2013 fsb årsberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2013 fsb årsberetning"

Transkript

1 2013 fsb årsberetning

2 Udgiver fsb Rådhuspladsen København V tel fsb.dk Redaktion Organisationsbestyrelsen i fsb Redaktionsgruppe Birthe Qasem, formand (ansv.) Bjarne Larsson, adm. direktør Helle Sinding-Jensen, udviklings- og kommunikationschef Forside Kresten Kristensen, Peder Hvitfeldts Stræde Foto Carsten Andersen Layout Barbara Elbæk Tryk KLS Grafisk Hus A/S Oplag Når huslejen stiger eller... Hvert år bliver huslejen i alle fsb s boliger reguleret. I de fleste tilfælde stiger huslejen lidt på grund af prisstigninger. Og hvis beboerne på et afdelingsmøde har besluttet, at der skal sættes gang i nye projekter i boligafdelingen, kan det også betyde, at huslejen stiger. Heldigvis giver en del af disse projekter besparelser, hvis man ser flere år frem. En investering i et nyt tag kan betyde, at der ikke længere skal afsættes så meget til reparation, en i nye vinduer det samme, men her kan der også være en gevinst i form af mindre varmeforbrug. Derfor er det vigtigt at se på det samlede billede, når der på afdelingsmødet foreslås større projekter som fx renoveringer. Hvis huslejen skal holdes i ro, skal der vælges noget fra, og man kan blive nødt til at udsætte eller helt droppe nogle planer. Men det er ikke alt, man som beboer har indflydelse på og kan vælge fra. Huslejen indeholder nemlig også udgifter til offentlige myndigheder, såsom afgifter for forbrug af vand og bortskaffelse af affald. Hvis man vil ændre på de udgifter, skal der ændres adfærd, så man fx bruger mindre vand eller har mindre affald. Der kan også spares penge ved at optimere den daglige drift i boligafdelingen. Et eksempel på det er at vælge nye og billigere produkter og leverandører, og måske også at samarbejde med andre boligafdelinger. Men det må aldrig blive et mål i sig selv at holde huslejen så lav, at der ikke er råd til ordentlig drift eller til at vedligeholde og spare op til fremtidige renoveringer. Det siger loven, det siger Tilsynet i Københavns Kommune, og det siger organisationsbestyrelsen, som har det overordnede økonomiske og juridiske ansvar for fsb. Det er organisationsbestyrelsens holdning, at fsb s boligafdelinger skal være attraktive for både nuværende og kommende generationer. Derfor skal der vedligeholdes, renoveres og moderniseres. I årsberetning 2013 kan du læse om nogle af de ting, der skete i fsb i 2013 set i et økonomisk perspektiv, hvor vi forsøger at beskrive, hvad det, der sker, betyder for den enkelte beboers husleje. God læselyst! Organisationsbestyrelsen i fsb

3 Flest ungdomsboliger og flere på vej Der mangler ungdomsboliger i hovedstaden, og dem skal fsb som Københavns største boligorganisation være med til at bygge. Som fsb altid har gjort det, skal vi være med til at bygge byen. Ikke for enhver pris, men fordi de rigtige muligheder og efterspørgslen er der. Nybyggeri i fsb skal være for alle - ikke kun de særligt udvalgte. Og der skal også være en tro på, at nye boliger kan lejes ud også i fremtiden. Det er præcis det, der står i fsb s byggepolitik, som repræsentantskabet vedtog i fsb, der er den boligorganisation, der har flest ungdomsboliger i København, forventer at bygge over 300 ungdomsboliger de næste år. Det tidligere plejecenter Øselsgården bliver ombygget til 110 moderne ungdomsboliger, som skal være et eksempel for fremtidens ungdomsboliger på, hvordan man skaber et godt socialt miljø blandt de unge beboere. fsb håber også, at Københavns Kommune siger ja til, at plejehjemmet Dagmargården kan ombygges til 78 ungdomsboliger. Og så får fsb endnu en kommune i porteføljen. På Frederiksberg bygges 124 nye ungdomsboliger. I den nye boligafdeling - Engbakken - er udendørslivet højt prioriteret med store tagterrasser og grønt areal i 1. sals højde. Et nybyggeri finansieres af kommune og realkreditlån samt af indskud fra beboerne. Lånene betaler beboerne, som en del af huslejen, tilbage over de år, lånene løber. Når lånene er betalt, falder huslejen ikke. Samme beløb skal nemlig fremover indbetales til Landsbyggefonden og fsb s dispositionsfond. Sådan er det i alle almene bebyggelser. Huslejen indeholder også offentlige udgifter, de forventede udgifter til den daglige drift samt opsparing til vedligeholdelse og fornyelse. 3 Bygninger i reparationsalderen Mange af fsb s bygninger er kommet i reparationsalderen, så for at sikre, at bygningerne står mange år frem, skal de renoveres og måske moderniseres. Der har været renoveringsprojekter i gang i mange boligafdelinger. 31 i 2013, og flere kommer til i 2014, 2015 osv. Disse renoveringsprojekter er ikke uden udgifter for boligafdelingerne, heller ikke selvom Landsbyggefonden og fsb s dispositionsfond støtter projekterne. Der er kun behov for større renoveringer i nogle boligafdelinger, til gengæld skal alle fsb s bygninger - nyere som ældre - løbende vedligeholdes. Derfor skal der altid sættes penge af til det. At boligafdelingerne sparer op - henlægger - på et rimeligt niveau, er noget, både Tilsynet og organisationsbestyrelsen har meget fokus på. Det er et princip i den almene boligsektor, at de, der er med til at slide på tingene, også skal være med til at betale for vedligeholdelse og eventuel udskiftning. Samtidig er det set gang på gang, at det kan blive ekstremt dyrt at reparere skader, der er opstået, fordi der ikke er vedligeholdt ordentligt. I fsb er der udarbejdet tilstandsrapporter for alle boligafdelinger, og de opdateres løbende. Rapporterne peger præcist på, hvilke vedligeholdelses- og renoveringsbehov, der er i en boligafdeling. Dermed er tilstandsrapporterne et godt grundlag for at kunne træffe beslutning om renoveringer og moderniseringer, og til at få sat penge af til projekterne i boligafdelingens budget.

4 Helhedsplaner tager tid - lang tid I nogle boligafdelinger er der brug for mere end blot at renovere tag, rør eller lignende. Der er brug for en helhedsplan. En helhedsplan omfatter gennemgribende renoveringer og fremtidssikring af boligerne i en boligafdeling. I nogle tilfælde indeholder helhedsplanen også forskellige boligsociale indsatser, hvis ikke denne indsats er samlet i en særlig boligsocial helhedsplan, se side 6. Helhedsplaner er omfattende og ikke bare en hyldevare. Helhedsplaner skal udvikles i forhold til de enkelte boligafdelingers og beboeres behov. Derfor er det beboere og afdelingsbestyrelse, der i samarbejde med de professionelle aktører udarbejder forslag til den helhedsplan, der skal forelægges afdelingsmødet til beslutning. Det tager ofte lang tid. Helhedsplaner er ligesom renoveringer ikke gratis for boligafdelingerne - heller ikke selvom der kan hentes støtte i Landsbyggefonden og måske også i fsb s dispositionsfond. Og der er kø i Landsbyggefonden. Der er mange ansøgninger fra landets boligorganisationer, og derfor kan det tage flere år, før en sag er kommet hele vejen igennem systemet. Der er eksempler på, at der er gået både 3, 5 og 7 år fra arbejdet med en helhedsplan begyndte, til projektet rent faktisk kom fra start, og de første håndværkere kom i gang. Og i al den tid er det fsb s opgave sammen med afdelingsbestyrelserne at sørge for at holde fokus på, hvad opgaven er, samt at holde interessen ved lige og modet oppe hos beboerne ved løbende at informere om, hvad der sker med deres projekt. 4 fsb årsberetning 2013 Andreas Søndergaard beboer i fsb rugbakken

5 Patrick Klein beboer i fsb klerkegården fsb årsberetning Beboerne skal vide, hvad der sker Små og store renoveringer er lig med små og store indgreb i beboernes liv, både i deres bolig og deres boligområde. Men indgrebene er nødvendige. Til gengæld gør vi i fsb, hvad vi kan for at minimere generne for beboerne. I fsb har der altid været fokus på kommunikation med beboerne. Beboerne skal vide, hvad der sker i den boligorganisation, de bor i, og de skal kende deres rettigheder og muligheder som beboere. Men også kommunikation i renoverings- og helhedsplansprojekter har høj prioritet. Beboerne skal vide, hvad der sker i deres boligafdeling før, under og efter en renovering, og de skal ikke mindst vide, hvad der sker i deres bolig og hvornår. Dette er særlig vigtigt, fordi det kan tage lang tid fra de første idéer fødes, til der kommer handling bag. Udgifterne til kommunikation skal indregnes i byggeprojektet, men god kommunikation kan betyde, at der spares penge. Når beboerne ved, præcis hvornår en håndværker kommer og har gjort klar til det, så går håndværkeren ikke forgæves, og så kan der være både tid og penge at spare.

