NET Årgang 8 April 2001 Nr. 43

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NET Årgang 8 April 2001 Nr. 43"

Transkript

1 NET Årgang 8 April 2001 Nr. 43 NETVÆ RKET FOR Ø KOLOGISK FOLKEOPLYSNING OG PRAKSIS NYHEDS BLADET ØKO NET Folkemøde i Århus om den danske strategi for bæredygtig udvikling FREDAG DEN 27. APRIL KL OG KL I FOLKEDANSERNES HUS...FÅ VIDEN OM...GIV INPUT TIL...FEST FOR... Mød og oplev: Steen Gade, Miljøstyrelsen, Jan Holm Ingemann, Aalborg Universitet, Peter Larsen, skuespiller og Steen Møller, husmand Fest, gøgl og musik med bl.a.: Trio Frivoel, Habatusa, Westus Verdensfjern og David Skunk Økologisk café ved KulturGyngen Program og oplysninger på side 4. FO-Århus Arr.: Øko-net i samarbejde med Dobbelt så meget tid til folkelig debat Det lyder af meget, men er kun ca. to uger ekstra. Tidsfristen for at indlevere høringssvar til regeringens udkast til den danske strategi for bæredygtig udvikling er blevet rykket. Det sker efter at regeringen har modtaget mange henvendelser om, at tidsfristen ikke giver ordentlig mulighed for en folkelige inddragelse og debat. Den nye frist betyder at kommentarer og bidrag skal være Miljøstyrelsen i hænde inden d. 14. maj Strategien forventes offentliggjort i uge 25. Mødepakken»Vores Bæredygtige Udvikling«Det er stadig muligt at rekvirere mødepakken Vores Bæredygtige Udvikling. Mødepakken gør det let at arrangere et spændende og aktivt debatmøde, idet den bl.a. indeholder forslag til forskellige korte og lange mødetyper, arrangør-manual, materialer, annonce og pressemeddelelse. Øko-net vil samle tilbagemeldinger og sende dem samlet til regeringen. Fristen er her også rykket. Møderne skal derfor afholdes senest onsdag den 9. maj 2001 for at kunne fungere som input til regeringens arbejde. Bestil pakken hos Øko-net på tlf Pakkens indhold kan også hentes direkte på: ALT OM: DEBAT-MØDER OM OG MED INPUT TIL BÆREDYGTIG UDVIKLING I DK Regeringens forslag til en dansk Agenda 21 var tidsplanen, at den endelige Regeringen offentliggjorde den 16. marts sit forslag til en strategi for bæredygtig udvikling i Danmark, som kaldes: Udvikling med omtanke - fælles ansvar Regeringen opfordrer alle til at deltage i debatten og komme med forslag til, hvordan vi opnår en bæredygtig udvikling i Danmark. I selve strategiudkastet lægger regeringen en række spørgsmål om bæredygtighed i Danmark ud til debat - og via Miljøstyrelsens hjemmeside opfordres man til at komme med direkte input til strategien. Strategiforslaget er samtidig sendt i høring hos en lang række interesseorganisationer. I kommisoriet for arbejdet med den nationale strategi (fra januar 2001) strategi skulle ligge færdig den 5. juni 2001 (på FN s Miljødag) - og fristen for input til regeringens arbejde med strategien var sat til d. 1. maj Denne frist er nu blevet udskudt til den 14. maj Datoen for, hvornår den endelige strategi skal ligge klar er udskudt tilsvarende. Den endelig strategi skal være det danske svar på opfordringen fra Agenda 21-dokumentet, som blev vedtaget på FN s generalforsamling i Rio Strategiforslaget (på 59 sider) kan gratis rekvireres i Miljø- og Energiministeriets miljøbutik på tlf.: / eller kan downloades fra Miljøstyrelsens hjemmeside hvor anden baggrundsmateriale om den nationale strategi også kan findes. Læs om strategioplægget på side 2 og 3 STORT TEMA-NR. OM: DEN NATIONALE STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

2 Kommentarer til regeringens strategi-forslag Over hals og hoved har regeringen nu på knap tre måneder udarbejdet sit forslag til en national strategi for bæredygtig udvikling i Danmark. Hermed er også Danmark på vej til - i hvert fald formelt - at indfri, hvad regeringen forpligtigede os til i 1997 på FN generalforsamlingen Rio+5. Andre lande som Sverige, Norge, Irland, Finland, Holland og Storbritannien gik i gang allerede i 1997 og 1998, og har dermed haft tid til både en længere proces omkring udarbejdelsen af deres nationale strategier - og til at gå i gang med strategiernes implementering. FOLKETS PANEL I ENGLAND Til gengæld har den danske regering haft mulighed for at kigge på erfaringerne fra de andre lande. Måske har den danske regering ladet sig inspirere af Storbritannien m.h.t. de debatspørgsmål, der stilles efter hvert afsnit i regeringens forslag. Men m.h.t. processen omkring udarbejdelse af strategien ligger man desværre langt fra Storbritannien, som ser ud til at være et af de få lande, der virkelig har taget Agenda 21 s ideer om nødvendigheden af en folkelig involvering alvorligt. I Storbritannien har man tilrettelagt en omfattende konsultationsproces omkring udarbejdelse af den nationale strategi - både vedrørende strategiens temaer og opstilling af målsætninger - og fx også vedrørende valg af indikatorer for bæredygtig udvikling. Både eksperter, erhvervsliv, fagforeninger, forbrugerorganisationer, lokale myndigheder og NGO er samt befolkningen generelt er blevet involveret via oplysende foldere, spørgeskemaer og afholdelse af en række seminarer rundt om i landet. Desuden har man i flere andre lande skabt en række nye institutioner og nedsat forskellige bæredygtighedsråd i forbindelse med udarbejdelse af strategierne. Bl.a. har Storbritannien nedsat et Sustainable Development Education Panel, der skal komme med anbefalinger om, hvordan bæredygtig udvikling kan indarbejdes i uddannelsessystemet, samt et Peoples Panel med 5000 tilfældigt udvalgte borgere, der skal rådgive om public service generelt. I Danmark må vi nøjes med to måneder til at debattere og kommentere regeringens udspil. DEN DANSKE REGERINGS VISION FOR ET BÆREDYGTIGT DANMARK BYGGER PÅ OTTE MÅL OG PRINCIPPER: 1. Vi skal opretholde et højt velfærdsniveau og høj beskæftigelse - og samtidig bryde båndet mellem økonomisk vækst og virkningen på miljø- og naturressourcer 2. Vi skal skabe sikre og sunde omgivelser for alle og opretholde et højt beskyttelsesniveau 3. Vi skal sikre en høj biologisk mangfoldighed og beskytte økosytemerne 4. Vi skal udnytte ressourcerne bedre 5. Vi skal sikre, at Danmark yder en aktiv international indsats 6. Vi skal sikre, at miljøhensyn indgår i alle sektorer 7. Vi skal sikre, at markedsstrukturen understøtter bæredygtig udvikling 8. Vi skal sikre, at bæredygtig udvikling er et fælles ansvar. BÆREDYGTIGHED ER INTEGRATION AF MILJØHENSYN Den danske regering baserer sin strategi på Brundtland-kommissionens forståelse af bæredygtighed. Man afholder sig dog fra at integrere den sociale dimension af bæredygtighed i strategien - og henviser til at de samfundsmæssige udfordringer behandles selvstændigt i regeringens program for de næste ti år: En holdbar Fremtid - Danmark For regeringen handler bæredygtighed i Danmark således om integration af miljøhensyn i alle sektorer og på alle niveauer - og i den traditionelle overordnede målsætning om økonomisk vækst og øget bekæftigelse. Igen og igen fastslår rapporten, at en afkobling mellem økonomisk vækst og vækst i miljøbelastning og ressourceforbrug er løsnet, der skal sikre os fortsat velfærd efter traditionel opskrift - nu blot på en mindre naturog miljøbelastende måde. Regeringen tilslutter sig samtidig det såkaldte svage bæredygtigheds-princip om, at hensynet til kommende generationer varetages ved at samfundets samlede kapital-formue, den samlede værdi af de økonomiske, de sociale og de miljømæssige ressourcer, ikke må falde. Det vil sige, at en yderligere forarmning af naturgrundlaget i Danmark godt kan være bæredygtig, hvis den opvejes af en forøgelse af andre velfærdsgoder som fx tilgængelighed og effektiv mobilitet (red.: læs motorveje og broer). Det er måske derfor, at strategien i kapital 7 om transport indeholder mål om at øge mobilitet og fremkommelighed snarere end intentioner om at begrænse stigning i trafikken eller transportbehovet - endsige decideret at begrænse efterspørgslen efter biltransport. Udkastet indholder dog også mange rigtig gode principper og generelle hensigtserklæringer. Fx erkender regeringen, at Danmark har et særligt ansvar for at gå foran i udvikling af et globalt bæredygtigt samfund - og forsigtighedsprincippet lanceres som grundliggende for at skabe et højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljø. Desværre viser det sig, at en integrering af de grundliggende principper i alle sektorer - selv på papiret - er vanskelige at indfri, og udkastet bærer tydeligt præg af at være stykket sammen af bidrag fra de enkelte sektor-ministerier. Fx hedder det under princippet om, at markedsstrukturen skal under- 2

3 støtte bæredygtig udvikling, at»det skal kunne betale sig at tage hensyn til miljøet. Det kan blandt andet ske ved at sikre, at de, der producerer, leverer, bortskaffer eller forbruger produkter og tjenesteydelser, betaler miljøomkostningerne«. Altså et forureneren betaler princip - og et princip om, at priser skal afspejle de reelle samfundsmæssige omkostninger. Derfor er det underligt modstridende, at man i kapitel fire om fødevareproduktion kan læse et debatspørgsmål, der lyder sådan:»hvor meget ekstra vil du betale for fødevarer, hvor der er taget særligt hensyn til sunde produkter, miljøet og dyrevelfærd?«. Her er det åbenbart forudsat, at øko-mælken skal være dyrere, hvilket ikke rigtig stemmer med, at det skal kunne betale sig at tage hensyn til miljøet - og i øvrigt heller ikke med de intentioner, der kan læses på s. 13 om, at»den økologiske tankegang skal ligge til grund for indsatsen på alle relevante politikområder, og økologisk landbrug skal fremmes.«uklare MÅL OG MIDLER Generelt siger strategien ikke ret meget om, hvordan principper skal realiseres og målene nås. Strategien lanceres som rammer for de hensyn, der skal tages, når kommende strategier og handlingsplaner skal udarbejdes - og regeringen henviser til andre konkrete handlingplaner og delstrategier som skal udmønte strategien - fx handlingsplan for biologisk mangfoldighed og grøn erhvervsstrategi. Med hensyn til mere konkrete målsætninger præsenteres overvejende mål og forpligtigelser fremsat i tidligere handlingsplaner - fx på energiområdet - og ikke ret mange nye mål, initiativer eller indsatsområder. Påpegning af virkemidler er også formuleret som hensigtserklæringer om fx at ressourceeffektiviteten skal forbedres ved at forskning og udvikling af ressourceeffekive produkter og ydelser styrkes over en bred front - eller om at holde fast i de grønne afgifter og overveje muligheden for at indføre nye - og evt. omlægge afgifterne på bekæmpelsesmidler og transport. Et af de mest konkrete tiltag er nedsættelse af et udvalg, der skal undersøge om registreringsafgiften kan gøres grønnere. Regeringen siger, at brug af økonomiske styringsinstrumenter bør samordnes internationalt - og vil altså hellere end at pille ved markedsstrukturen lancere en vifte af mindre politisk følsomme redskaber og virkemidler som prognoser og scenarier, strategisk miljøvurdering, information, miljø- og energimærknings-ordninger, bedre planlægning, forskning og teknologisk udvikling samt uddannelse og undervisning. Der er heller ikke afsat statslige midler til særlige indsatsområder, som man har gjort i f.eks. Holland og Sverige. I Sverige er der blevet afsat 25,2 mia. SKR over 10 år til et nyt energiprogram, til aktiviteter inden for miljø og sikkerhed og offentlig transport og til et miljøkompensationsprogram for landbruget samt til støtte for lokale investeringer. Den danske regering henviser til, at da strategien har et tidsperspektiv på tyve år, vil det ikke være meningsfyldt at knytte udgifter til de enkelte områder. Ansvaret for realisering af strategien placeres i høj grad hos de enkelte sektorer og andre aktører i samfundet - bl.a. NGO er, og regeringen undgår i vid udstrækning at forpligte sig. Regeringen vil dog i sammenhæng med strategien udvikle et sæt af bæredygtighedsindikatorer, der kan følge udviklingen i forhold til vigtige mål og indsatser for bæredygtig udvikling. Det endelige sæt af indikatorer skal fastlægges på baggrund af en debatfase. Regeringen vil desuden vurdere og justere strategien hvert femte år. ET OPLÆG TIL DEBAT Man må håbe, at regeringens udspil skal opfattes som oplæg til debat om, hvordan mål og virkemidler skal konkretiseres og integreres i den endelige nationale strategi. Sådan kunne regeringens formulering af debatspørgsmål godt forstås - men kan det nås inden juni i år, hvor strateien skal ligge færdig? Sker der ikke en konkretisering af mål og midler - og en integrering de enkelte sektorer imellem, kan man stille spørgsmål ved, om papiret kan bruges som en reel strategi - og om Danmark på nogen måde kan ses som foregangsland vedrørende indsatsen for bæredygtig udvikling. Af cand.agro Anne Mette de Visser, Øko-net Historisk rids fra Brundtland til Rio : Brundtlandrapporten»Vor Fælles Fremtid«1992: FN s topmøde om miljø og udvikling i Rio Væsentligste resultater fra Rio: - Principerklæringen Rio-deklarationen om miljø og udvikling, som i 27 principper definerer rettigheder og pligter for landene. - Agenda 21: Et handlingsprogram på 40 kapitler for hvordan en bæredygtig udvikling opnås. Agenda 21 er en udmøntning af Rio-deklarationen. 1997: FN s generalforsamling, Rio+5 Opsamling på Agenda 21. Enighed om at alle regeringer bør udarbejde nationale strategier for bæredygtig udvikling inden år : I januar offentliggjorde regeringen, at den nationale strategi skal ligge færdig i juni. 2002: World Summit on Sustainable Development, Rio+10 Alle regeringer skal som led i mødet præsentere en national strategi for bæredygtig udvikling. 3

4 Folkemøde i Århus FREDAG D. 27. APRIL KL OG KL I FOLKEDANSERNES HUS...FÅ VIDEN OM...GIV INPUT TIL...FEST FOR : Ankomst - KulturGyngens økologiske café er åben : Velkomst ved Lars Myrthu-Nielsen og Anne Mette de Visser, Øko-net : VIDEN OM: Oplæg om Danmarks strategi for bæredygtig udvikling og plenum-debat : Steen Gade, direktør i Miljøstyrelsen: Om udarbejdelsen af en national strategi for bæredygtig udvikling - hvad er regeringens vision for et bæredygtigt Danmark : Jan Holm Ingemann, Aalborg Universitet: Bæredygtighed i Danmark - hvad skal der til? : Debat : Pause : Skuespiller Peter Larsen på bæredygtig line : GIV INPUT TIL: Café-debat : Oplæg til debat v. Anne Mette de Visser, Øko-net : Café-debat med kaffe og te m.v : Fælles opsamling af eftermiddagen - meldinger og input til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling Der udarbejdes et referat af mødet, som bliver sendt til regeringen : FEST FOR: Vores Bæredygtige Udvikling : Økologisk sandwich-bar ved KulturGyngens økologiske café - - der i dagens anledning flytter fra Mejlgade til Folkedansernes Hus. Der vil være et bredt udvalg af lækre specialiteter: Frisklavede sandwich, salater, bruschetta, kager, slik samt kolde og varme drikkevarer : Fest-foredrag ved Steen Møller, hus- og højskolemand: En halmballe er bærebar, men er et halmhus bæredygtigt? Er det en folkelig uforløst drøm om det bæredygtige samfund, der har skabt den store interesse for at bygge huse af halm? : Fest, gøgl og glad dansemusik med bl.a. Trio Frivoel, Habatusa, Westus Verdensfjern og David Skunk. Vær klar til at få et glimt i øjet og tics i tæerne... Praktiske oplysninger: Folkedansernes Hus ligger på Vestervang 42, 8000 Århus C (ved Poul Martin Møllersvej). Det er gratis at deltage i arrangementet. Tilmelding er ikke nødvendig, men hvis du ved, du kommer, vil det være fint, om du melder dig til, af hensyn til arrangementes praktisk afvikling. Send en til eller ring på tlf.: hvor yderligere oplysninger også fås. Arr.: Øko-net i samarbejde med FO-Århus København - en bæredygtig storby ARBEJDENDE KONFERENCE D. 25. APRIL 2001 KL PÅ HOTEL JOSTY, FREDERIKSBERG Kom og deltag i diskussionen om København som bæredygtig storby! Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har nedsat Rådet for Bæredygtig Udvikling (læs om Rådet på - oplysninger på tlf ), der har udarbejdet dokumentet København - en bæredygtig storby, som indeholder forslag til mål for en bæredygtig udvikling i Københavns Kommune. Rådet ønsker på konferencen at drøfte forslagene, og formålet med konferencen er således at kvalificere rådets forslag og at sikre, at de tilpasses de relevante aktører, inden Rådet sender sine endelige anbefalinger til Københavns Kommunes politikere. Arr.: Rådet for Bæredygtig Udvikling i Københavns Kommune GRØNT ISLÆT I UNDERVISNINGEN - HVORFOR OG HVORDAN I DEN DAGLIGE UNDERVISNING? Kom og bliv inspireret på et temamøde tirsdag d. 24. april 2001 kl på EUC Sjælland, Haslev afd. Oplæg af: Jette Ebbekær Thomsen, Agenda 21 koordinator for voksenskolerne i Haslev Jesper Lund, Den Økologiske Produktionsskole på Nørrebro Jens Aarby, Blaagaard Statsseminarium Vilmer Andersen, Danmarks Erhvervs-pædagogiske Læreruddannelse Søren Breiting, Danmarks Pædagogiske Universitet Flemming Brøns-Hansen, Lærer på Byøkologisk Center og Enghavegård Skole Peter Madsen, Aalborg Handelsskole Nærmere oplysninger / tilmelding til: Jette Thomsen, Voksenskolerne i Haslev, c/o Haslev Kommune Frederiksgade 9, 4690 Haslev Tlf.: ØKO NET Husk at bruge girokortet og vær medlem af Øko-net i 2001 for 130 kr. - så støtter du den økologiske folkeoplysning via bl.a. Nyhedsbladet Øko-net Øko-net er et opsøgende netværk der let, overskueligt og informativt giver idéer, inspiration og oplysning inden for økologi, natur og miljø. Øko-net arrangerer jævnligt seminarer og netværksmøder. På Internettet finder du bl.a.: en omfattende øko-kalender en database med grønne adresser og links. Øko-net har sekretariat på Sydfyn: Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis Højskolehjemmet Svendborgvej 9, Ollerup 5762 Vester Skerninge Tlf.: Giro-nr.:

5 DEBAT-MØDER OM DEN NATIONALE STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING BORGERMØDE I TINGLEV Tirs. den 17. april kl på Rebbøl Kulturcenter På borgermødet fremlægges kommuneplanen for Tinglev Kommune - herunder bliver der diskussion om den nationale strategi for bæredygtig udvikling, med et indledende oplæg ved borgmester Thorkild Dahl Nielsen (V). Nærmere information på tlf Arr.: Tinglev Kommune INVITATION TIL DEBATMØDE - om regeringens forslag til bæredygtig udvikling Onsdag den 18. april kl på Rysensteen Gymnasium, Tietgensgade 74 (lige ved Hovedbanegården og DGI byen) Hvorfor nu det? Baggrunden er, at regeringens forslag»danmarks strategi for bæredygtig udvikling«er sendt til offentlig høring fra 16. marts til 14. maj Der er altså en ganske kort frist til at kommentere regeringens forslag. Men Grønne Familier vil gerne give medlemmerne lejlighed til at medvirke til et høringssvar. Derfor arrangeres denne cafébords-debat, hvor vi skal diskutere vores holdning til regeringens forslag set i lyset af DanmarksDeklarationen, det folkelige udspil til en national bæredygtighedsplan. Grønne Familier har sammen med 88 andre organisationer underskrevet DanmarksDeklarationen, der blev overrakt regeringen og Folketinget d. 23. januar Hvad skriver regeringen i sit forslag om den grønne forbrugers rolle? Med udgangspunkt i afsnit 13 og 14 i regeringens forslag holder Britt Schak Hansen (Grønne Familier) et oplæg om dette spørgsmål. Efterfølgende er der cafébordsdebat, som skal danne grundlag for Grønne Familiers høringssvar til regeringen. Øl og vand kan købes. Invitationen er sendt til alle medlemmer af Grønne Familier i følgende kredse: København & Frederiksberg, Københavns Amt, Frederiksborg Amt, Roskilde og Omegn, Lejre og Omegn, Høje Tåstrup og Omegn, Værløse, Brøndby samt Albertslund. Vi håber, I møder talstærkt op, så vi kan få en god debat! Alle andre er også velkomne. Regeringens forslag»danmarks strategi for bæredygtig udvikling«kan bestilles i Miljøbutikken tlf eller læses på DanmarksDeklarationen kan bestilles hos Øko-net tlf eller læses på eller Yderlige oplysninger kan fås hos bestyrelsesmedlem i Grønne Familier København & Frederiksberg: Britt Schak Hansen på arbejds-tlf eller privat-tlf eller Arr.: Grønne Familier København & Frederiksberg TEAM SYDFYN - Torsdag d. 19. april kl på Restaurant Sundet på havnen i Svendborg DanmarksDeklarationen blev overrakt til regering og Folketing den 23. januar Regeringen vil præsentere en strategi for bæredygtig udvikling i Danmark i juni Regeringen har bedt alle om at komme med deres forslag til indhold igennem en folkelig debat. Team Sydfyn vil denne aften sætte fokus på, den standende debat om bæredygtighed, som ikke mindst den sydfynske region har svært ved at finde sin holdning til. Hvilken betydning har det for vores hverdag? Er det tilladt at anvende begrebet»bæredygtighedsprofit«? Kan profitabel virksomhed gå hånd i hånd med en miljørigtig udvikling? Kommuner og turistforeninger/-erhverv er afventende (negative) over for en deltagelse i Destination 21. Men EU har udnævnt området som et af de 4 pilotprojekter, der kan gennemføres, så kunne Sydfyn blive spydspidsen i Europa ved deltagelse? (Holdninger til ovennævnte fra den danske regering og en stillingtagen til Destination 21 skal være udmeldt inden den 15. maj). Tænker vi nogensinde på, om området kunne skabe en niche, som kunne give os en konkurrencefordel? Miljø er både produktion, nye typer af undervisningsformer, ferie, personligt værdigrundlag. Hvad vil vi - hvad vil du? Denne aften vil du kunne få ny viden - og få luft for dine synspunkter. Aftenen indledes med et oplæg af Anne Mette de Visser, Øko-net, og som altid er der spisning for interesserede kl Alle er velkomne - nærmere oplysninger: / tlf Arr.: Team Sydfyn ØKOSAMFUND HOLDER DEBATMØDER OM REGE- RINGENS OPLÆG TIL EN NATIONAL BÆREDYGTIG- HEDSSTRATEGI Den 19. april kl i Hertha Levefællesskab, Landsbyvænget 14, Herskind, 8464 Galten Den 23. april kl i Økosamfundet Dyssekilde, Hågendrupvej 6, Torup, 3390 Hundested Danmark har forpligtet sig til at lave en national strategi mod en bæredygtig udvikling - en national Agenda 21-plan. I den forbindelse har regeringen udsendt et oplæg til en sådan skrivelse, som den har kaldt»udvikling med omtanke - fælles ansvar«. Forslaget er sendt i høring, og regeringen ønsker svar tilbage allerede 14. forsættes på næste side... 5

6 maj, således at den endelige strategi kan offentliggøres i juni 2001 og medbringes til Sydafrika i 2002 til Rio+10. Denne strategi eller handlingsplan vil derfor få afgørende indflydelse på hvordan Danmark - dine børns Danmark - bevæger sig i retning af bæredygtighed. Derfor har over 80 organisationer og kommuner mv. tilsluttet sig DanmarksDeklarationen - erklæringen om en dansk dagsorden for bæredygtig udvikling i det 21. århundrede (www.danmarksdeklarationen.dk). Og derfor er LØS i færd med at arrangere 10 debatmøder rundt omkring i danske økosamfund. Her vil vi trække tråde fra de lokale økosamfunds bæredygtighedstiltag op til det nationale. Kort sagt: Hvad bør en national bæredygtighedsstrategi indeholde, hvis vi tager udgangspunkt i det lokale? Hvilke erfaringer har vi fra økosamfundene, som kan og bør indbygges i den nationale plan? Vi vil invitere en person fra det aktuelle økosamfund, samt to politikere, til at holde oplæg til inspiration for debatten. Resultatet af de debatter, vi når inden høringsfristen, vil blive tilsendt regeringen som bidrag. Møderne arrangeres som café-møder. Tilmelding for begge debatmøder til LØS sekretariatet på tlf / De øvrige kurser vil løbende blive annonceret på: og Arr.: Landsforeningen for Økosamfund ENERGIDEBAT EnergiDebat-arbejdsgruppen holder et åbent møde fredag den 20. april kl med temaet: Kritik og forslag til regeringens»danmarks strategi for bæredygtig udvikling«. Oplæg ved Christian Ege, Det Økologiske Råd, og Pernille Hagedorn, Miljøbevægelsen NOAH. Mødet foregår på Københavns Rådhus, på 1. sal. i værelse 57. Tilmelding til Uffe Geertsen, tlf eller e- mail: Arr.: EnergiDebat Konferencen skal danne rammen om en debat af transportsektorens rolle og ansvar for en bæredygtig udvikling. Tre oplægsholdere vil vurdere den aktuelle udvikling og strategien for bæredygtig udvikling. Derefter vil et panel af centrale aktører blive udspurgt om deres bidrag, forslag og ønsker til at sikre en bæredygtig transportudvikling. Panelet bliver primært udspurgt af Susanne Krawack, men korte, konkrete spørgsmål fra salen er velkomne. Ønsker man imidlertid at sikre sig tid til et kort indlæg i debatten, vil Transportrådet gerne informeres på forhånd. Deltagere og andre interesserede kan sende kommentarer til debatoplægget til Transportrådet pr. brev eller mail senest tirsdag den 24. april og gerne før. De vil så blive skrevet ind i den samlede tilbagemelding. På programmet er der oplæg af: Hans E. Zeuthen, Transportrådet: Transport og bæredygtighed, Emin Tengström, Aalborg Universitet: Barrierer for bæredygtighed, Henrik Gudmundsson, DMU: Udviklingen og indikatorer. Efterfølgende er der panel-debat med: Direktør Michael Svane, DTL, Global purchase manager Claus Haase, Arla Foods, Kontorchef Dorthe Kusk, Vejle Amt, Vejchef Niels Schmidt, Århus Kommune, Tom Jørgensen, Rådet for Bæredygtig Udvikling i Københavns Kommune, Udspørger: Susanne Krawack, Transportrådet. Deltagelse er gratis og tilmelding til konferencen kan foretages på eller på tlf.: Tilmeldingsfristen er tirsdag den 17. april. Arr.: Transportrådet DEBATMØDE I RIBE AMT OM Alle, med visioner til og interesse i en bæredygtig udvikling, opfordres hermed til at møde op onsdag den 25. april kl på Seminariet i Esbjerg, Skolebakken 171 Yderligere information og tilmelding på tlf eller Arr.: Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité i samarbejde med Øko-net TRANSPORTRÅDET INDBYDER TIL DEBAT OM BÆREDYGTIG UDVIKLING PÅ TRANSPORTOMRÅDET Fredag den 20. april, kl i DSB s Kursuscenter Østerport, Folke Bernadottes Allé 7, København Miljøministeren har bedt Transportrådet stå for en debat om transportdelen af forslaget til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling,»udvikling med omtanke fælles ansvar«. Transportrådet vil på baggrund af debatten på seminaret give en skriftlig tilbagemelding til forslaget. VED MARIAGER FJORD Torsdag den 26. april 2001 kl på Restaurant Bramslev Bakker. Der er fællesspisning først og halvårligt netværksmøde for Netværk Mariager Fjord (tilmelding på tlf senest onsdag den 18. april). Til at lede debatten har vi inviteret civ. ing. Lis Husmer, der er miljøkonsulent ved CASA - Center for Alternative Samfunds Analyser. Resultatet bliver - håber vi - at vi kan indsende et relevant bidrag om bæredygtighed fra Mariager Fjord området. Arr.: Netværk Mariager Fjord fortsættes på næste side... SAMFUNDETS UDVIKLINGSAFDELING - BÆREDYGTIG UDVIK- LING GENNEM EKSPERIMENTER (red. Jan Holm Ingemann) udkommer den 1. maj - læs om bogen i næste nr. af Øko-net 6

7 KAN SAMMENHÆNGEN MELLEM ØKONOMISK VÆKST OG VÆKST I RESSOURCEFORBRUG BRYDES? Torsdag den 26. april kl i Det Økologiske Inspirationshus, Allégade 7-9, 2000 Frederiksberg I sit udkast til den nationale strategi for bæredygtig udvikling forudsætter regeringen at sammenhængen brydes. Er det muligt? Mødet indledes med to oplæg ved: Inge Røpke, Institut For Teknologi og Samfund - DTU: Hvad påvirker privatforbruget og hvordan har det udviklet sig? Hvad skal der til for at reducere eller omlægge forbruget? Henrik Wenzel, Institut for Produktion og Ledelse - DTU: Hvilke teknologiske muligheder er der for at effektivisere ressourceforbruget? Er det realistisk at tro på reduktion med faktor 4 eller faktor 10? Efterfølgende er der diskussion af regeringens idéer om ressourceeffektivisering: Hvilke midler til udviklingsaktiviteter er nødvendige? Hvilke nye former for miljøpolitik skal der til? Gratis adgang - nærmere oplysninger på tlf Arr.: Selskabet for Grøn Teknologi, IDA og Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis - OFFENTLIGT DEBATMØDE Fredag den 27. april kl på Pensionist-Højskolen Marielyst, Bøtøvej 2, Marielyst, 4873 Væggerløse Arrangementets form vil være cafébordsdebat. Vi mødes i salen til en kort fælles introduktion, hvorefter mødets deltagere vil blive fordelt ved borde med højskolens kursister, hvor der vil blive serveret kaffe og brød / kage. Diskussionen foregår ved bordene i små grupper, hvorefter der vil være opsamling. Alt i alt vil der være lagt op til et par timers samfundsdebat i hyggelige omgivelser. Alle er velkomne. Nærmere oplysninger på tlf.: Arr.: Pensionist-Højskolen Marielyst FOLKEMØDE PÅ DANMARKS NATURFREDNINGS- FORENINGS REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag en 28. april på Esbjerg Højskole På Danmarks Naturfredningsforenings repræsentantskabsmøde vil mødet i halvanden time blive omdannet til et folkemøde om den nationale strategi for bæredygtig udvikling. Til denne del af mødet har DN inviteret en repræsentant fra regeringen (hvis invitationen ikke imødekommes bortfalder punktet). Repræsentantskabsmødet er et lukket møde. Nærmere oplysninger på tlf Arr.: Danmarks Naturfredningsforening EL-OVERLØB SOM AFFALDSSTRØM ELLER BÆREDYGTIG ENERGIRESSOURCE? Mandag den 30. april kl i Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31, København V For at sikre Danmarks miljømålsætninger arbejder energiplanlæggere fra el-sektoren, Energistyrelsen, DTU og AUC i disse måneder på at integrere vindkraft og kraftvarmestrøm i alle forbrugssektorer, incl. transportsektoren. På seminaret fremlægges og debatteres problemer og muligheder i dette arbejde. Oplæg af bl.a. miljøborgmester Bo Asmus Kjeldgaard, kontorchef Claus Andersen, Energistyrelsen, lektor i energiplanlægning Henrik Lund, AUC. Tilmelding senest den 23. april til Ingeniørforeningen i Danmark på tlf eller Arr.: Selskabet for Grøn Teknologi, EnergiDebat, OVE, SEK og Danmarks Vindmølleforening HØRING OM REGERINGENS FORSLAG TIL NATIONAL BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI Onsdag d. 2. maj kl efterfulgt af reception. Sted: København (præcist sted endnu uafklaret) Indledning ved Hans Jensen, formand for LO. Oplæg ved miljø- og energiminister Svend Auken samt yderligere én minister, samt repræsentanter for Mellemfolkeligt Samvirke og Det Økologiske Råd. Panel med repræsentanter for bl.a. SID, Dansk Metal, Det Økonomiske Råd og Forbrugerrådet. Gratis adgang, men tilmelding til LO på tlf eller via Arr.: LO i samarbejde med Det Økologiske Råd BÆREDYGTIGE BYER Debatmøde mandag den 7. maj kl på Arkitektskolen i Århus. Der vil være indlæg på mødet fra Miljø- og Energiminister Svend Auken, By- og Boligminister Lotte Bundsgaard og Formand for Udvalget for teknik og miljø i Kommunernes Landsforening Johs. Poulsen - efterfulgt af paneldebat. Det ligger endnu ikke fast, hvem der deltager i panelet - men det vil blive sammensat af faglige eksperter og kommunale repræsentanter. Endeligt program kan ses på Nærmere oplysninger hos Maj Green på tlf Arr.: Kommunernes Landsforening og Dansk Byplanlaboratorium forsættes på bagsiden... ET BÆREDYGTIGT NORDEN Tidsskriftet Politik i Norden, der udgives af Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd har i nr. 2 (marts / april 2001) temaet: Et bæredygtigt Norden. Tidsskriftet kan bestilles på tlf Yderligere oplysninger på: 7

8 Folkemøde i København om den danske strategi for bæredygtig udvikling TORSDAG D. 3. MAJ KL OG KL PÅ BORUPS HØJSKOLE, FREDERIKSHOLMS KANAL 24...FÅ VIDEN OM...GIV INPUT TIL...FEST FOR... Programmet er under planlægning - fastlagt er allerede: Indledende oplæg ved h.h.v. en repræsentant for regeringen (er inviteret), Claus Heinberg, RUC samt cafédebat (same precedure as in Aarhus). Økologisk café ved Krunch - økologiske spisehus og café. Det endelige program følger på Arr.: Øko-net og 92-gruppen HVAD SKAL DANMARK GØRE FOR AT BEVARE DE TROPISKE SKOVE? Debatmøde d. 10. maj kl på Dagbladet Aktuelt, København Oplæg ved Miljø- og Energiminister Svend Auken, generalsekretær for WWF Kim Carstensen og formand for Nepenthes Jacob Andersen. Nærmere oplysninger hos WWF Verdensnaturfonden på tlf Arr.: WWF Verdensnaturfonden og Nepenthes BOLIGSEMINAR - SÅDAN VIL VI BYGGE OG BO Tirsdag den 15. maj kl på Byggecentrum, Middelfart. På seminaret er der planlagt en arbejdsgruppe (gruppe 5B), der hedder»hvad skal der stå i den nationale Agenda 21 om boligbyggeriet?«. Indledende oplæg ved Kirsten Gram-Hansen, By- og Byg. Nærmere oplysninger på tlf / Arr.: Dansk Center for Byøkologi, Landsforeningen for Økosamfund og Landsforeningen for Økologisk Byggeri STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING Lørdag d. 19. maj 2001 kl i København Mødet skal give inspiration til et socialdemokratisk bidrag til den nationale strategi for bæredygtig udvikling. Konferencen er med indledende oplæg og politiske værksteder. Åben for alle. Nærmere oplysninger på tlf Arr.: Socialdemokratiets Miljø- og Energipolitiske Udvalg DEBATMØDE OM BÆREDYGTIGHED I CASA Søndag d. 20. maj kl hos CASA i Linnésgade 25, København Den nationale strategi sættes til debat i en bred forsamling. Temaet er bæredygtighed på tværs. Dagen vil indeholde en række holdningsfyldte oplæg samt debat i mindre grupper. Et detaljeret program vil kunne findes på fra 7. maj - nærmere oplysninger på tlf Arr.: Center for Alternativ Samfundsanalyse HUSK AT BRUGE DET INDHÆFTEDE GIRO-KORT OG VÆR MEDLEM AF ØKO-NET I 2001 ØKO NET Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis udgiver Nyhedsbladet Øko-net, både i en trykt udgave og på Internettet. Nyhedsbladet formidler idéer, inspiration og oplysning inden for økologi, miljø og natur til dansk folkeoplysning, samt bredt for alle der er interesserede. Bladets primære opgave er at danne et lettilgængeligt overblik over hvilke tiltag, der er på økologi- og miljøområdet til brug for alle undervisere, folkeoplysere, græsrødder, offentlige og private personer. Netværket / Øko-net er støttet af Den Grønne Fond. Nyhedsbladet Øko-net udkommer seks gange årligt. Medlemskab af Netværket for år 2001 inkl. Nyhedsbladet Øko-net koster 130,- kr. Fås ved indbetaling på: Giro-nr UDGIVER Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis Højskolehjemmet Svendborgvej 9, Ollerup 5762 Vester Skerninge Tlf.: Fax: Hjemmeside: REDAKTION Lars Myrthu-Nielsen, Anne Mette de Visser og Steen Puggaard Stof og indlæg modtages løbende. TRYK Denne tryksag er Svanemærket. Licensnummer eksemplarer trykt på miljøgodkendt, klorfrit og 100 % genbrugspapir med vegetabilsk trykfarve uden opløsningsmidler. Phønix-Trykkeriet as, Århus. Miljøcertificeret og EMAS-godkendt. ISSN

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Et projekt fra Idébanken, Ekocentrum og Øko-net til FN s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling 2005-2014 Vil I være med i

Læs mere

92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling

92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling 92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling Hermed fremsendes 92-gruppens kommentarer til regeringens forslag til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling "Udvikling med omtanke

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid.

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. København den 1. april 2011 Kære frivillige rundt i landet Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. Siden sidste meddelelse om kursustilbud, er

Læs mere

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse 1 Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse Kl. 09.00-12. 00 "Drop-In" Opsøgende erhvervsdialog med Bygge- og anlægsbranchen: Københavns Erhvervscenter's team for for Bygge- og anlægbranchen

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 13-04-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Ordstyrer: Lisbeth Kjærulff

Ordstyrer: Lisbeth Kjærulff Referat af møde i Integrationsrådet 15. marts 2007. Ordstyrer: Lisbeth Kjærulff Tilstede: Jelena Rajovic, Ena Juhl, Nimer Shama, Helge Friis, Musse Sheikh Ahmed, Miasser Hawwa, Lisbeth Kjærulff, Susse

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden fællesmøde Ejendoms- og Arealudvalget og Teknik- og Miljøudvalget onsdag den 6. maj 2009, kl. 17.30 i mødelokalet Kystagerparken, lokal 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset.

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 FIV alm. del Bilag 182 Offentligt Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) - en kort introduktion Arbejdsversion Oktober 2011 Udarbejdet

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum for mangfoldighed og værdiskabelse Tre ledende aktører i Norge, Sverige og Danmark

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Samsø 2.0. Dokumentation

Samsø 2.0. Dokumentation Samsø 2.0 Dokumentation SHARED SPACE Flinchs Hotel. Tranebjerg Fredag den 26. Oktober 2012 1 Samsø 2.0 Shared Space Indholdsfortegnelse Hvad kan vi i fællesskab? side 3 Velkommen side 3 Check-in. side

Læs mere

FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder.

FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder. FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder. Et netværk for kvinder, etableret i samarbejde mellem CEVEA og FIU-Ligestilling. 1 FL 2014 er et netværk af kvinder, der i 2014

Læs mere

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2007 Kl. 9:30 11:30 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg Mødelokale: Mødelokale 2 (3. sal) Møde nr. 8 Mødet slut 11.15 Medlemmer:

Læs mere

Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade 25 1361 København K Telefon 33 32 05 55 Telefax 33 33 05 54 E-mail: sys@casa-analyse.

Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade 25 1361 København K Telefon 33 32 05 55 Telefax 33 33 05 54 E-mail: sys@casa-analyse. NOTAT Mens vi venter på de grønne indkøbere Februar 2001 Stig Yding Sørensen og Mette Lise Jensen Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade 25 1361 København K Telefon 33 32 05 55 Telefax 33 33

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 27. marts 2012 /Lad Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 Deltagere: Søren Boas, Post Danmark Thomas Hvilsted Olsen, Novozymes Thomas Suse, DSV Ove

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt MILJØstyrelsen 15. september 1997 Klima- og Transportkontoret Brk/Soo/17 Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt Med det formål at styrke sammenhængen i miljøindsatsen på statsligt og kommunalt niveau har Miljøstyrelsen

Læs mere

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 B A R J O R D T I L B O R D Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 Fyrtårnet viser atter vejen til en arbejdsmiljøkonference, med mejerierne i centrum M E J E R I I N D U S T R I

Læs mere

Profitable partnerskaber

Profitable partnerskaber Profitable partnerskaber Kommunerne er kendt for at være gode til at samarbejde med private aktører. Nu får de traditionelle strategiske partnerskaber en ekstra dimension med en ny type filantropi, der

Læs mere

Bilagsmateriale til ØSP-arbejdsgrupperne:

Bilagsmateriale til ØSP-arbejdsgrupperne: Bilagsmateriale til ØSP-arbejdsgrupperne: Indhold Kommissorium for Styregruppen... 2 Kommunikationspolitik for ØSP-projektet:... 2 Mission og visioner... 3 Kerneværdier... 4 Pædagogisk statusgruppe...

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK

Bestyrelsesmøde i FSK Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering

Læs mere

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 INSPIRATION2011 er en reel konference, hvor alle typer af engagerede i medlemsforeninger får muligheden for at opleve inspiration, der

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

Synspunkter og forslag til Regeringens debatoplæg til Indikatorsæt til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling.

Synspunkter og forslag til Regeringens debatoplæg til Indikatorsæt til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling. Aalborg, august 2001. Synspunkter og forslag til Regeringens debatoplæg til Indikatorsæt til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling. TID - OG UDVIKLING AF BÆREDYGTIGHED Bæredygtig udvikling har været

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder,

Læs mere

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015 ENERGIPOLITISK KONFERENCE PÅ CHRISTIANSBORG 26. MARTS 2015 Fjernvarmeindustrien (DBDH & FIF Marketing) inviterer til energipolitisk fjernvarmedag i Fællessalen på Christiansborg den 26. marts kl. 13.30-17.30

Læs mere

Indbydelse til ATG Konferencen En tur langs med havnen i 2015 med Erhvervshavnen og Byhavnen. Onsdag, 5. november 2008 kl 08.30 til kl 16.

Indbydelse til ATG Konferencen En tur langs med havnen i 2015 med Erhvervshavnen og Byhavnen. Onsdag, 5. november 2008 kl 08.30 til kl 16. Indbydelse til ATG Konferencen En tur langs med havnen i 2015 med Erhvervshavnen og Byhavnen Onsdag, 5. november 2008 kl 08.30 til kl 16.45 Radisson SAS Scandinavian Hotel Århus ATG Aarhus Transport Group

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 5

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 5 P D 2 O 0 V G 1 N S E 5 INDBYDESE TI PNOVSDGE 2015 DBYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø- og byggesagsafdelinger

Læs mere

Invitation til SYMPOSIUM

Invitation til SYMPOSIUM Invitation til SYMPOSIUM Bykvalitet og livskvalitet i mellemstore danske kommuner Den 5. og 6. marts 2009 på Naturama i Svendborg For forskere, planlæggere og andre kommunale udviklingsaktører Skynd dig

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

Danmark tilbage i førertrøjen

Danmark tilbage i førertrøjen 26.-27. SEPTEMBER 2013 INNOVATION OG GRØN VÆKST I AFFALDSSEKTOREN Danmark tilbage i førertrøjen DAKOFAS ÅRSKONFERENCE 2013 COMWELL GRAND PARK KORSØR DAKOFAS ÅRSKONFERENCE 2013 Innovation og grøn vækst

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015

telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015 telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015 Indkaldelse til Rådsmøde i Mellemfolkeligt Samvirke den 30. 31. maj 2015 Hermed indkaldes til det ordinære Rådsmøde i weekenden

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

Storvildt i dansk natur?

Storvildt i dansk natur? Storvildt i dansk natur? Om samspillet mellem store planteædere og vegetationen i nordvesteuropæisk natur. Konference om den nordvesteuropæiske naturs indhold og udseende under indflydelse af store planteædere

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Bæredygtighed og fondes rolle. Inspirationsoplæg for Fondsforum 16. januar 2013

Bæredygtighed og fondes rolle. Inspirationsoplæg for Fondsforum 16. januar 2013 Bæredygtighed og fondes rolle Inspirationsoplæg for Fondsforum 16. januar 2013 DEL 1 OVERORDNET FORSTÅELSE AF BÆREDYGTIGHED OG UDFORDRINGER - FRA DET GLOBALE TIL DET LOKALE Alle taler mere og mere om bæredygtighed

Læs mere

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring Den danske UNESCOnationalkommission Invitation til nordisk konference Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring 11. november 2010, Odense, Danmark Baggrund Det danske formandskab for Nordisk

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

DL møde 28/1 2014. 30. januar 2014. 1. Bordet rundt og status på aktiviteter 3 2. Status på økonomi 3

DL møde 28/1 2014. 30. januar 2014. 1. Bordet rundt og status på aktiviteter 3 2. Status på økonomi 3 DL møde 28/1 2014 1. Bordet rundt og status på aktiviteter 3 2. Status på økonomi 3 3. Medlemsdatabase status, nye, udmeldte 3 4. Optimering af opgaver 3 5. Status på LF 3 6. Nyheder til hjemmesiden og

Læs mere

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010 INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Status på implementering af Lov om Infrastruktur for Geografisk Information 3.

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM 1 Ledelse og styring af kommunerne i 2020 Kære kolleger og gæster I 2013 er det 100 år siden, at Kæmnerforeningen blev stiftet. Efter et par kommunalreformer

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Faglig konsulent: Mickey Gjerris, lektor i bioetik og medlem af Det Etiske Råd.

Faglig konsulent: Mickey Gjerris, lektor i bioetik og medlem af Det Etiske Råd. PLANLÆGNINGSGRUPPE Arne Ørtved, Grundtvigsk Forums Folkeoplysningsudvalg. Henrik Christensen, Dansk Friskoleforening. Ole Borgå, Efterskoleforeningen. Christian Schultz, Husholdnings- og Håndarbejdsskolerne.

Læs mere

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014

Besøg af fødevareminister Aarhus d. 10. februar 2014 Program Besøg af fødevareminister Dan Jørgensen i Aarhus d. 10. februar 2014 Side 1 af 5 deltager i besøget fra kl. 9. Oplægsholdere er skraveret med gråt. Overordnet tema: Udviklingen af Danmark som et

Læs mere

Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen

Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen Affaldsdage 2012 22. maj. 13 Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen Lars DI Disposition Frem mod bæredygtig vækst Fra affald til ressource Affaldssektorens organisering 2 Oplevet værdi i en foranderlig

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

CSR i små og mellemstore virksomheder - Fra princip til praksis Bahare Haghshenas Deloitte Sustainability

CSR i små og mellemstore virksomheder - Fra princip til praksis Bahare Haghshenas Deloitte Sustainability CSR i små og mellemstore virksomheder - Fra princip til praksis Bahare Haghshenas CSR LINK, 4. juni 2014 Bahare Haghshenas Manager Tlf.: 31 31 04 31 bahahag@deloitte.dk 2 Agenda Projektets baggrund og

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Referat tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER. 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V.

KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER. 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V. KONFERENCE FOR TOPLEDELSEN I ALMENE BOLIGORGANISATIONER 28. september på Bojesen, Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V Effektiv drift Effektiv drift AlmenNet har fornøjelsen at invitere til konference

Læs mere

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference. Nr.

A/S NYT. Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference. Nr. Nr. 1 - august 2004 A/S NYT Læs i dette nummer: - Internet-generalforsamlinger - Medarbejderrepræsentanternes indflydelse - Konference Leder I oktober holdes CO-industris A/S-konferencer, hvor medarbejdervalgte,

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Kunden i Fokus INVITATION

Kunden i Fokus INVITATION KLIMADEBAT Kunden i Fokus INVITATION DBDH Årsmøde 1. afdeling: Cool it or Too Cool? 2. afdeling: Kunden i Fokus - Design Thinking og CSR som løftestang København, 25. august 2011 DBDH inviterer til åbent

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

Pkt. 93. Forslag om at Sisse Andersen og Rene Lorentzen deltager i mødet. Pkt. 94. Godkendelse af referat fra mødet den 8.

Pkt. 93. Forslag om at Sisse Andersen og Rene Lorentzen deltager i mødet. Pkt. 94. Godkendelse af referat fra mødet den 8. Dagsorden - Møde i Mariagerfjord Ungdomsskoles MED-udvalg. Torsdag den 29. marts 2012 kl. 17.00 19.00 i Ungdomshuset, Christiansgade 10, Hobro. Der servers lidt godt til ganen i forbindelse med mødet.

Læs mere

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Vi er en Godkendt af By FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Kommunen skal træffe et fair valg Fairtrade By er en del af en samlet kampagne, der inkluderer Fairtrade By, Fairtrade Universitet,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10)

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Kære udvalgsmedlemmer,

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30

INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014. CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger. Onsdag 17. september kl. 9.00 til 16.30 CISBO Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Konference for virksomheder, institutioner, organisationer og myndigheder med interesser på indeklimaområdet INDEKLIMA OG SUNDHED I BOLIGER 2014 Onsdag 17.

Læs mere

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse til pkt. 4

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse til pkt. 4 Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse til pkt. 4 2. Godkendelse af referat fra mødet den 12. maj 2014 Referatet blev godkendt. 3. Orientering siden sidst Møde med de

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere