BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK"

Transkript

1 BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK

2 BRUG STATISTIKKEN! En vejledning til Kommunal lønstatistik Udgivet i marts 2014 Udarbejdet af KL, KTO og Sundhedskartellet. Layout: prik.dk Tryk: Hellbrandt Find vejledningen og den kommunale lønstatistik på

3 INDHOLD 1. INDLEDNING 4 2. HVORDAN DANNER JEG MIN LØNSTATISTIK? GRUPPE (POPULATION) PERIODE KOMMUNE PERSONALEGRUPPE KØRSEL AF LØNSTATISTIK HVAD VISER MIN LØNSTATISTIK? PERSONER OG FULDTIDSBESKÆFTIGEDE LØNBEGREBER OG LØNDELE LØNNIVEAU LØNUDVIKLING KØNSOPDELT LIGELØNSSTATISTIK TIDSSERIE HVORFOR SER TALLENE SÅDAN UD? GENERELT GRUPPEN LØNNEN SAMMENLIGNINGER MED ANDRE HVORDAN KAN JEG ARBEJDE VIDERE MED STATISTIKKEN? LOKALLØNSANDEL BEREGNING AF ANDRE LØNBEGREBER 24 ORDLISTE 26

4 1. INDLEDNING Når du skal have lønforhandlinger, er det en god idé at sørge for, at du og din modpart har den samme opfattelse af grundlaget for forhandlingen. Den kommunale lønstatistik er en del af dette grundlag. Den kan vise dig noget fra et helikopterperspektiv om løn og lønudvikling for den konkrete faggruppe på kommune- og landsplan. Fx viser den gruppens gennemsnitlige løn. Lønstatistikken supplerer dermed de konkrete lønoplysninger for de enkelte medarbejdere/medlemmer, som forhandlingen omfatter. HUSK Hvis du vil anvende statistik ved en forhandling, så skal du udlevere en kopi til din modpart forud for lønforhandlingen, så I har de samme informationer. Det er en gensidig forpligtelse. På KRL s hjemmeside kan du danne dit eget udtræk fra den kommunale lønstatistik til brug for netop din forhandling. Lønstatistikken indeholder de oplysninger, som parterne har krav på ifølge Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger. På hjemmesiden kan du bl.a. også finde: denne vejledning en beskrivelse af lønbegreberne en kvikguide en beskrivelse af processen Fra lønseddel til lønstatistik. 4

5 I denne vejledning til den kommunale lønstatistik finder du blandt andet svarene på spørgsmålene: Hvordan danner du den lønstatistik, du ønsker? Hvilke oplysninger finder du i den kommunale lønstatistik? Hvilke forhold skal du blandt andet være opmærksom på, når du læser statistikken? Hvordan kan du eksempelvis arbejde videre med lønstatistikkerne? Hvad betyder de anvendte centrale begreber? Er du ikke vant til at udarbejde statistikker eller kender du ikke den kommunale lønstatistik i forvejen, så kan det være en god idé at læse denne vejledning til ende, inden du selv går i gang. Det kan også være en god idé at have KRL s hjemmeside med den kommunale lønstatistik åben, når du læser vejledningen. Så kan du løbende undersøge mulighederne med udarbejdelsen af den kommunale lønstatistik, mens du læser. 5

6 2. HVORDAN DANNER JEG MIN LØNSTATISTIK? Den kommunale lønstatistik udarbejdes via hjemmesiden Kommunal lønstatistik hos KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor). Hjemmesiden kan findes ad forskellige offentligt tilgængelige veje, fx via denne adresse: eller bare ved at gå ind på KRL s forside hvor der er en henvisning til den kommunale lønstatistik. Når du kommer ind på hjemmesiden, finder du dette skærmbillede: På skærmbilledet er der indsat de markører [tal og bogstaver i parentes], som der henvises til nedenfor. 6

7 2.1 GRUPPE (POPULATION) Øverst på hjemmesiden finder du to faner: Obligatorisk statistik og Andre statistikker [1]. Valget af fane bestemmer, hvilken gruppeafgrænsning (population) den ønskede statistik skal omfatte. Obligatorisk statistik er valgt på forhånd. Det er for at gøre det lettere for dig at udarbejde den lønstatistik, som kommunen er forpligtet til at fremlægge i henhold til statistikaftalen. I den obligatoriske statistik er gruppeafgrænsningen Alle ansatte eksklusiv ekstraordinært ansatte og fleksjob automatisk valgt. Afgrænsningen medfører, at oplysningerne om de ekstraordinært ansatte og de fleksjobansatte er taget ud af data for gruppen. Hvis du vælger fanen Andre statistikker, kan du vælge to andre gruppeafgrænsninger: Alle ansatte og Ansatte begge år i samme stilling. Vælger du gruppeafgrænsningen Alle ansatte, så indgår oplysninger for alle de ansatte i gruppen, det vil sige også for de ekstraordinært ansatte og for de fleksjobansatte. Vælger du gruppeafgrænsningen Ansatte begge år i samme stilling, så indgår der oplysninger for de samme ansatte, som i den obligatoriske statistik, men kun for de ansatte, som har været i deres stillinger i både starten og slutningen af den periode, som er omfattet af statistikken. Med andre ord indgår data for de ansatte, som enten er til- eller fratrådt i løbet af året, ikke. Uanset hvilken gruppeafgrænsning du vælger, så indgår der både månedslønnede og timelønnede i statistikken. 7

8 2.2 PERIODE Efter du har valgt den gruppe, statistikken skal omhandle, skal du vælge den måned, statistikken skal baseres på [2], og den måned, du vil sammenligne med. Der er på forhånd valgt de nyeste tal. Det vil sige tal fra den senest tilgængelige måned og fra samme måned året før til sammenligning. 2.3 KOMMUNE Dernæst skal du vælge den kommune [3], som statistikken primært skal omfatte. Når du har valgt kommune, får du vist en lønstatistik for den pågældende kommunes samlede personale. 2.4 PERSONALEGRUPPE Nu skal du finde den personalegruppe i statistikken, som den konkrete forhandling omhandler. Det gøres i flere trin, som afhænger af, hvilken personalegruppe forhandlingen omfatter, og hvordan personalegruppen er afgrænset. Statistikkens opdeling i personalegrupper svarer til den opdeling, du kender fra overenskomsten. Stillinger og klassificeringer i statistikken svarer stort set til de stillinger og klassificeringer, der er i overenskomsterne. 8

9 Først skal du udvælge overenskomstområde [5]. Når det er gjort, kan du afhængig af hvem din forhandling omfatter vælge at detaljere statistikken yderligere ved at vælge stillingsgruppe [6]. Man kan vælge flere stillingsgrupper samtidig ved at holde Ctrl -tasten nede og samtidig udvælge de ønskede stillingsgrupper ved at klikke med musen på dem. Dermed får du et gennemsnit af de ønskede grupper. Du skal være opmærksom på, at når du lægger grupper sammen, så kan det bagefter blive vanskeligere at gennemskue, hvad der forklarer de tal som fremgår. På det største detaljeringsniveau kan du vælge klassificering [7]. Herved afgrænser du personalegruppen så detaljeret som muligt i statistikken. Som en hjælp til at finde den personalegruppe, du skal udarbejde en statistik for, kan du først vælge Find din gruppe [4]. Hvis du vælger Fritekstsøgning, 9

10 så skal du indtaste navnet på din gruppe, og der vil dukke forskellige muligheder frem. Herefter kan du vælge den personalegruppe, som den konkrete forhandling omhandler. Hvis du vælger Søg lønklasse [L], kan du tage udgangspunkt i lønklasseangivelsen på lønsedlen for den/de personer, hvis løn skal forhandles. Søgefunktionen vil herefter lede dig til den korrekte personalegruppe. EKSEMPEL Afgrænsning af lønstatistik for folkeskolelærerne i en kommune 1. Vælger du at afgrænse personalegruppen på det mest overordnede niveau, så afgrænses på overenskomstområde: Lærerne er ansat under overenskomstområdet Lærere m.fl., folkeskolen og specialundervisning mv. 2. Vælger du at afgrænse personalegruppen på det midterste niveau, så afgrænses på stillingsgruppeniveau: Der kan fx vælges gruppen lærere, grundløn og gruppen lærere, komb.løn. Andre stillingsgrupper kan fx være Børnehaveklasseledere eller Skolekonsulenter. 3. Vælger du at afgrænse personalegruppen så detaljeret som muligt, kan du fx under klassificering af lærere, grundløn vælge Folkeskoler. Andre klassificeringer kan fx være Obs- og heldagsskoler eller Specialundervisning for voksne. 10

11 Af diskretionshensyn kan der ikke udarbejdes statistik for grupper med færre end tre ansatte. Disse grupper er markeret med lysegrå. Du kan skjule grupper med færre end tre ansatte ved at sætte flueben i boksen under felterne med valgmulighederne [S]. Hvis du afgrænser gruppen mindre detaljeret, det vil sige går op på stillings- eller overenskomstniveau, så vil de små grupper med stor sandsynlighed indgå i statistikken. 2.5 KØRSEL AF LØNSTATISTIK Statistikken udarbejdes løbende nederst i skærmbilledet i takt med, at du detaljerer afgrænsningen. Du kan enten printe statistikken [P] eller overføre statistikken til regneark [E] og selv arbejde videre med tallene. Får du brug for at starte forfra, skal du klikke på Nulstil Alt [N]. 11

12 3. HVAD VISER MIN LØNSTATISTIK? Når du har afgrænset og dermed udarbejdet din kommunale lønstatistik, kan den fx se sådan ud: Lønstatistikken indeholder fire tabeller med tal for den valgte gruppe opgjort på kommuneplan, på landsplan og for alle kommuner med samme områdetillæg som den valgte kommune. Nederst fremgår en tidsserie opgjort måned for måned for den valgte personalegruppe i den valgte kommune. Tabellerne er stort set bygget op på samme måde. På skærmbilledet ovenover er der indsat markører [tal og bogstaver i parentes] ud for de informationer, som der henvises til efterfølgende. 12

13 3.1 PERSONER OG FULDTIDSBESKÆFTIGEDE Første kolonne viser, hvor mange personer [P] der indgår i tabellen. Anden kolonne viser, hvor mange fuldtidsbeskæftigede [F] det svarer til. Det vil sige, hvis der indgår 20 personer i statistikken, hvor de 10 er fuldtidsansat og de andre 10 er ansat på halv tid, så vil det af tabellen fremgå, at der er ansat 20 personer, svarende til 15 fuldtidsbeskæftigede, da de 10 på halv tid samlet svarer til 5 på fuld tid. 3.2 LØNBEGREBER OG LØNDELE De resterende kolonner viser lønnen. Lønnen i statistikken opdeles i 3 lønbegreber og 7 løndele, hvis sammenhæng er beskrevet nærmere nedenfor. SAMMENHÆNG MELLEM LØNBEGREBER OG LØNDELE 1. Grundløn/basisløn 2. Lokale tillæg 3. Centrale tillæg 4. Genetillæg 5. Feriegodtgørelse 6. Pension 7. Overarbejde A. NETTOLØN B. BRUTTOLØN C. SAMLET LØN 13

14 Nettoløn [A] består af 1. Grundløn/basisløn, 2. Lokale tillæg og 3. Centrale tillæg. Grundlønnen/basislønnen er fastsat i den enkelte overenskomst. De lokale tillæg er de tillæg, hvor det er de lokale parter, der aftaler begrundelsen og/ eller størrelsen. Lokale tillæg omfatter både trin- og kronetillæg, herunder engangstillæg. De centrale tillæg er tillæg, hvor begrundelsen og størrelsen er aftalt mellem de centrale overenskomstparter. Centrale tillæg omfatter både trin- og kronetillæg. Bruttoløn [B] består af 1. Grundløn/basisløn, 2. Lokale tillæg, 3. Centrale tillæg, 4. Genetillæg, 5. Feriegodtgørelse og 6. Pension. Ud over nettolønnen består bruttolønnen således også af genetillæg, feriegodtgørelse og pension. Genetillæg er de udbetalte arbejds- og arbejdstidsbestemte tillæg, fx tillæg for aften- og natarbejde, i weekender, på helligdage mv. Feriegodtgørelsen indeholder alene den særlige feriegodtgørelse og bliver beregnet pr. måned på baggrund af de ferieberettigede løndele. Pension omfatter betalte pensionsbidrag, det arbejdsgiverbetalte ATPbidrag og supplerende pension for tjenestemænd. For tjenestemænd omfatter pension et beregnet pensionsbidrag, som beregnes på grundlag af det centralt aftalte pensionsbidrag for tilsvarende overenskomstansatte. Den samlede løn [C] består af 1. Grundløn/basisløn, 2. Lokale tillæg, 3. Centrale tillæg, 4. Genetillæg, 5. Feriegodtgørelse, 6. Pension og 7. Overarbejde. Ud over bruttolønnen består den samlede løn således også af overarbejde. Overarbejde omfatter udbetalt overarbejde. 14

15 3.3 LØNNIVEAU Øverst i hver tabel ses det gennemsnitlige lønniveau dvs. det gennemsnitlige kronebeløb pr. fuldtidsansat for de enkelte løndele for de to månedsopgørelser fx september 2013 og september Ved at sammenholde de gennemsnitlige niveauer i de tre tabeller (Kommunen, Hele landet, Kommuner med samme områdetillæg som den valgte kommune) kan der ses, om der er forskelle og hvor store de er. 3.4 LØNUDVIKLING Nederst i hver af de tre første tabeller i lønstatistikken er udviklingen i procent for de enkelte elementer beregnet for den valgte periode. Er der fx valgt september 2012 til september 2013, vises udviklingen i procent for hvert element beregnet som forskellen mellem niveauet for september 2013 og september 2012 divideret med niveauet for september Udviklingen er altså målt i procent fra det valgte starttidspunkt (fx september 2012) og til sluttidspunktet (fx september 2013). Det ses således hurtigt, om der er tale om en stigning eller et fald (positivt henholdsvis negativt fortegn for procenten), og om udviklingen er forskellig i den valgte periode i kommunen, hele landet og kommuner med samme områdetillæg. 3.5 KØNSOPDELT LIGELØNSSTATISTIK I hver af de tre første tabeller i lønstatistikken er de samlede oplysninger underopdelt på mænd og kvinder. Du kan dermed holde øje med, om der er en eventuel kønsskævhed i lønningerne for den gruppe, du forhandler for. 3.6 TIDSSERIE Nederst i statistikken er der dannet en tabel med en tidsserie for lønbegreber og løndele i den valgte periode. Du kan her se ændringen for den valgte gruppe i kommunen måned for måned. Tabellen kan anvendes til at finde ud af præcist, hvornår en større ændring er sket. Det kan fx være, at de gennemsnitlige genetillæg er steget eller faldet, eller at de lokale tillæg er faldet og de centrale tillæg er steget tilsvarende. Fordelen ved at finde ændringstidspunktet er, at det i højere grad kan lede en på sporet af en forklaring på tallene. 15

16 4. HVORFOR SER TALLENE SÅDAN UD? Når forhandlingsstatistikken er udarbejdet, er næste skridt at forstå den. Det er nødvendigt for en saglig drøftelse med din modpart om løn og lønudvikling, at I har forberedt jer på dette. Nogle svar vil du selv kunne finde ved at kigge nærmere på tallene, andre spørgsmål skal du og din modpart eventuelt finde svarene på sammen. Der kan være flere forklaringer på, at talstørrelserne i statistikken ser ud, som det gør. Det kan fx hænge sammen med, hvordan du har afgrænset den gruppe, som statistikken er kørt for, eller med at der er aftalt ændringer i lønstrukturen i den periode, som afspejles. Nedenfor anføres en række spørgsmål og nogle mulige forklaringer, som du kan anvende som inspiration i din forberedelse. 4.1 GENERELT Kan du genkende det overordnede billede, som statistikken viser? Kan du genkende udviklingstendenserne, hvis du fx sammenholder med den lønstigning, som er aftalt for den valgte gruppe? Er der stor forskel på dit generelle indtryk af den øverste tabel med statistik på kommuneplan og de to næste tabeller med statistik for henholdsvis landsplan og for kommuner med samme områdetillæg? Hvilken periode omfatter statistikken? Du skal være opmærksom på, at tabellen med statistik på kommuneplan kan være mere påvirket af ændringer, fx som følge af nyansættelser og fratrædelser, end tabellerne på landsplan og for kommuner med samme områdetillæg. Det skyldes, at datamaterialet for gruppen på kommuneplan er noget mindre og dermed mere påvirkelig over for faktorer som fx personaleomsætning. Datamaterialet for gruppen på landsplan og for kommuner med samme områdetillæg vil derimod være forholdsvis stort og stabilt. 16

17 Sammenligner du med landsgennemsnittet eller med gennemsnittet for de andre kommuner i samme områdetillægsgruppe, så skal du bl.a. være opmærksom på, at kommunernes lønpolitikker, lokale aftaler, forhandlingsstrukturer og administrationspraksis er forskellige. Det kan bl.a. afspejle sig i, hvordan de enkelte løndele er aftalt og registreret og dermed have indflydelse på, hvordan de optræder i statistikken. Henover året vil der være forskellige udsving i tabellerne i de enkelte måneder. Det kan fx skyldes perioder med ferie og helligdage, som vil påvirke statistikken, fx ved at der bliver ansat timelønnede som vikarer. Når man måler en lønudvikling, er det derfor hensigtsmæssigt, at du sammenligner den valgte måned med den samme måned i et andet år for at få det mest sammenlignelige grundlag. Det skyldes, at perioden dermed typisk vil være påvirket af de samme faktorer. I få situationer, som fx i drøftelser af lønudviklingen, siden en bestemt aftale er trådt i kraft, kan det være relevant at vælge en skæv periode, som fx fra ikrafttrædelsesdatoen til seneste offentliggjorte lønstatistik. I denne situation skal du bare være opmærksom på, at det kan være vanskeligt at tolke statistikken, som kan være påvirket fx af ændringer i udbetalingerne af genetillæg som følge af forskellige ferie- og helligdagsperioder i henholdsvis den første måned og den sidste måned i måleperioden. 17

18 HUSK PROCENTER KAN SNYDE. SÅLEDES svarer en gennemsnitlig stigning på 20 kr. til 2 pct. målt i forhold til et gennemsnitligt lokalt tillæg på kr., idet (20 / ) * 100 = 2 pct. 0,1 pct. målt i forhold til en gennemsnitlig grundløn/basisløn på kr., idet (20 / ) * 100 = 0,1 pct. I begge tilfælde har gruppen fået 20 kr. mere i den gennemsnitlige månedsløn. vil tallet for kvinder i % af mænd for de enkelte løndele være påvirket af, hvor mange kvinder henholdsvis mænd der indgår i gruppen. Hvis der fx i en personalegruppe med 20 kvinder og 5 mænd gives et tillæg til en mand, vil mændenes gennemsnitstillæg stige med 20 pct. af tillægget. Hvis tillægget i stedet gives til en kvinde, vil kvindernes gennemsnitstillæg kun stige med 5 pct. af tillægget. 4.2 GRUPPEN Viser statistikken en udvikling i antallet af personer i den gruppe, som du kører statistik for? Er den opgjorte udvikling i antallet af fuldtidsbeskæftigede anderledes end udviklingen i antallet af personer? Hvis man har valgt gruppeafgrænsningen Alle ansatte : Er der fx ansat flere eller færre ekstraordinært ansatte, fleksjobbere eller elever i gruppen? 18

19 Udviklingen kan bl.a. skyldes, at det politisk er besluttet at gennemføre organisatoriske ændringer i kommunen, som medfører, at der kommer flere eller færre ansatte i din faggruppe. Statistikken kan afspejle, at der i en periode har været vakante stillinger. Det kan bl.a. skyldes, at der er ansat færre eller flere deltidsbeskæftigede. Eller at en af de personer, som indgår i gruppen, er gået op eller ned i tid. EKSEMPEL AFGRÆNSNING AF GRUPPER Hvorvidt du kan genkende oplysningerne i statistikken afhænger bl.a. af afgrænsningen af den gruppe, som statistikken er udarbejdet for. Er der fx mange ekstraordinært ansatte og fleksjobansatte i gruppen? Og er du vant til at se statistik for alle ansatte i gruppen inklusiv ekstraordinært ansatte og fleksjobansatte? Så skal du være opmærksom på, at i den obligatoriske statistik afgrænses gruppen som nævnt i afsnit 2.1. til alle ansatte eksklusiv ekstraordinært ansatte og fleksjobansatte. Om statistikken udarbejdes med eller uden ekstraordinært ansatte og fleksjobansatte, påvirker antalsoplysninger og sædvanligvis lønniveau. 19

20 4.3 LØNNEN Kan du genkende den gennemsnitlige sammensætning af den samlede løn? Er forholdet mellem grundløn/basisløn, lokallønstillæg, genetillæg og pension nogenlunde, som du forventer det? Afspejler statistikken de aftaleresultater, som er indgået for gruppen? Er udviklingen i de enkelte løndele som forventet? Du skal bl.a. være opmærksom på, om der er nogle i personalegruppen, som fx har nået en alder, er blevet autoriserede eller har opnået en anciennitet, som udløser automatiske løntillæg. Du skal også være opmærksom på, om der i overenskomsten eller lokalt er aftalt en ny lønsammensætning for gruppen, som vil påvirke løndelenes relative andel af den samlede løn eller løndelenes udvikling. Hvis kommunen udbetaler tillæg som engangstillæg i en bestemt måned, vil det selvfølgelig også påvirke statistikken for den måned. Aftales der fx en omlægning af et centralt tillæg til et lokalt tillæg, eller aftales der for den enkelte ansatte en højere grundløns/basislønindplacering fx finansieret af tidligere lokalt aftalte tillæg, så vil det afspejle sig i lønudviklingen i de enkelte løndele. Og på døgnområderne vil perioder med ferie og helligdage afspejle sig i udviklingen. For genetillæggene gælder, at forskelle kan skyldes ændringer i kommunens udbetaling af genetillæg og ikke mindst ændringer i udbetalingstidspunkter. Det samme gælder overarbejde. Feriegodtgørelse, pensionsbidrag og overarbejde beregnes typisk som en procentdel af de andre løndele og vil derfor følge variationen i disse. 20

21 EKSEMPEL KONSEKVENSER AF EN HØJERE GRUNDLØNSINDPLACERING Hvis man lokalt har aftalt en højere grundlønsindplacering for en medarbejder, registreres dette som en højere grundløn og ikke som et lokalt tillæg på trods af, at det er lokalt aftalt. Det gælder både ved nye lokale aftaler og ved omformning af tidligere lokalt aftalte tillæg. I modsætning til trinforhøjelser givet som højere grundlønsindplacering vil trinforhøjelser i form af plustrin fremgå som lokalt aftalte tillæg. 4.4 SAMMENLIGNINGER MED ANDRE Sammenligner du forskellige personalegrupper? Faggruppernes løn er sat forskelligt sammen og afspejler de forskellige aftaler, som er indgået både centralt og lokalt. Fx udgør genebetalingerne en stor andel af lønnen for nogle faggrupper og meget mindre for andre. Der kan være mange andre forskelle, fx at grupperne har forskellige lønmodeller eller har forskellige grundløns-/basislønindplacering. 21

22 EKSEMPEL LØNMODELLER Der findes flere forskellige lønmodeller. Grundlønsmodeller eller grundlønsmodeller med erfaringsbaserede tillæg er eksempler på modeller, som anvendes til mange faggrupper. Mere sjældne modeller er garantilønsmodellen og modellen med fri grundlønsindplacering. Udformningen af de enkelte lønmodeller har betydning for, hvad statistikkerne viser. GARANTILØN Nogle grupper er omfattet af en garantilønsmodel (f.eks. pædagoger). En sådan model betyder, at disse grupper opnår lønstigninger efter X antal års beskæftigelse på grundlag af den konkrete grunduddannelse. Garantilønsmodellen sikrer den enkelte en lønfremgang ud over grundlønnen, hvis der ikke indgås lokale aftaler om funktions- og/eller kvalifikationsløn. Garantiløn registres som en central løndel og ikke en lokal løndel. FRI GRUNDLØNSINDPLACERING Nogle grupper (typisk ledergrupper) er omfattet af en lønmodel, hvorefter grundlønnen aftales lokalt på basis af en samlet vurdering af stillingens organisatoriske placering, stillingens omfang, indhold og ansvarsområde. Det er muligt i denne lønmodel at aftale lønforbedringer i form af indplacering på et højere grundlønstrin. Udviklingen i hhv. den gennemsnitlige netto- og bruttoløn vil blive påvirket af lokale aftaler om overgang fra en lavere til en højere grundløn. I det omfang, lokale tillæg indgår i finansieringen af aftaler om grundlønsforhøjelser, vil det påvirke lokallønsandelen. 22

23 5. HVORDAN KAN JEG ARBEJDE VIDERE MED STATISTIKKEN? Hvis du vil arbejde videre med tallene fra dit udtræk, gøres dette mest enkelt ved at overføre data til et regneark. Det gøres ved at klikke på ikonet i øverste højre hjørne lige over tabellen med udtrækket. Herved åbnes tabellen i regnearket, og du kan arbejde videre med tallene. Selv om du med dine beregninger gør tallene til dine egne, skal du i din forberedelse af forhandlingen forsat give dig tid til at forstå dem. Afsnit 4 kan hjælpe dig med dette. Det kan være, at du her kan finde en forklaring på, at tallene ser ud, som de gør. I dette afsnit er der givet to eksempler på, hvordan du fx kan arbejde videre med statistikken. 5.1 LOKALLØNSANDEL Et af de fokuspunkter, der kan være i en lokal lønforhandling, er, hvordan det går med den lokale løndannelse. Det kan illustreres ved at følge det lokale tillæg i forhold til nettolønnen. Når du har overført din lønstatistik til et regneark, kan du fx beregne udviklingen i gruppens gennemsnitlige lokale tillæg [2] som andel af den gennemsnitlige nettoløn [A]. 23

24 Når de lokale tillæg skal sættes i forhold til nettolønnen, skyldes det, at de afledte effekter af de lokale tillæg på genetillæg, feriegodtgørelse og pension statistisk ikke indgår i det lokale tillæg, men i opgørelsen af genetillæg, feriegodtgørelse og pension. EKSEMPEL LOKALE TILLÆG I STATISTIKKEN Der aftales 100 kr. i lokalt tillæg. Pensionsprocenten er 15, og som følge af det lokale tillæg forhøjes pensionsbidraget med 15 kr. Statistisk vil de 100 kr. indgå i opgørelsen af det lokale tillæg, mens pensionsbidraget vil indgå i opgørelsen af pension. 5.2 BEREGNING AF ANDRE LØNBEGREBER I nogle personalegrupper er der tradition for at anvende et andet lønbegreb end de tre lønbegreber, som fremgår af statistikken. Når du har overført din lønstatistik til et regneark, vil du kunne beregne andre lønbegreber, som fx gruppens gennemsnitlige bruttoløn ekskl. genetillæg. 24

25 EKSEMPEL BRUTTOLØN EKSKLUSIV GENETILLÆG For nogle personalegrupper er der aftalt et fritvalgstillæg, hvor den enkelte ansatte kan vælge mellem et løntillæg eller forhøjet pensionsbidrag. Udviklingen i den gennemsnitlige nettoløn kan påvirkes, hvis der er forholdsvis flere eller færre, som vælger løntillæg frem for pensionsbidrag, fordi pensionsbidrag ikke indgår i nettolønnen. Udviklingen i den gennemsnitlige bruttoløn er ikke påvirket af forskydninger mellem valg af løntillæg og pensionsbidrag, fordi begge løndele indgår i bruttolønnen. Udviklingen i den gennemsnitlige bruttoløn kan derimod påvirkes af udsving i de udbetalte genetillæg. Lønbegrebet bruttoløn ekskl. genetillæg bliver hverken påvirket af ændringer i anvendelsen af fritvalgstillæg eller udsving i de udbetalte genetillæg og beregnes ved at trække genetillæggene fra bruttolønnen. Det vil sige, at værdien i kolonne [4] (genetillæg) trækkes fra værdien i kolonne [B] (bruttoløn). 25

26 ORDLISTE 26

27 Centrale tillæg Diskretionshensyn Ekstraordinært ansatte Tillæg, hvor begrundelsen og størrelsen er aftalt mellem de centrale overenskomstparter. Centrale tillæg omfatter både trin- og kronetillæg, eksempelvis på baggrund af erfaring. Med diskretionshensyn menes, at der er taget hensyn til den enkeltes ret til ikke at få offentliggjort sin løn på en offentlig hjemmeside. Der kan derfor ikke udarbejdes statistik for færre end tre ansatte. Ekstraordinært ansatte er ansatte, hvor der typisk sker lønrefusion fra staten. Pr. januar 2014 indgår følgende ordninger i gruppen af ekstraordinært ansatte: Ansatte i henhold til serviceloven Beskæftigelsesprojekter Honorar-/Vederlagslønnede uden for ansættelsesforhold Jobtræning, max timeløn Revalidering Servicejob Skånejob Puljejob Studiejob De ekstraordinært ansatte indgår kun i gruppeafgrænsningen Alle ansatte. 27

28 Feriegodtgørelse Fleksjob Genetillæg Grundløn/basisløn Klassificeringer Feriegodtgørelsen indeholder alene den særlige feriegodtgørelse og bliver beregnet pr. måned på baggrund af de ferieberettigede løndele. Nogle personalegrupper optjener feriepenge i stedet for ferie med løn og særlig feriegodtgørelse. For disse grupper indgår optjeningen af feriepenge ikke, men i stedet en beregnet særlig feriegodtgørelse. Ansatte i fleksjob (både den gamle og den nye ordning) indgår kun i gruppeafgrænsningen Alle ansatte. Genetillæg er udbetalte arbejds- og arbejdstidsbestemte tillæg, fx tillæg for aften- og natarbejde, i weekender, på helligdage mv. Udbetalt overarbejde er en særskilt løndel i statistikken. Grundlønnen/basislønnen er fastsat i den enkelte overenskomst. Der er tre niveauer for inddeling af de ansatte: Den mest overordnede er overenskomst, som indeholder alle ansatte, der er omfattet af overenskomsten. Overenskomstgruppen kan underopdeles på de stillinger, som er nævnt i overenskomsten. Lokalt aftalte stillingsbetegnelser registreres ikke i statistikken. Stillingsgruppen kan underopdeles på baggrund af klassificeringer. Klassificeringer er udtryk for de centralt aftalte trinindplaceringer eller trinforløb. 28

29 Lokale tillæg Områdetillæg Lokale tillæg er de tillæg, hvor det er de lokale parter der aftaler begrundelsen og/eller størrelsen. Lokale tillæg omfatter både trinog kronetillæg. Hvis et centralt aftalt tillæg bliver forhøjet ved en lokal forhandling, bliver ikke kun forhøjelsen, men hele tillægget registreret som et lokalt tillæg. Hvis det er muligt at aftale en højere grundløns/basislønsindplacering, bliver forbedringen registreret som en højere grundløn/basisløn i stedet for et lokalt tillæg. Til en række løntrin gives et områdetillæg, som afhænger af, hvilken kommune arbejdsstedet er placeret i. Områdetillæggene gives kun, hvis kommunen tilhører områdegruppe 1-4. For kommuner, der tilhører områdegruppe 0, gives der ikke områdetillæg. På KTO-området gives der områdetillæg til trin 1-42, på SHK-området gives der områdetillæg til alle basistrin samt L1 - L6. Der gives ikke områdetillæg til AC-skalaen. Gruppe 0: Kommuner, der ikke er henført til Gruppe 1-4. Gruppe 1: Aalborg, Esbjerg, Faaborg- Midtfyn, Frederikshavn, Kalundborg, Kerteminde, Nyborg, Næstved, Odense, Skanderborg, Slagelse og Sønderborg. 29

30 Gruppe 2: Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Aarhus. Gruppe 3: Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm. Gruppe 4: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herlev, Hvidovre, Høje- Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk. Overarbejde Pension Population Overarbejde omfatter udbetalt overarbejde. Pension omfatter det samlede pensionsbidrag, det arbejdsgiverbetalte ATP-bidrag samt supplerende pension og gruppelivspræmie for tjenestemænd. For tjenestemænd omfatter pension et beregnet pensionsbidrag, som beregnes på grundlag af det centralt aftalte pensionsbidrag for tilsvarende overenskomstansatte. Frem til december 2012 indgik både eget- og det arbejdsgiverbetalte ATP-bidrag i statistikken. En population er det samlede antal ansatte af en bestemt art, som indgår i den gruppe, statistikken omfatter. 30

31 31

32

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

Analyse af lærerløn i den danske folkeskole

Analyse af lærerløn i den danske folkeskole Analyse af lærerløn i den danske folkeskole Danmarks Privatskoleforening 4. marts 2016 Vartov, Farvergade 27A 1463 København K tlf. 26 24 68 06 mbla.dk Indledning Lønanalysen af lærerlønninger inden for

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. januar 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. september 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 04. februar 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR APRIL ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 3 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 03. juli Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 18. april 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008 Data for maj 2008 Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS 11. september 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Lønudvikling 7 Datagrundlag Data for maj 2008 er påvirket af strejken

Læs mere

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 19. august 2010 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Løntabeller Januar 2012

Løntabeller Januar 2012 Løntabeller Januar Ti råd om løn og lønforhandling 1. Vær opmærksom på, at lønsystemerne er forskellige og afhænger af ansættelses-/overenskomstområde. På sygehusområdet er du omfattet af Sundhedskartellets

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. august 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. april 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 31. januar 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 15. april 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 08. maj 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik.

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Notat i Word-format her..\..\..\..\..\ok99 - info\lønstatistik.doc

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014

LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014 LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014 HK Kommunal januar 2014 KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende 3 Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål 4 Områdetillæg

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 10. marts 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 07. juni 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 27. maj 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Data for februar 2009 udkommer planlagt forsinket som følge

Læs mere

DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 04. oktober 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS 9. februar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. april 2013 Hermed udkommer data for januar 2013. Data

Læs mere

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold Data for august 2007 05. november 2007 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Tema: tjenestemandspension 6 Datagrundlaget Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Løn og pension KL - 1. januar 2012

Løn og pension KL - 1. januar 2012 Løn og pension KL - 1. januar 2012 Kommunal lønstigning på 1,61% Lønstigningen er lavere end KL og KTO vurderede ved forligsindgåelsen. Reguleringsordningen gav nemlig et minus på 0,08% i KL. Vi havde

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Data for august 2008

Data for august 2008 Data for august 2008 30. oktober 2008 Redigeret 31. oktober 2008 Data for august 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Indhold 2 Personaleforbrug 3 Lønudvikling 3 Personaleomsætning 5 Beskæftigelsesgrader Nedenfor

Læs mere

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Formål 2 LOPAKS 3 Begreber 6 Eksempler 6. december 2010 LOPAKS er nu udvidet med en ny tabel, der giver mulighed for at opgøre lønspredning på

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 14. juli 2010 3 Orlov uden løn men med pension 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014 LØN OG PENSION KL 1. oktober 2014 HK Kommunal september 2014 KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende 3 Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål 4 Områdetillæg

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. april 2011 til 31. marts 2012

LØNTABEL Gældende fra 1. april 2011 til 31. marts 2012 opdateret d.. april 0 LØNTABEL Gældende fra. april 0 til. marts 0 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole mellem

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Data for oktober 2007

Data for oktober 2007 Data for oktober 2007 7. januar 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 2 Beskæftigelsesgrader 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Datagrundlaget Data for oktober 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor vises

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Løn og pension KL - 1. april 2010

Løn og pension KL - 1. april 2010 Løn og pension KL - 1. april 2010 Meget lille kommunal lønstigning For at undgå den forventede negative reguleringsordning pr. 1. oktober 2010 er det aftalt med KL, at KTO-forligets lønstigning på 0,50%

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. april 2011 til 31. marts 2012 opdateret den 26. maj 2011

LØNTABEL Gældende fra 1. april 2011 til 31. marts 2012 opdateret den 26. maj 2011 LØNTABEL Gældende fra. april 0 til. marts 0 opdateret den 6. maj 0 Denne løntabe indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole mellem

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Løntabeller Oktober 2012

Løntabeller Oktober 2012 Løntabeller Oktober Ti råd om løn og lønforhandling 1. Vær opmærksom på, at lønsystemerne er forskellige og afhænger af ansættelses-/overenskomstområde. På sygehusområdet er du omfattet af Sundhedskartellets

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 8. september 2010 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Lønguide 2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2014 til 31. marts dm.dk

Lønguide 2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2014 til 31. marts dm.dk Lønguide 2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2014 til 31. marts 2015 dm.dk Staten Staten 37 Skalaløn Staten Overenskomstlønninger pr. 1. april 2014 ingen A B Nettoløn Pension Total

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER

AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM STATISTIKGRUNDLAG FOR DE LOKALE LØNFORHANDLINGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning

Læs mere

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN.

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. FORORD Ligestillingsstatistikken udgives årligt og er baseret på løn- og ansættelsesdata for november måned. Indhold: Forord 1. Datagrundlag

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Redskaber til dig, der skal forhandle lokalt. Vejledning til regneark

Redskaber til dig, der skal forhandle lokalt. Vejledning til regneark Redskaber til dig, der skal forhandle lokalt Vejledning til regneark 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvad kan regnearkene bruges til?... 3 Vælg det regneark, som er relevant for dig... 3 Opdatering

Læs mere

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte.

Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Tillæg til Aftale pr. 1. april 2005 om lønninger for kommunalt ansatte. Ændring af fordelingen af områdetillæg i forbindelse med de 98 nye kommuner pr. 1. januar 2007. A. Sammenlægning af kommuner med

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR. 1. JANUAR 2016

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR. 1. JANUAR 2016 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR. 1. JANUAR 2016 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR. 1. APRIL 2016

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR. 1. APRIL 2016 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR. 1. APRIL 2016 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Data for januar & februar 2008

Data for januar & februar 2008 Data for januar & februar 2008 30. april 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Beskæftigelsesgrader Data for januar og februar 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 20. august 2009 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 3 Ændringer i overenskomster og stillinger 4 NYT: Klassificeringer i LOPAKS 5 Datagrundlag Data

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personaleforbrug I Glostrup Kommune var personaleforbruget pr. 31. december 2013 på 1929 årsværk (beregnede fuldtidsstillinger). I 2012

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

LØN. Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger. Organisationerne i

LØN. Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger. Organisationerne i LØN Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger Organisationerne i Indhold 1 Indledning 3 2 Fokus på køn i de lokale lønforhandlinger 4 2.1 Tilrettelæggelse af forhandlingsprocessen

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere