Miljøscreening og kortlægning af tidligere Danish Crown, Skjern, Område A og B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøscreening og kortlægning af tidligere Danish Crown, Skjern, Område A og B"

Transkript

1 Notat + Nygade 48, 6900 Skjern Miljøscreening og kortlægning af tidligere Danish Crown, Skjern, Område A og B Kogsgaard Miljø Fabriksvej Tim Tlf CVR Dato: Version: 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Rammer for kortlægning af PCB, asbest og blyforurenet maling 2 3 Fremgangsmåde Besigtigelse, prøvetagning og målinger Resultater og anbefalinger... 7 Bilagsoversigt Bilag 1 Situationsplan Bilag 2 Fotodokumentation Bilag 3 Analyserapporter Bilag 4 XRF målinger Bilag 5 Oversigt over forurenede arealer Kogsgaard Miljø Nygade 48, Skjern Side 1

2 1 Indledning Kogsgaard Miljø er af Arkitektfirmaet Bo Christensen ApS blevet bedt om at udføre en miljøscreening for PCB, asbest og blyforurenet maling på det tidligere Danish Crown Slagteri på Nygade 48 i Skjern. Der er tale om en foreløbig screening og kortlægning, da der ikke på nuværende tidspunkt er planer om nedrivning. Ejendommen er beliggende på matrikel nr. 597a Skjern Bygrunde. Opgaven er løst med udgangspunkt i en besigtigelse af ejendommen. Ejendommen er V1 kortlagt med lokalitet nr Situationsplan og prøvetagningsoversigt fremgår af bilag 1. 2 Rammer for kortlægning af PCB, asbest og blyforurenet maling I forbindelse med kortlægning af PCB, asbest og blyforurenet maling i byggematerialer skal der udtages materialeprøver til analyse for at belyse forureningsforholdene i bygningsmassen i henhold til gældende lovgivning, de eksisterende rammer for bortskaffelse af byggeaffaldet i den respektive kommune, samt i forhold til den forventede efterfølgende behandling af affaldet. En forudgående akkrediteret analyse af hvert enkelt emne/bygningselement i en bygning, vurderes at indebære et ukritisk prøve- og analyseomfang, der vil medføre store udgifter i kortlægningsforløbet og et unødvendigt merarbejde med adskillelse og håndtering af de mindre mængder af træ, fliser, og evt. andre materialer pr. ejendom. Når det drejer sig om materialer, der blot forekommer i små mængder, prioriteres udtagning af prøver til analyse som udgangspunkt kun, hvis erfaring med materialet, eller en visuel vurdering af et konkret emne begrunder det. Der udtages således fx ikke prøver til akkrediteret analyse fra: 1. Malingsprøver fra skabe, fodlister, karme, døre m. v. til analyse for bly. Maling på træemner screenes med XRF måling. 2. Klinker eller glaserede fliser til analyse for bly, hvis XRF måling ikke viser tegn på forurening med bly. 3. Malingsprøver fra jern og metal, til analyse for PCB. Kogsgaard Miljø Nygade 48, Skjern Side 2

3 2.1 PCB i maling PCB er tidligere anvendt i maling, hvor der var behov for slidstærke, brandhæmmende, korrosionsbeskyttede eller vejrbestandige overfladebehandlinger. Der er som udgangspunkt ikke anvendt PCB i almindelig indendørs maling eller i almindelig facademaling på pudsede flader. Det vides fra litteraturen at PCB-holdig maling typisk er mest anvendt i fx offentlige institutioner, industrivirksomheder, tekniske anlæg og lejlighedskomplekser. Kogsgaard Miljø er i forbindelse med besigtigelse af ejendomme opmærksom på forekomst af maling på betonmure-, -gulve og -trapper, hvor der har været behov for slidstærke, brandhæmmende, korrosionsbeskyttende eller vejrbestandige overfladebehandling. 2.2 Kortlægning af asbest Asbest er en gruppe naturligt forekommende mineraler, der kan spaltes i fibre. Asbest kan ikke brænde, tåler temperaturer op til 900 C, og er modstandsdygtige overfor kemiske og biologiske påvirkninger. Frem til slutningen af 1980 erne er der således anvendt asbest i mange forskellige typer af materialer. Asbest er sundhedsskadeligt, og der er siden 1972 af flere omgange indført forbud mod brug af asbest i Danmark blev det forbudt at isolere med asbestholdige materialer blev det helt forbudt at bruge asbest, bortset fra i tagbeklædning, friktionsbelægninger, pakningsmaterialer og materialer til at fore fx. kuglelejer med blev kravet skærpet yderligere. Herefter måtte der kun bruges asbest i eternitbølgepladerne B6 og B9 samt pakningsmaterialer og friktionsbelægninger. I perioden er det udelukkende friktionsbelægninger, som indeholder asbest. Siden 2005 har man ikke brugt asbest i produktionen af byggematerialer. Asbest kan bl.a. forekomme i almindelige tagplader ( ), loftsplader ), facadeplader ( ), fliseklæber ( ), rørisolering ( ), og ventilationskanaler ( ). Der vil i forbindelse med besigtigelse og prøvetagning være fokus på asbestholdige byggematerialer, som er nævnt ovenfor. Kogsgaard Miljø Nygade 48, Skjern Side 3

4 2.3 Kortlægning af bly i maling Bly er benyttet i byggeindustrien frem til i dag. De største koncentrationer af bly kan man finde i blymønje, inddækninger af bly (fx skorsten og kviste) og blyindfattede vinduer. Der er benyttet bly som stabilisatorer i emalje i keramiske toiletter og glaserede keramiske fliser (glasuren kan indeholde op til 50 % bly). Derudover har man benyttet bly i mange forskellige typer maling. Frem til 1950 brugte man blyhvidt og eller blycromat til maling af døre og vinduer, som kan kendes på den gråhvide farve og slangeskindskrakelering. Maling med høje koncentrationer af bly blev benyttet i stor stil frem til midten af 1970 erne, hvor man begyndte at udfase bly i malingen. Det forventes, at der ikke er så høje indhold af bly i maling produceret i Danmark efter omkring Der er dog benyttet den orangerøde blymønje, typisk som rustbeskyttende oliemaling, frem til omkring år Efter år 2000 er der løbende sket en udfasning af bly i forskellige byggematerialer, og i 2001 er det i Danmark forbudt at tilsætte bly til maling. I Danmark blev det med, få undtagelser, forbudt at anvende blyholdige materialer i byggeriet i november Bly i træmaling Af bemalede træemner drejer det sig om fodlister, døre, karme, gerichter, lofter, indbyggede reoler, paneler, gulve m.v. Indholdet af bly i malede træemner, hvis der er tale om nyere maling, vil generelt være mindre end grænsen for farligt affald. Der foretages måling af bly i maling på udvalgte malede træemner med håndholdt XRF apparat. Hvis der med håndholdt XRF apparat måles indhold over mg/kg skal det afklares med Ringkøbing-Skjern Kommune, om malet træet skal bortskaffes som farligt affald eller som forbrændingsegnet. Idet det ikke giver praktisk mening at forberede malet træ til genanvendelse ved at fjerne malingslaget, vil Kogsgaard Miljø anbefale, at malet træ betragtes som et samlet emne bestående af maling og træ, hvor forureningsgraden med bly vurderes som en gennemsnitsbetragtning af malingslag og træ. Dette ligger indenfor rammerne af lovgivningen og stemmer bl.a. sammen med praksis i flere kommuner, herunder Københavns Kommune. Hvis måling af malingens blyindhold med håndholdt XRF apparat indikerer indhold af bly under mg/kg anbefales det, at emnet bortskaffes som forbrændingsegnet affald eller til genanvendelse/genbrug hos AFLD Tarm. Kogsgaard Miljø Nygade 48, Skjern Side 4

5 Bly i glaseret tegl og fliser Der foretages orienterende måling af bly i glaseret tegl, klinker, og fliser med håndholdt XRF apparatur. Feltmåling af bly i glaseret tegl, klinker og kliser kan kun anvendes til at vurdere om der er eller ikke er et væsentligt indhold af bly tilstede i glasur/farve. Dette skyldes, at målemetoden for bly i glasur generelt vil overestimere sit bud på blyindholdet med op til en faktor Det vil sige: 1. Hvis feltmålingen ikke viser indhold af bly over 40 ppm, vil flisen kunne håndteres som uforurenet mht. bly. 2. Hvis feltscreeningen viser indhold af bly større end 40 ppm, vil der blive udtaget en nedknust prøve til akkrediteret analyse for bly, for at bestemme det konkrete indhold i flisen. Sanitet bortskaffes som porcelæn til genanvendelse hos AFLD Tarm. Bly i malet tapet og puds Der udtages ikke prøver fra maling fra vægge og mure, som er malet efter år 2000, til analyse for bly. Hvis der måles indhold af bly i maling på tapet på gipsplader, som er mindre end mg/kg, bortskaffes maling/malet tapet på gipsplader, træplader m.v., som forbrændingsegnet affald eller til genbrug/genanvendelse hos AFLD Tarm. Måles der indhold over mg/kg vil tapet blive renset af og bortskaffet som farligt affald til AFLD Tarm, eller tapet og gipsplade vil blive bortskaffet som farligt affald. 3 Fremgangsmåde 3.1 Baggrund og materialer På baggrund af besigtigelse og Kogsgaard Miljø s erfaringer er der foretaget en prøvetagning fra bygningernes materiale, hvor der er identificeret risiko for indhold af PCB og asbest. Der er derudover foretaget feltmåling for indhold af bly i maling på vægge, lofter, gulve og facader samt ældre maling på træemner og glasur på fliser. Målingerne er udført med apparatet XRF Niton XL2, som er et håndholdt røntgen-fluorescence Kogsgaard Miljø Nygade 48, Skjern Side 5

6 apparat der bredt bruges af både rådgivere og laboratorier, til måling af grundstoffer i div. materialer. 3.2 Analysemetoder Laboratorieanalyser udføres af akkrediterede laboratorier i henhold til akkrediterede analysemetoder. PCB PCB i fugemasse og forseglingslim måles som total indhold af PCB med en detektionsgrænse på 0,005 mg/kg TS. Hvis der efterfølgende skal foretages analyse af PCB i bygningsmasse som beton, mørtel, tegl eller træ analyseres indhold af PCB udtrykt ved 7 kongener med en detektionsgrænse på 0,005 mg/kg TS. Indhold af total PCB estimeres herefter ved at gange det påviste indhold med en faktor 5, jf. udmelding fra Miljøstyrelsen. Asbest Bestemmelse af indhold af asbest i materialer bestemmes ved mikroskopi, hvor bestemmelsen er kvalitativ (positiv versus negativ forekomst). Metoden er akkrediteret. Bly i maling Indhold af metaller er, som nævnt, målt på stedet med XRF Niton XL2, der er et håndholdt røntgen-fluorescence apparat der bredt bruges af både rådgivere og laboratorier, til måling af grundstoffer i div. materialer. Malingsprøver til kontrolanalyse for bly foretages ved DS 259 v. ICP OES. 4 Besigtigelse, prøvetagning og målinger Kogsgaard Miljø har besigtiget og gennemgået bygningerne den 8. marts Fotodokumentation for bygningernes generelle udseende fremgår af bilag Screening af PCB Der er i bygningerne blevet fokuseret på slidstærke malinger, og der er observeret 1 materiale, som kan formodes at indeholde PCB, svarende til gulvmaling i område A + B. Der er udtaget en kontrolprøver til analyse for indhold af PCB, idet malet gulv repræsenterer store gulvarealer. Prøven er benævnt 301. Kogsgaard Miljø Nygade 48, Skjern Side 6

7 Der er under gennemgangen ikke observeret gennemgående forekomst af gummifuger og der er ikke undersøgt for elastiske fuger eller termovinduer der kan formodes at være PCB holdige. Dette kangøres særskilt i forbindelse med en fuldstændig PCB screening. 4.2 Screening af asbest Der er observeret et materiale i bygningen, som kan formodes at indeholde asbest. Der er observeret flisebeklædning i rum 14 samt rum 27 til 33, og der er udtaget 6 kontrolprøver af fliseklæber til analyse for indhold af asbestfibre. Prøverne er benævnt 201, 211, 212, 213, 214 og 215. Placering af prøvetagningssted fremgår af situationsplaner i bilag 1, mens fotodokumentation for prøvetagningssted fremgår af bilag 2.2. Analyserapporter fremgår af bilag Screening af bly i maling Der er i alt udført 10 målinger af bly i maling på vægge, mure og loft. Derudover er der udført 1 måling af fliser. Der er udtaget en kontrolprøve af fliser til akkrediteret analyse for bly (måling 1). Analyserapporter fremgår af bilag 3. Placering af målesteder fremgår af oversigtskort i bilag 1, mens fotodokumentation for gennemgang, prøvetagning og måling fremgår af bilag 2.3. Skema med måleresultater fra XRF fremgår af bilag 4 og nedenstående tabel 3. 5 Resultater og anbefalinger 5.1 Kortlægning af PCB Analyseresultat for prøve af gulvmaling fra område A + B, som er analyseret for indhold af PCB, fremgår af tabel 1. Kogsgaard Miljø Nygade 48, Skjern Side 7

8 Parameter (mg/kg) Gulvmaling 301 PCB 28 <0,005 PCB 52 <0,005 PCB 101 <0,005 PCB 118 <0,005 PCB 138 <0,005 PCB 153 <0,005 PCB 180 <0,005 Sum 7 PCB 0 PCB total 0 Tabel 1. Indhold af PCB. Det fremgår af tabel 1, at der ikke er påvist indhold af PCB over detektionsgrænsen i gulvmalingen fra område A+B. 5.2 Kortlægning af asbest Analyseresultater for materialeprøverne af fliseklæber, som er undersøgt for indhold af asbest, fremgår af tabel 2. Placering Prøve nr. Indhold af asbest Fliseklæber vægge, rum ja Fliseklæber vægge, rum nej Fliseklæber vægge, rum nej Fliseklæber vægge, rum nej Fliseklæber vægge, rum nej Fliseklæber vægge, rum nej Tabel 2. Resultat for asbestanalyse. Det fremgår af tabel 2, at der er påvist indhold af asbestfibre i fliseklæber bag vægfliser i rum 31. Der er ikke påvist indhold af asbestfibre i den analyserede fliseklæber bag vægfliser i de resterende rum. 5.3 Kortlægning af bly i maling Der er ikke fastsat en grænseværdi for farligt affald for bly i maling, men der er her taget udgangspunkt i en grænseværdi for bly i farligt affald på mg/kg TS. I den forbindelse har Miljøstyrelsen bemærket, at med hensyn til grænseværdien for hvornår blyholdigt affald skal klassificeres som farligt affald, er det Miljøstyrelsens Kogsgaard Miljø Nygade 48, Skjern Side 8

9 umiddelbare vurdering at klassificeringen vil afhænge af, hvilken blyforbindelse der er tale om, da der er stor forskel på de enkelte blyforbindelsers giftighed, jf. annex VI, tabel 3.2, jf. link Der er ikke fastsat en grænseværdi for bly i malet byggeaffald svarende til uforurenet byggeaffald. Det skal understreges, at Miljøstyrelsens kvalitetskriterier på 40 mg/kg for bly er fastsat på baggrund af risikovurdering i forhold til eksponering af mennesker (børn) ved indtag af jord, hvorfor grænseværdien ikke umiddelbart kan overføres til byggeaffald. Tabel 3 viser resultater fra den udførte XRF måling. I tabellen er vist følgende: 1. Målingsnummer, som genfindes på situationsplan i bilag 1 og fotodokumentation i bilag Angivelse af målingsplacering. 3. Hvilket emne der er målt på. 4. Hvilket materiale er målt på. 5. Målte indhold af bly med XRF(mg/kg). 6. Målte indhold af bly, akkrediteret kontrolanalyse (mg/kg) 7. Forslag til om der bør ske afrensning af maling. 8. Bemærkninger. Område A + B Måling Rum nr. Placering Materiale XRF Afrenses Bemærkning 2 31 gulv mb nd gul, gennemgående i hele bygning 3 31b væg mp 113 x hvid, i hele rummet 4 væg mp nd 31a 5 væg mp nd 9 32 gulv mb nd grå gulv mb nd gul, gennemgående i hele bygning 34 væg tp <LOD væg tp <LOD 36 væg tp <LOD væg tp <LOD <LOD: Mindre end apparatets detektionsgrænse på ca mg/kg. Kursiv indikerer at måling er overrulet af en akkrediteret analyse. X markerer at materiale skal afrenses som forurenet affald. X markerer at materiale skal afrenses som farligt affald. Markeret med grøn er værdier, der ligger under bagatelniveau. Markeret med gul er værdier, der ligger over bagatelniveau, men under grænsen for farligt affald. Markeret med rødt er værdier, der ligger over grænsen for farligt affald. Tabel 3: XRF målinger af bly fra maling på vægge og loft. Kogsgaard Miljø Nygade 48, Skjern Side 9

10 I tabel 4 fremgår XRF måling for fliser. Område A + B Måling Rum nr. Placering Materiale XRF AKK Bemærkning 1 31 væg flise hvid, gennemgående i hele bygning Kursiv indikerer at måling er overrulet af en akkrediteret analyse. Tabel 4: XRF målinger af bly fra fliser. Miljøsanering for bly i tapet og maling I bilag 5 er angivet oversigtskort med udbredelsen af de malede flader hvor der er konstateret et indhold af bly i maling på over 40 mg/kg. Forholdene er gennemgået nedenfor. 1. Tapet og puds på murværk På baggrund af de foreliggende målinger er der konstateret bly i 1 af de udførte 10 målinger på tapet, mur og/eller pudslag. Der er her tale om afrensning af malet puds i rum 31b med skønnet indhold af bly på 113 mg/kg, svarende til at det skal afrenses og bortskaffes som forurenet affald til AFLD Tarm. Det kan ikke udelukkes, at der i fremtiden fastsættes en grænseværdi for bly i maling, som ligger over 113 mg/kg TS i forhold til at kunne klassificeres som uforurenet. 2. Fliser Vægfliser af samme type som dem i rum 31 med måling nr. 1 er at betragte som uforurenet med bly. Vægflisen i rum 31 skal dog håndteres og bortskaffes som asbestholdig grundet forekomst af asbestfibre i fliseklæber. 5.4 Generelle bemærkninger Kogsgaard Miljøs generelle vurderinger og forslag til bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald skal først godkendes af Ringkøbing-Skjern Kommune. Det skal nævnes, at der i denne gennemgang er lagt vægt på de synlige materialer i bygningerne, og at der skal tages forbehold for evt. skjulte krybekældre, loftsrum og andre hulrum m.v. Hvis der under nedbrydningen eller renovering findes andre materialer end de angivne, som kan være under mistanke for at indeholde bly, asbest eller PCB, skal Kogsgaard Miljø Nygade 48, Skjern Side 10

