Understanding Computer Technology

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Understanding Computer Technology"

Transkript

1 3. ARG. NR.3 ISSN Understanding Computer Technology DIS-DANMARK Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

2 DATABEHANDLING I SLÆGTSFORSKNING DIS - DANMARK afdeling af SAMFUNDET FOR DAN SK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE Formand: Finn Andersen, Grysgårdsvej 2, 2400 Kbh NV Næstformand: Jørgen Papsøe, Troldager 8, 2950 Vedbæk Sekretær: Ole H. Jensen, Kløvermarken 3, 6430 Nordborg Kasserer: Gert Krabsen, Lyngholmvej 22, 9200 Aalborg SV Slægt & Data, redaktion: Ansvarshavende Hanne Marie Rud, Slangerupgade 30, 3.tv, 2200 Kbh N Ekspedition Jørgen Papsøe, Troldager 8, 2950 Vedbæk Skriftudvalg Bent Rud, Slangerupgade 30, 3.tv, 2200 Kbh N Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Georg Agerby, Gildhøj 86, 2605 Brøndby Finn Grandt-Nielsen, Enghavevej 34, 5230 Odense M Arne Juiin, Refnæsgade 55, st th, 2200 Kbh N Poul Steen, Rudersdalsvej 52, 2840 Holte Deadline for næste nummer: 1.november 1989 ISSN Tryk CENSUS, Vedbæk

3 Nyt fra redaktøren Med dette efterårsnummer skifter Slægt & Data redaktør. Jørgen Papsøe, der har været redaktør gennem 2 år har overladt posten ti! mig, og jeg håber at kunne leve op til læsernes ønsker. For mig er det et meget spændende tidspunkt at overtage redaktør-posten på Slægt & Data. Bladet er inde i en positiv udvikling, foreningen er ved at have overstået sine børnesygdomme, og vi har haft vores første generalforsamling med dertil hørende valg af bestyrelse. Se et kort referat af generalforsamlingen i bladet. Hvis du har en idé til et spændende Edb- og slægtsforskningsmøde, som du kunne tænke dig at arrangere / få arrangeret, så bring dit budskab til bladet om tid, sted og emne. Næste nummer af bladet kan så indeholde en mødeindkaldelse. Fra og med dette nummer vil vi forsøge med en ny opsætning. Artikler til bladet modtages gerne (men ikke nødvendigvis) på diskette. Da vi selv har diskdrev til 5 W doubie-sided, double-density disketter (360 Kb), vil det være lettest på sådanne disketter, men andet kan også klares. Hvad enten artiklerne er skrevet i Wordperfect 4.2 eller 5.0, DSI-tekst, Wordstar eller ASCII-format, vil det lette arbejdet. Bladet er skrevet på laserprinter, og trykkes fortsat af Jørgen Papsøe, så forespørgsler vedr. trykning og forsendelse bedes derfor fortsat rettet til ham. Hanne Marie Rud Indholdsfortegnelse: Nyt fra redaktøren... s. 3 Styr på sto ffe t... s. 4 Resumé fra generalforsamlingen... s. 7 Nyt fra forskerregistret... s. 8 En undskyldning fra kassereren... s. 8 Medlemsmøde i A a lborg... s. 9 Forventet udgivelsesplan... s. 9 Anvendelse af P aradox... s. 10 Medlemsmøde om Modem & Bulletinboard... s. 14 Oversigt over slægtsforskningsprogrammer... s. 15 Nyt fra andre b la d e s. 16 3

4 STYR PÂ STOFFET af Johs. Lind Jeg tror, det kan være gavnligt at udveksle nogle oplysninger om, hvorledes vi konkret udnytter computeren i vor hobbyforskning. Een ting er jo at blive sig bevidst, at vi her har et redskab med en mangfoldighed af muligheder; noget andet at få nogle af disse muligheder nyttiggjort i sit arbejde. At man forelsker sig i et praktisk redskab er vist nok såre menneskeligt. Ligeledes, at man i sin forelskelse måske kommer til at bruge det lidt mere, end der strengt taget er saglig grundlag for. Men efterhånden vil man jo nok i højere grad foretage en afvejning af den arbejdsinvestering, som det jo er at indføre en større stofmængde på computer i forhold til det udbytte, man kan få af denne særlige form for registrering. Den helt sikre gevinst er i grunden tekstbehandlingen, som Jens Finderup Nielsen understreger det i Slægt & Data 1989/2. Hvilken form for artikel man end skriver, vil en computer give flere muligheder end den almindelige skrivemaskine. - Det, som jeg her vil komme ind på, er imidlertid kartoteksfunktionerne. Jeg må tilstå, at det, som jeg arbejder med i øjeblikket, knapt nok kan kaldes slægtshistorie. Det skal nok snarere kaldes lokalhistorie. Men det gælder vel for de fleste af os, at vi en gang imellem tager et dyk ned i det mere almene for at lære et eller andet om vore forældres levevilkår. Kirkebøger og andre personregistre Dåbsprotokoller skal jeg ikke gøre meget ud af her. I Personalhistorisk Tidsskrift 1986/1 fik jeg optaget en artikel om, hvordan det kan lade sig gøre at indkredse familie og andre relationer. Det er en sag, som jeg glæder mig til at vende tilbage til, når den egentlige slægtsforskning igen kommer øverst på dagsordenen. Men det er oplagt, at hvilket personregister det end drejer sig om, så er det en uhyre lettelse af arbejdet at få det på computer. Alene det, at man kan få maskinen til at udskrive alfabetiske lister med relevante henvisninger, giver jo et jerngreb om stoffet, især når det drejer sig om bredere undersøgelser. Når det gælder det sogn, som er slægtens "hovedsæde", er jeg egentlig villig til at sætte snart sagt enhver form for personregister på EDB. Den person, som jeg ikke kender idag, viser sig måske i morgen at være af slægten, så principielt vil jeg gerne være i stand til at genfinde hvemsomhelst, hvorsomhelst, så snart der er behov for det. Og det går jo an, sålænge sognet ikke er for stort! - 4

5 Eî af personregistrene er begravelsesprotokollen. Da jeg nu alligevel havde den på EDB, fandt jeg på at bruge den til lidt statistik. Resultatet blev en kort artikel i "Fra Ribe Amt" 1988; egentlig et biprodukt, da databasen ikke direkte var oprettet til det formål; men ganske nyttigt, idet den nøgne optælling, som statistik jo er, næsten uvægerligt medfører, at man må korrigere de generaliserende indtryk, som en almindelig gennemlæsning af et stof kan efterlade. Hvis f.eks. det gør indtryk på en, hver gang man møder en begravelse af en moder, der er død i barsel, så kommer man let til at sidde tilbage med det indtryk, at denne dødsårsag var meget fremtrædende. Og det var den jo også i læserens bevidsthed, men muligvis ikke i virkeligheden. Statistik er en udmærket medicin mod forhastede historiske slutninger. Andre stoftyper Min hidtil største hobbyopgave er jeg endnu ikke færdig med, og den bevæger sig nok på grænsen af det personalhistoriske, selvom den omfatter et væld af personer. Den går ud på at finde sognefogeder i Koldinghus amt før sognefogedordningen af Det er et temmelig jomfrueligt område, og der er ingen lister at henholde sig til. Man må simpelthen gennemløbe diverse typer af korrespondance (i amtsarkivet) og vente på at ordet sognefoged" dukker op. Det har vist sig, at det gør det ganske hyppigt. I løbet af nogle år fik jeg knapt et par tusind fund at holde rede på. De blev til en database, hvor hvert fund udgør en post, og hvor hver post stort set er indrettet med følgende felter: 1-2 : Kilde 3 : Sogn 4 : By 5 : Sognefogedens navn 6 : Årstal 7 ff : Opgave, løn, familie forhold m.m., samt evt. notat om det sted, hvor jeg har en afskrift af det pågældende dokument. Jeg ved ikke, hvordan jeg skulle have holdt styr på dette stof uden EDBmuligheden. Nu kunne jeg f. eks. få udskrifter sorteret kronologisk og alfabetisk på sogne eller personnavne, så jeg kunne se, om der var sammenhæng i stoffet (ordet "sognefoged" kunne jo have været brugt i flæng, så det snart var den ene og snart den anden, der bar denne titel). Det foreløbige resultat findes i en artikel i "Fortid og Nutid" 1988/3. En udløber af sognefogedundersøgelsen var et kig i nogle bespisningslister, der forekommer i lensregnskaberne som udgiftsbilag på forbrug af øl, brød og sild, der var serveret for lenets "bønderfogeder", når disse havde været inde på slottet i forskellige anliggender. Spørgsmålet var selvfølgelig, hvad disse bønderfogeder evt. havde at gøre med sognefogeder. 5

6 Altså oprettede jeg en lille database, hvor hver post havde flg. felter: 1 : Dato 2 : Herred 3 : Bopæl 4 : Sogn (afledet af bopælen) 5 : Personnavn 6 : Anliggender Bortset fra at jeg fandt teksterne temmelig vanskelige at læse, var selve indføringsarbejdet ikke for stort i forhold til resultaterne. Disse resultater skal jeg ikke gå i detaljer med her, men blot notere, at den lille database blev et godt og fast grundlag, dels for identifikationen af bønderfogederne og deres arbejdsopgaver, og dels for afgrænsningen af denne fogedgruppe overfor de egentlige sognefogeder, hvis eksistens i Jylland hidtil har været betvivlet. Om jeg kunne have opnået samme resultat uden brug af EDB, er ikke ret sandsynligt. Den mest tidskrævende del af arbejdet, var selve tydningen af teksten, og hvis man ikke vil forlade sig på de føromtalte usikre "generelle indtryk", som en almindelig gennemlæsning efterlader, måtte der alligevel en skriftlig registrering til. I det øjeblik et sådant behov foreligger må valget af EDB fremfor kartotekskort være helt selvfølgelig. Besværet er det samme (eller mindre), og mulighederne for at analysere og sortering mangedobles. Et forslag Nu har jeg med dette indlæg givet et par eksempler på, hvordan jeg selv bruger EDB i min hobby (der ganske vist pt. befinder sig i yderkanten af det personalhistoriske). Jeg kunne ønske mig, at bladet ville optage lignende indlæg om andre konkrete projekter især med stoftyper, der ikke i sig selv har register- eller skemakarakter. Det vil nok uundgåeligt vise sig, at i sådanne projekter har man ikke andre normer for kartotekernes strukturering end sin egen vurdering af, hvad der er væsentligt for de resultater, der tilstræbes. Det skal nok vise sig, at behovet for at udveksle sådanne databaser er meget lille. Men udvekslingen af selve ideerne til hvordan man får greb om uhåndterlige stoftyper, kunne måske være nyttig. Sognepræst Johs. Lind Kirkegade Esbjerg Tlf

7 RESUMÉ FRA GENERALFORSAMLINGEN af Finn Andersen Lørdag d. 27. maj 1989 afholdet DIS- Danmark den første ordinære generalforsamling på Landsarkivet i København med dagsorden som gengivet i forrige nummer af Slægt & Data. Georg Agerby blev valgt som generalforsamlingens dirigent, hvorefter formanden for den siddende planlægningsgruppe Finn Andersen aflagde gruppens beretning for DIS-Danmarks virksomhed siden det stiftende møde 21. maj 1987, og konkluderede på gruppens vegne, at den forløbne tid havde vist, at ideerne bag oprettelsen af DIS-Danmark som en afdeling af Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie var bæredygtige, hvorfor han opfordrede til fortsat opbakning af DiS-Danmarks arbejde. Derefter behandledes DIS-Danmarks vedtægter, som var udarbejdet i samarbejde imellem Planlægningsgruppen og bestyrelsen for Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie. Der fremkom forslag til enkelte tekniske ændringer, men der var imidlertid almindelig tilslutning til at godkende vedtægterne i den foreliggende form, idet de nævnte ændringer bedre lod sig indarbejde i forbindelse med den næste generalforsamling. Indtil udgangen af 1988 var DIS-Danmarks udgifter dækket af Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie, og DIS-Danmark vil også fortsat modtage støtte fra Samfundet, men til dækning af de direkte udgifter til udgivelse af Slægt & Data foreslog Planlægningsgruppen et særligt kontingent (1989: 40,- kr.) for medlemmer af DIS-Danmark, hvilket umiddelbart godkendtes af forsamlingen. Som formand for bestyrelsen for DIS- Danmark udpegede Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie i henhold til vedtægterne Finn Andersen, København. Øvrige valg til bestyrelsen faldt således ud: Jørgen Papsøe (næstformand), Vedbæk; Gert Krabsen (kasserer), Ålborg; Ole H. Jensen (sekretær), Nordborg; Hanne Marie Rud (redaktør), København; Georg Agerby, Brøndby; Finn Grandt- Nielsen, Odense; Arne Julin, København og Poul Steen, Holte. Til revisorer blev valgt: Carlo Hansen, Frederiksberg og Ole Færch, Ålborg, samt til revisorsuppleant Birgit Larsen, Ålborg. Efter generalforsamlingen præsenterede universitetslektor Karl-Erik Frandsen EDB-programmerne GRIMULF og LANDBASE, udviklet af Jens Christensen, Karl-Erik Frandsen og Gunner Lind for Landbohistorisk Selskab. Finn Andersen Grysgårdsvej Kbh. NV Tlf

8 NYT OM FORSKER-REGISTRET Der kommer løbende ændringer i forskerregistret. Hvis du vil have en ny udgave, så send din diskette i et kartonom slag, som kan købes specielt til disketteforsendelser. Skriv din adresse og sæt et frimærke på den indvendige side og send så omslag med diskette til sekretæren: Ole H. Jensen Kløvermarken Nordborg Så modtager du gratis en opdateret version af slægtsforsker-registret. EN UNDSKYLDNING FRA KASSEREREN Vi har vist trådt i det. Med Slægt & Data nr. 1/89 udsendte vi girokort til betaling af kontingent for Da tiden nærmede sig for nummer 2 havde mange betalt, men ikke alle. Derfor besluttede vi at sende girokort med ud igen, "for hvis nu det var blevet væk..." Det har imidlertid vist sig, at mange af vore samvittighedsfulde medlemmer har tænkt "jeg har nok glemt at betale", hvorefter de har betalt 40 kr. igen! Vi har overvejet, hvad vi skulle gøre med de mange penge. Vi mener, at det vil være spild af kassererens tid - og foreningens frimærkekasse - hvis beløbende skulle returneres. Derfor har vi tilladt os at betragte det som en forudbetaling af kontingent for Vi håber og tror, at det kan accepteres af de fleste. Og så skal vi naturligvis nok huske ikke at sende girokort ud til de pågældende igen i 1990! 8

9 MEDLEMSMØDE SAALBORG Ssamarbejde med Slægtshistorisk forening for Aalborg-området holder vi møde Lørdag den 30. september 1989 kl på Lokalhistorisk arkiv i Aalborg (ved Vor Frues Kirke). Vi vil snakke om, hvordan EDB kan være til gavn i slægtsforskningen. Der vil også blive mulighed for at se og prøve nogle programmer, herunder programmer, specielt udviklet til brug for slægtsforskere. Alle er velkomne - også de, som ikke tror, at EDB er noget for dem - det er det! FORVENTET UDGIVELSESPLAN Vi prøver her at give en udgivelsesplan for Slægt & Data indtil sommeren Det bliver selvfølgelig med alle mulige forbehold, men der skulle da i hvert fald nu være noget at gå efter. Slægt & Data 1989 nr. 4 udkommer ca. 20. december 1989, Slægt & Data 1990 nr. 1 udkommer ca. 20. marts Slægt & Data 1990 nr. 2 udkommer ca. 25. maj Sidste indleverings frist af artikler til næste blad vil stå nederst på side 2 i hvert nummer. Ved større artikler vil det være en fordel, at der er tid nok til at skribenten selv kan se det færdige resultat før udgivelse. Hvis man således selv ønsker at se sin artikel og læse korrektur på den, er deadline ca. 1 uge før den, der ellers står i bladet. 9

10 ANVENDELSE AF PARADOX FOLKETÆLLING FOR ÅRHUS BY af Torben Aastrup Et praktisk forsøg på at anvende EDB-teknologi i lokalhistorisk arbejde. Den første folketælling for Århus indeholdende oplysninger om befolkningens oprindelsessted i form af fødesogn eller -am t blev foretaget den 1. februar 1845 og omfattede byens dengang knap indbyggere. Folketællingen er bevaret i sin helhed og ligger tilgængelig i en fotokopi på Århus Kommunes Hovedbiblioteks lokalhistoriske samling. Som en følge af, at den omfatter samtlige byens indbyggere, og at den har et omfang, som fortæller noget om et bysamfund uden samtidig at være uoverkommelig at lave en undersøgelser over, er den velegnet til at udføre et forsøg med at overføre oplysningerne til det elektroniske medie, som en database er. Oversættelse til nutidig skrift Omend tællingen er systematisk gennemført på standardskemaer, volder læsningen af tællingen problemer for brugeren grundet den gotiske skrift. Biblioteket besluttede derfor i forbindelse med et engagement af en særlig kompetent arbejdsledig medarbejder at få "oversat" folketællingen til nutidig skrift. Oversættelsesarbejdet er nu tilendebragt, og resultatet heraf foreligger i et antal håndskrevne blade udført med den samme systematik som originalen. Brugerens mulighed for at læse folketællingen igennem er med det udførte oversættelsesarbejde nu blevet væsentligt forbedret. Paradox I forbindelse med undertegnedes besøg på det lokalhistoriske arkiv i anden anledning førte en snak med arkivets leder Leif Dehnits til, at jeg lovede at lave et forsøg med at overføre folketællingens data til et af databaseprogrammerne, som findes på markedet til PC'eme. Valget af program faldt på det netop udgivne Paradox, version 3, som angiveligt skulle være særligt brugervenligt. Det kan i den forbindelse oplyses, at den lokalhistoriske samling ikke i øjeblikket ejer/bruger EDB i det daglige arbejde, og kendskabet hertil kommer primært fra de undersøgelser og overvejelser, som der i øjeblikket debatteres i bibliotekskredse omkring registrering og udlån af bøger m.m.. Opgaven med at overføre folketællingens data til en database var velegnet som følge af det systematiske arbejde, der var udført i forbindelse med gennemførelsen af folketællingen i Tillige var antallet af oplysninger i folketællingen begrænset og simple, således at skønsmæssige vurderinger over materialet inden indtast- 10

11 ningen i det store hele skulle være begrænset, ligesom strukturen i databasen kunne blive tilsvarende enkel. Folketællingen for 1845 omfattede hele den daværende Århus by med gaderne omkring Domkirken og Vor Frue kirke. Ikke noget stort område geografisk set, men alligevel med knap indbyggere. Standardskemaerne var opbygget med fem felter, som sammen med sidevis oplysninger om gadenavn og husnummer indeholdt flg. data grupperet husstandsvis ved at adskille de enkelte husstande med en vandret streg: Gadenavn og husnummer. Det fulde navn, alder, gift/ugift, fødesogn og -amt, samt bemærkninger - alle disse oplysninger er anført for hvert enkelt husstandsmedlem. Felter i kilden Felterne var i det store hele udfyldt for alle optalte personer. Navnefeltet indeholdt fo r- og efternavnet, for kvindernes vedkommende fødenavnet. Alderen var angivet i hele år, gift/ugift var markeret med g eller u, under fødestedet var for det meste angivet mindst et sted, hvor der var anført to geografiske steder var det enkelte sted efterfulgt af et s eller a for fødesogn og fødeamt. Bemærkningsfeltet blev brugt til at angive stillingsbetegnelse for de "erhvervsaktive" og familiemæssige relationer til primært familiefaderen for de øvrige ved eks. "Hans kone", "Hans søn" eller "Hans datter". Ved tydelige vandrette streger var de enkelte familier/husstande således adskilt fra hinanden, såfremt der var mere end en husstand pr. husnummer. Hver enkelt husstand var systematisk nedskrevet i rækkefølgen fader, moder, andre familiemedlemmer samt logerende og tyende/ansatte. Posten logerende omfattede bl.a. soldater tilknyttet det lokale regiment indkvarteret hos byens borgere. Felter i databasen Ved definitionen af databasestrukturen ville det umiddelbart have været det letteste uden videre at bruge de samme felter, som den oprindelig folketælling havde gjort. Det gælder imidlertid her, som ved alle andre opgaver, at man forinden gør klogt i at gøre sig nogle overvejelser omkring, hvad databasen efterfølgende skal bruges til. Nogle af disse formål vil umiddelbart på forhånd være givet, eksempelvis et navneindex, et alders/fødselsindex eller håndteringsindex. Andre formål vil afhængige af den kommende bruger af databasen, og vil derfor ikke nødvendigvis være kendt på tidspunktet for dannelse af databasen. Dette sidstnævnte forhold fordrer så til gengæld, at databasen skal være så detaljeret, som muligt, idet det er almindeligt inden for databaseanvendelse, at man altid vil kunne lægge informationer sammen eller udføre kalkulationer. hvorimod de fleste databaser har en udtalt svaghed for at dele tekstinformationer til flere af hinanden adskilte oplysninger. (Inden for PC-området er databaserne typisk 11

12 udviklet ud fra behov for at analysere og registrere talmæssige oplysninger, hvilket bl.a. kan ses i manualerne, hvor alle eksemplerne som oftest relaterer sig til noget med økonomi). Sjpm eksempel herpå kan nævnes adskillelsen af det fulde navn i for-, mellem- og efternavn. En opgave, som jeg fortsat har til gode at se en funktion for i de eksisterende databaseprogrammer. Skal opgaven løses i de kendte programmer, kræver det et større eller kompliceret programmeringsarbejde, der ligger uden for de fleste almindelige brugeres formåen. Mine overvejelser omkring databasens struktur medførte derfor, at det ville være nødvendigt med et feltantal, der var større end det oprindelige. Datastrukturen kom efter en moden overvejelse til at se således ud: Gadenavn Gadenummer Husstandsnummer Recnr Fornavn Efternavn Kon Alder Civil stand Fødesogn Fødeamt Håndtering Bemærkninger Ajourføring (dato- og teknisk felt) I alt 25 karakterer 3 karakterer 1 karakter (teknisk felt) 4 karakterer (teknisk felt) 15 karakterer 25 karakterer 1 karakter (teknisk felt) 3 karakterer 1 karakter 15 karakterer 15 karakterer 25 karakterer 25 karakterer 10 karakterer 168 karakterer Svarende til en samlet database med records på karakterer. Rækkefølgen på felterne er bevidst og så vidt mulig i overensstemmelse med den rækkefølge, de forekommer i på grundmaterialet. Felternes rækkefølge har en væsentlig betydning for Paradox' måde at fungere på, når man efterfølgende skal udføre søgninger og statistiske undersøgelser. Felternes navne angiver og svarer umiddelbart til indholdet, om behovet for og anvendelsen af de enkelte felter skal jeg anføre flg: Gadenavn og nummer Opdelingen af gadenavn og nummer i to separate felter skyldes hensynet til efterfølgende udarbejdelse af statistiske oplysninger, som den anvendte udgave af Paradox umiddelbart kan fremvise i grafisk form på grund af, at dele af regnearket Quattro er indeholdt i databasen, en mulighed der animerer til at se sine data i grafisk form, og ikke blot som tekstsider. Husstandsnummer Angivelse af husstandsnummeret er nødvendigt for at kunne adskille de enkelte familier/husstande i ejendomme, hvor der er to eller flere husstande. Husstandsnummeret svarer til den forannævnte vandrette streg mellem de enkelte husstande. Recnr-feltet indeholder en fortløbende nummerering af de enkelte individer i den rækkefølge, de er anført i folketællingen. Da bl.a. oplysningerne i håndteringsfeltet viser tilbage til en foranliggende record (typisk faderen), er bevarelse af den oprindelige ræ k- 12

13 kefølge derfor vital for databasen. Feltet er også nødvendigt for at kunne udskrive på papir eller skærm i den oprindelige rækkefølge, idet Paradox desværre for det meste uopfordret sorterer i alfabetisk eller numerisk rækkefølge. Nummeret er endvidere entydigt og identificerer den enkelte borger, og kan derfor lette læsbarheden, når man springer mellem flere forskellige udskrifter. Borger nr. 117 i navneindexet har også nr. 117 i de andre udskrifter, hvilket letter læsningen af de enkelte oplysninger, når nummeret i dette tilfælde maksimalt andrager 4 cifre. Navnefeltet Problemerne omkring adskillelsen af det fulde navn i fo r- og efternavn er berørt, men som det kan ses i det efterfølgende udskriftseksempel, giver denne adskillelse også mulighed for at vende navnet, så det kommer med efternavnet fulgt af fornavnet, hvis dette ønskes af hensyn til læsbarheden. Hvis en liste skal indexeres på et efternavn, er det med de nuværende teknikker nødvendigt at registrere efternavnet i et særskilt felt. Køn, alder og civilstand Feltet køn er defineret, således at man ved at søge på M eller K kan danne udskrifter eller statistikker over de respektive køn. Aldersfeltet indeholder, som nævnt, den pågældende borgers alder i hele år. I forbindelse med dannelse af visse udskrifter kan det være af interesse at anføre fødselsåret, hvilket i de fleste databaseprogrammer kan gøres ved at definere et beregningsfelt i forbindelse med dannelse af udskriftsrapporten. Fødselsåret bliver i dette tilfælde 1845 fratrukket aldersangivelsen med den usikkerhed, der måtte være omkring alderens nøjagtighed. Feltet civilstand kan med angivelse af G eller U bruges til at danne rapporter eller statistikker over gifte eller ugifte borgere. Fødesogn og -am t Opdelingen af fødested i et felt forsogn og et for amt giver tilsvarende muligheder for at indexere på to forskellige niveauer. Fødesteds oplysningerne er desværre ikke fuldstændige i den originale folketælling, hvorfor det kræver en yderligere bearbejdelse af disse oplysninger i databaseformen for at få det fulde udbytte. Hvis man er imod at foretage sådanne kildemanipulationer med grundmaterialet, vil man i stedet for kunne danne to nye felter, hvori lægges de manipulerede data, hvilket oplysningerne om fødselsåret jo også er et eksempel på. Håndtering Håndteringsfeltet indeholder de nævnte oplysninger om de "erhvervsaktives" arbejde eller stilling, ligesom de øvrige familiemedlemmers familierelationer typisk til faderen. Selvom folketællingen indeholder få og enkle data, der sjældent giver mulighed for tvivl eller misforståelser, er det alligevel klogt at have et felt til even- 13

14 tueffe bemærkninger, der trods alt andet måtte forekomme. Som eksempel kan nævnes en familie, der ejer to husnumre, og som står opført under angivelse af begge numre. I dette tilfælde må man ud fra databasens struktur vælge at registrere husstanden under det ene nummer og tilføje dette med en bemærkning. Endelig indeholder databasen et ajourføringsfelt, som automatisk udfyldes under indtastning, såfremt man foretager nye oprettelser eller retter i gamle records. Feltet kan bruges og gør gavn i forbindelse med korrekturlæsning eller senere vurderinger af tvivl opstået omkring databasematerialet, hvilket især kan være relevant ved indtastning af længerevarende opgaver. Artiklen forts, i næste nummer, (red). Torben Aastrup Grøfthøjparken Viby J Tlf MEDLEMSMØDE OM MODEM OG BULLETINBOARD Søndag den 19. november 1989 kl på Landsarkivet for Sjælland Ingeniør Bent Frøhlke-Nielsen vil fortælle om modem, hvordan det virker og vise os en demonstration på hvordan det virker. Desuden vil vi høre om bulletinboard, hvad det er, og hvordan foreningen kan bruge det. 14

15 PROGRAMMER TIL SLÆGTSFORSKNING Vi kan komme fra brugen af fjerpen via Færdige programmer til slægtsforskning: Program Forhandler Datamat type eller fabrikat Personal Nordisk Distributions Center IBM-compatibel PC Ancestral File Smedevangen 9 med DOS styresystem. Tlf Lynge Ane-System Arne Binderup IBM-compatibel PC Sorø Landevej 305 med DOS styresystem. Tlf Dalmose Kræver ikke harddisk Persfile Mogens Sandgaard IBM-compatibel PC Brombærvej 13 med DOS styresystem. Tlf Allerød Kræver harddisk. Family Hans Mikkelsen IBM-compatibel PC Roots Tofteholmen 5 med DOS styresystem, Tlf Karlslunde samt Commodore 64 med diskettestation. Disgen DIS-Sverige IBM-compatibel PC v/ Bjørn Johansson med DOS styresystem. Vindingsjgaten 4 ABC-80 (svensk PC) S Lindkøbing, Sverige Til brugen af PC som hjælpeværktøj!!! 15

16 NYT FRA ANDRE BLADE af Hanne Marie & Bent Rud Diskulogen Det seneste nummer vi har fra Diskulogen er desværre helt tilbage fra februar Der vil løbende ske en udveksling i mellem den svenske forenings blad og Siægt & Data således, at vi kan følge med i, hvad der sker i vort naboland. Diskulogen har en spændende artikel om biiledscanning til slægtsbogen. Slægtsforskning er jo ikke bare gamle håndskrevne papirer, men er jo også baseret på en stor mængde billeder af mennesker, huse og andet Artiklen omhandler så arbejdet med at integrere disse billeder via biiledscanning til det svenske slægtsforskningsprogram DISGEN. Også andre illustrationer som dokumenter med f.eks. underskrifter kan på denne måde indføjes i slægtsbogen. Billederne er lagrede i filer, og i DIS GEN har man givet en reference til disse i en tekstnotits. Udstyret til denne type billedproduktion er naturligvis endnu en temmelig bekostelig affære for almindelige mennesker. En scanner koster fra kr og opefter, men på længere sigt er teknikken interessant, og viser, hvad man kan gøre for at forbedre resultatet af sin slægtsforskning. Genealogical Computing Også fra det amerikanske blad vi! der ind i mellem komme artikler, der kan have interesse, og her kommer så et kort referat af det sidst udkomne nr. En ny forening har set dagens lys derovre. Den hedder The Genformation Software Club' og har til formål at fungere som indsamlingscentral for informationer i slægtsforskning registreret på computer. De vil samle genealogiske data i GEDCÖM format og samtidig opdatere et navne og sted register. Medlemmer af klubben vil modtage en diskette med. dette register 4 gange årligt, og de kan efter søgning i registret rekvirere den aktuelle diskette. Faktisk har bestyrelsen gået med netop de samme tanker, som den nydannede amerikanske forening. På bestyrelsesmøde først i september tilbød Bent Rud at oprette et sådant register for de allerede indtastede danske arkivalier. Det vil nok foregå i samarbejde med Tommy Christensen. Derfor opfordres I, som har indtastet noget mere eller mindre fra kirkebøger, folketællinger eller lignende om at ringe eller skrive til Bent om, hvad I har lavet og hvordan (dvs. i hvilket system og på hvilken maskine), så vi kan få et overblik over, hvad vi har på Edb.

INFORMATIONS BLAD AFDELING AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE

INFORMATIONS BLAD AFDELING AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE INFORMATIONS BLAD DATABEHANDLING I SLÆGTSFORSKNING AFDELING AF SAMFUNDET FOR DANSK GENEALOGI OG PERSONALHISTORIE 1.Å RG. NR. 1. 1987 UDSKRIFTSDAT0 : KORTNUMMER : HOC FØDENAVN HANS NIELSEN (VINDEPIND) ANENUMMER

Læs mere

Velkommen som DIS-Danmark medlem

Velkommen som DIS-Danmark medlem Velkommen som DIS-Danmark medlem 3. udgave april 2013 DIS-Danmark Indholdsfortegnelse Velkommen som medlem i DIS-Danmark... 4 Hvad er DIS-Danmark?... 4 Generelt... 4 Lokalforeningerne... 4 Medlemsbladet

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE

DET NYE ARKIVALIERONLINE Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE - især om folketællinger Hvorfor nyt Arkivalieronline (AO)? Vi har været nødt til at sætte den nye arkivalieronline i drift nu. Grunden er, at systemerne

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy

Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy Indhold Hvor skal billederne ligge?...1 Legacy...2 Kirkebogskilder...3 Fødsel...3 Hvad skal du bruge det til?...7 Fylder det meget på computeren?...7

Læs mere

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R.

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. Version 1.01 17 Feb 2015 For at indtaste kirkebøger hos Danish Family Search skal du have en bruger ID og et kodeord. Hvis du allerede har dette, så gå til kapitel

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

Velkommen som medlem af DIS-Danmark Slægt & Data

Velkommen som medlem af DIS-Danmark Slægt & Data Velkommen som medlem af DIS-Danmark Slægt & Data 4. udgave marts 2016 DIS-Danmark Indholdsfortegnelse Velkommen som medlem i DIS-Danmark Slægt & Data... 4 Hvad er DIS-Danmark Slægt & Data?... 4 Lokalforeningerne...

Læs mere

Vejledning i kildeindtastning

Vejledning i kildeindtastning Vejledning i kildeindtastning Af Hans Martin Laustsen og Hans Jørgen Marker Baggrund I 1992 blev Vejledning i Kildeindtastning udsendt som DDANyt nr. 65. Denne vejledning var såvel en generel vejledning

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Kalender. for Hedeboegnens Slægtsforsker Forening. Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, 2630 Taastrup. Der indkaldes til ordinær generalforsamling

Kalender. for Hedeboegnens Slægtsforsker Forening. Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71, 2630 Taastrup. Der indkaldes til ordinær generalforsamling Kalender for Hedeboegnens Slægtsforsker Forening Torsdag 7. januar 2010 14. januar 21. januar Første møde i år 2010 Er du gået i stå med noget, eller er i tvivl om noget, så tag det op i aften, så du evt.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening 1 Navn Stk.1. Foreningens navn er Dansk Geologisk Forening (DGF), stiftet d. 16. januar 1893 i København. Stk. 2. I internationale

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1 Fejø Møllelaug Fejø, den 5. februar 2006 Indhold Fejø Møllelaug 1 Indhold 1 Vedtægter for Fejø Møllelaug, Østerby Mølle a.m.b.a 2 1. Navn, hjemsted og adresse... 2 2. Formål... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamling...

Læs mere

Slægtsforskning og stednavne

Slægtsforskning og stednavne Hvor ligger Holme? Slægtsforskning og stednavne Stednavne kan blive noget rod, hvis man ikke vedtager en orden i sin database. Jeg vil gerne fortælle om hvordan man får styr på sine stednavne, og hvor

Læs mere

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted:

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted: Vedtægter for Hasle Fællesråd Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Hasle Fællesråd og har hjemsted i Århus Kommune. Hasle Fællesråd ledes til dagligt af en bestyrelse, der er valgt på en generalforsamling.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Slægtsforskning. Sådan ser forsiden ud, når man starter på hjemmesiden www.sa.dk:

Slægtsforskning. Sådan ser forsiden ud, når man starter på hjemmesiden www.sa.dk: Slægtsforskning Kilder Der er mange muligheder for at finde information om slægten. En vigtig og spændende kilde er fortællinger og oplysninger fra ældre familiemedlemmer. Kirkebøger og folketællinger

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune VEDTÆGTER for Kagsåvej 113-133 / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune Navn og formål Foreningens medlemmer 1 2 3 Foreningen er stiftet den 13. januar 1971. Foreningens navn er BRINKEN. Foreningens formål

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Håndtering af lokale hjemmesider (pr )

Håndtering af lokale hjemmesider (pr ) Håndtering af lokale hjemmesider (pr. 21.12.2016) Forsiden Side 1 A. Skift øverste store foto Side 1 B. Kredsens / afdelingens navn i øverste foto Side 1 C. Kommende Åbne haver Side 2 D. Kommende Arrangementer

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtaget på den stiftende generalforsamling 2016 1. Navn Foreningens navn er Aalborg Boldklub á 1337. Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015 Dragør Bådelaug Vedtægt 2015 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Dragør Bådelaug. 2. Dragør Bådelaug er stiftet den 18. jan. 1977. 3. Bådelaugets stander er hvid med blå kant og med Dragør Lodstårn

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE

DET NYE ARKIVALIERONLINE Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE - Især om kirkebøger Hvorfor nyt AO? Vi har været nødt til at sætte den nye arkivalieronline i drift nu. Grunden er, at systemerne bagved skal opdateres

Læs mere

Indlæse GEDCOM-fil i FamilySearch og kopiere information til FamilyTree

Indlæse GEDCOM-fil i FamilySearch og kopiere information til FamilyTree Indlæse GEDCOM-fil i FamilySearch og kopiere information til FamilyTree (Oversat fra dokumentet Uploading GEDCOM Files and Copying the Information int Family Tree: http://broadcast.lds.org/elearning/fhd/product/en/handouts/gedcom.pdf)

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet skal bruges til at indberette datafiler med oplysninger om energimærkningerne. Indberetningssystemet fungerer på den måde,

Læs mere

Arkibas 5 indtastninger - personer Vigtig: Når Gemt = se efter at det bliver vist som Registrering gemt

Arkibas 5 indtastninger - personer Vigtig: Når Gemt = se efter at det bliver vist som Registrering gemt Arkibas 5 indtastninger - personer Vigtig: Når Gemt = se efter at det bliver vist som Registrering gemt Arkibas A-Fonde: Inden indtastning: Sørg for Data til indtastning, at arkivalier er sorteret, og

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE

Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE Hvorfor nyt AO? Vi har været nødt til at sætte den nye arkivalieronline i drift nu. Grunden er, at systemerne bagved skal opdateres og vedligeholdes.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 1, sidst opdateret i juni 2015 Indhold Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier... 1 Indtastningsvejledning til Matriklerne for

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2008 Den 21. februar 2008 Efter formandens velkomst til de deltagende 17 medlemmer indledtes generalforsamlingen Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14)

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) 1 Foreningens navn og adresse Stk. 1 Foreningens navn er: Avalak Aarhus. Stk. 2 Foreningens adresse er: Dalgas Avenue 52, 8000 Aarhus

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Visning 1: Når linket til www.baekkelundsvej.dk åbnes, ses følgende side 12-12-2014/BFR

Visning 1: Når linket til www.baekkelundsvej.dk åbnes, ses følgende side 12-12-2014/BFR 12-12-2014/BFR Sådan bruges hjemmesiden for Bækkelundsvej Øst Hjemmesiden vises forskelligt afhængigt af, hvilken IPad/tablet, IPhone/smartphone eller computer, man bruger. Visning 1: Når linket til www.baekkelundsvej.dk

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Billedregistrering. Vælg Ny registrering under fanebladet Registrering i venstre side af skærmbilledet. Klik på Enkelte billeder

Billedregistrering. Vælg Ny registrering under fanebladet Registrering i venstre side af skærmbilledet. Klik på Enkelte billeder Billedregistrering Vælg Ny registrering under fanebladet Registrering i venstre side af skærmbilledet. Klik på Enkelte billeder 1 STAMKORT Arkibas foreslår selv næste ledige nummer. Nummeret kan overskrives/

Læs mere

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk finest.dk

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk  finest.dk Gentlemen s Finest Forretningsorden Snaregade 12, 1 1205 København K gf@gentlemens- finest.dk www.gentlemens- finest.dk 2 1. For bestyrelsen 1.1. Bestyrelsesarbejde 1.1.1. Bestyrelsen træder sammen umiddelbart

Læs mere

Vejledning til indtastning.

Vejledning til indtastning. Vejledning til indtastning. Sidst opdateret i marts 2015 Indhold Vejledning til indtastning.... 1 Indtastningsvejledning til ansøgninger til en erindringsmedalje... 2 Tillæg til indtastningsvejledning

Læs mere

Vejledning til indtastning af Mindeblade

Vejledning til indtastning af Mindeblade 1 Vejledning til indtastning af Mindeblade Mindebladene er standardiserede mindeskrifter over sønderjyder, der faldt under Første Verdenskrig, indsamlet af Vælgerforeningen for Nordslesvig. Mindebladene

Læs mere

Ruko Security Master Central Database

Ruko Security Master Central Database Ruko Security Master Central Database RSM benytter en central database, til at udveksle låsesystemer mellem Ruko og låsesmeden. Udvekslingen sker via Internettet, så det er derfor nødvendigt at have en

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 Juli 01 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden Foreningens økonomi 6 Foreningens konto 7 Dankort 9 CVR-nummer

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 e-mail: maarfrim@gmail.com DECEMBER 2016 Adresser, mail adr. tlf.

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Sammenskrivning af vedtægter for Antennelauget MASTEN dateret 4. marts 2014 med ændring af vedtægterne som endeligt vedtaget på ekstraordinær laugsforsamling den 2. februar 2016 (ændringerne er angivet

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har pr. 1/5-2008 følgende

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Klub vedtægter Revideret

Klub vedtægter Revideret Klub vedtægter Revideret 2015.04.21 Klub vedtægter Indledning Zonta International er en verdensomspændende organisation for personer med erhvervserfaring, der i fællesskab arbejder med at fremme kvinders

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

Referat af delegatmøde i DAU 22.10.2006. 01. Valgt til dirigent, Finn Pedersen, Langeland. Referant J. V. Bruun.

Referat af delegatmøde i DAU 22.10.2006. 01. Valgt til dirigent, Finn Pedersen, Langeland. Referant J. V. Bruun. Referat af delegatmøde i DAU 22.10.2006 01. Valgt til dirigent, Finn Pedersen, Langeland. Referant J. V. Bruun. 02. Til stede var Horsens, KA, KAK, Avedøre, Silkeborg, Ålborg, Århus, Randers, Viborg, Slagelse,

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Logo er fra Pontoppidans danske atlas år 1763. - 1 -

Logo er fra Pontoppidans danske atlas år 1763. - 1 - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Slægt & Aner ----------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg BEK nr 1123 af 15/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-17902 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

Villys Studiekreds Præsentation af slægten på en hjemmeside.

Villys Studiekreds Præsentation af slægten på en hjemmeside. Vejledning i hvordan man opretter HTML-filer i Brothers Keeper 7.2. Denne vejledning beskriver, hvordan man i Brothers Keeper (BK) danner HTML-filer, som senere kan flyttes til en ekstern server, hvor

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål:

Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Faldskærmsklubben Nordenfjords Navn, hjemsted og formål: 1 Klubbens navn er: Faldskærmsklubben Nordenfjords, Klubbens hjemsted er Hjørring Kommune. Klubben er stiftet 1. marts 1989 og ændrede

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før DET NYE ARKIVALIERONLINE - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før FIND DIN SLÆGT De bedste kilder til slægtsforskning - udover kirkebøger og folketællinger - finder du samlet her. NYT

Læs mere

1 Bilag. 1.1 Observationer

1 Bilag. 1.1 Observationer 1 Bilag 1.1 Observationer Workshoppene havde ofte en ensformig rutine. Derfor er det fravalgt, at gentage de forskellige handlinger og fremgangsmåder, som de øvede slægtsforskere tog i brug, når de skulle

Læs mere

Statens Arkiver. Gotisk skrift: Kirkebøger mm. hvilke er bevaret?

Statens Arkiver. Gotisk skrift: Kirkebøger mm. hvilke er bevaret? Statens Arkiver www.sa.dk www.sa.dk/ao Statens arkiver indgang til kilder og arkivalier. Vejledning til de mest brugte arkivalier m.m. findes øverst på siden. Statens Arkiver ArkivalierOnline. Her kan

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere