NET Årgang 8 April 2001 Nr. 43

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NET Årgang 8 April 2001 Nr. 43"

Transkript

1 NET Årgang 8 April 2001 Nr. 43 NETVÆ RKET FOR Ø KOLOGISK FOLKEOPLYSNING OG PRAKSIS NYHEDS BLADET ØKO NET Folkemøde i Århus om den danske strategi for bæredygtig udvikling FREDAG DEN 27. APRIL KL OG KL I FOLKEDANSERNES HUS...FÅ VIDEN OM...GIV INPUT TIL...FEST FOR... Mød og oplev: Steen Gade, Miljøstyrelsen, Jan Holm Ingemann, Aalborg Universitet, Peter Larsen, skuespiller og Steen Møller, husmand Fest, gøgl og musik med bl.a.: Trio Frivoel, Habatusa, Westus Verdensfjern og David Skunk Økologisk café ved KulturGyngen Program og oplysninger på side 4. FO-Århus Arr.: Øko-net i samarbejde med Dobbelt så meget tid til folkelig debat Det lyder af meget, men er kun ca. to uger ekstra. Tidsfristen for at indlevere høringssvar til regeringens udkast til den danske strategi for bæredygtig udvikling er blevet rykket. Det sker efter at regeringen har modtaget mange henvendelser om, at tidsfristen ikke giver ordentlig mulighed for en folkelige inddragelse og debat. Den nye frist betyder at kommentarer og bidrag skal være Miljøstyrelsen i hænde inden d. 14. maj Strategien forventes offentliggjort i uge 25. Mødepakken»Vores Bæredygtige Udvikling«Det er stadig muligt at rekvirere mødepakken Vores Bæredygtige Udvikling. Mødepakken gør det let at arrangere et spændende og aktivt debatmøde, idet den bl.a. indeholder forslag til forskellige korte og lange mødetyper, arrangør-manual, materialer, annonce og pressemeddelelse. Øko-net vil samle tilbagemeldinger og sende dem samlet til regeringen. Fristen er her også rykket. Møderne skal derfor afholdes senest onsdag den 9. maj 2001 for at kunne fungere som input til regeringens arbejde. Bestil pakken hos Øko-net på tlf Pakkens indhold kan også hentes direkte på: ALT OM: DEBAT-MØDER OM OG MED INPUT TIL BÆREDYGTIG UDVIKLING I DK Regeringens forslag til en dansk Agenda 21 var tidsplanen, at den endelige Regeringen offentliggjorde den 16. marts sit forslag til en strategi for bæredygtig udvikling i Danmark, som kaldes: Udvikling med omtanke - fælles ansvar Regeringen opfordrer alle til at deltage i debatten og komme med forslag til, hvordan vi opnår en bæredygtig udvikling i Danmark. I selve strategiudkastet lægger regeringen en række spørgsmål om bæredygtighed i Danmark ud til debat - og via Miljøstyrelsens hjemmeside opfordres man til at komme med direkte input til strategien. Strategiforslaget er samtidig sendt i høring hos en lang række interesseorganisationer. I kommisoriet for arbejdet med den nationale strategi (fra januar 2001) strategi skulle ligge færdig den 5. juni 2001 (på FN s Miljødag) - og fristen for input til regeringens arbejde med strategien var sat til d. 1. maj Denne frist er nu blevet udskudt til den 14. maj Datoen for, hvornår den endelige strategi skal ligge klar er udskudt tilsvarende. Den endelig strategi skal være det danske svar på opfordringen fra Agenda 21-dokumentet, som blev vedtaget på FN s generalforsamling i Rio Strategiforslaget (på 59 sider) kan gratis rekvireres i Miljø- og Energiministeriets miljøbutik på tlf.: / eller kan downloades fra Miljøstyrelsens hjemmeside hvor anden baggrundsmateriale om den nationale strategi også kan findes. Læs om strategioplægget på side 2 og 3 STORT TEMA-NR. OM: DEN NATIONALE STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

2 Kommentarer til regeringens strategi-forslag Over hals og hoved har regeringen nu på knap tre måneder udarbejdet sit forslag til en national strategi for bæredygtig udvikling i Danmark. Hermed er også Danmark på vej til - i hvert fald formelt - at indfri, hvad regeringen forpligtigede os til i 1997 på FN generalforsamlingen Rio+5. Andre lande som Sverige, Norge, Irland, Finland, Holland og Storbritannien gik i gang allerede i 1997 og 1998, og har dermed haft tid til både en længere proces omkring udarbejdelsen af deres nationale strategier - og til at gå i gang med strategiernes implementering. FOLKETS PANEL I ENGLAND Til gengæld har den danske regering haft mulighed for at kigge på erfaringerne fra de andre lande. Måske har den danske regering ladet sig inspirere af Storbritannien m.h.t. de debatspørgsmål, der stilles efter hvert afsnit i regeringens forslag. Men m.h.t. processen omkring udarbejdelse af strategien ligger man desværre langt fra Storbritannien, som ser ud til at være et af de få lande, der virkelig har taget Agenda 21 s ideer om nødvendigheden af en folkelig involvering alvorligt. I Storbritannien har man tilrettelagt en omfattende konsultationsproces omkring udarbejdelse af den nationale strategi - både vedrørende strategiens temaer og opstilling af målsætninger - og fx også vedrørende valg af indikatorer for bæredygtig udvikling. Både eksperter, erhvervsliv, fagforeninger, forbrugerorganisationer, lokale myndigheder og NGO er samt befolkningen generelt er blevet involveret via oplysende foldere, spørgeskemaer og afholdelse af en række seminarer rundt om i landet. Desuden har man i flere andre lande skabt en række nye institutioner og nedsat forskellige bæredygtighedsråd i forbindelse med udarbejdelse af strategierne. Bl.a. har Storbritannien nedsat et Sustainable Development Education Panel, der skal komme med anbefalinger om, hvordan bæredygtig udvikling kan indarbejdes i uddannelsessystemet, samt et Peoples Panel med 5000 tilfældigt udvalgte borgere, der skal rådgive om public service generelt. I Danmark må vi nøjes med to måneder til at debattere og kommentere regeringens udspil. DEN DANSKE REGERINGS VISION FOR ET BÆREDYGTIGT DANMARK BYGGER PÅ OTTE MÅL OG PRINCIPPER: 1. Vi skal opretholde et højt velfærdsniveau og høj beskæftigelse - og samtidig bryde båndet mellem økonomisk vækst og virkningen på miljø- og naturressourcer 2. Vi skal skabe sikre og sunde omgivelser for alle og opretholde et højt beskyttelsesniveau 3. Vi skal sikre en høj biologisk mangfoldighed og beskytte økosytemerne 4. Vi skal udnytte ressourcerne bedre 5. Vi skal sikre, at Danmark yder en aktiv international indsats 6. Vi skal sikre, at miljøhensyn indgår i alle sektorer 7. Vi skal sikre, at markedsstrukturen understøtter bæredygtig udvikling 8. Vi skal sikre, at bæredygtig udvikling er et fælles ansvar. BÆREDYGTIGHED ER INTEGRATION AF MILJØHENSYN Den danske regering baserer sin strategi på Brundtland-kommissionens forståelse af bæredygtighed. Man afholder sig dog fra at integrere den sociale dimension af bæredygtighed i strategien - og henviser til at de samfundsmæssige udfordringer behandles selvstændigt i regeringens program for de næste ti år: En holdbar Fremtid - Danmark For regeringen handler bæredygtighed i Danmark således om integration af miljøhensyn i alle sektorer og på alle niveauer - og i den traditionelle overordnede målsætning om økonomisk vækst og øget bekæftigelse. Igen og igen fastslår rapporten, at en afkobling mellem økonomisk vækst og vækst i miljøbelastning og ressourceforbrug er løsnet, der skal sikre os fortsat velfærd efter traditionel opskrift - nu blot på en mindre naturog miljøbelastende måde. Regeringen tilslutter sig samtidig det såkaldte svage bæredygtigheds-princip om, at hensynet til kommende generationer varetages ved at samfundets samlede kapital-formue, den samlede værdi af de økonomiske, de sociale og de miljømæssige ressourcer, ikke må falde. Det vil sige, at en yderligere forarmning af naturgrundlaget i Danmark godt kan være bæredygtig, hvis den opvejes af en forøgelse af andre velfærdsgoder som fx tilgængelighed og effektiv mobilitet (red.: læs motorveje og broer). Det er måske derfor, at strategien i kapital 7 om transport indeholder mål om at øge mobilitet og fremkommelighed snarere end intentioner om at begrænse stigning i trafikken eller transportbehovet - endsige decideret at begrænse efterspørgslen efter biltransport. Udkastet indholder dog også mange rigtig gode principper og generelle hensigtserklæringer. Fx erkender regeringen, at Danmark har et særligt ansvar for at gå foran i udvikling af et globalt bæredygtigt samfund - og forsigtighedsprincippet lanceres som grundliggende for at skabe et højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljø. Desværre viser det sig, at en integrering af de grundliggende principper i alle sektorer - selv på papiret - er vanskelige at indfri, og udkastet bærer tydeligt præg af at være stykket sammen af bidrag fra de enkelte sektor-ministerier. Fx hedder det under princippet om, at markedsstrukturen skal under- 2

3 støtte bæredygtig udvikling, at»det skal kunne betale sig at tage hensyn til miljøet. Det kan blandt andet ske ved at sikre, at de, der producerer, leverer, bortskaffer eller forbruger produkter og tjenesteydelser, betaler miljøomkostningerne«. Altså et forureneren betaler princip - og et princip om, at priser skal afspejle de reelle samfundsmæssige omkostninger. Derfor er det underligt modstridende, at man i kapitel fire om fødevareproduktion kan læse et debatspørgsmål, der lyder sådan:»hvor meget ekstra vil du betale for fødevarer, hvor der er taget særligt hensyn til sunde produkter, miljøet og dyrevelfærd?«. Her er det åbenbart forudsat, at øko-mælken skal være dyrere, hvilket ikke rigtig stemmer med, at det skal kunne betale sig at tage hensyn til miljøet - og i øvrigt heller ikke med de intentioner, der kan læses på s. 13 om, at»den økologiske tankegang skal ligge til grund for indsatsen på alle relevante politikområder, og økologisk landbrug skal fremmes.«uklare MÅL OG MIDLER Generelt siger strategien ikke ret meget om, hvordan principper skal realiseres og målene nås. Strategien lanceres som rammer for de hensyn, der skal tages, når kommende strategier og handlingsplaner skal udarbejdes - og regeringen henviser til andre konkrete handlingplaner og delstrategier som skal udmønte strategien - fx handlingsplan for biologisk mangfoldighed og grøn erhvervsstrategi. Med hensyn til mere konkrete målsætninger præsenteres overvejende mål og forpligtigelser fremsat i tidligere handlingsplaner - fx på energiområdet - og ikke ret mange nye mål, initiativer eller indsatsområder. Påpegning af virkemidler er også formuleret som hensigtserklæringer om fx at ressourceeffektiviteten skal forbedres ved at forskning og udvikling af ressourceeffekive produkter og ydelser styrkes over en bred front - eller om at holde fast i de grønne afgifter og overveje muligheden for at indføre nye - og evt. omlægge afgifterne på bekæmpelsesmidler og transport. Et af de mest konkrete tiltag er nedsættelse af et udvalg, der skal undersøge om registreringsafgiften kan gøres grønnere. Regeringen siger, at brug af økonomiske styringsinstrumenter bør samordnes internationalt - og vil altså hellere end at pille ved markedsstrukturen lancere en vifte af mindre politisk følsomme redskaber og virkemidler som prognoser og scenarier, strategisk miljøvurdering, information, miljø- og energimærknings-ordninger, bedre planlægning, forskning og teknologisk udvikling samt uddannelse og undervisning. Der er heller ikke afsat statslige midler til særlige indsatsområder, som man har gjort i f.eks. Holland og Sverige. I Sverige er der blevet afsat 25,2 mia. SKR over 10 år til et nyt energiprogram, til aktiviteter inden for miljø og sikkerhed og offentlig transport og til et miljøkompensationsprogram for landbruget samt til støtte for lokale investeringer. Den danske regering henviser til, at da strategien har et tidsperspektiv på tyve år, vil det ikke være meningsfyldt at knytte udgifter til de enkelte områder. Ansvaret for realisering af strategien placeres i høj grad hos de enkelte sektorer og andre aktører i samfundet - bl.a. NGO er, og regeringen undgår i vid udstrækning at forpligte sig. Regeringen vil dog i sammenhæng med strategien udvikle et sæt af bæredygtighedsindikatorer, der kan følge udviklingen i forhold til vigtige mål og indsatser for bæredygtig udvikling. Det endelige sæt af indikatorer skal fastlægges på baggrund af en debatfase. Regeringen vil desuden vurdere og justere strategien hvert femte år. ET OPLÆG TIL DEBAT Man må håbe, at regeringens udspil skal opfattes som oplæg til debat om, hvordan mål og virkemidler skal konkretiseres og integreres i den endelige nationale strategi. Sådan kunne regeringens formulering af debatspørgsmål godt forstås - men kan det nås inden juni i år, hvor strateien skal ligge færdig? Sker der ikke en konkretisering af mål og midler - og en integrering de enkelte sektorer imellem, kan man stille spørgsmål ved, om papiret kan bruges som en reel strategi - og om Danmark på nogen måde kan ses som foregangsland vedrørende indsatsen for bæredygtig udvikling. Af cand.agro Anne Mette de Visser, Øko-net Historisk rids fra Brundtland til Rio : Brundtlandrapporten»Vor Fælles Fremtid«1992: FN s topmøde om miljø og udvikling i Rio Væsentligste resultater fra Rio: - Principerklæringen Rio-deklarationen om miljø og udvikling, som i 27 principper definerer rettigheder og pligter for landene. - Agenda 21: Et handlingsprogram på 40 kapitler for hvordan en bæredygtig udvikling opnås. Agenda 21 er en udmøntning af Rio-deklarationen. 1997: FN s generalforsamling, Rio+5 Opsamling på Agenda 21. Enighed om at alle regeringer bør udarbejde nationale strategier for bæredygtig udvikling inden år : I januar offentliggjorde regeringen, at den nationale strategi skal ligge færdig i juni. 2002: World Summit on Sustainable Development, Rio+10 Alle regeringer skal som led i mødet præsentere en national strategi for bæredygtig udvikling. 3

4 Folkemøde i Århus FREDAG D. 27. APRIL KL OG KL I FOLKEDANSERNES HUS...FÅ VIDEN OM...GIV INPUT TIL...FEST FOR : Ankomst - KulturGyngens økologiske café er åben : Velkomst ved Lars Myrthu-Nielsen og Anne Mette de Visser, Øko-net : VIDEN OM: Oplæg om Danmarks strategi for bæredygtig udvikling og plenum-debat : Steen Gade, direktør i Miljøstyrelsen: Om udarbejdelsen af en national strategi for bæredygtig udvikling - hvad er regeringens vision for et bæredygtigt Danmark : Jan Holm Ingemann, Aalborg Universitet: Bæredygtighed i Danmark - hvad skal der til? : Debat : Pause : Skuespiller Peter Larsen på bæredygtig line : GIV INPUT TIL: Café-debat : Oplæg til debat v. Anne Mette de Visser, Øko-net : Café-debat med kaffe og te m.v : Fælles opsamling af eftermiddagen - meldinger og input til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling Der udarbejdes et referat af mødet, som bliver sendt til regeringen : FEST FOR: Vores Bæredygtige Udvikling : Økologisk sandwich-bar ved KulturGyngens økologiske café - - der i dagens anledning flytter fra Mejlgade til Folkedansernes Hus. Der vil være et bredt udvalg af lækre specialiteter: Frisklavede sandwich, salater, bruschetta, kager, slik samt kolde og varme drikkevarer : Fest-foredrag ved Steen Møller, hus- og højskolemand: En halmballe er bærebar, men er et halmhus bæredygtigt? Er det en folkelig uforløst drøm om det bæredygtige samfund, der har skabt den store interesse for at bygge huse af halm? : Fest, gøgl og glad dansemusik med bl.a. Trio Frivoel, Habatusa, Westus Verdensfjern og David Skunk. Vær klar til at få et glimt i øjet og tics i tæerne... Praktiske oplysninger: Folkedansernes Hus ligger på Vestervang 42, 8000 Århus C (ved Poul Martin Møllersvej). Det er gratis at deltage i arrangementet. Tilmelding er ikke nødvendig, men hvis du ved, du kommer, vil det være fint, om du melder dig til, af hensyn til arrangementes praktisk afvikling. Send en til eller ring på tlf.: hvor yderligere oplysninger også fås. Arr.: Øko-net i samarbejde med FO-Århus København - en bæredygtig storby ARBEJDENDE KONFERENCE D. 25. APRIL 2001 KL PÅ HOTEL JOSTY, FREDERIKSBERG Kom og deltag i diskussionen om København som bæredygtig storby! Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har nedsat Rådet for Bæredygtig Udvikling (læs om Rådet på - oplysninger på tlf ), der har udarbejdet dokumentet København - en bæredygtig storby, som indeholder forslag til mål for en bæredygtig udvikling i Københavns Kommune. Rådet ønsker på konferencen at drøfte forslagene, og formålet med konferencen er således at kvalificere rådets forslag og at sikre, at de tilpasses de relevante aktører, inden Rådet sender sine endelige anbefalinger til Københavns Kommunes politikere. Arr.: Rådet for Bæredygtig Udvikling i Københavns Kommune GRØNT ISLÆT I UNDERVISNINGEN - HVORFOR OG HVORDAN I DEN DAGLIGE UNDERVISNING? Kom og bliv inspireret på et temamøde tirsdag d. 24. april 2001 kl på EUC Sjælland, Haslev afd. Oplæg af: Jette Ebbekær Thomsen, Agenda 21 koordinator for voksenskolerne i Haslev Jesper Lund, Den Økologiske Produktionsskole på Nørrebro Jens Aarby, Blaagaard Statsseminarium Vilmer Andersen, Danmarks Erhvervs-pædagogiske Læreruddannelse Søren Breiting, Danmarks Pædagogiske Universitet Flemming Brøns-Hansen, Lærer på Byøkologisk Center og Enghavegård Skole Peter Madsen, Aalborg Handelsskole Nærmere oplysninger / tilmelding til: Jette Thomsen, Voksenskolerne i Haslev, c/o Haslev Kommune Frederiksgade 9, 4690 Haslev Tlf.: ØKO NET Husk at bruge girokortet og vær medlem af Øko-net i 2001 for 130 kr. - så støtter du den økologiske folkeoplysning via bl.a. Nyhedsbladet Øko-net Øko-net er et opsøgende netværk der let, overskueligt og informativt giver idéer, inspiration og oplysning inden for økologi, natur og miljø. Øko-net arrangerer jævnligt seminarer og netværksmøder. På Internettet finder du bl.a.: en omfattende øko-kalender en database med grønne adresser og links. Øko-net har sekretariat på Sydfyn: Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis Højskolehjemmet Svendborgvej 9, Ollerup 5762 Vester Skerninge Tlf.: Giro-nr.:

5 DEBAT-MØDER OM DEN NATIONALE STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING BORGERMØDE I TINGLEV Tirs. den 17. april kl på Rebbøl Kulturcenter På borgermødet fremlægges kommuneplanen for Tinglev Kommune - herunder bliver der diskussion om den nationale strategi for bæredygtig udvikling, med et indledende oplæg ved borgmester Thorkild Dahl Nielsen (V). Nærmere information på tlf Arr.: Tinglev Kommune INVITATION TIL DEBATMØDE - om regeringens forslag til bæredygtig udvikling Onsdag den 18. april kl på Rysensteen Gymnasium, Tietgensgade 74 (lige ved Hovedbanegården og DGI byen) Hvorfor nu det? Baggrunden er, at regeringens forslag»danmarks strategi for bæredygtig udvikling«er sendt til offentlig høring fra 16. marts til 14. maj Der er altså en ganske kort frist til at kommentere regeringens forslag. Men Grønne Familier vil gerne give medlemmerne lejlighed til at medvirke til et høringssvar. Derfor arrangeres denne cafébords-debat, hvor vi skal diskutere vores holdning til regeringens forslag set i lyset af DanmarksDeklarationen, det folkelige udspil til en national bæredygtighedsplan. Grønne Familier har sammen med 88 andre organisationer underskrevet DanmarksDeklarationen, der blev overrakt regeringen og Folketinget d. 23. januar Hvad skriver regeringen i sit forslag om den grønne forbrugers rolle? Med udgangspunkt i afsnit 13 og 14 i regeringens forslag holder Britt Schak Hansen (Grønne Familier) et oplæg om dette spørgsmål. Efterfølgende er der cafébordsdebat, som skal danne grundlag for Grønne Familiers høringssvar til regeringen. Øl og vand kan købes. Invitationen er sendt til alle medlemmer af Grønne Familier i følgende kredse: København & Frederiksberg, Københavns Amt, Frederiksborg Amt, Roskilde og Omegn, Lejre og Omegn, Høje Tåstrup og Omegn, Værløse, Brøndby samt Albertslund. Vi håber, I møder talstærkt op, så vi kan få en god debat! Alle andre er også velkomne. Regeringens forslag»danmarks strategi for bæredygtig udvikling«kan bestilles i Miljøbutikken tlf eller læses på DanmarksDeklarationen kan bestilles hos Øko-net tlf eller læses på eller Yderlige oplysninger kan fås hos bestyrelsesmedlem i Grønne Familier København & Frederiksberg: Britt Schak Hansen på arbejds-tlf eller privat-tlf eller Arr.: Grønne Familier København & Frederiksberg TEAM SYDFYN - Torsdag d. 19. april kl på Restaurant Sundet på havnen i Svendborg DanmarksDeklarationen blev overrakt til regering og Folketing den 23. januar Regeringen vil præsentere en strategi for bæredygtig udvikling i Danmark i juni Regeringen har bedt alle om at komme med deres forslag til indhold igennem en folkelig debat. Team Sydfyn vil denne aften sætte fokus på, den standende debat om bæredygtighed, som ikke mindst den sydfynske region har svært ved at finde sin holdning til. Hvilken betydning har det for vores hverdag? Er det tilladt at anvende begrebet»bæredygtighedsprofit«? Kan profitabel virksomhed gå hånd i hånd med en miljørigtig udvikling? Kommuner og turistforeninger/-erhverv er afventende (negative) over for en deltagelse i Destination 21. Men EU har udnævnt området som et af de 4 pilotprojekter, der kan gennemføres, så kunne Sydfyn blive spydspidsen i Europa ved deltagelse? (Holdninger til ovennævnte fra den danske regering og en stillingtagen til Destination 21 skal være udmeldt inden den 15. maj). Tænker vi nogensinde på, om området kunne skabe en niche, som kunne give os en konkurrencefordel? Miljø er både produktion, nye typer af undervisningsformer, ferie, personligt værdigrundlag. Hvad vil vi - hvad vil du? Denne aften vil du kunne få ny viden - og få luft for dine synspunkter. Aftenen indledes med et oplæg af Anne Mette de Visser, Øko-net, og som altid er der spisning for interesserede kl Alle er velkomne - nærmere oplysninger: / tlf Arr.: Team Sydfyn ØKOSAMFUND HOLDER DEBATMØDER OM REGE- RINGENS OPLÆG TIL EN NATIONAL BÆREDYGTIG- HEDSSTRATEGI Den 19. april kl i Hertha Levefællesskab, Landsbyvænget 14, Herskind, 8464 Galten Den 23. april kl i Økosamfundet Dyssekilde, Hågendrupvej 6, Torup, 3390 Hundested Danmark har forpligtet sig til at lave en national strategi mod en bæredygtig udvikling - en national Agenda 21-plan. I den forbindelse har regeringen udsendt et oplæg til en sådan skrivelse, som den har kaldt»udvikling med omtanke - fælles ansvar«. Forslaget er sendt i høring, og regeringen ønsker svar tilbage allerede 14. forsættes på næste side... 5

6 maj, således at den endelige strategi kan offentliggøres i juni 2001 og medbringes til Sydafrika i 2002 til Rio+10. Denne strategi eller handlingsplan vil derfor få afgørende indflydelse på hvordan Danmark - dine børns Danmark - bevæger sig i retning af bæredygtighed. Derfor har over 80 organisationer og kommuner mv. tilsluttet sig DanmarksDeklarationen - erklæringen om en dansk dagsorden for bæredygtig udvikling i det 21. århundrede (www.danmarksdeklarationen.dk). Og derfor er LØS i færd med at arrangere 10 debatmøder rundt omkring i danske økosamfund. Her vil vi trække tråde fra de lokale økosamfunds bæredygtighedstiltag op til det nationale. Kort sagt: Hvad bør en national bæredygtighedsstrategi indeholde, hvis vi tager udgangspunkt i det lokale? Hvilke erfaringer har vi fra økosamfundene, som kan og bør indbygges i den nationale plan? Vi vil invitere en person fra det aktuelle økosamfund, samt to politikere, til at holde oplæg til inspiration for debatten. Resultatet af de debatter, vi når inden høringsfristen, vil blive tilsendt regeringen som bidrag. Møderne arrangeres som café-møder. Tilmelding for begge debatmøder til LØS sekretariatet på tlf / De øvrige kurser vil løbende blive annonceret på: og Arr.: Landsforeningen for Økosamfund ENERGIDEBAT EnergiDebat-arbejdsgruppen holder et åbent møde fredag den 20. april kl med temaet: Kritik og forslag til regeringens»danmarks strategi for bæredygtig udvikling«. Oplæg ved Christian Ege, Det Økologiske Råd, og Pernille Hagedorn, Miljøbevægelsen NOAH. Mødet foregår på Københavns Rådhus, på 1. sal. i værelse 57. Tilmelding til Uffe Geertsen, tlf eller e- mail: Arr.: EnergiDebat Konferencen skal danne rammen om en debat af transportsektorens rolle og ansvar for en bæredygtig udvikling. Tre oplægsholdere vil vurdere den aktuelle udvikling og strategien for bæredygtig udvikling. Derefter vil et panel af centrale aktører blive udspurgt om deres bidrag, forslag og ønsker til at sikre en bæredygtig transportudvikling. Panelet bliver primært udspurgt af Susanne Krawack, men korte, konkrete spørgsmål fra salen er velkomne. Ønsker man imidlertid at sikre sig tid til et kort indlæg i debatten, vil Transportrådet gerne informeres på forhånd. Deltagere og andre interesserede kan sende kommentarer til debatoplægget til Transportrådet pr. brev eller mail senest tirsdag den 24. april og gerne før. De vil så blive skrevet ind i den samlede tilbagemelding. På programmet er der oplæg af: Hans E. Zeuthen, Transportrådet: Transport og bæredygtighed, Emin Tengström, Aalborg Universitet: Barrierer for bæredygtighed, Henrik Gudmundsson, DMU: Udviklingen og indikatorer. Efterfølgende er der panel-debat med: Direktør Michael Svane, DTL, Global purchase manager Claus Haase, Arla Foods, Kontorchef Dorthe Kusk, Vejle Amt, Vejchef Niels Schmidt, Århus Kommune, Tom Jørgensen, Rådet for Bæredygtig Udvikling i Københavns Kommune, Udspørger: Susanne Krawack, Transportrådet. Deltagelse er gratis og tilmelding til konferencen kan foretages på eller på tlf.: Tilmeldingsfristen er tirsdag den 17. april. Arr.: Transportrådet DEBATMØDE I RIBE AMT OM Alle, med visioner til og interesse i en bæredygtig udvikling, opfordres hermed til at møde op onsdag den 25. april kl på Seminariet i Esbjerg, Skolebakken 171 Yderligere information og tilmelding på tlf eller Arr.: Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité i samarbejde med Øko-net TRANSPORTRÅDET INDBYDER TIL DEBAT OM BÆREDYGTIG UDVIKLING PÅ TRANSPORTOMRÅDET Fredag den 20. april, kl i DSB s Kursuscenter Østerport, Folke Bernadottes Allé 7, København Miljøministeren har bedt Transportrådet stå for en debat om transportdelen af forslaget til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling,»udvikling med omtanke fælles ansvar«. Transportrådet vil på baggrund af debatten på seminaret give en skriftlig tilbagemelding til forslaget. VED MARIAGER FJORD Torsdag den 26. april 2001 kl på Restaurant Bramslev Bakker. Der er fællesspisning først og halvårligt netværksmøde for Netværk Mariager Fjord (tilmelding på tlf senest onsdag den 18. april). Til at lede debatten har vi inviteret civ. ing. Lis Husmer, der er miljøkonsulent ved CASA - Center for Alternative Samfunds Analyser. Resultatet bliver - håber vi - at vi kan indsende et relevant bidrag om bæredygtighed fra Mariager Fjord området. Arr.: Netværk Mariager Fjord fortsættes på næste side... SAMFUNDETS UDVIKLINGSAFDELING - BÆREDYGTIG UDVIK- LING GENNEM EKSPERIMENTER (red. Jan Holm Ingemann) udkommer den 1. maj - læs om bogen i næste nr. af Øko-net 6

7 KAN SAMMENHÆNGEN MELLEM ØKONOMISK VÆKST OG VÆKST I RESSOURCEFORBRUG BRYDES? Torsdag den 26. april kl i Det Økologiske Inspirationshus, Allégade 7-9, 2000 Frederiksberg I sit udkast til den nationale strategi for bæredygtig udvikling forudsætter regeringen at sammenhængen brydes. Er det muligt? Mødet indledes med to oplæg ved: Inge Røpke, Institut For Teknologi og Samfund - DTU: Hvad påvirker privatforbruget og hvordan har det udviklet sig? Hvad skal der til for at reducere eller omlægge forbruget? Henrik Wenzel, Institut for Produktion og Ledelse - DTU: Hvilke teknologiske muligheder er der for at effektivisere ressourceforbruget? Er det realistisk at tro på reduktion med faktor 4 eller faktor 10? Efterfølgende er der diskussion af regeringens idéer om ressourceeffektivisering: Hvilke midler til udviklingsaktiviteter er nødvendige? Hvilke nye former for miljøpolitik skal der til? Gratis adgang - nærmere oplysninger på tlf Arr.: Selskabet for Grøn Teknologi, IDA og Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis - OFFENTLIGT DEBATMØDE Fredag den 27. april kl på Pensionist-Højskolen Marielyst, Bøtøvej 2, Marielyst, 4873 Væggerløse Arrangementets form vil være cafébordsdebat. Vi mødes i salen til en kort fælles introduktion, hvorefter mødets deltagere vil blive fordelt ved borde med højskolens kursister, hvor der vil blive serveret kaffe og brød / kage. Diskussionen foregår ved bordene i små grupper, hvorefter der vil være opsamling. Alt i alt vil der være lagt op til et par timers samfundsdebat i hyggelige omgivelser. Alle er velkomne. Nærmere oplysninger på tlf.: Arr.: Pensionist-Højskolen Marielyst FOLKEMØDE PÅ DANMARKS NATURFREDNINGS- FORENINGS REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag en 28. april på Esbjerg Højskole På Danmarks Naturfredningsforenings repræsentantskabsmøde vil mødet i halvanden time blive omdannet til et folkemøde om den nationale strategi for bæredygtig udvikling. Til denne del af mødet har DN inviteret en repræsentant fra regeringen (hvis invitationen ikke imødekommes bortfalder punktet). Repræsentantskabsmødet er et lukket møde. Nærmere oplysninger på tlf Arr.: Danmarks Naturfredningsforening EL-OVERLØB SOM AFFALDSSTRØM ELLER BÆREDYGTIG ENERGIRESSOURCE? Mandag den 30. april kl i Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31, København V For at sikre Danmarks miljømålsætninger arbejder energiplanlæggere fra el-sektoren, Energistyrelsen, DTU og AUC i disse måneder på at integrere vindkraft og kraftvarmestrøm i alle forbrugssektorer, incl. transportsektoren. På seminaret fremlægges og debatteres problemer og muligheder i dette arbejde. Oplæg af bl.a. miljøborgmester Bo Asmus Kjeldgaard, kontorchef Claus Andersen, Energistyrelsen, lektor i energiplanlægning Henrik Lund, AUC. Tilmelding senest den 23. april til Ingeniørforeningen i Danmark på tlf eller Arr.: Selskabet for Grøn Teknologi, EnergiDebat, OVE, SEK og Danmarks Vindmølleforening HØRING OM REGERINGENS FORSLAG TIL NATIONAL BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI Onsdag d. 2. maj kl efterfulgt af reception. Sted: København (præcist sted endnu uafklaret) Indledning ved Hans Jensen, formand for LO. Oplæg ved miljø- og energiminister Svend Auken samt yderligere én minister, samt repræsentanter for Mellemfolkeligt Samvirke og Det Økologiske Råd. Panel med repræsentanter for bl.a. SID, Dansk Metal, Det Økonomiske Råd og Forbrugerrådet. Gratis adgang, men tilmelding til LO på tlf eller via Arr.: LO i samarbejde med Det Økologiske Råd BÆREDYGTIGE BYER Debatmøde mandag den 7. maj kl på Arkitektskolen i Århus. Der vil være indlæg på mødet fra Miljø- og Energiminister Svend Auken, By- og Boligminister Lotte Bundsgaard og Formand for Udvalget for teknik og miljø i Kommunernes Landsforening Johs. Poulsen - efterfulgt af paneldebat. Det ligger endnu ikke fast, hvem der deltager i panelet - men det vil blive sammensat af faglige eksperter og kommunale repræsentanter. Endeligt program kan ses på Nærmere oplysninger hos Maj Green på tlf Arr.: Kommunernes Landsforening og Dansk Byplanlaboratorium forsættes på bagsiden... ET BÆREDYGTIGT NORDEN Tidsskriftet Politik i Norden, der udgives af Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd har i nr. 2 (marts / april 2001) temaet: Et bæredygtigt Norden. Tidsskriftet kan bestilles på tlf Yderligere oplysninger på: 7

NYHEDS BLADET ØKO NET

NYHEDS BLADET ØKO NET NYHEDS BLADET ØKO NET Årgang 9 August 2002 Nr. 50 N E T V Æ R K E T F O R Ø K O L O G I S K F O L K E O P LY S N I N G O G P R A K S I S JOHANNESBURG 2002 WORLD SUMMIT ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT JOH Hvad

Læs mere

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 LA21-Nyhedsbrevet et er i luften igen! Velkommen til det første nummer af det nye elektroniske LA21-Nyhedsbrev. Efter en længere pause samarbejder Miljøministeriet, Amtsrådsforeningen

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

Bæredygtig vækst hvordan?

Bæredygtig vækst hvordan? Bæredygtig vækst hvordan? > Idékatalog fra borgerhøring Odense den 19. januar 2002 teknologirådet, januar 2002 Bæredygtig vækst hvordan? - baggrunden for borgerhøringerne i Herning, Odense og Glostrup

Læs mere

Local Evaluation 21 Nyt selvevalueringsværktøj

Local Evaluation 21 Nyt selvevalueringsværktøj Nyhedsbrev nr. 42 Juni 2004 Local Evaluation 21 Nyt selvevalueringsværktøj til det lokale Agenda 21-arbejde Local Evaluation 21 er et nyt redskab til selvevaluering til amter og kommuner i forbindelse

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Nye muligheder med et CO2-regnskab

Nye muligheder med et CO2-regnskab Nye muligheder med et CO2-regnskab Nyhedsbrev nr. 56 Maj 2009 Reduktion i CO2 udslippet er for alvor kommet på den politiske dagsorden. Der er bl.a. et af de centrale omdrejningspunkter for den klimaaftale

Læs mere

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådet Scandiagade 13 2450 København SV Tlf. 33 79 00 79 Fax 33 79 01 79 fr@friluftsraadet.dk www.friluftsraadet.dk Kredssektionen Tlf. 33 28 04 17 kreds@friluftsraadet.dk

Læs mere

Livscyklusvurderinger som metode til at skabe bæredygtige hotel/vandrehjemsdrift.

Livscyklusvurderinger som metode til at skabe bæredygtige hotel/vandrehjemsdrift. Hovedopgave Humanøkologi-studiet 1. år Livscyklusvurderinger som metode til at skabe bæredygtige hotel/vandrehjemsdrift. Dato for aflevering: 31.05.01 Udarbejdet af: Arne Noe Niels Odder Jensen Hans-Jørgen

Læs mere

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V

Referat af Friluftsrådets generalforsamling. Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Referat af Friluftsrådets generalforsamling Onsdag den 24. april 2013 i Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge, København V Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Friluftsrådets virksomhed i det forløbne

Læs mere

Strategier modtages løbende

Strategier modtages løbende Nyhedsbrev nr. 39 September 2003 Strategier modtages løbende Vi vil gerne opfordre alle kommuner og amter til at huske at sende de vedtaget lokal Agenda 21-strategier til Miljøministeriet. Inden udgangen

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid ud af boksen og ind i det fælles rum Flere muligheder Grøn omstilling

Læs mere

Kommunale chefer lever livet farligt TEKNIK & MILJØ. Bedre kvalitet forudsætter bedre ledelse. Seks bogstaver der provokerer: K-U-N-D-E-R

Kommunale chefer lever livet farligt TEKNIK & MILJØ. Bedre kvalitet forudsætter bedre ledelse. Seks bogstaver der provokerer: K-U-N-D-E-R POLITIK OG LEDELSE PÅ DET KOMMUNALTEKNISKE OMRÅDE FEBRUAR 2008 NR.2 TEKNIK & MILJØ STADS OG HAVNEINGENIØREN Kommunale chefer lever livet farligt Bedre kvalitet forudsætter bedre ledelse Seks bogstaver

Læs mere

BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen. Nr 2. 2010

BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen. Nr 2. 2010 DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 2. 2010 Per Stig Møller afløser Carina Christensen som kulturminister BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen Forsidefoto:

Læs mere

Regionale miljønetværk og grønne job

Regionale miljønetværk og grønne job Erfaringer fra evalueringen af Den Grønne Jobpulje Regionale miljønetværk og grønne job Center for Alternativ Samfundsanalyse Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) har skrevet dette hæfte om projekter,

Læs mere

En bæredygtig omstilling af Danmark

En bæredygtig omstilling af Danmark En bæredygtig omstilling af Danmark LØS strategi 2015-2019 Oplæg til årsmøde i LØS d. 10.-12. april 2915 på Ananda Gaorii ved Vig 1 Forord Oktober 2014 afholdt Landsforeningen for Økosamfund, LØS, et seminar

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

74 Marts 2006. geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3

74 Marts 2006. geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3 74 Marts 2006 geoforum.dk mødestedet for geografisk information På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3 Hvad får man egentlig for sit medlemskontingent? Side 4 Beretning om Geoforum

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet.

Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet. 1 Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet. Indholdsfortegnelse Sammendrag, konklusion, perspektivering... 3 A. Udviklingsplan og metodebeskrivelse... 3 A.1 Målgruppe... 3 A. 2 Introduktion

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 17 nummer 2 juni 2005 HER FINDER DU HJERNESKADEFORENINGEN HOVEDKONTOR: Brøndby Møllevej 8,2605 Brøndby Girobank 195-0096 Tlf. 4343 2433, Fax: 4342 2430 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

Bedre at investere i aktier end at tippe

Bedre at investere i aktier end at tippe N y h e d s b rev t i l L O s amt e r o g se k t io n er # 2 / ma rt s 2 00 0 Lokale partnerskaber kan sikre fastholdelse........ 2 Forsøg i 33 kommuner dokumenterer, at sygemeldte og sygdomstruede kan

Læs mere

Udviklingslande og klimaændringer 5. Synspunkter på klimaforandringerne 6

Udviklingslande og klimaændringer 5. Synspunkter på klimaforandringerne 6 NR 1 MARTS 2009 UDGIVET AF TEKNOLOGIRÅDET WWW.TEKNO.DK PROJEKT Fremtidens sundhedsvæsen 4 HØRING Udviklingslande og klimaændringer 5 PROJEKT Synspunkter på klimaforandringerne 6 PROJEKT PRISE PRIvacy and

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Enhedslistens årsmøde 2013. Enhedslistens firetyvende årsmøde. Årsmødehæfte 3

Enhedslistens årsmøde 2013. Enhedslistens firetyvende årsmøde. Årsmødehæfte 3 Enhedslistens årsmøde 2013 Enhedslistens firetyvende årsmøde Årsmødehæfte 3 Kære årsmøde-deltagere Velkommen til Enhedslistens 24. årsmøde. Forude venter 3 spændende dage. Du sidder her med det samlede

Læs mere

FORNYELSENS ÅR DEN ROBUSTE STORBY DEN GODE HISTORIE DB'S ÅRSPROGRAM 2004 TILBAGETOGETS HELTE PLANDANMARK. 2. årgang januar 2004

FORNYELSENS ÅR DEN ROBUSTE STORBY DEN GODE HISTORIE DB'S ÅRSPROGRAM 2004 TILBAGETOGETS HELTE PLANDANMARK. 2. årgang januar 2004 2. årgang januar 2004 BYPLAN NYT FORNYELSENS ÅR Side 3 DEN ROBUSTE STORBY Det er ikke skattemæssigt begrundet, når jeg arbejder for at få bygget attraktive boliger i Københavns Havn, siger Jens Kramer

Læs mere

$ " & " " " $ "' '! "! % " " ' $ % " & % & % ' ### " "

$  &    $ ' '! ! %   ' $ %  & % & % ' ###  % " & " " Fra viden til virksomhed Kortlægning af vidensmiljøer inden for Klimatilpasning Omslag: 2+1 Typografisk design: Klahr Denne tryksag er sat med Sabon samt Pluto Sans og trykt hos Rosendahls ISBN:

Læs mere

et bud på en ny og klimavenlig livsstil

et bud på en ny og klimavenlig livsstil Af Jørgen Dahl Madsen et bud på en ny og klimavenlig livsstil KLIMA-REVOLUTION? COLOFON RYVANG LOKALRÅD KLIMA-REVOLUTION? - et bud på en ny og klimavenlig livsstil Af Jørgen Dahl Madsen dahlmadsen@gmail.com

Læs mere