6 Annalise Christensen beboer i fsb dommerparken fsb årsberetning Boligsocial indsats baseret på beboernes behov I nogle fsb-boligafdelinger er der behov for at give det socia- sourcerne i boligafdelingerne og i nærområdet. le liv og beboernes trivsel et vitamintilskud. Det sker blandt an- Hvis den boligsociale helhedsplan ikke forankres i lokalområdet, det ved hjælp af boligsociale helhedsplaner. 17 boligafdelinger bliver det en endeløs indsats, hvor de professionelle for tid og evig- på Indre Nørrebro, Bispebjerg samt i Husum, Tingbjerg og Holm- hed skal stå for at lave aktiviteter. Der er mange beboere, der kan bladsgadekvarteret er med i en boligsocial helhedsplan med en og vil, hvis de får chancen og måske også får lidt hjælp til at kom- masse aktiviteter såsom fritidsjob, foreningsguider, lektiehjælp, me i gang. Det er det, en boligsocial helhedsplan skal være med til. beboernetværk, bydelsmødre og meget mere. Københavns Kommune og Landsbyggefonden finansierer en del Når en boligsocial indsats bliver grebet rigtigt an, kan den være af det boligsociale arbejde i boligområderne, men boligafdelin- med til at kickstarte og udvikle et boligområde. Men den må ik- gerne eller -organisationen skal også betale en del. I fsb har det ke blive en sovepude for hverken de professionelle, der arbejder været praksis, at organisationen har været med til at finansiere med helhedsplanen, eller beboerne i området. Målet med nye opstarten af helhedsplanerne, men ønsker beboerne, at de skal indsatser skal altid være at starte en udvikling, der kan fortsæt- fortsætte, så må de selv være med til at betale for det, og det bli- te, også når der ikke længere er en boligsocial helhedsplan. Det ver over huslejen. Det er forholdsvis små beløb, og når beboerne betyder, at indsatserne skal forankres lokalt ved at bruge res- kan se nytten, så har det vist sig, at der også er vilje til at betale.

7 Det grønne fsb I mange boligafdelinger er der gennem årene lavet spændende miljø- og energiprojekter, fordi beboerne på et afdelingsmøde har besluttet, at det vil de. I Bispeparken fx har man besluttet, at vand fra tage og altaner enten skal bruges i vaskeriet eller opsamles i regnbede, så det langsomt kan sive gennem jorden ned til grundvandet. Og i Røde Kro har man valgt, da taget alligevel skulle renoveres, at sætte solceller op på det nye tag. Når afdelingsmødet vedtager et miljø- og/eller energiprojekt, betyder det oftest højere husleje lige nu og her. Men miljøløsninger kan godt på lidt længere sigt give besparelser. Derfor er det en god idé at tænke miljøløsningerne ind, når der skal renoveres. I Røde Kro er solcellerne i drift og producerer op mod halvdelen af det fælles-el, der bliver brugt i afdelingen. Og i Bispeparken betyder det nye projekt, at der er mindre risiko for oversvømmelser og færre udgifter til vandafledning. Økonomien er ofte en hindring for, at der bliver gennemført energibesparende projekter. Derfor besluttede organisationsbestyrelsen i 2011, at fsb skal have en energipulje, hvor boligafdelingerne kan søge om rentefri lån til energiinvesteringer. Lånet betales løbende tilbage ud fra en beregning af de forventede besparelser. 7 fsb årsberetning 2013 Mona Ljungberg beboer i fsb degnegården

8 En velfungerende organisation De sidste fire år er der gjort en kæmpe indsats og brugt mange ressourcer i fsb på at forbedre økonomien, optimere den daglige drift og generelt udvikle organisationen. Og der er sket meget. Eksempelvis er alle arbejdsgange blevet beskrevet, sådan at alle opgaver løses på den bedste måde, og intet falder ned mellem to stole. Der er også sket en forventningsafstemning via de såkaldte servicekoncepter, sådan at beboerne i en boligafdeling ved, hvilken service de ansatte yder, og de ansatte ved, hvilke opgaver, de skal løse. Og der er sat fokus på indkøb, fordi der kan spares penge i driften gennem udbud eller ved at købe ind sammen med andre. fsb er en stor kunde, og store kunder kan ofte opnå bedre priser, uden at kvaliteten bliver dårligere. Effektiv og rentabel drift er ikke kun noget, fsb har fokus på. Tilsynet i Københavns Kommune har det også. Når fsb hvert år møder kommunens folk i den lovpligtige styringsdialog, er et af temaerne, hvordan det går med økonomi og drift. En del af beboernes huslejekroner går til drift af fsb ved, at der for hvert lejemål betales et såkaldt administrationsbidrag. Administrationsbidraget dækker de generelle ydelser, fsb leverer til boligafdelingerne. Da udgifterne i fsb skal være dækket af indtægter, så fastsættes administrationsbidraget hvert år ud fra de forventede aktiviteter og øvrige udgifter i organisationen. Hvad administrationsbidraget skal dække er fastsat i loven samt af de ønsker og behov, som organisationsbestyrelsen vurderer, at der er i fsb. 8 fsb årsberetning 2013 Flemming Jensen + Tove Jensen beboere i fsb fælledgården

9 Anne Berg beboer i fsb dronningensgade fsb årsberetning Boligerne skal lejes En væsentlig opgave i fsb er udlejning, og derfor skal fsb sikre, at der står folk på ventelisten, som er interesseret i at få en bolig. Men skal folk skrive sig på ventelisten, skal de kende fsb. Også mulige samarbejdspartnere skal kende til fsb og se os som en attraktiv spiller, de gerne vil samarbejde med om fx byggeprojekter og udviklingsprojekter i boligafdelingerne. For at øge kendskabet til fsb var branding prioriteret i fsb s handlingsplan Selve ordet branding stammer fra amerikansk - at brændemærke. De amerikanske kvægavlere brændemærkede deres kvæg for at skelne dem fra naboens kvæg. I fsb gælder det samme. Når folk tænker boligorganisation - eller bolig - i København, skal de tænke fsb som en mulighed. Og derfor skal vi brande os på det, vi er gode til, og på hvad vi kan og vil. Det gør vi i vores publikationer, på vores hjemmeside, og det gør vi ikke mindst ved at levere den gode betjening til vores beboere og beboervalgte. I I 2013 deltog fsb i Kulturnatten, og der var næsten 900 mennesker på besøg i baggården på Rådhuspladsen 59. Også fsb s 80 års jubilæum blev markeret med manér med arrangementet Lys over Bellahøj - en stor lys- og tryghedsfest. Arrangementet var for fsb s beboere, men andre var også velkomne til at komme på besøg. Og det var der mange, der gjorde. Det er også på tide, at det bliver tydeligere, hvor fsb har boliger, og derfor er der i 2013 besluttet ny skiltning i fsb s boligafdelinger. Pengene til at brande fsb kommer fra fsb s arbejdskapital. Når der et år er overskud på regnskabet, bliver det overført til organisationens arbejdskapital. Organisationsbestyrelsen har bestemt, at en del af pengene i arbejdskapitalen skal bruges til at udvikle fsb som organisation.

10 Digitaliseringen er over os I 2012 satte fsb s repræsentantskab digitalisering på dagsorden. Digitalisering er nemlig blevet en del af at bo i Danmark i år Målet er væk med papir og ind med digital selvbetjening på hjemmesider, kommunikation på osv. Skat, kommunen, bankerne ja, mange er allerede hoppet med på digitaliseringsbølgen, og alle borgere er tvunget til at følge med. I fsb blev der i 2013 vedtaget en digitaliseringsstrategi. Af den fremgår det, at fsb skal anvende digitale løsninger der, hvor det giver mening, det vil sige der, hvor de kan medvirke til at sikre bedre kvalitet og service og skabe øget værdi for brugere og kunder. Endelig skal fsb også digitalisere der, hvor det giver en mere økonomisk rentabel drift. Som led i digitaliseringen er fsb begyndt at sende flere ting ud på mail. Det er fx tilbud til de boligsøgende, nyhedsbrevet fsb info, invitationer til arrangementer for medlemmer af afdelingsbestyrelserne mv. Og i 2013 blev der for første gang afholdt digitale afdelingsmøder i fsb. Tre boligafdelinger kastede sig ud i forsøget, som krævede en dispensation fra ministeriet. Målet var at undersøge mulighederne for at bruge digitale redskaber i det formelle beboerdemokrati. Måske er det en måde, hvorpå beboerdemokratiet kan udvikles og styrkes. Måske appellerer det mere til de unge beboere, som det nogle steder er svært at få involveret. Forsøget med digitalt beboerdemokrati fortsætter og vil blive evalueret i Pengene til projekt digitalt beboerdemokrati kommer også fra arbejdskapitalen, se forrige side. 10 Bliv i din bolig Nu har vi gennem hele årsberetningen haft fokus på huslejen, og her til sidst skal det så handle om dem, som ikke betaler deres husleje og derfor bliver sat ud af deres bolig. I fsb kunne vi ikke bekræfte historierne i pressen om, at flere blev sat ud af deres bolig, fordi de ikke kunne betale husleje. De statistikker, vi i organisationsbestyrelsen behandlede hvert halve år, bekræftede ikke den tendens. Der var beboere, som blev sat ud af deres bolig, men en markant stigning i antallet var der ikke tale om. Én udsættelse er én for mange, og 100 udsættelser pr. år i fsb betød, at der skulle gøres noget. I 2013 så to nye projekter dagens lys, hvor målet er at nedbringe antallet af udsættelser i fsb. På Bispebjerg gør fsb sammen med tre andre boligorganisationer og Socialforvaltningen i Københavns Kommune en målrettet indsats for at hjælpe beboerne i 17 boligafdelinger på Bispebjerg med at få styr på økonomien, så de undgår at blive smidt ud af deres bolig. fsb forsøger at forebygge udsættelser ved selv at stå for behandlingen af inkassosager. Når fsb selv tager hånd om sagerne, kan vi vurdere, om det i den konkrete sag er en god idé at gå i dialog med beboeren, måske tilbyde en afdragsordning, måske hjælp til at blive skrevet op til en billigere bolig osv. Og den mere individuelle kundeservice kan løse mange sager, viser antallet af udsættelser på grund af restancer i fsb. Det antal falder nemlig. Men en målrettet indsats fra fsb s side er ikke altid nok. Nogle gange er en udsættelse den eneste rimelige løsning. Det er vores ansvar som organisation at tage hånd om den enkelte, uden at det går ud over alle de øvrige beboere.

11 regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab

12 ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen af Den samlede balance er steget med 27 mio. kr. til 848 mio. kr. i Den frie likviditet, opgjort som forskellen mellem omsætningsaktiver og kortfristet gæld, udgør ultimo mio. kr. mod 84 mio. kr. ved udgangen af Bruttoadministrationshonoraret pr. lejemålsenhed udgør i kr. mod kr. i Boligorganisationens økonomiske udvikling de seneste tre år samt budget for 2013 fremgår af hoved- og nøgletalsoversigten side 9. Overskuddet på 4,6 mio. kr. er disponeret som følgende: 4,6 mio. kr. overføres til boligorganisationens arbejdskapital. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er efter regnskabsårets udløb ikke indtruffet væsent- lige begivenheder, der påvirker boligorganisationens økonomiske stilling. Medarbejderforhold Boligorganisationen beskæftiger ved årets udgang 104 fuldtidsansatte i administrationen. Ledelsens påtegning Efter vores opfattelse er årsregnskabet aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen og giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver, økonomiske stilling samt resultat. Bestyrelsen har i dag behandlet årsregnskabet for 2013, som indstilles til repræsentantskabets godkendelse. København, den 12. maj i bestyrelsen Birthe Qasem formand Ib Sørensen næstformand Jean Thierry Bjarne Jensen Frederik Valmin Jana Semenova Tina Skjødt Olesen Dorthe Raltters Sørensen Steen Søndergaard Thomsen Steen Holm valgt af medarbejderne Kaj S. Michaelsen valgt af medarbejderne Anne Klindt første suppleant ledelsesberetning

13 hoved- og nøgletal Regnskaber Budget I Kr. Administrationsbidrag, egne afdelinger Administrationsbidrag, eksterne Sideaktivitetsafdelinger Byggesagshonorarer Gebyrer og andre indtægter Administrationsindtægter m.v. i alt Administrationsudgifter m.v. Dækning for udgifter i % Resultat før renter Renteindtægter - renteudgifter, netto Ekstraordinære poster, netto Årets resultat Antal lejemålsenheder (ultimo året) Egne Administrerede Selvejende ungdomsboliger og kollegier Antal lejemålsenheder i alt Nøgletal pr. lejemålsenhed Administrationsbidrag (omkostningsægte) Nettoadministrationsbidrag fordeling af indtægter, administration m.v Administrationsbidrag Sideaktivitetsafdelinger Gebyrer og særlige ydelser Byggesagshonorar Andre og ekstraordinære indtægter 64% 14% 17% 5% 0% hoved- og nøgletal

14 resultatopgørelse For tiden 1. januar til 31. december 2013 Indtægter - i Kr. Administrationsbidrag Sideaktivitetsafdelinger Gebyrer og særlige ydelser Byggesagshonorar Andre & ekstraordinære indtægter Indtægter, administration m.v Udgifter - i Kr. Bestyrelseshonorar Personaleomkostninger Møde- og kursusudgifter m.v. Kontorholdsudgifter Lokaleudgifter Afskrivninger Andre driftsudgifter Udgifter i alt Resultat før finansielle poster Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter Finansielle poster, netto Årets resultat fordeling af udgifter 2013 Bestyrelseshonorar Personaleomkostninger Møde- og kursusudgifter m.v. Kontorholdsudgifter Lokaleudgifter Afskrivninger Andre driftsudgifter 1% 74% 5% 8% 6% 3% 3% resultatopgørelse

15 selskabets balance Pr. 31. december 2013 Aktiver - i Kr. Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver: Udlån fra dispositionsfonden Indestående i Landsbyggefonden Andre finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Mellemregning med afdelinger m.v. Andre tilgodehavender m.v. Obligationsbeholdning Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver - i Kr. Egenkapital Dispositionsfond Arbejdskapital Egenkapital i alt Langfristet gæld Anden langfristet gæld Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Mellemregning med afdelinger m.v. Afsætninger Anden gæld Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt udvikling i egenkapitalen de seneste fem år mio. kr. 388 mio. kr. 397 mio. kr. 417 mio. kr. 415 mio. kr. Dispositionsfond Arbejdskapital selskabets balance

16

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab regnskab 11 fsb årsberetning regnskab ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen

Læs mere

miljøberetning Affaldssortering godt for miljø og pengepung Mange ønsker at gøre en indsats for miljøet Mindre forbrug af vand, varme og fælles-el

miljøberetning Affaldssortering godt for miljø og pengepung Mange ønsker at gøre en indsats for miljøet Mindre forbrug af vand, varme og fælles-el fsb regnskab miljøberetning var året, hvor alle talte om klima, miljøtiltag og energiforbedringer. FN s klimakonference i København i december gav ikke den internationale, bindende aftale om at reducere

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune Medlem af organisationsbestyrelsen om bestyrelsens opgaver og ansvar Boligydelse og boligsikring 2007 Københavns Kommune 1 2 Indledning Langt de fleste af de beboere, som bliver valgt til bestyrelsen i

Læs mere

når renoveringen banker på døren læs mere på side 4

når renoveringen banker på døren læs mere på side 4 0109 de væsentligste punkter fra bestyrelsens møde Når renoveringen banker på pas på dårlige legekammerater fsb siger nej til fup i telefonbøger skattereformen kan få indflydelse på din husleje nyt ydelseskatalog

Læs mere

Der er liv i klubberne

Der er liv i klubberne 26 14 De lever af dit blod Væk med væggelus Intern venteliste Kom foran i boligkøen Der er liv i klubberne Målet er gode unge mennesker, midlet er cricket, siger Sheikh, som har startet en cricketklub

Læs mere

Og vinderen er... haven

Og vinderen er... haven 28 Strøm på afdelingsmødet Stem hjemme i stuen 10 Tjek på økonomien Rådgivning giver færre udsættelser Og vinderen er... haven Peter, Vibeke og Trine vandt fsb s kursuskonkurrence. Så til foråret kan du

Læs mere

Beretning 2010. Valby-ejendommene

Beretning 2010. Valby-ejendommene Beretning 2010 Valby-ejendommene Bestyrelsen 2010 Villy Sørensen Steffen Morild Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Iris Gausbo Lars Emanuel Monia Stoltz Susan Sagnsby Axel Spencer

Læs mere

Nye familieboliger i Mysundegade. Flyttestatistik. Fremtidens almene sektor. Ny rentepolitik

Nye familieboliger i Mysundegade. Flyttestatistik. Fremtidens almene sektor. Ny rentepolitik de væsentligste punkter fra bestyrelsens møde Vind 75.000 kroner til din afdeling Fleksibel udlejning virker Nye retningslinjer for lån og tilskud fra Dispositionsfonden Forbruget af el, vand og varme

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2011 30. september 2012 80. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold INDLEDNING BOLIGORGANISATIONEN 3 AFDELINGERNE 3 NYBYGGERI 3 FREMTID 4 REPRÆSENTANTSKAB OG BESTYRELSE REPRÆSENTANTSKAB 5

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2008 30. september 2009 77. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold 1. BESTYRELSENS BERETNING 1.1. BOLIGORGANISATIONEN 1.2. AFDELINGERNE 1.3. NYBYGGERI 1.4. FREMTID 2. BOLIGORGANISATIONEN

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Regnskab & beretning 2011

Regnskab & beretning 2011 Regnskab & beretning 2011 Indhold Selskabets beretning 2011 - Vi skal yde mere... side 3 Byg & Anlæg - Projekter i afdelingerne...side 16 Selskabets økonomi...side 20 Resultatopgørelse...side 22 Balance...side

Læs mere

Beretning 2 013 1 Beretning 2013

Beretning 2 013 1 Beretning 2013 1 2 Indhold 4 3B - en boligforening med mange facetter 3 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 18 20 22 23 25 27 28 29 30 32 33 35 Nyt hovedkontor på Havneholmen Demokratiet på arbejde Hvad har organisationsbestyrelsen

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Juni 2015. 12. årgang nr.1

Juni 2015. 12. årgang nr.1 Juni 2015 12. årgang nr.1 SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 12. årgang nr. 1. Juni udgaven 2015. Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag

Læs mere

Strøm på afdelingsmødet. nov14. Flere forslag og højere stemmeprocent. Hør Michelle, Dorte og Mona fortælle om digitale afdelingsmøder i fsb.

Strøm på afdelingsmødet. nov14. Flere forslag og højere stemmeprocent. Hør Michelle, Dorte og Mona fortælle om digitale afdelingsmøder i fsb. 25 Hjælp til selvhjælp Ny boligsocial strategi 14 75 år i samme bolig Ethel fra Møllelængen Strøm på afdelingsmødet Flere forslag og højere stemmeprocent. Hør Michelle, Dorte og Mona fortælle om digitale

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B

3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / Juli 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere 3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen,

Læs mere

Årsberetning 12 FREMTIDENS BYGGERI SAMARBEJDE MARKEDSFØRING

Årsberetning 12 FREMTIDENS BYGGERI SAMARBEJDE MARKEDSFØRING Årsberetning 12 FREMTIDENS BYGGERI SAMARBEJDE MARKEDSFØRING 2 DOMEA ÅRSBERETNING 2012 D o m e a Domeas Årsberetning 2012 BESTYRELSE Karin Thomsen, formand Svend Hviid Mogensen, næstformand Anni Thomsen

Læs mere

Bestyrelsen 2011. Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo

Bestyrelsen 2011. Beretning11 2. Villy Sørensen. Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer. Steffen Morild. Nielsen, efterår 2011) Iris Gausbo Beretning 2011 Bestyrelsen 2011 Villy Sørensen Jens W. Andreasen (afløste Aksel Spencer Steffen Morild Iris Gausbo Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Jan Kjello Andersen Nielsen,

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

til minister beboeren 04dec11 fra varmemester Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet

til minister beboeren 04dec11 fra varmemester Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet beboeren Carsten Hansen har de almene boliger som mærkesag fra varmemester til minister Beskæftigelses- og integrationsborgmester vil udrydde ghettobegrebet Ildsjæle, rollemodeller og succesoplevelser

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2012 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

OM BOLIGSELSKABET SJÆLLAND

OM BOLIGSELSKABET SJÆLLAND REGNSKAB & BERETNING 2009 OM BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Boligselskabet Sjælland er provinsens største almene boligselskab og administrer cirka 12.500 almene boliger på Sjælland. Vi har 220 ansatte, som alle

Læs mere