Understanding Computer Technology

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Understanding Computer Technology"

Transkript

1 3. ARG. NR.3 ISSN Understanding Computer Technology DIS-DANMARK Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

2 DATABEHANDLING I SLÆGTSFORSKNING DIS - DANMARK afdeling af SAMFUNDET FOR DAN SK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE Formand: Finn Andersen, Grysgårdsvej 2, 2400 Kbh NV Næstformand: Jørgen Papsøe, Troldager 8, 2950 Vedbæk Sekretær: Ole H. Jensen, Kløvermarken 3, 6430 Nordborg Kasserer: Gert Krabsen, Lyngholmvej 22, 9200 Aalborg SV Slægt & Data, redaktion: Ansvarshavende Hanne Marie Rud, Slangerupgade 30, 3.tv, 2200 Kbh N Ekspedition Jørgen Papsøe, Troldager 8, 2950 Vedbæk Skriftudvalg Bent Rud, Slangerupgade 30, 3.tv, 2200 Kbh N Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Georg Agerby, Gildhøj 86, 2605 Brøndby Finn Grandt-Nielsen, Enghavevej 34, 5230 Odense M Arne Juiin, Refnæsgade 55, st th, 2200 Kbh N Poul Steen, Rudersdalsvej 52, 2840 Holte Deadline for næste nummer: 1.november 1989 ISSN Tryk CENSUS, Vedbæk

3 Nyt fra redaktøren Med dette efterårsnummer skifter Slægt & Data redaktør. Jørgen Papsøe, der har været redaktør gennem 2 år har overladt posten ti! mig, og jeg håber at kunne leve op til læsernes ønsker. For mig er det et meget spændende tidspunkt at overtage redaktør-posten på Slægt & Data. Bladet er inde i en positiv udvikling, foreningen er ved at have overstået sine børnesygdomme, og vi har haft vores første generalforsamling med dertil hørende valg af bestyrelse. Se et kort referat af generalforsamlingen i bladet. Hvis du har en idé til et spændende Edb- og slægtsforskningsmøde, som du kunne tænke dig at arrangere / få arrangeret, så bring dit budskab til bladet om tid, sted og emne. Næste nummer af bladet kan så indeholde en mødeindkaldelse. Fra og med dette nummer vil vi forsøge med en ny opsætning. Artikler til bladet modtages gerne (men ikke nødvendigvis) på diskette. Da vi selv har diskdrev til 5 W doubie-sided, double-density disketter (360 Kb), vil det være lettest på sådanne disketter, men andet kan også klares. Hvad enten artiklerne er skrevet i Wordperfect 4.2 eller 5.0, DSI-tekst, Wordstar eller ASCII-format, vil det lette arbejdet. Bladet er skrevet på laserprinter, og trykkes fortsat af Jørgen Papsøe, så forespørgsler vedr. trykning og forsendelse bedes derfor fortsat rettet til ham. Hanne Marie Rud Indholdsfortegnelse: Nyt fra redaktøren... s. 3 Styr på sto ffe t... s. 4 Resumé fra generalforsamlingen... s. 7 Nyt fra forskerregistret... s. 8 En undskyldning fra kassereren... s. 8 Medlemsmøde i A a lborg... s. 9 Forventet udgivelsesplan... s. 9 Anvendelse af P aradox... s. 10 Medlemsmøde om Modem & Bulletinboard... s. 14 Oversigt over slægtsforskningsprogrammer... s. 15 Nyt fra andre b la d e s. 16 3

4 STYR PÂ STOFFET af Johs. Lind Jeg tror, det kan være gavnligt at udveksle nogle oplysninger om, hvorledes vi konkret udnytter computeren i vor hobbyforskning. Een ting er jo at blive sig bevidst, at vi her har et redskab med en mangfoldighed af muligheder; noget andet at få nogle af disse muligheder nyttiggjort i sit arbejde. At man forelsker sig i et praktisk redskab er vist nok såre menneskeligt. Ligeledes, at man i sin forelskelse måske kommer til at bruge det lidt mere, end der strengt taget er saglig grundlag for. Men efterhånden vil man jo nok i højere grad foretage en afvejning af den arbejdsinvestering, som det jo er at indføre en større stofmængde på computer i forhold til det udbytte, man kan få af denne særlige form for registrering. Den helt sikre gevinst er i grunden tekstbehandlingen, som Jens Finderup Nielsen understreger det i Slægt & Data 1989/2. Hvilken form for artikel man end skriver, vil en computer give flere muligheder end den almindelige skrivemaskine. - Det, som jeg her vil komme ind på, er imidlertid kartoteksfunktionerne. Jeg må tilstå, at det, som jeg arbejder med i øjeblikket, knapt nok kan kaldes slægtshistorie. Det skal nok snarere kaldes lokalhistorie. Men det gælder vel for de fleste af os, at vi en gang imellem tager et dyk ned i det mere almene for at lære et eller andet om vore forældres levevilkår. Kirkebøger og andre personregistre Dåbsprotokoller skal jeg ikke gøre meget ud af her. I Personalhistorisk Tidsskrift 1986/1 fik jeg optaget en artikel om, hvordan det kan lade sig gøre at indkredse familie og andre relationer. Det er en sag, som jeg glæder mig til at vende tilbage til, når den egentlige slægtsforskning igen kommer øverst på dagsordenen. Men det er oplagt, at hvilket personregister det end drejer sig om, så er det en uhyre lettelse af arbejdet at få det på computer. Alene det, at man kan få maskinen til at udskrive alfabetiske lister med relevante henvisninger, giver jo et jerngreb om stoffet, især når det drejer sig om bredere undersøgelser. Når det gælder det sogn, som er slægtens "hovedsæde", er jeg egentlig villig til at sætte snart sagt enhver form for personregister på EDB. Den person, som jeg ikke kender idag, viser sig måske i morgen at være af slægten, så principielt vil jeg gerne være i stand til at genfinde hvemsomhelst, hvorsomhelst, så snart der er behov for det. Og det går jo an, sålænge sognet ikke er for stort! - 4

5 Eî af personregistrene er begravelsesprotokollen. Da jeg nu alligevel havde den på EDB, fandt jeg på at bruge den til lidt statistik. Resultatet blev en kort artikel i "Fra Ribe Amt" 1988; egentlig et biprodukt, da databasen ikke direkte var oprettet til det formål; men ganske nyttigt, idet den nøgne optælling, som statistik jo er, næsten uvægerligt medfører, at man må korrigere de generaliserende indtryk, som en almindelig gennemlæsning af et stof kan efterlade. Hvis f.eks. det gør indtryk på en, hver gang man møder en begravelse af en moder, der er død i barsel, så kommer man let til at sidde tilbage med det indtryk, at denne dødsårsag var meget fremtrædende. Og det var den jo også i læserens bevidsthed, men muligvis ikke i virkeligheden. Statistik er en udmærket medicin mod forhastede historiske slutninger. Andre stoftyper Min hidtil største hobbyopgave er jeg endnu ikke færdig med, og den bevæger sig nok på grænsen af det personalhistoriske, selvom den omfatter et væld af personer. Den går ud på at finde sognefogeder i Koldinghus amt før sognefogedordningen af Det er et temmelig jomfrueligt område, og der er ingen lister at henholde sig til. Man må simpelthen gennemløbe diverse typer af korrespondance (i amtsarkivet) og vente på at ordet sognefoged" dukker op. Det har vist sig, at det gør det ganske hyppigt. I løbet af nogle år fik jeg knapt et par tusind fund at holde rede på. De blev til en database, hvor hvert fund udgør en post, og hvor hver post stort set er indrettet med følgende felter: 1-2 : Kilde 3 : Sogn 4 : By 5 : Sognefogedens navn 6 : Årstal 7 ff : Opgave, løn, familie forhold m.m., samt evt. notat om det sted, hvor jeg har en afskrift af det pågældende dokument. Jeg ved ikke, hvordan jeg skulle have holdt styr på dette stof uden EDBmuligheden. Nu kunne jeg f. eks. få udskrifter sorteret kronologisk og alfabetisk på sogne eller personnavne, så jeg kunne se, om der var sammenhæng i stoffet (ordet "sognefoged" kunne jo have været brugt i flæng, så det snart var den ene og snart den anden, der bar denne titel). Det foreløbige resultat findes i en artikel i "Fortid og Nutid" 1988/3. En udløber af sognefogedundersøgelsen var et kig i nogle bespisningslister, der forekommer i lensregnskaberne som udgiftsbilag på forbrug af øl, brød og sild, der var serveret for lenets "bønderfogeder", når disse havde været inde på slottet i forskellige anliggender. Spørgsmålet var selvfølgelig, hvad disse bønderfogeder evt. havde at gøre med sognefogeder. 5

6 Altså oprettede jeg en lille database, hvor hver post havde flg. felter: 1 : Dato 2 : Herred 3 : Bopæl 4 : Sogn (afledet af bopælen) 5 : Personnavn 6 : Anliggender Bortset fra at jeg fandt teksterne temmelig vanskelige at læse, var selve indføringsarbejdet ikke for stort i forhold til resultaterne. Disse resultater skal jeg ikke gå i detaljer med her, men blot notere, at den lille database blev et godt og fast grundlag, dels for identifikationen af bønderfogederne og deres arbejdsopgaver, og dels for afgrænsningen af denne fogedgruppe overfor de egentlige sognefogeder, hvis eksistens i Jylland hidtil har været betvivlet. Om jeg kunne have opnået samme resultat uden brug af EDB, er ikke ret sandsynligt. Den mest tidskrævende del af arbejdet, var selve tydningen af teksten, og hvis man ikke vil forlade sig på de føromtalte usikre "generelle indtryk", som en almindelig gennemlæsning efterlader, måtte der alligevel en skriftlig registrering til. I det øjeblik et sådant behov foreligger må valget af EDB fremfor kartotekskort være helt selvfølgelig. Besværet er det samme (eller mindre), og mulighederne for at analysere og sortering mangedobles. Et forslag Nu har jeg med dette indlæg givet et par eksempler på, hvordan jeg selv bruger EDB i min hobby (der ganske vist pt. befinder sig i yderkanten af det personalhistoriske). Jeg kunne ønske mig, at bladet ville optage lignende indlæg om andre konkrete projekter især med stoftyper, der ikke i sig selv har register- eller skemakarakter. Det vil nok uundgåeligt vise sig, at i sådanne projekter har man ikke andre normer for kartotekernes strukturering end sin egen vurdering af, hvad der er væsentligt for de resultater, der tilstræbes. Det skal nok vise sig, at behovet for at udveksle sådanne databaser er meget lille. Men udvekslingen af selve ideerne til hvordan man får greb om uhåndterlige stoftyper, kunne måske være nyttig. Sognepræst Johs. Lind Kirkegade Esbjerg Tlf

7 RESUMÉ FRA GENERALFORSAMLINGEN af Finn Andersen Lørdag d. 27. maj 1989 afholdet DIS- Danmark den første ordinære generalforsamling på Landsarkivet i København med dagsorden som gengivet i forrige nummer af Slægt & Data. Georg Agerby blev valgt som generalforsamlingens dirigent, hvorefter formanden for den siddende planlægningsgruppe Finn Andersen aflagde gruppens beretning for DIS-Danmarks virksomhed siden det stiftende møde 21. maj 1987, og konkluderede på gruppens vegne, at den forløbne tid havde vist, at ideerne bag oprettelsen af DIS-Danmark som en afdeling af Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie var bæredygtige, hvorfor han opfordrede til fortsat opbakning af DiS-Danmarks arbejde. Derefter behandledes DIS-Danmarks vedtægter, som var udarbejdet i samarbejde imellem Planlægningsgruppen og bestyrelsen for Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie. Der fremkom forslag til enkelte tekniske ændringer, men der var imidlertid almindelig tilslutning til at godkende vedtægterne i den foreliggende form, idet de nævnte ændringer bedre lod sig indarbejde i forbindelse med den næste generalforsamling. Indtil udgangen af 1988 var DIS-Danmarks udgifter dækket af Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie, og DIS-Danmark vil også fortsat modtage støtte fra Samfundet, men til dækning af de direkte udgifter til udgivelse af Slægt & Data foreslog Planlægningsgruppen et særligt kontingent (1989: 40,- kr.) for medlemmer af DIS-Danmark, hvilket umiddelbart godkendtes af forsamlingen. Som formand for bestyrelsen for DIS- Danmark udpegede Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie i henhold til vedtægterne Finn Andersen, København. Øvrige valg til bestyrelsen faldt således ud: Jørgen Papsøe (næstformand), Vedbæk; Gert Krabsen (kasserer), Ålborg; Ole H. Jensen (sekretær), Nordborg; Hanne Marie Rud (redaktør), København; Georg Agerby, Brøndby; Finn Grandt- Nielsen, Odense; Arne Julin, København og Poul Steen, Holte. Til revisorer blev valgt: Carlo Hansen, Frederiksberg og Ole Færch, Ålborg, samt til revisorsuppleant Birgit Larsen, Ålborg. Efter generalforsamlingen præsenterede universitetslektor Karl-Erik Frandsen EDB-programmerne GRIMULF og LANDBASE, udviklet af Jens Christensen, Karl-Erik Frandsen og Gunner Lind for Landbohistorisk Selskab. Finn Andersen Grysgårdsvej Kbh. NV Tlf

8 NYT OM FORSKER-REGISTRET Der kommer løbende ændringer i forskerregistret. Hvis du vil have en ny udgave, så send din diskette i et kartonom slag, som kan købes specielt til disketteforsendelser. Skriv din adresse og sæt et frimærke på den indvendige side og send så omslag med diskette til sekretæren: Ole H. Jensen Kløvermarken Nordborg Så modtager du gratis en opdateret version af slægtsforsker-registret. EN UNDSKYLDNING FRA KASSEREREN Vi har vist trådt i det. Med Slægt & Data nr. 1/89 udsendte vi girokort til betaling af kontingent for Da tiden nærmede sig for nummer 2 havde mange betalt, men ikke alle. Derfor besluttede vi at sende girokort med ud igen, "for hvis nu det var blevet væk..." Det har imidlertid vist sig, at mange af vore samvittighedsfulde medlemmer har tænkt "jeg har nok glemt at betale", hvorefter de har betalt 40 kr. igen! Vi har overvejet, hvad vi skulle gøre med de mange penge. Vi mener, at det vil være spild af kassererens tid - og foreningens frimærkekasse - hvis beløbende skulle returneres. Derfor har vi tilladt os at betragte det som en forudbetaling af kontingent for Vi håber og tror, at det kan accepteres af de fleste. Og så skal vi naturligvis nok huske ikke at sende girokort ud til de pågældende igen i 1990! 8

9 MEDLEMSMØDE SAALBORG Ssamarbejde med Slægtshistorisk forening for Aalborg-området holder vi møde Lørdag den 30. september 1989 kl på Lokalhistorisk arkiv i Aalborg (ved Vor Frues Kirke). Vi vil snakke om, hvordan EDB kan være til gavn i slægtsforskningen. Der vil også blive mulighed for at se og prøve nogle programmer, herunder programmer, specielt udviklet til brug for slægtsforskere. Alle er velkomne - også de, som ikke tror, at EDB er noget for dem - det er det! FORVENTET UDGIVELSESPLAN Vi prøver her at give en udgivelsesplan for Slægt & Data indtil sommeren Det bliver selvfølgelig med alle mulige forbehold, men der skulle da i hvert fald nu være noget at gå efter. Slægt & Data 1989 nr. 4 udkommer ca. 20. december 1989, Slægt & Data 1990 nr. 1 udkommer ca. 20. marts Slægt & Data 1990 nr. 2 udkommer ca. 25. maj Sidste indleverings frist af artikler til næste blad vil stå nederst på side 2 i hvert nummer. Ved større artikler vil det være en fordel, at der er tid nok til at skribenten selv kan se det færdige resultat før udgivelse. Hvis man således selv ønsker at se sin artikel og læse korrektur på den, er deadline ca. 1 uge før den, der ellers står i bladet. 9

10 ANVENDELSE AF PARADOX FOLKETÆLLING FOR ÅRHUS BY af Torben Aastrup Et praktisk forsøg på at anvende EDB-teknologi i lokalhistorisk arbejde. Den første folketælling for Århus indeholdende oplysninger om befolkningens oprindelsessted i form af fødesogn eller -am t blev foretaget den 1. februar 1845 og omfattede byens dengang knap indbyggere. Folketællingen er bevaret i sin helhed og ligger tilgængelig i en fotokopi på Århus Kommunes Hovedbiblioteks lokalhistoriske samling. Som en følge af, at den omfatter samtlige byens indbyggere, og at den har et omfang, som fortæller noget om et bysamfund uden samtidig at være uoverkommelig at lave en undersøgelser over, er den velegnet til at udføre et forsøg med at overføre oplysningerne til det elektroniske medie, som en database er. Oversættelse til nutidig skrift Omend tællingen er systematisk gennemført på standardskemaer, volder læsningen af tællingen problemer for brugeren grundet den gotiske skrift. Biblioteket besluttede derfor i forbindelse med et engagement af en særlig kompetent arbejdsledig medarbejder at få "oversat" folketællingen til nutidig skrift. Oversættelsesarbejdet er nu tilendebragt, og resultatet heraf foreligger i et antal håndskrevne blade udført med den samme systematik som originalen. Brugerens mulighed for at læse folketællingen igennem er med det udførte oversættelsesarbejde nu blevet væsentligt forbedret. Paradox I forbindelse med undertegnedes besøg på det lokalhistoriske arkiv i anden anledning førte en snak med arkivets leder Leif Dehnits til, at jeg lovede at lave et forsøg med at overføre folketællingens data til et af databaseprogrammerne, som findes på markedet til PC'eme. Valget af program faldt på det netop udgivne Paradox, version 3, som angiveligt skulle være særligt brugervenligt. Det kan i den forbindelse oplyses, at den lokalhistoriske samling ikke i øjeblikket ejer/bruger EDB i det daglige arbejde, og kendskabet hertil kommer primært fra de undersøgelser og overvejelser, som der i øjeblikket debatteres i bibliotekskredse omkring registrering og udlån af bøger m.m.. Opgaven med at overføre folketællingens data til en database var velegnet som følge af det systematiske arbejde, der var udført i forbindelse med gennemførelsen af folketællingen i Tillige var antallet af oplysninger i folketællingen begrænset og simple, således at skønsmæssige vurderinger over materialet inden indtast- 10

11 ningen i det store hele skulle være begrænset, ligesom strukturen i databasen kunne blive tilsvarende enkel. Folketællingen for 1845 omfattede hele den daværende Århus by med gaderne omkring Domkirken og Vor Frue kirke. Ikke noget stort område geografisk set, men alligevel med knap indbyggere. Standardskemaerne var opbygget med fem felter, som sammen med sidevis oplysninger om gadenavn og husnummer indeholdt flg. data grupperet husstandsvis ved at adskille de enkelte husstande med en vandret streg: Gadenavn og husnummer. Det fulde navn, alder, gift/ugift, fødesogn og -amt, samt bemærkninger - alle disse oplysninger er anført for hvert enkelt husstandsmedlem. Felter i kilden Felterne var i det store hele udfyldt for alle optalte personer. Navnefeltet indeholdt fo r- og efternavnet, for kvindernes vedkommende fødenavnet. Alderen var angivet i hele år, gift/ugift var markeret med g eller u, under fødestedet var for det meste angivet mindst et sted, hvor der var anført to geografiske steder var det enkelte sted efterfulgt af et s eller a for fødesogn og fødeamt. Bemærkningsfeltet blev brugt til at angive stillingsbetegnelse for de "erhvervsaktive" og familiemæssige relationer til primært familiefaderen for de øvrige ved eks. "Hans kone", "Hans søn" eller "Hans datter". Ved tydelige vandrette streger var de enkelte familier/husstande således adskilt fra hinanden, såfremt der var mere end en husstand pr. husnummer. Hver enkelt husstand var systematisk nedskrevet i rækkefølgen fader, moder, andre familiemedlemmer samt logerende og tyende/ansatte. Posten logerende omfattede bl.a. soldater tilknyttet det lokale regiment indkvarteret hos byens borgere. Felter i databasen Ved definitionen af databasestrukturen ville det umiddelbart have været det letteste uden videre at bruge de samme felter, som den oprindelig folketælling havde gjort. Det gælder imidlertid her, som ved alle andre opgaver, at man forinden gør klogt i at gøre sig nogle overvejelser omkring, hvad databasen efterfølgende skal bruges til. Nogle af disse formål vil umiddelbart på forhånd være givet, eksempelvis et navneindex, et alders/fødselsindex eller håndteringsindex. Andre formål vil afhængige af den kommende bruger af databasen, og vil derfor ikke nødvendigvis være kendt på tidspunktet for dannelse af databasen. Dette sidstnævnte forhold fordrer så til gengæld, at databasen skal være så detaljeret, som muligt, idet det er almindeligt inden for databaseanvendelse, at man altid vil kunne lægge informationer sammen eller udføre kalkulationer. hvorimod de fleste databaser har en udtalt svaghed for at dele tekstinformationer til flere af hinanden adskilte oplysninger. (Inden for PC-området er databaserne typisk 11

12 udviklet ud fra behov for at analysere og registrere talmæssige oplysninger, hvilket bl.a. kan ses i manualerne, hvor alle eksemplerne som oftest relaterer sig til noget med økonomi). Sjpm eksempel herpå kan nævnes adskillelsen af det fulde navn i for-, mellem- og efternavn. En opgave, som jeg fortsat har til gode at se en funktion for i de eksisterende databaseprogrammer. Skal opgaven løses i de kendte programmer, kræver det et større eller kompliceret programmeringsarbejde, der ligger uden for de fleste almindelige brugeres formåen. Mine overvejelser omkring databasens struktur medførte derfor, at det ville være nødvendigt med et feltantal, der var større end det oprindelige. Datastrukturen kom efter en moden overvejelse til at se således ud: Gadenavn Gadenummer Husstandsnummer Recnr Fornavn Efternavn Kon Alder Civil stand Fødesogn Fødeamt Håndtering Bemærkninger Ajourføring (dato- og teknisk felt) I alt 25 karakterer 3 karakterer 1 karakter (teknisk felt) 4 karakterer (teknisk felt) 15 karakterer 25 karakterer 1 karakter (teknisk felt) 3 karakterer 1 karakter 15 karakterer 15 karakterer 25 karakterer 25 karakterer 10 karakterer 168 karakterer Svarende til en samlet database med records på karakterer. Rækkefølgen på felterne er bevidst og så vidt mulig i overensstemmelse med den rækkefølge, de forekommer i på grundmaterialet. Felternes rækkefølge har en væsentlig betydning for Paradox' måde at fungere på, når man efterfølgende skal udføre søgninger og statistiske undersøgelser. Felternes navne angiver og svarer umiddelbart til indholdet, om behovet for og anvendelsen af de enkelte felter skal jeg anføre flg: Gadenavn og nummer Opdelingen af gadenavn og nummer i to separate felter skyldes hensynet til efterfølgende udarbejdelse af statistiske oplysninger, som den anvendte udgave af Paradox umiddelbart kan fremvise i grafisk form på grund af, at dele af regnearket Quattro er indeholdt i databasen, en mulighed der animerer til at se sine data i grafisk form, og ikke blot som tekstsider. Husstandsnummer Angivelse af husstandsnummeret er nødvendigt for at kunne adskille de enkelte familier/husstande i ejendomme, hvor der er to eller flere husstande. Husstandsnummeret svarer til den forannævnte vandrette streg mellem de enkelte husstande. Recnr-feltet indeholder en fortløbende nummerering af de enkelte individer i den rækkefølge, de er anført i folketællingen. Da bl.a. oplysningerne i håndteringsfeltet viser tilbage til en foranliggende record (typisk faderen), er bevarelse af den oprindelige ræ k- 12

13 kefølge derfor vital for databasen. Feltet er også nødvendigt for at kunne udskrive på papir eller skærm i den oprindelige rækkefølge, idet Paradox desværre for det meste uopfordret sorterer i alfabetisk eller numerisk rækkefølge. Nummeret er endvidere entydigt og identificerer den enkelte borger, og kan derfor lette læsbarheden, når man springer mellem flere forskellige udskrifter. Borger nr. 117 i navneindexet har også nr. 117 i de andre udskrifter, hvilket letter læsningen af de enkelte oplysninger, når nummeret i dette tilfælde maksimalt andrager 4 cifre. Navnefeltet Problemerne omkring adskillelsen af det fulde navn i fo r- og efternavn er berørt, men som det kan ses i det efterfølgende udskriftseksempel, giver denne adskillelse også mulighed for at vende navnet, så det kommer med efternavnet fulgt af fornavnet, hvis dette ønskes af hensyn til læsbarheden. Hvis en liste skal indexeres på et efternavn, er det med de nuværende teknikker nødvendigt at registrere efternavnet i et særskilt felt. Køn, alder og civilstand Feltet køn er defineret, således at man ved at søge på M eller K kan danne udskrifter eller statistikker over de respektive køn. Aldersfeltet indeholder, som nævnt, den pågældende borgers alder i hele år. I forbindelse med dannelse af visse udskrifter kan det være af interesse at anføre fødselsåret, hvilket i de fleste databaseprogrammer kan gøres ved at definere et beregningsfelt i forbindelse med dannelse af udskriftsrapporten. Fødselsåret bliver i dette tilfælde 1845 fratrukket aldersangivelsen med den usikkerhed, der måtte være omkring alderens nøjagtighed. Feltet civilstand kan med angivelse af G eller U bruges til at danne rapporter eller statistikker over gifte eller ugifte borgere. Fødesogn og -am t Opdelingen af fødested i et felt forsogn og et for amt giver tilsvarende muligheder for at indexere på to forskellige niveauer. Fødesteds oplysningerne er desværre ikke fuldstændige i den originale folketælling, hvorfor det kræver en yderligere bearbejdelse af disse oplysninger i databaseformen for at få det fulde udbytte. Hvis man er imod at foretage sådanne kildemanipulationer med grundmaterialet, vil man i stedet for kunne danne to nye felter, hvori lægges de manipulerede data, hvilket oplysningerne om fødselsåret jo også er et eksempel på. Håndtering Håndteringsfeltet indeholder de nævnte oplysninger om de "erhvervsaktives" arbejde eller stilling, ligesom de øvrige familiemedlemmers familierelationer typisk til faderen. Selvom folketællingen indeholder få og enkle data, der sjældent giver mulighed for tvivl eller misforståelser, er det alligevel klogt at have et felt til even- 13

14 tueffe bemærkninger, der trods alt andet måtte forekomme. Som eksempel kan nævnes en familie, der ejer to husnumre, og som står opført under angivelse af begge numre. I dette tilfælde må man ud fra databasens struktur vælge at registrere husstanden under det ene nummer og tilføje dette med en bemærkning. Endelig indeholder databasen et ajourføringsfelt, som automatisk udfyldes under indtastning, såfremt man foretager nye oprettelser eller retter i gamle records. Feltet kan bruges og gør gavn i forbindelse med korrekturlæsning eller senere vurderinger af tvivl opstået omkring databasematerialet, hvilket især kan være relevant ved indtastning af længerevarende opgaver. Artiklen forts, i næste nummer, (red). Torben Aastrup Grøfthøjparken Viby J Tlf MEDLEMSMØDE OM MODEM OG BULLETINBOARD Søndag den 19. november 1989 kl på Landsarkivet for Sjælland Ingeniør Bent Frøhlke-Nielsen vil fortælle om modem, hvordan det virker og vise os en demonstration på hvordan det virker. Desuden vil vi høre om bulletinboard, hvad det er, og hvordan foreningen kan bruge det. 14

15 PROGRAMMER TIL SLÆGTSFORSKNING Vi kan komme fra brugen af fjerpen via Færdige programmer til slægtsforskning: Program Forhandler Datamat type eller fabrikat Personal Nordisk Distributions Center IBM-compatibel PC Ancestral File Smedevangen 9 med DOS styresystem. Tlf Lynge Ane-System Arne Binderup IBM-compatibel PC Sorø Landevej 305 med DOS styresystem. Tlf Dalmose Kræver ikke harddisk Persfile Mogens Sandgaard IBM-compatibel PC Brombærvej 13 med DOS styresystem. Tlf Allerød Kræver harddisk. Family Hans Mikkelsen IBM-compatibel PC Roots Tofteholmen 5 med DOS styresystem, Tlf Karlslunde samt Commodore 64 med diskettestation. Disgen DIS-Sverige IBM-compatibel PC v/ Bjørn Johansson med DOS styresystem. Vindingsjgaten 4 ABC-80 (svensk PC) S Lindkøbing, Sverige Til brugen af PC som hjælpeværktøj!!! 15

16 NYT FRA ANDRE BLADE af Hanne Marie & Bent Rud Diskulogen Det seneste nummer vi har fra Diskulogen er desværre helt tilbage fra februar Der vil løbende ske en udveksling i mellem den svenske forenings blad og Siægt & Data således, at vi kan følge med i, hvad der sker i vort naboland. Diskulogen har en spændende artikel om biiledscanning til slægtsbogen. Slægtsforskning er jo ikke bare gamle håndskrevne papirer, men er jo også baseret på en stor mængde billeder af mennesker, huse og andet Artiklen omhandler så arbejdet med at integrere disse billeder via biiledscanning til det svenske slægtsforskningsprogram DISGEN. Også andre illustrationer som dokumenter med f.eks. underskrifter kan på denne måde indføjes i slægtsbogen. Billederne er lagrede i filer, og i DIS GEN har man givet en reference til disse i en tekstnotits. Udstyret til denne type billedproduktion er naturligvis endnu en temmelig bekostelig affære for almindelige mennesker. En scanner koster fra kr og opefter, men på længere sigt er teknikken interessant, og viser, hvad man kan gøre for at forbedre resultatet af sin slægtsforskning. Genealogical Computing Også fra det amerikanske blad vi! der ind i mellem komme artikler, der kan have interesse, og her kommer så et kort referat af det sidst udkomne nr. En ny forening har set dagens lys derovre. Den hedder The Genformation Software Club' og har til formål at fungere som indsamlingscentral for informationer i slægtsforskning registreret på computer. De vil samle genealogiske data i GEDCÖM format og samtidig opdatere et navne og sted register. Medlemmer af klubben vil modtage en diskette med. dette register 4 gange årligt, og de kan efter søgning i registret rekvirere den aktuelle diskette. Faktisk har bestyrelsen gået med netop de samme tanker, som den nydannede amerikanske forening. På bestyrelsesmøde først i september tilbød Bent Rud at oprette et sådant register for de allerede indtastede danske arkivalier. Det vil nok foregå i samarbejde med Tommy Christensen. Derfor opfordres I, som har indtastet noget mere eller mindre fra kirkebøger, folketællinger eller lignende om at ringe eller skrive til Bent om, hvad I har lavet og hvordan (dvs. i hvilket system og på hvilken maskine), så vi kan få et overblik over, hvad vi har på Edb.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Vejledning i kildeindtastning

Vejledning i kildeindtastning Vejledning i kildeindtastning Af Hans Martin Laustsen og Hans Jørgen Marker Baggrund I 1992 blev Vejledning i Kildeindtastning udsendt som DDANyt nr. 65. Denne vejledning var såvel en generel vejledning

Læs mere

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R.

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. Version 1.01 17 Feb 2015 For at indtaste kirkebøger hos Danish Family Search skal du have en bruger ID og et kodeord. Hvis du allerede har dette, så gå til kapitel

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy

Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy Indhold Hvor skal billederne ligge?...1 Legacy...2 Kirkebogskilder...3 Fødsel...3 Hvad skal du bruge det til?...7 Fylder det meget på computeren?...7

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Statens Arkiver. Gotisk skrift: Kirkebøger mm. hvilke er bevaret?

Statens Arkiver. Gotisk skrift: Kirkebøger mm. hvilke er bevaret? Statens Arkiver www.sa.dk www.sa.dk/ao Statens arkiver indgang til kilder og arkivalier. Vejledning til de mest brugte arkivalier m.m. findes øverst på siden. Statens Arkiver ArkivalierOnline. Her kan

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1 Fejø Møllelaug Fejø, den 5. februar 2006 Indhold Fejø Møllelaug 1 Indhold 1 Vedtægter for Fejø Møllelaug, Østerby Mølle a.m.b.a 2 1. Navn, hjemsted og adresse... 2 2. Formål... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamling...

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Mormonkirkens store database.

Mormonkirkens store database. 1 Mormonkirkens store database. www.familysearch.org Af A.M. Krogh-Thomsen. 27. April 2013. Ny. udgave! 1. Vi er vant til at der jævnlig kommer ændringer. Den 15. apr. kom der igen en stor ændring og forbedring

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Stenløse Lokalarkivs Venner.

Stenløse Lokalarkivs Venner. Stenløse Lokalarkivs Venner. Referat af foreningens ordinære generalforsamling mandag 22. april 2013. 1. Johannes Nielsen blev valgt som ordstyrer. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

Slægtsforskning på internettet

Slægtsforskning på internettet Slægtsforskning på internettet Kirkebøger og folketællinger i indscannet version http://www.sa.dk/ao/ Denne side, der hører under Rigsarkivet, indeholder scannede gengivelser af de originale kirkebøger

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE

DET NYE ARKIVALIERONLINE Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE - Især om kirkebøger Hvorfor nyt AO? Vi har været nødt til at sætte den nye arkivalieronline i drift nu. Grunden er, at systemerne bagved skal opdateres

Læs mere

Forfædrene i hus og hjem

Forfædrene i hus og hjem Disposition: Indledning Ejendomsarkivalier Eksempel fra Fyn Afslutning Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt - og gør den levende. Håndbog i slægtshistorie. 2003 og 2006. side 195-211

Læs mere

Logo er fra Pontoppidans danske atlas år 1763. - 1 -

Logo er fra Pontoppidans danske atlas år 1763. - 1 - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Slægt & Aner ----------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Mormonkirkens store database.

Mormonkirkens store database. Mormonkirkens store database. 1 www.familysearch.org Af A.M. Krogh-Thomsen5 5. aug. 2015. 1. Vi er vant til at der jævnlig kommer ændringer. Det vil der sikkert blive ved med, så det er spændende at følge

Læs mere

1.1 Eksempler på gotiske skrifter

1.1 Eksempler på gotiske skrifter 1 Den Gotiske Skrift Lidt senere følger en række forskrifter og eksempler på de gotiske skrifter og de enkelte bogstavers udseende fra 1500-tallet til ca. 1870, hvor den gotiske skrift blev afløst af den

Læs mere

Visning 1: Når linket til www.baekkelundsvej.dk åbnes, ses følgende side 12-12-2014/BFR

Visning 1: Når linket til www.baekkelundsvej.dk åbnes, ses følgende side 12-12-2014/BFR 12-12-2014/BFR Sådan bruges hjemmesiden for Bækkelundsvej Øst Hjemmesiden vises forskelligt afhængigt af, hvilken IPad/tablet, IPhone/smartphone eller computer, man bruger. Visning 1: Når linket til www.baekkelundsvej.dk

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Databaseteori. 19. Databaser. 20. Kartotek eller database. 21. Database

Databaseteori. 19. Databaser. 20. Kartotek eller database. 21. Database Databaseteori 19. Databaser Fra længe før EDB alderen har man haft arkiver med viden: lande har haft folkeregistre med oplysninger om landet borgere, firmaer har haft oplysninger om kunder og salg, man

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Vedtægter for Antennelauget MASTEN Hvalsø 1. Antennelaugets hjemsted er Kirke Hvalsø by. 2. Antennelauget består af medlemmer af de foreninger og enkelte husstande, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Foreningerne

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Sankt Anna Gade Skole/Århus Dato: 20. jan 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Sankt Anna Gade Skole/Århus Dato: 20. jan 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Sankt Anna Gade Skole/Århus Dato: 20. jan 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Uffe Witt, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Hans Cramer, Anette Svendsen, Pernille Svendsen, Jacob

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 1, sidst opdateret i juni 2015 Indhold Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier... 1 Indtastningsvejledning til Matriklerne for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af Dagsorden 3. Formanden aflægger beretning for det forgangne år 4. Kasseren forelægger det

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Navn, hjemsted og formål:

Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Ejerlauget Vildholm Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er " Ejerlauget Vildholm". 2. Ejerlaugets hjemsted er Tranum i Jammerbugt Kommune under Hjørring der er laugets værneting.

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere