BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK"

Transkript

1 BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK

2 BRUG STATISTIKKEN! En vejledning til Kommunal lønstatistik Udgivet i marts 2014 Udarbejdet af KL, KTO og Sundhedskartellet. Layout: prik.dk Tryk: Hellbrandt Find vejledningen og den kommunale lønstatistik på

3 INDHOLD 1. INDLEDNING 4 2. HVORDAN DANNER JEG MIN LØNSTATISTIK? GRUPPE (POPULATION) PERIODE KOMMUNE PERSONALEGRUPPE KØRSEL AF LØNSTATISTIK HVAD VISER MIN LØNSTATISTIK? PERSONER OG FULDTIDSBESKÆFTIGEDE LØNBEGREBER OG LØNDELE LØNNIVEAU LØNUDVIKLING KØNSOPDELT LIGELØNSSTATISTIK TIDSSERIE HVORFOR SER TALLENE SÅDAN UD? GENERELT GRUPPEN LØNNEN SAMMENLIGNINGER MED ANDRE HVORDAN KAN JEG ARBEJDE VIDERE MED STATISTIKKEN? LOKALLØNSANDEL BEREGNING AF ANDRE LØNBEGREBER 24 ORDLISTE 26

4 1. INDLEDNING Når du skal have lønforhandlinger, er det en god idé at sørge for, at du og din modpart har den samme opfattelse af grundlaget for forhandlingen. Den kommunale lønstatistik er en del af dette grundlag. Den kan vise dig noget fra et helikopterperspektiv om løn og lønudvikling for den konkrete faggruppe på kommune- og landsplan. Fx viser den gruppens gennemsnitlige løn. Lønstatistikken supplerer dermed de konkrete lønoplysninger for de enkelte medarbejdere/medlemmer, som forhandlingen omfatter. HUSK Hvis du vil anvende statistik ved en forhandling, så skal du udlevere en kopi til din modpart forud for lønforhandlingen, så I har de samme informationer. Det er en gensidig forpligtelse. På KRL s hjemmeside kan du danne dit eget udtræk fra den kommunale lønstatistik til brug for netop din forhandling. Lønstatistikken indeholder de oplysninger, som parterne har krav på ifølge Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger. På hjemmesiden kan du bl.a. også finde: denne vejledning en beskrivelse af lønbegreberne en kvikguide en beskrivelse af processen Fra lønseddel til lønstatistik. 4

5 I denne vejledning til den kommunale lønstatistik finder du blandt andet svarene på spørgsmålene: Hvordan danner du den lønstatistik, du ønsker? Hvilke oplysninger finder du i den kommunale lønstatistik? Hvilke forhold skal du blandt andet være opmærksom på, når du læser statistikken? Hvordan kan du eksempelvis arbejde videre med lønstatistikkerne? Hvad betyder de anvendte centrale begreber? Er du ikke vant til at udarbejde statistikker eller kender du ikke den kommunale lønstatistik i forvejen, så kan det være en god idé at læse denne vejledning til ende, inden du selv går i gang. Det kan også være en god idé at have KRL s hjemmeside med den kommunale lønstatistik åben, når du læser vejledningen. Så kan du løbende undersøge mulighederne med udarbejdelsen af den kommunale lønstatistik, mens du læser. 5

6 2. HVORDAN DANNER JEG MIN LØNSTATISTIK? Den kommunale lønstatistik udarbejdes via hjemmesiden Kommunal lønstatistik hos KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor). Hjemmesiden kan findes ad forskellige offentligt tilgængelige veje, fx via denne adresse: eller bare ved at gå ind på KRL s forside hvor der er en henvisning til den kommunale lønstatistik. Når du kommer ind på hjemmesiden, finder du dette skærmbillede: På skærmbilledet er der indsat de markører [tal og bogstaver i parentes], som der henvises til nedenfor. 6

7 2.1 GRUPPE (POPULATION) Øverst på hjemmesiden finder du to faner: Obligatorisk statistik og Andre statistikker [1]. Valget af fane bestemmer, hvilken gruppeafgrænsning (population) den ønskede statistik skal omfatte. Obligatorisk statistik er valgt på forhånd. Det er for at gøre det lettere for dig at udarbejde den lønstatistik, som kommunen er forpligtet til at fremlægge i henhold til statistikaftalen. I den obligatoriske statistik er gruppeafgrænsningen Alle ansatte eksklusiv ekstraordinært ansatte og fleksjob automatisk valgt. Afgrænsningen medfører, at oplysningerne om de ekstraordinært ansatte og de fleksjobansatte er taget ud af data for gruppen. Hvis du vælger fanen Andre statistikker, kan du vælge to andre gruppeafgrænsninger: Alle ansatte og Ansatte begge år i samme stilling. Vælger du gruppeafgrænsningen Alle ansatte, så indgår oplysninger for alle de ansatte i gruppen, det vil sige også for de ekstraordinært ansatte og for de fleksjobansatte. Vælger du gruppeafgrænsningen Ansatte begge år i samme stilling, så indgår der oplysninger for de samme ansatte, som i den obligatoriske statistik, men kun for de ansatte, som har været i deres stillinger i både starten og slutningen af den periode, som er omfattet af statistikken. Med andre ord indgår data for de ansatte, som enten er til- eller fratrådt i løbet af året, ikke. Uanset hvilken gruppeafgrænsning du vælger, så indgår der både månedslønnede og timelønnede i statistikken. 7

8 2.2 PERIODE Efter du har valgt den gruppe, statistikken skal omhandle, skal du vælge den måned, statistikken skal baseres på [2], og den måned, du vil sammenligne med. Der er på forhånd valgt de nyeste tal. Det vil sige tal fra den senest tilgængelige måned og fra samme måned året før til sammenligning. 2.3 KOMMUNE Dernæst skal du vælge den kommune [3], som statistikken primært skal omfatte. Når du har valgt kommune, får du vist en lønstatistik for den pågældende kommunes samlede personale. 2.4 PERSONALEGRUPPE Nu skal du finde den personalegruppe i statistikken, som den konkrete forhandling omhandler. Det gøres i flere trin, som afhænger af, hvilken personalegruppe forhandlingen omfatter, og hvordan personalegruppen er afgrænset. Statistikkens opdeling i personalegrupper svarer til den opdeling, du kender fra overenskomsten. Stillinger og klassificeringer i statistikken svarer stort set til de stillinger og klassificeringer, der er i overenskomsterne. 8

9 Først skal du udvælge overenskomstområde [5]. Når det er gjort, kan du afhængig af hvem din forhandling omfatter vælge at detaljere statistikken yderligere ved at vælge stillingsgruppe [6]. Man kan vælge flere stillingsgrupper samtidig ved at holde Ctrl -tasten nede og samtidig udvælge de ønskede stillingsgrupper ved at klikke med musen på dem. Dermed får du et gennemsnit af de ønskede grupper. Du skal være opmærksom på, at når du lægger grupper sammen, så kan det bagefter blive vanskeligere at gennemskue, hvad der forklarer de tal som fremgår. På det største detaljeringsniveau kan du vælge klassificering [7]. Herved afgrænser du personalegruppen så detaljeret som muligt i statistikken. Som en hjælp til at finde den personalegruppe, du skal udarbejde en statistik for, kan du først vælge Find din gruppe [4]. Hvis du vælger Fritekstsøgning, 9

10 så skal du indtaste navnet på din gruppe, og der vil dukke forskellige muligheder frem. Herefter kan du vælge den personalegruppe, som den konkrete forhandling omhandler. Hvis du vælger Søg lønklasse [L], kan du tage udgangspunkt i lønklasseangivelsen på lønsedlen for den/de personer, hvis løn skal forhandles. Søgefunktionen vil herefter lede dig til den korrekte personalegruppe. EKSEMPEL Afgrænsning af lønstatistik for folkeskolelærerne i en kommune 1. Vælger du at afgrænse personalegruppen på det mest overordnede niveau, så afgrænses på overenskomstområde: Lærerne er ansat under overenskomstområdet Lærere m.fl., folkeskolen og specialundervisning mv. 2. Vælger du at afgrænse personalegruppen på det midterste niveau, så afgrænses på stillingsgruppeniveau: Der kan fx vælges gruppen lærere, grundløn og gruppen lærere, komb.løn. Andre stillingsgrupper kan fx være Børnehaveklasseledere eller Skolekonsulenter. 3. Vælger du at afgrænse personalegruppen så detaljeret som muligt, kan du fx under klassificering af lærere, grundløn vælge Folkeskoler. Andre klassificeringer kan fx være Obs- og heldagsskoler eller Specialundervisning for voksne. 10

11 Af diskretionshensyn kan der ikke udarbejdes statistik for grupper med færre end tre ansatte. Disse grupper er markeret med lysegrå. Du kan skjule grupper med færre end tre ansatte ved at sætte flueben i boksen under felterne med valgmulighederne [S]. Hvis du afgrænser gruppen mindre detaljeret, det vil sige går op på stillings- eller overenskomstniveau, så vil de små grupper med stor sandsynlighed indgå i statistikken. 2.5 KØRSEL AF LØNSTATISTIK Statistikken udarbejdes løbende nederst i skærmbilledet i takt med, at du detaljerer afgrænsningen. Du kan enten printe statistikken [P] eller overføre statistikken til regneark [E] og selv arbejde videre med tallene. Får du brug for at starte forfra, skal du klikke på Nulstil Alt [N]. 11

12 3. HVAD VISER MIN LØNSTATISTIK? Når du har afgrænset og dermed udarbejdet din kommunale lønstatistik, kan den fx se sådan ud: Lønstatistikken indeholder fire tabeller med tal for den valgte gruppe opgjort på kommuneplan, på landsplan og for alle kommuner med samme områdetillæg som den valgte kommune. Nederst fremgår en tidsserie opgjort måned for måned for den valgte personalegruppe i den valgte kommune. Tabellerne er stort set bygget op på samme måde. På skærmbilledet ovenover er der indsat markører [tal og bogstaver i parentes] ud for de informationer, som der henvises til efterfølgende. 12

13 3.1 PERSONER OG FULDTIDSBESKÆFTIGEDE Første kolonne viser, hvor mange personer [P] der indgår i tabellen. Anden kolonne viser, hvor mange fuldtidsbeskæftigede [F] det svarer til. Det vil sige, hvis der indgår 20 personer i statistikken, hvor de 10 er fuldtidsansat og de andre 10 er ansat på halv tid, så vil det af tabellen fremgå, at der er ansat 20 personer, svarende til 15 fuldtidsbeskæftigede, da de 10 på halv tid samlet svarer til 5 på fuld tid. 3.2 LØNBEGREBER OG LØNDELE De resterende kolonner viser lønnen. Lønnen i statistikken opdeles i 3 lønbegreber og 7 løndele, hvis sammenhæng er beskrevet nærmere nedenfor. SAMMENHÆNG MELLEM LØNBEGREBER OG LØNDELE 1. Grundløn/basisløn 2. Lokale tillæg 3. Centrale tillæg 4. Genetillæg 5. Feriegodtgørelse 6. Pension 7. Overarbejde A. NETTOLØN B. BRUTTOLØN C. SAMLET LØN 13

14 Nettoløn [A] består af 1. Grundløn/basisløn, 2. Lokale tillæg og 3. Centrale tillæg. Grundlønnen/basislønnen er fastsat i den enkelte overenskomst. De lokale tillæg er de tillæg, hvor det er de lokale parter, der aftaler begrundelsen og/ eller størrelsen. Lokale tillæg omfatter både trin- og kronetillæg, herunder engangstillæg. De centrale tillæg er tillæg, hvor begrundelsen og størrelsen er aftalt mellem de centrale overenskomstparter. Centrale tillæg omfatter både trin- og kronetillæg. Bruttoløn [B] består af 1. Grundløn/basisløn, 2. Lokale tillæg, 3. Centrale tillæg, 4. Genetillæg, 5. Feriegodtgørelse og 6. Pension. Ud over nettolønnen består bruttolønnen således også af genetillæg, feriegodtgørelse og pension. Genetillæg er de udbetalte arbejds- og arbejdstidsbestemte tillæg, fx tillæg for aften- og natarbejde, i weekender, på helligdage mv. Feriegodtgørelsen indeholder alene den særlige feriegodtgørelse og bliver beregnet pr. måned på baggrund af de ferieberettigede løndele. Pension omfatter betalte pensionsbidrag, det arbejdsgiverbetalte ATPbidrag og supplerende pension for tjenestemænd. For tjenestemænd omfatter pension et beregnet pensionsbidrag, som beregnes på grundlag af det centralt aftalte pensionsbidrag for tilsvarende overenskomstansatte. Den samlede løn [C] består af 1. Grundløn/basisløn, 2. Lokale tillæg, 3. Centrale tillæg, 4. Genetillæg, 5. Feriegodtgørelse, 6. Pension og 7. Overarbejde. Ud over bruttolønnen består den samlede løn således også af overarbejde. Overarbejde omfatter udbetalt overarbejde. 14

15 3.3 LØNNIVEAU Øverst i hver tabel ses det gennemsnitlige lønniveau dvs. det gennemsnitlige kronebeløb pr. fuldtidsansat for de enkelte løndele for de to månedsopgørelser fx september 2013 og september Ved at sammenholde de gennemsnitlige niveauer i de tre tabeller (Kommunen, Hele landet, Kommuner med samme områdetillæg som den valgte kommune) kan der ses, om der er forskelle og hvor store de er. 3.4 LØNUDVIKLING Nederst i hver af de tre første tabeller i lønstatistikken er udviklingen i procent for de enkelte elementer beregnet for den valgte periode. Er der fx valgt september 2012 til september 2013, vises udviklingen i procent for hvert element beregnet som forskellen mellem niveauet for september 2013 og september 2012 divideret med niveauet for september Udviklingen er altså målt i procent fra det valgte starttidspunkt (fx september 2012) og til sluttidspunktet (fx september 2013). Det ses således hurtigt, om der er tale om en stigning eller et fald (positivt henholdsvis negativt fortegn for procenten), og om udviklingen er forskellig i den valgte periode i kommunen, hele landet og kommuner med samme områdetillæg. 3.5 KØNSOPDELT LIGELØNSSTATISTIK I hver af de tre første tabeller i lønstatistikken er de samlede oplysninger underopdelt på mænd og kvinder. Du kan dermed holde øje med, om der er en eventuel kønsskævhed i lønningerne for den gruppe, du forhandler for. 3.6 TIDSSERIE Nederst i statistikken er der dannet en tabel med en tidsserie for lønbegreber og løndele i den valgte periode. Du kan her se ændringen for den valgte gruppe i kommunen måned for måned. Tabellen kan anvendes til at finde ud af præcist, hvornår en større ændring er sket. Det kan fx være, at de gennemsnitlige genetillæg er steget eller faldet, eller at de lokale tillæg er faldet og de centrale tillæg er steget tilsvarende. Fordelen ved at finde ændringstidspunktet er, at det i højere grad kan lede en på sporet af en forklaring på tallene. 15

16 4. HVORFOR SER TALLENE SÅDAN UD? Når forhandlingsstatistikken er udarbejdet, er næste skridt at forstå den. Det er nødvendigt for en saglig drøftelse med din modpart om løn og lønudvikling, at I har forberedt jer på dette. Nogle svar vil du selv kunne finde ved at kigge nærmere på tallene, andre spørgsmål skal du og din modpart eventuelt finde svarene på sammen. Der kan være flere forklaringer på, at talstørrelserne i statistikken ser ud, som det gør. Det kan fx hænge sammen med, hvordan du har afgrænset den gruppe, som statistikken er kørt for, eller med at der er aftalt ændringer i lønstrukturen i den periode, som afspejles. Nedenfor anføres en række spørgsmål og nogle mulige forklaringer, som du kan anvende som inspiration i din forberedelse. 4.1 GENERELT Kan du genkende det overordnede billede, som statistikken viser? Kan du genkende udviklingstendenserne, hvis du fx sammenholder med den lønstigning, som er aftalt for den valgte gruppe? Er der stor forskel på dit generelle indtryk af den øverste tabel med statistik på kommuneplan og de to næste tabeller med statistik for henholdsvis landsplan og for kommuner med samme områdetillæg? Hvilken periode omfatter statistikken? Du skal være opmærksom på, at tabellen med statistik på kommuneplan kan være mere påvirket af ændringer, fx som følge af nyansættelser og fratrædelser, end tabellerne på landsplan og for kommuner med samme områdetillæg. Det skyldes, at datamaterialet for gruppen på kommuneplan er noget mindre og dermed mere påvirkelig over for faktorer som fx personaleomsætning. Datamaterialet for gruppen på landsplan og for kommuner med samme områdetillæg vil derimod være forholdsvis stort og stabilt. 16

17 Sammenligner du med landsgennemsnittet eller med gennemsnittet for de andre kommuner i samme områdetillægsgruppe, så skal du bl.a. være opmærksom på, at kommunernes lønpolitikker, lokale aftaler, forhandlingsstrukturer og administrationspraksis er forskellige. Det kan bl.a. afspejle sig i, hvordan de enkelte løndele er aftalt og registreret og dermed have indflydelse på, hvordan de optræder i statistikken. Henover året vil der være forskellige udsving i tabellerne i de enkelte måneder. Det kan fx skyldes perioder med ferie og helligdage, som vil påvirke statistikken, fx ved at der bliver ansat timelønnede som vikarer. Når man måler en lønudvikling, er det derfor hensigtsmæssigt, at du sammenligner den valgte måned med den samme måned i et andet år for at få det mest sammenlignelige grundlag. Det skyldes, at perioden dermed typisk vil være påvirket af de samme faktorer. I få situationer, som fx i drøftelser af lønudviklingen, siden en bestemt aftale er trådt i kraft, kan det være relevant at vælge en skæv periode, som fx fra ikrafttrædelsesdatoen til seneste offentliggjorte lønstatistik. I denne situation skal du bare være opmærksom på, at det kan være vanskeligt at tolke statistikken, som kan være påvirket fx af ændringer i udbetalingerne af genetillæg som følge af forskellige ferie- og helligdagsperioder i henholdsvis den første måned og den sidste måned i måleperioden. 17

18 HUSK PROCENTER KAN SNYDE. SÅLEDES svarer en gennemsnitlig stigning på 20 kr. til 2 pct. målt i forhold til et gennemsnitligt lokalt tillæg på kr., idet (20 / ) * 100 = 2 pct. 0,1 pct. målt i forhold til en gennemsnitlig grundløn/basisløn på kr., idet (20 / ) * 100 = 0,1 pct. I begge tilfælde har gruppen fået 20 kr. mere i den gennemsnitlige månedsløn. vil tallet for kvinder i % af mænd for de enkelte løndele være påvirket af, hvor mange kvinder henholdsvis mænd der indgår i gruppen. Hvis der fx i en personalegruppe med 20 kvinder og 5 mænd gives et tillæg til en mand, vil mændenes gennemsnitstillæg stige med 20 pct. af tillægget. Hvis tillægget i stedet gives til en kvinde, vil kvindernes gennemsnitstillæg kun stige med 5 pct. af tillægget. 4.2 GRUPPEN Viser statistikken en udvikling i antallet af personer i den gruppe, som du kører statistik for? Er den opgjorte udvikling i antallet af fuldtidsbeskæftigede anderledes end udviklingen i antallet af personer? Hvis man har valgt gruppeafgrænsningen Alle ansatte : Er der fx ansat flere eller færre ekstraordinært ansatte, fleksjobbere eller elever i gruppen? 18

19 Udviklingen kan bl.a. skyldes, at det politisk er besluttet at gennemføre organisatoriske ændringer i kommunen, som medfører, at der kommer flere eller færre ansatte i din faggruppe. Statistikken kan afspejle, at der i en periode har været vakante stillinger. Det kan bl.a. skyldes, at der er ansat færre eller flere deltidsbeskæftigede. Eller at en af de personer, som indgår i gruppen, er gået op eller ned i tid. EKSEMPEL AFGRÆNSNING AF GRUPPER Hvorvidt du kan genkende oplysningerne i statistikken afhænger bl.a. af afgrænsningen af den gruppe, som statistikken er udarbejdet for. Er der fx mange ekstraordinært ansatte og fleksjobansatte i gruppen? Og er du vant til at se statistik for alle ansatte i gruppen inklusiv ekstraordinært ansatte og fleksjobansatte? Så skal du være opmærksom på, at i den obligatoriske statistik afgrænses gruppen som nævnt i afsnit 2.1. til alle ansatte eksklusiv ekstraordinært ansatte og fleksjobansatte. Om statistikken udarbejdes med eller uden ekstraordinært ansatte og fleksjobansatte, påvirker antalsoplysninger og sædvanligvis lønniveau. 19

20 4.3 LØNNEN Kan du genkende den gennemsnitlige sammensætning af den samlede løn? Er forholdet mellem grundløn/basisløn, lokallønstillæg, genetillæg og pension nogenlunde, som du forventer det? Afspejler statistikken de aftaleresultater, som er indgået for gruppen? Er udviklingen i de enkelte løndele som forventet? Du skal bl.a. være opmærksom på, om der er nogle i personalegruppen, som fx har nået en alder, er blevet autoriserede eller har opnået en anciennitet, som udløser automatiske løntillæg. Du skal også være opmærksom på, om der i overenskomsten eller lokalt er aftalt en ny lønsammensætning for gruppen, som vil påvirke løndelenes relative andel af den samlede løn eller løndelenes udvikling. Hvis kommunen udbetaler tillæg som engangstillæg i en bestemt måned, vil det selvfølgelig også påvirke statistikken for den måned. Aftales der fx en omlægning af et centralt tillæg til et lokalt tillæg, eller aftales der for den enkelte ansatte en højere grundløns/basislønindplacering fx finansieret af tidligere lokalt aftalte tillæg, så vil det afspejle sig i lønudviklingen i de enkelte løndele. Og på døgnområderne vil perioder med ferie og helligdage afspejle sig i udviklingen. For genetillæggene gælder, at forskelle kan skyldes ændringer i kommunens udbetaling af genetillæg og ikke mindst ændringer i udbetalingstidspunkter. Det samme gælder overarbejde. Feriegodtgørelse, pensionsbidrag og overarbejde beregnes typisk som en procentdel af de andre løndele og vil derfor følge variationen i disse. 20

21 EKSEMPEL KONSEKVENSER AF EN HØJERE GRUNDLØNSINDPLACERING Hvis man lokalt har aftalt en højere grundlønsindplacering for en medarbejder, registreres dette som en højere grundløn og ikke som et lokalt tillæg på trods af, at det er lokalt aftalt. Det gælder både ved nye lokale aftaler og ved omformning af tidligere lokalt aftalte tillæg. I modsætning til trinforhøjelser givet som højere grundlønsindplacering vil trinforhøjelser i form af plustrin fremgå som lokalt aftalte tillæg. 4.4 SAMMENLIGNINGER MED ANDRE Sammenligner du forskellige personalegrupper? Faggruppernes løn er sat forskelligt sammen og afspejler de forskellige aftaler, som er indgået både centralt og lokalt. Fx udgør genebetalingerne en stor andel af lønnen for nogle faggrupper og meget mindre for andre. Der kan være mange andre forskelle, fx at grupperne har forskellige lønmodeller eller har forskellige grundløns-/basislønindplacering. 21

22 EKSEMPEL LØNMODELLER Der findes flere forskellige lønmodeller. Grundlønsmodeller eller grundlønsmodeller med erfaringsbaserede tillæg er eksempler på modeller, som anvendes til mange faggrupper. Mere sjældne modeller er garantilønsmodellen og modellen med fri grundlønsindplacering. Udformningen af de enkelte lønmodeller har betydning for, hvad statistikkerne viser. GARANTILØN Nogle grupper er omfattet af en garantilønsmodel (f.eks. pædagoger). En sådan model betyder, at disse grupper opnår lønstigninger efter X antal års beskæftigelse på grundlag af den konkrete grunduddannelse. Garantilønsmodellen sikrer den enkelte en lønfremgang ud over grundlønnen, hvis der ikke indgås lokale aftaler om funktions- og/eller kvalifikationsløn. Garantiløn registres som en central løndel og ikke en lokal løndel. FRI GRUNDLØNSINDPLACERING Nogle grupper (typisk ledergrupper) er omfattet af en lønmodel, hvorefter grundlønnen aftales lokalt på basis af en samlet vurdering af stillingens organisatoriske placering, stillingens omfang, indhold og ansvarsområde. Det er muligt i denne lønmodel at aftale lønforbedringer i form af indplacering på et højere grundlønstrin. Udviklingen i hhv. den gennemsnitlige netto- og bruttoløn vil blive påvirket af lokale aftaler om overgang fra en lavere til en højere grundløn. I det omfang, lokale tillæg indgår i finansieringen af aftaler om grundlønsforhøjelser, vil det påvirke lokallønsandelen. 22

23 5. HVORDAN KAN JEG ARBEJDE VIDERE MED STATISTIKKEN? Hvis du vil arbejde videre med tallene fra dit udtræk, gøres dette mest enkelt ved at overføre data til et regneark. Det gøres ved at klikke på ikonet i øverste højre hjørne lige over tabellen med udtrækket. Herved åbnes tabellen i regnearket, og du kan arbejde videre med tallene. Selv om du med dine beregninger gør tallene til dine egne, skal du i din forberedelse af forhandlingen forsat give dig tid til at forstå dem. Afsnit 4 kan hjælpe dig med dette. Det kan være, at du her kan finde en forklaring på, at tallene ser ud, som de gør. I dette afsnit er der givet to eksempler på, hvordan du fx kan arbejde videre med statistikken. 5.1 LOKALLØNSANDEL Et af de fokuspunkter, der kan være i en lokal lønforhandling, er, hvordan det går med den lokale løndannelse. Det kan illustreres ved at følge det lokale tillæg i forhold til nettolønnen. Når du har overført din lønstatistik til et regneark, kan du fx beregne udviklingen i gruppens gennemsnitlige lokale tillæg [2] som andel af den gennemsnitlige nettoløn [A]. 23

24 Når de lokale tillæg skal sættes i forhold til nettolønnen, skyldes det, at de afledte effekter af de lokale tillæg på genetillæg, feriegodtgørelse og pension statistisk ikke indgår i det lokale tillæg, men i opgørelsen af genetillæg, feriegodtgørelse og pension. EKSEMPEL LOKALE TILLÆG I STATISTIKKEN Der aftales 100 kr. i lokalt tillæg. Pensionsprocenten er 15, og som følge af det lokale tillæg forhøjes pensionsbidraget med 15 kr. Statistisk vil de 100 kr. indgå i opgørelsen af det lokale tillæg, mens pensionsbidraget vil indgå i opgørelsen af pension. 5.2 BEREGNING AF ANDRE LØNBEGREBER I nogle personalegrupper er der tradition for at anvende et andet lønbegreb end de tre lønbegreber, som fremgår af statistikken. Når du har overført din lønstatistik til et regneark, vil du kunne beregne andre lønbegreber, som fx gruppens gennemsnitlige bruttoløn ekskl. genetillæg. 24

25 EKSEMPEL BRUTTOLØN EKSKLUSIV GENETILLÆG For nogle personalegrupper er der aftalt et fritvalgstillæg, hvor den enkelte ansatte kan vælge mellem et løntillæg eller forhøjet pensionsbidrag. Udviklingen i den gennemsnitlige nettoløn kan påvirkes, hvis der er forholdsvis flere eller færre, som vælger løntillæg frem for pensionsbidrag, fordi pensionsbidrag ikke indgår i nettolønnen. Udviklingen i den gennemsnitlige bruttoløn er ikke påvirket af forskydninger mellem valg af løntillæg og pensionsbidrag, fordi begge løndele indgår i bruttolønnen. Udviklingen i den gennemsnitlige bruttoløn kan derimod påvirkes af udsving i de udbetalte genetillæg. Lønbegrebet bruttoløn ekskl. genetillæg bliver hverken påvirket af ændringer i anvendelsen af fritvalgstillæg eller udsving i de udbetalte genetillæg og beregnes ved at trække genetillæggene fra bruttolønnen. Det vil sige, at værdien i kolonne [4] (genetillæg) trækkes fra værdien i kolonne [B] (bruttoløn). 25

26 ORDLISTE 26

27 Centrale tillæg Diskretionshensyn Ekstraordinært ansatte Tillæg, hvor begrundelsen og størrelsen er aftalt mellem de centrale overenskomstparter. Centrale tillæg omfatter både trin- og kronetillæg, eksempelvis på baggrund af erfaring. Med diskretionshensyn menes, at der er taget hensyn til den enkeltes ret til ikke at få offentliggjort sin løn på en offentlig hjemmeside. Der kan derfor ikke udarbejdes statistik for færre end tre ansatte. Ekstraordinært ansatte er ansatte, hvor der typisk sker lønrefusion fra staten. Pr. januar 2014 indgår følgende ordninger i gruppen af ekstraordinært ansatte: Ansatte i henhold til serviceloven Beskæftigelsesprojekter Honorar-/Vederlagslønnede uden for ansættelsesforhold Jobtræning, max timeløn Revalidering Servicejob Skånejob Puljejob Studiejob De ekstraordinært ansatte indgår kun i gruppeafgrænsningen Alle ansatte. 27

28 Feriegodtgørelse Fleksjob Genetillæg Grundløn/basisløn Klassificeringer Feriegodtgørelsen indeholder alene den særlige feriegodtgørelse og bliver beregnet pr. måned på baggrund af de ferieberettigede løndele. Nogle personalegrupper optjener feriepenge i stedet for ferie med løn og særlig feriegodtgørelse. For disse grupper indgår optjeningen af feriepenge ikke, men i stedet en beregnet særlig feriegodtgørelse. Ansatte i fleksjob (både den gamle og den nye ordning) indgår kun i gruppeafgrænsningen Alle ansatte. Genetillæg er udbetalte arbejds- og arbejdstidsbestemte tillæg, fx tillæg for aften- og natarbejde, i weekender, på helligdage mv. Udbetalt overarbejde er en særskilt løndel i statistikken. Grundlønnen/basislønnen er fastsat i den enkelte overenskomst. Der er tre niveauer for inddeling af de ansatte: Den mest overordnede er overenskomst, som indeholder alle ansatte, der er omfattet af overenskomsten. Overenskomstgruppen kan underopdeles på de stillinger, som er nævnt i overenskomsten. Lokalt aftalte stillingsbetegnelser registreres ikke i statistikken. Stillingsgruppen kan underopdeles på baggrund af klassificeringer. Klassificeringer er udtryk for de centralt aftalte trinindplaceringer eller trinforløb. 28

29 Lokale tillæg Områdetillæg Lokale tillæg er de tillæg, hvor det er de lokale parter der aftaler begrundelsen og/eller størrelsen. Lokale tillæg omfatter både trinog kronetillæg. Hvis et centralt aftalt tillæg bliver forhøjet ved en lokal forhandling, bliver ikke kun forhøjelsen, men hele tillægget registreret som et lokalt tillæg. Hvis det er muligt at aftale en højere grundløns/basislønsindplacering, bliver forbedringen registreret som en højere grundløn/basisløn i stedet for et lokalt tillæg. Til en række løntrin gives et områdetillæg, som afhænger af, hvilken kommune arbejdsstedet er placeret i. Områdetillæggene gives kun, hvis kommunen tilhører områdegruppe 1-4. For kommuner, der tilhører områdegruppe 0, gives der ikke områdetillæg. På KTO-området gives der områdetillæg til trin 1-42, på SHK-området gives der områdetillæg til alle basistrin samt L1 - L6. Der gives ikke områdetillæg til AC-skalaen. Gruppe 0: Kommuner, der ikke er henført til Gruppe 1-4. Gruppe 1: Aalborg, Esbjerg, Faaborg- Midtfyn, Frederikshavn, Kalundborg, Kerteminde, Nyborg, Næstved, Odense, Skanderborg, Slagelse og Sønderborg. 29

30 Gruppe 2: Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Aarhus. Gruppe 3: Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm. Gruppe 4: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herlev, Hvidovre, Høje- Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk. Overarbejde Pension Population Overarbejde omfatter udbetalt overarbejde. Pension omfatter det samlede pensionsbidrag, det arbejdsgiverbetalte ATP-bidrag samt supplerende pension og gruppelivspræmie for tjenestemænd. For tjenestemænd omfatter pension et beregnet pensionsbidrag, som beregnes på grundlag af det centralt aftalte pensionsbidrag for tilsvarende overenskomstansatte. Frem til december 2012 indgik både eget- og det arbejdsgiverbetalte ATP-bidrag i statistikken. En population er det samlede antal ansatte af en bestemt art, som indgår i den gruppe, statistikken omfatter. 30

31 31

32

Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling.

Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling. Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for analysearbejdet... 3 2. Arbejdsmetode

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN!

Løn- og ansættelsesvejledning Staten. Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende fra 1.4.2010 og frem til 31.3.2011 Foto: Lizette Kabré Layout:

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning?

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning? Sæt ny løn på dagsordenen Få indflydelse på budgettet Diskuter råderummet til ny løn Det kan du få inspiration til i denne vejledning Penge til ny løn Løngangstræde 25, 1 1468 København K e-mail: kto@kto.dk

Læs mere

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Regionernes Lønnings- og Takstnævn BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK DANSK EL-FORBUND DANSK FRISØR- OG KOSMETIKERFORBUND DANSK METAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning

Løn- og ansættelsesvejledning Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende frem til 1.4.2010 GEM VEJLEDNINGEN! Løn- og ansættelsesvejledning Staten Gældende frem til 1.4.2010 Foto: Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk

Læs mere

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013

HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 HVAD SIGER OVERENSKOMSTEN? GUIDE I PÆDAGOGERS LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR 2011-2013 DENNE PJECE ER SKREVET TIL DE PÆDAGOGER OG KLUBFOLK, SOM ER ANSAT INDEN FOR DET KOMMUNALE OMRÅDE PJECEN BESTÅR AF TO DELE

Læs mere

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE PR. 1.4.2013 / PR. 1.10.2013 GÆLDENDE FREM TIL 31.12.2013 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2013 samt 1.10.2013

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag 1 482.102 Indholdsfortegnelse Side 2 Indledning... 3 1.0 Generelle betragtninger om statistikgrundlaget for reguleringsordningen... 4 1.1 Parternes generelle

Læs mere

De generelle KTO-aftaler. KTO-håndbog. Til brug ved OK-05

De generelle KTO-aftaler. KTO-håndbog. Til brug ved OK-05 De generelle KTO-aftaler KTO-håndbog Til brug ved OK-05 2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Afsnit 1. Generelle lønaftaler... 7 Lønjusteringsaftaler, - lønsystem... 7 Lønberegning/lønfradrag... 11 Frigivelse

Læs mere

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik.

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Notat i Word-format her..\..\..\..\..\ok99 - info\lønstatistik.doc

Læs mere

LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område

LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område pr. 1.1.2012 gældende frem til 31.3.2013 opdaterede løntabeller udsendes pr. 1.10.2012 løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale

Læs mere

Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet

Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet Jacob Nielsen Arendt, Søren Teglgaard Jakobsen, Astrid Kiil og Hans Skov Kloppenborg Benchmarking af kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet Benchmarking af kommunernes integrationsindsats

Læs mere

4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum

4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum 4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum 4.1 Sammenfatning 177 4.2 Overenskomsterne i de to sektorer 18 4.3 Ledelsesrummet for ledere i den offentlige sektor 191 4.4 Lønforholdene

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning

Løn- og ansættelsesvejledning Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2010 Gældende frem til 31.3.2011 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2010 i regioner og kommuner

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

Lønforhandling for offentligt ansatte psykologer

Lønforhandling for offentligt ansatte psykologer for offentligt ansatte psykologer Oktober 2002 Indledning.. 3 1. Lønelementer.. 4 1.1 Basisløn og indplacering..5 1.2 Centralt aftalte tillæg 9 1.3 Lokalt aftalte tillæg.....10 2. Kvalifikationstillæg...11

Læs mere

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION Udgivet

Læs mere

Hans Knudsen. Sygefravær i kommunerne. Kan organiseringen nedbringe sygefraværet?

Hans Knudsen. Sygefravær i kommunerne. Kan organiseringen nedbringe sygefraværet? Hans Knudsen Sygefravær i kommunerne Kan organiseringen nedbringe sygefraværet? Publikationen Sygefravær i kommunerne kan downloades fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder

Læs mere

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber Danmarks Statistik 20. marts 2009 Til Lønkommissionen Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber 1 Indledning og sammenfatning 1.1 Undersøgelsens kommissorium Kortlægning af nuværende lønbegreber Forslag til

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Lægesekretærlønninger m.m. pr. 1. april 2003

Lægesekretærlønninger m.m. pr. 1. april 2003 Lægesekretærlønninger m.m. pr. 1. april 2003 Vejledning om løn og ansættelse I henhold til overenskomster med Amtsrådsforeningen (ARF-området), Praktiserende Lægers Organisation (P.L.O.-området) og Hovedstadens

Læs mere

Notat: Regionernes administrative ressourceforbrug 2007-2011

Notat: Regionernes administrative ressourceforbrug 2007-2011 Notat: Regionernes administrative ressourceforbrug 2007-2011 August 2012 Indholdsfortegnelse 1 Resume... 3 2 Baggrund og formål... 6 3 Data og metode... 6 3.1 Fordele og ulemper ved de to datakilder...

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være

Læs mere

LØNMAGASIN KOMMUNALT ANSATTE GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. fag og arbejde april 2010. Gældende fra 1. april 2010 til og med 31.

LØNMAGASIN KOMMUNALT ANSATTE GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. fag og arbejde april 2010. Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. fag og arbejde april 2010 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. april 2010 til og med 31. marts 2011 (Er du ansat i en region så vend lønmagasinet om og læs fra

Læs mere

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Social og Sundhedsafdelingen Varde Kommune 2008-2015 Ver. 1.3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 1. Rulleplan... 5 Oprettelse af ny rulleplan...

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere