både tværfagligt og tværsektorielt, deltager i planlægning af enhedens arbejde og medtænker hele døgnet Eleven varetager de administrative opgaver omkring borgerne og sikrer kontinuitet og kvalitet inden for sit ansvarsområde Eleven udviser åbenhed, nænsomhed og inklusion over for borgeren med psykisk lidelse og dennes netværk Eleven reflekterer og udvikler sin opmærksomhed på relationers betydning, herunder egen andel i relationer i forhold til borgerkontakter og det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde. Eleven bruger denne viden og sine relationelle kompetencer til gavn for borgere, pårørende, samarbejdspartnere og egen udvikling 30

31 Begynder Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Eleven udvikler i praktikforløbet situationsfornemmelse, i samarbejdet med såvel patienter, pårørende, kolleger som øvrige samarbejdspartnere Mål 16 Læringsaktiviteter i afsnit: Velfærdsteknologi Eleven kan identificere behov for velfærdsteknologiske hjælpemidler i borgerens hjem herunder anvende og vejlede i brugen samt tage højde for eventuelle dilemmaer forbundet hermed. Eleven kender til velfærdsteknologiske hjælpemidler og er opsøgende i forhold til ny velfærdsteknologi Eleven er bevidst om velfærdsteknologiens mangfoldighed, såvel lavteknologisk som højteknologisk og både indenfor behandling, genoptræning og rehabilitering Eleven deltager i dialog med borger, pårørende og kolleger om velfærdsteknologi generelt samt om konkrete hjælpemidler Eleven inspirerer og motiverer borgere, pårørende og kolleger til brug af hjælpemidler, og eleven medtænker borgerens tryghed og selvbestemmelse Eleven deltager i vurdering af behov for velfærdsteknologiske hjælpemidler 31

32 Mål og Læringsaktiviteter Psykiatripraktik - Trin 2 Eleven kender fordele og ulemper for brug af borgerrettede og personalerettede velfærdsteknologiske hjælpemidler, f.eks. ud fra argumenterne: Selvhjulpenhed - autonomi Effektivitet og kvalitet Arbejdskraftbesparende Arbejdsmiljøbevarende Rehabilitering Udarbejdet november 2013: Bente Schleicher, Birthe Nyrup Dahl, Else Sørensen, Bodil Mogensen Definition af præstationsstandarder. Præstationsstandarderne begynder, rutineret, avanceret skal anvendes inden for det kompetenceniveau, som gælder for det enkelte uddannelsestrin. Præstationsstandarderne er defineret således i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr af 15/12/2010, 29: Begynderniveau: Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. niveau: Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. niveau: Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem, også i ikkerutinesituationer - alene eller i samarbejde med andre - under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. 32

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Særlig version til SSA1408-optaget Tillæg vedr. overgangssamtaler og læringspraktik kommer efterfølgende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kommunal special-praktik

Kommunal special-praktik Mål 1 Kompetencer og lovgivning Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier

Læs mere

for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 3

for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 3 Mål og læringsaktiviteter for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 3 Primær kommunal praktik Elevens navn: Praktikvejleders navn: Praktikansvarligs navn: Kære elev Du bydes velkommen

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Læringsark O4 1. Praktik: Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan

Læs mere

Læringsaktiviteter: Eleven kender kommunens kvalitetsstandarder. Eleven kender praktikstedets værdigrundlag

Læringsaktiviteter: Eleven kender kommunens kvalitetsstandarder. Eleven kender praktikstedets værdigrundlag Mål 1 Kompetencer og lovgivning Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale - TRIN 2/PRAKTIK 3 Dok. 149704-15 - Nov. 2015 1 af 20 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed

Læs mere

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal April 2014 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet

Læs mere

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune April 2015 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Februar 2016 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende

Læs mere

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev.

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal du bruge i din praktik. Det vedlagte materiale

Læs mere

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune.

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 04.02.16 1 Dok. 2016-26831 Velkommen i praktik

Læs mere

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 04.02.16 Side 1 af 22 Velkommen i praktik som social- og

Læs mere

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Godkendt 27/11 2013 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

1. Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier. Kende til værdigrundlag for

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1 1. praktikperiode Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier for farmakologi og medicinhåndtering (avanceret niveau)... 2 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (avanceret niveau)... Bedømmelseskriterier

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013. Indhold i Praktikperiode 1A og 1B. Afdeling J1, OUH

Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013. Indhold i Praktikperiode 1A og 1B. Afdeling J1, OUH Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013 Indhold i Praktikperiode 1A og 1B Afdeling J1, OUH Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på 17 uger (incl. ferie) skal du nå praktik målene

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4 Uddannelsesplan for Social- og Sundhedsassistentelever i psykiatrisk praktik ved Sociale forhold og beskæftigelse, Socialpsykiatri og udsatte voksne, Center for bostøtte i eget hjem (CBH), Aarhus Kommune.

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen. Indhold i Praktikperiode 2A og 2B

Social og sundhedsassistentuddannelsen. Indhold i Praktikperiode 2A og 2B Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i Praktikperiode 2A og 2B Lungemedicinsk afdeling J 1 Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på 17 uger (incl. ferie) skal du nå praktik målene

Læs mere

Læringsark O4. 3. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb

Læringsark O4. 3. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Læringsark O4 3. Praktik: Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Præstationsstandard: Avanceret niveau Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i 3. Praktikperiode Afdeling

Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i 3. Praktikperiode Afdeling Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i 3. Praktikperiode Afdeling J1 Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013 Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på ca. 13 uger (incl. ferie)

Læs mere

Hospitalsenheden Vest Social- og sundhedsuddannelsen, trin 2

Hospitalsenheden Vest Social- og sundhedsuddannelsen, trin 2 1. Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier Link til Hospitalets mission,

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering. Grindsted. SAMBO Regions patientvejleder

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering. Grindsted. SAMBO Regions patientvejleder Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

1. Praktik: Tema: Kompetenceområde: Præstationsstandard: Praktikmål Fokus og emner

1. Praktik: Tema: Kompetenceområde: Præstationsstandard: Praktikmål Fokus og emner 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre

Læs mere

Kompetencekort praktik 4 Psykiatri

Kompetencekort praktik 4 Psykiatri Kompetencekort praktik 4 Psykiatri Til opnåelse af erhvervsfaglige kompetencer for social- og sundhedsassistentelever Navn: Et lærings- og evalueringsredskab i praktikuddannelsen Uge Forventede samtaler:

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOG FOR SOCIAL- OG SUNDHEDS- ASSISTENTELEVER I PSYKIATRI / SPECIALPRAKTIKKEN

PRAKTIKHÅNDBOG FOR SOCIAL- OG SUNDHEDS- ASSISTENTELEVER I PSYKIATRI / SPECIALPRAKTIKKEN PRAKTIKHÅNDBOG FOR SOCIAL- OG SUNDHEDS- ASSISTENTELEVER I PSYKIATRI / SPECIALPRAKTIKKEN Elevens navn: Vejleders navn: Praktikvejleders navn: Kære elev Du bydes velkommen som elev i Ikast-Brande Kommune

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Portfolie og logbog side 5 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Praktikmål. Afdelings-specifikke læringsmuligheder

Praktikmål. Afdelings-specifikke læringsmuligheder Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin social -og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 0-7-0 side 8) og med udgangspunkt i kompetencemål

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Farmakologi og medicinadministration. Nyt selvstændigt fagmål i social- og sundhedsassistentuddannelsen

Farmakologi og medicinadministration. Nyt selvstændigt fagmål i social- og sundhedsassistentuddannelsen Farmakologi og medicinadministration Nyt selvstændigt fagmål i social- og sundhedsassistentuddannelsen Farmakologi og medicinhåndtering Indhold i fagmålet er taget fra faget sygepleje, naturfag, somatisk

Læs mere

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb 3. praktik Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Avanceret

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN Praktikmål med tiltag og tegn efter uddannelsesordning a 2013 Mål1: Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden

Læs mere

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Kompetencemål Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Mål for obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Mål for valgfri uddannelsesspecifikke fag Gældende for hold startet efter 1. januar 2017 Indhold 1. KOMPETENCEMÅL...

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1 marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 2.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 2. Gældende fra 1. januar 201 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 2 10 uger Skoleperiode 2. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

Kompetencekort primærpraktik Til opnåelse af erhvervsfaglige kompetencer for social- og sundhedsassistentelever i primærpraktik

Kompetencekort primærpraktik Til opnåelse af erhvervsfaglige kompetencer for social- og sundhedsassistentelever i primærpraktik Kompetencekort primærpraktik Til opnåelse af erhvervsfaglige kompetencer for social- og sundhedsassistentelever i primærpraktik Navn: Et lærings- og evalueringsredskab i praktikuddannelsen Praktik uge

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 6. juli 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Portfolie og logbog side 5 Kontaktinformationer side 6-9 Tiltag ved behov

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15. december 2016 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Praktikmål og læringsaktiviteter

Praktikmål og læringsaktiviteter Praktikmål og læringsaktiviteter Som en del af din uddannelse skal du bestå 20 praktikmål. Til hvert mål er beskrevet eksempler på læringsaktiviteter, der skal hjælpe dig som elev til at opfylde praktikmålene.

Læs mere

Sygepleje. Rehabilitering og det hele menneske. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder

Sygepleje. Rehabilitering og det hele menneske. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder Vejledning til arbejdet med mål i praktikken Det faglige udvalgs (PASS) forslag til et samlet overblik over praktikmålenes rækkefølge og mulige gruppering: Sygepleje Mål 1 Mål 2 Mål 3 Rehabilitering og

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2. Gads Forlag

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2. Gads Forlag Praktikøvelser Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Psykiatrisk_Praktikøvelser.indd 444 04/04/13 15.42 Praktikmål 1 Eleven kan arbejde

Læs mere

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temaoversigt for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skole-praktikmodel for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Skoleforløbets opbygning fordelt på temaer, valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem gør

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3. Gældende fra 1. januar 2013 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 3 9 uger Skoleperiode 3. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Kommunikation, dokumentation og vejledning Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter Ansvars og kompetenceområde for social- og sundhedsassistenter Ældreområdet Guldborgsund Kommune Januar 2013 1 Faglig kompetenceprofil: Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedsassistenter arbejder

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN

TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN TRIN 1 MÅL FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER I PRAKTIKKEN Den erhvervsfaglige kompetence, du som elev skal opnå, omfatter såvel viden og færdigheder, samt evnen til at omsætte og anvende disse ansvarsfuldt

Læs mere

Velkommen til bostedet Welschsvej

Velkommen til bostedet Welschsvej Velkommen til bostedet Welschsvej Hus 13-15 Hus 17 Sportsvej 1 Indholdsfortegnelse S.3 Velkommen S.4 Praktikstedet S.5 Værdigrundlag S.6 Din arbejdsplan for de første fire uger S.7 Vores forventninger

Læs mere

Praktikmål og læringsaktiviteter til første praktik

Praktikmål og læringsaktiviteter til første praktik Praktikmål og læringsaktiviteter til første praktik Som en del af din uddannelse skal du bestå 20 praktikmål. I dette materiale er der beskrevet eksempler på læringsaktiviteter til hvert praktikmål med

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov for særlig indsats side

Læs mere

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Generelt Opfyldelse af målene for praktikperioden, er beskrevet i den til enhver tid gældende Uddannelseshåndbog, og elevens Uddannelsesbog, begge udgivet af Social-

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik 0 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik Beskrivelse af det gode praktikforløb 2 Erhvervsfaglig kompetence 3 Pejlemærker og eks. på anvendelse 3 Faglige standarder Modtagelse af elever Forventningssamtaler

Læs mere