GrunUeiertoreningen Solmerhen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GrunUeiertoreningen Solmerhen"

Transkript

1 GrunUeiertoreningen Solmerhen Solrsd Strand, den27. oklober Referat af ordiner generalforsamling onsdag den 24. ohober 2012H pi Solrsd Bibliotek, Solrod Center. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Formanden aflagger berefiring. 3) Det reviderede regnskab 20tl-2012, med revisorpitegnrng, fremlregges. 4) Indkomne forslag ( Bestyrelsens forslag om andringer/justering af vedtregterne ) 5) Forslag til driftsbudget og kontingent. 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer. For en to-6rig periode: Bestyrelsesmedlem, Preben Jensen ( modtager genvalg ) Bestyrelsesmedlem, Frank Henriksen ( modtager ikke genvalg ) Bestyrelsesmedlem, Camilla Olsen ( modtager genvalg ) Bestyrelsesmedlem, Jargen Hansen ( modtager genvalg ) 7) Valg af bestyrelsessuppleant. 8) Valg af revisor og administration / valg af kasserer. 9) Valg af intern revisor og revisorsuppleant. 10) Eventuelt. Til stede: 8 medlemmer samt I fuldmagt, i alt 9 stemmeberettigede. Formanden bsd velkommen til de fremmsdte og beklagede at der ikke var stsrre deltagelse, men mitte tage det som udtryk for at medlemmerne synes det gik fint. Han gik derefter over til dagsordenens pkt. 1. 1) Valg af dirigent. H. C. Jorgensen, Rismarken 36 blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og derfor beslutringsdygtig. Valg af 2 stemmetellere: Lise og Bjarne Svendsen, Rismarken 40 blev valgt. Dirigenten gav herefter ordet til formanden.

2 @runbejertorentnqen Solm$rhen 2, Formanden aflegger beretning. Efter flere irs ventetid har vi ffiet opstillet pap-containere p& vore storskraldepladser. Der er ogsi opsat en batteriboks til opsamling af brugte batterier. Den er kun opsat ved storskraldepladsen i Majsmarken, idet det er et forsog fra kommunens side. Legepladsen pi fellesarealet ved Solsikkemarken og Majsmarken var blevet opdateret, idet den gamle borg var fiernet og ny var bygget. Alle vore legepladser fremstflr nu flotte og helt i orden, si dem skal der ikke ofres mange penge pi i fremtiden. Hvis der er ideerlsnsker til forbedringer/endringer s& kom frem med dem. Den - pi privat initiativ - opsatte trampolin pi fellesarealet Emmermarken - Rismarken har vreret flittigt brugt. Om den genopstir neste sommer vides ikke. Materialeskur pi Emmermarkens parkeringsplads har ffiet lagt nyt stobt gulv og nye tagplader. Si det kan forhibentlig holde i mange 6r. Der var konstateret en del setninger pi parkeringspladser og stier. Der var indhentet et tilbud fra firmaet NCC pi revneforsegling pa arbejdet i juli mined. Arbejdet var efterfolgende udfort medio september mfured og var blevet Kr.2.760,00 billigere end det modtagne tilbud. Der var ogsi store sretningsskader pe tilkorselsvejen til Emmermarkens parkeringsplads, men det mi afuente at der kommer penge i Vejfondskassen. Vinteren 20ll-20l2havde vreret forholdsvis mild med meget lidt sne og derfor ikke givet anledning til problemer af nogen art. I det tidlige forir var foretaget en hel del beskrringer af treer og buske, hvilket havde givet anledning til en del meningsudvekslinger. Storskrald giver stadig en del problemer og der henstilles til grundejerne om at lrese Solrsd Kommunes omdelte pjece "Affald og Genbrug2}l2-13". Hvis man ikke har den kan den lreses pi Kommunens trjemmeside. Det er maling af typen DEMI-DEKK der skal bruges til maling af huse og carporte. Grundejerforeningen har lavet en aftale med farvehandleren i Havdrup der giver os 20o/o rabat. Hvis man handler hos ham, ved han, hvilke farver der skal bruges og hvor meget man skal ksbe, siledes at der kan opnas en vis ensartethed, men det bliver nok sv&rt, idet alle ikke maler p6 samme tid. Maling af carportene - i henhold til vedtregterne - forlsb desverre ikke helt problemlsst. Carportene i Majsmarken og Rismarken var blevet malet. Emmermarken skal ifolge vedtegterne fsrst males om et par Ar. Vedligeholdelse herunder maling af carporte pflhviler de respektive ejere. Det er derfor den enkelte carport ejers ansvar og pligt at overholde vedtegterne om at der skal males hvert 8. er.

3 @rundejerforeningen Solmsrhen Vedligeholdelse af husgavle havde tidligere vreret drsftet og sporgsmilet havde vreret drsftet med en advokat. Murgavle er grundejerforeningens ansvarsomride. Hvor der er opsat hreldningstag med afsluttende tregavle er det den enkelte rekkes ansvar at disse bliver vedligeholdt herunder malet. Vedligeholdelse af tagrender og nedlsb pfihviler ligeledes den enkelte rakke. Bygningsmressige rendringer mi ikke foretages. Les derfor deklarationen eller ret henvendelse til grundejerforeningens bestyrelse inden man pitrenker rendringer. Den nye traklor af mrrket STIGA var leveret til os fredag den 28. september Fastelavnsfest var afholdt ssndag den 19. februar z\n pi fritidshjemmet Munkekar med sedvanlig stor tilslutning af bidebsrn og voksne.i2013 afholdes den igen i februar. Nermere information udsendes. Pi given foranlednitg skal gores opmrrksom ph at grundejerforeningen ikke har noget at gare med de TV- og radiosignaler der modtages, efter at Antennelauget Munkekrer er nedlagt, se hvor du fflr regningen fra og ret henvendelse dertil. Der er udarbejdet en Velkomstskrivelse til nye grundejere, med en rrekke praktiske oplysninger, som forhibentlig kan v&re til hjelp. Den omdeles senere til orientering for alle medlemmerne. Dirigenten snskede at hore, hvorvidt der var bemerkninger til beretningen. Biarne Svendsen, Rismarken 40 havde giet rundt og kigget lidt pi husene og kunne ikke se den ensartethed, som formanden gerne ville havde. Den eneste ensartethed var miske carportene. Formanden svarede hertilo at man kun kunne henvise til Deklarationens bestemmelser om ensartethed, men mitte samtidig erkende, at foreningen ikke kunne gsre ret meget ved det. Man kontaktede grundejeren ved skrivelse, nir man fandt endringer i farve, vinduer, dare ffi.v., men da var tingene allerede sket. Da ingen herefter havde bemrerkninger til beretningen blev denne enstemmigt godkendt. 3) Det reviderede regnskab, med revisorpfltegning, fremlagges., Det reviderede og underskrevne regnskab for perioden l. august 20ll til 31. juli zan blev fremlagt af kasserer Preben Jensen. Ingen snskede regnskabet gennemgiet i detaljer. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4 GrunUeiertoreningen $olmerhen 4) Indkomne forslag. Forslag fra bestyrelsen vedr. endringer/justeringer af foreningens vedtegter er udsendt sammen med indkaldelsen. Dirigenten henviste her til $ 4. stk. 10 hvor der er anfsrlregler for vedtregtsendringer og lreste stk. l0 op. Da der i dag ikke var msdt nok stemmeberettigede op, skulle der uanset udfaldet i dag, aftroldes en ekstraordinrer generalforsamling inden 4 uger fra dags dato. Dirigenten gjorde endvidere opmerksom pi at rndringerne, forinden de kan trede i kraft, skal godkendes af Solrsd Kommune, alt i henhold til $ 12. stk. I Da ingen havde bemrerkninger til forslaget blev der enstemmigt godkendt. 5) Forslag til driftsbudget 2A og kontingent. Driftsbudget for perioden 1. august 2012 til 31. juli 2013 blev fremlagt. Bestyrelsen foreslflr et rammebudget med Kr.2.71,0,00 i underskud. Dette indebar et flrligt uendret kontingent pi i alt Kr ,00.Kontingentet betales med Kr ,00 i december 2012 og Kr ,00 i juni Derudover opkreves bidrag til vejfonden pe Kr. 500,00 sammen med opkrrevningen i juni Der var ingen bemerkninger til driftsbudgettet og kontingent, der herefter blev enstemmigt godkendt. 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer. For en to-&rig periode: Bestyrelsesmedlem, Preben Jensen Bestyrelsesmedlem, FrankHenriksen Bestyrelsesmedlem, Camilla Olsen, Bestyrelsesmedlem, Jargen Hansen Modtagerikke genvalg Fra bestyrelsens side var forslag om H. C. Jorgensen, Rismarken 36, der var villig til valg til bestyrelsen. Da der ikke var andre forslag blev ovenstiende enstemmigt valgt for en to-6rig periode. 7) Valg af bestyrelsessuppleant. Bestyrelsen foreslog Lise Svendsen, Rismarken 40 og da der ikke var andre forslag var Lise Svendsen enstemmigt valgt for en et-6rig periode.

5 @rundeierforeningen Solm&rhPn 8) Valg af revisor og administration / valg af kasserer. Som revisor blev foresliet Skovbo Revision vl reg. revisor Per Kristiansen og som administrator RIP Bogforing v/rita Ellingsen. Ovenst6ende blev herefter enstemmigt valgt for en et-6rig periode. 9) Valg af intern revisor samt revisorsuppleant. Anni Eriksen, Rismarken29, blev foresliet som intern revisor og enstemmigt valgt for en et- 6rig periode. Jan Bringsjord. Majsmarken3Z, blev foresliet som revisorsuppleant og enstemmigt valgt for en et-6rig periode. 10) Eventuelt. Dirigenten giorde her klart, at dette var punktet hvor alt det der ikke tidligere havde veret droftes, kunne droftes, men der kunne ikke traffes beslutninger der var bindende for bestyrelsen. Da ingen snskede ordet erklerede dirigenten generalforsamlingen for slut og gav ordet til formanden. Formanden takkede de fremmsdte for god ro og orden og hibede at se dem til nreste generalforsamling. Generalforsamlingen slut kl. 20:35 H. C. {argensen

@run[eierforeningen Solmsrhen

@run[eierforeningen Solmsrhen @run[eierforeningen Solmsrhen Solrsd Strand, den 3. november 2009. Referat af Ordiner generalforsamling onsdag den 28. oktober 2009 kl. 19.00 i Aktivitetscenteret. Solrod Center 85. Solrsd Strand. Daqsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

UDSHOLT VAN DVERK A.m.b.a.

UDSHOLT VAN DVERK A.m.b.a. UDSHOLT VAN DVERK A.m.b.a. Referat fra Udsholt Vandverks ordinare generalforsamling afholdt d. L maj 2015 pa Blistrup Skole. Til stede var: Bestyrelsen, vandverksassistent Steffen Nielsen, revisor Per

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 16. MARTS 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Multisalen i Prøvehallen, Valby Langgade 95. 26 huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel

GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel GRUNDEJERFORENINGEN NORDENBRO AF 15.3.1973 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag d. 25. maj 2013 på Humble Hotel 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Lund, som blev valgt. Hans Lund konstaterede, at

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere