NET Årgang 8 April 2001 Nr. 43

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NET Årgang 8 April 2001 Nr. 43"

Transkript

1 NET Årgang 8 April 2001 Nr. 43 NETVÆ RKET FOR Ø KOLOGISK FOLKEOPLYSNING OG PRAKSIS NYHEDS BLADET ØKO NET Folkemøde i Århus om den danske strategi for bæredygtig udvikling FREDAG DEN 27. APRIL KL OG KL I FOLKEDANSERNES HUS...FÅ VIDEN OM...GIV INPUT TIL...FEST FOR... Mød og oplev: Steen Gade, Miljøstyrelsen, Jan Holm Ingemann, Aalborg Universitet, Peter Larsen, skuespiller og Steen Møller, husmand Fest, gøgl og musik med bl.a.: Trio Frivoel, Habatusa, Westus Verdensfjern og David Skunk Økologisk café ved KulturGyngen Program og oplysninger på side 4. FO-Århus Arr.: Øko-net i samarbejde med Dobbelt så meget tid til folkelig debat Det lyder af meget, men er kun ca. to uger ekstra. Tidsfristen for at indlevere høringssvar til regeringens udkast til den danske strategi for bæredygtig udvikling er blevet rykket. Det sker efter at regeringen har modtaget mange henvendelser om, at tidsfristen ikke giver ordentlig mulighed for en folkelige inddragelse og debat. Den nye frist betyder at kommentarer og bidrag skal være Miljøstyrelsen i hænde inden d. 14. maj Strategien forventes offentliggjort i uge 25. Mødepakken»Vores Bæredygtige Udvikling«Det er stadig muligt at rekvirere mødepakken Vores Bæredygtige Udvikling. Mødepakken gør det let at arrangere et spændende og aktivt debatmøde, idet den bl.a. indeholder forslag til forskellige korte og lange mødetyper, arrangør-manual, materialer, annonce og pressemeddelelse. Øko-net vil samle tilbagemeldinger og sende dem samlet til regeringen. Fristen er her også rykket. Møderne skal derfor afholdes senest onsdag den 9. maj 2001 for at kunne fungere som input til regeringens arbejde. Bestil pakken hos Øko-net på tlf Pakkens indhold kan også hentes direkte på: ALT OM: DEBAT-MØDER OM OG MED INPUT TIL BÆREDYGTIG UDVIKLING I DK Regeringens forslag til en dansk Agenda 21 var tidsplanen, at den endelige Regeringen offentliggjorde den 16. marts sit forslag til en strategi for bæredygtig udvikling i Danmark, som kaldes: Udvikling med omtanke - fælles ansvar Regeringen opfordrer alle til at deltage i debatten og komme med forslag til, hvordan vi opnår en bæredygtig udvikling i Danmark. I selve strategiudkastet lægger regeringen en række spørgsmål om bæredygtighed i Danmark ud til debat - og via Miljøstyrelsens hjemmeside opfordres man til at komme med direkte input til strategien. Strategiforslaget er samtidig sendt i høring hos en lang række interesseorganisationer. I kommisoriet for arbejdet med den nationale strategi (fra januar 2001) strategi skulle ligge færdig den 5. juni 2001 (på FN s Miljødag) - og fristen for input til regeringens arbejde med strategien var sat til d. 1. maj Denne frist er nu blevet udskudt til den 14. maj Datoen for, hvornår den endelige strategi skal ligge klar er udskudt tilsvarende. Den endelig strategi skal være det danske svar på opfordringen fra Agenda 21-dokumentet, som blev vedtaget på FN s generalforsamling i Rio Strategiforslaget (på 59 sider) kan gratis rekvireres i Miljø- og Energiministeriets miljøbutik på tlf.: / eller kan downloades fra Miljøstyrelsens hjemmeside hvor anden baggrundsmateriale om den nationale strategi også kan findes. Læs om strategioplægget på side 2 og 3 STORT TEMA-NR. OM: DEN NATIONALE STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

2 Kommentarer til regeringens strategi-forslag Over hals og hoved har regeringen nu på knap tre måneder udarbejdet sit forslag til en national strategi for bæredygtig udvikling i Danmark. Hermed er også Danmark på vej til - i hvert fald formelt - at indfri, hvad regeringen forpligtigede os til i 1997 på FN generalforsamlingen Rio+5. Andre lande som Sverige, Norge, Irland, Finland, Holland og Storbritannien gik i gang allerede i 1997 og 1998, og har dermed haft tid til både en længere proces omkring udarbejdelsen af deres nationale strategier - og til at gå i gang med strategiernes implementering. FOLKETS PANEL I ENGLAND Til gengæld har den danske regering haft mulighed for at kigge på erfaringerne fra de andre lande. Måske har den danske regering ladet sig inspirere af Storbritannien m.h.t. de debatspørgsmål, der stilles efter hvert afsnit i regeringens forslag. Men m.h.t. processen omkring udarbejdelse af strategien ligger man desværre langt fra Storbritannien, som ser ud til at være et af de få lande, der virkelig har taget Agenda 21 s ideer om nødvendigheden af en folkelig involvering alvorligt. I Storbritannien har man tilrettelagt en omfattende konsultationsproces omkring udarbejdelse af den nationale strategi - både vedrørende strategiens temaer og opstilling af målsætninger - og fx også vedrørende valg af indikatorer for bæredygtig udvikling. Både eksperter, erhvervsliv, fagforeninger, forbrugerorganisationer, lokale myndigheder og NGO er samt befolkningen generelt er blevet involveret via oplysende foldere, spørgeskemaer og afholdelse af en række seminarer rundt om i landet. Desuden har man i flere andre lande skabt en række nye institutioner og nedsat forskellige bæredygtighedsråd i forbindelse med udarbejdelse af strategierne. Bl.a. har Storbritannien nedsat et Sustainable Development Education Panel, der skal komme med anbefalinger om, hvordan bæredygtig udvikling kan indarbejdes i uddannelsessystemet, samt et Peoples Panel med 5000 tilfældigt udvalgte borgere, der skal rådgive om public service generelt. I Danmark må vi nøjes med to måneder til at debattere og kommentere regeringens udspil. DEN DANSKE REGERINGS VISION FOR ET BÆREDYGTIGT DANMARK BYGGER PÅ OTTE MÅL OG PRINCIPPER: 1. Vi skal opretholde et højt velfærdsniveau og høj beskæftigelse - og samtidig bryde båndet mellem økonomisk vækst og virkningen på miljø- og naturressourcer 2. Vi skal skabe sikre og sunde omgivelser for alle og opretholde et højt beskyttelsesniveau 3. Vi skal sikre en høj biologisk mangfoldighed og beskytte økosytemerne 4. Vi skal udnytte ressourcerne bedre 5. Vi skal sikre, at Danmark yder en aktiv international indsats 6. Vi skal sikre, at miljøhensyn indgår i alle sektorer 7. Vi skal sikre, at markedsstrukturen understøtter bæredygtig udvikling 8. Vi skal sikre, at bæredygtig udvikling er et fælles ansvar. BÆREDYGTIGHED ER INTEGRATION AF MILJØHENSYN Den danske regering baserer sin strategi på Brundtland-kommissionens forståelse af bæredygtighed. Man afholder sig dog fra at integrere den sociale dimension af bæredygtighed i strategien - og henviser til at de samfundsmæssige udfordringer behandles selvstændigt i regeringens program for de næste ti år: En holdbar Fremtid - Danmark For regeringen handler bæredygtighed i Danmark således om integration af miljøhensyn i alle sektorer og på alle niveauer - og i den traditionelle overordnede målsætning om økonomisk vækst og øget bekæftigelse. Igen og igen fastslår rapporten, at en afkobling mellem økonomisk vækst og vækst i miljøbelastning og ressourceforbrug er løsnet, der skal sikre os fortsat velfærd efter traditionel opskrift - nu blot på en mindre naturog miljøbelastende måde. Regeringen tilslutter sig samtidig det såkaldte svage bæredygtigheds-princip om, at hensynet til kommende generationer varetages ved at samfundets samlede kapital-formue, den samlede værdi af de økonomiske, de sociale og de miljømæssige ressourcer, ikke må falde. Det vil sige, at en yderligere forarmning af naturgrundlaget i Danmark godt kan være bæredygtig, hvis den opvejes af en forøgelse af andre velfærdsgoder som fx tilgængelighed og effektiv mobilitet (red.: læs motorveje og broer). Det er måske derfor, at strategien i kapital 7 om transport indeholder mål om at øge mobilitet og fremkommelighed snarere end intentioner om at begrænse stigning i trafikken eller transportbehovet - endsige decideret at begrænse efterspørgslen efter biltransport. Udkastet indholder dog også mange rigtig gode principper og generelle hensigtserklæringer. Fx erkender regeringen, at Danmark har et særligt ansvar for at gå foran i udvikling af et globalt bæredygtigt samfund - og forsigtighedsprincippet lanceres som grundliggende for at skabe et højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljø. Desværre viser det sig, at en integrering af de grundliggende principper i alle sektorer - selv på papiret - er vanskelige at indfri, og udkastet bærer tydeligt præg af at være stykket sammen af bidrag fra de enkelte sektor-ministerier. Fx hedder det under princippet om, at markedsstrukturen skal under- 2

3 støtte bæredygtig udvikling, at»det skal kunne betale sig at tage hensyn til miljøet. Det kan blandt andet ske ved at sikre, at de, der producerer, leverer, bortskaffer eller forbruger produkter og tjenesteydelser, betaler miljøomkostningerne«. Altså et forureneren betaler princip - og et princip om, at priser skal afspejle de reelle samfundsmæssige omkostninger. Derfor er det underligt modstridende, at man i kapitel fire om fødevareproduktion kan læse et debatspørgsmål, der lyder sådan:»hvor meget ekstra vil du betale for fødevarer, hvor der er taget særligt hensyn til sunde produkter, miljøet og dyrevelfærd?«. Her er det åbenbart forudsat, at øko-mælken skal være dyrere, hvilket ikke rigtig stemmer med, at det skal kunne betale sig at tage hensyn til miljøet - og i øvrigt heller ikke med de intentioner, der kan læses på s. 13 om, at»den økologiske tankegang skal ligge til grund for indsatsen på alle relevante politikområder, og økologisk landbrug skal fremmes.«uklare MÅL OG MIDLER Generelt siger strategien ikke ret meget om, hvordan principper skal realiseres og målene nås. Strategien lanceres som rammer for de hensyn, der skal tages, når kommende strategier og handlingsplaner skal udarbejdes - og regeringen henviser til andre konkrete handlingplaner og delstrategier som skal udmønte strategien - fx handlingsplan for biologisk mangfoldighed og grøn erhvervsstrategi. Med hensyn til mere konkrete målsætninger præsenteres overvejende mål og forpligtigelser fremsat i tidligere handlingsplaner - fx på energiområdet - og ikke ret mange nye mål, initiativer eller indsatsområder. Påpegning af virkemidler er også formuleret som hensigtserklæringer om fx at ressourceeffektiviteten skal forbedres ved at forskning og udvikling af ressourceeffekive produkter og ydelser styrkes over en bred front - eller om at holde fast i de grønne afgifter og overveje muligheden for at indføre nye - og evt. omlægge afgifterne på bekæmpelsesmidler og transport. Et af de mest konkrete tiltag er nedsættelse af et udvalg, der skal undersøge om registreringsafgiften kan gøres grønnere. Regeringen siger, at brug af økonomiske styringsinstrumenter bør samordnes internationalt - og vil altså hellere end at pille ved markedsstrukturen lancere en vifte af mindre politisk følsomme redskaber og virkemidler som prognoser og scenarier, strategisk miljøvurdering, information, miljø- og energimærknings-ordninger, bedre planlægning, forskning og teknologisk udvikling samt uddannelse og undervisning. Der er heller ikke afsat statslige midler til særlige indsatsområder, som man har gjort i f.eks. Holland og Sverige. I Sverige er der blevet afsat 25,2 mia. SKR over 10 år til et nyt energiprogram, til aktiviteter inden for miljø og sikkerhed og offentlig transport og til et miljøkompensationsprogram for landbruget samt til støtte for lokale investeringer. Den danske regering henviser til, at da strategien har et tidsperspektiv på tyve år, vil det ikke være meningsfyldt at knytte udgifter til de enkelte områder. Ansvaret for realisering af strategien placeres i høj grad hos de enkelte sektorer og andre aktører i samfundet - bl.a. NGO er, og regeringen undgår i vid udstrækning at forpligte sig. Regeringen vil dog i sammenhæng med strategien udvikle et sæt af bæredygtighedsindikatorer, der kan følge udviklingen i forhold til vigtige mål og indsatser for bæredygtig udvikling. Det endelige sæt af indikatorer skal fastlægges på baggrund af en debatfase. Regeringen vil desuden vurdere og justere strategien hvert femte år. ET OPLÆG TIL DEBAT Man må håbe, at regeringens udspil skal opfattes som oplæg til debat om, hvordan mål og virkemidler skal konkretiseres og integreres i den endelige nationale strategi. Sådan kunne regeringens formulering af debatspørgsmål godt forstås - men kan det nås inden juni i år, hvor strateien skal ligge færdig? Sker der ikke en konkretisering af mål og midler - og en integrering de enkelte sektorer imellem, kan man stille spørgsmål ved, om papiret kan bruges som en reel strategi - og om Danmark på nogen måde kan ses som foregangsland vedrørende indsatsen for bæredygtig udvikling. Af cand.agro Anne Mette de Visser, Øko-net Historisk rids fra Brundtland til Rio : Brundtlandrapporten»Vor Fælles Fremtid«1992: FN s topmøde om miljø og udvikling i Rio Væsentligste resultater fra Rio: - Principerklæringen Rio-deklarationen om miljø og udvikling, som i 27 principper definerer rettigheder og pligter for landene. - Agenda 21: Et handlingsprogram på 40 kapitler for hvordan en bæredygtig udvikling opnås. Agenda 21 er en udmøntning af Rio-deklarationen. 1997: FN s generalforsamling, Rio+5 Opsamling på Agenda 21. Enighed om at alle regeringer bør udarbejde nationale strategier for bæredygtig udvikling inden år : I januar offentliggjorde regeringen, at den nationale strategi skal ligge færdig i juni. 2002: World Summit on Sustainable Development, Rio+10 Alle regeringer skal som led i mødet præsentere en national strategi for bæredygtig udvikling. 3

4 Folkemøde i Århus FREDAG D. 27. APRIL KL OG KL I FOLKEDANSERNES HUS...FÅ VIDEN OM...GIV INPUT TIL...FEST FOR : Ankomst - KulturGyngens økologiske café er åben : Velkomst ved Lars Myrthu-Nielsen og Anne Mette de Visser, Øko-net : VIDEN OM: Oplæg om Danmarks strategi for bæredygtig udvikling og plenum-debat : Steen Gade, direktør i Miljøstyrelsen: Om udarbejdelsen af en national strategi for bæredygtig udvikling - hvad er regeringens vision for et bæredygtigt Danmark : Jan Holm Ingemann, Aalborg Universitet: Bæredygtighed i Danmark - hvad skal der til? : Debat : Pause : Skuespiller Peter Larsen på bæredygtig line : GIV INPUT TIL: Café-debat : Oplæg til debat v. Anne Mette de Visser, Øko-net : Café-debat med kaffe og te m.v : Fælles opsamling af eftermiddagen - meldinger og input til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling Der udarbejdes et referat af mødet, som bliver sendt til regeringen : FEST FOR: Vores Bæredygtige Udvikling : Økologisk sandwich-bar ved KulturGyngens økologiske café - - der i dagens anledning flytter fra Mejlgade til Folkedansernes Hus. Der vil være et bredt udvalg af lækre specialiteter: Frisklavede sandwich, salater, bruschetta, kager, slik samt kolde og varme drikkevarer : Fest-foredrag ved Steen Møller, hus- og højskolemand: En halmballe er bærebar, men er et halmhus bæredygtigt? Er det en folkelig uforløst drøm om det bæredygtige samfund, der har skabt den store interesse for at bygge huse af halm? : Fest, gøgl og glad dansemusik med bl.a. Trio Frivoel, Habatusa, Westus Verdensfjern og David Skunk. Vær klar til at få et glimt i øjet og tics i tæerne... Praktiske oplysninger: Folkedansernes Hus ligger på Vestervang 42, 8000 Århus C (ved Poul Martin Møllersvej). Det er gratis at deltage i arrangementet. Tilmelding er ikke nødvendig, men hvis du ved, du kommer, vil det være fint, om du melder dig til, af hensyn til arrangementes praktisk afvikling. Send en til eller ring på tlf.: hvor yderligere oplysninger også fås. Arr.: Øko-net i samarbejde med FO-Århus København - en bæredygtig storby ARBEJDENDE KONFERENCE D. 25. APRIL 2001 KL PÅ HOTEL JOSTY, FREDERIKSBERG Kom og deltag i diskussionen om København som bæredygtig storby! Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har nedsat Rådet for Bæredygtig Udvikling (læs om Rådet på - oplysninger på tlf ), der har udarbejdet dokumentet København - en bæredygtig storby, som indeholder forslag til mål for en bæredygtig udvikling i Københavns Kommune. Rådet ønsker på konferencen at drøfte forslagene, og formålet med konferencen er således at kvalificere rådets forslag og at sikre, at de tilpasses de relevante aktører, inden Rådet sender sine endelige anbefalinger til Københavns Kommunes politikere. Arr.: Rådet for Bæredygtig Udvikling i Københavns Kommune GRØNT ISLÆT I UNDERVISNINGEN - HVORFOR OG HVORDAN I DEN DAGLIGE UNDERVISNING? Kom og bliv inspireret på et temamøde tirsdag d. 24. april 2001 kl på EUC Sjælland, Haslev afd. Oplæg af: Jette Ebbekær Thomsen, Agenda 21 koordinator for voksenskolerne i Haslev Jesper Lund, Den Økologiske Produktionsskole på Nørrebro Jens Aarby, Blaagaard Statsseminarium Vilmer Andersen, Danmarks Erhvervs-pædagogiske Læreruddannelse Søren Breiting, Danmarks Pædagogiske Universitet Flemming Brøns-Hansen, Lærer på Byøkologisk Center og Enghavegård Skole Peter Madsen, Aalborg Handelsskole Nærmere oplysninger / tilmelding til: Jette Thomsen, Voksenskolerne i Haslev, c/o Haslev Kommune Frederiksgade 9, 4690 Haslev Tlf.: ØKO NET Husk at bruge girokortet og vær medlem af Øko-net i 2001 for 130 kr. - så støtter du den økologiske folkeoplysning via bl.a. Nyhedsbladet Øko-net Øko-net er et opsøgende netværk der let, overskueligt og informativt giver idéer, inspiration og oplysning inden for økologi, natur og miljø. Øko-net arrangerer jævnligt seminarer og netværksmøder. På Internettet finder du bl.a.: en omfattende øko-kalender en database med grønne adresser og links. Øko-net har sekretariat på Sydfyn: Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis Højskolehjemmet Svendborgvej 9, Ollerup 5762 Vester Skerninge Tlf.: Giro-nr.:

5 DEBAT-MØDER OM DEN NATIONALE STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING BORGERMØDE I TINGLEV Tirs. den 17. april kl på Rebbøl Kulturcenter På borgermødet fremlægges kommuneplanen for Tinglev Kommune - herunder bliver der diskussion om den nationale strategi for bæredygtig udvikling, med et indledende oplæg ved borgmester Thorkild Dahl Nielsen (V). Nærmere information på tlf Arr.: Tinglev Kommune INVITATION TIL DEBATMØDE - om regeringens forslag til bæredygtig udvikling Onsdag den 18. april kl på Rysensteen Gymnasium, Tietgensgade 74 (lige ved Hovedbanegården og DGI byen) Hvorfor nu det? Baggrunden er, at regeringens forslag»danmarks strategi for bæredygtig udvikling«er sendt til offentlig høring fra 16. marts til 14. maj Der er altså en ganske kort frist til at kommentere regeringens forslag. Men Grønne Familier vil gerne give medlemmerne lejlighed til at medvirke til et høringssvar. Derfor arrangeres denne cafébords-debat, hvor vi skal diskutere vores holdning til regeringens forslag set i lyset af DanmarksDeklarationen, det folkelige udspil til en national bæredygtighedsplan. Grønne Familier har sammen med 88 andre organisationer underskrevet DanmarksDeklarationen, der blev overrakt regeringen og Folketinget d. 23. januar Hvad skriver regeringen i sit forslag om den grønne forbrugers rolle? Med udgangspunkt i afsnit 13 og 14 i regeringens forslag holder Britt Schak Hansen (Grønne Familier) et oplæg om dette spørgsmål. Efterfølgende er der cafébordsdebat, som skal danne grundlag for Grønne Familiers høringssvar til regeringen. Øl og vand kan købes. Invitationen er sendt til alle medlemmer af Grønne Familier i følgende kredse: København & Frederiksberg, Københavns Amt, Frederiksborg Amt, Roskilde og Omegn, Lejre og Omegn, Høje Tåstrup og Omegn, Værløse, Brøndby samt Albertslund. Vi håber, I møder talstærkt op, så vi kan få en god debat! Alle andre er også velkomne. Regeringens forslag»danmarks strategi for bæredygtig udvikling«kan bestilles i Miljøbutikken tlf eller læses på DanmarksDeklarationen kan bestilles hos Øko-net tlf eller læses på eller Yderlige oplysninger kan fås hos bestyrelsesmedlem i Grønne Familier København & Frederiksberg: Britt Schak Hansen på arbejds-tlf eller privat-tlf eller Arr.: Grønne Familier København & Frederiksberg TEAM SYDFYN - Torsdag d. 19. april kl på Restaurant Sundet på havnen i Svendborg DanmarksDeklarationen blev overrakt til regering og Folketing den 23. januar Regeringen vil præsentere en strategi for bæredygtig udvikling i Danmark i juni Regeringen har bedt alle om at komme med deres forslag til indhold igennem en folkelig debat. Team Sydfyn vil denne aften sætte fokus på, den standende debat om bæredygtighed, som ikke mindst den sydfynske region har svært ved at finde sin holdning til. Hvilken betydning har det for vores hverdag? Er det tilladt at anvende begrebet»bæredygtighedsprofit«? Kan profitabel virksomhed gå hånd i hånd med en miljørigtig udvikling? Kommuner og turistforeninger/-erhverv er afventende (negative) over for en deltagelse i Destination 21. Men EU har udnævnt området som et af de 4 pilotprojekter, der kan gennemføres, så kunne Sydfyn blive spydspidsen i Europa ved deltagelse? (Holdninger til ovennævnte fra den danske regering og en stillingtagen til Destination 21 skal være udmeldt inden den 15. maj). Tænker vi nogensinde på, om området kunne skabe en niche, som kunne give os en konkurrencefordel? Miljø er både produktion, nye typer af undervisningsformer, ferie, personligt værdigrundlag. Hvad vil vi - hvad vil du? Denne aften vil du kunne få ny viden - og få luft for dine synspunkter. Aftenen indledes med et oplæg af Anne Mette de Visser, Øko-net, og som altid er der spisning for interesserede kl Alle er velkomne - nærmere oplysninger: / tlf Arr.: Team Sydfyn ØKOSAMFUND HOLDER DEBATMØDER OM REGE- RINGENS OPLÆG TIL EN NATIONAL BÆREDYGTIG- HEDSSTRATEGI Den 19. april kl i Hertha Levefællesskab, Landsbyvænget 14, Herskind, 8464 Galten Den 23. april kl i Økosamfundet Dyssekilde, Hågendrupvej 6, Torup, 3390 Hundested Danmark har forpligtet sig til at lave en national strategi mod en bæredygtig udvikling - en national Agenda 21-plan. I den forbindelse har regeringen udsendt et oplæg til en sådan skrivelse, som den har kaldt»udvikling med omtanke - fælles ansvar«. Forslaget er sendt i høring, og regeringen ønsker svar tilbage allerede 14. forsættes på næste side... 5

6 maj, således at den endelige strategi kan offentliggøres i juni 2001 og medbringes til Sydafrika i 2002 til Rio+10. Denne strategi eller handlingsplan vil derfor få afgørende indflydelse på hvordan Danmark - dine børns Danmark - bevæger sig i retning af bæredygtighed. Derfor har over 80 organisationer og kommuner mv. tilsluttet sig DanmarksDeklarationen - erklæringen om en dansk dagsorden for bæredygtig udvikling i det 21. århundrede (www.danmarksdeklarationen.dk). Og derfor er LØS i færd med at arrangere 10 debatmøder rundt omkring i danske økosamfund. Her vil vi trække tråde fra de lokale økosamfunds bæredygtighedstiltag op til det nationale. Kort sagt: Hvad bør en national bæredygtighedsstrategi indeholde, hvis vi tager udgangspunkt i det lokale? Hvilke erfaringer har vi fra økosamfundene, som kan og bør indbygges i den nationale plan? Vi vil invitere en person fra det aktuelle økosamfund, samt to politikere, til at holde oplæg til inspiration for debatten. Resultatet af de debatter, vi når inden høringsfristen, vil blive tilsendt regeringen som bidrag. Møderne arrangeres som café-møder. Tilmelding for begge debatmøder til LØS sekretariatet på tlf / De øvrige kurser vil løbende blive annonceret på: og Arr.: Landsforeningen for Økosamfund ENERGIDEBAT EnergiDebat-arbejdsgruppen holder et åbent møde fredag den 20. april kl med temaet: Kritik og forslag til regeringens»danmarks strategi for bæredygtig udvikling«. Oplæg ved Christian Ege, Det Økologiske Råd, og Pernille Hagedorn, Miljøbevægelsen NOAH. Mødet foregår på Københavns Rådhus, på 1. sal. i værelse 57. Tilmelding til Uffe Geertsen, tlf eller e- mail: Arr.: EnergiDebat Konferencen skal danne rammen om en debat af transportsektorens rolle og ansvar for en bæredygtig udvikling. Tre oplægsholdere vil vurdere den aktuelle udvikling og strategien for bæredygtig udvikling. Derefter vil et panel af centrale aktører blive udspurgt om deres bidrag, forslag og ønsker til at sikre en bæredygtig transportudvikling. Panelet bliver primært udspurgt af Susanne Krawack, men korte, konkrete spørgsmål fra salen er velkomne. Ønsker man imidlertid at sikre sig tid til et kort indlæg i debatten, vil Transportrådet gerne informeres på forhånd. Deltagere og andre interesserede kan sende kommentarer til debatoplægget til Transportrådet pr. brev eller mail senest tirsdag den 24. april og gerne før. De vil så blive skrevet ind i den samlede tilbagemelding. På programmet er der oplæg af: Hans E. Zeuthen, Transportrådet: Transport og bæredygtighed, Emin Tengström, Aalborg Universitet: Barrierer for bæredygtighed, Henrik Gudmundsson, DMU: Udviklingen og indikatorer. Efterfølgende er der panel-debat med: Direktør Michael Svane, DTL, Global purchase manager Claus Haase, Arla Foods, Kontorchef Dorthe Kusk, Vejle Amt, Vejchef Niels Schmidt, Århus Kommune, Tom Jørgensen, Rådet for Bæredygtig Udvikling i Københavns Kommune, Udspørger: Susanne Krawack, Transportrådet. Deltagelse er gratis og tilmelding til konferencen kan foretages på eller på tlf.: Tilmeldingsfristen er tirsdag den 17. april. Arr.: Transportrådet DEBATMØDE I RIBE AMT OM Alle, med visioner til og interesse i en bæredygtig udvikling, opfordres hermed til at møde op onsdag den 25. april kl på Seminariet i Esbjerg, Skolebakken 171 Yderligere information og tilmelding på tlf eller Arr.: Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité i samarbejde med Øko-net TRANSPORTRÅDET INDBYDER TIL DEBAT OM BÆREDYGTIG UDVIKLING PÅ TRANSPORTOMRÅDET Fredag den 20. april, kl i DSB s Kursuscenter Østerport, Folke Bernadottes Allé 7, København Miljøministeren har bedt Transportrådet stå for en debat om transportdelen af forslaget til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling,»udvikling med omtanke fælles ansvar«. Transportrådet vil på baggrund af debatten på seminaret give en skriftlig tilbagemelding til forslaget. VED MARIAGER FJORD Torsdag den 26. april 2001 kl på Restaurant Bramslev Bakker. Der er fællesspisning først og halvårligt netværksmøde for Netværk Mariager Fjord (tilmelding på tlf senest onsdag den 18. april). Til at lede debatten har vi inviteret civ. ing. Lis Husmer, der er miljøkonsulent ved CASA - Center for Alternative Samfunds Analyser. Resultatet bliver - håber vi - at vi kan indsende et relevant bidrag om bæredygtighed fra Mariager Fjord området. Arr.: Netværk Mariager Fjord fortsættes på næste side... SAMFUNDETS UDVIKLINGSAFDELING - BÆREDYGTIG UDVIK- LING GENNEM EKSPERIMENTER (red. Jan Holm Ingemann) udkommer den 1. maj - læs om bogen i næste nr. af Øko-net 6

7 KAN SAMMENHÆNGEN MELLEM ØKONOMISK VÆKST OG VÆKST I RESSOURCEFORBRUG BRYDES? Torsdag den 26. april kl i Det Økologiske Inspirationshus, Allégade 7-9, 2000 Frederiksberg I sit udkast til den nationale strategi for bæredygtig udvikling forudsætter regeringen at sammenhængen brydes. Er det muligt? Mødet indledes med to oplæg ved: Inge Røpke, Institut For Teknologi og Samfund - DTU: Hvad påvirker privatforbruget og hvordan har det udviklet sig? Hvad skal der til for at reducere eller omlægge forbruget? Henrik Wenzel, Institut for Produktion og Ledelse - DTU: Hvilke teknologiske muligheder er der for at effektivisere ressourceforbruget? Er det realistisk at tro på reduktion med faktor 4 eller faktor 10? Efterfølgende er der diskussion af regeringens idéer om ressourceeffektivisering: Hvilke midler til udviklingsaktiviteter er nødvendige? Hvilke nye former for miljøpolitik skal der til? Gratis adgang - nærmere oplysninger på tlf Arr.: Selskabet for Grøn Teknologi, IDA og Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis - OFFENTLIGT DEBATMØDE Fredag den 27. april kl på Pensionist-Højskolen Marielyst, Bøtøvej 2, Marielyst, 4873 Væggerløse Arrangementets form vil være cafébordsdebat. Vi mødes i salen til en kort fælles introduktion, hvorefter mødets deltagere vil blive fordelt ved borde med højskolens kursister, hvor der vil blive serveret kaffe og brød / kage. Diskussionen foregår ved bordene i små grupper, hvorefter der vil være opsamling. Alt i alt vil der være lagt op til et par timers samfundsdebat i hyggelige omgivelser. Alle er velkomne. Nærmere oplysninger på tlf.: Arr.: Pensionist-Højskolen Marielyst FOLKEMØDE PÅ DANMARKS NATURFREDNINGS- FORENINGS REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag en 28. april på Esbjerg Højskole På Danmarks Naturfredningsforenings repræsentantskabsmøde vil mødet i halvanden time blive omdannet til et folkemøde om den nationale strategi for bæredygtig udvikling. Til denne del af mødet har DN inviteret en repræsentant fra regeringen (hvis invitationen ikke imødekommes bortfalder punktet). Repræsentantskabsmødet er et lukket møde. Nærmere oplysninger på tlf Arr.: Danmarks Naturfredningsforening EL-OVERLØB SOM AFFALDSSTRØM ELLER BÆREDYGTIG ENERGIRESSOURCE? Mandag den 30. april kl i Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31, København V For at sikre Danmarks miljømålsætninger arbejder energiplanlæggere fra el-sektoren, Energistyrelsen, DTU og AUC i disse måneder på at integrere vindkraft og kraftvarmestrøm i alle forbrugssektorer, incl. transportsektoren. På seminaret fremlægges og debatteres problemer og muligheder i dette arbejde. Oplæg af bl.a. miljøborgmester Bo Asmus Kjeldgaard, kontorchef Claus Andersen, Energistyrelsen, lektor i energiplanlægning Henrik Lund, AUC. Tilmelding senest den 23. april til Ingeniørforeningen i Danmark på tlf eller Arr.: Selskabet for Grøn Teknologi, EnergiDebat, OVE, SEK og Danmarks Vindmølleforening HØRING OM REGERINGENS FORSLAG TIL NATIONAL BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI Onsdag d. 2. maj kl efterfulgt af reception. Sted: København (præcist sted endnu uafklaret) Indledning ved Hans Jensen, formand for LO. Oplæg ved miljø- og energiminister Svend Auken samt yderligere én minister, samt repræsentanter for Mellemfolkeligt Samvirke og Det Økologiske Råd. Panel med repræsentanter for bl.a. SID, Dansk Metal, Det Økonomiske Råd og Forbrugerrådet. Gratis adgang, men tilmelding til LO på tlf eller via Arr.: LO i samarbejde med Det Økologiske Råd BÆREDYGTIGE BYER Debatmøde mandag den 7. maj kl på Arkitektskolen i Århus. Der vil være indlæg på mødet fra Miljø- og Energiminister Svend Auken, By- og Boligminister Lotte Bundsgaard og Formand for Udvalget for teknik og miljø i Kommunernes Landsforening Johs. Poulsen - efterfulgt af paneldebat. Det ligger endnu ikke fast, hvem der deltager i panelet - men det vil blive sammensat af faglige eksperter og kommunale repræsentanter. Endeligt program kan ses på Nærmere oplysninger hos Maj Green på tlf Arr.: Kommunernes Landsforening og Dansk Byplanlaboratorium forsættes på bagsiden... ET BÆREDYGTIGT NORDEN Tidsskriftet Politik i Norden, der udgives af Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd har i nr. 2 (marts / april 2001) temaet: Et bæredygtigt Norden. Tidsskriftet kan bestilles på tlf Yderligere oplysninger på: 7

8 Folkemøde i København om den danske strategi for bæredygtig udvikling TORSDAG D. 3. MAJ KL OG KL PÅ BORUPS HØJSKOLE, FREDERIKSHOLMS KANAL 24...FÅ VIDEN OM...GIV INPUT TIL...FEST FOR... Programmet er under planlægning - fastlagt er allerede: Indledende oplæg ved h.h.v. en repræsentant for regeringen (er inviteret), Claus Heinberg, RUC samt cafédebat (same precedure as in Aarhus). Økologisk café ved Krunch - økologiske spisehus og café. Det endelige program følger på Arr.: Øko-net og 92-gruppen HVAD SKAL DANMARK GØRE FOR AT BEVARE DE TROPISKE SKOVE? Debatmøde d. 10. maj kl på Dagbladet Aktuelt, København Oplæg ved Miljø- og Energiminister Svend Auken, generalsekretær for WWF Kim Carstensen og formand for Nepenthes Jacob Andersen. Nærmere oplysninger hos WWF Verdensnaturfonden på tlf Arr.: WWF Verdensnaturfonden og Nepenthes BOLIGSEMINAR - SÅDAN VIL VI BYGGE OG BO Tirsdag den 15. maj kl på Byggecentrum, Middelfart. På seminaret er der planlagt en arbejdsgruppe (gruppe 5B), der hedder»hvad skal der stå i den nationale Agenda 21 om boligbyggeriet?«. Indledende oplæg ved Kirsten Gram-Hansen, By- og Byg. Nærmere oplysninger på tlf / Arr.: Dansk Center for Byøkologi, Landsforeningen for Økosamfund og Landsforeningen for Økologisk Byggeri STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING Lørdag d. 19. maj 2001 kl i København Mødet skal give inspiration til et socialdemokratisk bidrag til den nationale strategi for bæredygtig udvikling. Konferencen er med indledende oplæg og politiske værksteder. Åben for alle. Nærmere oplysninger på tlf Arr.: Socialdemokratiets Miljø- og Energipolitiske Udvalg DEBATMØDE OM BÆREDYGTIGHED I CASA Søndag d. 20. maj kl hos CASA i Linnésgade 25, København Den nationale strategi sættes til debat i en bred forsamling. Temaet er bæredygtighed på tværs. Dagen vil indeholde en række holdningsfyldte oplæg samt debat i mindre grupper. Et detaljeret program vil kunne findes på fra 7. maj - nærmere oplysninger på tlf Arr.: Center for Alternativ Samfundsanalyse HUSK AT BRUGE DET INDHÆFTEDE GIRO-KORT OG VÆR MEDLEM AF ØKO-NET I 2001 ØKO NET Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis udgiver Nyhedsbladet Øko-net, både i en trykt udgave og på Internettet. Nyhedsbladet formidler idéer, inspiration og oplysning inden for økologi, miljø og natur til dansk folkeoplysning, samt bredt for alle der er interesserede. Bladets primære opgave er at danne et lettilgængeligt overblik over hvilke tiltag, der er på økologi- og miljøområdet til brug for alle undervisere, folkeoplysere, græsrødder, offentlige og private personer. Netværket / Øko-net er støttet af Den Grønne Fond. Nyhedsbladet Øko-net udkommer seks gange årligt. Medlemskab af Netværket for år 2001 inkl. Nyhedsbladet Øko-net koster 130,- kr. Fås ved indbetaling på: Giro-nr UDGIVER Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis Højskolehjemmet Svendborgvej 9, Ollerup 5762 Vester Skerninge Tlf.: Fax: Hjemmeside: REDAKTION Lars Myrthu-Nielsen, Anne Mette de Visser og Steen Puggaard Stof og indlæg modtages løbende. TRYK Denne tryksag er Svanemærket. Licensnummer eksemplarer trykt på miljøgodkendt, klorfrit og 100 % genbrugspapir med vegetabilsk trykfarve uden opløsningsmidler. Phønix-Trykkeriet as, Århus. Miljøcertificeret og EMAS-godkendt. ISSN

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Et projekt fra Idébanken, Ekocentrum og Øko-net til FN s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling 2005-2014 Vil I være med i

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling

92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling 92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling Hermed fremsendes 92-gruppens kommentarer til regeringens forslag til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling "Udvikling med omtanke

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2013

Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2013 TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 3. oktober 2013 MH/hhh Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2013 Torsdag den 21. november 2013 Trinity Hotel & Konference

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Miljøstrategisk Årsmøde: På vej. vej mod et mere bæredygtigt Danmark?.

Miljøstrategisk Årsmøde: På vej. vej mod et mere bæredygtigt Danmark?. Rammepapir februar 2015 om grundlag, elementer, organisation og økonomi: Miljøstrategisk Årsmøde: På vej mod et mere bæredygtigt Danmark? Grundlag Baggrund for initiativet I 2014 blev der taget initiativ

Læs mere

1. Workshop. Fossilfri fremtid og Lokaløkonomisk effekt ved vindmøller. Morsø Kommune mors.dk

1. Workshop. Fossilfri fremtid og Lokaløkonomisk effekt ved vindmøller. Morsø Kommune mors.dk 1. Workshop Morsø Kommune Fossilfri fremtid og Lokaløkonomisk effekt ved vindmøller Program: Kl. 17 Velkomst ved Morsø Kommune. Kaffe, te og brød Kl. 17.10 Oplæg Fremtidens energisystem og Vindmøller Karl

Læs mere

92-gruppen. Miljøminister Connie Hedegaard Miljøministeriet Højbro plads 4 1200 København K. København d. 26. februar 2007. Kære Connie Hedegaard,

92-gruppen. Miljøminister Connie Hedegaard Miljøministeriet Højbro plads 4 1200 København K. København d. 26. februar 2007. Kære Connie Hedegaard, Miljøminister Connie Hedegaard Miljøministeriet Højbro plads 4 1200 København K 92-gruppen c/o Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20, 2100 København Ø Tlf: 39 17 40 32, 39 17 40 00 Faxnummer:

Læs mere

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Vi har brug for at høre din mening! Vi tillader os at skrive til dig i et vigtigt ærinde. Din nye kommune arbejder aktivt

Læs mere

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen

Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om børnekulturens rolle i kommunalreformen BØRNEKULTURENS NETVÆRK NYHAVN 31 E DK-1051 KØBENHAVN K TELEFON +45 33 73 42 03 FAX +45 33 73 42 13 E-POST bkn@boernekultur.dk 7. august 2006 Børnekultur i hele landet Invitation til dialogseminarer om

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017 SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG Norske gæster den 22. juni 2017 Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen 28. september 2015 Indledende temadrøftelse om strategi for kommuneplanlægningen

Læs mere

Februar 2008. JA TAK, vi, kommer personer til fyraftensmødet den 8 april.

Februar 2008. JA TAK, vi, kommer personer til fyraftensmødet den 8 april. Februar 2008 Fyraftensmøde den 8. April kl. 18.15: Næste BY NIGHT er lige om hjørnet. Kan vi give hinanden gode ideer om temaet Italiensk Aften. Hvad skal der til før vores bydel bliver fyldt med gode

Læs mere

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid.

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. København den 1. april 2011 Kære frivillige rundt i landet Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. Siden sidste meddelelse om kursustilbud, er

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

Dansk Fjernvarmes 56. Landsmøde

Dansk Fjernvarmes 56. Landsmøde 30.-31. oktober 2014 Aalborg Kongres & Kultur Center Program Dansk Fjernvarmes 56. Landsmøde PROGRAM Torsdag den 30. oktober Tid til forandring! Så er det igen tid til to dage med fokus på en fjernvarmebranche

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

24/10-11: Her er et forslag fra bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen.

24/10-11: Her er et forslag fra bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen. Handelsskolernes forening af studievejledere 27/10-12: Vores forening er nu sluttet sammen med teknisk skoles og gymnasiets vejlederforeninger under navnet Ungdommens Uddannelsesvejlederforening UUVF.

Læs mere

3. Nordiske bæredygtighedskonference Odense den september 2008

3. Nordiske bæredygtighedskonference Odense den september 2008 Mandag VISIONER! 11.00 Velkomst ved Odenses Borgmester Klimaudfordringen og behovet for handling. 11.15 Den svenske miljøminister Betydningen af handling i lokale partnerskaber. 11.40 Keynote speaker!

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0275 Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0275 Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0275 Bilag 6 Offentligt SUPPLERENDE NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. april 2007 /nwj Kommissionens grønbog En fremtidig havpolitik for EU: En europæisk vision for

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra  Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde - Foreningshøjskole nyt tilbud til foreningerne i 2008 - Dokumentation og effektmåling af

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Ordstyrer: Lisbeth Kjærulff

Ordstyrer: Lisbeth Kjærulff Referat af møde i Integrationsrådet 15. marts 2007. Ordstyrer: Lisbeth Kjærulff Tilstede: Jelena Rajovic, Ena Juhl, Nimer Shama, Helge Friis, Musse Sheikh Ahmed, Miasser Hawwa, Lisbeth Kjærulff, Susse

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 5

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 5 P D 2 O 0 V G 1 N S E 5 INDBYDESE TI PNOVSDGE 2015 DBYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø- og byggesagsafdelinger

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum for mangfoldighed og værdiskabelse Tre ledende aktører i Norge, Sverige og Danmark

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervshandlingsplan Vækst i Århus IV. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. august 2005 Århus Kommune

Indstilling. Ny erhvervshandlingsplan Vækst i Århus IV. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. august 2005 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. august 2005 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling Ny erhvervshandlingsplan Vækst i Århus IV 1. Resume Erhvervskontaktudvalget

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015 Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer Frivillig Fredag Sorø 2015 Arrangører: Aktiviteten Stenlille AFRIKASTRIK Velkommen til Frivillig Fredag 2015 I år fejrer vi Frivillig Fredag både med Åbent Hus-arrangementer

Læs mere

Bestyrelsesmøde Dagsorden

Bestyrelsesmøde Dagsorden Bestyrelsesmøde Dagsorden Møde/referat nr.: 464 Dato: 28. januar 2009 Sted: Hotel Koldingfjord Lokale: Bestyrelse: Mikael Jentsch MJ Formand Anders Thanning AT Næstformand Trine L. Holmberg TLH Sekretær

Læs mere

Foreningen Dansk Byøkologi

Foreningen Dansk Byøkologi Generalforsamling i Foreningen Dansk Byøkologi 19.marts 2004 19. Marts 2004 Foreningen Dansk Byøkologi 1 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Regnskab v. indtrådt kasser

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671 Ormslevs Borgerforenings Nyhedsbrev April 2012 1. Konstituering af ny bestyrelse 2. Nyhedsbrev 3. Den nye hjemmeside 4. Aktiviteter i nær fremtid 5. Aktiviteter - nye 6. Offentlig trafik Re 1: Konstituering

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden fællesmøde Ejendoms- og Arealudvalget og Teknik- og Miljøudvalget onsdag den 6. maj 2009, kl. 17.30 i mødelokalet Kystagerparken, lokal 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset.

Læs mere

Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland

Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland 1 Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland Referat af generalforsamling mandag den 23. marts 2015 i Ringsted. Dagsorden: Formalia 1 Beretning, herunder regnskab 2 Indkomne forslag 3 Fremtidigt arbejde

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.

Børnekultur i hele landet. Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen. Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17. Børnekultur i hele landet Konference om børnekulturens rolle i kommunalreformen Mandag den 29. maj 2006, kl. 10.00 17.00 Filmby Århus Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen arrangerer

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Dagsorden Mødedato: Torsdag den 24. september 2015 Mødetidspunkt 12:40 : Sluttidspunkt: 15:00 Mødelokale: M.5 Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger : Allan Clifford Christensen, Martin Sanderhoff, Flemming

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder.

FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder. FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder. Et netværk for kvinder, etableret i samarbejde mellem CEVEA og FIU-Ligestilling. 1 FL 2014 er et netværk af kvinder, der i 2014

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for ny idræts- og bevægelsespolitik

Referat af møde i Opgaveudvalg for ny idræts- og bevægelsespolitik GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for ny idræts- og bevægelsespolitik Mødetidspunkt 31-01-2017 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse G Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:15 Tilstede:

Læs mere

Guide til grønne indkøb

Guide til grønne indkøb Guide til grønne Guide til grønne Dette er en guide til de væsentligste vejledninger, værktøjer, mærker og netværk, der findes til offentlige grønne. Guiden kan benyttes af alle, der ønsker hjælp og inspiration

Læs mere

Til: Magistraten til drøftelse. Mål for Aarhus Oplæg til drøftelse i Byrådet og inddragelsesproces. BORGMESTERENS AFDE- LING Aarhus Kommune

Til: Magistraten til drøftelse. Mål for Aarhus Oplæg til drøftelse i Byrådet og inddragelsesproces. BORGMESTERENS AFDE- LING Aarhus Kommune Til: Magistraten til drøftelse 13. januar 2014 Side 1 af 9 Mål for Aarhus Oplæg til drøftelse i Byrådet og inddragelsesproces i 2014 Byrådet skal i 2014 drøfte og fastsætte målene for Aarhus og herunder

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Medlemsbrev & program efterår 2015. Medlemsbrev som mail Slægtshistorisk Forening Sønderjyllands medlemsbrev udsendes denne gang ikke som normalt med post sammen

Læs mere

Ø-posten, december 2015

Ø-posten, december 2015 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Telefontid 1 Valgfest - Retsforbeholdet 1 Medlemsmøde og Nytårskur i Enhedslisten Aalborg 2 Udvidet bestyrelsesseminar 3 Skolingslørdag, lørdag d. 23. januar 4 Kalender

Læs mere

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference. Nr.

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference. Nr. Nr. 1 - august 2004 A/S NYT Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference Leder I oktober holdes CO-industris A/S-konferencer, hvor medarbejdervalgte,

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Profitable partnerskaber

Profitable partnerskaber Profitable partnerskaber Kommunerne er kendt for at være gode til at samarbejde med private aktører. Nu får de traditionelle strategiske partnerskaber en ekstra dimension med en ny type filantropi, der

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 13.-09.-2017 Mødeforum Sted Ældrerådet Marskgården, Marskvej 20B, 4700 Næstved Dato Onsdag den 13. september 2017 Tidsrum 10.00 ca. 15.30 Deltagere Bjerking, Tove Scheel,

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN skoleåret /1

SKOLEBESTYRELSEN skoleåret /1 SKOLEBESTYRELSEN skoleåret 2017-18/1 Tid: Tirsdag den 29. august 2017, kl. 19.00 21.30 Sted: Strøbyskolen 1. sal Fraværende: Jacob og Bjarne og Emil fra elevrådet Ordstyrer: Ulf og Ulla Referat Referatet

Læs mere

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2007 Kl. 9:30 11:30 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg Mødelokale: Mødelokale 2 (3. sal) Møde nr. 8 Mødet slut 11.15 Medlemmer:

Læs mere

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben

FORÅRSPROGRAM. Seniorklubben FORÅRSPROGRAM Seniorklubben Kære medlemmer Så er vi i gang med foråret, og der er mange dage, som vi skal udnytte. Det er nemlig tid til at modtage programmet for det første halve år af 2015. Vi håber

Læs mere

Møde i Handicaprådet. Handicaprådet. Dagsorden Referat

Møde i Handicaprådet. Handicaprådet. Dagsorden Referat Handicaprådet FREDERICIA X Mødedato: 31.03.2016 Blad nr. 1 Mødested: Mødelokale 620, Rådhuset Mødetidspunkt: kl. 17-19 Møde i Handicaprådet Deltagere: Jakob R. Jacobsen, Dorte S. Jensen, John Andreassen,

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Vi har kun en jord! Selvom det er svært at komme med et endegyldigt svar på jordens tilstand, er én ting sikkert: vi har kun én jord.

Vi har kun en jord! Selvom det er svært at komme med et endegyldigt svar på jordens tilstand, er én ting sikkert: vi har kun én jord. Vi har kun en jord! De miljøproblemer, vi hører om i medierne, er ofte usynlige for det blotte øje. Vi kan ikke se hullet i ozonlaget, lugte de hormonforstyrrende stoffer i legetøjet, smage resterne af

Læs mere

Hvad har du af planer for de næste 10 år?

Hvad har du af planer for de næste 10 år? Hvad har du af planer for de næste 10 år? Fremtiden for Region Hovedstaden er til debat. Vi har brug for din mening. Fra kanalerne ved Christiansborg til Kronborg ved Øresund og fra Rådhuspladsens duer

Læs mere

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 08. august 2006 Mødested: Materielgården, Håndværkervej 40, Tønder Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde 16.20 Fraværende: Preben Linnet Bo Jessen og Niels

Læs mere

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013 rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook smart cities rens digitale forretningsmodel Program 9.00 Registrering og morgenkaffe 9.30 Velkomst ved Erhvervsstyrelsens direktør,

Læs mere

Drejebog for Lederkonference i BØSK

Drejebog for Lederkonference i BØSK Børn og Skole Dato: Februar 2017 Sagsnr.: 17/3832 Sagsbehandler: Charlotte Junggreen Have Direkte tlf.: 7376 7858 E-m ail: acha@aabenraa.dk Drejebog for Lederkonference i BØSK Dag 1 Torsdag den 6. april

Læs mere

Kulturministeriet anp@kum.dk jop@kum.dk. København, 18-06-2014. National vision for folkeoplysningen

Kulturministeriet anp@kum.dk jop@kum.dk. København, 18-06-2014. National vision for folkeoplysningen Kulturministeriet anp@kum.dk jop@kum.dk København, 18-06-2014 National vision for folkeoplysningen DFS takker for muligheden for at sende bemærkninger til udkast til national vision for folkeoplysningen,

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april 2012 Borgerinddragelsespolitik Indhold Forord Forord.... 2 Borgerinddragelse i dag...........................................3 Målsætninger.... 4 Indsatsområde -

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Jann Larsen, Hjerteforeningen Annette Rolsting, Bedre Psykiatri/LMS Jette Bay, Scleroseforeningen

Jann Larsen, Hjerteforeningen Annette Rolsting, Bedre Psykiatri/LMS Jette Bay, Scleroseforeningen DAGSORDEN Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 30. august 2017 Kl.: 16.00-19.00 Sted: Lokale H7, Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling Kongens

Læs mere

MEDLEMSMØDE 4G DISTRICT ENERGY

MEDLEMSMØDE 4G DISTRICT ENERGY Invitation MEDLEMSMØDE 4G DISTRICT ENERGY - BETYDNING FOR DEN MODERNE BYS INFRASTRUKTUR, OG EFTERFØLGENDE EKSPORTMULIGHEDER NYBORG, 12. JUNI 2014 DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer

Læs mere

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010 Invitation til Decemberkonference Oktober, nr. 1, 2010 Torsdag den 16. december 2010 inviterer Center for frivilligt socialt arbejde til Decemberkonference 2010 under overskriften: "Flere frivillige -

Læs mere

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.

SÆSON 2014-2015. Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg. BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord. Kørevejledning til Aalborg Bridgehus BK-Nord Hjemmeside: www.bknord.dk Mail: BKNord@BKNord.dk Aalborg Bridgehus Revlingbakken 33B, st. tv., 9000 Aalborg SÆSON 2014-2015 1. Følg Motorvej E45 2. Drej fra

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende energieffektivitet og

Læs mere

Digitaliseringsudvalget Fredag den kl Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus REFERAT

Digitaliseringsudvalget Fredag den kl Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus REFERAT Digitaliseringsudvalget Fredag den 10.02 2012 kl 11.00 13.00 Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus REFERAT Til stede: Steen B. Andersen, Marc P. Christensen, Lars Bornæs, Claus Vesterager, Michel

Læs mere

28. ÅRGANG NR 1 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN FEBRUAR 2017

28. ÅRGANG NR 1 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN FEBRUAR 2017 28. ÅRGANG NR 1 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN FEBRUAR 2017 WWW:JARUN.DK Kom til Borgermøde om projekt Kulturturisme i den Sydøstlige del af Lolland kommune du kan være med Onsdag den 1 marts kl. 19.00-21.30

Læs mere

Alternative kølemetoder

Alternative kølemetoder Temadag om Alternative kølemetoder få mere at vide om alternative kølemetoder og hvor de kan bruges ÅRHUS 9. JUNI 2008 Hvilke alternative kølemetoder findes der og hvor anvendes de? Hør om den seneste

Læs mere

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 INSPIRATION2011 er en reel konference, hvor alle typer af engagerede i medlemsforeninger får muligheden for at opleve inspiration, der

Læs mere

Limfjordsrådet. Limfjordsrådets planer for sekretariatsopgaven Poul Roesen

Limfjordsrådet. Limfjordsrådets planer for sekretariatsopgaven Poul Roesen s planer for sekretariatsopgaven Poul Roesen Samarbejde mellem 18 Kommuner. Stiftende møde 4. juni 2007. Per 1. marts 2010 er også Vandoplandsstyregruppe. Limfjorden Oplandet til Limfjorden udgør ~1/6

Læs mere

Kunden i Fokus INVITATION

Kunden i Fokus INVITATION KLIMADEBAT Kunden i Fokus INVITATION DBDH Årsmøde 1. afdeling: Cool it or Too Cool? 2. afdeling: Kunden i Fokus - Design Thinking og CSR som løftestang København, 25. august 2011 DBDH inviterer til åbent

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Faglig konsulent: Mickey Gjerris, lektor i bioetik og medlem af Det Etiske Råd.

Faglig konsulent: Mickey Gjerris, lektor i bioetik og medlem af Det Etiske Råd. PLANLÆGNINGSGRUPPE Arne Ørtved, Grundtvigsk Forums Folkeoplysningsudvalg. Henrik Christensen, Dansk Friskoleforening. Ole Borgå, Efterskoleforeningen. Christian Schultz, Husholdnings- og Håndarbejdsskolerne.

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse 1 Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse Kl. 09.00-12. 00 "Drop-In" Opsøgende erhvervsdialog med Bygge- og anlægsbranchen: Københavns Erhvervscenter's team for for Bygge- og anlægbranchen

Læs mere

Agenda 21 plan

Agenda 21 plan Forord Roskilde Kommune vedtog sin første Agenda 21 plan februar 1999. Nu foreligger udkastet til den anden Agenda 21 plan, som gælder frem til 2006. Planen er inddelt i to dele: Organisation, økonomi

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 29. april 2014 Tid: Kl. 15.00-17.00 Sted: KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S, Lokale S-04 Afbud: Henrik Kolind Carsten Sand Nielsen Søren S. Steensen Lars

Læs mere

Vand og klima - fra problem til potentiale

Vand og klima - fra problem til potentiale Vand og klima - fra problem til potentiale ATV vintermøde tirsdag den 8. marts 2011 Martin Lidegaard Formand for CONCITO Hvem er CONCITO? Hvem er CONCITO? Aalborg Universitet: Dekan Frede Blaabjerg Seniorforsker

Læs mere

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Som Fairtrade By forpligter Frederiksberg sig til at formidle om Fairtrade internt til kommunens ansatte og eksternt til kommunens

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent.

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent. Referat af ungdomsudvalgsmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 17 20:00 Høreforeningen, Handicaporganisationernes hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup (Lige ved Høje Tåstrup station, http://handicaporganisationerneshus.dk/)

Læs mere

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring Den danske UNESCOnationalkommission Invitation til nordisk konference Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring 11. november 2010, Odense, Danmark Baggrund Det danske formandskab for Nordisk

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset Sønderborg d.5. feb 17 Sendt til: Bestyrelsen SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset 1. Seneste nyt fra formanden og øvrige a. Idrætshøjskolen køber en Gummibåd, som SYC

Læs mere