11 nedbryderen oplyse bygherren herom, hvorefter der skal tages kontakt til Ringkøbing- Skjern Kommune. Udarbejdet af Kvalitetssikret af Filnavn Jacob Skøtt Freddy Steen Petersen / Nygade 48, Skjern, Danish Crown Kogsgaard Miljø Nygade 48, Skjern Side 11

12 Bilag 1

13 Danish Crown, Skjern. Område A+B Bilag 1.1 Fotodokumentation af XRF måling af bly i maling 1

14 Danish Crown, Skjern. Område A+B 2

15 Danish Crown, Skjern. Område A+B+H Bilag 1.2 Fotodokumentation for asbest og PCB. Asbest: PCB: 1

16 Danish Crown, Skjern. Område A+B+H Bilag 1.3 Fotodokumentation af bygning og indretning. 1

17 Bilag 2

18

19

20

21 Bilag 3

22 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: FJORDAGERVEJ 20 DK-6100 HADERSLEV TLF: FAX: Kogsgaard Miljø ApS Fabriksvej 13, DK-6980 Tim Att: Jacob Skøtt Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 16. marts M N A ON35443 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport VBM Prøvenr N A Kunde sagsnr Kunde sagsnavn Skjern Slagteri Skjern Slagteri Skjern Slagteri Skjern Slagteri Skjern Slagteri Prøvemærkning Emballage bæger bæger bæger bæger bæger Udtaget Udtaget af Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøveudtager JS JS JS JS JS Modtaget i lab Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed Asbest (NEN 5896) Ja Nej Nej Nej Nej Kommentarer og observationer til prøverne Vedr prøve(r) 2, 3, 4, 5 1 Note Der er ikke observeret asbestmineraler i prøven, i henhold til metoden er der således ikke asbest tilstede. Der er observeret asbestmineraler af typen Antofyllit (gul) i prøven, i henhold til metoden er der således asbest tilstede. VBM Prøvenr N A Kunde sagsnr Kunde sagsnavn Skjern Slagteri Skjern Slagteri Skjern Slagteri Skjern Slagteri Skjern Slagteri Prøvemærkning Emballage bæger bæger bæger bæger bæger Udtaget Udtaget af Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøveudtager JS JS JS JS JS Modtaget i lab Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed Asbest (NEN 5896) Nej Nej Nej Nej Nej Kommentarer og observationer til prøverne Vedr prøve(r) 6, 7, 8, 9, 10 Note Der er ikke observeret asbestmineraler i prøven, i henhold til metoden er der således ikke asbest tilstede. = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; * Udført som ikke akkrediteret prøvning. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 1 / 3

23 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: FJORDAGERVEJ 20 DK-6100 HADERSLEV TLF: FAX: Kogsgaard Miljø ApS Fabriksvej 13, DK-6980 Tim Att: Jacob Skøtt Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 16. marts M N A ON35443 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport VBM Prøvenr N A Kunde sagsnr Kunde sagsnavn Skjern Slagteri Skjern Slagteri Skjern Slagteri Skjern Slagteri Skjern Slagteri Prøvemærkning Emballage bæger bæger bæger bæger bæger Udtaget Udtaget af Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøveudtager JS JS JS JS JS Modtaget i lab Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed Metaller DS259/ICP ±20% Bly mg/kg 32 < 5 PCB GC-MS/DS15308 ±25% PCB 28 mg/kg < 0,005 < 0,005 0,018 PCB 52 mg/kg < 0,005 < 0,005 0,089 PCB 101 mg/kg < 0,005 < 0,005 0,27 PCB 118 mg/kg < 0,005 < 0,005 0,16 PCB 138 mg/kg < 0,005 < 0,005 0,42 PCB 153 mg/kg < 0,005 < 0,005 0,34 PCB 180 mg/kg < 0,005 < 0,005 0,017 Sum 7 PCB mg/kg # # 1,3 PCB total mg/kg # # 6,6 = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; * Udført som ikke akkrediteret prøvning. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 2 / 3

24 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: FJORDAGERVEJ 20 DK-6100 HADERSLEV TLF: FAX: Kogsgaard Miljø ApS Fabriksvej 13, DK-6980 Tim Att: Jacob Skøtt Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 16. marts M N A ON35443 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport VBM Prøvenr N A Kunde sagsnr Kunde sagsnavn Skjern Slagteri Skjern Slagteri Skjern Slagteri Skjern Slagteri Skjern Slagteri Prøvemærkning Emballage bæger bæger bæger bæger bæger Udtaget Udtaget af Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøveudtager JS JS JS JS JS Modtaget i lab Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed Metaller DS259/ICP ±20% Bly mg/kg < 5 54 Kommentarer der vedrører hele rapporten Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), p (plastpose), gf (glasflaske), pf (plastflaske), a (andet). Usikkerheden, der opgives, er den ekspanderede måleusikkerhed, 2 x RSD%. I måleområdet fra detektionsgrænsen (DL) til 10xDL vil usikkerheden være større. Det samlede indhold af PCB, "PCB total", er beregnet ved at multiplicere summen af de 7 udvalgte PCB-kongenere, "Sum 7 PCB", med en korrektionsfaktor på 5. # Alle komponenter som indgår i summen har en koncentration mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse eller detektionsgrænsen for "Sum 7 PCB". Asbest analyse(rne) er udført som akkrediteret prøvning af en underleverandør med TESTEN Reg. Nr. RvA L140. Med venlig hilsen Marianne Vestergaard, VBM Laboratoriet A/S = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; * Udført som ikke akkrediteret prøvning. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 3 / 3

25 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: FJORDAGERVEJ 20 DK-6100 HADERSLEV TLF: FAX: Kogsgaard Miljø ApS Fabriksvej 13, DK-6980 Tim Att: Jacob Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 12. april M N A ON36182 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport VBM Prøvenr N A Kunde sagsnr Kunde sagsnavn Godthåbsvej Godthåbsvej Godthåbsvej Godthåbsvej Godthåbsvej Prøvemærkning Emballage m / r m / r m / r m / r m / r Udtaget Udtaget af Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøveudtager JS JS JS JS JS Modtaget i lab Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed Tørstof DS/EN A ±1,5% g/kg VV Sum Kulbrinter Reflab1 ±30% mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 C6 - C10 mg/kg TS < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 C10-C20 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 C20-C35 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 >C10-C15 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 >C15-C20 mg/kg TS < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 Metaller DS259/ICP ±20% < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 Bly mg/kg TS 5,4 1,4 14 7,6 < 0,5 Cadmium mg/kg TS 0,38 0,24 0,23 0,13 0,33 Kobber mg/kg TS 7, ,0 16 Zink mg/kg TS Chrom mg/kg TS 5,0 8,1 5,4 4,9 11 Nikkel mg/kg TS 6,3 7,8 7,5 4,3 15 Sum PAH Reflab4 ±15% mg/kg TS 5,3 1,3 1,8 0,51 3,1 Benz(a)pyren mg/kg TS 1,3 0,25 0,34 0,10 0,60 Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TS 0,50 0,08 0,10 0,03 0,18 Forureningskategori, BEK Kommentarer og observationer til prøverne Vedr prøve(r) 1 Note Uoverensstemmelse mellem PAH- og kulbrinteresultater kan skyldes prøveinhomogenitet. = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; * Udført som ikke akkrediteret prøvning. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 1 / 3

26 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: FJORDAGERVEJ 20 DK-6100 HADERSLEV TLF: FAX: Kogsgaard Miljø ApS Fabriksvej 13, DK-6980 Tim Att: Jacob Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 12. april M N A ON36182 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport VBM Prøvenr N A- 6 7 Kunde sagsnr Kunde sagsnavn Godthåbsvej Godthåbsvej Prøvemærkning 6 7 Emballage m / r m / r Udtaget Udtaget af Rekvirent Rekvirent Prøveudtager JS JS Modtaget i lab Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed Tørstof DS/EN A ±1,5% g/kg VV Sum Kulbrinter Reflab1 ±30% mg/kg TS < 5 < 5 C6 - C10 mg/kg TS < 2,5 < 2,5 C10-C20 mg/kg TS < 5 < 5 C20-C35 mg/kg TS < 5 < 5 >C10-C15 mg/kg TS < 5 < 5 >C15-C20 mg/kg TS < 5 < 5 Metaller DS259/ICP ±20% < 0,5 < 0,5 Bly mg/kg TS Cadmium mg/kg TS 0,23 < 0,025 Kobber mg/kg TS 16 9,1 Zink mg/kg TS Chrom mg/kg TS 7,8 4,9 Nikkel mg/kg TS 7,4 6,3 Sum PAH Reflab4 ±15% mg/kg TS 3,7 2,0 Benz(a)pyren mg/kg TS 0,72 0,33 Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TS 0,41 0,09 Forureningskategori, BEK = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; * Udført som ikke akkrediteret prøvning. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 2 / 3

27 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: FJORDAGERVEJ 20 DK-6100 HADERSLEV TLF: FAX: Kogsgaard Miljø ApS Fabriksvej 13, DK-6980 Tim Att: Jacob Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 12. april M N A ON36182 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport Kommentarer der vedrører hele rapporten - Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), p (plastpose), gf (glasflaske), pf (plastflaske), a (andet). - Usikkerheden, der opgives, er den ekspanderede måleusikkerhed, 2 x RSD%. I måleområdet fra detektionsgrænsen (DL) til 10xDL vil usikkerheden være større. - Forureningskategori foretages i.h.t. Bek.1452 af 07/12/2015 "Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord". C20-C35 angives som kategori 2 ud fra kriterierne for lettere forurenet jord angivet i 1 stk. 10, Bek. 554 af 19/05/2010 Bekendtgørelse om definition af lettere forurenet jord. UK angiver at forureningsniveauet ligger uden for kategori. Forureningskategorien hører ikke under laboratoriets akkreditering og er derfor ikke omfattet af VBM Laboratoriet A/S's ansvar. - "Sum af PAH": Fluoranthen, benz(b+j+k)fluoranthen, benz(a)pyren, indeno(1,2,3)pyren og dibenz(a,h)anthracen. Med venlig hilsen Ismail Cumar, VBM Laboratoriet A/S = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; * Udført som ikke akkrediteret prøvning. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 3 / 3

28 Bilag 4

29 Reading No Time Units Flags Pb :16 ppm Th.Cor. 1.00mm :31 ppm Th.Cor. 1.00mm <LOD :33 ppm Th.Cor. 1.00mm :35 ppm Th.Cor. 1.00mm <LOD :36 ppm Th.Cor. 1.00mm <LOD :51 ppm Th.Cor. 1.00mm <LOD :57 ppm Th.Cor. 1.00mm <LOD :34 ppm Th.Cor. 1.00mm <LOD :35 ppm Th.Cor. 1.00mm <LOD :36 ppm Th.Cor. 1.00mm <LOD :37 ppm Th.Cor. 1.00mm <LOD

30 Bilag 5

31

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Skanderborg Kommune Vej og Trafik Knudsvej 34 8680 Ry Email: herdis.jensen@skanderborg.dk 20161012 Sag nr. 15514 Miljøteknisk

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Entreprenørfirmaet Poul Erik Nielsen A/S Halsvej 190 9310 Vodskov Email: hn@penielsen.dk 20170220 Sag nr. 170026 Att.:

Læs mere

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl.

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl. Notat 01-08-2012 Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 12025 adc@ejlskov.com Tel: 87310071 Klient: Vejdirektoratet Projekt: E6620 Funder-Hårup, Jordkærvej 3, Silkeborg (Dansand)

Læs mere

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

Bilag 3 Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest

Bilag 3 Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest Bilag 3 Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest i ejendommen Vestergade 22, 8444 Balle Matr. nr. 2q, Balle By, Rosmus Besigtigelse af ejendommen er foretaget torsdag d. 25. august 2016 for Syddjurs

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL JF Trans Urebjergvej 2 8471 Sabro Miljøteknisk notat nr. 2 Hovedgaden 28, 8410 Rønde 20110617 Sag nr. 1100213 Udarbejdet

Læs mere

Alle målinger er foretaget med to forskellige Niton apparater. Der foreligger derfor to sæt måleresultater for samtlige materialer.

Alle målinger er foretaget med to forskellige Niton apparater. Der foreligger derfor to sæt måleresultater for samtlige materialer. NOTAT Projekt Kunde Horsens Sociale boligselskab Notat nr. 1 Dato 02-04-2013 Til Bygherre Fra Karina Bai Larsen Kopi til - Blyundersøgelse, Afd. 4 - I forbindelse med en forestående renovering af lejlighederne

Læs mere

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG Til Silkeborg Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Silkeborg Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato December 2014 HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE,

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH og asbest

Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH og asbest Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH og asbest i ejendommen: Ribe Landevej 407, 7100 Vejle Matr. nr. 43, Nr. Vilstrup By, Skibet Besigtigelse af ejendommen er foretaget

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer Notat SAG: St. Magleby Skole SAG NR.: 12161 VEDR.: Bygningsscreening Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer DATO: 2013-03-13

Læs mere

Vejdirektoratet. 4. oktober 2011

Vejdirektoratet. 4. oktober 2011 Vejdirektoratet Motorring 4, 0410 Taastrup - Frederikssundmotorvejen Miljøtekniske undersøgelser i form af rabatjordsundersøgelser, undersøgelser af sedimenter i regnvandsbassiner samt undersøgelser i

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København.

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København. Bygningsscreening Boligforeningen AAB Afdeling 33 2400 København NV Sag Dato: 1.12.2016 Sag nr.: Rev: B26963 0 Sagsbehandler: Jonas Bergenholz Kvalitetssikring: Janus Poulsen 1. Baggrund I forbindelse

Læs mere

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen NOTAT Projekt Taastrup Torv Kunde Casa Entreprise A/S Notat nr. Dato 2012-09-04 Til Høje-Taastrup Kommune Fra Rambøll Kopi til Jørgen Nielsen 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen Der er den 6. august

Læs mere

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Holstebro Kommune Birkelundskolen Undersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer April 2016 BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Indledende bygningsundersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer

Læs mere

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Screeningsrapport juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972

Læs mere

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ.

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. 11. september 2014 Notat: Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. På baggrund af dialog med Miljøstyrelsen og specialadvokat Jacob Brandt fra Bech Bruun kan vi nu

Læs mere

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5. Rekvirent: Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg Mandrup Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.2015 Mandrup Tlf.: 86 60 15 88 Randersvej 12 www.jensmandrup.dk

Læs mere

Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer

Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer Notat BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- arbejdsmiljøfarlige stoffer 06. aug. 2013 Projekt nr. 214301 Dokument nr. 128111832 Version 2 Udarbejdet

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Screeningsrapport Januar 2016

Screeningsrapport Januar 2016 Screeningsrapport Januar 2016 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sysseltinget, Banegårdspladsen 2, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 306 Hjørring Bygrunde Opførelsesår: 1963 Om-/tilbygning:1996

Læs mere

ANALYSERAPPORT. PCB i luft, PCB i fuge, bly i maling

ANALYSERAPPORT. PCB i luft, PCB i fuge, bly i maling Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: A4 Arkitekter og Ingeniører A/S Gladsaxevej 104 2860 Søborg Att: Peter Tordgaard Sagsnavn/ ref: Bellmansgade 7-37

Læs mere

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater NOTAT Projekt Bygningsaffald i Øm Projektnummer 3641600178 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Lejre Kommune Natur & Miljø Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater Steffen B. Rasmussen

Læs mere

De udtagne prøver består af slaggeholdig jord, og ikke som ved den tidligere udvaskningstest (udtaget 6. august 2012) udelukkende af slagger.

De udtagne prøver består af slaggeholdig jord, og ikke som ved den tidligere udvaskningstest (udtaget 6. august 2012) udelukkende af slagger. NOTAT Projekt Taastrup Torv Kunde Casa Entreprise A/S Notat nr. Dato 2012-09-21 Til Høje-Taastrup Kommune Fra Rambøll Kopi til Jørgen Nielsen 1. Supplerende udvaskningstests på slagger fra skrænten/dæmningen

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S Gunnar Clausens Vej Cvr.nr. 32562361 Side 1 af 6 Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand i forbindelse

Læs mere

PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT

PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu lab@dma.nu PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT Rekvirent Sagsnavn/ref. Vor Journal nr. D00203-001 Lab. Journal nr. R02137 IDEAS Aps Att. Ove

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum Miljønotat DJ Miljø & Geoteknik P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 2539 Kongeskrænten, Smørum. Formål Egedal Kommune har anmodet DJ Miljø & Geoteknik P/S om

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

Vejledning om bly i byggematerialer

Vejledning om bly i byggematerialer Vejledning om bly i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Screenings rapport Asbest Bly PCB

Screenings rapport Asbest Bly PCB Screenings rapport Asbest Bly PCB Af Rådhuset beliggende Toften 2 6818 Årre Rapport udfærdiget d. 5/07 2016 Sagsnr. 16052 Rådhuset Toften 2 Årre side 1 Indledning: EM Screening & Sanering Aps har foretaget

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

MILJØUNDERSØGELSE HOVEDGADEN 10, RØNDE

MILJØUNDERSØGELSE HOVEDGADEN 10, RØNDE Til Syddjurs Kommune Dokumenttype Rapport Dato April 2004 MILJØUNDERSØGELSE HOVEDGADEN 10, RØNDE Hovedgaden 10, 1-1 Revision 0 Dato 2014-04-07 Udarbejdet af Jacob Tørring Damsgaard (JTD) Kontrolleret af

Læs mere

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T:

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T: Notat Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune 22.juni 2016 Projekt nr. 220132 Dokument nr. 1217600419 Version 5 Udarbejdet af NAW Kontrolleret af

Læs mere

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger Miljøfarlige stoffer i bygninger MINI-GUIDE Asbest, PCB, klorerede paraffiner (KP), bly og andre tungmetaller er miljøfarlige stoffer som gennem tiderne er blandet i andre materialer (f.eks malinger og

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Nydamsparken, 8200 Aarhus N Rekvirent: d.a.i. Arkitekter og Ingeniører Dato: 15. juli 2014 DMR-sagsnr.: 2014-0314 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel,

Læs mere

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING Undersøgelsesrapport Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Strandbo II - Østbanegade 33-47, Classensgade 70-72 og Strandboulevarden 20, 2100

Læs mere

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer Kortlægning af problematiske stoffer Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 27. august 2013 Dagens tema Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan

Læs mere

ANALYSERAPPORT. Metode: PCB, KP og Bly: Se bilag, Asbest: NIOSH 9002

ANALYSERAPPORT. Metode: PCB, KP og Bly: Se bilag, Asbest: NIOSH 9002 Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: Sagsnavn/ ref: Vor Journal nr.: Antal prøver udtaget: Dato for udtagning: Analyse: White arkitekter A/S Vestre kaj

Læs mere

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 1 Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 2 Situationsplan med forureningsniveauer Voldanlæg og bredzoner Bilag 3 Situationsplan med forureningsniveauer Bjørnekloen Bilag 4 Situationsplan

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede

Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede Bygningsundersøgelse Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede UNDERSØGELSE FOR MILJØSKADELIGE STOFFER Rekvirent Center for Ejendomme Kommunale Bygninger Tingvej 7 4690 Haslev Att.: Morten Kristoffersen

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

ANALYSERAPPORT. Nyropsgade R00954

ANALYSERAPPORT. Nyropsgade R00954 Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: Sagsnavn/ ref: Vor Journal nr.: Antal prøver udtaget: MBG ENTREPRISE A/S Helsingørsgade 7 C 3400 Hillerød Att. Anders

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport.

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport. Sag nr.: 113026/HB Dato: 13. marts 2013 NOTAT Indledende miljøundersøgelse, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner på areal ved Artillerivej 181,

Læs mere

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 BYGNINGSFORURENING Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning Den 16. april 2015 Rune Østergaard Haven, Markedschef Mail: RUH@Grontmij.dk, Tlf: 2723

Læs mere

INDLEDENDE BYGNINGSGENNEMGANG

INDLEDENDE BYGNINGSGENNEMGANG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON INDLEDENDE BYGNINGSGENNEMGANG FREDERIKSSUNDSMOTORVEJEN JORD-, BELÆGNINGSARBEJDER OG BROER ETAPE 1220 12 KØBENHAVN FREDERIKSSUND >>> MOTORRING 4 TVÆRVEJ N GMDK Data

Læs mere

Bygningsundersøgelse

Bygningsundersøgelse Bygningsundersøgelse RAPPORT VEDRØRENDE MILJØUNDERSØGELSE AF BYGNINGER De Lichtenbergs Vej 31-83, 8500 Grenaa Rekvirent: Arkikon Dato: 08-09-2016 DMR-sagsnr.: 2016-0937 Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24

Læs mere

15-04-2016, revision 1 LYGTEN VARMEVÆRK. Bygningsmiljøundersøgelse. Sendt til: HOFOR Asger Jørgensen RAPPORT. Projekt nr. 1540487

15-04-2016, revision 1 LYGTEN VARMEVÆRK. Bygningsmiljøundersøgelse. Sendt til: HOFOR Asger Jørgensen RAPPORT. Projekt nr. 1540487 LYGTEN VARMEVÆRK Bygningsmiljøundersøgelse Sendt til: HOFOR Asger Jørgensen RAPPORT Projekt nr. 1540487 Sammenfatning Golder Associates A/S har efter anmodning fra HOFOR, foretaget en bygningsmiljøundersøgelse

Læs mere

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed Byggeaffald skal anmeldes til Vordingborg Kommune senest 14 dage før arbejdet påbegyndes, hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m 2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet

Læs mere

Anmeldeskema for byggeaffald

Anmeldeskema for byggeaffald Anmeldeskema for byggeaffald Asbest, screeningsskema for PCB, genanvendelse Anmeldelse af farligt affald, forbrændingsegnet affald og deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Byggeår:

Læs mere

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 7. maj 2015

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 7. maj 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 BYGNINGSFORURENING Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning Den 7. maj 2015 Rasmus Krag, Projektleder Mail: RKR@Grontmij.dk, Tlf: 4348 4427 Indledning

Læs mere

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere

SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER

SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER Nedrivning af Budolfihus, Algade 41, Aalborg. Oktober 2015 SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER NIRAS A/S CVR-nr. 37295728 T: +45 9630 6400 D: 96306447 Vestre Havnepromenade

Læs mere

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde:

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde: SCREENING, KORTLÆGNING OG ANMELDELSE AF PCB, FARLIGT AFFALD, SAMT ALM. BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD 1. Oplysninger om ejendom, bygherre og entreprenør 1A. Byggeriets/anlægsarbejdets adresse: Adresse: Postnr:

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Varbergparken, afd. 27 6100 Haderslev. Sagsnr. B-10003 April 2013. A Shield Group company

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Varbergparken, afd. 27 6100 Haderslev. Sagsnr. B-10003 April 2013. A Shield Group company A Shield Group company Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45

Læs mere

Rev. 10-12-2015. Tjekliste for miljøforurening i byggematerialer

Rev. 10-12-2015. Tjekliste for miljøforurening i byggematerialer Rev. 10-12-2015 Tjekliste for miljøforurening i byggematerialer Indhold Fuger... 3 Døre Porte Vinduer... 4 Isolering... 5 Termoruder... 6 Elinstallationer og belysning... 7 Installationer... 8 Ventilation...

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes! Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

Tingagerskolen, Østre Ringvej 2, 5750 Ringe Indledende undersøgelse for PCB

Tingagerskolen, Østre Ringvej 2, 5750 Ringe Indledende undersøgelse for PCB Faaborg-Midtfyn Kommune Tingagerskolen, Østre Ringvej 2, 5750 Ringe Indledende undersøgelse for PCB Maj 2014 Udgivelsesdato : 15. maj 2014 Projekt : 87.9555.03 Udarbejdet : Susanne Soelberg Carlsen Kontrolleret

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald.

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald. TÅRNBY KOMMUNE Anmeldelsen sendes til: Tårnby Kommune Teknisk Forvaltning Amager Landevej 76 2770 Kastrup tf@taarnby.dk Du har pligt til at anmelde byggeaffald og byggeaffald med PCB til kommunen, mindst

Læs mere

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Håndteringsplan Juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972 Om-/tilbygning:

Læs mere

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Geo projekt nr. 200873 Rapport nr. 1, 2016-10-06 Sammenfatning I forbindelse med salg af

Læs mere

Screeningsrapport. Dato: 04/ Rev. dato: Sag: Init.: FL. Rosengården 1-5 Gartnervang Roskilde Att.

Screeningsrapport. Dato: 04/ Rev. dato: Sag: Init.: FL. Rosengården 1-5 Gartnervang Roskilde Att. Rosengården 1-5 Gartnervang 10 4000 Roskilde Att.: Jan Hansen Dato: 04/03-2016 Rev. dato: Sag: 157421 Init.: FL Screeningsrapport Screening for PCB, bly og asbest i bygningsmaterialer Adresse: Rosengården

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Smedetoften 16, 8660 Skanderborg Rekvirent: Vejdirektoratet Dato: 25. februar 2014 DMR-sagsnr.: 2014-0049 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Randersvej 135, 8670 Låsby Rekvirent: Vejdirektoratet Dato: 24. februar 2014 DMR-sagsnr.: 2014-0048 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej

Læs mere

Ejerforeningen Gammel Køge Landevej Hvidovre

Ejerforeningen Gammel Køge Landevej Hvidovre Bygningsundersøgelse Ejerforeningen Gammel Køge Landevej 233-235 2650 Hvidovre UNDERSØGELSE FOR PCB OG KLORPARAFFINER Rekvirent E/F Gammel Køge Landevej 233-235 Att.: Casper Hansen Rådgiver Orbicon A/S

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.9 dato den 18/4-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til bilag

Læs mere

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed Byggeaffald skal anmeldes til Vordingborg Kommune senest 14 dage før arbejdet påbegyndes, hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m 2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald. Niels Trap. Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc.

Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald. Niels Trap. Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Miljøfremmede stoffer i byggeog anlægsaffald Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 19. januar 2017 Fokus på miljøfremmede stoffer Nationale handlingsplaner

Læs mere

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN Akademiingeniør Claus Vestergaard, GEO Akademiingeniør Susanne Boiesen Petersen Miljøkontrollen København ATV MØDE DIFFUS JORDFORURENING SCHÆFFERGÅRDEN 4. juni

Læs mere

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT Lokalitet: Annekset Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Rapporten er udarbejdet af: Sujegan Chandran (SCH, DGE Miljø & Ingeniørfirma)

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Dybedalen 5-13, 8210 Aarhus V Rekvirent: Regnbuen Arkitekter m.a.a. Dato: 18. december 2014 DMR-sagsnr.: 2014-1004 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en

Læs mere

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling NOTAT Projekt Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 02 Dato 06-12-2013 Til Fra Kopi til Kasper Michaelsen Lisbeth Odsbjerg Peter Kjær

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald Anmeldelsesskema, byggeaffald, Screeningsskema for, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse Matrikel nr. Opførelsesår Renoveringsår Dato

Læs mere

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB.

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB. Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af. Stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse Forventet afslutning:

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11 SAMSØ KOMMUNE BALLEN FÆRGEHAVN, SAMSØ MILJØUNDERSØGELSER AF SEDIMENT ADRESSE Jens Chr. Skous Vej 9 TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATARAPPORT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resultater og

Læs mere

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen & Peter Vogelius, Marie Frederiksen, Barbara Kolarik, Nadja Lyng, Lars Gunnarsen, Lise Lotte Beck Raunkær Anvisning 1 Undersøgelse

Læs mere

Screening for og kortlægning af PCB og evt. andre farlige stoffer i byggeaffald

Screening for og kortlægning af PCB og evt. andre farlige stoffer i byggeaffald Screening for og kortlægning af PCB og evt. andre farlige stoffer i byggeaffald Natur & Miljø 2013, Nyborg den 29. maj 2013 v. Bo Alslev, NIRAS Program Procedurer og dokumentationsbehov Hvornår er nok,

Læs mere

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald i Dragør Kommune 1 Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Tillæg 3 til Regulativ for Erhvervsaffald Dragør Kommune Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV

PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV Til Haderslev Kommune Dokumenttype Rapport Dato September 2013 PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV PCB - UNDERSØGELSE HADERSLEV Revision 1 Dato 13. september 2013 Udarbejdet

Læs mere

Udførelse af indledende miljøundersøgelse på Møllestien 6, matr. nr. 7bq, Helsinge

Udførelse af indledende miljøundersøgelse på Møllestien 6, matr. nr. 7bq, Helsinge Sag nr.: 117175/ISA Dato: 11.september 2017 MILJØNOTAT Udførelse af indledende miljøundersøgelse på Møllestien 6, matr. nr. 7bq, Helsinge 1. Indledning I forbindelse med planlagt boligbyggeri på Rundinsvej

Læs mere

Håndtering af PCBholdige. Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij-Cowi. 10. Oktober 2014

Håndtering af PCBholdige. Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij-Cowi. 10. Oktober 2014 Håndtering af PCBholdige termoruder 1 Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij-Cowi Majbrith Langeland, Teknisk chef Contamination Management 10. Oktober 2014 PCB Anvendelse i byggeriet i Danmark

Læs mere