LOKALPLAN NR. 382 JERNBANEGADE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 382 JERNBANEGADE"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 382 JERNBANEGADE Borgerrepræsentationen har den 28. oktober 2004 vedtaget lokalplan nr. 382 Jernbanegade for karréen mellem Vesterbrogade og Jernbanegade. Lokalplanen er bekendtgjort 23. november 2004 og tinglyst den 28. november Københavns Kommune

2 INDHOLD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN... 3 BAGGRUND... 4 KVARTERET OG LOKALPLANOMRÅDET... 4 PLANLÆGNING... 8 PROJEKTBESKRIVELSE... 9 BYARKITEKTONISK VURDERING MILJØFORHOLD MILJØRIGTIGT BYGGERI LOKALPLAN NR FORMÅL OMRÅDE ANVENDELSE LOKALPLANTEGNING VEJFORHOLD BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING LOKALPLANTEGNING BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN LOKALPLANTEGNING PARKERINGSDÆKNING FORANSTALTNINGER MOD FORURENINGSGENER RETSVIRKNINGER OPHÆVELSE AF LOKALPLAN KOMMENTARER AF GENEREL KARAKTER Forsiden: Den nuværende Scala -bygning set fra Vesterbrogade 2 LOKALPLAN NR. 382 JERNBANEGADE Københavns Kommune

3 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Luftfoto af området set fra syd. JW Luftfoto, juli 2003 LOKALPLAN NR. 382 JERNBANEGADE Københavns Kommune 3

4 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN, fortsat Baggrund Ejeren af ejendommen matr.nr. 66 Vestervold Kvarter, København, Axeltorv 2, Scala A/S ønsker at ombygge og udvide bygningen til hotel, forretninger m.v. På den baggrund foreligger der nu et skitseforslag, som er nærmere omtalt nedenfor. Gennemførelse af projektet vil forudsætte udarbejdelse af såvel en lokalplan som et kommuneplantillæg. Ejendommen rummer det nuværende forlystelses- og forretningscenter Scala, men henligger i dag for størstedelens vedkommende ubenyttet. Kvarteret og lokalplanområdet Kvarterets udbygning. Axeltorv-området mellem H.C. Andersens Boulevard, Hammerichsgade og Vesterbrogade er udbygget i årene omkring 1900 med et stærkt islæt af forlystelsesetablissementer National Scala og Cirkusbygningen; senere Paladsbiograferne, samt en række restauranter, dansesteder m.v. Det stærke præg af forlystelsesaktiviteter i Axeltorv-området har holdt sig til vore dage, og udbygningen af Scala i slutningen af 1980erne til et forretnings- og forlystelsesområde var en naturlig udvikling heraf. Områdets karakter, den nære tilknytning til Tivoli og den gode placering i forhold til kollektive transportmidler (Hovedbanegården, Vesterport Station, mange buslinier m.v.) har i efterkrigsårene flere gange givet anledning til idéforslag om mere intensive udbygninger af området med forslag om vintertivoli, koncertsal o. lign. VESTER SØGADE NYROPSGADE DAHLERUPSGADE JARMERS PLADS TEGLGÅRDSTR. SANKT PEDERS STRÆDE STUDIESTRÆDE NØRREGADE BISPE- TORVET VESTER VOLDGADE VESTER SØGADE HERHOLDTSGADE FARIMAGSG. VESTER STAUNINGS PLADS HAMMERICHSG. AXELTORV STUDIESTRÆDE H. C. ANDERSENS BOULEVARD JERNBANEGADE STUDIESTRÆDE LARS BJØRNS STRÆDE FREDERIKSBERG- RÅDHUS- PLADSEN VESTERGADE VESTERGADE MIKKEL BRYGGERS GADE GADE KATTESUNDET NYROPSGADE VED VESTERPORT TROMMESALEN VESTERPORT STATION VESTER FARIMAGSG. HAMMERICHSG. AXELTORV VESTERBROGADE BAG RÅDHUSET Lokalplanområdet ligger i Indre By mellem Vesterbrogade og Jernbanegade. TIVOLI 4 LOKALPLAN NR. 382 JERNBANEGADE Københavns Kommune

5 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN, fortsat Kvarterets bebyggelsesstruktur. Axeltorv-området rummer en meget varieret bebyggelse med stort dimensionerede enkeltbygninger som Axelborg, de to bygninger for førhen Studenterforeningen og Revision- og Forvaltningsinstituttet ved H.C. Andersens Boulevard/Jarmers Plads, og i modsætning hertil de mere fritstående bygninger i mindre skala Cirkusbygningen, Palads-biograferne og bygningerne på Vandværksgrunden. De to karreer mellem Studiestræde og Vesterbrogade er præget af overvejende sammenhængende etagebygninger med stort set samme gesimshøjder (se luftfoto side 3). På nedenstående kort er vist Scala-bygningens placering i forhold til omgivelserne. Fra Rådhuspladsen fortsætter Vesterbrogade som et såkaldt rumligt forløb forbi Tivoli, Hovedbanegården og videre mod vest, mens Axeltorv fortsætter i et rumligt forløb i Kampmannsgade - Danasvej på Frederiksberg. (I Byskabsatlas 2003 udarbejdet af Plan & Arkitektur er de overordnede rumlige træk i bl.a Indre By nærmere beskrevet). Disse rumlige forløb indebærer, at Axeltorvs tilknytning til Vesterbrogade ud for Tivolis hovedindgang får en særlig betydning, hvilket understreger en ønskelig udvikling af Axeltorv-området som et publikumsrettet, aktivt område. Stedet har således en særlig strategisk betydning såvel funktionelt som arkitektonisk. Axeltorv er af Jernbanegade delt i to pladsarealer. Den nordlige del har en relativt svag rumlig afgrænsning, idet åbningen mellem Axelborg og Palads Biograferne er meget vid, og den lave bebyggelse på Vandværksgrunden ligger spredt. En ny anvendelse og eventuel bebyggelse af Vandværksgrunden med publikumsorienterede funktioner overvejes for tiden. Pladsens møblering med bl.a. Robert Jacobsens skulpturgruppe har gennem årene været diskuteret, herunder om pladsen danner en tilstrækkelig værdig ramme om skulpturgruppen. Axeltorvs sydlige del danner derimod med sin smukke naturstensbelægning og billedhuggeren Mogens Møllers skulpturer en af de i æstetisk henseende fineste nord Rumligt forløb Kampmannsgade - Danasvej Axeltorv Jernbanegade Scala Rådhuspladsen Tivolis hovedindgang Kort over kvarteret med angivelse af Scala-bygningen og såkaldte rumlige forløb. Rumligt forløb Vesterbrogade LOKALPLAN NR. 382 JERNBANEGADE Københavns Kommune 5

6 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN, fortsat Axeltorv set fra Tivolis hovedindgang. pladsindretninger i byen. Pladsen er på de to sider rammet ind af henholdsvis Axelborgs høje, tunge facade og Scalas lavere, mere transparente facade. Der er imidlertid et misforhold mellem de to sider af pladsen, idet Scalas facadehøjde i forhold til Axelborgs bygningsvolumen virker lav. Samtidig er Scala præget af noget ustrukturerede og uskønne tagopbygninger, som i særlig grad ses fra området ved Vesterport Station. Lokalplanområdet. Karréen rummer i dag udelukkende serviceerhverv i form af kontorer, hotel m.v. samt forretninger, restauranter m.v. i stueetagerne. Scalabygningen står i dag overvejende tom over stueetagen, bortset fra Fitness-centret på øverste etage. Karréens samlede etageareal er på m², svarende til en samlet bebyggelsesprocent på 516. Bebyggelsesprocenterne for de enkelte ejendomme i karreen varierer fra 428 (Scala) til 642 (Rådhuspladsen 14). Den nuværende Scala-bygning rummer i dag ca. 1/3 af hele karréens etageareal. Karréen er tæt bebygget med sammenhængende facadebebyggelse langs alle gadestrækninger. Bebyggelsen er gennemgående i 5-6 etager med tagetage, som er tilbagerykket eller er udført som penthouse. Scalabygningen er i 4 etager med op til 2 tagetager, der er placeret inde på taget. Bebyggelserne i karreen er i Bydelsatlas Indre By/Christianshavn vurderet med overvejende høj bevaringsværdi. Richshuset på hjørnet af Rådhuspladsen og Vesterbrogade, som er opført i 1936, er i kategori 2. Flere af de øvrige ejendomme er i kategori 3 og 4 (se kortet side 7). Bygningen på hjørnet af Rådhuspladsen og Jernbanegade (den tidligere Nye Danske bygning) er på grund af opførelsestidspunktet, , ikke medtaget i bydelsatlasset, men bygningen har med sine gode proportioner og fine facadematerialer et kvalitetsniveau, der gør den bevaringsværdig. 6 LOKALPLAN NR. 382 JERNBANEGADE Københavns Kommune

7 3 17 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN, fortsat A 275 6A 96 4A "Nye Danske" bygningen 14 4 nord Cirkusbygningen Jernbanegade H. C. Andersens Boulevard B 2B 2A 2A Richshuset 66 Scala-bygningen 2D 2D Axeltorv Vesterbrogade 1A Axelborg 1B 18 1C 79 4A 4B Lokalplanområdet m Nyere bebyggelse skønnet bevaringsværdig Bevaringsværdig bebyggelse kategori 2 Bevaringsværdig bebyggelse kategori 3 Bevaringsværdig bebyggelse kategori 4 Bevaringsværdier inden for lokalplanområdet. LOKALPLAN NR. 382 JERNBANEGADE Københavns Kommune 7

8 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN, fortsat Lokalplanområdets facade langs Jernbanegade set fra Axeltorv. Scala-bygningen, som oprindeligt blev opført i slutningen af 1800-tallet som forlystelsesetablissementet National Scala, er gennem årene i flere omgange ombygget, bl.a. i 1950erne til stormagasinet ANVA. I opstod det nuværende Scala. Da bygningen i sin tid blev ombygget til sit nuværende udseende, blev den anset som et godt eksempel på tidens arkitekturstrømning (postmodernismen), og den er sammen med pladsen præmieret for god arkitektur af Københavns Kommune i henholdsvis 1989 og Bygningen er imidlertid med sit formsprog meget bundet til sin tid og vil næppe i dag regnes for egentlig bevaringsværdig. Planlægning Lokalplanområdet er i kommuneplanrammerne fastlagt til serviceerhverv, såsom administration, liberale erhverv, butikker, hoteller m.v. med en maksimal bebyggelsesprocent på 150 og et etageantal på højst 6 eksklusive tagetage (S2-område). Området ligger inden for det regionale centerområde City, hvor det samlede bruttoetageareal til butikker skal opretholdes, og butiksarealer på over 500 m² bruttoetageareal skal fastholdes. Bruttoetagearealet til dagligvare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige henholdsvis m² og m². Borgerrepræsentationen har fået forelagt forslag til tillæg til Kommuneplan 2001 vedrørende detailhandel, hvorefter der åbnes mulighed for at udvide butiksarealet i City. Området er i en dybde på 15 m fra gadelinie langs Vesterbrogade og Axeltorv omfattet af lokalplan nr. 178 (strøggadelokalplan), der fastlægger stueetage eller høj kælder til publikumsorienterede serviceerhverv, såsom butikker, restauranter o. lign. Endvidere er medtaget bestemmelser om facadeændringer, skiltning, facadebelysning m.v. 8 LOKALPLAN NR. 382 JERNBANEGADE Københavns Kommune

9 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN, fortsat Karréen med skitseprojekt indsat. Projektbeskrivelse Det er bygherrens hensigt at omdanne Scala til et højklasset hotel med intentionen om at skabe en hotelatmosfære, som er båret af unik design og særpræg. Et skitseprojekt hertil er udarbejdet af arkitektfirmaet.exe (v. arkitekterne Charlie Steenberg og Carsten Holgaard) og er bearbejdet så vidt, at det angiver arkitekternes idé om hovedudformningen. Der vil efterfølgende ske en nøjere detaljering af bygningen. I projektet er bygningen forhøjet med 2 etager således, at gesimshøjden svarer til de tilstødende ejendommes gesimshøjder. Der er 2 større tagetager med graduerede indrykninger, og i hjørnet Axeltorv/Vesterbrogade stiger bygningen med en tårnagtig opbygning til 10 etager. Etagearealet øges fra i dag godt m² til godt m². Den fremtidige bebyggelsesprocent vil være ca Hotellet vil rumme ca. 300 værelser på 1.sal samt fra 3. sal og opefter. Stueetagen indrettes med butikker og andre publikumsorienterede funktioner, og på 2. salen indrettes en såkaldt eventetage med konferencefaciliteter, restauranter, barer m.v. Der er ikke regnet med etablering af parkeringspladser til hotellet, idet der i dag ikke er parkering til Scala, og der forventes ikke en forøget parkeringsbelastning ved hotellet. Der regnes med sikring af de manglende parkeringspladser for arealudvidelsen ved deklaration. Bygherren er i givet fald indstillet på at etablere disse pladser i forbindelse med anlæg af en eventuel parkeringskælder under Vesterbrogade. Bygningens hovedform er i forslaget tilpasset den omgivende bebyggelse med hensyn til gesims- og bygningshøjde. Projektet er givet en varieret form. De blødt svungne etageforløb, tilbagerykningerne af de øvre etager og tårnopbygningen ved hjørnet Axeltorv/Vesterbrogade afrunder bygningen på en skulpturel LOKALPLAN NR. 382 JERNBANEGADE Københavns Kommune 9

10 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN, fortsat Fotomontage af skitseprojekt set fra Rådhuspladsen. Fotomontage af skitseprojekt set fra Palads-biograferne. Fotomontage af skitseprojekt set fra Tivoli. 10 LOKALPLAN NR. 382 JERNBANEGADE Københavns Kommune

11 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN, fortsat måde. Bygningen er klædt ind i en glasfacade og fremstår således som et glashus, hvor krumme glaspartier følger de afrundede former. Intentionen er at give bygningen en fin detaljering; inspirationen hertil er hentet fra stormagasinbygningen for la Fayette i Berlin, tegnet af arkitekten Jean Nouvel (se illustrationen i lokalplanens 6). Bygningen vil om dagen afspejle den ydre verden; de omgivende bygninger, himlens skiften m.v., og om natten vil lyset fra de forskellige rum gennemskinne glasset og afspejle det indre liv, der foregår i bygningen. Bygningen viderefører karreens volumen og skaber derved et harmonisk facadeforløb med et accentueret hjørne mod Vesterbrogade. Mod Axeltorv vil bygningen træde frem som en ligeværdig bygning i forhold til Axelborg. Indgangen til hotellet tænkes placeret på hjørnet ved Axeltorv ud mod Vesterbrogade, og af- og påsætning af gæster kan således ske udelukkende fra Vesterbrogade. Byarkitektonisk vurdering Omdannelse af Scala-bygningen til hotelformål, restauranter m.v. er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelse. Kommuneplanens krav om, at butiksarealer på over 500 m² bruttoetageareal skal fastholdes i City, omfatter ejendommen, hvorfor det nuværende omfang på i alt ca m² butiksareal skal bibeholdes, evt.placeret i stueetagen. Den foreslåede udvidelse af bygningshøjden og etageantallet vil betyde en bedre balance i forhold til Axelborg og vil give pladsen en væsentligt bedre proportionering, ligesom tagopbygningen forbedres væsentligt. Den arkitektoniske udformning som en blødt afrundet, skulpturelt formet glasbygning med den henholdsvis blanke og lysende effekt vil understrege bygningen som et markant element på dette særlige sted i skæringen mellem Axeltorv og Vesterbrogade overfor Tivolis hovedindgang. I forhold til facaderækken langs hele denne del af Vesterbrogade, hvor bebyggelsens højde accentueres frem mod området omkring Frihedsstøtten, vil bygningen med den foreslåede tårnagtige opbygning kunne indgå på en harmonisk måde. Bygningen har været særligt vurderet i forhold til Tivoli. Fra området umiddelbart inden for Tivolis hovedindgang, herunder arealet ved Pantomimeteatret, vil det ikke kunne undgås, at bygningen vil være synlig og dermed betyde en visuel forandring i forhold til den nuværende situation. Der bliver imidlertid ikke tale om skyggeproblemer, da bygningen ligger nord for Tivoli. Endvidere indeholder lokalplanen bestemmelser om begrænsninger af skiltning m.v. Med hensyn til parkering vil de ca. 80 pladser, som arealudvidelsen afkaster, kun meget vanskeligt kunne etableres i forbindelse med selve om- og tilbygningen, idet de nederste etager påregnes bibeholdt. Hotellet har i lighed med andre nye hoteller i Indre By et begrænset behov for parkering, idet gæsterne i langt overvejende grad ankommer på anden måde end i egen bil. I forbindelse med eventuel etablering af underjordisk parkering under Vesterbrogade vil parkeringskravene kunne opfyldes. Forvaltningerne finder, at de foreslåede adgangsforhold med hovedindgang i hjørnet Vesterbrogade/Axeltorv er acceptable, bl.a. fordi de ikke medfører trafik på Axeltorv. LOKALPLAN NR. 382 JERNBANEGADE Københavns Kommune 11

12 BAGGRUND FOR LOKALPLANEN, fortsat Miljøforhold Pjecen Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri, kan bestilles på Internettet eller rekvireres hos Miljøkontrollen eller Plan & Arkitektur. H.C. Andersens Boulevard er klassificeret som regional vej og Vesterbrogade som fordelingsgade, mens Axeltorv er fodgængerområde. Ved facaden mod Vesterbrogade er det ækvivalente trafikstøjniveau beregnet til db(a). Mod Axeltorv er beregnet db(a), mod Jernbanegade db(a) og mod H.C. Andersens Boulevard db(a). Det er (jf. Kommuneplan 2001) bestemt, at det ved nybyggeri af boliger og lignende skal sikres, at de primære udendørs opholdsarealer maksimalt udsættes for en gennemsnitlig udendørs døgnbelastning på 55 db(a), samt at det indendørs støjniveau er på højst 30 db(a). Dette kan sikres ved bl.a.opholdsarealers placering, ved støjisolering, lejlighedsindretning m.v. Dette gælder også for hoteller. Miljøkontrollen har ikke konkret kendskab til forurenet jord eller grundvand i lokalplanområdet. I Jernbanegade 1 i kælderen i baggården har der fra 1956 til ca ligget et sprøjtelakereri. Herfra kan der være sket forurening. Derudover er det Miljøkontrollens erfaring, at der mange steder i København er lettere jordforurening, der stammer fra storbyaktiviteter som bl.a. røg fra skorstene og udstødning fra bilerne. Arealet ligger i et område med begrænsede drikkevandsinteresser. Miljørigtigt byggeri Københavns Kommune har besluttet, at der skal tænkes miljørigtigt i forbindelse med byfornyelse og nybyggeri. Borgerrepræsentationen har den 1. marts 2001 tiltrådt revideret udgave af retningslinierne i pjecen Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri. Baggrunden for pjecen var et ønske om, at der lægges vægt på miljø- og ressourcemæssige forhold, når der bygges, og at der arbejdes for en bæredygtig udvikling i dialog med befolkningen. Pjecen berører emnerne miljørigtig projektering, vand, varme, el/gas, affald, materialer og grønne områder. Indenfor hvert emne opstilles en række minimumskrav, anbefalinger og visioner. Minimumskravene i pjecen skal følges i forbindelse med byfornyelse, støttet nybyggeri samt kommunalt byggeri, men private opfordres til at hente ideer herfra. Pjecen oplyser i øvrigt adresser på kommunale og statslige instanser, hvor der kan hentes oplysninger om miljøorienteret byggeri. Eksemplarer af pjecen udleveres i Miljøkontrollen og i Plan & Arkitektur. 12 LOKALPLAN NR. 382 JERNBANEGADE Københavns Kommune

13 LOKALPLAN NR. 382 JERNBANEGADE Københavns Kommune 13

14 JERNBANEGADE LOKALPLAN 1. FORMÅL Formålet med lokalplanen er at sikre den fremtidige udvikling af karreen som en del af det centrale og dynamiske område omkring Rådhuspladsen, Vesterbrogade og Axeltorv, herunder sikre en høj grad af publikumsrelaterede funktioner, at fastholde den bevaringsværdige bebyggelse i karreen samt at muliggøre nybebyggelse på ejendommen ved Axeltorv, samt at fastsætte sådanne bestemmelser for ny bebyggelse, at denne ved sin fremtrædende placering tilfører hele det omgivende kvarter nye byarkitektoniske kvaliteter, herunder danner en byarkitektonisk mere velproportioneret afgrænsning mod pladsrummet (Axeltorv). Endvidere tilstræbes det, at området udvikles med størst mulig respekt for miljørigtige principper, hvor økologiske tiltag integreres med arkitekturen og indikerer en bæredygtig by. 2. OMRÅDE Lokalplanområdet afgrænses som vist på tegning nr. 1 og omfatter ejendommene matr. nr. 64, 66, 67 og 74 Vestervold Kvarter, København, samt alle parceller, der efter 1. februar 2004 udstykkes i området. 3. ANVENDELSE Stk. 1. a) Området fastlægges til serviceerhverv, såsom administration, liberale erhverv, restauranter, hotelvirksomhed, erhvervs- og fritidsundervisning samt andre virksomheder, der efter Bygge- og Teknikudvalgets skøn kan indpasses i om rådet. b) Ejendommen matr.nr. 66 Vestervold Kvarter, København, må kun anvendes til sådanne serviceerhverv, der i særlig grad er rettet mod offentligheden, såsom hotel- og konferencevirksomhed, teater, koncertsal, biograf, restauranter, caféer, butikker o.lign. Kommentar Hele Axelborgområdet er historisk set præget af forlystelsesaktiviteter. Dette understøttes yderligere af nærheden til Tivoli. Det er derfor vigtigt, at dette islæt understreges i den fremtidige udbygning af området. Ejendommen matr.nr. 66 Vestervold Kvarter, København, skal derfor gives sådanne funktioner, som har en høj grad af udadvendthed, særligt i de nederste etager. Det skal tilstræbes, at stueetagen får så åben en karakter som muligt med butikker, restauranter o.lign. 14 LOKALPLAN NR. 382 JERNBANEGADE Københavns Kommune

15 3 17 LOKALPLANTEGNING A 275 4A nord A Cirkusbygningen Jernbanegade H. C. Andersens Boulevard B 2B 2A 2A 66 2D 2D Axeltorv Vesterbrogade 1A Axelborg 1B 18 1C 79 4A 4B m Grænse for lokalplanområde Bevaringsværdig bebyggelse LOKALPLAN NR. 382 JERNBANEGADE Københavns Kommune 15

16 3. ANVENDELSE, fortsat Stk. 2. a) Den nederste etage mod Vesterbrogade og Axeltorv skal for så vidt angår den del af facadeejendommene, der ligger inden for en afstand af 15 m fra vejlinierne anvendes i overensstemmelse med bestemmelserne i 3 i lokal plan nr. 178, endeligt bekendtgjort den 26. august b) Det samlede bruttoetageareal til butikker må højst udgøre i alt m². På ejendommen matr.nr. 66 Vestervold Kvarter, København, skal etableres mindst m² butiksareal. Den enkelte butiks størrelse må ikke overstige m² bruttoetageareal til daglivarer og m² bruttoetageareal til ud valgsvarer. Kommentar Lokalplanområdet ligger i Indre By inden for det område, der i kommuneplanens rammer for detailhandel er fastlagt som regionalt centerområde (City), hvor butiksareal på over 500 m² skal opretholdes. Det maksimale m² butiksareal muliggør, udover m² opretholdt butiksareal i Scala-bygningen, at stueetagen i den resterende del af karréen kan indrettes til butikker. Opmærksomheden henledes på, at planlovens 5 f indeholder særlige regler om beregning af bruttoetagearealet til butikker. Stk. 3. a) Indtil 25 pct. af etagearealet kan anvendes til helårsboliger. Boligerne skal i gennemsnit være mindst 95 m², og ingen bolig må være mindre end 75 m². Boliger må kun placeres på bebyggelsens 4. etage og opefter, og detskal tilstræbes, at der i tilknytning til boliger etableres tagterrasser eller lignende udendørs opholdsareal. b) Der må ikke indrettes erhverv over etager med boliger. Kommentar Fastlæggelse af gennemsnitlig og mindste boligstørrelse skal sikre opfyldelse af de boligpolitiske intentioner om, at nyt boligbyggeri primært skal bestå af større boliger, og at disse skal være helårsboliger. Ved helårsboliger forstås, at det er i strid med lokalplanen at anvende boligen til feriebolig o.lign. Folkeregistertilmelding på adressen vil normalt opfylde kravet om helårsbeboelse. Stk. 4. Der må ikke udøves virksomhed, som i mere end ubetydelig grad kan medføre forurening (forureningsklasse 2) med vejledende afstandskrav på 20 m til boliger og lignende. 4. VEJFORHOLD De eksisterende vejlinier opretholdes. 5. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Stk. 1. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige LOKALPLAN NR. 382 JERNBANEGADE Københavns Kommune

17 LOKALPLANTEGNING 2 nord Jernbanegade 67 Axeltorv Vesterbrogade m Nybebyggelse eller udvidelse af eksisterende bygning, maks. højde 21,0 m - 6 etager Nybebyggelse eller udvidelse af eksisterende bygning, maks. højde 24,4 m - 7 etager Nybebyggelse eller udvidelse af eksisterende bygning, maks. højde 27,8 m - 8 etager Nybebyggelse eller udvidelse af eksisterende bygning, maks. højde 31,0 m - 9 etager Nybebyggelse eller udvidelse af eksisterende bygning, maks. højde 34,0 m - 10 etager LOKALPLAN NR. 382 JERNBANEGADE Københavns Kommune 17

18 5. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING, fortsat Stk. 2. a) Den på tegning nr. 1 med skravering markerede bevaringsværdige bebyg gelse må ikke nedrives uden Bygge- og Teknikudvalgets tilladelse. b) Bygge- og Teknikudvalget kan tillade opførelse af ny bebyggelse til erstatning for bevaringsværdig bebyggelse, som ikke vil kunne istandsættes på grund af brand eller lignende force majeure -situation, når dette sker med samme placering og i princippet samme volumen som den eksisterende bebyggelse, og en ydre fremtræden i overensstemmelse med bestemmelserne i 6, stk.1c) og 2a). Stk. 3. For ny bebyggelse og udvidelse af eksisterende bebyggelse på matr. nr. 66 Vestervold Kvarter, København, gælder følgende retningslinier: a) Bebyggelse skal opføres som sammenhængende bebyggelse i hele ejendommens grænse mod vej og i princippet placeres i vejlinierne. Ved hjørnet Vesterbrogade/Axeltorv kan placeringen i vejlinien overskrides fra bebyggelsens 2. etage og opefter som angivet på lokalplantegning nr. 3. b) Ny bebyggelse, herunder udvidelse af eksisterende bebyggelse, skal opføres i overensstemmelse med den på lokalplantegning nr. 2 viste bebyggelsesplan og med de på tegningen angivne maksimale højder og etageantal. c) Ny bebyggelse skal sammenbygges med den bevaringsværdige bygning mod Jernbanegade og den eventuelt bibeholdte bygning mod Vesterbrogade, jf. lokalplantegning nr. 3. d) Ny bebyggelse skal opføres i sin helhed, jf. a) og b), og må ikke etapedeles. Kommentar De bebyggelsesregulerende bestemmelser vedrørende bebyggelse på matr. nr. 66 Vestervold Kvarter, København, er udformet detaljeret for at sikre, at den hovedform, der fremgår af skitseprojektet, gennemføres. De blødt svungne former med en accentuering af hjørnet mod Vesterbrogade er fastlagt i lokalplantegning nr. 2. Bebyggelsens gesimshøjde svarer til de tilstødende bygningers gesimshøjde, som er 21 m. Herudover kan der opføres op til 2 tagetager med graduerede indrykninger i forhold til den underliggende facades hovedforløb. Mod hjørnet Vesterbrogade/Axeltorv kan bebyggelsen yderligere forsynes med en tårnlignende opbygning i op til 2 etager således, at det totale etageantal ved dette hjørne kan være op til 10. Stk. 4. Udover den i stk. 2 og stk. 3 omtalte ny bebyggelse kan der opføres bebyggelse i én etage i form af tilbygninger på terræn til randbebyggelse og eksisterende gårdbebyggelse. 6. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Stk. 1. For ny bebyggelse og udvidelse af eksisterende bebyggelse på matr. nr. 66 Vestervold Kvarter, København, gælder: a) Bebyggelsen skal fremstå med en skulpturel form, hvor facaderne er karakteriseret ved et blødt og svungent forløb med tydelige tilbagetrækninger i de 18 LOKALPLAN NR. 382 JERNBANEGADE Københavns Kommune

19 LOKALPLANTEGNING 3 Ny bebyggelse på matr.nr. 66 VV, Kbh. Principiel udformning af facader mod henholdsvis Vesterbrogade, Axeltorv og Jernbanegade. LOKALPLAN NR. 382 JERNBANEGADE Københavns Kommune 19

20 6. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN, fortsat Facadeudsnit af stormagasinet la Fayette i Berlin. øverste etager afpasset den eksisterende bebyggelses facadehøjder og tagformer. b) Bebyggelsen skal fremstå i princippet som de på tegning nr. 3 viste facadeopstalter. Følgende væsentlige træk skal overholdes: Facaderne skal disponeres med etagehøje glaselementer, som er stødt sammen uden lodrette, udvendige sprodser, således at de danner en glat overflade. Etageadskillelser markeres af spinkle, vandrette bånd i glas og/eller metal. Krumme facadeforløb skal udføres med krumme glasflader og etagemarkeringer. Eventuelle værn ved altaner, terrasser o.lign. skal udføres efter samme princip som facader i øvrigt. Værn ved øverste terrasser skal mod gadeside trækkes minimum 1,50 m tilbage fra underliggende facade. Vindues- og dørpartier m.v. skal fremstå i glas og metal med en spinkel detaljering. Glas skal fremstå transparent eller translucent og må ikke udføres med spejlvirkning. Synlige metaloverflader må ikke fremstå galvaniserede, men skal gives en bearbejdet overflade, såsom dækkende malebehandling, mattering, polering, eller lign. Tage skal fremstå som flade tage. Inddækninger og eventuelle tagnedløb skal udføres i metal. c) Eventuel ny bebyggelse til erstatning for den bevaringsværdige bygning mod Jernbanegade, jf. 5, stk. 2a), og den på tegning nr. 3 viste bibeholdte bygning mod Vesterbrogade skal opfylde bestemmelserne i a) og b). d) På ny bebyggelse opført i henhold til bestemmelserne i stk. a) - c) må opsætning af markiser, facadebelysning, udhængsskabe, udvendig solafskærmning og andet facadeudstyr ikke finde sted. Skiltning skal placeres bag facadens yderste lag glas, skal med hensyn til størrelse, farve, placering og lysstyrke m.v. tilpasses bygningens arkitektur og skal godkendes af Bygge- og Teknikforvaltningen. For eksisterende bebyggelse gælder bestemmelserne i stk. 2b). Kommentar Det anses for yderst vigtigt vedrørende ny bebyggelse på matr. nr. 66 Vestervold Kvarter, København, at den i projektet forudsatte ambition om et højklasset hotel båret af unik design og særpræg opretholdes i den videre gennemførelse af byggeriet. Lokalplanen søger derfor at fastlægge de væsentligste kvaliteter i projektet, dels gennem fastlæggelse af facadeprincippet, dels gennem nærmere beskrivelse af detaljerne i projektet. Der stiles mod et meget helstøbt hus, hvor de glatte glasfacader understreger den skulpturelle form, og hvor vekselvirkningen mellem spejlinger i dagtimerne og transparensen ind i de indre rum i aftentimerne bidrager til oplevelsen af huset. Der lægges stor vægt på, en gennemført detaljering af facaderne, herunder facadernes krumninger. Et eksempel på en sådan facadedetaljering samt kvaliteten i afrundede glasfacader fremgår af vedstående foto af et facadeudsnit af stormagasinet la Fayette i Berlin. 20 LOKALPLAN NR. 382 JERNBANEGADE Københavns Kommune

21 6. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN, fortsat Stk. 2. For den øvrige del af lokalplanområdet gælder: a) Ny bebyggelse, jf. 5, stk. 2b), skal fremstå med en nutidig arkitektonisk udformning, som respekterer de bevaringsværdige hovedtræk, der præger den omgivende, bevaringsværdige bebyggelse. Der lægges vægt på følgende hensyn: Bebyggelsens hovedopdeling skal udføres med en høj, åben stueetage samt gesims- og bygningshøjde, der relaterer sig til tilstødende bygninger. Bebyggelsen skal forsynes med tagopbygning, der harmonerer med områdets præg af tilbagerykkede tagetager, penthouse o.lign. Facadematerialer skal være i en gedigen kvalitet, der med hensyn til finhed, bearbejdsningsgrad m.v. er på niveau med den tilstødende bebyggelses facader, som er præget af natursten, facademur, puds o.lign. b) Skiltning, reklamering og opsætning af facadebelysning, udhængsskabe, udvendig solafskærmning og andet facadeudstyr må ikke ske uden Bygge- og Teknikforvaltningens tilladelse og skal med hensyn til placering, omfang, materialer, farve, skrifttyper og lignende udformes således, at der opnås en god helhedsvirkning i forhold til den pågældende bygnings arkitektoniske karakter i bybilledet. Kommentar Med hensyn til skiltning og reklamering m.v. henvises til, at Bygge- og Teknikudvalget i 2001 har tiltrådt publikationen Facader og skilte i København, der bl.a. indeholder retningslinier og anbefalinger for skilte og facadeudstyr generelt. Retningslinierne vil blive lagt til grund for forvaltningens administration af bestemmelserne i lokalplanen. Stk. 3. For hele lokalplanområdet gælder: a) Den endelige udformning af bebyggelsen skal godkendes af Bygge- og Teknikforvaltningen. b) Eksisterende bevaringsværdig bebyggelse, jf. 5, stk. 2a), må ikke ombygges eller ændres uden Bygge- og Teknikudvalgets tilladelse. Enkelte mindre ændringer som følge af sammenbygning med tilstødende nybebyggelse kan ske med Bygge- og Teknikforvaltningens tilladelse. c) Facadebelysning, reklameskilte og lignende må ikke ved blænding og reflekser være til ulempe for omgivelserne eller virke skæmmende i forhold til gadebilledets karakter og den pågældende bygnings arkitektoniske udtryk. Der må ikke opsættes signboards, lysaviser og reklameskilte med løbende eller blinkende effekt. d) For facader mod Axeltorv, Jernbanegade samt Vesterbrogade på ejendommen matr.nr. 66 Vestervold Kvarter, København, gælder, at kun skiltning og reklamering, der har tilknytning til bebyggelsens anvendelse, må finde sted. e) Tekniske installationer skal udformes således, at de fremtræder som integrerede dele af bebyggelsens arkitektur. f) Ibrugtagning af bebyggelse kan efter Bygge- og Teknikforvaltningens nærmere bestemmelse betinges af etablering af fællesantenneanlæg hvis pla- LOKALPLAN NR. 382 JERNBANEGADE Københavns Kommune 21

LOKALPLAN NR. 288 med tillæg nr. 1 SAGA-KARREEN II

LOKALPLAN NR. 288 med tillæg nr. 1 SAGA-KARREEN II LOKALPLAN NR. 288 med tillæg nr. 1 SAGA-KARREEN II Lokalplan nr. 288 er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 18. juni 1997, endelig bekendtgjort den 11. juli 1997 og tinglyst den 22. juni 1998. Lokalplan

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Bilag 1 B&W-området Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Borgerrepræsentationen har den 16. december 2010 vedtaget forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr.

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Solitudevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Nørrebro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Solitudevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 9 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Solitudevej Indre Nørrebro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Boligområde Delvist ophævet - Se nr. 165

Læs mere

LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ

LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ LOKALPLAN NR. 371 NØRRE SIDEALLÉ Borgerrepræsentationen har den 11. december 2003 vedtaget lokalplan Nørre Sideallé-karreerne, et område ved Nørre Allé, Ahornsgade, Poppelgade og Møllegade. Lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Servicecentret. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vestamager. Udbygning af Ørestaden

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Servicecentret. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vestamager. Udbygning af Ørestaden KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 277 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Servicecentret Vestamager Udbygning af Ørestaden Tekniske anlæg, erhverv KONGSBAK INFORMATIK Marts 1997

Læs mere

Humleby's lokalplan Københavns Kommune

Humleby's lokalplan Københavns Kommune Humleby's lokalplan Københavns Kommune Lokalplan nr. 268 Lokalplan for området begrænset af Vesterfælledvej, nordskellet af ejendommen matr.nr.225 Udenbys Vester Kvarter, København, nord og vestskellet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 380 BYGMESTERVEJ

LOKALPLAN NR. 380 BYGMESTERVEJ LOKALPLAN NR. 380 BYGMESTERVEJ Borgerrepræsentationen har den 9. juni 2004 vedtaget lokalplan Bygmestervej for et område ved Lygten, Bisiddervej, Bygmestervej og Rentemestervej. Lokalplanen er bekendtgjort

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af

Kastanievejskarreen 1/746. Plannummer 1.1.01. Anvendelse specifik. Fremtidig zonestatus. Bebyggelsesprocent 110% Bebyggelsesprocent af 1.1.01 Kastanievejskarreen Plannummer 1.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Kastanievejskarreen Centerområde Bycenter Kgs. Lyngby Bebyggelsesprocent

Læs mere

Lokalplan nr. 429 "Keplersgade-karréen"

Lokalplan nr. 429 Keplersgade-karréen Lokalplan nr. 429 "Keplersgade-karréen" Borgerrepræsentationen har den 28. august 2008 vedtaget lokalplan nr. 429 "Keplersgade-karréen". Lokalplanen er bekendtgjort den 14. oktober 2008 og tinglyst den

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kongens Bryghus. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kongens Bryghus. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 247 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Kongens Bryghus Vesterbro Fastlægger anvendelsen m.v. Boliger og serviceerhverv KONGSBAK INFORMATIK

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Dagmarhus Startredegørelse

Dagmarhus Startredegørelse Bilag 1 Dagmarhus Startredegørelse Principper for udarbejdelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg til "Dagmarhus". de lerupsgade N Hammerichsgade Staunings Plads Banegraven Jarmers Plads H.

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE

FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE Borgerrepræsentationen har på mødet den 11. juni 2003 vedtaget forslag til lokalplan Nyboder Skole. Offentlighedsperioden løber fra den xx. xxx til den xx. xxx 2003.

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 376 FINLANDSGADE

LOKALPLAN NR. 376 FINLANDSGADE LOKALPLAN NR. 376 FINLANDSGADE Borgerrepræsentationen har den 13. maj 2004 vedtaget lokalplan nr. 376 til Finlandsgade Lokalplanen er bekendtgjort den 29. juni 2004 og tinglyst den 14. marts 2005. INDHOLD

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. 262-1 BRUNE KØDBY

LOKALPLAN NR. 262-1 BRUNE KØDBY LOKALPLAN NR. 262-1 BRUNE KØDBY Borgerrepræsentationen har den 2. juni 2005 vedtaget tillæg nr. 1 til lokalpan nr. 262 Brune Kødby. Lokalplanen er bekendtgjort den 22. juni 2005. Københavns Kommune Indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

BYPLAN. Nr. 53. For området Christianshavns Voldgade, Overgaden oven Vandet, Store Søndervoldstræde og Dronningensgade KØBENHAVNS KOMMUNE

BYPLAN. Nr. 53. For området Christianshavns Voldgade, Overgaden oven Vandet, Store Søndervoldstræde og Dronningensgade KØBENHAVNS KOMMUNE BYPLAN Nr. 53 For området Christianshavns Voldgade, Overgaden oven Vandet, Store Søndervoldstræde og Dronningensgade KØBENHAVNS KOMMUNE Byplanvedtægt. Det vedtages i medfør af byplanloven (lovbekendtggrelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Side Lynge Advice ApS, Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kgs. Lyngby, T. +45 70 260 240, E. info@lyngeadvice.dk www.lyngeadvice.dk Kontaktperson

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Larsens Plads. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre By.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Larsens Plads. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre By. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 25 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Larsens Plads ndre By Anlæg af park Offentlige formål KONGSBAK NFORMATK Maj 1981 1 LOKALPLAN NR. 25 D D.

Læs mere

LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE

LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE Borgerrepræsentationen har den 23. oktober 2003 vedtaget lokalplan nr. 368 for et område ved Amaliegade, Sankt Annæ Plads og Toldbodgade. Lokalplanen er bekendtgjort 26. november

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171

SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 171 Torvegade 42, 6700 Esbjerg Projektejendom til beboelse og erhverv Pris kontant kr. 5.800.000 Grundareal 836 kvm Bebyggelsesgrad 300% 5 etager til boliger og erhverv

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

BYPLAN. Nr. 56. For karreen Store Kongensgade, Sankt Pauls Gade, Borgergade og Gernersgade KØBENHAVNS KOMMUNE

BYPLAN. Nr. 56. For karreen Store Kongensgade, Sankt Pauls Gade, Borgergade og Gernersgade KØBENHAVNS KOMMUNE BYPLAN Nr. 56 For karreen Store Kongensgade, Sankt Pauls Gade, Borgergade og Gernersgade KØBENHAVNS KOMMUNE Byplanvedtægt. Det vedtages i medfør af byplanloven (lovbekendtggrelse nr. 160 af 9. maj 1962)

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

BYPLAN. Nr. 74. For området Kronprinsessegade, Klerkegade, Rigensgade og Fredericiagade KØBENHAVNS KOMMUNE

BYPLAN. Nr. 74. For området Kronprinsessegade, Klerkegade, Rigensgade og Fredericiagade KØBENHAVNS KOMMUNE BYPLAN Nr. 74 For området Kronprinsessegade, Klerkegade, Rigensgade og Fredericiagade KØBENHAVNS KOMMUNE Byplanvedtægt. I medfm af byplanloven (lovbekendtg~relse nr. 63 af 20. februar 1970) pålægges området

Læs mere

Lokalplan nr. 132. for et område mellem Peter Bangs Vej og Finsensvej

Lokalplan nr. 132. for et område mellem Peter Bangs Vej og Finsensvej Lokalplan nr. 132 for et område mellem Peter Bangs Vej og Finsensvej 2005 Lokalplan nr. 132 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde.

Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. EJENDOMSOPLYSNINGER OG SALGSVILKÅR MV. 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-24666 I. OPLYSNINGER OM EJENDOMMEN

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde mellem Vestergade, Vester Alle, Museumsgade og Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. 591.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde mellem Vestergade, Vester Alle, Museumsgade og Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. 591. Århus Kommune Lokalplan nr. 057 Et boligområde mellem Vestergade, Vester Alle, Museumsgade og Århus Å Se endvidere lokalplan nr. 591 KONGSBAK INFORMATIK Maj 1983 Århus kommune Lokalplan nk: 57 gomrade

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å. Se endvidere lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å. Se endvidere lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 195 Et boligområde ved Thorvaldsensgade, Vesterbrogade, Vester Alle, Vestegade, Århus Å Se endvidere lokalplan nr. 591 KONGSBAK INFORMATIK Maj 1983 Om dette hæftes indhold

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

"INDUSTRIENS HUS" Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg. Offentlig høring fra 10. februar til 14. april 2009

INDUSTRIENS HUS Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg. Offentlig høring fra 10. februar til 14. april 2009 "INDUSTRIENS HUS" Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 29. januar 2009 vedtaget forslag til lokalplan "Industriens Hus" Offentlig høring fra 10. februar til 14. april

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

Tivolihjørnet. Offentlig høringsperiode fra den 15. april til den 10. juni 2015

Tivolihjørnet. Offentlig høringsperiode fra den 15. april til den 10. juni 2015 Tivolihjørnet Forslag til lokalplan Tivolihjørnet med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 26. marts 2015 vedtaget forslag til lokalplan Tivolihjørnet med tilhørende

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere