Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23."

Transkript

1 Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og evt. suppleant. På valg til bestyrelsen for en 3årig periode er: Nicolai Johannsen, Egernsund. Hanne Christensen, Ulkebøl. Suppleant ( hvert 2. år ): Tage Lahn Sloth, Sønderborg. 7. Valg af revisor ( hvert 2. år ). På valg som revisor er: Kaj Abildgaard, Sønderborg. 8. Eventuelt. Foreningens formand, Nicolai Johannsen, bød velkommen Ad 1: Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Ole H. Jensen, Nordborg, som dirigent. Han var til stede og villig til at påtage sig hvervet. Generalforsamlingen valgte ham derefter som dirigent. Herefter konstaterede dirigenten, at indkaldelsen til generalforsamlingen var dateret den 15. januar 2013 og at han havde modtaget den få dage efter. Indkaldelsen var derfor rettidigt og generalforsamlingen dermed beslutningsdygtig. Ad 2: Bestyrelsen beretning: Beretning for året Bestyrelsen kan med glæde se tilbage på de sidste par år, hvor der hvert år har været en række spændende arrangementer. Arrangementer, som medlemmerne har støttet med engagement og stort fremmøde. Generalforsamlingen 2012 forløb som sædvanlig i god orden. Der var genvalg til bestyrelsesmedlemmerne Margit Hansen og Karin Clausen. På generalforsamlingen opdagedes en fejl i dagsordenen, idet der efter en skrivefejl er valgt revisor i lige og revisorsuppleant i ulige årstal, mens det ifølge vedtægterne skal ske i henholdsvis ulige og lige årstal. Generalforsamlingen valgte derfor i 2012 en revisorsuppleant (Ole H. Jensen, Nordborg) og fejlen er herefter rettet, idet revisoren er på valg i 2013 ifølge dagsordenen for dagens generalforsamling. Der var igen i 2012 medlemstilgang, hvilket nok ikke mindst skyldes bestyrelsens forsøg på at tilbyde medlemmer og interesserede et bredt program med flere vidt forskellige og interessante Side 1 af i alt 6 sider.

2 emner, der kan henvende sig til både erfarne og nye slægtsforskere. I 2012 afholdtes møder med følgende emner: Brugen af FamilySearch, mormonernes store database med indtastninger fra det meste af verdenen; Personoplysninger i kommunernes sociale arkivalier ; Folkeoprøret i Sønderborg amt 1798; Kilder til flytninger. Mødet afholdtes på Landsarkivet for Sønderjylland; Slægtsforskertræffet blev afholdt i september 2012 med en god tilslutning fra medlemmer og gæster nogle kom fra Nordjylland for at deltage. Slægtsforskertræffet er en stor del af foreningens ansigt udadtil og det er en glæde at se, at der hvert år kommer nye gæster og ikke mindst, at nogle heraf melder sig ind i foreningen på Slægtsforskertræffet. Lørdag den 17. november afholdtes som noget nyt en tema-dag om slægtsforskning, hvor der var mulighed for at høre foredrag om 3 spændende emner: Dansk Demografisk database og Kildeindtastningsprojektet. Hvad har tabslisterne fra 1. verdenskrig med de københavnske Politiets registerblade at gøre? En database med oplysninger omkring de faldne soldater , som er opstået i samarbejde mellem Museum Sønderjylland Sønderborg Slot, Landsarkivet for Sønderjylland, samt en gruppe frivillige indtastere. Et annonceret oplæg omkring FamilySearch var der desværre ikke tid til, men det lovede bestyrelsen at afholde i begyndelsen af og endelig blev både forår og efterår afholdt et medlems- og kontaktmøde med fokus på internettets kilder bl.a. kirkebøger og folketællinger på ArkivalierOnline. Desuden tilbød foreningen et kursus kaldet: Kursus i slægtsforskning for begyndere og let øvede. Kurset afholdes over 5 lørdage fra oktober 2012 til februar Der er god tilslutning til kurset, idet der er 10 tilmeldte. Slægtsforskningsværkstedet er ligeledes et tilbagevendende tilbud til medlemmer, hvor forskellige emner og problemstilinger tages op. Hjemmesiden er en vigtig del af foreningens ansigt udadtil og tiltrækker mange besøg ca på et år. Det er meget pænt for en forening med ca. 170 husstandsmedlemmer. Desværre er der dele af hjemmesiden, som ikke bruges så meget som vi ønsker f.eks.: Efterlysninger, hvor man kan efterlyse familiemedlemmer eller hjælp til f.eks. opslag, kørelejlighed til arkivet, programmer, vejledning mm.; Markedspladsen, hvor der er mulighed for at bidrage med bogtips, viden eller andet spændende; og Medlemmernes sider, hvor man kan få lagt et link til sin egen hjemmeside. For at hjemmesiden fortsat kan være spændende, er det nødvendigt med flere nye indlæg, efterlysninger, historier eller spørgsmål. Side 2 af i alt 6 sider.

3 Jeg vil slutte beretningen med at takke: Medlemmer som hjælper med at udbringe vores post. Bestyrelsen for endnu et godt år med konstruktive møder, gode ideer, samarbejde, hygge og en masse god snak om alt indenfor slægtsforskning mm. Sidst - men ikke mindst - en tak til vores medlemmer for opbakning til foreningens arrangementer og for praktisk hjælp ved bl.a. generalforsamlingen, Slægtsforskertræffet og Slægtsforskerdagen. På bestyrelsens vegne Nicolai Johannsen, Formand Der var ingen spørgsmål til beretningen, der derefter godkendtes af generalforsamlingen. Ad 3: Kassereren fremlægger det reviderede regnskab Kasserer Margit Hansen fremlagde det reviderede regnskab for Der var i 2012 et overskud på kr., hvilket dels skyldes reducerede udgifter til porto, idet medlemmerne er gode til at hjælpe med at udbringe medlemsbreve i lokalområdet. Der var spørgsmål til regnskabet: a. Betaler foreningen for leje af lokaler? Svar fra Margit Hansen: Nej ikke som det er i øjeblikket. Vi kan pt. gratis låne lokalerne på biblioteket, hvor vi holder de fleste møder. Det skyldes, at bestyrelsen og nogle medlemmer hjælper med at sætte stole og borde mm. op. Desuden rydder disse også op efter møderne. Regnskabet godkendtes af generalforsamlingen. Ad 4: Indkomne forslag: Der var i lighed med de tidligere år ikke indkommet forslag fra medlemmerne, men bestyrelsen havde et forslag, som ønskedes drøftet. Forslaget vistes dels på storskærm, dels omdeltes sedler med teksten. Bestyrelsens forslag: Bestyrelsen foreslår, at der fremover udstedes fuldmagt til foreningens bankkonti mm. til ét bestyrelsesmedlem, således at adgang til bankkonti mm. er sikret i tilfælde af kassererens fravær. Bestyrelsen udpeger selv, hvilket bestyrelsesmedlem, der får fuldmagten. Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens bemyndigelse til dette skridt. Margit Hansen begrundede bestyrelsens forslag med, at der i andre foreninger er set ventetid på op til 2 måneder, hvis der uventet skal skiftes kasserer eller regninger, der må ligge længe, hvis kassereren er bortrejst i længere tid. Det forekommer derfor bestyrelsen at være en god ide, at komme evt. stilstand i regnskabet i forkøbet, ved at lade ét bestyrelsesmedlem udover kassereren have fuldmagt til konti mm. Spørgsmål fra salen: Side 3 af i alt 6 sider.

4 a. Skal der så en ny fuldmagt til hvert år? Svar fra Nicolai Johannsen: Nej det er kun hvis bestyrelsesmedlemmet udtræder af bestyrelsen eller bestyrelsen vælger en anden fuldmagtshaver. b. Skal fuldmagtshaveren godkendes af banken? Svar: Ja banken skal altid godkende fuldmagtshaver. c. Står det ikke allerede i vedtægterne? Ellers er det en god ide at få det indføjet. Svar: Der står intet i vedtægterne om dette. Bestyrelsen er opmærksom på, at det bør medtages ved en evt. vedtægtsændring, men mener ikke, at det er nødvendigt pt. d. Det tager kun ca. 1 uge at få en ny fuldmagt udstedt i banken. Svar: Ja nogle gange, men som sagt har vi i andre foreninger set en periode på op til 2 måneder, hvor alle bankforretninger, indbetalinger, medlemskontingenter mm. ikke har kunnet gennemføres på grund af at alene en fraværende kasserer havde adgang til disse. Den situation vil bestyrelsen gerne undgå. e. I andre foreninger er det formanden og kassereren, der har adgang til foreningens konti. Det står ofte i vedtægterne. f. Formanden har altid ansvaret for, hvad bestyrelsen og bestyrelsesmedlemmerne laver. Derfor er det logisk, at det er formanden, der har fuldmagten. Efter en diskussion omkring formuleringen af forslaget, spurgte dirigenten om generalforsamlingen var klar til at stemme om forslaget. På spørgsmålet: Kan generalforsamlingen stemme for bestyrelsens forslag, som det er formuleret? afstemtes ved håndsoprækning. Forslaget blev vedtaget med ca. 40 stemmer for og 1 stemme imod forslaget. Bestyrelsen har dermed fået generalforsamlingens tilslutning til forslaget i sin fulde ordlyd. Ad 5: Fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår Bestyrelsen foreslog, at årskontingentet der pt. er på 170 kr. pr. husstand, ikke ændres for regnskabsåret Generalforsamlingen godkendte dette forslag. Ad 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant På valg til bestyrelsen for en ny 3-årig perioden var Nicolai Johannsen og Hanne Christensen, der begge var tilstede og villige til at genopstille til bestyrelsen. Begge genvalgtes af generalforsamlingen uden modkandidater. På valg som suppleant for en ny 2-årig periode var Tage Lahn Sloth, der ligeledes var tilstede og villig til at fortsætte arbejdet i bestyrelsen. Han genvalgtes ligeledes uden modkandidater. Ad 7: Valg af revisor: På valg til en ny 2-årig periode som foreningens revisor var Kaj Abildgaard. Han var tilstede og villig til at fortsætte som revisor. Han blev også valgt uden modkandidater. Ad 8: Eventuelt Nicolai Johannsen forklarede, at Slægtsforskertræffet i september 2013 ikke kan holdes på Sønderborg Bibliotek som sædvanligt. Det skyldes, at lokalerne er udlejet til anden Side 4 af i alt 6 sider.

5 side. Det har heller ikke været muligt at få lokalerne på et andet tidspunkt i efteråret. Slægtsforskertræffet afholdes derfor 2013 i SFS-hallens festlokale. Det koster ganske vist foreningen ca kr., men det er noget vi måske er nødt til at vænne os til. Senest har f.eks. Esbjerg kommune meldt ud, at også små foreninger skal betale lokaleleje til deres arrangementer. Det kan hurtigt blive en realitet også i andre kommuner. Spørgsmål fra de fremmødte: a. Hvad med Egernsund medborgerhus? Svar fra Nicolai Johannsen: Det er desværre for lille. Desuden foretrækker vi, at holde arrangementerne centralt i Sønderborg. Det skal være let at komme til vores møder både for gæster og medlemmer. b. Hvad er begrundelsen for, at lokalerne ikke kan fås? Svar fra Nicolai Johannsen: Lokalerne er optaget til anden side der skal være noget med skoler eller unge. Skoler og kommunens arrangementer har tilsyneladende fortrinsret til lokalerne. c. Hvad med Augustenborg eller et andet sted? Svar fra Nicolai Johannsen: I teorien gerne, men det skal være centralt, billigt (helst gratis) og helst samme sted hver gang. d. Den 29. april skal bl.a. arkiver og lokalhistoriske foreninger til møde med kommunen ang. kommunens lokaler. Der er planer om, at man via pc / kommunens hjemmeside skal kunne bestille lokaler i hele kommunen. Svar fra Nicolai Johannsen: Ja det kommer nok til at virke fra ca. maj måned. Men vi er pt. ved at lægge efterårsprogrammet, så det kan vi ikke vente på. e. Er det stadig gratis at låne lokaler på biblioteket? Svar fra Nicolai Johannsen: Ja endnu. Fremtiden er jo usikker. Foreningen er jo ikke ligefrem fattig, men kr. for at afholde et møde er jo også en slags penge. Der var flere forslag til steder, hvor foreningens møder kan afholdes. Bestyrelsen vil kigge nærmere på disse forslag. Margit Hansen forespurgte, om der blandt de fremmødt var interesse for, at bestyrelsen prøver at arrangere en fælles tur til Landsarkivet i Viborg. Det kunne f.eks. være en 3- dages tur med kørsel i private biler og overnatning på vandrehjem. Kommentarer og spørgsmål fra generalforsamlingen: a. Vandrehjem er ikke billige. b. Hvad kan man efterhånden se på Landsarkivet i Viborg, som ikke kan ses på computeren derhjemme? Hvad siger f.eks. Ole og Tove Jensen, der er meget erfarne slægtsforskere? Svar fra Ole og Tove Jensen: Der er stadigt mange arkivalier, som ikke er på internettet og nok heller ikke kommer det f.eks. skifter, godsarkiver, soldater, lægdsruller for blot at nævne nogle få. c. For de der ikke kun vil sidde på Landsarkivet, er der gode guidede ture i den gamle bydel og lokalhistorisk arkiv i Viborg. Margit Hansen efterlyste desuden flere af medlemmernes adresser, idet hun Side 5 af i alt 6 sider.

6 sender husk s ud kort inden foreningens møder. Ole H. Jensen afsluttede derefter generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følgende: Bestyrelsen pr. 23. februar 2013: Formand: Nicolai Johannsen, Egernsund. Næstformand: Bent Pawlowski, Tinglev. Kasserer: Margit Hansen, Guderup. Sekretær: Hanne Christensen, Ulkebøl. Bestyrelsesmedlemmer: Ingeborg Kraft, Ulkebøl, og Karin Clausen, Dybbøl. Suppleant: Tage Lahn Sloth, Sønderborg. Side 6 af i alt 6 sider.

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby.

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Referat generalforsamlingen lørdag den 4. maj 2013 Frivillig Centeret, Futura Centret, Farimagsvej 22, 4700 Næstved.

Referat generalforsamlingen lørdag den 4. maj 2013 Frivillig Centeret, Futura Centret, Farimagsvej 22, 4700 Næstved. Referat generalforsamlingen lørdag den 4. maj 2013 Frivillig Centeret, Futura Centret, Farimagsvej 22, 4700 Næstved. Formanden Vincent Hamadi Bah bød de fremmødte medlemmer velkommen til årets generalforsamling

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53

Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53 Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53 A. Valg af dirigent Valget af dirigent er Coilin Boylan Jeritslev. Karoline Kjærskov er bisidder. B. Valg af referent(er)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

SLÆGT & DATA. Indholdsfortegnelse DIS-DANMARK 7. ÅRG. NR.2 JUNI 1993

SLÆGT & DATA. Indholdsfortegnelse DIS-DANMARK 7. ÅRG. NR.2 JUNI 1993 SLÆGT & DATA 7. ÅRG. NR.2 JUNI 1993 Indholdsfortegnelse Scanning af billeder...5 Papirløse aner - i lange baner...10 Logo til DIS-Danm ark... 12 Referat af generalforsamling... 13 Indbydelse til Slægtsforskertræf...

Læs mere