Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar Indhold 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1"

Transkript

1 Fejø Møllelaug Fejø, den 5. februar 2006 Indhold Fejø Møllelaug 1 Indhold 1 Vedtægter for Fejø Møllelaug, Østerby Mølle a.m.b.a 2 1. Navn, hjemsted og adresse Formål Medlemmer Generalforsamling Dagsorden Afstemning Bestyrelse Administration Regnskab Vedtægtsændringer Møllelaugets ophør... 4 Generalforsamlingens underskrifter... 4

2 Vedtægter for Fejø Møllelaug, Østerby Mølle a.m.b.a 1. Navn, hjemsted og adresse Fejø Møllelaug, Østerby Mølle, Fejø, a.m.b.a. er et andelsselskab med begrænset ansvar, og dets hjemsted er Fejø sogn i Ravnsborg kommune. At møllelauget er et andelsselskab med begrænset ansvar betyder, at ingen, hverken medlemmer eller bestyrelse, økonomisk hæfter for mere, end de allerede har indskudt i møllelauget. Projektet udføres på adressen Herredsvej 278 A, 4944 Fejø. Kommune: Ravnsborg Ejerlav: Østerby by, Fejø Matr. Nr.: 43 V, Østerby By, Fejø Ejendomsnr Formål Møllelaugets formål er, at: istandsætte og bevare Fejø Mølle i fuld driftsmæssig stand, som et historisk mindesmærke, som en turistmæssig attraktion og som et mål for lokalhistorisk undervisning stille Fejø Mølle til rådighed for erhvervsfremmende foranstaltninger og merkantil erhvervsudvikling, med særlig fokus på salg af kvalitetsfødevarer med en regional profil. 3. Medlemmer Som medlemmer kan optages personer, foreninger, firmaer og selskaber med interesse i Østerby Mølles bevarelse. Hvert medlem indbetaler ved optagelsen et medlemskontingent for hele indeværende kalenderår. Næste kalenderårs opkrævning udsendes sammen med indkaldelsen til den årlige generalforsamling. Første gang fastsættes kontingentet ved den stiftende generalforsamling. Herefter fastsættes kontingentet ved møllelaugets ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. Kvitteringen gælder som andelsbevis. Fornyes betalingen ikke det følgende kalenderår, ophører medlemskabet af møllelauget. Medlemmer kan optages i hele kalenderåret for fuld kontingentbetaling. Kontingentet dækker én person. 4. Generalforsamling Generalforsamlingen er møllelaugets øverste myndighed. Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer adgang, og hvert medlem har een stemme. Kollektivt indmeldte foreninger, firmaer og selskaber har ligeledes én stemme. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af januar kvartal og indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Forslag til den ordinære generalforsamling skal være skriftlige og bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden generalforsamlingen. I tilfælde af forslag til Vedtægter for Fejø Møllelaug, Østerby Mølle a.m.b.a Den 5. februar 2006 Side 2 af 5

3 vedtægtsændringer vil der blive udsendt endelig indkaldelse umiddelbart inden generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling holdes, når et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 10 procent af medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter forslag herom, med angivelse af de punkter, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, med motiveret dagsorden og mindst 8 dages varsel, til afholdelse senest 30 dage efter bestyrelsens modtagelse af medlemmernes forslag hertil, eller bestyrelsens flertals beslutning herom. 5. Dagsorden På den ordinære generalforsamling skal dagsorden mindst omfatte følgede: Valg af dirigent Valg af protokolfører og 2 stemmetællere Beretning Regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Valg af revisorer og suppleant Eventuelt 6. Afstemning De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindeligt flertal, med undtagelse af de tilfælde, der er nævnt i 10 og 11. Ønsker blot én af de stemmeberettigede det, skal afstemningen foregå skriftligt. 7. Bestyrelse Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for en 2-årig periode, således at 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg på de lige årstal og 3 de ulige årstal. Første år ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted. Til bestyrelsen vælges 2 suppleanter, der er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. Der vælges 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Revisorerne er på valg hvert andet år. Første gang ved lodtrækning. Revisorsuppleanten er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. Ved førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær, samt projektkoordinator. Bestyrelsesbeslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen holder møder, når formanden eller mindst 4 bestyrelsesmedlemmer anser det for påkrævet. Bestyrelsesmøder indkaldes mundtligt eller med udsendt skriftlig dagsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Over det på møderne passerede føres referat, som forelægges til godkendelse på næste bestyrelsesmøde. Vedtægter for Fejø Møllelaug, Østerby Mølle a.m.b.a Den 5. februar 2006 Side 3 af 5

4 8. Administration Over for myndighederne tegnes Fejø Møllelaug, Østerby Mølle, af formand, næstformand og kasserer i forening. 9. Regnskab Møllelaugets regnskab følger kalenderåret, og kassereren fører det daglige regnskab efter retningslinier fra den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele kassereren eneprokura. Regnskabet afleveres til de på generalforsamlingen valgte revisorer senest den 1. februar. Kassereren forelægger det reviderede regnskab på generalforsamlingen. Møllelauget opretter girokonto, checkkonto og almindelig bankkonto. Møllelaugets midler anbringes på en sådan måde, at de giver det bedst mulige afkast. Bestyrelsen forestår den daglige økonomiske drift og er bemyndiget til at optage lån i henhold til vedtægterne i øvrigt. 10. Vedtægtsændringer Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de på ordinær generalforsamling afgivne stemmer, går ind herfor, samt at mindst 10 procent af medlemmerne er til stede på generalforsamlingen. Er ovenstående ikke opfyldt, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, som anført i 4. Ved denne generalforsamling er almindelige afstemningsregler gældende det vil sige almindeligt flertal. Møllelauget opretter girokonto, checkkonto og almindelig bankkonto. Møllelaugets midler anbringes på en sådan måde, at de giver det bedst mulige afkast. Bestyrelsen forestår den daglige økonomiske drift og er bemyndiget til at optage lån i henhold til vedtægterne i øvrigt. 11. Møllelaugets ophør Bestemmelse om møllelaugets ophør kan kun træffes efter samme regler, som er gældende for vedtægtsændringer. Ved møllelaugets ophør overdrages aktiviteterne til Ravnsborg kommune eller Storstrøms Amtskommune, såfremt disse myndigheder vil overtage Østerby Mølles drift. I modsat fald bestemmer ministeren for kulturelle anliggender, hvorledes møllelaugets ejendele skal placeres, jævnfør lov nr. 291 af 6. juni Generalforsamlingens underskrifter Således forelagt og vedtaget på Fejø Møllelaug, Østerby Mølles ekstraordinære generalforsamling på Fejø Skole, lørdag den 25. marts Lars Johansen Fejø Møllelaugs formand Vedtægter for Fejø Møllelaug, Østerby Mølle a.m.b.a Den 5. februar 2006 Side 4 af 5

5 Steen Ingerslev Blaabjerg Fejø Møllelaugs næstformand Jan Mogensen Fejø Møllelaugs kasserer Reidun Bredstrup Generalforsamlingens Protokolfører Jens Thygesen Bredstrup Generalforsamlingens dirigent Vedtægter for Fejø Møllelaug, Østerby Mølle a.m.b.a Den 5. februar 2006 Side 5 af 5

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

for Vedtaget på generalforsamlingen den 28. februar 2014 Side 1 af 5 sider VIPPERØD BOLDKLUB Rensdyrvej 4 4390 Vipperød Klubnummer: 10 28 33

for Vedtaget på generalforsamlingen den 28. februar 2014 Side 1 af 5 sider VIPPERØD BOLDKLUB Rensdyrvej 4 4390 Vipperød Klubnummer: 10 28 33 Side 1 af 5 sider for Vedtaget på generalforsamlingen den 28. februar 2014 Side 2 af 5 sider Navn, hjemsted og formål 1. Klubbens navn er, og dens formål er at samle unge og voksne til udfoldelse af fritidsbeskæftigelsen

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING 1 Foreningens navn er Sæby Erhvervsforening, som er en forening med hjemsted i Sæby og omegn. tidligere Sæby kommune 2 Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere